Raport.

POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO SA (8/2017) Emisja obligacji PGNiG SA w ramach Grupy Kapitałowej PGNiG

Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA ("PGNiG") informuje o nabyciu przez podmioty zależne papierów wartościowych wyemitowanych przez PGNiG.
W dniu 26 stycznia 2018 roku PGNiG wyemitowała obligacje ("Obligacje") w ramach Programu Emisji Obligacji Krótkoterminowych z dnia 6 maja 2014 roku ("Program"). Łączna wartość nominalna Obligacji wynosi 50.000.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt milionów złotych), w tym:
- Emisja 500 obligacji o łącznej wartości 50.000.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt milionów złotych) z datą wykupu w dniu 9 lutego 2018 roku, o rentowności 1,7300% w skali roku, została objęta przez Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o., w której PGNiG posiada udziały stanowiące 100% kapitału zakładowego, uprawniające do wykonania 100% ogólnej liczby głosów na Zgromadzeniu.
Wartość nominalna jednej Obligacji wynosi 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych).
Wszystkie wyemitowane Obligacje są denominowane w złotych polskich i zostały zaoferowane w trybie emisji niepublicznej, wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Obligacje zostały wyemitowane jako zdematerializowane, niezabezpieczone obligacje dyskontowe na okaziciela. Wykup Obligacji zostanie dokonany według wartości nominalnej Obligacji.
PGNiG nie przewiduje wprowadzenia Obligacji do publicznego obrotu.
Celem Programu jest efektywne zarządzanie płynnością krótkoterminową w Grupie Kapitałowej PGNiG.
Po dokonaniu powyższych emisji, łączna wartość nominalna obligacji, wyemitowanych w ramach tego Programu i będących w obrocie, wynosi na dzień 26 stycznia 2018 roku 50.000.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt milionów złotych).

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

Rozmowa z Mateuszem Zawadzkim - Prezesem Zarządu Ultimate Games

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA
ISIN:PLPGNIG00014
NIP:525-000-80-28
EKD: 40.20 Wytwarzanie paliw gazowych; dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym
Adres: ul. Marcina Kasprzaka 25 01-224 Warszawa
Telefon:+48 22 5894555
www:www.pgnig.pl
Kalendarium raportów
2019-08-22Raport półroczny
2019-11-14Raport za III kwartał
2019-08-22Raport półroczny
Komentarze o spółce POLSKIE GÓRNICTWO...
2019-05-22 18-05-21
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649