Raport.

PMPG POLSKIE MEDIA SA (24/2017) Korekta raportu bieżącego - Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PMPG Polskie Media Spółka Akcyjna na dzień 15 grudnia 2017 roku

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd Spółki pod firmą PMPG Polskie Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej jako Spółka), niniejszym przekazuje korektę raportu bieżącego nr 24/2017 z dnia 17 listopada 2017 roku w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 15 grudnia 2017 roku.
W pierwotnej treści raportu błędnie wskazano dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu i oznaczono go jako 30 listopada 2017 roku zamiast 29 listopada 2017 roku.
Błędna treść, która podlega korekcie, dotyczy pełnej treści ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, stanowiącej załącznik do raportu bieżącego nr 24/2017.
Poniżej tekst raportu bieżącego nr 24/2017 wraz ze skorygowanym załącznikiem.
Zarząd Spółki pod firmą PMPG Polskie Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej jako Spółka), niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 15 grudnia 2017 r. na godz. 08.30 w siedzibie Spółki w Warszawie, przy ul. Aleje Jerozolimskie 212 (Batory Office Building II, wejście A, parter).
Przewidywany porządek obrad:
1.Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
4. Sporządzenie listy obecności.
5. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę umowy z członkiem zarządu.
6. Podjęcie uchwały w przedmiocie powołania pełnomocnika do zawierania umów z członkami zarządu.
7. Podjęcie uchwały w przedmiocie ustalenia wynagrodzenia dla członków Komitetu Audytu Rady Nadzorczej.
8. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego, a także upoważnienia Zarządu Spółki do pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru.
10. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
11. Wolne wnioski.
12. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.
W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje pełną treść Ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
Informacje dotyczące przedmiotowego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki znajdują się na stronie internetowej Spółki www.pmpg.pl w zakładce "Relacje Inwestorskie/Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy/ Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PMPG Polskie Media Spółka Akcyjna".

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik

  OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU
  NADZ WYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
  SPÓŁKI PMPG POLSKIE MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA
  Zarząd spółki pod firmą PMPG Polskie Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej jako Spółka),
  wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy
  dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000051017, działając
  na podstawie art. 399 § 1 oraz 402 1 § 1 i 2 kodeksu spółek handlowych, niniejszym zwołuje na dzień 15
  grudnia 2017 roku Nadz wyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w siedzibie Spółki w
  Warszawie (02 -486), przy ul. Aleje Jerozolimskie 212 (Batory Office Building, wejście A, parter), od
  godziny 08.30.
  Porządek obrad:
  1.Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
  2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania
  uchwał.
  3. Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
  4. Sporządzenie listy obecności.
  5. Po djęcie uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę umowy z członkiem
  zarządu.
  6. Podjęcie uchwały w przedmiocie powołania pełnomocnika do zawierania umów z członkami zarządu.
  7. Podjęcie uchwały w przedmiocie ustalenia wynagrodzenia dla członków Komitetu Audytu Rady
  Nadzorczej.
  8. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki.
  9. Pod jęcie uchwały w sprawie zmiany S tatutu Spółki i upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia
  kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego, a także upoważnienia Zarządu Spółki do
  pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru.  10 . Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu
  Spółki.
  11 . Wolne wnioski.
  12 . Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.
  I. Procedur a dotycząca uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu:
  1. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki
  na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia, tj. w dniu 29 listopada 2017 roku (Dzień
  Rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu).
  Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym
  przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki, jeżeli są wpisani
  do księg i akcyjnej w Dniu Rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
  2. W celu zapewnienia udziału w Walnym Zgromadzeniu, akcjonariusz uprawniony ze
  zdematerializowanych akcji na okaziciela powinien zażądać, nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu
  Walneg o Zgromadzenia, tj. nie wcześniej niż w dniu 17 listopada 2017 r. i nie później niż w pierwszym
  dniu powszednim po Dniu Rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu tj. w dniu 30 listopada 2017
  r. od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych wystawienia imiennego zaświadczenia
  o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Zaświadczenie powinno zawierać wszystkie informacje,
  o których mowa w art. 406 (3) § 3 Kodeksu spółek handlowych, tj.:
  1) firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiające go oraz numer zaświadczenia,
  2) liczbę akcji,
  3) rodzaj i kod akcji,
  4) firmę (nazwę), siedzibę i adres spółki, która wyemitowała akcje,
  5) wartość nominalną akcji,
  6) imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji,
  7) siedzibę (miejsce zamieszkan ia) i adres uprawnionego z akcji,
  8) cel wystawienia zaświadczenia,
  9) datę i miejsce wystawienia zaświadczenia,
  10) podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia.
  3. Spółka sporządzi listę uprawnionych z akcji na okaziciela do uczestnictwa w Waln ym Zgromadzeniu
  Spółki na podstawie akcji złożonych w Spółce zgodnie z opisanymi powyżej zasadami w pkt I ppkt 1 i 2  oraz wykazem sporządzonym przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych zgodnie z
  przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Zgodnie z art. 407 § 1 Kodeksu spółek handlowych lista
  akcjonariuszy uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, podpisana przez zarząd zostanie
  wyłożona do wglądu w siedzibie Spółki na trzy dni powszednie przed odbyciem walnego zgromadzenia.
  Ak cjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną podając
  adres na który lista powinna być wysłana. Żądanie powinno zostać sporządzone w formie pisemnej,
  podpisane przez akcjonariusza lub przez osoby uprawnione do re prezentacji akcjonariusza oraz
  dostarczone na adres [email protected] w formacie „pdf” lub innym formacie pozwalającym na jego
  odczytanie przez Spółkę. Do żądania powinny zostać dołączone kopie dokumentów potwierdzających
  tożsa mość akcjonariusza lub osób działających w imieniu akcjonariusza, w tym:
  a) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopię dowodu osobistego lub
  paszportu;
  b) w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z właściwego rejes tru oraz kopię
  dowodu osobistego lub paszportu osoby działającej w imieniu akcjonariusza;
  c) w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika – kopia dokumentu pełnomocnictwa podpisana
  przez akcjonariusza wraz z kopią dowodu osobistego lub paszportu akcjonariusza w przypadku gdy
  akcjonariusz jest osobą fizyczną, lub w przypadku akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną kopia
  pełnomocnictwa podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza wraz z kopią
  dowodu osobistego lub paszportu os oby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania,
  oraz kopia dowodu osobistego lub paszportu pełnomocnika, lub w przypadku pełnomocnika innego niż
  osoba fizyczna - kopia odpisu z właściwego rejestru potwierdzającego upoważnienie osoby fizyc znej (osób
  fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika oraz dowodu osobistego lub paszportu osoby fizycznej
  (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika.
  II. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika:
  1. Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub
  przez pełnomocnika. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Walnym
  Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Akcjonariu sz posiadający akcje
  zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych
  pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.  2. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki i wyk onywania prawa głosu
  wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci
  elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy
  pomocy wa żnego kwalifikowanego certyfikatu.
  O ud zieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić spółkę za pomocą poczty
  elektronicznej na adres [email protected] , w terminie umożliwiającym Spółce weryfikację to żsamo ści i
  uprawnie ń Akcjonariusza oraz pełnom ocnika, zał ączaj ąc dokument pełnomocnictwa w formacie „pdf”,
  podpisany przez Akcjonariusza b ądź, w przypadku Akcjonariuszy innych ni ż osoby fizyczne, przez osoby
  uprawnione do reprezentowania Akcjonariusza oraz dokumenty określone w punktach a), b), c), d)
  poniżej.
  Pełnomocnictwo, jak i informacja o udzieleniu pełnomocnictwa, powinno zawiera ć w szczególno ści dat ę
  udzielenia pełnomocnictwa i podpis mocodawcy oraz dokładne oznaczenia pełnomocnika i mocodawcy
  (dla osób fizycznych imi ę i nazwisko, miejsce zamie szkania, numer PESEL, NIP, dla innych podmiotów
  prawnych: firm ę, siedzib ę, adres, numer KRS lub innego rejestru, NIP; numer telefonu i adres poczty
  elektronicznej obu podmiotów tj. mocodawcy i pełnomocnika).
  Pełnomocnictwo powinno równie ż wskazywa ć liczb ę akcji, z których wykonywane b ędzie prawo głosu.
  W celu identyfikacji Akcjonariusza udzielaj ącego pełnomocnictwa, do pełnomocnictwa, nale ży tak że
  doł ączy ć nast ępuj ące zał ączniki (w przypadku pełnomocnictwa w formie elektronicznej załączniki powinny
  być przesłane w formacie „pdf”):
  a) w przypadku Akcjonariusza udzielaj ącego pełnomocnictwa b ędącego osob ą fizyczn ą – kopia (skan)
  dowodu osobistego, paszportu lub innego urz ędowego dokumentu potwierdzaj ącego to żsamo ść
  Akcjonariusza.
  b) w przypadku Akcjonariusz a udzielaj ącego pełnomocnictwa innego ni ż osoba fizyczna – kopia (skan)
  odpisu z wła ściwego rejestru potwierdzająca istnienie Akcjonariusza oraz prawo jego przedstawiciela lub
  przedstawicieli do reprezentowania Akcjonariusza wraz z kopiami dowodów osobisty ch, paszportów lub
  innych urz ędowych dokumentów potwierdzaj ących to żsamo ść osób reprezentujących Akcjonariusza.
  c) w przypadku gdy Pełnomocnik jest osobą fizyczną – kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego
  urz ędowego dokumentu potwierdzaj ącego to żsamo ść Pełnomocnika,
  d) w przypadku Pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - kopia (skan) odpisu z wła ściwego rejestru
  potwierdzająca istnienie Pełnomocnika oraz prawo jego przedstawiciela lub przedstawicieli do
  reprezentowania Pełnomocnika wraz z kopiami dowo dów osobistych, paszportów lub innych urz ędowych
  dokumentów potwierdzaj ących to żsamo ść osób reprezentujących Pełnomocnika.  3. Spółka podejmuje odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu
  weryfikacji ważności pełnomocni ctwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja może polegać na
  zwrotnym pytaniu w formie telefonicznej lub elektronicznej do akcjonariusza i pełnomocnika w celu
  potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa.
  4. Spółka udostępnia, od dnia ukazania s ię niniejszego ogłoszenia, odpowiedni formularz pełnomocnictwa,
  znajdujący się na stronie internetowej spółki www.pmpg.pl w zakładce „Relacje Inwestorskie/Walne
  Zgromadzenie Akcjonariuszy/Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
  PMPG Polskie Media Spółka Akcyjna ”, który może być stosowany podczas głosowania przez pełnomocnika.
  Korzystanie z formularza udostępnionego przez Spółkę nie jest dla Akcjonariu sza obowiązkowe i nie jest
  warunkiem koniecznym oddania głosu przez Pełnomocnika.
  5. Wybór sposobu ustanowienia pełnomocnika należy do akcjonariusza. Spółka nie ponosi
  odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy w wypełnieniu formularza, tudzież działania os ób posługujących
  się pełnomocnictwami.
  Powyższe zasady stosuje się odpowiednio do zmiany lub odwołania pełnomocnictwa. Zawiadomienia nie
  spełniające wyżej wymienionych wymogów nie wywołują skutków prawnych wobec spółki.
  Do wszelkich dokumentów, o których mowa powyżej, sporządzonych w języku obcym, powinno być
  dołączone tłumaczenie na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.
  III. Identyfikacja Akcjonariuszy i pełnomocników na WZA
  1. Po przybyciu na Walne Zgromadzenie, a przed podpisaniem list y obecności Akcjonariusz powinien
  okazać celem potwierdzenia swojej tożsamości:
  a) w przypadku Akcjonariusza będącego osobą fizyczną dowód osobisty lub paszport Akcjonariusza,
  b) w przypadku Akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną oryginału lub kopii potwierdzonej za
  zgodno ść z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za
  zgodno ść z oryginałem odpisu z wła ściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzaj ącego
  upowa żnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowan ia Akcjonariusza, a także
  dokumenty tożsamości osób uprawnionych do reprezentacji Akcjonariusza.
  2. Po przybyciu na Walne Zgromadzenie, a przed podpisaniem listy obecności pełnomocnik powinien
  okazać celem potwierdzenia swojej tożsamości oraz tożsamości Akcjonariusza:  a) w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną oryginał pełnomocnictwa oraz oryginał
  dokumentu tożsamości wymienionego w pełnomocnictwie, a także poświadczoną przez
  notariusza kopię dowodu osobistego lub paszportu akcjonariusza, w przypadku gdy Akcjonariusz
  jest osobą fizyczną, albo oryginał lub kopię, poświadczonego przez notariusza, odp isu z
  właściwego rejestru Akcjonariusza oraz poświadczonych przez notariusza kopii dowodów
  osobistych lub paszportów osób reprezentujących akcjonariusza przy udzielaniu pełnomocnictwa,
  b) w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna – oryginał lub kop ię potwierdzonego za
  zgodność z oryginałem przez notariusza odpisu z właściwego rejestru potwierdzającego
  upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na
  Walnym Zgromadzeniu oraz dowód osobisty lub paszport osoby fizyc znej (lub osób fizycznych)
  uprawnionej do reprezentowania pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu, a także poświadczoną
  przez notariusza kopię dowodu osobistego lub paszportu akcjonariusza, w przypadku gdy
  Akcjonariusz jest osobą fizyczną, albo oryginał lub k opię, poświadczonego przez notariusza,
  odpisu z właściwego rejestru Akcjonariusza oraz poświadczone przez notariusza kopie dowodów
  osobistych lub paszportów osób reprezentujących akcjonariusza przy udzielaniu pełnomocnictwa.
  IV. Komunikacja elektroniczna
  Obowiązujące w Spółce regulacje nie dopuszczają możliwości głosowania korespondencyjnego oraz
  uczestniczenia i głosowania przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
  V. Prawa akcjonariuszy
  1. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co n ajmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego
  mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
  Żą danie powinno zostać zgłoszone Z arządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed
  wyznaczonym terminem Walnego Zgr omadzenia, tj. do dnia 2 4 listopada 2017 roku. Żądanie powinno
  zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie
  może zostać złożone w postaci elektronicznej na adres e -mail: [email protected] .pl.
  2. Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału
  zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać spółce na piśmie lub przy
  wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na adres e -mail: [email protected] .pl projekty uchwał  dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać
  wprowadzone do porządku obrad.
  3. Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw
  wprowadzonych do porządku o brad.
  Do żądań określonych w punktach 1 i 2 należy dołączyć kopie dokumentów potwierdzających tożsamość
  akcjonariusza (akcjonariuszy) lub osób działających w jego imieniu, w tym:
  a) świadectwo depozytowe lub zaświadczenie wydane przez podmiot prowadzący r achunek papierów
  wartościowych, na którym zapisane są akcje Spółki posiadane przez akcjonariusza, potwierdzające, że
  jest on akcjonariuszem Spółki oraz fakt, że reprezentuje on co najmniej jedną dwudziestą kapitału
  zakładowego Spółki,
  b) w przypadku akcjo nariusza będącego osobą fizyczną - kopia dowodu osobistego lub paszportu
  akcjonariusza,
  c) w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z właściwego rejestru
  potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezent owania akcjonariusza oraz
  kopia dowodu osobistego lub paszportu osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do
  reprezentowania akcjonariusza,
  d) w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika – kopia dokumentu pełnomocnictwa podpisana
  przez akcjonar iusza wraz z kopią dowodu osobistego lub paszportu akcjonariusza w przypadku gdy
  akcjonariusz jest osobą fizyczną, lub w przypadku akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną kopia
  pełnomocnictwa podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariu sza wraz z kopią
  dowodu osobistego lub paszportu osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania,
  oraz kopia dowodu osobistego lub paszportu pełnomocnika, lub w przypadku pełnomocnika innego niż
  osoba fizyczna - kopia odpisu z właściwego rejestru potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób
  fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika oraz dowodu osobistego lub paszportu osoby fizycznej
  (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika.
  VI. Dostęp do dokumentacji
  Osoba uprawniona do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji,
  która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał w siedzibie Spółki w
  terminie nie wcześniej niż tydzień przed terminem Walnego Zgromadzen ia. Informacje na temat programu  Walnego Zgromadzenie oraz dokumentacja z nim związana będzie zamieszczona na stronie internetowej
  Spółki pod adresem www.pmpg.pl w zakładce „ Relacje Inwestorskie/Walne Zgromadzenie
  Akcjonariuszy/Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwy czajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PMPG Polskie Media
  Spółka Akcyjna ”.
  Korespondencja związana z Walnym Zgromadzeniem powinna być kierowana na adres e -mail:
  [email protected] .
  VII. Planowane zmiany Statutu Spółki
  Informacja o planowanych zmianach Statutu Spółki zawarta została z załączniku nr 1 do niniejszego
  ogłoszenia.  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
 • Załącznik nr: 2

  Pobierz plik

  Załącznik numer 1 do ogłoszenia o zwołaniu na dzień 15 grudnia 2017 roku
  Nadz wyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą PMPG Polskie Media Spółka
  Akcyjna z siedzibą w Warszawie
  Proponowane zmiany statutu Spółki:
  Zmieniona zostaje treść § 7a statutu Spółki.
  Dotychczasowe brzmienie § 7a statutu Spółki:
  „1. Zarząd upoważniony jest, w okresie od 16 kwietnia 2015 roku do 16 kwietnia 2018 roku, do
  podwyższenia kapitału zakładowego na zasadach określonych w art. 444 – 447 i 453 Kodeksu spółek
  handlowych w granicach kapitału doce lowego w wysokości 77.922.990 ,00 zł (słownie: siedemdziesiąt
  siedem milionów dziewięćset dwadzieścia dwa tysiące d ziewięćset dziewięćdziesiąt złotych ), poprzez
  emisję akcji oznaczonych jako kolejne serie, o wartości nominalnej 1 0 zł (słownie: dziesięć złoty ch ) każda.
  W powyższych granicach Zarząd może wykonać przyznane mu upoważnienia przez dokonanie więcej niż
  jedneg o podwyższenia.
  2. Bez konieczności uzyskania zgody Rady Nadzorczej Zarząd ustali szczegółowe warunki poszczególnych
  emisji akcji Spółki w ramach kapitału docelowego, a w szczególności określi tryb emisji, liczbę
  oferowanych akcji, terminy otwarcia i zamkn ięcia subskrypcji, jak również terminy zawarcia przez Spółkę
  umów objęcia akcji w trybie art. 431 §2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych – o ile zawarcie takich umów
  byłoby wymagane, cenę emisyjną, szczegółowe warunki przydziału akcji oraz datę, od której akcj e
  uczestniczą w dywidendzie.
  3. Zarząd za zgodą Rady Nadzorczej może pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części
  prawa poboru akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego.
  4. Podwyższenie kapitału zakładowego na podstawie powyższego upoważnienia nie może nastąpić ze
  środków własnych spółki.
  5. W ramach upoważnienia Zarząd może wydawać akcje w zamian za wkłady pieniężne i niepieniężne,
  bez konieczności uzyskania zgody Rady Nadzorczej.  6. W ramach upoważnienia Zarząd nie może wydawać akcji uprzywilejowanych ani przyznawać
  akcjonariuszom osobistych uprawnień.
  7. Zarząd umocowany jest do:
  a) dokonywania czynności prawnych i faktycznych w sprawie dematerializacji akcji wyemitowanych w
  ramach kapitału docelowego, w tym do zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów
  Wartościowych S.A. o rejestracje akcji, praw do akcji lub praw poboru;
  b) dokonywania czynności prawnych i faktycznych w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i
  wprowadzenie wyemitowanych w ramach kapitału docelowego akcji, praw do akcji lub praw poboru do
  obrotu na rynku regulowanym.”
  Proponowane brzmienie § 7a statutu Spółki:
  „1. Zarząd upoważniony jest, w okresie od 15 grudnia 2017 roku do 15 grudnia 2020 roku, do
  podwyższenia kapitału zakładowego na zasadach określonych w ar t. 444 – 447 i 453 Kodeksu spółek
  handlowych w granicach kapitału doce lowego w wysokości 77.922.990 ,00 zł (słownie: siedemdziesiąt
  siedem milionów dziewięćset dwadzieścia dwa tysiące dz iewięćset dziewięćdziesiąt złotych ), poprzez
  emisję akcji oznaczonych j ako kolejne serie, o wartości nominalnej 1 0 zł (słownie: dziesięć złoty ch ) każda.
  W powyższych granicach Zarząd może wykonać przyznane mu upoważnienia przez dokonanie więcej niż
  jednego podwyższenia.
  2. Bez konieczności uzyskania zgody Rady Nadzorczej Zarz ąd ustali szczegółowe warunki poszczególnych
  emisji akcji Spółki w ramach kapitału docelowego, a w szczególności określi tryb emisji, liczbę
  oferowanych akcji, terminy otwarcia i zamknięcia subskrypcji, jak również terminy zawarcia przez Spółkę
  umów objęci a akcji w trybie art. 431 §2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych – o ile zawarcie takich umów
  byłoby wymagane, cenę emisyjną, szczegółowe warunki przydziału akcji oraz datę, od której akcje
  uczestniczą w dywidendzie.
  3. Zarząd za zgodą Rady Nadzorczej może po zbawić dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części
  prawa poboru akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego.
  4. Podwyższenie kapitału zakładowego na podstawie powyższego upoważnienia nie może nastąpić ze
  środków własnych spółki.
  5. W ramach upoważnienia Zarząd może wydawać akcje w zamian za wkłady pieniężne i niepieniężne,
  bez konieczności uzyskania zgody Rady Nadzorczej.
  6. W ramach upoważnienia Zarząd nie może wydawać akcji uprzywilejowanych ani przyznawać
  akcjonariuszom osobistych uprawnie ń.  7. Zarząd umocowany jest do:
  a) dokonywania czynności prawnych i faktycznych w sprawie dematerializacji akcji wyemitowanych w
  ramach kapitału docelowego, w tym do zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów
  Wartościowych S.A. o rejestracje akcji, praw do akcji lub praw poboru;
  b) dokonywania czynności prawnych i faktycznych w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i
  wprowadzenie wyemitowanych w ramach kapitału docelowego akcji, praw do akcji lub praw poboru do
  obrotu na rynku regulowanym.”
  Zmieniona zos taje treść § 30 statutu Spółki.
  a) w § 30 pkt 7) , kropkę kończącą zdanie zastępuje się średnikiem;
  b) po punkcie 7) w § 30 dodaje się punkt 8) o następującej treści:
  „Powoływanie i odwoływanie członków Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki;”,
  c) po punkc ie 8) w § 30 dodaje się punkt 9) o następującej treści:
  „Uchwalenie regulaminu określającego zakres zadań i organizację Komitetu Audytu Rady Nadzorczej
  Spółki oraz sposób jego działania.”,
  Zmieniona zostaje treść § 31 ust. 2 statutu Spółki.
  Dotychczasowe brzmienie § 31 ust 2 statutu Spółki:
  „Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie.”
  Proponowane brzmienie § 31 ust 2 statutu Spółki:
  „Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej, w tym wynagrodzenie członków Komitetu Audytu Rady
  Nadzorczej, ustala Walne Zgromadzenie.”  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

Rozmowa z Mateuszem Zawadzkim - Prezesem Zarządu Ultimate Games

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:
ISIN:
NIP:
EKD:
Adres:
Telefon:
Komentarze o spółce
2019-05-20 04-05-10
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649