Raport.

PLASMA SYSTEM SA (20/2018) Rejestracja zmiany Statutu Spółki

Zarząd Spółki Plasma SYSTEM S.A. z siedzibą w Siemianowicach Śląskich informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego o dokonaniu w dniu 27 lipca 2018 r. wpisu zmian w Statucie Spółki w związku z uchwałą nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 czerwca 2018 r. (Raport EBI nr 16/2018 opublikowany w dniu 29.06.2018r.).
Zarząd Plasma SYSTEM S.A. informuje, że zarejestrowane zostały zmiany treści:
1) § 21 ust. 1 Statutu Spółki:
Przed zmianą: "§ 21.1. Zarząd Spółki będzie się składał z 3 (trzech) do 5 (pięciu) członków powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą."
Po zmianie: "§ 21.1. Zarząd Spółki będzie się składał z 1 (jednego) do 5 (pięciu) członków powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą."
2) § 22 Statutu Spółki:
Przed zmianą: "§ 22. Do składania i przyjmowania oświadczeń woli w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu lub jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem."
Po zmianie: "§ 22. W przypadku Zarządu jednoosobowego do składania i przyjmowania oświadczeń woli w imieniu Spółki upoważniony jest Członek Zarządu samodzielnie. W przypadku powołania Zarządu wieloosobowego do składania i przyjmowania oświadczeń woli w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu lub jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem."
Emitent w załączeniu przekazuje ujednoliconą treść Statutu Spółki, uwzględniającą zarejestrowaną przez sąd zmianę.
Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2, pkt 2 a) oraz § 6 ust. 4 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik
  
  Zarejestrowany przez S
  ąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach
  Wydzia VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru S
  ądowego
  w dniu 27 lipca 2018 roku

  TEKST UJEDNOLICONY STATUTU SPÓKI Plasma SYSTEM Spóka Akcyjna
  z siedzib ą w Siemianowicach Ślą skich

  Z uwzgl ędnieniem zmian uchwalonych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy:
  dnia 08.04.2004r. za numerem Rep. A 4888/2004 Gabri eli Morawskiej, notariusz
  w Siemianowicach Ślą skich; dnia 25.01.2005r. za numerem Rep. A 523/2005 Elwiry
  Kucharskiej, notariusz w Siemianowicach Ślą skich; dnia 29.06.2005r. za numerem
  Rep. A 4867/2005 Elwiry Kucharskiej, notariusz w Si emianowicach Ślą skich; dnia
  03.10.2005r. za numerem Rep. A 7282/2005 Gabrieli M orawskiej, notariusz
  w Katowicach; dnia 26.02.2008r. za numerem Rep. A 2 159/2008 Katarzyny Walotek,
  notariusz w Katowicach; dnia 30.06.2009r. za numere m Rep. A 5162/2009 Elwiry
  Kucharskiej, notariusz w Siemianowicach Ślą skich; dnia 18.11.2009r. za numerem
  Rep. A 8729/2009 Elwiry Kucharskiej, notariusz w Si emianowicach Ślą skich; dnia
  30.11.2009r. za numerem Rep. A 9103/2009 Elwiry Kuc harskiej, notariusz
  w Siemianowicach Ślą skich; dnia 03.02.2010r. za numerem Rep. A 520/2010 Elwiry
  Kucharskiej, notariusz w Siemianowicach Ślą skich; dnia 30.06.2011r. za numerem
  Rep. A 2153/2011 Elwiry Kucharskiej, notariusz w Si emianowicach Ślą skich; dnia
  14.05.2013r. za numerem Rep. A 1103/2013 Ewy Ku źniak, notariusz
  w Siemianowicach Ślą skich; dnia 04.07.2013r. za numerem Rep. A 1603/201 3 Ewy
  Ku źniak, notariusz w Siemianowicach Ślą skich; dnia 18.01.2016r. za numerem Rep.
  A 100/2016 Ewy Ku źniak, notariusz w Katowicach; dnia 22.11.2016r. za numerem
  Rep. 8316/2016 Marcina Gregorczyka, notariusza w Ka towicach; dnia 09.04.2018r.
  za numerem Rep. 2455/2018 Marcina Gregorczyka, nota riusza w Katowicach; dnia
  29.06.2018r. za numerem Rep. 5283/2018 Jacka Wojdy o, notariusza
  w Katowicach;:

  Stawaj ący wymienieni w komparycji aktu o świadczaj ą, że - jako zao życiele -
  zawi ązuj ą Spók ę akcyjn ą, zwan ą dalej Spók ą i ustalaj ą Statut tej że Spóki
  o tre ści jak ni żej.

  POSTANOWIENIA OGÓLNE
  § 1
  1. Spóka b ędzie prowadzona pod firm ą Plasma SYSTEM Spóka Akcyjna.
  2. Spóka mo że u żywa ć w obrocie skrótu firmy w brzmieniu: Plasma
  SYSTEM S.A.
  3. Spóka ma prawo u żywa ć wyró żniaj ących j ą znaków graficznych.  

  § 2
  Siedziba Spóki mie ści si ę w Siemianowicach Ślą skich.

  § 3
  1. Terenem dziaania Spóki jest obszar Rzeczypospolit ej Polskiej oraz
  zagranicy.
  2. Na obszarze swego dziaania Spóka mo że tworzy ć oddziay
  i przedstawicielstwa w kraju oraz za granic ą, jak równie ż powoywa ć
  przedsi ębiorstwa wytwórcze, handlowe, usugowe i o środki badawczo -
  rozwojowe oraz uczestniczy ć w innych spókach w kraju i za granic ą
  za zgod ą wa ściwych organów i przy zachowaniu odpowiednich przep isów.

  § 4
  Zao życielami Spóki s ą spóka „SYSTEM” Spóka Akcyjna z siedzibą
  w Katowicach oraz Tomasz Tustochowicz .

  § 5
  Czas trwania Spóki jest nie oznaczony.

  PRZEDMIOT DZIAALNO ŚCI SPÓKI

  § 6
  Przedmiotem dziaalno ści Spóki jest:
  1. PKD 25.11.Z Produkcja konstrukcji metalowych i ich czci,
  2. PKD 25.61.Z Obróbka metali i nakadanie powok na m etale,
  3. PKD 25.62.Z Obróbka mechaniczna elementów metalowyc h,
  4. PKD 25.29.Z Produkcja pozostaych zbiorników, cyste rn i pojemników
  metalowych,
  5. PKD 25.50.Z Kucie, prasowanie, wytaczanie i walcow anie metali;
  metalurgia proszków,
  6. PKD 25.99.Z Produkcja pozostaych gotowych wyrobów metalowych, gdzie
  indziej niesklasyfikowana,
  7. PKD 29.32.Z Produkcja pozostaych cz ci i akcesoriów do pojazdów
  silnikowych, z wy ączeniem motocykli,
  8. PKD 33.11.Z Naprawa i konserwacja metalowych wyrobó w gotowych,
  9. PKD 33.12.Z Naprawa i konserwacja maszyn,
  10. PKD 33.13.Z Naprawa i konserwacja urz ądze ń elektronicznych
  i optycznych,
  11. PKD 33.14.Z Naprawa i konserwacja urz ądze ń elektrycznych,
  12. PKD 33.20.Z Instalowanie maszyn przemysowych, sprz ętu i wyposa żenia,
  13. PKD 38.31.Z Demonta ż wyrobów zu żytych,


  

  14. PKD 38.32.Z Odzysk surowców z materiaów segregowan ych,
  15. PKD 46.14.Z Dziaalno agentów zajmuj ących si ę sprzeda maszyn,
  urz ądze ń przemysowych, statków i samolotów,
  16. PKD 46.19.Z Dziaalno agentów zajmuj ących si ę sprzeda towarów
  ró żnego rodzaju,
  17. PKD 46.71.Z Sprzeda ż hurtowa paliw i produktów pochodnych,
  18. PKD 46.90.Z Sprzeda ż hurtowa niewyspecjalizowana,
  19. PKD 63.12.Z Dziaalno portali internetowych,
  20. PKD 63.99.Z Pozostaa dziaalno usugowa w zakresie informacji, gdzie
  indziej niesklasyfikowana,
  21. PKD 64.99.Z Pozostaa finansowa dziaalno usugowa, gdzie indziej
  niesklasyfikowana, z wy ączeniem ubezpiecze ń i funduszów emerytalnych, -
  22. PKD 70.22.Z Pozostae doradztwo w zakresie prowadze nia dziaalności
  gospodarczej i zarz ądzania,
  23. PKD 71.12.Z Dziaalno w zakresie in żynierii i zwi ązane z ni ą doradztwo
  techniczne,
  24. PKD 71.20.B Pozostae badania i analizy techniczne,
  25. PKD 72.11.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dzi edzinie
  biotechnologii,
  26. PKD 72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dzi edzinie pozostaych
  nauk przyrodniczych i technicznych,
  27. PKD 73.11.Z Dziaalno agencji reklamowych,
  28. PKD 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej,
  29. PKD 74.10.Z Dziaalno w zakresie specjalistycznego projektowania,
  30. PKD 74.90.Z Pozostaa dziaalno profesjonalna, naukowa i techniczna,
  gdzie indziej niesklasyfikowana,
  31. PKD 77.11.Z Wynajem i dzier żawa samochodów osobowych i furgonetek,
  32. PKD 77.12.Z Wynajem i dzier żawa pozostaych pojazdów samochodowych,
  z wy ączeniem motocykli,
  33. PKD 77.39.Z Wynajem i dzier żawa pozostaych maszyn, urz ądze ń oraz
  dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane,
  34. PKD 77.40.Z Dzier żawa wasno ści intelektualnej i podobnych produktów,
  z wy ączeniem prac chronionych prawem autorskim,
  35. PKD 82.30.Z Dziaalno zwi ązana z organizacj ą targów, wystaw
  i kongresów,
  36. PKD 82.99.Z Pozostaa dziaalno wspomagaj ąca prowadzenie dziaalno ści
  gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana,
  37. PKD 85.59.B Pozostae pozaszkolne formy edukacji, g dzie indziej
  niesklasyfikowane,
  38. PKD 85.60.Z Dziaalno wspomagaj ąca edukacj ę,
  39. PKD 94.11.Z Dziaalno organizacji komercyjnych i pracodawców.
  Powy ższe postanowienia nie uchybiaj ą przepisom prawnym obowi ązuj ącym
  w Rzeczypospolitej Polskiej dotycz ącym konieczno ści uzyskania odpowiednich
  zezwole ń i koncesji wydawanych przez wa ściwe organy pa ństwowe, a w razie
  wymogu uzyskania zezwolenia lub koncesji Spóka prz ed rozpoczęciem
  dziaalno ści w tym zakresie uzyska takowe.


  

  KAPITA ZAKADOWY
  § 7
  1. Kapita zakadowy Spóki wynosi 10.983.486,00 z (s ownie: dziesi
  milionów dziewi set osiemdziesi ąt trzy tysi ące czterysta osiemdziesi ąt
  sze zotych) i dzieli si ę na 5.491.743 (sownie: pi milionów czterysta
  dziewi dziesi ąt jeden tysi ęcy siedemset czterdzie ści trzy) akcje o warto ści
  nominalnej 2 z (sownie: dwa zote) ka żda, z czego:
  a) 500.000 akcji imiennych serii A o numerach od 1 do 500.000,
  b) 500.000 akcji imiennych serii B o numerach od 1 do 500.000,
  c) 1.000.000 akcji na okaziciela serii C o numerach od 1 do 1.000.000,
  d) 800.000 akcji na okaziciela serii D o numerach o d 1 do 800.000,
  e) 2.691.743 akcji imiennych serii E o numerach od 1 do 2.691.743.
  2. Pierwsza emisja akcji obejmuje emisj ę serii „A” o numerach kolejnych
  od 1 do 60.
  3. Ka żdy akcjonariusz mo że posiada ć wi ęcej ni ż jedn ą akcj ę.
  4. Przy zawi ązaniu Spóki akcje pokrywane s ą w cao ści gotówk ą.
  5. Akcje imienne mog ą by ć na danie akcjonariusza zamienione na akcje
  na okaziciela za zgod ą Rady Nadzorczej wyra żon ą w formie uchway, która
  mo że by ć podj ęta w trybie okre ślonym w § 19.7 niniejszego Statutu.
  Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest n iedopuszczalna.

  § 8
  1. Akcje serii A pierwszej emisji zostay obj ęte w nast ępuj ący sposób:
  - SYSTEM S.A. z siedzib ą w Katowicach obejmuje 59 (pi dziesi ąt
  dziewi ) akcji imiennych serii „A” o warto ści po 10.000,00 z (dziesi 
  tysi ęcy zotych) ka żda, oznaczonych numerami od 1 (jeden) do 59
  (pi dziesi ąt dziewi ) o ącznej warto ści 590.000,00 z (pi set
  dziewi dziesi ąt tysi ęcy zotych),
  - Tomasz Tustochowicz obejmuje 1 (jeden) akcj ę imienn ą serii „A”
  o warto ści 10.000,00 z (dziesi tysi ęcy zotych), oznaczon ą numerem 60
  (sze dziesi ąt).
  2. Cena emisji akcji obj ętych w śród zao życieli jest równa cenie nominalnej.
  3. Zao życiele zobowi ązuj ą si ę do opacenia w cao ści gotówk ą obejmowanych
  akcji w wysoko ści ich warto ści nominalnej przed zarejestrowaniem Spóki.

  § 9
  1. Spóka mo że emitowa ć akcje imienne oraz akcje na okaziciela.
  2. Akcje mog ą by ć pokrywane wkadem niepieni nym lub gotówk ą.
  3. Kapita zakadowy mo że by ć podwy ższony w drodze emisji nowych akcji
  tak na okaziciela, jak i imiennych lub w drodze pod wyższenia warto ści akcji
  istniej ących.
  4. Spóka mo że emitowa ć obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje oraz
  obligacje z prawem pierwsze ństwa, a tak że warranty subskrypcyjne.


  

  § 10

  1. Akcje mog ą by ć umarzane moc ą uchway Walnego Zgromadzenia w drodze
  ich nabycia przez Spók ę.
  2. Umorzenie przymusowe nast ępuje za wynagrodzeniem, które nie mo że by ć
  ni ższe od warto ści przypadaj ących na akcj ę aktywów netto, wykazanych
  w sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy, pomniejszonych
  o kwot ę przeznaczon ą do podziau mi ędzy akcjonariuszy.

  3. Uchwaa Walnego Zgromadzenia okre śli ć powinna w szczególno ści:
  podstaw ę prawn ą umorzenia, wysoko wynagrodzenia przysuguj ącego
  akcjonariuszowi akcji umorzonych oraz sposób obni żenia kapitau
  zakadowego.
  § 11
  Akcje Spóki s ą zbywalne.
  § 12
  1. Akcjonariusz ma prawo do udziau w zysku wynikaj ącym z rocznego
  sprawozdania finansowego i przeznaczonym do podzia u uchwaą Walnego
  Zgromadzenia. Zarz ąd mo że podj uchwa ę o wypacie akcjonariuszom
  zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy, je żeli jej sprawozdanie
  finansowe za ostatni rok obrotowy wykazuje zysk ora z Spóka posiada
  ś rodki wystarczaj ące na wypat ę takiej zaliczki. Zaliczka stanowi ć mo że
  najwy żej poow ę zysku osi ągni ętego od ko ńca ostatniego roku obrotowego
  powi ększonego o niewypacone zyski z poprzednich lat obr otowych oraz
  pomniejszonego o straty z lat poprzednich i kwoty o bowiązkowych
  kapitaów rezerwowych utworzonych zgodnie z ustaw ą lub niniejsz ą
  umow ą. Wypata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej w f ormie
  uchway.
  2. Kwoty przeznaczone do podziau mi ędzy akcjonariuszy nie mog ą
  przekracza ć zysku za ostatni rok obrotowy powi ększonego o kwoty
  przekazane na kapitay rezerwowe w poprzednich lata ch i pomniejszonego
  o poniesion ą strat ę oraz o kwoty przekazane na fundusze rezerwowe, któ re
  nie mog ą by ć przeznaczone na wypat ę dywidendy.
  3. Dzie ń, wedug którego ustala si ę list ę akcjonariuszy uprawnionych
  do dywidendy za dany rok obrotowy (dzie ń dywidendy) oraz termin wypaty
  dywidendy okre śla uchwaa Walnego Zgromadzenia.


  ORGANY SPÓKI
  § 13
  Organami Spóki s ą:
  1. Walne Zgromadzenie,
  2. Rada Nadzorcza,
  3. Zarz ąd.


  

  WALNE ZGROMADZENIE § 14
  1. Walne Zgromadzenie mo że by ć zwyczajne lub nadzwyczajne.
  2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwouje corocznie Zarz ąd, nie pó źniej ni ż
  w terminie sze ściu miesi ęcy po upywie ka żdego roku obrotowego.
  3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwouje Zarz ąd z wasnej inicjatywy,
  na wniosek akcjonariuszy reprezentuj ących co najmniej 1/20 (jedn ą
  dwudziest ą) kapitau zakadowego lub Rady Nadzorczej, zawiera ją cy
  równie ż danie umieszczenia okre ślonych spraw w porz ądku obrad tego
  Zgromadzenia, który nale ży zo ży ć Zarz ądowi na pi śmie lub w postaci
  elektronicznej. Zarz ąd zwouje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
  w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia dania.
  4. Rada Nadzorcza ma prawo zwoania Zwyczajnego Walneg o Zgromadzenia,
  je żeli nie zwoa go Zarz ąd w terminie okre ślonym w ust.2, oraz
  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia je żeli uzna jego zwoanie
  za wskazane. Akcjonariusze reprezentuj ący co najmniej poow ę kapitau
  zakadowego lub co najmniej poow ę ogóu gosów w Spóce mog ą zwoa ć
  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.
  5. Walne Zgromadzenie zwouje si ę poprzez ogoszenie dokonywane
  na stronie internetowej Spóki oraz w sposób okre ślony dla przekazywania
  informacji bie cych zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i wa runkach
  wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizow anego systemu
  obrotu oraz o spókach publicznych. Ogoszenie powi nno być dokonane co
  najmniej na dwadzie ścia sze dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.
  Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentuj ący co najmniej 1/20 (jedn ą
  dwudziest ą) kapitau zakadowego mog ą da ć umieszczenia okre ślonych
  spraw w porz ądku obrad najbli ższego Walnego Zgromadzenia. danie
  zawieraj ące uzasadnienie lub projekt uchway dotycz ącej proponowanego
  punktu porz ądku obrad, powinno zosta ć zgoszone Zarz ądowi nie pó źniej
  ni ż na 21 (dwadzie ścia jeden) dni przed wyznaczonym terminem
  Zgromadzenia. danie mo że zosta ć zo żone w postaci elektronicznej.
  Zarz ąd jest obowi ązany niezwocznie, jednak nie pó źniej ni ż na 18
  (osiemna ście) dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromad zenia,
  ogosi ć wprowadzone na danie akcjonariuszy w porz ądku obrad zmiany
  w sposób wa ściwy dla zwoania Walnego Zgromadzenia.
  6. W przypadku gdy wszystkie akcje wyemitowane przez S pókę s ą imienne,
  Walne Zgromadzenie mo że by ć zwoane za pomoc ą listów poleconych,
  poczt ą kuriersk ą, za pisemnym potwierdzeniem odbioru, wysanymi co
  najmniej dwa tygodnie przed terminem Walnego Zgroma dzenia.
  W zaproszeniu nale ży oznaczy ć dzie ń, godzin ę i miejsce Zgromadzenia oraz
  szczegóowy porz ądek obrad. W przypadku zamierzonej zmiany Statutu
  Spóki nale ży wskaza ć istotne elementy tre ści proponowanych zmian.
  W sprawach nie obj ętych porz ądkiem obrad nie mo żna powzi uchway,
  chyba że cay kapita zakadowy jest reprezentowany, a nik t z obecnych nie
  zgosi sprzeciwu dotycz ącego powzi ęcia uchway.


  

  7. Walne Zgromadzenie odbywa si ę w siedzibie Spóki, w odzi lub
  w Warszawie.
  8. Akcjonariusze uczestnicz ą w Walnym Zgromadzeniu osobi ście lub przez
  umocowanych na pi śmie penomocników. Akcjonariusz mo że gosowa ć
  odmiennie z ka żdej z posiadanych akcji. Penomocnik mo że reprezentowa ć
  wi ęcej ni ż jednego akcjonariusza i gosowa ć odmiennie z akcji ka żdego
  akcjonariusza.
  9. Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarz ądu, Przewodnicz ący Rady
  Nadzorczej, inny czonek Rady Nadzorczej upowa żniony przez
  Przewodnicz ącego lub akcjonariusz posiadaj ący najwi ększ ą ilo gosów
  na tym Walnym Zgromadzeniu.
  10. Bez formalnego zwoania Walne Zgromadzenie mo że podj uchway,
  je żeli cay kapita zakadowy jest reprezentowany, a n ikt z obecnych nie
  zgosi sprzeciwu dotycz ącego odbycia Walnego Zgromadzenia
  lub wniesienia poszczególnych spraw do porz ądku obrad. Wówczas
  uchway podj ęte w sposób wy żej wymieniony, z wyj ątkiem uchwa
  podlegaj ących wpisowi do rejestru powinny by ć ogoszone w terminie
  miesi ąca na stronie internetowej Spóki.
  11. Uchway Walnego Zgromadzenia zapadaj ą zwyk ą wi ększo ści ą gosów,
  w obecno ści akcjonariuszy, reprezentuj ących ponad poow ę akcji, chyba że
  Statut lub ustawa stanowi ą inaczej.
  12. Ka żdy z akcjonariuszy mo że podczas Walnego Zgromadzenia zgasza ć
  projekty uchwa dotycz ące spraw wprowadzonych do porz ądku obrad.

  § 15

  Uchway Walnego Zgromadzenia wymagaj ą nast ępuj ące sprawy:
  a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarz ądu z dziaalno ści Spóki
  oraz sprawozdania finansowego za ubiegy rok obroto wy,
  b) udzielenie czonkom organów Spóki absolutorium z w ykonania przez
  nich obowi ązków,
  c) decyzja o podziale zysku lub pokryciu straty,
  d) ustalenie liczby oraz wybór i odwoanie czonków Ra dy Nadzorczej,
  e) zbycie i wydzier żawienie przedsi ębiorstwa lub jego zorganizowanej
  cz ci oraz ustanowienie na nim ograniczonego prawa rze czowego,
  f) rozstrzyganie o wszelkich sprawach dotycz ących roszcze ń
  o naprawienie szkody wyrz ądzonej przy zawi ązywaniu Spóki lub
  sprawowaniu zarz ądu albo nadzoru,
  g) emisja warrantów subskrypcyjnych, obligacji zamienn ych i z prawem
  pierwsze ństwa obj ęcia akcji,
  h) podwy ższenie i obni żenie kapitau zakadowego,
  i) zmiany Statutu Spóki,
  j) po ączenie Spóki z inn ą spók ą,
  k) przeksztacenie i podzia Spóki,
  l) rozwi ązanie Spóki.  

  RADA NADZORCZA § 16
  Rada Nadzorcza Spóki skada ć si ę b ędzie z nie mniej ni ż 5 (pi ęciu) czonków
  powoywanych i odwoywanych przez Walne Zgromadzeni e.

  § 17
  1. Kadencja czonków Rady Nadzorczej jest kadencj ą wspóln ą i trwa trzy lata. -
  2. Czonkowie Rady Nadzorczej wykonuj ą swoje obowi ązki,
  a w szczególno ści uczestnicz ą w posiedzeniach Rady Nadzorczej osobi ście.
  3. Czonkowie Rady Nadzorczej wybieraj ą ze swego grona Przewodnicz ącego
  i Zast ępc ę.
  4. Czonkostwo w Radzie Nadzorczej jest dopuszczalne n a więcej ni ż jedn ą
  kadencj ę.
  § 18
  1. Do kompetencji Rady Nadzorczej – poza sprawami wyni kającymi
  z powszechnie obowi ązuj ących przepisów prawa – nale ży:
  a) wyra żanie zgody na poniesienie przez Spók ę wydatków operacyjnych
  (zwi ązanych z realizacj ą zlece ń) o warto ści przekraczaj ącej jednorazowo
  lub w ramach powi ązanych ze sob ą transakcji kwot ę 1.000.000 z (jeden
  milion zotych) netto nieprzewidzianych w zatwierdz onym przez Radę
  Nadzorcz ą bud żecie lub planie finansowym;
  b) wyra żanie zgody na poniesienie przez Spók ę wydatków inwestycyjnych,
  jednorazowo lub w ramach powi ązanych ze sob ą transakcji, o warto ści
  przekraczaj ącej kwot ę 100.000 z (sto tysi ęcy zotych) netto lub o ącznej
  warto ści przekraczaj ącej w jednym roku obrotowym kwot ę 300.000 z
  (trzysta tysi ęcy zotych) netto, nieprzewidzianych w zatwierdzon ym
  przez Rad ę Nadzorcz ą bud żecie lub planie finansowym;
  c) wyra żenie zgody na przeksztacenie kapitaowe i/lub orga nizacyjne
  Spóki, przyst ąpienie Spóki do innych podmiotów, w tym nabycie
  lub obj ęcie udziaów (akcji) w innych spókach;
  d) zaci ągni ęcie przez Spók ę zobowi ąza ń finansowych (w tym po życzek,
  kredytów, emisja instrumentów du żnych lub podobnych),
  nieprzewidzianych w zatwierdzonym przez Rad ę Nadzorcz ą bud żecie
  lub planie finansowym w przypadku, gdy: jednostkowa warto
  zadu żenia przekracza kwot ę 100.000 z (sto tysi ęcy zotych) netto, lub
  ą czna warto takich zobowi ąza ń w jednym roku obrotowym przekracza
  kwot ę 300.000 z (trzysta tysi ęcy zotych) netto, lub ączna warto 
  niespaconych zobowi ąza ń (o których mowa w niniejszym punkcie)
  zaci ągni ętych przez Spók ę przekracza kwot ę 300.000 z (trzysta tysi ęcy
  zotych) netto – niezale żnie od warto ści nowego zobowi ązania
  finansowego;
  e) dokonanie wyboru podmiotu uprawnionego do badania s prawozdania
  finansowego Spóki;  

  f) zatwierdzanie wieloletnich planów rozwoju Spóki, p lanów finansowych
  oraz bud żetów;
  g) wyra żanie zgody na zawieranie umów pomi ędzy Spók ą a kluczowymi
  mened żerami, tj. Aleksandrem Borkiem lub Andrzejem Gajd ą
  lub Sawomirem Wawrzyniakiem lub Andrzejem Gruszk ą lub Ryszardem
  Grzelk ą lub podmiotami z nimi powi ązanymi oraz zmiana warunków
  umów ju ż zawartych, z uwzgl ędnieniem przepisu art. 379 § 1 Kodeksu
  spóek handlowych;
  h) wyra żenie zgody na zatrudnienie przez Spók ę pracowników lub
  wspópracowników (niezale żnie od podstawy prawnej takiego
  zatrudnienia), je żeli ączne wynagrodzenie takiej osoby lub podmiotu
  za okres 12 miesi ęcy przekracza kwot ę 100.000 z (sto tysi ęcy zotych)
  i nie zostao przewidziane w planie finansowym lub budżecie
  zatwierdzonym przez Rad ę Nadzorcz ą;
  i) wyra żanie zgody na udzielanie przez Spók ę gwarancji, por ęcze ń oraz
  zaci ąganie przez Spók ę zobowi ąza ń z tytuu por ęcze ń, gwarancji i innych
  zobowi ąza ń pozabilansowych, nieprzewidzianych w planie finans owym
  lub bud żecie zatwierdzonym przez Rad ę Nadzorcz ą o warto ści
  jednostkowej przekraczaj ącej kwot ę 100.000 z (sto tysi ęcy zotych) netto
  lub wyra żanie zgody na udzielanie przez Spók ę gwarancji, por ęcze ń oraz
  zaci ąganie przez Spók ę zobowi ąza ń z tytuu por ęcze ń, gwarancji i innych
  zobowi ąza ń pozabilansowych, nieprzewidzianych w planie finans owym
  lub bud żecie zatwierdzonym przez Rad ę Nadzorcz ą bez wzgl ędu na ich
  warto jednostkow ą je żeli ączna warto pozostaj ących w mocy
  gwarancji, por ęcze ń i innych zobowi ąza ń pozabilansowych
  nieprzewidzianych w planie finansowym lub bud żecie zatwierdzonym
  przez Rad ę Nadzorcz ą albo udzielonych przez Spók ę albo zaci ągni ętych
  przez Spók ę przekracza w danym roku obrotowym kwot ę 300.000 z
  (trzysta tysi ęcy zotych) netto;
  j) wyra żanie zgody na rozporz ądzenie, w tym obci enie lub udzielenie
  licencji, przysuguj ącymi Spóce prawami do technologii, know-how lub
  przedmiotów wasno ści przemysowej oraz aktywami istotnymi z punktu
  widzenia przedmiotu dziaalno ści Spóki, przy czym za aktywa o istotnym
  charakterze uznaje si ę te, których warto rynkowa przekracza warto 
  100.000 z (sto tysi ęcy zotych);
  k) ustalenia rocznego limitu ącznych wynagrodze ń z tytuu opracowania
  na rzecz Spóki przedmiotów wasno ści przemysowej i/lub intelektualnej,
  jakie Spóka mo że w danym roku obrotowym wypaci ć na rzecz twórców
  przedmiotów wasno ści przemysowej i/lub intelektualnej.
  2. Niezale żnie od kompetencji okre ślonych w ust. 1, do kompetencji Rady
  Nadzorczej nale ży tak że wyra żanie zgody na nabycie i zbycie
  nieruchomo ści, u żytkowania wieczystego lub udziau w nieruchomo ści.
  W konsekwencji, w sprawach o których mowa w niniejs zym punkcie nie jest
  wymagane podj ęcie uchway przez Walne Zgromadzenie, zgodnie z art . 393
  pkt 4) Kodeksu spóek handlowych.


  

  3. Rada Nadzorcza ustala zasady i wysoko wynagrodzenia czonków Zarz ądu
  Spóki.
  § 19
  1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia w razie potrzeby, ale nie rzadziej niż
  raz w kwartale.
  2. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwouje Przewodnicz ący Rady Nadzorczej
  lub jego Zast ępca:
  a) z wasnej inicjatywy,
  b) na pisemny wniosek Zarz ądu,
  c) na pisemny wniosek co najmniej poowy czonków Rady Nadzorczej.
  Posiedzenie powinno si ę odby ć w ci ągu 2 tygodni od dnia zo żenia
  wniosku. O posiedzeniu Rady Nadzorczej Przewodnicz ący Rady
  Nadzorczej zawiadamia czonków Zarz ądu.
  3. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji zwouje Zarząd
  Spóki.
  4. Posiedzeniom Rady Nadzorczej przewodniczy Przewodni czący Rady lub
  jego Zast ępca.
  5. Czonkowie Zarz ądu mog ą bra ć udzia w posiedzeniach Rady Nadzorczej
  z gosem doradczym.
  6. Czonkowie Rady Nadzorczej mog ą bra ć udzia w podejmowaniu uchwa
  rady oddaj ąc swój gos na pi śmie za po średnictwem innego czonka Rady
  Nadzorczej. Oddanie gosu na pi śmie nie mo że dotyczy ć spraw
  wprowadzonych do porz ądku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
  7. Rada Nadzorcza mo że podejmowa ć uchway bez formalnego zwoania
  posiedzenia w trybie pisemnym lub przy wykorzystani u środków
  bezpo średniego porozumiewania si ę na odlego , pod warunkiem
  uprzedniego powiadomienia wszystkich czonków Rady Nadzorczej
  o tre ści projektu uchway.
  8. Podejmowanie uchwa w trybie okre ślonym w § 6 i § 7 nie dotyczy
  wyborów Przewodnicz ącego i Zast ępcy Przewodnicz ącego Rady
  Nadzorczej, powoania Czonka Zarz ądu oraz odwoania i zawieszania
  w czynno ściach tych osób.
  9. Rada Nadzorcza uchwala swój regulamin, okre ślaj ący szczegóowy tryb
  dziaania Rady.

  § 20
  1. Rada Nadzorcza podejmuje uchway bezwzgl ędn ą wi ększo ści ą gosów.
  W razie równo ści gosów przewa ża gos Przewodnicz ącego Rady
  Nadzorczej.
  2. Uchway Rady Nadzorczej s ą podejmowane w obecno ści co najmniej
  poowy jej czonków.
  3. W umowie mi ędzy Spók ą a czonkiem Zarz ądu, jak równie ż w sporze
  z nim Spók ę reprezentuje Rada Nadzorcza.  

  ZARZĄD

  § 21
  1. Zarz ąd Spóki b ędzie si ę skada z 1 (jednego) do 5 (pi ęciu) czonków
  powoywanych i odwoywanych przez Rad ę Nadzorcz ą.
  2. W ka żdym przypadku powoania Zarz ądu na kolejn ą kadencj ę, Rada
  Nadzorcza okre śli liczb ę czonków Zarz ądu okre ślonej kadencji oraz
  wska że – spo śród powoanych do zarz ądu osób – Prezesa Zarz ądu.
  3. (usuni ęty)
  4. Zarz ąd powoywany jest na wspóln ą trzyletni ą kadencj ę. Mandaty
  czonków Zarz ądu wygasaj ą z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia
  zatwierdzaj ącego sprawozdanie finansowe za ostatni peny rok ob rotowy
  penienia ich funkcji. Mandat czonka Zarz ądu powoanego w trakcie trwania
  danej kadencji Zarz ądu wygasa równocze śnie z wyga śni ęciem mandatów
  pozostaych czonków Zarz ądu. Czonkostwo w Zarz ądzie jest dopuszczalne
  na wi ęcej ni ż jedn ą kadencj ę.
  5. Do Zarz ądu mog ą by ć powoywane w drodze uchway osoby spo śród
  akcjonariuszy lub spoza ich grona.
  6. Zarz ąd prowadzi sprawy Spóki i reprezentuje Spók ę na zewn ątrz.
  7. Każdy Czonek Zarz ądu ma prawo i obowi ązek prowadzenia spraw Spóki.
  8. Wszelkie sprawy zwi ązane z dziaalno ści ą Spóki, nie zastrze żone
  przepisami prawa b ąd ź niniejszym Statutem do kompetencji Walnego
  Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, nale do zakresu dziaania Zarz ądu.
  9. Uchway Zarz ądu zapadaj ą bezwzgl ędn ą wi ększo ści ą gosów.
  W przypadku równo ści gosów decyduje gos Prezesa Zarz ądu.

  § 22
  W przypadku Zarz ądu jednoosobowego do skadania i przyjmowania
  o świadcze ń woli w imieniu Spóki upowa żniony jest Czonek Zarz ądu
  samodzielnie. W przypadku powoania Zarz ądu wieloosobowego do skadania i
  przyjmowania o świadcze ń woli w imieniu Spóki wymagane jest wspódziaanie
  dwóch czonków Zarz ądu lub jednego czonka Zarz ądu ącznie z prokurentem.

  § 23
  Czonek Zarz ądu nie mo że bez zgody Spóki zajmowa ć si ę interesami
  konkurencyjnymi ani te ż uczestniczy ć w spóce konkurencyjnej jako wspólnik
  spóki cywilnej, spóki handlowej osobowej lub jako czonek organu spóki
  kapitaowej b ąd ź uczestniczy ć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako
  czonek organu, za wyj ątkiem sytuacji maj ących miejsce w momencie
  powoania Spóki. Zgody udziela Rada Nadzorcza.  

  POSTANOWIENIE KOŃCOWE

  § 24
  Spóka zamieszcza swe ogoszenia w Monitorze S ądowym i Gospodarczym,
  a w zakresie obj ętym ustaw ą o rachunkowo ści w Monitorze Polskim „B”,
  wy ącznie je żeli jest to wymagane przepisami prawa.

  § 25
  Ksi ęga akcyjna prowadzona jest przez Zarz ąd i nale ży do niej wpisa ć imi ę
  i nazwisko lub firm ę i siedzib ę ka żdego akcjonariusza, adres, liczb ę i warto 
  nominaln ą posiadanych przez niego akcji oraz ustanowienie za stawu lub
  u żytkowania i wykonywanie prawa gosu przez zastawnik a lub użytkownika,
  a tak że wszelkie zmiany dotycz ące osób akcjonariuszy i przysuguj ących im
  akcji.
  § 26
  Rozwi ązanie Spóki i jej likwidacja mo że nast ąpi ć w przypadku nie osi ągania
  prze Spók ę wpywów umo żliwiaj ących samofinansowanie jej dziaalno ści oraz
  z innych przyczyn przewidzianych w kodeksie spóek handlowych.

  § 27
  1. Spóka prowadzi rachunkowo oraz ksi ęgi handlowe w oparciu
  o obowi ązuj ące w tym zakresie przepisy w sposób odzwierciedlaj ący
  dokadnie jej przychody, wydatki oraz zyski.
  2. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.
  3. Pierwszy rok obrotowy zaczyna si ę z dniem rejestracji Spóki i ko ńczy si ę
  31 grudnia 2004 roku.

  § 28

  W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem ma ją zastosowanie
  przepisy kodeksu spóek handlowych.
  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Plasma System SA
ISIN:PLPLSMS00010
NIP:9542474868
EKD: 25.11 produkcja konstrukcji metalowych i ich części
Adres: ul. Towarowa 14 41-103 Siemianowice Śląskie
Telefon:+48 32 3511320
www:www.plasmasystem.pl
Komentarze o spółce PLASMA SYSTEM
2021-09-24 23-09-43
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor