Raport.

POLMED SA (28/2018) Treść uchwał podjętych przez NWZA POLMED SA w dniu 2 sierpnia 2018 r.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd POLMED SA z siedzibą w Starogardzie Gdańskim przekazuje do publicznej wiadomości treść
uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie POLMED SA w dniu 2 sierpnia 2018 roku (w załączeniu).
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie POLMED SA nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, żaden z projektów uchwał poddanych pod głosowanie nie został niepodjęty, nie odnotowano również zgłoszenia sprzeciwu do protokołu w odniesieniu do którejkolwiek z uchwał.
Szczegółowa podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 757) - § 19 ust. 1 pkt 6-9

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik
  1

  UCHWAŁY PODJĘTE NA NAD ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
  POLMED S.A. W DNIU 2 SIERPNIA 201 8 ROKU


  Ad. 2) Porządku obrad

  Uchwała Nr 1
  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  POLMED Spółka Akcyjna
  z dnia 2 sierpnia 2018 roku

  w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

  „§1
  Działając na podstawie art. 409 § 1 oraz art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych
  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Panią Alinę Świerczek na Przewodniczącego
  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki POLMED SA z siedzibą w Starogardzie
  Gdańskim.

  §2
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

   W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 26.493.195 (dwadzieścia sześć milionów czterysta
  dziewięćdziesiąt trzy tysiące sto dziewięćdziesiąt pięć ) akcji, z których przysługuje 32.790.320
  (trzydzieści dwa miliony siedemset dziewięćdziesiąt tysięcy trzysta dwadzieścia ) głosów, które
  stanowią 92,61 % (dziewięćdziesiąt dwa procent i sześćdziesi ąt jeden se tnych procenta) całego
  kapitału zakładowego.
   Oddano 32.790.320 (trzydzieści dwa miliony siedemset dziewięćdziesiąt tysięcy trzysta
  dwadzieścia ) ważnych głosów, z czego 32.790.320 (trzydzieści dwa miliony siedemset
  dziewięćdziesi ąt tysięcy trzysta dwadzieścia) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i
  „wstrzymujących się”.
   Sprze ciwów nie zgłoszono.
  2


  Ad. 4) Porządku obrad

  Uchwała Nr 2
  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  POLMED Spółka Akcyjna
  z dnia 2 sierpnia 2018 roku

  w sprawie przyjęcia porządku obrad

  „§1
  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki POLMED SA z siedzibą w Starogardzie Gdańskim
  postanawia przyjąć porządek obrad w następującym brzmieniu:

  1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
  2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
  3. Stwierdzenie prawidłowoś ci zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
  4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
  5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Polmed Spółka
  Akcyjna akcji własnych w celu ich umorzenia oraz w sprawie udzielenia
  upoważnienia do nabywania akcji własnych Polmed Spółka Akcyjna;
  6. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia przez Spółkę kosztów zwołania i
  odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
  7. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  §2
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

   W głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 26.493.195 (dwadzieścia sześć milionów czterysta
  dziewięćdziesiąt trzy tysiące sto dziewięćdziesiąt pięć ) akcji, z których przysługuje 32.790.320
  (trzydzieści dwa miliony siedemset dziewięćdziesiąt tysięcy trzysta dwadzieścia ) głosów, które
  stanowią 92,61 % (dziewięćdziesiąt dwa procent i sześćdziesi ąt jeden se tnych procenta) całego
  kapitału zakładowego.
   Oddano 32.790.320 (trzydzieści dwa miliony siedemset dziewięćdziesiąt tysięcy trzysta
  dwadzieścia ) ważnych głosów, z czego 32.790.320 (trzydzieści dwa miliony siedemset
  dziewięćdziesi ąt tysięcy trzysta dwadzieścia) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i
  „wstrzymujących się”.
   Sprze ciwów nie zgłoszono.


  3

  Ad. 5) Porządku obrad

  Uchwała Nr 3
  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  POLMED Spółka Akcyjna
  z dnia 2 sierpnia 2018 roku

  w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Polmed Spółka Akcyjna akcji własnych w
  celu ich umorzenia oraz w sprawie udzielenia upoważnienia do nabywania akcji
  własnych Polmed Spółka Akcyjna

  „§1
  1. Działając na podstawie art. 362 § 1 pkt 5) Kodeksu spółek handlowych w związku z
  wymogami § 6 ust. 1 -3 Statutu spółki Polmed SA z siedzibą w Starogardzie Gdańskim
  („Spółka”) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do
  nabycia akcji wł asnych Spółki, na warunkach i w trybie ustal onym w niniejszej
  Uchwale nr 3 oraz do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych
  niezbędnych do nabycia akcji Spółki i wyk onania niniejszej Uchwały nr 3 .
  2. Zarząd może nabywać akcje w pełni pokryte.
  3. Maksymalna liczba akcji własnych, która zostanie nabyta przez Spółkę wynosi
  13.289.996 (trzynaście milionów dwieście osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset
  dziewięćdziesiąt sześć) akcji, któryc h łączna wartość nominalna wynosi 13.289.996
  (słownie: trzynaście milionów dwieście osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset
  dziewięćdziesiąt sześć) złotych i które stanowią łącznie 46,46% kapitału zakładowego
  Spółki w dniu po djęcia niniejszej Uchwały nr 3 z zastrzeżeniem zdania następnego. W
  przypadku objęcia przez posiadaczy warrantów serii B Spółki nowych akcji na
  okaziciela serii J, emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału
  zakładowego na podstawie uchwały Nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgroma dzenia Spółki
  z dnia 21 czerwca 2011 r., zmienionej uchwałą Nr 21 Zwyczajnego Walnego
  Zgromadzenia Spółki z dnia 26 czerwca 2014 r. oraz uchwałą Nr 17 Zwyczajnego
  Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 8 czerwca 2017 r., maksymalna liczba akcji
  własnych, która zostanie nabyta przez Spółkę ulega odpowiedniemu zwiększeniu o
  liczbę objętych nowych akcji serii J, nie większą niż 27.000 (dwadzieścia siedem
  tysięcy) nowych akcji serii J i wyniesie łącznie nie więcej niż 13.316.996 (trzynaście
  milionów trzysta szesnaś cie tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć) akcji o łącznej
  wartości nominalnej 13.316.996 (trzynaście milionów trzysta szesnaście tysięcy
  dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć) złotych.
  4. Upoważnia się Za rząd Spółki do określenia ceny nabycia akcji własnych przez Spółkę,
  przy czym cena za jedną akcję nie może być większa niż 3,00 zł (trzy złote) za jedną
  akcję.
  5. Ustala się następujące warunki nabywania akcji Spółki:


  4

  a) akcje własne będą nabywane w celu ich umorzenia i odpowiedniego obniżenia
  kapitału zakładowego;
  b) łączna liczba akcji nabywanych n a mocy niniejszej Uchwały nr 3 nie przekroczy
  13.289.996 (słownie: trzynaście milionów dwieście osiemdziesiąt dziewięć tysięcy
  dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć) akcji lub odpowiednio, w przypadku, o którym
  mowa w ust. 3 in fine niniejszej Uchwały, 13.316.996 (trzynaście milionów trzysta
  szesnaście tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć);
  c) akcje mogą zostać nabyte do dnia 31 stycznia 2019 r.;
  d) akcje własne Spółki mogą zostać nabyte (według decyzji Zarządu):
  (i) w drodze wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki,
  ogłoszonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie
  publicznej i warunkach wprowadzania instr umentów finansowych do
  zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst
  jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 512) („Ustawa”); lub
  (ii) w drodze jednego lub więcej zaproszeń do składania ofert zbycia akcji,
  które to zapro szenia będą skierowane do wszystkich akcjonariuszy Spółki;
  lub
  (iii) w drodze przeprowadzenia przymusowego wykupu akcji akcjonariuszy
  mniejszościowych Spółki stosownie do art. 82 Ustawy; lub
  (iv) w transakcjach dokonywanych na rynku regulowanym prowadzonym
  przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;
  (v) w transakcjach poza rynkiem regulowanym, w szczególności w
  transakcjach pakietowych lu b w drodze umów cywilnoprawnych;
  (vi) w inny Sposób, według uznania Zarządu Spółki;
  e) akcje własne mogą być nabywane bezpośrednio przez Spółkę lub za
  pośrednictwem wybranej firmy inwestycyjnej ;
  f) akcje zostaną nabyte w celu umorzenia, dokonywanego stosownie do § 6 ust. 1 -3
  Statutu Spółki oraz art. 359 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych, jako umorzenie
  dobrowolne.
  6. Zarząd może zrezygnować lub zakończyć nabywanie akcji własnych przed upływem
  terminu końcowego upoważnienia lub przed nabyciem maksymalnej liczny akcji
  własn ych przewidzianej Uchwałą nr 3 .
  7. Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do dokonywania wszelkich
  czynności faktycznych i prawnych zmierzających do wykonania niniejszej Uchwały nr
  3, w tym do zawarcia z firmą inwestycyjną umowy w sprawie skupu akcji własnych
  oraz zawiera nia umów dotyczących skupu akcji z poszczególnymi akcjonariuszami.
  Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich decyzji odnośnie wszelkich działań
  związanych z nabywaniem akcji własnych na pod stawie niniejszej Uchwały nr 3 .
  8. W celu umorzenia naby tych akcji własnych, po podjęciu przez Zarząd Spółki decyzji
  o zakończeniu nabywania akcji własnych na podstawie uchwały, Zarząd Spółki zwoła
  Walne Zgromadzenie Spółki z porządkiem obrad obejmującym, między innymi,


  5

  podjęcie uchwały w sprawie umorzenia naby tych akcji własnych oraz odpowiedniego
  obniżenia kapitału zakładowego Spółki i zmiany statutu Spółki.

  §2
  Niniejsza Uchwała nr 3 zastępuje Uchwałę nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polmed
  Spółka Akcyjna z dnia 21 czerwca 2018 roku w sprawie udzielenia upoważnienia Zarządowi
  do nabycia przez Polmed Spółka Akcyjna akcji własnych Polmed SA w celu ich umorzenia.

  §3
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ”


   W głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 12.046.000 (dwanaście milionów czterdzieści
  sześć tysięcy) akcji, z których przysługuje 12.046.000 (dwanaście mili onów czterdzieści sześć
  tysięcy ) głosów, które stanowią 42,10% (czterdzieści dwa procent i dziesięć setnych procenta)
  całego kapitału zakładowego.
   Oddano 12.046.000 (dwanaście milionów czterdzieści sześć tysięcy) ważnych głosów, z czego
  12.04 5.000 (dwanaście milionów czterdzieści pięć tysięcy) głosów „za”, 1.000 ( jeden tysiąc )
  głosów „przeciw”, przy braku głosów „wstrzymujących się”.
   Sprze ciwów nie zgłoszono.
  6

  Ad. 6) Porządku obrad

  Uchwała Nr 4
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  POLMED Spółka Akcyjna
  z dnia 2 sierpnia 2018 roku

  w sprawie poniesienia przez Spółkę kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego
  Zgromadzenia

  § 1
  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Polmed SA z siedzibą w Starogardzie Gdańskim („Spółka”)
  działając na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych postanawia niniejszym, że koszty
  zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 2 sierpnia
  2018 roku poniesie w całości Spółka.

  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.   W głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 12.046.000 (dwanaście milionów czterdzieści
  sześć tysięcy) akcji, z których przysługuje 12.046.000 (dwanaście mili onów czterdzieści sześć
  tysięcy ) głosów, które stanowią 42,10% (czterdzieści dwa procent i dziesięć setnych procenta)
  całego kapitału zakładowego.
   Oddano 12.046.000 (dwanaście milionów czterdzieści sześć tysięcy) ważnych głosów, z czego
  12.04 6.000 (dwanaście milionów czterdzieści sześć tysięcy) głosów „za”, przy braku głosów
  „przeciw” i „wstrzymujących się”.
   Sprze ciwów nie zgłoszono.  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Polmed SA
ISIN:PLPOLMD00011
NIP:592-19-63-724
EKD: 85.14 pozostała działalność związana z ochroną zdrowia ludzkiego
Adres: Os. Kopernika 21 83-200 Starogard Gdański
Telefon:+48 58 7750919
www:www.polmed.pl
Komentarze o spółce POLMED
2021-09-16 18-09-40
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor