Raport.

PMPG POLSKIE MEDIA SA (2/2018) Informacja na temat jednorazowego zdarzenia mającego wpływ na skonsolidowany wynik finansowy Emitenta za rok 2017

Zarząd spółki pod firmą PMPG Polskie Media S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako Emitent) przekazuje do publicznej wiadomości informację, że według wstępnych szacunków skonsolidowany wynik finansowy Emitenta za rok 2017 zostanie pomniejszony o kwotę około 11.900 tys. zł w związku z jednorazowym zdarzeniem tj. skutkiem rozliczenia transakcji z dnia 22 grudnia 2017 roku w przedmiocie nabycia 501 udziałów zależnej od Emitenta spółki Orle Pióro Sp. z o.o. (dalej jako Spółka), które nastąpiło poprzez zapłatę ceny za nabycie udziałów Spółki na skutek potrącenia należności Emitenta w stosunku do podmiotu spoza grupy kapitałowej Emitenta, o którym to rozliczeniu Emitent informował raportem bieżącym nr 32/2017.
W wyniku analizy przeprowadzonej przez Emitenta w związku z przygotowywaniem skonsolidowanego sprawozdania finansowego Emitent uznał, że nabyte w wyniku Transakcji udziały Spółki nie wpływają na zwiększenie aktywów Emitenta z uwagi na sprawowanie przez Emitenta kontroli nad Spółką przed dokonaniem Transakcji. Jednocześnie w związku z dokonaniem ww. zapłaty przez Emitenta za nabycie udziałów Spółki należnościami Emitenta w stosunku do podmiotu spoza grupy kapitałowej Emitenta zmniejszeniu uległy aktywa finansowe Emitenta o wysokość ceny nabytych udziałów Spółki, czyli o kwotę ok. 11.900 tys. zł. Pomniejszenie aktywów wpłynie na pomniejszenie skonsolidowanego wyniku finansowego o kwotę ok. 11.900 tys. zł.
Emitent informuje, że ww. jednorazowe zdarzenie będzie miało wpływ jedynie na skonsolidowane sprawozdanie finansowe Emitenta, a nadto jedynie w zakresie danych księgowych. Emitent informuje, że bez wystąpienia jednorazowego zdarzenia, o którym mowa w niniejszym raporcie skonsolidowany wynik finansowy Emitenta byłby wyższy od osiągniętego o kwotę ok. 11.900 tys. zł.
Wyniki finansowe zarówno skonsolidowane jak i jednostkowe Emitent poda w raportach okresowych, których publikacja zaplanowana jest na dzień 28 marca 2018 roku.
Powyższe informacje i dane finansowe stanowią szacunki uzyskane w trakcie przygotowywania skonsolidowanego sprawozdania finansowego i będą jeszcze podlegać badaniu biegłego rewidenta, a zatem informacje opublikowane w skonsolidowanym raporcie rocznym mogą, w ograniczonym stopniu, odbiegać od powyżej przedstawionych danych.
Powyższe informacje zostały uznane za spełniające przesłanki Art. 17 ust. 1 MAR ze względu na istotny, zdaniem Zarządu Emitenta, wpływ ww. jednorazowego zdarzenia na skonsolidowany wynik finansowy Emitenta.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:PMPG Polskie Media SA
ISIN:PLPEKPL00010
NIP:5210088831
EKD: 73.11 działalność agencji reklamowych
Adres: Al. Jerozolimskie 212 02-486 Warszawa
Telefon:+48 22 3475000
www:www.pmpg.pl
Kalendarium raportów
2020-05-21Raport za I kwartał
2020-09-17Raport półroczny
2020-11-19Raport za III kwartał
2020-04-20Raport roczny
Komentarze o spółce PMPG POLSKIE MEDIA
2020-04-04 03-04-38
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649