Raport.

Ziszczenie się części warunków wezwania na akcje POLMED SA

KOMUNIKAT W SPRAWIE ZISZCZENIA SIĘ CZĘŚCI WARUNKÓW WEZWANIA
Działając na podstawie § 4 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 września 2017 r. w sprawie wzorów wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej, szczegółowego sposobu ich ogłaszania oraz warunków nabywania akcji w wyniku tych wezwań (Dz. U. z 2017 r, poz. 1748) oraz punktu 30 wezwania ogłoszonego w dniu 25 maja 2018 r. na podstawie art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa”) przez następujące podmioty: (i) POLMED S.A. z siedzibą w Starogardzie Gdańskim („Spółka”), (ii) Polmed-Medical Limited, (iii) Radosława Szuberta, (iv) Romualda Magdonia, (v) BEMARO Limited oraz (vi) MAJP Investing Limited (łącznie: „Wzywający”), do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki („Wezwanie”) uprawniających do wykonywania, łącznie z akcjami Spółki posiadanymi przez Wzywających, 100% ogólnej liczby głosów w Spółce, Wzywający informują o spełnieniu się w dniu 21 czerwca 2018 r. następujących warunków nabywania akcji wskazanych w pkt. 30 ppkt. 2) oraz 3) Wezwania, tj.:
a) podjęcia przez Walne Zgromadzenie Spółki uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia Zarządowi Spółki do nabycia przez Spółkę akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia, podjętej na podstawie art. 362 § 1 pkt 5) KSH w związku z wymogami § 6 ust. 1-3 Statutu Spółki, upoważniającej Zarząd do nabycia akcji własnych Spółki w liczbie nie mniejszej niż liczba Akcji objętych Wezwaniem, oraz
b) podjęcia przez Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 393 pkt 3 KSH w związku z § 14 ust. 16 pkt 7 statutu Spółki, uchwały, na podstawie której Walne Zgromadzenie Spółki wyrazi zgodę na ustanowienie zastawu rejestrowego (lub zastawów rejestrowych) na wszystkich aktywach lub przedsiębiorstwie Spółki lub prawach majątkowych przysługujących Spółce na rzecz banku ING Bank Śląski S.A. w związku z umowami kredytowymi zawartymi przez Spółkę z ING Bank Śląski S.A.
Powyższe warunki ogłoszenia Wezwania spełniły się z chwilą podjęcia przez zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy Spółki przedmiotowych uchwał w dniu 21 czerwca 2018 r.
Jednocześnie Wzywający wskazują, że na dzień przekazania niniejszego komunikatu w dalszym ciągu nie został spełniony ostatni z warunków ogłoszenia Wezwania wskazany w pkt. 30 ppkt. 1) Wezwania w postaci złożenia w okresie przyjmowania zapisów wskazanym w pkt. 11 Wezwania zapisów na sprzedaż minimalnej liczby Akcji, o której mowa w punkcie 6 Wezwania. Wzywający przekażą do informację o spełnieniu się ww. warunku w terminie wskazanym w Wezwaniu.
21 czerwca 2018 r.

Lista plików:

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

Rozmowa z Mateuszem Zawadzkim - Prezesem Zarządu Ultimate Games

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Polmed SA
ISIN:PLPOLMD00011
NIP:592-19-63-724
EKD: 85.14 pozostała działalność związana z ochroną zdrowia ludzkiego
Adres: Os. Kopernika 21 83-200 Starogard Gdański
Telefon:+48 58 7750919
www:www.polmed.pl
Komentarze o spółce POLMED
2019-05-20 06-05-04
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649