Raport.

PLASMA SYSTEM SA (21/2017) Uchwała Zarządu w sprawie emisji obligacji imiennych serii A

Zarząd Plasma SYSTEM S.A. z siedzibą w Siemianowicach Śląskich (Emitent), informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 10.11.2017r. podjął decyzję o emisji 1.000 (jeden tysiąc) obligacji imiennych serii A o wartości nominalnej 500,00 zł (pięćset złotych) każda, tj. obligacji o łącznej wartości nominalnej 500.000 zł (pięćset tysięcy złotych) (Obligacje). Obligacje zostaną wyemitowane w trybie art. 33 pkt 2) ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz.U. z 2015 r. poz. 238 z późn. zm.) (Ustawa) poprzez zaproponowanie nabycia Obligacji spółce Plasma MBO sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi. Obligacje będą miały formę dokumentu.
Cena emisyjna Obligacji będzie równa ich wartości nominalnej. Obligacje będą podlegać stałemu oprocentowaniu w wysokości 8% w stosunku rocznym. Obligacje będą zabezpieczone poprzez wystawienie przez Emitenta weksla własnego in blanco.
Obligacje będą uprawniać wyłącznie do świadczeń pieniężnych. Termin wykupu Obligacji został ustalony na dzień 31 października 2020 r., natomiast Emitent będzie w każdym czasie uprawniony do dokonania wcześniejszego wykupu wszystkich lub części Obligacji. Obligatariuszowi nie będzie przysługiwało prawo żądania wcześniejszego wykupu Obligacji, za wyjątkiem przypadków określonych w art. 74 ust. 2 oraz 4-5 Ustawy.
Środki pozyskane z emisji Obligacji, Emitent zamierza przeznaczyć na sfinansowanie bieżącej działalności Emitenta.
Termin, do którego możliwe jest przyjęcie propozycji nabycia Obligacji przez Plasma MBO sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi został ustalony na dzień 27.11.2017r.
Jednocześnie, Emitent informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. w dniu 10.11.2017r., Emitent skierował do Plasma MBO sp. z o.o. propozycję nabycia Obligacji.
Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 8 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Plasma System SA
ISIN:PLPLSMS00010
NIP:9542474868
EKD: 25.11 produkcja konstrukcji metalowych i ich części
Adres: ul. Towarowa 14 41-103 Siemianowice Śląskie
Telefon:+48 32 3511320
www:www.plasmasystem.pl
Komentarze o spółce PLASMA SYSTEM
2019-03-27 01-03-29
iGPW
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 Tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649