Raport.

Komunikat w sprawie zmiany treści wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki POLMED SA

Komunikat w sprawie zmiany treści wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki POLMED S.A. z siedzibą w Starogardzie Gdańskim („Spółka”), ogłoszonego w dniu 25 maja 2018 r. („Wezwanie”) na podstawie art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 512 – tekst jednolity, ze zm.; „Ustawa”) przez następujące podmioty: (i) Spółkę, (ii) Polmed-Medical Limited, (iii) Radosława Szuberta, (iv) Romualda Magdonia, (v) BEMARO Limited oraz (vi) MAJP Investing Limited (łącznie: „Wzywający”) w związku z planowanym osiągnięciem przez Wzywających 100% ogólnej liczby głosów w Spółce.
Działając na podstawie § 8 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 września 2017 r. w sprawie wzorów wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej, szczegółowego sposobu ich ogłaszania oraz warunków nabywania akcji w wyniku tych wezwań (Dz.U. z 2017 r, poz. 1748; „Rozporządzenie”) Wzywający informują o zmianie z dniem 2 sierpnia 2018 r. ceny po jakiej nabywane mają być akcje w Wezwaniu, określonej w pkt. 9 Wezwania, z dotychczasowej ceny 2,70 zł (dwa złote i siedemdziesiąt groszy) za jedną akcję, na cenę 2,92 zł (dwa złote dziewięćdziesiąt dwa grosze) za jedną akcję („Cena Wezwania”).
Zwiększona Cena Wezwania będzie zapłacona za wszystkie akcje objęte zapisami w odpowiedzi na Wezwanie, w tym za akcje objęte zapisami złożonymi przed dniem ogłoszenia niniejszej informacji.
Jednocześnie Wzywający informują, iż wartość zabezpieczenia ustanowionego zgodnie z art. 77 ust 1 Ustawy i opisanego w pkt. 36 Wezwania jest nie mniejsza niż 100% wartości akcji objętych Wezwaniem obliczonej według podwyższonej Ceny Wezwania.
W związku z powyższą zmianą punkt 9 Wezwania, przyjmuje następujące brzmienie:
„Cena, za którą Spółka zobowiązuje się nabyć Akcje wynosi 2,92 zł (dwa złote dziewięćdziesiąt dwa grosze) za jedną Akcję (dalej: „Cena Wezwania”). Wszystkie Akcje objęte Wezwaniem są akcjami tego samego rodzaju (każda jedna Akcja uprawnia do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu).”
Wezwanie pozostaje bez zmian w pozostałym zakresie.
2 sierpnia 2018 r.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Polmed SA
ISIN:PLPOLMD00011
NIP:592-19-63-724
EKD: 85.14 pozostała działalność związana z ochroną zdrowia ludzkiego
Adres: Os. Kopernika 21 83-200 Starogard Gdański
Telefon:+48 58 7750919
www:www.polmed.pl
Komentarze o spółce POLMED
2021-09-16 17-09-14
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor