Raport.

PLATYNOWE INWESTYCJE SE (44/2018) Rejestracja zmian Statutu Spółki - ujawnienie podwyższenia kapitału zakładowego.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd spółki PLATYNOWE INWESTYCJE SE z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 05.11.2018r. na podstawie pobranego drogą elektroniczną odpisu aktualnego Spółki, powziął informację o rejestracji w dniu 05.11.2018 r. zmian w rejestrze KRS Spółki.
Emitent informuje, że Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, Wydział XII Gospodarczy KRS w dniu 05.11.2018r. dokonał ujawnienia podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta z kwoty 1.328.135,20 zł o kwotę 74.100,00 zł do kwoty 1.402.235,20 zł w drodze emisji 741.000 akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł każda w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego o czym Emitent informował raportem bieżącym nr 37/2018 z dnia 24.09.2018r.
Ponadto Sąd dokonał rejestracji związanej z podwyższeniem kapitału zakładowego zmiany Statutu Spółki w zakresie treści par. 6 Statutu
Emitent poniżej podaje treść zmienionych postanowień Statutu Spółki:
§ 6
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.402.235,20 zł (jeden milion czterysta dwa tysiące dwieście trzydzieści pięć złotych 20/100).
2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 14.022.352 (czternaście milionów dwadzieścia dwa tysiące trzysta pięćdziesiąt dwie) akcje o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.
3. Kapitał zakładowy dzieli się na:
- akcje serii A2 w ilości 235.700 (dwieście trzydzieści pięć tysięcy siedemset) akcji na okaziciela od numeru 000.001 do numeru 235.700, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja;
- akcje serii B w ilości 40.000 (czterdzieści tysięcy) akcji na okaziciela od numer 00.001 do numeru 40.000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja;
- akcje serii C w ilości 107.000 (sto siedem tysięcy) akcji na okaziciela od numeru 000.001 do numeru 107.000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja;
- akcje serii D w ilości 200.000 (dwieście tysięcy) akcji na okaziciela od numeru 000.001 do numeru 200.000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja;
- akcje serii E w ilości 600.000 (sześćset tysięcy) akcji na okaziciela od numeru 000.001 do numeru 600.000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja;
- akcje serii F w ilości 12.098.652 (dwanaście milionów dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sześćset pięćdziesiąt dwie) akcje na okaziciela od numeru 00.000.001 do numeru 12.098.652, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja;
- akcje serii G w ilości 741.000 (siedemset czterdzieści jeden tysięcy) akcji na okaziciela od numeru 000.001 do numeru 741.000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja;.
W załączeniu do niniejszego raportu Emitent przekazuje również aktualny tekst jednolity Statutu Spółki.

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik
  STATUT SPÓŁKI
  PLATYNOWE INWESTYCJE SE
  POSTANOW=EN=A OGÓLNE
  §1
  Firma Spółki brzmi: PLATYNOWE =NWESTYCHE SE.
  §2
  Siedzibą Spółki jest Płock (położony w Rzeczypospolitej Polskiej).
  §3
  1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą.
  2. Spółka może powoływać filie, oddziały, zakłady, przedstawicielstwa i inne jednostki
  organizacyjne w kraju i za granicą.
  3. Spółka może być udziałowcem (akcjonariuszem) w innych spółkach, w tym również
  w spółkach z udziałem zagranicznym.
  4. Spółka może u żywać wyróżniającego ją znaku graficznego.
  5. Spółka powstała poprzez łączenie się spółek zgodnie z art. 2 ust. 1 w zw. z art. 17 ust. 2pkt. a)
  Rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. w sprawie statutu
  spółki europejskiej (SE) (Dz. Urz.UE.L Nr 294, str. 1)
  §4
  Czas trwania Spółki jest nieograniczony.
  PRZEDM=OT DZ=AŁALNOŚC=
  §5
  Przedmiotem działalności Spółki jest:
  1) Wytwarzanie paliw gazowych (PKD 35.21.Z)
  2) Wytwarzanie energii elektrycznej (PKD 35.11.Z)
  3) Przesyłanie energii elektrycznej (PKD 35.12.Z)
  4) Dystrybucja energii elektrycznej (PKD 35.13.Z)
  5) Handel energia elektryczna (35.14.Z)
  6) Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodna, gorącą wodę i powietrze do układów
  klimatyzacyjnych (PKD 35.30.Z)
  7) Leasing finansowy (PKD 64.91.Z)
  8) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z)
  9) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z)
  10) Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (PKD 68.31.Z)
  11) Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (PKD 68.32.Z)
  12) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD
  74.90.Z)
  13) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem
  ubezpieczeń i fu nduszów emerytalnych (PKD 64.99.Z)
  14) Pozostałe formy udzielania kredytów (PKD 64.92.Z)
  15) Działalność holdingów finansowych (PKD 64.20.Z)
  16) Pozostałe pośrednictwo pieniężne (64.19.Z)

  KAP=TAŁ ZAKŁADOWY


  § 6
  1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.402.235,20 zł (jeden milion czterysta dwa tysiące dwieście
  trzydzieści pięć złotych 20/100) .
  2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 14.022.352 (czternaście milionów dwadzieścia dwa tysiące
  trzysta pięćdziesiąt dwie) akcje o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.
  3. Kapitał zakładowy dzieli się na:
  - akcje serii A2 w ilości 235.700 (dwieście trzydzieści pięć tysięcy siedemset) akcji na okaziciela od
  numeru 000.001 do numeru 235.700, o wartości nomi nalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja;
  - akcje serii B w ilości 40.000 (czterdzieści tysięcy) akcji na okaziciela od numer 00.001 do numeru
  40.000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja;
  - akcje serii C w ilości 107.000 (sto si edem tysięcy) akcji na okaziciela od numeru 000.001 do numeru
  107.000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja;
  - akcje serii D w ilości 200.000 (dwieście tysięcy) akcji na okaziciela od numeru 000.001 do numeru
  200.000, o wartości nomi nalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja;
  - akcje serii E w ilości 600.000 (sześćset tysięcy) akcji na okaziciela od numeru 000.001 do numeru
  600.000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja;
  - akcje serii F w ilości 12.098.652 (dwanaście milionów dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sześćset
  pięćdziesiąt dwie) akcje na okaziciela od numeru 00.000.001 do numeru 12.098.652, o wartości
  nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja;
  - akcje serii G w ilości 741.000 (siedemse t czterdzieści jeden tysięcy) akcji na okaziciela od numeru
  000.001 do numeru 741.000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja;.

  § 7
  1. Zarząd Spółki jest uprawniony, w terminie do 28.04.2019 roku, do podwyższenia kapitału
  zakładowego Spółki na zasadach przewidzianych w art. 444 -447 Kodeksu spółek handlowych o kwotę
  nie większą niż 10.000.005 zł (słownie: dziesięć milionów pięć złotych) poprzez emisję akcji zwykłych
  na okaziciela (kapitał docelowy).
  2. Podwyższenie kapitału na mocy Uch wały Zarządu dla swojej ważności wymaga uprzedniej zgody
  Rady Nadzorczej wyrażonej w formie uchwały.
  3. Zarząd może wykonać powyższe upoważnienie w drodze jednego lub kilku podwyższeń.
  4. Akcje wydawane w ramach kapitału docelowego mogą być wydawane wyłącz nie w zamian za
  wkłady pieniężne.
  5. Cena emisyjna akcji wydawanych w ramach kapitału docelowego zostanie ustalona przez Zarząd w
  uchwale o podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach niniejszego upoważnienia. Uchwały
  Zarządu w sprawach ustalenia ceny emisy jnej wymagają zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w formie
  uchwały.
  6. Uchwała Zarządu Spółki podjęta zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu zastępuje
  uchwałę Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego i dla swej ważności wymaga
  formy ak tu notarialnego.
  7. Określa się wartość nominalną warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na kwotę
  nie wyższą niż 2.852.000 (dwa miliony osiemset pięćdziesiąt dwa tysiące) złotych.
  8. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego następuje w dro dze emisji nowych akcji na
  okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja, w liczbie nie
  większej niż 28.520.000 (dwadzieścia osiem milionów pięćset dwadzieścia tysięcy).
  9. Akcje serii G obejmowane będą przez upraw nionych z warrantów subskrypcyjnych na podstawie


  uchwały nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23.05 2017 roku.
  10. Celem warunkowego podwyższenia kapitału, o którym mowa w ust. 1 jest przyznanie prawa do
  objęcia akcji serii G posiadaczom warrantów subskrypcyjnych emitowanych na podstawie uchwały nr
  18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23.05.2017 roku.
  11. Uprawnionymi do objęcia akcji serii G będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych Spółki, o
  których mowa w ust. 1 0.
  12. Prawo objęcia akcji serii G może być wykonane nie później niż do dnia 31marca 2020 roku.
  §8
  1. Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony Uchwałą Walnego Zgromadzenia w drodze
  emisji nowych akcji zwykłych , zarówno na okaziciela jak i imiennych oraz uprzywilejowanych
  a także poprzez zwiększenie wartości nominalnej akcji już wyemitowanych.
  2. Podwyższony kapitał zakładowy Spółki może zostać opłacony gotówką, wniesieniem
  wkładów niepieniężnych, należną akcjonariuszowi dywidendą, a także prz esunięciem
  środków z części kapitału zapasowego lub rezerwowego.
  3. Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje.
  §9
  1. Kapitał zakładowy może być obniżony przez zmniejszenie nominalnej wartości lub przez
  umorzenie części akcji.
  2. Akcje Spółki mogą być umorzone na warunkach określonych przez Walne Zgromadzenie, gdy:
  a) Będzie uchwalone obniżenie kapitału zakładowego,
  b) Spółka nabędzie własne akcje w wyniku egzekucji swoich roszczeń, których nie można
  zaspokoić z innego majątku akcjonariusza.
  3. Umorzenie akcji dokonuje się z zachowaniem przepisów o obniżeniu kapitału zakładowego
  albo z czystego zysku.
  ORGANY SPÓŁK=
  §10
  1. Spółka przyjęła dualistyczny system wewnętrznej struktury w rozumieniu art. 38 lit. b
  Rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dn ia 8 października 2001 r. w sprawie statutu
  spółki europejskiej (SE) (Dz.Urz.UE.L Nr 294, str. 1 ze zm.)
  2. Organami Spółki są:
  a) Zarząd (organ zarządzający);
  b) Rada Nadzorcza (organ nadzorczy);
  c) Walne Zgromadzenie.
  3. Żadna osoba nie może być jednocześnie członkiem Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki.
  ZARZĄD
  §11
  1. Zarząd Spółki składa się z jednego lub większej liczby członków. Kadencja Zarządu jest
  wspólna i trwa trzy lata.
  2. Rada Nadzorcza powołuje Prezesa Zarządu i pozostałych członków Zarządu określając ich
  liczbę.
  3. Rada Nadzorcza może odwołać Prezesa Zarządu, członka Zarządu lub cały Zarząd przed
  upływem kadencji Zarządu.
  4. Członek Zarządu może być ponownie powołany raz lub więcej niż jeden raz, każdorazowo na
  okres nieprzekraczający trzech lat.


  §12
  1. Zarząd wykonuje wszelkie uprawnienia w zakresie zarządzania Spółką, z wyjątkiem
  zastrzeżonych przez prawo lub niniejszy Statut dla pozostałych organów Spółki.
  2. Tryb działania Zarządu, a także sprawy, które mogą być powierzone poszczególnym jego
  członkom, określa szczegółowo Regulamin Zarządu. Regulamin Zarządu uchwala Zarząd
  Spółki, zatwierdza go Rada Nadzorcza.
  3. W szczególności do kompetencji Zarządu należy emisja przez Spółkę obligacji innych niż
  obligacje zamienne i obligacj e z prawem pierwszeństwa.
  §13
  W przypadku Zarządu jednoosobowego oświadczenia woli w imieniu Spółki składa Prezes Zarządu
  jednoosobowo. Heżeli Zarząd Spółki jest wieloosobowy, do składania oświadczenia woli w zakresie
  praw i obowiązków majątkowych Spółki oraz do podpisywania dokumentów w imieniu Spółki
  wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu.
  §14
  Umowy z członkami Zarządu zawiera w imieniu Spółki upoważniony członek Rady Nadzorczej
  i reprezentuje Spółkę w sporach z członkami Zarządu. Rada Nadz orcza może upoważnić, w drodze
  uchwały jednego lub więcej członków do dokonania takich czynności prawnych.
  §15
  Członek Zarządu nie może bez zgody Rady Nadzorczej w trakcie trwania swojej kadencji w Spółce
  zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też uc zestniczyć w spółce konkurencyjnej jako
  wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź
  uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu.
  §16
  1.Do nabywania, zbywania, obciążania lub innego rozporządzania mieniem Spółki przez
  Zarząd przekraczającego równowartość kwoty 150.000,00 EURO ( sto pięćdziesiąt tysięcy
  EURO) wymagana jest zgoda Rady Nadzorczej wyrażona w formie uchwały.
  2.Zaciąganie zobowiązań, udzielanie pożyczek, gwarancji, p oręczeń przez Spółkę
  przekraczającego równowartość kwoty 150.000,00 EURO ( sto pięćdziesiąt tysięcy EURO)
  wymagana jest zgoda Rady Nadzorczej wyrażona w formie uchwały.
  §17
  1. Zarząd zawiadamia Radę Nadzorczą przynajmniej raz na trzy miesiące o prowadzeniu s praw
  Spółki i przewidywanego rozwoju działalności SE.
  2. W uzupełnieniu regularnych informacji, o których mowa w §17 ust. 1, Zarząd zobowiązany
  jest do niezwłocznego informowania Rady Nadzorczej o wszelkich sprawach, które mogą
  mieć istotny wypływ na funkcj onowanie SE.
  RADA NADZORCZA
  §18
  1. Rada Nadzorcza składa się od pięciu do dziewięciu członków. Kadencja Rady Nadzorczej jest
  wspólna i trwa trzy lata. Liczbę członków określa Walne Zgromadzenie drogą uchwały.
  2. Członków Rady Nadzorczej wybiera i odwołuje Walne Zgromadzenie.
  3. Członek Rady Nadzorczej może być ponownie powołany raz lub więcej niż jeden raz.
  4. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swe obowiązki osobiście.
  §19
  1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego ora z


  Sekretarza Rady Nadzorczej.
  2. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego upoważniona zwołuje posiedzenia
  Rady Nadzorczej i im przewodniczy. Przewodniczący ustępującej Rady Nadzorczej zwołuje i
  otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadz orczej oraz przewodniczy mu do
  chwili wyboru Przewodniczącego.
  §20
  Przewodniczący Rady Nadzorczej ma obowiązek zwołać posiedzenie na żądanie Zarządu Spółki lub
  Członka Rady Nadzorczej. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie w terminie dwóch
  tygodni od dnia otrzymania wniosku.
  §21
  1. Dla ważności uchwały Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie
  wszystkich Członków Rady i obecności na posiedzeniu Rady co najmniej połowy jej członków.
  2. Posiedzenia Rady Nadzorczej są zwoływane listami elektronicznymi wysłanymi co najmniej
  na 3 (trzy) dni przez datą posiedzenia na adresy poczty elektronicznej wskazane na piśmie
  przez członków Rady Nadzorczej lub za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania
  się na odległość.
  3. Uchwały Rady Nadzor czej zapadają bezwzględną większością oddanych głosów. Heżeli
  głosowanie pozostaje nierozstrzygnięte decyduje głos Przewodniczącego Rady.
  4. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu
  środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
  §22
  Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia zgodnie z Regulaminem Pracy Rady, uchwalonym przez Walne
  Zgromadzenie, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
  §23
  1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzi nach jej
  działalności.
  2. Oprócz spraw wskazanych w ustawie, w innych postanowieniach niniejszego Statutu lub
  uchwałach Walnego Zgromadzenia do kompetencji Rady Nadzorczej należy:
  1) Ocena sprawozdania finansowego z działalności Spółki w zakresie zgodności z ks ięgami,
  dokumentami i stanem faktycznym, oraz zapewnienie weryfikacji przez wybranych przez
  siebie biegłych rewidentów;
  2) Ocena i opiniowanie sprawozdania Zarządu oraz opiniowanie wniosków Zarządu co do
  podziału zysków i pokrycia strat;
  3) Składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania z wyników czynności określonych w pkt. 1 i
  2;
  4) Sporządzenie i przedkładanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników
  oceny sytuacji Spółki oraz oceny własnej pracy jako organu;
  5) Wyrażanie zgody na tworzenie odd ziałów Spółki w kraju i za granicą;
  6) Podejmowanie uchwał w przedmiocie opiniowania wniosków Zarządu;
  7) Wyrażanie Zarządowi zgody na nabywanie, zbywanie oraz wszelkie inne rozporządzenie
  mieniem Spółki przekraczające kwotę 150.000 EURO określone w §16 ust. 1 i 2 Statutu
  Spółki;
  8) Powoływanie Członków Zarządu;
  9) Delegowanie Członka lub Członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności


  Zarządu Spółki w razie zawieszenia lub odwołania całego Zarządu albo gdy Zarząd z innych
  powodów nie może działać;
  10) Ustalenie zasad i wysokości wynagrodzenia Członków Zarządu Spółki;
  11) Zawieszenie w czynnościach Członka Zarządu lub całego Zarządu;
  12) Badanie i zatwierdzanie planów działalności Spółki;
  13) Wyrażanie zgody na emisję obligacji innych niż obligacje zamienne, przez Zarząd Spółki;
  14) Rozpatrywanie wniosków i udzielanie zgody na nabycie, obciążenie lub zbycie
  nieruchomości,
  15) Wyrażenie zgody na dokonywanie darowizny;
  16) Wyrażanie zezwolenia na zbycie akcji imiennych, oraz wyrażenie zgody na zamianę akcji na
  okaziciela na akcje imienne;
  17) Wybieranie biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego,
  zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w celu zapewnienia należytej niezależności
  opinii;
  18) Wyrażanie opinii na temat projektów uchwał Walnego Zgromadzenia oraz m ateriałów, które
  będą przedstawione akcjonariuszom;
  19) Dokonywanie oceny czy istnieje konflikt interesów między Członkiem Rady Nadzorczej
  a Spółką;
  20) Nadzór nad przestrzeganiem przez Spółkę zasad dobrych praktyk;
  21) Ustalanie tekstu jednolitego Statutu Spółki po k ażdorazowych zmianach Statutu;
  22) Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście;
  23) Rada Nadzorcza wyłania Członków Komitetu Audytu w Spółce i sprawuje nad nim nadzór;
  24) Rada Nadzorcza akceptuje i zatwierdza regulamin działalności Komitetu Audytu;
  3. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie.
  WALNE ZGROMADZENIE
  §24
  Walne Zgromadzenie może obradować jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
  §25
  Walne Zgromadzenia odbywać się mogą w statutowej siedzibie Spółki.
  §26
  1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd w terminie 6 miesięcy po upływie każdego
  roku obrotowego. Rada Nadzorcza zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie
  zwoła go w przepisanym terminie.
  2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje:
  1) Zarząd;
  2) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy lub na
  pisemny wniosek Rady Nadzorczej albo na pisemny wniosek akcjonariuszy reprezentujący co
  najmniej 1/20 (jedna dwudziestą) część kapitału zakładowego, których wniosek m usi
  zawierać punkty porządku obrad;
  3) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni
  od daty zgłoszenia wniosku;
  4) Rada Nadzorcza zwołuje Walne Zgromadzenie w przypadku gdy Zarząd nie zwoła Walnego
  Zgromadzenia w przepisany m terminie;


  5) Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala zwołujący Walne Zgromadzenie.
  6) Akcjonariusz lub akcjonariusze, mogą wystąpić z wnioskiem, aby jeden lub kilka
  dodatkowych punktów zostało włączonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
  Procedury i t erminy, które stosuje się do takich wniosków, ustanawiane są przez prawo
  krajowe Państwa Członkowskiego w którym siedzibę ma Spółka.
  §27
  1. Walne Zgromadzenie jest zdolne do powzięcia uchwał niezależnie od ilości
  reprezentowanych na nim akcji o ile kodeks sp ółek handlowych nie stanowi inaczej.
  2. Każda akcja daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do jednego głosu.
  3. Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów oddanych. Uchwały Walnego
  Zgromadzenia podejmowane są większością ¾ głosów w sprawach:
  1) Zmian Statutu,
  2) Emisj i obligacji zamiennych i obligacji z prawem pierwszeństwa objęcia akcji,
  3) Umorzenia akcji,
  4) Obniżenia kapitału zakładowego,
  5) Zbycia przedsiębiorstwa albo jego zorganizowanej części,
  6) Rozwiązania Spółki,
  7) Połączenia Spółki z inną spółką,
  §28
  Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są bezwzględną większością głosów oddanych, jeżeli
  niniejszy Statut lub ustawa nie stanowią inaczej. Większość ta wymagana jest w następujących
  sprawach:
  1) Rozpatrzenia i przyjęcia sprawozdania Zarządu, bilansu oraz rachunku zysków i strat za
  ubiegły rok obrachunkowy;
  2) Podjęcia uchwały co do podziału zysku i pokrycia strat;
  3) Udzielenia absolutorium władzom Spółki z wykonania przez nie obowiązków.
  §29
  Przedmiot działalności Spółki może zostać zmieniony bez obowiązku wyk upu akcji Akcjonariuszy,
  którzy nie zgadzają się na zmianę, jeżeli uchwała o zmianie przedmiotu działalności zostanie podjęta
  większością dwóch trzecich głosów przy obecności osób reprezentujących co najmniej połowę
  kapitału zakładowego.
  §30
  Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz
  nad wnioskami o odwołanie członków władz lub likwidatorów Spółki, bądź o pociągnięciu ich do
  odpowiedzialności, jak również w sprawach osobistych.
  §31
  1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego
  wskazana, po czym spośród uprawnionych do głosowania wybiera się Przewodniczącego
  Zgromadzenia.
  2. Walne Zgromadzenie ustala swój Regulamin.
  §32
  Akcjonariusze uczestniczą w Walnym Zgro madzeniu osobiście lub przez ustanowionych na piśmie
  pełnomocników.
  §33


  1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia oprócz spraw wskazanych w ustawie należą sprawy
  w zakresie:
  1) Ustalania na wniosek Zarządu kierunków rozwoju Spółki oraz programów jej działalności;
  2) Rozpatrywania i zatwierdzania sprawozdań Zarządu, bilansu oraz rachunku zysków i strat za
  ubiegły rok obrachunkowy;
  3) Podejmowania uchwał o podziale zysków i pokryciu strat oraz tworzenia funduszy celowych;
  4) Udzielania Radzie Nadzorczej i Zarządowi absolutorium z wykonania obowiązków;
  5) Wyboru i odwołania członków Rady Nadzorczej;
  6) Podwyższania lub obniżania kapitału zakładowego;
  7) Zmiany Statutu Spółki;
  8) Rozwiązania i likwidacji Spółki;
  9) Rozpatrywania i rozstrzygania wniosków przedstawionych przez Radę Nad zorczą;
  10) Uchwalania Regulaminu Rady Nadzorczej;
  11) Określenia dnia prawa do dywidendy i dnia wypłaty dywidendy;
  12) Transakcji nabycia, zbycia lub obciążenia aktywów Spółki przekraczającej 1/3 wartości
  kapitałów własnych Spółki za poprzedni rok obrotowy;
  13) Zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa oraz ustanowienie na nim użytkowania lub
  zastawu
  14) Emisji obligacji zamiennych na akcje i obligacji z prawem pierwszeństwa.
  2. Ponadto uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają inne sprawy określone w niniejszym
  Statucie oraz prz episami prawa.
  GOSPODARKA SPÓŁK=
  §34
  Rokiem obrachunkowym Spółki jest rok kalendarzowy.
  §35
  1. Czysty zysk Spółki może być przeznaczony na:
  1) Kapitał zapasowy;
  2) Fundusz inwestycji;
  3) Kapitał rezerwowy;
  4) Dywidendę;
  5) =nne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.
  2. Uchwałą Walnego Zgromadzenia mogą być tworzone inne fundusze celowe. Uchwała określi
  rodzaje i sposób tworzenia (sposób finansowania) tych funduszy.
  §36
  Wypłata dywidendy dokonywana jest w terminie określeniem przez Walne Zgromadzenie. Uchwa ła
  Walnego Zgromadzenia w tym względzie powinna wskazywać również datę ustalenia prawa do
  dywidendy.
  POSTANOW=EN=A KOŃCOWE
  §37
  Wymagane prawem ogłoszenia Spółka zamieszcza zgodnie z obowiązującym stanem prawnym.
  § 38
  Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji. Likwidacje prowadzi się pod firmą
  Spółki z dodatkiem „w likwidacji”. Likwidatorami są Członkowie Zarządu chyba, że Walne


  Zgromadzenie postanowi odmiennie.
  § 39
  Rozwiązanie Spółki powodują:
  a) Uchwała Walnego Zgromadze nia o rozwiązaniu Spółki,
  b) Inne przyczyny przewidziane prawem.
  § 40
  W zakresie nieuregulowanym niniejszym statutem maja zastosowanie przepisy Kodeksu spółek
  handlowych, uchwały organów Spółki oraz inne akty normatywne obowiązujące Spółkę.

  Opis zmian:
  Zmiana par. 6 – Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego 24.09.2018r.


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Platynowe Inwestycje SA
ISIN:PLADDRG00015
NIP:5260300948
EKD: 68.10 kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
Adres: Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 35 09-407 Płock
Telefon:+48 22 2905797
www:www.platynoweinwestycje.pl
gpwlink:platynowe-inwestycje.gpwlink.pl
Kalendarium raportów
2019-04-30Raport roczny
2019-05-30Raport za I kwartał
2019-09-27Raport półroczny
2019-11-29Raport za III kwartał
2019-04-30Raport roczny
2019-05-30Raport za I kwartał
2019-09-27Raport półroczny
Komentarze o spółce PLATYNOWE INWESTYC...
2018-09-04 12:21:39
dno
Ta spółka to nic więcej.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 Tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649