Raport.

PIK SA (7/2018) Jednostkowy raport roczny za 2017 rok

Zarząd Pik s.a. z siedzibą we Wrocławiu, w załączeniu przekazuje jednostkowy raport roczny za 2017 rok.
Podstawa prawna:
§5 ust. 1. pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik
  Raport PIK S.A. za 2017 rok został przygotowany zgodnie z aktualnym stanem prawnym w oparciu o Regulamin Alternatywnego Obrotu
  Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz Załącznik nr 3 reg. ASO - „Informacje bieżące i okresowe przekazywane
  w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”
  Wrocław, 10.04.2018 r. Raport okresowy za rok 2017


  Raport okresowy za 2017 rok PIK S.A.
  List do akcjonariuszy
  Szanowni Akcjonariusze,
  Zarząd Spółki PIK SA z siedzibą we Wrocławiu przedstawia Państwu Raport Roczny
  podsumowujący działalność Spółki i Grupy kapitałowej w 2017 roku. Raport roczny zawiera:
  jednostkowe i skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki za okres od dnia: 1 stycznia
  2017 do dnia 31 grudnia 2017 roku, sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy
  kapitałowej we wskazanym okresie oraz sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z
  badania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
  Rok 2017 był piątym okresem Spółki na rynku NewConnect, był to czas zmian
  właścicielskich, które skutkowały przebranżowieniem Emitenta. Obecna działalność Grupy
  Kapitałowej skupia się wokół produkcji i sprzedaży systemów rynnowych poprzez spółkę PD
  Profil sp. z o.o.
  Wysiłki Zarządu są obecnie skupione na zwiększeniu sprzedaży oraz poprawie
  rentowności. Od początku bieżącego roku widać systematyczną poprawę sytuacji finasowej
  Emitenta.
  Wrocław, 10 kwietnia 2018r. Prezes Zarządu
  Paweł Żurowski
  2


  Raport okresowy za 2017 rok PIK S.A.
  OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA
  SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2017 ROK
  Zarząd Spółki PIK SA oświadcza, że wedle jego najlepszej wiedzy roczne sprawozdanie
  finansowe i dane porównawcze sporządzone zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi
  emitenta oraz odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i
  finansową PIK SA oraz jej wynik finansowy, oraz że sprawozdanie z działalności Spółki zawiera
  prawdziwy obraz sytuacji Spółki, w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyk.
  Wrocław, 10 kwietnia 2018r.
  Prezes Zarządu
  Paweł Żurowski
  3


  Raport okresowy za 2017 rok PIK S.A.
  OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA
  JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO PIK SA ZA 2017 ROK
  Zarząd Spółki PIK SA oświadcza, że podmiot uprawniony do badania sprawozdania
  finansowego, Kancelaria Biegłych Rewidentów WEC Witczak i Wspólnicy Sp.k. - została
  wybrana zgodnie z przepisami prawa oraz że podmiot ten oraz biegli rewidenci dokonujący
  badania tego sprawozdania, spełniali warunki do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o
  badaniu, zgodnie z właściwymi przepisami prawa krajowego.
  Wrocław, 10 kwietnia 2018r.
  Prezes Zarządu
  Paweł Żurowski
  4


  Raport okresowy za 2017 rok PIK S.A.
  Oświadczenie PIK S.A.
  w przedmiocie przestrzegania przez spółkę zasad zawartych w Załączniku Nr 1 do
  Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy z dnia 31 października 2008 r. „Dobre praktyki
  spółek notowanych na NewConnect”, zmienionych Uchwałą Nr 293/2010
  Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. w
  sprawie zmiany dokumentu
  „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”.
  LP
  . ZASADA TAK/NIE/NIE
  DOTYCZY KOMENTARZ
  1
  Spółka powinna prowadzić przejrzystą
  i efektywną politykę informacyjną,
  zarówno z wykorzystaniem
  tradycyjnych metod, jak i z użyciem
  nowoczesnych technologii oraz
  najnowszych narzędzi komunikacji
  zapewniających szybkość,
  bezpieczeństwo oraz szeroki i
  interaktywny dostęp do informacji.
  Spółka korzystając w jak najszerszym
  stopniu z tych metod, powinna
  zapewnić odpowiednią komunikację z
  inwestorami i analitykami,
  wykorzystując w tym celu również
  nowoczesne metody komunikacji
  internetowej, umożliwiać
  transmitowanie obrad walnego
  zgromadzenia z wykorzystaniem sieci
  Internet, rejestrować przebieg obrad i
  upubliczniać go na stronie
  internetowej . TAK
  Spółka zamierza
  stosować wymienione
  metody dystrybucji
  informacji do
  szerokiego grona
  odbiorców z
  wyłączeniem transmisji
  obrad walnego
  zgromadzenia z
  wykorzystaniem sieci
  Internet, rejestracji
  przebiegu obrad oraz
  upubliczniania go na
  stronie internetowej
  Emitenta.
  2
  Spółka powinna
  zapewnić efektywny
  dostęp do informacji
  niezbędnych do oceny
  sytuacji i perspektyw
  spółki oraz sposobu
  jej funkcjonowania. TAK
  3
  Spółka prowadzi
  korporacyjną stronę
  internetową i
  zamieszcza na niej: TAK
  5


  Raport okresowy za 2017 rok PIK S.A.
  3.1. podstawowe
  informacje o spółce i
  jej działalności TAK
  3.2. opis działalności
  emitenta ze
  wskazaniem rodzaju
  działalności, z której
  Emitent uzyskuje
  najwięcej przychodów, TAK
  3.3. opis rynku, na
  którym działa Emitent,
  wraz z określeniem
  pozycji emitenta na
  tym rynku, NIE W związku z nową
  działalnością, Emitent
  rozważy stosowanie tej
  zasady w przyszłym
  roku.
  3.4. życiorysy
  zawodowe członków
  organów spółki, Nie
  3.5. informacje o
  powiązaniach
  członków RN z
  akcjonariuszem >5%
  głosów na WZ Nie
  3.6. dokumenty
  korporacyjne spółki, TAK
  3.7. zarys planów
  strategicznych spółki, Nie
  3.8. prognozy
  wyników finansowych
  na bieżący rok
  obrotowy Nie
  3.9. strukturę
  akcjonariatu TAK
  3.10. dane oraz kontakt do osoby
  odpowiedzialnej za relacje inwestorskie
  TAK
  6


  Raport okresowy za 2017 rok PIK S.A.
  3.11. Skreślony -
  3.12. opublikowane
  raporty bieżące i
  okresowe TAK Spółka posiada na stronie
  link do strony
  www.gpwinfostrefa.pl
  gdzie wszelkie raporty
  się znajdują
  3.13. kalendarz
  publikacji dat TAK
  3.14. informacje na
  temat zdarzeń
  korporacyjnych TAK
  3.15. Skreślony. -
  3.16. pytania
  akcjonariuszy
  dotyczące spraw
  objętych porządkiem
  obrad WZ TAK
  3.17. informacje na
  temat powodów
  odwołania, zmiany
  terminu, porządku
  obrad WZ TAK
  3.18. informacja o
  przerwie w obradach
  WZ i powodach
  przerwy TAK
  3.19. informacje na
  temat Autoryzowanego
  Doradcy TAK
  3.20. informacje na
  temat Animatora akcji
  emitenta TAK
  3.21. dokument TAK
  7


  Raport okresowy za 2017 rok PIK S.A.
  informacyjny
  (prospekt emisyjny)
  3.22. Skreślony. -
  3.23. Informacje zawarte w sposób
  umożliwiający łatwy dostęp do tych
  informacji. TAK
  4 Strona internetowa w języku polskim
  lub angielskim TAK
  5 Wykorzystanie sekcji relacji
  inwestorskich na stronie
  GPWInfoStrefa NIE Spółka publikuje
  wszystkie istotne
  informacje zarówno w
  systemach EBI i ESPI
  oraz na stronie
  internetowej www.pik-
  sa.pl w zakładce „Relacje
  inwestorskie”.
  6 Utrzymywanie kontaktów z
  przedstawicielami AD Nie Emitent z dniem 31-10-
  2016 rozwiązał umowę z
  AD
  7 Niezwłoczne informowanie AD o
  istotnym zdarzeniu Nie Emitent z dniem 31-10-
  2016 rozwiązał umowę z
  AD
  8 Zapewnienie dostępu AD do
  dokumentów i niezbędnych
  informacji Nie Emitent z dniem 31-10-
  2016 rozwiązał umowę z
  AD
  9 Emitent przekazuje w raporcie
  rocznym:
  9.1. informację na temat łącznej
  wysokości wynagrodzeń
  wszystkich członków zarządu i rady
  nadzorczej, TAK
  9.2. informację na temat wynagrodzenia
  Autoryzowanego Doradcy
  otrzymywanego od emitenta z tytułu
  świadczenia wobec emitenta usług w
  każdym zakresie. NIE Kwestia wynagrodzenia
  jest
  sprawą poufną. Emitent
  nie może
  publikować takich
  danych bez zgody
  Autoryzowanego
  Doradcy.
  10 Uczestnictwo członków zarządu i rady
  nadzorczej w obradach WZ TAK
  11 Publicznie dostępne spotkanie z
  inwestorami, analitykami, mediami NIE Spółka rozważa
  możliwość organizacji
  takich spotkań i w
  przypadku zmiany
  8


  Raport okresowy za 2017 rok PIK S.A.
  decyzji złoży stosowne
  oświadczenie
  12 Informacje zawarte w uchwale w
  sprawie emisji akcji z prawem poboru TAK
  13 Zapewnienie odpowiedniego odstępu
  czasowego pomiędzy decyzjami TAK
  14 Zwołanie NWZ przez akcjonariuszy TAK
  15 Wymogi dot. dnia ustalenia praw do
  dywidendy i dnia jej wypłaty TAK
  16 Wymogi dot. uchwały w sprawie
  wypłaty dywidendy warunkowej TAK
  17 Raporty miesięczne NIE
  18 W przypadku naruszenia przez
  emitenta obowiązku uzasadnienie
  naruszenia obowiązku informacyjnego TAK
  19 Skreślony. -
  9


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
 • Załącznik nr: 2

  Pobierz plik

  PIK S.A.
  ALARMU KRAJOWEJ 88/6
  50-541 WROC
  Ł
  AW
  SPRAWOZDANIE FINANSOWE
  ZA OKRES
  01-01-2017r. do 31-12-2017r.
  SPORZ
  Ą
  DZONE WED
  Ł
  UG ZA
  ŁĄ
  CZNIKA NR I
  DO USTAWY O RACHUNKOWO
  Ś
  CI  )
  I 1
  K-
  (.
  PIK S.A.
  ALArrnii Krajowej 8b/6,
  Informacja &Wa
  ł
  kowa sprawoz,dania finansowego za okres 111411-2017 do 31-12-2017
  50-541 Wroc
  ł
  aw
  SPIS TRE
  Ś
  CI:
  I.
  SPRAWOZDANIE Z DZIA
  Ł
  ALNOSCI JEDNOSTKI
  II.
  O
  Ś
  WIADCZENIE KIEROWNICTWA
  III.
  INFORMACJA DODATKOWA (WPROWADZENIE DO
  SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO)
  IV.
  RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
  V.
  BILANS
  VI.
  ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE W
  Ł
  ASNYM
  VII.
  RACHUNEK PRZEP
  Ł
  YWÓW PIENI
  ĘŻ
  NYCH
  VIII.
  INFORMACJA DODATKOWA (DODATKOWE INFORMACJE I
  OBJA
  Ś
  NIENIA)
  str.
  2  )
  I
  PIK
  S.A.
  Al.Armii Krajowej 8b/6,
  InfOrmaeja dodatkowa sprawozdania finansowego
  za
  okres 01-01-21117
  da
  31-12-2017
  50-541 Wroc
  ł
  aw
  O
  Ś
  WIADCZENIE KIEROWNICTWA
  Stosownie do artyku
  ł
  u 52 ustawy o rachunkowo
  ś
  ci z dnia 29 wrze
  ś
  nia 1994 roku
  z pó
  ź
  niejszymi zmianami, Zarz
  ą
  d Spó
  ł
  ki PIK S.A. przedstawia sprawozdanie finansowe
  za rok ko
  ń
  cz
  ą
  cy si
  ę
  31.12.2017r. na
  które sk
  ł
  ada si
  ę
  :

  Bilans sporz
  ą
  dzony na dzie
  ń
  31-12-2017r.

  Rachunek zysków i strat za okres 01.01.2017r. do 31.12.2017r.

  Rachunek przep
  ł
  ywów pieni
  ęż
  nych za okres 01.01.2017r. do 31.12.2017r.,

  Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) w
  ł
  asnym za okres 01.01.2017r. do
  31.12.2017r.,

  Informacja dodatkowa, obejmuj
  ą
  ca wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz
  dodatkowe informacje i obja
  ś
  nienia.
  Do sprawozdania finansowego do
  łą
  cza si
  ę
  sprawozdanie z dzia
  ł
  alno
  ś
  ci jednostki za okres
  obj
  ę
  ty sprawozdaniem finansowym.
  Sprawozdanie finansowe sporz
  ą
  dzone zosta
  ł
  o zgodnie z przedstawionymi zasadami ustawy o
  rachunkowo
  ś
  ci oraz rzetelnie i jasno przedstawia sytuacj
  ę
  maj
  ą
  tkow
  ą
  i finansow
  ą
  oraz wynik
  finansowy.
  Podpis Prezesa Zarz
  ą
  du
  PREZ
  sNDU
  ES ZA
  Pa
  ł
  rowski
  str.
  3  Er1.
  1
  -
  -
  <"
  ,
  PIK S.A.
  Al.Armii Krajowej 8b/6,
  Inlarnatela dodatkowa sprawozdania linanso«co za okres 01-01-2017 do 31,12-2017
  50-541 Wroc
  ł
  aw
  III. INFORMACJA DODATKOWA
  III.A. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
  1.
  Firma, siedziba i adres, podstawowy przedmiot dzia
  ł
  alno
  ś
  ci jednostki oraz numer we w
  ł
  a
  ś
  ciwym
  rejestrze s
  ą
  dowym albo ewidencji
  PIK S.A.
  z siedzib
  ą
  :
  al.Armii Krajowej 813/6
  50-141 Wroc
  ł
  aw,
  Do dnia 08.11.2017r. podstawowym przedmiotem dzia
  ł
  alno
  ś
  ci Spó
  ł
  ki by
  ł
  a
  - sprzeda
  ż
  detaliczna ksi
  ąż
  ek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach-PKT) 47.61.Z.
  W dniu 09.11.2017r. aktem notarialnym Rep A nr 11945/2017 Nadzwyczajne Zgromadzenie
  dokona
  ł
  o zmian w przedmiocie dzia
  ł
  alno
  ś
  ci i zosta
  ł
  uchwalony podstawowy przedmiot
  dzia
  ł
  alno
  ś
  ci: PKD 22.23.Z Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych
  oraz wynajem maszyn i urz
  ą
  dze
  ń
  do produkcji systemów rynnowych
  Spó
  ł
  ka Akcyjna PIK zosta
  ł
  a utworzona Aktem Notarialnym z dnia 05-02-2013r.
  z przekszta
  ł
  cenia spó
  ł
  ki z ograniczon
  ą
  odpowiedzialno
  ś
  ci
  ą
  (
  Ż
  urowski Sp. z o.o.)
  W dniu 14-02-2013r. S
  ą
  d Rejonowy dla Wroc
  ł
  awia-Fabrycznej VI Wydzia
  ł
  Gospodarczy
  dokona
  ł
  wpisu w Rejestrze Przedsi
  ę
  biorców Krajowego Rejestru S
  ą
  dowego, pod numerem
  KRS 0000451245
  NIP 897-00-23-661
  REGON 930228499
  2.
  Wskazanie czasu trwania dzia
  ł
  alno
  ś
  ci jednostki, je
  ż
  eli jest ograniczony
  Czas trwania Spó
  ł
  ki zgodnie ze statutem spó
  ł
  ki nie jest ograniczony.
  3.
  Wskazanie okresu obj
  ę
  tego sprawozdaniem finansowym;
  Niniejsze sprawozdanie finansowe zawiera dane finansowe za rok obrotowy od 01-01-2017r.
  i ko
  ń
  cz
  ą
  cy si
  ę
  31-12-2017r. oraz porównywalne dane finansowe za rok obrotowy
  01.01.2016r. do 31.12.2016r.
  Sprawozdanie finansowe spó
  ł
  ki podlega obowi
  ą
  zkowi corocznego badania na podstawie
  art.64 ust.1 ustawy o rachunkowo
  ś
  ci.
  4.
  Wskazanie,
  ż
  e sprawozdanie finansowe zawiera dane
  łą
  czne, je
  ż
  eli w sk
  ł
  ad jednostki
  wchodz
  ą
  wewn
  ę
  trzne jednostki organizacyjne sporz
  ą
  dzaj
  ą
  ce samodzielnie
  sprawozdania finansowe;
  Nie dotyczy
  str. 4  F
  P
  I.K1,
  PIK S.A.
  Al.Armii Krajowej 8b/6,
  Inlinwracia ~alkowa sprawozdania finansaweRa za okres 1.11-01-2111
  7
  do 31-13-2017
  50-541 Wroc
  ł
  aw
  5.
  Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zosta
  ł
  o sporz
  ą
  dzone przy za
  ł
  o
  ż
  eniu
  kontynuowania dzia
  ł
  alno
  ś
  ci gospodarczej przez jednostk
  ę
  w daj
  ą
  cej si
  ę
  przewidzie
  ć
  przysz
  ł
  o
  ś
  ci oraz czy nie istniej
  ą
  okoliczno
  ś
  ci wskazuj
  ą
  ce na zagro
  ż
  enie
  kontynuowania przez ni
  ą
  dzia
  ł
  alno
  ś
  ci;
  Sprawozdanie sporz
  ą
  dzono przy za
  ł
  o
  ż
  eniu, Ze dzia
  ł
  alno
  ść
  b
  ę
  dzie kontynuowana w okresie
  nie krótszym ni
  ż
  jeden rok od dnia bilansowego, na chwil
  ę
  obecn
  ą
  Spó
  ł
  ka prowadzi
  dzia
  ł
  alno
  ść
  operacyjn
  ą
  w ograniczonym zakresie, co powoduje,
  ż
  e przy dotychczasowym
  poziomie kosztów nie jest w stanie wykaza
  ć
  rentowno
  ś
  ci na dotychczasowej
  dzia
  ł
  alno
  ś
  ci, gdy
  ż
  nowa strategia nie jest w ca
  ł
  o
  ś
  ci wdro
  ż
  ona. Zarz
  ą
  d prowadzi prace
  nad nowymi formami dzia
  ł
  alno
  ś
  ci, jakkolwiek w wypadku braku efektów wdra
  ż
  anej
  strategii, b
  ę
  dzie zmuszony do istotnego ograniczenia dzia
  ł
  alno
  ś
  ci lub jej zaprzestania.
  6.
  W przypadku sprawozdania finansowego sporz
  ą
  dzanego za okres, w ci
  ą
  gu którego
  nast
  ą
  pi
  ł
  o po
  łą
  czenie, wskazanie,
  ż
  e jest to sprawozdanie finansowe sporz
  ą
  dzone po
  po
  łą
  czeniu spó
  ł
  ek, oraz wskazanie zastosowanej metody rozliczenia po
  łą
  czenia
  (nabycia,
  łą
  czenia udzia
  ł
  ów)
  Nie wyst
  ą
  pi
  ł
  o
  7.
  Omówienie przyj
  ę
  tych zasad (polityki) rachunkowo
  ś
  ci,
  w
  tym
  metod wyceny
  aktywów i pasywów (tak
  ż
  e amortyzacji), ustalenia wyniku
  finansowego
  oraz sposobu
  sporz
  ą
  dzenia sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim
  ustawa pozostawia
  prawo wyboru.
  Sprawozdanie finansowe zosta
  ł
  o przygotowane zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 29
  wrze
  ś
  nia 1994 roku (Dz.U.z 2017 poz.2342 z pó
  ź
  ni.m.) o rachunkowo
  ś
  ci obowi
  ą
  zuj
  ą
  cymi
  jednostki kontynuuj
  ą
  ce dzia
  ł
  alno
  ść
  oraz Rozporz
  ą
  dzenia Ministra Finansów z dnia 12
  grudnia
  2001 r. w sprawie szczegó
  ł
  owych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania
  i sposobu prezentacji instrumentów finansowych (Dz.U. z 2017r. poz.277 z pó
  ź
  n.zin.).
  PIK S.A. sporz
  ą
  dza :
  - rachunek zysków i strat w uk
  ł
  adzie porównawczym.
  - rachunek przep
  ł
  ywów pieni
  ęż
  nych metod
  ą
  po
  ś
  redni
  ą
  .
  W sprawozdaniu finansowym Spó
  ł
  ka PIK wykazuje zdarzenia gospodarcze zgodnie
  z ich tre
  ś
  ci
  ą
  ekonomiczn
  ą
  .
  Wynik finansowy Spó
  ł
  ki za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osi
  ą
  gni
  ę
  te i przypadaj
  ą
  ce
  na jej rzecz przychody oraz zwi
  ą
  zane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami
  memoria
  ł
  u, wspó
  ł
  mierno
  ś
  ci przychodów i kosztów oraz ostro
  ż
  nej wyceny.
  Rachunek zysków i strat:
  Przychody
  Przychody ze sprzeda
  ż
  y obejmuj
  ą
  niew
  ą
  tpliwie nale
  ż
  ne lub uzyskane kwoty netto ze
  sprzeda
  ż
  y tj. pomniejszone o nale
  ż
  ny podatek od towarów i us
  ł
  ug (VAT) ujmowane
  w okresach, których dotycz
  ą
  .
  Koszty
  Spó
  ł
  ka prowadzi koszty w uk
  ł
  adzie rodzajowym.
  Koszt sprzedanych produktów, towarów i materia
  ł
  ów obejmuje koszty bezpo
  ś
  rednio
  z nimi zwi
  ą
  zane oraz uzasadnion
  ą
  cz
  ęść
  kosztów po
  ś
  rednich.
  str. 5  3
  )
  i
  1
  (,,
  PIK
  S.A.
  Al.Armii Krajowej 8b/6,
  Inlormacja (Wa
  ł
  kowa sprawozdania finansowe ;:a «kres (11-)1-21117 d« 31-12-2111
  50-541 Wroc
  ł
  aw
  Na wynik finansowy Spó
  ł
  ki wp
  ł
  ywaj
  ą
  ponadto:

  Pozosta
  ł
  e przychody i koszty operacyjne po
  ś
  rednio zwi
  ą
  zane z dzia
  ł
  alno
  ś
  ci
  ą
  Spó
  ł
  ki w zakresie m.in. zysków i strat ze zbycia niefinansowych aktywów
  trwa
  ł
  ych, aktualizacji wyceny aktywów niefinansowych, utworzenia i rozwi
  ą
  zania
  rezerw na przysz
  ł
  e ryzyko, kar, grzywien i odszkodowa
  ń
  , otrzymania lub
  przekazania darowizn,

  Przychody finansowe z tytu
  ł
  u dywidend (udzia
  ł
  ów w zyskach) odsetek, zysków ze
  zbycia inwestycji, aktualizacji warto
  ś
  ci inwestycji, nadwy
  ż
  ki dodatnich ró
  ż
  nic
  kursowych nad ujemnymi,

  Koszty finansowe z tytu
  ł
  u odsetek, strat ze zbycia inwestycji, aktualizacji warto
  ś
  ci
  inwestycji, nadwy
  ż
  ki dodatnich ró
  ż
  nic kursowych nad ujemnymi,

  Straty i zyski nadzwyczajne powsta
  ł
  e na skutek trudnych do przewidzenia zdarze
  ń
  nie zwi
  ą
  zanych z ogólnym ryzykiem prowadzenia Spó
  ł
  ki poza jej dzia
  ł
  alno
  ś
  ci
  ą
  operacyjn
  ą
  .
  Opodatkowanie
  Wynik finansowy brutto koryguj
  ą
  :

  bie
  żą
  ce zobowi
  ą
  zania z tytu
  ł
  u podatku dochodowego od osób prawnych,

  zmiany stanu aktywów oraz rezerwy z tytu
  ł
  u odroczonego podatku dochodowego.
  7.1.3.1.Podatek dochodowy bie
  żą
  cy
  Bie
  żą
  ce zobowi
  ą
  zania z tytu
  ł
  u podatku dochodowego od osób prawnych s
  ą
  naliczone
  zgodnie z przepisami podatkowymi.
  7.1.3.2. Podatek dochodowy
  odroczony
  W zwi
  ą
  zku z przej
  ś
  ciowymi ró
  ż
  nicami mi
  ę
  dzy wykazywan
  ą
  w ksi
  ę
  gach rachunkowych
  warto
  ś
  ci
  ą
  aktywów i pasywów a ich warto
  ś
  ci
  ą
  podatkow
  ą
  oraz strat
  ą
  podatkow
  ą
  mo
  ż
  liw
  ą
  do odliczenia w przysz
  ł
  o
  ś
  ci, jednostka tworzy rezerw
  ę
  i ustala aktywa z tytu
  ł
  u
  odroczonego podatku dochodowego, którego jest podatnikiem.
  Aktywa z tytu
  ł
  u odroczonego podatku dochodowego
  ustala si
  ę
  w wysoko
  ś
  ci kwoty
  przewidzianej w przysz
  ł
  o
  ś
  ci do odliczenia od podatku dochodowego, w zwi
  ą
  zku
  z ujemnymi ró
  ż
  nicami przej
  ś
  ciowymi, które spowoduj
  ą
  w przysz
  ł
  o
  ś
  ci zmniejszenie
  podstawy obliczenia podatku dochodowego oraz straty podatkowej mo
  ż
  liwej do
  odliczenia, ustalonej przy uwzgl
  ę
  dnieniu zasady ostro
  ż
  no
  ś
  ci.
  Rezerw
  ę
  z tytu
  ł
  u odroczonego podatku dochodowego
  tworzy si
  ę
  w wysoko
  ś
  ci kwoty
  podatku dochodowego, wymagaj
  ą
  cej w przysz
  ł
  o
  ś
  ci zap
  ł
  aty, w zwi
  ą
  zku z
  wyst
  ę
  powaniem dodatnich ró
  ż
  nic przej
  ś
  ciowych, to jest ró
  ż
  nic, które spowoduj
  ą
  zwi
  ę
  kszenie podstawy obliczenia podatku dochodowego w przysz
  ł
  o
  ś
  ci.
  Wykazywana w rachunku zysków i strat cz
  ęść
  odroczona stanowi ró
  ż
  nic
  ę
  pomi
  ę
  dzy
  stanem rezerw i aktywów z tytu
  ł
  u podatku odroczonego na koniec i pocz
  ą
  tek okresu
  sprawozdawczego.
  Rezerwy i aktywa z tytu
  ł
  u odroczonego podatku dochodowego, dotycz
  ą
  ce operacji
  rozliczanych z kapita
  ł
  em (funduszem) w
  ł
  asnym, odnosi si
  ę
  równie
  ż
  na kapita
  ł
  (fundusz)
  w
  ł
  asny.
  str.
  6  FT:1K]
  PIK S.A.
  Al.Armii Krajowej 8b16,
  Informacja dodatkowa sprawozdania finunsowezo za okres III-W-2017 dt,
  31
  -
  1
  2-2017
  50-541 Wroc
  ł
  aw
  Bilans
  7.2.1. Warto
  ś
  ci niematerialne i prawne
  wycenia si
  ę
  wed
  ł
  ug cen nabycia lub kosztów
  wytworzenia, pomniejszonych o skumulowane odpisy umorzeniowe oraz o ewentualne
  odpisy z tytu
  ł
  u trwalej utraty warto
  ś
  ci.
  Za warto
  ś
  ci niematerialne i prawne uznaje si
  ę
  :
  - koszty prac rozwojowych zako
  ń
  czonych pozytywnym wynikiem, który zostanie
  wykorzystany do produkcji,
  -
  nabyt
  ą
  warto
  ść
  firmy,
  - nabyte prawa maj
  ą
  tkowe, prawa pokrewne, licencje i koncesje,
  - nabyte prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych,
  wzorów
  u
  ż
  ytkowych,
  - know-how
  Warto
  ś
  ci niematerialne i prawne amortyzowane s
  ą
  metod
  ą
  liniow
  ą
  w okresie przewidywanej
  ekonomicznej u
  ż
  yteczno
  ś
  ci, wed
  ł
  ug nast
  ę
  puj
  ą
  cych zasad:
  - sk
  ł
  adniki maj
  ą
  tku o warto
  ś
  ci poni
  ż
  ej 2.000,00z1 spó
  ł
  ka zalicza bezpo
  ś
  rednio w koszty
  zu
  ż
  ycia materia
  ł
  ów.
  - sk
  ł
  adniki maj
  ą
  tku o warto
  ś
  ci pocz
  ą
  tkowej 2000,00-3.500,00z1 spó
  ł
  ka zalicza do
  warto
  ś
  ci niematerialnych i trwa
  ł
  ych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów,
  od tego rodzaju sk
  ł
  adników maj
  ą
  tku spó
  ł
  ka dokonuje jednorazowych odpisów
  amortyzacyjnych lub umorzeniowych w miesi
  ą
  cu nast
  ę
  pnym od miesi
  ą
  ca przyj
  ę
  cia do
  u
  ż
  ywania
  - Sk
  ł
  adniki maj
  ą
  tku o warto
  ś
  ci pocz
  ą
  tkowej powy
  ż
  ej 3.500,00z1 spó
  ł
  ka zalicza do
  warto
  ś
  ci niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów.
  7.2.2.
  Ś
  rodki trwa
  ł
  e
  s
  ą
  wycenianie w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia
  pomniejszonych o skumulowane umorzenie a tak
  ż
  e o dokonane odpisy z tytu
  ł
  u utraty
  warto
  ś
  ci.
  Cena nabycia i koszt wytworzenia
  ś
  rodków trwa
  ł
  ych obejmuje ogó
  ł
  kosztów poniesionych
  przez
  jednostk
  ę
  za okres budowy,
  monta
  ż
  u, przystosowania i ulepszenia do dnia przyj
  ę
  cia do
  u
  ż
  ywania.
  Do ceny nabycia lub kosztu wytworzenia
  ś
  rodków trwa
  ł
  ych zalicza si
  ę
  koszty obs
  ł
  ugi
  zobowi
  ą
  za
  ń
  zaci
  ą
  gni
  ę
  tych w celu ich finansowania i zwi
  ą
  zane z nimi ró
  ż
  nice kursowe.
  Koszty obs
  ł
  ugi pomniejsza si
  ę
  o uzyskane przychody z nim zwi
  ą
  zane.
  Zgodnie z ustaw
  ą
  o rachunkowo
  ś
  ci warto
  ść
  pocz
  ą
  tkowa i dotychczas dokonane od
  ś
  rodków
  trwa
  ł
  ych odpisy amortyzacyjne (umorzeniowe) mog
  ą
  na podstawie odr
  ę
  bnych przepisów,
  ulega
  ć
  aktualizacji wyceny. Ustalona w wyniku aktualizacji wyceny warto
  ść
  ksi
  ę
  gowa netto
  ś
  rodka trwa
  ł
  ego nie powinna by
  ć
  wy
  ż
  sza od realnej warto
  ś
  ci, której odpisanie
  w przewidywanym okresie jego dalszego u
  ż
  ywania jest ekonomicznie uzasadnione.
  Dla potrzeb ujmowania w ksi
  ę
  gach
  ś
  rodków trwa
  ł
  ych oraz warto
  ś
  ci niematerialnych
  i prawnych i dla celów podatkowych spó
  ł
  ka przyj
  ęł
  a nast
  ę
  puj
  ą
  ce ustalenia:
  - sk
  ł
  adniki maj
  ą
  tku o warto
  ś
  ci
  poni
  ż
  ej
  2.000,00z1 spó
  ł
  ka zalicza bezpo
  ś
  rednio w koszty
  zu
  ż
  ycia materia
  ł
  ów.
  str.
  7  IP1
  1
  ---(
  PIK S.A.
  Al.Armii Krajowej 8b/6,
  Informacja dOdatkotra sprawozdania finansowezo ze£ okre.s 1E41-2017 do 31-12-2017
  50-541 Wroc
  ł
  aw
  -
  sk
  ł
  adniki maj
  ą
  tku o warto
  ś
  ci pocz
  ą
  tkowej 2000,00-3.500,00z1 spó
  ł
  ka zalicza do
  ś
  rodków
  trwa
  ł
  ych lub warto
  ś
  ci niematerialnych i trwa
  ł
  ych i wprowadza do ewidencji
  bilansowej tych aktywów, od tego rodzaju sk
  ł
  adników maj
  ą
  tku spó
  ł
  ka dokonuje
  jednorazowych odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych w miesi
  ą
  cu nast
  ę
  pnym
  od miesi
  ą
  ca przyj
  ę
  cia do u
  ż
  ywania.
  -
  Sk
  ł
  adniki maj
  ą
  tku o warto
  ś
  ci pocz
  ą
  tkowej powy
  ż
  ej 3.500,00z1 spó
  ł
  ka zalicza do
  ś
  rodków trwa
  ł
  ych lub warto
  ś
  ci niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji
  bilansowej tych aktywów.
  Ś
  rodki trwale umarzane s
  ą
  wed
  ł
  ug metody liniowej pocz
  ą
  wszy od miesi
  ą
  ca nast
  ę
  pnego po
  miesi
  ą
  cu przyj
  ę
  cia do eksploatacji w okresie odpowiadaj
  ą
  cym szacowanemu okresowi ich
  ekonomicznej u
  ż
  yteczno
  ś
  ci.
  Dla celów rachunkowych przyjmowane by
  ł
  y stawki amortyzacyjne wynikaj
  ą
  ce z ustawy z
  dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych okre
  ś
  laj
  ą
  cej wysoko
  ść
  amortyzacji stanowi
  ą
  cej koszty uzyskania przychodów.
  7.2.3.
  Ś
  rodki trwa
  ł
  e w budowie
  wycenia si
  ę
  w wysoko
  ś
  ci ogó
  ł
  u kosztów pozostaj
  ą
  cych
  w bezpo
  ś
  rednim zwi
  ą
  zku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy
  z tytu
  ł
  u trwalej utraty warto
  ś
  ci. Do ceny nabycia lub kosztu wytworzenia
  ś
  rodków trwa
  ł
  ych
  w budowie zalicza si
  ę
  koszty obs
  ł
  ugi zobowi
  ą
  za
  ń
  zaci
  ą
  gni
  ę
  tych w celu ich finansowania
  i zwi
  ą
  zane z nimi ró
  ż
  nice kursowe. Koszty obs
  ł
  ugi pomniejsza si
  ę
  o uzyskane przychody
  z nim zwi
  ą
  zane
  7.2.4.Inwestycje
  dlugoterminoiN e
  7.2.4.1. Nieruchomo
  ś
  ci oraz warto
  ś
  ci niematerialne i prawne
  i inne inwestycje nie
  stanowi
  ą
  ce aktywów finansowych zaliczone do aktywów trwa
  ł
  ych nie u
  ż
  ytkowane przez
  jednostk
  ę
  , lecz nabyte w celu osi
  ą
  gni
  ę
  cia korzy
  ś
  ci ekonomicznych wynikaj
  ą
  cych z przyrostu
  warto
  ś
  ci tych aktywów lub uzyskania z nich przychodów, lub innych po
  ż
  ytków — wycenia si
  ę
  wed
  ł
  ug zasad, stosowanych do
  ś
  rodków trwa
  ł
  ych oraz warto
  ś
  ci niematerialnych i prawnych,
  7.2.4.2. D
  ł
  ugoterminowe aktywa
  finansowe:
  Udzia
  ł
  y lub akcje w innych jednostkach oraz inne inwestycje zaliczone do aktywów
  trwa
  ł
  ych pocz
  ą
  tkowo ujmuje si
  ę
  w cenie nabycia. Na dzie
  ń
  sprawozdawczy wycenia si
  ę
  je
  wed
  ł
  ug skorygowanej ceny nabycia.
  Udzia
  ł
  y lub akcje w jednostkach podporz
  ą
  dkowanych wycenia si
  ę
  wed
  ł
  ug ceny nabycia.
  W przypadku trwalej utraty warto
  ś
  ci, nie pó
  ź
  niej ni
  ż
  na koniec okresu sprawozdawczego,
  warto
  ść
  udzia
  ł
  ów i akcji pomniejsza si
  ę
  o odpis wyra
  ż
  aj
  ą
  cy trwa
  łą
  utrat
  ę
  warto
  ś
  ci. Skutki
  obni
  ż
  enia warto
  ś
  ci zalicza si
  ę
  do koszów finansowych
  7.2.5. Rzeczowe sk
  ł
  adniki aktywów obrotowych
  wycenia si
  ę
  wed
  ł
  ug cen nabycia lub
  kosztów wytworzenia nie wy
  ż
  szych od ich cen sprzeda
  ż
  y netto na dzie
  ń
  bilansowy.
  Poszczególne grupy zapasów s
  ą
  wyceniane w nast
  ę
  puj
  ą
  cy sposób:
  Materia
  ł
  y-
  cena zakupu
  Towary-
  cena zakupu
  str.
  8  FPII--<
  -
  1
  PIK
  S.A.
  Al .Armii Krajowej 8b/6,
  InfOrtnacia dodatkowa sprawozdania finansowen aokres al-01-2017 do 3f-12-2017
  50-541 Wroc
  ł
  aw
  Odpisy aktualizuj
  ą
  ce warto
  ść
  rzeczowych sk
  ł
  adników maj
  ą
  tku obrotowego dokonane
  w zwi
  ą
  zku z trwa
  łą
  utrat
  ą
  ich warto
  ś
  ci lub spowodowane wycen
  ą
  doprowadzaj
  ą
  c
  ą
  ich
  warto
  ść
  do cen sprzeda
  ż
  y netto mo
  ż
  liwych do uzyskania pomniejszaj
  ą
  warto
  ść
  pozycji
  w bilansie i zalicza si
  ę
  je odpowiednio do pozosta
  ł
  ych kosztów operacyjnych,
  Stosowane metody rozchodu:
  - w drodze szczegó
  ł
  owej identyfikacji rzeczywistych cen (kosztów) tych sk
  ł
  adników
  aktywów, które dotycz
  ą
  ś
  ci
  ś
  le okre
  ś
  lonych przedsi
  ę
  wzi
  ęć
  , niezale
  ż
  nie od daty ich
  zakupu lub wytworzenia.
  7.2.6. Aktywa finansowe
  i zobowi
  ą
  zania
  finansow
  e
  (instrumenty finansow
  e)
  Aktywa finansowe
  Nabyte udzia
  ł
  y, akcje oraz inne aktywa krótkoterminowe ujmuje si
  ę
  w ksi
  ę
  gach
  rachunkowych na dzie
  ń
  ich nabycia lub powstania wed
  ł
  ug ceny nabycia. Na dzie
  ń
  bilansowy aktywa zaliczone do inwestycji krótkoterminowych s
  ą
  wycenione wed
  ł
  ug
  ceny nabycia.
  7.2.6.1.
  Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu
  Sk
  ł
  adnik aktywów finansowych zalicza si
  ę
  do kategorii przeznaczonych do obrotu
  je
  ż
  eli zosta
  ł
  nabyty w celu osi
  ą
  gni
  ę
  cia korzy
  ś
  ci ekonomicznych wynikaj
  ą
  cych
  z krótkoterminowych zmian cen oraz waha
  ń
  innych czynników rynkowych albo
  krótkiego czasu trwania nabytego instrumentu, lub je
  ż
  eli stanowi cz
  ęść
  portfela, który
  generuje krótkoterminowe zyski lub te
  ż
  jest instrumentem pochodnym o dodatniej
  warto
  ś
  ci godziwej.
  Aktywa zaliczone do kategorii przeznaczonych do obrotu wyceniane s
  ą
  na ka
  ż
  dy dzie
  ń
  bilansowy w warto
  ś
  ci godziwej
  Sprzeda
  ż
  papierów warto
  ś
  ciowych nast
  ę
  puje wg zasady FIFO, tzn.„pierwsze przysz
  ł
  o,
  pierwsze wysz
  ł
  o". Wynik na sprzeda
  ż
  y jest sum
  ą
  sprzeda
  ż
  y pomniejszon
  ą
  o koszt w
  ł
  asny
  sprzeda
  ż
  y wg opisanej zasady i zaprezentowany w rachunku zysków i strat w przychodach
  lub kosztach z dzia
  ł
  alno
  ś
  ci finansowej.
  Nabyte udzia
  ł
  y, akcje oraz inne aktywa finansowe przeznaczone do obrotu ujmuje si
  ę
  w ksi
  ę
  gach rachunkowych na dzie
  ń
  ich nabycia lub powstania wed
  ł
  ug cen nabycia.
  Inwentaryzacja aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu jest przeprowadzana
  w formie potwierdzenia sald.
  7.2.6.2. Po
  ż
  yczki udzielone i nale
  ż
  no
  ś
  ci w
  ł
  asne
  Do po
  ż
  yczek udzielonych i nale
  ż
  no
  ś
  ci w
  ł
  asnych zalicza si
  ę
  — niezale
  ż
  nie od terminu ich
  wymagalno
  ś
  ci (zap
  ł
  aty) — aktywa finansowe powsta
  ł
  e na skutek wydania bezpo
  ś
  rednio
  drugiej stronie kontraktu
  ś
  rodków pieni
  ęż
  nych.
  7.2.7. Nale
  ż
  no
  ś
  ci
  wycenia si
  ę
  w kwotach wymaganej
  zap
  ł
  aty, z zachowaniem zasady
  ostro
  ż
  nej
  wyceny (po pomniejszeniu o odpisy aktualizuj
  ą
  ce).
  Nale
  ż
  no
  ś
  ci wyra
  ż
  one w walutach obcych wycenia si
  ę
  na dzie
  ń
  bilansowy po
  obowi
  ą
  zuj
  ą
  cym na ten dzie
  ń
  ś
  rednim kursie og
  ł
  oszonym dla danej waluty przez
  Narodowy Bank Polski.
  str.
  9  V-PIK-1
  PIK
  S.A.
  Al.Armii Krajowej 8b/6,
  In Mrmacla andalkowil vmswozdania finansawetw i olire 01-01-2017 do 31-12-21117
  50-541 Wroc
  ł
  aw
  7.2.8.
  Ś
  rodki pieni
  ęż
  ne
  wykazuje si
  ę
  w warto
  ś
  ci nominalnej.
  Wyra
  ż
  one w walutach obcych wycenia si
  ę
  na dzie
  ń
  bilansowy po obowi
  ą
  zuj
  ą
  cym na ten
  dzie
  ń
  ś
  rednim kursie og
  ł
  oszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.
  7.2.9. Rozliczenia mi
  ę
  dzyokresowe kosztów czynne
  dokonywane s
  ą
  , je
  ż
  eli
  koszty
  poniesione dotycz
  ą
  przysz
  ł
  ych okresów sprawozdawczych.
  W tej pozycji ujmowana jest nadwy
  ż
  ka przychodów zarachowanych nad zafakturowanymi
  tytu
  ł
  u realizacji kontraktów d
  ł
  ugoterminowych.
  7.2.10. Udzia
  ł
  y lub akcje w
  ł
  asne wyceniane s
  ą
  w cenie nabycia
  7.3. Kapita
  ł
  y (fundusze) w
  ł
  asne ujmuje si
  ę
  w ksi
  ę
  gach rachunkowych w warto
  ś
  ci
  nominalnej wed
  ł
  ug ich rodzajów i zasad okre
  ś
  lonych przepisami prawa, statutu lub
  umowy spó
  ł
  ki.
  7.3.1.Kapital zak
  ł
  adowy spó
  ł
  ki kapita
  ł
  owej
  wykazuje si
  ę
  w wysoko
  ś
  ci okre
  ś
  lonej w
  umowie lub statucie i wpisanej w rejestrze s
  ą
  dowym. Zadeklarowane, lecz niewniesione
  wk
  ł
  ady kapita
  ł
  owe ujmuje si
  ę
  jako nale
  ż
  ne wk
  ł
  ady na poczet kapita
  ł
  u.
  7.3.2. Kapita
  ł
  zapasowy
  tworzony jest z podzia
  ł
  u zysku, przeniesienia z kapita
  ł
  u
  rezerwowego z aktualizacji wyceny oraz nadwy
  ż
  ki warto
  ś
  ci emisyjnej akcji powy
  ż
  ej
  ich warto
  ś
  ci nominalnej pomniejszonej o koszty tej emisji. Pozosta
  ł
  a cz
  ęść
  kosztów
  emisji zaliczana jest do kosztów finansowych.
  7.3.3. Kapita
  ł
  rezerwowy
  tworzony zgodnie ze statutem Spó
  ł
  ki z zysku w celu
  zabezpieczenia sfinansowania zamierzonych przedsi
  ę
  wzi
  ęć
  , pokrycia strat
  bilansowych, nabycia akcji w
  ł
  asnych.
  7.3.4. Rezerwy
  tworzy si
  ę
  na pewne lub o du
  ż
  ym stopniu prawdopodobie
  ń
  stwa przysz
  ł
  e
  zobowi
  ą
  zania i wycenia si
  ę
  je na dzie
  ń
  bilansowy w wiarygodnie oszacowanej warto
  ś
  ci.
  Rezerwy zalicza si
  ę
  odpowiednio do pozosta
  ł
  ych kosztów operacyjnych, kosztów
  finansowych lub strat nadzwyczajnych, zale
  ż
  nie od okoliczno
  ś
  ci, z którymi przysz
  ł
  e
  zobowi
  ą
  zania si
  ę
  wi
  ążą
  .
  Rezerwy tworzone s
  ą
  na poni
  ż
  sze tytu
  ł
  y:
  - straty z transakcji gospodarczych w toku,
  -
  udzielone gwarancje i por
  ę
  czenia,
  - skutki tocz
  ą
  cego si
  ę
  post
  ę
  powania s
  ą
  dowego i odwo
  ł
  awczego,
  -
  przysz
  ł
  e zobowi
  ą
  zania zwi
  ą
  zane z restrukturyzacj
  ą
  .
  7.3.5. Zobowi
  ą
  zania wycenia si
  ę
  na dzie
  ń
  bilansowy w kwocie wymagaj
  ą
  cej zap
  ł
  aty
  z wyj
  ą
  tkiem zobowi
  ą
  za
  ń
  , których
  uregulowanie zgodnie
  z umow
  ą
  nast
  ę
  puje przez wydanie
  innych ni
  ż
  ś
  rodki pieni
  ęż
  ne aktywów
  finansowych lub wymiany
  na instrumenty finansowe —
  które wycenia si
  ę
  wed
  ł
  ug warto
  ś
  ci godziwej.
  Je
  ż
  eli termin wymagalno
  ś
  ci przekracza jeden
  rok od daty
  bilansowej, salda tych zobowi
  ą
  za
  ń
  ,
  z wyj
  ą
  tkiem zobowi
  ą
  za
  ń
  z tyt. dostaw i us
  ł
  ug, wykazuje si
  ę
  jako d
  ł
  ugoterminowe. Pozosta
  ł
  e
  cz
  ęś
  ci sald wykazywane s
  ą
  jako krótkoterminowe.
  str. 10  FfP 11
  -
  Kk
  PIK S.A.
  ALArrnii Krajowej 8b/6,
  Informacja ~alkowa sprawozdania finansowego za o
  /
  re
  s 01-01-201 7 do 3 1-12-21,I
  7
  50-541 Wroc
  ł
  aw
  Zobowi
  ą
  zania
  fi
  nansowe
  Zobowi
  ą
  zania finansowe wycenia si
  ę
  na moment ich uj
  ę
  cia w ksi
  ę
  gach w warto
  ś
  ci
  godziwej. W pocz
  ą
  tkowej wycenie uwzgl
  ę
  dniane s
  ą
  koszty transakcji. Koszty
  transakcyjne wyzbycia si
  ę
  (wype
  ł
  nienia) sk
  ł
  adnika zobowi
  ą
  za
  ń
  finansowych nie s
  ą
  uwzgl
  ę
  dniane przy pó
  ź
  niejszej wycenie tych zobowi
  ą
  za
  ń
  chyba
  ż
  e by
  ł
  yby istotne.
  Sk
  ł
  adnik zobowi
  ą
  za
  ń
  finansowych jest wykazywany w bilansie, gdy Spó
  ł
  ka staje si
  ę
  stron
  ą
  umowy (kontraktu), z której to zobowi
  ą
  zanie finansowe wynika.
  7.3.6. Inne rozliczenia mi
  ę
  dzyokresowe
  a)
  Rozliczenia mi
  ę
  dzyokresowe kosztów bierne
  dokonywane s
  ą
  w wysoko
  ś
  ci
  prawdopodobnych zobowi
  ą
  za
  ń
  przypadaj
  ą
  cych na bie
  żą
  cy okres sprawozdawczy.
  b)
  Rozliczenia mi
  ę
  dzyokresowe przychodów
  dokonywane z zachowaniem zasady
  ostro
  ż
  no
  ś
  ci, obejmuj
  ą
  w szczególno
  ś
  ci:
  - równowarto
  ść
  otrzymanych lub nale
  ż
  nych od kontrahentów
  ś
  rodków z tytu
  ł
  u
  ś
  wiadcze
  ń
  , których wykonanie nast
  ą
  pi w nast
  ę
  pnych okresach sprawozdawczych,
  7.4. Zmiany zasad rachunkowo
  ś
  ci w okresie sprawozdawczym
  Nie wyst
  ą
  pi
  ł
  y
  Wroc
  ł
  aw, 20-03-2018r.
  Prezesa Zarz
  ą
  du
  PRE
  '
  Paw:
  U
  owski
  str. 11  RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
  sporz
  ą
  dzony za okres 01.01.2017 -31.12.2017r.
  (wariant porównawczy)
  Jednostka obliczentowa:Z
  ł
  Wiersz
  Wyszczególnienie
  DANE ZA OKRES
  01.01.2017
  -
  31.12.2017
  01.01.2016
  -
  31.12.2016
  A
  Przychody netto ze sprzeda
  ż
  y
  i
  Zrównane
  z nimi, w tym:
  .677
  494,24
  ,532.524,74
  - od jednostek powi
  ą
  zanych
  0,00
  0,00
  I
  Przychody netto ze sprzeda
  ż
  y produktów
  12 073,61
  82 565,36
  II
  Zmiana stanu pmduktów (zwi
  ę
  kszenie - warto
  ść
  dodatnia, zmniejszenie -
  wartok ujemna)
  0,00
  0,00
  III
  Koszt wytworzenia produktów na w
  ł
  asne potrzeby jednostki
  0,00
  0,00
  IV
  Przychody netto ze sprzeda
  ż
  y towarów i materia
  ł
  ów
  665 420,63 449 959,38
  B
  Koszty dzialahlotici
  ,
  operacyjnej
  I 186808;60
  1 126 231,36
  I
  Amortyzacja
  38 682,29
  31 842,01
  II
  Zu
  ż
  ycie materia
  ł
  ów i energii
  15 700,98
  23 557,09
  HI
  l [s
  ł
  ugi obce
  143 772,93
  162 384,32
  IV
  Podatki i op
  ł
  aty. w tynt:
  29 680,14
  14 108,05
  - podatek akcyzowy
  0,00 0,00
  V
  Wynagrodzenia
  124 639,71
  153 786,34
  VI
  llbezpieczenia spo
  ł
  eczne i inne
  ś
  wiadczenia. w tym:
  4 652,74
  3 967,91
  - emerytalne
  2 069,12
  2 024,77
  VII
  Pozosta
  ł
  e koszty rodzajowe
  2 145,12 2 318,06
  viiI
  Warto
  ść
  sprzedanych towarów i materia
  ł
  ów
  809 534,69 734 267,58
  C
  Zysk (strata)-zesprZeda-(A -
  9)
  -491
  314,86
  -593106,62
  D
  Pozosta
  ł
  e przychody operacyjne
  88 002,17 2 493,73
  I
  Zysk z tytu
  ł
  u rozchodu niefinansowych aktywów trwa
  ł
  ych
  48 993,47
  0,00
  ii
  Dotacje
  0,00
  0,00
  III
  Aktualizacja warto
  ś
  ci aktywów niefinansowych 0,00
  0,00
  IV
  Inne przychody operacyjne
  39 008,70 2 493,73
  E
  Pozosta
  ł
  e koszty operacyjne
  13 425,39 98 739,10
  I
  Strata z tytu
  ł
  u rozchodu niefinansowych aktywów trwa
  ł
  ych
  0,00 0,00
  II
  Aktualizacja warto
  ś
  ci aktywów niefinansowych
  0,00
  64 108,47
  III
  Inne koszty operacyjne
  13 425,39
  34 630,63
  F
  Zysk (strata) z dzialalnoitei
  -
  operacyjitej (C +D- E).
  -
  416 737,58
  -
  689 951,99
  G Przychody finansowe
  28 217,35 72 664,38
  I
  Dywidendy i udzia
  ł
  y w zyskach, w tym:
  0,06
  0,00
  a) od jednostek powi
  ą
  zanych, w tym:
  0,00 0,00
  -
  w których jednostka posiada zaanga
  ż
  owanie w kapitale
  0,00
  0,00
  h) od jednostek pozosta
  ł
  ych. w tym:
  0,00 0,00
  -
  w których jednostka posiada zaanga
  ż
  owanie w kapitale
  0,00
  0,00

  II
  Odsetki. w tym:
  13 083,66
  26 267,60
  - od jednostek powi
  ą
  zanych
  0,00
  0,00
  III
  Zysk z tytu
  ł
  u rozchodu aktywów finansowych, w tym:
  15 133,69
  46 396,78
  -
  w jednostkach powi
  ą
  zanych
  0,00 0,00
  IV
  Aktualizacja warto
  ś
  ci aktywów finansowych
  0,00
  0,00
  V
  Inne
  0,00 0,00
  H
  Koszty finansowe
  1 206,00
  25 863,51
  I
  Odsetki. w tym:
  668,00
  1 867,76
  - dla jednostek powi
  ą
  zanych
  0,00
  0.00
  II
  Strata z tytu
  ł
  u rozchodu aktywov finansowych. w tym.
  0,00
  0,00
  -
  w jednostkach powi
  ą
  zanych
  0,00
  0,00
  III
  Aktualizacja warto
  ś
  ci aktywów finansowych 0,00
  23 995,75
  IV
  Inne
  538,00
  0,00
  I
  Zysk -389726,23
  -4343151,12
  J
  Podatek dochodowy
  -
  1106,00
  7522,00
  K
  Pozosta
  ł
  e obowi
  ą
  zkowe zmniejszenia zysku (zwi
  ę
  kszenia
  straty)
  0,00 0,00
  L
  Zysk -388620,23
  -
  650673,12
  PIK S.A.
  Al.
  Armii Krajowej
  8b/6
  50-5 i
  Wroc
  ł
  aw
  ID
  6922492411,
  Regon 021441191
  ,2J)-tb)
  (Data i podpis osoby. które( pow(eezo o prowadzenie ksi
  ą
  g rachunkowych)
  G
  Ł
  ÓWNY KSI?
  WY
  JOLAN ;IURKO
  (Data I podpis kierownika Jednostki, a Jebali Jednostka
  PR .SZA

  Pa
  .
  ż
  owaki  PIK S.A.
  P I K S.A.
  BILANS
  M.
  Armii Krajowej
  Sb/G
  NIP 692-24-92-411
  dla jednostek
  innych nit banki „ zak
  ł
  ady ubezpiecze
  ń
  i zak
  ł
  ady reasekuracji
  50-541
  Wroc
  ł
  aw
  P
  (922402411, RegOrt
  021441 191
  sporz
  ą
  dzony na dzie
  ń
  31-12-2017r.
  iednostka obliczeniowa:z
  ł
  ,
  k
  I
  N),
  1
  Stan
  na
  31-12-2016
  l' .
  n
  S 1
  n
  1
  ,.
  Stan
  na
  31-12-2016
  31-12-2017 31-12-2017
  A.
  Aktywa trwale
  643 398,65
  551 529,55
  4
  .
  Kapita
  ł
  (fundusz) w
  ł
  asny
  1
  107 193,82
  1 495 814,05
  I.
  Warto
  ś
  ci niematerialne i prawne
  0,00 0,00
  I.
  Kapita
  ł
  (fundusz)
  podstawowy
  950 180.00
  950 180,00
  I
  Koszty zako
  ń
  czonych prac
  rozwojowych
  0,00
  O 00
  I I.
  Kapita
  ł
  (fundusz) zapasowy, w tym:
  1 096 307,17 1 096 307,17
  2
  Warto
  ść
  firmy
  0,0Q
  0,00
  -
  nadwyzka warto
  ś
  ci sprzedaZy (warto
  ś
  ci emisyjnej) nad
  warto
  ś
  ci
  ą
  nominalna udzia
  ł
  ów (akcji)
  0,00 0,00
  3
  Inne warto
  ś
  ci niematerialne i prawne
  0,00
  0,00
  lm
  Kapita
  ł
  (fundusz) z dunali:racji wyceny, w tym:
  0,00
  0,00
  4
  Zaliczki na warto
  ś
  ci niematerialne i prawne
  0,00 0,00
  -
  Z
  tytu
  ł
  u
  aktualizacji wartosci
  godziwej
  0,00 0,00
  H.
  Rzeczowe aktywa trwale 235 816,65 546 006,55
  w
  p
  ozor
  uj
  e
  kapita
  ł
  y
  (fuogona) rezerwowe
  ,
  w
  trffl:
  100 000,00
  100
  000.00
  1
  Ś
  rodki trwale
  235 816,65
  546 006,5S
  - tworzone zgodnie z umow
  ę
  (statutem) spó
  ł
  ki
  20 000,00 20 000,00
  a)
  grunty Iw tym prawo u
  ż
  ytkowania wieczystego gruntu)
  0,0 0
  58 323,28
  -
  na udzia
  ł
  y (akcje) w
  ł
  asne
  80 000,00 80 000,00
  b)
  budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty intymni
  l
  ą
  dowej i wodnej
  0,00
  429 621,17
  V.
  Zysk (strata) zla
  ł
  ubieg
  ł
  ych
  -650 673,12
  0,00
  c)
  urz
  ą
  dzenia techniczne i maszyny
  224 616,65
  15 581,07
  vt,
  Zysk (strata) netto
  -388 620,23
  -650.673,12
  d)
  ś
  rodki transportu
  11 200,00
  0,00
  VII.
  Odpisy z zysku netto w ci
  ą
  gu roku obrotowego
  (wielko
  ść
  ujemna)
  0,00
  0,00
  e)
  inne
  ś
  rodki trwale
  0,00
  42 481,03
  Zobowi
  ą
  zania i rezerwy na zobowi
  ą
  zania
  7370,32
  235 276.25
  2.
  Ś
  rodki trwale w budowie
  0,00
  CIPO
  I.
  Rezerwy na zobowi
  ą
  zania
  0,00
  3
  452,00
  3.
  Zaliczki na
  ś
  rodki trwa
  ł
  e w budow
  te
  0,00
  0,00
  L
  Rezerwa z tytu
  ł
  u odroczonego podatku dochodowego
  0,00 3 452,00
  III
  Nale
  ż
  no
  ś
  ci d
  ł
  ugoterminowe
  0,00
  2817,0
  2.
  Rezerwa na
  ś
  wiadczenia emerstalne i podobne
  0,00
  0.00
  I.
  Od jednostek powi
  ą
  zanych
  0.00
  0,00
  -
  dhigotermmowa
  0,00 0,00
  2.
  Od pozosta
  ł
  ych jednostek, w których jednostka posiada zaanga
  ż
  owanie w kapitale
  0.00
  0.00
  - krótkoterminowa
  0,00
  0,00
  3.
  Od pozosta
  ł
  ych jednostek
  0.00
  2 817,00
  3
  .
  p
  ozosta
  ł
  e rezerwy
  0,00
  0,00
  IV
  Inwestycje d
  ł
  ugoterminowe
  407 222,00
  0,00
  - d
  ł
  ugoterminowe
  0.00 0,00
  I
  Nieruchomo
  ś
  ci
  0.00 0,00
  -
  krótkoterminowe
  0,00 0.00
  ‚,
  Warto
  ś
  ci niematerialne i prawne
  153 615.00
  0.00
  it.
  Zobowi
  ą
  zania dlugoterminowe
  0,00
  0,00
  3,
  Dlugotenninosveuktywa finansowe
  253 607,00
  0,00
  i
  Wobec jednostek powi
  ą
  zanych
  0.00 0.00
  al
  w
  -
  jednostkach powi
  ą
  zanych
  253 607,00
  0.00
  Wobec pozosta
  ł
  ych jednostek, w których
  jednostka posiada zaanga
  ż
  owanie w kapitale
  0.00
  0,00
  - udzia
  ł
  y lub akcje
  253 607,00
  0,00
  Wobec pozosta
  ł
  ych jednostek
  0,00 0,00
  - inne papiery warto
  ś
  ciowe
  0,00
  0,00
  a
  )
  k
  re
  d
  y
  t
  y
  i p
  o
  ż
  ycz
  ki
  0,00
  0,00
  - udzielone po
  ż
  yczki
  0,00
  O 00
  1,)
  z tytu
  ł
  u emisji d
  ł
  u
  ż
  nych papierów warto
  ś
  ciowych
  0,00 0,00
  - inne d
  ł
  ugoterminowe aktywa finansowe
  0,00
  0,00
  c)
  inne zobowi
  ą
  zania finansowe
  0,00 0,00
  ,,,
  "
  w pozosta
  ł
  ych jednostkach, w których jednostka posiada zaanga
  ż
  owanie w kapitale
  0.00
  0.00
  d)
  zobowi
  ą
  zania wekslowe
  0,00
  0.00
  - udzia
  ł
  y lub akcje
  0.00
  0.00
  e)
  i
  nne
  0,00
  0,00
  -
  inne pawmy warto
  ś
  ciowe
  0.00
  0.00
  III.
  Zobowi
  ą
  zania
  krótkoterminowe
  7370.32
  231
  .
  824,25
  - udzielone potyczki
  0.00
  0.00
  Zobowi
  ą
  zania wobec jednostek powi
  ą
  zanych
  0,00
  0,00
  - inne d
  ł
  ugoterminowe aktywa finansow
  e
  0.00
  O 00
  z tytu
  ł
  u dostaw
  i us
  ł
  ug,
  o okresie viymagalnoSci
  0,00
  0,00
  c)
  w
  pozostalych jednostkach
  0,00
  000
  -
  do
  12 miesi
  ę
  cy
  0,00 0,00
  - udzia
  ł
  y lub akcje
  0.00
  0.00
  - powy
  ż
  ej 12 miesi
  ę
  cy
  0,00 0.00
  -
  inne papiery warto
  ś
  ciowe
  0.00
  000
  b,

  me
  0,00
  0,00
  -
  udzielone po
  ż
  yczki
  0 00
  0,00
  Zobowi
  ą
  zania wobec pozosta
  ł
  ych jednostek,
  w
  których
  jednostka posiada
  zaangazowanie w kapitale
  0,00
  0,00
  - inne d
  ł
  ugoterminowe aktywa finansowe
  0.00
  0,00
  z tytu
  ł
  u dostaw i us
  ł
  ug, o okresie wymagalno
  ś
  ci
  0,00
  0,00
  4
  Inne inwestycje d
  ł
  ugoterminowe
  - do 12 miesi
  ę
  cy
  0,00
  0,00
  V
  Dlugotemanowe rozliczenia mi
  ę
  dzyokresowe
  360.00
  2
  706,00
  -
  powy
  ż
  ej 12 miesi
  ę
  cy
  0;00
  0,00
  I
  Aktywa z tytulu odroczonego podatku dochodowego
  360.00
  2
  706,00
  b)
  inne
  0,00
  0,00
  2
  Inne
  rozliczenia mi
  ę
  dzyokresowe
  3.
  Zobowi
  ą
  zania wobec pozosta
  ł
  ych jednostek
  7370.32
  "
  231 824,25
  B.
  Aktywa obrotowe
  391 165.49
  1 099 560,75
  a)
  kredyty i
  -
  po
  ż
  yczki
  0,00 0,00
  I
  Zapasy
  0,00
  64 108 47
  b)
  z tytulu emisji dhitnych papierów warto
  ś
  ciowych
  0,00
  0,00
  I
  Materia
  ł
  y
  0,00
  0,00
  c)
  inne zobowi
  ą
  zania finansowe
  0,00 0,00
  2

  ł
  produkty i produkty w toku
  0,00
  0,00
  d)
  z tytu
  ł
  u dostaw (us
  ł
  ug, o okresie wymagalno
  ś
  ci.
  3263,92 219 407,02
  Produkty gotowe
  0,00
  0,00
  - do 12 miesi
  ę
  cy
  3263,92
  219 407,02
  I
  Towary
  0,00
  64 108,47
  - powyzej 12 miesi
  ę
  cy
  0,00 0,00
  laliczki na dostawy i us
  ł
  ugi
  0,00
  0,00
  zaliczki otrzymane na dostawy i us
  ł
  ugi
  0,00
  0,00
  II
  Nale
  ż
  no
  ś
  ci krótkoterminowe
  145
  836.63 48 147 87
  f)
  zobowi
  ą
  zania wekslowe
  0,00
  0.00
  I
  Nale
  ż
  no
  ś
  ci od jednostek powi
  ą
  zanych
  44 898,50
  0-00
  g)
  z [stuki
  podatków,
  od, ubezpiecze
  ń
  spo
  ł
  ecznych i
  zdrowotnych oraz innych tytu
  ł
  ów publicznoprawnych
  3 784,20
  4 197,23
  a) _z
  tytu
  ł
  u dostaw i us
  ł
  ug, o okresie sploty
  44 898,50
  0
  .
  00
  h)
  z tytu
  ł
  u wynagrodze
  ń
  0,00
  8 220,00  A I: T Y W ,'A
  Stan na
  ,
  P A S A' W A
  Stan na
  31-12-2017
  31-12-2016
  31-12-2017 31-12-2016
  - do h 2 micsi,:c
  n
  44 898,50
  0.00
  i
  h
  inne
  322,20 0,00
  - powyzej 12 miesiecy
  0,00 0,00
  4
  Fundusze specjalne
  ,
  h)
  inne
  0,00
  0,00
  IV
  Rozliczenia mi
  ę
  dzyokresowe
  0,00
  0,00
  2
  Nale
  ż
  no
  ś
  ci od pozosta
  ł
  ych jednostek. w których
  jednostka posiada zaanga
  ż
  owanie w k
  apitale
  0,00
  0,00
  I
  Ujemna wartose firmy
  0,00
  0,06
  a)
  z
  tytu
  ł
  u dostaw i us
  ł
  ug, o okresie sp
  ł
  aty
  -
  0,00
  0,00
  2
  Inne rozliczenia mi
  ę
  dzyokresowe
  0.00
  0.00
  - do 12 miesi
  ę
  c)
  0.00 0,00
  - dlugotemiinowe
  0,00
  0.00
  - powyzej 12 miesi
  ę
  cy
  0,00 0,00
  - krótkoterminowe
  0.00
  0,00
  I.»
  inne
  0,00 0,00
  +
  Naleznosci od pozosta
  ł
  ych jednostek
  100 938,13
  48 147,87
  a)
  z
  tytu
  ł
  u dostaw i us
  ł
  ug, o okresie sp
  ł
  aty:
  8927.13
  25 259.73
  - do 12 miesi
  ę
  cy
  8927,13
  25259,73"
  -
  powyzej 12 miesi
  ę
  cy
  0.00
  0,00
  bi
  Z
  tytu
  ł
  u
  poriatkow. cmxli,
  Cel, UpeZPIOCZen
  sPo)ecznYcn i
  zdrowotnych oraz innych lytutOw publicznoprawnych
  92 011.00
  22 888.14
  ci
  inne
  0.00 0,00
  d)
  dochodzone na drodze sadowej
  0,00
  0.00
  III
  Inwestycje
  krótkoterminowe
  241 953,86 976 217,34
  1
  Krotkoterminowe aktywa finansowe
  241 953,86
  976 217,34'
  ai
  w jednostkach powi
  ą
  zanych
  0,00
  0,00
  - udzia
  ł
  y lub akcje
  0,00 0,00
  - inne papiery wanot'lciowe
  0.00
  0,00
  - udzielone po
  ż
  yczki
  0,00
  0,00
  - inne krótkoterminowe aktywa finansowe
  0,00 0,00
  bi
  w pozosta
  ł
  ych jednostkach
  0,00
  752 104,86
  - udzia
  ł
  y lub akcie
  0,00
  319 737.60
  .
  -
  inne papiery' wartosciowe
  0,00
  0,00
  - udzielone pozyczki
  0.00
  432 367.26
  -
  - inne krotkoterminowe aktywa finansowe
  0,00
  0,00
  c)
  :,rodki piemeZne i inne aktywu pieni
  ęż
  ne
  241 953,86 224 112,48
  -
  ś
  rodki pieni
  ę
  kne w kasie i na rachunkach]
  241 953,86
  224 112.48
  - inne srodki pieniezne
  0,00
  0,00
  -
  inne
  aktywa pieni
  ęż
  ne
  0,00
  0,00
  2
  Inne
  111WCStyCje
  krótkoterminowe
  0.00
  0,00
  IV
  Krótkoterminowe rozliczenia mi
  ę
  dzyokresowe
  3375,00
  11 087,07
  ( .
  Nale
  ż
  ne wp
  ł
  aty na kapitel (fundusz) podstawowy
  0,00
  0,00
  D
  .
  I dzia
  ł
  y (akcje) w
  ł
  asne
  80 000,00
  80 000.00
  ,
  AKTYWA razem (sunia poz. A i B i C' i D)
  1
  114 564,14
  1
  731 090,30
  PASYWA razem (suma poz. A i B)
  ,
  1
  114 564,14
  1
  731 090,30
  (Data I podpis osoby.
  j
  x)
  .
  0
  ,
  b.
  które) powierzono prowadzenie ksi
  ą
  g rachunkowych)
  3LOWNY
  . S , OWY
  ir•LA
  IJRKO
  (Data i podpis kierownika jednostki, a jezeli jednostko
  kieruje organ wieloosobowy, wszystkich cz
  ł
  onków tego organu)
  PREZES

  ". •
  Pawe
  ł
  .ro 1(1  PIK
  SA.
  ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) W
  Ł
  ASNYM
  AI, Armii Krajowej 8b/6
  50-54 I Wrn
  ęł
  rnm
  sporz
  ą
  dzone za okres: 01.01.2017-
  31
  .
  12
  .
  20
  r/6922492411, Regon
  0214-41191
  lednostka obliczeniowa:z
  ł
  n
  iersz
  V) yszczególnienie
  Dane za
  01.01.2017-
  31.12.2017
  01.01.2016-
  31.12.2016
  I.
  Kapita
  ł
  (fundusz) w
  ł
  asny na pocz
  ą
  tek okresu (BO)
  1
  495 814,05
  2
  066
  487,17
  -
  zmiany pizyjetych zasad (polityki) rachunkowo
  ś
  ci
  0.00
  0,00
  -
  korekty
  b
  łę
  dów
  0.00
  0.00
  I a.
  Kapita
  ł
  (fundusz.) w
  ł
  asny na pocz
  ą
  tek okresu (BO). po korektach
  1
  495
  814,05
  2
  066
  487.17
  I.
  Napita) (fundusz) podstawowy na pocz
  ą
  tek okresu
  950
  180,00
  950 180,00
  Zmiany kapita
  ł
  u (funduszu) podstawowego
  0,00
  0,00
  a)zwi
  ę
  kszenie (z
  tytu
  ł
  u)
  0,00
  0,00
  - wydania udzia
  ł
  ów (emisji akcji)
  0.00
  0.00

  000
  000
  b)
  zuunejszeme
  (z tynki)
  0.00
  0,00
  - umorzenia udzia
  ł
  ów (akcji)
  0.00
  0,00
  -
  0.00
  000
  I
  2
  Kapita
  ł
  i
  fundusz) podstawowy na koniec okresu
  950
  180,00 950
  180,00
  2.
  Kapita
  ł
  (fundusz) zapasowy na pocz
  ą
  tek okresu
  1
  096
  307,17
  1
  031
  326.70
  2.1.
  Zmiany kapita
  ł
  u (funduszu) zapasowego
  0,00
  64
  980,47
  at zwi
  ę
  kszenie (z tylulu)
  0,00
  64
  980,47
  - emisji akcji powyiej warto
  ś
  ci nominalnej
  0,00
  0,00
  - podzia
  ł
  u zysku (ustawowo)
  0 , 00
  64
  980,47
  - podzia
  ł
  u zysku (ponad wymagan
  ą
  ustawowo minimaln
  ą
  warto
  ść
  )
  0.00 0,00
  -
  0,00
  0.00
  b) zmniejszenie (z tytu
  ł
  u)
  0,00
  0.00
  - pokrycia straty
  0,00
  0,00
  -
  0.00
  0,00
  , 2
  Stan kapita
  ł
  u (funduszu) zapasowego na koniec okresu
  1
  096
  307.17
  1
  096
  307,17
  Kapita
  ł
  (fundusz) z aktualizacji wyceny na pocz
  ą
  tek okresu - zmiany przyj
  ę
  tych
  zasad (polityki) rachunkowo
  ś
  ci
  0,00
  3.l.
  Zmiany kapita
  ł
  u (funduszu) z aktualizacji wyceny
  0.00
  0,00
  a)zwi
  ę
  kszenie (z tytu
  ł
  u)
  0,00
  0.00
  -
  0,00
  0.00
  b)
  zmniejszenie (z tytuki)
  0,00
  0,00
  - zbycia
  ś
  rodków trwa
  ł
  ych
  0,00 0,00
  0.00 0,00
  3.2
  Kapita
  ł
  (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu
  0,00 0,00
  4.
  Pozosta
  ł
  e kapita
  ł
  y (fundusze) rezerwowe na pocz
  ą
  tek okresu
  100
  000,00
  100
  000,00
  4
  l
  tmany pozosta
  ł
  ych kapitaló
  nn
  i ibuchist
  n
  i Ryci \
  nn
  )\
  nn L
  -
  h
  0. 00
  0,00
  a)
  zw
  ł
  ekszenie (z tytuhl) 0.00
  0,00
  0,00
  0.00
  b)
  zmniejszenie (z tytu
  ł
  u)
  0.00
  0,00
  -
  0,00
  0. 00
  4.2
  Pozosta
  ł
  e kapita
  ł
  y (fundusze) rezerwowe na koniec
  okresu
  100
  000,00
  100
  000,00
  5.
  Zysk (strata) zla
  ł
  tibieglyeh no pocz
  ą
  tek okresu
  0,00
  64
  980.47
  5.
  1.
  Zysk z lat
  ubieg
  ł
  ych na pocz
  ą
  tek okresu
  0.00
  64
  980,47
  - zmiany
  przyj
  ę
  tych zasad (polityki)
  rachunkowo
  ś
  ci
  0.00
  0,00
  - korekty
  b
  łę
  dów
  0.00
  0.00
  5,2
  Zysk z lat ubieg
  ł
  ych na pocz
  ą
  tek okresu, po korektach
  0.00
  -64
  980.47
  a)
  zwi
  ę
  kszenie (z tytu
  ł
  u)
  0.00
  0.00 - podziali] zysku z lat ubieg
  ł
  ych
  0.00
  0,00
  -
  0.00
  0.00
  b)
  zmniejszenie (z tytu
  ł
  u)
  0,00
  64
  980,47
  -
  0.00
  0,00
  5 3
  Zysk z lat ubieg
  ł
  ych na koniec okresu
  0,00
  0,00
  5
  I.
  Strata, lat
  ubieg
  ł
  ych na pocz
  ą
  tek okresu
  650
  673,12
  0.00
  - zmiany przyj
  ę
  tych zasad (polityki) rachunkowo
  ś
  ci
  0.00
  0,00
  - korekty b
  łę
  dów
  0,00 0,00
  Strata z lat ubieg
  ł
  ych na pocz
  ą
  tek okresu, po korektach
  0,00
  0.00 a) zwi
  ę
  kszenie (z tytu
  ł
  u)
  0,00
  0,00
  - przeniesienia straty z lat ubieg
  ł
  ych do pokrycia
  0. 00
  0,00
  ,
  0,00
  0,00  nn
  iee%r,
  Wyszczególnienie
  Dane /a
  01.01.2017-
  31.12.2017
  01.01.2016-
  31.12.2016
  b)
  zmniejszenie (z tytu
  ł
  u)
  0,00
  0,00
  -
  0,00
  0,00
  Sira
  ł
  a z
  lat
  ubieg
  ł
  ych na koniec okresu
  650
  673.12
  0,00
  Zysk (strata) z lat ubieg
  ł
  ych na koniec okresu
  650
  673.12
  0,00
  6.
  VI y nik netto
  388
  620,23
  -650 673,12
  a
  n
  zysk nett.
  0,00
  0,00
  b)
  strata netto
  388
  620,23
  -650673.12
  c)
  odpisy z zysku
  0.00
  0,00 II.
  Kapita
  ł
  (fundusz) w
  ł
  asny
  1111
  koniec okresu (I3Z)
  1
  107
  193,82
  1 495 814,05
  M.
  Kapita
  ł
  ( fund iiNz)
  w las nv .,
  po
  uw zgl
  ę
  dnieniu
  proponowanego
  I pokrycia straty)
  podzia
  ł
  u
  zy
  skti
  1
  107
  103.82
  1 405 814,05
  (Data i podpis
  osoby. i
  , O
  której powierzono p
  dzenie ksi
  g
  rachunkowych)
  G
  ŁÓWNY

  WY
  JOLA
  r,
  SZURK0
  (Data
  I
  podpis
  kierownika jednostki
  PREZES
  Paw:
  ,
  ,

  owski  RACHUNEK PRZEP
  Ł
  YWÓW PIENI
  ĘŻ
  NYCH
  (dane w z
  ł
  )
  (metoda po
  ś
  rednia)
  01.01.2017-
  31 12.2017
  01.01.2016- 31.12.2016
  A
  .
  Przep
  ł
  ywy
  ś
  rodków pieni
  ęż
  nych z dzia
  ł
  alno
  ś
  ci operacyjnej
  I.
  Zysk (strata) netto
  -
  388 620.23
  -
  650 673 12
  II.
  Korekty razem
  -
  209 466,53
  699 694,02
  1.
  Amortyzacja
  38 682,29
  31 842,01
  2.
  Zyski (straty)
  z
  tytu
  ł
  u ró
  ż
  nic kursowych
  0,00 0,00
  3.
  Odsetki i udzia
  ł
  y w zyskach (dywidendy)
  462,33
  0,00
  4.
  Zysk (strata) z dzia
  ł
  alno
  ś
  ci inwestycyjnej
  0,00
  0,00
  5.
  Zmiana stanu rezerw
  --
  4
  -
  _:
  2 a:
  3452,00
  6.
  Zmiana stanu zapasów
  64 108,47 89 907,85
  7.
  Zmiana stanu nale
  ż
  no
  ś
  ci
  399 954,46
  8.
  Zmiana stanu zobowi
  ą
  za
  ń
  krótkoterminowych. z wyj
  ą
  tkiem po
  ż
  yczek i kredytów
  -
  22
  ,
  : =
  -
  53.':u.s
  170 637,94
  9.
  Zmiana stanu rozlicze
  ń
  mi
  ę
  dzyokresowych
  10 058,07
  3 899,76
  10.
  Inne korekty
  0,00 0,00
  III.
  Przep
  ł
  ywy pieni
  ęż
  ne netto z dzia
  ł
  alno
  ś
  ci operacyjnej (lin)
  -
  598 086,76
  49 020,90
  B.
  Przep
  ł
  ywy
  ś
  rodków pieni
  ęż
  nych z dzia
  ł
  alno
  ś
  ci inwestycyjnej
  I.
  WIAYwY
  1
  023
  612,47 67 632,74
  1.
  Zbycie warto
  ś
  ci niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwa
  ł
  ych
  271 507,61
  0,00
  2.
  Zbycie inwestycji w nieruchomo
  ś
  ci oraz warto
  ś
  ci niematerialne i prawne
  0,00 ' 0,00
  3.
  Z aktywów finansowych, w tym:
  319 737,60
  0,00
  w jednostkach powi
  ą
  zanych
  0,00
  0,00
  b)
  w pozosta
  ł
  ych jednostkach
  319 737,60
  0,00
  -
  zbycie aktywów finansowych,
  319 737,60
  0.00
  -
  dywidendy i udzia
  ł
  y w zyskach
  0,00 0,00
  -
  sp
  ł
  ata udzielonych po
  ż
  yczek d
  ł
  ugoterminowych
  0,00
  0,00
  -
  odsetki
  0,00
  0,00
  -
  inne wp
  ł
  ywy z aktywów finansowych
  0,00 0,00
  4.
  Inne wp
  ł
  ywy inwestycyjne
  432 367,26 '
  67 632,74
  II.
  Wydatki
  407 222,00
  48 237,60
  Nabycie warto
  ś
  ci niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwa
  ł
  ych
  0,00 0,00
  2.
  Inwestycje w nieruchomo
  ś
  ci oraz warto
  ś
  ci niematerialne i prawne
  153 615,00
  0,00
  l
  Na aktywa finansowe, w tym:
  253 607,00
  0,00
  a)
  w jednostkach powi
  ą
  zanych
  253 607.00
  0,00
  b)
  w pozosta
  ł
  ych jednostkach
  0,00 0,00
  -
  nabycie aktywów finansowych
  0,00
  0.00
  -
  udzielone po
  ż
  yczki d
  ł
  ugoterminowe
  0,00
  0,00
  4.
  Inne wydatki inwestycyjne
  0,00
  48 237,60
  III.
  Przep
  ł
  ywy pieni
  ęż
  ne netto z dzia
  ł
  alno
  ś
  ci inwestycyjnej (l-li)
  616 390,47
  19 395,14
  C.
  Przep
  ł
  ywy
  ś
  rodków pieni
  ęż
  nych z dzia
  ł
  alno
  ś
  ci finansowej
  I.
  Wp
  ł
  ywy
  45000,00
  0,00
  Wp
  ł
  ywy netto z
  wydania udzia
  ł
  ów (emisji akcji) i innych instrumentów kapita
  ł
  owych oraz
  dop
  ł
  at do kapita
  ł
  u
  0,00 0,00
  2.
  Kredyty i po
  ż
  yczki
  45 000,00
  0,00
  3.
  Emisja d
  ł
  u
  ż
  nych papierów warto
  ś
  ciowych
  0,00 0,00
  4.
  Inne wp
  ł
  ywy finansowe
  0,00 0,00
  II.
  Wydatki
  46 462,33
  0,00
  1.
  Nabycie udzia
  ł
  ów (akcji) w
  ł
  asnych
  0,00 0,00
  Dywidendy i inne
  wyp
  ł
  aty
  na rzecz w
  ł
  a
  ś
  cicieli
  0.00 0.00
  3.
  Inne, ni
  ż
  wyp
  ł
  aty na rzecz w
  ł
  a
  ś
  cicieli, wydatki z tytu
  ł
  u podzia
  ł
  u zysku
  0.00 0,00
  4.
  Sp
  ł
  aty kredytów i
  po
  ż
  yczek
  45 000,00
  0,00 '
  5.
  Wykup d
  ł
  u
  ż
  nych papierów warto
  ś
  ciowych
  0,00 0,00
  6. Z tytu
  ł
  u innych zobowi
  ą
  za
  ń
  finansowych
  0,00
  0,00
  7.
  P
  ł
  atno
  ś
  ci zobowi
  ą
  za
  ń
  z tytu
  ł
  u umów leasingu finansowego
  0,00 '
  0,00
  8.
  Odsetki
  462,33
  0,00
  Inne wydatki finansowe
  0,00 <
  0,00
  III.
  Przep
  ł
  ywy pieni
  ęż
  ne netto z dzia
  ł
  alno
  ś
  ci finansowej (I-II)
  462.33
  0,00
  '
  D.
  Przep
  ł
  ywy pieni
  ęż
  ne netto razem (A.111t8.1113.C.111)
  17 841,38 68 416,04
  E.
  Bilansowa zmiana stanu
  ś
  rodków pieni
  ęż
  nych, w tym
  17 841,38
  68 416,04 '
  -
  zmiana stanu
  ś
  rodków pieni
  ę
  znych z tytu
  ł
  u ró
  ż
  nic kursowych
  0,00
  0,00
  F.
  ,
  Ś
  rodki pieni
  ęż
  ne na pocz
  ą
  tek okresu
  224 112,48
  155 696,44
  G.
  Ś
  rodki pieni
  ęż
  ne na koniec okresu (FiD), w tym
  241 953,86 224 112,48
  -
  o ograniczonej mo
  ż
  liwo
  ś
  cipspogowania
  0,00
  0,00
  PIK S.A.
  Al. Armii Krajowej
  81)76
  50-541 Wroc
  ł
  aw
  NIP 6922492411, Regon 0214411
  1Daia
  I
  ł
  iU
  ,
  ,
  ,,
  /jJ
  I
  rvtirx
  ,
  i podp.s osobYGLoWNY
  j
  ,
  .
  n
  ../
  YY I
  R
  i‚
  której powierzono prowadzenie ksi
  ą
  g
  rPr

  ch)
  00,
  nn

  J
  /
  LAN
  'i,'
  ,SZURK0
  (Data i
  1:7
  ,,,,,,
  -
  .-
  --
  N7 --.
  !)
  I
  s i
  ż
  t,
  P
  .

  :.
  rowski  ) I
  )
  1
  h"
  -
  -
  L
  FIKSA
  Al.Armii Krajowej 8b/6, Informacja dodatkowa .sprawozdania finansowek4k
  za
  okres 01-01-2017 do 31-12-2017 50-541 Wroc
  ł
  aw
  VIII.
  DODATKOWE INFORMACJE I OBJA
  Ś
  NIENIA
  1.
  1) szczegó
  ł
  owy zakres zmian warto
  ś
  ci grup rodzajowych
  ś
  rodków trwa
  ł
  ych, warto
  ś
  ci
  niematerialnych i prawnych oraz inwestycji d
  ł
  ugoterminowych, zawieraj
  ą
  cy stan tych
  aktywów na pocz
  ą
  tek roku obrotowego, zwi
  ę
  kszenia i zmniejszenia z tytu
  ł
  u: aktualizacji
  warto
  ś
  ci, nabycia, przemieszczenia wewn
  ę
  trznego oraz stan ko
  ń
  cowy, a dla maj
  ą
  tku
  amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytu
  ł
  ów zmian dotychczasowej
  amortyzacji lub umorzenia;
  Nazwa grupy
  rodzajowej
  ś
  rodków
  trwalych
  Warto
  ść
  pocz
  ą
  tkowa
  (brutto)
  - stan na
  pocz
  ą
  tek roku
  obrotowego
  Zwi
  ę
  kszenie warto
  ś
  ci pocz
  ą
  tkowej
  Ogó
  ł
  em
  zwi
  ę
  kszenie
  Wa
  no
  ś
  ci
  pocz
  ą
  tkowe
  j (3 +
  4
  -..
  5)
  Zmniejszenie warto
  ś
  ci pocz
  ą
  tkowej
  Ogó
  ł
  em
  zmniejszeni
  e wartoki
  pocz
  ą
  tkowe
  j (7 + 8 + 9)
  W arto
  ść
  pocz
  ą
  tko
  W3
  -
  stan
  na
  koniec
  roku
  obrotowe
  go (2 + 6
  - 10)
  aktuaaeja
  prive bod s
  "
  mie
  f
  mni
  /bycie
  likwidacja
  inne
  I
  2
  3
  4
  5
  6
  -,
  8
  9
  W
  11
  ([1.t[ N
  [
  Y
  \k
  l'ZYTKOWA
  NIE
  58 323,28
  0.(i
  ł
  ,
  5832
  n
  -`.;
  58323,28
  0,00
  LOKALE
  UZYTKOWE 464 506,72
  0,00
  464.506,72
  464506,72
  0,00
  URZ
  Ą
  DZENIA
  TECHNICZNE
  20 654.47
  251900,00 251900,00 20654,47 20654,47
  251900.00
  Ś
  RODKI
  TRANSPORTU
  41 288,62
  12000,00
  12000,00
  41288.62
  11288,62 12000,00
  INNE
  Ś
  RODKI
  TRWALE
  67 197,75
  0,00
  0,00
  67197,75
  67197,75
  0.00
  Razem
  ([51 971484
  0,011
  263000,0(3
  0,00
  26390050
  651970.84
  0,00
  05)0
  b51970,84
  20900,00
  Umorzenie- stan
  na pocz
  ą
  tek roku
  obrotowego
  i o
  kiszenia w ci
  ą
  gu roku obrotowego
  Ogó
  ł
  em
  zwi
  ę
  kszenie
  umorzenia
  (13 + 14 +15)
  Zmniej
  sze
  nie
  "n°
  1-
  "
  ni3
  t.niorzeair-
  stan na
  koni« roku
  obrotowego
  (12 + 16-
  17)
  Warto
  ść
  netto
  ś
  rodków trwalscli
  aktualizuj
  3
  t
  .
  : mortyzaej
  a za r oi.
  obrotowy
  inne
  stan na
  purzatek roku
  ob
  ,
  mowego
  (2 - 12)
  stan na
  koniec
  roku
  obrotowego
  (11 - 18)
  12
  13
  14
  _
  15
  15
  17
  18
  19
  20
  11,00
  0,00
  ,
  58 323,28
  0,00
  34885,55
  967,72
  967.72
  35853,2
  -
  141
  233,84
  0,00
  5073,40 29034,26 29034.26
  6824,31
  27283,35
  18 582,62
  224 616,65
  41288.62
  800,00
  800,00
  4 1288,62
  800,00
  5316,68
  II 200,00
  2471(t,
  7
  2
  7880,31
  7880.31
  32597,03
  54 392,14
  0,00
  1115
  964,29
  0.00
  38682,29
  0,00
  38 682,29
  116 563,23
  577 848,56
  235 816,65
  str. 18  piK
  s A.
  Al.Armii Krajowej 813/6,
  Informacja
  &Wa
  ł
  kowo sprawozdania finansowego za oAre's 01411-2017 31-12-201?
  50-541 Wroc
  ł
  aw
  Wyszczególnien
  je
  stan na
  pocz
  ą
  tek
  roku
  obrotowe
  go
  (warto
  ś
  .
  brutto)
  Zwi
  ę
  kszenie
  Zmniejszenie
  Nt.ln n:1
  koniec
  roku
  obrotowegii
  (wartok
  brutto)
  (2 + 3 +4-
  5-6)
  W
  arto(
  .
  : irdpisow
  aktualizuj
  ą
  cych inwestycje
  illugoterminnyie
  Warto
  ś
  netto
  inwestycji
  dlugoterminowych
  zakup
  inne
  sprzeda
  ż
  ino
  e
  na
  poczatek
  roku
  obrotossegu
  JNI
  ę
  ks, enin
  mniejslenia
  na
  koniec
  roku
  obrotowego
  (8 + 9 - 10)
  Ilu
  pocz
  ą
  tek
  roku
  obrotowego
  (2 - 8)
  na
  koniec
  roku
  obrotowego
  (7- II)
  i
  -
  3
  4
  5
  6
  X
  9
  10
  II
  12
  13
  PROGRAM
  KOMPUTEROW
  N
  12000,00
  2r
  ,
  1,(
  n
  ,
  ,
  ,i,
  0,00 12 000,00
  ,,,
  0,00 0,00
  ZNAK
  TOWAR( i3 Y
  153 615,00
  153 615,00 9,00
  0,00
  153
  615,00
  UDZIA
  Ł
  Y
  253 607,00
  253 607,00.
  253607,00
  Razem
  12
  000,00
  407 222,00
  0.00 12 000,00 0,0
  407 222,00
  12000,00
  0,00
  12 000,00
  10.0))
  0,00
  40'l 222,00
  2)
  kwota dokonanych w trakcie roku
  obrotowego odpisów
  aktualizacyjnych warto
  ść
  aktywów trwa
  ł
  ych odr
  ę
  bnie dla d
  ł
  ugoterminowych aktywów niefinansowych oraz
  d
  ł
  ugoterminowych;
  Nie wyst
  ą
  pi
  ł
  y
  3)
  kwot
  ę
  kosztów zako
  ń
  czonych prac rozwojowych oraz kwot
  ę
  warto
  ś
  ci firmy, a tak
  ż
  e
  wyja
  ś
  nienie okresu ich odpisywania, okre
  ś
  lonego odpowiednio w art.33 ust.3 oraz
  art.44b ust.10;
  Nie wyst
  ą
  pi
  ł
  y
  4)
  Warto
  ść
  gruntów u
  ż
  ytkowanych wieczy
  ś
  cie;
  Nie wyst
  ą
  pi
  ł
  o
  5)
  Warto
  ść
  nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostk
  ę
  ś
  rodków trwa
  ł
  ych,
  u
  ż
  ywanych na podstawie umów najmu, dzier
  ż
  awy i innych umów, w tym z tytu
  ł
  u
  umów leasing;
  Nie wyst
  ę
  puj
  ą
  6)liczb
  ę
  oraz warto
  ść
  posiadanych papierów
  warto
  ś
  ciowych, warrantów i
  opcji,
  ze wskazaniem praw, jakie przyznaj
  ą
  ;
  Nie wyst
  ą
  pi
  ł
  y
  str. 19  K(
  PIK S.A.
  A1.Armii Krajowej 813/6,
  Informacja ~alkowa sprawozdania finansawego w okres Ol-N-2017 do 31-12-2017
  50-541 Wroc
  ł
  aw
  7)(Ia ne o odpisach aktualizuj
  ą
  cych warto
  ść
  nale
  ż
  no
  ś
  ci, ze wskazaniem stanu
  na pocz
  ą
  tek
  roku
  obrotowego, zwi
  ę
  kszeniach, wykorzystaniu, rozwi
  ą
  zaniu i stanie
  na koniec roku
  obrotowego;
  i ;
  ropa
  naleino
  ś
  ci
  Stan na
  pocz
  ą
  tek
  roku
  obrotowego
  Zmiany stanu odpisów w ci
  ą
  gu roku obrotowego
  Stan
  na koniec roku
  obrotowego
  (2+3-4-5)
  6
  zwi
  ę
  kszenia
  wykorzystanie
  uznanie
  za zb
  ę
  dne
  i
  3
  4
  OD POZOsTALYCI I
  JEDNOSTEK
  2713,00
  2
  -
  13,ou
  0,00
  0,00
  0,00
  0,00
  Razem
  0.0(1
  2
  71
  '
  3.111
  1
  :II!,
  0,00
  8) Dane o strukturze w
  ł
  asno
  ś
  ci
  kapita
  ł
  u
  podstawowego
  oraz liczbie i warto
  ś
  ci
  nominalnej subskrybowanych akcji, w
  tym uprzywilejowanych;
  Wyszczególnieflie
  Akcje
  OgUiern
  eri a x
  Seria B
  Seria C
  Seria ...
  I
  2
  3
  1
  S
  n
  I
  Warto
  ś
  " nominalna jednej akcji
  0,10
  0,10
  0,10
  2
  XVartok emisyjna jedni akcji
  0,00
  3 Ilo
  ść
  akcji w emisji (serii)
  5
  200
  000
  301 800
  4 000 000
  9 501 X00
  4. Podzia
  ł
  akcji z danej serii
  - uprzywilejowane (szt.)
  - zwyk
  ł
  e (szt.)
  5
  200 000
  301 800
  4000000
  9 501
  800
  5.
  Podzia
  ł
  akcji z danej serii
  , imienne
  - na okaziciela
  6.
  Rodzai uprzywilejowanych akcji
  - w zakresie praw g
  ł
  osu (szl.)
  - w zakresie dywidendy (szt i
  - pozogale (szt.)
  7 Warto
  ść
  nominalna serii
  8 Sposób pokrycia akcji
  520
  000
  30 180
  400 000
  U
  950 180
  - gotówki'
  30 180
  400 000 950 180
  - przekszta
  ł
  cenie sp.z o.o
  w akcyjna/zysk z lal poprzednich/
  520 000
  - aport
  9. Data rejestracji
  07-02-2013
  2013
  25-09-2015
  9) Stan na pocz
  ą
  tku
  roku obrotowego, zwi
  ę
  kszenia
  i
  wykorzystanie oraz stan ko
  ń
  cowy
  kapita
  ł
  ów / funduszy /
  zapasowych
  i rezerwowych, o ile jednostka nie sporz
  ą
  dza
  zestawienia zmian w kapitale (funduszu) w
  ł
  asnym;
  Spó
  ł
  ka sporz
  ą
  dza Zestawienia zmian w kapitale w
  ł
  asnym.
  str.
  20  E-P- "KI
  PIK S.A.
  Al.Armii Krajowej 8b/6,
  Infinwtueja doda/kowa spr(lwozdunia finansoi;
  ur okres 01-01-201.7 do 31-12-2(J17
  50-541 Wroc
  ł
  aw
  10) Propozycje, co do sposobu podzia
  ł
  u zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy;
  Wyszczególnienie
  Kwota
  1
  2
  I Nierozhczony wynik
  z
  lat ubieg
  ł
  ych
  nnn
  tym skutki korekty b
  łę
  du lub poniesienia straty na sprzeda
  ż
  y b
  ą
  dz
  umorzeniu udzia
  ł
  ów. akcji w
  ł
  asnych)
  -650
  673,12
  2 Strata ne1tO za rok obrotowy
  388 620,23
  't Razem str515 do
  pokrycia
  I 039
  293,35
  4 Proponowane
  ź
  ród
  ł
  a pokrycia straty
  — kapita
  ł
  zapasowy
  kapttal rezerwowy
  kapita
  ł
  podstawowy
  (topka
  ,,,: spidnikow
  z zysku lat nast
  ę
  pnych
  I 039
  297.35
  Niepokryta strata
  11) dane o stanie rezerw wed
  ł
  ug celu ich utworzenia na pocz
  ą
  tek roku obrotowego,
  zwi
  ę
  kszeniach, wykorzystaniu, rozwi
  ą
  zaniu i stanie ko
  ń
  cowym;
  Wyszczególnienie
  Rezerwy lm odroczony podatek
  dochodowy
  Aktywa z tytulu odroczonego podatku dochodowego
  odniesione na wynik
  finansowy
  odniesione na
  kapita
  ł
  (fundusz
  wiosny)
  odniesione na wynik
  finansowy
  w tym:
  odpisy
  aktualizuj
  ą
  ce
  aktywa
  odniesione na
  kapita
  ł
  (fundusz
  w
  ł
  asny)
  w tym:
  odpisy
  aktualizuj
  ą
  ce
  aktywa
  1
  2
  3
  4
  s
  6
  7
  I. Stan na pocz
  ą
  tek roku
  obrotowego.
  w tym:
  3 452,00 2 706,00
  - z
  tylulti strat podatkowych
  0,00
  2 /wi
  ę
  kszenta, w tym 0,00
  360,00
  - z iyinlu strat podzitkouych
  ,
  $ ininielszenia. w tym
  3 452.00 2 706,00
  z: tytu
  ł
  u
  strat podatkowy ch
  0,00
  4 Stan na koniec roku obrotowego,
  y. tym
  0,00
  360,00
  z
  tytu
  ł
  u strat podatkowych
  ..
  Spó
  ł
  ka nie zatrudnia pracowników etatowych.
  Str. 21  )
  ł
  Ii
  pKSA
  .
  ALArmii Krajowej 81)16,
  informacja dodalkowa sprawoz.daniu finunsokswo z.rt okres 111411
  -
  2017 do 31
  -
  12
  -
  21117
  50-541 Wroc
  ł
  aw
  12) podzia
  ł
  zobowi
  ą
  za
  ń
  d
  ł
  ugoterminowych wed
  ł
  ug pozycji bilansu o pozosta
  ł
  ym od dnia
  bilansowego przewidywanym umow
  ą
  okresie sp
  ł
  aty;
  a)
  do 1 roku,
  b)
  od 1 roku do 3 lat,
  c) powy
  ż
  ej 3 lat do 5 lat,
  d) powy
  ż
  ej 5 lat.
  STRUKTURA ZOBOW1AZA
  Ń
  Zobowi
  ą
  zania
  Okres wymagalno
  ś
  ci
  Razem
  do 1 roku powy
  ż
  ej 1 roku
  do 3 lat
  powy
  ż
  ej 3 lat do
  5 lat
  powy
  ż
  ej 5 lat
  stan na
  pocz
  ą
  tek roku
  koniec roku pocz
  ą
  tek roku
  koniec
  roku
  pocz
  ą
  tek
  roku
  koniec
  roku
  pocz
  ą
  tek
  roku
  koniec
  roku
  pocz
  ą
  tek roku
  koniec roku
  I. Wobec jednostek
  powi
  ą
  zanych:
  0,0o
  mo
  omo
  0,00 0,00 0,00
  0,00
  0,00 0,00
  0,00
  a)
  z tytu
  ł
  u
  dostaw
  i us
  ł
  ug
  0,00 0,00
  b)
  inne
  0,00
  0,00
  2. Wobec pozosta
  ł
  ych
  jednostek:
  231 824,25
  7370,32
  0,00 0,00
  0,00 0,00 0,00
  0,00
  231 824,25
  7370,32
  aj kredyty i po
  ż
  yczki
  0,00
  000
  9,00
  0,00
  0,00
  0.00
  0,09
  0,00 0,00
  b) z tytu
  ł
  u emisji d
  ł

  nych
  papierów warto
  ś
  ciowych
  0.00
  0.00
  c)
  inne zobowi
  ą
  zania
  finansowe
  0,00
  0,00
  0,00
  0,00
  0,00
  0,00
  d)
  z tytu
  ł
  u dostaw i us
  ł
  ug 219 407,02
  3263,92
  0,00 0,00
  219 407,02
  3263.92
  e)
  zaliczki otrzymane na
  dostawy
  0,00
  0,00
  0,00 0,00
  0,00 0,00
  f)
  zobowi
  ą
  zania
  wekslowe
  (1,00
  0,00
  g)
  z tytu
  ł
  u podatków, ce
  ł
  .
  ubezpiecze
  ń
  i innych
  ś
  wiadcze
  ń
  4
  197.23
  3784.20
  4 197.23 3 784.20
  h)
  z tytu
  ł
  u wynagrodze
  ń
  8 220.00
  0.00
  8 220,00 0,00
  i)
  inne
  0,00 322.20
  0.00 0,00
  322,20
  RAZEM
  231
  824,25
  7370,32
  0,00
  0,00
  0,00
  0,00
  0,00
  0,00
  231 824,25
  7370,32
  13)l
  ą
  czn
  ą
  kwot
  ę
  zobowi
  ą
  za
  ń
  zabezpieczonych na maj
  ą
  tku jednostki ze wskazaniem
  charakteru i formy tych zabezpiecze
  ń
  ;
  Spó
  ł
  ka nie posiada
  str. 2 2  IFPIKI
  PIK S.A.
  AkArmii Krajowej 813/6,
  Informacja thalaikow.a sprawozdania finansowego za oAres 111-01-201
  7
  du
  31-12-2017
  50-541 Wroc
  ł
  aw
  14)
  wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozlicze
  ń
  mi
  ę
  dzyokresowych, w tym
  kwot
  ę
  czynnych rozlicze
  ń
  mi
  ę
  dzyokresowych kosztów stanowi
  ą
  cych ró
  ż
  nic
  ę
  mi
  ę
  dzy
  warto
  ś
  ci
  ą
  otrzymanych finansowych sk
  ł
  adników aktywów a zobowi
  ą
  zaniem zap
  ł
  aty
  za nie;
  Wyszczególnienie
  Shm na
  pocz
  ą
  tek roku
  obrotowego
  Zwiekszenin
  Zmniejszenia
  Stan na koniec
  roku obrotowego
  (2+3-4)
  I
  2
  3
  4 5
  ,.. ,)1111u
  .,
  ,
  Iliczerlia mi
  ę
  dzyokresowe
  kosztów, w tym:
  n
  i
  087.07
  ;
  d
  ł
  ugoterminowe
  krótkoterminowe.
  II 087,07
  3
  375,00
  UBEZPIECZENIA
  1
  223,01
  2200,27
  3423,28
  0,00
  PRENUMERATY
  830,27
  600,00
  755,27
  675,00
  CZYNSZE
  0,00
  0,00
  POD. OD NIERUCHOMO
  Ś
  CI
  0,00 0,00
  OP
  Ł
  ATY 287,53 287,53
  0,00
  POZOSTA
  Ł
  E
  8746,26
  2700,00 8746,26 2 700,00
  !ieme rozliczenia mi
  ę
  dzyokresowe.
  ,
  n
  Iii
  0,00
  0,00
  0,00
  d
  ł
  ugoterminowe
  0,00
  0,00
  krótkoterniinmA e
  0.00 0,00
  15)
  w przypadku gdy sk
  ł
  adnik aktywów lub pasywów jest wykazywany w wi
  ę
  cej ni
  ż
  jednej pozycji bilansu, jego powi
  ą
  zanie mi
  ę
  dzy tymi pozycjami; dotyczy to
  w szczególno
  ś
  ci podzia
  ł
  u nale
  ż
  no
  ś
  ci i zobowi
  ą
  za
  ń
  na cz
  ęść
  d
  ł
  ugoterminow
  ą
  i krótkoterminow
  ą
  ;
  Nie wyst
  ę
  puje
  16)l
  ą
  czn
  ą
  kwot
  ę
  zobowi
  ą
  za
  ń
  warunkowych, w tym równie
  ż
  udzielonych przez jednostk
  ę
  gwarancji i por
  ę
  cze
  ń
  , tak
  ż
  e wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem
  zobowi
  ą
  za
  ń
  warunkowych w zakresie emerytur i podobnych
  ś
  wiadcze
  ń
  oraz wobec
  jednostek powi
  ą
  zanych lub stowarzyszonych;
  Nie wyst
  ę
  puje
  17) w przypadku gdy sk
  ł
  adniki aktywów nieb
  ę
  d
  ą
  ce instrumentami
  finansowymi s
  ą
  wyceniane wed
  ł
  ug warto
  ś
  ci godziwej;
  a) istotne za
  ł
  o
  ż
  enia przyj
  ę
  te do ustalenia warto
  ś
  ci godziwej, w przypadku gdy dane
  przyj
  ę
  te do ustalenia tej warto
  ś
  ci nie pochodz
  ą
  z aktywnego rynku,
  str. 23  — PIK S.A.
  Al .Armii Krajowej 8b/6,
  htformuciallodulkowa sprawozdaniu finansowej() za oAreN 01-01-2917 du 31-12-2917
  50-541 Wroc
  ł
  aw
  b)
  dla ka
  ż
  dej kategorii sIdadnika aktywów nieb
  ę
  d
  ą
  cego instrumentem finansowym-
  warto
  ść
  godziw
  ą
  wykazan
  ą
  w bilansie, jak równie
  ż
  odpowiednio skutki
  przeszacowania zaliczone do przychodów lub kosztów finansowych lub odniesione
  na kapita
  ł
  a( fundusz) z aktualizacji wyceny w okresie sprawozdawczym,
  c)
  tabel
  ę
  zmian w kapitale ( funduszu) z aktualizacji wyceny obejmuj
  ą
  c stan kapita
  ł
  u
  (funduszu) na pocz
  ą
  tek i koniec okresu sprawozdawczego oraz jego zwi
  ę
  kszenia i
  zmniejszenia w ci
  ą
  gu roku.
  Nie wyst
  ą
  pi
  ł
  y
  2
  1) Struktura rzeczowa ( rodzaje dzialalno
  ś
  ci ) i terytorialn
  ą
  ( rynki geograficzne)
  przychodów netto ze sprzeda
  ż
  y towarów i produktów, w zakresie , w jakim te
  rodzaje i rynki istotnie ró
  ż
  ni
  ą
  si
  ę
  od siebie, z uwzgl
  ę
  dnieniem zasad organizacji
  sprzeda
  ż
  y produktów i
  ś
  wiadczenia us
  ł
  ug;
  Przychody netto ze
  sprzeda
  ż
  y
  Sprzeda
  ż
  netto na kraj
  Sprzeda
  ż
  netto za granic
  ę
  dostawy wew natrzw
  ,
  ,pólnotowe
  oisport
  za poprzedni rok obrotowy
  za bie
  żą
  cy
  rok obrotowy
  za poprzedni
  rok obroty,y
  za biei.acy rok
  obro(ow
  y
  .12
  poprzedni
  rok obrotowy
  za bie
  żą
  cy
  rok
  obrotowy
  1
  2
  3
  4
  -;
  O
  1.
  Wyroby gotowe, w
  tym
  g
  ł
  ówne grupy:
  - wyrób
  - wyrób
  2
  Us
  ł
  ugi, w tym g
  ł
  ówne
  grupy:
  82 565,36
  I
  i
  (.,.'
  ,
  US
  Ł
  UGA FOTOGRAF 3 025,45
  ()mo
  DORADZTWO,
  REKLAMA
  51 711,88 3965,70
  US
  Ł
  UGI
  NAJMU
  6
  120,33
  3000,00
  UBEZPIECZENIOWE
  19 287,90
  1692,90
  POZOSTALE
  2 419,80
  3415,00
  3. Towary, w tym wed
  ł
  ug
  rodzajów dzia
  ł
  alno
  ś
  ci:
  4.49 959,38
  665 420.63
  :,,(:::
  - hurt
  0,00
  -detal KSI
  ĄŻ
  KI
  449 959,38
  60 774,43
  - nicruchomok
  467 000,00
  Materia
  ł
  y u
  ż
  ywane
  137
  646,20
  Razem
  532 524,74
  677 494,24
  0,0(1
  0A0
  (
  3
  ,00
  2) w przypadku jednostek, które
  sporz
  ą
  dzaj
  ą
  rachunek zysków i strat w
  wariancie
  kalkulacyjnym, dane o kosztach wytworzenia produktów na w
  ł
  asne potrzeby oraz
  kosztach rodzajowych;...
  Spó
  ł
  ka sporz
  ą
  dza rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym
  tilr. 24  PIK
  S.A.
  Al .Armii Krajowej 813/6,
  Informacja dodatkowa sprawozdania finansowego za (?kres. OJ-W-201
  7
  do 3 I-12-20
  50-541 Wroc
  ł
  aw
  3)
  Wysoko
  ść
  i wyja
  ś
  nienie przyczyn
  odpisów
  aktualizuj
  ą
  cych
  ś
  rodki trwa
  ł
  e;
  W okresie sprawozdawczym jednostka nie dokonywa
  ł
  a odpisów aktualizuj
  ą
  cych warto
  ść
  ś
  rodków trwa
  ł
  ych.
  4)
  Wysoko
  ść
  odpisów aktualizuj
  ą
  cych warto
  ść
  zapasów;
  Nie wyst
  ą
  pi
  ł
  y
  5)
  Informacje o przychodach, kosztach i wynikach dzia
  ł
  alno
  ś
  ci
  zaniechanej w roku
  obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku nast
  ę
  pnym;
  Nie wyst
  ą
  pi
  ł
  y
  6)
  Rozliczenie ró
  ż
  nicy pomi
  ę
  dzy podstaw
  ą
  opodatkow
  ania podatkiem dochodowym,
  a wynikiem finansowego (zyskiem, strat
  ą
  )
  brutto;
  Wyszczernienie
  Kwota
  I
  2
  PRZYCHÓD BILANSOWY 793 713,76
  KOSZTY BILANSOWE
  1 183 439,99
  I. Wynik finansowy brutto
  -
  389726,23
  Koszty nieuznawanie
  :11.1
  koszty uz.yskania przychodów w roku bie
  żą
  cym (uj
  ę
  te w ksi
  ę
  gach
  roku bietlicegol (4.)
  19 647,12
  al
  fó2nice
  trwale
  -
  odsetki bud
  ż
  etowe, opiaty, kary
  g
  594,01
  - pozosta
  ł
  e
  b) ró
  ż
  nice przej
  ś
  ciowe
  - odpisy
  .
  aktualizuj
  ą
  ce wartosc nale
  ż
  no
  ś
  ci
  niewyplacone wynagrodzenia w terminie wraz ze sk
  ł
  adkami w cz
  ęś
  ci finansowanej przez pracodawc
  ę
  2 396,80
  - ró
  ż
  nice kursowe z wyceny bilansowej (ró
  ż
  nice kursowe podatkowe rozliczane s
  ą
  na podstawie updop)
  - naliczone, leczniezaplacone odsetki od zobowi
  ą
  zali
  - odpisy aktualizuj
  ą
  ce warto
  ść
  rzeczowych aktywów obrotowych
  .
  -
  umorzone nale
  ż
  no
  ś
  ci
  ł
  przedawnionei
  7
  931,27
  - pozosta
  ł
  e
  -
  25.04
  Koszty podatkowe w roku bie
  żą
  cym uj
  ę
  te w ksi
  ę
  gach lat ubieg
  ł
  ych :
  74
  I
  0
  ..8..17
  wyp
  ł
  acone wynagrodzenia wraz ze sk
  ł
  adkami w cz
  ęś
  ci finansowane) przez pracodawce
  lit
  lata poprzednie
  10 000,00
  -
  inne
  64 108,47
  PRZYCHODY
  KSI
  Ę
  GOWE NIE ZALICZONE
  DO PODATKON
  n
  'S. CH
  -
  NADW`ii.K A PRZ YC HODOW Z A R ACHOW A Yt." I I
  Al) lAFA kl l:ROWA N Y M
  - ROZWI
  Ą
  ZANIE REZERW
  0,00
  - INNE KOREKTY odsetki
  PRZYCHODYputlatkowe w roku
  bie
  żą
  cym uj
  ę
  te w ksi
  ę
  gach lat ubieglych :
  26 367,26
  ODSETKI UZYSKANE
  26 367,26
  PRZYCHÓD PODATKOWY
  820081,02
  KOSZT PODATKOWY
  ł
  237 901,34
  PODSTAWA OPODATKOWANIA/STRATA
  PODATKOWA
  -
  4171120,32
  PODATEK
  15%
  0,00
  7)koszt wytworzenia
  ś
  rodków trwa
  ł
  ych w budowie; w tym odsetki oraz ró
  ż
  nice
  kursowe, które powi
  ę
  kszy
  ł
  y koszt wytworzenia
  ś
  rodków trwa
  ł
  ych w budowie w roku
  obrotowym;
  Nie
  wyst
  ę
  puje
  str.
  25  -K-I
  PIK
  S.A.
  Al.Armii Krajowej 8b/6,
  Inffirinuciu dodalkowa sprawozdaniu firninsmveklo za okres Ol-01-2017 " 31-12-2111
  7
  50-541 Wroc
  ł
  aw
  8)odsetki oraz ró
  ż
  nice kursowe, które powi
  ę
  kszy
  ł
  y cen
  ę
  naby
  cia towarów lub koszt
  wytworzenia produktów w roku obrotowym;
  Nie wyst
  ę
  puje
  9)
  Poniesione w ostatnim roku i
  planowane na nast
  ę
  pny rok nak
  ł
  ady na niefinansowe
  aktywa trwale; odr
  ę
  bnie
  nale
  ż
  y wykaza
  ć
  poniesione i planowane nak
  ł
  ady na ochron
  ę
  ś
  rodowiska;
  Nie wyst
  ę
  puje
  10)
  kwot
  ę
  i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub
  kosztów o nadzwyczajnej
  warto
  ś
  ci lub które wyst
  ą
  pi
  ł
  y incydentalnie,
  Nie wyst
  ę
  puje
  3. Dla
  pozycji sprawozdania finansowego, wyra
  ż
  onych w walutach obcych-kursy
  przyj
  ę
  te
  do ich wyceny,
  Nie wyst
  ę
  puje
  4.0bja
  ś
  nienia struktury
  ś
  rodków pieni
  ęż
  nych przyj
  ę
  tych do rachunku przep
  ł
  ywów
  pieni
  ęż
  nych a w przypadku gdy rachunek przep
  ł
  ywów pieni
  ęż
  nych sporz
  ą
  dzony jest
  metod
  ą
  bezpo
  ś
  redni
  ą
  , dodatkowo nale
  ż
  y przedstawi
  ć
  uzgodnienie przep
  ł
  ywów
  pieni
  ęż
  nych netto z dzia
  ł
  alno
  ś
  ci operacyjnej, sporz
  ą
  dzone metod
  ą
  po
  ś
  redni
  ą
  ;
  w przypadku ró
  ż
  nic pomi
  ę
  dzy zmianami stanu niektórych pozycji w bilansie oraz
  zmianami tych samych pozycji wykazanymi w rachunku przep
  ł
  ywów pieni
  ęż
  nych,
  nale
  ż
  y wyja
  ś
  ni
  ć
  ich przyczyny.
  Rodzaj
  ś
  rodków
  pieni
  ęż
  nych
  Rok poprzedni
  Rok bie
  ż
  acy
  Zmiana stanu
  ś
  rodków
  pieni
  ęż
  nych
  Ś
  rodki pieni
  ęż
  ne na
  koniec okresu n
  ograniczonej
  mo
  ż
  liwo
  ś
  ci
  dysponowania
  I
  2
  3
  4
  5
  Ś
  rodki pieni
  ęż
  ne w kasie
  221
  347,76
  24,38
  -
  221
  323,38 0,00
  Ś
  rodki pieni
  ęż
  ne na
  rachunkach bankowych
  2
  764,72
  241
  929,48 239
  164,76
  0,00
  Inne
  ś
  rodki pieni
  ęż
  ne, w
  tym
  O i i)
  0,00
  0,00
  0.00 0.00
  0,00
  Razem
  ś
  rodki pieni
  ę
  kne i
  ich ekwiwalenty
  224
  112,48
  241
  953,86
  17
  841,38
  ,?,n
  nn
  5. Informacje o:
  1) charakterze i celu gospodarczym zawartych przez jednostk
  ę
  umów
  nieuwzgl
  ę
  dnionych w bilansie w zakresie niezb
  ę
  dnym do oceny ich
  wp
  ł
  ywu na
  sytuacj
  ę
  maj
  ą
  tkow
  ą
  , finansow
  ą
  i wynik finansowy jednostki;
  Nie wyst
  ę
  puje
  str. 26  )
  )
  I K(
  PIK S.A.
  Al.Armii Krajowej 8b/6,
  Informacja dodatkowa sprawozdania finansowcwo za okres 01
  -
  01
  -
  2017 do 3 l
  -
  12
  -
  201
  50-541 Wroc
  ł
  aw
  2) transakcjach( wraz z ich kwotami) zawartych przez jednostk
  ę
  na innych
  warunkach ni
  ż
  rynkowe ze stronami powi
  ą
  zanymi, przez które rozumie si
  ę
  jednostki powi
  ą
  zane zdefiniowane w mi
  ę
  dzynarodowych standardach
  rachunkowo
  ś
  ci przyj
  ę
  tych zgodnie z rozporz.(WE) nr1606/2002 Parlamentu
  Europejskiego i Rady z dnia 19 lipca 2002r.w sprawie stosowania
  mi
  ę
  dzynarodowych standardów rachunkowo
  ś
  ci, wraz z informacjami
  okre
  ś
  laj
  ą
  cymi charakter zwi
  ą
  zku ze stronami powi
  ą
  zanymi oraz innymi
  informacjami dotycz
  ą
  cymi transakcji niezb
  ę
  dnymi dla zrozumienia ich wp
  ł
  ywu na
  sytuacj
  ę
  maj
  ą
  tkow
  ą
  , finansow
  ą
  i wynik finansowy jednostki. Informacje dotycz
  ą
  ce
  poszczególnych transakcji mog
  ą
  by
  ć
  zgrupowane wed
  ł
  ug ich rodzaju, z wyj
  ą
  tkiem
  przypadku, gdy informacje na temat poszczególnych transakcji s
  ą
  niezb
  ę
  dne dla
  oceny ich wp
  ł
  ywu na sytuacj
  ę
  maj
  ą
  tkow
  ą
  , finansow
  ą
  i wynik finansowy jednostki;
  Transakcje zawarte z jednostkami powi
  ą
  zanymi jednostka zawar
  ł
  a po cenach rynkowych
  3) przeci
  ę
  tnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podzia
  ł
  em na grupy zawodowe.
  Wyszczególnienie
  Przeci
  ę
  tne
  zatrudnienie
  w roku
  Pracownicy umys
  ł
  owi
  Pracownicy na stanowiskach robotniczych
  O
  Pracownicy zatrudnieni poza granicami kraju
  O
  Uczniowie
  O
  Pracownicy przebywaj
  ą
  cy na urlopach wychowawczych lub
  bezp
  ł
  atnych
  O
  OGÓ
  Ł
  EM
  O
  4.) wynagrodzeniach,
  łą
  cznie z wynagrodzeniem z zysku, wyp
  ł
  aconych lub nale
  ż
  nych
  osobom wchodz
  ą
  cym w sk
  ł
  ad organów zarz
  ą
  dzaj
  ą
  cych i nadzoruj
  ą
  cych albo
  administruj
  ą
  cych spó
  ł
  ek handlowych (dla ka
  ż
  dej grupy osobno)za rok obrotowy
  oraz wszelkich zobowi
  ą
  zaniach wynikaj
  ą
  cych z emerytur i
  ś
  wiadcze
  ń
  o podobnym
  charakterze dla by
  ł
  ych cz
  ł
  onków tych organów lub zobowi
  ą
  zaniach zaci
  ą
  gni
  ę
  tych w
  zwi
  ą
  zku z tymi emeryturami, ze wskazaniem kwoty ogó
  ł
  em dla ka
  ż
  dej kategorii
  organu;
  11
  ,
  "yszczególniettie
  Wynagrodzenia brutto
  WypinC011e
  w bie
  żą
  cym roku obrotowym
  obci
  ąż
  aj
  ą
  ce koszty
  obci
  ąż
  aj
  ą
  ce zysk
  I
  2
  3
  organ
  zartidzaj
  ą
  cy 87 838.71
  Organ nadtoruj
  ą
  cN
  20 801,00
  Organ
  3,1nunisdruj
  ą
  cy
  0,00
  str.
  27  S.A.
  PIK
  Al.Armii Krajowej 8b/6, InfOrmaria dodatkowa sprawozdania finansowego
  za
  okres 111-91-2111 7
  do 31-12-29/
  7
  50-541 Wroc
  ł
  aw
  5) kwotach zaliczek, kredytów, po
  ż
  yczek i
  ś
  wiadcze
  ń
  o
  podobnym charakterze
  udzielonych osobom wchodz
  ą
  cym w sk
  ł
  ad organów zarz
  ą
  dzaj
  ą
  cych, nadzoruj
  ą
  cych
  i administruj
  ą
  cych jednostki, ze wskazaniem ich g
  ł
  ównych warunków, wysoko
  ś
  ci
  oprocentowania oraz wszelkich kwot sp
  ł
  aconych, odpisanych lub umorzonych, a tak
  ż
  e
  zobowi
  ą
  za
  ń
  zaci
  ą
  gni
  ę
  tych w ich imieniu tytu
  ł
  em gwarancji i por
  ę
  cze
  ń
  wszelkiego
  rodzaju, ze wskazaniem kwoty ogó
  ł
  em dla ka
  ż
  dego
  z tych
  organów;
  Wyszczególnienie
  Kwota
  ssiatik-zenia
  Kwota
  spbicona
  Kwota
  odpisana lub
  umorzona
  Stan na
  koniec roku
  obrotowego
  G
  ł
  ówne warunki urnow>
  oprocentowanie
  pozosta
  ł
  e
  1
  2
  3
  4 5
  6
  7
  1 Organ zarz
  ą
  dzaj
  ą
  cy
  400 000,00 400 000,00
  o)
  0,00
  - po
  ż
  yczka/kredyt
  400 000,00
  400 000,00
  0,00
  zaliczka
  - zobowi
  ą
  zania zaci
  ą
  gni
  ę
  te w ich
  Imieniu tytu
  ł
  em gwarancji i por
  ę
  czen
  2 Organ nadzoruj
  ą
  cy
  pokyczkatkredyt
  - zaliczka
  - zobowiazania zaci
  ą
  gni
  ę
  te w ich innemu
  wtuleni gwarancji i por
  ę
  czen
  3
  Organ administruj
  ą
  cy
  0.00
  - pozyczka/kredyt
  - zaliczka
  - zobowi
  ą
  zania zaci
  ą
  gni
  ę
  te w ich innemu
  tytu
  ł
  em gwarancji i por
  ę
  czen
  Razem
  400 000,00
  400 000,0n
  0,00
  6) wy nagrodzeniu bieg
  ł
  ego rewidenta
  lub podmiotu uprawnionego do badania
  sprawozda
  ń
  finansowych, wyp
  ł
  aconych
  lub nale
  ż
  nym za rok obrotowy odr
  ę
  bnie za:
  a)
  obowi
  ą
  zkowe badanie
  rocznego
  sprawozdania finansowego,
  bfinne us
  ł
  ugi po
  ś
  wiadczaj
  ą
  ce,
  c)us
  ł
  ugi doradztwa
  podatkowego,
  d) pozosta
  ł
  e us
  ł
  ugi
  Wynagrodzenie za obowi
  ą
  zkowe badanie sprawozdania fmansowego za rok 2016 wynios
  ł
  o
  5.000,00z1 netto i by
  ł
  o wyp
  ł
  acone w 2017 roku.
  Wynagrodzenie za obowi
  ą
  zkowe badanie sprawozdania finansowego za rok 2017 wed
  ł
  ug
  podpisanej umowy b
  ę
  dzie
  wynosi
  ć
  9.400,00z1 netto.
  Inne wynagrodzenia nie by
  ł
  y wyp
  ł
  acone i nie wyst
  ą
  pi
  ł
  y
  6.
  1) informacje o przychodach i kosztach z tytu
  ł
  u b
  łę
  dów pope
  ł
  nionych v4
  latach
  ubieg
  ł
  ych odnoszonych w roku obrotowym na kapita
  ł
  (fundusz) w
  ł
  asny
  z podaniem
  ich kwot i rodzaju;
  W roku obrotowym takie zdarzenia nie mia
  ł
  y miejsca.
  str. 28  PIK S.A.
  ALArrnii Krajowej 813/6,
  Informacjo dodatkowa sprawozdania jinunsoweffo za okres, 0:1-01-201.7 do 3142-2017
  50-541 Wroc
  ł
  aw
  2)
  Informacje
  o
  istotnych zdarzeniach, jakie nast
  ą
  pi
  ł
  y po dniu
  bilansowym, a
  n
  ieuwzgl
  ę
  dnionych w sprawozdaniu finansowym oraz o ich
  wp
  ł
  ywie na sytuacj
  ę
  maj
  ą
  tkow
  ą
  ,
  finansow
  ą
  oraz wynik finansowy jednostki;
  Nie wyst
  ą
  pi
  ł
  y
  3)
  przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki)
  rachunkowo
  ś
  ci, w tym metod wyceny, je
  ż
  eli wywieraj
  ą
  je
  ż
  eli wywieraj
  ą
  one istotny
  wplyw na sytuacj
  ę
  maj
  ą
  tkow
  ą
  , finansow
  ą
  i wynik finansowy jednostki, ich
  przyczyny i spowodowan
  ą
  zmianami kwot
  ę
  wyniku finansowego oraz zmian w
  kapitale (funduszu) w
  ł
  asnym, oraz sposobu sporz
  ą
  dzania sprawozdania
  finansowego wraz
  z podaniem jej przyczyny;
  Nie wyst
  ą
  pi
  ł
  y
  4)
  informacje liczbowe, wraz z wyja
  ś
  nieniem, zapewniaj
  ą
  ce porównywalno
  ść
  danych
  sprawozdania finansowego za rok poprzedzaj
  ą
  cy ze sprawozdaniem za
  rok
  obrotowy.
  Nie wprowadzono
  ż
  adnych zmian zasad klasyfikacji zdarze
  ń
  , wyceny aktywów i pasywów
  oraz ustalania wyniku zdarze
  ń
  w bie
  żą
  cym roku obrotowym, które spowodowa
  ł
  yby,
  ż
  e dane
  zawarte w sprawozdaniu finansowym uniemo
  ż
  liwiaj
  ą
  porównanie danych charakteryzuj
  ą
  cych
  stany aktywów, pasywów, kosztów, przychodów, zysków i strat nadzwyczajnych.
  7.
  1) informacje o wspólnych przedsi
  ę
  wzi
  ę
  ciach, które nie podlegaj
  ą
  konsolidacji,
  w tym:
  a)
  nazwie, zakresie dzia
  ł
  alno
  ś
  ci wspólnego przedsi
  ę
  wzi
  ę
  cia,
  b)
  procentowym udziale,
  c)
  cz
  ęś
  ci wspólnie kontrowanych rzeczowych sk
  ł
  adników aktywów
  trwa
  ł
  ych oraz warto
  ś
  ci niematerialnych i prawnych
  d)zobowi
  ą
  zaniach zaci
  ą
  gni
  ę
  tych na potrzeby przedsi
  ę
  wzi
  ę
  cia lub zakupu
  u
  ż
  ywanych rzeczowych sk
  ł
  adników aktywów trwalych,
  e) cz
  ęś
  ci zobowi
  ą
  za
  ń
  wspólnie zaci
  ą
  gni
  ę
  tych,
  t) przychodach uzyskanych ze wspólnego przedsi
  ę
  wzi
  ę
  cia i kosztach
  z nimi zwi
  ą
  zanych,
  g) zobowi
  ą
  zaniach warunkowych i inwestycyjnych dotycz
  ą
  cych
  wspólnego przedsi
  ę
  wzi
  ę
  cia;
  Nie wyst
  ą
  pi
  ł
  y
  2) informacje o transakcjach
  z jednostkami
  powi
  ą
  zanymi;
  Od chwili kupna 200 udzia
  ł
  y (100% kapita
  ł
  u zak
  ł
  adowego ) w
  PD PROFIL sp.z o.o.
  Spó
  ł
  ka PIK S.A.
  wynajmuje urz
  ą
  dzenia do wyrobu systemów rynnowych oraz samochód
  osobowy Skoda ROOMSTER Premium.
  str.
  29  ) I
  SI
  L
  L
  PIK
  S.A.
  Al.Armii Krajowej 8b/6,
  inlarmacia dodatkowa sprawozdania finansowe2o za akt-es 01-01-2017 do 31-12-2017
  50-541 Wroc
  ł
  aw
  3)
  wykaz spó
  ł
  ek ( nazwa, siedziba) , w których jednostka posiada zaanga
  ż
  owanie
  w
  kapitale lub 20% w ogólnej liczbie g
  ł
  osów w organie
  stanowi
  ą
  cym
  spó
  ł
  ki; wykaz
  ten powinien zawiera
  ć
  tak
  ż
  e informacje o procencie
  posiadanego
  zaanga
  ż
  owania
  w kapitale oraz o kwocie kapita
  ł
  u w
  ł
  asnego i zysku
  lub stracie netto
  tych spó
  ł
  ek
  za ostatni rok obrotowy;
  W dniu 09 listopada 2017r. zakupi
  ł
  a 200 udzia
  ł
  y o warto
  ś
  ci nominalnej 50z1 ka
  ż
  da za cen
  ę
  250.000,00A co stanowi 100% kapita
  ł
  u zak
  ł
  adowego w spó
  ł
  ce z ograniczon
  ą
  odpowiedzialno
  ś
  ci
  ą
  PROFIL z siedzib
  ę
  w Ja
  ś
  le nr KRS 0000659202
  n, 9)4
  n
  tl:Indlo
  nn
  ej
  ad
  11,i
  Proct
  ,
  nt
  pom.irlanych
  ild/ialri
  nn
  !+topirii udzia
  ł
  u o
  zarz4di.anin
  n
  Vynik
  finansowy netto
  /a
  ostatni rok obrotowy
  I
  2
  3
  4
  PD PROFIL SP.Z O.O.
  UL.MICKIEWICZA 108, 38-200
  JAS
  Ł
  O
  100%
  stopie
  ń
  udzia
  ł
  u w
  zarz
  ą
  dzaniu jest
  równy procentowi
  posiadanego
  kapita
  ł
  u,
  I
  2
  ł
  i Ii
  5
  ,
  4) je
  ż
  eli jednostka nie sporz
  ą
  dza skonsolidowanego sprawozdania
  finansowego,
  korzystaj
  ą
  c ze zwolnienia lub wy
  łą
  cze
  ń
  , informacje o;
  a)
  podstawie prawnej wraz z danymi uzasadniaj
  ą
  cymi odst
  ą
  pienie od konsolidacji,
  b) nazwie i siedzibie jednostki sporz
  ą
  dzaj
  ą
  cej skonsolidowane sprawozdanie
  finansowe na wy
  ż
  szym szczeblu grupy kapita
  ł
  owej oraz miejscu jego publikacji,
  c)podstawowych wska
  ź
  nikach ekonomiczno-finansowych, charakteryzuj
  ą
  cych
  dzia
  ł
  alno
  ść
  jednostek powi
  ą
  zanych w danym i ubieg
  ł
  ym roku obrotowym, takich
  jak:
  - przychody netto
  ze sprzeda
  ż
  y produktów,
  towarów i materia
  ł
  ów oraz
  przychody
  finansowe,
  - wynik finansowy netto oraz kwota kapita
  ł
  u( funduszu) w
  ł
  asnego, z podzia
  ł
  em
  na grupy,
  - warto
  ść
  aktywów,
  -przeci
  ę
  tne roczne zatrudnienie,
  d) rodzaju stosowanych standardów rachunkowo
  ś
  ci (krajowych czy
  mi
  ę
  dzynarodowych) przez jednostki powi
  ą
  zane;
  jednostka sporz
  ą
  dza skonsolidowane sprawozdanie finansowe
  5) informacje o;
  a)
  nazwie i siedzibie
  jednostki sporz
  ą
  dzaj
  ą
  cej skonsolidowane sprawozdanie
  finansowe na najwy
  ż
  szym szczeblu grupy kapita
  ł
  owej, w której sk
  ł
  ad
  wchodzi
  spó
  ł
  ka jako jednostka zale
  ż
  na, oraz miejscu, w którym sprawozdanie
  to jest
  dost
  ę
  pne,
  b)
  nazwie i siedzibie jednostki sporz
  ą
  dzaj
  ą
  cej skonsolidowane sprawozdanie
  finansowe na najni
  ż
  szym szczeblu grupy kapita
  ł
  owej, w sk
  ł
  ad której wchodzi
  spó
  ł
  ka jako jednostka zale
  ż
  na, oraz miejscu, w którym sprawozdanie to jest
  dost
  ę
  pne;
  Nie
  dotyczy
  str.
  30  I
  1
  F"
  -
  --('
  PIK S.A.
  Al Armii Krajowej 8b/6,
  infarmacja dodatkowa wrowozdania fittansoweko za okres 111-111-21117 do 31-12-2(117
  50-541 Wroc
  ł
  aw
  6)
  nazw
  ę
  , adres siedziby zarz
  ą
  du lub
  siedzib
  n
  statutowej jednostki oraz form
  ę
  prawn
  ą
  ka
  ż
  dej z jednostek, których
  dana jednostka jest wspólnikiem ponosz
  ą
  cym
  nieograniczon
  ą
  odpowiedzialno
  ść
  maj
  ą
  tkow
  ą
  .
  Nie dotyczy
  8. W
  przypadku sprawozdania
  finansowego sporz
  ą
  dzonego za okres, w ci
  ą
  gu którego
  nast
  ą
  pi
  ł
  o
  po
  łą
  czenie:
  1) je
  ż
  eli po
  łą
  czenie zosta
  ł
  o rozliczone metod
  ą
  nabycia:
  a)
  firm
  ę
  i opis przedmiotu dzia
  ł
  alno
  ś
  ci spó
  ł
  ki przej
  ę
  tej,
  b)
  liczb
  ę
  , warto
  ść
  nominaln
  ą
  i rodzaj udzia
  ł
  ów (akcji) wyemitowanych
  w celu po
  łą
  czenia,
  c)
  cen
  ę
  przej
  ę
  cia, warto
  ść
  aktywów netto wed
  ł
  ug warto
  ś
  ci godziwej spó
  ł
  ki
  przej
  ę
  tej na dzie
  ń
  po
  łą
  czenia, warto
  ść
  firmy lub ujemn
  ą
  warto
  ść
  firmy i opis
  zasad jej amortyzacji;
  Nie dotyczy
  2) je
  ż
  eli po
  łą
  czenie zosta
  ł
  o rozliczone metod
  ą
  łą
  czenia udzia
  ł
  ów:
  a) firm i opis przedmiotu dzia
  ł
  alno
  ś
  ci spó
  ł
  ek, które w wyniku
  po
  łą
  czenia
  zosta
  ł
  y wykre
  ś
  lone z rejestru,
  b)
  liczb
  ę
  , warto
  ść
  nominaln
  ą
  i rodzaj udzia
  ł
  ów (akcji)
  wyemitowanych
  w celu po
  łą
  czenia,
  c) przychody i koszty, zyski i straty oraz zmiany w kapita
  ł
  ach
  w
  ł
  asnych
  po
  łą
  czonych spó
  ł
  ek za okres od pocz
  ą
  tku roku obrotowego,
  w ci
  ą
  gu
  którego nast
  ą
  pi
  ł
  o po
  łą
  czenie, do dnia po
  łą
  czenia.
  Nie dotyczy
  9.
  W przypadku wyst
  ę
  powania niepewno
  ś
  ci co do mo
  ż
  liwo
  ś
  ci kontynuowania
  dzia
  ł
  alno
  ś
  ci, opis tych niepewno
  ś
  ci oraz stwierdzenie,
  ż
  e taka niepewno
  ść
  wyst
  ę
  puje, oraz wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym
  zwi
  ą
  zane; informacja powinna zawiera
  ć
  równie
  ż
  opis podejmowanych b
  ą
  d
  ź
  planowanych przez jednostk
  ę
  dzia
  ł
  a
  ń
  maj
  ą
  cych na celu eliminacj
  ę
  niepewno
  ś
  ci.
  Sprawozdanie finansowe zosta
  ł
  o sporz
  ą
  dzone przy za
  ł
  o
  ż
  eniu kontynuowania dzia
  ł
  alno
  ś
  ci
  gospodarczej przez Spó
  ł
  k
  ę
  w daj
  ą
  cej si
  ę
  przewidzie
  ć
  przysz
  ł
  o
  ś
  ci, obejmuj
  ą
  cej okres nie
  krótszy
  ni
  ż
  jeden rok od dnia bilansowego, w niezmniejszonym istotnie zakresie.
  Nie istniej
  ą
  równie
  ż
  okoliczno
  ś
  ci wskazuj
  ą
  ce na zagro
  ż
  enie kontynuowania dzia
  ł
  alno
  ś
  ci.
  10.
  inne
  informacje ni
  ż
  wymienione powy
  ż
  ej, je
  ż
  eli mog
  ł
  yby w istotny sposób wp
  ł
  yn
  ąć
  na ocen
  ę
  sytuacji maj
  ą
  tkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki.
  Wszystkie informacje zosta
  ł
  y zawarte powy
  ż
  ej.
  Data sporz
  ą
  dzenia: 20-03-2018r.
  Sporz
  ą
  dzi
  ł
  :
  GLÓWNY KS
  /
  1
  WY
  744
  JOLA T LIRKO
  Zatwierdzi
  ł
  :
  PR ES ZARZ
  Ą
  DU
  Paw
  r
  0
  Ski
  str.
  31


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
 • Załącznik nr: 3

  Pobierz plik
  PIK S.A.
  Sprawozdanie Zarz
  ą
  du z dzia
  ł
  alno
  ś
  ci Spó
  ł
  ki
  za okres obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2017  Podstawowe informacje o emitencie
  Nazwa (firma):
  Forma prawna:
  Kraj siedziby:
  Siedziba:
  Adres siedziby:
  Adres do korespondencji
  Telefon:
  Adres e-mail:
  Adres WWW:
  PIK S.A.
  Spó
  ł
  ka Akcyjna
  Rzeczpospolita Polska
  Wroc
  ł
  aw
  Wroc
  ł
  aw 50-541, al. Armii Krajowej 813/6
  Karwiany 52-200, ul. Morelowa 56
  +48 733 112 241
  [email protected]
  www.pik-sa.pl
  Czas trwania jednostki: Spó
  ł
  ka zosta
  ł
  a utworzona na czas nieoznaczony.
  Spó
  ł
  ka dzia
  ł
  a na podstawie statutu, regulaminów wewn
  ę
  trznych oraz Kodeksu Spó
  ł
  ek
  Handlowych i innych przepisów prawa.
  Sk
  ł
  ad Zarz
  ą
  du Emitenta:
  Pawe
  ł
  Ż
  urowski - Prezes Zarz
  ą
  du
  Sk
  ł
  ad Rady Nadzorczej Emitenta na dzie
  ń
  opublikowania raportu :
  Wojciech Hoffmann- Przewodnicz
  ą
  cy Rady Nadzorczej
  Adrian Robert Moska - Zast
  ę
  pca Przewodnicz
  ą
  cego Rady Nadzorczej
  Micha
  ł
  Wiktor Mróz - Cz
  ł
  onek Rady Nadzorczej
  Mateusz Krzysztof Grzelak - Cz
  ł
  onek Rady Nadzorczej
  Adam Marek Lanoszka - Cz
  ł
  onek Rady Nadzorczej
  Zmiany sk
  ł
  adu Rady Nadzorczej Emitenta w 2017 roku oraz do dnia
  opublikowania raportu :
  Dokooptowanie Cz
  ł
  onka Rady Nadzorczej Pani Katarzyny Zurowskiej z dniem 19 luty 2017
  (raport bie
  żą
  cy 4/2017)
  Rezygnacja Cz
  ł
  onka Rady Nadzorczej Pani Katarzyny Zurowskiej z dniem 30 czerwca 2017
  (raport bie
  żą
  cy 13/2017)
  Dokooptowanie na Cz
  ł
  onka Rady Nadzorczej Pani Katarzyny
  Ż
  urowskiej z dniem 4 wrze
  ś
  nia
  2017 (raport 16/2017)
  Dokooptowanie na Cz
  ł
  onka Rady Nadzorczej Pana Piotra Szczeci
  ń
  skiego z dniem 13
  wrze
  ś
  nia 2017 (raport 18/2017)
  Rezygnacja Cz
  ł
  onka Rady Nadzorczej Pana Artura Nawrockiego z dniem 13 wrze
  ś
  nia 2017
  (raport bie
  żą
  cy 21/2017)
  Rezygnacja Cz
  ł
  onka Rady Nadzorczej Pani Katarzyny
  Ż
  urowskiej z dniem 13 wrze
  ś
  nia 2017
  (raport bie
  żą
  cy 22/2017)
  13 pa
  ź
  dziernika 2017 nadzwyczajne walne zgromadzenia akcjonariuszy podj
  ęł
  o uchwa
  łę
  o
  odwo
  ł
  aniu Pani Barbary Sielickiej. Pana S
  ł
  awomira Wójcika. Pana Piotra Szczeci
  ń
  skiego
  oraz Pani Jolanty Szurko z Rady Nadzorczej Spó
  ł
  ki. Jednocze
  ś
  nie powo
  ł
  ano Pana Adriana
  Strona 2 i9  Roberta Moska. Pana Wojciecha Hoffmanna. Pana Mateusza Krzysztofa Gorzelaka, Pana
  Adama Marka Lanoszka oraz Pana Micha
  ł
  a Wiktora Mróz na wspóln
  ą
  5 letni
  ą
  kadencj
  ę
  (raport bie
  żą
  cy 25/2017 i 26/2017)
  2.
  Akcjonariat
  iczba akcji
  Uw
  ,
  a gtosów
  t
  w g
  ł
  osach
  Gamrat S.A.
  3
  310
  000
  34,84%
  3
  310
  000
  34,84%
  Krzysztof Moska
  1
  900
  000
  19,99%
  1
  900 000
  19,99%
  Adam tanoszka
  576
  646 6,07% 576 646 6,07%
  PIK S.A
  800
  000 8,42%
  800 000
  8,42%
  Pozostali
  2
  915
  154
  30,68%
  2
  915
  154
  30,68%
  Razem
  9
  501
  800
  100%
  9
  501
  800
  100%
  3.
  Zdarzenia istotnie wp
  ł
  ywaj
  ą
  ce na dzia
  ł
  alno
  ść
  Spó
  ł
  ki, jakie nast
  ą
  pi
  ł
  y w roku
  obrotowym 2017, a tak
  ż
  e po jego zako
  ń
  czeniu, do dnia zatwierdzenia
  sprawozdania finansowego
  Otoczenie rynkowe/darmowy podr
  ę
  cznik MEN
  W 2017 roku polski rynek, na którym dzia
  ł
  a
  ł
  Emitent zmieni
  ł
  si
  ę
  w znacznym stopniu.
  Dotychczasowa warto
  ść
  rynku, uleg
  ł
  a dalszemu znacznemu zmniejszeniu poprzez reform
  ę
  podr
  ę
  czników, na skutek której darmowe podr
  ę
  czniki otrzymali uczniowie klas I,
  II, III,
  IV, V, VI
  szkó
  ł
  podstawowych oraz I, II,
  III
  klas gimnazjum. W zwi
  ą
  zku z powy
  ż
  szym, Emitent w 2017
  roku wycofa
  ł
  si
  ę
  ca
  ł
  kowicie z dzia
  ł
  alno
  ś
  ci podr
  ę
  cznikowej.
  Nowa strategia na lata 2017
  -
  2020
  23 stycznia 2017 r. Zarz
  ą
  d Emitenta podj
  ął
  uchwa
  łę
  o przyj
  ę
  ciu rozszerzonej strategii na lata
  2017-2020, jednocze
  ś
  nie uchylono dotychczasow
  ą
  strategi
  ę
  . W wy
  ż
  ej wymienionej strategii
  wskazano g
  ł
  ówne kierunki dzia
  ł
  alno
  ś
  ci spó
  ł
  ki w nast
  ę
  pnych latach. Wprowadzenie nowej
  strategii jest zwi
  ą
  zane z niepowodzeniem uprzednio przyj
  ę
  tej oraz konieczno
  ś
  ci
  ą
  dywersyfikacji przychodów na kurcz
  ą
  cym si
  ę
  rynku podr
  ę
  czników. 2 czerwca 2017 strategia
  zosta
  ł
  a odwo
  ł
  ana. Bezpo
  ś
  redni
  ą
  przyczyn
  ą
  odwo
  ł
  ania strategii s
  ą
  trudno
  ś
  ci zwi
  ą
  zane z
  pozyskaniem finansowania zewn
  ę
  trznego, przez co Emitent nie b
  ę
  dzie w stanie osi
  ą
  gn
  ąć
  skali
  dzia
  ł
  alno
  ś
  ci pozwalaj
  ą
  cej generowa
  ć
  znaczne zyski w przysz
  ł
  o
  ś
  ci.
  Strona 3 i9


  rzeda
  ż
  nieruchomo
  ś
  ci biurowych
  20 lutego 2017 r. w wyniku rozmów podj
  ę
  tych z Panem Wies
  ł
  awem Kazimierzem Malikiem
  oraz Maciejem Jackiem Nawrotem, zako
  ń
  czono negocjacje i ustalono warunki sprzeda
  ż
  y
  nieruchomo
  ś
  ci Emitenta we Wroc
  ł
  awiu przy al. Armii Krajowej 8b/5 oraz we Wroc
  ł
  awiu przy
  al. Armii Krajowej 8b/6. Strony uzgodni
  ł
  y cen
  ę
  sprzeda
  ż
  y nieruchomo
  ś
  ci na 260.000 z
  ł
  za lokal
  we Wroc
  ł
  awiu przy al. Armii Krajowej 8b/5 oraz 260.000 z
  ł
  za lokal we Wroc
  ł
  awiu przy al.
  Armii Krajowej 8b/6. Pan Wies
  ł
  aw Kazimierz Malik oraz Maciej Jacek Nawrot nabyli wy
  ż
  ej
  wymienione nieruchomo
  ś
  ci w udzia
  ł
  ach wynosz
  ą
  cych po 1/2 cz
  ęś
  ci ka
  ż
  dej nieruchomo
  ś
  ci.
  Warto
  ść
  ewidencyjna w ksi
  ę
  gach rachunkowych Emitetna lokalu we Wroc
  ł
  awiu przy al. Armii
  Krajowej 8b/5 wynosi
  ł
  a 254.977,91 z
  ł
  . Warto
  ść
  ewidencyjna w ksi
  ę
  gach rachunkowych
  Emitetna lokalu we Wroc
  ł
  awiu przy al. Armii Krajowej 8b/6 wynosi
  ł
  a 231.998,82 z
  ł
  . Emitent
  zby
  ł
  powy
  ż
  sze nieruchomo
  ś
  ci w celu pozyskania
  ś
  rodków finansowych na realizacj
  ę
  rozszerzonej strategii rozwoju og
  ł
  oszonej w dniu 23-01-2017 raportem bie
  żą
  cym ESPI 1/2017.
  Sprzeda
  ż
  nieruchomo
  ś
  ci pozytywnie wp
  ł
  yn
  ęł
  a na bie
  żą
  c
  ą
  p
  ł
  ynno
  ść
  Emitenta oraz pozwoli
  ł
  a
  rozpocz
  ąć
  realizacj
  ę
  rozszerzonej strategii Spó
  ł
  ki.
  Zakup nieruchomo
  ś
  ci
  13 marca 2017 r. Spó
  ł
  ka naby
  ł
  a nieruchomo
  ść
  gruntow
  ą
  o powierzchni 247m2, po
  ł
  o
  ż
  on
  ą
  w
  Karwianach, przy ul. Morelowej 56, obr
  ę
  b Karwiany - Komorowice, zabudowanej budynkiem
  mieszkalnym w zabudowie szeregowej, dla której S
  ą
  d Rejonowy dla Wroc
  ł
  awia - Krzyków we
  Wroc
  ł
  awiu IV Wydzia
  ł
  Ksi
  ą
  g Wieczystych prowadzi ksi
  ę
  g
  ę
  wieczyst
  ą
  nr WR1K/00268548/9,
  wraz z udzia
  ł
  em w drodze oraz placu zabaw. Nieruchomo
  ść
  zosta
  ł
  a nabyta w trybie sprzeda
  ż
  y
  egzekucyjnej, a stron
  ą
  sprzedaj
  ą
  c
  ą
  by
  ł
  Syndyk Miko
  ł
  aj Switalski. Cena zakupu wynios
  ł
  a
  467.000z1. Zakup nieruchomo
  ś
  ci jest realizacj
  ą
  rozszerzonej strategii Emitenta (raport 1/2017
  z dnia 23-01-2017). Spó
  ł
  ka sprzeda
  ł
  a powy
  ż
  sz
  ą
  nieruchomo
  ść
  8 wrze
  ś
  nia 2017.
  Inwestycja w Projober s.a,
  21 marca 2017 r. Emitent podpisa
  ł
  umowy o zachowaniu poufno
  ś
  ci ze spó
  ł
  k
  ą
  Projober s.a. z
  siedzib
  ą
  we Wroc
  ł
  awiu, w zakresie informacji uzyskanych w toku negocjacji, zmierzaj
  ą
  cych do
  zawarcia przez Emitenta umowy obj
  ę
  cia akcji Projober s.a. Emitent rozpoczynaj
  ą
  c powy
  ż
  sze
  negocjacje realizuje punkt 2 rozszerzonej strategii na lata 2017-2020 og
  ł
  oszonej w dniu 23-01-
  2017 raportem bie
  żą
  cym 1/2017. Projober s.a. jest podmiotem dzia
  ł
  aj
  ą
  cym w obszarze
  aplikacji mobilnych dla sektora HR. Przedmiotem negocjacji jest potencjalne zaanga
  ż
  owanie
  kapita
  ł
  owe Emitenta w Projober s.a., poprzez obj
  ę
  cie 1.000.000 akcji serii B za kwot
  ę
  100.000
  z
  ł
  , daj
  ą
  cych 50% udzia
  ł
  u w kapitale zak
  ł
  adowym Projober s.a. oraz 33,33% g
  ł
  osów w ogólnej
  liczbie g
  ł
  osów. Spó
  ł
  ka Projober s.a., jest kapita
  ł
  owo i zarz
  ą
  dczo powi
  ą
  zana z Panem Paw
  ł
  em
  Ż
  urowskim Prezesem Zarz
  ą
  du PIK S.A., który jest równocze
  ś
  nie Prezesem Zarz
  ą
  du Projober
  S.A. oraz g
  ł
  ównym akcjonariuszem Projober s.a. W celu unikni
  ę
  cia konfliktu interesów, Zarz
  ą
  d
  Pik S.A. poprosi
  ł
  Rad
  ę
  Nadzorcz
  ą
  Emitenta o opini
  ę
  w sprawie inwestycji w Projober s.a. 24
  marca 2017 r. Zarz
  ą
  d Emitenta otrzyma
  ł
  pozytywn
  ą
  opini
  ę
  oraz wyra
  ż
  enie zgody na nabycie
  1.000.000 akcji serii B emitowanych przez Projober s.a., od Rad
  ę
  Nadzorcz
  ą
  Emitenta. Uchwa
  ł
  a
  zosta
  ł
  a podj
  ę
  ta jednog
  ł
  o
  ś
  nie. 28 marca 2017 r. Spó
  ł
  ka zako
  ń
  czy
  ł
  a negocjacje oraz zawar
  ł
  umow
  ę
  obj
  ę
  cia akcji firmy Projober s.a. Przedmiotem wy
  ż
  ej wymienionej umowy jest
  1.000.000 akcji serii B za cen
  ę
  0,10 z
  ł
  (dziesi
  ęć
  groszy) ka
  ż
  da, co daje
  łą
  czn
  ą
  cen
  ę
  100.000
  z
  ł
  otych. Projober s.a. posiada gotowy produkt w fazie testów, który zostanie wprowadzony na
  rynek polski w kwietniu 2017 roku. Projober mia
  ł
  w planie uruchomienie aplikacji na terenie
  Niemiec, Czech, S
  ł
  owacji i Ukrainy do ko
  ń
  ca 2017 roku, niestety nie uda
  ł
  o si
  ę
  tego celu
  Strona 4 z 9  zrealizowa
  ć
  . Aplikacja b
  ę
  dzie dost
  ę
  pna na urz
  ą
  dzenia z systemem android oraz i0S. W ocenie
  Emitenta innowacyjny model biznesowy oraz skalowalno
  ść
  produktu mog
  ą
  wp
  ł
  yn
  ąć
  na jego
  dynamiczny rozwój, co mo
  ż
  e znacz
  ą
  co zwi
  ę
  kszy
  ć
  wycen
  ę
  firmy Projober. Emitent zak
  ł
  ada 5
  letni horyzont inwestycyjny w powy
  ż
  szym projekcie, nie wykluczaj
  ą
  c dalszego zwi
  ę
  kszania
  zaanga
  ż
  owania kapita
  ł
  owego w firm
  ę
  Projober s.a., jak równie
  ż
  wyj
  ś
  cia z inwestycji wcze
  ś
  niej
  w przypadku znacznego wzrostu warto
  ś
  ci. 3 czerwca Spó
  ł
  ka sprzeda
  ł
  a wszystkie posiadana
  akcje Projober s.a., po cenie zakupu.
  Zako
  ń
  czenie sporu z kontrahentem
  W dniu 29 marca 2017 Emitent podpisa
  ł
  porozumienie w sprawie wzajemnych nale
  ż
  no
  ś
  ci i
  zobowi
  ą
  za
  ń
  z kontrahentem "origo"
  Ł
  ukasz Nowacki. Na mocy powy
  ż
  szego porozumienia
  strony ustali
  ł
  y,
  ż
  e wszelkie wzajemne nale
  ż
  no
  ś
  ci i zobowi
  ą
  zania finansowe usta
  ł
  y z dat
  ą
  podpisania porozumienia. Strony zgodnie o
  ś
  wiadczy
  ł
  y, i
  ż
  na dzie
  ń
  dzisiejszy saldo wzajemnych
  rozrachunków jest zerowe oraz wykluczy
  ł
  y mo
  ż
  liwo
  ść
  dochodzenia jakichkolwiek nale
  ż
  no
  ś
  ci
  od drugiej strony w drodze post
  ę
  powania s
  ą
  dowego b
  ą
  d
  ź
  pozas
  ą
  dowego w przysz
  ł
  o
  ś
  ci.
  W zwi
  ą
  zku z powy
  ż
  szym Emitent wyeliminowa
  ł
  ryzyko pojawienia si
  ę
  roszcze
  ń
  firmy "Origo"
  w przysz
  ł
  o
  ś
  ci, które zosta
  ł
  y odrzucone przez S
  ą
  d Rejonowy dla Wroc
  ł
  awia-Fabrycznej we Wro-
  c
  ł
  awiu, VIII Wydzia
  ł
  Gospodarczy ds. Upad
  ł
  o
  ś
  ciowych i Restrukturyzacyjnych, na rozprawie w
  dniu 19-10-2016, ale mog
  ł
  y zosta
  ć
  skierowane na dorg
  ę
  post
  ę
  powania cywilnego.
  Pierwotnie roszczenie firmy "Origo" w stosunku do Emitenta wynosi
  ł
  o 797.440,15 z
  ł
  i wynika
  ł
  o
  z ca
  ł
  kowicie bezpodstawnie wystawionej noty obci
  ąż
  eniowej, z której firma "Origo" si
  ę
  obecnie
  wycofa
  ł
  a anuluj
  ą
  c j
  ą
  .
  Nabycie znaku towarowego
  18 pa
  ź
  dziernika 2017 Emitent naby
  ł
  od Spó
  ł
  ki Gamrat znak towarowy „PD PROFIL". Strony
  ustali
  ł
  y cen
  ę
  powy
  ż
  szego znaku towarowego na 153.615 ( sto pi
  ęć
  dziesi
  ą
  t trzy tysi
  ą
  ce sze
  ść
  set
  pi
  ę
  tna
  ś
  cie ) z
  ł
  netto, powi
  ę
  kszon
  ą
  o obowi
  ą
  zuj
  ą
  cy podatev VAT
  Nabycie urz
  ą
  dze
  ń
  i
  ś
  rodków trwa
  ł
  ych o znacznej warto
  ś
  ci
  19 pa
  ź
  dziernika 2017 Emitent naby
  ł
  , od spó
  ł
  ki Gamrat urz
  ą
  dze
  ń
  i
  ś
  rodków trwa
  ł
  ych
  obejmuj
  ą
  cych w szczególno
  ś
  ci formy wtryskowe, do elementów systemów rynnowych. Strony
  ustali
  ł
  y cen
  ę
  powy
  ż
  szych urz
  ą
  dze
  ń
  i
  ś
  rodków trwa
  ł
  ych na
  łą
  czn
  ą
  kwot
  ę
  264.900 (dwie
  ś
  cie
  sze
  ść
  dziesi
  ą
  t cztery tysi
  ą
  ce dziewi
  ęć
  set) z
  ł
  otych netto, powi
  ę
  kszone o nale
  ż
  ny podatek VAT.
  Zawarcie powy
  ż
  szej umowy, jest jednym z elementów, który pozwoli Emitentowi na zmian
  ę
  dzia
  ł
  alno
  ś
  ci.
  Zakupione formy stosuje si
  ę
  w produkcji elementów systemów rynnowych.
  Zakup Udzia
  ł
  ów w spó
  ł
  ce PD PROFIL sp. z o.o.
  9 listopada 2017, Emitent naby
  ł
  od spó
  ł
  ki Gamrat, 200 udzia
  ł
  ów stanowi
  ą
  cych 100% udzia
  ł
  ów
  i liczby g
  ł
  osów, w spó
  ł
  ce PD PROFIL sp. z o.o. Warto
  ść
  nominalna ka
  ż
  dego z 200 zakupionych
  udzia
  ł
  ów, to 50 PLN (s
  ł
  ownie: pi
  ęć
  dziesi
  ą
  t z
  ł
  otych). Kapita
  ł
  zak
  ł
  adowy spó
  ł
  ki PD PROFIL sp. z
  o.o. wynosi 10000 PLN (s
  ł
  ownie: dziesi
  ęć
  tysi
  ę
  cy z
  ł
  otych)
  PD PROFIL sp. z o.o. to spó
  ł
  ka dzia
  ł
  aj
  ą
  ca w sektorze dystrybucji systemów rynnowych.
  Strona 5 z 9  Strony ustali
  ł
  y cen
  ę
  , za 200 udzia
  ł
  ów PD PROFIL sp. z o.o. na
  łą
  czn
  ą
  kwot
  ę
  250.000 PLN (dwie-
  ś
  cie pi
  ęć
  dziesi
  ą
  t tysi
  ę
  cy z
  ł
  otych).
  Zawarcie powy
  ż
  szej umowy, jest jednym z elementów, który pozwoli Emitentowi na zmian
  ę
  j
  dzia
  ł
  alno
  ś
  ci.
  Wa
  ż
  niejsze osi
  ą
  gni
  ę
  cia w dziedzinie bada
  ń
  i rozwoju
  W minionym roku sprawozdawczym Emitent nie prowadzi
  ł
  istotnych prac badawczych
  i rozwojowych.
  Nabycie udzia
  ł
  ów (akcji) w
  ł
  asnych, a w szczególno
  ś
  ci celu ich nabycia, liczbie
  i warto
  ś
  ci nominalnej, ze wskazaniem, jak
  ą
  cz
  ęść
  kapita
  ł
  u zak
  ł
  adowego
  reprezentuj
  ą
  , cenie nabycia oraz cenie sprzeda
  ż
  y tych udzia
  ł
  ów (akcji)
  w przypadku ich zbycia
  16 listopada 2015 Emitent naby
  ł
  800.000 akcji w
  ł
  asnych w ramach skupu akcji w
  ł
  asnych.
  Zamiarem Zarz
  ą
  du Emitenta jest, aby akcje w
  ł
  asne zosta
  ł
  y przeznaczone na finansowanie
  przej
  ę
  cia innego podmiotu — zgodnie z § 8 ww. uchwa
  ł
  y Nadzwyczajnego Walnego
  Zgromadzenia.
  Przed ww. transakcj
  ą
  Emitent nie posiada
  ł
  akcji w
  ł
  asnych.
  Po ww. transakcji (aktualnie) Emitent posiada 800 000 sztuk akcji w
  ł
  asnych, zwyk
  ł
  ych, na
  okaziciela o warto
  ś
  ci nominalnej 0,10 z
  ł
  ka
  ż
  da. Stanowi
  ą
  one 8,42% kapita
  ł
  u zak
  ł
  adowego i
  8,42% w ogólnej liczbie g
  ł
  osów (800 000 g
  ł
  osów). Wy
  ż
  ej wymienione akcje zosta
  ł
  y nabyte za
  cen
  ę
  jednostkow
  ą
  0.10z
  ł
  oraz cen
  ę
  łą
  czn
  ą
  80.000 z
  ł
  otych
  W 2017 roku wy
  ż
  ej wymienione akcje nie zosta
  ł
  y wykorzystane do finansowania przej
  ę
  cia
  innego podmiotu.
  6.
  Ocena uzyskanych efektów i przewidywany rozwój oraz ryzyka (sprzeda
  ż
  , us
  ł
  ugi
  oraz zatrudnienie)
  Spó
  ł
  ka w 2017 roku prowadzi
  ł
  a reorganizacj
  ę
  , przez co wyprzeda
  ł
  a maj
  ą
  tek i rozpocz
  ęł
  a now
  ą
  dzia
  ł
  alno
  ść
  , zwi
  ą
  zan
  ą
  z inwestycj
  ą
  w producenta systemów rynnowych PD PROFIL sp. z o.o.
  Zarz
  ą
  d Spó
  ł
  ki wi
  ąż
  e du
  ż
  e nadzieje z nowym projektem, planuje zwi
  ę
  kszenie sprzeda
  ż
  y rok do
  roku oraz pozytywny wynik netto w kolejnych kwarta
  ł
  ach 2018 roku. Spó
  ł
  ka nie planuje
  zwi
  ę
  ksza
  ć
  zatrudnienia.
  Strona 6 z 9  Ryzyko zwi
  ą
  zane z sytuacj
  ą
  makroekonomiczn
  ą
  Polski
  Sytuacja finansowa Emitenta jest uzale
  ż
  niona od sytuacji makroekonomicznej Polski oraz
  innych pa
  ń
  stw, do których kierowane s
  ą
  us
  ł
  ugi i produkty spó
  ł
  ki. Bezpo
  ś
  redni i po
  ś
  redni wp
  ł
  yw
  na wyniki finansowe uzyskane przez Emitenta maj
  ą
  mi
  ę
  dzy innymi dynamika wzrostu PKB,
  inflacja, polityka monetarna i podatkowa pa
  ń
  stwa, poziom bezrobocia, charakterystyka
  demograficzna populacji. Zarówno wy
  ż
  ej wymienione czynniki, jak i kierunek oraz poziom ich
  zmian, maj
  ą
  wp
  ł
  yw na realizacj
  ę
  za
  ł
  o
  ż
  onych przez spó
  ł
  k
  ę
  celów. Istnieje ryzyko,
  ż
  e pogorszenie
  jednego lub wielu czynników makroekonomicznych mo
  ż
  e wp
  ł
  yn
  ąć
  negatywnie na dzia
  ł
  alno
  ść
  ,
  pozycj
  ę
  rynkow
  ą
  , sprzeda
  ż
  , wyniki finansowe i perspektywy rozwoju Emitenta.
  Ryzyko zwi
  ą
  zane z interpretacj
  ą
  przepisów prawa, w tym prawa podatkowego
  Emitent, podobnie jak wszystkie podmioty gospodarcze, jest nara
  ż
  ony na nieprecyzyjne zapisy
  w uregulowaniach prawnych i podatkowych, które mog
  ą
  spowodowa
  ć
  powstanie rozbie
  ż
  no
  ś
  ci
  interpretacyjnych, w szczególno
  ś
  ci w odniesieniu do operacji zwi
  ą
  zanych z podatkiem
  dochodowym, podatkiem od czynno
  ś
  ci cywilnoprawnych i podatkiem VAT w ramach
  prowadzonej przez spó
  ł
  k
  ę
  dzia
  ł
  alno
  ś
  ci. W zwi
  ą
  zku z powy
  ż
  szym istnieje ryzyko, i
  ż
  mimo
  stosowania przez spó
  ł
  k
  ę
  aktualnych standardów rachunkowo
  ś
  ci, interpretacja urz
  ę
  du
  skarbowego odpowiedniego dla siedziby Emitenta mo
  ż
  e ró
  ż
  ni
  ć
  si
  ę
  od przyj
  ę
  tej przez spó
  ł
  k
  ę
  , co
  w konsekwencji mo
  ż
  e wp
  ł
  yn
  ąć
  na na
  ł
  o
  ż
  enie na ni
  ą
  kary finansowej, która mo
  ż
  e mie
  ć
  istotny
  negatywny wp
  ł
  yw na wyniki finansowe Emitenta.
  Ryzyko sity wy
  ż
  szej
  W przypadku zaj
  ś
  cia nieprzewidywalnych zdarze
  ń
  , takich jak na przyk
  ł
  ad wojny, ataki
  terrorystyczne, bankructwo pa
  ń
  stwa lub nadzwyczajne dzia
  ł
  anie si
  ł
  przyrody, mo
  ż
  e doj
  ść
  do
  niekorzystnych zmian w koniunkturze gospodarczej oraz na rynku finansowym, co mo
  ż
  e
  negatywnie wp
  ł
  yn
  ąć
  na finansow
  ą
  efektywno
  ść
  przedsi
  ę
  wzi
  ęć
  realizowanych przez Emitenta.
  Ryzyko zwi
  ą
  zane z konkurencj
  ą
  Spó
  ł
  ka dzia
  ł
  a na bardzo konkurencyjnym rynku. Z tego powodu nara
  ż
  ona jest na ryzyko dzia
  ł
  a
  ń
  konkurentów zmierzaj
  ą
  cych do pozyskania klientów Spó
  ł
  ki zale
  ż
  nej Emitenta. Na rynku
  materia
  ł
  ów budowlanych dzia
  ł
  alno
  ść
  prowadzi wiele przedsi
  ę
  biorstw zarówno krajowych jak
  i zagranicznych maj
  ą
  cych do
  ś
  wiadczenie w bran
  ż
  y. Mo
  ż
  e mie
  ć
  to wp
  ł
  yw na obni
  ż
  enie cen w
  przysz
  ł
  o
  ś
  ci, co w rezultacie mo
  ż
  e mie
  ć
  ujemny wp
  ł
  yw na wyniki finansowe.
  Ryzyko zwi
  ą
  zane ze s
  ł
  abymi wynikami Spó
  ł
  ki zale
  ż
  nej
  Spó
  ł
  ka zale
  ż
  na Emitenta dzia
  ł
  a na konkurencyjnym rynku materia
  ł
  ów budowlanych, gdzie
  istnieje szereg ryzyk zwi
  ą
  zanych z: utrat
  ą
  zaufania odbiorców, nie
  ś
  ci
  ą
  galno
  ś
  ci
  ą
  nale
  ż
  no
  ś
  ci czy
  uzale
  ż
  nieniem od g
  ł
  ównych odbiorców i dostawców. Materializacja powy
  ż
  szych ryzyk mo
  ż
  e
  skutkowa
  ć
  dotkliw
  ą
  strat
  ą
  na inwestycji.
  Strona 7
  Z
  9  Wybrane dane finansowe
  Tabela 1.
  Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego rachunku zysków i strat
  Wyszczególnienie
  w tys. z
  ł
  w
  tys.
  EUR
  od 01-01-2017
  do
  31-12-2017
  od 01-01-2016
  do
  31-12-2016

  -
  533
  ,
  od 01-01-2017
  do 31-12-2017

  od 01-01-2016
  do 31-12-2016
  --
  Przychody netto ze
  sprzeda
  ż
  y
  5 211
  1 249
  128
  Amortyzacja
  38
  32
  9 8
  Zysk (strata) ze sprzeda
  ż
  y
  -307 -594
  -74
  -142
  Zysk (strata) z dzia
  ł
  alno
  ś
  ci
  operacyjnej
  -269
  -690
  -65
  -165
  Zysk (strata) brutto
  -247
  -643 -59
  -154
  Zysk (strata) netto
  -270
  -651
  -65
  -156
  Tabela 2.
  Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu
  Wyszczególnienie
  w tys.
  ,
  w tys.
  EUR
  Stan na 31-12-2017
  _
  Stan na 31-12-2016
  Stan na 31-12-2017 Stan na 31-12-2016
  Kapita
  ł
  (fundusz) w
  ł
  asny
  1 063
  1 496
  255
  359
  J
  Nale
  ż
  no
  ś
  ci d
  ł
  ugoterminowe
  O
  3
  O
  1
  Nale
  ż
  no
  ś
  ci krótkoterminowe
  800
  48
  192
  12
  Ś
  rodki pieni
  ęż
  ne i inne aktywa
  pieni
  ęż
  ne
  250 224 60
  54
  Zobowi
  ą
  zania d
  ł
  ugoterminowe
  O O O
  O
  Zobowi
  ą
  zania krótkoterminowe
  746
  232
  179 56
  Aktywa trwa
  ł
  e
  468
  552
  112
  132
  Aktywa obrotowe
  ł
  266
  1 100
  304 264
  Zatrudnienie
  Zgodnie ze stanem na koniec 2017 roku spó
  ł
  ka zatrudnia
  ł
  a odpowiednio:
  Zarz
  ą
  d 1 osoba
  Umowa o prac
  ę
  O
  Umowa zlecenia/dzie
  ł
  o O
  Strona
  8 z 9


  7. Posiadane przez Spó
  ł
  k
  ę
  oddzia
  ł
  y (zak
  ł
  ady)
  Emitent w 2016 roku nie posiada
  ł
  oddzia
  ł
  ów.
  8.
  Wyp
  ł
  ata dywidendy
  Nie by
  ł
  o wyp
  ł
  aty dywidendy w 2017 roku..
  9.
  Ocena stanu maj
  ą
  tkowego, aktualna i przewidywana sytuacja finansowa
  Stan maj
  ą
  tkowy Spó
  ł
  ki zmniejszy
  ł
  si
  ę
  , w porównaniu ze stanem na 31-12-2016, jest to
  zwi
  ą
  zane bezpo
  ś
  rednio z likwidacj
  ą
  dzia
  ł
  alno
  ś
  ci podr
  ę
  cznikowej oraz wej
  ś
  ciem w sektor
  materia
  ł
  ów budowlanych.
  Sytuacja finansowa PIK S.A. na moment sporz
  ą
  dzenia sprawozdania jest stabilna, p
  ł
  ynno
  ść
  jest
  zadowalaj
  ą
  ca. Emitent zdywersyfikuje
  ź
  ród
  ł
  a przychodów wchodz
  ą
  c w nowe segmenty
  dzia
  ł
  alno
  ś
  ci. Obecnie maj
  ą
  tek trwa
  ł
  y Spó
  ł
  ki jest wynajmowany do spó
  ł
  ki zale
  ż
  nej PD PROFIL
  sp. z o.o.
  O.
  Zarz
  ą
  dzanie ryzykiem finansowym
  W ramach dzia
  ł
  alno
  ś
  ci operacyjnej i finansowej Spó
  ł
  ka jest nara
  ż
  ona na ryzyka zwi
  ą
  zane
  przede wszystkim z posiadanymi instrumentami finansowymi. Ryzyko to mo
  ż
  na okre
  ś
  li
  ć
  jako
  ryzyko rynkowe, w sk
  ł
  ad którego wchodzi ryzyko walutowe, ryzyko stopy procentowej, ryzyko
  p
  ł
  ynno
  ś
  ci oraz ryzyko kredytowe. Spó
  ł
  ka zarz
  ą
  dza ryzykiem finansowym w celu ograniczenia
  niekorzystnego wp
  ł
  ywu zmian kursów walutowych i stóp procentowych, jak równie
  ż
  stabilizacji przep
  ł
  ywów pieni
  ęż
  nych oraz zapewnienia odpowiedniego poziomu p
  ł
  ynno
  ś
  ci i
  elastyczno
  ś
  ci finansowej. Zasady zarz
  ą
  dzania ryzykiem finansowym w Spó
  ł
  ce s
  ą
  ustalane przez
  Zarz
  ą
  d.
  Do g
  ł
  ównych instrumentów zarz
  ą
  dzania ryzykiem finansowym nale
  żą
  umowy kredytowe,
  ś
  rodki pieni
  ęż
  ne oraz inwestycje któtkoterminowe. Podstawowym celem tych instrumentów
  jest pozyskanie
  ś
  rodków finansowych na dzia
  ł
  alno
  ść
  Spó
  ł
  ki.
  Pawe
  s
  ł
  ZuroW
  ś

  Prezes2' du
  ł
  O
  ,
  o
  ź
  ć
  1
  Strona 9 z 9


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
 • Załącznik nr: 4

  Pobierz plik

  Kancelaria Bieg
  ł
  ych Rewidentów
  WEC Witczak i Wspólnicy Sp. k.
  'M-30
  n
  I
  Kancelaria Bieg
  ł
  ych Rewidentów
  WEC Witczak i Wspólnicy Sp.k.
  <>>I
  ł
  ,
  lI
  ł
  tet
  4:5 42 2% I2'2
  Nil 725-221-S4-98. REGON 367941913. KRS 00006896135
  SPRAWOZDANIE NIEZALE
  Ż
  NEGO BIEG
  Ł
  EGO REWIDENTA
  Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
  za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku jednostki:
  PIK S.A.
  z siedzib
  ą
  we Wroc
  ł
  awiu (50-541), przy ulicy Armii Krajowej 8b lok 6
  IISIrona
  kir>
  Kancelaria Bieg
  ł
  ych Rewidentow
  WEC
  Wituak
  i
  Wspólnicy Sp.k.
  GRUPA KAPITA
  Ł
  OWA WEC
  Badania i audI I stogi ksi
  ę
  gowe
  I
  Doradztwo podatkowe  Kancelaria Bieglych Rewidentów
  WF:C Witczak i Wspólnicy Sp. k.
  n
  11.
  ttl Kot t ltot, Nk.12
  tel t",, • 1/1 -12 23
  ,
  I 22
  .
  4
  >
  l
  i
  n
  E
  c
  I
  B
  c
  i
  z
  e43
  h
  l
  e
  s
  w
  p
  r
  n
  i
  c
  ó
  y
  w
  sp.
  k.
  „„„,,„,,,lerteiwec
  pl, biu
  ł
  [email protected] pl
  IP 72
  ,
  •22 I -84-98. RE(10N 3(
  ,
  7<>41913. KRS (1•1/001,8%05
  SPRAWOZDANIE NIEZALEZNEGO BIEG
  Ł
  EGO REWIDENTA
  Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO JEDNOSTKI
  PIK S.A.
  z siedzib
  ą
  we Wroc
  ł
  awiu (50-541). przy ulicy Armii Krajowej 8b lok 6
  dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej
  Sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego
  Przeprowadzili
  ś
  my badanie za
  łą
  czonego sprawozdania finansowego jednostki PIK Spó
  ł
  ka Akcyjna z siedzib
  ą
  we Wroc
  ł
  awiu (50-541), przy ul. Armii Krajowej 8b lok 6, na które sk
  ł
  adaj
  ą
  si
  ę
  : bilans sporz
  ą
  dzony na dzie
  ń
  31.12.2017 roku, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale (funduszu) w
  ł
  asnym i rachunek
  przep
  ł
  ywów pieni
  ęż
  nych za rok obrotowy od 01.01.2017 roku do 31.12.2017 roku oraz informacja dodatkowa
  zawieraj
  ą
  ca wprowadzenie do sprawozdania finansowego i dodatkowe informacje i obja
  ś
  nienia
  („sprawozdanie
  finansowe").
  Odpowiedzialno
  ść
  Zarz
  ą
  du i Rady Nadzorczej
  Kierownik jednostki jest odpowiedzialny za sporz
  ą
  dzenie, na podstawie prawid
  ł
  owo prowadzonych ksi
  ą
  g
  rachunkowych, sprawozdania finansowego i za jego rzeteln
  ą
  prezentacj
  ę
  zgodnie z przepisami ustawy o
  rachunkowo
  ś
  ci z dnia 29 wrze
  ś
  nia 1994 roku (Dz.U. z 2017 roku poz. 2342 z pó
  ź
  n. zm
  .) („ustawa o
  rachunkowo
  ś
  ci"), wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi oraz innymi obowi
  ą
  zuj
  ą
  cymi przepisami
  prawa a tak
  ż
  e statutem jednostki. Kierownik jednostki jest równie
  ż
  odpowiedzialny za kontrol
  ę
  wewn
  ę
  trzn
  ą
  któr
  ą
  uznaje za niezb
  ę
  dn
  ą
  dla sporz
  ą
  dzenia sprawozdania finansowego niezawieraj
  ą
  cego istotnego zniekszta
  ł
  cenia
  spowodowanego oszustwem lub b
  łę
  dem.
  Zgodnie z ustaw
  ą
  o rachunkowo
  ś
  ci z dnia 29 wrze
  ś
  nia 1994 roku (Dz.U. z 2017 roku poz. 2342 z pó
  ż
  n. zm
  .)
  (ustawa o rachunkowo
  ś
  ci"), kierownik jednostki oraz cz
  ł
  onkowie Rady Nadzorczej s
  ą
  zobowi
  ą
  zani do
  zapewnienia, aby sprawozdanie finansowe spe
  ł
  nia
  ł
  o wymagania przewidziane w ustawie o rachunkowo
  ś
  ci.
  2
  11 :1
  I
  j>
  Ui
  n
  E
  tl
  ZVA
  8
  C2
  1
  1nU
  e
  S
  W
  P
  '
  grn
  n
  i
  t
  :Y
  W
  SP.k.
  .
  GRUPA KAPITALOWA VITC Badania I Uslugi ksi
  ę
  gowe i Doradztwo podatkowe
  Kancelaria Bieglych Rewidentów
  WEC Witczak i Wspólnicy Sp. k.
  I t odi.
  tel ;faN,
  ,
  48 42 235 18 22
  www re%ideneiwee pl. biuro, r e,;,len.,ttscu pl
  NIP 725-22]-84-98. REGON 3079419 Ii. KRS 00006896(l5
  Kancelaria Bieg
  ł
  ych Rewidentów
  WEC Witczak i Wspólnicy Sp.k.
  Odpowiedzialno
  ść
  bieg
  ł
  ego rewidenta
  Naszym zadaniem by
  ł
  o wyra
  ż
  enie opinii o tym, czy sprawozdanie finansowe przedstawia rzetelny i jasny
  obraz sytuacji maj
  ą
  tkowej i finansowej oraz wyniku finansowego jednostki zgodnie z maj
  ą
  cymi zastosowanie
  przepisami ustawy o rachunkowo
  ś
  ci i przyj
  ę
  tymi zasadami (polityka) rachunkowo
  ś
  ci.
  Badanie sprawozdania finansowego przeprowadzili
  ś
  my stosownie do postanowie
  ń
  :
  1)
  ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o bieg
  ł
  ych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym
  (Dz. U. z 2017 roku poz. 1089)
  Gustawa o bieg
  ł
  ych rewidentach"),
  2)
  Krajowych Standardów Rewizji Finansowej w brzmieniu Mi
  ę
  dzynarodowych Standardów Badania przyj
  ę
  tych
  uchwa
  łą
  nr 2783/52/2015 Krajowej Rady Bieg
  ł
  ych Rewidentów z dnia 10 lutego 2015 roku z pó
  ź
  n. zm
  .
  w zwi
  ą
  zku z uchwa
  łą
  nr 2041/37a/2018 z dnia 5 marca 2018 r. w sprawie krajowych standardów
  wykonywania zawodu.
  Regulacje te wymagaj
  ą
  przestrzegania wymogów etycznych oraz zaplanowania i przeprowadzenia badania
  w taki sposób, aby uzyska
  ć
  wystarczaj
  ą
  c
  ą
  pewno
  ść
  ,
  ż
  e sprawozdanie finansowe nie zawiera istotnego
  zniekszta
  ł
  cenia.
  Badanie polega
  ł
  o na przeprowadzeniu procedur s
  ł
  u
  żą
  cych uzyskaniu dowodów badania kwot i ujawnie
  ń
  w
  sprawozdaniu finansowym. Dobór procedur badania zale
  ż
  y od os
  ą
  du bieg
  ł
  ego rewidenta, w tym od oceny ryzyka
  istotnego zniekszta
  ł
  cenia sprawozdania finansowego spowodowanego oszustwem lub b
  łę
  dem. Dokonuj
  ą
  c oceny
  tego ryzyka, bieg
  ł
  y rewident bierze pod uwag
  ę
  dzia
  ł
  anie kontroli wewn
  ę
  trznej, w zakresie dotycz
  ą
  cym
  sporz
  ą
  dzania i rzetelnej prezentacji przez jednostk
  ę
  sprawozdania finansowego, w celu zaprojektowania
  odpowiednich w danych okoliczno
  ś
  ciach procedur badania, nie za
  ś
  wyra
  ż
  enia opinii na temat skuteczno
  ś
  ci
  kontroli wewn
  ę
  trznej jednostki. Badanie obejmuje tak
  ż
  e ocen
  ę
  odpowiednio
  ś
  ci przyj
  ę
  tych zasad (polityki)
  rachunkowo
  ś
  ci, racjonalno
  ś
  ci ustalonych przez kierownika jednostki warto
  ś
  ci szacunkowych, jak równie
  ż
  ocen
  ę
  ogólnej prezentacji sprawozdania finansowego.
  Zakres badania nie obejmuje zapewnienia, co do przysz
  ł
  ej rentowno
  ś
  ci badanej jednostki, ani efektywno
  ś
  ci
  lub skuteczno
  ś
  ci prowadzenia spraw jednostki przez kierownika jednostki obecnie lub w przysz
  ł
  o
  ś
  ci.
  Wyra
  ż
  amy przekonanie,
  ż
  e uzyskane przez nas dowody badania stanowi
  ą
  wystarczaj
  ą
  c
  ą
  i odpowiedni
  ą
  podstaw
  ę
  do wyra
  ż
  enia przez nas opinii z badania.
  3
  r ,) I
  Ł
  a
  VI>
  Kan
  e ana B eglych Rewidentów WEG
  I
  Wite
  i
  Zak
  i
  Wspólnicy
  Sp.k.
  GRUPA KAPITALOWA WEC
  Badania i atid>». I slugi ksi
  ę
  gowe i Doradztwo podatkowe  kancelaria Bieglych Rewidentów
  WEC Witczak i Wspólnicy Sp. k.
  Kancelaria Bieg
  ł
  ych Rewidentów
  WEC Witczak i Wspólnicy Sp.k.
  '76-Zt
  ,
  ! 1.0d/.,i
  ł
  P,,,trko,ska
  c
  ł
  hi -413 42 235 18 22
  re,idenciwec.pl, [email protected] pl
  Nil" 725-221-84-98, REGON 367941913, KRS 15000689605
  Opinia
  Naszym zdaniem, za
  łą
  czone roczne sprawozdanie finansowe:
  -
  przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji maj
  ą
  tkowej i finansowej jednostki na dzie
  ń
  31.12.2017 roku,
  oraz jej wyniku finansowego za rok obrotowy od 01.01.2017 roku do 31.12.2017 roku, zgodnie z
  maj
  ą
  cymi zastosowanie przepisami ustawy o rachunkowo
  ś
  ci i przyj
  ę
  tymi zasadami (polityk
  ą
  )
  rachunkowo
  ś
  ci,
  -
  zosta
  ł
  o sporz
  ą
  dzone na podstawie prawid
  ł
  owo, zgodnie z przepisami rozdzia
  ł
  u 2 ustawy
  o rachunkowo
  ś
  ci, prowadzonych ksi
  ą
  g rachunkowych,
  -
  jest zgodne co do formy i tre
  ś
  ci z obowi
  ą
  zuj
  ącymi jednostk
  ę
  przepisami prawa i statutem jednostki.
  Uzupe
  ł
  niaj
  ą
  ce obja
  ś
  nienie
  Nie zg
  ł
  aszaj
  ą
  c zastrze
  ż
  e
  ń
  do prawid
  ł
  owo
  ś
  ci i rzetelno
  ś
  ci zbadanego sprawozdania finansowego zwracamy
  uwag
  ę
  ,
  ż
  e jednostka w trakcie badanego roku zmieni
  ł
  a przedmiot podstawowej dzia
  ł
  alno
  ś
  ci. W dniu 09.11.2017r.
  aktem notarialnym Rep A nr 11945/2017 Nadzwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy dokona
  ł
  o zmiany w
  przedmiocie dzia
  ł
  alno
  ś
  ci spó
  ł
  ki: zaniechano dzia
  ł
  alno
  ść
  dot. sprzeda
  ż
  y detalicznej ksi
  ąż
  ek prowadzon
  ą
  w
  wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.61.Z), która zosta
  ł
  a zast
  ą
  piona nowym przedmiotem dzia
  ł
  alno
  ś
  ci -
  produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych (PKD 22.23.Z) oraz wynajem maszyn i urz
  ą
  dze
  ń
  do
  produkcji systemów rynnowych. O powy
  ż
  szym fakcie jednostka poinformowa
  ł
  a we Wprowadzeniu do
  sprawozdania finansowego jak i w Sprawozdaniu z dzia
  ł
  alno
  ś
  ci za rok 2017.
  Sprawozdanie na temat innych wymogów prawa i regulacji
  Opinia na temat sprawozdania z dzia
  ł
  alno
  ś
  ci
  Nasza opinia o sprawozdaniu finansowym nie obejmuje sprawozdania z dzia
  ł
  alno
  ś
  ci.
  Kierownik jednostki oraz cz
  ł
  onkowie Rady Nadzorczej s
  ą
  odpowiedzialni za sporz
  ą
  dzenie sprawozdania
  z dzia
  ł
  alno
  ś
  ci zgodnie z przepisami prawa.
  Naszym obowi
  ą
  zkiem, zgodnie z wymogami ustawy o bieg
  ł
  ych rewidentach, by
  ł
  o wydanie opinii,
  czy sprawozdanie z dzia
  ł
  alno
  ś
  ci zosta
  ł
  o sporz
  ą
  dzone zgodnie z przepisami prawa oraz, ze jest ono zgodne
  z informacjami zawartymi w rocznym sprawozdaniu finansowym. Naszym obowi
  ą
  zkiem by
  ł
  o tak
  ż
  e z
  ł
  o
  ż
  enie
  o
  ś
  wiadczenia, czy w
  ś
  wietle naszej wiedzy o jednostce i jej otoczeniu uzyskanej podczas badania sprawozdania
  -11Strona
  Kancelaria Biegtych Rewidentów
  WEC Witczak i Wspólnicy Sp.k.
  GRUPA KAPITALOWA
  WEC
  Badania i audyt
  n
  ,
  1
  s
  ł
  ugi ksi
  ę
  gowe I Doradztwo podatkowe  kancelaria Bieglych Rewidentów
  WE( Witczak i Wspólnicy Sp. k.
  I I od,. >I Pioul,,,Nka 27.
  !.„
  >s
  18 -12 235 5
  21
  re,
  idenciwec pl, butre4rewidenciwec pi
  Ml"
  7
  2'.221-S-1-5R REGO
  n
  67
  (5
  11
  (
  .11
  KW.; ..00 Kancelaria Bieg
  ł
  ych Rewidentów
  WEC Witczak i Wspólnicy Sp.k.
  finansowego stwierdzili
  ś
  my w sprawozdaniu z dzia
  ł
  alno
  ś
  ci istotne zniekszta
  ł
  cenia oraz wskazanie, na czym
  polega ka
  ż
  de takie istotne zniekszta
  ł
  cenie.
  Naszym zdaniem sprawozdanie z dzia
  ł
  alno
  ś
  ci zosta
  ł
  o sporz
  ą
  dzone zgodnie z maj
  ą
  cymi zastosowanie
  przepisami i jest zgodne z informacjami zawartymi w rocznym sprawozdaniu finansowym. Ponadto,
  o
  ś
  wiadczamy, i
  ż
  w
  ś
  wietle wiedzy o jednostce i jej otoczeniu uzyskanej podczas badania sprawozdania
  finansowego, nie stwierdzili
  ś
  my w sprawozdaniu z dzia
  ł
  alno
  ś
  ci istotnych zniekszta
  ł
  ce
  ń
  .
  Kluczo ' bieg
  ł
  y rewident:
  KAT

  R A
  CZAK
  8 g
  ł
  y Rewident
  Nr 12377
  Katarzyna Witczak
  Bieg
  ł
  y Rewident nr 12377
  ki
  ,(
  11
  ,
  Kancelaria
  l
  riaBie
  W
  s
  pólni
  cy
  s k
  Bieg
  ł
  ych Rewidentów
  WEC
  ul. Piotrkowska 270,90-361 t.ócIt
  NIP: 7252218498
  REGON: 36794191300000
  KRS: 0000689605
  Ł
  ód
  ź
  , dnia 10 kwietnia 2018 roku
  5
  V
  a
  J
  n
  E
  c
  Ć
  i
  Wit
  B
  cZkl
  i
  W
  e
  s
  w
  p
  t
  gl
  e
  n
  n
  (
  c
  4
  v
  Sp.k.
  GRUPA KAPITALOWA \% IX
  Badania i ~tyty ! %logi ksiegime Doradztwo podatkowe


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:PIK SA
ISIN:PLPIK0000018
NIP:6922492411
EKD: 47.61 sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
Adres: al. Armii Krajowej 8b/6 50-541 Wrocław
Telefon:+48 71 7568502
www:www.pik-sa.pl
Komentarze o spółce PIK
2020-01-28 04-01-16
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649