Raport.

POLMAN SA (6/2018) Raport okresowy za II kwartał 2018r.

Zarząd Spółki POLMAN S.A. przekazuje w załączeniu raport za II kwartał 2018 obejmujący okres od 01 kwietnia do 30 czerwca 2018 roku.
Podstawa prawna:
§ 5 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik

  KONTAKT
  Adres

  POLMAN S.A.
  ul. Na Skraju 68
  02 - 197 Warszawa


  Telefon / fax

  +48 22 720 02 77
  +48 22 868 40 13
  Online

  zarzad@polman.pl
  www.polman.pl
  I I KWARTAŁ 2018 ROKU

  RAPORT
  KWARTALN Y
  POLMAN S.A.

  WARSZAWA , 0 6 SIERPNIA 20 1 8 R.
  2 / 26
  RAPORT KWARTALNY POLMAN S.A.
  II KWARTAŁ 2018 R.
  www.polman.pl


  Niniejszy raport zawiera
  WSTĘP ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ .......... 3
  PODSTAWOWE DANE FIRMY EMITENTA ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ......... 4
  STRUKTURA AKCJONARIATU SPÓ Ł KI ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................ 4
  WYBRANE DANE FINANSOWE Z BILANSU I RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT ................................ ................................ ................................ ........... 5
  SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSO WE ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ .... 6
  AKTYWA ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ............................. 6
  PASYWA ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ............................. 6
  RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ .............. 7
  RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH ................................ ................................ ................................ ................................ .............. 10
  INFORMACJE O ZASADAC H PRZYJ Ę TYCH PRZY SPORZ Ą DZANIU RAPORTU - POLITYKA RACHUNKOWO Ś CI ................................ ..... 12
  ISTOTNE DOKONANIA LU B NIEPOWODZENIA EMITEN TA W II KWARTALE 201 8 ROKU WRAZ Z OPISEM NAJWAŻNIEJS ZYCH
  CZYNNIKÓW I ZDARZE Ń MAJ Ą CYCH WP Ł YW NA OSI Ą GNI Ę TE WYNIKI SPÓ Ł KI ................................ ................................ .............................. 14
  STANOWISKO ODNO Ś NIE DO MO Ż LIWO Ś CI ZREALIZOWANIA PUB LIKOWANYCH PROGNOZ W YNIKÓW NA DANY ROK ............ 23
  OPIS STANU REALIZACJ I DZIA Ł A Ń I INWESTYCJI EMITEN TA ORAZ HARMONOGRAMU ICH REALIZACJI ................................ .................. 24
  INFORMACJE NA TEMAT AKTYWNO Ś CI W INICJATYWACH NASTAWIONYCH NA WPROWADZENIE ROZWI Ą ZA Ń ......................... 24
  INNOWACYJNYCH W OBSZ ARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIA Ł ALNO Ś CI ................................ ................................ ............................ 24
  OPIS ORGANIZACJI GRU PY KAPITA Ł OWEJ, ZE WSKAZANIEM JEDNOSTEK PODLEGAJ Ą CYCH KONSOLIDACJI ................................ ..... 25
  INFORMACJE DOTYCZ Ą CE LICZBY ZATRUDNION YCH PRZEZ EMITENTA, W PRZELICZENIU NA PE Ł NE ETATY ................................ ..... 25
  Raport za II kwartał roku 2018 został przygotowany przez E mitenta zgodnie z aktualnym stanem
  prawnym w oparciu o Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu Zarządu Giełdy Papierów
  Wartościowych w Warszawie S.A. wraz ze zmianami wprowadzonymi w Załączniku nr 3 Regulaminu
  A SO - „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku
  New Connect”.
  3 / 26
  RAPORT KWARTALNY POLMAN S.A.
  II KWARTAŁ 2018 R.
  www.polman.pl

  W STĘP

  Szanowni Pa ń stwo!
  W imieniu Zarz ą du przekazuję do publicznej wiadomości raport z dzia łalno ś ci POLMAN S.A. za II kwarta ł
  obejmuj ą cy okres od 01 kwietnia do 3 0 czerwca 201 8 r .

  Podstawą i g łówn ym źródłem przychodów POLMAN S.A. są prace realizowane w przedmiocie podstawowej
  działalności – specjalistycznych usług świadczonych dla przemysłu.
  Wypracowany zysk narastająco z działalności operacyjnej Spółki na koniec drugiego kwartał u 201 8 r. wy niósł
  2 61.000 ,00 PLN przy przychodach w wysokości 7 .803 .000 ,00 PLN netto .

  W okresie obejmującym niniejszy raport POLMAN S.A. koncentrował działania na kluczowych aktywnościach
  ze względu na wielkość oraz czas realizacji pozyskiwan ych kontraktów. Terminowe wywiązanie się z realizacji
  zleceń wymagał o od Spółki skorygowania zasad rozliczania kosztów ponoszonych w poczet wykonywanych
  prac . Realizacja istotnych kontraktów rozciągnię tych w czasie wymaga od Spółki zaangażowania znacz nych
  środków, których rozliczenie następuje w kolejnych okresach bilansowych.
  Zarząd na bieżąco monitoruje i analizuje ryzyka związane ze zmianą harmonogramów realizacji kont raktów w
  kontekście wyników finansowych prezentowanych w ujęciu kwartalnym.

  Dział Nowoczesnych T echnologii IT oczekuje w procesie odwoławczym na ostateczn e wynik i ocen y trzech
  pozostałych wniosków o dofinansowanie ze środków Uni i Europejskiej w ramach regionalnych programów
  Osi priorytetowej 1 - Innowacje i nauka; d ziałanie 1.2
  Łączna kwota wnioskowanego dofinansowania złożonych projektów wynosi ła 11.115.614,00 PLN

  W minionym okresie bilansowym Spółka ponosiła również koszty na rozwój, promocję oraz komercjalizację
  produktów z portfolio działu IT.
  W I I kwartale 2018 roku . na stronach produktowych z portfolio Spółki , osiągnęliśmy ruch na poziomie średnio
  387 .000 odsłon miesięcznie. D ynamik a wzrostu ruchu oraz konwersja na sprzedaż usług jest priorytetem dla
  zespołu działu IT w kolejnych kwartałach 2018 r.

  Zaangażowanie POLMAN S.A. w rozwój działu Nowoczesnych T echnologii IT wpisuje się w przemyślaną i
  zaplanowaną długoterminowo aktywność zmierzającą do dywersyfikacji źródeł oraz wzrostu przychodów.

  Na wyniki Spółki osiągnięte w drugim kwartale roku 2018 miał również wpływ harmonogram realizacji i
  rozliczeń za prac e za kontrakt owan e przez dział Serwisu dla Przemysłu .

  W ocenie Zarząd u w minionym okresie bilansowym nie wystąpiły zdarzenia odbiegające od
  d ługoterminowego planu rozwoju w obszarze kluczowych aktywno ś ci , jak również planów monetyzacji w
  obszarze działalności - branży nowoczesnych technologii IT .

  Spółka systematycznie i z sukcesem pracuje nad pozyskiwaniem zleceń realizowan ych na terenie Unii
  Europejskiej.
  Prace realizowane na obszarze Europy Zachodniej pozwalają nam zwiększać zasięg dotarcia ze świadczonymi
  usługami oraz umacnianie pozycji wiarygodnego partnera w obsz arze specjalistycznych usług dla przemysłu.

  Zapraszam do kontaktu ze Spó łk ą .

  Z powa ż aniem,
  Mariusz Nowak
  Prezes Zarz ą du  4 / 26
  RAPORT KWARTALNY POLMAN S.A.
  II KWARTAŁ 2018 R.
  www.polman.pl
  PODSTAWOWE
  DANE FIRMY EMITENTA

  POLMAN Spó ł ka Akcyjna
  ul. Na Skraju 68, 02 - 197 Warszawa
  KRS 0000275470 S Ą D R EJONOWY DLA M .ST .W ARSZAWY XIII W YDZIA Ł G OSPODARCZY KRS
  K APITA Ł ZAK Ł ADOWY : 3 300 025 Z Ł
  tel./fax +48 22 720 02 77
  WWW . POLMAN . PL
  ZARZAD @ POLMAN . PL

  ZARZ Ą D
  Mariusz Nowak Prezes Zarz ą du
  Piotr Krawczyk Wiceprezes Zarz ą du

  STRU KTURA
  AKCJONARIATU SPÓ Ł KI  Lp. Akcjonariusz Liczba akcji (szt.) % akcji Liczba
  g ł osów (szt.)
  % g ł osów
  1 Piotr Krawczyk 15 303 147 46,37 26 553 147 55,32
  2 Mariusz Nowak 6 080 225 18,42 9 830 225 20,48
  3 ABS Investment S.A. 2 450 000 7,42 2 450 000 5,10
  3 Pozostali 9 166 878 27,78 9 166 878 19, 10
  RAZEM 33 000 250 100 48 000 250 100
  5 / 26
  RAPORT KWARTALNY POLMAN S.A.
  II KWARTAŁ 2018 R.
  www.polman.pl

  WYBRANE DANE
  FINANSOWE Z BILANSU I RACHUNKU
  ZYSKÓW I STRAT


  (wyszczególnienie) stan na 3 0 .0 6 .201 8 stan na 3 0 .0 6 .201 7
  1 2 3
  Kapita ł (fundusz) w łasny 7 643 7 990
  Nale ż no ś ci
  d ługoterminowe
  0 0
  Nale ż no ś ci
  krótkoterminowe
  3 075 4 337
  Ś rodki pieni ęż ne i inne
  aktywa pieni ęż ne
  216 181
  Zobowi ą zania
  d ługoterminowe
  287 187
  Zobowi ą zania
  krótkoterminowe
  3 690 3 931
  * prezentowane dane wyra ż one w tysi ą cach

  (wyszczególnienie)
  I I kwarta ł 201 8 I I kwarta ł 201 7 201 8 narastaj ą co 201 7 narastaj ą co
  od 01.0 4 . 2018 od 01.0 4 . 201 7 od 01.01. 2018 od 01. 01 . 201 7
  do 3 0 . 0 6 . 2018 do 3 0 . 0 6 . 2017 do 3 0 . 0 6 . 2018 do 3 0 . 0 6 . 2017
  1 2 3 4 5
  Amortyzacja 307 343 658 689
  Przychody netto
  ze sprzeda ż y
  3 847 4 870 7 803 7965
  Zysk (strata)
  na sprzeda ż y
  - 158 638 - 182 698
  Zysk (strata) na dzia łalno ś ci
  operacyjnej
  200 684 261 690
  Zysk (strata) brutto 168 664 200 639
  Zysk (strata) netto 112 527 144 502
  * prezentowane dane wyra ż one w tysi ą cach  6 / 26
  RAPORT KWARTALNY POLMAN S.A.
  II KWARTAŁ 2018 R.
  www.polman.pl

  SKRÓCONE
  SPRAWOZDANIE FINANSOWE


  AKTYWA
  Aktywa stan na 3 0 .0 6 .201 8 stan na 3 0 .06 .201 7
  1 2 3
  A.AKTYWA TRWA Ł E 7 369 7 661
  I. Warto ś ci niematerialne i prawne 112 458
  II. Rzeczowe aktywa trwa łe 5 528 5 415
  III. Nale ż no ś ci d ługoterminowe - -
  IV. Inwestycje d ługoterminowe 1 113 1 130
  V. D ługoterminowe rozl. mi ę dzyokresowe 616 659
  B. AKTYWA OBROTOWE 4 276 4 742
  I. Zapasy - 99
  II. Nale ż no ś ci krótkoterminowe 3 075 4 337
  III. Inwestycje krótkoterminowe 216 181
  IV. Krótkoterm. rozl. mi ę dzyokresowe 985 124
  SUMA AKTYWÓW 11 645 12 403
  * prezentowane dane wyra ż one w tysi ą cach

  PASYWA
  Pasywa stan na 3 0 .06 .201 8 stan na 3 0 .06 .201 7
  1 2 3
  A. Kapita ł (fundusz) w ł asny 7 643 7 990
  l. Kapita ł (fundusz) podstawowy 3 300 3 300
  IV. Kapita ł (fundusz) zapasowy 2 794 1 662
  V. Kapita ł (fundusz) z aktualizacji wyceny - -
  VI. Pozosta łe kapita ły (fundusze) rezerwowe 1 405 1 394
  VII. Zysk (strata) z lat ubieg łych - 1 132
  VIII. Zysk (strata) netto 144 502
  IX. Odpisy z zysku netto w ci ą gu roku
  obrotowego (wielko ść ujemna)
  - -
  B. Zobowi ą zania i rezerwy na zobowi ą zania 4 002 4 414
  I. Rezerwy na zobowi ą zania 25 296
  II. Zobowi ą zania d ługoterminowe 287 187
  III. Zobowi ą zania krótkoterminowe 3 690 3 931
  IV. Rozliczenia mi ę dzyokresowe - -
  Pasywa razem 11 645 12 403
  * prezentowane dane wyra ż one w tysi ą cach


  7 / 26
  RAPORT KWARTALNY POLMAN S.A.
  II KWARTAŁ 2018 R.
  www.polman.pl
  RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
  Rachunek zysków i strat
  I I kwarta ł
  201 8
  I I kwarta ł
  201 7
  2018
  narastaj ą co
  201 7
  narastaj ą co
  od
  01. 0 4 .201 8
  od
  01. 04 .201 7
  od
  01. 01 .201 8
  od
  01. 01 .201 7
  do
  3 0 .0 6 .201 8
  do
  3 0 .06 .201 7
  do
  3 0 .06 .201 8
  do
  3 0 .06 .201 7
  1 2 3 4 5
  A. Przychody netto ze sprzeda ż y i zrównane z
  nimi, w tym:
  3 847 4 870 7 803 7 965
  - od jednostek powi ą zanych - - - -
  l. Przychody netto ze sprzeda ż y produktów 3 847 4 870 7 803 7 965
  II. Zmiana stanu produktów ( zwi ę kszenie –
  warto ść dodatnia, zmniejszenie - warto ść ujemna )
  - - - -
  III. Koszt wytworzenia produktów na w łasne
  potrzeby jednostki
  - - - -
  IV. Przychody netto ze sprzeda ż y towarów
  i materia łów
  - - - -
  B. Koszty dzia ł alno ś ci operacyjnej 4 006 4 232 7 985 7 267
  l. Amortyzacja 307 343 658 689
  II. Zu ż ycie materia łów i energii 1 315 1 259 2 774 2 103
  III. Us ługi obce 1 398 1 574 2 707 2 717
  IV. Podatki i op łaty, w tym: 7 7 12 11
  - podatek akcyzowy - - - -
  V. Wynagrodzenia 504 605 928 966
  VI. Ubezpieczenia spo łeczne i inne ś wiadczenia 171 189 450 355
  VII. Pozosta łe koszty rodzajowe 304 256 456 427
  VIII. Warto ść sprzedanych towarów
  i materia łów
  - - - -
  C. Zysk (strata) ze sprzeda ż y (A - B) - 158 638 - 182 698
  D. Pozosta ł e przychody operacyjne 369 56 464 101
  l. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów
  trwa łych
  335 12 335 12
  II. Dotacje 35 35 130 69
  III. Inne przychody operacyjne 0 9 0 20
  E. Pozosta ł e koszty operacyjne 11 10 22 110
  l. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów
  trwa łych
  - - - -
  II. Aktualizacja warto ś ci aktywów
  niefinansowych
  - - - -
  III. Inne koszty operacyjne 11 10 22 110
  F. Zysk (strata) z dzia ł alno ś ci operacyjnej
  (C+D - E)
  200 684 261 690

  8 / 26
  RAPORT KWARTALNY POLMAN S.A.
  II KWARTAŁ 2018 R.
  www.polman.pl

  ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE
  Zmiany kapita łu (funduszu) zapasowego
  Kapita ł (fundusz) zapasowy na pocz ą tek okresu 2 794 1 662
  zwi ę kszenie (z tytu łu) - -
  emisji akcji powy ż ej warto ś ci nominalnej,
  z podzia łu zysku (ustawowo)
  z podzia łu zysku (ponad wymagan ą ustawowo
  minimaln ą warto ść )

  zwi ę kszenie poprzez konwersja zobowi ą za ń
  zmniejszenie (z tytu ł) - -
  umorzenia akcji w łasnych powy ż ej warto ś ci
  nominalnej)
  - -
  pokrycia straty
  Stan kapita ł u (funduszu) zapasowego na
  koniec okresu
  2 794 1 662


  G. Przychody finansowe 0 - 2 -
  l. Dywidendy i udzia ły w zyskach, w tym: - - - -
  - od jednostek powi ą zanych - - - -
  II. Odsetki, w tym: - - - -
  - od jednostek powi ą zanych - - - -
  III. Zysk ze zbycia inwestycji - - - -
  IV. Aktualizacja warto ś ci inwestycji - - 2 -
  V. Inne 0 - 1 -
  H. Koszty finansowe 33 19 63 51
  l. Odsetki, w tym: 20 7 39 20
  dla jednostek powi ą zanych - - - -
  II. Strata ze zbycia inwestycji - - 4 -
  III. Aktualizacja warto ś ci inwestycji - - - -
  IV. Inne 12 13 20 31
  l. Zysk (strata) z dzia ł alno ś ci gospodarczej
  (F+G - H)
  168 664 200 639
  J. Podatek dochodowy 56 137 56 137
  K . Pozosta ł e obowi ą zkowe zmniejszenia
  zysku (zwi ę kszenia straty)
  - - -
  L . Zysk (strata) netto (K - L - M) 112 527 144 502
  Zestawienie zmian w kapitale stan na 3 0 .0 6 .201 8 stan na 3 0 .06 .201 7
  1 2 3
  Kapita ł (fundusz) w łasny na pocz ą tek okresu (BO) 7 499 7 488
  korekty b łę dów podstawowych
  Kapita ł (fundusz) w ł asny na pocz ą tek okresu
  (BO), po korektach
  7 499 7 488
  Zmiany kapita łu (funduszu) podstawowego
  Kapita ł podstawowy na pocz ą tek okresu 3 300 3 300
  zwi ę kszenie (z tytu łu) - -
  emisji akcji -
  zmniejszenie (z tytu łu umorzenia akcji) - -
  umorzenie akcji - -
  Kapita ł podstawowy na koniec okresu 3 300 3 300  9 / 26
  RAPORT KWARTALNY POLMAN S.A.
  II KWARTAŁ 2018 R.
  www.polman.pl
  Zmiany kapita łu (funduszu) z aktualizacji wyceny
  Kapita ł (fundusz) z aktualizacji wyceny na
  pocz ą tek okresu
  - -
  zwi ę kszenie (z tytu łu) - -
  zmniejszenie (z tytu łu) - -
  zbycia lub likwidacji ś rodków trwa łych - -
  Kapita ł (fundusz) z aktualizacji wyceny na
  koniec okresu
  - -

  Zmiany pozosta łych kapita łów (funduszy) rezerwowych
  Pozosta ł e kapita ł y (fundusze) rezerwowe na
  pocz ą tek okresu
  1 394 1 394
  Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy)
  rezerwowych
  12 -
  zwi ę kszenie (z tytu łu) 12 -
  podzia ł zysku z lat poprzednich 12
  zmniejszenie (z tytu łu) - -
  rozliczenia wyniku poprzedniego roku - -
  Pozosta ł e kapita ł y (fundusze) rezerwowe na
  koniec okresu
  1 405 1 394

  Zysk z lat ubieg łych na pocz ą tek okresu
  Zysk z lat ubieg ł ych na pocz ą tek okresu 12 1 132
  zmiany przyj ę tych zasad rachunkowo ś ci
  korekty b łę dów
  Zysk z lat ubieg ł ych na pocz ą tek okresu, po
  korektach
  12 1 132
  zwi ę kszenie (z tytu łu) - -
  podzia łu zysku z lat ubieg łych
  zmniejszenie (z tytu łu) 12 -
  podzia łu zysku z lat ubieg łych 12
  pokrycia straty
  Zysk z lat ubieg ł ych na koniec okresu - 1 132

  Strata z lat ubieg ł ych na pocz ą tek okresu
  Strata z lat ubieg ł ych na pocz ą tek okresu ( - ) - -
  zmiany zasad rachunkowo ś ci
  korekty b łę dów
  Strata z lat ubieg ł ych na pocz ą tek okresu, po
  korektach
  - -
  zwi ę kszenie (z tytu ł ) - -
  korekty lat poprzednich - -
  przeniesienie straty z lat ubieg ł ych do pokrycia -
  zmniejszenie (z tytu ł u) - -
  przeniesienia straty z lat ubieg łych na kapita ł
  rezerwowy
  -
  Strata z lat ubieg ł ych na koniec okresu - -
  Zysk (strata) z lat ubieg ł ych na koniec okresu - 1 132

  Wynik netto
  zysk netto 144 502
  strata netto (wielko ść ujemna) - -
  odpisy z zysku (wielko ść ujemna)
  Kapita ł ( fundusz ) w ł asny na koniec okresu (BZ) 7 643 7 990
  Kapita ł (fundusz) w łasny, po uwzgl ę dnieniu
  proponowanego podzia łu zysku (pokrycia straty)
  - -  10 / 26
  RAPORT KWARTALNY POLMAN S.A.
  II KWARTAŁ 2018 R.
  www.polman.pl

  R ACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
  Rachunek przep ł ywów pieni ęż nych stan na 3 0 .0 6 .201 8 stan na 3 0 .06 .201 7
  Przep ływy ś rodków pieni ęż nych z dzia łalno ś ci operacyjnej
  Zysk (strata ) netto 144 502
  Korekty razem 1 173 - 1 124
  Amortyzacja 658 689
  Zyski (straty) z tytu łu ró ż nic kursowych - -
  Odsetki i udzia ły w zyskach (dywidendy) 39 20
  Zysk (strata) z dzia łalno ś ci inwestycyjnej - 335 - 12
  Zmiana stanu rezerw - 4 267
  Zmiana stanu zapasów - - 3
  Zmiana stanu nale ż no ś ci 1 299 - 2 216
  Zmiana stanu zobowi ą za ń krótkoterminowych, z
  wyj ą tkiem po ż yczek i kredytów
  - 621 265
  Zmiana stanu rozlicze ń mi ę dzyokresowych 137 - 118
  Inne korekty - - 16
  Przep ł ywy pieni ęż ne netto z dzia ł alno ś ci
  operacyjnej
  1 317 - 623
  Przep ływ ś rodków pieni ęż nych z dzia łalno ś ci inwestycyjnej
  Wp ł ywy 389 12
  Zbycie warto ś ci niematerialnych i prawnych oraz
  rzeczowych aktywów trwa łych
  365 12
  Zbycie inwestycji w nieruchomo ś ci oraz warto ś ci
  niematerialne i prawne


  Z aktywów finansowych, w tym: 24 -
  w jednostkach powi ą zanych
  w pozosta łych jednostkach 24 -
  zbycie aktywów finansowych 24
  dywidendy i udzia ły w zyskach
  sp łata udzielonych po ż yczek d ługoterminowych
  odsetki
  inne wp ływy z aktywów finansowych
  Inne wp ływy inwestycyjne
  Wydatki 657 123
  Nabycie warto ś ci niematerialnych i prawnych
  oraz rzeczowych aktywów trwa łych
  657 123
  Inwestycje w nieruchomo ś ci oraz warto ś ci
  niematerialne i prawne


  Na aktywa finansowe, w tym: 0 -
  w jednostkach powi ą zanych
  w pozosta łych jednostkach 0 -
  nabycie aktywów finansowych 0
  udzielone po ż yczki d ługoterminowe
  Inne wydatki inwestycyjne -
  Przep ł ywy pieni ęż ne netto z dzia ł alno ś ci
  inwestycyjnej
  - 268 - 112


  11 / 26
  RAPORT KWARTALNY POLMAN S.A.
  II KWARTAŁ 2018 R.
  www.polman.pl  Przep ływy ś rodków pieni ęż nych z dzia łalno ś ci finansowej
  Wp ł ywy - 1 086
  Wp ływy netto z wydania udzia łów (emisji akcji) i
  innych instrumentów kapita łowych
  oraz dop łat do kapita łu
  - -
  Kredyty i po ż yczki - 1 086
  Emisja d łu ż nych papierów warto ś ciowych -
  Inne wp ływy finansowe (dotacje) - -
  Wydatki 860 340
  Nabycie udzia łów (akcji) w łasnych -
  Dywidendy i inne wyp łaty na rzecz w ła ś cicieli -
  Inne, ni ż wyp łaty na rzecz w ła ś cicieli, wydatki z
  tytu łu podzia łu zysku
  -
  Sp łaty kredytów i po ż yczek 645 250
  Wykup d łu ż nych papierów warto ś ciowych - -
  Z tytu łu innych zobowi ą za ń finansowych - -
  P łatno ś ci zobowi ą za ń z tytu łu umów leasingu 176 70
  Odsetki 39 20
  Inne wydatki finansowe - -
  Przep ł ywy pieni ęż ne netto z dzia ł alno ś ci
  finansowej
  - 860 746
  Przep ł ywy pieni ęż ne netto razem 189 12
  Bilansowa zmiana stanu ś rodków pieni ęż nych, w
  tym
  189 12
  zmiana stanu ś rodków pieni ęż nych z tytu łu
  ró ż nic kursowych

  Ś rodki pieni ęż ne na pocz ą tek okresu 28 170
  Ś rodki pieni ęż ne na koniec okresu, w tym 216 182
  o ograniczonej mo ż liwo ś ci dysponowania  12 / 26
  RAPORT KWARTALNY POLMAN S.A.
  II KWARTAŁ 2018 R.
  www.polman.pl

  INFORMACJE O ZASADACH
  PRZYJ Ę TYCH PRZY SPORZ Ą DZANIU
  RAPORTU -
  POLITYKA RACHUNKOWO Ś CI


  Zasady przyj ę te przy sporz ą dzaniu raportu wynikaj ą z nast ę puj ą cych regulacji prawnych:
  1) za łą cznik nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu (uwzgl ę dniaj ą cy zmiany),
  2) ustawa o rachunkowo ś ci,
  3) krajowe standardy rachunkowo ś ci,
  4) zasady polityki rachunkowo ś ci tworzone w oparciu o ustaw ę o rachunkowo ś ci.

  Raport zosta ł sporz ą dzony zgodnie z wymogami okre ś lonymi w § 5 punkt 4.1 oraz punkt 4.2.
  za łą cznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, zgodnie z którymi przygotowano
  w rapo rcie nast ę puj ą ce dane:
  1) aktywa narastaj ą co na koniec kwarta łu oraz dane porównywalne za analogiczny okres roku
  poprzedniego ,
  2) pasywa narastaj ą co na koniec kwarta łu oraz dane porównywalne za analogiczny okres roku
  poprzedniego ,
  3) rachunek zysków i strat narasta j ą co na koniec kwarta łu oraz dane porównywalne za
  analogiczny okres roku poprzedniego oraz dane finansowe osi ą gni ę te w danym kwartale
  roku bie żą cego oraz dane porównywalne za analogiczny kwarta ł roku poprzedniego ,
  4) zestawienie zmian w kapitale narastaj ą co na koniec bie żą cego kwarta łu oraz dane
  porównywalne za analogiczny okres roku poprzedniego ,
  5) rachunek przep ływów pieni ęż nych narastaj ą co na koniec bie żą cego kwarta łu oraz dane
  porównywalne za analogiczny okres roku poprzedniego

  Dane finansowe przedstawione w niniejszym raporcie zosta ły sporz ą dzone zgodnie ze stosowanymi
  w jednostce zasadami polityki rachunkowo ś ci, ustawy o rachunkowo ś ci oraz krajowych standardów
  rachunkowo ś ci, które s ą nast ę puj ą ce:
  Zasada ogólna
  POLMAN S.A. wycenia aktywa i pasywa przy uwzgl ę dnieniu nadrz ę dnych zasad rachunkowo ś ci, w
  tym zasady ostro ż no ś ci i ci ą g ło ś ci, w sposób przewidziany przez ustaw ę o rachunkowo ś ci.
  Aktywa trwa ł e
  Ś rodki trwa łe o pocz ą tkowej warto ś ci poni ż ej 10 0 00 z ł. odpisywane s ą jednorazowo w koszty w
  miesi ą cu prz yj ę cia ich do u ż ytkowania, albo zaliczane do ś rodków trwa łych i jednorazowo
  amortyzowane. Ś rodki trwa łe o wy ż szej warto ś ci s ą umarzane metod ą liniow ą przy uwzgl ę dnieniu
  stawek podatkowych.

  13 / 26
  RAPORT KWARTALNY POLMAN S.A.
  II KWARTAŁ 2018 R.
  www.polman.pl
  Ś rodki pieni ęż ne
  Na dzie ń bilansowy ś rodki pieni ęż ne wyra ż one w z ł wyceniane s ą w warto ś ci nominalnej, a
  wyra ż one w walutach obcych przeliczone s ą na z ł wed ług kursu ś redniego NBP obowi ą zuj ą cego dla
  danej waluty.

  Wycena nale ż no ś ci i zobowi ą za ń
  Nale ż no ś ci i zobowi ą zania, z wyj ą tkiem tych, które s ą skutkiem instrumentów finansowych, wycenia
  si ę na dzie ń uj ę cia w ksi ę gach rachunkowych w warto ś ci nominalnej, z zachowaniem zasady
  ostro ż no ś ci. Na dzie ń bilansowy nale ż no ś ci wycenia si ę w kwocie wymaganej zap łaty, za ś
  zobowi ą zania w kwocie wymagaj ą cej zap łaty.
  Na dzie ń sporz ą dzenia sprawozdania finansowego wszystkie zobowi ą zania wyra ż one w walutach
  obcych s ą wyceniane po ś rednim kursie NBP.

  Rozliczenia mi ę dzyokresowe
  Rozliczenia mi ę dzyokresowe (aktywa) wyceniane s ą w warto ś ci nominalnej poniesionych koszt ów
  (wydatków). Rozliczenia mi ę dzyokresowe bierne stanowi ą koszty tworzonych rezerw dzia łalno ś ci
  operacyjnej i finansowej i s ą wyceniane na poziomie szacowanej ich wielko ś ci.
  Rozliczenia mi ę dzyokresowe przychodów (pasywa) dokonywane s ą z zachowaniem zasady
  ostro ż no ś ci i obejmuj ą w szczególno ś ci równowarto ść otrzymanych od kontrahentów ś rodków z
  tytu łu ś wiadcze ń , których wykonanie nast ą pi w nast ę pnych okresach sprawozdawczych lub te ż z
  tytu łu rozpoznania nale ż nego przychodu w danym okres ie z tytu łu wykonanych ś wiadcze ń , a
  zafakturowanych w okresie nast ę pnym zgodnie z obowi ą zuj ą cymi przepisami prawa podatkowego.

  Magazyn
  Ze wzgl ę du na specyfik ę dzia łalno ś ci POLMAN S.A. nie dokonuje zakupu podlegaj ą cych
  magazynowaniu materia łów, poza materi a łami biurowymi.
  Zakupy materia łów biurowych dokonywane s ą na bie żą ce potrzeby pracowników i podlegaj ą
  zaliczeniu bezpo ś rednio w koszty.
  Towary s ą wyceniane w cenach zakupu.
  W magazynie prowadzona jest ewidencja ilo ś ciowo - warto ś ciowa towarów.

  Kapita ł y oraz pozosta ł e aktywa i pasywa
  Kapita ły oraz pozosta łe aktywa i pasywa s ą wyceniane wed ług warto ś ci nominalnych. Kapita ł
  Akcyjny Spó łki wykazuje si ę w wysoko ś ci okre ś lonej w umowie i wpisanej do KRS. Kapita ł Akcyjny
  (podstawowy) wycenia si ę nie rzadziej ni ż na dzie ń jego zmiany w warto ś ci nominalnej.

  Rachunek Zysków i Strat
  POLMAN S.A. prowadzi rachunek zysków i strat w wersji porównawczej.
  Warto ść sprzedanych towarów i usług w cenach zakupu prezentowana jest w rachunku zysków i
  strat. Przychody ze sprzeda ż y obejmuj ą nale ż ne kwoty netto, tj. bez podatku VAT ze sprzeda ż y
  towarów oraz us ług, ujmowane zgodnie z dat ą powstania przychodu.
  Wynik finansowy brutto koryguj ą bie żą ce zobowi ą zania z tytu łu podatku dochodowego od osób
  prawnych.

  Informacja w zakresie wprowadzonych zmian w polityce rachunkowo ś ci
  Spó łka POLMAN nie zmieni ła zasad polityki rachunkowo ś ci dla okresu bie żą cego w stosunku do
  zasad obowi ą zuj ą cych w 201 7 r.
  14 / 26
  RAPORT KWARTALNY POLMAN S.A.
  II KWARTAŁ 2018 R.
  www.polman.pl

  ISTOTNE DOKONANIA LUB
  NIEPOWODZENIA EMITENTA W
  I I KWARTALE 2018 ROKU WRAZ
  Z OPISEM NAJWAŻNIEJSZYCH
  CZYNNIKÓW I ZDARZE Ń
  MAJ Ą CYCH WP Ł YW NA
  OSI Ą GNI Ę TE WYNIKI SPÓ Ł KI
  Drugi kwarta ł 201 8 roku dla Spółki POLMAN S.A. był okresem stabilnej kontynuacji prac w
  przedmiocie kluczowego przedmiotu działalności – d ziału S erwisu dla P rzemysłu .
  Spółka poszukuje również modelu efektywnej monetyzacji i generowania przychodów osiąganych z
  aktywności realizowanych w d ziale Nowoczesnych T echnologii IT.
  W ocenie Zarządu podejmowane działania zgodne są z założeniami długoterminowego wzrostu
  oraz dywersy fikacji źródeł przychodów w przyszłości.

  W minionym okresie bilansowym Spółka ponosiła również inwestycje na promocję oraz
  komercjalizację produktów z portfolio działu IT.
  N a stronach produktowych z portfolio Spółki, wygenerowano ruch na poziomie średnio 387 .000
  odsłon miesięcznie. Spółka koncentruje wysiłki na k onwersji ruchu na sprzedaż usług.

  W okresie min ionego kwartału Spółka konsekwentnie realizowała zaangażowanie w rozwój Serwisu
  Przemysłowego, ze szczególnym naciskiem na aktywność działu Serwis u Chłodni Przemysłowych.
  Obszar świadczonych usług zawiera się w katalogu prac branży budowlanej, która wymusza
  zaangażowanie aktywów na etapie wykonywanych prac – zarówno w zakresie czynności
  przygotowawczych, jak również przez cały okres realizacji proje ktu przyjętego zlecenia.
  Do głównych pozycji kosztowych ponoszonych w poczet wykonania kontraktów należy zaliczyć
  między innymi:
  - zakup podzespołów i budowlanych elementów konstrukcyjnych,
  - zakup elementów i urządzeń wyposażenia chłodni,
  - specjalnej odzieży i akcesoriów BHP,
  specjalistycznych narzędzi i materiałów pomocniczych,
  - wynajem sprzętu specjalistycznego,
  - szkolenia profesjonalnej kadry.
  POLMAN S.A. kontynuuje realizację wysokonakładowych zleceń dla partnerów krajowych i
  zagranicznych , co istotnie wpłynęło na prezentowane wyniki danych w pozycjach rozliczeń
  międzyokresowych.

  Zarząd POLMAN S.A. monitoruje skuteczność wdroż onych procedur ostrożnościowej analizy opartej
  na restrykcyjnej weryfikacji ryzyka nieosiągnięcia założonej rentowności projektowej.  15 / 26
  RAPORT KWARTALNY POLMAN S.A.
  II KWARTAŁ 2018 R.
  www.polman.pl
  Aktualnie wykorzystywany model kosztorysowania zleceń zakłada potrzeby zwiększenia
  niezbędnego zabezpieczenia finansowania .

  Sprawnie wdrażana adaptacja do sytuacji rynkowej wymaga od Spółki bieżącej reorganizacji działu
  Serwisu Przemysłowego, a w szczególności zwiększenia poziomu zatrudnienia, inwestycji w proces
  pozyskiwania i szkolenia kadr oraz nieplanowanych wydatków na wyposażenia w profesjonalny
  sprzęt i akcesoria BHP.

  Założenia POLMAN S.A. obejmują również plan monetyzacji produktów z portfolio działu
  Nowoczesnych Technologii IT.
  W iąże się to nieodzownie z koniecznością inwestycji oraz kosztami ponoszonymi na promocję i
  dystrybucję produktów.
  Z uwagi na specyfikę branży IT, przychody generowane ze sprzedaży usłu g świadczonych drogą
  elektroniczną rozłożone są w czasie. Z tego powodu bieżące nakłady na realizację planów
  rozwojowych działu IT istotnie przewyższają osiągane przychody.

  Wyżej opisane zdarzenia, które wystąpiły w działalności POLMAN S.A. wpłynęły na w yniki osiągnięte
  w minionym okresie bilansowym . Zaplanowane działania oraz kontraktowane projekty na okres
  kolejnych kwartałów dają perspektywę na wypracowanie dodatnich wyników i poprawę
  długoterminowej rentowności Spółki.

  W ocenie Zarządu w minionym okresie bilansowym nie wystąpiły zdarzenia odbiegające od
  d ługoterminowego planu rozwoju w obszarze kluczowych aktywno ś ci, jak również realizację
  założeń dotyczących aktywności i komercjalizacji produktów działu nowoczesnych technologii IT.
  Wszystkie infor macje poufne oraz informacje o zdarzeniach istotnych z punktu widzenia rozwoju,
  perspektyw i kondycji Spółki publikowane są zgodnie z regulacjami obowiązującymi Emitentów z
  A lternatywnego S ystemu O brotu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie .
  Spółka w n ajbliższym okresie w dalszym ciągu skoncentruje aktywność na:
  - specjalistycznych usługach dla przemysłu, przedsięwzięciach w zakresie czyszczenia
  przemysłowego wraz z pracami wspierającymi, dotyczącymi utrzymania sprawności
  przemysłowych instalacji technologicznych, bieżących i okresowych konserwacji instalacji
  oraz p ozostałych prac remontowo - naprawczych.
  - realizacji us ług zwi ą zanych z budow ą , renowacj ą i modernizacj ą przemysłowych ch łodni
  wentylatorowych i kominowych,
  - serwisie katalizatorów przemysłowych w reaktorach,
  - intensywnym poszukiwaniu rozwiązań zmierzających d o komercjalizacji i monetyzacji
  produktów i usług działu nowoczesnych technologii IT.


  16 / 26
  RAPORT KWARTALNY POLMAN S.A.
  II KWARTAŁ 2018 R.
  www.polman.pl


  SERWIS
  PRZEMYSŁOWY


  Serwis Przemysłowy POLMAN S.A. obejmuje pełen zakres specjalistycznych usług dla przemysłu, tj.:
  • usługi hydrodynamiczne wysokociśnieniowe,
  • usługi hydrodynamiczne niskociśnieniowe,
  • czyszczenie obrotowych podgrzewaczy,
  • czyszczenie chemiczne,
  • czyszczenie niskociśnieniowe – pigging,
  • usługi antykorozyjne,
  • podciśnieniowy odbiór i transport substancji stałych i ciekłych,
  • diagnostyka instalacji przem ysłowych,
  • inżynieria bezwykopowa,
  • usługi mechaniczno - remontowe instalacji przemysłowych.

  W drugim kwartale 2018 roku Spółka realizowała - zgodnie z planem, usługi rozpoczęte w
  poprzednim kwartale oraz wykonała prac e zakontraktowane we wcześniejszych okresach.  17 / 26
  RAPORT KWARTALNY POLMAN S.A.
  II KWARTAŁ 2018 R.
  www.polman.pl


  CHŁODNIE
  PRZEMYSŁOW E


  POLMAN S.A. realizuje kompleksowe usługi w zakresie budowy, modernizacji, rozbiórki, remontu,
  chłodni wentylatorowych, kominowych oraz kominów przemysłowych.

  Nasza oferta obejmuje:
  • prace projektowe,
  • ekspertyzy techniczne chłodni i kominów,
  • prace demontażowe,
  • prace montażowe,
  • modernizacje,
  • zabezpieczenia antykorozyjne konstrukcji stalowych,
  • naprawa i ochrona konstrukcji żelbetowych,
  • doradztwo związane z utylizacją materiałów porozbiórkowych,
  • demontaż oraz utylizację materiałów azbestowych,
  • prace rozbiórkowe.

  W drugim kwartale 2018 roku Spółka realizowała - zgodnie z planem, usługi rozpoczęte w
  poprzednim kwartale oraz wykonała prac e zakontraktowane we wcześniejszych okresach.
  18 / 26
  RAPORT KWARTALNY POLMAN S.A.
  II KWARTAŁ 2018 R.
  www.polman.pl


  SERWIS
  KATALIZATORÓW


  POLMAN S.A. realizuje usługi dotyczące kompleksowego Serwisu katalizatorów w reaktorach.
  W ramach Serwisu Kat alizatorów zapew niamy kompleksową obsługę instalacji przemysłowych w
  których wykorzystywane są złoża katalityczne.

  Oferujemy:
  • Rozładunek katalizatora metodami grawitacyjnymi i podciśnieniowymi w warunkach
  normalnych oraz w środowisku beztlenowym;
  • Mycie roztworem sody i neutralizacja powierzchni reaktorów;
  • Załadunek katalizatora metodami konwencjonalnymi i przy użyciu metody gęstego
  załadunku CALYDENSE przy współpracy z firmą CREALYST SA z Francji;
  • Automatyczne ładowanie reakt ora reformującego – technologia UNILOADER firmy UNIDENSE;
  • Załadunek i rozładunek reformerów;
  • Pr zesiewanie i odpylanie katalizatorów, kulek ceramicznych oraz materiałów pomocniczych;
  • Zarządzanie i nadzór nad projektem;
  • Doradztwo techniczne dotyczące optymalizacji pracy katalizatora;
  • Wsparcie techniczne przy obsłudze reaktorów.

  Kadra Serwisu Katali zatorów POLMAN S.A. posiada bogate doświadczenie zdobyte w trakcie
  realizowanych pracy na rynku lokalnym i międzynarodowym.

  Zapewnimy wsparcie techniczne i doradztwo niezbędne przy pracach związanych z wymianą złoża
  w reaktorach oraz spełnimy wszystkie wy magania naszych klientów w celu optymalizacji czasu pracy
  w profesjonalny i bezpieczny sposób.
  19 / 26
  RAPORT KWARTALNY POLMAN S.A.
  II KWARTAŁ 2018 R.
  www.polman.pl

  NOWOCZESNE
  TECHNOLOGIE IT

  Dział nowoczesnych technologii IT został utworzony z końcem roku 2015 .
  Celem zaangażowania w nowym obszarze działalności jest wzrost generowanych przychodów oraz
  dywersyfikacja ich źródeł .

  Głównym kierunkiem rozwoju jest tworzenie i sprzedaż funkcjonalnych usług świadczonych w
  modelu SaaS (Software as a Service).

  W ramach rozwoju działu oferujemy:
  • aplikacje funkcjonalne
  • usługi IT
  • rozwiązania informatyczne

  P rodukty tworzone w ramach portfolio Spółki , dostępne online , stanowią realizację planu rozwoju,
  administrowania i komercjalizacji innowacyjnych usług e - commerce świadczonych w modelu SaaS
  (Software as a Service).
  Na ko niec II kwartału 201 8 roku portfolio produktów POLMAN S.A. obejmuje:

  • www.RaportySpolek.pl - aplikacja kierowana dla interesariuszy rynku kapitałowego. Służy do
  monitorowania publikacji raportów giełdowych dokonywanych przez Spółki Emitentów z
  portfela indywidualnego wyboru tworzonego przez Użytkownika. Informacja o publikacji
  dostarczana jest w formie powiadomienia e - mail i/lub SMS niezwłocznie po upublicznieniu
  treści raportów przez Emitentów z GPW w systemach ESPI i EBI. Otrzymana wiadomość zawiera
  do kładne oznaczenie rodzaju raportu, numer, datę i godzinę publikacji, treść komunikatu oraz
  dane Spółki umożliwiające kontakt Inwestora z Emitentem.
  Z aplikacji korzysta obecnie kilkuset użytkowników o zmiennym portfelu monitorowanych
  informacji. Korzystani e z aplikacji jest BEZPŁATNE.  20 / 26
  RAPORT KWARTALNY POLMAN S.A.
  II KWARTAŁ 2018 R.
  www.polman.pl

  • www.AlertSerwis.pl - innowacyjna platforma dedykowana spółkom publicznym notowanym na
  Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
  Aplikacja jest narzędziem wsparcia procesu budowani a Relacji Inwestorskich i komunikacj i z
  rynkiem . AlertSerwis.pl oferuje niespotykany dotąd na rynku zestaw funkcjonalności stając się
  tym samym atrakcyjnym narzędziem Emitenta.
  Funkcjonalności dostępne w aplikacji AlertSerwis.pl obejmują:
  - przycisk z dostępem do raportów publikowanych przez Spółkę w systemach ESPI i EBI
  osadz ony na dowolnej stronie Emitenta.
  Usługa w pełni zautomatyzowana - aktualizuje listę komunikatów wraz z ich treścią i
  załącznikami (niezwłocznie po upublicznieniu przez Emitenta w systemie ESPI lub EBI) .
  Możliwość selektywnego przeglądania raportów (ESPI, EBI, raporty bieżące, raporty
  okresowe). AlertSerwis.pl eliminuje konieczność ręcznej publikacji treści raportów przez
  pracownika Spółki na stronie internetowej Emitenta, która powinna zostać udostępniona
  zgodnie z regulacjami MAR. AlertSerwis.pl poprawia dostęp do informacji Emitenta i chroni
  przed sankcjami finansowymi za brak udostępniania informacji na stronie Emitenta
  (MAR/MAD).
  - udostępnienie Inwestorom powiadomień o publikowanych raportach spółki ESPI/ EBI
  informacje dystrybuowane są bez konieczności ingerencji pracownika Spółki Emitenta.
  Wystarczy stworzyć i zaimportować do profilu Spółki w aplikacji AlertSerwis.pl listę adresów
  Inwestorów by niezwł ocznie po upublicznieniu raporty były rozsyłane do odbiorców. System
  AlertSerwis.pl pozwala również na utworzenie przycisku (widget), który po osadzeniu na
  dowolnej stronie Emitenta umożliwia zapisywanie się dowolnym interesariu szom do bazy
  kontaktów w profilu Emitenta.
  - budowanie baz kontaktowych I nwestorów (prosty do implementacji przycisk - widget)
  Tworzona baza należy do Emitenta. AlertSerwis.pl umożliwia komunikowanie się z
  subskrybentami za pośrednictwem mechanizmu koresponde ncji seryjnej (mailing) lub
  indywidualnie (korespondencja prywatna).
  - pełna obsługa Newsletter – stworzenie indywidualnego przycisku na stronę
  W AlertSerwis.pl Emitent stworzy przycisk dopasowany do grafiki dowolnej strony. Po
  osadzeniu przycisku na stronie pozwoli na zapis subskrybentów, a następnie przygotowanie
  wiadomości seryjnej i wysyłanie biuletynu/informacji do prenumeratorów.
  - seryjna komunikacja SMS
  AlertSerwis.pl udostępnia funkcjonalność, dzięki której Emitent wyśle krótką wiadomość
  tekstow ą do wybranej, własnej bazy kontaktów – jednym kliknięciem.

  W drugim kwartale 2017 roku ( 3 kwietnia 2017 r.) Spółka POLMAN S.A. zawarła porozumienie
  inwestycyjne z notowaną na rynku NewConnect Spółką JR HOLDING S.A. z siedzibą w Krakowie,
  Arturem Górskim i Tomaszem Rogalskim oraz spółką zależną od Spółki JR HOLDING S.A. - Dinero Sp.
  z o.o. Celem p orozumienia jest rozwój spółki Investoria Sp. z o.o. , ( powsta łej z Dinero Sp. z o.o.) .
  Investoria zajm uje się prowadzeniem i rozwijaniem systemów oraz serwisów internetowych
  przeznaczonych dla inwestorów oraz spółek publicznych: m.in. AlertSerwis.pl, RaportySpolek.pl oraz
  NewConnector.pl.
  21 / 26
  RAPORT KWARTALNY POLMAN S.A.
  II KWARTAŁ 2018 R.
  www.polman.pl

  • www.AktualnyOdpis.pl - jedyna na rynku polskim aplikacja, dzięki której w prosty i intuicyjny
  sposób można pobrać aktualny odpis dowolnego podmiotu wpisanego do Krajowego Rejestru
  Sądowego oraz wypis przedsiębiorcy wpisanego w bazie Centralnej Ewidencji Informacji
  Gospodarczej . Dokument jest generowany w czasie rzeczywistym z bazy Centralnej Informacji
  KRS przy Ministerstwie Sprawiedliwości lub odpowiednio bazy CEIDG i w formie pliku PDF
  dostarczony do skrzynk i poczty elektronicznej wskazanej przez Użytkownika.
  Funkcjonalności dostępne w aplikacji AktualnyOdpis .pl obejmują:
  - wyszukiwarka wszystkich podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w Polsce
  KRS+CEIDG
  Jedno okno wyszukiwarki przeszuka bazę po wprowadzeniu nazwy lub jej części, nr KRS lub
  NIP lub REGON. Wystarczy część nazwy lub kombinacja znanych danych
  - pobieranie urzędo wego odpisu aktualnego z KRS oraz wypisu przedsiębiorcy z CEIDG
  Dokument generowany w czasie rzeczywistym z bazy Ministerstwa Sprawiedliwości (KRS) lub
  z bazy Ministerstwa Rozwoju (CEIDG)
  - monitorowanie zmiany danych wpisanych w Centralnej Informacji KRS
  Możliwość automatycznego monitorowania zmian zgłoszonych do Sądu, wpisanych do
  Centralnej Informacji KRS i opublikowanych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
  Niezwłocznie po publikacji informacji w MSIG Użytkownik otrzymuje powiadomienie mail z
  informacją o zmianach i ich zakresie.
  - weryfikacja zaległości lub wierzytelności podmiotów wpisanych do KRS
  Jeżeli na dowolnym podmiocie wpisanym do KRS ciążą zaległości z U rzędu S karbowego ,
  ZUS , Celne lub prowadzona jest egzekucj a Komornicza, a stosowne informacje zostały przez
  wierzycieli zgłoszone do Sądu i wpisane w Centralnej Informacji KRS to AktualnyOdpis.pl
  dokona weryfikacji w czasie rzeczywistym. W przypadku zaległości podmiotu Użytkownik
  otrzyma informację e - mail ze szczegółowym spisem zadłużenia lub wierz ytelności.
  - możliwość otrzymywania pliku aktualizacji informacji o podmiotach gospodarczych
  zarejestrowanych w dniu bieżącym.
  Jeżeli potrzebujesz informacji bieżącej o podmiotach rozpoczynających działalność
  gospodarczą otrzymasz ją tylko w AktualnyOdpis. pl
  System codziennie generuje plik z danymi podmiotów zarejestrowanych w dniu bieżącym.
  UWAGA! Informacje o podmiotach wpisanych do Centralnej Informacji KRS otrzymasz w
  dniu dodania do bazy KRS – przed publikacją Monitora Sądowego i Gospodarczego.
  - weryfikacja statusu podatników w VAT
  Funkcjonalność umożliwia jednostkową weryfikację podatników oraz listy zbiorczej
  Kontrahentów (np. pliku JPK - VAT) pod względem statusu w rejestrze VAT Ministerstwa
  Finansów. W wyniku sprawdzenia dokonanego automatycznie w czasie rzeczywistym
  Użytkownik otrzymuje potwierdzenie stanu faktycznego wraz z print screen (zrzut obrazu
  ekranu) ze strony Ministerstwa Finansów, które dokonane jest w tle i dostarczone
  Użytkownikowi.


  22 / 26
  RAPORT KWARTALNY POLMAN S.A.
  II KWARTAŁ 2018 R.
  www.polman.pl  • www. quic .pl - to platforma umożliwiająca automatyzację procesu tworzenia i osadzania na
  stronie internetowej Użytkownika mechanizmu generowania formularzy kontaktowych, zapisu
  do Newsletter’a, zarządzania własnymi bazami subskrybentów oraz tworzenie i dystrybucję
  masowych wiadomośc i reklamowych (mailing)

  Funkcjonalności dostępne w aplikacji quic.pl obejmują :
  - kreator pop - up (wyskakujące okienka) z możliwością pełnej indywidualizacji i
  osadzenia na stronie Użytkownika (prosty do implementacji widget)
  W prosty i intuicyjny sposób Użytkownik projektuje wygląd P op up . Dodatkowy element
  graficzny (stick) „przyklejonym” w dowolnym miejscu strony www oraz możliwość pełnej
  personalizacji i nieograniczonego zarządzania treścią/formą graficzną komunikatów bez
  k onieczności ingerowania w strukturę kodu strony sprawia, że QUIC jest narzędziem
  wsparcia i aktywnego angażowania Użytkowników i Klientów strony Internetowej.
  Udostępnione statystyki pozwalają również mierzyć efektywność tworzonych projektów jak
  również sk uteczność przekazu kierowanego do Klienta.
  - tworzenie indywidualnych projektów formularzy kontaktowych osadzonych na stronie
  Użytkownika (prosty do implementacji widget)
  W prosty i intuicyjny sposób Użytkownik projektuje wygląd formularza jaki chciałby
  udostępnić na własnej stronie. Wybór kolorów, kształtu, wielkości oraz własne treści
  komunikatów sprawiają, że każdy znajdzie tu rozwiązanie dla siebie.
  Dzięki zastosowaniu formularza kontaktowego osadzonego na stronie unikniesz
  niechcianego spamu i wykrad ania adresów mail Twoich pracowników. Formularz umożliwia
  stworzenie przekierowań wiadomości bezpośrednio do osoby zajmującej się określonym
  zakresem spraw. Autoresponder powiadomi Twojego Klienta o dostarczeniu wiadomości.
  Treść ustalisz samodzielnie.
  - peł na obsługa Newsletter – stworzenie indywidualnego przycisku na stronę
  W quic .pl Użytkownik tworzy przycisk dopasowany do grafiki dowolnej strony internetowej,
  na której ma zostać osadzony formularz zapisu do newsletter . Po osadzeniu przycisku na
  stronie u dostępniasz możliwość zapis subskrybe ntów, a następnie wyślesz seryjną
  wiadomość, biuletyn lub informację do prenumeratorów. Szablon newslettera przygotujesz
  w quic.pl korzystając z udostępnionych wzorów. Możliwość dodawania własnego szablonu
  pozwala na p ełną indywidualizację obsługiwanej korespondencji
  - seryjna komunikacja SMS
  AlertSerwis.pl udostępnia funkcjonalność, dzięki której Emitent wyśle krótką wiadomość
  tekstową do wybranej, własnej bazy kontaktów – jednym kliknięciem.


  23 / 26
  RAPORT KWARTALNY POLMAN S.A.
  II KWARTAŁ 2018 R.
  www.polman.pl

  • www. getAUTO .pl - platforma umożliwiająca sprawną weryfikację danych technicznych oraz
  historię pojazdów zarejestrowanych w Polsce . Mechanizm zautomatyzowanego monitorowania
  istotnych terminów okresowych badań technicznych oraz ważności polis ubezpieczeniowych
  pozwala na otrzymywanie powiadomień o zbliżających się datach zdarzeń dotyczących
  pojazdów. Aplikacja rozwijana jest w obszarze usprawnień wspomagających proces dotarcia do
  wiarygodnych danych o pojeździe oraz budowani a bazy informacji o historii napraw
  serwisowych.
  Prowadzone prace rozwojowe pozwolą na oferowanie nowego modelu zarządzania danymi
  pojazdów.

  W drugim kwartale 2018 roku Spółka koncentrowała się na opracowaniu modelu monetyzacji
  funkcjonalności i produktów z własnego portfolio oraz działaniach marketingowych polegających
  na dotarciu do grup docelowych.
  Oferowane funkcjonalności pozwolą na zdobywanie przewagi konkurencyjnej w segmen tach
  produktów poszczególnych kategorii.
  Informacje dotyczące istot nych zdarzeń będą publikowane w formie raportów.

  STANOWISKO ODNO Ś NIE DO
  MO Ż LIWO Ś CI ZREALIZOWANIA
  PUBLIKOWANYCH PROGNOZ
  WYNIKÓW NA DANY ROK


  POLMAN S.A. nie publikuje prognoz wyników finansowych na rok 201 8 .
  Specyfika sektora podstawowych us ług realizowanych przez S pó łk ę emitenta oraz procedury
  pozyskiwania kontraktów od przedsi ę biorstw zleceniodawców powoduje, iż w przesz ło ś ci
  występowały znacz ą ce rozbie ż no ś ci warto ś ciowe pomi ę dzy prognozami a ich realizacj ą .
  Zarz ą d na bie żą co dostosowuje aktywno ść Spó łki do dynamiczn ie zmieniaj ą cych si ę warunków
  otoczenia gospodarczego w obszarach w łasnej dzia łalno ś ci i poszukuje możliwości na poprawę
  rentowności z prowadzonej działalności oraz dywersyfikacje źródeł przyszłych przychodów .
  24 / 26
  RAPORT KWARTALNY POLMAN S.A.
  II KWARTAŁ 2018 R.
  www.polman.pl


  OPIS STANU REALIZACJI DZIA Ł A Ń I
  INWESTYCJI EMITENTA ORAZ
  HARMONOGRAMU ICH REALIZACJI


  Emitenta nie podawał do publicznej wiadomości d okument u informacyjnego, który zawiera łby
  informacje , o których mowa w § 10 pkt. 13 a) Za łą cznika nr 1 do Regulaminu Alternatywnego
  Systemu Obrotu.
  INFORMACJE NA TEMAT
  AKTYWNO Ś CI W INICJATYWACH
  NASTAWIONYCH NA
  WPROWADZENIE ROZWI Ą ZA Ń
  INNOWACYJNYCH W OBSZARZE
  ROZWOJU PROWADZONEJ
  DZIA Ł ALNO Ś CI


  POLMAN S.A. w drugim kwartale 2018 roku realizował za planowan e prace.

  Innowacyjne produkty (e - usługi) znajdujące się aktualnie w portfolio POLMAN S.A. według oceny
  Zarządu pozwalają na dywersyfikację źródeł przychodów Spółki i ich zwiększenie w przyszłości.
  Kluczowy przedmiot prowadzonej działalności specjalistycznych usług dla przemysłu wykazuje
  stabilny poziom rozwoju.

  25 / 26
  RAPORT KWARTALNY POLMAN S.A.
  II KWARTAŁ 2018 R.
  www.polman.pl
  OPIS ORGANIZACJI GRUPY
  KAPITA Ł OWEJ, ZE WSKAZANIEM
  JEDNOSTEK PODLEGAJ Ą CYCH
  KONSOLIDACJI  Spó łka nie tworzy grupy kapita łowej.

  INFORMACJE DOTYCZ Ą CE LICZBY
  ZATRUDNIONYCH PRZEZ EMITENTA, W
  PRZELICZENIU NA PE Ł NE ETATY


  Wed ług stanu faktycznego na koniec drugiego kwartału 2018 roku liczba osób zatrudnionych w
  POLMAN S.A. w przeliczeniu na pe łne etaty wynosi ła 40 .
  W zale ż no ś ci od bie żą cych potrzeb realizacji kontraktowych Spó łka zawiera równie ż umowy
  cywilnoprawne (umowy zlecenia i umowy o dzie ło).  Prezes Zarz ą du Wiceprezes Zarz ą du
  Mariusz Nowak Piotr Krawczyk
  NOTATKI AKCJONARIUSZA
  …………………….……………………………………………………………………………...………………………………… …………………..…..
  …………………….……………………………………………………………………………...………………………………… …………………..…..
  …………………….……………………………………………………………………………...………………………………… …………………..…..
  …………………….……………………………………………………………………………...………………………………… …………………..…..
  …………………….……………………………………………………………………………...…………………………… …… …………………..…..
  …………………….……………………………………………………………………………...………………………………… …………………..…..
  …………………….……………………………………………………………………………...………………………………… …………………..…..
  …………………….……………………………………………………………………………...………………………………… …………………..…..
  …………………….……………………………………………………………………… ……...………………………………… …………………..…..
  …………………….……………………………………………………………………………...………………………………… …………………..…..
  …………………….……………………………………………………………………………...………………………………… …………………..…..
  …………………….……………………………………………………………………………...………………………………… …………………..…..
  …………………….……………………………………………………………………………...………………………………… …………………..…..
  …………………….……………………………………………………………………………...………………………………… …………………..…..
  …………………….……………………………………………………………………………...………………………………… …………………..…..
  …………………….……………………………………………………………………………...…………………………… …… …………………..…..
  …………………….……………………………………………………………………………...………………………………… …………………..…..
  …………………….……………………………………………………………………………...………………………………… …………………..…..
  …………………….……………………………………………………………………………...………………………………… …………………..…..
  …………………….……………………………………………………………………… ……...………………………………… …………………..…..
  …………………….……………………………………………………………………………...………………………………… …………………..…..
  …………………….……………………………………………………………………………...………………………………… …………………..…..
  …………………….……………………………………………………………………………...………………………………… …………………..…..
  …………………….……………………………………………………………………………...………………………………… …………………..…..
  …………………….……………………………………………………………………………...………………………………… …………………..…..
  …………………….……………………………………………………………………………...………………………………… …………………..…..
  …………………….……………………………………………………………………………...…………………………… …… …………………..…..
  …………………….……………………………………………………………………………...………………………………… …………………..…..
  …………………….……………………………………………………………………………...………………………………… …………………..…..
  …………………….……………………………………………………………………………...………………………………… …………………..…..
  …………………….……………………………………………………………………… ……...………………………………… …………………..…..
  …………………….……………………………………………………………………………...………………………………… …………………..…..
  …………………….……………………………………………………………………………...………………………………… …………………..…..
  …………………….……………………………………………………………………………...………………………………… …………………..…..
  …………………….……………………………………………………………………………...………………………………… …………………..…..
  …………………….……………………………………………………………………………...………………………………… …………………..…..
  …………………….……………………………………………………………………………...………………………………… …………………..…..
  …………………….……………………………………………………………………………...…………………………… …… …………………..…..  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Polman SA
ISIN:PLPOLMN00010
NIP:118-00-31-958
EKD: 74.70 Sprzatanie i czyszczenie obiektów
Adres: ul. Na Skraju 68 02-197 Warszawa
Telefon:+48 22 7200277
www:www.polman.pl
Komentarze o spółce POLMAN
2021-09-24 23-09-13
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor