Raport.

POLENERGIA SA Raport okresowy półroczny za 2018 PSr

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR półrocze / 2018 półrocze / 2017 półrocze / 2018 półrocze / 2017 WYBRANE DANE FINANSOWE 2 kwartały 2018/ okres od 2018-01-01 do 2018-06-30 2 kwartały 2017/ okres od 2017-01-01 do 2017-06-30 2 kwartały 2018/ okres od 2018-01-01 do 2018-06-30 2 kwartały 2017/ okres od 2017-01-01 do 2017-06-30 dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego Przychody ze sprzedaży - ogółem 1 573 756 1 342 513 371 217 316 079 Zysk z działalności operacyjnej 4 993 33 707 1 178 7 936 Zysk (strata) brutto -27 784 6 434 -6 554 1 515 Zysk (strata) netto -37 268 1 247 -8 791 294 Zysk (strata) netto przypisany jednostce dominującej -37 259 1 246 -8 789 293 Całkowite dochody za okres -37 128 1 931 -8 758 455 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 27 598 37 884 6 510 8 919 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 87 887 -10 415 20 731 -2 452 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -64 847 -89 274 -15 296 -21 019 Przepływy pieniężne netto, razem 50 638 -61 805 11 944 -14 551 Średnia ważona liczba akcji (w szt.) 45 443 547 45 443 547 45 443 547 45 443 547 średnia ważona rozwodniona ilość akcji zwykłych 45 443 547 45 443 547 45 443 547 45 443 547 Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) -0,82 0,03 -0,19 0,01 Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) -0,82 0,03 -0,19 0,01 w tys. zł w tys. EUR Stan na 2018-06-30 Stan na 2017-12-31 Stan na 2018-06-30 Stan na 2017-12-31 Aktywa, razem 2 912 507 2 664 264 667 761 638 774 Zobowiązania 1 767 864 1 482 276 405 325 355 385 Zobowiązania długoterminowe 1 046 558 894 846 239 948 214 545 Zobowiązania krótkoterminowe 721 306 587 430 165 376 140 840 Kapitał własny 1 144 643 1 181 988 262 436 283 389 Kapitał zakładowy 90 887 90 887 20 838 21 791 Liczba akcji (w szt.) 45 443 547 45 443 547 45 443 547 45 443 547 Rozwodniona ilość akcji zwykłych 45 443 547 45 443 547 45 443 547 45 443 547 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 25,19 26,01 5,78 6,24 Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 25,19 26,01 5,78 6,24 WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 2 kwartały 2018/ okres od 2018-01-01 do 2018-06-30 2 kwartały 2017/ okres od 2017-01-01 do 2017-06-30 2 kwartały 2018/ okres od 2018-01-01 do 2018-06-30 2 kwartały 2017/ okres od 2017-01-01 do 2017-06-30 dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego Przychody ze sprzedaży 7 132 8 448 1 682 1 989 Zysk z działalności operacyjnej -8 543 -4 525 -2 015 -1 065 Zysk (strata) brutto -43 006 21 485 -10 144 5 058 Zysk (strata) netto -52 174 23 028 -12 307 5 422 Całkowity dochód za okres -52 174 23 028 -12 307 5 422 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -9 958 9 764 -2 349 2 299 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 44 767 -15 301 10 560 -3 602 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -185 -179 -44 -42 Przepływy pieniężne netto, razem 34 624 -5 716 8 167 -1 346 Średnia ważona liczba akcji (w szt.) 45 443 547 45 443 547 45 443 547 45 443 547 średnia ważona rozwodniona ilość akcji zwykłych 45 443 547 45 443 547 45 443 547 45 443 547

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik

  Polenergia S.A. ul. Krucza 24/26 00-526 Warszawa tel. +48 22 522 39 00 fax. +48 22 522 31 61 www.polenergia.pl
  Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego REGON: 012693488 NIP: 526 -18-88-932 KRS: 0000026545 Kapitał zakładowy: 90 887 094,00 zł.  Warszawa, dnia 8 sierpnia 201 8 roku
  OŚWIADCZENIE  Zarząd Polenergia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka") niniejszym oświadcza, iż wedle
  jego najlepszej wiedzy, półroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej
  w której Spółk a jest jednostką dominującą za pierwsze półrocze roku 2018 i d ane porównywalne
  („Sprawozdanie Finansowe") sporządzone zostały zgodnie z zgodnie z Międzynarodowymi
  Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską dotyczącymi
  sprawozdawczości śródrocznej (MSR 34) oraz że odzwierciedlają w s posób prawdziwy, rzetelny i jasny
  sytuację majątkową i finansową grupy kapitałowej Spółk i w pierwszym półroczu roku 2018 oraz jej
  wynik finansowy za pierwsze półrocze roku 2018 , a sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej
  Spółki w pierwszym półroczu roku 2018 zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji
  grupy kapitałowej Spółki, w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyka.

  Zarząd Spółki oświadcza nadto, że podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych,
  dokonujący przeglądu Sprawozdania Finansowego, został wybrany zgodnie z przepisami prawa oraz że
  podmiot ten oraz biegli rewidenci, dokonujący przeglądu Sprawozdania Fi nansowego, spełniali warunki
  do wyrażenia bezstronne go i niezależne go raportu z przeglądu , zgodnie z właściwymi przepisami prawa
  polskiego.


  Jacek Głowacki – Prezes Zarządu Michał Michalski – Członek Zarządu
  Robert Nowak – Członek Zarządu


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
 • Załącznik nr: 2

  Pobierz plik
 • Załącznik nr: 3

  Pobierz plik
 • Załącznik nr: 4

  Pobierz plik
  Grupa Kapitałowa Polenergia S .A.


  PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ POLENERGIA
  ZA OKRES 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 30 CZERWCA 2018 ROKU
  Warszawa, 8 sierpnia 201 8 roku
  Jacek Głowacki – Prezes Zarządu Michał Michalski – Członek Zarządu

  Robert Nowak – Członek Zarządu  Grupa Kapitałowa Polenergia S.A.


  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Polenergia
  2
  Spis treści
  1. Łączny rachunek zysków i strat za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2018 roku .......................... 3
  2. Opis organizacji grupy kapitałowej emitenta ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji
  oraz zmian w organizacji grupy kapitałowej emitenta wraz z podaniem ich przyczyn ................................ . 8
  3. Wskazanie skutków zmian w strukturze jednostki gospodarczej, w tym w wyniku połączenia jednostek
  gospodarczych, przejęcia lub sprzedaży jednostek grupy kapitałowej emitenta, inwestycji
  długoterminowych, podziału, restrukturyzacji i zaniechania działalności ................................ .................... 8
  4. Omówienie podstawowych wielkości ekonomiczno -finansowych, ujawnionych w półrocznym
  sprawozdaniu finansowym, w szczególności opis czynników i zdarzeń, w tym o nietypowym
  charakterze, mających znaczący wpływ na działalność emitenta i osiągnięte przez niego zyski lub
  poniesione straty w roku obrotowym, a także omówienie perspektyw rozwoju działalności emitenta
  przynajmniej w najbliższym roku obrot owym ................................ ................................ .............................. 8
  5. Opis istotnych dokonań lub niepowodzeń Emitenta w okresie pierwszego półrocza 2018 roku ............... 11
  6. Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz wyników
  na dany rok w świetle wyników zaprezentowanych w raporcie półr ocznym w stosunku do wyników
  prognozowanych ................................ ................................ ................................ ................................ ....... 14
  7. Opis istotnych czynników ryzyka i zagrożeń z określeniem, w jakim stopniu emite nt jest na nie
  narażony ................................ ................................ ................................ ................................ ................... 14
  8. Zestawienie stanu posiadania akcji emitenta lub uprawnień do nich przez osoby zarządzające i
  nadzorujące emitenta na dzień przekazania raportu półrocznego, wraz ze wskazaniem zmian w
  stanie posiadania, w okresie od przekazania poprzedniego raportu ................................ ........................ 20
  9. Wskazanie akcjonariuszy posiadających, bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zależne, co
  najmniej 5 % w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu emitenta, wraz ze wskazaniem liczby
  posiadanych przez te podmioty akcji , ich procentowego udziału w kapitale zakładowym, liczby głosów
  z nich wynikających i ich procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu
  oraz wskazanie zmian w strukturze własności znacznych pakietów akcji emitenta w okresie od
  przeka zania poprzedniego raportu kwartalnego: ................................ ................................ ...................... 20
  10. Wskazanie postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania
  arbitrażowego lub organem administracji publicznej, z uwzględnieniem informacji w zakresie: ............... 20
  11. Informacje o zawarciu przez emitenta lub jednostkę od niego zależnej jednej lub wielu transakcji z
  podmiotami powiązanymi, jeżeli pojedynczo lub łącznie są one istotne i zostały zawarte na innych niż
  rynkowe warunkach, z wyjątkiem transakcji zawieranych przez emitenta będącego fundus zem z
  podmiotem powiązanym, wraz ze wskazaniem ich wartości, przy czym informacje dotyczące
  poszczególnych transakcji mogą być zgrupowane według rodzaju, z wyjątkiem przypadku, gdy
  informacje na temat poszczególnych transakcji są niezbędne dla zrozumienia ich wpływu na sytuację
  majątkową, finansową i wynik finansowy emitenta ................................ ................................ ................... 21
  12. Informacje o udzieleniu przez emitenta lub przez jed nostkę od niego zależną poręczeń kredytu lub
  pożyczki lub udzieleniu gwarancji – łącznie jednemu podmiotowi lub jednostce zależnej ........................ 22
  13. Inne informacje, które zdaniem emitenta są istotne dla oceny jego sytuacji kadrowej, majątkowej,
  finansowej, wyniku finansowego i ich zmian, oraz informacje, które są istotne dla oceny możliwości
  realizacji zobowiązań przez emitenta ................................ ................................ ................................ ....... 22
  14. Wskazanie czynników, które w ocenie emitenta będą miały wpływ na osiągnięte przez niego wyniki w
  perspektywie co najmniej jednego kwartału ................................ ................................ .............................. 22
  Grupa Kapitałowa Polenergia S.A.


  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Polenergia
  3
  1. Łączny ra chunek zysków i strat za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 201 8 roku
  Poniżej zaprezentowano łączny rachunek zysków i strat za pierwsze półrocze oraz drugi kwartał 2018
  roku.
  Grupa Polenergia osiągnęła wyniki na poziomie skorygowanych (znormalizowanych) EBITDA oraz
  zysku netto wynoszące odpowiednio 57,3 mln zł oraz - 12 ,0 mln zł, co stanowi spadek w stosunku do
  ubiegłego roku o odpowiednio 24,0 mln zł i 16 ,8 mln zł.

  W pierwszym półroczu 2018 roku Grupa Polenergia odnotowała wzr ost przychodów ze sprzedaży o
  17 % w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, na co wpływ miały przede wszystkim
  wyższe przychody ze sprzedaży segmentu obrotu.
  Skorygowany wynik EBITDA w omawianym okresie wyniósł 57,3 mln zł i był niższy o 24,0 mln zł w
  stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego głównie ze względu na stratę na tradingu energią
  elektryczną w segmencie obrotu, czę ściowo skompensowaną przez wyższy wynik w segmencie
  energetyki wiatrowej.
  Natomiast w drugim kwartale 2018 roku Grupa Polenergia odnotowała wzrost przychodów ze sprzedaży
  o 31 % w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, na co wpływ miały przede wszystkim
  wyższe przychody ze sprzedaży segmentu obrotu.
  Skorygowany wynik EBITDA w tym okresie wyniósł 18,4 mln zł i był niższy o 20,4 mln zł w stosunku do
  analogicznego okresu roku poprzedniego głównie ze względu na stratę na tradingu energią elektryczną
  w segmencie obrotu, częściowo skompensowaną przez wyższy wynik w segmencie energetyki
  wiatrowej.
  Segment Energetyki W iatrowej zanotował wzrost wyniku EBITDA o 8,8 mln zł w porównaniu do
  analogicznego okresu roku ubiegłego, a w samym drugim kwartale wzrost wyniku EBITDA o 6,1 mln zł.
  Na lepsze wyniki segmentu złożyły się wyższe średnie ceny zielonych certyfikatów oraz niższy koszt W yniki Grupy Polenergia (mln PLN) 6M 2018 6M 2017 Różnica r/r Różnica r/r
  [% ]
  2 kwartał
  2018
  2 kwartał
  2017 Różnica r/r Różnica r/r
  [% ]
  Przychody ze sprzedaży 1 573,8 1 342,5 231,2 17% 826,9 632,6 194,4 31%
  Koszt własny sprzedaży (1 546,3) (1 298,0) (248,3) 19% (823,0) (613,6) (209,4) 34%
  w tym koszty rodzajowe (215,3) (207,0) (8,3) 4% (105,0) (100,9) (4,0) 4%
  Zysk brutto ze sprzedaży 27,4 44,5 (17,1) -38% 3,9 19,0 (15,0) -79%
  Koszty sprzedaży i ogólnego zarządu (21,1) (16,5) (4,6) 28% (11,9) (8,3) (3,7) 44%
  Pozostałe przychody/koszty operacyjne (1,3) 5,7 (7,1) -123% (14,2) 4,4 (18,6) -426%
  A Zysk operacyjny (EBI T) 5,0 33,7 (28,7) 85% (10,3) 15,0 (25,3) 168%
  Amortyzacja 48,1 48,9 (0,8) -2% 24,1 24,4 (0,4) -2%
  Odpisy aktualizujace 16,9 - 16,9 16,6 - 16,6
  EBI TDA 58,0 82,6 (24,6) -30% 18,4 39,5 (21,0) -53%
  Eliminacja efektu alokacji ceny nabycia (0,7) (1,4) 0,7 -50% - (0,7) 0,7 -100%
  S korygowana EBI TDA* 57,3 81,3 (24,0) -29% 18,4 38,8 (20,4) -53%
  B Przychody finansowe 3,1 3,8 (0,7) -18% 1,8 1,1 0,7 64%
  C Koszty finansowe (35,9) (31,1) (4,8) 16% (22,0) (14,9) (7,1) 47%
  A+B+C Zysk (S trata) brutto (27,8) 6,4 (34,2) -532% (30,5) 1,2 (31,7) -2615%
  Podatek dochodowy (0,5) (5,2) 4,7 -91% 2,1 (1,5) 3,7 -238%
  Zysk (S trata) netto bez efektu sprzedaży FW offshore (28,2) 1,2 (29,5) (28,3) (0,3) (28,0)
  Zysk (Strata) netto na sprzedaży FW offshore 3,0 - 3,0 3,0 - 3,0
  Zysk (S trata) netto z uwzględnieniem efektu sprzedaży FW offshore (37,3) 1,2 (38,5) (37,4) (0,3) (37,0)
  Rozliczenie ceny nabycia 3,6 3,0 0,6 2,1 1,5 0,6
  Eliminacja efektu niezrealizowanych różnic kursowych 0,4 (0,8) 1,2 0,4 (0,0) 0,4
  Eliminacja efektu wyceny kredytów metodą AMC 7,4 1,4 6,0 6,7 0,7 6,0
  Eliminiacja odpisu aktualizującego związanego z działalnością biomasową 16,8 - 16,8 16,8 - 16,8
  Eliminacja odpisu związanego z developmenetem 0,0 - 0,0 (0,2) - (0,2)
  Eliminacja efektu netto na sprzedaży FW offshore (3,0) - (3,0) (3,0) - (3,0)
  Zysk na sprzedaży FW offshore (12,0) - (12,0) (12,0) - (12,0)
  Podatek dochodowy 9,0 - 9,0 9,0 - 9,0
  S korygowany Zysk Netto* (12,0) 4,8 (16,8) (14,6) 1,9 (16,4)
  S korygowana Marża EBI TDA 3,6% 6,1% -2,4% 2,2% 6,1% -3,9%
  Przychody Segmentu Obrót 1 298,1 1 081,2 216,9 693,9 508,6 185,3
  Koszt własny sprzedaży Segmentu Obrót (1 314,9) (1 074,9) (240,0) (711,9) (505,4) (206,6)
  S korygowana EBI TDA (bez segmentu obrotu) 78,9 79,5 (0,7) 38,8 37,8 1,0
  S korygowana marża EBI TDA (bez segmentu obrotu) 28,6% 30,4% -1,8% 29,1% 30,5% -1,3%
  *) skory gow ane o rozpoznane przy chody (koszty ) w dany m roku obrotow y m o charakterze niepieniężny m/jednorazow y m


  Grupa Kapitałowa Polenergia S.A.


  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Polenergia
  4
  podatku od nieruchomości oraz serwisu technicznego , skompensowane częściowo przez niższe
  wolume ny produkcji.
  Wynik E BITDA segmentu Energetyki Konwencjonalnej był gorszy o 3,9 mln zł od wyniku osiągniętego
  w analogicznym okresie poprzedniego roku , a w samym drugim kwartale był niższy o 2,1 mln zł. Gorszy
  wynik segmentu jest konsekwencją wyższych cen gazu ziemnego i uprawnień d o emisji CO2 oraz
  niższymi przychodami z certyfi ka tów kogeneracyjnych , częściowo skompensowanych przez wyższe
  przychody z rekompensaty gazowej .
  EBITDA segmentu O brotu w pierwszym półroczu była o 23 ,3 mln zł niższa w porównaniu z
  ana logicznym okresem 2017 roku , a w samym drugim kwartale 2018 była niższa o 21,3 mln zł w
  porównaniu z drugim kwartałem 2017 roku. Gorszy wynik jest g łównie konsekwencją straty na portfelu
  handlowym energii elektrycznej z uwagi na gwałtown y wzrost cen energii el ektrycznej w drugim
  kwartale.
  EBITDA segmentu D ystrybucji w pierwszym półroczu był a niższ a o 0,9 mln zł w porównaniu do
  analogicznego okresu poprzedniego roku , co było spowodowane niższą marżą na sprzedaży energii
  elektrycznej będącą konsekwencją wyższych kosztów zakupu energii. Dodatkowo, na gorszy wynik
  wpływ miała niższa marża na dystrybucji wynikająca z przesunięcia wejścia w życie nowej taryfy
  (obowiązuje od 12.05.2018). W ynik EBITDA w drugim kwartale był niższy o 0,2 mln zł w po równaniu do
  analogicznego okresu poprzedniego roku, głównie w związku z n iższy m wynik iem na sprzedaży energii
  elektrycznej spowodowana wyższymi kosztami zakupu energii, które przewyższyły wzrost cen po
  stronie klientów .
  EBITDA segmentu B iomasy w pierwszym półroczu była niższa o 0,4 mln zł w porównaniu do
  analogicznego okres u ubiegłego roku . Gorszy wynik jest spowodowany pograszającą się sytuacją na
  rynku biomasy i wynikającym z tego niższym wolumenem sprzedaży oraz wyższą ceną surowca. W ynik
  EBITDA w drugim kwartale był wyższy o 0,3 mln zł ze względu na dodatni wynik na sprzedaży aktywów
  jednego z zakładów .
  Niealokowane koszty zarządzania Grupą wzrosły o 4,6 mln zł w porównaniu do analogicznego okresu
  ubiegłego roku w związku z dodatkow ymi kosztami związanymi ze sprzedażą udziałów w spółkach
  prowadzących projekty morskich farm wiatrowych oraz wpływ em rozliczenia podatku VAT za 2017 i
  2018 rok.
  W rezultacie opisanych powyżej zdarzeń skorygowana marża EBITDA z wyłączeniem segmentu Obr otu
  wyniosła 28,6% i była o 1,8 p.p. niższa od rozpoznanej w analogicznym okresie poprzedniego roku.
  Natomiast w drugim kwartale wartość tego wskaźnika wyniosła 29,1% i była o 1,3 p.p niższa od
  rozpoznanej w analogicznym okresie poprzedniego roku.
  Wynik z działalności finansowej za pierwszy półrocze oraz drugi kwartał był gorszy od wyniku
  ubiegłorocznego o odpowiednio 5,5 mln zł i 6,4 mln zł, na co wpływ miał przede wszystkim odpis kwoty
  wynikającej z wyceny kredytu metodą zamortyzowanego kosztu w A monie i Talii (efekt reprofilowania
  zadłużenia), skompensowanych częściowo przez niższe koszty odsetkowe.
  Zmiana poziomu podatku dochodowego w porównaniu do poprzedniego roku wyn ika z braku utworzenia
  aktywa na odroczony podatek dochodowy wynikający główni e z odpisów w segmencie biomasy .
  Ponadto, na poziomie zysku netto , wynik został obciążony odpisem aktualizuj ącym wartość aktywów w
  segmencie Biomasy – zgodnie z komunikatem z 2 lipca 2017 (raport bieżący 19/2018) na podstawie
  nowych uwarunkowań regulacyjnych oraz ekonomicznych projektów biomasowych podjęto decyzję o
  odpisie aktualizującym dotyczącym głównie wartość środków trwałych. Odpis ma charakter
  niegotówkowy.  Grupa Kapitałowa Polenergia S.A.


  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Polenergia
  5
  Pozostałe istotne informacje dotyczace sytuacji Grupy
  Po nadto Grupa informuje, że w sposób ciągły monitorowana jest sytuacja zadłużenia spółek
  portfelowych. Zakończono prace dotyczące reprofilowania zadłużenia projektów Amon, Talia,
  Gawłowice, Skurpie oraz Rajgród. Podpisano nowe umowy kredytu.
  Dokonano spr zedaży aktywów Biomasy Południe . Dodatkowo, w segmencie biomasy dokonano odp isu
  aktualizacyjnego w odniesieniu głównie do wartości aktywów trwałych, o czym poinformowano w
  raporcie bierzącym 19/2018 .
  Trwa przygotowanie projektów elektrowni wiatrowych na lądzie (185 MW), elektrow ni biomasowej (31
  MW) oraz elektrowni fotowoltaicznych (40 MW) do udziału w systemie aukcyjnym w kolejnych latach.
  W segmencie Dystrybucji realizacja wdrożonego w 2016 roku programu inwestycyjnego przebiega
  zgodnie z harmonogramem. Spółka Polenergia Dystry bucja prowadzi prace nad nowym planem
  inwestycyjnym na lata 2019 -2022.
  Grupa przygotowuje do budowy dwie morskie farmy wiatrowe (Polenergia Bałtyk II i Polenergia Bałtyk
  III) zlokalizowanych na Morzu Bałtyckim o łącznej mocy do 1 200 MW. Termin budowy farm uzależniony
  jest od wejścia w życie stosownego systemu regulacyjnego. Dodatkowo Grupa analizuje
  uwarunkowania z perspektywy wznowienia prac przygotowawczych związanych z projektem Polenergia
  Bałtyk I.
  22 maja 2018 roku zawarto umowę przenoszącą 50% udziałów w spółkach prowadzących projekty
  developmentu i budowy morskich farm wiatrowych na Statoil Holding Netherlands B.V., o czym
  poinformowano w raporcie bieżącym 14/2018. Szczegółowy opis trans ak cji został przedstawiony w
  Nocie nr 17 w Skonsolidowanym Sprawozdaniu Finansowym Grupy Kapitałowej Polenergia S.A.
  Na kolejnych stronach przedstawiono podział łącznego wyniku Grupy osiągn iętego w okresie
  drugiego kwartału 2018 oraz narastająco od początku roku w podziale na segmenty działalności.


  Grupa Kapitałowa Polenergia S.A.


  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Polenergia
  6 6M 2018 (mPLN) Energetyka
  wiatrowa
  Energetyka
  konwencjonalna Obrót Dystrybucja Biomasa Działalność
  deweloperska
  Nieal. koszty
  zarządzania Grupą
  Alokacja ceny
  nabycia RAZEM
  Przy chody ze sprzedaży 71,0 148,6 1 298,1 43,5 10,6 0,0 1,4 0,7 1 573,8
  Koszty operacy jne (51,0) (124,4) (1 314,9) (36,2) (11,5) (0,2) (3,0) (5,1) (1 546,3)
  w ty m amorty zacja (28,4) (10,8) (0,0) (2,3) (1,1) - (0,4) (5,1) (48,1)
  Zysk brutto ze sprzedaży 20,0 24,2 (16,8) 7,3 (0,9) (0,2) (1,6) (4,4) 27,4
  Marża zysku brutto ze sprzedaży 28,1% 16,3% -1,3% 16,7% "n/a" "n/a" "n/a" "n/a" 1,7%
  Koszty ogólnego zarządu (1,4) (3,3) (5,0) (2,7) (0,7) (0,2) (7,6) - (20,8)
  Pozostała działalność operacy jna 2,3 (0,6) 0,2 0,3 (15,8) 0,0 - - (13,6)
  w ty m odpisy aktualizujące (0,0) - - - - 12,0 - - (16,9)
  Zysk z działalności operacyjnej 20,9 20,2 (21,6) 4,8 (17,5) (0,3) (9,2) (4,4) (7,0)
  EBI TDA 49,3 31,1 (21,6) 7,1 0,5 (0,3) (8,8) 0,7 58,0
  Marża EBITDA 69,5% 20,9% -1,7% 16,4% 4,3% "n/a" "n/a" "n/a" 3,7%
  Eliminacja efektu alokacji ceny naby cia - - - - - - - (0,7) (0,7)
  S korygowana EBI TDA 49,3 31,1 (21,6) 7,1 0,5 (0,3) (8,8) - 57,3
  Marża na skorygowanej EBITDA 69,5% 20,9% -1,7% 16,4% 4,3% "n/a" "n/a" "n/a" 3,6%
  Wy nik na działalności finansowej (33,2) (0,6) (2,5) (0,9) (0,1) 0,0 4,4 - (32,8)
  Zysk (S trata) brutto (12,3) 19,6 (24,1) 3,9 (17,6) (0,3) (4,8) (4,4) (39,8)
  Podatek dochodowy (0,5)
  Zy sk (Strata) netto na sprzedaży FW offshore 3,0
  Zysk (strata) netto za okres (37,3)
  Eliminacja efektu alokacji ceny naby cia 3,6
  Eliminacja efektu niezrealizowany ch różnic kursowy ch 0,4
  Eliminacja efektu wy ceny kredy tów metodą AMC 7,4
  Eliminiacja odpisu aktualizującego związanego z działalnością biomasową 16,8
  Eliminacja odpisu związanego z dev elopmenetem 0,0
  Eliminacja efektu na sprzedaży FW offshore (3,0)
  S korygowany Zysk Netto (12,0)
  6M 2017 (mPLN) Energetyka
  wiatrowa
  Energetyka
  konwencjonalna Obrót Dystrybucja Biomasa Działalność
  deweloperska
  Nieal. koszty
  zarządzania Grupą
  Alokacja ceny
  nabycia RAZEM
  Przy chody ze sprzedaży 65,2 134,0 1 081,2 43,2 15,9 0,0 1,6 1,4 1 342,5
  Koszty operacy jne (55,8) (106,8) (1 074,9) (34,4) (17,1) (0,1) (3,7) (5,1) (1 298,0)
  w ty m amorty zacja (28,6) (10,8) (0,0) (2,2) (1,9) - (0,5) (5,1) (48,9)
  Zysk brutto ze sprzedaży 9,5 27,1 6,3 8,7 (1,2) (0,1) (2,1) (3,7) 44,5
  Marża zysku brutto ze sprzedaży 14,5% 20,3% 0,6% 20,3% -7,9% "n/a" "n/a" "n/a" 3,3%
  Koszty ogólnego zarządu (1,9) (3,0) (4,7) (3,1) (0,6) (0,2) (2,7) - (16,1)
  Pozostała działalność operacy jna 4,4 0,0 0,1 0,1 0,8 (0,2) 0,1 - 5,3
  w ty m odpisy aktualizujące - - - - 0 - - - -
  Zysk z działalności operacyjnej 12,0 24,2 1,7 5,8 (1,1) (0,5) (4,7) (3,7) 33,7
  EBI TDA 40,5 34,9 1,7 8,0 0,8 (0,5) (4,2) 1,4 82,6
  Marża EBITDA 62,1% 26,1% 0,2% 18,5% 5,2% "n/a" "n/a" "n/a" 6,2%
  Eliminacja efektu alokacji ceny naby cia - - - - - - - (1,4) (1,4)
  S korygowana EBI TDA 40,5 34,9 1,7 8,0 0,8 (0,5) (4,2) - 81,3
  Marża na skorygowanej EBITDA 62,1% 26,1% 0,2% 18,5% 5,2% "n/a" "n/a" "n/a" 6,1%
  Wy nik na działalności finansowej (25,6) (1,2) (1,4) (0,9) (0,2) 0,0 1,9 - (27,3)
  Zysk (S trata) brutto (13,6) 23,0 0,3 4,9 (1,3) (0,5) (2,7) (3,7) 6,4
  Podatek dochodowy (5,2)
  Zysk (strata) netto za okres 1,2
  Eliminacja efektu Alokacji ceny naby cia 3,0
  Eliminacja efektu niezrealizowany ch różnic kursowy ch (0,8)
  Eliminacja efektu wy ceny kredy tów metodą AMC 1,4
  Eliminiacja odpisu aktualizującego związanego z działalnością biomasową -
  Eliminacja odpisu związanego z dev elopmenetem -
  Eliminacja efektu na sprzedaży FW offshore -
  S korygowany Zysk Netto 4,8
  Zmiana skorygowanej EBI TDA rdr 8,8 (3,9) (23,3) (0,9) (0,4) 0,3 (4,6) - (24,0)


  Grupa Kapitałowa Polenergia S.A.


  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Polenergia
  7 2 kwartał 2018 roku (mPLN) Energetyka
  wiatrowa
  Energetyka
  konwencjonalna Obrót Dystrybucja Biomasa Działalność
  deweloperska
  Nieal. koszty
  zarządzania Grupą
  Alokacja ceny
  nabycia RAZEM
  Przy chody ze sprzedaży 33,9 72,2 693,9 20,6 5,3 0,0 1,1 - 826,9
  Koszty operacy jne (22,4) (61,7) (711,9) (17,2) (5,8) 0,4 (1,9) (2,5) (823,0)
  w ty m amorty zacja (14,2) (5,4) (0,0) (1,1) (0,5) - (0,2) (2,5) (24,1)
  Zysk brutto ze sprzedaży 11,5 10,4 (18,0) 3,4 (0,5) 0,4 (0,8) (2,5) 3,9
  Marża zysku brutto ze sprzedaży 33,9% 14,5% -2,6% 16,5% "n/a" "n/a" "n/a" "n/a" 0,5%
  Koszty ogólnego zarządu (0,8) (1,7) (2,4) (1,3) (0,4) (0,0) (5,3) - (11,8)
  Pozostała działalność operacy jna 1,2 (0,2) 0,0 0,2 (15,8) 0,3 0,0 - (14,4)
  Zysk z działalności operacyjnej 11,9 8,6 (20,4) 2,3 (16,6) 0,6 (6,1) (2,5) (22,3)
  EBI TDA 26,1 14,0 (20,4) 3,4 0,8 0,4 (5,9) - 18,4
  Marża EBITDA 77,1% 19,3% -2,9% 16,7% 14,2% "n/a" "n/a" "n/a" 2,2%
  Eliminacja efektu alokacji ceny naby cia - - - - - - - - -
  S korygowana EBI TDA 26,1 14,0 (20,4) 3,4 0,8 0,4 (5,9) - 18,4
  Marża na skorygowanej EBITDA 77,1% 19,3% -2,9% 16,7% 14,2% "n/a" "n/a" "n/a" 2,2%
  Wy nik na działalności finansowej (20,5) (0,3) (1,2) (0,5) (0,1) 0,1 2,3 - (20,2)
  Zysk (S trata) brutto (8,6) 8,3 (21,6) 1,8 (16,7) 0,7 (3,8) (2,5) (42,5)
  Podatek dochodowy 2,1
  Zy sk (Strata) netto na sprzedaży FW offshore 3,0
  Zysk (strata) netto za okres (37,4)
  Eliminacja efektu alokacji ceny naby cia 2,1
  Eliminacja efektu niezrealizowany ch różnic kursowy ch 0,4
  Eliminacja efektu wy ceny kredy tów metodą AMC 6,7
  Eliminiacja odpisu aktualizującego związanego z działalnością biomasową 16,8
  Eliminacja odpisu związanego z dev elopmenetem (0,2)
  Eliminacja efektu na sprzedaży FW offshore (3,0)
  S korygowany Zysk Netto (14,6)
  2 kwartał 2017 roku (mPLN) Energetyka
  wiatrowa
  Energetyka
  konwencjonalna Obrót Dystrybucja Biomasa Działalność
  deweloperska
  Nieal. koszty
  zarządzania Grupą
  Alokacja ceny
  nabycia RAZEM
  Przy chody ze sprzedaży 30,4 64,2 508,6 20,9 6,8 0,0 1,0 0,7 632,6
  Koszty operacy jne (27,1) (52,3) (505,4) (16,6) (7,5) (0,0) (2,1) (2,5) (613,6)
  w ty m amorty zacja (14,3) (5,4) (0,0) (1,1) (0,9) - (0,2) (2,5) (24,4)
  Zysk brutto ze sprzedaży 3,2 11,8 3,3 4,3 (0,7) (0,0) (1,1) (1,9) 19,0
  Marża zysku brutto ze sprzedaży 10,7% 18,5% 0,6% 20,5% "n/a" "n/a" "n/a" "n/a" 3,0% - -
  Koszty ogólnego zarządu (0,8) (1,5) (2,4) (1,7) (0,3) (0,1) (1,3) - (8,1)
  Pozostała działalność operacy jna 3,4 0,4 0,1 (0,0) 0,5 (0,1) (0,0) - 4,2
  w ty m odpisy aktualizujące - - - - - - - - -
  Zysk z działalności operacyjnej 5,8 10,7 1,0 2,6 (0,5) (0,2) (2,5) (1,9) 15,0 - -
  EBI TDA 20,1 16,1 1,0 3,7 0,5 (0,2) (2,3) 0,7 39,5
  Marża EBITDA 66,0% 25,1% 0,2% 17,5% 7,1% "n/a" -238,4% "n/a" 6,2% - -
  Eliminacja efektu alokacji ceny naby cia - - - - - - - (0,7) (0,7)
  S korygowana EBI TDA 20,1 16,1 1,0 3,7 0,5 (0,2) (2,3) - 38,8
  Marża na skorygowanej EBITDA 66,0% 25,1% 0,2% 17,5% 7,1% "n/a" -238,4% "n/a" 6,1% - -
  Wy nik na działalności finansowej (13,4) (0,6) (0,5) (0,4) (0,1) 0,0 1,2 - (13,8)
  Zysk (S trata) brutto (7,6) 10,1 0,5 2,1 (0,5) (0,2) (1,3) (1,9) 1,2 - -
  Podatek dochodowy (1,5) - - - - - - - - -
  Zysk (strata) netto za okres (0,3)
  Eliminacja efektu Alokacji ceny naby cia 1,5
  Eliminacja efektu niezrealizowany ch różnic kursowy ch (0,0)
  Eliminacja efektu wy ceny kredy tów metodą AMC 0,7
  Eliminiacja odpisu aktualizującego związanego z działalnością biomasową -
  Eliminacja odpisu związanego z dev elopmenetem -
  Eliminacja efektu na sprzedaży FW offshore
  S korygowany Zysk Netto 1,9
  Zmiana skorygowanej EBI TDA rdr 6,1 (2,1) (21,3) (0,2) 0,3 0,6 (3,6) - (20,4)


  Grupa Kapitałowa Polenergia S.A.  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Polenergia
  8
  2. Opis organizacji grupy kapitałowej emitenta ze wskazaniem jednostek podlegających
  konsolidacji oraz zmian w organizacji grupy kapitałowej emitenta wraz z podaniem ich
  przyczyn
  Opis organizacji grupy kapitałowej emitenta został przedstawiony w nocie 7 do skonsolidowanego
  sprawozd ania finansowego.
  W omawianym okresie nie wystąpiły istotne zmiany w organizacji grupy kapitałowej emiteneta poza
  wydarzeniami opisanymi w punkcie 3 poniżej.
  3. Wskazanie skutków zmian w strukturze jednostki gospodarczej, w tym w wyniku połączenia
  jednostek gospodarczych, przejęcia lub sprzedaży jednostek grupy kapitałowej emitenta,
  inwestycji długoterminowych, podziału, restrukturyzacji i zaniechania działalności
  W omawianym okresie nie nastąpiły istotne zmiany w strukturze jednostki gospodarczej, w tym w
  wy niku połączenia jednostek gospodarczych, przejęcia lub sprzedaży jednostek grupy kapitałowej
  emitenta, inwestycji długoterminowych, podziału, restrukturyz acji i zaniechania działalności, poza
  wydarzeniami, które zostały opisane poniżej:
  W dniu 22 maja 2018 r. Polenergia S.A. oraz Statoil Holding Netherlands B.V. zawarły umowę
  przyrzeczoną przenoszącą własność 50% udziałów posiadanych przez Polenergię S.A. w każdej z
  następujących spółek (i) MFW Bałtyk II Sp. z o.o. (dawniej: Polenergia Bałtyk II sp. z o. o. ) oraz (ii)
  w MFW Bałtyk III Sp. z o.o. (dawniej: Polenergia Bałtyk III sp. z o. o.), które prowadzą projekty
  budowy morskich farm wiatrowych („Projekt”) na Bałtyku. Sprzedaż udziałów w SPV ma być
  zrealizowana w ramach uzgodnionej przez strony współpracy w zakresie wspólnej realizacji
  projektu. Szczegółowy opis transkacji został przedstawiony w Nocie nr 17 w Skonsolidowanym
  Sprawozdaniu Finansowym Grupy Kapitałowej Polenergia S.A.
  W maju 2018 roku dokonano nabycia aktywów farmy wiatrowej Krzęcin o mocy zai nstalowej 6 MW.
  Od 24 maja 2018 projekt działa w ramach grupy kapitałowej i jest ujmowany w wynikach segmentu
  energetyki wiatrowej.
  Dodatkowo, w wyniku sp rzedaży aktywów, spółka Grupa PEP – Biomasa Energetyczna Południe
  Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie zak ończyła działalność operacyjną polegająca na produkcji
  pelletu z biomasy.
  4. Omówienie podstawowych wielkości ekonomiczno -finansowych, ujawnionych w
  półrocznym sprawozdaniu finansowym, w szczególności opis czynników i zdarzeń, w tym o
  nietypowym charakter ze, mających znaczący wpływ na działalność emitenta i osiągnięte
  przez niego zyski lub poniesione straty w roku obrotowym, a także omówienie perspektyw
  rozwoju działalności emitenta przynajmniej w najbliższym roku obrotowym
  Kluczowe wielkości ekonomiczno -finansowe osiągnięte przez emitenta przedstawia poniższa
  tabela:

  Na wynik i za pierwsze półrocze 201 8 roku w porównaniu do rezultatów za analogiczny okres roku
  poprzedniego wpływ miały następujące czynniki :


  Podstawowe W ielkości Ekonomiczno-Finansowe [mln PLN] 6M 2018 6M 2017 Zmiana
  Przychody ze sprzedaży 1 573,8 1 342,5 231,2
  EBITDA 58,0 82,6 (24,6)
  Skorygowana EBITDA 57,3 81,3 (24,0)
  Zysk/Strata Netto (37,3) 1,2 (38,5)
  Skorygowany zysk netto z eliminacją efektu rozliczenia ceny nabycia, niezrealizowanych
  różnic kursowych, odpisów aktualizujących, wyceny kredytów oraz zysku na utracie kontroli
  nad jednostkami zależnymi
  (12,0) 4,8 (16,8)


  Grupa Kapitałowa Polenergia S.A.


  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Polenergia
  9
  a) Na poziomie EBITDA ( spadek o 24,6 mln zł):
  - Lepszy wynik segmentu Energetyki Wiatrowej (o 8,8 mln zł) za sprawą wyższych cen
  zielonych certyfikatów oraz niższego koszt u podatku od nieruchomości i serwisu
  technicznego , częściowo skompensowanych niższą produkcją;
  - Niższy wynik segmentu Energetyki Konwencjonalnej (o 3,9 mln zł), wynikający przede
  wszystkim z wyższych cen gazu ziemnego , uprawnień do emisji CO2 oraz mniejszymi
  przychodami z certyfikatów kogeneracyjnych, częściowo skompensowan ymi przez
  wyższe przychody z rekompensaty gazowej ;
  - Niższy wy nik segmentu Obrotu (o 22 ,3 mln zł) ze względu na stratę na zewnętrznym
  portfelu handlowym energii elektrycznej z uwagi na gwałtowny wzrost cen energii
  elektrycznej w drugim kwartale ;
  - Niższy wynik segmentu D ystrybucji (o 0,9 mln zł) ze względu na niższą marżę na
  sprzedaży energii elektrycznej będącą konsekwencją wyższych kosztów zakupu energii
  elektrycznej. Dodatkowo, na gorszy wynik wpływ miała niższa marża na dystrybucji
  wynikająca z przesunięcia wejścia w życie nowej taryfy ;
  - Niższy wynik segmentu Biomasy (o 0,4 mln zł) z uwagi na pogarszającą się sytuację na
  rynku biomasy i wynikające z tego niższe wolumeny sprzedaży oraz wyższą cenę
  surowca ;
  - Niższe koszty segmentu Developm entu zaalokowane do rachunku zysków i strat
  (o 0,3 mln zł);
  - Wzrost niealokowanych kosztów zarządzania Grupą (o 4,6 mln zł) w efekcie między
  innymi dodatkowych kosztów związanych ze sprzedażą udziałów w spółkach
  prowadzących projekty morskich farm wiatrowych oraz wpływem rozliczenia podatku VAT
  za 2017 i 2018 rok ;

  b) Na poziomie skorygowanej EBITDA ( spadek o 24,0 mln zł):
  - Wpływ EBITDA opisany powyżej (wynik gorszy o 24,6 mln zł);
  - Eliminacja efektu alokacji ceny nabycia (minus 0,7 mln zł).

  c) Na poziomie Zysku Netto ( spadek o 38 ,5 mln zł):
  - Wpływ wyniku EBITDA (wynik gorszy o 24,6 mln zł);
  - Niższa amortyzacja (o 0,8 mln zł) wynikająca przede wszystkim z braku amortyzacji
  projektu Biomasy Południe w efekcie odpisu zrealizowanego w 2017 roku;
  - Wpływ odpisów aktualizujących ( wzrost o 16,9 mln zł w stosunku do pierwszego półrocza
  ubiegłego roku ) wynikający głównie z odpisu projektów biomasowych ;
  - Wyższe koszty finansowe (o 4,8 mln zł) w konsekwencji wyższych kosztów związanych z
  wyceną zobowiązań finansowych w efekcie odpisu historycznych kosztów związanych z
  wyceną kredytu przy użyciu stopy efektywnej w Amonie i Talii (7,1 mln zł), wyższych
  kosztów z tytułu różnic kursowych 0,5 mln zł), wyższych kosztów z tytułu opłat i prowizji
  (0,2 mln zł), wyższych pozostałych kosztów finansowych (0,3 mln zł), skompensowanyc h
  częściowo przez niższe koszty z tytułu odsetek (o 3,2 mln zł) ;
  - Niższe przychody finansowe (o 0 ,7 mln zł), w związku z negatywnym wpływem różnic
  kursowych (0,8 mln zł), częściowo skompensowane przychodami finansowymi z tytułu
  odsetek (0,2 mln zł);
  - Efekt sprzedaży WF offshore (3,0 mln zł , z czego 12 mln zł dotyczy wyniku na sprzedaży,
  a 9 mln zł dotyczy podatku dochodowego rozpoznanego na poziomie Polenergii S.A.) ;
  - Niższy poziom podatku dochodowego ( 4,7 mln zł) wynikający głównie z niższego wyniku
  brutto


  Grupa Kapitałowa Polenergia S.A.


  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Polenergia
  10
  d) Na poziomie skorygowanego zysku netto - z eliminacją efektu rozliczenia ceny
  nabycia, efektu niezrealizowanych różnic kursowych, odpisów aktualizujących,
  wyceny kredytów oraz wy ceny dyskonta ( spadek o 16,8 mln zł):
  - Wpływ zysku netto (wynik gorszy o 38,5 mln zł);
  - Eliminacja efektu rozliczenia ceny nabycia (plus 0,6 mln zł);
  - Eliminacja efektu niezrealizowanych różnic kursowych ( plus 1,2 mln zł);
  - Eliminacj a efektu wyceny kredytów (plus 6,0 mln zł);
  - Odwrócenie efektu odpisów aktualizujących ( plus 16,9 mln zł) ;
  - Eliminacja efektu sprzedaż y FW offshore (minus 3,0 mln zł, z czego 12 mln zł dotyczy
  wyniku na sprzedaży, a 9 mln zł dotyczy podatku dochodowego rozpoznanego na
  poziomie Polenergii S.A.) .
  Grupa Kapitałowa Polenergia S.A.


  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Polenergia
  11
  5. Opis istotnych dokonań lub niepowodzeń Emitenta w okresie pierwszego półrocza 2018 roku
  ENERGETYKA WIATROWA
  Segment energetyki wiatrowej zanotował wzrost wyniku EBITDA o 8,8 mln PLN, w wyniku wyższych
  cen sprzedaży zielonych certyfikatów oraz niższych kosztów operacyjnych (w tym zdarzeń
  jednorazowych), częściowo skompensowanych przez niższą produkcję.
  Poniżej przedstawiono szczegółowe informacje dla poszczególnych farm:
  Farma Wiatrowa Puck
  Niższe wyniki operacyjne w 1 połowie 2018 roku w porównaniu do analogicznego okresu roku
  poprzedniego. Produkcja energii elektrycznej w 1 połowie 2018 roku była niższa niż w analogicznym
  okresie roku poprzedniego co wpłynęło na spadek wyniku EBITDA.
  Farmy Wiatrowe Łukaszów i Modlikowice
  Produkcja energii elektrycznej w 1 połowie 2018 roku była niższa od pro dukcji w analogicznym
  okresie roku poprzedniego. Pomimo niższych wolumenów, wzrost cen zielonych certyfikatów
  wpłynął na wzrost przychodów i wyniku EBITDA.
  W czerwcu 2018 roku zakończono reprofilowanie zadłużenia powyższych farm wiatrowych o czym
  mowa szer zej w Nocie nr 27 do Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej
  Polenergia S.A.
  Farmy Wiatrowe Gawłowice, Rajgród i Skurpie
  Wyniki operacyjne farm wiatrowych Gawłowice, Rajgród i Skurpie w 1 połowie 2018 roku były niższe
  niż osiągnięte w analogicznym okresie poprzedniego roku ze względu na niższy wolumen produkcji.
  Efekt ten został częściowo skompensowany przez zaksięgowaną w czerwcu 2018 korektę
  deklaracji podatku od nieruchomości za pierwsze półrocze 2018.
  W lipcu 2018 roku zakończono re profilowanie zadłużenia powyższych farm wiatrowych o czym
  mowa szerzej w Nocie nr 27 do Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej
  Polenergia S.A.
  Farma Wiatrowa Mycielin
  Wynik operacyjny FW Mycielin uzyskany w 1 połowie 2018 roku był wyżs zy niż w analogicznym
  okresie roku poprzedniego. W ynika to z wyższej wietrzności oraz wyższych cen sprzedaży
  certyfikatów i energii. Dodatkowo w kwietniu 2018 roku zostało podpisane porozumienie z firmą
  Vestas, które dotyczy rozliczenia z tytułu awarii tur biny na projekcie, co zaowocowało korektą
  historycznych kosztów serwisu o ok. 2,8mln. Na wynik FW Mycielin wpłynęła również korekta
  deklaracji podatku od nieruchomości, w wysokości ok. 2,1mln, ujęta w czerwcu.
  Farma Wiatrowa Krzęcin
  W maju Grupa dokonała przejęcia FW Krzęcin (6MW). Od tego czasu farma zanotowała pozytywny
  wynik operacyjny, który przyczynił się do wzrostu wyniku całego segmentu.


  Grupa Kapitałowa Polenergia S.A.


  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Polenergia
  12
  ENERGETYKA KONWENCJONALNA
  Wynik EBITDA segmentu energetyki konwencjonalnej zanotował spadek o 3,9 mln PLN, w związku
  ze wzrostem cen gazu i uprawnień do emisji CO2 niższymi przychodami z certyfikatów
  kogeneracyjnych, częściowo skompensowanych przez wyższe p rzychody z rekompensaty gazowej
  w ENS.
  ENS
  Działalność operacyjna obiektu od początku 2018 roku przebiegała bez zakłóceń. W ynik spółki
  determinowany przez opisany powyżej czynniki .
  EL Mercury
  Działalność operacyjna obiektu od początku 2018 roku przebiegała bez zakłóceń.
  OBRÓT
  EBITDA segmentu Obrot u w pierwszym półroczu była o 23,3 mln zł niższa w porównaniu z
  ananlogicznym okresem 2017 roku . Gorszy wynik jest g łównie konsekwencją straty na tradingu
  energi ą elektryczną z uwagi na gwałtowny wzrost cen energii elektrycznej w drugim kwartale. W
  celu ograniczenia ekspozycji na ryzyko Grupa podjęła dzialalnia polegające na zamknięciu pozycji
  skutkujących stratą, ograniczeniu skali działalności tradingowej do czasu ustabilizowania sytuacji
  na rynku energii oraz rozszerzenia zakresu monitorowania i raportowania wyników oraz miar
  ryzyka.
  Wynik segmentu Obrotu jest uzależniony od poziomu cen rynkowych, a w szczególności cen energii
  elektrycznej, świadectw pochodzenia, gazu i CO2.
  DYSTRYBUCJA
  Wynik EBITDA segm entu dystrybucji był niższy o 0,9 mln zł w porównaniu do analogicznego okresu
  roku ubiegłego, co było w głównej mierze spowodowane niższą marżą na sprzedaży energii
  elektrycznej będącą konsekwencją wyższych kosztów zakupu energii. Dodatkowo, na gorszy wynik
  wpływ miała niższa marża na dystrybucji wynikająca z przesunięcia wejścia w życie nowej taryfy.
  BIOMASA
  Wynik EBITDA segmentu biomasy był gorszy od rezultatów osiągniętych w analogicznym okresie
  roku ubiegłego z powodu niższych wolumenów sprzedaży i cen pelletu oraz wyższych kosztów
  surowca.
  Poniżej przedstawiono szczegółowe informacje dla poszczególnych zakładów:
  Biomasa Energetyczna Północ
  Wolumen produkcji peletu w ukształtował się na poziomie niższym od ubiegłorocznego. Dodatkowo,
  w wyniku spadku średnich cen sprzedaży oraz wzrostu cen sur owca, rentowność operacyjna
  zakładu była niższa od ubiegłorocznej.
  W konsekwencji zmian w otoczeniu regulacyjnym wynikających z przyjętej nowelizacji ustawy o
  odnawialnych źródłach energii oraz sytuacji biznesowej i ekonomicznej segmentu biomasy 2 lipca
  2018 roku dokonano odpisu aktualizacyjnego w odniesieniu głównie do aktywów trwałych zakładu
  Biomasa Energetyczna Wschód. Odpis został ujęty w sprawozdaniu za pierwsze półrocze 2018
  roku.
  Biomasa Energetyczna Południe
  Działalność projektu nie jest kontynuo wana. Dokonano sprzedaży aktywów Biomasy Południe.


  Grupa Kapitałowa Polenergia S.A.


  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Polenergia
  13
  Biomasa Energetyczna Wschód
  Wolumen produkcji peletu ukształtował się na poziomie podobnym do ubiegłorocznego, przy
  jednoczesnym wzroście średnich ceny sprzedaży peletu. Jednak ze względu na wzrost cen
  surowca, rentowność operacyjna zakładu była niższa od ubiegłorocznej. Ze względu na
  zakończenie kontraktu na odbiór pelletu trwa analiza sytuacji zakładu i możliwych rozwiązań
  biznesowych.
  W k onsekwencji zmian w otoczeniu regulacyjnym wynikających z przyjętej nowelizacji ustawy o
  odnawialnych źródłach energii oraz sytuacji biznesowej i ekonomicznej segmentu biomasy 2 lipca
  2018 roku dokonano odpisu aktualizacyjnego w odniesieniu głównie do akty wów trwałych zakładu
  Biomasa Energetyczna Wschód. Odpis został ujęty w sprawozdaniu za pierwsze półrocze 2018
  roku.
  DZIAŁALNOŚĆ DEWELOPERSKA
  Farmy wiatrowe on -shore
  Spółka posiada portfel projekt ów o łącznej mocy 185 MW będąc ych w końcowej fazie rozwoju, które
  posiadają pozwolenie na budowę. Projekty te będą startowały w aukcji oczekiwanej w IV kwartale
  2018r.
  Farmy fotowoltaiczne
  Dla części portfela farm wiatrowych we wcześniejszej fazie rozwoju (o łącznej mocy 26 MW) została
  po djęta decyzja o realizacji w to miejsce projektów fotowoltaicznych w oparciu o istniejące warunki
  przyłączenia oraz umowy dzierżawy. Prace roz wojowe tych projektów będą kontynuowane w 2018
  i 2019 roku.
  Łączna moc wszystkich projektów fotowoltaicznych przy gotowywanych przez Grupę do aukcji
  wynosi 40 MW.
  Dewelopment morskich farm wiatrowych
  Grupa przygotowuje do budowy dwie morskie farmy wiatrowych (Polenergia Bałtyk II i Polenergia
  Bałtyk III) zlokalizowane na Morzu Bałtyckim o łącznej mocy do 1.200 MW. Ter min budowy farm
  uzależniony jest od wejścia w życie stosownego systemu regulacyjnego. Dodatkowo Grupa
  analizuje uwarunkowania z perspektywy wznowienia prac przygotowawczych związanych z
  projektem Polenergia Bałtyk I.
  22 maja 2018 roku zawarto umowę przeno szącą 50% udziałów w spółkach prowadzących projekty
  developmentu i budowy morskich farm wiatrowych na Statoil Holding Netherlands B.V., o czym
  poinformowano w raporcie bieżącym 14/2018.
  Elektrownia biomasowa
  Grupa przygotowuje do realizacji projekt budowy i eksploatacji elektrowni biomasowej o mocy 31
  MW, przyłączonej do sieci energetycznej. W roku 2017 projekt otrzymał ostateczne pozwolenie na
  budowę wraz linią wyprowadzającą moc do sieci Tauron. W drugim kwartale roku 2018 uzyskana
  została decyzja URE o dopuszczeniu do aukcji (prekwalifikacja) oraz uzyskane zostało Pozwolenie
  Zintegrowane.
  Spółka dopuszcza możliwość pozyskania inwestora zainteresowanego zakupem tego projektu
  przed aukcją lub po wygranej aukcji.  Grupa Kapitałowa Polenergia S.A.


  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Polenergia
  14
  6. Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz
  wyników na dany rok w świetle wyników zaprezentowanych w raporcie półrocznym w
  stosunku do wyników prognozowanych
  Spółka nie publikuje prognoz y wyników finansowych .
  7. Opis istotnych czynników ryzyka i zagrożeń z określeniem, w jakim stopniu emitent jest na
  nie narażony
  Brak istotnych zmian w stosunku do ryzyk przedstawionych w Sprawozdaniu Zarządu z działalności
  Grupy Kapitałowej Polenergia za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku , z zastrzeżeniem
  poniższych zmian i aktualizacji :
  Ryzyka związane z otoczeniem, w jakim działa Grupa Polenergia S.A.
  Ryzyko zmian otoczenia prawno -regulacyjnego w sektorze energetycznym
  Działalność spółek z Grupy podlega licznym regulacjom krajowym, unijnym oraz
  międzynarodowym. Przepisy, regulacje, decyzje, stanowiska, opinie, interpretacje, wytyczne itp.,
  mające zastosowanie do prowadzonej przez Grupę działalności, podlegają częstym zmianom
  (Prawo Energetyczne wraz ze stosownymi aktami wykonawczymi podlegało ist otnym zmianom
  kilkadziesiąt razy od czasu jego przyjęcia w 1997 roku). Szereg przepisów mających zastosowanie
  do działalności Grupy zostało uchwalonych stosunkowo niedawno i nie wykształciła się praktyka w
  zakresie ich stosowania (co może powodować ryzyko niewłaściwej ich interpretacji i stosowania).
  Istotne dla działalności Grupy są również decyzje podejmowane przez odpowiednie organy
  administracji, w szczególności Prezesa URE, które cechują się dużą uznaniowością i są często
  przedmiotem sporów sądowych. G rupę obciąża ryzyko niedostosowania prowadzonej działalności
  do zmieniających się przepisów i regulacji ze wszystkimi tego konsekwencjami oraz wydawania
  nowych przepisów zakładających ograniczenie systemu wsparcia dla dotychczas rozwijanych w
  Polsce techno logii.
  Ryzyko zmienności rynkowych cen energii elektrycznej
  Wyniki finansowe Grupy są uzależnione od poziomu rynkowych cen energii elektrycznej . Grupa na
  bieżąco analizuje sytuację na rynku energii i podejmuje decyzje w sprawie zabezpieczenia
  sprzedaży energii elektrycznej pochodzącej z segmentu energetyki wiatrowej.
  Grupa prowadzi także działalność polegającą na obrocie energią elektryczną na rynku hurtowym.
  Wynik na tej działalności jest uzależniony od zmian cen rynkowych energii oraz struktury otwartych
  pozycji na rynku. Znaczący i nieoczekiwany wzrost zmienności cen energii elektry cznej w pierwszej
  połowie 2018 r. skutkował stratą na tradingu energią elektryczną. W celu ograniczenia ekspozycji
  na ryzyko Grup a podjęła dzialalnia polegające na zamknięciu pozycji skutkujących stratą,
  ograniczeniu skali działalności tradingowej do czasu ustabilizowania sytuacji na rynku energii oraz
  rozszerzenia zakresu monitorowania i raportowania wyników oraz miar ryzyka.
  Ryz yko zmienności cen sprzedaży energii elektrycznej realizowanych przez Grupę
  Dla istniejących instalacji OZE uruchomionych przed 1 lipca 2016 istotne znaczenie ma obowiązek
  zakupu energii przez tzw. sprzedawcę zobowiązanego (zakładu energetycznego dostarcz ającego
  energię odbiorcom końcowym), który powstaje pod warunkiem zaoferowania całej energii nie tylko
  wytworzonej, ale również wprowadzonej do sieci, w okresie co najmniej 90 następujących po sobie
  dni kalendarzowych. Średnie i duże instalacje OZE (o mocy zainstalowanej większej lub równej 500
  kW) począwszy od 1 stycznia 2018 r. pozbawione zostały obowiązkowego zakupu energii
  wyprodukowanej w instalacji OZE przez sprzedawcę zobowiązanego po cenie regulowanej. Ta
  zmiana znacząco wpłyn ęła na sytuację wytwórców energii z OZE, ponieważ od 1 stycznia 2018 r.
  będą oni całkowicie narażeni na zmiany cen na rynku energii. W yeliminowanie obowiązku zakupu
  energii będzie więc miało znaczący wpływ na sytuację średnich i dużych producentów energii z
  OZE, w tym zde cydowanej większości krajowych wytwórców energii z wiatru.
  Wprowadzone zmiany mogą, w pewnych obszarach, spowodować obniżenie zakładanych zwrotów
  z inwestycji w odnawialne źródła energii.


  Grupa Kapitałowa Polenergia S.A.


  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Polenergia
  15
  Ryzyko zmienności rynkowych cen zielonych certyfikatów
  Wyniki finans owe Grupy są uzależnione od poziomu rynkowych cen zielonych certyfikatów. Grupa
  na bieżąco analizuje sytuację na rynku zielonych certyfikatów i podejmuje decyzje w sprawie
  zabezpieczenia sprzedaży zielonych certyfikatów pochodzących z segmentu energetyki w iatrowej.
  Z dniem 25 września 2017 r. weszły w życie regulacje ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie
  ustawy o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2017 r., poz. 1593), skutkujące zmianą sposobu
  obliczania jednostkowej opłaty zastępczej poprzez jej p owiązanie z uśrednionymi rynkowymi
  cenami praw majątkowych, wynikającymi ze świadectw pochodzenia, publikowanymi corocznie
  przez Towarową Giełdę Energii S.A., zgodnie z art. 47 ust. 3 pkt 2 tej ustawy. W świetle
  znowelizowanego brzmienia art. 56 ust. 1 ust awy OZE, jednostkowa opłata zastępcza dla
  świadectw pochodzenia „zielonych” obliczana jest jako iloczyn wskaźnika 125% i rocznej ceny
  średnioważonej praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia innych niż wydanych
  dla energii elektrycznej z biogazu rolniczego wytworzonej od dnia 1 lipca 2016 r., jednakże nie
  więcej niż 300,03 złotych za 1 MWh (Ozjo).
  Ponadto w dn iu 30 sierpnia 2017 roku weszło w życie rozporządzenie ministra energii z dnia 11
  sierpnia 2017 roku w sprawie zmiany wielkości udziału ilościowego sumy energii elektrycznej
  wynikającej z umorzonych świadectw pochodzenia potwierdzających wytworzenie energi i
  elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w latach 2018 –2019. Na mocy przedmiotowego
  rozporządzenia w 2018 roku obowiązek umorzenia świadectw pochodzenia dla energii
  produkowanej z biogazu rolniczego wynosi 0,5 proc. sprzedaży energii elektrycznej odbio rcom
  końcowym i 17,50 proc. w przypadku świadectw pochodzenia energii z pozostałych OZE. W 2019
  r. obowiązek wyniesie odpowiednio 0,5 proc i 18,5 proc.
  Pomimo tych zmian na rynku w dalszym ciągu utrzymuje się znacząca nadpodaż zielonych
  certyfikatów, któr a może negatywnie wpływać na poziom cen rynkowych. Cena pr aw majątkowych
  na dzień 30 czerw ca 2018 r. wynosiła 75,2 PLN/MW h, a w lipcu 2018 r. wzrosła do poziomu ponad
  90 PLN/MW h.
  W przypadku spadku cen zielonych certyfikatów istnieje ryzyko osiągania prze z Grupę gorszych
  wyników finansowych i niespełnienia wskaźników finansowych określonych w umowach
  kredytowych na sfinansowanie poszczególnych projektów wiatrowych. W przypadku
  długoterminowego u trzymywanie się cen zielonych certyfikatów na niskim poziomie mo gą wystąpić
  okresowe problemy w realizacji niektórych umów kredytów , a w poszczególnych projektach może
  się pojawić koniecznoś ć uruchomienia gwarancji udzielonych przez Polenergia S.A ..
  Ryzyko związane z aukcjami dla odnawialnych źródeł energii
  Nowy system wsparcia OZE (tzw. system aukcyjny) uzależnia uzyskanie i wysokość wsparcia dla
  wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych od wygrania aukcji. W konsekwencji istnieje ryzyko, że
  gotowe do budowy projekty farm wiatrowych posiadane przez Grupę nie otr zymają wsparcia lub
  wsparcie to będzie małe. Jednocześnie wsparcie udzielone w ramach systemu aukcyjnego, co do
  zasady, uniezależnia wytwórcę na okres 15 lat od ryzyka rynkowego. Wejście w życie najnowszej
  nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii otwiera drogę do organizacji kolejnych aukcji,
  których wdrażanie zostało wstrzymane w 2017 r.
  Należy mieć jednak na uwadze, że zgodnie z regulacjami UE docelowy udział energii z OZE w
  miksie energetycznym powinien być nie niższy niż 19,13% (obecnie jest to ok. 13%). W opinii Grupy
  oznacza to konieczność dalszych inwestycji w OZE, a co za tym idzie organizacji aukcji dla
  odnawialnych źródeł energii w 2018 r. i kolejnych latach.
  Ryzyko projektowanych zmian prawa zakładających stworzenie systemu wsparcia
  dla konwencjonalnych źródeł wytwórczych – „rynek mocy”
  Polski rynek energetyczny charakteryzuje imp as inwestycyjny w zakresie konwencjonalnych mocy
  wytwórczych. W ynika to przede wszystkim z wysokich kosztów inwestycyjnych nowych bloków
  węglowych, niskich marż na produkcji energii elektrycznej (szczególnie z gazu ziemnego i węgla
  kamiennego) oraz coraz m niejszego wykorzystania mocy w dużych jednostkach systemowych.
  Wprowadzone przez PSE w ostatnich latach rozwiązania (interwencyjna rezerwa zimna) oraz kilka
  decyzji inwestycyjnych podjętych przez koncerny energetyczne kontrolowane przez Skarb Państwa
  odsun ęły na kilka lat ryzyko niewystarczającej rezerwy mocy. Jednakże konieczne jest


  Grupa Kapitałowa Polenergia S.A.


  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Polenergia
  16
  wprowadzenie działań długofalowych, pozwalających ograniczyć ryzyko zaburzeń na rynku mocy
  po roku 2020 poprzez zapewnienie sygnałów inwestycyjnych dla budowy nowych mocy oraz
  utrzymania w eksploatacji istniejących źródeł. W dniu 8 grudnia 2017 r. Sejm przyjął Ustawę o rynku
  mocy, która została podpisana przez Prezydenta 28 grudnia 2017 r . Pierwsze aukcje na rynku moc y
  planowane są w listopadzie i grudniu bierzącego roku . Zależnie od przyjętych rozwiązań
  szczegółowych i parametrów aukcji atrakcyjność nowych projektów (jak Elektrownia W ińsko ), jak i
  ekonomika istniejących obiektów (jak Elektrociepłownia Nowa Sarzyna i Elektrownia Mercury) może
  się znacząco zmienić. Dodatko wo nie można wykluczyć negatywnego wpływu rynku mocy na
  poziom cen energii elektrycznej na rynku, co z kolei może wpłynąć na projekty, których ekonomika
  opiera się na przychodach ze sprzedaży energii elektrycznej (farmy wiatrowe).
  Ryzyko związane z wysokoś cią podatku od nieruchomości od farm wiatrowych za 2017 r.
  Wskutek bardzo niejasnych zapisów Ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie
  elektrowni wiatrowych powstała wątpliwość co do podstawy obliczenia podatku od nieruchomości
  od elektrowni wiatrowych. Pomimo, że zgodnie z posiadanymi przez Grupę ekspertyzami przepisy
  ustawy nie powinny mieć wpływu na wysokość płaconego przez spółki z Grupy podatku od
  nieruchomości, to większość spółek otrzymała negatywne interpretacje potwierdzające, że
  pods tawa opodatkowania w PON uległa zwiększeniu od początku 2017 roku. Grupa otrzymała
  jedną pozytywną odpowiedź na wspomniane wnioski. Jednocześnie w ramach równoległych
  czynności dwa projekty otrzymały pozytywną interpretację zezwalającą na ustalenie podstaw y
  opodatkowania w wysokości aktualnej wyceny rynkowej elektrowni wiatrowej.
  Zgodnie z negatywnymi interpretacjami od 2017 roku podatek od nieruchomości od elektrowni
  wiatrowych winien być obliczany według nowych zasad. W ocenie Grupy uzasadnienie prawne
  ws pomnianych negatywnych interpretacji jest błędne, co stanowiło podstawę ich zaskarżenia do
  Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego oraz w dalszej kolejności, do Naczelnego Sądu
  Administracyjnego. Aktualnie sprawy czekają na rozstrzygnięcie przed NSA . W przypa dku
  negatywnego rozstrzygnięcia Grupa będzie zmuszona do poniesienia wyższych kosztów z tytułu
  podatku od nieruchomości za 2017 r. w wysokości 6,3 mln zł . W przypadku pozytywnego
  roztrzygnięcia Grupa uzyska korzyść w postaci zwrotu nadpłaconego podatku w w ysokości
  9,3 mln zł .
  Minister Energii podjął działania w celu usunięcia dyskryminujących zasad opodatkowania
  elektrowni wiatrowych. Ustawą z dnia 7 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach
  energii oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018r, poz. 1276) usunięto wątpliwości jaka część
  elektrowni wiatrowej stanowi budowlę, a zatem podlega opodatkowania PON. Przepisy jasno
  stanowią, że budowlą jest tylko część budowlana elektrowni wiatrowej. Co więcej, zgodnie z
  przepisami, wprowadzona zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2018r.
  W konsekwencji, spółki Grupy wystąpiły do właściwych organów o stwierdzenie nadpłaty w podatku
  od nieruchomości za 2018 r.
  Ryzyko związane z niestabilnością systemu podatkowego
  Brak jednoznacznej wykładni przepisów podatkowych jest szczególnie uciążliwy w przypadku
  zmian w przepisach podatkowych. Przykładem mogą być nowe przepisy w zakresie cienkiej
  kapitalizacji, w odniesieniu do których nie wiadomo, w jaki sposób należy ustalić limit uprawniający
  do zalicze nia ods etek w koszty podatkowe. Negatywny wpływ na sytuację Grupy może mieć,
  wprowadzona w życie w trakcie 2018 roku, nowa metoda regulowania faktur w systemie tzw. split
  payment. Split payment może negatywnie wpływać na płynność finansową spółek z Grupy.
  Ryzyka związane z działalnością prowadzoną przez Polenergia
  Ryzyko niezrealizowania lub wystąpienia opóźnień w realizacji planów inwestycyjnych
  Jednym z kluczowych elementów strategii rozwoju Grupy Polenergia S.A. są inwestycje dotyczące
  energetyki ze źródeł odnawialnych, dystrybucji gazu i energii elektrycznej oraz energetyki
  konwencjonalnej.
  W przypadku opóźnień w realizacji projektów inwestycyjnych lub ich niezrealizowania, istnieje
  ryzyko nieosiągnięcia w wyznaczonym terminie zakładanych celów operacyjnych, co w efekcie


  Grupa Kapitałowa Polenergia S.A.


  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Polenergia
  17
  spowoduje osiąganie przez Grupę Kapitałową Polenergia gorszych wyników f inansowych, niż
  miałoby to miejsce w przypadku planowanego zakończenia inwestycji.
  Grupa, zmierzając do realizacji wytyczonych planów inwestycyjnych, podejmuje działania mające
  na celu minimalizację ww. ryzyka (m.in. precyzyjne planowanie i analiza czynni ków mogących mieć
  wpływ na osiąganie stawianych celów, bieżący monitoring realizowanych wyników oraz
  niezwłoczne reagowanie na sygnały wskazujące, iż osiągnięcie postawionych celów może być
  zagrożone). Zarząd Spółki szczególnie starannie przygotowuje proce s realizacji poszczególnych
  projektów, dopracowując wszelkie szczegóły inwestycji od strony technologicznej i zapewniając im
  odpowiednie finansowanie.
  Spółka posiada między innymi pakiet farm wiatrowych w rozwoju o mocy 185 MW przygotowanych
  do udział u w a ukcjach na mocy znowelizowanej ustawy o OZE.
  Wygranie aukcji będzie uzależnione od ilości projektów biorących w niej udział oraz poziomu
  zaproponowanej ceny względem innych oferentów.
  Ponadto posiadane projekty od strony proceduralnej charakteryzują się d ługim terminem ważności
  poszczególnych pozwoleń, co umożliwia ewentualny start w kolejnych aukcjach lub realizację
  projektów w oparciu o inny model biznesowy w przypadku zaistnienia odpowiednich warunków
  rynkowych.
  Z drugiej strony w myśl przepisów znoweli zowanej ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni
  wiatrowych , budowa nowej elektrowni wiatrowej na podstawie uzyskanego wcześniej pozwolenia
  na budowę jest możliwa tylko w okresie 5 lat od dnia wejście ustawy w życie (tj. do 2021 r.). W
  przypadku niepowo dzenia realizacji inwestycji w tym okresie istnieje ryzyko wygaśniecia
  pozwolenia na budowę .
  Ryzyko związane z umowami kredytów
  Ze względu na fakt, że Grupa realizuje projekty inwestycyjne z istotnym udziałem finansowania
  dłużnego w Grupie istnieje istotna koncentracja zadłużenia. Zawarte umowy kredytów zawierają
  szereg wskaźników finansowych (kowenantów) oraz wymogów , które poszc zególne projekty winny
  spełniać, a których naruszenie może skutkować wymagalnością kredytu i/lub zwiększeniem
  kosztów finansowania.
  Grupa na bieżąco analizuje poziom długu oraz kowenantów w poszczególnych spółkach i pozostaje
  w kontakci e z instytucjami fin ansującymi, których efektem było reprofilowanie zadłużenia na części
  projektów wiatrowych, o czym mowa poniżej.
  W dniu 28 czerwca 2018 r. spółki zależne od Spółki, tj. Amon Sp. z o.o. z siedzibą w Łebczu
  („Amon”) i Talia Sp. z o.o. z siedzibą w Łebczu („T alia”) uzgodniły i podpisały z konsorcjum banków
  finansujących (Raiffeisen Bank Polska S.A., Bank Zachodni WBK S.A., DNB Bank Polska S.A.
  Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.) umowy zmieniające umowy kredytów
  inwestycyjnych z dnia 1 czerwca 2010 r oku, które zostały wówczas zawarte w związku z realizacją
  inwestycji polegającej na budowie farmy wiatrowej Łukaszów oraz farmy wiatrowej Modlikowice, o
  łącznej mocy zainstalowanej wynoszącej 58 MW. Celem wprowadzonych zmian jest
  ustabilizowanie sytuacji f inansowej Amon i Talia w długim horyzoncie czasowymi, poprzez
  częściową przedpłatę kredytu ze środków zgromadzonych na Rachunku Rezerwy Obsługi Długu
  („DSRA”), obniżenie rat kapitałowo -odsetkowych określonych w harmonogramie obsługi kredytów
  inwestycyjnych oraz dostosowanie ustanowionych zabezpieczeń do obecnie obowiązujących
  przepisów i sytuacji kredytobiorców. Po zawarciu powyższych umów zmieniających kwota
  pozostała do spłaty, po przedpłacie z DSRA przewidzianej w dokumentach, wynosi ok. 179 mln zł.
  Doku menty finansowe przewidują harmonogram obsługi kredytu do grudnia 2026 roku.
  Oprocentowanie kredytu równe jest stawce WIBOR powiększonej o marżę banków. W prowadzone
  modyfikacje były konieczne z uwagi na sytuację rynkową, w szczególności poziom cen zielonyc h
  certyfikatów oraz energii elektrycznej. Amon i Talia były stroną umów długoterminowych na odbiór
  energii elektrycznej oraz zielonych certyfikatów, których odbiorcą była spółka zależna należąca do
  Grupy Tauron Polska Energia S.A. („Tauron”). Umowy te zost ały wypowiedziane przez kontrahenta,
  w związku z czym Amon i Talia wniosły pozwy przeciwko Tauron. W efekcie powyższej umowy
  kredyty Amona i Talii zostały zaprezentowane jako zobowiązania długoterminowe w części
  przypadającej do spłaty po 30 czerwca 2019 r oku w śródrocznym skróconym skonsolidowanym
  sprawozdaniu finansowym zakończonym 30 czerwca 2018 roku.


  Grupa Kapitałowa Polenergia S.A.


  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Polenergia
  18
  W dniu 12 lipca 2018 r. spółki zależne od Spółki, tj. Grupa PEP – Farma Wiatrowa 1 Sp. z o.o. z
  siedzibą w Warszawie, Grupa PEP – Farma Wiatrowa 4 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Grupa
  PEP – Farma Wiatrowa 6 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (łącznie: „GSR”) zawarły z konsorcjum
  banków finansujących (Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, Bank Ochrony Środowiska S.A.)
  umowy zmieniające umowy kredytów inwes tycyjnych z dnia 4 października 2013r., które zostały
  zaciągnięte przez GSR w związku z realizacją inwestycji polegającej na budowie farmy wiatrowej
  Gawłowice, farmy wiatrowej Skurpie oraz farmy wiatrowej Rajgród, o łącznej mocy zainstalowanej
  wynoszącej 1 17,3 MW. Spółki są stronami umów długoterminowych na odbiór energii elektrycznej
  oraz zielonych certyfikatów, których odbiorcą jest Polenergia Obrót S.A.
  Ze względu na zmianę sytuacji rynkowej, w szczególności spadek cen zielonych certyfikatów, niski
  pozio m cen energii elektrycznej oraz niepewność co do obciążeń w zakresie wysokości podatku od
  nieruchomości, Spółki rozpoczęły proces renegocjacji powyższych umów kredytów. Rozmowy
  pozwoliły na obniżenie łącznych cen obowiązujących w wewnątrzgrupowych umowach na odbiór
  energii elektrycznej i zielonych certyfikatów oraz na zmianę harmonogramu obsługi kredytu, co
  prowadzić będzie do poprawy sytuacji Emitenta.
  Zawarta w dniu 12 lipca 2018 r. umowa pomiędzy Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju,
  Bankiem Ochrony Śr odowiska S.A., Spółką oraz GSR zmieniła umowy kredytów wraz ze
  stosownymi innymi dokumentami finansowania w zakresie kredytu inwestycyjnego zaciągniętego
  przez Spółki. Po wejściu w życie powyższej umowy i dokonaniu przedpłaty długu w kwocie 23,7
  mln zł, kt óra wynika z jej postanowień, kwota kredytu pozostała do spłaty wynosi 434,5 mln zł.
  Dokumenty finansowe przewidują wydłużenie harmonogramu obsługi kredytu, opisanego powyżej,
  o trzy lata do grudnia 2032 roku. Oprocentowanie kredytu równe jest stawce WIBOR powiększonej
  o marżę banku.
  Ponadto, w związku z obniżeniem harmonogramu obsługi kredytu GSR, w wyniku zawarcia
  powyższej umowy, w dniu 12 lipca 2018 r. zmienione zostały umowy pomiędzy Polenergia Obrót
  S.A. oraz GSR dotyczące sprzedaży energii elektryczn ej wytworzonej w odnawialnych źródłach
  energii, umowy sprzedaży zielonych certyfikatów wynikających z praw majątkowych
  przysługujących GSR w wyniku produkcji energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnych
  źródłach energii oraz umowy o świadczenie usług bi lansowania handlowego. Zmianie uległa cena
  dostarczanej energii elektrycznej, zielonych certyfikatów oraz koszt bilansowana handlowego, jak
  również okres obowiązywania umów, który został wydłużony o 3 lata.
  Należy zauważyć, że opisywana powyżej zmiana umow y kredytów miała miejsce po dacie
  bilansowej i nie ma wpływu na sposób prezentacji kredytów w sprawozdaniu skonsolidowanym
  Grupy Polenergia.
  Ze względu na sytuację na rynku zielonych certyfikatów oraz podatkiem od nieruchomości, który
  został zapłacony na p odstawie wartości brutto środków trwałych stanowiących zarówno część
  budowlaną jak i techniczną projektu, spółka Polenergia Farma Wiatrowa Mycielin Sp. z o.o. z
  siedzibą w W arszawie, prowadząca projekt farmy wiatrowej Mycielin, nie spełniła wskaźników
  fina nsowych przewidzianych w umowie kredytu inwestycyjnego. Spółka prowadząca projekt została
  przez banki finansujące zwolniona z obowiązku spełnienia wskaźników finansowych, w związku z
  czym brak spełnienia wskaźników finansowych nie powoduje potrzeby reklasy fikacji tego kredytu z
  zobowiązań długoterminowych do zobowiązań krótkoterminowych.
  Ze względu na dodatkowe koszty operacyjne związane z naprawą urządzeń, spółka Dipol Sp. z o.o.
  z siedzibą w Warszawie, prowadząca projekt farmy wiatrowej Puck, nie spełniła wskaźnika obsługi
  zadłużenia przewidzianego w umowie kredytu inwestycyjnego. Spółka prowadząca projekt została
  przez bank finansujący zwolniona z obowiązku spełnienia wskaźników finansowych, w związku z
  czym brak spełnienia wskaźników finansowych nie powo duje potrzeby reklasyfikacji tego kredytu z
  zobowiązań długoterminowych do zobowiązań krótkoterminowych.
  Ze względu na sytuację na rynku biomasy, spółka Grupa PEP – Biomasa Energetyczna Wschód
  Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, prowadząca zakład produkcji pelletu w Zamościu, nie spełniła
  poziomu wskaźnika finansowego DSCR wymaganego zgodnie z umową kredytu inwestycyjnego.
  Kredyt inwestycyjny projektu, zważywszy na wymogi standardów rachunkowości, został
  wykazywany w bilansie Grupy Polenergia w całości w zob owiązaniach krótkoterminowych Grupy.  Grupa Kapitałowa Polenergia S.A.


  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Polenergia
  19
  Ryzyko dotyczące sporu z Polsk ą Energi ą – Pierwsz ą Kompani ą Handlow ą sp. z o.o.
  Amon Sp. z o.o. oraz Talia sp. z o.o. z końcem kwietnia 2018 r. wniosły pozew przeciwko Tauron
  Polska Energia S.A. w związku z zerwaniem długoterminowych umów sprzedaży energii i praw
  majątkowych zawartych przez spółkę zależną Tauron – Polska Energia -Pierwsza Kompania
  Handlowa Sp. z o.o. z Amon oraz Talia.
  Amon domaga się zapłaty na jej rzecz kwoty 47.556.025,51 zł tytułem odszkodowania wra z z
  odsetkami i kosztami procesu oraz ustalenia odpowiedzialności Tauron za szkody przyszłe, których
  wysokość została oszacowana na kwotę ponad 158 mln zł, wobec czego wartość przedmiotu sporu
  w zakresie żądań dochodzonych przez Amon wynosi ponad 205 mln z ł.
  Talia domaga się zapłaty na jej rzecz kwoty 31.299.188,52 zł tytułem odszkodowania wraz z
  odsetkami i kosztami procesu oraz ustalenia odpowiedzialności Tauron za szkody przyszłe, których
  wysokość została oszacowana na kwotę niecałych 107 mln zł, wobec c zego wartość przedmiotu
  sporu w zakresie żądań dochodzonych przez Talia wynosi ponad 138 mln zł.
  Zdaniem Amon i Talia, Tauron – jako jedyny wspólnik PKH i jako podmiot, który podjął działania
  zmierzające do wygaśnięcia długoterminowych umów oraz do złożeni a bezpodstawnych
  oświadczeń o wypowiedzeniu tych umów i zaprzestania przez PKH nabywania energii i praw
  majątkowych na podstawie tych umów, oraz jako podmiot, który powierzył PKH i jej likwidatorom
  określone czynności i świadomie skorzystał z wyrządzonej A mon i Talia szkody – jest
  odpowiedzialny za szkodę, jaką w związku z zerwaniem długoterminowych umów poniosły i nadal
  ponoszą Amon i Talia. Tym samym w ocenie Amon i Talia ich roszczenia są zasadne i zasługują
  na zasądzenie zgodnie z powództwem wytoczonym przez obydwie spółki.
  Ryzyko dotyczące sporu z Eolos Polska Sp. z o.o.
  Spółka Eolos Polska Sp. z o.o. wniosła o zapłatę, solidarnie, od spółek zależnych Spółki: Certyfikaty
  Sp. z o.o. oraz Polenergia Obrót S.A. zapłatę kar umownych oraz niezapłaconych w łącznej kwocie
  27.895.009 zł z tytułu rzekomego niewykonania umów, które wygasły w dniu 5 stycznia 2016 roku.
  Należy wskazać, że powód wskazuje w pozwie, że jego roszczenie może być większe z uwagi na
  fakt, że w kolejnych latach dochodzona przez niego kara umowna ulegnie zwiększeniu. Spółki w
  całości odrzucają powództwo, a nadt o Polenergia Obrót S.A. uważa za błędną wskazaną przez
  Eolos Polska Sp. z o.o. podstawę jej rzekomej solidarnej odpowiedzialności za zobowiązania
  Certyfikaty Sp. z o.o.
  Ryzyko wynikające z zabezpieczania przepływów środków pieniężnych
  Zabezpieczenie ryzyk a stopy procentowej
  Na dzień 30 czerwca 2018 roku, Grupa posiadała następujące instrumenty zabezpieczające dla
  celów stosowania zasad rachunkowości zabezpieczeń przepływów pieniężnych:
  Data zapadalności
  instrumentu
  zabezpieczającego
  Wartość
  zabezpieczenia
  w tys. zł
  Wysokość zabezpieczonej
  stopy procentowej Instrument

  2019 -04-29 23 782 ,00 4,95% IRS
  2021 -06-15 129 334 ,20 3,07% IRS

  Wartość godziwa instrumentów zabezpieczających na dzień bilansowy wynosi 4 229 tysięcy złotych
  i jest zaprezentowana w zobowiązaniach.
  Celem zawarcia transakcji zabezpieczających jest ograniczenie wpływu zmian stóp procentowych
  na wysokość przyszłych płat ności odsetkowych z tytułu umów kredytowych.
  Celem ustanowienia rachunkowości zabezpieczeń jest wyeliminowanie niedopasowania
  księgowego pomiędzy momentem rozpoznania wpływu na zysk (stratę) netto instrumentu
  zabezpieczającego i pozycji zabezpieczanej. W yn ik na realizacji tej transakcji odniesiony zostanie
  do rachunku zysków i strat w momencie ich realizacji.


  Grupa Kapitałowa Polenergia S.A.


  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Polenergia
  20
  Na dzień 30 czerwca 2018 roku, Grupa rozpoznała w innych całkowitych dochodach stanowiących
  część kapitałów własnych 189 tys. zł (2017: 2 311 tys. zł) z tytułu efektywnej części wyceny
  instrumentu zabezpieczającego do wartości godziwej.
  8. Zestawienie stanu posiadania akcji emitenta lub uprawnień do nich przez osoby
  zarządzające i nadzorujące emitenta na dzień przekazania raportu półrocznego, wraz ze
  ws kazaniem zmian w stanie posiadania, w okresie od przekazania poprzedniego raportu
  Osoby Zarządzające i nadzorujące emitenta na dzień przekazania do publicznej wiadomości
  raportu półrocznego nie posiadają akcji w jednostce dominującej.
  9. Wskazanie akcjonariuszy posiadających, bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty
  zależne, co najmniej 5 % w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu emitenta, wraz
  ze wskazaniem liczby posiadanych przez te podmioty akcji, ich procentowego udziału w
  kapitale zak ładowym, liczby głosów z nich wynikających i ich procentowego udziału w
  ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu oraz wskazanie zmian w strukturze
  własności znacznych pakietów akcji emitenta w okresie od przekazania p oprzedniego
  raportu kwartalnego:
  Informacje na temat akcjonariatu Emitenta zostały przedstawione w nocie 2 4.2
  do Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Polenergia S.A.
  10. Wskazanie postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania
  arbitrażowego lub organem administracji publicznej, z uwzględnieniem informacji w
  zakresie:
  Spółki zależne Spółki – Amon Sp. z o.o. oraz Talia Sp. z o.o., każda z osobna, złożyły powództwa
  o stwierdzenie bezskuteczności oświadczeń o wypowiedzeniu przez Polska Energia – Pierwsza
  Kompania Handlowa Sp. z o.o.:
  1) Umowy Sprzedaży Praw Majątkowych W ynik ających ze Świadectw Pochodzenia Będących
  Potwierdzeniem W ytworzenia Energii Elektrycznej w Odnawialnym Źródle Energii – Farmie
  Wiatrowej w miejscowości Łukaszów z dnia 23 grudnia 2009 roku oraz Umowy Sprzedaży
  Energii Elektrycznej W ytworzonej w Odnawialny m Źródle Energii – Farmie Wiatrowej w
  miejscowości Łukaszów z dnia 23 grudnia 2009 roku, w stosunku do Amon;
  2) Umowy Sprzedaży Praw Majątkowych W ynikających ze Świadectw Pochodzenia Będących
  Potwierdzeniem W ytworzenia Energii Elektrycznej w Odnawialnym Źródl e Energii – Farmie
  Wiatrowej w miejscowości Modlikowice z dnia 23 grudnia 2009 roku oraz Umowy Sprzedaży
  Energii Elektrycznej W ytworzonej w Odnawialnym Źródle Energii – Farmie Wiatrowej w
  miejscowości Modlikowice z dnia 23 grudnia 2009 roku, w stosunku do Talia.
  Powyższa sprawa nie spowodowała utraty przez Spółki Amon i Talia możliwości sprzedaży energii
  elektrycznej i świadectw pochodzenia, ponieważ może ona się odbywać do sprzedawcy
  zobowiązanego po cenie ogłoszonej przez Prezesa URE - w przypadku energii elektrycznej i na
  giełdzie towarowej lub w inny sposób innym podmiotom – w przypadku zielonych certyfikatów .
  Ponadto ceny rynkowe są zmienne. Nie jest możliwe wskazanie wysokości cen rynkowych w
  przyszłości, co oznacza, że nie można jednoznacznie wskazać jaki efekt będzie miała ewentualna
  zmiana odbiorcy energii elektrycznej i zielonych certyfikatów sprzedawanych przez Talię oraz
  Amon. Sprawy są w toku.
  Spółki zależne Amon Sp. z o.o. oraz Talia sp. z o.o. z końcem kwietnia 2018 r. wniosły pozew
  przeciwko T auron Polska Energia S.A. w związku z zerwaniem długoterminowych umów sprzedaży
  energii i praw majątkowych zawartych przez spółkę zależną Tauron – Polska Energia -Pierwsza
  Kompania Handlowa Sp. z o.o. z Amon oraz Talia.
  Amon domaga się zapłaty na jej rzecz kwoty 47.556.025,51 zł tytułem odszkodowania wraz z
  odsetkami i kosztami procesu oraz ustalenia odpowiedzialności Tauron za szkody przyszłe, których
  wysokość została oszacowana na kwotę ponad 158 mln zł, wobec czego wartość przedmiotu sporu
  w zakresie żąda ń dochodzonych przez Amon wynosi ponad 205 mln zł.


  Grupa Kapitałowa Polenergia S.A.


  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Polenergia
  21
  Talia domaga się zapłaty na jej rzecz kwoty 31.299.188,52 zł tytułem odszkodowania wraz z
  odsetkami i kosztami procesu oraz ustalenia odpowiedzialności Tauron za szkody przyszłe, których
  wysokość została o szacowana na kwotę niecałych 107 mln zł, wobec czego wartość przedmiotu
  sporu w zakresie żądań dochodzonych przez Talia wynosi ponad 138 mln zł.
  Zdaniem Amon i Talia, Tauron – jako jedyny wspólnik PKH i jako podmiot, który podjął działania
  zmierzające do w ygaśnięcia długoterminowych umów oraz do złożenia bezpodstawnych
  oświadczeń o wypowiedzeniu tych umów i zaprzestania przez PKH nabywania energii i praw
  majątkowych na podstawie tych umów, oraz jako podmiot, który powierzył PKH i jej likwidatorom
  określone czynności i świadomie skorzystał z wyrządzonej Amon i Talia szkody – jest
  odpowiedzialny za szkodę, jaką w związku z zerwaniem długoterminowych umów poniosły i nadal
  ponoszą Amon i Talia. Tym samym w ocenie Amon i Talia ich roszczenia są zasadne i zasługuj ą
  na zasądzenie zgodnie z powództwem wytoczonym przez obydwie spółki.
  Spółka Eolos Polska Sp. z o.o. wniosła o zapłatę, solidarnie, od spółek zależnych Spółki: Certyfikaty
  Sp. z o.o. oraz Polenergia Obrót S.A. zapłatę kar umownych oraz niezapłaconych w łąc znej kwocie
  27.895.009 zł z tytułu rzekomego niewykonania umów, które wygasły w dniu 5 stycznia 2016 roku.
  Należy wskazać, że powód wskazuje w pozwie, że jego roszczenie może być większe z uwagi na
  fakt, że w kolejnych latach dochodzona przez niego kara um owna ulegnie zwiększeniu. Spółki w
  całości odrzucają powództwo, a nadto Polenergia Obrót S.A. uważa za błędną wskazaną przez
  Eolos Polska Sp. z o.o. podstawę jej rzekomej solidarnej odpowiedzialności za zobowiązania
  Certyfikaty Sp. z o.o.
  Spółka zależna S półki – Grupa PEP – Biomasa Energetyczna Północ Sp. z o.o. dochodzi zapłaty
  należności w kwocie ok. 420.000,00 zł. Spółka nie rozpoznaje tych należności w bilansie.
  Ze względu na specyfikę działalności polegającej na dostarczaniu energii elektrycznej do od biorców
  końcowych spółka zależna Spółki – Polenergia Dystrybucja Sp. z o.o. dochodzi od szeregu klientów
  należności z tytułu sprzedaży i dystrybucji energii elektrycznej. Łączna wartość dochodzonych
  roszczeń wynosi około 360.000,00 zł. Spółka nie rozpoznaj e tych należności w bilansie. Ponadto,
  Polenergia Dystrybucja Sp. z o.o. wystąpiła z pozwem przeciwko jednemu z dostawców energii
  elektrycznej, o zwrot nadpłaty za dostarczoną energię. Wartość przedmiotu sporu wynosi około 550
  tys. PLN. Pozwany uznał zasad ność roszczenia, jednak zgłosił zarzut potrącenia dotyczący
  należności za dostawy energii w innym okresie. Polenergia Dystrybucja Sp. z o.o. uznaje roszczenie
  wzajemne pozwanego za nieuzasadnione. Zdaniem spółki zapłaciła ona na rzecz dostawcy całość
  należ ności za dostarczoną jej energię.
  Spółka zależna Spółki – Polenergia Obrót S.A. dysponuje tytułem wykonawczym przeciwko
  swojemu kontrahentowi na kwotę 5.000.000 zł, odnośnie której to należności toczy się
  postępowanie egzekucyjne. Spółka nie rozpoznaje tyc h należności w bilansie.
  Ponadto spółka zależna Spółki – Polenergia Elektrownia Północ Sp. z o.o. prowadzi spór,
  przedmiotem , którego jest zobowiązanie drugiej strony umowy przedwstępnej sprzedaży
  nieruchomości do zawarcia umowy przyrzeczonej. Przeciwko te j samej osobie toczyło się z
  powództwa Elektrownia Północ Sp. z o.o. postępowanie o zapłatę kary umownej za naruszenie
  umowy o wartości sporu wynoszącej 100.000 zł. Postępowanie zostało zakończone wyrokiem Sądu
  Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 7 lutego 2018 r . oddalającym apelację pozwanego, na podstawie
  którego to wyroku prowadzona jest egzekucja komornicza.
  11. Informacje o zawarciu przez emitenta lub jednostkę od niego zależnej jednej lub wielu
  transakcji z podmiotami powiązanymi, jeżeli pojedynczo lub łącznie są one istotne i zostały
  zawarte na innych niż rynkowe warunkach, z wyjątkiem transakcji zawieranych przez
  emitenta będącego funduszem z podmiotem powiązanym, wraz ze wskazaniem ich wartości,
  przy czym informacje dotyczące poszczególnych transakcji mogą by ć zgrupowane według
  rodzaju, z wyjątkiem przypadku, gdy informacje na temat poszczególnych transakcji są
  niezbędne dla zrozumienia ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy
  emitenta
  Informacje na temat transakcji z podmiotami powiązanym i Emitenta z ostały przedstawione w nocie
  42 do Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Polenergia S.A .


  Grupa Kapitałowa Polenergia S.A.


  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Polenergia
  22
  12. Informacje o udzieleniu przez emitenta lub przez jednostkę od niego zależną poręczeń
  kredytu lub pożyczki lub udzieleniu gwarancji – łącznie jednemu podmiotowi lub jednostce
  zależnej
  Informacje o udzieleniu przez emitenta lub przez jednostkę od niego zależną poręczeń kredytu lub
  pożyczki lub udzieleniu gwarancji – łącznie jednemu podmiotowi lub jednostce zależnej zostały
  przedstawione w notach 2 7 do Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej
  Polenergia S.A .
  13. Inne informacje, które zdaniem emitenta są istotne dla oceny jego sytuacji kadrowej,
  majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian, oraz informacje, które są istotne
  dla oceny możliwości realizacji zobowiązań przez emitenta
  Zdaniem Emitenta nie występują informacje poza tymi zaprezentowanymi w Prospekcie Emisyjnym,
  Raportach Bieżących i Okresowych, które są istotne dla oceny możliwości realizacji zobowiązań
  Emitenta.
  14. Wskazanie czynników , które w ocenie emitenta będą miały wpływ na osiągnięte przez niego
  wyniki w perspektywie co najmniej jednego kwartału
  W ocenie Spółki w perspektywie kolejnych kwartałów istotny wpływ na osiągane wyniki
  (skonsolidowane i jednostkowe) będą miały następujące czynniki:

  - sytuacja makroekonomiczna Polski,
  - ostateczny kształt Rozporządzeń związanych z Ustawą o odnawialnych źródłach energii,
  - ceny energii elektrycznej oraz zielonych i żółtych certyfikatów,
  - poziom wietrzności w rejonie lokalizacji farm wiatrowych Puck, Łukaszów, Modlikowice,
  Gawłowice, Rajgród, Skurpie , Mycielin i Krzęcin ,
  - ewentualne wahania cen gazu ziemnego, biomasy i dostępności tych surowców,
  - kondycja finansowa klientów Spółki,
  - możliwość pozyskania finansowan ia na projekty,
  - wysokość stóp procentowych,
  - poziomy kursu EUR/PLN.


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
 • Załącznik nr: 5

  Pobierz plik

  Polenergia S.A. ul. Krucza 24/26 00-526 Warszawa tel. +48 22 522 39 00 fax. +48 22 522 31 61 www.polenergia.pl
  Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego REGON: 012693488 NIP: 526 -18-88-932 KRS: 0000026545 Kapitał zakładowy: 90 887 094,00 zł.  Warszawa, dnia 8 sierpnia 201 8 roku
  OŚWIADCZENIE  Zarząd Polenergia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka") niniejszym oświadcza, iż wedle
  jego najlepszej wiedzy, półroczne skrócone sprawozdanie finansowe Spółki za pierwsze półrocze 2018
  i dane porównywalne („Sprawozdanie Finansowe") sporządzone zostały zgodnie z zgodnie z
  Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię
  Europejską dotyczącymi sprawozdawczości śródrocznej (MSR 34) oraz że odzwierciedlają w sposób
  prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Spółki w pierwszym półroczu roku 201 8
  oraz jej wynik finansowy za pierwsze półrocze roku 201 8, a sprawozdanie z działalności grupy
  kapitałowej Spółki w pierwszym półroczu roku 201 8 zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz
  sytuacji grupy kapitałowej Spółki, w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyka.

  Zarząd Spółki oświadcza nadto, że podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych,
  dokonujący przeglądu Sprawozdania Finansowego, został wybrany zgodnie z przepisami prawa oraz że
  podmiot ten oraz biegli rewidenci, dokonujący przeglądu Sprawozdania Finansowego, spełniali warunki
  do wyrażenia bezstronne go i niezależne go raportu z przeglądu , zgodnie z właściwymi przepisami prawa
  polskiego.  Jacek Głowacki – Prezes Zarządu Michał Michalski – Członek Zarządu
  Robert Nowak – Członek Zarządu


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
 • Załącznik nr: 6

  Pobierz plik
 • Załącznik nr: 7

  Pobierz plik

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Polenergia SA
ISIN:PLPLSEP00013
NIP:526-18-88-932
EKD: 40.10 Wytwarzanie i dystrybucja energii elektrycznej
Adres: ul. Krucza 24/26 00-526 Warszawa
Telefon:+48 22 5223900
www:www.pepsa.com.pl
Kalendarium raportów
2021-11-23Raport za III kwartał
Komentarze o spółce POLENERGIA
2021-09-21 06-09-36
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor