Raport.

POLENERGIA SA (30/2018) Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej dotyczącej straty Segmentu Obrotu

Zarząd Polenergia S.A. ("Emitent") działając na podstawie art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. U. UE. L. z 2014 r. Nr 173, str. 1 z późn. zm., dalej: "Rozporządzenie MAR"), niniejszym informuje, że w rezultacie zaistniałej wyjątkowej sytuacji na rynku energii elektrycznej Segment Obrotu Emitenta zanotował na części transakcji giełdowych na energię elektryczną w okresie 2 kwartału 2018 r. stratę w wysokości 20,3 mln złotych. Wynik ten został w części pokryty zyskami na pozostałych rynkach.
Emitent uznał za informację poufną w rozumieniu Rozporządzenia MAR fakt zaistnienia straty o szacowanej znaczącej wartości oraz, tego samego dnia, czyli 11 czerwca 2018 r. podjął decyzję o opóźnieniu podania jej do publicznej wiadomości na podstawie art. 17 ust. 4 Rozporządzenia MAR. W ocenie Emitenta, opóźnienie przekazania powyższej informacji poufnej do publicznej wiadomości było usprawiedliwione ochroną prawnie uzasadnionych interesów Spółki, gdyż przekazanie jej niezwłocznie do publicznej wiadomości w tamtym czasie mogło negatywnie wpłynąć na pozycję negocjacyjną Spółki i uniemożliwić lub utrudnić przeprowadzenie działań mających na celu zmniejszenie ekspozycji Segmentu Obrotu na ryzyka wynikające z zaistniałej sytuacji na rynku energii elektrycznej.
Stosownie do treści art. 17 ust. 4 akapit trzeci Rozporządzenia MAR, natychmiast po publikacji niniejszego raportu, Emitent poinformuje Komisję Nadzoru Finansowego o opóźnieniu ujawnienia Informacji Poufnej wraz ze wskazaniem spełnienia przesłanek takiego opóźnienia.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Polenergia SA
ISIN:PLPLSEP00013
NIP:526-18-88-932
EKD: 40.10 Wytwarzanie i dystrybucja energii elektrycznej
Adres: ul. Krucza 24/26 00-526 Warszawa
Telefon:+48 22 5223900
www:www.pepsa.com.pl
Kalendarium raportów
2021-11-23Raport za III kwartał
Komentarze o spółce POLENERGIA
2021-09-24 22-09-05
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor