Raport.

POINTPACK.PL SA (7/2019) Raport okresowy za II kw. 2019 rok Pointpack.pl S.A.

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik

  JEDNOSTKOWY RAPORT O KRESOWY

  POINTPACK.PL SPÓŁKA AKCYJNA
  z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim  za I I kwartał 2019 r.


  Data sporządzenia: 14 sierpnia 2019 r.


  Jednostkowy raport okresowy PointPack.pl S.A. za II kwartał 2019 r.

  Strona 2 z 22

  List do akcjonariuszy


  Szanowni Państwo,

  Jako Prezes Zarządu PointPack.pl S.A. prezentuję jednostkowy raport okresowy Spółki za I I
  kwartał 2019 r., tj. za okres od 1 kwietnia do 30 czerwca 2019 r.
  W drugim kwartale 2019 roku Spółka uzyskała przychody ze sprzedaży w kwocie 6.112 tys. zł,
  notując ich wzrost o 2.411 tys. zł (6 5%) w porównaniu do I kwartału 201 9 r. Łączne przychody
  za I półrocze 2019 r. wyniosły 9.814 tys. zł i zdecydowanie przekroczyły przychody uzyskane
  przez Spółkę za cały 2018 rok , w którym wyniosły one 3.768 tys. zł.
  Spółka wypracowała w I I kwartale 2019 roku zysk netto w kwocie 907 tys. zł oraz wskaźnik
  EBITDA wynoszący 1.183 tys. zł. Spółka kontynuowała również trend u zyskiwania dodatnich
  przepływów pieniężnych, przy czym w II kwartale Spółka dokonała spłaty części zobowiązań
  finansowych oraz ponosiła dal sze nakłady na prace rozwojowe .
  Uzyskiwane wyniki finansowe wynikają z utrzymywania się trendu wzrostu ilości obsługi wanych
  przesyłek wypraco wanego pod koniec 2018 roku. W porównaniu do I kwartału 201 9 r. i lość
  obsłużonych przesyłek była większa o 61 %.
  Oczekujemy, że w kolejnych okresach Spółka będzie notować dalsze wzrosty ilości
  obsługiwanych przesyłek. Uzyskiwane wolumeny powinny w pozytywny sposób wpływać na
  wynik finansowy Spółki.
  Zachęcam Państwa do zapoznania się z dalszymi fragmentami niniejszego raportu, które w
  sposób pełniejszy opisują działalność Spółki.

  Z poważaniem,
  Marek Piosik
  Prezes Zar ządu
  PointPack.pl S.A.  Jednostkowy raport okresowy PointPack.pl S.A. za II kwartał 2019 r.

  Strona 3 z 22

  Spis treści
  List do akcjonariuszy ................................ ................................ ................................ ............................... 2
  Spis treści ................................ ................................ ................................ ................................ ................... 3
  1 Podstawowe informacje ................................ ................................ ................................ ................ 5
  2 Kwartalne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe ................................ ............. 6
  2.1 Bilans Emitenta ................................ ................................ ................................ ................................ ......... 6
  2.2 Rachunek zysków i strat ................................ ................................ ................................ ....................... 7
  2.3 Rachunek przepływów pieniężnych ................................ ................................ ................................ .. 8
  2.4 Zestawienie zmian w kapitale własnym ................................ ................................ .......................... 9
  3 Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym informacje o
  zmianach stosowanych zasad (polityki) rachunkowości ................................ .................. 10
  4 Zwięzła charakterystyka istotnych dokonań lub niepow odzeń emitenta w okresie,
  którego dotyczy raport, wraz z opisem najważniejszych czynników i zdarzeń, w
  szczególności o nietypowym charakterze, mających wpływ na osiągnięte wyniki .. 17
  5 Jeżeli emitent przekazywał do publicznej wiadomości prognozy wyników
  finansowych - stanowisko odnośnie do możliwości zrealizowania publikowanych
  prognoz wyników na dany rok w świetle wyników zaprezentowanych w danym
  raporcie kwartalnym ................................ ................................ ................................ ...................... 20
  6 W przypadku gdy dokument informacyjny emitenta zawierał informacje, o których
  mowa w § 10 pkt 13a) Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu
  Obrotu - opis stanu realizacji działań i inwestycji emitenta oraz harmonogramu ich
  realizacji ................................ ................................ ................................ ................................ ............. 20
  7 Jeżeli w okresie objętym raportem emitent podejmował w obszarze rozwoju
  prowadzonej działalności inicjatywy nastawione na wprowadzenie rozwiązań
  innowacyjnych w przedsiębiorstwie - informacje na temat tej aktywności ................. 20
  8 Opis organizacji grupy kapitałowej, ze wskazaniem jednostek podlegających
  konsolidacji ................................ ................................ ................................ ................................ ....... 21
  9 W przypadku gdy emitent tworzy grupę kapitałową i nie sporządza
  skonsolidowanych sprawozdań finansowych - wskazanie przyczyn niesporządzania
  takich sprawozdań ................................ ................................ ................................ ......................... 21
  10 Informację o strukturze akcjonariatu emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy
  posiadających, na dzień przekazania raportu, co najmni ej 5% głosów na walnym
  zgromadzeniu ................................ ................................ ................................ ................................ .. 21
  11 Informacje dotyczące liczby osób zatrudnionych przez emitenta, w przeliczeniu na
  pełne etaty ................................ ................................ ................................ ................................ ........ 22
  12 Oświadczenie Zarządu ................................ ................................ ................................ .................. 22


  Jednostkowy raport okresowy PointPack.pl S.A. za II kwartał 2019 r.

  Strona 4 z 22
  Jednostkowy raport okresowy PointPack.pl S.A. za II kwartał 2019 r.

  Strona 5 z 22

  1 Podstawowe informacje

  Podstawowe informacje o Spółce :
  Firma: PointPack.pl S.A .
  Kraj siedziby: Polska
  Siedziba i adres: ul. 11 Listopada 1/5, 05 -825 Grodzisk Mazowiecki
  KRS 0000418228
  REGON 146090990
  NIP 529 -179 -94 -98
  Telefon: +48 22 379 02 70
  Strona internetowa: www.pointpack.pl
  Adres poczty elektronicznej: [email protected]

  Jednostkowy raport okresowy PointPack.pl S.A. za II kwartał 2019 r.

  Strona 6 z 22

  2 Kwartalne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe

  2.1 Bilans Emitenta

  Tabela 1: Aktywa na dzień 30.06 .2019 r. (w złotych)
  Lp. Tytuł Stan na
  30.06 .201 9 r.
  Stan na
  30.06 .2018 r.
  A. Aktywa trwałe 2 296 469,21 1 691 386,09
  I. Wartości niematerialne i prawne 1 473 564,86 1 560 765,54
  II. Rzeczowe aktywa trwałe 44 016,63 4 326,11
  III. Należności długoterminowe 6 642,00 0,00
  III. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 772 245,72 126 294,44
  B. Aktywa obrotowe 9 301 650,82 1 596 495,04
  I. Należności krótkoterminowe 5 360 437,80 537 163,96
  II. Inwestycje krótkoterminowe 3 939 140,87 1 058 199,85
  III. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 2 072,15 1 131,23
  AKTYWA RAZEM 11 598 120,03 3 287 881,13
  Źródło: Sprawozdania finansowe Emitenta.

  Tabela 2: Pasywa na dzień 3 0.06 .2019 r. (w złotych)
  Lp. Tytuł Stan na
  30.06 .201 9 r.
  Stan na
  30.06.2018 r.
  A. Kapitał (fundusz) własny 2 591 034,94 1 042 878,04
  I. Kapitał (fundusz) podstawowy 111 887,30 111 887,30
  II. Kapitał (fundusz) zapasowy 2 148 066,64 2 148 066,64
  III. Zysk (strata) z lat ubiegłych (1 048 740,60) (1 090 531,98)
  IV. Zysk (strata) netto 1 379 821,60 (126 543,92)
  B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 9 007 085,09 2 245 003,09
  I. Rezerwy na zobowiązania 44 702,44 0,00
  II. Zobowiązania długoterminowe 0,00 1 883 375,48
  III. Zobowiązania krótkoterminowe 8 642 616,59 206 778,21
  IV. Rozliczenia międzyokresowe 319 766,06 154 849,40
  PASYWA RAZEM 11 598 120,03 3 287 881,13
  Źródło: Sprawozdania finansowe Emitenta.

  Jednostkowy raport okresowy PointPack.pl S.A. za II kwartał 2019 r.

  Strona 7 z 22

  2.2 Rachunek zysków i strat

  Tabela 3: Rachunek zysków i strat za II kwartał 2019 r. (w złotych)
  Lp. Tytuł
  Wykonanie
  za okres
  01.04. -
  30.06.2019
  r.
  Wykonanie
  za okres
  01.0 4.-
  30.06.2018
  r.
  Wykonanie
  za okres
  01.01. -
  30.06.2019
  r.
  Wykonanie
  za okres
  01.0 1.-
  30.06.2018
  r.
  A. Przychody netto ze sprzedaży
  i zrównane z nimi, w tym:
  6 112
  449,29 454 534,70 9 814
  136,71 671 570,82
  I. Przychody netto ze sprzedaży
  produktów
  6 112
  449,29 454 534,70 9 814
  136,71 671 570,82
  B. Koszty działalności operacyjnej 4 899
  916,38 412 509,88 8 026
  985,21 733 408,13
  I. Amortyzacja 46 971,23 23 843,09 72 324,41 45 126,02
  II. Zużycie materiałów i energii 2 546,30 6 253,91 7 184,91 8 610,09
  III. Usługi obce 4 667
  232,53 304 932,46 7 608
  632,11 557 152,78
  IV. Podatki i opłaty 1 731,44 0,00 3 219,16 482,00
  V. Wynagrodzenia 155 079,00 67 501,93 287 728,15 101 494,24
  VI. Ubezpieczenia społeczne i inne
  świadczenia 12 971,06 5 344,75 23 236,38 15 698,06
  VII. Pozostałe koszty rodzajowe 13 384,82 4 633,74 24 660,09 4 844,94
  C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A -B) 1 212
  532,91 42 024,82 1 787
  151,50 (61 837,31)
  D. Pozostałe przychody operacyjne 9,98 5 726,56 19,07 5 726,56
  I. Inne przychody operacyjne 9,98 5 726,56 19,07 5 726,56
  E. Pozostałe koszty operacyjne 76 415,52 0,55 85 859,08 0,55
  I. Inne koszty operacyjne 76 415,52 0,55 85 859,08 0,55
  F. Zysk (strata) z działalności
  operacyjnej (C + D - E)
  1 136
  127,37 47 750,83 1 701
  311,49 (56 111,30)
  G. Przychody finansowe 21 458,32 0,28 22 569,52 0,65
  I. Odsetki 2 709,53 0,28 3 819,92 0,65
  II. Inne 18 748,79 0,00 18 749,60 0,00
  H. Koszty finansowe 13 360,94 88 618,46 28 932,71 103 527,27
  I. Odsetki 13 923,63 14 908,46 28 932,71 29 817,27
  II. Inne (562,69) 73 710,00 0,00 73 710,00
  I. Zysk (strata) brutto (F + G - H) 1 144
  224,75 (40 867,35) 1 694
  948,30 (159 637,92)
  J. Podatek dochodowy 237 103,80 (33 094,00) 315 126,70 (33 094,00)
  K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia
  zysku (zwiększenia straty) 0,00 0,00 0,00 0,00
  L. Zysk (strata) netto (I -J-K) 907 120,95 (7 773,35) 1 379
  821,60 (126 543,92)


  Jednostkowy raport okresowy PointPack.pl S.A. za II kwartał 2019 r.

  Strona 8 z 22

  Źródło: Sprawozdania finansowe Emitenta.
  2.3 Rachunek przepływów pieniężnych

  Tabela 4: Rachunek przepływów pieniężnych za I I kwartał 201 9 r. (w złotych)
  Lp. Tytuł
  Wykonanie
  za okres
  01.04. -
  30.06.2019 r.
  Wykonanie
  za okres
  01.04. -
  30.06.2018 r.
  Wykonanie
  za okres
  01.01. -
  30.06.2019 r.
  Wykonanie
  za okres
  01.01. -
  30.06.2018 r.
  A Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
  I Zysk (strata) netto 907 120,95 (7 773,35) 1 379 821,60 (126 543,92)
  II Korekty razem (43 608,80) (1 904,76) 2 003 412,84 (51 413,25)
  III Przepływy pieniężne netto z
  działalności operacyjnej (I ± II) 863 512,15 (9 678,11) 3 383 234,44 (177 957,17)
  B Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
  I Wpływy 2 709,53 0,00 3 819,92 0,00
  II Wydatki 372 890,81 2 560,16 400 422,52 2 560,16
  III Przepływy pieniężne netto z
  działalności inwestycyjnej (I -II) (370 181,28) (2 560,16) (396 602,60) (2 560,16)
  C Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
  I Wpływy 0,00 0,00 0,00 0,00
  II Wydatki 228 852,42 0,00 228 852,42 0,00
  III Przepływy pieniężne netto z
  działalności finansowej (I -II) (228 852,42) 0,00 (228 852,42) 0,00
  D Przepływy pieniężne netto, razem
  (A.III ± B.III ± C.III) 264 478,45 (12 238,27) 2 757 779,42 (180 517,33)
  E Bilansowa zmiana stanu środków
  pieniężnych 264 478,45 (12 238,27) 2 757 779,42 (180 517,33)
  F Środki pieniężne na początek okresu 3 674 662,42 1 070 438,12 1 181 361,45 1 238 717,18
  G Środki pieniężne na koniec okresu
  (F±D) 3 939 140,87 1 058 199,85 3 939 140,87 1 058 199,85
  Źródło: Sprawozdania finansowe Emitenta.  Jednostkowy raport okresowy PointPack.pl S.A. za II kwartał 2019 r.

  Strona 9 z 22

  2.4 Zestawienie zmian w kapitale własnym

  Tabela 5: Zestawieni e zmian w kapitale własnym za I I kwartał 201 9 r. (w złotych)
  Lp. Tytuł
  Wykonanie
  za okres
  01.04. -
  30.06.2019
  r.
  Wykonanie
  za okres
  01.0 4.-
  30.06.2018
  r.
  Wykonanie
  za okres
  01.01. -
  30.06.2019
  r.
  Wykonanie
  za okres
  01.0 1.-
  30.06.2018
  r.
  I. Kapitał (fundusz) własny na początek
  okresu (BO)
  1 683
  913,99
  1 050
  651,39
  1 211
  213,34
  1 169
  421,96
  I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek
  okresu (BO), po korektach
  1 683
  913,99
  1 050
  651,39
  1 211
  213,34
  1 169
  421,96
  II Kapitał (fundusz) własny na koniec
  okresu (BZ)
  2 591
  034,94
  1 042
  878,04
  2 591
  034,94
  1 042
  878,04
  III
  Kapitał (fundusz) własny, po
  uwzględnieniu proponowanego
  podziału zysku (pokrycia straty)
  2 591
  034,94
  1 042
  878,04
  2 591
  034,94
  1 042
  878,04
  Źródło: Sprawozdania finansowe Emitenta.


  Jednostkowy raport okresowy PointPack.pl S.A. za II kwartał 2019 r.

  Strona 10 z 22

  3 Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu,
  w tym informacje o zmianach stosowanych zasad (polityki)
  rachunkowości

  3.1 Stosowane metody i zasady rachunkowości

  Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z Ustawą z dnia 29 września 1994 r.
  o rachunkowości (tekst jednolity - Dz.U. z Dz.U. z 2019 r. poz. 351 z późniejszymi zmianami),
  według zasady kosztu historycznego. W sprawozdaniu finansowym Spółka wykazu je zdarzenia
  gospodarcze zgodnie z ich treścią ekonomiczną.
  Wynik finansowy Spółki obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody
  oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału, współmierności
  przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny. Wynik finansowy z całokształtu prowadzonej
  przez spółkę działalności stanowi wyrażony w pieniądzu rezultat tej działalności w danym
  okresie obrachunkowym i może być wielkością dodatnią (zysk) lub ujemną (strata). Rezultat ten
  księgo wany jest na koncie „Wynik finansowy".
  Spółka sporządza i prezentuje w sprawozdaniu finansowym rachunek zysków i strat w
  wariancie porównawczym, gdzie koszty grupowane są według ich rodzaju. Są to koszty proste,
  za które uważa się wszelkie koszty poniesio ne w danym okresie sprawozdawczym, niedające
  się rozłożyć na elementy składowe, niezależnie od tego czy zostaną zaliczone do kosztów
  okresu bieżącego, czy przyszłych okresów sprawozdawczych.
  Aktywa i pasywa wyceniono według zasad określonych ustawą o rachu nkowości. Na dzień
  bilansowy aktywa i pasywa wyrażone w walutach innych niż polski złoty są przeliczane na złote
  według średniego kursu NBP. Powstałe różnice kursowe ujmowane są odpowiednio w pozycji
  przychodów lub kosztów finansowych.
  Spółka sporządza rachunek przepływów pieniężnych metodą pośrednią. Walutą
  sprawozdawczą jest polski złoty.

  3.1.1 Rzeczowe aktywa trwałe, wartości niematerialne i prawne

  Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów
  wytw orzenia, pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe oraz odpisy z tytułu
  trwałej utraty wartości.


  Jednostkowy raport okresowy PointPack.pl S.A. za II kwartał 2019 r.

  Strona 11 z 22

  Cena nabycia i koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych oraz
  wartości niematerialnych i prawnych obejmuje również koszt obsł ugi zobowiązań zaciągniętych
  w celu ich finansowania za okres budowy, montażu i przystosowania.
  Cenę nabycia lub koszt wytworzenia środka trwałego powiększają koszty jego ulepszenia.
  Obce środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne przyjęte do używa nia na mocy umowy
  leasingu zalicza się do aktywów trwałych, jeżeli umowa spełnia warunki określone w Ustawie.
  Koszty zakończonych prac rozwojowych prowadzonych przez jednostkę na własne potrzeby,
  poniesione przed podjęciem produkcji lub zastosowaniem techn ologii, zaliczane są do wartości
  niematerialnych i prawnych, jeżeli spełnione są warunki określone w Ustawie.
  Środki trwałe w budowie wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w
  bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu
  trwałej utraty wartości.
  W przypadku zmian technologii produkcji, przeznaczenia do likwidacji, wycofania z używania lub
  innych przyczyn powodujących trwałą utratę wartości środka trwałego lub składnika wartości
  niematerialnych i prawnych dokonywany jest odpis aktualizujący ich wartość w ciężar
  pozostałych kosztów operacyjnych. Odpisy aktualizujące dotyczące środków trwałych, których
  wycena została zaktualizowana na podstawie odrębnych przepisów, zmniejszają odniesione na
  kapitał z aktuali zacji wyceny różnice spowodowane aktualizacją wyceny, ewentualna nadwyżka
  odpisu nad różnicami z aktualizacji wyceny zaliczana jest do pozostałych kosztów
  operacyjnych.
  W przypadku ustania przyczyny, dla której dokonano odpisu z tytułu trwałej utraty warto ści
  składników środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, równowartość całości
  lub odpowiedniej części uprzednio dokonanego odpisu aktualizującego zwiększa wartość
  danego składnika aktywów i podlega zaliczeniu odpowiednio do pozostałych prz ychodów
  operacyjnych.
  Amortyzacja dokonywana jest metodą liniową. Przy ustalaniu okresu amortyzacji i rocznej
  stawki amortyzacyjnej uwzględnia się okres ekonomicznej użyteczności środka trwałego oraz
  składn ików wartości niematerialnych i prawnych. Poprawno ść przyjętych okresów oraz stawek
  amortyzacyjnych podlega okresowej weryfikacji.
  Spółka stosuje następujące roczne stawki amortyzacyjne dla podstawowych grup środków
  trwałych:
  • urządzenia techniczne i maszyny 5 % - 40 %
  • inne środki trwałe 10 % - 40 %
  • pozos tałe środki trwałe - niskowartościowe 100 %
  Roczne stawki amortyzacyjne dla wartości niematerialnych i prawnych są następujące:
  • domeny, oprogramowanie 50 %


  Jednostkowy raport okresowy PointPack.pl S.A. za II kwartał 2019 r.

  Strona 12 z 22

  • prawo ochronne na znak towarowy 5 %
  • koszty prac rozwojowych 5 %
  • inne – niskowartościowe 100 %
  Środ ki trwałe w budowie nie są amortyzowane.

  3.1.2 Należności

  Należności wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej
  wyceny, i wykazu je w wartości netto (po pomniejszeniu o odpisy aktualizujące).
  Wartość należności podlega aktualizacji wyceny przy uwzględnieniu stopnia
  prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego, zaliczanego
  odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub do kosztów finansowych – w
  zależności od rodz aju należności, których dotyczy odpis aktualizujący.

  3.1.3 Aktywa pieniężne

  Do aktywów pieniężnych zalicza się aktywa w formie krajowych środków płatniczych, walut
  obcych i dewiz. Do aktywów pieniężnych zaliczane są także naliczone odsetki od aktywów
  finansowych.

  3.1.4 Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów

  Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są w odniesieniu do poniesionych
  kosztów dotyczących przyszłych okresów sprawozdawczych.
  Odpisy czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów następ ują stosownie do upływu czasu .
  Czas i sposób rozliczenia jest uzasadniony charakterem rozliczanych kosztów, z zachowaniem
  zasady ostrożnej wyceny.

  3.1.5 Rozliczenia międzyokresowe kosztów – prace rozwojowe

  Spółka w ramach działalności ponosi nakłady na rozbud owę i zmianę funkcjonalności systemu
  aplikacji PointPack.pl umożliwiającego nadawanie i odbieranie przesyłek . Koszty te spółka
  kwalifikuje jako koszty prac rozwojowych (prace programistyczne, wynagrodzenia, najem


  Jednostkowy raport okresowy PointPack.pl S.A. za II kwartał 2019 r.

  Strona 13 z 22

  pomieszczeń, sprzęt komputerowy i niezbędne oprogramowanie, inne koszty związane
  bezpośrednio z projektem). Koszty kapitalizowane są w długoterminowych rozliczeniach
  międzyokresowych do czasu zakończenia danego projektu prac rozwojowych. Obecnie
  ponoszone nakłady związane są głównie z realizowanym projektem z dofinansowaniem z
  NCBiR.

  3.1.6 Trwała utrata wartości aktywów

  Na każdy dzień bilansowy ocenia się czy istnieją obiektywne dowody wskazujące na trwałą
  utratę wartości składnika bądź grupy aktywów. Jeśli takie dowody istnieją, ustala się
  szacowaną, możliwą do odzyskania wartość składnika aktywów i dokonuje się odpisu
  aktualizującego z tytułu utraty wartości, w kwocie równej różnicy między wartością możliwą do
  odzyskania i wartością bilansową. Strata wynikająca z utraty wartości jest ujmowana
  w rachun ku zysków i strat. W przypadku, gdy skutki uprzednio dokonanego przeszacowania
  aktywów ujęto jako kapitał z aktualizacji wyceny, to strata pomniejsza wysokość tego kapitału, a
  pozostała część straty jest odnoszona na rachunek zysków i strat.

  3.1.7 Kapitał własn y

  Kapitał zakładowy wykazywany jest w wysokości określonej w statucie i wpisanej w rejestrze
  sądowym.
  Kapitały objęte i opłacone, lecz nie zarejestrowane w rejestrze sądowym prezentowane są jako
  kapitały rezerwowe do czasu ich rejestracji.

  3.1.8 Rezerwy na zobowiązania

  Rezerwy na zobowiązania wycenia się w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości.
  Rezerwy tworzone są na:
  • pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa przyszłe zobo wiązania, których
  kwotę można w sposób wiarygodny oszacować, a w szczególności na straty z
  transakcji gospodarczych w toku, w tym z tytułu udzielonych gwarancji, poręczeń,
  operacji kredytowych, skutków toczącego się postępowania sądowego;
  • przyszłe zobowiązania spowodowane restrukturyzacją, jeżeli na podstawie
  odrębny ch przepisów jednostka jest zobowiązana do jej przeprowadzenia lub


  Jednostkowy raport okresowy PointPack.pl S.A. za II kwartał 2019 r.

  Strona 14 z 22

  zawarto w tej sprawie wiążące umowy, a plany restrukturyzacji pozwalają w sposób
  wiarygodny oszacować wartość tych przyszłych zobowiązań.
  • prawdopodobne zobowiązana przypadające na bieżący o kres sprawozdawczy,
  wynikające w szczególności z obowiązku wykonania, związanych z bieżącą
  działalnością, przyszłych świadczeń wobec nieznanych osób, których kwotę można
  oszacować, mimo że data powstania zobowiązania nie jest jeszcze znana.

  3.1.9 Zobowiązania

  Zobowiązania finansowe (z wyjątkiem zobowiązań finansowych przeznaczonych do obrotu,
  instrumentów pochodnych o charakterze zobowiązań oraz pozycji zabezpieczanych) wycenia
  się nie później niż na koniec okresu sprawozdawczego, według skorygowanej ceny naby cia.
  Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu oraz instrumenty pochodne o charakterze
  zobowiązań wycenia się w wartości godziwej.
  Zobowiązania inne niż finansowe wykazywane są w kwocie wymagającej zapłaty.
  Zobowiązania wyrażone w walutach obcych wyka zuje się na dzień ich powstania według
  średniego kursu Narodowego Banku Polskiego ogłoszonego dla danej waluty z dnia
  poprzedzającego ten dzień.
  Na dzień bilansowy zobowiązania wyrażone w walutach obcych wycenia się po obowiązującym
  na ten dzień średnim ku rsie ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.

  3.1.10 Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów

  Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są w wysokości prawdopodobnych
  zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy, wynikając ych w szczególności
  ze świadczeń wykonanych na rzecz jednostki przez kontrahentów jednostki, gdy kwotę
  zobowiązania możn a oszacować w sposób wiarygodny.
  Bierne rozliczenie międzyokresowe kosztów, o których jest mowa powyżej, są prezentowane w
  bilansie w po zycji rozliczenia międzyokresowe.
  Odpisy biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów następują stosownie do upływu czasu.
  Czas i sposób rozliczenia jest uzasadniony charakterem rozliczanych kosztów, z zachowaniem
  zasady ostrożności.  Jednostkowy raport okresowy PointPack.pl S.A. za II kwartał 2019 r.

  Strona 15 z 22

  3.1.11 Podatek dochodowy

  Pod atek dochodowy wykazany w rachunku zysków i strat obejmuje część bieżącą i część
  odroczoną.
  Bieżące zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego jest naliczane zgodnie z przepisami
  podatkowymi. Spółka stosuje stawkę opodatkowania wynoszącą 15%.
  W związku z przejściowymi różnicami między wykazywaną w księgach r achunkowych
  wartością aktywów i pasywów, a ich wartością podatkową oraz stratą podatkową możliwą do
  odliczenia w przyszłości, tworzona jest rezerwa i ustalane aktywa z tytułu odroczonego po datku
  dochodowego.
  Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się w wysokości kwoty
  przewidzianej w przyszłości do odliczenia od podatku dochodowego, w związku z ujemnymi
  różnicami p rzejściowymi, które spowodują w przyszłości zmniejszenie podst awy obliczenia
  podatku dochodowego oraz straty podatkowej możliwej do odliczenia, ustalonej przy
  uwzględnieniu zasady ostrożności.
  Rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego tworzy się w wysokości kwoty podatku
  dochodowego, wymagającej w przyszłości zapłaty, w związku z występowaniem dodatnich
  różnic przejściowych, to jest różnic, które spowodują zwiększenie podstawy obliczenia podatku
  dochodowego w przyszłości.
  Wysokość rezerwy i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się przy
  uwzglę dnieniu stawek podatku dochodowego obowiązujących w roku powstania obowiązku
  podatkowego.
  Różnica pomiędzy stanem rezerw i aktywów z tytułu podatku odroczonego na koniec i początek
  okresu sprawozdawczego wpływa na wynik finansowy, przy czym rezerwy i aktyw a z tytułu
  odroczonego podatku dochodowego dotyczące operacji rozliczanych z kapitałem własnym,
  odnoszone są również na kapitał własny.


  3.1.12 Uznawanie przychodu

  Przychody ze sprzedaży są uznawane w momencie w momencie wykonania usługi. Sprzedaż
  wykazuje się w wartości netto, tj. bez uwzględnienia podatku od towarów i usług oraz po
  uwzględnieniu wszelkich udzielonych rabatów.  Jednostkowy raport okresowy PointPack.pl S.A. za II kwartał 2019 r.

  Strona 16 z 22


  3.2 Zmiany stosowanych metod i zasad rachunkowości

  Spółka nie zmieniała w okresie II kwartału 2019 r. stosowanych metod wyc eny aktywów i
  pasywów oraz rozpoznawania wyniku finansowego, a jedynie w rachunku przepływów
  pieniężnych zmieniła sposób prezentacji wydatków na prowadzone prace rozwojowe, które od II
  kwartału 2019 r. wykazywane są jako Inne wydatki inwestyc yjne , w przepł ywach z działalności
  inwestycyjnej podczas gdy poprzednio były ujmowane w pozycji Zmiana stanu rozliczeń
  międzyokresowych w przepływach z działalności operacyjnej. Dokonane zmiany nie mają
  wpływu na dane porównawcze prezentowane w tym raporcie.


  Jednostkowy raport okresowy PointPack.pl S.A. za II kwartał 2019 r.

  Strona 17 z 22

  4 Zwięzła charakterystyka istotnych dokonań lub niepowodzeń
  emitenta w okresie, którego dotyczy raport, wraz z opisem
  najważniejszych czynników i zdarzeń, w szczególności
  o nietypowym charakterze, mających wpływ na osiągnięte
  wyniki

  W drugim kwartale 2019 r oku Spółka uzyskała przychody ze sprzedaży w kwocie 6.112 tys. zł,
  notując ich wzrost o 2.411 tys. zł (65%) w porównaniu do I kwartału 2019 r. oraz o 5.658 tys. zł
  (1.245 %) w porównaniu do II kwartału 2018 r.
  Łączne przychody za I półrocze 2019 r. wyniosły 9.814 tys. zł i zdecydowanie przekroczyły
  przychody uzyskane przez Spółkę za cały 2018 rok, w którym wyniosły one 3.768 tys. zł. Zmiany
  kwartalnych przychodów od początku 2018 r. przedstawiono na poniższym wykresie.
  Wykres 1: Kwartalne przychody S półki w okresie I kw. 2018 – II kw. 2019 r. (w złotych)

  Źródło: Sprawozdania finansowe Emitenta.
  Spółka wypracowała w II kwartale 2019 roku zysk netto w kwocie 907 tys. zł kontynuując trend
  wzrostu zyskowności od III kwartału 2018 r. Uzyskany wynik netto za II kwartał 2019 r. był
  wyższy o 434 tys. zł od wyniku finansowego za I kwartał 2019 r. (92%).
  Podobnie jak w ubiegłym kwartale, również w II kwartale 2019 r. Spółka wypracowała dodatni
  wskaźnik EBITDA (liczony jako wynik z działalności operacyjnej plus amortyzacja) wynoszący
  0
  1 000 000
  2 000 000
  3 000 000
  4 000 000
  5 000 000
  6 000 000
  7 000 000
  I kw. 2018 II kw. 2018 III kw. 2018 IV kw. 2018 I kw. 2019 II kw. 2019
  Przychody netto ze sprzedaży


  Jednostkowy raport okresowy PointPack.pl S.A. za II kwartał 2019 r.

  Strona 18 z 22

  1.183 tys. zł . Dla porównania w I I kwartale 201 8 r. EBITDA wyniosła 72 tys. zł. Zmiany
  kwartalnych wskaźników EBITDA od początku 2018 r. przedstawiono na poniższym wykresie.

  Wykres 2: Kwartalna EBITDA Spółki w okres ie I kw. 2018 – II kw. 2019 r. (w złotych)

  Spółka kontynuowała również trend uzyskiwania dodatnich przepływów pieniężnych, przy czym
  warto zauważyć, że w II kwartale Spółka dokonała spłaty części zobowiązań finansowych z
  tytułu otrzymanych pożyczek i obl igacji w kwocie 229 tys. zł oraz ponosiła dalsze nakłady na
  prace rozwojowe, których łączna wartość na koniec 30 czerwca 2019 r. wyniosła 668 tys. zł.
  Wzrost przychodów i poprawa wyników operacyjnych ma swoje źródło w pełnym udostępnieniu
  komercyjnym usłu g oferowanych przez Spółk ę w 2018 r., tj. od momentu, gdy Spółka
  zakończyła pilotaż swoich usłu g w sieciach handlowych Żabka i Freshmarket, uruchamiając
  tym samym we współpracy z firmą kurierską DHL oraz Pocztą Polską pełną usługę komercyjną
  w obu sieci ach handlowych. Od tego momentu następuje sukcesywna popularyzacja usługi
  oraz rozwijanie jej o dodatkowe elementy i nowe punkty handlowe , przy czym największa
  dynamika wzrostowa wystąpiła od IV kwartału 2018 roku a szczególnie w miesiącu grudniu
  2018 r. i jest do tej pory kontynuowana. Obecnie usługi nadawania i odbioru przesyłek są
  realizowane w ponad 5600 punktów handlowych w sieci Żabka, Freshmarket i Kaufland.
  Ilość obsłużonych przesyłek w II kwartale 201 9 r. była o 61 % wyższa niż w I kwartale 20 19 r.
  Zmiany wolumenowe zrealizowanych usług opierały się głównie o usługi odbioru oraz obsługę
  przesyłek zwrotnych , tj. przesyłek odsyłanych przez klientów do e -sklepów, jeśli zdecydują się
  oni zrezygnować z towaru (jest to standard w e-sklepach z branży obuwniczej i odzieżowej, np.
  Zalando, eObuwie) a także usługę nadania przesyłek DHL notując wzrost o 55 % w I I kwartale
  2019 r. w porównaniu do I kwartału 201 9r. Tym samym w I I kw. 201 9 r., który obejmuje okres
  (200 000)
  0
  200 000
  400 000
  600 000
  800 000
  1 000 000
  1 200 000
  1 400 000
  I kw. 2018 II kw. 2018 III kw. 2018 IV kw. 2018 I kw. 2019 II kw. 2019
  EBITDA


  Jednostkowy raport okresowy PointPack.pl S.A. za II kwartał 2019 r.

  Strona 19 z 22

  przed wakacyjny cechujący się lekko wzrostow ą dynamiką rynku usług kurierskich i e -handlu,
  wolumen przesyłek nadawanych i odbieranych charakteryzował się ś redniomiesięczny m
  wzrost em wynos zącym 14 %.
  Ponadto w I I kwartale 2019 r. dokonano przygotowań do pełnego wdrożenia współpracy z siecią
  Kaufland, którą rozpoczęto w kwietniu 2019 r ., a jej pełne wdrożenie planowane jest w III
  kwartale 2019 r.


  Jednostkowy raport okresowy PointPack.pl S.A. za II kwartał 2019 r.

  Strona 20 z 22

  5 Jeżeli emitent przekazywał do publicznej wiadomości prognozy
  wyników finansowych - stanowisko odnośnie do możliwości
  zrealizowania publikowanyc h prognoz wyników na dany rok
  w świetle wyników zaprezentowanych w danym raporcie
  kwartalnym

  Emitent nie publikował prognoz finansowych za okres objęty niniejszym raportem .


  6 W przypadku gdy dokument informacyjny emitenta zawiera ł
  informacje, o których mowa w § 10 pkt 13a) Załącznika Nr 1 do
  Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - opis stanu
  realizacji działań i inwestycji emitenta oraz harmonogramu ich
  realizacji

  Dokument Informacyjny Emitenta nie zawierał informacji, o który ch mowa w § 10 pkt 13a)
  Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.


  7 Jeżeli w okresie objętym raportem emitent podejmował w
  obszarze rozwoju prowadzonej działalności inicjatywy
  nastawione na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w
  przedsię biorstwie - informacje na temat tej aktywności

  W grudniu 2018 roku podpisano umowę z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju na realizację
  projektu mającego na celu rozwój technologii w kierunku inteligentnych algorytmów
  optymalizujących wydajność i efektywność infrastruktury logistyki miejskiej. Całkowity koszt
  projektu został oszacowany na kwotę ok. 6,3 mln zł, przy czym dofin ansowanie wyniesie ok.
  4,5 mln zł. Projekt ma być realizowany przez okres 28 miesięcy a prowadzone prace projektowe
  rozpoczęły się w I kwartale 2019 roku w nowym oddziale badawczym Spółki zlokalizowanym


  Jednostkowy raport okresowy PointPack.pl S.A. za II kwartał 2019 r.

  Strona 21 z 22

  w Poznaniu. Główne nakłady inwestycyjne to prace rozw ojowe w obrębie technologii
  oprogramowania i w związku z tym nakłady związane z kosztami wynagrodzeń zespołu
  programistów i analityków . W II kwartale prace te były kontynuowane .
  Ponadto, Emitent kontynuował prace nad informatycznym systemem operacyjnym sł użącym
  do realizacji oferowanych usług.
  8 Opis organizacji grupy kapitałowej, ze wskazaniem jednostek
  podlegających konsolidacji

  Na dzień sporządzenia niniejszego raportu kwartalnego Emitent nie tworzy grupy kapitałowej i
  nie kontroluje innych jednostek.

  9 W przypadku gdy emitent tworzy grupę kapitałową i nie
  sporządza skonsolidowanych sprawozdań finansowych -
  wskazanie przyczyn niesporządzania takich sprawozdań

  Na dzień sporządzenia niniejszego raportu kwartalnego Emitent nie tworzy grupy kapitałowej,
  zatem nie ma obowiązku sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych.

  10 Informację o strukturze akcjonariatu emitenta, ze wskazaniem
  akcjonariuszy posiadających, na dzień przekazania raportu, co
  najmniej 5% głosów na walnym zgroma dzeniu

  Struktura akcjonariatu Emitenta na dzień sporządzania niniejszego raportu przedstawia się
  następująco:
  Tabela 6: Struktura a kcjonariatu Emitenta na dzień 3 0.06 .2019 r.
  Lp. Akcjonariusz Liczba akcji
  (w szt.)
  Liczba głosów
  (w szt.)
  Udział w kapitale
  zakładowym
  (w proc.)
  Udział w liczbie
  głosów na WZ
  (w proc.)
  1 Reventon Sp. z o.o. 503 000 503 000 44,96% 44,96%
  2 Marek Piosik 234 002 234 002 20,9 1% 20,9 1%


  Jednostkowy raport okresowy PointPack.pl S.A. za II kwartał 2019 r.

  Strona 22 z 22

  3 Krzysztof Konwisarz 156 000 156 000 13,94% 13,94%
  4 Jarosław Michalik 60 000 60 000 5,36% 5,36%
  5 Pozostali akcjonariusze 165 871 165 871 14,82 % 14,82 %
  Razem 1 118 873 1 118 873 100,00% 100,00%
  Źródło: Emitent
  11 Informacje dotyczące liczby osób zatrudnionych przez emitenta,
  w przeliczeniu na pełne etaty

  Na dzień 30 czerwca 2019 r. Spółka zatrudniała 3 pracowników na umowy o pracę oraz
  zatrudniała 17 osób w oparciu o umowy cywilno -prawne. Spółka podpisała również umowę o
  współ pracy z 4 osob ami .

  12 O świadczenie Zarządu

  W imieniu PointPack.pl oświadczamy, że według naszej najlepszej wiedzy i przy dołożeniu
  należytej staranności by zapewnić taki stan, wybrane dane finansowe oraz dane porównywalne
  zostały sporządzone zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości i odzwierciedlają
  w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację finansową i majątkową Spółki oraz jej wynik
  finansowy.  Marek Piosik
  Prezes Zarządu
  Krzysztof Konwisarz
  Wiceprezes Zarządu  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:PointPack.pl SA
ISIN:PLPNTPK00014
NIP:5291799498
EKD:
Adres:ul. Traugutta 42a, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
Telefon:+48 22 3790270
www:www.pointpack.pl
Komentarze o spółce Pointpack.pl
2020-08-12 14-08-49
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649