Raport.

PLASMA SYSTEM SA (19/2018) Zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Zarząd PLASMA SYSTEM S.A. z siedzibą w Siemianowicach Śląskich informuje, że w dniu 01.08.2018r. otrzymał od akcjonariusza PLASMA MBO Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (Spółka) zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy z dnia 29.07.2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Ustawa), o zmianie o co najmniej 1% dotychczas posiadanego udziału ponad 33% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki Plasma SYSTEM S.A. z siedzibą Siemianowicach Śląskich (Emitent) w związku z nabyciem przez Spółkę 100.000 akcji imiennych serii E.
W dniu 31.07.2018r. oraz w dniu 01.08.2018r. Spółka zawarła z akcjonariuszami Emitenta dwie umowy przeniesienia praw własności po 50.000 akcji imiennych serii E, jako forma spłaty pożyczek udzielonych przez Spółkę na rzecz tych akcjonariuszy.
Przed nabyciem w/w 100.000 akcji imiennych serii E PLASMA MBO Sp. z o.o. posiadała akcje Emitenta w ilości 4.435.296 sztuk, które stanowiły 80,76% w kapitale zakładowym Emitenta, na które przypadało 4.435.296 głosów na WZA Emitenta, co stanowiło 80,76% głosów w ogólnej liczbie głosów na WZA Emitenta.
Po dokonaniu objęcia akcji serii E PLASMA MBO Sp. z o. o. posiada akcje imienne Emitenta w ilości 3.299.028 sztuk, które stanowią 60,07% w kapitale zakładowym Emitenta, na które przypada 3.299.028 głosów na WZA Emitenta, co stanowi 60,07% głosów w ogólnej liczbie głosów na WZA Emitenta oraz akcje na okaziciela Emitenta w ilości 1.236.268 sztuk, które stanowią 22,51% w kapitale zakładowym Emitenta, na które przypada 1.236.268 głosów na WZA Emitenta, co stanowi 22,51% głosów w ogólnej liczbie głosów na WZA Emitenta.
Aktualnie Spółka posiada łącznie 4.535.296 akcji Emitenta, które stanowią 82,58% w kapitale zakładowym Emitenta, na które przypada 4.535.296 głosów na WZA Emitenta, co stanowi 82,58% głosów w ogólnej liczbie głosów na WZA Emitenta.
Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Spółka nie posiada instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 Ustawy, nie istnieją podmioty zależne od PLASMA MBO Sp. z o.o., które posiadałyby akcje Emitenta, jak również nie istnieją osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy.

Lista plików:

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Plasma System SA
ISIN:PLPLSMS00010
NIP:9542474868
EKD: 25.11 produkcja konstrukcji metalowych i ich części
Adres: ul. Towarowa 14 41-103 Siemianowice Śląskie
Telefon:+48 32 3511320
www:www.plasmasystem.pl
Komentarze o spółce PLASMA SYSTEM
2021-07-29 04-07-58
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor