Raport.

PLASMA SYSTEM SA (18/2018) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Plasma SYSTEM S.A. w dniu 20 lipca 2018 roku

Zarząd Spółki Plasma SYSTEM S.A. z siedzibą w Siemianowicach Śląskich przekazuje w załączeniu treść uchwał powziętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki kontynuowane po r=rw dniu 20 lipca 2018 roku.
Podstawa Prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik
  TRE UCHWA PODJ ĘTYCH PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
  SPÓKI PLASMA SYSTEM S.A. W DNIU 20 LIPCA 2018 ROKU


  1
  Uchwaa nr 18 (osiemna ście)
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  spóki dziaaj ącej pod firm ą:
  Plasma SYSTEM Spóka Akcyjna z siedzib ą w Siemianowicach Ślą skich
  z dnia 29 czerwca 2018 roku, kontynuowanego po prze rwie w dniu 20 lipca 2018 roku
  w sprawie wyboru Przewodnicz ącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

  § 1
  Dziaaj ąc na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spóek handlowy ch Zwyczajne W alne Zgromadzenie Plasma
  SYSTEM Spóka Akcyjna z siedzib ą w Siemianowicach Ślą skich wybiera Pana Grzegorza Morawca
  na Przewodnicz ącego Zwyczajnego W alnego Zgromadzenia.
  § 2
  Uchwaa wchodzi w życie z dniem jej podj ęcia.

  W tajnym gosowaniu uczestniczyli akcjonariusze pos iadający ącznie 4.479.006 (cztery miliony czterysta
  siedemdziesi ąt dziewi tysi ęcy sze ) akcji, z których oddano wa żne gosy i które to stanowiy 81,56 %
  (osiemdziesi ąt jeden i pi dziesi ąt sze setnych procenta) kapitau zakadowego i daway 4. 479.006
  (cztery miliony czterysta siedemdziesi ąt dziewi tysi ęcy sze ) wa żnych gosów, „za” uchwa ą oddano
  4.479.006 (cztery miliony czterysta siedemdziesi ąt dziewi tysi ęcy sze ) gosów, co stanowio 100 % (sto
  procent) gosów oddanych, gosów wstrzymuj ących si ę i gosów przeciwnych nie byo. Uchwaa zostaa
  podj ęta jednomy ślnie.

  Uchwaa nr 19 (dziewi ętna ście)
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spóki dziaaj ącej pod firm ą:
  Plasma SYSTEM Spóka Akcyjna z siedzib ą w Siemianowicach Ślą skich
  z dnia 29 czerwca 2018 roku, kontynuowanego po prze rwie w dniu 20 lipca 2018 roku
  w sprawie podwy ższenia kapitau zakadowego Spóki oraz wy ączenia w cao ści prawa poboru
  akcji nowej emisji, a tak że zmiany Statutu Spóki

  § 1
  1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Plasma SYSTEM S.A. z siedzibą w Siemianowicach Ślą skich (dalej
  tak że jako: „ Spóka”), dziaaj ąc na podstawie art. 430 § 1, art. 431 § 1, art. 431 § 2 pkt 1), art. 432 § 1
  i art. 433 § 2 Kodeksu spóek handlowych, a tak że § 9 ust. 3 Statutu Spóki, podwy ższa kapita
  zakadowy Spóki o nie mniej ni ż 1.000.000,00 z (jeden milion zotych) i nie wi ęcej ni ż 4.000.000,00 z
  (cztery miliony zotych), tj. z kwoty 10.983.486,00 z (dziesi milionów dziewi set osiemdziesi ąt trzy
  tysi ące czterysta osiemdziesi ąt sze zotych) do kwoty nie ni ższej ni ż 11.983.486,00 z (jedena ście
  milionów dziewi set osiemdziesi ąt trzy tysi ące czterysta osiemdziesi ąt sze zotych) i nie wy ższej
  ni ż 14.983.486,00 z (czterna ście milionów dziewi set osiemdziesi ąt trzy tysi ące czterysta
  osiemdziesi ąt sze zotych) poprzez emisj ę nie mniej ni ż 500.000 (pi set tysi ęcy) i nie wi ęcej ni ż
  2.000.000 (dwa miliony) akcji serii F o warto ści nominalnej 2,00 z (dwa zote) ka żda akcja,
  oznaczonych numerami od 1 do 2000000 ( „Akcje Serii F”).

  2. Akcje Serii F b ędą akcjami imiennymi.
  3. Emisja Akcji Serii F zostanie przeprowadzona w t rybie subskrypcji prywatnej, o której mowa w art. 431
  § 2 pkt 1 Kodeksu spóek handlowych, a liczba podmi otów, której udostępniona b ędzie informacja
  o Akcjach Serii F i warunkach ich nabycia nie b ędzie wy ższa ni ż 149 (sto czterdzie ści dziewi ),
  z uwzgl ędnieniem Prawa Pierwsze ństwa, o którym mowa w § 1 ust. 5 niniejszej uchway . W związku
  z powy ższym Emisja Akcji Serii F zostanie przeprowadzona p oza ofertą publiczn ą, o której mowa
  w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o of ercie publicznej i warunkach wprowadzania
  instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spókach publicznych.

  4. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spóki przyjmuje do wiadomości opini ę Zarz ądu Spóki
  uzasadniaj ącą powody wy ączenia prawa poboru Akcji Serii F oraz cen ę emisyjn ą Akcji Serii F.
  W interesie Spóki pozbawia si ę w cao ści dotychczasowych akcjonariuszy Spóki prawa
  pierwsze ństwa obj ęcia nowych akcji w stosunku do liczby posiadanych a kcji (prawa poboru).

  5. Akcjonariuszom Spóki, którzy zarejestrowali ucz estnictwo w niniejszym Walnym Zgromadzeniu Spóki
  ( „Uprawnieni Inwestorzy” ) będzie przysugiwao prawo pierwsze ństwa obj ęcia Akcji Serii F w liczbie
  odpowiadaj ącej iloczynowi: (i) liczby 2.000.000 (dwa miliony) oraz (ii) stosunku liczby akcji Spóki


  TRE UCHWA PODJ ĘTYCH PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
  SPÓKI PLASMA SYSTEM S.A. W DNIU 20 LIPCA 2018 ROKU


  2
  zarejestrowanych przez Uprawnionego Inwestora do uc zestnictwa w niniejszym Walnym
  Zgromadzeniu do liczby wszystkich akcji Spóki istn iejących w dacie rejestracji uczestnictwa
  w niniejszym Walnym Zgromadzeniu Spóki ( „Prawo Pierwszeństwa” ), z uwzgl ędnieniem zdania
  nast ępnego. W wykonaniu Prawa Pierwsze ństwa, Uprawnieni Inwestorzy nie mog ą obj uamkowych
  cz ci Akcji Serii F, a w konsekwencji przypadaj ąca na okre ślonego Uprawnionego Inwestora liczba
  Akcji Serii F b ędzie podlegaa zaokr ągleniu w dó do liczby cakowitej.

  6. Pozostae Akcje Serii F, tj. Akcje Serii F nieob ję te Prawem Pierwsze ństwa, jak równie ż Akcje Serii F,
  co do których nie zostao wykonane Prawo Pierwsze ństwa ( „Pozostae Akcje Serii F” ), zostaną
  zaoferowane do obj ęcia inwestorom wybranym przez Zarz ąd Spóki w nast ępuj ącej kolejno ści:
  Uprawnionym Inwestorom, którzy skorzystali z prawa pierwszeństwa obj ęcia Akcji Serii F, a nast ępnie
  innym inwestorom wybranym przez Zarz ąd Spóki, wedug kryteriów ustalonych odr ębnie przez Zarz ąd
  Spóki. Zarz ąd Spóki jest zobowi ązany ka żdorazowo uzyska ć zgod ę Rady Nadzorczej Spóki
  na zaoferowanie Akcji Serii F do obj ęcia innym inwestorom ni ż inwestorzy, którzy skorzystali z prawa
  pierwsze ństwa obj ęcia akcji Serii F, wybranym przez Zarz ąd Spóki. W ka żdym przypadku obj ęcie
  Akcji Serii F (w tym Pozostaych Akcji Serii F) nie będzie oferowane wi ęcej ni ż 149 (stu czterdziestu
  dziewi ęciu) podmiotom.

  7. Cena emisyjna akcji serii F b ędzie wynosi ć 2,00 z (dwa zote).
  8. Akcje Serii F zostan ą obj ęte w zamian za wkady pieni ne, które zostan ą wniesione w cao ści przed
  zo żeniem wniosku o zarejestrowanie podwy ższenia kapitau zakadowego Spóki wynikaj ącego
  z niniejszej uchway.

  9. Umowa (umowy) obj ęcia Akcji Serii F zostan ą zawarte w terminie do dnia 15 grudnia 2018 r. Term in
  wniesienia wkadów pieni nych w celu opacenia Akcji Serii F zostanie okre ślony w umowie o obj ęciu
  Akcji Serii F.

  10. Akcje Serii F b ędą uczestniczy ć w dywidendzie, na równi z pozostaymi akcjami Spó ki, począwszy
  od 1 stycznia 2018 roku.

  11. Podwy ższenie kapitau zakadowego Spóki na podstawie nin iejszej uchway będzie skuteczne
  w przypadku obj ęcia i opacenia co najmniej 500.000 (pi set tysi ęcy) Akcji Serii F.

  12. Zwyczajne W alne Zgromadzenie Spóki upowa żnia i zobowi ązuje Zarz ąd Spóki do dokonania
  wszelkich czynno ści prawnych i faktycznych zmierzaj ących do wykonania niniejszej uchway,
  w szczególno ści:
  a) zo żenia oferty (ofert) obj ęcia Akcji Serii F na zasadach przewidzianych w nini ejszej
  uchwale, w tym okre ślenia terminu na ich przyj ęcie (nie krótszego ni ż 14 dni);
  b) ustalenia tre ści umowy (umów) obj ęcia Akcji Serii F oraz zawarcia umowy (umów)
  o obj ęciu Akcji Serii F;
  c) podj ęcia czynno ści maj ących na celu zarejestrowanie w rejestrze przedsi ębiorców
  Krajowego Rejestru S ądowego podwy ższenia kapitau zakadowego w drodze emisji Akcji
  Serii F oraz zmiany Statutu Spóki zwi ązanej z podwy ższeniem kapitau zakadowego.
  § 2
  W zwi ązku z podwy ższeniem kapitau zakadowego Spóki przyj ętym niniejsz ą uchwa ą, dotychczasowy § 7
  ust. 1 Statutu Spóki w brzmieniu:
  „§ 7.1. Kapita zakadowy Spóki wynosi 10.983.486, 00 z (dziesi milionów dziewi set osiemdziesi ąt trzy
  tysi ące czterysta osiemdziesi ąt sze zotych) i dzieli si ę na 5.491.743 (pi milionów czterysta
  dziewi dziesi ąt jeden tysi ęcy siedemset czterdzie ści trzy) akcje o warto ści nominalnej 2,00 z (dwa zote)
  ka żda, w tym:
  a) 500.000 akcji imiennych serii A o numerach od 1 do 500.000;
  b) 500.000 akcji imiennych serii B o numerach od 1 do 500.000;
  c) 1.000.000 akcji na okaziciela serii C o numerach od 1 do 1.000.000;
  d) 800.000 akcji na okaziciela serii D o numerach o d 1 do 800.000;
  e) 2.691.743 akcji imiennych serii E o numerach od 1 do 2.691.743.”

  otrzymuje nowe nast ępuj ące brzmienie:

  „§ 7.1. Kapita zakadowy Spóki wynosi nie mniej n iż 11.983.486,00 z (jedena ście milionów
  dziewi set osiemdziesi ąt trzy tysi ące czterysta osiemdziesi ąt sze zotych) i nie wi ęcej ni ż
  14.983.486,00 z (czterna ście milionów dziewi set osiemdziesi ąt trzy tysi ące czterysta
  osiemdziesi ąt sze zotych) i dzieli si ę na nie mniej ni ż 5.991.743 (pi milionów dziewi set
  dziewi dziesi ąt jeden tysi ęcy siedemset czterdzie ści trzy) akcje i nie wi ęcej ni ż 7.491.743 (siedem


  TRE UCHWA PODJ ĘTYCH PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
  SPÓKI PLASMA SYSTEM S.A. W DNIU 20 LIPCA 2018 ROKU


  3
  milionów czterysta dziewi dziesi ąt jeden tysi ęcy siedemset czterdzie ści trzy) akcje o warto ści
  nominalnej 2,00 z (dwa zote) ka żda, w tym:
  a) 500.000 akcji imiennych serii A o numerach od 1 do 500.000;
  b) 500.000 akcji imiennych serii B o numerach od 1 do 500.000;
  c) 1.000.000 akcji na okaziciela serii C o numerach od 1 do 1.000.000;
  d) 800.000 akcji na okaziciela serii D o numerach o d 1 do 800.000;
  e) 2.691.743 akcji imiennych serii E o numerach od 1 do 2.691.743;
  f) nie mniej ni ż 500.000 (pi set tysi ęcy) i nie wi ęcej ni ż 2.000.000 (dwa miliony) akcji
  imiennych serii F o numerach od 1 do 2000000.”
  § 3
  W zwi ązku z podwy ższeniem kapitau zakadowego na podstawie niniejsze j uchway, Zarząd Spóki –
  na podstawie przepisu art. 310 § 2 w zw. z art. 431 § 7 Kodeksu spóek handlowych – jest uprawniony
  i zobowi ązany do zo żenia, przed zo żeniem wniosku o rejestracj ę podwy ższenia kapitau zakadowego
  Spóki w rejestrze przedsi ębiorców KRS, w formie aktu notarialnego, o świadczenia o wysoko ści obj ętego
  podwy ższonego kapitau zakadowego oraz dookre śleniu w Statucie Spóki wysoko ści kapitau
  zakadowego Spóki. § 4
  Zwyczajne W alne Zgromadzenie Spóki na zasadzie art . 430 § 5 Kodeksu spóek handlowych upoważnia
  Rad ę Nadzorcz ą Spóki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spó ki obejmującego zmiany wynikaj ące
  z niniejszej uchway oraz o świadczenia Zarz ądu Spóki, o którym mowa w § 3 niniejszej uchway.
  § 5
  Uchwaa wchodzi w życie z dniem jej powzi ęcia,
  przy czym podwy ższenie kapitau zakadowego Spóki
  dokonane na podstawie niniejszej uchway jest skute czne od dnia dokonania jego wpisu w rejestrze
  przedsi ębiorców Krajowego Rejestru S ądowego.”

  W jawnym gosowaniu uczestniczyli akcjonariusze pos iadający ącznie 4.479.006 (cztery miliony czterysta
  siedemdziesi ąt dziewi tysi ęcy sze ) akcji, z których oddano wa żne gosy i które to stanowiy 81,56 %
  (osiemdziesi ąt jeden i pi dziesi ąt sze setnych procenta) kapitau zakadowego i daway 4. 479.006
  (cztery miliony czterysta siedemdziesi ąt dziewi tysi ęcy sze ) wa żnych gosów, „za” uchwa ą oddano
  4.479.006 (cztery miliony czterysta siedemdziesi ąt dziewi tysi ęcy sze ) gosów, co stanowio 100 % (sto
  procent) gosów oddanych, gosów wstrzymuj ących si ę i gosów przeciwnych nie byo. Uchwaa zostaa
  podj ęta jednomy ślnie.


  OPINIA ZARZ ĄDU PLASMA SYSTEM S.A. Z SIEDZIB Ą W SIEMIANOWICACH ŚLĄ SKICH
  UZASADNIAJ ĄCA WY ĄCZENIE PRAWA POBORU DOTYCHCZASOWYCH AKCJONARIUSZY
  SPÓKI W ODNIESIENIU DO AKCJI NOWEJ EMISJI SERII „F ”
  ORAZ W SPRAWIE PROPONOWANEJ CENY EMISYJNEJ AKCJI SE RII „F”

  Niniejsza opinia Zarz ądu Spóki Plasma SYSTEM Spóka Akcyjna z siedzib ą w Siemianowicach Ślą skich
  („Spóka”) stanowi uzasadnienie wy ączenia prawa poboru akcji nowej emisji serii „F” do tychczasowych
  akcjonariuszy oraz ceny emisyjnej tych akcji. Opini a zostaa sporządzona na podstawie art. 433 § 2
  Kodeksu spóek handlowych.
  Zgodnie z projektem uchway w sprawie podwy ższenia kapitau zakadowego Spóki oraz wy ączenia
  w cao ści prawa poboru akcji nowej emisji, a tak że zmiany Statutu Spóki Zwyczajnego Walnego
  Zgromadzenia Plasma SYSTEM Spóka Akcyjna z siedzib ą w Siemianowicach Ślą skich zwoanego
  na dzie ń 29 czerwca 2018 roku, kontynuowanego po przerwie w dniu 20 lipca 2018 roku („Walne
  Zgromadzenie”), Spóka zamierza dokona ć podwy ższenia kapitau zakadowego o kwot ę nie mniej ni ż
  1.000.000,00 z (jeden milion zotych) i nie wi ęcej ni ż 4.000.000,00 z (cztery miliony zotych), tj. z ob ecnej
  kwoty 10.983.486,00 z (dziesi milionów dziewi set osiemdziesi ąt trzy tysi ące czterysta osiemdziesi ąt
  sze zotych) do kwoty nie ni ższej ni ż 11.983.486,00 z (jedena ście milionów dziewi set osiemdziesi ąt
  trzy tysi ące czterysta osiemdziesi ąt sze zotych) i nie wy ższej ni ż 14.983.486,00 z (czterna ście milionów
  dziewi set osiemdziesi ąt trzy tysi ące czterysta osiemdziesi ąt sze zotych) poprzez emisj ę akcji serii „F”.
  W przypadku podj ęcia uchway Spóka ma wyemitowa ć nie mniej ni ż 500.000 (pi set) i nie wi ęcej ni ż


  TRE UCHWA PODJ ĘTYCH PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
  SPÓKI PLASMA SYSTEM S.A. W DNIU 20 LIPCA 2018 ROKU


  4
  2.000.000 (dwa miliony) akcji imiennych serii „F” o wartości nominalnej 2,00 z (dwa zote) ka żda akcja.
  Emisja ma zosta ć przeprowadzona w drodze subskrypcji prywatnej skie rowanej do nie więcej ni ż 149
  podmiotów z uwzgl ędnieniem prawa pierwsze ństwa przysuguj ącego inwestorom b ędącym
  akcjonariuszami spóki, którzy zarejestrowali uczes tnictwo w Walnym Zgromadzeniu („Uprawnieni
  Inwestorzy”). Uprawnionym Inwestorom b ędzie przysugiwao prawo pierwsze ństwa obj ęcia Akcji Serii „F”
  w liczbie odpowiadaj ącej iloczynowi: liczby 2.000.000 (dwa miliony) oraz stosunku liczby akcji Spóki
  zarejestrowanych przez Uprawnionego Inwestora do uc zestnictwa w W alnym Zgromadzeniu do liczby
  wszystkich akcji Spóki istniej ących w dacie rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgro madzeniu Spóki – czyli
  5.491.743 (pi milionów czterysta dziewi dziesi ąt jeden tysi ęcy siedemset czterdzie ści trzy) („Prawo
  Pierwsze ństwa”). Uprawnieni Inwestorzy nie b ęd ą mogli obj uamkowych cz ci Akcji Serii „F”,
  a w konsekwencji przypadaj ąca na okre ślonego Uprawnionego Inwestora liczba Akcji Serii F” będzie
  podlegaa zaokr ągleniu w dó do liczby cakowitej.

  Pozostae Akcje Serii „F”, tj. Akcje Serii „F” nieo bjęte Prawem Pierwsze ństwa, jak równie ż Akcje Serii „F”,
  co do których nie zostao wykonane Prawo Pierwsze ństwa („Pozostae Akcje Serii F”), zostan ą
  zaoferowane do obj ęcia inwestorom wybranym przez Zarz ąd Spóki w nast ępuj ącej kolejno ści:
  Uprawnionym Inwestorom, którzy skorzystali z prawa pierwszeństwa obj ęcia Akcji Serii „F”, a nast ępnie
  innym inwestorom wybranym przez Zarz ąd Spóki, wedug kryteriów ustalonych odr ębnie przez Zarz ąd
  Spóki. Zarz ąd Spóki b ędzie zobowi ązany ka żdorazowo uzyska ć zgod ę Rady Nadzorczej Spóki
  na zaoferowanie Akcji Serii „F” do obj ęcia innym inwestorom ni ż inwestorzy, którzy skorzystali z prawa
  pierwsze ństwa obj ęcia akcji Serii F, wybranym przez Zarz ąd Spóki. W ka żdym przypadku obj ęcie Akcji
  Serii „F” (w tym Pozostaych Akcji Serii F) nie b ędzie oferowane wi ęcej ni ż 149 (stu czterdziestu dziewi ęciu)
  podmiotom.
  Zarz ąd Plasma SYSTEM S.A. z uwagi na znaczny spadek pozi omu sprzedaży i pogarszaj ącą si ę od 2016
  roku sytuacj ę finansow ą Spóki dostrzega konieczno szybkiego dokapitalizowania Spóki. Podstawowym
  celem podwy ższenia kapitau zakadowego Spóki jest pozyskanie środków umo żliwiaj ących rozwój
  dziaalno ści handlowej – w szczególno ści wej ście Spóki na nowe rynki krajowe i zagraniczne. Poz yskanie
  dodatkowego finansowania przez budowanie kapitau z akadowego będzie wyra źnym sygnaem
  dla otoczenia biznesowego Spóki oraz jej pracownik ów, że Plasma SYSTEM S.A. jest wiarygodnym
  partnerem i pracodawc ą. B ędzie równie ż stanowio dodatkowy argument w negocjacjach z bank ami
  udzielaj ącymi Spóce bie cego finansowania, uzasadniaj ący wnioskowanie o jego przedu żenie – Spóka
  poprawi obsug ę zadu żenia i uzyska mo żliwo prowadzenia dziaalno ści w dugoterminowej perspektywie.
  W kontek ście planów wej ścia przez Plasma SYSTEM S.A. z ofert ą na nowe obszary rynku w kraju
  i za granic ą, konieczne jest pozyskanie środków finansowych niezb ędnych do dalszego rozwoju Spóki
  i prowadzenia przez ni ą niezakóconego funkcjonowania dziaalno ści gospodarczej.

  Zdaniem Zarz ądu jedynym daj ącym si ę racjonalnie zaplanowa ć i najbardziej uzasadnionym z punktu
  widzenia powy ższych zao że ń trybem emisji akcji jest tryb subskrypcji prywatne j, która umożliwia szybkie
  przeprowadzenie procesu emisji. Zaproponowane prawo pierwszeństwa skierowane do Akcjonariuszy,
  którzy wyrazili swoje zaanga żowanie w rozwój Spóki poprzez uczestnictwo w Walny m Zgromadzeniu
  umo żliwia udzia w emisji Akcjonariuszom najbardziej za interesowanym dalszym rozwojem Spóki.

  Z powy ższych wzgl ędów wy ączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy S póki jest
  uzasadnione interesem Spóki i nie jest sprzeczne z interesami pozostaych akcjonariuszy, dlatego też
  Zarz ąd Plasma SYSTEM S.A. rekomenduje akcjonariuszom Spó ki gosowanie za pozbawieniem prawa
  poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spóki w stosu nku do nowych Akcji Serii „F”.

  Odnosz ąc si ę za ś do ceny emisyjnej po jakiej oferowane b ęd ą akcje serii „F” tj. 2,00 z nale ży wskaza ć,
  ż e sabe wyniki finansowe Spóki od roku 2016 nie st anowią, zdaniem Zarz ądu, wystarczaj ącego
  uzasadnienia do ustalenia ceny emisyjnej na poziomi e wyższym ni ż cena nominalna. Priorytetem jest
  szybkie pozyskanie środków finansowych a spenienie tego warunku jest m ożliwe przy ustaleniu ceny
  na poziomie odpowiednio atrakcyjnym dla akcjonarius zy, którzy pomimo sabszych wyników Spóki, nadal
  s ą zainteresowani wspieraniem jej dalszego rozwoju.

  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

Rozmowa z Mateuszem Zawadzkim - Prezesem Zarządu Ultimate Games

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Plasma System SA
ISIN:PLPLSMS00010
NIP:9542474868
EKD: 25.11 produkcja konstrukcji metalowych i ich części
Adres: ul. Towarowa 14 41-103 Siemianowice Śląskie
Telefon:+48 32 3511320
www:www.plasmasystem.pl
Komentarze o spółce PLASMA SYSTEM
2019-05-24 17-05-34
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649