Raport.

PLATYNOWE INWESTYCJE SE (27/2018) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 27.07.2018r. po przerwie w obradach.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd Platynowe Inwestycje SE w Płocku w załączeniu do niniejszego raportu przekazuje treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 27.07.2018r. po przerwie obradach ogłoszonej 29.06.2018r.

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik


  UCHWAŁA NUMER 1
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
  PLA TYNOWE INWESTYCJE SE z siedzibą w Płocku
  z dnia 27 lipca 2018 roku
  w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki

  Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 359 §1 Kodeksu Spółek
  Handlowych w związku z art. 9 i art. 53 Rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z
  dnia 8 października 2001 roku postanawia:

  § 1
  1. Umorzyć łącznie 6.538.648 (sześć milionów pięćset trzydzieści osiem tysięcy
  sześćset czterdzieści osiem) akcji zwykłych PLATYNOWE INWESTYCJE SE w
  Płocku o wartości nominalnej 0,10 zł (dzies ięć groszy) każda tj. o łącznej wartości
  nominalnej 653.864,80 zł (sześćset pięćdziesiąt trzy tysiące osiemset sześćdziesiąt
  cztery złote 80/100), w tym:
  a) 651.000 (sześćset pięćdziesiąt jeden tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela
  PLATYNOWE INWESTYCJE SE serii A1 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć
  groszy) każda, tj. o łącznej wartości nominalnej 65.100,00 zł (sześćdziesiąt pięć
  tysięcy sto złotych 00/100),
  b) 8.300 (osiem tysięcy trzysta) akcji zwykłych na okaziciela PLATYNOWE
  INWESTYCJE S.A. serii A2 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
  tj. o łącznej wartości nominalnej 830,00 zł (osiemset trzydzieści złotych),
  c) 3.000 (trzy tysiące) akcji zwykłych na okaziciela PLATYNOWE INWESTYCJE
  SE serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesię ć groszy) każda, tj. o łącznej
  wartości nominalnej 300,00 zł (trzysta złotych),
  d) 5.835.348 (pięć milionów osiemset trzydzieści pięć tysięcy trzysta czterdzieści
  osiem) akcji zwykłych na okaziciela PLATYNOWE INWESTYCJE SE serii F o
  wartości nominalnej 0,1 0 zł (dziesięć groszy) każda tj. o łącznej wartości nominalnej
  583.534,80 zł (pięćset osiemdziesiąt trzy tysiące pięćset trzydzieści cztery 80/100).
  które Spółka nabyła w ramach skupu akcji własnych prowadzonego na podstawie i w
  wykonaniu uchwały Nadzwycza jnego Walnego Zgromadzenia nr 8 z dnia 03
  stycznia 2018 roku w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do nabycia
  własnych akcji Spółki w celu umorzenia.
  oraz
  e) 41.000 (czterdzieści jeden tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela PLATYNOWE
  INWESTYCJ E SE serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda tj. o
  łącznej wartości nominalnej 4.100,00 zł (cztery tysiące sto złotych). które Spółka
  nabyła w ramach skupu akcji własnych prowadzonego na podstawie i w wykonaniu
  uchwały Zwyczajnego Wal nego Zgromadzenia nr 19 z dnia 23.05.2017roku w
  sprawie zobowiązania i upoważnienia Zarządu do skupu akcji własnych.
  2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że umorzenie akcji nastąpi bez


  dodatkowego wynagrodzenia dla akcjonariuszy ze względu na fakt, że nabycie akcji
  przeznaczonych do umorzenia przez Spółkę nastąpiło zgodnie z treścią uchwał
  Walnego Zgromadzenia Spółki za zgodą akcjonariusza za odpowiednim
  wynagrodzeniem (umorzenie dobrowolne za zgodą akcjonariusza).
  3. Związane z umorzeniem akcji wska zanych w ust. 1 obniżenie kapitału
  zakładowego nastąpi w drodze zmiany Statutu Spółki z zachowaniem procedury
  konwokacyjnej określonej w art. 456 Kodeksu spółek handlowych.
  4. Obniżenie kapitału zakładowego związane z umorzeniem akcji nastąpi o kwotę
  odpow iadającą wartości nominalnej umarzanych akcji tj. kwotę 653.864,80 zł
  (sześćset pięćdziesiąt trzy tysiące osiemset sześćdziesiąt cztery złote 80/100).
  5. Umorzenie akcji nastąpi z chwilą zarejestrowania przez Sąd odpowiedniej
  zmiany statutu dotyczącej obni żenia kapitału zakładowego.
  6. Obniżenie kapitału zakładowego i związana z tym zmiana statutu nastąpi na
  podstawie odrębnej uchwały podjętej przez niniejsze Walne Zgromadzenie.

  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z zastrzeżeniem § 1 ust 5.

  Prze wodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. Przewodniczący stwierdził,
  że w głosowaniu jawnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi
  7.658.244, liczba głosów z tych akcji wynosi 7.658.244, procentowy udział tych
  akcji w kapitale zakładowy m wynosi 38,64%, procentowy udział ogółem w liczbie
  głosów wynosi 38,64% w głosowaniu oddano „za” łączną liczbę 7.658.244 ważnych
  głosów, łączną liczbę głosów ważnych „przeciw” oddano 0, łączną liczbę ważnych
  głosów „wstrzymujących się” oddano 0, sprzeciwó w nie zgłoszono.

  UCHWAŁA NUMER 2
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
  PLATYNOWE INWESTYCJE SE z siedzibą w Płocku
  z dnia 27 lipca 2018 roku
  w sprawie obniżenia kapitału zakładowego i zmiany Statutu Spółki

  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działają c na podstawie art. 360 § 1, art.430
  § 1, art. 455 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 9 i art. 53
  Rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 roku oraz § 33
  ust. 1 pkt 4) Statutu Spółki postanawia:

  § 1
  W związku z podję ciem przez Walne Zgromadzenie Spółki uchwały w sprawie
  umorzenia 6.538.648 (sześć milionów pięćset trzydzieści osiem tysięcy sześćset
  czterdzieści osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii: A1, A2, C i F spółki
  PLATYNOWE INWESTYCJE SE o wartości nominalne j 0,10 zł (dziesięć groszy)
  każda, o łącznej wartości nominalnej 653.864,80 zł (sześćset pięćdziesiąt trzy tysiące
  osiemset sześćdziesiąt cztery złote 80/100), Zwyczajne Walne Zgromadzenie


  postanawia obniżyć kapitał zakładowy Spółki w drodze zmiany statutu w drodze
  umorzenia 6.538.648 (sześć milionów pięćset trzydzieści osiem tysięcy sześćset
  czterdzieści osiem) akcji zwykłych na okaziciela PLATYNOWE INWESTYCJE SE
  o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda o łącznej wartości nominalnej
  653.864,80 zł (sześćset pięćdziesiąt trzy tysiące osiemset sześćdziesiąt cztery złote
  80/100) tj. obniżyć kapitał z kwoty 1.982.000 zł (jeden milion dziewięćset
  osiemdziesiąt dwa tysiące złotych 00/100) do kwoty 1.328.135,20 zł (jeden milion
  trzysta dwadzieścia osie m tysięcy sto trzydzieści pięć złotych 20/100) tj. o kwotę
  653.864,80 zł (sześćset pięćdziesiąt trzy tysiące osiemset sześćdziesiąt cztery złote
  80/100).
  Cel umorzenia akcji i obniżenia kapitału:
  Celem obniżenia kapitału zakładowego jest dystrybucja kapit ału dla akcjonariuszy w
  związku z nadwyżkami w spółce.

  § 2
  Obniżenie kapitału zakładowego nastąpi po przeprowadzeniu postępowania
  konwokacyjnego, o którym mowa w art. 456 §1 k.s.h.

  § 3
  W związku z obniżeniem kapitału zakładowego Spółki dokonuje się zmi any treści
  Statutu Spółki w ten sposób, że skreśla się dotychczasową treść § 6 Statutu Spółki w
  całości oraz nadaje się mu nowe następujące brzmienie:  § 6
  1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.328.135,20 zł (jeden milion trzysta
  dwadzieścia osiem tysięc y sto trzydzieści pięć złotych 20/100).
  2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 13.281.352 (trzynaście milionów dwieście
  osiemdziesiąt jeden tysięcy złotych trzysta pięćdziesiąt dwie) akcji o wartości
  nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.
  3. Kapitał zakładowy dzieli się na:
  - akcje serii A2 w ilości 235.700 (dwieście trzydzieści pięć tysięcy siedemset) akcji
  na okaziciela od numeru 000.001 do numeru 235.700, o wartości nominalnej 0,10
  zł(dziesięć groszy) każda akcja;
  - akcje serii B w ilości 40.000 (czterdzieści tysięcy) akcji na okaziciela od numer
  00.001 do numeru 40.000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda
  akcja;
  - akcje serii C w ilości 107.000 (sto siedem tysięcy) akcji na okaziciela od numeru
  000.001 do numeru 107.000 , o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda
  akcja;
  - akcje serii D w ilości 200.000 (dwieście tysięcy) akcji na okaziciela od numeru
  000.001 do numeru 200.000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda
  akcja;


  - akcje serii E w ilośc i 600.000 (sześćset tysięcy) akcji na okaziciela od numeru
  000.001 do numeru 600.000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda
  akcja;
  - akcje serii F w ilości 12.098.652 (dwanaście milionów dziewięćdziesiąt osiem
  tysięcy sześćset pięćdziesiąt dwie) akcje na okaziciela od numeru 00.000.001 do
  numeru 12.098.652, o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) każda akcja;”

  § 4
  1. Zwy czajne Walne Zgromadzenia postanawia upoważnić Zarząd Spółki do
  dokonania wszelkich niezbędnych czynności celem realizacji postanowień niniejszej
  uchwały oraz uchwały niniejszego Zgromadzenia w przedmiocie umorzenia akcji.
  2. Zwyczajne Walne Zgromadzenia p ostanawia upoważnić Radę Nadzorczą do
  sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wynikające
  z treści niniejszej Uchwały.

  § 5
  Uchwała wchodzi w życie z dniem rejestracji dokonanej przez sąd rejestrowy.

  Przewodniczący stwierdzi ł, że uchwała została podjęta. Przewodniczący stwierdził,
  że w głosowaniu jawnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi
  7.658.244, liczba głosów z tych akcji wynosi 7.658.244, procentowy udział tych
  akcji w kapitale zakładowym wynosi 38,64%, pro centowy udział ogółem w liczbie
  głosów wynosi 38,64% w głosowaniu oddano „za” łączną liczbę 7.658.244 ważnych
  głosów, łączną liczbę głosów ważnych „przeciw” oddano 0, łączną liczbę ważnych
  głosów „wstrzymujących się” oddano 0, sprzeciwów nie zgłoszono.  UCHWAŁA NUMER 4
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
  PLATYNOWE INWESTYCJE Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku
  z dnia 27 lipca 2018 roku
  w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego
  Statutu Spółki

  § 1
  Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki,
  obejmującego zmiany wprowadzone przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  Przewodniczący stwierdził, że uchwała została po djęta. Przewodniczący stwierdził,
  że w głosowaniu jawnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi


  7.658.244, liczba głosów z tych akcji wynosi 7.658.244, procentowy udział tych
  akcji w kapitale zakładowym wynosi 38,64%, procentowy udział ogółem w liczbie
  głosów wynosi 38,64% w głosowaniu oddano „za” łączną liczbę 7.658.244 ważnych
  głosów, łączną liczbę głosów ważnych „przeciw” oddano 0, łączną liczbę ważnych
  głosów „wstrzymujących się” oddano 0, sprzeciwów nie zgłoszono.
  Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Zgromadzenie.
  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

Rozmowa z Mateuszem Zawadzkim - Prezesem Zarządu Ultimate Games

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Platynowe Inwestycje SA
ISIN:PLADDRG00015
NIP:5260300948
EKD: 68.10 kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
Adres: Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 35 09-407 Płock
Telefon:+48 22 2905797
www:www.platynoweinwestycje.pl
Kalendarium raportów
2019-05-30Raport za I kwartał
2019-09-27Raport półroczny
2019-11-29Raport za III kwartał
2019-05-30Raport za I kwartał
2019-09-27Raport półroczny
Komentarze o spółce PLATYNOWE INWESTYC...
2018-09-04 12:21:39
dno
Ta spółka to nic więcej.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649