Raport.

POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO SA (49/2018) Rejestracja zmian do Statutu PGNiG SA

Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA ("PGNiG") informuje, że w dniu 3 października 2018 roku Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrował zmiany Statutu PGNiG przyjęte Uchwałą nr 29/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGNiG z dnia 20 lipca 2018 roku, o których Spółka informowała Raportem Bieżącym Nr 41/2018.
Z dniem 3 października 2018 roku poniższe zmiany w statucie zostały zarejestrowane:
1. W § 37 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:
"W Radzie Nadzorczej liczącej do sześciu członków dwóch członków powoływanych jest spośród osób wybranych przez pracowników Spółki oraz pracowników wszystkich jej jednostek zależnych. W Radzie Nadzorczej liczącej od siedmiu do dziewięciu członków trzech członków powoływanych jest spośród osób wybranych przez pracowników Spółki oraz pracowników wszystkich jej jednostek zależnych."
2. W § 37 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:
"Za kandydatów wybranych przez pracowników Spółki oraz pracowników wszystkich jej jednostek zależnych uznaje się osoby, które w wyborach uzyskały nie mniej niż 50% plus 1 ważnie oddanych głosów. Wynik głosowania jest wiążący dla Walnego Zgromadzenia pod warunkiem udziału w nim co najmniej 50% ogółu pracowników Spółki oraz wszystkich jej jednostek zależnych."
3. W § 37 ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie:
"Wybory przeprowadzane są w głosowaniu tajnym, jako bezpośrednie i powszechne, przez Komisje Wyborcze powołane przez Radę Nadzorczą spośród pracowników Spółki oraz pracowników wszystkich jej jednostek zależnych. W skład Komisji nie może wchodzić osoba kandydująca w wyborach."
4. W § 37 ust. 4 otrzymuje następujące brzmienie:
"Kandydaci do Rady Nadzorczej są wybierani przez pracowników Spółki oraz pracowników wszystkich jej jednostek zależnych w okręgach wyborczych określonych w Regulaminie Wyborów uchwalonym przez Radę Nadzorczą Spółki."
5. W § 37 ust. 5 otrzymuje następujące brzmienie:
"Rada Nadzorcza zarządza wybory kandydatów do Rady Nadzorczej. W tym zakresie stosuje się odpowiednio § 26 i 27."
6. W § 37 dodaje się ust. 6 w następującym brzmieniu:
"Zarządzając wybory Rada Nadzorcza uchwala Regulamin Wyborów, zawierający szczegółowy tryb wyboru i odwołania członków Rady Nadzorczej powołanych spośród osób wybranych przez pracowników Spółki oraz pracowników wszystkich jej jednostek zależnych. W Regulaminie Wyborów Rada Nadzorcza określa jednostki zależne wchodzące w skład poszczególnych okręgów wyborczych"
7. § 38 otrzymuje następujące brzmienie:
"Na pisemny wniosek co najmniej 15% ogółu pracowników Spółki oraz wszystkich jej jednostek zależnych, Rada Nadzorcza zarządza głosowanie w przedmiocie odwołania przedstawiciela pracowników Spółki oraz pracowników wszystkich jej jednostek zależnych z Rady Nadzorczej. Wynik głosowania jest wiążący dla Walnego Zgromadzenia pod warunkiem udziału w nim co najmniej 50 % ogółu pracowników Spółki oraz wszystkich jej jednostek zależnych i uzyskania większości niezbędnej jak przy wyborze."
8. § 39 otrzymuje następujące brzmienie:
"W razie odwołania, rezygnacji lub śmierci członka Rady Nadzorczej powołanego spośród osób wybranych przez pracowników Spółki oraz pracowników wszystkich jej jednostek zależnych, do składu Rady Nadzorczej powołuje się osobę, która uzyskała kolejną największą liczbę głosów w ostatnich wyborach w danym okręgu wyborczym. W przypadku braku takiej możliwości przeprowadza się wybory uzupełniające i stosuje się odpowiednio § 27 ust. 3 i 4 i § 37 ust. 5."
9. W § 65 po ust. 12 dodaje się ust. 13 w następującym brzmieniu:
"Ilekroć w Statucie jest mowa o pracownikach jednostki zależnej rozumie się przez to pracowników jednostki zależnej, o której mowa w art. 3 ust. 1 pkt 39 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości."

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA
ISIN:PLPGNIG00014
NIP:525-000-80-28
EKD: 40.20 Wytwarzanie paliw gazowych; dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym
Adres: ul. Marcina Kasprzaka 25 01-224 Warszawa
Telefon:+48 22 5894555
www:www.pgnig.pl
gpwlink:pgnig.gpwlink.pl
Kalendarium raportów
2019-05-16Raport za I kwartał
2019-08-22Raport półroczny
2019-11-14Raport za III kwartał
2019-05-16Raport za I kwartał
2019-08-22Raport półroczny
Komentarze o spółce POLSKIE GÓRNICTWO...
2019-03-27 01-03-49
iGPW
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 Tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649