Raport.

PILAB SA (18/2018) Powołanie nowego Członka Rady Nadzorczej. Appointment of a new of Member of the Supervisory Board.

Zarząd PiLab S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 6 sierpnia 2018 r. na podstawie uchwały nr 4 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołało Pana Wojciecha Szymona Kowalskiego do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej w ramach aktualnej, 3-letniej kadencji wspólnej Rady Nadzorczej Spółki.
W załączeniu przekazuje się informacje, o których mowa w § 10 pkt 20) Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu dotyczące Pana Wojciecha Kowalskiego.
Tym samym aktualny skład Rady Nadzorczej Spółki jest następujący:
- Paweł Sobkiewicz – Członek Rady Nadzorczej,
- Grzegorz Dymek – Członek Rady Nadzorczej,
- Roman Pudełko – Członek Rady Nadzorczej,
- Rafał Wasilewski – Członek Rady Nadzorczej,
- Wojciech Dyszy – Członek Rady Nadzorczej,
- Wojciech Szymon Kowalski – Członek Rady Nadzorczej.
Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.
The Executive Board of PiLab S.A. registered in Wroclaw, Poland, informs that on 6th August 2018, basing on resolution number 4, the Extraordinary General Meeting appointed Mr Wojciech Kowalski as a new Member of the Supervisory Board, within current 3 year term.
Information referred to in § 10 paragraph 20) Exhibit 1 to the Alternative Trading System Regulations are attached.
The Supervisory Board of PiLab S.A. thus comprises of the following members:
- Paweł Sobkiewicz – Member of the Supervisory Board,
- Grzegorz Dymek – Member of the Supervisory Board,
- Roman Pudełko – Member of the Supervisory Board,
- Rafał Wasilewski – Member of the Supervisory Board,
- Wojciech Dyszy – Member of the Supervisory Board,
- Wojciech Szymon Kowalski – Member of the Supervisory Board.

Lista plików:

  • Załącznik nr: 1

    Pobierz plik
    Pan$Wojciech$Szymon$Kowalski$–$Członek$Rady$Nadzorczej$PiLab$S.A.$$1)!imię,' nazwisko,' zajmowane' stanowisko' lub' funkcje' pełnione' w' ramach' Emitenta' oraz' termin' upływu'kadencji,'na'jaką'dana'osoba'została'powołana'!!!Pan!Wojciech!Szymon!Kowalski,!Członek!Rady!Nadzorczej!termin!upływu!kadencji!czerwiec!2021!r.!!2)!opis'kwalifikacji'i'doświadczenia'zawodowego'Absolwent! Akademii! Ekonomicznej! w! Poznaniu! (obecnie! Uniwersytet! Ekonomiczny),! magister! nauk!ekonomicznych,! od! 1991! r.! zawodowo! związany! z! rynkiem!kapitałowym,! praca! w! strukturach! kapitałowych!banków!oraz!niebankowych!domach!maklerskich,!w!charakterze:!zastępcy!dyrektora!rynku!pierwotnego,!szefa!działu! analiz! oraz! w! ramach! działalności! wykonywanej! na! własny! rachunek,!prace! analityczne!m.in.!z! zakresu!funkcjonowania!instrumentów!finansowych!notowanych! na!rynku! FOREX,!spółek! giełdowych! (krajowych!!i!zagranicznych/RFN),!makroekonomii!i!finansów,!ze!szczególnym!uwzględnieniem!sektora!publicznego.!!!3)!wskazanie' działalności' wykonywanej' przez' daną' osobę' poza'Emitentem,' gdy' działalność' ta' ma' istotne'znaczenie'dla'Emitenta'Pan!Wojciech! Szymon! Kowalski!nie! wykonuje! poza! Emitentem! działalności,! która! mogłaby! mieć!bezpośrednio!istotne!znaczenie!dla!Emitenta.!!4)!wskazanie' wszystkich' spółek' prawa' handlowego,' w' których,'w' okresie' co' najmniej' ostatnich' trzech' lat,'dana'osoba'była'członkiem'organów'zarządzających'lub'nadzorczych'albo'wspólnikiem,'ze'wskazaniem,'czy'dana'osoba'nadal'pełni'funkcje'w'organach'lub'jest'nadal'wspólnikiem''•!Elektrotim!SA!z!siedzibą!we!Wrocławiu!(2007!–!2015),!Członek!Rady!Nadzorczej!•!Delko!SA!z! siedzibą! w! Śremie! (2010!–!obecnie),! Członek! Rady! Nadzorczej,!Wiceprezes!Zarządu!!(2011\2012),!od!2012!\!Przewodniczący!Rady!Nadzorczej,!Członek!Komitetu!Audytu.!!•!Pozbud! T! &! R! SA!z! siedzibą! w! Wysogotowie! (2011!–!obecnie),! Wiceprzewodniczący! Rady! Nadzorczej,!Przewodniczący!Komitetu!Audytu);!!•!EFIX!Dom!Maklerski!SA!(2018!–!obecnie),!członek!Rady!Nadzorczej.!!!5)!informacje' na' temat' czy' w' okresie' ostatnich' pięciu' lat' dana' osoba' została' skazana' prawomocnym'wyrokiem' za' przestępstwa,' o' których' mowa' w' art.' 18' §' 2' Kodeksu' spółek' handlowych' lub' przestępstwa'określone' w' Ustawie' o' obrocie,' Ustawie' o' ofercie' lub' ustawie' z' dnia' 26' października' 2000' r.' o' giełdach'towarowych,'albo'za'analogiczne'przestępstwa'w'rozumieniu'przepisów'prawa'obcego'oraz'wskazanie,'czy'w' okresie' co' najmniej' ostatnich' pięciu' lat' osoba' taka' otrzymała' sądowy' zakaz' działania' jako' członek'organów'zarządzających'lub'nadzorczych'w'spółkach'prawa'handlowego'W! okresie! ostatnich! pięciu! lat!Pan!Wojciech! Szymon! Kowalski!nie! został! skazany!za! przestępstwa!oszustwa! oraz! nie! orzeczono! sądowego! zakazu! działania! jako! członek! organów! zarządzających! lub!nadzorczych!w!spółkach!prawa!handlowego.!!6)!szczegóły' wszystkich'przypadków' upadłości,' restrukturyzacji,' zarządu' komisarycznego' lub' likwidacji,' w'okresie'co'najmniej'ostatnich'pięciu'lat,'w'odniesieniu'do'podmiotów,'w'których'dana'osoba'pełniła'funkcje'członka'organu'zarządzającego'lub'nadzorczego'W! okresie! ostatnich! pięciu! lat! nie! wystąpiły! przypadki! upadłości,! zarządu! komisarycznego! lub!likwidacji! w! odniesieniu! do! podmiotów,! w! których!Pan!Wojciech! Szymon! Kowalski!pełnił! funkcji!członka!organu!zarządzającego!lub!nadzorczego.!!


    7)!informacja,' czy' dana' osoba' prowadzi' działalność,' która' jest' konkurencyjna' w' stosunku' do' działalności'emitenta,' oraz' czy' jest' wspólnikiem' konkurencyjnej' spółki' cywilnej' lub' osobowej' albo' członkiem' organu'spółki'kapitałowej'lub'członkiem'organu'jakiejkolwiek'konkurencyjnej'osoby'prawnej'Pan!Wojciech! Szymon! Kowalski!nie! prowadzi! działalności,! która! jest! konkurencyjna! w! stosunku! do!działalności! emitenta! oraz! nie! jest! wspólnikiem! konkurencyjnej! spółki! cywilnej! ani! członkiem!organu!spółki!kapitałowej!lub!członkiem!organu!jakiejkolwiek!konkurencyjnej!osoby!prawnej.!!8)!informacja,' czy' dana' osoba' figuruje' w' rejestrze' dłużników' niewypłacalnych,' prowadzonym' na' podstawie'ustawy'z'dnia'20'sierpnia'1997'r.'o'Krajowym'Rejestrze'Sądowym'Pan!Wojciech!Szymon!Kowalski!nie! figuruje! w! rejestrze! dłużników! niewypłacalnych,! prowadzonym!na!podstawie!ustawy!z!dnia!20!sierpnia!1997!r.!o!Krajowym!Rejestrze!Sądowym.!!!


    Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Pilab SA
ISIN:PLPILAB00012
NIP:8943034318
EKD: 62.01 działalność związana z oprogramowaniem
Adres: ul. Rzeźnicza 32-33 50-130 Wrocław
Telefon:+48 71 7072174
www:www.pilab.pl
Komentarze o spółce DataWalk
2021-09-21 07-09-23
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor