Raport.

PILAB SA (17/2018) Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PiLab S.A. Resolutions adopted at the Extraordinary General Meeting held on 6th August 2018

Zarząd PiLab S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”, „Emitent”) podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta, które odbyło się w dniu 6 sierpnia 2018 r. („NWZ”).
Zarząd Spółki informuje, iż NWZ jednomyślnie odstąpiło od głosowania nad uchwałą w przedmiocie odwołania Członka Rady Nadzorczej. Ponadto Zarząd Emitenta informuje, że do protokołu obrad NWZ nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.
Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7 – 9) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
The Executive Board of PiLab SA registered in Wrocław, Poland, publishes the content of resolutions adopted at the Extraordinary General Meeting held on 6th August 2018.

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik
  1""Repertorium A numer 15737/2018 AKT NOTARIALNY Dnia szóstego sierpnia dwa tysiące osiemnastego roku (06.08.2018r.) w Kancelarii Notarialnej Agata Romanowicz, Kamila Kamińska, Tomasz Kalinowski spółka cywilna we Wrocławiu, Rynek numer 60, odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: PILAB spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, adres siedziby: 50-130 Wrocław, ulica Rzeźnicza numer 32-33, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział gospodarczy KRS pod numerem 0000405409, posiadającej numer NIP: 894-303-43-18 oraz REGON: 021737247, z którego notariusz Tomasz Kalinowski, sporządził niniejszy protokół.-------------------------------------- PROTOKÓŁ Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej: „Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie”) otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej spółki Pan Wojciech Dyszy, a następnie zarządził wybory Przewodniczącego Zgromadzenia przedstawiając projekt uchwały nr 1 w następującym brzmieniu:---------------------------------------------------------------------------------------------------- Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą: PiLab S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 06 sierpnia 2018 r. (06-08-2018 r.) w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia § 1. Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PiLab S.A. z siedzibą we Wrocławiu wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Łuksza Łyszczarek.---------------------------------------------------- § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-------------------------------------------------------- *** Pan Wojciech Dyszy stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą numer 1 oddano łącznie 1.900.016 głosów, oddając łącznie 1.900.016 głosów ważnych, w tym:------------------- - 1.900.016 ważnych głosów „za”,------------------------------------------------------------------------ - przy braku głosów „przeciw”,---------------------------------------------------------------------------- - przy braku głosów „wstrzymujących się”,------------------------------------------------------------- nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy.------------------------------------------------------------------ Uchwała numer 1 w zaproponowanym powyżej brzmieniu została jednomyślnie przyjęta.----- W tym miejscu Pan Łukasz Łyszczarek, syn ………... i …………..., zamieszkały ……………………………………….., legitymujący się dowodem osobistym serii i numer: ………….. (PESEL: ……………), przyjął wybór na Przewodniczącego obrad i zarządził sporządzenie listy obecności Akcjonariuszy.---------------- Następnie Przewodniczący stwierdził, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo, na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 1 Statutu Spółki zwołuje w trybie art. 4021 § 1 i 2 ksh, poprzez ogłoszenie na stronie internetowej Spółki http://pilab.pl oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, jest na nim


  2""reprezentowane 1.175.016 akcji, co stanowi 1.900.016 głosów i 31,93 % kapitału zakładowego Spółki, zgodnie z załączoną listą obecności i nikt z obecnych nie zgłasza sprzeciwu co odbycia niniejszego Zgromadzenia, a zatem zdolne jest ono do podejmowania wiążących uchwał.------------------------------------------------------------------------------------------ *** Na wniosek Przewodniczącego przystąpiono do głosowania nad uchwałą poniższej treści:----- Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą: PiLab S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 06 sierpnia 2018 r. (06-08-2018 r.) w sprawie odstąpienia od wyboru komisji mandatowo-skrutacyjnej § 1. Na podstawie § 20 ust. 1 i 6 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PiLab S.A. z siedzibą we Wrocławiu odstępuje od wyboru komisji mandatowo-skrutacyjnej, a liczenie głosów, jak również podejmowanie innych czynności, o których mowa w § 20 ust. 5 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, powierza Przewodniczącemu Zgromadzenia.----------------------------------------------------------------------- § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-------------------------------------------------------- *** Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą numer 2 wzięli udział wszyscy obecni na Zgromadzeniu Akcjonariusze posiadający łącznie 1.175.016 akcji, co stanowi 1.900.016 głosów i 31,93 % kapitału zakładowego Spółki, oddając łącznie 1.900.016 głosów ważnych, w tym:------------------------------------------------------------------------------------ - 1.900.016 ważnych głosów „za”,------------------------------------------------------------------------ - przy braku głosów „przeciw”,---------------------------------------------------------------------------- - przy braku głosów „wstrzymujących się”,------------------------------------------------------------- nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy.------------------------------------------------------------------ Przewodniczący stwierdził, że uchwała numer 2 w zaproponowanym powyżej brzmieniu została jednomyślnie przyjęta.---------------------------------------------------------------------------- *** Na wniosek Przewodniczącego przystąpiono do głosowania nad uchwałą poniższej treści:----- Uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą: PiLab S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 06 sierpnia 2018 r. (06-08-2018 r.) w sprawie przyjęcia porządku obrad § 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: PiLab S.A. z siedzibą we Wrocławiu przyjmuje następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:--------------- 1)"otwarcie Zgromadzenia;----------------------------------------------------------------------------- 2)"wybór Przewodniczącego Zgromadzenia;--------------------------------------------------------- 3)"odstąpienie od wyboru komisji mandatowo-skrutacyjnej;------------------------------------- 4)"stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał, sporządzenie listy obecności;------------------------------------------


  3""5)"przyjęcie porządku obrad;-------------------------------------------------------------------------- 6)"podjęcie uchwał w sprawie zmian składu Rady Nadzorczej;---------------------------------- 7)"podjęcie uchwały w sprawie przyznania wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej Spółki;------------------------------------------------------------------------------------------------- 8)"podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L do obrotu na rynku regulowanym;-------------------------------- 9)"podjęcie uchwały w sprawie w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR) i Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF);------------------------------------------ 10)"podjęcie uchwały w sprawie sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR) i Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF);------------------------------------------ 11)"podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 135.000,00 zł poprzez emisję w trybie oferty publicznej nowych akcji zwykłych na okaziciela serii M z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zmiany § 6 ust. 1 Statutu Spółki w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego, dematerializacji akcji serii M i praw do akcji serii M oraz ubiegania się o dopuszczenie tych akcji i praw do akcji do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;-------------------------------- 12)"podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki;------------------------------------------- 13)"podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki;------------------------------------------------------------------------- 14)"podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia;--------------- 15)"zamknięcie obrad Zgromadzenia.------------------------------------------------------------------ § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-------------------------------------------------------- *** Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą numer 3 wzięli udział wszyscy obecni na Zgromadzeniu Akcjonariusze posiadający łącznie 1.175.016 akcji, co stanowi 1.900.016 głosów i 31,93 % kapitału zakładowego Spółki, oddając łącznie 1.900.016 głosów ważnych, w tym:------------------------------------------------------------------------------------ - 1.900.016 ważnych głosów „za”,------------------------------------------------------------------------ - przy braku głosów „przeciw”,---------------------------------------------------------------------------- - przy braku głosów „wstrzymujących się”,------------------------------------------------------------- nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy.------------------------------------------------------------------ Przewodniczący stwierdził, że uchwała numer 3 w zaproponowanym powyżej brzmieniu została jednomyślnie przyjęta.---------------------------------------------------------------------------- Przystąpiono do realizacji pkt. 6 – 14 przyjętego porządku obrad.---------------------------- W tym miejscu pełnomocnik Akcjonariusza – spółki FGP Venture Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Pan Łukasz Łyszczarek złożył wniosek o uszczegółowienie treści uchwały numer 4 wskazując kandydaturę Pana Wojciecha Szymona Kowalskiego na Członka Rady Nadzorczej Spółki.------------------------------------------------------------------------- Na wniosek Przewodniczącego przystąpiono do głosowania nad uchwałą poniższej treści, w brzmieniu uszczegółowionym zgodnie z wnioskiem Akcjonariusza – spółki FGP Venture Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością:-------------------------------------------------------------- Uchwała nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki działającej pod firmą PiLab S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 06 sierpnia 2018 r. (06-08-2018 r.)


  4""w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej § 1. Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 – 2 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą PiLab S.A. z siedzibą we Wrocławiu, powołuje Pana Wojciecha Szymona Kowalskiego (PESEL ……………..) na Członka Rady Nadzorczej Spółki.------------------------------------------------------------------------------------------- § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-------------------------------------------------------- *** Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą numer 4 wzięli udział wszyscy obecni na Zgromadzeniu Akcjonariusze posiadający łącznie 1.175.016 akcji, co stanowi 1.900.016 głosów i 31,93 % kapitału zakładowego Spółki, oddając łącznie 1.900.016 głosów ważnych, w tym:------------------------------------------------------------------------------------ - 1.900.016 ważnych głosów „za”,------------------------------------------------------------------------ - przy braku głosów „przeciw”,---------------------------------------------------------------------------- - przy braku głosów „wstrzymujących się”,------------------------------------------------------------- nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy.------------------------------------------------------------------ Przewodniczący stwierdził, że uchwała numer 4 w zaproponowanym powyżej brzmieniu została jednomyślnie przyjęta.---------------------------------------------------------------------------- *** W tym miejscu pełnomocnik Akcjonariusza – spółki FGP Venture Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Pan Łukasz Łyszczarek złożył wniosek o odstąpienie od głosowania nad uchwałą w przedmiocie odwołania Członka Rady Nadzorczej.--------------------------------------- Przewodniczący stwierdził, że Akcjonariusze jednomyślnie odstąpili od głosowania nad uchwałą w przedmiocie odwołania Członka Rady Nadzorczej.--------------------------------------- *** W tym miejscu pełnomocnik Akcjonariusza – spółki FGP Venture Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Pan Łukasz Łyszczarek złożył wniosek o głosowanie nad uchwałą numer 5 w zmienionym w stosunku do ogłoszenia brzmieniu, wyjaśniając ustnie pozostałym Akcjonariuszom zakres wprowadzonych zmian w jej treści ----------------------------------------- Na wniosek Przewodniczącego przystąpiono do głosowania nad uchwałą poniższej treści, w brzmieniu zgodnym z wnioskiem Akcjonariusza – spółki FGP Venture Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością:----------------------------------------------------------------------------------------- Uchwała nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki działającej pod firmą PiLab S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 06 sierpnia 2018 r. (06-08-2018 r.) w sprawie przyznania wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej Spółki § 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PiLab S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej „Spółka”) działając na podstawie art. 392 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1577, ze zm.), postanawia w głosowaniu tajnym przyznać wynagrodzenie członkom Rady Nadzorczej:------------------------------------------------- 1."wynagrodzenie uzależnione od liczby posiedzeń Rady Nadzorczej w wysokości 500,00 zł netto za posiedzenie, w którym Członek Rady Nadzorczej uczestniczył osobiście lub za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość,----------


  5""2."dodatkowe wynagrodzenie miesięczne dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej w wysokości 2.000,00 zł netto,--------------------------------------------------------------------- 3."dodatkowe wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej pełniących jednocześnie funkcję w Komitecie Audytu Spółki uzależnione od liczby posiedzeń Komitetu Audytu w wysokości 1.500,00 zł netto za posiedzenie, w którym Członek Komitetu Audytu uczestniczył osobiście lub za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.--------------------------------------------------------------- § 2. 1."Wynagrodzenie miesięczne wskazane w §1 lit. b niniejszej uchwały będzie wypłacane Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki począwszy od 1 września 2018 r. ------------ 2."Wynagrodzenie wskazane w §1 lit. c niniejszej uchwały będzie wypłacane członkom Rady Nadzorczej pełniącym jednocześnie funkcję w Komitecie Audytu Spółki począwszy od dnia dopuszczenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym GPW.-- § 3. Niniejsze uchwała zastępuje Uchwałę nr 24 podjętą na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 28 czerwca 2018 r.------------------------------------------------------------------------ § 4. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-------------------------------------------------------- *** Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą numer 6 wzięli udział wszyscy obecni na Zgromadzeniu Akcjonariusze posiadający łącznie 1.175.016 akcji, co stanowi 1.900.016 głosów i 31,93 % kapitału zakładowego Spółki, oddając łącznie 1.900.016 głosów ważnych, w tym:------------------------------------------------------------------------------------ - 1.900.010 ważnych głosów „za”,------------------------------------------------------------------------ - przy braku głosów „przeciw”,---------------------------------------------------------------------------- - przy 6 głosach „wstrzymujących się”,------------------------------------------------------------------ nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy.------------------------------------------------------------------ Przewodniczący stwierdził, że uchwała numer 5 w zaproponowanym powyżej brzmieniu została przyjęta.--------------------------------------------------------------------------------------------- *** Na wniosek Przewodniczącego przystąpiono do głosowania nad uchwałą poniższej treści:----- Uchwała nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki działającej pod firmą: PiLab S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 06 sierpnia 2018 r. (06-08-2018 r.) w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L do obrotu na rynku regulowanym § 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą PiLab S.A. z siedzibą we Wrocławiu działając w oparciu o art. 27 ust. 2 pkt 3a) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 roku, poz. 512, ze zm.) uchwala, co następuje:------------------------------------------------------------------------------------- 1."Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o ubieganiu się przez Spółkę o dopuszczenie i wprowadzenie wszystkich akcji serii B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L („Akcje”) Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”), po spełnieniu stosownych, wynikających z właściwych przepisów prawa i regulacji GPW, kryteriów i warunków umożliwiających


  6""dopuszczenie Akcji do obrotu na tym rynku.---------------------------------------------------- 2."Walne Zgromadzenie postanawia o przeniesieniu na rynek regulowany prowadzony przez GPW wszystkich Akcji notowanych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect oraz dematerializacji Akcji Spółki, które na dzień sporządzenia niniejszej uchwały nie są zdematerializowane a Spółka będzie ubiegała się o ich dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW.-------------- 3."Niniejszym upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności prawnych i faktycznych, zgodnie z wymogami określonymi w przepisach prawa, w tym w regulacjach, uchwałach bądź wytycznych GPW, Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. oraz Komisji Nadzoru Finansowego, związanych z ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji serii B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L Spółki oraz złożeniem, o ile będzie to konieczne, wniosku o wykluczenie Akcji z obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez GPW.----------------------- § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-------------------------------------------------------- *** Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą numer 6 wzięli udział wszyscy obecni na Zgromadzeniu Akcjonariusze posiadający łącznie 1.175.016 akcji, co stanowi 1.900.016 głosów i 31,93 % kapitału zakładowego Spółki, oddając łącznie 1.900.016 głosów ważnych, w tym:------------------------------------------------------------------------------------ - 1.900.016 ważnych głosów „za”,------------------------------------------------------------------------ - przy braku głosów „przeciw”,---------------------------------------------------------------------------- - przy braku głosów „wstrzymujących się”,------------------------------------------------------------- nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy.------------------------------------------------------------------ Przewodniczący stwierdził, że uchwała numer 6 w zaproponowanym powyżej brzmieniu została jednomyślnie przyjęta.---------------------------------------------------------------------------- *** Na wniosek Przewodniczącego przystąpiono do głosowania nad uchwałą poniższej treści:----- Uchwała nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki działającej pod firmą PiLab S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 06 sierpnia 2018 r. (06-08-2018 r.) w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR) i Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) § 1. Na podstawie art. 45 ust. 1a i ust. 1c Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (t. j. Dz. U. z 2018 roku, poz. 395, ze zm.) stosownie do treści art. 26 ust. 2 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 roku, poz. 512, ze zm.), w związku z podjęciem uchwały numer 6 w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L do obrotu na rynku regulowanym, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą PiLab S.A. z siedzibą we Wrocławiu, postanawia, że począwszy od sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. (2018 r.) Spółka będzie sporządzała statutowe sprawozdania finansowe zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości oraz Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej w zakresie w jakim ogłoszone zostały one w formie rozporządzenia Komisji Europejskiej.------------------------------


  7""§ 2. Dniem przejścia na Międzynarodowe Standardy Rachunkowości oraz Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej, a więc początkiem najwcześniejszego okresu, za który Spółka przedstawi pełne porównawcze informacje zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości oraz Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej w pierwszym sprawozdaniu finansowym Spółki sporządzanym zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości oraz Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej będzie dzień 1 stycznia 2017 r.------------------------------------- § 3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-------------------------------------------------------- *** Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą numer 7 wzięli udział wszyscy obecni na Zgromadzeniu Akcjonariusze posiadający łącznie 1.175.016 akcji, co stanowi 1.900.016 głosów i 31,93 % kapitału zakładowego Spółki, oddając łącznie 1.900.016 głosów ważnych, w tym:------------------------------------------------------------------------------------ - 1.900.016 ważnych głosów „za”,------------------------------------------------------------------------ - przy braku głosów „przeciw”,---------------------------------------------------------------------------- - przy braku głosów „wstrzymujących się”,------------------------------------------------------------- nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy.------------------------------------------------------------------ Przewodniczący stwierdził, że uchwała numer 7 w zaproponowanym powyżej brzmieniu została jednomyślnie przyjęta.---------------------------------------------------------------------------- *** Na wniosek Przewodniczącego przystąpiono do głosowania nad uchwałą poniższej treści:----- Uchwała nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki działającej pod firmą PiLab S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 06 sierpnia 2018 r. (06-08-2018 r.) w sprawie sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR) i Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) § 1 Na podstawie art. 55 ust. 6 i ust. 8 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o Rachunkowości (t. j. Dz. U. z 2018 roku, poz. 395, ze zm.), w związku z podjęciem uchwały numer 6 w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L do obrotu na rynku regulowanym, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą PiLab S.A. z siedzibą we Wrocławiu, postanawia, że począwszy od skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. (2018 r.) Spółka będzie sporządzała skonsolidowane sprawozdania finansowe Grupy Kapitałowej Spółki zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości oraz Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej w zakresie w jakim ogłoszone zostały one w formie rozporządzenia Komisji Europejskiej.----------------------------------------------------------- § 2. Dniem przejścia na Międzynarodowe Standardy Rachunkowości oraz Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej, a więc początkiem najwcześniejszego okresu, za który Spółka przedstawi pełne porównawcze informacje zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości oraz Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej w pierwszym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej Spółki sporządzanym zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości oraz Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej będzie dzień 1 stycznia


  8""2017 r.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- § 3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-------------------------------------------------------- *** Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą numer 8 wzięli udział wszyscy obecni na Zgromadzeniu Akcjonariusze posiadający łącznie 1.175.016 akcji, co stanowi 1.900.016 głosów i 31,93 % kapitału zakładowego Spółki, oddając łącznie 1.900.016 głosów ważnych, w tym:------------------------------------------------------------------------------------ - 1.900.016 ważnych głosów „za”,------------------------------------------------------------------------ - przy braku głosów „przeciw”,---------------------------------------------------------------------------- - przy braku głosów „wstrzymujących się”,------------------------------------------------------------- nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy.------------------------------------------------------------------ Przewodniczący stwierdził, że uchwała numer 8 w zaproponowanym powyżej brzmieniu została jednomyślnie przyjęta.---------------------------------------------------------------------------- *** Na wniosek Przewodniczącego przystąpiono do głosowania nad uchwałą poniższej treści:----- Uchwała nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki działającej pod firmą PiLab S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 06 sierpnia 2018 r. (06-08-2018 r.) w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 135.000,00 zł poprzez emisję w trybie oferty publicznej nowych akcji zwykłych na okaziciela serii M z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zmiany § 6 ust. 1 Statutu Spółki w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego, dematerializacji akcji serii M i praw do akcji serii M oraz ubiegania się o dopuszczenie tych akcji i praw do akcji do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PiLab S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), działając w oparciu o art. 431 § 1 i 2 pkt 3, art. 432 i art. 433 § 2 Ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych („KSH”), art. 27 ust. 2 pkt 3), 3a) i 3b) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o Ofercie Publicznej”), art. 5 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi („Ustawa o Obrocie Instrumentami Finansowymi”) oraz § 6 ust. 4 Statutu Spółki, uchwala, co następuje: ------------------------------------------------------------------------------------ § 1 1."Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie wyższą niż 135.000,00 zł (słownie: sto trzydzieści pięć tysięcy złotych), tj. z kwoty 368.050,00 zł (słownie: trzysta sześćdziesiąt osiem tysięcy pięćdziesiąt złotych) do kwoty nie wyższej niż 503.050,00 zł (słownie: pięćset trzy tysiące pięćdziesiąt złotych), w drodze emisji nie więcej niż 1.350.000 (słownie: jeden milion trzysta pięćdziesiąt tysięcy) nowych akcji zwykłych na okaziciela serii M o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda („Akcje Serii M”).------------------------------------------------------------------------------------------------ 2."Akcje Serii M zostaną w całości pokryte wkładami pieniężnymi, wniesionymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.-------------------------------- 3."Akcje Serii M będą uczestniczyć w dywidendzie równocześnie z dotychczasowymi akcjami, tj.---------------------------------------------------------------------------------------------- a) Akcje Serii M wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego


  9""Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych;-------------------------------------------- b) Akcje Serii M wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.--------------------------------------------------------------------------------------------- 4."Akcje Serii M oraz wynikające z nich prawa do Akcji Serii M („PDA”) będą papierami wartościowymi nieposiadającymi formy dokumentu i będą podlegać dematerializacji w rozumieniu przepisów Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi.---------------------- 5."Akcje Serii M będą akcjami zwykłymi na okaziciela.--------------------------------------------- § 2 1."Akcje Serii M zostaną zaoferowane przez Spółkę do objęcia w trybie subskrypcji otwartej, której mowa w art. 431 § 2 pkt 3 KSH, z uwzględnieniem art. 440 § 3 KSH, w ramach oferty publicznej w rozumieniu art. 3 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej („Oferta Publiczna”).---------------------------------------------------------------------------------- 2."Akcje serii M i PDA będą przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”), po spełnieniu stosownych, wynikających z właściwych przepisów prawa i regulacji GPW, kryteriów i warunków umożliwiających dopuszczenie akcji i PDA Spółki do obrotu na tym rynku.------------------------------------------------------- § 3 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, uznając, że leży to w jej interesie, postanawia niniejszym pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji Serii M w całości. Zarząd Spółki przedstawił Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu pisemną opinię uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru oraz sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii M, o następującej treści:---------------------------------------------------------------------- „Akcje Serii M zostaną zaoferowane do objęcia inwestorom zewnętrznym w drodze oferty publicznej. Środki finansowe uzyskane od inwestorów zewnętrznych w drodze emisji Akcji Serii M pozwolą na dofinansowanie Spółki, co umożliwi realizację zamierzeń inwestycyjnych Spółki oraz dalszy rozwój jej działalności. Jednocześnie pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji Serii M nie wyłącza możliwości udziału w ofercie dotychczasowych akcjonariuszy na ogólnych zasadach. Ponadto dzięki przeprowadzeniu emisji Akcji Serii M z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Spółka pozyska kolejnych akcjonariuszy oraz zwiększy rozproszenie akcjonariatu. Dzięki temu możliwe będzie zapewnienie płynności obrotu akcjami Spółki na rynku regulowanym.----------- Cena emisyjna Akcji Serii M zostanie ustalona przez Zarząd Spółki po rozważeniu wyników procesu budowania księgi popytu, z uwzględnieniem całokształtu okoliczności mających wpływ na ustalenie ceny emisyjnej, w tym przede wszystkim konieczności zapewnienia skuteczności emisji akcji, koniunktury panującej na rynkach kapitałowych, wyceny Spółki dokonywanej przez inwestorów i rynek kapitałowy oraz sytuacji finansowej i bieżących zdarzeń w Spółce, a także w oparciu o rekomendacje doradców pośredniczących w przeprowadzeniu emisji Akcji Serii M.--------------------------------------------------------------------------------- Z powyższych względów, pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji Serii M w całości leży w interesie Spółki i nie jest sprzeczne z interesami akcjonariuszy Spółki.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Zarząd rekomenduje Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki głosowanie za podjęciem uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 135.000,00 zł poprzez emisję w trybie oferty publicznej nowych akcji zwykłych na okaziciela serii M z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zmiany § 6 ust. 1 Statutu Spółki w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego, dematerializacji akcji serii M i praw do akcji serii M oraz ubiegania się o dopuszczenie tych akcji i praw do akcji do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej”


  10"" § 4 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia niniejszym Zarząd Spółki do dokonywania wszelkich czynności faktycznych i prawnych, niezbędnych do przeprowadzenia Oferty Publicznej, dematerializacji Akcji Serii M i PDA oraz uzyskania ich dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu na rynku regulowanym, a w szczególności do:-------------------------- 1)"ustalenia ceny maksymalnej albo przedziału cenowego (ceny minimalnej i maksymalnej) Akcji Serii M oraz ostatecznej ceny emisyjnej Akcji Serii M, z zastrzeżeniem, że cena emisyjna Akcji Serii M zostanie ustalona zgodnie z zasadami opisanymi § 3 niniejszej uchwały; -------------------------------------------------------------------------------------------------- 2)"ustalenia zgodnie z art. 432 § 4 KSH ostatecznej sumy, o jaką kapitał zakładowy ma zostać podwyższony, a tym samym ostatecznej liczby oferowanych Akcji Serii M (wyznaczonej w granicach sumy podwyższenia kapitału zakładowego, wskazanej w § 1 ust. 1 powyżej) a tym samym określenia ostatecznej liczby oferowanych Akcji Serii M w Ofercie Publicznej, z tym zastrzeżeniem, że Zarząd Spółki może odstąpić od wykonania niniejszego upoważnienia, co oznacza, że w takim przypadku Spółka zaoferuje maksymalną liczbę Akcji Serii M określoną w § 1 ust. 1 powyżej;------------------------------- 3)"określenia zasad i warunków dystrybucji Akcji Serii M, w tym: --------------------------------- a)"wskazania terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji Akcji Serii M, -------------------- b)"wprowadzenia podziału oferowanych Akcji Serii M na transze i zasad dokonywania przesunięć pomiędzy transzami,------------------------------------------------------------------ c)"zasad płatności za Akcje Serii M;----------------------------------------------------------------- d)"zasad przydziału Akcji Serii M;------------------------------------------------------------------- 4)"dokonania przydziału Akcji Serii M albo podjęcia decyzji o niedokonaniu ich przydziału z ważnych powodów, w szczególności związanych w niemożliwością wykonania niniejszej uchwały;-------------------------------------------------------------------------------------------------- 5)"podjęcia decyzji o odstąpieniu od emisji Akcji Serii M, o zawieszeniu, wznowieniu, rezygnacji lub odwołaniu Oferty Publicznej, w przypadku, gdy zostanie to uznane za uzasadnione interesem Spółki; podejmując decyzję o zawieszeniu przeprowadzenia Oferty Publicznej Zarząd Spółki może nie wskazywać nowego terminu przeprowadzenia Oferty Publicznej, który to termin może zostać ustalony oraz udostępniony do publicznej wiadomości w terminie późniejszym;----------------------------------------------------------------- 6)"określenia pozostałych warunków emisji Akcji Serii M w zakresie nieuregulowanym w niniejszej uchwale;-------------------------------------------------------------------------------------- 7)"złożenia oświadczenia o wysokości kapitału zakładowego objętego w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w § 1 ust. 1 powyżej, celem dostosowania wysokości kapitału zakładowego w § 6 ust. 1 Statutu Spółki, stosownie do art. 310 § 2 i 4 KSH w związku z art. 431 § 7 KSH;------------------------------------------------------------------- 8)"wystąpienia do Komisji Nadzoru Finansowego z wnioskiem o zatwierdzenie prospektu emisyjnego dotyczącego Akcji Serii M i PDA, sporządzonego w związku z Ofertą Publiczną oraz ubieganiem się o dopuszczenie Akcji Serii M i PDA do obrotu na rynku regulowanym, o którym mowa w § 2 ust. 2 powyżej oraz wszelkich dokumentów lub zawiadomień;--------------------------------------------------------------------------------------------- 9)"zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) umowy o rejestrację Akcji Serii M i PDA w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW, celem ich dematerializacji;-------------------------------------------------------------------- 10)"wystąpienia z wnioskami, dokumentami oraz oświadczeniami wymaganymi przez regulacje GPW w celu uzyskania dopuszczenia oraz wprowadzenia Akcji Serii M i PDA do obrotu na rynku regulowanym, o którym mowa w § 2 ust. 2 powyżej.------------------------- § 5 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji Serii M zmienia Statut Spółki w ten sposób, że § 6 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:----------------------------------------------------- „§ 6 1. Kapitał zakładowy wynosi nie więcej niż 503.050 zł (słownie: pięćset trzy tysiące pięćdziesiąt złotych) i dzieli się na nie więcej niż 5.030.500 (pięć milionów trzydzieści tysięcy pięćset) akcji, o wartości nominalnej po 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja, w tym:-


  11""1)"725.000 (słownie: siedemset dwadzieścia pięć tysięcy) akcji imiennych serii A, o kolejnych numerach od 1 do 725.000 uprzywilejowanych co do głosu w ten sposób, że na jedną akcję przypadają dwa głosy,------------------------------------------------------------------ 2)"525.000 (słownie: pięćset dwadzieścia pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o kolejnych numerach od 1 do 525.000,--------------------------------------------------------- 3)"150.000 (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o kolejnych numerach od 1 do 150.000,----------------------------------------------------------------------- 4)"70.000 (słownie: siedemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o kolejnych numerach od 1 do 70.000,------------------------------------------------------------------------- 5)"150.000 (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o kolejnych numerach od 1 do 150.000,----------------------------------------------------------------------- 6)"167.000 (słownie: sto sześćdziesiąt siedem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F, o kolejnych numerach od 1 do 167.000,---------------------------------------------------------- 7)"220.000 (słownie: dwieście dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G, o kolejnych numerach od 1 do 220.000,---------------------------------------------------------------- 8)"321.500 (słownie: trzysta dwadzieścia jeden tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii H, o kolejnych numerach od 1 do numeru 321.500,----------------------------- 9)"207.000 (słownie: dwieście siedem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I, o kolejnych numerach od 1 do numeru 207.000,----------------------------------------------------------- 10)"470.000 (słownie: czterysta siedemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii J, o kolejnych numerach od 1 do numeru 470.000,--------------------------------------------- 11)"320.000 (słownie: trzysta dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii K, o kolejnych numerach od 1 do numeru 320.000,-------------------------------------------------------- 12)"355.000 (słownie: trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii L, o kolejnych numerach od 1 do numeru 355.000,----------------------------------------------------- 13)"nie więcej niż 1.350.000 (słownie: jeden milion trzysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii M.”---------------------------------------------------------------- § 6 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 430 § 5 KSH, upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmianę Statutu dotyczącą podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w § 5 powyżej.------------------------------------------------------------------------------------------------------- § 7 Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z tym zastrzeżeniem, że podwyższenie kapitału zakładowego oraz zmiana Statutu Spółki nastąpi z dniem dokonania wpisu zmiany w Krajowym Rejestrze Sądowym.------------------------------------------------------------------------- *** Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą numer 9 wzięli udział wszyscy obecni na Zgromadzeniu Akcjonariusze posiadający łącznie 1.175.016 akcji, co stanowi 1.900.016 głosów i 31,93 % kapitału zakładowego Spółki, oddając łącznie 1.900.016 głosów ważnych, w tym:------------------------------------------------------------------------------------ - 1.900.016 ważnych głosów „za”,------------------------------------------------------------------------ - przy braku głosów „przeciw”,---------------------------------------------------------------------------- - przy braku głosów „wstrzymujących się”,------------------------------------------------------------- nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy.------------------------------------------------------------------ Przewodniczący stwierdził, że uchwała numer 9 w zaproponowanym powyżej brzmieniu została jednomyślnie przyjęta.---------------------------------------------------------------------------- *** Na wniosek Przewodniczącego przystąpiono do głosowania nad uchwałą poniższej treści:----- Uchwała nr 10 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia


  12""spółki działającej pod firmą PiLab S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 06 sierpnia 2018 r. (06-08-2018 r.) w sprawie zmiany statutu Spółki § 1 Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajnego Walne Zgromadzenie spółki pod firmą PiLab S.A. z siedzibą we Wrocławiu postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że:--------------------------------------------------------------------------- dotychczasowe brzmienie:------------------------------------------------------------------------------ § 3 1. Spółka prowadzi działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.---- 2. Spółka może tworzyć i prowadzić swoje oddziały, zakłady, filie, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne, a także uczestniczyć w innych spółkach lub przedsięwzięciach na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej i za granicą.-------------------------------------------------- 3. Założycielami Spółki są:-------------------------------------------------------------------------------- 1)"Krystian Piećko, ------------------------------------------------------------------------------------------- 2)"Sergiusz Borysławski, ----------------------------------------------------------------------------------- 3)"Paweł Wieczyński, ---------------------------------------------------------------------------------------- 4)"Przemysław Jura, ----------------------------------------------------------------------------------------- 5)"Adam Bijas. ------------------------------------------------------------------------------------------------ zastępuję się nowym następującym brzmieniem:------------------------------------------------------- § 3 1."Spółka prowadzi działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.-- 2."Spółka może tworzyć i prowadzić swoje oddziały, zakłady, filie, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne, a także uczestniczyć w innych spółkach lub przedsięwzięciach na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej i za granicą. ----------------------------------------------- 3."Spółka może być wspólnikiem lub akcjonariuszem w innych spółkach z siedzibą w Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami. Spółka jest uprawniona do tworzenia i uczestniczenia we wszelkich jednostkach i organizacjach gospodarczych działających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami, o ile będzie to zgodne z właściwymi przepisami prawa. --------------------------------------------------------------------- 4."Założycielami Spółki są: ----------------------------------------------------------------------------- 1)"Krystian Piećko, ---------------------------------------------------------------------------------- 2)"Sergiusz Borysławski,---------------------------------------------------------------------------- 3)"Paweł Wieczyński,-------------------------------------------------------------------------------- 4)"Przemysław Jura,--------------------------------------------------------------------------------- 5)"Adam Bijas.---------------------------------------------------------------------------------------- dotychczasowe brzmienie:------------------------------------------------------------------------------ § 4 2."Jeżeli podjęcie lub prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ustalonego wyżej przedmiotu działalności Spółki, z mocy przepisów szczególnych, wymaga zgody, zezwolenia lub koncesji organu państwa, to rozpoczęcie lub prowadzenie takiej działalności może nastąpić po uzyskaniu takiego zezwolenia, zgody lub koncesji.----------- zastępuję się nowym następującym brzmieniem:-------------------------------------------------- § 4 2."Jeżeli podjęcie lub prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ustalonego wyżej przedmiotu działalności Spółki, z mocy przepisów szczególnych, wymaga zgody, zezwolenia lub koncesji organu państwa, to rozpoczęcie lub prowadzenie takiej działalności może nastąpić po uzyskaniu takiego zezwolenia, zgody lub koncesji. --------- 3."Uchwały o istotnej zmianie przedmiotu działalności Spółki nie wymagają wykupu akcji,


  13""o którym mowa w art. 417 Kodeksu spółek handlowych, o ile zostaną powzięte większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego. ---------------------------------------------------------------------- dotychczasowe brzmienie:------------------------------------------------------------------------------ § 6 2."Akcje nowych emisji będą emitowane jako akcje na okaziciela, chyba że Walne Zgromadzenie postanowi inaczej. ------------------------------------------------------------------ 3."Może być dokonana zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna. ---------------------------------------------- 4."Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji, na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia. Dotychczasowym Akcjonariuszom przysługuje prawo pierwszeństwa objęcia akcji nowych emisji w proporcji do posiadanych akcji. ------------------------------------------------------------------------------------ 5." (skreślony) -------------------------------------------------------------------------------------------- 6."Spółka może podwyższać kapitał zakładowy ze środków własnych zgodnie z art. 442 Kodeksu spółek handlowych. ----------------------------------------------------------------------- 7."Jeżeli akcjonariusz nie dokona wpłaty na objęte akcje w wymaganym terminie, będzie obowiązany do zapłaty odsetek ustawowych za każdy dzień takiego opóźnienia. ---------- 8."Akcje mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych, chyba że uchwała Walnego Zgromadzenia stanowić będzie inaczej. ----------------------------------------------------------- 9."Kapitał zakładowy spółki został pokryty w całości przed zarejestrowaniem Spółki. ------- zastępuję się nowym następującym brzmieniem:-------------------------------------------------- § 6 2."Kapitał zakładowy może być pokryty wkładami pieniężnymi lub wkładami niepieniężnymi (aport).-------------------------------------------------------------------------------- 3."Akcje w Spółce mogą być emitowane jako akcje imienne jak i na okaziciela. --------------- 4."Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela i odwrotnie może zostać dokonana na pisemne żądanie akcjonariusza i jest przeprowadzana na podstawie uchwały Zarządu Spółki. Uchwała Zarządu powinna być podjęta w ciągu 14 (czternastu) dni licząc od dnia przedstawienia Zarządowi pisemnego żądania dokonania zamiany akcji. Żądanie to powinno wskazywać liczbę akcji imiennych objętych żądaniem konwersji wraz ze wskazaniem ich numerów. W przypadku dokonania zamiany Zarząd umieszcza w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia punkt dotyczący zmiany Statutu w celu dostosowania jego treści. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna tak długo, jak akcje na okaziciela Spółki będą przedmiotem obrotu na rynku zorganizowanym. ------------------------------------------------------------------------------ 5."Niniejszy statut przewiduje uprawnienia osobiste przyznane spółce pod firmą FGP Venture spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (KRS 0000556488) („Akcjonariusz Uprawniony”) ------------------------------------------------------------------------------------------ 6."Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić w drodze emisji nowych akcji lub podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji. ----------------------------------- 7."Uchwałą Walnego Zgromadzenia o zmianie statutu Spółki Walne Zgromadzenie może podwyższyć kapitał zakładowy Spółki przeznaczając na ten cel środki z kapitału zapasowego lub kapitałów (funduszy) rezerwowych utworzonych z zysku Spółki (podwyższenie kapitału zakładowego ze środków Spółki). W przypadku takiego podwyższenia nowe akcje przysługują dotychczasowym akcjonariuszom w stosunku do ich udziałów w dotychczasowym kapitale zakładowym. ---------------------------------------- 8."Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje Spółki i obligacje z prawem pierwszeństwa oraz warranty subskrypcyjne. ----------------------------------------- 9." Akcje mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych, chyba że uchwała Walnego Zgromadzenia stanowić będzie inaczej. ----------------------------------------------------------- 10."Kapitał zakładowy spółki został pokryty w całości przed zarejestrowaniem Spółki. ------- 11."Zastawnikowi i użytkownikowi akcji imiennych nie przysługuje prawo głosu na Walnym Zgromadzeniu Spółki. --------------------------------------------------------------------------------


  14""dotychczasowe brzmienie:------------------------------------------------------------------------------ § 7 Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku rocznym przeznaczonym przez Walne Zgromadzenie do podziału, a także do udziału w podziale majątku Spółki w razie jej likwidacji. Każda z akcji uprawnia do uczestnictwa w podziale dywidendy w równej wysokości ---------------------------------------------------------------------------------------------- zastępuję się nowym następującym brzmieniem:-------------------------------------------------- § 7 1."Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku rocznym wskazanym w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, przeznaczonym przez Walne Zgromadzenie do podziału, a także do udziału w podziale majątku Spółki w razie jej likwidacji. Każda z akcji uprawnia do uczestnictwa w podziale dywidendy w równej wysokości. -------------------------------------------------------------------------------------------- 2."O przeznaczeniu zysku wynikającego z rocznego sprawozdania finansowego decyduje Walne Zgromadzenie. Zysk może zostać przeznaczony w szczególności na: ---------------- 1)"kapitał zapasowy; ------------------------------------------------------------------------------ 2)"kapitał rezerwowy lub fundusze celowe; ---------------------------------------------------- 3)"podziału pomiędzy akcjonariuszy Spółki (dywidenda); ----------------------------------- 4)"inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia. ------------------------------------ 3."Zysk przeznaczony uchwałą Walnego Zgromadzenia do podziału dzieli się pomiędzy akcjonariuszy w stosunku do liczby posiadanych akcji. -------------------------------------- 4."Zarząd Spółki jest uprawniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego zgodnie z art. 349 Kodeksu spółek handlowych. W celu dokonania wypłaty zaliczki wymagana jest zgoda Rady Nadzorczej Spółki. ----------------------------------------------------------------------------------- 5."Spółka może wypłacić zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy, jeżeli jej zatwierdzone sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy wykazuje zysk. Zaliczka może stanowić najwyżej połowę zysku osiągniętego od końca poprzedniego roku obrotowego, powiększonego o kapitały rezerwowe utworzone z zysku, którymi w celu wypłaty zaliczek może dysponować Zarząd, oraz pomniejszonego o niepokryte straty i akcje własne. -------------------------------------------------------------------------------- dotychczasowe brzmienie:------------------------------------------------------------------------------ § 8 1."Akcje mogą być umarzane w drodze obniżenia kapitału zakładowego uchwałą Walnego Zgromadzenia, za zgodą akcjonariusza, którego akcje mają być umorzone. Wysokość zapłaty za umarzane akcje zostanie określona każdorazowo uchwałą Walnego Zgromadzenia. --------------------------------------------------------------------------------------- 2."Spółka może nabywać własne akcje w celu ich umorzenia oraz dla realizacji innych celów wymienionych w art. 362 Kodeksu spółek handlowych. ------------------------------- 3."W zamian za akcje umarzane Spółka może wydawać świadectwa użytkowe na warunkach określonych przez Walne Zgromadzenie. ------------------------------------------ 4."W zamian za umarzane akcje akcjonariusz otrzymuj ------------------------------------------ zastępuję się nowym następującym brzmieniem:-------------------------------------------------- § 8 1."Akcje mogą być umarzane w drodze obniżenia kapitału zakładowego uchwałą Walnego Zgromadzenia, za zgodą akcjonariusza, którego akcje mają być umorzone (umorzenie dobrowolne). ------------------------------------------------------------------------------------------- 2."Spółka może nabywać własne akcje w celu ich umorzenia oraz dla realizacji innych celów wymienionych w art. 362 Kodeksu spółek handlowych. -------------------------------- 3."Umorzenie dobrowolne realizowane jest według następującej procedury: ------------------- 1)"Walne Zgromadzenie Spółki podejmuje uchwałę upoważniającą Zarząd Spółki do nabycia akcji własnych celem umorzenia, określającą między innymi liczbę i rodzaj


  15""akcji, które będą podlegały nabyciu celem umorzenia, wysokość (w tym minimalną lub maksymalną wysokość) wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi za nabywane akcje lub sposób jego określenia bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz warunki i terminy nabycia akcji przez Spółkę (lub upoważnienie dla Zarządu do określenia warunków i terminów), w tym kapitał służący sfinansowaniu nabycia i umorzenia akcji; --------------------------------------------------- 2)"Spółka nabywa od akcjonariusza akcje podlegające umorzeniu dobrowolnemu; ------ 3)"Walne Zgromadzenie Spółki podejmuje uchwałę o umorzeniu akcji nabytych celem umorzenia oraz o obniżeniu kapitału zakładowego i odpowiedniej zmianie statutu Spółki; --------------------------------------------------------------------------------------------- 4)"przeprowadzane jest obniżenie kapitału zakładowego Spółki na zasadach przewidzianych przepisami Kodeksu spółek handlowych. -------------------------------- usuwa się § 9 ust. 2 w brzmieniu:--------------------------------------------------------------------- § 9 Zysk netto Spółki może być przeznaczony w szczególności na: ------------------------------------ 1)"kapitał zapasowy, ------------------------------------------------------------------------------- 2)"inwestycje, ---------------------------------------------------------------------------------------- 3)"dodatkowy kapitał rezerwowy tworzony w Spółce, ----------------------------------------- 4)"dywidendy dla akcjonariuszy, ----------------------------------------------------------------- 5)"inne cele określone uchwała Walnego Zgromadzenia. -------------------------------------- dotychczasowe brzmienie:------------------------------------------------------------------------------ § 11 1."Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd w ciągu sześciu miesięcy po zakończeniu roku obrotowego. -------------------------------------------------------------------- 2." Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w ust. 1 powyżej. ---------------------------------------------------- 3."Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd. ------------------------------------------ 4."Rada Nadzorcza może zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli jego zwołanie uzna za wskazane. ---------------------------------------------------------------------------------- 5."Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego zgromadzenia. W przypadku, gdy akcjonariusze dokonają zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgodnie ze zdaniem pierwszym, Zarząd Spółki będzie zobowiązany do niezwłocznego wykonania czynności, o których mowa w art. 402¹-402² kodeksu spółek handlowych, dotyczących ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia. ------------------------------------------------- 6."Rada Nadzorcza oraz akcjonariusz lub akcjonariusze, reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego, mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia. Jeżeli żądanie, o którym mowa w zdaniu poprzednim zostanie złożone po upływie terminów przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych, wówczas zostanie ono potraktowane jako wniosek o zwołanie następnego Walnego Zgromadzenia. -------------- zastępuję się nowym następującym brzmieniem:-------------------------------------------------- § 11 1."Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane przez Zarząd powinno odbyć się w terminie sześciu miesięcy po zakończeniu każdego roku obrotowego. --------------------------------- 2."Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w ust. 1 powyżej.. ------------------------------------------------------- 3."Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na żądanie Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy (akcjonariusza) reprezentujących, co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki. ------------------------------------------------------- 4."Rada Nadzorcza może zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli jego zwołanie uzna za wskazane. ----------------------------------------------------------------------------------


  16""5."Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego zgromadzenia. W przypadku, gdy akcjonariusze dokonają zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgodnie ze zdaniem pierwszym, Zarząd Spółki będzie zobowiązany do niezwłocznego wykonania czynności, o których mowa w art. 4021-4022 kodeksu spółek handlowych, dotyczących ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia. ------------------------------------------------- 6."Akcjonariusz lub akcjonariusze, reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego, mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia. Jeżeli żądanie, o którym mowa w zdaniu poprzednim zostanie złożone po upływie terminów przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych, wówczas zostanie ono potraktowane jako wniosek o zwołanie następnego Walnego Zgromadzenia. ------------------------------- dotychczasowe brzmienie:------------------------------------------------------------------------------ § 12 1."Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Zgromadzeniu i nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu co do powzięcia uchwały. --------- 2."Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych Akcjonariuszy lub reprezentowanych akcji, o ile Kodeks Spółek Handlowych nie stanowi inaczej. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 3."(uchylony). -------------------------------------------------------------------------------------------- 4."Uchwały Walnego Zgromadzenia przyjmowane są bezwzględną większością głosów oddanych przez Akcjonariuszy obecnych na Zgromadzeniu, o ile niniejszy Statut lub obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej. -------------------------------------------- 5."Zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy wymaga podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia, po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy taki wniosek zgłosili, popartej 75% (słownie: siedemdziesiąt pięć procent) głosów Walnego Zgromadzenia. --------------------------------------------------------- zastępuję się nowym następującym brzmieniem:-------------------------------------------------- § 12 1."Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w Warszawie, w miejscu wskazanym przez Zarząd w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.----------------- 2."Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Zgromadzeniu i nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu co do powzięcia uchwały. --------- 3."Walne Zgromadzenie jest ważne i może podejmować uchwały bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji, o ile Kodeks spółek handlowych lub Statutu nie stanowi inaczej.---------------------------------------------------------------------------------------- 4."Uchwały Walnego Zgromadzenia przyjmowane są bezwzględną większością głosów oddanych przez akcjonariuszy obecnych na Zgromadzeniu, o ile niniejszy Statut lub obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej. -------------------------------------------- 5."Obrady Walnego Zgromadzenia otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, bądź – w razie nieobecności zarówno Przewodniczącego, jak i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej – członek Rady Nadzorczej wyznaczony przez Radę Nadzorczą w drodze uchwały, bądź – w razie nieobecności zarówno Przewodniczącego, jak i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej oraz braku wyznaczenia członka Rady Nadzorczej – Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd. -------------------------------------------------------------------------- dotychczasowe brzmienie:------------------------------------------------------------------------------ § 13 1."Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności: ----------------------------


  17""1)" rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz sprawozdania Rady Nadzorczej,---------------------------------------------------------------------------------------- 2)"udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,--------------------------------------------------------------------------------------- 3)"wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru, ------------------------------ 4)"wyrażenie zgody na zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,- 5)"podejmowanie uchwał o podziale zysku netto albo o pokryciu straty, ------------------ 6)"połączenie, podział lub przekształcenie Spółki,--------------------------------------------- 7)"rozwiązanie i likwidacja Spółki,---------------------------------------------------------------- 8)"podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,---------------------------------------- 9)"emisja obligacji, w tym obligacji zamiennych na akcje i z prawem pierwszeństwa oraz emisja warrantów subskrypcyjnych,---------------------------------------------------- 10)"tworzenie i znoszenie funduszów celowych,-------------------------------------------------- 11)"zmiana przedmiotu działalności Spółki,------------------------------------------------------ 12)"zmiana Statutu Spółki,-------------------------------------------------------------------------- 13)"ustalenie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej,------------------------------ 14)"zatwierdzanie regulaminu Rady Nadzorczej,------------------------------------------------- 15)"uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia,------------------------------------ 16)"wybór likwidatorów,------------------------------------------------------------------------------ 17)"rozpatrywanie spraw wniesionych przez Radę Nadzorczą, Zarząd lub Akcjonariuszy. 2. Oprócz spraw wymienionych w § 13 ust. 1, uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają inne sprawy określone w przepisach prawa lub w Statucie.----------------------------------------- 3. Wnioski w sprawach, w których niniejszy Statut wymaga zgody Walnego Zgromadzenia powinny być zgłoszone wraz z pisemną opinią Rady Nadzorczej.----------------------------------- zastępuję się nowym następującym brzmieniem:-------------------------------------------------- § 13 1."Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności: ---------------------------- 1)"rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz sprawozdania Rady Nadzorczej,, -------------------------------------------------------------------------------------- 2)"udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków, ------------------------------------------------------------------------------------- 3)" wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru, ---------------------------- 4)" wyrażenie zgody na zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego, 5)"podejmowanie uchwał o podziale zysku netto albo o pokryciu straty, określenie daty, według której ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy, wysokości dywidendy i terminie wypłaty dywidendy, ------------ 6)"połączenie, podział lub przekształcenie Spółki, ------------------------------------------- 7)"rozwiązanie i likwidacja Spółki, --------------------------------------------------------------- 8)"zawarcie umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej podobnej umowy z członkiem Zarządu, Rady Nadzorczej, prokurentem, likwidatorem Spółki albo na rzecz którejkolwiek z tych osób, -------------------------------------------------------------- 9)"podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego, umorzenie akcji, z zastrzeżeniem uprawnień przysługujących innym organom z mocy przepisów prawa, --------------- 10)"emisja obligacji zamiennych na akcje, obligacji z prawem pierwszeństwa, obligacji partycypacyjnych (uprawniających do udziału w zysku) oraz emisja warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych, ---- 11)"z zastrzeżeniem postanowień § 15 ust. 5 niniejszego Statutu, powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej Spółki, ----------------------------------------- 12)"zmiana przedmiotu działalności Spółki, ---------------------------------------------------- 13)"zmiana Statutu Spółki, ------------------------------------------------------------------------ 14)"ustalenie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej, ----------------------------


  18""15)"uchwalanie regulaminu Walnego Zgromadzenia, ----------------------------------------- 16)" zawarcie umowy, o której mowa w art. 7 Kodeksu spółek handlowych, -------------- 17)"finansowanie nabycia lub objęcia własnych akcji w przypadku określonym w art. 345 Kodeksu spółek handlowych, ----------------------------------------------------------- 18)"rozpatrywanie spraw wniesionych przez Radę Nadzorczą, Zarząd lub Akcjonariuszy. 2."Nabycie i zbycie przez Spółkę nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości lub użytkowaniu wieczystym nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. --------------------------------------------------------------------------------------- 3."Oprócz spraw wymienionych w § 13 ust. 1, uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają inne sprawy określone w przepisach prawa lub w Statucie. ---------------------------------- dotychczasowe brzmienie:------------------------------------------------------------------------------ § 15 Walne Zgromadzenia odbywają się we Wrocławiu lub w Warszawie.-------------------------- zastępuję się nowym następującym brzmieniem:-------------------------------------------------- § 15 1."Rada Nadzorcza składa się od pięciu do siedmiu członków w tym Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego. W przypadku złożenia żądania wyboru Rady Nadzorczej w trybie art. 385 § 3-9 Kodeksu spółek handlowych, dokonuje się wyboru Rady Nadzorczej w składzie 5 członków. --------------------------------------------------------------------------------- 2."Walne Zgromadzenie ustala każdorazowo liczbę członków Rady Nadzorczej danej kadencji, z zastrzeżeniem i poszanowaniem uprawnienia Akcjonariusza Uprawnionego do powołania członka Rady Nadzorcze zgodnie z § 15 ust. 5-7. W przypadku braku podjęcia przez Walne Zgromadzenia uchwały w sprawie liczby członków Rady Nadzorczej danej kadencji, przyjmuje się, że Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) członków. --------------------------------------------------------------------------------------------- 3."Kadencja członków Rady Nadzorczej wynosi 3 (trzy) lata i jest wspólna. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być wybierani na kolejne kadencje bez ograniczeń. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej. Członkowie Rady Nadzorczej, których mandaty wygasły, mogą ponownie pełnić funkcję członka Rady w kolejnych kadencjach. --------- 4."Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem postanowień § 15 ust. 5-7. ------------------------------------------------------------------------- 5."Akcjonariuszowi Uprawnionemu (FGP Venture spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (KRS 0000556488) przysługuje prawo powoływania i odwoływania jednego członka Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej, tak długo jak Akcjonariusz Uprawniony jest akcjonariuszem posiadającym akcje Spółki reprezentującym co najmniej 20 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. ---------------------------- 6."Tak długo jak Akcjonariuszowi Uprawnionemu przysługuje uprawnienie określone w ust. 5 powyżej, Członek Rady Nadzorczej powoływany przez Akcjonariusza Uprawnionego może być odwołany jedynie przez Akcjonariusza Uprawnionego. ---------- 7."W ramach uprawnienia osobistego członek Rady Nadzorczej powoływany i odwoływany jest w drodze pisemnego oświadczenia, które jest skuteczne od daty złożenia takiego oświadczenia Zarządowi Spółki na adres siedziby Spółki. Jeżeli Akcjonariusz Uprawniony nie powoła członka Rady Nadzorczej w terminie czternastu dni od dnia wygaśnięcia mandatu powołanego przez niego członka Rady Nadzorczej, członka Rady Nadzorczej który nie został powołany zgodnie z ust. 5 -6 powyżej, powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie do czasu wykonania przez Akcjonariusza Uprawnionego jego uprawnienia osobistego. Wykonanie tego uprawnienia powoduje automatyczne wygaśnięcie mandatu członka Rady Nadzorczej powołanego przez Walne Zgromadzenie zgodnie z niniejszym postanowieniem. ----------------------------------------------------------- 8."Z zastrzeżeniem ust. § 15 ust. 6 Członek Rady Nadzorczej może być w każdym czasie odwołany. Członek Rady Nadzorczej może w każdym czasie złożyć rezygnację z zasiadania w Radzie Nadzorczej. Rezygnacja jest składana w formie pisemnej Zarządowi. 9."Rada Nadzorcza, w której skład w wyniku wygaśnięcia mandatów niektórych członków


  19""Rady Nadzorczej (z innego powodu niż odwołanie) wchodzi mniej członków niż określonych przez Walne Zgromadzenie zgodnie z § 15 ust. 2 powyżej, jednakże co najmniej 5 (pięciu), jest zdolna do podejmowania ważnych uchwał. Jeżeli liczba członków Rady Nadzorczej danej kadencji spadnie poniżej 5 (pięciu), w wyniku wygaśnięcia mandatów niektórych członków Rady Nadzorczej (z innego powodu niż odwołanie), pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w celu uzupełnienia Rady Nadzorczej do pięcioosobowego składu w drodze kooptacji powołać nowych członków Rady Nadzorczej. Członkowie Rady Nadzorczej mogą dokonać kooptacji w przypadku, gdy liczba członków Rady Nadzorczej dokonujących kooptacji wynosi co najmniej dwóch. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 10."Członkowie Rady Nadzorczej dokonują kooptacji w drodze doręczenia Spółce pisemnego oświadczenia wszystkich członków Rady Nadzorczej o powołaniu członka Rady Nadzorczej. W wypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej posiadającego zgodnie z ustawą o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym status niezależnego członka komitetu audytu lub osoby spełniającej inne kryteria wymagane dla członka komitetu audytu, dokooptowany członek Rady Nadzorczej powinien spełniać odpowiednio kryteria niezależności, o których mowa w ustawie o biegłych rewidentach lub spełniać inne kryteria wymagane dla komitetu audytu. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 11."Członkowie Rady Nadzorczej powołani zgodnie z ust. 9-10 powyżej w drodze kooptacji będą sprawowali swoje czynności do czasu podjęcia uchwały o zatwierdzeniu ich powołania przez najbliższe Walne Zgromadzenie albo dokonania wyboru ich następców. Po dokonaniu kooptacji członków Rady Nadzorczej, Zarząd lub Rada Nadzorcza na najbliższym Walnym Zgromadzenie umieści w punkt porządku obrad dotyczący zatwierdzenia członka Rady Nadzorczej powołanego w drodze kooptacji albo wyboru jego następcy. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 12." Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej wybierają członkowie Rady Nadzorczej. Jeżeli Akcjonariusz Uprawniony nie powoła Przewodniczącego Rady Nadzorczej w terminie czternastu dni od dnia wygaśnięcia mandatu powołanego przez niego członka Rady Nadzorczej, Przewodniczącego Rady Nadzorczej, który nie został powołany zgodnie z § 15 ust. 5 -6 wybierają członkowie Rady Nadzorczej do czasu wykonania przez Akcjonariusza Uprawnionego jego uprawnienia osobistego. Wykonanie tego uprawnienia powoduje automatyczną zmianę osoby pełniącej funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej. ------------------------------------------------------------------------------------------- 13."Od daty dopuszczenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym, co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności od Spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze Spółką, wynikające z zasad ładu korporacyjnego obowiązujących na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na którym są lub mają być notowane akcje Spółki („Niezależny Członek Rady Nadzorczej”). ----------------------------------------------------------------------------------------- 14."Każdy Akcjonariusz może zgłaszać na piśmie Zarządowi Spółki kandydatów na Niezależnego Członka Rady Nadzorczej. Zgłoszenie zawiera dane personalne kandydata oraz uzasadnienie kandydatury wraz z opisem kwalifikacji i doświadczenia zawodowego kandydata. Do zgłoszenia załącza się pisemne oświadczenie zainteresowanej osoby wyrażające zgodę na kandydowanie do Rady Nadzorczej i potwierdzające spełnianie przez nią kryteriów niezależności, jak również zawierające zobowiązanie do dokonania pisemnego powiadomienia Zarządu Spółki w trakcie trwania kadencji o zaprzestaniu spełniania tych kryteriów, niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 (trzech) dni od zajścia zdarzenia powodującego takie zaprzestanie lub powzięcia o tym informacji. ----- 15."Niespełnienie kryteriów niezależności, o których mowa w § 15 ust.13, przez któregokolwiek z członków Rady Nadzorczej, bądź utrata statusu Niezależnego Członka Rady Nadzorczej w trakcie kadencji, nie powoduje wygaśnięcia jego mandatu i nie ma wpływu na zdolność Rady Nadzorczej do wykonywania kompetencji przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych i w niniejszym Statucie. ---------------------------------------- dotychczasowe brzmienie:------------------------------------------------------------------------------ § 16 1."Rada Nadzorcza składa się z pięciu do siedmiu członków, w tym z Przewodniczącego i


  20""Wiceprzewodniczącego. ----------------------------------------------------------------------------- 2."Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem postanowień ust. 3-5 poniżej. --------------------------------------------------------------------- 3."Akcjonariuszowi Spółki, spółce FGP Venture spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (KRS 0000556488) („Akcjonariusz Uprawniony”) przysługuje prawo powoływania i odwoływania jednego Członka Rady Nadzorczej w formie pisemnego oświadczenia skierowanego do Spółki.------------------------------------------------------------------------------ 4."Tak długo, Akcjonariuszowi Uprawnionemu przysługuje uprawnienie określone w ust. 3 powyżej, Członek Rady Nadzorczej powołany przez Akcjonariusza Uprawnionego może być odwołany jedynie przez Akcjonariusza Uprawnionego, na podstawie pisemnego oświadczenia skierowanego do Spółki. ----------------------------------------------------------- 5."W przypadku utraty uprawnienia osobistego, o którym mowa w ust. 3 i 4 powyżej przez Akcjonariusza Uprawnionego, prawo powoływania i odwoływania Członka Rady Nadzorczej przysługuje Walnemu Zgromadzeniu. ---------------------------------------------- 6."Członek Rady Nadzorczej może być w każdym czasie odwołany, z zastrzeżeniem postanowień ust. 4.----------------------------------------------------------------------------------- 7."Jeżeli wygaśnie mandat któregokolwiek członka Rady Nadzorczej, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze kooptacji powołać nowego członka Rady Nadzorczej, który swoje czynności będzie sprawować do czasu dokonania wyboru członka Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie. Mandat członka Rady Nadzorczej dokooptowanego (desygnowanego) w powyższy sposób wygasa w przypadku jego niepotwierdzenia przez najbliższe Walne Zgromadzenie. --------------------------------------- 8."Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej wybierają członkowie Rady Nadzorczej. ---------------------------------------------------------------------- 9."Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej trzyletniej kadencji. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie, bilans oraz rachunek zysków i strat za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej. ------------------------------------ 10."Rada Nadzorcza działa na podstawie regulaminu, który zostaje uchwalony przez Radę Nadzorczą i zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie. ----------------------------------------- zastępuję się nowym następującym brzmieniem:-------------------------------------------------- § 16 1."Rada Nadzorcza działa na podstawie regulaminu, który zostaje uchwalony przez Radę Nadzorczą.---------------------------------------------------------------------------------------------- 2."Przewodniczący Rady Nadzorczej lub w razie jego niepowołania Wiceprzewodniczący, zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub członka Rady Nadzorczej. Posiedzenie powinno być zwołane w ciągu dwóch tygodni od chwili złożenia przedmiotowego wniosku. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia Rady Nadzorczej w terminie dwóch tygodni od daty otrzymania wniosku, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad. -------------------------------------------------------------------- 3."Przewodniczący ustępującej Rady Nadzorczej, a w przypadku jego nieobecności Prezes Zarządu lub osoba wyznaczona przez Prezesa Zarządu, zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej. Posiedzenia Rady Nadzorczej powinny się odbyć co najmniej trzy razy w roku obrotowym. ------------------------------------------------ 4."Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje się za uprzednim siedmiodniowym powiadomieniem przekazanym członkom Rady Nadzorczej listem poleconym lub za pośrednictwem poczty elektronicznej chyba że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą zgodę na odbycie posiedzenia bez zachowania powyższego siedmiodniowego powiadomienia. Zgoda może być wyrażona wobec osoby zwołującej posiedzenie Rady Nadzorczej i przekazana za pomocą każdego środka lub sposobu komunikacji na odległość. Jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej są obecni na posiedzeniu, takie posiedzenie jest ważne, a Rada Nadzorcza może podejmować uchwały mimo braku formalnego zwołania, nadto uchwały w sprawach nieobjętych porządkiem obrad. ------- 5."Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli zostały zachowane postanowienia ust. 4 powyżej, a na posiedzeniu obecnych jest, co najmniej połowa jej członków. ---------------- 6." Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą się odbywać przy wykorzystaniu środków


  21""bezpośredniego porozumiewania się na odległość (telefonicznie lub w inny sposób gwarantujący możliwość porozumiewania się ze sobą wszystkim członkom Rady). Uchwały podjęte w powyższy sposób będą ważne, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali zawiadomieni o treści projektów uchwał. --------------------------------- 7." Uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte w trybie pisemnym. Uchwały tak podjęte będą ważne jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali zawiadomieni o treści projektów uchwał. ----------------------------------------------------------------------------------- 8."Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej, jednakże oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. ----------------------------------------------------------------- 9."Podejmowanie uchwał w trybie określonym w powyższych ust. 6-8 nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej oraz powołania, odwołania i zawieszania w czynnościach członków Zarządu. ----------------------------------------------- 10."Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady. ------------------------------------------------------------------------ dotychczasowe brzmienie:------------------------------------------------------------------------------ § 17 1."Przewodniczący Rady Nadzorczej lub w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub członka Rady Nadzorczej. Posiedzenie powinno być zwołane w ciągu dwóch tygodni od chwili złożenia wniosku. ------------------------------------------------------ 2."Przewodniczący ustępującej Rady Nadzorczej, a w przypadku jego nieobecności Prezes Zarządu lub osoba wyznaczona przez Prezesa Zarządu, zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowowybranej Rady Nadzorczej. --------------------------------------------------- 3."Posiedzenia Rady Nadzorczej powinny się odbyć co najmniej trzy razy w roku obrotowym.--------------------------------------------------------------------------------------------- 4."Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje się za uprzednim siedmiodniowym powiadomieniem przekazanym członkom Rady Nadzorczej listem poleconym lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, chyba że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą zgodę na odbycie posiedzenia bez zachowania powyższego siedmiodniowego powiadomienia. Zgoda może być wyrażona wobec osoby zwołującej posiedzenie Rady Nadzorczej i przekazana za pomocą każdego środka lub sposobu komunikacji na odległość. --------------------------------------------------------------------------------------------- 5."Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą się odbywać przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwały podjęte na tak odbytym posiedzeniu będą ważne, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali zawiadomieni o treści projektów uchwał.---------------------------------------------------------- 6."Uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte w trybie pisemnym. Uchwały tak podjęte będą ważne jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali zawiadomieni o treści projektów uchwał. ------------------------------------------------------------------------------------ 7."Podejmowanie uchwał w trybie określonym w powyższych ust. 5 i 6 nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej oraz powołania, odwołania i zawieszania w czynnościach członków Zarządu. --------------------------------- 8."Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej, jednakże oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.------------------------------------------------------------------- 9."Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady. ------------------------------------------------------------------------ zastępuję się nowym następującym brzmieniem:-------------------------------------------------- § 17 1."Rada Nadzorcza może powoływać ze swego grona komitety oraz określać ich zadania i kompetencje. ----------------------------------------------------------------------------------------- 2."Od dnia dopuszczenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym, w Spółce


  22""funkcjonuje komitet audytu, którego skład, zadania oraz działalność jest regulowana przepisami ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym. ------------------------- dotychczasowe brzmienie:------------------------------------------------------------------------------ § 18 2."Do szczególnych obowiązków Rady Nadzorczej, realizowanych w formie podejmowanych uchwał należy: ---------------------------------------------------------------------------------------- 1)"ocena sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku netto i pokrycia straty, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny i działalności Rady Nadzorczej, -------------------- 2)" analiza i ocena bieżącej działalności Spółki, ---------------------------------------------- 3)"stawianie wniosków na Walnym Zgromadzeniu, dotyczących udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków, ----------------------------------------- 4)"rozpatrywanie spraw wniesionych przez Zarząd, ------------------------------------------ 5)"zatwierdzanie rocznych planów finansowych (budżet) i strategicznych planów gospodarczych (biznesplan), ------------------------------------------------------------------ 6)"wyrażanie zgody na zaciąganie przez Spółkę pożyczek i kredytów, jeżeli w wyniku zaciągnięcia takiej pożyczki lub kredytu łączna wartość zadłużenia z tych tytułów przekroczyłaby wartość kapitałów własnych Spółki, nie przewidzianych w budżecie zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą, ------------------------------------------------------ 7)"wyrażanie zgody na udzielanie przez Spółkę poręczeń oraz na zaciąganie przez Spółkę zobowiązań z tytułu gwarancji, jeżeli w wyniku zaciągnięcia takiego zobowiązania łączna wartość zadłużenia Spółki z tych tytułów przekroczyłaby wartość kapitałów własnych Spółki, nie przewidzianych w budżecie zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą, ------------------------------------------------------------------------- 8)"wyrażanie zgody na ustanawianie zastawu, hipoteki, przewłaszczenia na zabezpieczenie lub innych obciążeń majątku Spółki o wartości przekraczającej kwotę 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych) - jednorazowo lub łącznie z takiego samego tytułu w ciągu roku obrotowego - nie przewidzianych w budżecie zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą, ------------------------------------------------------ 9)"wyrażanie zgody na zbycie składników majątku trwałego Spółki, których wartość przekracza 20% (słownie: dwadzieścia procent) wartości księgowej netto środków trwałych Spółki, ustalonej na podstawie ostatniego zweryfikowanego sprawozdania finansowego Spółki, z wyłączeniem zapasów zbywalnych w ramach normalnej działalności, nie przewidzianych w budżecie zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą, 10)"wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę lub podmiot od niej zależny umowy istotnej z członkiem Rady Nadzorczej, członkiem Zarządu Spółki, prokurentem lub likwidatorem albo ze znaczącym akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% (słownie: pięć procent) akcji lub głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz z podmiotami z nimi powiązanymi; „umowa istotna” oznacza umowę powodującą zobowiązanie Spółki lub rozporządzanie majątkiem Spółki równowartości w złotych przekraczającej 20.000,00 EUR (słownie: dwadzieścia tysięcy euro), ------------------ 11)"wyrażanie zgody na nabycie oraz zbycie lub wydzierżawienie nieruchomości lub udziału w nieruchomości oraz ustanowienie na nieruchomości lub udziale w nieruchomości ograniczonego prawa rzeczowego, ----------------------------------------- 12)"wybór biegłego rewidenta do przeprowadzania badania sprawozdań finansowych Spółki, -------------------------------------------------------------------------------------------- 13)" ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu, ------------------------------------- 14)" zatwierdzanie regulaminu Zarządu, -------------------------------------------------------- 15)"uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej. -------------------------------------------------- zastępuję się nowym następującym brzmieniem:-------------------------------------------------- § 18 2."Do szczególnych obowiązków Rady Nadzorczej, realizowanych w formie podejmowanych


  23""uchwał należy: ---------------------------------------------------------------------------------------- 1)"ocena sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku netto i pokrycia straty, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny i działalności Rady Nadzorczej, --------------------- 2)"analiza i ocena bieżącej działalności Spółki, ----------------------------------------------- 3)"stawianie wniosków na Walnym Zgromadzeniu, dotyczących udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków, ----------------------------------------- 4)"rozpatrywanie spraw wniesionych przez Zarząd, ------------------------------------------ 5)"zatwierdzanie rocznych planów finansowych (budżet) i strategicznych planów gospodarczych (biznesplan), ------------------------------------------------------------------ 6)"wyrażanie zgody na zaciąganie przez Spółkę pożyczek i kredytów, jeżeli w wyniku zaciągnięcia takiej pożyczki lub kredytu łączna wartość zadłużenia z tych tytułów przekroczyłaby 5% (słownie: pięć procent) wartości kapitałów własnych Spółki wskazanych w ostatnim raporcie okresowym, nie przewidzianych w budżecie zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą, niezależnie od tego, czy dotyczy to jednej czy kilku powiązanych ze sobą czynności; w wypadku zobowiązań o charakterze ciągłym lub okresowym, zlicza się wartość świadczeń za cały okres ich trwania, a jeżeli czas ich trwania nie jest oznaczony - za okres dwunastu miesięcy, ------------- 7)"wyrażanie zgody na udzielanie przez Spółkę poręczeń oraz na zaciąganie przez Spółkę zobowiązań z tytułu gwarancji, jeżeli w wyniku zaciągnięcia takiego zobowiązania łączna wartość zadłużenia Spółki z tych tytułów przekroczyłaby 5% (słownie: pięć procent) wartości kapitałów własnych Spółki wskazanych w ostatnim raporcie okresowym, nie przewidzianych w budżecie zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą, niezależnie od tego, czy dotyczy to jednej czy kilku powiązanych ze sobą czynności w danym roku obrotowym, ------------------------------------------------------- 8)" wyrażanie zgody na ustanawianie zastawu, hipoteki, przewłaszczenia na zabezpieczenie lub innych obciążeń majątku Spółki o wartości przekraczającej kwotę 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych) - jednorazowo lub łącznie z takiego samego tytułu w ciągu roku obrotowego, ----------------------------------------- 9)"wyrażanie zgody na zbycie lub nabycie składników majątku trwałego Spółki, których wartość przekracza 3% (słownie: trzy procent) wartości kapitałów własnych Spółki wskazanych w ostatnim raporcie okresowym, nie przewidzianych w budżecie zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą, ------------------------------------------------------ 10)" wyrażanie zgody na zawarcie umowy pomiędzy Spółką a akcjonariuszem posiadającym, co najmniej 5% (pięć procent) ogólnej liczby głosów w Spółce lub podmiotem powiązanym (rozumiany, jako podmiot określony w aktualnym zbiorze zasad ładu korporacyjnego obowiązujących na rynku regulowanym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, uchwalanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.), chyba, że bezwzględnie obowiązujący przepis prawa wymaga w tym zakresie zgody Walnego Zgromadzenia; wyrażenie takiej zgody nie jest wymagane w przypadku transakcji typowych, zawieranych na warunkach rynkowych w ramach prowadzonej przez Spółkę działalności operacyjnej z podmiotami wchodzącymi w skład grupy kapitałowej Spółki, -------------------------- 11)" wyrażanie zgody na nabycie oraz zbycie lub wydzierżawienie nieruchomości lub udziału w nieruchomości oraz ustanowienie na nieruchomości lub udziale w nieruchomości prawa wieczystego użytkowania nieruchomości lub udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości ograniczonego prawa rzeczowego, ---------- 12)"wybór biegłego rewidenta do przeprowadzania badania sprawozdań finansowych Spółki (jednostkowych i skonsolidowanych), jak również zatwierdzanie warunków umowy z biegłym rewidentem oraz zatwierdzanie rozwiązania przez Spółkę takiej umowy, ------------------------------------------------------------------------------------------- 13)"powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki, oraz ustalanie ich wynagrodzenia oraz zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach członka Zarządu Spółki lub całego Zarządu Spółki, jak również delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków zarządu niemogących sprawować swoich czynności, ----------------------------------------------------------------- 14)"zatwierdzenie regulaminu Zarządu, ---------------------------------------------------------


  24""15)"wyrażenie zgody na wypłatę przez Spółkę zaliczki na poczet dywidendy, ------------- 16)"wyrażanie zgody na zajmowanie się przez członka Zarządu Spółki interesami konkurencyjnymi lub też na uczestnictwo w spółce, jako członek władz lub nabycie lub objęcie udziałów lub akcji w spółkach kapitałowych prowadzących działalność konkurencyjną, chyba, że akcje danej spółki są w obrocie publicznym i liczba nabytych udziałów lub akcji nie przekracza 5 % kapitału zakładowego danej spółki, ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 17)"wyrażanie zgody na pełnienie funkcji przez członków Zarządu Spółki w zarządach lub radach nadzorczych spółek innych niż spółki zależne w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych, ---------------------------------------------------------------------------- 18)"wyrażanie zgody na obejmowanie, nabywanie, zbywanie i obciążanie przez Spółkę udziałów albo akcji w innych spółkach, przystępowanie lub występowanie z innych spółek lub podmiotów, lub wspólnych przedsięwzięć oraz nabywanie przedsiębiorstw lub zorganizowanych części przedsiębiorstw innych podmiotów, --- 19)"uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej, -------------------------------------------------- 20)"wyrażanie zgody na wprowadzenie w Spółce programów motywacyjnych, w szczególności polegających na przyznaniu prawa do objęcia lub nabycia akcji oraz zatwierdzanie regulaminów dotyczących takich programów, ---------------------- 21)"wyrażenie zgody na tworzenie i likwidację oddziałów Spółki oraz zakładów i oddziałów zagranicznych Spółki, ----------------------------------------------------------- 22)"inne sprawy zastrzeżone do kompetencji Rady Nadzorczej przepisami prawa lub postanowieniami Statutu Spółki, bądź sprawy wniesionych przez Zarząd, w tym opiniowanie spraw mających być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia lub delegowane na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia do rozstrzygnięcia przez Radę Nadzorczą. --------------------------------------------------------------------------------------- dotychczasowe brzmienie:------------------------------------------------------------------------------ § 19 1."Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście, z zastrzeżeniem § 17 ust. 8. -------------------------------------------------------------------------- 2."2. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie. ---------------- zastępuję się nowym następującym brzmieniem:-------------------------------------------------- § 19 1." Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście. --------------- 2."Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie. ------------------- 3."Rada Nadzorcza może wyrażać opinie we wszystkich sprawach Spółki oraz występować do Zarządu z wnioskami i inicjatywami. Zarząd, w terminie czternastu dni od daty otrzymania wniosku, opinii lub inicjatywy Rady Nadzorczej, ma obowiązek zawiadomić Radę Nadzorczą o zajętym stanowisku w sprawie opinii, wniosku lub zgłoszonej inicjatywy Rady Nadzorczej. ----------------------------------------------------------------------- dotychczasowe brzmienie:------------------------------------------------------------------------------ § 21 1."Do podjęcia uchwały przez Radę Nadzorczą Spółki wymagana będzie bezwzględna większość głosów oddanych w obecności co najmniej połowy członków Rady Nadzorczej. W przypadku równej liczby głosów za i przeciwko podjęciu uchwały głos decydujący będzie miał Przewodniczący Rady Nadzorczej, zaś w przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej. ----------------------------------------------------------- 2."Uchwały Rady Nadzorczej powinny być protokołowane. Protokoły podpisują obecni członkowie Rady. W protokołach należy podać porządek obrad oraz wymienić nazwiska i imiona członków Rady Nadzorczej, biorących udział w posiedzeniu, liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały, podać sposób przeprowadzania i wynik głosowania. 3."Do protokołów winny być dołączone odrębne zdania członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu oraz nadesłane później sprzeciwy nieobecnych członków na posiedzeniu Rady. -----------------------------------------------------------------------------------


  25"" zastępuję się nowym następującym brzmieniem:-------------------------------------------------- § 21 1."Do podjęcia uchwały przez Radę Nadzorczą Spółki wymagana będzie bezwzględna większość głosów oddanych w obecności co najmniej połowy członków Rady Nadzorczej. W przypadku równej liczby głosów za i przeciwko podjęciu uchwały głos decydujący będzie miał Przewodniczący Rady Nadzorczej. --------------------------------------------------- 2." Uchwały Rady Nadzorczej powinny być protokołowane. Protokoły podpisują obecni członkowie Rady. W protokołach należy podać porządek obrad oraz wymienić nazwiska i imiona członków Rady Nadzorczej, biorących udział w posiedzeniu, liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały, podać sposób przeprowadzania i wynik głosowania. 3."Do protokołów winny być dołączone odrębne zdania członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu. -------------------------------------------------------------------------- dotychczasowe brzmienie:------------------------------------------------------------------------------ § 22 1."Zarząd Spółki składa się z jednego do trzech członków, w tym Prezesa Zarządu, powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą, z zastrzeżeniem ust. 3 do 5 poniżej. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 2."Członkowie Zarządu powoływani są na wspólną trzyletnią kadencję. ----------------------- 3."Akcjonariuszowi Spółki, spółce FGP Venture spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (KRS 0000556488) („Akcjonariusz Uprawniony”) przysługuje prawo powoływania i odwoływania jednego Członka Zarządu w formie pisemnego oświadczenia skierowanego do Spółki. --------------------------------------------------------------------------------------------- 4."Tak długo, Akcjonariuszowi Uprawnionemu przysługuje uprawnienie określone w ust. 3 powyżej, Członek Zarządu powołany przez Akcjonariusza Uprawnionego może być 12 odwołany jedynie przez Akcjonariusza Uprawnionego, na podstawie pisemnego oświadczenia skierowanego do Spółki. ----------------------------------------------------------- 5."W przypadku utraty uprawnienia osobistego, o którym mowa w ust. 3 i 4 powyżej przez Akcjonariusza Uprawnionego, prawo powoływania i odwoływania Członka Zarządu przysługuje Radzie Nadzorczej. -------------------------------------------------------------------- 6."Mandaty członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie, bilans oraz rachunek zysków i strat za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu. ---------------------------------------------- 7."Członek Zarządu może być powołany na kolejne kadencje. ----------------------------------- zastępuję się nowym następującym brzmieniem:-------------------------------------------------- § 22 1."Zarząd Spółki składa się z jednego do trzech członków, w tym Prezesa Zarządu, powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą. ---------------------------------------- 2."Członkowie Zarządu powoływani są na wspólną trzyletnią kadencję. ----------------------- 3."Mandaty członków Zarządu wygasają najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu. Mandat członka Zarządu wygasa także wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania go, także przed upływem kadencji, ze składu Zarządu. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 4." Członek Zarządu może być powołany na kolejne kadencje. ----------------------------------- dotychczasowe brzmienie:------------------------------------------------------------------------------ § 23 1."Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz. ------------------------------- 2."Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa Spółki nie zastrzeżone ustawą lub niniejszym Statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do kompetencji Zarządu. Przed podjęciem działań, które z mocy Kodeksu spółek handlowych lub niniejszego Statutu wymagają uchwały Walnego


  26""Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, Zarząd zwróci się o podjęcie takiej uchwały odpowiednio do Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej. ------------------------------- 3."Tryb działania Zarządu określi szczegółowo Regulamin Zarządu. Regulamin Zarządu uchwala Zarząd Spółki, a zatwierdza go Rada Nadzorcza. ------------------------------------ 4."Posiedzenia Zarządu są protokołowane. Protokoły powinny zawierać porządek obrad, nazwiska i imiona obecnych członków Zarządu, liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały oraz zdania odrębne. Protokoły podpisują obecni członkowie Zarządu. --------- zastępuję się nowym następującym brzmieniem:-------------------------------------------------- § 23 1."Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz. ------------------------------- 2."Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. -------------------------------- 3."Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa Spółki nie zastrzeżone ustawą lub niniejszym Statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do kompetencji Zarządu. Przed podjęciem działań, które z mocy Kodeksu spółek handlowych lub niniejszego Statutu wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, Zarząd zwróci się o podjęcie takiej uchwały odpowiednio do Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej. ------------------------------- 4."Tryb działania Zarządu określi szczegółowo Regulamin Zarządu. Regulamin Zarządu uchwala Zarząd Spółki, a zatwierdza go Rada Nadzorcza. ------------------------------------ 5."Posiedzenia Zarządu są protokołowane. Protokoły powinny zawierać porządek obrad, nazwiska i imiona obecnych członków Zarządu, liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały oraz zdania odrębne. Protokoły podpisują obecni członkowie Zarządu. --------- 6."Posiedzenia Zarządu może zwołać każdy Członek Zarządu. Uchwały mogą być powzięte, jeżeli wszyscy członkowie zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu Zarządu. ------ 7."Zarząd Spółki może podejmować uchwały w głosowaniu pisemnym. Zarząd Spółki może podejmować uchwały przy wykorzystaniu środków bezpośredniego komunikowania się na odległość, w szczególności za pomocą telefonu, videofonu lub poczty elektronicznej. Uchwała podjęta w powyższy sposób jest ważna tylko wtedy, gdy wszyscy członkowie Zarządu zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. ------------------------------------ dotychczasowe brzmienie:------------------------------------------------------------------------------ § 24 1."W przypadku powołania Zarządu jednoosobowego skuteczna reprezentacja Spółki wykonywana jest przez Prezesa Zarządu. W przypadku Zarządu wieloosobowego, do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem. ------------------ 2."Pisma i oświadczenia składane Spółce mogą być dokonywane do rąk jednego członka Zarządu lub prokurenta. --------------------------------------------------------------------------- 3."Sprawy przekraczające zwykły zarząd Spółką wymagają uchwały Zarządu. --------------- zastępuję się nowym następującym brzmieniem:-------------------------------------------------- § 24 1."W przypadku powołania Zarządu jednoosobowego skuteczna reprezentacja Spółki wykonywana jest przez Prezesa Zarządu. W przypadku Zarządu wieloosobowego, do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem.-------------------- 2."Sprawy przekraczające zwykły zarząd Spółką wymagają uchwały Zarządu. --------------- dotychczasowe brzmienie:------------------------------------------------------------------------------ § 25 1."Umowy z członkami Zarządu Spółki zawiera w imieniu Spółki Rada Nadzorcza. Przewodniczący lub Członek Rady Nadzorczej, delegowany uchwałą Rady Nadzorczej, podpisuje w imieniu Spółki umowy z członkami Zarządu Spółki. W tym samym trybie dokonuje się innych czynności prawnych pomiędzy Spółką a członkiem Zarządu. -------


  27""2."Rada Nadzorcza reprezentuje Spółkę w sporach z członkiem Zarządu. --------------------- zastępuję się nowym następującym brzmieniem:-------------------------------------------------- § 25 1."Umowy z członkami Zarządu Spółki zawiera w imieniu Spółki Rada Nadzorcza. Przewodniczący lub Członek Rady Nadzorczej, delegowany uchwałą Rady Nadzorczej, podpisuje w imieniu Spółki umowy z członkami Zarządu Spółki.----------------------------- 2."Rada Nadzorcza lub pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia reprezentuje Spółkę w sporach z członkiem Zarządu. ---------------------------------------- dotychczasowe brzmienie:------------------------------------------------------------------------------ § 27 1."Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy z tym, że pierwszy rok obrotowy Spółki kończy się trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące jedenastego roku (31-12- 2011 r.). ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2."W sprawach nie uregulowanych Statutem zastosowanie mają przepisy Kodeksu spółek handlowych i inne obowiązujące przepisy. ------------------------------------------------------ zastępuję się nowym następującym brzmieniem:-------------------------------------------------- § 27 1."Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy z tym, że pierwszy rok obrotowy Spółki kończy się trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące jedenastego roku (31-12-2011 r.). ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2."Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa oraz standardami rachunkowości. -------------------------------------------------------- poprzez dodanie § 28------------------------------------------------------------------------------------- § 28 1."W przypadku zajścia przyczyny rozwiązania Spółki, Spółka zostanie rozwiązana po przeprowadzeniu jej likwidacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Likwidatorami są członkowie Zarządu, chyba, że Walne Zgromadzenie postanowi odmiennie. Majątek Spółki pozostały po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli dzieli się między akcjonariuszy w stosunku do dokonanych przez każdego z nich wpłat na kapitał zakładowy. ------------------------------------------------------------------------------- 2."W sprawach nieuregulowanych Statutem zastosowanie mają przepisy Kodeksu spółek handlowych i inne obowiązujące przepisy. ------------------------------------------------------ § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-------------------------------------------------------- *** Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą numer 10 wzięli udział wszyscy obecni na Zgromadzeniu Akcjonariusze posiadający łącznie 1.175.016 akcji, co stanowi 1.900.016 głosów i 31,93 % kapitału zakładowego Spółki, oddając łącznie 1.900.016 głosów ważnych, w tym:------------------------------------------------------------------------------------ - 1.900.016 ważnych głosów „za”,------------------------------------------------------------------------ - przy braku głosów „przeciw”,---------------------------------------------------------------------------- - przy braku głosów „wstrzymujących się”,------------------------------------------------------------- nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy.------------------------------------------------------------------ Przewodniczący stwierdził, że uchwała numer 10 w zaproponowanym powyżej brzmieniu została jednomyślnie przyjęta.----------------------------------------------------------------------------


  28""*** Na wniosek Przewodniczącego przystąpiono do głosowania nad uchwałą poniższej treści:----- Uchwała nr 11 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki działającej pod firmą PiLab S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 06 sierpnia 2018 r. (06-08-2018 r.) w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki § 1 Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PiLab S.A. z siedzibą we Wrocławiu upoważnia Radę Nadzorczą PiLab S.A. do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki PiLab S.A., uwzględniającego zmiany Statutu Spółki wprowadzone na Nadzwyczajnego Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 6 sierpnia 2018 r. przyjęte uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 10.---------------------------------- § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-------------------------------------------------------- *** Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą numer 11 wzięli udział wszyscy obecni na Zgromadzeniu Akcjonariusze posiadający łącznie 1.175.016 akcji, co stanowi 1.900.016 głosów i 31,93 % kapitału zakładowego Spółki, oddając łącznie 1.900.016 głosów ważnych, w tym:------------------------------------------------------------------------------------ - 1.900.016 ważnych głosów „za”,------------------------------------------------------------------------ - przy braku głosów „przeciw”,---------------------------------------------------------------------------- - przy braku głosów „wstrzymujących się”,------------------------------------------------------------- nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy.------------------------------------------------------------------ Przewodniczący stwierdził, że uchwała numer 11 w zaproponowanym powyżej brzmieniu została jednomyślnie przyjęta.---------------------------------------------------------------------------- *** Na wniosek Przewodniczącego przystąpiono do głosowania nad uchwałą poniższej treści:----- Uchwała nr 12 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki działającej pod firmą PiLab S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 06 sierpnia 2018 r. (06-08-2018 r.) w sprawie przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia § 1 Na podstawie §13 ust. 1 pkt 15 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PiLab S.A. z siedzibą we Wrocławiu postanawia przyjąć niniejszym Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki w następującym brzmieniu: ---------------------------------------------------- „REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA DATAWALK SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU------------------------------------------------------------------------------------------------ I.!POSTANOWIENIA OGÓLNE----------------------------------------------------------------------- § 1. 1."Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o: ------------------------------------------------ 1)"Dobrych Praktykach – należy przez to rozumieć treść Załącznika do uchwały Nr 26/1413/2015 Rady Giełdy z dnia 13 października 2015 r. w sprawie uchwalenia „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016”;------------------


  29""2)"Komisji Skrutacyjnej – oznacza komisję skrutacyjną powołaną na zasadach, o których mowa w § 18 Regulaminu; ----------------------------------------------------- 3)"Kodeksie spółek handlowych – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1577, ze zm.); ----------------------------------------------------------------------------------------- 4)"Przewodniczącym lub Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia – należy przez to rozumieć Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki; --------------- 5)"Radzie Nadzorczej lub Radzie – należy przez to rozumieć Radę Nadzorczą Spółki; ----------------------------------------------------------------------------------------- 6)"Regulaminie – należy przez to rozumieć niniejszy regulamin Walnego Zgromadzenia określający szczegółowe zasady i tryb zwoływania oraz przeprowadzania obrad Walnego Zgromadzenia Spółki; ------------------------------- 7)"Rozporządzeniu – należy przez to rozumieć Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim lub każde inne, które je zastąpi; ------------ 8)"Spółce – należy przez to rozumieć DataWalk S.A. z siedzibą w Wrocławiu; -------- 9)"Statucie – należy przez to rozumieć Statut Spółki; ------------------------------------- 10)"Uczestnikach Walnego Zgromadzenia – należy przez to rozumieć akcjonariusza Spółki lub jego przedstawiciela tj. osobę upoważnioną do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, legitymującą się pełnomocnictwem lub innym stosownym dokumentem upoważniającym do reprezentowania akcjonariusza na tym Walnym Zgromadzeniu; Uczestnikiem Walnego Zgromadzenia są również odpowiednio zaproszeni goście oraz eksperci; ------------------------------------------- 11)"Walnym Zgromadzeniu – należy przez to rozumieć zwyczajne albo nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki; --------------------------------------------------------------- 12)"Zarządzie – należy przez to rozumieć Zarząd Spółki. ---------------------------------- 2."Zgromadzenia są zwoływanie i odbywają na zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych, Statucie, Regulaminie, przy uwzględnieniu postanowień Dobrych Praktyk. Szczegółowe kompetencje Walnego Zgromadzenia wskazuje Statut. ------------- § 2. 1."Walne Zgromadzenie działa na podstawie: ------------------------------------------------------ a)"Kodeksu spółek handlowych; ---------------------------------------------------------------- b)"Statutu; ------------------------------------------------------------------------------------------ c)"Regulaminu. ------------------------------------------------------------------------------------ 2."Regulamin Walnego Zgromadzenia jest ogólnie dostępny w siedzibie Spółki oraz na stronie internetowej Spółki. ----------------------------------------------------------------------- II.!ZASADY ZWOŁYWANIA WALNYCH ZGROMADZEŃ § 3. 1."Walne Zgromadzenie może być Zwyczajne lub Nadzwyczajne. ------------------------------ 2."Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki oraz inne organy lub podmioty określone w Statucie lub przepisach Kodeksu spółek handlowych. Szczegółowe zasady zwoływania Walnych Zgromadzeń określa § 11 Statutu Spółki oraz Kodeks spółek handlowych. ---- 3."Walne Zgromadzenie może być odwołane, jeżeli jego odbycie napotyka na nadzwyczajne przeszkody (siła wyższa) lub jest oczywiście bezprzedmiotowe. Odwołanie następuje w taki sam sposób, jak zwołanie, nie później niż na dwa tygodnie przed pierwotnie planowanym terminem. Odwołanie Walnego Zgromadzenia, w którego porządku obrad na wniosek uprawnionych podmiotów umieszczono określone sprawy lub które zwołane zostało na taki wniosek możliwe jest tylko za zgodą wnioskodawców. Zgoda wnioskodawców powinna zostać wyrażona na piśmie. -------------------------------- § 4. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane przez Zarząd powinno odbyć się w terminie sześciu miesięcy po zakończeniu każdego roku obrotowego. Rada Nadzorcza może


  30""zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie wskazanym w zdaniu pierwszym. ---------------------------------------------------------------- § 5. 1."Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na żądanie Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy (akcjonariusza) reprezentujących, co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki. ----------------------------------------------- 2."Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego zgromadzenia. W przypadku, gdy akcjonariusze dokonają zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgodnie ze zdaniem pierwszym, Zarząd Spółki będzie zobowiązany do niezwłocznego wykonania czynności, o których mowa w art. 4021-4022 kodeksu spółek handlowych, dotyczących ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia. ---------------- 3."Rada Nadzorcza może zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli jego zwołanie uzna za wskazane. ------------------------------------------------------------------------------ 4."Akcjonariusz lub akcjonariusze, reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego, mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia. ----------------- 5."Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia złożone przez Radę Nadzorczą lub akcjonariusza (akcjonariuszy) należy złożyć Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej i powinno określać sprawy wnoszone pod jego obrady oraz zawierać uzasadnienie żądania. ------------------------------------------------------------------ 6."W przypadku, gdy żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nie zawiera wskazania spraw wnoszonych pod obrady Walnego Zgromadzenia lub uzasadnienia, Zarząd wzywa wnioskującego o stosowne uzupełnienie żądania w terminie siedmiu dni od daty otrzymania pisma Zarządu. ----------------------------------- 7."W przypadku nieuzupełnienia przez żądającego swojego wniosku o wymagane uzasadnienie, Zarząd zwoła Walne Zgromadzenie i w zawiadomieniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia poinformuje akcjonariuszy o żądającym i braku uzasadnienia żądania dla zwołania Walnego Zgromadzenia. -------------------------------------------------- 8."Jeżeli w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia żądania Zarządowi przez uprawnionych akcjonariuszy, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie zostanie zwołane, sąd rejestrowy może upoważnić do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy występujących z tym żądaniem. Sąd wyznacza przewodniczącego tego zgromadzenia. ----------------------------------------------------------- § 6. 1."Akcjonariusz lub akcjonariusze, reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego, mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia. ------------------------------------------------------------- 2."Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej. ------------------ 3."Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, ogłosić zmiany w porządku obrad wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania walnego zgromadzenia. ----------------------------------------------------------------- 4."Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziesta kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej oraz w sposób określony w obowiązujących Spółkę jako spółkę publiczną przepisach i regulaminach. --------------------------------------------------- 5."Każdy z Akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. ----------------------------------------


  31""§ 7. Walne Zgromadzenie zwołuje się w sposób przewidziany w Kodeksie spółek handlowych oraz w przepisach i regulaminach obowiązujących spółkę jako spółkę publiczną w tym Rozporządzeniu. ---------------------------------------------------------------- III.!MIEJSCE ODBYCIA WALNEGO ZGROMADZENIA § 8. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w Warszawie, w miejscu wskazanym w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.------------------------------- IV.!UCZESTNICTWO W OBRADACH WALNEGO ZGROMADZENIA § 9. 1."Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed podaną w ogłoszeniu o zwołaniu datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu). ------- 2."Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest jednolity dla uprawnionych z akcji na okaziciela i akcji imiennych. ---------------------------------------- 3."Akcje na okaziciela mające postać dokumentu dają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w Spółce nie później, niż w dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu i nie będą odebrane przed zakończeniem tego dnia. Zamiast akcji może być złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej mających siedzibę lub oddział na terytorium Unii Europejskiej lub państwa będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, wskazanych w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia. W zaświadczeniu wskazuje się numery dokumentów akcji i stwierdza, że dokumenty akcji nie będą wydane przed upływem dnia rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.----------------------------------------------------------------------------- 4."Zdematerializowane akcje na okaziciela dają prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli zostaną umieszczone w wykazie sporządzanym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie i wydanym Spółce na zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych. --------------------------------------------------- 5."Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela Spółki zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Takie zaświadczenie powinno zawierać w swojej treści wszystkie elementy wskazane w art. 4063 § 3 Kodeksu spółek handlowych. Brak zgłoszenia żądania przez uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela Spółki wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu w wyżej wymienionych terminach uniemożliwia wzięcie udziału w Walnym Zgromadzeniu. ------------------------------------- 6."Listę uprawnionych z akcji na okaziciela do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu ustala Zarząd, na podstawie akcji złożonych zgodnie z ust. 4 powyżej oraz wykazu, sporządzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. -------------------------------- 7."Lista uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu powinna zawierać: (i) imiona i nazwiska albo firmy (nazwy) uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu), (ii) miejsce ich zamieszkania lub siedzibę firmy, (iii) liczbę i rodzaj akcji, numery akcji oraz ilość przysługujących im głosów. Akcjonariusz może żądać przesłania mu powyższej listy nieodpłatnie, drogą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. ----------------------------------------------------------------- 8."Szczegółowe zasady związane z uczestnictwem na Walnym Zgromadzeniu będą określone w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia. --------------------------------- § 10. 1."Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na


  32""Zgromadzeniu i nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu co do powzięcia uchwały.----------- 2."Walne Zgromadzenie jest ważne i może podejmować uchwały bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji, o ile Kodeks spółek handlowych lub Statutu nie stanowi inaczej. -------------------------------------------------------------------------------------- § 11. 1."Do obowiązków Zarządu związanych ze zwołaniem i organizacją Walnego Zgromadzenia, należą wszystkie czynności przewidziane przepisami prawa i Statutu, a w szczególności: ------------------------------------------------------------------------------------- a)"ustalenie porządku obrad oraz ogłoszenie jego zmian w przypadku zgłoszenia żądania zgodnie z art. 401 Kodeksu spółek handlowych; ------------------------------- b)"dokonanie ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia z własnej inicjatywy, bądź na wniosek podmiotów uprawnionym w tym akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego; -------------- c)"sporządzenie i podpisanie listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu; ----------------------------------------------------------------------- d)"zapewnienie wyłożenia listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, w biurze Zarządu na trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia; ----------------------------------------------------------------------- e)"zapewnienie protokołowania obrad i podjętych uchwał, w formie wymaganej prawem; ----------------------------------------------------------------------------------------- f)"przygotowanie i umieszczenie na stronie internetowej Spółki od dnia ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia formularzy pełnomocnictwa do uczestniczenia w obradach i wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika; ------------------------- g)"przygotowanie i umieszczenie na stronie internetowej Spółki od dnia ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia projektów uchwał, a także umieszczenie na stronie internetowej projektów uchwał zgłoszonych przez akcjonariuszy; ------------ h)"przygotowanie i umieszczenie na stronie internetowej Spółki pełnego tekstu dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu oraz, w przypadku, jeżeli nie przewiduje się podejmowania uchwał, uwagi Zarządu lub Rady Nadzorczej dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia. ---------------------------------------------------------------------------------- 2."Zarząd prowadzi czynności związane z obsługą przebiegu Walnego Zgromadzenia, przy czym może zlecić wykonanie czynności technicznych podmiotom wyspecjalizowanym, w szczególności w zakresie obsługi głosowania wraz z obliczaniem liczby głosów, przy wykorzystaniu urządzeń elektronicznych. -------------------------------------------------------- § 12. 1."Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. ------------------------------------------------------ 2."Akcjonariusz może być reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu przez nieograniczoną liczbę pełnomocników. ---------------------------------------------------------- 3."Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. ----------------------- 4."Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. ------------------------------------------------------------------------------------ 5."Pełnomocnik może reprezentować na Walnym Zgromadzeniu więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. ----------------------- 6."Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej, i zostaje następnie dołączone do protokołu obrad Walnego Zgromadzenia. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. ---------------------- 7."Pełnomocnictwo udzielone w formie elektronicznej, pochodzące od akcjonariusza, będącego osobą fizyczną powinno zawierać dane umożliwiające identyfikację akcjonariusza, w tym imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL akcjonariusza, a także dane z dokumentu tożsamości akcjonariusza: numer


  33""dokumentu, datę wydania i wskazanie organu wydającego dokument. Do pełnomocnictwa udzielonego w formie elektronicznej przez akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną, powinien zostać dołączony odpis z właściwego rejestru aktualnego na datę udzielenia pełnomocnictwa lub inne odpowiednie korporacyjne dokumenty, które potwierdzają umocowanie osób wskazanych w pełnomocnictwie do jego udzielenia w imieniu akcjonariusza. ------------ 8."Dopuszcza się przedłożenie kopii dokumentów, o których mowa w ust. 7 powyżej, jeżeli są poświadczone za zgodność z oryginałem przez notariusza, adwokata lub radcę prawnego. -------------------------------------------------------------------------------------------- 9."W przypadku w którym dokumenty wskazane w ust. 7 lub 8 nie zostały sporządzone w języku polskim konieczne jest przedstawienie tłumaczenia przysięgłego takich dokumentów. ---------------------------------------------------------------------------------------- 10."Akcjonariusz może zawiadomić Spółkę o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej za pomocą poczty elektronicznej przesyłając wiadomość elektroniczną na adres, który będzie każdorazowo wskazywany w treści ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia. Spółka na swojej stronie internetowej udostępnia do pobrania wzór formularza pełnomocnictwa, który po uzupełnieniu przez akcjonariusza zgodnie z instrukcją zawartą w formularzu, powinien być odesłany jako załącznik na adres e-mail wskazany w formularzu. --------------------------------------------------------------------- 11."Weryfikacja ważności udzielonego pełnomocnictwa w formie elektronicznej będzie obejmowała w szczególności: (i) godzinę przesłania pełnomocnictwa na adres e-mail Spółki, (ii) sprawdzenie poprawności danych wpisanych do formularza i porównanie ich z informacją zawartą w wykazie osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, (iii) stwierdzenie zgodności uprawnień osób udzielających pełnomocnictwa w imieniu osób prawnych ze stanem widniejącym w stosownych odpisach z właściwych rejestrów lub innych odpowiednich dokumentów korporacyjnych, które potwierdzają umocowanie osób wskazanych w pełnomocnictwie do jego udzielenia w imieniu akcjonariusza. ---------------------------------------------------- 12."W razie wątpliwości Spółka może podjąć dalsze czynności w celu weryfikacji wystawionych pełnomocnictw, w szczególności Spółka ma prawo skontaktować się telefonicznie przy wykorzystaniu numerów telefonu wskazanych przez akcjonariusza, lub wysłać zwrotną wiadomość e-mail, w celu weryfikacji faktu udzielenia przez danego akcjonariusza pełnomocnictwa w formie elektronicznej. ---------------------------- § 13. Statut Spółki ani niniejszy Regulamin nie przewidują możliwości udziału akcjonariusza w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Nie przewiduje się również możliwości wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, ani możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. ------------------------------------------------------------ V.!PROWADZENIE OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA § 14. 1."Obrady Walnego Zgromadzenia otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, bądź – w razie nieobecności zarówno Przewodniczącego, jak i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej – członek Rady Nadzorczej wyznaczony przez Radę Nadzorczą w drodze uchwały, bądź – w razie nieobecności zarówno Przewodniczącego, jak i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej oraz braku wyznaczenia członka Rady Nadzorczej – Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd. ------------------------------------------------------------------------- 2."Osoba otwierająca Walne Zgromadzenie może podejmować wszelkie decyzje formalne, niezbędne do rozpoczęcia obrad. Osoba otwierająca Walne Zgromadzenie zarządza niezwłocznie wybór Przewodniczącego i przewodniczy Walnemu Zgromadzeniu do czasu jego wyboru, powstrzymując się od jakichkolwiek innych rozstrzygnięć merytorycznych lub formalnych------------------------------------------------------------------- 3."Osoba otwierająca Walne Zgromadzenie informuje o obecności notariusza, który będzie protokołował przebieg obrad Walnego Zgromadzenia. -----------------------------------------


  34"" § 15. 1."Przewodniczącego wybiera się spośród uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. --------------------------------------------------------------------------------------- 2."Każda spośród osób uprawnionych do uczestnictwa Walnym Zgromadzeniu ma prawo kandydować na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia oraz zgłosić do protokołu nie więcej niż jedną kandydaturę na stanowisko Przewodniczącego. ----------------------- 3."Zgłoszony kandydat zostaje wpisany na listę po złożeniu oświadczenia o zgodzie na kandydowanie. -------------------------------------------------------------- ------------------------ 4."Otwierający obrady, po stwierdzeniu braku dalszych zgłoszeń kandydatur ogłasza zamknięcie listy kandydatów. Po zamknięciu listy kandydatów otwierający obrady zarządza głosowanie w sprawie wyboru Przewodniczącego. -- ------------------------------- 5."Wybór Przewodniczącego odbywa się w głosowaniu tajnym poprzez głosowanie na każdego z kandydatów z osobna w porządku alfabetycznym. -------------------------------- 6."W przypadku, gdy dwóch lub więcej kandydatów otrzyma taką samą, największą ilość głosów, głosowanie powtarza się. W powtórnym głosowaniu biorą udział jedynie ci kandydaci, którzy w poprzednim głosowaniu uzyskali taką samą, największą ilość głosów. --------------------------------------------------------------------------------------------- 7."Otwierający Walne Zgromadzenie czuwa nad prawidłowym przebiegiem głosowania oraz ogłasza jego wyniki i przekazuje kierowanie obradami zgromadzenia Przewodniczącemu. 8."W razie potrzeby Przewodniczący może wybrać osobę, która będzie służyła mu pomocą w prowadzeniu Walnego Zgromadzenia oraz będzie pełnić funkcję sekretarza Walnego Zgromadzenia. Osobę taką Przewodniczący przedstawia Uczestnikom Walnego Zgromadzenia i podlega ona wpisowi do protokołu Walnego Zgromadzenia. -------------- § 16. 1."Przejmując prowadzenie obrad Przewodniczący Zgromadzenia niezwłocznie zarządza sporządzenie i podpisywanie listy obecności. -------------------------------------------------- 2."Lista obecności sporządzana jest na podstawie przygotowanej przez Zarząd listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. ----------------- 3."Przy sporządzaniu listy obecności należy: ------------------------------------------------------- 1)"dokonać sprawdzenia tożsamości akcjonariusza lub pełnomocnika na podstawie dowodu osobistego, paszportu lub innego wiarygodnego dokumentu; ---------------- 2)"dokonać sprawdzenia uprawnienia akcjonariusza do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu; ---------------------------------------------------------------------------------- 3)"dokonać sprawdzenia prawidłowości pełnomocnictwa; ---------------------------------- 4)"uzyskać podpis na liście akcjonariusza lub pełnomocnika; ----------------------------- 5)"wydać akcjonariuszowi lub pełnomocnikowi dokument (dokumenty) lub sprzęt służący do głosowania na Walnym Zgromadzeniu.---------------------------------------- 4."Przewodniczący Walnego Zgromadzenia niezwłocznie po wyborze podpisuje listę obecności zawierającą spis akcjonariuszy z wyszczególnieniem liczby akcji, jaką każdy z nich posiada oraz liczby głosów im przysługujących. --------------------------------------- 5."Lista obecności wyłożona jest przez cały czas trwania obrad Walnego Zgromadzenia, aż do jego zamknięcia. Osoby sporządzające listę obecności obowiązane są (w przypadku zaistnienia takiego obowiązku) do nanoszenia na niej zmian składu osobowego oraz liczby reprezentowanych akcji przed przeprowadzeniem każdego głosowania. ------------ 6."Na wniosek akcjonariuszy, posiadających jedną dziesiątą kapitału zakładowego reprezentowanego na tym Walnym Zgromadzeniu, lista obecności powinna być sprawdzona przez wybraną w tym celu komisję, złożoną co najmniej z trzech osób. Wnioskodawcy mają prawo wyboru jednego członka komisji. W przypadku gdy w Walnym Zgromadzeniu uczestniczy mniej niż trzy osoby, nie dokonuje się wyboru komisji, a lista obecności jest sprawdzana wspólnie przez Przewodniczącego i wnioskodawcę w obecności notariusza sporządzającego protokół Walnego Zgromadzenia. --------------------------------------------------------------------------------------- 7."Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ostatecznie rozstrzyga zgłoszone zastrzeżenia dotyczące listy obecności. --------------------------------------------------------------------------


  35""8."Po podpisaniu listy obecności Przewodniczący stwierdza prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia oraz zdolność do podejmowania uchwał i przedstawia porządek obrad, po czym zarządza wybór Komisji Skrutacyjnej albo wnioskuje o odstępnie od jej wyboru. ----------------------------------------------------------------------------------------------- § 17. 1."Przewodniczący kieruje przebiegiem obrad Walnego Zgromadzenia, zgodnie z przyjętym porządkiem obrad, przepisami prawa, Statutem Spółki oraz niniejszym Regulaminem. 2."Przewodniczący zapewnia sprawny przebieg obrad oraz poszanowanie praw i interesów wszystkich akcjonariuszy. Przewodniczący powinien przeciwdziałać w szczególności nadużywaniu uprawnień przez Uczestników Walnego Zgromadzenia. ---------------------- 3."Przewodniczący nie ma prawa bez zgody Walnego Zgromadzenia, usuwać lub zmieniać spraw zamieszczonych w porządku obrad. ------------------------------------------------------ 4."Przewodniczący Zgromadzenia prowadzi obrady Walnego Zgromadzenia, w szczególności do obowiązków Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia należy: ---- 1)"zapewnienie sprawnego i zgodnego z obowiązującym prawem przebiegu obrad Walnego Zgromadzenia i głosowania; ------------------------------------------------------- 2)"zapewnienie pełnej realizacji ogłoszonego i zatwierdzonego w toku Walnego Zgromadzenia porządku obrad; -------------------------------------------------------------- 3)"czuwanie nad rzeczowym przebiegiem obrad; --------------------------------------------- 4)"zamknięcie posiedzenia oraz zarządzenie krótkich przerw porządkowych w obradach; --------------------------------------------------------------------------------------- 5)"wydawanie stosownych zarządzeń porządkowych na sali obrad; ---------------------- 6)"udzielanie i odbieranie głosu; ---------------------------------------------------------------- 7)"rozstrzyganie kolejności głosowań w ramach danego punktu porządku obrad; ----- 8)"zarządzanie głosowania i czuwanie nad jego prawidłowym przebiegiem oraz podpisywanie wszystkich dokumentów zawierających wyniki głosowania; ----------- 9)"rozstrzyganie samodzielnie lub przy pomocy ekspertów wątpliwości regulaminowe, dotyczące przebiegu i obrad Walnego Zgromadzenia; ------------------------------------ 10)"stwierdzenie wyczerpania porządku obrad; ------------------------------------------------ 11)"podpisywanie protokołu obrad Walnego Zgromadzenia. --------------------------------- 5."Przewodniczący Zgromadzenia nie ma prawa, bez zgody Walnego Zgromadzenia, usuwać lub zmieniać kolejności spraw zamieszczonych w porządku obrad. -------------- 6."Przewodniczący Zgromadzenia ma prawo, z własnej inicjatywy, na wniosek akcjonariusza, członka Zarządu lub członka Rady Nadzorczej, zarządzać krótkie, nie przekraczające trzydziestu minut przerwy porządkowe, techniczne w obradach Walnego Zgromadzenia, jeżeli są one uzasadnione koniecznością dodatkowego przygotowania lub wyjaśnienia sprawy rozstrzyganej w toku obrad lub z innych istotnych względów. Przewodniczący nie może zarządzać przerw porządkowych w obradach albo uwzględniać wniosków Uczestników Walnego Zgromadzenia mających na celu wyłącznie w sposób oczywisty utrudnienie akcjonariuszom wykonywania ich praw. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 7."W każdym innym przypadku niż wymienione w ust. 6 powyżej, zarządzenie przerwy następuje zgodnie z § 25 niniejszego Regulaminu. -------------------------------------------- 8."Przewodniczący ma prawo udzielania głosu ekspertom zaproszonym na Walne Zgromadzenie. ------------------------------------------------------------------------------------- § 18. 1."W celu zapewnienia poprawnej obsługi głosowań Walne Zgromadzenie powołuje Komisję Skrutacyjną. Na wniosek Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia może odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej. ------------------------------------------------------ 2."Komisja Skrutacyjna składa się z 3 osób powoływanych przez Walne Zgromadzenie spośród kandydatów zgłoszonych przez Uczestników Walnego Zgromadzenia. ----------- 3."Każdy Uczestnik Walnego Zgromadzenia ma prawo kandydować do składu Komisji Skrutacyjnej oraz zgłosić do protokołu nie więcej niż jedną kandydaturę do składu komisji. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 4."Zgłoszony kandydat zostaje wpisany na listę po złożeniu oświadczenia o zgodzie na kandydowanie. Listę kandydatów sporządza i ogłasza Przewodniczący Zgromadzenia. Lista jest zamknięta z chwilą ogłoszenia. --------------------------------------------------------


  36""5."Wyboru członków komisji dokonuje Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym. Kandydatury głosowane są w kolejności alfabetycznej. Za wybranych uważa się tych kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów „za". W przypadku, gdy dwóch lub więcej kandydatów otrzyma taką samą, największą ilość głosów, głosowanie powtarza się. W powtórnym głosowaniu biorą udział jedynie ci kandydaci, którzy w poprzednim głosowaniu uzyskali taką samą, największą ilość głosów. --------------------- 6."Zadaniem Komisji Skrutacyjnej jest techniczna pomoc w przeprowadzaniu głosowań, nadzorowanie prawidłowego przebiegu głosowań, ustalanie wyników głosowań oraz informowanie Przewodniczącego o ich wynikach. W przypadku stwierdzenie nieprawidłowości w przebiegu głosowania, Komisja Skrutacyjna ma obowiązek niezwłocznego powiadomienia o tym Przewodniczącego oraz jednocześnie zgłoszenia wniosku, co od dalszego postępowania. --------------------------------------------------------- 7."Komisja Skrutacyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego. --------------------------- 8."Protokoły zawierające wyniki każdego głosowania podpisują niezwłocznie, po obliczeniu głosów, wszyscy członkowie Komisji Skrutacyjnej oraz Przewodniczący. ----- § 19. 1."Po przedstawieniu sprawy zamieszczonej w porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia otwiera dyskusję udzielając głosu Uczestnikom Walnego Zgromadzenia w kolejności zgłoszeń. Prawo zabierania głosu przysługuje akcjonariuszom lub ich pełnomocnikom, członkom organów Spółki oraz osobom wskazanym przez Zarząd. Przewodniczący może udzielić głosu także innym Uczestnikom Walnego Zgromadzenia. 2."Wystąpienia w dyskusji nie powinny trwać dłużej niż pięć minut. W przypadku dużej liczby zgłoszeń Przewodniczący może ograniczyć czas wystąpień. -------------------------- 3."Za zgodą Walnego Zgromadzenia dyskusja może być przeprowadzona nad kilkoma punktami obrad łącznie. ---------------------------------------------------------------------------- 4."Członkom Zarządu, Rady Nadzorczej przysługuje prawo zabrania głosu poza kolejnością uczestników zgłaszających się do dyskusji, jeżeli może to wyjaśnić lub doprowadzić do rozstrzygnięcia kwestii lub omawianej sprawy. ----------------------------- 5."Przewodniczący Zgromadzenia ma prawo zwrócić uwagę uczestnikowi dyskusji, który odbiega od tematu dyskusji lub przekracza czas przeznaczony do wystąpienia. Głos można zabierać jedynie w sprawach związanych z przyjętym porządkiem obrad i aktualnie rozpatrywanych. ----------------------------------------------------------------------- 6."Uczestnikowi, który nie zastosuje się do uwag Przewodniczący ma prawo odebrać głos.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 7."Przewodniczący ma prawo odebrać lub nie udzielić głosu Uczestnikowi Walnego Zgromadzenia , który w danej sprawie już przemawiał. --------------------------------------- § 20. 1."W sprawach formalnych i porządkowych, dotyczących przebiegu obrad, Przewodniczący Zgromadzenia udziela głosu poza kolejnością. ------------------------------ 2."Za wnioski w sprawach formalnych i porządkowych uważa się wnioski w przedmiocie sposobu obradowania i głosowania, jeżeli ich rozstrzygnięcie nie wpływa na wykonywanie praw przez akcjonariuszy. Wnioskami w sprawach formalnych i porządkowych są w szczególności wnioski odnoszące się do: -------------------------------- a)"ograniczenia, odroczenia lub zamknięcia dyskusji, -------------------------------------- b)"zamknięcia listy mówców, -------------------------------------------------------------------- c)"ograniczenia czasu wypowiedzi, ------------------------------------------------------------- d)"sposobu prowadzenia obrad, ----------------------------------------------------------------- e)"zarządzenia przerwy w obradach, ----------------------------------------------------------- f)" kolejności uchwalania wniosków. ----------------------------------------------------------- 3."Przewodniczący Zgromadzenia zarządza głosowanie nad wnioskami formalnymi i porządkowymi w toku obrad walnego Zgromadzenia. Dyskusja nad wnioskami formalnymi i porządkowymi powinna być otwarta bezpośrednio po ich zgłoszeniu. ------ 4."Bezpośrednio po dyskusji Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddaje wniosek w sprawie formalnej lub porządkowej pod głosowanie. Wniosek jest przyjmowany zwykłą większością głosów. ---------------------------------------------------------------------------------


  37""5."We wszelkich innych sprawach i składanych wnioskach głosowanie może być zarządzone przez Przewodniczącego Zgromadzenia, jeżeli sprawa była objęta porządkiem obrad. Nie dotyczy to głosowania nad wnioskiem o zwołanie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia, który został zgłoszony w toku obrad. ----------- VI.! PODEJMOWANIE UCHWAŁ PRZEZ WALNE ZGROMADZENIE PROTOKÓŁ WALNEGO ZGROMADZENIA § 21. 1."Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały w sprawach objętych porządkiem obrad, po przeprowadzeniu głosowania. W przypadku gdy na Walnym Zgromadzeniu reprezentowany jest cały kapitał zakładowy i nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu co do powzięcia uchwały możliwe jest głosowanie także w sprawach nie objętych porządkiem obrad. ---------------------------------------------------------------------------------- 2."W głosowaniu mają prawo wziąć udział wyłącznie akcjonariusze umieszczeni na liście obecności. -------------------------------------------------------------------------------------------- 3."Walne Zgromadzenie może podjąć uchwałę o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad jedynie w przypadku, gdy przemawiają za tym istotne i rzeczowe powody, lub w wypadku gdy sprawa będąca przedmiotem uchwały została już rozstrzygnięta przez Walne Zgromadzenie albo stała się bezprzedmiotowa.------------ 4."Wniosek o podjęcie uchwały, o której mowa w ust. 3 powyżej, powinien być szczegółowo uzasadniony. ------------------------------------------------------------------------- 5."Wnioski o charakterze porządkowym oraz wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia mogą być głosowane i uchwały w tym zakresie mogą być podjęte, mimo że nie były umieszczone w porządku obrad. ---------------------------------- § 22. 1."Każdy akcjonariusz ma prawo zadawania pytań w każdej sprawie objętej porządkiem obrad. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 2."Członkowie Zarządu Spółki udzielają, w ramach swoich kompetencji i w zakresie niezbędnym dla rozstrzygnięcia sprawy przez Walne Zgromadzenie odpowiedzi na pytania akcjonariuszu, składają wyjaśnienia i przedstawiają informacje dotyczące Spółki. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 3."Udzielanie przez członków Zarządu odpowiedzi na pytania Walnego Zgromadzenia powinno być dokonywane przy uwzględnieniu faktu, że Spółka wykonuje obowiązki informacyjne zgodnie z przepisami Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE, tzw. Market Abuse Regulation, a udzielenia szeregu informacji nie może być dokonane inaczej niż w sposób i w trybie wynikającym z tych regulacji. -------------- § 23. 1."Istotne wątpliwości dotyczące treści uchwały powinny być wyjaśniane i rozstrzygane przed zarządzeniem głosowania nad uchwałą. ------------------------------------------------- 2."Każdy akcjonariusz ma prawo wnoszenia propozycji zmian i uzupełnień do projektów uchwał objętych porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia do czasu zamknięcia dyskusji nad punktem porządku obrad obejmującym projekt uchwały, której taka propozycja dotyczy. Takie samo uprawnienie ma także organ zwołujący Walne Zgromadzenie i formułujący projekty uchwał (prawo do autopoprawek). ------------------ 3."Propozycje te wraz z krótkim uzasadnieniem winny być składane – osobno dla każdego projektu uchwały – z podaniem imienia i nazwiska osoby zgłaszającej propozycję, na ręce Przewodniczącego, chyba że Przewodniczący zezwoli na przedstawienie propozycji w formie ustnej. Uchwały w sprawach porządkowych i formalnych oraz uchwały, które są typowymi uchwałami podejmowanymi w toku obrad Zgromadzenia - nie wymagają uzasadnienia.----------------------------------------------------------------------------------------- § 24.


  38""1."Każda akcja daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do jednego głosu, o ile Statut nie stanowi inaczej. -------------------------------------------------------------------------------------- 2."Uchwały Walnego Zgromadzenia przyjmowane są bezwzględną większością głosów oddanych przez akcjonariuszy obecnych na Zgromadzeniu, o ile Statut lub obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej. ------------------------------------------ § 25. 1."Walne Zgromadzenie może podjąć uchwałę o przerwie w obradach. Łącznie przerwy nie mogą trwać dłużej niż trzydzieści dni. ----------------------------------------------------------- 2."Uchwała o przerwie w obradach powinna określać dzień i godzinę oraz miejsce wznowienia obrad Walnego Zgromadzenia. ----------------------------------------------------- 3."W przypadku podjęcia uchwały o przerwie w obradach, dla utrzymania ciągłości Walnego Zgromadzenia nie jest konieczne zachowanie tożsamości podmiotowej Uczestników Walnego Zgromadzenia, a w szczególności: ------------------------------------- a)"w Walnym Zgromadzeniu po przerwie wziąć może udział inna liczba Uczestników Walnego Zgromadzenia pod warunkiem, że znajdują się oni na liście obecności w dniu wznowienia obrad; --------------------------------------------------------------------- b)"o ile osoba wybrana na Przewodniczącego przed podjęciem uchwały o przerwie w obradach jest obecna w dniu wznowienia obrad – nie dokonuje się ponownego wyboru, a Przewodniczącym pozostaje ta właśnie osoba; ------------------------------ c)"o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu rozstrzyga się według zasad określonych w przepisach prawa, a wskazane tam terminy liczy się w stosunku do ogłoszonego terminu Walnego Zgromadzenia, nie zaś w stosunku do dnia wznowienia obrad. Uczestnicy Walnego Zgromadzenia mogą jednak umocować inne osoby do działania w ich imieniu. --------------------------------------------------- 4."Uchwała o przerwie w obradach nie wymaga dodatkowego zwołania ani ogłoszenia o kontynuowaniu Walnego Zgromadzenia i o jego porządku obrad, przy czym informacja o ogłoszeniu przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia wraz z datą jego wznowienia podlega przekazaniu w formie raportu bieżącego zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia. ---------------------------------------------------------------- 5."W przypadku podjęcia uchwały o przerwie w obradach zaprotokołowaniu podlegać będą uchwały powzięte przed przerwą, z zaznaczeniem, że Walne Zgromadzenie zostało przerwane. -------------------------------------------------------------------------------------------- 6."Po wznowieniu obrad Walnego Zgromadzenia zaprotokołowaniu ulegną uchwały podjęte w tej części obrad w osobnym protokole, a gdy przerw będzie kilka – w osobnych protokołach. Do każdego protokołu dołącza się listę obecności Uczestników Walnego Zgromadzenia biorących udział w danej części Walnego Zgromadzenia. -------- § 26. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą sprawy określone w § 13 Statutu Spółki, w przepisach Kodeksu Spółek Handlowych oraz w innych przepisach obowiązującego prawa.--- § 27. 1."Głosowanie nad uchwałami jest jawne. ---------------------------------------------------------- 2."Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków władz Spółki lub likwidatorów Spółki, bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Poza tym tajne głosowanie należy zarządzić na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu. ------------------------------------------------- 3."Walne Zgromadzenie może powziąć uchwałę o uchyleniu tajności głosowania w sprawach dotyczących wyboru komisji powoływanej przez Walne Zgromadzenie. ------- 4."Przed zarządzeniem tajnego głosowania Przewodniczący informuje Uczestników Walnego Zgromadzenia o tym trybie oraz przedstawia zasady głosowania z nim związane. --------------------------------------------------------------------------------------------- 5."Akcjonariusz nie może osobiście, ani przez pełnomocnika głosować nad powzięciem uchwał dotyczących: jego odpowiedzialności wobec Spółki z jakiegokolwiek tytułu, w tym udzielania absolutorium, zwolnienia z zobowiązania wobec Spółki, sporu pomiędzy nim a Spółką. ----------------------------------------------------------------------------


  39"" § 28. 1."Po zamknięciu dyskusji nad każdym z punktów porządku obrad, przed przystąpieniem do głosowania Przewodniczący podaje do wiadomości, jakie wnioski wpłynęły oraz ustala kolejność ich głosowania. ------------------------------------------------------------------ 2."Przed rozpoczęciem głosowania Przewodniczący odczytuje treść projektu uchwały lub treść wniosku, który ma zostać poddany pod głosowanie, chyba że projekty uchwał zostały przedstawione akcjonariuszom w formie pisemnej lub akcjonariusze wyrażą zgodę na nieodczytywanie projektów uchwał. -------------------------------------------------- 3."Głosowanie odbywa się przy pomocy komputerowego systemu oddawania i obliczania głosów zapewniającego oddawanie głosów w liczbie odpowiadającej posiadanym głosom, jak też eliminującego – w przypadku głosowania tajnego – możliwość identyfikacji sposobu oddawania głosów przez poszczególnych akcjonariuszy albo z użyciem pisemnych kart do głosowania. Głosowanie zarządza Przewodniczący. ---------- 4."Po obliczeniu głosów wynik głosowania jest podpisywany przez Przewodniczącego albo Przewodniczącego i członków Komisji Skrutacyjnej (w przypadku jej powołania) oraz ogłaszany przez Przewodniczącego. -------------------------------------------------------------- 5."W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do prawidłowości obliczenia głosów Przewodniczący z własnej inicjatywy lub na wniosek akcjonariusza, grupy akcjonariuszy lub ich pełnomocników uczestniczących w obradach Walnego Zgromadzenia, może zarządzić powtórne głosowanie przy użyciu systemu elektronicznego lub z użyciem pisemnych kart do głosowania. ------------------------------ § 29. 1."Liczbę członków Rady Nadzorczej danej kadencji i sposób ich wyboru określa Statut. -- 2."Kandydatury na członków Rady Nadzorczej może zgłaszać każdy uprawniony uczestnik Walnego Zgromadzenia. Spośród zgłoszonych kandydatur Przewodniczący sporządza listę kandydatów, zgodnie z porządkiem alfabetycznym. ------------------------ 3."Kandydaci składają Przewodniczącemu pisemne oświadczenie o wyrażeniu zgody na kandydowanie oraz spełnianiu warunków określonych w art. 18 KSH. ---------------- 4."Kandydaci na niezależnych członków Rady Nadzorczej składają Przewodniczącemu dodatkowo pisemne oświadczenie o spełnianiu kryteriów niezależności określonych w aktualnym zbiorze zasad ładu korporacyjnego obowiązujących na rynku regulowanym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, uchwalanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A------------------------------------------------------ 5."Przewodniczący Zgromadzenia zamyka listę kandydatów na członków Rady Nadzorczej po stwierdzeniu braku zgłoszeń kolejnych kandydatur. -------------------------------------- 6."Głosowanie na zgłoszonych kandydatów jest tajne i odbywa się na każdego z kandydatów z osobna w porządku alfabetycznym. Za wybranych uważa się tych kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów „za". W przypadku, gdy dwóch lub więcej kandydatów otrzyma taką samą, największą ilość głosów, głosowanie powtarza się. W powtórnym głosowaniu biorą udział jedynie ci kandydaci, którzy w poprzednim głosowaniu uzyskali taką samą, największą ilość głosów. --------------------- § 30. 1."Na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/5 (jedną piątą) kapitału zakładowego, wybór Rady Nadzorczej powinien być dokonany przez najbliższe Walne Zgromadzenie w drodze głosowania oddzielnymi grupami. ----------------------------------- 2."Wybory członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami przeprowadza się w toku obrad Walnego Zgromadzenia tylko w przypadku, gdy porządek obrad ogłoszony akcjonariuszom przewiduje takie wybory. ---------------------- 3."Wniosek w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami, powinien być zgłoszony Zarządowi na piśmie wraz z świadectwami depozytowymi potwierdzającymi stan posiadania, w terminie umożliwiającym umieszczenie go w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. --------------------------------------------------------------------------------------- § 31.


  40""Przewodniczący Zgromadzenia w oparciu o listę obecności jest zobowiązany poinformować uczestników Walnego Zgromadzenia o: ---------------------------------------- 1)"liczbie miejsc w Radzie Nadzorczej podlegających obsadzeniu w drodze głosowania oddzielnymi grupami, ------------------------------------------------------------------------- 2)"liczbie akcji reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu, którymi dysponują akcjonariusze; ---------------------------------------------------------------------------------- 3)"liczbie akcji (głosów) potrzebnych minimalnie do utworzenia oddzielnej grupy i wyboru przez grupę przynajmniej jednego członka Rady Nadzorczej,------------------ 4)"zgłoszeniu do protokołu Walnego Zgromadzenia faktu powołania oddzielnej grupy akcjonariuszy i liczbie reprezentowanych przez tę grupę akcji,------------------------- 5)"konieczności sporządzenia przez każdą grupę akcjonariuszy listy obecności (na wzór listy obecności z Walnego Zgromadzenia), powołania przewodniczącego grupy i sporządzenia protokołu z przeprowadzonego wyboru członka (członków) Rady Nadzorczej,----- --------------------------------------------------------------------------------- 6)"zgłoszeniu do protokołu Walnego Zgromadzenia wyniku wyborów członka (członków) Rady Nadzorczej przez utworzoną grupę akcjonariuszy.------------------- § 32. 1."Przewodniczący Walnego Zgromadzenia, kieruje procedurą wyboru członków Rady w drodze głosowania oddzielnymi grupami, określając kolejność i zarządzając głosowania w poszczególnych grupach. ---------------------------------------------------------- 2."Przewodniczący Walnego Zgromadzenia bada prawidłowość ukonstytuowania się grup, a w razie stwierdzenia nieprawidłowości, w szczególności polegających na uczestnictwie jednego akcjonariusza w więcej niż jednej grupie, braku podpisów lub niedostatecznej liczebności grupy, zarządza dodatkową przerwę w celu ich usunięcia. Usunięcie może polegać na zmianie, uzupełnieniu lub złożeniu nowego oświadczenia o ukonstytuowaniu się grupy lub grup. ----------------------------------------------------------- 3."Przewodniczący Zgromadzenia wpisuje do protokołu obrad fakt utworzenia się grupy (grup) akcjonariuszy z wymienieniem liczby akcji reprezentowanych w grupie oraz liczby mandatów w Radzie Nadzorczej podlegających do obsadzenia przez grupę. ------- 4."Zebranie każdej z wyłonionych grup akcjonariuszy odbywa się w oddzielnym pomieszczeniu. A jeżeli to jest niemożliwe ze względów lokalowych to zebrania grup odbywają się w tym samym pomieszczeniu w taki sposób aby możliwe było zapewnienie tajemnicy zebrania każdej grupy. ------------------------------------------------- 5."W każdej grupie akcjonariuszy, powołany przewodniczący, organizuje zebranie grupy, a w szczególności prowadzi zgłaszanie kandydatów na członków Rady Nadzorczej, organizuje glosowanie i ewentualną dyskusję. Po przeprowadzonym głosowaniu przewodniczący grupy sporządza i podpisuje protokół zebrania grupy, który zawiera co najmniej listę uczestników grupy, łączną liczbę akcji reprezentowanych przez grupę, wymienionych kandydatów i wynik głosowania w grupie. ------------------------------------ § 33. 1."Uchwała grupy o wyborze członka Rady Nadzorczej (wynik głosowania) podlega wpisaniu do protokołu obrad Walnego Zgromadzenia pod rygorem nieważności przeprowadzonego wyboru. ------------------------------------------------------------------------ 2."Głosowanie w grupie nad wyborem członka Rady Nadzorczej jest tajne. Na każdą akcję przypada jeden głos. O wyborze członka Rady Nadzorczej w ramach jednej grupy, decyduje bezwzględna większość głosów oddanych w grupie. ------------------------------- 3."Jeżeli w grupie zgłoszono więcej kandydatów niż liczba miejsc w Radzie Nadzorczej, która może być obsadzona przez grupę, członkiem (członkami) Rady Nadzorczej wybranym przez grupę zostaje kandydat, który w kolejności otrzymał najwyższą liczbę głosów. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 4."Akcjonariusz może uczestniczyć tylko w jednej oddzielnej grupie. -------------------------- § 34 1."Mandaty w Radzie Nadzorczej nie obsadzone przez grupy akcjonariuszy obsadza się w drodze głosowania, w którym uczestniczą wszyscy akcjonariusze, których głosy nie zostały oddane przy wyborze członków Rady Nadzorczej wybieranych w drodze


  41""głosowania oddzielnymi grupami, z zastrzeżeniem postanowień Statutu dotyczących uprawnień osobistych akcjonariusza.------ ------------------------------------------------------ 2."Jeżeli na Walnym Zgromadzeniu nie dojdzie do utworzenia co najmniej jednej grupy zdolnej do wyboru członka Rady Nadzorczej nie dokonuje się wyborów w drodze głosowania oddzielnymi grupami. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdza ten fakt w protokole obrad Walnego Zgromadzenia. -------------------------------------------------------- § 35 1."W Walnym Zgromadzeniu biorą udział członkowie Zarządu oraz członkowie Rady Nadzorczej, w liczbie umożliwiającej rzetelną odpowiedź na pytania akcjonariuszy Spółki. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 2."W obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mogą uczestniczyć członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej, których mandaty wygasły przed dniem Walnego Zgromadzenia, a którzy sprawowali swe funkcje w roku obrotowym, za który sprawozdanie Zarządu oraz sprawozdanie finansowe ma być zatwierdzone przez to zwyczajne Walne Zgromadzenie. ------------------------------------------------------------------ 3."W obradach Walnego Zgromadzenia mają prawo brać udział także inne osoby zaproszone przez organ zwołujący Walne Zgromadzenie lub dopuszczone na salę obrad przez Przewodniczącego, w szczególności biegli rewidenci, doradcy prawni i finansowi lub pracownicy Spółki oraz przedstawiciele środków masowego przekazu. ---------------- § 36. Przewodniczący Zgromadzenia zamyka obrady Walnego Zgromadzenia po stwierdzeniu, że zostały wyczerpane wszystkie sprawy objęte porządkiem obrad. ----------------------------------- § 37. 1."Uchwały Walnego Zgromadzenia są zamieszczone w protokole sporządzonym przez notariusza pod rygorem ich nieważności. Protokół zostaje sporządzony zgodnie z treścią stosownych przepisów Kodeksu Spółek Handlowych. -------------------------------- 2."Dowody zwołania Walnego Zgromadzenia, wraz z pełnomocnictwami udzielonymi przez akcjonariuszy Zarząd powinien dołączyć do księgi protokołów. ----------------------------- 3."Odpis protokołu Walnego Zgromadzenia Zarząd dołącza do księgi protokołów. Akcjonariusze mogą przeglądać księgę protokołów, a także żądać wydania poświadczonych przez Zarząd odpisów uchwał. ------------------------------------------------ VII.!POSTANOWIENIA KOŃCOWE § 38. 1."Niniejszy Regulamin został uchwalony przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 6 sierpnia 2018 roku i obowiązuje od obrad kolejnego Walnego Zgromadzenia. --- 2."Regulamin Obrad Walnego Zgromadzenia obowiązuje na wszystkich kolejnych Walnych Zgromadzeniach Spółki bez potrzeby jego każdorazowego odczytywania lub uchwalania przez każde następne Walne Zgromadzenie. ------------------------------------- 3."W przypadku zaistnienia niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z przepisami prawa lub Statutem, moc obowiązującą mają odpowiednio te przepisy prawa lub regulacje Statutu. ---------------------------------------------------------------------- 4."Nieważność lub bezskuteczność postanowienia Regulaminu nie powoduje nieważności lub bezskuteczności pozostałych jego postanowień. ------------------------------------------- 5."W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu.”---------------------------------------------------------------- § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-------------------------------------------------------- *** Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą numer 12 wzięli udział wszyscy obecni na Zgromadzeniu Akcjonariusze posiadający łącznie 1.175.016 akcji, co stanowi 1.900.016 głosów i 31,93 % kapitału zakładowego Spółki, oddając łącznie 1.900.016 głosów ważnych, w tym:------------------------------------------------------------------------------------


  42"" - 1.900.016 ważnych głosów „za”,------------------------------------------------------------------------ - przy braku głosów „przeciw”,---------------------------------------------------------------------------- - przy braku głosów „wstrzymujących się”,------------------------------------------------------------- nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy.------------------------------------------------------------------ Przewodniczący stwierdził, że uchwała numer 12 w zaproponowanym powyżej brzmieniu została jednomyślnie przyjęta.---------------------------------------------------------------------------- *** Ad. 15. Przewodniczący obrad stwierdził, że ich porządek został wyczerpany i na tym Zgromadzenie zostało zamknięte.------------------------------------------------------------------------- *** Koszty tego aktu ponosi Spółka.-------------------------------------------------------------------------- *** Do aktu dołączono listę obecności.---------------------------------------------------------------------- *** 1."Notariusz pouczył strony o treści przepisów art. 92a Prawo o notariacie, w szczególności zaś o tym, że:--------------------------------------------------------------------------------------------- 1)"niezwłocznie po sporządzeniu aktu notarialnego zawierającego w swej treści dane stanowiące podstawę wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego albo podlegającego złożeniu do akt rejestrowych podmiotu wpisanego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego notariusz umieszcza jego elektroniczny wypis w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych prowadzonym przez Krajową Radę Notarialną,------------------------------- 2)"na żądanie strony aktu notariusz umieszcza w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych także elektroniczny wyciąg z aktu notarialnego, o którym mowa w pkt 1,---------------------------------------------------------- 3)"notariusz dołącza do oryginału aktu notarialnego otrzymane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego zawiadomienie, które zawiera numer dokumentu w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych, a także dzień, miesiąc i rok oraz godzinę i minutę jego umieszczenia w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych, oraz wydaje stronie aktu drugi egzemplarz zawiadomienia.--------------------------------------------------------- 2."Ponadto notariusz pouczył strony, że za sporządzenie elektronicznego wypisu, o którym mowa w ust. 1 pobrana zostanie na podstawie § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku (t. j. dz. u. z 2018 r. poz. 272) w zw. z art. 5 Prawa o notariacie, taksa notarialna.----------------------------------------------------------------- *** POBRANO:---------------------------------------------------------------------------------------------------- a)"podatek od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 1 ust. 2 w związku z art. 6 ust. 1 pkt 8) lit. „a” oraz art. 7 ust. 1 pkt 9) ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1150), przy uwzględnieniu kwoty wynagrodzenia notariusza wraz z podatkiem od towarów i usług (w łącznej kwocie 1.107,00 złotych), kwoty opłaty sądowej związanej z wpisem zmiany umowy spółki do rejestru przedsiębiorców (250,00 złotych) oraz kwoty z tytułu opłaty za zamieszczenie w MSiG ogłoszenia o wpisie do rejestru przedsiębiorców (100,00 złotych), złotych......668,00 b)"za sporządzenie tego aktu na mocy § 2, § 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 272), złotych…......................900,00 c)"oraz podatek VAT (stawka 23%) od kwoty z pkt b) na mocy ustawy z dnia 11 marca 2004 roku (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 ze zm.), złotych...............................................207,00 Ogółem pobrano złotych.......................................................................................1.775,00 Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany o godzinie 1300 . Na oryginale właściwe podpisy Przewodniczącego i notariusza.


  43""Repertorium A numer /2018 KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU Wypis ten wydano: Za wypis tego aktu na 42 strony pobrano taksę notarialną na mocy § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 272), złotych....................................................................100,00 oraz podatek VAT (stawka 23%), na mocy ustawy z dnia 11 marca 2004 roku (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 ze zm.) złotych......................................................................................23,00 Wrocław, dnia szóstego sierpnia (06.08.) dwa tysiące osiemnastego roku (2018r.)


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Pilab SA
ISIN:PLPILAB00012
NIP:8943034318
EKD: 62.01 działalność związana z oprogramowaniem
Adres: ul. Rzeźnicza 32-33 50-130 Wrocław
Telefon:+48 71 7072174
www:www.pilab.pl
Komentarze o spółce DataWalk
2021-09-24 23-09-46
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor