Raport.

PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA Raport okresowy półroczny za 2018 PSr

WYBRANE DANE FINANSOWE w mln. zł w tys. EUR półrocze / 2018 półrocze /2017 półrocze / 2018 półrocze /2017 WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE Przychody ze sprzedaży 12 871 10 620 3 036 2 500 Zysk/strata z działalności operacyjnej 1 831,0 1 932 432 455 Zysk/strata brutto (przed opodatkowaniem) 1 666 1 811 393 426 Zysk/strata netto za okres obrotowy 1 296 1 495 306 352 Zysk/strata netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 1 281 1 497 302 352 Całkowite dochody 1 329 1 431 313 337 Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 2 683 3 282 633 773 Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -2 905 -591 -685 -139 Środki pieniężne netto z działalności finansowej -1 122 -242 -265 -57 Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów -1 344 2 449 -317 577 Zysk/strata netto na akcję (w PLN/EUR na akcję) 0,69 0,80 0,16 0,19 Rozwodniony zysk netto na akcję (w PLN/EUR na akcję) 0,69 0,80 0,16 0,19 Średnioważona liczba akcji wyemitowanych akcji zwykłych zastosowana do obliczenia zysku na jedną akcję 1.869.760.829 1.869.760.829 1.869.760.829 1.869.760.829 Aktywa trwałe 62 744 62 650 14 386 15 021 Aktywa obrotowe 8 286 9 519 1 900 2 282 Aktywa zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży 12 14 3 3 Aktywa razem 71 042 72 183 16 288 17 306 Kapitał własny 47 945 46 378 10 993 11 119 Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 46 842 45 128 10 740 10 820 Kapitał podstawowy 19 165 19 165 4 394 4 595 Zobowiązania długoterminowe 14 557 16 810 3 338 4 030 Zobowiązania krótkoterminowe 8 540 8 995 1 958 2 157 Liczba akcji stan na koniec okresu sprawozdawczego 1.869.760.829 1.869.760.829 1.869.760.829 1.869.760.829 Wartość księgowa na akcję (w PLN/EUR na akcję) 25,05 24,14 5,74 5,79 Rozwodniona wartość księgowa na akcję (w PLN/EUR na akcję) 25,05 24,14 5,74 5,79 WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE Przychody ze sprzedaży 5 179 4 591 1 222 1 081 Zysk/strata z działalności operacyjnej 274 290 65 68 Zysk/strata brutto (przed opodatkowaniem) 302 4 437 71 1 045 Zysk/strata netto za okres obrotowy 256 4 452 60 1 048 Całkowite dochody 236 4 395 56 1 035 Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 107 557 25 131 Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -765 2 280 -180 537 Środki pieniężne netto z działalności finansowej -879 -167 -207 -39 Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów -1 537 2 670 -363 629 Zysk netto na akcję (w PLN/EUR na akcję) 0,14 2,38 0,03 0,56 Rozwodniony zysk na akcję (w PLN/EUR na akcję) 0,14 2,38 0,03 0,56 Średnioważona liczba akcji wyemitowanych akcji zwykłych zastosowana do obliczenia zysku na jedną akcję 1.869.760.829 1.869.760.829 1.869.760.829 1.869.760.829 Aktywa trwałe 44 736 44 887 10 257 10 762 Aktywa obrotowe 4 533 4 744 1 039 1 137 Aktywa razem 49 269 49 631 11 296 11 899 Kapitał własny 39 380 39 144 9 029 9 385 Kapitał podstawowy 19 165 19 165 4 394 4 595

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik
  Selected standalone financial data
  of PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.
  Period ended Period ended
  June 30 , June 30 ,
  201 8 201 7 201 8 201 7
  (not audited ) (not audited ) (not audited ) (not audited )
  PLN million EUR million
  Sales revenues 5 179 4 591 1 222 1 081
  Net profit/loss from operating
  activities 274 290 65 68
  Gross profit/loss (before
  taxation) 302 4 437 71 1 045
  Net profit/loss for the reporting
  period 256 4 452 60 1 048
  Total income 236 4 395 56 1 035
  Net cash from operating
  activities 107 557 25 131
  Net cash from investing
  activities -765 2 280 -180 537
  Net cash from financial activities -879 -167 -207 -39
  Net change in cash and cash
  equivalents -1 537 2 670 -363 629
  Net earnings per share (in PLN/EUR
  per share ) 0.14 2.38 0.03 0.56
  Diluted earnings per share (in
  PLN/EUR per share ) 0.14 2.38 0.03 0.56
  Weighted average number of
  shares (issued ordinary shares used
  for calculation of EPS)
  1 869 760 829 1 869 760 829 1 869 760 829 1 869 760 829

  As at As at
  June 30 , 201 8 December 31,
  201 7 June 30 , 201 8 December 31,
  201 7
  (not audited ) (audited) Data restated (not audited ) (audited) Data restated
  PLN million EUR million
  Non -current assets 44 736 44 887 10 257 10 762
  Current assets 4 533 4 744 1 039 1 137
  Total assets 49 269 49 631 11 296 11 899
  Equity 39 380 39 144 9 029 9 385
  Share capital 19 165 19 165 4 394 4 595
  Long -term liabilities 5 688 7 775 1 304 1 864
  Short -term liabilities 4 201 2 712 963 650
  Above financial data were converted into EUR according to the following rules:
   particular items of the assets and liabilities – according to average exchange rate published by the National
  Bank of Poland EUR/PLN as of June 30,201 8 – 4.3616 EUR/PLN and December 31, 201 7 – 4.1709 EUR/PLN.
   particular items of statement of comprehensive income and statement of cash flows – according to the
  exchange rate constituting an arithmetic average of average exchange rates set out by the National Bank
  of Poland at the end of every month of the reportin g period from January 1, 201 8 till June 30, 2018 –
  4.2395 EUR/PLN; and for the period from January 1, 201 7 till June 30, 2017 – 4.2474 EUR/PLN.  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
 • Załącznik nr: 2

  Pobierz plik
  Wybrane jednostkowe dane finansowe
  Grupy Kapitałowej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.
  Okres zakończony Okres zakończony
  30 czerwca 30 czerwca
  201 8 201 7 201 8 201 7
  (niebadane) (niebadane) (niebadane) (niebadane)
  mln PLN mln EUR
  Przychody ze sprzedaży 5 179 4 591 1 222 1 081
  Zysk/strata z działalności
  operacyjnej 274 290 65 68
  Zysk/strata brutto (przed
  opodatkowaniem) 302 4 437 71 1 045
  Zysk/strata netto za okres
  obrotowy 256 4 452 60 1 048
  Całkowite dochody 236 4 395 56 1 035
  Środki pieniężne netto
  z działalności operacyjnej 107 557 25 131
  Środki pieniężne netto
  z działalności inwestycyjnej -765 2 280 -180 537
  Środki pieniężne netto
  z działalności finansowej -879 -167 -207 -39
  Zmiana netto stanu środków
  pieniężnych i ich ekwiwalentów -1 537 2 670 -363 629
  Zysk netto na akcję
  (w PLN /EUR na akcję) 0,14 2,38 0,03 0,56
  Rozwodniony zysk na akcję
  (w PLN /EUR na akcję) 0,14 2,38 0,03 0,56
  Średnioważona liczba akcji
  wyemitowanych akcji zwykłych
  zastosowana do obliczenia zysku na
  jedną akcję
  1 869 760 829 1 869 760 829 1 869 760 829 1 869 760 829


  Stan na dzień Stan na dzień
  30 czerwca
  2018
  31 grudnia
  201 7
  30 czerwca
  2018
  31 grudnia
  201 7
  (niebadane) (badane )
  Dane przekształcone (niebadane) (badane )
  Dane przekształcone
  mln PLN mln EUR
  Aktywa trwałe 44 736 44 887 10 257 10 762
  Aktywa obrotowe 4 533 4 744 1 039 1 137
  Aktywa razem 49 269 49 631 11 296 11 899
  Kapitał własny 39 380 39 144 9 029 9 385
  Kapitał podstawowy 19 165 19 165 4 394 4 595
  Zobowiązania długoterminowe 5 688 7 775 1 304 1 864
  Zobowiązania krótkoterminowe 4 201 2 712 963 650
  Powyższe dane finansowe zostały przeliczone na EUR według następujących zasad:
   poszczególne pozycje aktywów i pasywów – według średniego kursu określonego przez Narodowy Bank
  Polski na dzień 30 czerwca 2018 roku - 4,3616 EUR/PLN oraz 31 grudnia 2017 roku – 4,1709 EUR/PLN .
   poszczególne pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych
  – według kursu stanowiąceg o średnią arytmetyczną średnich kursów określonych przez Narodowy Bank
  Polski na ostatni dzień każdego miesiąca okresu obrotowego od 1 stycznia 2018 roku do 30 czerwca 2018
  roku – 4,2395 EUR/PLN; dla okresu od 1 stycznia 2017 roku do 30 czerwca 2017 roku - 4,2474 EUR/PLN .  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
 • Załącznik nr: 3

  Pobierz plik
  Selected consolidated financial data
  of PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Capital Group
  Period ended Period ended
  June 30, June 30 ,
  201 8 201 7 201 8 201 7
  (not audited ) (not audited ) (not audited ) (not audited )
  PLN million EUR million
  Sales revenues 12 871 10 620 3 036 2 500
  Net profit/loss from operating
  activities 1 831 1 932 432 455
  Gross profit/loss (before
  taxation) 1 666 1 811 393 426
  Net profit/loss for the reporting
  period 1 296 1 495 306 352
  Net profit attributable to equity
  holders of the parent company 1 281 1 497 302 352
  Total income 1 329 1 431 313 337
  Net cash from operating
  activities 2 683 3 282 633 773
  Net cash from investing
  activities -2 905 -591 -685 -139
  Net cash from financial activities -1 122 -242 -265 -57
  Net change in cash and cash
  equivalents -1 344 2 449 -317 577
  Net earnings per share
  (in PLN/EUR per share) 0.69 0.80 0.16 0.19
  Diluted earnings per share
  (in PLN/EUR per share) 0.69 0.80 0.16 0.19
  Weighted average number of
  shares (issued ordinary shares used
  for calculation of EPS)
  1 869 760 829 1 869 760 829 1 869 760 829 1 869 760 829


  As at As at
  June 30 , 201 8 December 31,
  201 7 June 30 , 201 8 December 31,
  201 7
  (not audited ) (audited)
  Data restated (not audited ) (audited)
  Data restated
  PLN million EUR million
  Non -current assets 62 744 62 650 14 386 15 021
  Current assets 8 286 9 519 1 900 2 282
  Assets classified as intended for
  sale 12 14 3 3
  Total assets 71 042 72 183 16 288 17 306
  Equity 47 945 46 378 10 993 11 119
  Equity attributable to equity
  holders of the parent 46 842 45 128 10 740 10 820
  Share capital 19 165 19 165 4 394 4 595
  Long -term liabilities 14 557 16 810 3 338 4 030
  Short -term liabilities 8 540 8 995 1 958 2 157
  Number of shares as at the end
  of the reporting period 1 869 760 829 1 869 760 829 1 869 760 829 1 869 760 829
  Book value per share
  (in PLN/EUR per share ) 25.05 24.14 5.74 5.79
  Diluted book value per share
  (in PLN/EUR per share ) 25.05 24.14 5.74 5.79

  Above financial data were converted into EUR according to the following rules:
   particular items of the assets and liabilities – according to average exchange rate published by the National
  Bank of Poland EUR/PLN as of June 30,201 8 – 4.3616 EUR/PLN and December 31 , 201 7 – 4.170 9 EUR/PLN.
   particular items of statement of comprehensive income and statement of cash flows – according to the
  exchange rate constituting an arithmetic average of average exchange rates set out by the National Bank
  of Poland at the end of every month of the reportin g period from January 1, 201 8 till June 30, 2018 –
  4.2395 EUR/PLN; and for the period from January 1, 201 7 till June 30, 2017 – 4.2474 EUR/PLN.


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
 • Załącznik nr: 4

  Pobierz plik
  Wybrane skonsolidowane dane finansowe
  Grupy Kapitałowej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.
  Okres zakończony Okres zakończony
  30 czerwca 30 czerwca
  201 8 201 7 201 8 201 7
  (nie badane ) (nie badane) (nie badane) (nie badane)
  mln PLN mln EUR
  Przychody ze sprzedaży 12 871 10 620 3 036 2 500
  Zysk/strata z działalności
  operacyjnej 1 831 1 932 432 455
  Zysk/strata brutto (przed
  opodatkowaniem) 1 666 1 811 393 426
  Zysk/strata netto za okres
  obrotowy 1 296 1 495 306 352
  Zysk/strata netto przypadający
  akcjonariuszom jednostki
  dominującej
  1 281 1 497 302 352
  Całkowite dochody 1 329 1 431 313 337
  Środki pieniężne netto
  z działalności operacyjnej 2 683 3 282 633 773
  Środki pieniężne netto
  z działalności inwestycyjnej -2 905 -591 -685 -139
  Środki pieniężne netto
  z działalności finansowej -1 122 -242 -265 -57
  Zmiana netto stanu środków
  pieniężnych i ich ekwiwalentów -1 344 2 449 -317 577
  Zysk netto na akcję
  (w PLN /EUR na akcję) 0,69 0,80 0,16 0,19
  Rozwodniony zysk na akcję
  (w PLN /EUR na akcję) 0,69 0,80 0,16 0,19
  Średnioważona liczba akcji
  wyemitowanych akcji zwykłych
  zastosowana do obliczenia zysku na
  jedną akcję
  1 869 760 829 1 869 760 829 1 869 760 829 1 869 760 829


  Stan na dzień Stan na dzień
  30 czerwca
  201 8
  31 grudnia
  201 7
  30 czerwca
  2018
  31 grudnia
  201 7
  (nie badane) (badane )
  Dane przekształcone (nie badane) (badane )
  Dane przekształcone
  mln PLN mln EUR
  Aktywa trwałe 62 744 62 650 14 386 15 021
  Aktywa obrotowe 8 286 9 519 1 900 2 282
  Aktywa zaklasyfikowane jako
  przeznaczone do sprzedaży 12 14 3 3
  Aktywa razem 71 042 72 183 16 288 17 306
  Kapitał własny 47 945 46 378 10 993 11 119
  Kapitał własny przypadający
  akcjonariuszo m 46 842 45 128 10 740 10 820
  Kapitał podstawowy 19 165 19 165 4 394 4 595
  Zobowiązania długoterminowe 14 557 16 810 3 338 4 030
  Zobowiązania krótkoterminowe 8 540 8 995 1 958 2 157
  Liczba akcji stan na koniec okresu
  sprawozdawczego 1 869 760 829 1 869 760 829 1 869 760 829 1 869 760 829
  Wartość księgowa na akcję
  (w PLN/EUR na akcję) 25,05 24,14 5,74 5,79
  Rozwodniona wartość księgowa na
  akcję (w PLN/EUR na akcję) 25,05 24,14 5,74 5,79

  Powyższe dane finansowe zostały przeliczone na EUR według następujących zasad :
   poszczególne pozycje aktywów i pasywów – według średniego kursu określonego przez Narodowy Bank
  Polski na dzień 30 czerwca 2018 roku - 4,3616 EUR/PLN oraz 31 grudnia 2017 roku – 4,1709 EUR/PLN .
   poszczególne pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych
  – według k ursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów określonych przez Narodowy Bank
  Polski na ostatni dzień każdego miesiąca okresu obrotowego od 1 stycznia 2018 roku do 30 czerwca 2018
  roku – 4,2395 EUR/PLN; dla okresu od 1 stycznia 2017 roku do 30 cz erwca 2017 roku - 4,2474 EUR/PLN .


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
 • Załącznik nr: 5

  Pobierz plik  1 of 63  PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.
  Semi -annual financial report for
  the 6 -month period
  ended June 30, 2018
  in accordance with IFRS EU (in PLN m illion )


  2 of 63

  TABLE OF CONTENTS
  I. PGE GROUP CONDENSED CONSOLIDATED INTERIM FINANCIAL STATEMENTS FOR THE 6-MONTH PERIOD ENDED JUNE
  30, 2018, IN ACCORDANCE WITH IFRS EU ................................ ................................ ................................ ................................ . 4
  CONS OLIDATED STATEMENT OF COMPREHENSIVE INCOME ................................ ................................ ................................ ..... 4
  CONSOLIDATED STATEMENT OF FINANCIAL POSITION ................................ ................................ ................................ ............. 5
  CONSOLIDATED STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY ................................ ................................ ................................ .............. 6
  CONSOLIDATED STATEMENT OF CASH FLOWS ................................ ................................ ................................ .......................... 7
  GENERAL INFORMATION, BASIS FOR PREPARATION OF FINANCIAL STATEMENTS AND OTHER EXPLANATORY INFORMATION . 8
  1. General information ................................ ................................ ................................ ................................ ........................ 8
  1.1 Information on the parent ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ............ 8
  1.2 Information on PGE Group ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ............ 8
  1.3 PGE Group's composition ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ .............. 9
  1.4 Accounting for new acquisitions ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ . 11
  2. Basis for preparation of financial statements ................................ ................................ ................................ ................ 12
  2.1 Statement of compliance ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ............ 12
  2.2 Presentation and functional currency ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ......................... 12
  2.3 New standards and interpretations published, not yet effective ................................ ................................ ................................ ................................ ................. 13
  2.4 Professional judgment of management and estimates ................................ ................................ ................................ ................................ ............................... 14
  3. Impairment tests on property, plant and equipment, intangible assets and goodwill ................................ .................... 14
  3.1 Description of assumptions for the Conventional Generation segment ................................ ................................ ................................ ................................ ....... 15
  3.2 Description of assumptions for the Renewables segment ................................ ................................ ................................ ................................ ........................... 16
  4. Changes in accounting principles and data presentation ................................ ................................ ............................... 17
  5. Fair value hierarchy ................................ ................................ ................................ ................................ ....................... 22
  EXPLANATORY NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS ................................ ................................ ............... 23
  EXPLANATORY NOTES TO OPERATING SEGMENTS ................................ ................................ ................................ .................. 23
  6. Information on operating segments ................................ ................................ ................................ .............................. 23
  EXPLANATORY NOTES TO THE CONSOLIDATED STATEMENT OF COMPREHENSIVE INCOME ................................ .................... 26
  7. Revenue and costs ................................ ................................ ................................ ................................ ........................ 26
  7.1 Revenue from sales ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ..................... 26
  7.2 Costs by nature and function ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ...... 27
  7.3 Other operating income and expenses ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ........................ 28
  7.4 Finance income and finance costs ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ............................... 29
  7.5 Share of profit of entities accounted for using the equity method ................................ ................................ ................................ ................................ ............... 29
  8. Impairment losses on assets ................................ ................................ ................................ ................................ .......... 30
  9. Tax in the statement of comprehensive income ................................ ................................ ................................ ............ 30
  EXPLANATORY NOTES TO THE CONSOLIDATED STATEMENT OF FINANCIAL POSITION ................................ ............................ 31
  10. Significant additions and disposals of property, plant and equipment and intangible assets ................................ ......... 31
  11. Future investment commitments ................................ ................................ ................................ ................................ .. 31
  12. Shares accounted for using the equity method ................................ ................................ ................................ .............. 31
  13. Deferred tax in the statement of financial position ................................ ................................ ................................ ....... 32
  13.1 Deferred income tax assets ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ......... 32
  13.2 Deferred income tax provision ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ .... 32
  14. CO2 emission allowances for captive use ................................ ................................ ................................ ....................... 33
  15. Selected financial assets ................................ ................................ ................................ ................................ ................ 33
  15.1 Trade and other financial receivables ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ......................... 33
  15.2 Cash and cash equivalents ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ .......... 34
  16. Derivatives ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ .... 34
  17. Equity ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ............ 35
  17.1 Share capital ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ............................... 35
  17.2 Hedging reserve ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ .......................... 36
  17.3 Dividends paid and recommended for payment ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ .......... 36


  3 of 63

  18. Provisions ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ..... 37
  18.1 Provision for employee benefits ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ .. 37
  18.2 Rehabilitation provision ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ .............. 38
  18.3 Provision for shortage of CO 2 emission allowances ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ..... 38
  18.4 Provision for energy origin rights held for redemption ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ 38
  18.5 Provision for non -contractual use of the property ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ....... 38
  18.6 Other provisions ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ .......................... 38
  19. Financial liabilities ................................ ................................ ................................ ................................ ......................... 39
  19.1 Loans, borrowings, bonds and lease ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ........................... 39
  19.2 Trade and other financial liabilities ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ............................. 40
  20. Other current non -financial liabilities ................................ ................................ ................................ ............................ 40
  OTHER EXPLANATORY NOTES ................................ ................................ ................................ ................................ ................. 40
  21. Contingent liabilities and receivables. Legal claims ................................ ................................ ................................ ........ 40
  21.1 Contingent liabilities ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................... 40
  21.2 Other significant issues related to contingent liabilities ................................ ................................ ................................ ................................ .............................. 42
  21.3 Contingent receivables ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................ 42
  21.4 Other legal claims and disputes ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ .. 42
  22. Tax settlements ................................ ................................ ................................ ................................ ............................. 43
  23. Information on related parties ................................ ................................ ................................ ................................ ...... 45
  23.1 Associates and jointly controlled entities ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ .................... 45
  23.2 State Treasury -controlled companies ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ .......................... 45
  23.3 Management remuneration ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ........ 46
  24. Significant events during and after the reporting period ................................ ................................ ............................... 46
  24.1 Tender offer for 100% of Polenergia S.A. shares ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ......... 46
  II. PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A. CONDENSED SEPARATE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS FOR THE 6-
  MONTH PERIOD ENDED JUNE 30, 2018, IN ACCORDANCE WITH IFRS EU (IN PLNM) ................................ ................................ 47
  SEPARATE STATEMENT OF COMPREHENSIVE INCOME ................................ ................................ ................................ ........... 47
  SEPARATE STATEMENT OF FINANCIAL POSITION ................................ ................................ ................................ .................... 48
  SEPARATE STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY ................................ ................................ ................................ ..................... 49
  SEPARATE STATEMENT OF CASH FLOWS ................................ ................................ ................................ ................................ 50
  1. General information ................................ ................................ ................................ ................................ ...................... 51
  2. Professional judgment of management and estimates ................................ ................................ ................................ .. 51
  3. Impact of new regulations on the Company's future financial statements ................................ ................................ ..... 51
  4. Changes in accounting principles and data presentation ................................ ................................ ............................... 51
  5. Fair value hierarchy ................................ ................................ ................................ ................................ ....................... 55
  6. Revenue from sales ................................ ................................ ................................ ................................ ....................... 55
  7. Costs by nature and function ................................ ................................ ................................ ................................ ......... 56
  8. Finance income and finance costs ................................ ................................ ................................ ................................ . 56
  9. Shares in subsidiaries ................................ ................................ ................................ ................................ .................... 57
  10. Financial assets ................................ ................................ ................................ ................................ ............................. 57
  11. Cash and cash equivalents ................................ ................................ ................................ ................................ ............. 58
  12. Derivatives and other assets measured at fair value through profit or loss ................................ ................................ .... 58
  13. Other curren t assets ................................ ................................ ................................ ................................ ...................... 59
  14. Selected financial assets ................................ ................................ ................................ ................................ ................ 59
  15. Loans, borrowings, bonds, cash pooling ................................ ................................ ................................ ........................ 59
  16. Contingent liabilities ................................ ................................ ................................ ................................ ..................... 60
  17. Other legal claims and disputes ................................ ................................ ................................ ................................ ..... 61
  18. Information on related parties ................................ ................................ ................................ ................................ ...... 61
  19. PGE Group subsidiaries ................................ ................................ ................................ ................................ ................. 61
  20. State Treasury -controlled companies ................................ ................................ ................................ ............................ 61
  21. Management remuneration ................................ ................................ ................................ ................................ .......... 62
  22. Significant events during and after the reporting period ................................ ................................ ............................... 62
  III. APPROVAL OF SEMI -ANNUAL FINANCIAL REPORT ................................ ................................ ................................ ......... 63


  PGE Group Condensed consolidated interim financial statements for the
  6-month period ended June 30, 2018, in accordance with IFRS EU (in PLN million )

  The additional notes constitute an integral part of the consolidated financial statements. 4 of 63

  I. PGE GROUP CONDENSED CONSOLIDATED INTERIM FINANCIAL STATEMENTS FOR THE
  6-MONTH PERIOD ENDED JUNE 30, 2018, IN ACCORDANCE WITH IFRS EU

  CONSOLIDATED STATEMENT OF COMPREHENSIVE INCOME
  Period ended Period ended Note June 30, 2018 June 30, 2017 (unaudited) (unaudited)
  STATEMENT OF PROFIT OR LOSS

  SALES REVENUES 7.1 12,871 10,620
  Cost of goods sold 7.2 (9,854) (7,872)
  GROSS PROFIT ON SALES 3,017 2,748
  Distribution and selling expenses 7.2 (711 ) (600)
  General and administrative expenses 7.2 (511 ) (345)
  Other operating income 7.3 207 202
  Other operating expenses 7.3 (171 ) (73)
  OPERATING PROFIT 1,831 1,932
  Finance income 7.4 97 144
  Finance costs 7.4 (305 ) (266)
  Share of profit of entities accounted for using the equity method 7.5 43 1
  GROSS PROFIT 1,666 1,811
  Current income tax 9 (322 ) (248)
  Deferred income tax 9 (48) (68)
  NET PROFIT FOR THE REPORTING PERIOD 1,296 1,495

  OTHER COMPREHENSIVE INCOME
  Items that may be reclassified to profit or loss in the future:
  Valuation of financial instruments 17.2 (1) -
  Valuation of hedging instruments 17.2 35 (72)
  Foreign exchange differences from translation of foreign entities 4 (6)
  Deferred tax 9 (6) 14
  Items that may not be reclassified to profit or loss in the future :
  Share of profit of entities accounted for using the equity method 1 -
  OTHER COMPREHENSIVE INCOME FOR THE REPORTING PERIOD, NET 33 (64)

  TOTAL COMPREHENSIVE INCOME 1,329 1,431

  NET PROFIT ATTRIBUTABLE TO:
  – equity holders of the parent company 1,281 1,497
  – non -controlling interests 15 (2)

  COMPREHENSIVE INCOME ATTRIBUTABLE TO:
  – equity holders of the parent company 1,314 1,433
  – non -controlling interests 15 (2)

  EARNINGS AND DILUTED EARNINGS PER SHARE ATTRIBUTABLE TO EQUITY HOLDERS OF THE PARENT COMPANY (IN PLN) 0.69 0.80  PGE Group Condensed consolidated interim financial statements for the
  6-month period ended June 30, 2018, in accordance with IFRS EU (in PLN million )

  The additional notes constitute an integral part of the consolidated financial statements. 5 of 63

  CONSOLIDATED STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
  As at As at
  Note June 30, 2018 December 31, 2017
  (unaudited) (audited) restated data*
  NON -CURRENT ASSETS
  Property, plant and equipment 10 59,413 59, 010
  Investment property 46 50
  Intangible assets 10 1,015 1,032
  Financial receivables 15.1 167 158
  Derivatives and other assets measured at fair value through profit or loss 16 319 222
  Shares and other equity instruments 34 47
  Shares accounted for using the equity method 12 720 634
  Other non -current assets 513 524
  CO2 emission allowances for captive use 14 - 402
  Deferred income tax assets 13.1 517 571
  62,744 62,650
  CURRENT ASSETS
  Inventories 2,282 1,890
  CO2 emission allowances for captive use 14 755 1,040
  Income tax receivables 12 36
  Derivatives and other assets measured at fair value through profit or loss 16 143 83
  Trade and other financial receivables 15.1 3,289 3,522
  Shares and other equity instruments 1 5
  Other current assets 596 391
  Cash and cash equivalents 15.2 1,208 2,552
  8,286 9,519
  ASSETS CLASSIFIED AS HELD FOR SALE 12 14
  TOTAL ASSETS 71,0 42 72, 183
  EQUITY
  Share capital 17.1 19,165 19,165
  Supplementary capital 15,328 15,328
  Hedging reserve 17.2 111 83
  Foreign exchange differences from translation - (4)
  Retained earnings 12,238 10,556
  EQUITY ATTRIBUTABLE TO EQUITY HOLDERS OF THE PARENT 46,842 45,128
  Equity attributable to non -controlling interests 1,103 1,250
  TOTAL EQUITY 47,945 46,378
  NON -CURRENT LIABILITIES
  Non -current provisions 18 5,775 5,651
  Loans, borrowings, bonds and lease 19.1 6,294 8,422
  Derivatives 16 15 18
  Deferred income tax provision 13.2 1,371 1,302
  Deferred income and government grants 621 1,038
  Other financial liabilities 19.2 465 379
  Other non -financial liabilities 16 -
  14,557 16,810
  CURRENT LIABILITIES
  Current provisions 18 1,450 1,991
  Loans, borrowings, bonds and lease 19.1 3,046 1,623
  Derivatives 16 38 106
  Trade and other financial liabilities 19.2 2,026 3,231
  Income tax liabilities 145 196
  Deferred income and government grants 73 115
  Other non -financial liabilities 20 1,762 1,733
  8,540 8,995
  TOTAL LIABILITIES 23,097 25,805
  TOTAL EQUITY AND LIABILITIES 71,042 72,183
  * restatement of comparative data is described in note 4 of these consolidated financial statements.  PGE Group Condensed consolidated interim financial statements for the
  6-month period ended June 30, 2018, in accordance with IFRS EU (in PLN million )

  The additional notes constitute an integral part of the consolidated financial statements. 6 of 63

  CONSOLIDATED STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY
  Share capital Supplementary capital Hedging reserve
  Exchange differences from translation
  Retained earnings Total Non -controlling interests Total equity
  Note 17.1 17.2 JANUARY 1, 2018 approved data 19,165 15,328 83 (4) 10,556 45,128 1,250 46,378
  Effect of IFRS 15 implementation - - - - 340 340 - 340
  JANUARY 1, 2018 restated data* 19,165 15,328 83 (4) 10,896 45,468 1,250 46,718
  Net profit for the reporting period - - - - 1,281 1,281 15 1,296
  Other comprehensive income - - 28 4 1 33 - 33
  COMPREHENSIVE INCOME FOR THE PERIOD - - 28 4 1,282 1,314 15 1,329
  Dividend - - - - - - (39) (39)
  Inclusion of companies in consolidation - - - - 27 27 20 47 Settlement of purchase of additional shares in subsidiaries - - - - 34 34 (142) (108)
  Other changes - - - - (1) (1) (1) (2)
  TRANSACTIONS WITH OWNERS - - - - 60 60 (162) (102)
  JUNE 30, 2018 19,165 15,328 111 - 12,238 46,842 1,103 47,945 *restatement data is described in note 4 of these consolidated financial statements.
  Share capital Supplementary capital Hedging reserve
  Exchange differences from translation
  Retained earnings Total Non -controlling interests Total equity
  Note 17.1 17.2 JANUARY 1, 2017 19,165 13,730 147 3 9,634 42,679 96 42,775
  Net profit for the reporting period - - - - 1,497 1,497 (2) 1,495
  Other comprehensive income - - (58) (6) - (64) - (64)
  COMPREHENSIVE INCOME - - (58) (6) 1,497 1,433 (2) 1,431
  Retained earnings distribution in subsidiaries - 1,598 - - (1598) - - -
  Dividend - - - - (2) (2) Settlement of purchase of additional shares in subsidiaries - - - - 2 2 (3) (1)
  Other changes - - - - (1) (1)
  TRANSACTIONS WITH OWNERS - 1,598 - - (1,596) 2 (6) (4)
  JUNE 30, 2017 19,165 15,328 89 (3) 9,535 44,114 88 44,202  PGE Group Condensed consolidated interim financial statements for the
  6-month period ended June 30, 2018, in accordance with IFRS EU (in PLN million )

  The additional notes constitute an integral part of the consolidated financial statements. 7 of 63

  CONSOLIDATED STATEMENT OF CASH FLOWS
  Period ended Period ended
  Note June 30, 2018 (unaudited) June 30, 2017 (unaudited) restated data* CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES Gross profit 1,666 1,811
  Income tax paid (370 ) (340)

  Adjustments for:
  Share of profit of associates consolidated under the equity method (43) (1)
  Depreciation, amortisation, disposal and impairment losses 1,844 1,513
  Interest and dividend, net 188 65
  Profit / loss on investing activities (5) 43
  Change in receivables 227 348
  Change in inventories (391 ) (99)
  Change in liabilities, excluding loans and borrowings (380 ) (324 )
  Change in other non -financial assets, prepayments and CO2 emission allowances 436 830
  Change in provisions (430) (508)
  Other (59) (56)
  NET CASH FROM OPERATING ACTIVITIES 2,683 3,282
  CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES
  Purchase of property, plant and equipment and intangible assets (2,847 ) (2,948)
  Recognition of deposits with maturity over 3 months (213 ) (202)
  Termination of deposits with maturity over 3 months 200 2,485
  Purchase of financial assets (81) (218)
  Sale of subsidiaries after offsetting sold cash - 272
  Inclusion of companies in consolidation 18 -
  Interest received - 10
  Other 18 10
  NET CASH FROM INVESTING ACTIVITIES (2,905 ) (591)
  CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES
  Increase in stake in Group companies (111) -
  Proceeds from loans, borrowings and issue of bonds 337 8
  Repayment of loans, borrowings, bonds and finance leasing (1,180 ) (91)
  Interest paid (172 ) (156)
  Other 4 (3)
  NET CASH FROM FINANCING ACTIVITIES (1,122) (242)
  NET CHANGE IN CASH AND CASH EQUIVALENTS (1,344 ) 2,449 Net exchange differences (3) (3)
  CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE BEGINNING OF PERIOD 15.2 2,551 2,666
  CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE END OF PERIOD 15.2 1,207 5,115
  * restatement of comparative data is described in note 4 of these consolidated financial statements.  PGE Group Condensed consolidated interim financial statements for the
  6-month period ended June 30, 2018, in accordance with IFRS EU (in PLN million )

  The additional notes constitute an integral part of the consolidated financial statements. 8 of 63

  GENERAL INFORMATION, BASIS FOR PREPARATION OF FINANCIAL STATEMENTS AND
  OTHER EXPLANATORY INFORMATION
  1. General information
  1.1 Information on the parent
  PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. ("Parent," "Company,” "PGE S.A.”) was founded on the basis of the Notary Deed of August 2, 1990
  and registered in the District Court in Warsaw, XVI Commercial Department on September 28, 1990. The Company was registered in the
  National Court Register of the District Court for the capital city of Warsaw, XII Commercial Department, under no. KRS 0000059307. The
  Company's reg istered office is in Warsaw, ul. Mysia 2.
  As at January 1, 2018 and on the date on which these financial statements were published, the Company's Management Board was as
  follows:
   Henryk Baranowski – President of the Management Board,
   Wojciech Kowalczyk – Vice-President of the Management Board,
   Marek Pastuszko – Vice -President of the Management Board,
   Paweł Śliwa – Vice -President of the Management Board,
   Ryszard Wasiłek – Vice -President of the Management Board,
   Emil Wojtowicz – Vice -President of the Management Board.
  Ownership structure
  As at June 30, 2018, the parent's ownership structure was as follows:
  State Treasury Other shareholders Total
  As at December 31, 2017 57.39% 42.61% 100.00%
  As at June 30, 2018 57.39% 42.61% 100.00%
  The ownership structure as at particular reporting dates was prepared on the basis of data available to the Company.
  According to information known to the Company as of the date on which these financial statements were prepared, the State Treasury
  was the only sharehold er with at least 5% of votes at the general meeting of PGE S.A.
  1.2 Information on PGE Group
  PGE Group ("PGE Group," "Group" , “CG PGE”, “Capital Group PGE” ) includes the parent, PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., 59
  consolidated subsidiaries, 3 associates and 1 jointly controlled entity. For additional information about subordinated entities included in
  the consolidated financial statements please refer to note 1.3.
  These consolidated financial statements of PGE Group comprise financial data for the period from January 1, 2018 to June 30, 2018
  (“financial statements”, “consolidated financial statements”) and include comparative data for the period from January 1, 2017 to June
  30, 2017.
  These condensed consoli dated interim financial statements do not cover all of the information and disclosures required in annual
  financial statements and they should be read in conjunction with the Group's consolidated financial statements for the year ended
  December 31, 2017, approved for publication on March 6, 2018.
  The financial statements of all subordinated entities were prepared for the same reporting period as the financial statements of the
  parent company, using consistent accounting principles.  PGE Group Condensed consolidated interim financial statements for the
  6-month period ended June 30, 2018, in accordance with IFRS EU (in PLN million )

  The additional notes constitute an integral part of the consolidated financial statements. 9 of 63

  PGE Group companies' core activities are as follows:
   production of electricity,
   distribution of electricity,
   wholesale and retail trade in electricity, energy origin rights, CO 2 emission allowances and gas,
   production and distribution of heat,
   provision of other services rela ted to these activities
  Business activities are conducted under appropriate concessions granted to particular Group companies.
  Going concern
  These financial statements were prepared under the assumption that the Group's companies will continue to operate as a going
  concern in the foreseeable future. As at the date of the approval of these consolidated financial statements, there is no evidence
  indicating that the significant Group companies will not be able to continue their business activities as a going concern.
  Changes in accounting policies
  The same accounting rules (policies) and calculation methods were applied in these financial statemen ts as in the most recent annual
  financial statements, except for changes resulting from the entry into force of IFRS 9 Financial Instruments and IFRS 15 Contracts with
  Customers A detailed description of the changes is presented in note 4. These financial statements should be read in conjunction with
  PGE Group's consolidated financial statements for the year ended December 31, 2017, published on March 6, 2018.
  1.3 PGE Group's composi tion
  During the reporting period, PGE Group consisted of the following subsidiaries, consolidated directly and indirectly:
  Entity Entity holding stake
  Stake held by PGE Group entities as at June 30, 2018
  Stake held by PGE Group entities as at December 31, 2017 SEGMENT: SUPPLY
  1. PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Warsaw Parent
  2. PGE Dom Maklerski S.A. Warsaw PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. 100.00% 100.00%
  3. PGE Trading GmbH Berlin PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. 100.00% 100.00%
  4. PGE Obrót S.A. Rzeszów PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. 100.00% 100.00%
  5. PGE Centrum sp. z o.o. Warsaw PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. 100.00% 100.00%
  6. PGE Nowa Energia sp. z o.o. Warsaw PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. 100.00% 100.00%
  7. ENESTA sp. z o.o. Stalowa Wola PGE Obrót S.A. 87.33% 87.33%
  8. PGE Paliwa sp. z o.o. Kraków PGE Energia Ciepła S.A. 100.00% 100.00%
  SEGMENT: CONVENTIONAL GENERATION
  9. PGE GiEK S.A. Bełchatów PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. 100.00% 100.00%
  10. PGE Energia Ciepła S.A. Warsaw PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. 100,00% 99.52%
  11. PGE Toruń S.A. Toruń PGE Energia Ciepła S.A. 95.22% 95.22%
  12. PGE Gaz Toruń sp. z o.o. Warsaw PGE Energia Ciepła S.A. 50.04% 50.04%
  13. Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. Wrocław PGE Energia Ciepła S.A. Investment III B.V. 25.81% 32.26% 17.74% 32.26%
  14. Elektrociepłownia Zielona Góra S.A. Zielona Góra Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. 98.40% 98.40%
  15. ELBIS sp. z o.o. Rogowiec PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. 100.00% 100.00%
  16. MEGAZEC sp. z o.o. Bydgoszcz PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. 100.00% 100.00%
  17. MegaSerwis sp. z o.o. Bogatynia PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. 100.00% 100.00%
  18. „ELMEN” sp. z o.o. Rogowiec PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. 100.00% 100.00%
  19. Przedsiębiorstwo Usługowo -Produkcyjne „ELTUR -SERWIS” sp. z o.o. Bogatynia PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. 100.00% 100.00%
  Przedsiębiorstwo Usługowo -Produkcyjne „TOP SERWIS” sp. z o.o. Bogatynia PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. - 100.00%
  20. Przedsiębiorstwo Transportowo -Sprzętowe „BETRANS” sp. z o.o. PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. 100.00% 100.00%


  PGE Group Condensed consolidated interim financial statements for the
  6-month period ended June 30, 2018, in accordance with IFRS EU (in PLN million )

  The additional notes constitute an integral part of the consolidated financial statements. 10 of 63

  Bełchatów
  21. Przedsiębiorstwo Wulkanizacji Taśm i Produkcji Wyrobów Gumowych BESTGUM POLSKA sp. z o.o. Rogowiec PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. 100.00% 100.00%
  22. RAMB sp. z o.o. Piaski PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. 100.00% 100.00%
  23. EPORE sp. z o.o. Bogatynia PGE GiEK S.A. 85.38% 85.38%
  24. „Energoserwis – Kleszczów” sp. z o.o. Rogowiec PGE GiEK S.A. 51.00% 51.00%
  25. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o. Zgierz PGE GiEK S.A. 50.98% 50.98%
  SEGMENT: RENEWABLES
  26. PGE Energia Odnawialna S.A. Warsaw PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. 100.00% 100.00%
  27. Elektrownia Wiatrowa Baltica -1 sp. z o.o. Warsaw PGE Energia Odnawialna S.A. 100.00% 100.00%
  28. Elektrownia Wiatrowa Baltica -2 sp. z o.o. Warsaw PGE Energia Odnawialna S.A. 100.00% 100.00%
  29. Elektrownia Wiatrowa Baltica -3 sp. z o.o. Warsaw PGE Energia Odnawialna S.A. 100.00% 100.00%
  PGE Energia Natury PEW sp. z o.o. Warsaw PGE Energia Odnawialna S.A. - 100.00%
  30. PGE Klaster sp. z o.o. Warsaw PGE Energia Odnawialna S.A. 100.00% 100.00%
  SEGMENT: DISTRIBUTION
  31. PGE Dystrybucja S.A. Lublin PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. 100.00% 100.00%
  SEGMENT: OTHER ACTIVITY
  32. PGE EJ 1 sp. z o.o. Warsaw PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. 70.00% 70.00%
  33. PGE Systemy S.A. Warsaw PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. 100.00% 100.00%
  34. PGE Sweden AB (publ) Stockholm PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. 100.00% 100.00%
  35. Investment III B.V. Amsterdam PGE Energia Ciepła S.A. 100.00% 100.00%
  36. PGE Synergia sp. z o.o. Warsaw PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. 100.00% 100.00%
  37. „Elbest” sp. z o.o. Bełchatów PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. 100.00% 100.00%
  38. Elbest Security sp. z o.o. Bełchatów PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. 100.00% 100.00%
  39. PGE Inwest 2 sp. z o.o. Warsaw PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. 100.00% 100.00%
  40. PGE Inwest 5 sp. z o.o. Warsaw PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. 100.00% 100.00%
  41. PGE Ventures sp. z o.o. Warsaw PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. 100.00% 100.00%
  42. PGE Inwest 8 sp. z o.o. Warsaw PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. 100.00% 100.00%
  43. PGE Inwest 9 sp. z o.o. Warsaw PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. 100.00% 100.00%
  44. PGE Inwest 10 sp. z o.o. Warsaw PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. 100.00% 100.00%
  45. PGE Inwest 11 sp. z o.o. Warsaw PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. 100.00% 100.00%
  46. PGE Inwest 12 sp. z o.o. Warsaw PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. 100.00% 100.00%
  47. PGE Inwest 13 S.A. Warsaw PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. 100.00% 100.00%
  48. PGE Inwest 14 sp. z o.o. Warsaw PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. 100.00% 100.00%
  49. PGE Inwest 16 sp. z o.o. Warsaw PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. 100.00% 100.00%
  50. PGE Inwest 17 sp. z o.o. Warsaw PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. 100.00% 100.00%
  51. PGE Inwest 18 sp. z o.o. Warsaw PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. 100.00% 100.00%
  52. PGE Inwest 19 sp. z o.o. Warsaw PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. 100.00% 100.00%
  53.
  Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Energia S.A. (formerly PGE Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.) Warsaw
  PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. 100.00% 100.00%


  PGE Group Condensed consolidated interim financial statements for the
  6-month period ended June 30, 2018, in accordance with IFRS EU (in PLN million )

  The additional notes constitute an integral part of the consolidated financial statements. 11 of 63

  54. BIO -ENERGIA sp. z o.o. Warsaw PGE Energia Odnawialna S.A. 100.00% 100.00%
  55. Przedsiębiorstwo Transportowo -Usługowe „ETRA” sp. z o.o. Białystok PGE Dystrybucja S.A. 100.00% 100.00%
  56. Energetyczne Systemy Pomiarowe sp. z o.o. Białystok PGE Dystrybucja S.A. 100.00% 100.00%
  57. PGE Ekoserwis sp. z o.o. Wrocław PGE Energia Ciepła S.A. 84.15% 84.15%
  58. ZOWER sp. z o.o. * Czerwionka -Leszczyny PGE Energia Ciepła S.A. 100.00% 100.00%
  59. Przedsiębiorstwo Usługowo - Handlowe TOREC sp. z o.o. * Toruń PGE Toruń S.A. 50.04% 50.04%
  60. Zakłady Pomiarowo -Badawcze Energetyki Energopomiar sp. z o.o. * Gliwice
  PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. PGE Energia Ciepła S.A.
  22.78% 22.14% 7.38%
  22.78% 22.14% 7.38%
  * During the present period, three subsidiaries were included in consolidation that previously had not been consolidated due to
  immateriality:
   ZOWER sp. z o. o.
   Przedsiębiorstwo Usługowo - Handlowe TOREC sp. z o.o.
   Zakłady Pomiarowo -Badawcze Energetyki Energopomiar sp. z o.o.
  The table above includes the following changes in the structure of PGE Group companies subject to full consolidation which took place
  during the period ended June 30, 2018:
   On February 26, 2018, a resolution was adopted to merge Przedsiębiorstwo Usługowo -Produkcyjne ELTUR -SERWIS Sp. z o.o. (the
  acquiring company) with Przedsiębiorstwo Usługowo -Produkcyjne „TOP SERWIS” sp. z o.o. (the acquired company). The merger
  was register ed at the National Court Register on April 12, 2018.
   On March 27, 2018, a resolution was adopted to merge PGE Energia Odnawialna S.A. (the acquiring company) and PGE Energia
  Natury PEW sp. z o.o. (the acquired company). The merger was registered at the Nat ional Court Register on May 2, 2018.
  The aforementioned mergers did not have any impact on these financial statements.
   On March 7, 2018 and May 7, 2018, PGE S.A. purchased respectively 3,285 and 2,970 shares of PGE Energia Ciepła S.A. in a
  mandatory squeez e out procedure pursuant to art. 418 1 of the Polish Commercial Companies Code. On May 18, 2018, PGE S.A.
  purchased 336,473 shares of PGE Energia Ciepła S.A. in a mandatory squeeze out procedure pursuant to art. 418 of the Polish
  Commercial Companies Code. As a result of these transactions, PGE S.A. currently holds a 100% interest in PGE Energia Ciepła S.A.
  The price paid for the shares was PLN 13 million.
   As a result of a subscription to sell 2,383,999 ordinary bearer shares of Zespół Elek trociepłowni Wrocł awskich KOGENE RACJA
  Spółka Akcyjna ("KOGENERACJA"), announced on February 1, 2018, PGE Energia Ciepła S.A. on March 14, 2018 purchased
  1,202,172 shares in the Company, entitling to 1,202,172 votes at KOGENERACJA's general meeting and constituting (after
  rounding to the nearest one -hundredth of percent) 8.07% of KOGENERACJA's total shares and general meeting votes. The price
  paid for the shares was PLN 98 million. As of the date of these financial statements were prepared, PGE Group held 58.07% of the
  total number of votes at KOGENERACJA's general meeting.
  As a result of the purchase of shares in PGE Energia Ciepła S.A. and KOGENERACJA, equity attributable to PGE Group increased by PLN
  34 million, while equity attributable to non -controlling interests decreas ed by PLN 142 million.
  Furthermore, on June 20, 2018 the management boards of PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. and PGE Energia Ciep ła
  S.A. agreed and signed a "De merger plan for PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.," pursuant to which the following
  branches of PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna will be carved out from PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. and
  into PGE Energia Ciepła S.A.:
   Elektrociepłownia Kielce,
   Elektrociepłownia Gorzów,
   Elekt rociepłownia Rzeszów,
   Elektrociepłownia Lublin Wrotków,
   Elektrociepłownia Zgierz,
   Zespół Elektrociepłowni Bydgoszcz.
  The demerger proces s is expected to be accomplished at the turn of 2018 and 2019 .
  1.4 Accounting for new acquisitions
  Accounting for acquisiti on of EDF companies in Poland
  The transaction between PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. and EDF International SAS and EDF Investment II B.V. concerning the sale
  of EDF's assets in Poland pursuant to a Conditional Share Sale Agreement of May 19, 2017, was finalised on November 13, 2017. Initial
  recognition of the acquisition of EDF's assets was done for the purposes of the consolidated financial statements for 2017. In the
  present period, a process consisting of the valuation of tangible and intangible asse ts of the acquired entities was completed, so that
  the final accounting for the assets and liabilities of the acquired entities is included in these financial statements.


  PGE Group Condensed consolidated interim financial statements for the
  6-month period ended June 30, 2018, in accordance with IFRS EU (in PLN million )

  The additional notes constitute an integral part of the consolidated financial statements. 12 of 63

  The following table presents a summary of the recognised assets and liabilities as at the acquisition date.
  Values as at November 13, 2017
  Initial recognition Adjustments Final recognition
  Property, plant and equipment and intangible assets 4,710 745 5,455
  Other property, plant and equipment 951 85 866
  Inventories 398 (11) 409
  Cash and cash equivalents 186 - 186
  Other current assets 1,166 1 1,165
  Total assets 7,411 670 8,081
  Loans and borrowings 2,839 - 2,839
  Provisions 478 - 478
  Other liabilities 1,759 (48) 1,807
  Total liabilities 5,076 (48) 5,124
  Net assets of acquired entities 2,335 622 2,957 The following table presents preliminary accounting for the acquisition and goodwill arising on consolidation.
  Values as at November 13, 2017
  Initial recognition Adjustments Final recognition
  Net assets of acquired entities 2,335 622 2,957
  Net assets attributable to non -controlling interests (1,067) (87) (1,154)
  Exclusion of liabilities (subrogation) 2,285 - 2,285
  PGE Group's stake in net assets of acquired entities 3,553 535 4,088
  Cash transferred 1,992 - 1,992
  Subrogation of liabilities 2,285 - 2,285
  Total acquisition price 4,277 - 4,277
  Goodwill arising on consolidation 724 535 189
  The goodwill recognised by PGE Group arises from the fact that in accordance with PGE Group's assumptions discounted cash flows
  from operating activities that will be generated by the acquired assets will be higher than the net asset value of the acquired companies,
  established in accordance with IFRS 3. Goodwill was allocated jointly to all of the acquired district heating assets that constitute a part of
  the Conventional Generation segment.
  The goodwill recognised does not constitute goodwill for tax purposes.
  Due to fair value measurement of assets and final recognition of the acquisition, the net income for the period from November 14 to
  Decembe r 31, 2017 was adjusted by PLN (62) million (of which PLN (60) million was attributable to shar eholders of the parent and PLN
  (2) million to non -controlling interests). The changed data for the comparative period is presented in note 4 to these financial
  statements.
  2. Basis for preparation of financial statements
  2.1 Statement of compliance
  These financial statements are prepared in accordance with International Accounting Standard 34 Interim Financial Reporting and in the
  scope required under the Minister of Finance Regulation of March 29, 2018 on current and periodic information provided by issuers of
  securities and conditions of recognition as equivalent information required by the law of a non -Member State (Official Journal 2018,
  items 512 and 685).
  IFRS comprise standards and interpretations, approved by the International Accounting Standards Board (“IASB”) and the International
  Financial Reporting Interpretation Committee (“IFRIC”).
  2.2 Presentation and functional curr ency
  The functional currency of the parent company and the presentation currency of these consolidated financial statements is Polish Zloty
  ("PLN"). All amounts are in PLN millions (PLNm), unless indicated otherwise.
  For the purpose of translation at the reporting date of items denominated in currency other than PLN the following exchange rates
  were applied:
  June 30, 2018 December 31, 2017 June 30, 2017
  USD 3.7440 3.4813 3.7062
  EUR 4.3616 4.1709 4.2265  PGE Group Condensed consolidated interim financial statements for the
  6-month period ended June 30, 2018, in accordance with IFRS EU (in PLN million )

  The additional notes constitute an integral part of the consolidated financial statements. 13 of 63

  2.3 New standards and interpretations published, not yet effective
  The following standards, changes in already effective standards and interpretations are not endorsed by the European Union or are not
  effective as at January 1, 2018:
  Standard Description of changes Effective date
  IFRS 14 Regulatory Deferral
  Accounts Accounting and disclosure principles for regulatory deferral accounts.
  Standard in the current
  version will not be
  effective in the EU
  Amendments to IFRS 10 and IAS 28

  Deals with the sale or contribution of assets between an investor and its joint
  venture or associate. Postponed indefinitely
  IFRS 16 Leases The standard eliminates the classification of leases as either operating or finance lease in the lessee’s accounts. All contracts which meet the criteria of lease will be recognized as finance lease. January 1, 2019
  Amendments to IFRS 9 These changes apply to the right of early repayment with negative fees. January 1, 2019
  IFRIC 23 Uncertainty over income
  tax treatments
  This interpretation applies to establishing taxable revenue, tax base, unsettled tax
  losses, unused tax rebates and tax rates.
  Janua ry 1, 2019
  Amendments to IAS 28 This amendment concerns measurement of non -current investments in
  associates
  January 1, 2019
  Annual improvements to IFRS (cycle
  2015 -2017)
  A collection of amendments dealing with: IFRS 3 - measurement of existing stake in a joint operation; IFRS 11 - no measurement of existing stake in a joint operation; IFRS 12 - income tax consequences of dividends; IAS 23 - financing costs when an asset is ready for its intended use.
  January 1, 2019
  Amendments to IAS 19 Amendments concern defined -benefit plans. January 1, 2019
  Amendments to the Conceptual
  Framework
  These amendments aim to harmonise the Conceptual Framework January 1, 2020
  IFRS 17 Insurance contracts Defines a new approach to recognising revenue and profit/loss in the period in which insurance services are provided January 1, 2021
  PGE Group intends to adopt the above mentioned new standards, amendments to standards and interpretations published by the
  International Accounting Standards Board but not yet effective at the reporting date, when they become effective.
  Impact of new regulations on PGE Group's consolidated financial statements
  MSSF 16 Leasing
  The new standard changes principles for the recognition of contracts which meet the criteria of lease. The main change is to eliminate
  the classification of leases as either operating leases or finance leases in the lessee’s accounts. All contracts which meet the criteria of a
  lease will be recognised as a finance lease. Adoption of the standard will have the followi ng effect:
   in the statement of financial position: increase of non -financial non -current assets and financial liabilities,
   in the statement of comprehensive income: decrease of operating expenses (other than depreciation/amortisation), increase
  of depreci ation/amortisation and finance costs.
   increase in net debt and net debt to EBITDA due to proportionally higher increase in financial liabilities than decrease in
  operating expenses other than depreciation /amortization
  PGE is currently analysing the potenti al impact of IFRS 16 on its future financial statements. The analysis focuses particularly on the issue
  of potential impact of the standard on the receipt of free perpetual usufruct rights to land, easement contracts and road lane
  occupation contra cts. Analysis of the standard has not been finished yet.
  Other standards
  The other standards and amendments should not have a major impact on PGE Group's future financial statements.  PGE Group Condensed consolidated interim financial statements for the
  6-month period ended June 30, 2018, in accordance with IFRS EU (in PLN million )

  The additional notes constitute an integral part of the consolidated financial statements. 14 of 63

  2.4 Professional judgment of management and estimates
  In the process of applying accounting rules with regards to the below issues, management has made judgements and estimates that
  affect the amounts presented in the consolidated financial statements, including in other explanatory information. The estimates are
  based on the best kno wledge of the Management Board relating to current and future operations and events in particular areas.
  Detailed information on the assumptions made is presented below or in respective explanatory notes.
   In the previous reporting periods PGE Group recogni sed impairment losses on assets, in particular of property, plant and
  equipment. In the present period, the Group conducted impairment tests. Estimate of recoverable amount of property, plant and
  equipment is based on a number of significant assumptions to the factors, realisation of which is uncertain and mostly beyond
  PGE Group's control. The Group believes that it has assumed the most accurate volumes and values. Nevertheless, realisation of
  the particular assumptions may diverge from the ones establishe d by the Group.
   In the present period, PGE Group finished accounting for the acquisition of EDF's assets in Poland. Accounting for the acquisition
  required the fair values of the acquired assets and liabilities to be established. Especially, the fair value of the acquired tangible
  and intangible assets required the adoption of a range of assumptions such as technical and functional state or the replacement
  value. In performing these measurements, the Group was assisted by independent experts. The change in the value of assets and
  liabilities had an impact on the final calculation of goodwill.
   Provisions are liabilities of uncertain amount or timing. During the reporting period, the Group changed estimates regarding the
  validity or amounts of some provisions. Changes in estimates are presented in note 18 of these consolidated financial statements.
   Uncertainties concerning tax treatment are described in note 22 to the consolidated financial statements.

  No significant changes in the value of estimates having impact on these consolidated financial statements took place.
  3. Impairment tests on property, plant and equipment, intangible assets and goodwill
  Property, plant and equipment is PGE Group's most significant group of assets. Due to changeable macroeconomic conditions PGE
  Group regularly verifies the impairment indicators of its assets. When assessing the market situation PGE Group uses both its own
  analytical tools and independent think tanks’ support.
  In previous reporting periods, PGE Group recognized subs tantial impairment allowances of property, plant and equipment of
  Conventional Generation segment and the Renewables segment. Key assumptions and results of impairment test conducted in 2017
  are described in PGE Group's consolidated financial statements for 2017.
  In the current reporting period, the Group analysed impairment indications and identified factors that could result in changes to the
  asset values in the above segments.
  External factors
   Market capitalisation of PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. remaining below net asset book value;
   Publication of draft Act of March 16, 2018, on the promotion of high -cogeneration electricity, which sees support for all
  existing cogeneration installations. A reduction of support for gas -fired generating units after 2018 vs assumptions adopted in
  2017 was introduced alongside inclusion of hard coal -fired generating units in the support system;
   Positive regulatory changes concerning wind farm maintenance costs in the Renewables segment due to legislative changes in
  respect of the act of May 20, 2016, on investments in wind farms ("Act") resulting from the entry into force of the act of June 7,
  2018, on amendment of the act on renewables and certain other acts ("Renewables Act"). In particular, the Renewables Act
  introduces a change in the definition of wind farm by re-introducing the wording contained in the act of July 7, 1994 -
  Construction Law. In accordance with the justification in the Renewables Act, this should clear up interpretation doubts with
  regard to property tax bases for wind farms, which arose after January 1, 2017. Given the change in the Act in the above scope,
  wind farms will not be considered entirely as structures, which will translate into lower property tax expenses. Tax base
  changes are in effect retrospectively, from January 1, 2018.
  Following analysis of these factors, the Group conducted asset impairment tests as at May 31, 2018, recognised as at June 30, 2018, for
  the Conventional Generation segment, in which goodwill is assigned, and for the Renewables segment.
  Macroeconomic assumptions
  The key price assumptions, i.e. the price of electricity, CO 2 emission allowances, hard coal, gas, and assumptions related to production at
  most of the Group's installations were derived from a study prep ared by an independent expert.
  Electricity price forecasts assume growth in market prices by several percent during the forecast period, after a surge in 2020 in relation
  to 2019 prices.
  Price forecasts for CO 2 emission allowances see dynamic market price growth in successive years covered by the forecast.
  Hard coal price forecasts see growth in market prices by several percent annually during the period to 2025 and 2-3% growth annually
  after 2025.
  Gas price forecasts see average annual growth in the perio d to 2022 at approx. 7% and growth of approx. 4% annually in the years
  thereafter.


  PGE Group Condensed consolidated interim financial statements for the
  6-month period ended June 30, 2018, in accordance with IFRS EU (in PLN million )

  The additional notes constitute an integral part of the consolidated financial statements. 15 of 63

  The forecast for prices of energy certificates of origin was drafted by PGE S.A.'s team of internal experts, based on a demand -supply
  balance. It was assumed that auctions will be the dominant support mechanism. The forecast for prices of renewable energy certificates
  of origin assume growth until 2021. In later years, prices will be in decline until 2025 (except for 2023) and will remain steady thereafter.
  For production covered by contracts the prices and settlement terms used in these contracts during their validity were adopted. As
  compared to the assumptions adopted in 2017, price forecasts for certificates of origin for 2018 -2019 were updated so as to adapt
  them to curr ent market conditions.
  The forecast for revenue from the capacity market from 2021 was prepared by PGE S.A.'s internal team based on expert assumptions,
  including results of the British capacity market, among other things. These assumptions remain largely unchanged as compared to the
  tests carried out in 2017.
  Revenue from regulatory system services was based on existing bilateral agreements with PSE S.A.
  Unit availability was estimated based on repair plans, taking into account statistical failure rates.
  3.1 Description of assumptions for the Conventional Generation segment
  Impairment tests were conducted on May 31, 2018, on cash generating unit (“CGU”) basis by establishing their recoverable amounts.
  Determining fair value for very large groups of assets for which there is no active market and there are few comparable transactions is
  very difficult in practice. In the case of power plants and mines for which a value on the local market should be determined there are no
  observable fair values. Given the above, the recoverable value of the analysed assets was estimated on the basis of discounted net cash
  flow method which relied on financial projections prepared for the period from June 2018 to 2030. For generating units with expected
  periods of economic useful lives in excess of 2030, a residual value was determined for the remaining service time. According to the
  Group, financi al projections longer than five years are justified due to significant and long -term effects of projected changes in the
  regulatory environment. Using longer projections, recoverable amounts may be determined more reliably.
  Detailed segment assumptions
  Presented below are the key assumptions having impact on estimates of the useful value of CGU:
   classification as one CGU of the following:
   Branch KWB Bełchatów and Branch Elektrownia Bełchatów ("Bełchatów complex").
   Branch KWB Turów and Branch Elektrownia Turów ("Turów complex").
  given the technological and economic links between these branches,
   classification as three separate CGUs of Elektrownia Dolna Odra, Elektrownia Szczecin and Elektrownia Pomorzany, which are the
  part of Branch Zespół Elektrowni Dolna Odra
   specific units of PGE EC S.A. being considered as separate CGUs (Rybnik branch - Elektrownia Rybnik), branch 1 in Kraków
  (Elektrownia Kraków), branch Wybrzeże (Elektrociepłownia Gdańsk, Elektrociepłownia Gdynia),
   three production facili ties owned by KOGENERACJA S.A. being considered as one CGU (Elektrociepłownia Wrocław,
  Elektrociepłownia Czechnica, Elektrociepłownia Zawidawie).
   receipt of a quantity of free -of-charge CO 2 emission allowances for the purposes of electricity generation for 2018 -2020 for
  specific cash generating units in accordance with Poland's application for a transition allocation of free emission allowances for
  the modernisation of electricity generation activities pursuant to art. 10c sec. 5 of directive 2003/87/EC of the European
  Parliament and the Council (derogation application), which meets the requirements of Commission Decision of July 13, 2012. As
  regards heat generation, free -of-charge allowances were taken into account in accordance with the list of quantities of CO 2
  emission allowances allocated for heat for 2013 -2020 published by the Environment Ministry,
   take into account the allocation of free CO 2 emission allowances in the period 2021 -2030 only for system district heating and
  high -efficiency cogeneration, based on the 2020 level and assuming annual reduction by 2.2%,
   assumption for conventional plants that during the residual period there will be support from the capacity market or equivalent,
   inclusion of support system for high -efficiency cogeneration for a maximum period of 15 years (however no later than until 2035
  for existing units and 2043 for new ones). It is assumed that once support for cogeneration ends, these units will participate in
  capacity auctions on the capacity market. During the residual period there will be support from the capacity market or equivalent,
   take into account work cost optimisation resulting from current work plans , among other things,
   maintain production capacities as a result of replacement -type investments,
   take into account development investments for which construction work has begun,
   adopt WACC for the projection period at 7.29%.
  Certain significant regulatory assumptions adopted for impairment tests are outside of PGE Group's control and their realisation is not
  guaranteed. This especially applies to issues concerning the final shape of the Polish capacity market, support for cogeneration after
  2018 and the allocation of free CO 2 emission allowances after 2020. In these areas, the Group uses existing assumptions as to the
  development of regulations that carry risk. Changes in these regulations in the future versus PGE's existing expectations might have an
  impac t on the recoverable amounts of generating assets in the Conventional Generation segment.
  Nonetheless, according to the Group, the adoption of such assumptions is justified given the expected changes in the regulatory
  framework. The assumptions that are reflected in cash flows constitute a real scenario in terms of method and period, according to the
  Group. However, it cannot be ruled out that the final shape and period for these solutions will be different from the assumptions.


  PGE Group Condensed consolidated interim financial statements for the
  6-month period ended June 30, 2018, in accordance with IFRS EU (in PLN million )

  The additional notes constitute an integral part of the consolidated financial statements. 16 of 63

  Impairment tests in the Conventional Generation segment were carried out for two CGU groups: generating assets owned by PGE
  Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. and separately for PGE Energia Ciepła S.A. and its subsidiaries. As explained in note 1.4 to
  these financial statements, as a result of the acquisition of EDF's assets, goodwill arose and was subsequently allocated to the acquired
  heating assets.
  As at May 31, 2018, the value of tested property, plant and equipment and intangible assets at PGE GiEK S.A. amounted to
  PLN 4,223 million. As a result of the asset impairment test, the Group estimated the useful value of the assets being test at PLN 36,626
  million, in connection with which it concluded that there is no need to recognise or reverse impairment allowances on these assets.
  As at May 31, 2018, the value of tested property, plant and equipment and intangible assets at PGE Energia Ciepła S.A. and its
  subsidiaries, concerning heating assets belonging to the Conventional Generation segment, amounted to PLN 4,686 million (including
  PLN 189 million in goodwill). As a result of the asset impairment test, the Group estimated the useful value of the assets being test at
  PLN 5,289 million, in connection with which it concluded that there is no need to recognise impairment allowances on these assets.
  3.2 Description of assumptions for the Renewables segment
  Impairment tests were conducted as at May 31, 2018, on cash generating unit basis by establishing their recoverable amounts. The
  recoverable value of the analysed assets was estimated on the basis of discounted net cash flow method which relied on the financial
  projections prepared for the assumed useful life of the particular CGU in the case of wind farms or for 2018 -2037 in the case of other
  CGUs. According to the Group, financial projects longer than five years are justified because the property, plant and equipment used by
  the tested entities have significant longer useful lives and also due to significant and long -term effects of projected changes in the
  regulatory environment.
  Detailed segment assumptions
  Presented below are the key assumptions having impact on estimates of the useful value of CGU:
   classification as a separate CGU of the following:
   Pumped -storage power plants
   Other hydropower plants
   Wind farms
   production of electricity and energy origin certificates was estimated based on historic data and expert estimates prepared for
  investment purposes, adjusted by the availability of units;
   recognition of cash flows concerning contractual penalties and damages awarded in disputes with Enea S.A. and Energa Obrót
  S.A. in amounts resulting from the contracts or calculated as the difference between the contract prices of energy origin
  certificates and market prices;
   decline in property tax expen ses in 2018; In accordance with the assumptions adopted for the impairment tests as at
  December 31, 2017, the lower property tax base was adopted starting from 2019.
   maintain production capacities as a result of replacement -type investments,
   adopt WACC for the projection period at 7.29%.
  As at May 31, 2018, the value of tested property, plant and equipment and intangible assets at PGE Energetyka Odnawialna amounted
  to PLN 2,289 million. As a result of the asset impairment test, the Group estimated the usefu l value of the assets being test at
  PLN 5,238 million, in connection with which it concluded that there is no need to recognise or reverse impairment allowances on these
  assets.  PGE Group Condensed consolidated interim financial statements for the
  6-month period ended June 30, 2018, in accordance with IFRS EU (in PLN million )

  The additional notes constitute an integral part of the consolidated financial statements. 17 of 63

  4. Changes in accounting principles and data presentation
  New standards and interpretations which became effective on January 1, 2018
  The accounting principles (policies) applied in preparing these consolidated financial statements are consistent with those applied in
  preparing the Group's consolidated financial statements for 201 7, except as stated below. The following amendments to IFRSs are
  applied in these financial statements in line with their effective dates. Amendments relating to IFRS 9 and IFRS 15 as wel l as a change in
  method of outgoing for CO 2 emission allowances are described below. The other amendments did not have material impact on the
  presented and disclosed financial information or they were not applicable to the Group's transactions:
   Amendments to IFRS 2 - Classification and measurement of share -based payment transactions
   Amendments to IFRS 4 - Application of IFRS 9 Financial instruments jointly with IFRS 4 Insurance contracts
   Amendments resulting from IFRS annual improvement cycle 2014 -2016 - amendments to IFRS 1, IAS 28;
   Amendments to IAS 40 - Classification of properties: i.e. transfer from investment property to other groups of assets.
   Amendments to IFRIC 22 - Guidelines specifying determination of the date of a transaction and related spot foreign exchange rate
  to be used in case foreign currency payments are made.
  IFRS 9 Financial instruments
  IFRS 9 replaced IAS MSR 39 Financial instruments: recognition and measurement and is effective for annual periods beginning on or
  after January 1, 2018. IFRS addressed three area s related to financial instruments: classification and measurement, impairment and
  hedge accounting.
  Financial assets are subject to classification in the following categories of financial instruments:
   measured at amortised cost;
   measured at fair value through other comprehensive income ("FVTOCI");
   measured at fair value through profit or loss ("FVTPL").
  The classification of financial assets is based on the business model and characteristics of cash flows.
  A debt instrument is measured at amortised cos t if both of the following conditions are met:
   the objective of the entity's business model is to hold the financial asset to collect the contractual cash flows;
   the contractual terms of the financial asset give rise on specified dates to cash flows that are solely payments of principal and
  interest on the principal amount outstanding (SPPI test).
  A debt instrument is measured at FVTOCI if both of the following conditions are met:
   the financial asset is held within a business model whose objective is achiev ed by both collecting contractual cash flows and
  selling financial assets;
   the contractual terms of the financial asset give rise on specified dates to cash flows that are solely payments of principal and
  interest on the principal amount outstanding (SPPI test).
  All other debt instruments which are not meet above, must be measured at fair value through profit or loss (FVTPL).
  All equity investments are measured at fair value. If an equity investment is not held for trading, the Group can make an irrevocable
  decision to recognise changes at FVTOCI if the instrument is not held for trading . For equity instruments held for trading, changes in fair
  value are recognised in profit or loss.
  All standard transactions of purchase or sell of financial assets are recognised at the transaction date, i.e. at the date on which the entity
  committed to purchase the asset. Standard transactions of purchase or sell of financial assets are transactions which delivery of the
  asset is explicitly stated by law or customs in a given market.
  An impairment model is based on expected credit losses and its scope covers the following:
   Financial assets measured at amortised cost;
   Financial assets measured at FVTOCI;
   Loan commitments when there is a pre sent obligation of starting point ;
   Guarantee contracts to which IFRS 9 is applied;
   Lease receivables within the scope of IAS 17;
   Contract assets within the scope of IFRS 15.
  The Group applies requ irements concerning impairment in order to recognise and measure impairment on expected credit losses on
  these financial assets that are measured at fair value through other comprehensive income. A loss allowances is recognised in other
  compre hensive income and does not reduce the balance sheet value of the financial asset in the statement of financial position.  PGE Group Condensed consolidated interim financial statements for the
  6-month period ended June 30, 2018, in accordance with IFRS EU (in PLN million )

  The additional notes constitute an integral part of the consolidated financial statements. 18 of 63

  With the exception of purchased or originated credit impaired financial assets, expected credit losses are required to be measured
  through a loss allowance at an amount equal to:
   the 12-month expected credit losses (expected credit losses that result from those default events on the financial instrument
  that are possible within 12 months after the reporting date); or
   full expected cre dit losses over the life of the financial instrument. These losses should be recognised when the relevant
  financial instrument expires.
  The impairment of a financial asset if the credit risk of that financial instrument has increased significantly since initial recognition,
  regardless of whether it was measured separately or collectively, should take into account all rational and documentable information,
  including forward -looking data.
  The Group applies the following rules for estimating and recognising the loss allowances on financial assets:
   for trade receivables from significant clients that are subject to a credit risk assessment procedure, the Group estimates
  expected credit losses based on a model used to evaluate this risk on the basis of ratings ass igned to counterparties; ratings
  have a likelihood of default assigned, which is adjusted to reflect impact of macroeconomic factors;
   for receivables from mass or clients not covered by the credit risk assessment procedure, the Group estimates expected cre dit
  losses based on an analysis of the likelihood of credit losses in each age ing structure ;
   for deposits in banks, the Group estimates expected credit losses based on a model used to evaluate this risk on the basis of
  ratings assigned to banks by external institutions; ratings have a likelihood of default assigned, which is adjusted to reflect
  impact of macroeconomic factors;
  The Group classified financial liabilities in one of the following categories:
   measured at amortised cost;
   measured at fair value through profit or loss.
  After analysis, the Group decided not to implement the changes resulting from IFRS 9 regarding hedge accounting from January 1, 2018.
  The Group applied IFRS 9 from January 1, 2018, without restating its comparative data.
  The Group analysed the business model as at the first date of application of IFRS 9, i.e. January 1, 2018, and subsequently applied
  retrospectively, regardless of what business model was used in previous reporting periods on these assets for which recognition had not
  ceased prior to January 1, 2018. The Group analysed compliance with SPPI criteria based on facts and circumstances at the moment of
  the initial recognition of financial assets.
  If PGE Group had applied IFRS 9 in its financial statements for 2017, impairme nt losses on financial assets as at December 31, 2017,
  would have been approx. PLN 4 million higher. Equity as at December 31, 2017 would have decreased by about PLN 4 million gross (no
  impact on deferred tax).
  Due to the insignificant impact of the new standard, its effects were not recognised in retained earnings as at of January 1, 2018.
  Starting from January 1, 2018, PGE Group recognises expected credit losses in accordance with IFRS 9 requirements.
  Changes in the classification of financial instruments resulted in the change of name of several items from the statemen t of financial
  position no amounts were reclassified between items.
  IFRS 15 Revenue from contracts with customers
  IFRS 15 repeals IAS 11 Construction Contracts , IAS 18 Revenue and related interpretations and applies to all contracts with customers,
  with the exception of those that fall under the scope of other standards. The new standard establishes the Five Step Model for
  recognising revenue from contracts with customer s. According to IFRS 15, revenue is recognised in the amount that - according to the
  entity's expectations - is due in exchange for delivery of the goods or services to the customer.
  Revenue is recognised so as to depict the transfer of promised goods or services to customers in an amount that reflects the
  consideration to which the entity expects to be entitled in exchange for those goods or services.  PGE Group Condensed consolidated interim financial statements for the
  6-month period ended June 30, 2018, in accordance with IFRS EU (in PLN million )

  The additional notes constitute an integral part of the consolidated financial statements. 19 of 63

  The Group recognises revenue from a contract with a client only if all of the following criteria are met :
   the parties have executed a contract (in written or verbal form or in accordance with customary trade practices) and are
  obligated to perform their duties;
   the Group is able to identify the rights of each of the parties with regard to the goods or services that are to be transferred;
   the Group is able to identify terms of payment for the goods or services that are to be transferred;
   the contract has commercial substances;
   it is probable that the consideration to which the entity is entitled to in exchange for the goods or services will be collected.
  Upon contract execution, the Group analyses the goods or services covered by the contract with the client and identifies as a
  performance obligation all commitments to provide the client with:
   goods or services (or a bundle of goods or services) that are distinct ; or
   the series of distinct goods or services that are substantially the same and that have the same patt ern of transfer to the
  customer .
  The Group recognises revenue when the performance obliga tion concerning the goods and services is met (or is in the process of being
  met). The transfer of the asset occurs when the client obtains control over the asset, i.e. gains the ability to directly manage the asset
  and obtain largely all other benefits from it.
  The Group transfers control over goods or services over time and thus satisfies the performance obligation and recognises revenue over
  time if one of the following conditions is met:
   the customer simultaneously receives and derives benefits from the Group's consideration as the Group provides the
  consideration;
   as a result of the Group's consideration a new or improved asset is created (e.g. production in progress) and control over this
  asset - as it is created or improved - is exercised by the customer; or
   as a result of the Group's consideration no new asset is created for alternative use by the Group and the Group has an
  enforceable title to pay for the consideration provided thus far.
  For each performance obligation over time, the Group recognises revenue over time, measuring the degree of performance of this
  obligation. The aim of this measurement is to establish progress in performing this obligation to transfer control over goods or services
  promised to the client (i.e. degree of obligation performance).
  The Group applied IFRS 15 from the date it enters into force, i.e. January 1, 2018, without restating its comparative data. In connection
  with this, as at January 1, 2018, the Group recognised PLN 340 million in retained earnings, as a one -off settlement of revenue from
  connection fees, which prior to entry into force of IFRIC 18 Transfers of Assets from Customers , i.e. prior to July 1, 2009, had been
  recognised as deferred income and were settled in time, whereas under IFRS 15 they should be accounted for on a one -off basis when
  the connection is made.
  The impact of applying IFRS 15 on the Group's consolidated financial statements in the first half of 2018, compared to IAS 11, IAS 18 and
  the related interpretations, is presented below.
  June 30, 2018 Connection fees Transition fee and renewables fee Gas distribution and transmission
  June 30, 2018
  Published data without IFRS 15
  STATEMENT OF PROFIT OR LOSS
  SALES REVENUES 12,871 19 307 14 13,211
  COST OF GOODS SOLD (9,854 ) - (307 ) (14) (10,175 )
  GROSS PROFIT 1,666 19 - - 1,685
  Income tax (370 ) (4) - - (374)
  NET PROFIT FOR THE REPORTING PERIOD 1,296 15 - - 1,311

  STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
  Retained earnings 10,942 (340) - - 10,602
  Net profit 1,296 15 - - 1,311
  TOTAL EQUITY 47,945 (325 ) - - 47,620
  Deferred income tax provision 1,371 (70) - - 1,301
  Deferred income and governments grants 694 395 - - 1,089
  TOTAL LIABILITIES 23,097 325 - - 23,422
  PGE Group Condensed consolidated interim financial statements for the
  6-month period ended June 30, 2018, in accordance with IFRS EU (in PLN million )

  The additional notes constitute an integral part of the consolidated financial statements. 20 of 63

  The transition fee and renewables fee, which are collected from end users by PGE Dystrybucja S.A. and PGE Górnictwo i Energetyka
  Konwencjonalna S.A., and then passed on to the Transmission System Operator ("TSO"), constitute a sort of fee collected from
  electricity end users, which is why in accordance with IFRS 15 they should not be treated as revenue. From the beginning of 2018, these
  fees are recognised on a net basis. The renewables fee for 2018 is zero.
  For gas distribution and transmission services, PGE Obrót S.A. serves as intermediary and therefore has no influence over the key
  parameters of the services - this is governed by existing regulations concerning terms for the distribution of gas fuel. PGE Obrót is not
  responsible for failure to perform, or incorrect performance, of framework agreements to provide gas fuel distribution and transmission
  services. It also does not bear the risk of storing inventories prior to this service being provided to the client. It has no influence over the
  prices of distribution and transmission services. Given the above, in accordance with IFRS 15, revenue and costs related to distribution
  and transmission services are recognised in net values from the beginning of 2018.
  The Group decided not to apply early any other standards, interpretations or amendments that were published but are not yet
  effective.
  Changes in applied accounting principles and data presentation
   Change in outgoing method for CO 2 emission allowances
  In previous reporting periods, PGE Group applied the first in, first out method (FIFO) to CO 2 emission allowances. The accounting
  method for CO 2 emission allowances has a direct impact on the measurement of a provision for shortages of free emission allowances,
  which is created in an amount that is equal to the best estimate of costs necessary to perform the redemption obligation with respect to
  CO 2 emission allowances. PGE Group purchases CO 2 emission allowances when sales are contracted, i.e. in a great majority of cases -
  prior to actual emission. Because CO 2 emissi ons concerning contracted sales are purchased both in derivative transactions and on-going,
  the FIFO method did not reflect the commercial substance faithfully how PGE Group secures its demand for allowances. Given the
  above, PGE Group volun tarily changed rules for CO 2 accounting to the detailed identification method. Because when a transaction to
  purchase CO 2 emission allowances, the Group allocates a given bath to the given period and this method credibly presents the
  transaction's economic substance.
  If PGE Group did not changed its accounting policy in this scope, the period ended on and as at June 30, 2018 it would result in:
   cost of own sales and value of provisions for shortages of CO 2 emission allowances would be PLN 98 million higher,
   deferred income tax asset would have been higher and tax burden in the statement of comprehensive income would
  have been lower by PLN 19 million;
   gross profit would have been PLN 98 million lower, while net profit would have been PLN 79 million lower,
   earnings per share would have been lower by PLN 0.05 per share.
  Because during previous periods the FIFO method presented the actual disposal of emission allowance, a change in the accounting
  policy did not have an impact on the financial results presented in previous reporting periods and does not require restatement of
  comparative data.
   Change in presentation of employee benefits concerning accrued leave and bonuses
  In the present period, the Group decided to change the way in which it presents employee benefits conce rning accrued leave, bonuses
  and similar from the item "provisions" to the item "other non -financial liabilities." According to the Group, this method of presentation
  better meets the requirements of IFRS 19 Employee Benefits .
  PGE Group restated its comparative data presented in the statement of financial position. The restatement is presented in the table
  below. Information presented in notes to these financial statements was also restated accordingly.
   Final accounting for the acquisition of EDF's assets in Poland
  As described in note 1.4 to these financial statements, during the analysed period PGE Group conducted a final accounting for the
  acquisition of the assets and liabilities of EDF's Polish companies. Fair value measurement of property, plant and equipment, intangible
  assets and investment properties by external appraisers resulted in changes in values from the preliminary accounting for the
  acquisition as of November 13, 2017 and results for the period from November 14 to December 31, 2017.
  Given the above reasons, comparative data for previous periods was restated as shown below.


  PGE Group Condensed consolidated interim financial statements for the
  6-month period ended June 30, 2018, in accordance with IFRS EU (in PLN million )

  The additional notes constitute an integral part of the consolidated financial statements. 21 of 63

  CONSOLIDATED STATEMENT OF FINANCIAL POSITION As at Final Change As at
  December 31, 2017 accounting of presentation December 31, 2017
  published data of EDF acquisition restated data
  NON -CURRENT ASSETS, including:
  Property, plant and equipment 58,620 390 - 59,010
  Investment property 47 3 - 50
  Intangible assets 1,281 (249) - 1,032
  Deferred income tax assets 651 (80) - 571
  TOTAL NON -CURRENT ASSETS 62,586 64 - 62,650

  CURRENT ASSETS, including:
  Inventories 1,879 11 - 1,890
  TOTAL CURRENT ASSETS 9,508 11 - 9,519

  ASSETS CLASSIFIED AS HELD FOR SALE 12 2 - 14
  TOTAL ASSETS 72,106 77 - 72,183

  EQUITY , including
  Retained earnings 10,616 (60) - 10,556
  EQUITY ATTRIBUTABLE TO SHAREHOLDERS OF THE PARENT 45,188 (60) - 45,128
  Equity attributable to non -controlling interests 1,165 85 - 1,250
  TOTAL EQUITY 46,353 25 - 46,378

  NON -CURRENT LIABILITIES, including:
  Non -current provisions 5,666 - (15) 5,651
  Deferred income tax provision 1,250 52 - 1,302
  TOTAL NON -CURRENT LIABILITIES 16,773 52 (15) 16,810

  CURRENT LIABILITIES, including:
  Current provisions 2,404 - (413) 1,991
  Other non -financial liabilities 1,305 - 428 1,733
  TOTAL CURRENT LIABILITIES 8,980 - 15 8,995

  TOTAL LIABILITIES 25,753 52 - 25,805
  TOTAL EQUITY AND LIABILITIES 72,106 77 - 72,183 CONSOLIDATED STATEMENT OF CASH FLOWS As at As at
  June 30, 2017 Change in presentation June 30, 2017
  published data restated data
  CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES
  Adjustments for:
  Change in liabilities, excluding loans and borrowings (465) 141 (324)
  Change in provisions (367) (141) (508)
  NET CASH FROM OPERATING ACTIVITIES 3,282 - 3,282
  PGE Group Condensed consolidated interim financial statements for the
  6-month period ended June 30, 2018, in accordance with IFRS EU (in PLN million )

  The additional notes constitute an integral part of the consolidated financial statements. 22 of 63

  5. Fair value hierarchy
  The principles for valuation of inventories, derivatives, shares and instruments not quoted on active markets, for which fair value may
  not be determined reliably, are the same as presented in the financial statements for the year end ed December 31, 2017.
  The Group measures derivatives at fair value using valuation models for financial instruments based on publicly available exchange
  rates, interest rates, discount curves in particular currencies (applicable also for commodities which prices are denominated in these
  currencies) derived from active markets. The fair value of derivatives is determined based on discounted future cash flows from
  transactions, calculated on the difference between the forward rate and transaction price. Forwa rd exchange rates are not modelled as
  separate risk factor, but are derived from the spot rate and appropriate forward interest rate for foreign currencies in relation to PLN.
  As at June 30, 2018 As at December 31, 2017
  FAIR VALUE HIERARCHY Level 1 Level 2 Level 1 Level 2
  Currency forwards - 75 - 2
  Commodity forwards - - - 14
  Commodity SWAP - 72 - 64
  Contracts for purchase/sale of coal - 5 - 9
  Measurement of CCIRS transactions - 177 - 44
  Measurement of IRS transactions - 67 - 98
  Options - 15 - 24
  Fund participation units - 51 - 50
  Financial assets - 462 - 305
  Currency forwards - 6 - 82
  Commodity SWAP - 5 - 7
  Contracts for purchase/sale of coal - 34 - 20
  Measurement of IRS transactions - 8 - 15
  Financial liabilities - 53 - 124
  During the current and comparative reporting periods, there have been no transfers of financial instruments between the first and the
  second level of fair value hierarchy.  PGE Group Condensed consolidated interim financial statements for the
  6-month period ended June 30, 2018, in accordance with IFRS EU (in PLN million )

  The additional notes constitute an integral part of the consolidated financial statements. 23 of 63

  EXPLANATORY NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
  EXPLANATORY NOTES TO OPERATING SEGMENTS
  6. Information on operating segments
  PGE Group companies conduct their business activities based on relevant concessions, including primarily concession on: production,
  trading and distribution of electricity, generation, transmission and distribut ion of heat, granted by the President of Energy Regulatory
  Office and concessions for the extraction of lignite deposits, granted by the Minister of the Environment. Concessions, as a rule, are
  being issued for the period between 10 and 50 years. PGE Group 's key concessions expire in the years 2020 -2038.
  Relevant assets are assigned to the held concessions on lignite mining and generation and distribution of electricity and heat, which was
  presented in detailed information on operating segments. For its con cessions concerning electricity and heat the Group incurs annual
  charges dependent on the level of turnover, whereas for conducting licensed extraction of lignite the exploitation charges as well as fees
  for the use of mining are borne. The exploitation charges depend on the current rate and the volume of the extraction.
  PGE Group presents information on operating segments in the current and comparative reporting period in accordance with IFRS 8
  Operating Segments. PGE Group’ segment reporting is based on the following business segments:
   Conventional Generation comprises exploration and mining of lignite and production of electricity in the Group’s power plants
  and heat and power plants as well as ancillary services.
   Renewables comprise generation of electri city in pumped -storage power plants and from renewable sources.
   Supply includes sales and purchases of electricity and gas on the wholesale market, trading in emissions certificates and energy
  origin rights, sales and purchases of fuel, as well as sales of electricity and rendering services to end users,
   Distribution comprises management over local distribution networks and transmission of electricity.
   Other operations comprise services rendered by the subsidiaries for the Group, e.g. fund raising, IT, telecommunication,
  accounting and HR, and transport services. Additionally, the other operations segment comprises the activities of a subsidiary
  whose ma in business is preparation and implementation of a nuclear power plant construction project, investments in startups.
  Organisation and management over PGE Group is based on segment reporting separated by nature of the products and services
  provided. Each segment represents a strategic business unit, offering different products and serving different markets. Assignment of
  particular entities to operating segments is described in note 1.3 of these consolidated financial statements. As a rule, inter -segment
  transactions are disclosed as if they were concluded with third parties – under market conditions. When analysing the results of
  particular business segments the management of PGE Group draws attention primarily to EBITDA reached.
  In November 2017, PGE Group purchased EDF's assets in Poland. Assignment of particular assets to operating segments is described in
  note 1.3 of these consolidated financial statements. Segment results for the first half of 2017 do not include the assets acquired from
  EDF. The result s of the acquired assets are primarily visible in the Conventional Generation segment, as shown in chapter 4 of the
  Management Board report on the Group's activities.
  Seasonality of business segments
  Main factors affecting the demand for electricity and heat are: weather conditions – air temperature, wind force, rainfall, socio -
  economic factors – number of energy consumers, energy carriers prices, growth of GDP and technological factors – advances in
  technology, product manufacturing technology. Each of these factors has an impact on technical and economic conditions of
  production, distribution and transmission of energy carriers, thus influence the results obtained by PGE Group.
  The level of electricity sales is variable throughout a year and depends espe cially on weather conditions - air temperature, length of the
  day. Growth in electricity demand is particularly evident in winter periods, while lower demands are observed during the summer
  months. Moreover, seasonal changes are evident among selected grou ps of end users. Seasonality effects are more significant for
  households than for the industrial sector.
  In the Renewables segment, electricity is generated from natural resources such as water, wind and sun. Weather conditions are an
  important factor affe cting electricity generation in this segment.
  Sales of heat depend in particular on air temperature and are higher in winter and lower in summer.  PGE Group Condensed consolidated interim financial statements for the
  6-month period ended June 30, 2018, in accordance with IFRS EU (in PLN million )

  The additional notes constitute an integral part of the consolidated financial statements. 24 of 63

  6.1 Information on business segments
  Information on business segments for the period ended June 30, 2018
  Conv entional Generation Renewables Supply Distribution Other activity Adjustments Total
  STATEMENT OF PROFIT OR LOSS
  Sales to external customers 4,407 251 5,234 2,869 103 7 12,871
  Inter -segment sales 3,874 151 1,684 51 196 (5,956) -
  TOTAL SEGMENT REVENUE 8,281 402 6,918 2,920 299 (5,949) 12,871
  Cost of goods sold (6,857) (289) (5,962) (2,126) (256) 5,636 (9,854)
  EBIT *) 743 95 290 688 (8) 23 1,831
  Net finance income / (costs ) (208)
  Share of profit/(loss) of entities accounted for using the equity method 43
  GROSS PROFIT 1,666
  Income tax (370)
  NET PROFIT FOR THE REPORTING PERIOD 1,296
  Depreciation, amortisation, disposal and impairment recognised in profit or loss 1,096 127 12 582 45 (18) 1,844
  EBITDA **) 1,839 222 302 1,270 37 5 3,675
  ASSETS AND LIABILITIES
  Assets excluding trade receivables 42,970 3,158 1,624 17,146 633 (911) 64,620
  Trade receivables 1,114 77 2,927 840 105 (2,345) 2,718
  Shares accounted for using the equity method 720
  Unallocated assets 2,984
  TOTAL ASSETS 71,042
  Segment liabilities excluding trade payables 8,026 351 1,296 1,715 130 (485) 11,033
  Trade payables 1,038 24 2,094 225 31 (2,257) 1,155
  Unallocated liabilities 10,909
  TOTAL LIABILITIES 23,097
  OTHER INFORMATION ON BUSINESS SEGMENT
  Capital expenditures 1,580 48 5 596 71 (56) 2,244
  Impairment losses on financial and non - financial assets 142 - 18 10 1 - 171
  Other non -monetary expenses ***) 1,012 12 409 87 19 - 1,539
  *) EBIT = operating profit (loss)
  **) EBITDA = EBIT + depreciation, amortisation, disposal and impairment losses (PPE, IA, goodwill) that are recognised in profit or loss
  ***) Non -monetary expenses include mainly changes in provisions such as: rehabilitation provision, provision for CO2 emission rights, provision for jubilee awards, employee tariff and non -financial liabilities concerning employee benefits that are recognised in profit or loss and other comprehensive income.


  PGE Group Condensed consolidated interim financial statements for the
  6-month period ended June 30, 2018, in accordance with IFRS EU (in PLN million )

  The additional notes constitute an integral part of the consolidated financial statements. 25 of 63

  Information on business segments for the period ended June 30, 2017
  Conventional Generation Renewables Supply Distribution Other activity Adjustments Total
  STATEMENT OF PROFIT OR LOSS
  Sales to external customers 2,201 306 6,889 1,093 113 18 10,620
  Inter -segment sales 3,449 63 741 2,082 138 (6,473) -
  TOTAL SEGMENT REVENUE 5,650 369 7,630 3,175 251 (6,455) 10,620
  Cost of goods sold (4,466) (294) (6,599) (2,396) (242) 6,125 (7,872)
  EBIT *) 855 37 409 642 (31) 20 1,932
  Net finance income / (costs ) (122)
  Share of profit/(loss) of entities accounted for using the equity method 1
  GROSS PROFIT 1,811
  Income tax (316)
  NET PROFIT FOR THE REPORTING PERIOD 1,495
  Depreciation, amortisation, disposal and impairment recognised in profit or loss 757 132 13 580 51 (20) 1,513
  EBITDA **) 1,612 169 422 1,222 20 - 3,445
  ASSETS AND LIABILITIES
  Assets excluding trade receivables 35,903 3,459 4,021 16,623 540 (3,612) 56,934
  Trade receivables 750 88 2,409 726 69 (1,713) 2,329
  Shares accounted for using the equity method 615
  Unallocated assets 7,251
  TOTAL ASSETS 67,129
  Segment liabilities excluding trade payables 9,680 341 1,137 2,583 82 (2,685) 11,138
  Trade payables 471 27 1,612 225 22 (1,645) 712
  Unallocated liabilities 11,077
  TOTAL LIABILITIES 22,927
  OTHER INFORMATION ON BUSINESS SEGMENT
  Capital expenditures 1,906 28 5 629 53 (26) 2,595
  Impairment losses on financial and non - financial assets 121 1 5 5 - - 132
  Other non -monetary expenses ***) 875 14 412 51 14 - 1,366
  *) EBIT = operating profit (loss)
  **) EBITDA = EBIT + depreciation, amortisation, disposal and impairment losses (PPE, IA, goodwill) that are recognised in profit or loss
  ***) Non -monetary expenses include mainly changes in provisions such as: rehabilitation provision, provision for CO2 emission rights, provision for jubilee awards, employee tariff and non -financial liabilities concerning employee benefits that are recognis ed in profit or loss and other comprehensive income.  PGE Group Condensed consolidated interim financial statements for the
  6-month period ended June 30, 2018, in accordance with IFRS EU (in PLN million )

  The additional notes constitute an integral part of the consolidated financial statements. 26 of 63

  EXPLANATORY NOTES TO THE CONSOLIDATED STATEMENT OF COMPREHENSIVE
  INCOME
  Q1 (unaudited) Q2 (unaudited) Period ended June 30, 2018
  Revenue from sales 7,137 5,734 12,871
  Cost of goods sold (5,229) (4,625) (9,854)
  GROSS PROFIT ON SALES 1,908 1,109 3,017
  Net other operating income / (expenses) 26 10 36
  EBIT 1,315 516 1,831
  Net financial income / (expenses) (101) (107) (208)
  Share of profit/(loss) of entities accounted for using the equity method 11 32 43
  GROSS PROFIT 1,225 441 1,666
  Income tax (239) (131) (370)
  NET PROFIT FOR THE REPORTING PERIOD 986 310 1,296 Q1 (unaudited) Q2 (unaudited) Period ended June 30, 2017
  Revenue from sales 5,741 4,879 10,620
  Cost of goods sold (4,149) (3,723) (7,872)
  GROSS PROFIT ON SALES 1,592 1,156 2,748
  Net other operating income / (expenses) 89 40 129
  EBIT 1,201 731 1,932
  Net financial income / (expenses) (63) (59) (122)
  Share of profit/(loss) of entities accounted for using the equity method 9 (8) 1
  GROSS PROFIT 1,147 664 1,811
  Income tax (184) (132) (316)
  NET PROFIT FOR THE REPORTING PERIOD 963 532 1,495
  7. Revenue and costs
  7.1 Revenue from sales Q1 (unaudited) Q2 (unaudited) Period ended June 30, 2018
  SALES REVENUES
  Revenue from sale, without excluding taxes and fees 7,344 6,027 13,371
  Taxes and fees collected on behalf of third parties (282) (264) (546)
  Revenue from sale of goods and products, including: 7,062 5,763 12,825
  Sale of electricity 3,802 3,565 7,367
  Sale of distribution services 1,443 1,331 2,774
  Sale of heat 852 292 1,144
  Sale of energy origin rights 206 66 272
  Regulatory system services 153 143 296
  Sale of gas 242 72 314
  Sale of fuel 245 154 399
  Other sales of goods and materials 119 140 259
  Revenue from sale of services 61 68 129
  Revenues from LTC compensations 14 (97) (83)
  TOTAL REVENUE FROM SALE S 7,137 5,734 12,871
  PGE Group Condensed consolidated interim financial statements for the
  6-month period ended June 30, 2018, in accordance with IFRS EU (in PLN million )

  The additional notes constitute an integral part of the consolidated financial statements. 27 of 63

  Q1 (unaudited) Q2 (unaudited) Period ended June 30, 2017
  SALES REVENUES
  Revenue from sale of goods and products, excluding excise duty 5,743 4,949 10,692
  Excise tax (125) (116) (241)
  Revenue from sale of goods and products, including: 5,618 4,833 10,451
  Sale of electricity 3,221 2,814 6,035
  Sale of distribution services 1,574 1,453 3,027
  Sale of heat 285 129 414
  Sale of energy origin rights 158 87 245
  Regulatory system services 147 125 272
  Sale of gas 146 135 281
  Other sales of goods and materials 87 90 177
  Revenue from sale of services 123 46 169
  TOTAL REVENUE FROM SALE S 5,741 4,879 10,620
  The increase in revenue from sales in the period ended June 30, 2018, compared to the same period in the previous year, resulted
  mainly from the recognition of revenue generated by EDF's companies in Poland acquired in 2017.
  The acquired assets had the largest impact on growth in revenue from the sale of electricity, heat, fuels and energy origin rights.
  Correction of revenue from LTC compensations results from an update of price paths for electricity, CO 2 and gas over a long -term
  horizon to the end of the programme, i.e. to 2024.
  7.2 Costs by nature and function
  Q1 (unaudited) Q2 (unaudited) Period ended June 30, 2018
  COSTS BY NATURE
  Depreciation, amortisation and impairment losses 923 976 1,899
  Materials and energy 1,369 975 2,344
  External services 574 622 1,196
  Taxes and fees 927 808 1,735
  Employee benefits expenses 1,236 1,231 2,467
  Other costs by nature 66 80 146
  TOTAL COST BY NATURE 5,095 4,692 9,787
  Change in inventories (6) (2) (8)
  Cost of products and services for the entity’s own needs (243) (249) (492)
  Distribution and selling expenses (363) (348) (711)
  General and administrative expenses (256) (255) (511)
  Cost of goods and materials sold 1,002 787 1,789
  COST OF GOODS SOLD 5,229 4,625 9,854 Growth in the consumption of materials and energy in the period ended June 30, 2018, compared to the same period in a previous
  year , resulted from an increase in the cost of fuel for production purposes. The largest impact on the change in fuel costs had coal - and
  gas -fired assets acquired from EDF.
  Q1 (unaudited) Q2 (unaudited) Period ended June 30, 2017
  COSTS BY NATURE
  Depreciation, amortisation and impairment losses 778 797 1,575
  Materials and energy 758 589 1,347
  External services 671 642 1,313
  Taxes and fees 863 727 1,590
  Employee benefits expenses 1,098 1,094 2,192
  Other costs by nature 53 53 106
  TOTAL COST BY NATURE 4,221 3,902 8,123
  Change in inventories (18) 2 (16)
  Cost of products and services for the entity’s own needs (190) (246) (436)
  Distribution and selling expenses (304) (296) (600)
  General and administrative expenses (176) (169) (345)
  Cost of goods and materials sold 616 530 1,146
  COST OF GOODS SOLD 4,149 3,723 7,872  PGE Group Condensed consolidated interim financial statements for the
  6-month period ended June 30, 2018, in accordance with IFRS EU (in PLN million )

  The additional notes constitute an integral part of the consolidated financial statements. 28 of 63

  7.2.1 Depreciation, amortisation, disposal and impairment losses
  The following presents depreciation, amortisation, disposals and impairment losses of property, plant and equipment, intangible assets
  in the statement of comprehensive income.
  Period ended Depreciation, amortisation, disposal Impairment
  June 30, 2018 Property, plant and equipment Intangible assets TOTAL Property, plant and equipment Intangible assets TOTAL
  Cost of goods sold 1,631 45 1,676 129 - 129
  Distribution and selling expenses 6 2 8 - - -
  General and administrative expenses 17 13 30 1 - 1
  RECOGNISED IN PROFIT OR LOSS 1,654 60 1,714 130 - 130
  Cost of products and services for the entity’s own needs 55 - 55 - - -
  TOTAL 1,709 60 1,769 130 - 130
  Other operating income - - - (2) - (2) Period ended Depreciation, amortisation, disposal Impairment
  June 30, 2017 Property, plant and equipment Intangible assets TOTAL Property, plant and equipment Intangible assets TOTAL
  Cost of goods sold 1,406 40 1,446 42 - 42
  Distribution and selling expenses 6 2 8 - - -
  General and administrative expenses 11 6 17 - - -
  RECOGNISED IN PROFIT OR LOSS 1,423 48 1,471 42 - 42
  Cost of products and services for the entity’s own needs 62 - 62 - - -
  TOTAL 1,485 48 1,533 42 - 42
  Impairment allowances recognised in the reporting period concern investment expenditures at units for which impairment had been
  recognised in previous periods.
  7.3 Other operating income and expenses
  Period ended Period ended
  June 30, 2018 June 30, 2017
  OTHER OPERATING INCOME
  Penalties, fines and compensations received 72 29
  Tax refund 30 2
  Reversal of impairment losses on receivables 22 9
  Reversal of other provisions 15 21
  Surpluses / asset disclosures 12 3
  Grants received 11 14
  Property, plant and equipment and intangible assets received free of charge 6 6
  Gain on sale of property, plant and equipment and intangible assets 4 7
  Revenue from illegal energy consumption 3 4
  Compensation for legal proceedings’ costs 2 2
  Reversal of impairment allowances on other assets 2 -
  Re-invoicing 2 2
  Adjustment of revenues from LTC compensations - 83
  Other 26 20
  TOTAL OTHER OPERATING INCOME 207 202 Period ended Period ended
  June 30, 2018 June 30, 2017
  OTHER OPERATING EXPENSES
  Recognition of impairment losses 59 17
  Recognition of other provisions 41 7
  Effect of change in rehabilitation provision 17 -
  Donations granted 8 11
  Damage / failure removal 8 6
  Re-invoicing 8 3
  Liquidation of property, plant and equipment and intangible assets related to other activities 6 3
  Legal proceedings’ costs 3 3
  Compensation 2 9
  Other 19 14
  TOTAL OTHER OPERATING EXPENSES 171 73


  PGE Group Condensed consolidated interim financial statements for the
  6-month period ended June 30, 2018, in accordance with IFRS EU (in PLN million )

  The additional notes constitute an integral part of the consolidated financial statements. 29 of 63

  7.4 Finance income and finance costs
  Period ended Period ended
  June 30, 2018 June 30, 2017
  FINANCE INCOME FROM FINANCIAL INSTRUMENTS
  Dividends 1 4
  Interest 29 50
  Revaluation of financial instruments/Reversal of loss allowances 64 50
  Positive exchange differences 1 37
  FINANCE INCOME FROM FINANCIAL INSTRUMENTS 95 141
  OTHER FINANCE INCOME
  Interest on statutory receivables 1 2
  Other 1 1
  OTHER FINANCE INCOME 2 3
  TOTAL FINANCE INCOME 97 144 The Group recognises interest income primarily on cash and receivables. The item 'Revaluation of financial instruments ' includes mainly
  measurements of hedging transactions in the part considered as the ineffective part of a hedge for instruments designated as hedging
  instruments in cash flow hedge accounting and in full when it comes to other instruments.
  Period ended Period ended
  June 30, 2018 June 30, 2017
  FINANCE COSTS RELATED TO FINANCIAL INSTRUMENTS
  Interest 107 75
  Revaluation of financial instruments 47 4
  Loss on disposal of investment 20 92
  Impairment loss 2 3
  Negative exchange differences 23 3
  FINANCE COSTS RELATED TO FINANCIAL INSTRUMENTS 199 177
  OTHER FINANCE COSTS
  Interest costs, including effect of discount unwinding 91 84
  Recognition of provisions 10 3
  Other 5 2
  OTHER FINANCE COSTS 106 89
  TOTAL FINANCE COSTS 305 266 Interest costs mainly relate to bonds issued and credit and loans taken out as well as cleared CCIRS and IRS transactions. Interest cost
  (discount unwinding) on non -financial items relates mainly to rehabilitation provisions and employee benefit provisions.
  In the item 'revaluation' PGE Group presents a valuation of a call option to purchase Polimex -Mostostal S.A. shares and valuations for
  other instruments.
  7.5 Share of profit of entities accounted for using the equity method
  Polska Grupa Górnicza Polimex Mostostal Electro Mobility Poland PEC Bogatynia
  SHARE IN VOTES 15.32% 16.48% 25.00% 34.93%
  PERIOD ENDED JUNE 30, 2018
  Revenue 4,680 686 - 8
  Result on continuing operations 293 39 (4) -
  Share of profit of entities accounted for using the equity method 45 6 (1) -
  Elimination of unrealised transactions (9) 2 - -
  Share of profit of entities accounted for using the equity method 36 8 (1) -
  Other comprehensive income 5 - - -
  SHARE OF EQUITY -ACCOUNTED ENTITIES IN OTHER COMPREHENSIVE INCOME 1 - - -


  PGE Group Condensed consolidated interim financial statements for the
  6-month period ended June 30, 2018, in accordance with IFRS EU (in PLN million )

  The additional notes constitute an integral part of the consolidated financial statements. 30 of 63


  Polska Grupa Górnicza Polimex Mostostal ElectroMobility Poland PEC Bogatynia
  SHARE IN VOTES 15,76% 16.48% 25.00% 34.93%
  PERIOD ENDED JUNE 30, 2017
  Revenue 3,716 933 - 8
  Result on continuing operations 12 27 - -
  Share of profit of entities accounted for using the equity method 2 4 - -
  Elimination of unrealised transactions (5) - - -
  Share of profit of entities accounted for using the equity method (3) 4 - -
  The Group made a consolidation adjustment related to margin on sale of coal between PGG and the Group.
  8. Impairment losses on assets
  Period ended Period ended
  June 30, 2018 June 30, 2017
  Impairment losses on property, plant and equipment
  Recognition of impairment 130 42
  Reversal of impairment loss 2 -
  Impairment losses on inventory
  Recognition of impairment 5 6
  Reversal of impairment loss 1 2
  9. Tax in the statement of comprehensive income
  The main elements of the tax burden for the period ended June 30, 2018 and June 30, 2017, were as follows:
  Period ended Period ended
  June 30, 2018 June 30, 2017
  INCOME TAX RECOGNISED IN STATEMENT OF PROFIT OR LOSS
  Current income tax 322 248
  Deferred income tax 48 68
  INCOME TAX EXPENSE RECOGNISED IN STATEMENT OF PROFIT OR LOSS 370 316
  INCOME TAX EXPENSE RECOGNISED IN OTHER COMPREHENSIVE INCOME
  From measurement of hedging instruments 6 (14)
  Tax benefit recognised in other comprehensive income 6 (14)  PGE Group Condensed consolidated interim financial statements for the
  6-month period ended June 30, 2018, in accordance with IFRS EU (in PLN million )

  The additional notes constitute an integral part of the consolidated financial statements. 31 of 63

  EXPLANATORY NOTES TO THE CONSOLIDATED STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
  10. Significant additions and disposals of property, plant and equipment and intangible
  assets
  In the present period, PGE Group purchased property, plant and equipment and intangible assets worth PLN 2,244 million. The largest
  expenditures were incurred in the Conventional Generation segment (PLN 1,580 million) and the Distribution segment (PLN 596
  million). The key expenditures items were as follows: construction of units 5-6 at Elektrownia Opole (PLN 380 million), construction of
  unit 11 at Elektrownia Turów (PLN 215 million), construction of thermal processing installation with energy recovery at
  Elektrociepłownia Rzeszów (PLN 103 million) and modernisation of units 1-3 at Elektrownia Turów (PLN 86 million).
  No significant tangible asset sale transactions took place in the reporting period.
  In the period ended June 30, 2018, the Group recognised a loss allowance on property, plant and equipment of PLN 130 million. This
  allowance concerns investment expenditures made by Conventional Generation segment companies, as presented in note 7.2.1 of
  these consolidated financial statements.
  11. Future investment commitments
  As at June 30, 2018, PGE Group committed to incur capital expenditures on property, plant and equipment of approximately PLN 6,341
  million. These amounts relate mainly to construction of new power units, modernisation of Group’s assets and purchase of machinery
  and equipment.
  As at As at
  June 30, 2018 December 31, 2017
  restated data
  Conventional Generation 4,582 4,755
  Distribution 1,536 1,005
  Renewables 47 67
  Supply - 1
  Other activity 176 171
  TOTAL FUTURE INVESTMENT COMMITMENTS 6,341 5,999 The most significant future investment commitments concern:
   Conventional Generation:
   Branch Opole Power Plant – construction of power units no. 5 and 6 – approximately PLN 997 million,
   Branch Turów Power Plant – construction of new power unit – approximately PLN 2,032 million,
   Branch Turów Power Plant – modernisation of power units no. 1-3 – approximately PLN 373 million,
   Branch Rzeszów Heat and Power Plant – construction of Thermal Processing Installation with Energy Recovery –
  approximately PLN 80 million,
   Distribution – investment commit ments related to network distribution assets with the total value of approximately PLN 1,536
  million,
   Other activity, PGE EJ1 sp. z o.o. – agreement for owners engineer in the investment process related to construction of the first
  Polish nuclear power plant – approximately PLN 159 million (basic scope) An optional scope includes the amount of approx. PLN
  1,121 million.
  12. Shares accounted for using the equity method
  As at As at
  June 30, 2018 December 31, 2017
  Polska Grupa Górnicza S.A. 609 533
  Polimex Mostostal S.A. 97 91
  ElectroMobility Poland S.A. 6 2
  PEC Bogatynia Sp. z o.o. 8 8
  EQUITY -ACCOUNTED INVESTMENTS 720 634


  PGE Group Condensed consolidated interim financial statements for the
  6-month period ended June 30, 2018, in accordance with IFRS EU (in PLN million )

  The additional notes constitute an integral part of the consolidated financial statements. 32 of 63


  Polska Grupa Górnicza Polimex Mostostal ElectroMobility Poland PEC Bogatynia
  SHARE IN VOTES 15.32% 16.48% 25.00% 34.93%
  AS AT JUNE 30, 2018
  Current assets 2,487 1,481 23 4
  Non -current assets 9,310 717 1 22
  Current liabilities 3,376 923 - 1
  Non -current liabilities 4,447 783 - 1
  NET ASSETS 3,974 492 24 24
  Share in net assets 608 81 6 8
  Goodwill 1 16 - -
  EQUITY -ACCOUNTED INVESTMENTS 609 97 6 8
  Polska Grupa Górnicza Polimex Mostostal ElectroMobility Poland PEC Bogatynia
  SHARE IN VOTES 15.76% 16.48% 25.00% 34.93%
  AS AT DECEMBER 31, 2017
  Current assets 1,876 1,586 7 4
  Non -current assets 9,074 654 - 22
  Current liabilities 3,409 974 - 3
  Non -current liabilities 4,167 810 - 1
  NET ASSETS 3,374 456 7 22
  Share in net assets 532 75 2 8
  Goodwill 1 16 - -
  EQUITY -ACCOUNTED INVESTMENTS 533 91 2 8
  13. Deferred tax in the statement of financial position
  13.1 Deferred income tax assets
  As at As at
  June 30, 2018 December 31, 2017 restated data* Difference between tax value and carrying amount of property, plant and equipment 2,346 2,323
  Difference between tax value and carrying amount of financial assets 49 48
  Difference between tax value and carrying amount of financial liabilities 289 268
  Difference between tax value and carrying amount of inventories 15 17
  LTC compensations 48 48
  Rehabilitation provision 567 548
  Provision for purchase of CO2 emission allowances 150 276
  Provisions for employee benefits 601 571
  Other provisions 133 122
  Energy infrastructure acquired free of charge and connection payments received 35 111
  Other 83 38
  DEFERRED TAX ASSETS 4,316 4,370

  13.2 Deferred income tax provision
  As at As at
  June 30, 2018 December 31, 2017 restated data* Difference between tax value and carrying amount of property, plant and equipment 4,406 4,240
  Difference between tax value and carrying amount of energy origin units 33 46
  Difference between tax value and carrying amount of financial assets 391 382
  Difference between tax value and carrying amount of financial liabilities 151 92
  CO2 emission allowances 96 274
  LTC compensations 18 34
  Other 75 33
  DEFERRED TAX PROVISION 5,170 5,101 AFTER OFF -SET OF THE ASSET AND THE LIABILITY IN PARTICULAR COMPANIES THE GROUP’S DEFERRED TAX IS PRESENTED AS:
  Deferred tax assets 517 571
  Deferred tax provision (1,371) (1,302)


  PGE Group Condensed consolidated interim financial statements for the
  6-month period ended June 30, 2018, in accordance with IFRS EU (in PLN million )

  The additional notes constitute an integral part of the consolidated financial statements. 33 of 63

  The restatement of data results from the final accounting for the acquisition of new companies and is described in note 1.4 to the
  consolidated financial statements.
  14. CO 2 emission allowances for captive use
  CO 2 emission rights (EUA) are received power generating units belonging to the PGE Group, which are covered with the Act dated June
  12, 2015 on a scheme for greenhouse gas emission allowance trading. Starting from 2013, only part of emission rights for produc tion of
  heat will be granted unconditionally, while for production of electricity there is, as a rule, lack of free of charge EUA. Pursuant to art. 10c
  of Directive 2003/87/EC of the European Parliament and of the Council establishing a scheme for greenhou se gas emission allowance
  trading within the Community, the derogation is possible providing the realization of investment tasks included in National Investment
  Plan, which allow to reduce CO 2 emission. The condition under which free of charge CO2 emission rights can be obtained is presentation
  of factual -financial statements from realization of tasks included in National Investment Plan.
  In September 2017, PGE Group submitted another report on investments included in the National Investment Plan in order to obtain
  CO 2 EUA allocations concerning electricity generated in 2017. The allowances were issued in April 2018 and were used to cover CO 2
  emissions for 2017 (15 million EUAs).
  In the case of EUAs for CO 2 emissions related to district heating, the allocati on schedule is different - in February 2018 EUAs were
  allocated for the coverage of CO 2 emissions for 2018 (2 million EUAs).
  As at June 30, 2018 As at December 31, 2017
  EUA Non -current Current Non -current Current
  Quantity (Mg million) - 27 18 44
  Value - 755 402 1,040
  Amendment to the presentation of CO 2 emission allowances for captive use
  EUA Quantity (Mg million) Value
  AS AT JANUARY 1, 2017 85 2,349
  Purchase of new subsidiaries - 2
  Purchase 12 247
  Granted free of charge 21 -
  Redemption (56) (1,156)
  AS AT DECEMBER 31, 2017 62 1,442
  Purchase 21 712
  Granted free of charge 17 -
  Redemption (70) (1,311)
  Sale (3) (88)
  AS AT JUNE 30, 2018 27 755
  15. Selected financial assets
  The carrying amount of financial assets measured at amortised cost is a reasonable estimate of their fair value.
  15.1 Trade and other financial receivables
  As at June 30, 2018 As at December 31, 2017
  Non -current Current Non -current Current
  Trade receivables - 2,718 - 3,159
  Deposits 159 7 148 6
  Deposits, securities and collateral 1 307 - 95
  LTC compensations - 1 - 10
  Other financial receivables 7 256 10 252
  TOTAL FINANCIAL RECEIVABLES 167 3,289 158 3,522
  Deposits, securities and collateral mainly concern transaction and hedging deposits and the guarantee fund.
  The value of other financial receivables consists mainly of compensation for damages and disputed receivables described in note 20.4 of
  these consolidated financial statements.  PGE Group Condensed consolidated interim financial statements for the
  6-month period ended June 30, 2018, in accordance with IFRS EU (in PLN million )

  The additional notes constitute an integral part of the consolidated financial statements. 34 of 63

  15.2 Cash and cash equivalents
  Short -term deposits are made for different periods, from one day up to one month, depending on the Group's needs for cash, and are
  deposited at individually agreed interest rates.
  The balance of cash and cash equivalents comprise the following positions:
  As at As at
  June 30, 2018 December 31, 2017
  Cash on hand and cash at bank 835 1,309
  Overnight deposits 23 34
  Short -term deposits 350 1,209
  TOTAL 1,208 2,552
  Interest accrued on cash, not received at the reporting date - -
  Exchange differences on cash in foreign currencies (1) (1)
  Cash and cash equivalents presented in the statement of cash flows 1,207 2,551
  Undrawn borrowing facilities 5,241 6,740
  including overdraft facilities 719 2,174
  A detailed description of credit agreements is presented in note 19.1 of these consolidated financial statements.
  Restricted cash amounting to PLN 76 million (PLN 92 million in the comparative period) concerns funds that constitute collateral for
  settlements with the Warsaw Commodi ty Clearing House (Izba Rozli czeniowa Giełd Towarowych S.A .).
  16. Derivatives
  As at June 30, 2018 As at December 31, 2017
  Assets Liabilities Assets Liabilities
  Financial instruments measured at fair value
  Currency forwards 71 6 1 49
  Commodity forwards for CO2 - - 14 -
  Commodity SWAP 72 5 64 7
  Contracts for purchase/sale of coal 5 34 9 20
  IRS transactions - 1 - 10
  Options 15 - 24 -
  HEDGING DERIVATIVES
  CCIRS hedges 177 - 44 -
  IRS hedges 67 7 98 5
  Currency forwards 4 - 1 33
  Other assets carried at fair value through profit or loss
  Investment fund participation units 51 - 50 -
  TOTAL DERIVATIVES 462 53 305 124
  current 143 38 83 106
  non -current 319 15 222 18
  Commodity and currency forwards
  Commodity and currency forward transactions mainly relate to trade in CO 2 emission allowances and coal sales.
  Options
  On January 20, 2017 PGE S.A. purchased a call option to purchase shares of Polimex -Mostostal S.A. from Towarzystwo Finansowe Silesia
  Sp. z o.o. The option was valued using the Black -Scholes method. The option exercise dates are: July 30, 2020, July 30, 2021 and July 30,
  2022.
  Coal swaps
  In the current period, PGE Paliwa sp. z o.o. in order to secure commodity risk related to the price of imported coal executed a number of
  transactions to hedge this risk using commodity swaps for coal. The number and value of these transactions is correlated to the quantity
  and value of imported coal. Changes in fair value are recognised in profit or loss.
  Purchase and sale contrac ts with physical delivery of coal
  PGE Paliwa Sp. z o.o. measures all of its sales and purchase contracts with physical delivery of coal at fair value using the trader -broker
  model. As at the reporting date, the Company held contracts that would be performe d on December 31, 2019.
  IRS transactions
  In 2017, PGE S.A. executed an IRS transaction to hedge interest rates on a credit facility with a nominal value of PLN 500 million. To
  recognise this IRS transaction, the Company uses hedge accounting.


  PGE Group Condensed consolidated interim financial statements for the
  6-month period ended June 30, 2018, in accordance with IFRS EU (in PLN million )

  The additional notes constitute an integral part of the consolidated financial statements. 35 of 63

  In 2016, PGE S.A. executed IRS transactions to hedge interest rates on credit facilities with a total nominal value of PLN 4,630 million. To
  recognise these IRS transactions, the Company uses hedge accounting.
  The impact of hedge accounting is presented in note 17.2 to these consolidated financial statements.
  In 2014, PGE S.A. concluded IRS transactions hedging the interest rate on issued bonds with a nominal value of PLN 1 billion. Payments
  arising from IRS transactions are correlated with interest payments on bonds. Changes in the fair value of IRS transactions are fully
  recognised in profit or loss. The transactions were conducted, including bond buy -back, in June 2018.
  In 2003, Elektrownia Turów S.A. (currently a branch of PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.) concluded an IRS hedge
  transactions - swap. This transaction hedges variable interest rates (USD LIBOR 6m) on an investment credit of USD 80 million taken
  from Nordic Investment Bank to finance investments in Turów power plant. Changes in the fair value of IRS transactions are fully
  recognised in profit or loss.
  CCIRS hedges
  In connection with loans received from PGE Sweden AB (publ), PGE S.A. concluded CCIRS transactions, hedging both the exchange rate
  and interest rate. In these transactions, banks - counterparties pay PGE S.A. interest based on a fixed rate in EUR and PGE S.A. pays
  interest based on a fixed rate in PLN. In the consolidated financial statements, a relevant part of the CCIRS transaction is treated as a
  hedge of bonds issued by PGE Sw eden AB (publ).
  To recognise these CCIRS transactions, the Group uses hedge accounting. The impact of hedge accounting on equity is presented in note
  17.2 to these financial statements.
  17. Equity
  The basic assumption of the Group’s policy regarding equity ma nagement is to maintain an optimal equity structure over the long term
  perspective in order to assure a good financial standing and secure equity structure ratios that would support the operating activity of
  PGE Group. It is also crucial to maintain a soun d equity base that would be the basis to win confidence of potential investors, creditors
  and the market and assure further development of the Group.
  17.1 Share capital
  As at As at June 30, 2018 December 31, 2017
  1,470,576, 500 Series A ordinary Shares with a nominal value of PLN 10.25 each 15,073 15,073
  259,513, 500 Series B ordinary Shares with a nominal value of PLN 10.25 each 2,660 2,660
  73,228, 888 Series C ordinary Shares with a nominal value of PLN 10.25 each 751 751
  66,441, 941 Series D ordinary Shares with a nominal value of PLN 10.25 each 681 681
  TOTAL SHARE CAPITAL 1,869,760, 829 shares 19,165 19,165
  All of the Company's shares are paid up.
  After the reporting date and until the date of preparation of the foregoing financial statements there were no changes in the value of
  the Company’s share capital.
  Shareholder rights - State Treasury rights concerning the Company’s activities
  The Company is a part of the PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Group, to which State Treasury holds special rights as long as it
  remains a shareholder.
  Special rights of the State Treasury that are applicable to PGE Group entities derive from the Act of March 18, 2010 on special rights of
  the Minister of Energy and their performance in certain companies and groups operating in the electricity, oil and gaseous fuels sectors
  (Official Journal from 2016, item 2012). The aforesaid Act specifies the particular rights entitled to the Minister of Energy related to
  com panies and groups operating in the electricity, oil and gaseous fuels sectors whose property was disclosed within the register of
  buildings, installations, equipment and services included in critical infrastructure.  PGE Group Condensed consolidated interim financial statements for the
  6-month period ended June 30, 2018, in accordance with IFRS EU (in PLN million )

  The additional notes constitute an integral part of the consolidated financial statements. 36 of 63

  Based on this act the Minister of Ener gy has the right to object to any resolution or legal action of the Management Board that relates to
  the ability to dispose of a part of Company’s property, which may result in threat to functioning, continuity of operations and integrity of
  critical infra structure. The objection can also be expressed against any resolution adopted that relates to:
   Liquidation of the Company,
   Changes of the use or discontinuance of exploitation of the Company’s asset, which is a component of critical infrastructure,
   Change in the scope of activities of the Company,
   Sale or lease of the enterprise or its organised part or establishment of legal restrictions,
   Approval of operational and financial plan, investment plan, or long -term strategic plan,
   Movement of the Company’s seat abroad,
  if the enforcement of such a resolution would result in an actual threat to functioning, continuity of operations and integrity of the
  critical infrastructure. The objection is expressed in the form of an administrative decision.
  17.2 Hedging reser ve
  Period ended Year ended June 30, 2018 December 31, 2017
  AS AT JANUARY 1 83 147
  Change in hedging reserve 34 (79)
  Measurement of hedging instruments, including: 35 (74)
  Deferral of changes in fair value of hedging financial instruments in the part considered as effective hedge 159 (242)
  Accrued interest on derivatives transferred from hedging reserve and recognised in interest expense 1 (4)
  Currency revaluation of CCIRS transaction transferred from hedging reserve and recognised in the result on foreign exchange differences (125) 167
  Ineffective portion of change in fair value of hedging derivatives recognised in profit or loss - 5
  Measurement of other financial assets (1) (5)
  Deferred tax (6) 15
  HEDGING RESERVE INCLUDING DEFERRED TAX 111 83
  Hedging reserve includes mainly valuation of hedging instruments to which cash flow hedge accounting is applied.
  17.3 Dividends paid and recommended for payment
  On May 11, 2017 the Company's Management Board decided to change its dividend policy. In light of the need to finance an ambitious
  growth programme and with a view towards reducing debt growth, the Company's Management Board recommended the suspension
  of dividends from profit for years 2016, 2017 and 2018.
  After this period, the Company's Management Board intends to recommend to the General Meeting dividend payments to
  shareholders amounting to 40-50% of consolidated net profit attributable to the parent's shareholders, adjusted for impairment of
  tangible and intangible assets.  PGE Group Condensed consolidated interim financial statements for the
  6-month period ended June 30, 2018, in accordance with IFRS EU (in PLN million )

  The additional notes constitute an integral part of the consolidated financial statements. 37 of 63

  18. Provisions
  The carrying amount of provisions is as follows:
  As at June 30, 2018 As at December 31, 2017 Non -current Current Non -current Current
  Employee benefits 2,311 244 2,301 229
  Rehabilitation provision 3,186 3 3,082 4
  Provision for shortage of CO2 emission allowances 119 672 112 1,341
  Provision for energy origin units held for redemption - 426 - 340
  Provision for non -contractual use of the property 64 11 72 11
  Other provisions 95 94 84 66
  TOTAL PROVISIONS 5,775 1,450 5,651 1,991
  Changes in provisions
  Employee benefits Rehabilitation provision
  Provision for shortage of CO2 emission allowances
  Provisions for energy origin rights held for redemption
  Provision for non - contractual use of the property
  Other Total
  January 1, 2018 2,530 3,086 1,453 340 83 150 7,642
  Current service costs 33 - - - - - 33
  Interest costs 41 50 - - - - 91
  Benefits paid / Provisions used (66) (1) (1,311) (315) - (13) (1,706)
  Provisions reversed (1) - (30) (2) (17) (2) (52)
  Provisions recognised - costs 6 36 679 403 9 48 1,181
  Provisions recognised - expenditures - 33 - - - - 33
  Inclusion of companies in consolidation 12 - - - - 6 18
  Other changes - (15) - - - - (15)
  June 30, 2018 2,555 3,189 791 426 75 189 7,225

  restated data
  Employee benefits Rehabilitation provision
  Provision for shortage of CO2 emission allowances
  Provisions for energy origin rights held for redemption
  Provision for non - contractual use of the property
  Other Total
  JANUARY 1, 2017 2,359 2,670 1,154 416 103 142 6,844
  Actuarial gains and losses 148 - - - - - 148
  Current service costs 65 - - - - - 65
  Past service costs (8) - - - - - (8)
  Interest costs 82 89 - - - - 171
  Discount rate and other assumptions adjustment 24 65 - - - - 89
  Benefits paid / Provisions used (160) - (1,156) (864) (1) (15) (2,196)
  Provisions reversed (1) (2) - (12) (28) (31) (74)
  Provisions recognised - costs 1 82 1,205 759 8 38 2,093
  Provisions recognised - expenditures - 70 - - - - 70
  Purchase of new subsidiaries 22 27 250 41 - 18 358
  Entity's exit from PGE Group (1) - - - - (3) (4)
  Other changes (1) 85 - - 1 1 86
  DECEMBER 31, 2017 2,530 3,086 1,453 340 83 150 7,642
  18.1 Provision for employee benefits
  Provisions for employee benefits mainly include:
   post -employment benefits - PLN 1,714 million (PLN 1,705 million as at December 31, 2017),
   jubilee awards - PLN 834 million (PLN 825 million as at December 31, 2017),  PGE Group Condensed consolidated interim financial statements for the
  6-month period ended June 30, 2018, in accordance with IFRS EU (in PLN million )

  The additional notes constitute an integral part of the consolidated financial statements. 38 of 63

  18.2 Rehabilitation provision
  Provision for rehabilitation of post -exploitation mining properties
  After the completion of the lignite mining, the area of the surface mines belonging to PGE Group will be rehabilitated. According to the
  current plans, costs will be incurred in the years 2023 - 2069 (in the case of PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Branch
  Bełchatów Lignite Mine) and in the years 2045 -2087 (in the case of PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Branch Turów
  Lignite Mine).
  PGE Group creates provision for rehabilitation of post -exploitation mining properties. The amount of the provision recognised in the
  financial statements includes also the value of Mine Liquidation Fund created in accordance with the Geological and Mining Law Act.
  The value of the provision as at June 30, 2018 amounted to PLN 2,785 million and as at December 31, 2017 to PLN 2,693 million.
  Provision for rehabilitation of ash landfills
  PGE Group power generating units raise provisions for rehabilitation of ash storages. The value of the provision as at June 30, 2018
  amounted to PLN 184 million and as at December 31, 2017 to PLN 175 million.
  Provisions for rehabilitation of post -construction grounds of wind farms
  Companies that own wind farms create provision for rehabilitation of post -construction grounds of wind farms. The value of the
  provision as at the reporting date amounted to PLN 54 million and as at December 31, 2017 to PLN 53 million.
  Liquidation of property, plant and equipment
  The obligation to liquidate assets and rehabilitate the area results from the "Integrated permission for running electric energy and heat
  energy producing installation" in which the restitution of the area was specified. As at the reporting date, the value of the provision
  amounts to PLN 166 million (PLN 165 million as at December 31, 2017) and refers to some assets of the Conventional Generation and
  Renewables segments.
  18.3 Provision for shortage of CO 2 emission allowances
  As a rule, the provision for deficit of CO 2 emission allowances is created by PGE Group entities for the shortfall of CO 2 emission
  allowances obtained free of charge. As described in note 14 of these consolidated financial statements PGE Group is entitled to receive
  CO 2 emissions rights granted free of charge in connection to expenditures concerning investments included in National Investment Plan.
  The calculation of the provision includes also these rights.
  18.4 Provision for energy origin rights held for redemption
  Companies within PGE Group create pro vision for energy origin rights related to sale realised during the reporting period or in prior
  reporting periods, in the amount of non -depreciated part until the reporting date. The total value of provision as at June 30, 2018
  amounted to PLN 426 million (PLN 340 million in the comparative period) and was created mainly by PGE Obrót S.A.
  18.5 Provision for non -contractual use of the property
  PGE Group companies recognise a provision for damages related to a non -contractual use of property. This issue mainly relates to
  distribution company, which owns distribution networks. As at the reporting date the provision amounted to approximately PLN 75
  million (of which 34 million relate to litigations). In the comparative period the value of the provision amounted to PLN 83 million (of
  which PLN 38 million related to litigations).
  18.6 Other provisions
  Other provisions comprise mainly provisions raised for claims relating to real estate tax of PLN 83 million (PLN 81 million in the prior
  year) and a provision for easements for State Forests worth PLN 30 million.  PGE Group Condensed consolidated interim financial statements for the
  6-month period ended June 30, 2018, in accordance with IFRS EU (in PLN million )

  The additional notes constitute an integral part of the consolidated financial statements. 39 of 63

  19. Financial liabilities
  The value of financial assets and liabilities measured at amortised cost is a rational approximation of their fair value, except for bonds
  issued by PGE Sweden AB (publ).
  Bonds issued by PGE Swe den AB (publ) are based on a fixed interest rate. Their amortised cost presented in these financial statements
  as at June 30, 2018 amounted to PLN 2,798 million and their fair value amounted to PLN 2,970 million.
  19.1 Loans, borrowings, bonds and lease
  As at June 30, 2018 As at December 31, 2017 Non -current Current Non -current Current
  Loans and borrowings 5,692 846 5,788 570
  Bonds issued 600 2,198 2,632 1,051
  Lease 2 2 2 2
  TOTAL LOANS, BORROWINGS, BONDS AND LEASE 6,294 3,046 8,422 1,623
  Loans and borrowings
  Among loans and borrowings presented above as at June 30, 2018, PGE Group presents mainly the following facilities:
   investment credit facility taken out by PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. from Nordic Investment Bank to finance
  construction of 858 MW power block in Bełchatów Power Plant of PLN 439 million;
   investment credit facility taken out by PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. from Nordic Investment Bank to finance
  the modernisation of units 1-6 at Elektrownia Tur ów - amounting to a total of PLN 45 million,
   investment loans taken out by PGE S.A. at Bank Gospodarstwa Krajowego S.A. amounting to a total of PLN 1,501 million,
   long -term loan agreement with a syndicate of banks composed of: BNP Paribas S.A., Société Générale S.A., Bank Handlowy w
  Warszawie S.A., ING Bank Śląski S.A., Bank Zachodni WBK S.A., mBank S.A., Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. and
  Bank Polska Kasa Opieki S.A., executed on September 7, 2015. Subject matter of the agreement is grant ing a loan in two parts, i.e.
  term loan facility of up to PLN 3,630 million and revolving loan facility of up to PLN 1,870 million. The final repayment deadline for
  the revolving facility is April 30, 2019, and the final repayment deadline for the term fac ility is September 30, 2023. Part of the
  term facility was repaid and the level of debt as at June 30, 2018, was PLN 3,647 million.
  On October 27, 2015, the Company concluded two credit agreements with the European Investment Bank for a total amount of nearly
  PLN 2,000 million. The amount of PLN 1,500 million, obtained on the basis of the first of the two agreements, will be used for projects
  relating to the modernisation and development of distribution grid. The funds from the second agreement, i.e. the remaining PLN 490
  million, will be used to finance and refinance the construction of cogeneration units Gorzów CHP and Rzeszów CHP. The European
  Investment Bank loans will be available for disbursement over a period of up to 46 months from the date of signi ng of the agreements.
  The funds will be repaid within 15 years from the date of the last tranche. As at June 30, 2018, the Company did not use these credit
  lines.
  On June 7, 2017, the Company executed a PLN 500 million credit agreement with the European Bank for Reconstruction and
  Development, with maturity on June 7, 2028. The amount raised based on the agreement will be spent on selected projects related to
  the modernisation and expansion of distribution grids. As at June 30, 2018, the credit facility remained unused.
  Moreover, the Group recognises loans from environmental funds amounting to a total of PLN 425 million.
  As at June 30, 2018, the value of the available overdrafts at significant PGE Group companies was PLN 719 million.
  Bonds issued
  The Group financed its own operations through two bond issue programs:
   The bond issue program for the amount of PLN 5 billion directed towards investors from the Polish capital market. On June 27,
  2013, the first non -public issuance of 5-year bonds under this progr am took place, coupon bearer bonds with a variable interest
  rate. The nominal value of the issue was PLN 1 billion and the maturity of the bonds is June 27, 2018. On August 29, 2013, the
  bonds were floated in the Alternative Trading System organised by Bon dSpot S.A. and the Warsaw Stock Exchange (Giełda
  Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ).
   The medium term Eurobonds Issue Programme of EUR 2 billion established on May 22, 2014 by PGE S.A. together with PGE
  Sweden AB (publ), a 100% subsidiary of PGE S.A. Under the Programme, PGE Sweden AB (publ) may issue eurobonds up to the
  amount of EUR 2 billion with a minimum maturity of 1 year. On June 9, 2014, PGE Sweden AB (publ) issued Eurobonds in the total
  amount of EUR 500 million and a five year maturity and on August 1, 2014 it has issued bonds in the amount of EUR 138 million
  and fifteen -year maturity.  PGE Group Condensed consolidated interim financial statements for the
  6-month period ended June 30, 2018, in accordance with IFRS EU (in PLN million )

  The additional notes constitute an integral part of the consolidated financial statements. 40 of 63

  19.2 Trade and other financial liabilities
  As at June 30, 2018 As at December 31, 2017 Non -current Current Non -current Current
  Trade liabilities - 1,155 - 1,650
  Purchase of property, plant and equipment and intangible assets - 678 - 1,418
  Security deposits received 22 74 22 87
  Liabilities related to LTC 420 - 332 -
  Insurance - 6 - 17
  Other 23 113 25 59
  TRADE AND OTHER FINANCIAL LIABILITIES 465 2,026 379 3,231
  The item 'Other' includes PGE Dom Maklerski S.A.'s liabilities towards clients on account of funds deposited and liabilities concerning
  CO 2 hedging transactions.
  20. Other current non -financial liabilities
  As at As at
  June 30, 2018 December 31, 2017 restated data
  Environmental fees 177 234
  VAT liabilities 234 126
  Excise tax liabilities 113 128
  Payroll liabilities 186 257
  Bonuses for employees 212 222
  Unused annual holiday leave 172 139
  Estimated liabilities concerning Miner's Day and Energy Professional's Day gifts 53 -
  Liabilities due to Voluntary Leave Programs 14 49
  Estimated liabilities concerning other employee benefits 58 39
  Personal income tax 65 85
  Liabilities from social insurances 204 246
  Advances for deliveries 177 147
  Liabilities related to dividends 42 8
  Other 55 53
  TOTAL OTHER NON -FINANCIAL LIABILITIES 1,762 1,733
  Environmental fees relate mainly to charges for the use of water and gas emission in conventional power plants as well as exploitation
  charges paid by coal mines.
  The “Other” position comprises mainly payments to the Employment Pension Programme and withh oldings from employee wages.
  OTHER EXPLANATORY NOTES
  21. Contingent liabilities and receivables. Legal claims
  21.1 Contingent liabilities
  As at As at June 30, 2018 December 31, 2017
  Contingent return of grants from environmental funds 749 753
  Legal claims 220 188
  Bank guarantee liabilities 531 223
  Contractual fines and penalties - 12
  Employees’ claims 1 2
  Other contingent liabilities 78 74
  Total contingent liabilities 1,579 1,252
  Contingent return of grants from environmental funds
  The liabilities represent the value of possible future reimbursements of funds received by PGE Group companies from environmental
  funds for the particular investments. The funds will be reimbursed, if investments for which they were granted, will not bring the
  expected environmental effect.  PGE Group Condensed consolidated interim financial statements for the
  6-month period ended June 30, 2018, in accordance with IFRS EU (in PLN million )

  The additional notes constitute an integral part of the consolidated financial statements. 41 of 63

  Legal claims
  Dispute with WorleyParsons
  The contingent liability is mainly related to the dispute with WorleyParsons. WorleyParsons made a claim for payment of PLN 59 million
  due to the claimant and for the return of the amount that in the claimant’s opinion was unduly collected by PGE EJ 1 sp. z o.o. from a
  bank guarantee, and later extended the claim to PLN 104 million (i.e. by PLN 45 million). On March 31, 2018, the company filed a
  response to WorleyParsons' expanded claim. The Group does not accept the claim and regards its possible admission by the court as
  unlikely.
  Claims related to property right sale contracts executed by Ene rga -Obrót S.A.
  In October 2017, PGE Energia Odnawialna S.A. and PGE Energia Natury sp. z o.o. (currently acquired by PGE Energia Odnawialna S.A.)
  received lawsuits in which Energa -Obrót S.A. demand the annulment of a legal relation that were to arise as a result of the execution of
  an agreement to sell property rights resulting from electricity origin certificates at FW Kisielice in 2009, FW Koniecwałd (Malbork) and
  FW Galicja. Energa -Obrót S.A.'s demands in all of the lawsuits are based on the accusation that executive (agreements to sell specific
  property rights) were executed in a way that circumvented the Public Procurement Law. Alternatively, if the Agreement is considered as
  an agreement on award of a public procurement, Energa -Obrót S.A. was claiming absolute invalidity of the Agreements due to them
  being executed in a way that circumvented the Public Procurement Law. In November 2017, PGE companies filed responses to the
  lawsuits, in which they indicated that the accusations made by Energa Obrót S.A. are groundless.
  These proceedings are in progress. In the cases involving FW Koniecwałd (Malbork) and FW Galicja, the Court referred the parties for
  mediation. In the FW Kisielice case, on April 25, 2018 the first hearing was held, in which the Court, at both of the parties' request,
  referred the parties for mediation for a period of three months and deferred the hearing to November 14, 2018.
  In addition, through motions filed in September 2017, Energa Obrót S.A. summoned PGE Energia Odnawialna S.A. and PGE Energia
  Natury sp. z o.o. (currently acquired by PGE Energia Odnawialna S.A.) for amicable resolution of disputes for the payment of claims
  totalling PLN 71 million concerning considerations paid on the basis of invalid contracts from 2009. No agreement was reached during
  meetings held in November and December 2017. In connection with this, the PLN 71 million claim is presented as a contingent liability.
  The Group does not accept the claim and regards its possible admission by the court as unlikely.
  Claim ing invalidity of the 2009 contracts, Energa Obrót S.A. refused to purchase property rights resulting from the production of
  renewable electricity at FW Kisielice, FW Koniecwałd (Malbork) and FW Galicja, which constituted a breach of the contracts and resu lted
  in contractual penalties of PLN 30 million being imposed (recognised as revenue in 2017 of PLN 16 million and PLN 14 million in the
  present period). In the case of refusal to pay these contractual penalties, PGE Energia Odnawialna S.A. intends to seek their payment in
  court proceedings. On April 25, 2018, during the first hearing, PGE Energia Odnawialna S.A. filed a counterclaim for payment of the
  principal amount together with statutory late interest for contractual penalties imposed in connection wit h Energa Obrót S.A.'s failure
  to perform the contract related to FW Kisielice. Having referred the parties for mediation, the Court did not set a deadline for Energa
  Obrót S.A. to respond to the counterclaim.
  Estimated volume of the green certificates cove red by the contracts with Energa Obrót S.A. amounts to 783 thousand MWh. This
  volume was calculated based on the volume of production in the period from July 2017 (FW Koniecwałd/Malbork) or from August 2017
  (other farms) to the end of the expected support periods for each of the farms.
  Bank guarantee liabilities
  These liabilities for the most part present bank guarantees provided as collateral for stock market transactions resulting from
  membership in the Stock Exchange Clearing House. As at June 30, 2018, the total amount of bank guarantees was PLN 531 million (PLN
  215 million in the comparative period).
  Other contingent liabilities
  Other contingent liabilities comprise the value of potential claim from WorleyParsons of PLN 33 million, which was described above, as
  well as PLN 40 million related to risk of additional costs related to PGE Group's debt financing programmes.  PGE Group Condensed consolidated interim financial statements for the
  6-month period ended June 30, 2018, in accordance with IFRS EU (in PLN million )

  The additional notes constitute an integral part of the consolidated financial statements. 42 of 63

  21.2 Other significant issues related to contingent liabilities
  Non -contractual use of property
  As described in note 18.5 of these financial statements, PGE Group recognises provision for disputes under court proceedings,
  concerning non -contractual use of properties for distribution activities. In addition, in PGE Group, there are disputes at an earl ier stage
  of proceedings and it cannot be excluded that the number and value of similar disputes will grow in the future.
  Contractual liabilities related to purchase of fuels
  According to the concluded agreements on the purchase of fuels (mainly coal and gas), PGE Group companies are obliged to collect the
  minimum volume of fuels and not to exceed the maximum level of collection of gas fuel in particular hours and months. Failure to
  collect a minimum volume of fuels specified in the contracts, may result in a necessity to pay some extra fee (in case of gas fuel, the
  volume not collected by power plants but paid up may be collected within the next three contractual years).
  In PGE Group’s opinion, the terms and conditions of fuel deliveries to its power gene rating units as described above do not differ from
  terms and conditions of fuel deliveries to other power generating units on the Polish market.
  21.3 Contingent receivables
  As at the reporting date, PGE Group held PLN 33 million in contingent receivables relate d to non -balancing of purchase and sale of
  energy on the domestic market (PLN 10 million in the comparative period).
  21.4 Other legal claims and disputes
  Compensation for conversion of shares
  Former shareholders of PGE Górnictwo i Energetyka S.A. are presentin g to the courts motions to summon PGE S.A. to a conciliation
  hearing concerning payment of compensation for incorrect (in their opinion) determination of the exchange ratio of shares of PGE
  Górnictwo i Energetyka S.A. into shares of PGE S.A. during a conso lidation process that took place in 2010. The total value of claims
  resulting from summons to a conciliation hearing directed by the former shareholders of PGE Górnictwo i Energetyka S.A. amounts to
  over PLN 10 million.
  Regardless of the above, on November 12, 2014 Socrates Investment S.A. (an entity which purchased claims from former PGE
  Górnictwo i Energetyka S.A. shareholders) filed a lawsuit to impose a compensation in the total amount of over PLN 493 million (plus
  interest) for damages incurred in resp ect of incorrect (in their opinion) determination of the exchange ratio of shares in the merger of
  PGE Górnictwo i Energetyka S.A. and PGE S.A. The Company filed a response to the lawsuit. Currently the proceedings before the court
  of first instance are in progress.
  Moreover, a similar claim was raised by Pozwy sp. z o.o., a buyer of claims from the former shareholders of PGE Elektrownia Opole S.A.
  Through a lawsuit filed at the District Court in Warsaw against PGE GiEK S.A., PGE S.A. and PwC Polska sp. z o.o. ("Defendants"), Pozwy
  sp. z o.o. demanded from the Defendants, in solidum, or jointly damages for Pozwy sp. z o.o. totalling over PLN 260 million with interest
  for allegedly incorrect (in its opinion) determination of exchange ratio for PGE Elektrowni a Opole S.A. shares for PGE Górnictwo i
  Energetyka Konwencjonalna S.A. shares in a merger of these companies. This lawsuit was delivered to PGE S.A. on March 9, 2017, and
  the deadline for responding to it was set by the court as July 9, 2017. The following companies: PGE S.A. and PGE GiEK S.A. submitted a
  response to the claim and the lawsuit is currently being proceeded in the first instance. A hearing has been set for August 21, 2018.
  PGE Group companies do not recognise the claims being raised by Socrat es Investment S.A., Pozwy sp. z o.o. and other shareholders
  requesting conciliatory settlements. According to PGE S.A., these claims are groundless and the entire consolidation process was
  conducted fairly and properly. The value of shares subject to the process of consolidation was established by an independent company,
  PwC Polska sp. z o.o. Additionally, merger plans of the companies mentioned above, including the exchange ratios were examined for
  accuracy and reliability by an expert appointed by the registration court; no irregularities were found. Then, the court registered the
  mergers of the companies mentioned above.
  PGE Group has not recognised a provision for this claim.
  Claims for annulment of General Meeting resolutions
  On March 15, 2017, PGE S.A . received a copy of a lawsuit filed to the District Court of Warsaw by one of its shareholders. In the lawsuit,
  the shareholder is seeking for annulment of resolution 4 of the Company’s Extraordinary General Meeting held on September 5, 2016.
  The Company filed a response to the lawsuit.
  Having examined the shareholder's claim at a closed -door hearing on October 11, 2017, the District Court in Warsaw ruled to refer the
  case for mediation.
  PGE S.A. decided not to agree to mediation. On March 15, 2018, the District Court in Warsaw issued a judgment dismissing the
  shareholder’s claim in its entirety. The ruling is final.  PGE Group Condensed consolidated interim financial statements for the
  6-month period ended June 30, 2018, in accordance with IFRS EU (in PLN million )

  The additional notes constitute an integral part of the consolidated financial statements. 43 of 63

  Termination of contracts for purchase of energy origin rights by Enea S.A.
  In October and November 2016 PGE Górnictwo i Energetyka Konwenc jonalna S.A., PGE Energia Odnawialna S.A. and PGE Energia
  Natury PEW sp. z o.o. (acquired by PGE Energia Odnawialna S.A.) received from Enea S.A. termination of long -term contracts for
  purchase of renewable energy origin rights, so called "green certifica tes." Justifying the termination, Enea S.A. claimed that the
  companies significantly breached the provisions of these contracts, i.e. failed to re-negotiate contractual provisions in accordance with
  the adaptive clause, as requested by Enea S.A. in July 2015 in connection with an alleged change in legal regulations having impact on
  performance of these contracts.
  In the opinion of PGE Group, notices of termination of contracts presented by Enea S.A. were filled in with a violation of terms of the
  agreements. The companies took appropriate steps to enforce their rights. With Enea S.A. refusing to perform long -term contracts to
  purchase property rights resulting from certificates of origin receive d by PGE Group companies in connection with the production of
  renewable energy, PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. and PGE Energia Natury PEW sp. z o.o. have demanded from Enea
  S.A. payment of contractual penalties, while PGE Energia Odnawialna S.A. has demanded payment of compensation for damages. In the
  proceeding instigated by PGE Energia Natury PEW sp. z o.o. (currently PGE Energia Odnawialna S.A.), the District Court in Poznań, 9th
  Commercial Division ruled fully in favour and issued a paym ent demand in a writ of payment proceeding. The payment demand became
  invalid once Enea submitted an appeal. The proceeding is in progress. The next hearing is scheduled for September 2018.
  Due to the fact that according to PGE Group declarations on termin ation of the agreements presented by Enea S.A. were submitted in
  breach of contractual terms, as at June 30, 2018, the Group recognised contractual penalty and compensation receivables of PLN 130
  million (of which PLN 2 million was recognised as present -period revenue). As the same time, property rights inventories that were
  initially measured at values resulting from the agreements were revalued to market prices. According to PGE Group companies, based
  on available legal analysis, a favourable resolution in the above disputes is more probable then a negative resolution.
  Estimated volume of the green certificates covered by the contracts with Enea S.A . amounts to approximately 2,652 thousand MWh.
  The above amount was calculated for the period from the date the contracts were terminated to the end of the expected initial term of
  the contracts.
  In addition, PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A., PGE Energia Natury PEW sp. z o.o. (acquired by PGE Energia Odnawialna
  S.A.) and PGE Energia Odnawialna S.A. filed lawsuits against Enea S.A. for the payment of receivables totalling PLN 47 million concerning
  invoices issued to Enea S.A. for the sale of property rights based on these contracts. Enea S.A. refused to pay these receivables, claiming
  that they were offset by receivables from the Group's companies related to compensation for alleged damages arising as a result of the
  companies' failure to re-negotiate the contract s. According to Group companies, such offsets are groundless because Enea S.A.'s
  receivables concerning the payment of compensation never arose and there are no grounds for acknowledging Enea S.A.'s claim that
  the companies breached contractual provisions. The proceedings are in progress. The next hearings are scheduled for September 2018.
  22. Tax settlements
  Tax obligations and rights are specified in the Constitution of the Republic of Poland, tax regulations and ratified international
  agreements. According to the tax ordinance, tax is defined as public, unpaid, obligatory and non -returnable cash liability toward the
  State Treasury, provincial or other regional authorities resulting from the tax regulation. Taking into account the subject criterion,
  current taxes in Poland can be divided into five groups: taxation of incomes, taxation of turnover, taxation of assets, taxation of activities
  and other, not classified elsewhere.
  From the point of view of business entities, the most important is the taxation of incomes (corporate income tax), taxation of turnover
  (value added tax, excise tax) followed by taxation of assets (real estate tax and vehicle tax). Other payments classified as quasi – taxes
  must also be mentioned . Among these there are social security char ges.
  Basic tax rates were as follows in 2018: corporate income tax rate – 19%, for smaller enterprises a 15% rate is possible; basic value
  added tax rate – 23%, reduced: 8%, 5%, 0%, furthermore some goods and products are subject to a VAT tax exemption.
  The tax system in Poland is characterized by a significant changeability of tax regulations, their high complexity, high potential fees for
  commitment of a tax crime or violation. Tax settlements and other activity areas are conditioned by regulations (custo ms or currency
  controls) and can be subject to controls of respective authorities that are entitled to issue fines and penalties with penalty interest.
  Controls may cover tax settlements for the period of 5 years after the end of calendar year in which the tax was due.  PGE Group Condensed consolidated interim financial statements for the
  6-month period ended June 30, 2018, in accordance with IFRS EU (in PLN million )

  The additional notes constitute an integral part of the consolidated financial statements. 44 of 63

  Tax group
  An agreement for a tax group named PGK PGE 2015, for which PGE S.A. is the representative, was signed on September 18, 2014, for a
  period of 25 years.
  Companies included in the tax group must meet a number of requirements covering : appropriate level of equity, parent's stake in PGK
  companies of at least 75%, lack of capital ties between subsidiaries, no tax arrears, share in total revenue of at least 2% (counted at tax
  group level), and execution of transactions with related partie s from outside the tax group only on market terms. Violating these
  requirements would mean the dissolution of the tax group and loss of its taxpayer status. When the tax group is dissolved, each of its
  member companies becomes an individual payer of corpor ate income tax.
  Changes in corporate income tax in effect from January 1, 2018
  As a result of changes in legislation, starting from 2018 taxpayer revenue is divided into two sources: economic (operating) activities and
  capital gains. This means that each source of revenue will be settled separately and that companies may not offset losses incurred in
  one source using revenue from the other source. The capital gains source includes: dividends, income obtained as a result of mergers of
  de-mergers, in-kind con tributions, share disposals, disposal of debt claims, income from property rights (authors' rights, licences) and
  income from securities.
  According to existing estimates, the introduction of two income sources should not substantially affect the PGE Group' s tax burden.
  VAT split payment mechanism
  Starting from July 1, 2018, a VAT split payment mechanism will be introduced. This solution is intended to seal off the tax system by
  separating VAT amounts from bank transfers being made by buyers of products and services and directing these to sellers' dedicated
  VAT accounts. Funds collected in these VAT accounts may only be used for VAT settlements concerning invoices received and VAT
  settlements with the tax office. Using split VAT payments will not be the buyer 's right but rather an obligation.
  Given the above, the introduction of a split payment mechanism might increase net debt and the net debt to EBITDA ratio. At the date
  on which these financial statements were prepared, there was no set practice as to how cash in VAT accounts will be taken into account
  when calculating debt ratios that are presented to financing institutions. PGE Group intends to effectively use the funds received from
  counterparties in VAT accounts to pay its liabilities that contain VAT. The level of funds in these VAT accounts will depend mainly on
  how many of PGE Group's counterparties decide to use this mechanism and the relation between receivables and liabilities payment
  dates. According to the Group's estimates, the average level of cash in VAT accounts might be in the range of PLN 100 -200 million. As at
  July 31, 2018, the cash balance in these VAT accounts totalled approx. PLN 45 million.
  Excise tax
  In connection with an incorrect implementation of EU regulations in the Polish legal system, PGE GiEK S.A. in 2009 initiated proceedings
  regarding reimbursement of improperly paid excise tax for the period January 2006 - February 2009. The irregularity consisted of taxing
  electricity at the first stage of sale, i.e. by producers, whereas sales to end users should have been taxed.
  Examining the company's complaints with regard to the restitution claims against decisions issued by tax authorities refusing to confirm
  overpayment of excise tax, administrative courts ruled that the company did not bear the economic burden of the improperly
  calculated excise tax (which in the context of the resolution by the Supreme Administrative Court of June 22, 2011, file no. I GPS 1/11,
  precludes the return of overpaid amounts). According to the Supreme Admi nistrative Court, the claims that the company sought,
  especially using economic analyses, are of an offsetting nature and therefore may be sought only in civil courts. Given the above, PGE
  GiEK S.A. decided to withdraw from the proceedings as regards resti tution claims. Currently, the issue of overpaid excise tax is in civil
  courts and the intention is to reach a settlement with the State Treasury as regards restitution claims.
  Given the significant uncertainty over the final ruling in this issue, the Group does not recognise in its financial statements any effects
  related to potential compensation in civil courts in connection with the improperly paid excise tax.  PGE Group Condensed consolidated interim financial statements for the
  6-month period ended June 30, 2018, in accordance with IFRS EU (in PLN million )

  The additional notes constitute an integral part of the consolidated financial statements. 45 of 63

  Real estate tax
  Considering pending disputes, PGE Group established at the reporting date the provision for property tax in the amount of PLN 83
  million. The provision relates mainly to tax proceedings with regard to property tax in selected power plants. The dispute is related to
  the subject of taxation and concerns mainly a decision whether inst allations in buildings and detached technical machinery should be
  taxed as autonomous constructions. Tax proceedings are currently at various stages of tax authorities proceedings, i.e. in front of first
  instance authorities (village mayor, mayor), local government board of appeals and administrative courts.
  As a result of an update of the Renewables Act entering into force (Polish Journal of Laws of June 7, 2018, item 1276), from January 1,
  2018 rules for property tax for wind farms that had been in effect until the end of 2016 were restored. Given the above, the current tax
  base for a wind farm constitutes its construction elements and not the entire wind farm.
  23. Information on related parties
  PGE Group's transactions with related entities are concluded based on market prices for provided goods, products and services or are
  based on the cost of manufacturing.
  23.1 Associates and jointly controlled entities
  The total value of transactions with such entities is presented in the table below.
  Period ended Period ended June 30, 2018 June 30, 2017
  Sales to associates and jointly controlled entities 10 5
  Purchases from associates and jointly controlled entities 963 807 As at As at June 30, 2018 December 31, 2017
  Trade receivables from associates and jointly controlled entities 5 9
  Trade liabilities to associates and jointly controlled entities 234 180 This turnover and balances take into account transactions with Polska Grupa Górnicza S.A. and Polimex -Mostostal S.A.
  23.2 State Treasury -controlled companies
  The State Treasury is the dominant shareholder of PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. and as a result in accordance with IAS 24 Related
  Party Disclosures, State Treasury companies are treated as related entities. PGE Group entities identify in det ail transactions with
  approximately 40 of the biggest State Treasury subsidiaries.
  The total value of transactions with such entities is presented in the table below:
  Period ended Period ended June 30, 2018 June 30, 2017
  Sales to related parties 914 1,047
  Purchases from related parties 2,332 1,921 As at As at June 30, 2018 December 31, 2017
  Trade receivables from related parties 212 280
  Trade liabilities to related parties 393 629 The largest transactions with companies where the State Treasury holds a stake concern Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., Polskie
  Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. , PKP Cargo S.A., Grupa LOTOS S.A., Zakłady Azotowe PUŁAWY S.A., PKN Orlen S.A. and the
  purchase of coal from Jastrzębska Spółka Węglowa S.A., Katowicki Holding Węglowy S.A. (in the comparative period) and Węglokoks
  S.A.
  Moreover, PGE Group concludes significant transactions on the energy market via Towarowa Giełda Energii S.A. (Polish Power
  Exchange). Due to the fact that this entity only deals with the organization of trading, purchases and sales transacted through this entity
  are not recognised as transactions with related parties.  PGE Group Condensed consolidated interim financial statements for the
  6-month period ended June 30, 2018, in accordance with IFRS EU (in PLN million )

  The additional notes constitute an integral part of the consolidated financial statements. 46 of 63

  23.3 Management remuneration
  The key management includes the Management Boards and Supervisory Boards of the parent company and significant Group entities.
  Period ended Period ended PLN thousand June 30, 2018 June 30, 2017
  Short -term employee benefits (salaries and salary related costs) 19,346 18,012
  Post -employment benefits 2,685 1,488
  TOTAL REMUNERATION OF KEY MANAGEMENT PERSONNEL 22,031 19,500
  Remuneration of key management personnel of entities of non -core operations 10,847 7,204
  TOTAL REMUNERATION OF KEY MANAGEMENT PERSONNEL 32,878 26,704 Period ended Period ended PLN thousand June 30, 2018 June 30, 2017
  Management Board of the parent company 3,937 4,573
  including post -employment benefits - 20
  Supervisory Board of the parent company 330 407
  Management Boards – subsidiaries 16,412 13,205
  Supervisory Boards – subsidiaries 1,352 1,315
  TOTAL 22,031 19,500
  Remuneration of key management personnel of entities of non -core operations 10,847 7,204
  TOTAL REMUNERATION OF KEY MANAGEMENT PERSONNEL 32,878 26,704 Until June 30, 2017, members of the management boards of PGE Group companies were employed based on civil contracts and
  employment contracts. From the end of June 2017, PGE Group companies (direct and indirect subsidiaries) apply a rule according to
  which management board members are employed on the basis of management services contracts, taking into account the provisions of
  the Act of June 9, 2016, on rules for the remuneration of management personnel at certain companies (Polish Journal of Laws of 2017,
  item 2190, i.e. of November 28, 2017). In determining remuneration for members of management and supervisory bodies, the scale of
  the company's business, especially the value of its assets, revenue and size of workforce, is taken into account.
  The growth in management remuneration at companies in the 'other activity' segment in the period ended June 30, 2018, compared to
  the same period last year, resulted mainly from the consolidation of entities acquired as a result of the purchase of EDF's assets.
  The above remuneration is included in employee benefit costs and other costs by nature disclosed in note 7.2 Costs by nature and
  function.
  24. Significant events during and after the reporting period
  24.1 Tender offer for 100% of Polenergia S.A. shares
  On May 22, 2018, PGE, with the intermediation of Pekao Investment Banking S.A., announced a tender offer to subscribe for the sale of
  45 443 547 ordinary bearer shares, i.e. all shares issued by Polenergia S.A., entitling to 100% of votes at Polenergia S.A .'s general
  meeting, for PLN 16.29 per share. PGE is also the acquiring entity in this Tender Offer.
  As part of the transaction, the call was granted a security in the form of a bank guarantee for PGE’s liabilities, issued by Bank Polska Kasa
  Opieki S.A. and PEKAO Investment Banking S.A. is the guarantee’s beneficiary . The Bank Guarantee was issued on 22 May 2018 for the
  amount of PLN 740 million, with validity until November 21, 2018.
  The Tender Offer was announced on conditions specified in the Tender Offer content, including:
   unconditional approval from the President of the Office of Competition and Consumer Protection for a concentration of
  undertakings consisting of the acquisition of control over Polenergia S.A.,
   subscription to sell in the Tender Offer Polenergia S.A. shares representing at least 66% of votes,
   appointment to Polenergia S.A.'s supervisory board of candidates designated by PGE,
   adoption by Polenergia S.A.'s general meeting of a resolution on changes in Polenergia S.A.'s articles of association and
   execution of a strategic cooperation agreement between PGE and Polenergia S.A. and Polenergia S.A.'s integration into PGE
  Group.
  If the subscription period is neither extended nor shortened, subscriptions for Polenergia S.A. shares will be accepted from July 13,
  2018, to September 20, 2018.
  24.2 Significant events after the reporting period
  No significant events took place between the end of the reporting period and the date on which these financial statements were
  appr oved.


  PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Condensed separate interim financial statements for the
  6-month period ended June 30, 2018, in accordance with IFRS EU (in PLN million )

  The additional notes constitute an integral part of the separate financial statements. 47 of 63

  II. PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A. CONDENSED SEPARATE INTERIM FINANCIAL
  STATEMENTS FOR THE 6-MONTH PERIOD ENDED JUNE 30, 2018, IN ACCORDANCE W ITH
  IFRS EU

  SEPARATE STATEMENT OF COMPREHENSIVE INCOME
  Period ended Period ended Note June 30, 2018 June 30, 2017 (unaudited) (unaudited)
  STATEMENT OF PROFIT OR LOSS

  SALES REVENUES 6. 5,179 4,591
  Cost of goods sold 7. (4,791) (4,212)
  GROSS PROFIT ON SALES 388 379
  Distribution and selling expenses 7. (9) (10)
  General and administrative expenses 7. (104) (72)
  Other operating income 3 1
  Other operating expenses (4) (8)
  OPERATING PROFIT 274 290
  Finance income 8. 239 4,374
  Finance costs 8. (211) (227)
  GROSS PROFIT 302 4,437
  Current income tax (51) 18
  Deferred income tax 5 (3)
  NET PROFIT FOR THE REPORTING PERIOD 256 4,452

  OTHER COMPREHENSIVE INCOME
  Items that may be reclassified to profit or loss:
  Measurement of hedging instruments (25) (70)
  Deferred tax 5 13
  OTHER COMPREHENSIVE INCOME FOR THE REPORTING PERIOD, NET (20) (57)

  TOTAL COMPREHENSIVE INCOME 236 4,395

  NET PROFIT AND DILUTED NET PROFIT PER SHARE (IN PLN) 0.14 2.38  PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Condensed separate interim financial statements for the
  6-month period ended June 30, 2018, in accordance with IFRS EU (in PLN million )

  The additional notes constitute an integral part of the separate financial statements. 48 of 63

  SEPARATE STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
  As at As at Note June 30, 2018 December 31, 2017
  (unaudited) (audited) restated data
  NON -CURRENT ASSETS
  Property, plant and equipment 171 176
  Intangible assets 2 3
  Financial receivables 10. 11,609 11,840
  Derivatives and other assets measured at fair value through profit or loss 12. 310 216
  Shares in subsidiaries 32,556 32,568
  Shares in other related parties 88 84
  44,736 44,887
  CURRENT ASSETS
  Inventories 217 2
  Trade and other receivables 10. 3,833 2,636
  Derivatives 12. 33 54
  Other current assets 13. 155 220
  Income tax receivables - -
  Cash and cash equivalents 11. 295 1,832
  4,533 4,744
  TOTAL ASSETS 49,269 49,631

  EQUITY
  Share capital 19,165 19,165
  Reserve capital 15,328 15,328
  Hedging reserve 90 110
  Retained earnings 4,797 4,541
  39,380 39,144
  NON -CURRENT LIABILITIES
  Non -current provisions 21 20
  Loans, borrowings, bonds 15. 5,636 7,714
  Derivatives 12. 7 5
  Deferred income tax provision 3 13
  Other liabilities 21 23
  5,688 7,775
  CURRENT LIABILITIES
  Current provisions 1 2
  Loans, borrowings, bonds, cash pooling 15. 3,298 1,764
  Derivatives 31 27
  Trade and other payables 643 682
  Income tax liabilities 141 176
  Other non -financial liabilities 87 61
  4,201 2,712
  TOTAL LIABILITIES 9,889 10,487
  TOTAL EQUITY AND LIABILITIES 49,269 49,631
  * restatement of comparative data is described in note 4 of these separate financial statements.
  PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Condensed separate interim financial statements for the
  6-month period ended June 30, 2018, in accordance with IFRS EU (in PLN million )

  The additional notes constitute an integral part of the separate financial statements. 49 of 63

  SEPARATE STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY
  Share capital Reserve capital Hedging reserve Retained earnings Total equity
  AS AT JANUARY 1, 2018 19,165 15,328 110 4,541 39,144
  Net profit for the reporting period - - - 256 256
  Other comprehensive income - - (20) - (20)
  COMPREHENSIVE INCOME FOR THE PERIOD - - (20) 256 236
  -
  Retained earnings distribution - - - - -
  Other changes - - - - -
  AS AT JUNE 30, 2018 19,165 15,328 90 4,797 39,380 Share capital Reserve capital Hedging reserve Retained earnings Total equity
  AS AT JANUARY 1, 2017 19,165 13,730 149 1,594 34,638
  Net profit for the reporting period - - - 4,452 4,452
  Other comprehensive income - - (57) - (57)
  COMPREHENSIVE INCOME FOR THE PERIOD - - (57) 4,452 4,395

  Retained earnings distribution - 1,598 - (1,598) -
  Other changes - (1) - 1 -
  AS AT JUNE 30, 2017 19,165 15,327 92 4,449 39,033


  PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Condensed separate interim financial statements for the
  6-month period ended June 30, 2018, in accordance with IFRS EU (in PLN million )

  The additional notes constitute an integral part of the separate financial statements. 50 of 63

  SEPARATE STATEMENT OF CASH FLOWS
  Period ended Period ended June 30, 2018 June 30, 2017
  (unaudited) (unaudited) restated data
  CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES
  Gross profit 302 4,437
  Income tax paid 80 (82)

  Adjustments for:
  Depreciation, amortisation and impairment losses 7 7
  Interest and dividend, net (52) (2,853)
  Profit / loss on investing activities 32 (1,267)
  Change in receivables 24 (49)
  Change in inventories (215) 7
  Change in liabilities, excluding loans and borrowings (36) 349
  Change in other non -financial assets (35) 8
  NET CASH FROM OPERATING ACTIVITIES 107 557

  CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES
  Purchase of property, plant and equipment and intangible assets (1) (1)
  Purchase of bonds issued by PGE Group companies (203) (780)
  Purchase of shares in associates (18 ) (103)
  Sale of other financial assets - 368
  Recognition of deposits with maturity over 3 months - (50)
  Release of deposits with maturity over 3 months - 2,340
  Origination / (repayment) of loans granted under cash pooling agreement (433) 507
  Repayment of loans 260 -
  Loans granted (522) (25)
  Interest received 152 24
  NET CASH FROM INVESTING ACTIVITIES (765 ) 2,280

  CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES
  Repayment of loans / buy -back of bonds (1,000) (17)
  Proceeds from loans, borrowings and issue of bonds 282 -
  Interest paid (159) (147)
  Other (2) (3)
  NET CASH FROM FINANCING ACTIVITIES (879 ) (167)

  NET CHANGE IN CASH AND CASH EQUIVALENTS (1,537) 2,670

  CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE BEGINNING OF PERIOD 1,831 1,930
  CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE END OF PERIOD 294 4,600 * restatement of comparative data is described in note 4 of these separate financial statements.  PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Condensed separate interim financial statements for the
  6-month period ended June 30, 2018, in accordance with IFRS EU (in PLN million )

  The additional notes constitute an integral part of the separate financial statements. 51 of 63

  1. General information
  PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. (“the Company”, “PGE S.A.”) was founded on the basis of the Notary Deed of August 2, 1990 and
  registered in the District Court in Warsaw, XVI Commercial Department on September 28, 1990. The Company was registered in the
  National Court Register of the District Court for the capital city of Warsaw, XII Commercial Department, under no. KRS 0000059307.
  The Company's registered office is in Warsaw, ul. Mysia 2.
  PGE S.A. is the parent company of the PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Group (“PGE Group”, “Group”) and prepares separate and
  consolidated financial statements in accordance with International Financial Reporting Standards as adopted by the European Union
  („IFRS EU”).
  The State Treasury is the Company's principal shareholder.
  The Company's core activities are as follows:
   trade in electricity and other energy market products
   oversight of head offices and holding companies
   rendering financial services to PGE Group companies
   rendering other services related to these activities
  PGE S.A.’s business activities are conducted under appropriate concessions, including concession for electricity trading granted by the
  Energy Regulatory Office. The concession is valid until 2025. No significant assets or liabilities are assigned to the concession. Accordin g
  to the concession the annual fees are paid depending on the level of trading.
  Revenue from the sale of electricity and other energy market products is the only significant items in operating revenue. This revenue is
  generated on the domestic market. The Company does not report business or geographical segments.
  PGE S.A.'s accounting books are maintained by subsidiary PGE Synergia sp. z o.o.
  Going concern
  These condensed interim financial statements were prepared under the assumption that the Company will continue to operate as a
  going concern in the foreseeable future. As at the date of approval of these financial statements, there is no evidence indicating that the
  Company will not be able to continue its operations as a going concern.
  These financial statements comprise financial data for the period from January 1, 2018 to June 30, 2018 ("financial statements") and
  include comparative data for the period from January 1, 2017 to June 30, 2017 and as at December 31, 2017.
  The same accounting rules (policie s) and calculation methods are applied in these financial statements as in the most recent annual
  financial statements and they should be read in conjunction with PGE S.A.'s audited separate financial statements prepared in
  accordance with EU IFRS for the year ended December 31, 2017.
  Seasonality of business operations
  Main factors affecting the demand for electricity and heat are: weather conditions – air temperature, wind force, rainfall, socio -
  economic factors – number of energy consumers, energy carrier s prices, growth of GDP and technological factors – advances in
  technology, product manufacturing technology. Each of these factors has an impact on technical and economic conditions of production
  and distribution of energy products, thus influence the res ults obtained by the Company.
  The level of electricity sales is variable throughout a year and depends especially on weather conditions - air temperature, length of the
  day. Growth in electricity demand is particularly evident in winter periods, while lowe r demands are observed during the summer
  months. Moreover, seasonal changes are evident among selected groups of end users. Seasonality effects are more significant for
  households than for the industrial sector.
  PGE S.A.'s sales seasonality results from the fact that the Company sold 86% of its electricity sales volume to PGE Obrót S.A. and PGE
  Dystrybucja S.A., whose demand for electricity is subject to seasonality.
  2. Professional judgment of management and estimates
  In the period covered by these financial statements, no other significant changes in estimates took place that would have an impact on
  the amounts presented in the financial statements.
  3. Impact of new regulations on the Company's future financial statements
  New standards and interpretations that were published but are not yet in force are described in note 2.3 to the consolidated financial
  statements.
  4. Changes in accounting principles and data presentation
  New standards and interpretations which became effective on January 1, 2018
  New standards and interpretations that went into force on January 1, 2018, as described in more detail in note 4 of consolidated
  financial statements, had no impact on the Company's separate financial statements.


  PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Condensed separate interim financial statements for the
  6-month period ended June 30, 2018, in accordance with IFRS EU (in PLN million )

  The additional notes constitute an integral part of the separate financial statements. 52 of 63

  IFRS 9 Financial instruments
  IFRS 9 replac ed IAS MSR 39 Financial instruments: recognition and measurement and is effective for annual periods beginning on or
  after January 1, 2018. IFRS addressed three areas related to financial instruments: classification and measurement, impairment and
  hedge accounting.
  Financial assets are subject to classification in the following categories of financial instruments:
   measured at amortised cost;
   measured at fair value through other comprehensive income ("FVTOCI");
   measured at fair value through profit or loss ("FVTPL").
  The classification of financial assets is based on the business model and characteristics of cash flows.
  A debt instrument is measured at amortised cost if both of the following conditions are met:
   the objective of the entity's business model is to hold the financial asset to collect the contractual cash flows;
   the contractual terms of the financial asset give rise on specified dates to cash flows that are solely payments of principal and
  interest on the principal amount outstanding (SPPI test).
  A debt instrument is measured at FVTOCI if both of the follow ing conditions are met:
   the financial asset is held within a business model whose objective is achieved by both collecting contractual cash flows and
  selling financial assets;
   the contractual terms of the financial asset give rise on specified dates to cas h flows that are solely payments of principal and
  interest on the principal amount outstanding (SPPI test).
  All other debt instruments must be measured at fair value through profit or loss (FVTPL).
  All equity investments are measured at fair value. If an equity investment is not held for trading, the Company can make an irrevocable
  decision to recognise changes at FVTOCI if the instrument is not held for trading . For equity instruments held for trading, changes in fair
  value are recognised in profit or loss.
  All standard transactions of purchase or sell of financial assets are recognised at the transaction date, i.e. at the date on which the entity
  committed to purchase the asset. Standard transactions of purchase or sell of financial assets are transactio ns which delivery of the
  asset is explicitly stated by law or customs in a given market.
  An impairment model is based on expected credit losses and its scope covers the following:
   Financial assets measured at amortised cost;
   Financial assets measured at FVTOCI;
   Loan commitments when there is a pre sent obligation of starting point ;
   Guarantee contracts to which IFRS 9 is applied;
   Lease receivables within the scope of IAS 17;
   Contract assets within the scope of IFRS 15.
  The Company applies requirements conce rning impairment in order to recognise and measure losses on these financial assets that are
  measured at fair value through other comprehensive income. A loss allowances is recognised in other comprehensive income and does
  not reduce the balance sheet valu e of the financial asset in the statement of financial position.
  With the exception of purchased or originated credit impaired financial assets, expected credit losses are required to be measured
  through a loss allowance at an amount equal to:
   the 12-month expected credit losses (expected credit losses that result from those default events on the financial instrument
  that are possible within 12 months after the reporting date); or
   full expected credit losses over the life of the financial instrument. These losses should be recognised when the relevant
  financial instrument expires.
  The impairment of a financial asset if the credit risk of that financial instrument has increased significantly since initial recognition,
  regardless of whether it was measured separately or collectively, should take into account all rational and documentable information,
  including forward -looking data.

  The Company applies the following rules for estimating and recognising the loss allowances on financial assets:
   for trade receivables from significant clients that are subject to a credit risk assessment procedure, the Company will estimate
  expected credit losses based on a model used to evaluate this risk on the basis of ratings assigned to counterparties; ratings
  have a likelihood of default assigned, which is adjusted to reflect impact of macroeconomic factors;
   for receivables from other clients and from related parties, the Company will estimate expected credit losses based on an
  analysis of the likelihood of credit losses in each age bracket;
   for deposits in banks, the Company will estimate expected credit losses based on a model used to evaluate this risk on the
  basis of ratings assigned to banks by external institutions; ratings have a likelihood of default assigned, whi ch is adjusted to
  reflect impact of macroeconomic factors;


  PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Condensed separate interim financial statements for the
  6-month period ended June 30, 2018, in accordance with IFRS EU (in PLN million )

  The additional notes constitute an integral part of the separate financial statements. 53 of 63

   for cash pooling receivables, the Company will estimate expected credit losses based on a model used to evaluate this risk on
  the basis of ratings assigned to banks and to PGE S.A. by external institutions; ratings have a likelihood of default assigned,
  which is adjusted to reflect impact of macroeconomic factors;
   for receivables related to loans and bonds from direct and indirect subsidiaries, the Company assumes that they are secured by
  exerci sing control by the Company over these direct and indirect subsidiaries' assets; this security is taken into account in
  estimating recovery rates;
   for investments in other equity instruments, measurement will be at fair value; currently the Company does not have
  significant investments in equity instruments other than stakes in subsidiaries and associates.
  Investments in stakes in subsidiaries and associates are excluded from the scope of IFRS 9 and their measurement will be as
  before, i.e. at historic cost of purchase less impairment.
  The Company classified financial liabilities in one of the following categories:
   measured at amortised cost;
   measured at fair value through profit or loss.
  After analysis, the Company decided not to implement the changes resulting from IFRS 9 regarding hedge accounting from January 1,
  2018.
  The Company applied IFRS 9 from January 1, 2018, without restating its comparative data.
  The Company analysed the business model as at the first date of application of IFRS 9, i.e. Jan uary 1, 2018, and subsequently applied
  retrospectively, regardless of what business model was used in previous reporting periods on these assets for which recognition had not
  ceased prior to January 1, 2018. The Company analysed compliance with SPPI criter ia based on facts and circumstances at the moment
  of the initial recognition of financial assets.
  If the Company applied IFRS 9 in its financial statements for 2017, impairment losses on financial assets as at December 31, 2017, would
  have been approx. PLN 1 million higher. Equity as at December 31, 2017 would have decreased by about PLN 1 million gross, (no impact
  on deferred tax).
  Given the negligible impact of the new standard, its effects were not recognised as retained earnings as of January 1, 2018. Starting
  from January 1, 2018, the Company recognises expected credit losses in accordance with IFRS 9 requirements.
  Changes in the classification of financial instruments resulted in the change of name of several items from the stateme nt of financial
  posit ion no amounts were reclassified between items.
  IFRS 15 Revenue from contracts with customers
  IFRS 15 repeals IAS 11 Construction Contracts , IAS 18 Revenue and related interpretations and applies to all contracts with customers,
  with the exception of those that fall under the scope of other standards. The new standard establishes the Five Step Model for
  recognising revenue from contracts with customers. Acco rding to IFRS 15, revenue is recognised in the amount that - according to the
  entity's expectations - is due in exchange for delivery of the goods or services to the customer.
  Revenue is recognised so as to depict the transfer of promised goods or services to customers in an amount that reflects the
  consideration to which the Company expects to be entitled in exchange for those goods or services.  PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Condensed separate interim financial statements for the
  6-month period ended June 30, 2018, in accordance with IFRS EU (in PLN million )

  The additional notes constitute an integral part of the separate financial statements. 54 of 63

  The Company recognises revenue from a contract with a client only if all of the following criteria are met:
   the parties have executed a contract (in written or verbal form or in accordance with customary trade practices) and are obligated
  to perform their duties;
   the Company is able to identify the rights of each of the parties with regard to the goods or services that are to be transferred;
   the Company is able to identify terms of payment for the goods or services that are to be transferred;
   the contract has commercial substances;
   it is probable that the consideration to which the Company is entitled to in exchange for the goods or services will be collected.
  Upon contract execution, the Company analyses the goods or services covered by the contract with the client and identifies as a
  performance obligation all commitments to provide the client with:
   goods or services (or a bundle of goods or services) that are distinct ; or
   the series of distinct goods or services that are substantially the same and that have the same pattern of transfer to the
  customer .
  The Company recognises revenue when the performance obligation concerning the goods and services is met (or is in the process of
  being met). The transfer of the asset occurs when the client obtains control over the asset, i.e. gains the ability to directly manage the
  asset and obtain largely all other bene fits from it.
  The Company transfers control over goods or services over time and thus satisfies the performance obligation and recognises revenue
  over time if one of the following conditions is met:
   the customer simultaneously receives and derives benefit s from the Company's consideration as the Company provides the
  consideration;
   as a result of the Company's consideration a new or improved asset is created (e.g. production in progress) and control over this
  asset - as it is created or improved - is exerc ised by the customer; or
   as a result of the Company's consideration no new asset is created with alternative use by the Company and the Company has an
  enforceable title to pay for the consideration provided thus far.
  For each performance obligation over time, the Company recognises revenue over time, measuring the degree of performance of this
  obligation. The aim of this measurement is to establish progress in performing this obligation to transfer control over goods or services
  promised to the client (i.e . degree of obligation performance).
  Based on this analysis, the Company found that it is an intermediary in gaseous fuel transmission services. The recognition of revenue
  and costs concerning these services would have caused a decrease in operating reven ue and costs by the same amount, with no impact
  on profit or loss. Because the transmission service is negligible, the Company does not offset revenue and costs related to this.
  The Company applied IFRS 15 from the date it enters into force, i.e. January 1, 2018, without restating its comparative data.
  Changes in applied accounting principles
   Change in presentation of employee benefits concerning accrued leave and bonuses
  In the present period, the Company decided to change the way in which it presents emp loyee benefits concerning accrued leave,
  bonuses and similar from the item "provisions" to the item "other non -financial liabilities."
  The Company restated its comparative data presented in the statement of financial position. The restatement is presented in the table
  below.
  As at As at June 30, 2017 Change in presentation June 30, 2017
  published data restated data
  CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES
  Adjustments for:
  Change in liabilities, excluding loans and borrowings 353 (4) 349
  Change in provisions (4) 4 -
  NET CASH FROM OPERATING ACTIVITIES 557 - 557


  PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Condensed separate interim financial statements for the
  6-month period ended June 30, 2018, in accordance with IFRS EU (in PLN million )

  The additional notes constitute an integral part of the separate financial statements. 55 of 63

  As at As at December 31, 2017 Change in presentation December 31, 2017
  published data restated data
  CURRENT LIABILITIES, including:
  Current provisions 33 (31) 2
  Other non -financial liabilities 30 31 61
  TOTAL CURRENT LIABILITIES 2,712 - 2,712
  TOTAL EQUITY AND LIABILITIES 49,631 - 49,631
  5. Fair value hierarchy
  The principles for valuation of inventories, derivatives, shares and instruments not quoted on active markets, for which fair value may
  not be determined reliably, are the same as presented in the financial statements for the year ended December 31, 2017.
  The Company measures derivatives at fair value using valuation models for financial instruments based on publicly available exchange
  rates, interest rates, discount curves for currencies (valid also for commodities, prices of which are denominated in thos e currencies)
  derived from active markets. The fair value of derivatives is determined based on discounted future cash flows from transactions,
  calculated on the difference between the forward rate and transaction price. Forward exchange rates are not mode lled as separate risk
  factors, but are derived from the spot rate and appropriate forward interest rate for foreign currencies in relation to PLN.
  During the current and comparative reporting periods, there have been no transfers of financial instruments between the first and the
  second level of fair value hierarchy.
  6. Revenue from sales
  Period ended June 30, 2018 Period ended June 30, 2017
  SALES REVENUES
  Sale of electricity 4,319 3,751
  Sale of energy origin rights - 10
  Sale of gas 337 296
  Other sales of goods and materials 124 220
  Revenue from sale of services 399 314
  TOTAL REVENUE FROM SALE S 5,179 4,591 The increase revenue from electricity sales in the first half of 2018 in comparison to corresponding period of the previous year mainly
  results from higher turnover volume and higher sales prices, mainly in transactions with PGE Obrót S.A. Sales to PGE Obrót S.A. are
  conducted in order to secure retail client demand for ele ctricity.
  The higher revenue from natural gas sales results from higher gas prices in sales to entities outside PGE Group. The sales volume was
  similar to the volume sold as at the end of June 2017, with a decline in exchange sales and an offsetting incr ease in sales to entities
  outside PGE Group.
  The decline in revenue from the sale of other goods and materials mainly resulted from lower CO 2 emission allowance sales volume.
  Information concerning key clients
  The Company's main counterparties are PGE Group subsidiaries. In the first half of 2018, sales to PGE Obrót S.A. accounted for 73% of
  revenue from sales, while sales to PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. accounted for 8%. In the first half of 2017, sales to
  these companies accounted for 70% and 11%, respectively.  PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Condensed separate interim financial statements for the
  6-month period ended June 30, 2018, in accordance with IFRS EU (in PLN million )

  The additional notes constitute an integral part of the separate financial statements. 56 of 63

  7. Costs by nature and function
  Period ended June 30, 2018 Period ended June 30, 2017
  COSTS BY NATURE
  Depreciation, amortisation and impairment losses 7 7
  Materials and energy 2 2
  External services 27 30
  Taxes and fees 2 2
  Employee benefits expenses 58 55
  Other costs by nature 35 26
  TOTAL COSTS BY NATURE 131 122
  Distribution and selling expenses (9) (10)
  General and administrative expenses (104) (72)
  Cost of merchandise and materials sold 4,773 4,172
  COST OF GOODS SOLD 4,791 4,212 The increase in the value of merchandise goods and materials sold in 2018, comparing to corresponding period of the previous year , is
  largely the effect of higher revenue from sales, as described above, and higher prices on the wholesale market.
  8. Finance income and finance costs

  Period ended June 30, 2018 Period ended June 30, 2017
  FINANCE INCOME FROM FINANCIAL INSTRUMENTS
  Dividends 46 2,872
  Interest 181 166
  Reversal of impairment allowances - 1,289
  Revaluation of financial instruments 9 47
  Positive exchange differences 3 -
  FINANCE INCOME FROM FINANCIAL INSTRUMENTS 239 4,374
  TOTAL FINANCE INCOME 239 4,374 In the period ended June 30, 2018, the Company reported dividend income mainly from PGE Obrót S.A. (PLN 28 million), and in the
  comparative period PLN 2,019 million from PGE GiEK S.A. and PLN 808 million from PGE Dystrybucja S.A.
  In the previous period, the Company created a partial impairment allowances on PGE Obrót S.A. shares.
  The Company recognises interest income mainly related to bonds issued by subsidiaries and cash deposits.
  The item 'Revaluation of financial instruments ' includes the fair value measurement of a call option for Polimex -Mostostal shares and
  measurements of hedging transactions in the part considered as the ineffective part of a hedge for instruments designated as hedging
  instruments in cash flow hedge accounting and in full when it comes to other instruments.
  Period ended June 30, 2018 Period ended June 30, 2017
  FINANCE COSTS RELATED TO FINANCIAL INSTRUMENTS
  Interest 161 158
  Revaluation of financial instruments 44 64
  Negative exchange differences - 2
  Other 6 3
  FINANCE COSTS RELATED TO FINANCIAL INSTRUMENTS 211 227
  TOTAL FINANCE COSTS 211 227 Interest costs mainly relate to bonds issued and credit and loans incurred , as described in note 15 of these separate financial
  statements.  PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Condensed separate interim financial statements for the
  6-month period ended June 30, 2018, in accordance with IFRS EU (in PLN million )

  The additional notes constitute an integral part of the separate financial statements. 57 of 63

  9. Shares in subsidiaries
  Analysis of impairment indications for PGE Obrót S.A. shares
  In previous reporting periods, PGE S.A. recognised an impairment loss on its stake in PGE Obrót S.A. amounting to PLN 5.536 billion. The
  reason for this impairment loss was donation of the shares of PGE Dystrybucja S.A., in 2014, as a result of which the equity of PGE Obrót
  S.A. significantly decreased. After the donation, the value of PGE Obrót S.A.'s shares was estimated in line with IAS 36 using the
  discounted cash flows method. In 2017, as a result of the impairment test, the value of PGE Obrót S.A. shares was estimated at PLN
  2,406 million, which resulted in a reversal of the existing impairment allowances by PLN 1,289 million. At the end of the current
  reporting period, another analysis of indications that may warrant an impairment test was conducted in order to determine whether
  these assets are impaired or the earlier impairment allowances may be reversed.
  The most important factors analysed include:
   analysis of 2018 financial plan implementation,
   analysis of sales volume for 2018 -2022,
   review of estimates concerning margins on electricity sales for 2018 -2022,
   review of regulations concerning the sale of energy and related products to end customers.
  As a result of this analysis and a lack of significant changes in regulations, according to PGE S.A., as at the reporting day there was no
  need for recognising further impairment allowances on PGE Obrót S.A. shares nor was there need for reversing previously recognised
  allowances.
  10. Financial assets
  As at June 30, 2018 As at December 31, 2017
  Non -current Current Non -current Current
  Trade receivables - 734 - 758
  Bonds acquired 10,897 350 10,912 130
  Cash pooling receivables - 615 - 134
  Loans granted 712 2,134 928 1,614
  TOTAL FINANCIAL RECEIVABLES 11,609 3,833 11,840 2,636
  Trade receivables
  Trade receivables of PLN 734 million relate mainly to the sale of electricity and services to subsidiaries in PGE Group. The balances of
  the two largest customers, i.e. PGE Obrót S.A. and PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A., accounted for 82% of total trade
  receivables.
  Bonds acquired
  As at June 30, 2018 As at December 31, 2017
  Non -current Current Non -current Current
  BONDS ACQUIRED - ISSUER
  PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. . 9,670 314 9,685 94
  PGE Energia Odnawialna S.A. 1,227 36 1,227 36
  TOTAL BONDS ACQUIRED 10,897 350 10,912 130 PGE S.A. acquires bonds issued by entities belonging to PGE Group. Cash obtained from the issue of bonds is used for financing
  investments, repayment of financial liabilities as well as for financing current operations.
  Bonds with maturities not exceeding 12 months from the reporting date are classified as current assets, while bonds with maturities
  exceeding 12 months from the reporting date are classified as non -current assets, however this classification depends not only on
  maturity but also on the Company's intentions with regard to roll -over.
  Inter -group bonds maturing in under one year that are expected to be rolled over are classified as non -current instruments. This
  classification reflects the character of cash ma nagement in mid - and long -term.
  The final bond buy -back deadline is set at 2025 for PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. and 2020 for PGE Energia
  Odnawialna S.A.
  Cash pooling receivables
  In 2014, in order to centralize the management of financ ial liquidity in PGE Group, agreements for real cash pooling services were
  executed between 16 companies of PGE Group and each bank separately, i.e. with Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. and
  Polska Kasa Opieki S.A. PGE S.A. coordinates the cas h pooling service in PGE Group. This means, among others, that certain entities
  settle with the Company and the Company settles with banks. In connection to the above, balances with related parties participating in
  cash pooling are reported in financial receivables and financial liabilities of PGE S.A.  PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Condensed separate interim financial statements for the
  6-month period ended June 30, 2018, in accordance with IFRS EU (in PLN million )

  The additional notes constitute an integral part of the separate financial statements. 58 of 63

  Loans granted
  As at June 30, 2018 As at December 31, 2017
  Non -current Current Non -current Current
  LOANS GRANTED - BORROWER
  PGE Energia Ciepła S.A. 542 2,115 542 1,614
  PGE Dystrybucja S.A. - - 243 -
  PGE Systemy S.A. 111 5 106 -
  PGE EJ 1 sp. z o.o. 55 - 21 -
  PGE Trading GmbH - 13 12 -
  Bestgum sp. z o.o. 4 1 4 -
  TOTAL LOANS GRANTED 712 2,134 928 1,614
  Except for PGE Energia Ciepła S.A., the final loan repayment deadline is in 2020 -2021.

  11. Cash and cash equivalents
  Short -term deposits are made for different periods, from one day up to one month, depending on the Company’s needs for cash, and
  are deposited at individually agreed interest rates.
  The balance of cash and cash equivalents compri se the following positions: As at June 30, 2018 As at December 31, 2017
  Cash on hand and cash at bank 96 732
  Overnight deposits - 1
  Short -term deposits 199 1,099
  TOTAL 295 1,832
  Interest accrued on cash, not received at the reporting date - -
  Exchange differences on cash in foreign currencies (1) (1)
  Cash and cash equivalents presented in the statement of cash flows 294 1,831

  Undrawn borrowing facilities 5,078 4,360
  including overdraft facilities 718 2,000 A detailed description of credit agreements is presented in note 15 of these separate financial statements.
  12. Derivatives and other assets measured at fair value through profit or loss
  All derivatives are recognised in the Company’s financial statements at fair value.


  As at June 30, 2018 As at December 31, 2017
  Assets Liabilities Assets Liabilities
  Derivatives at fair value through profit or loss
  Currency forwards 33 - 54 -
  Commodity forwards - 31 - 19
  IRS hedges - - - 8
  Options 15 - 24 -
  HEDGING DERIVATIVES
  CCIRS hedges 177 - 44 -
  IRS hedges 67 7 98 5
  OTHER assets measured at fair value through profit or loss
  Investment fund participation units 51 - 50 -
  TOTAL DERIVATIVES AND OTHER RECEIVABLES CARRIED AT FAIR VALUE THROUGH PROFIT OR LOSS 343 38 270 32
  current 33 31 216 5
  non -current 310 7 54 27
  Commodity and currency forwards
  Commodity and currency forward transactions mainly relate to trade in CO 2 emission allowances.  PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Condensed separate interim financial statements for the
  6-month period ended June 30, 2018, in accordance with IFRS EU (in PLN million )

  The additional notes constitute an integral part of the separate financial statements. 59 of 63

  IRS transactions
  In the present and previous reporting periods, the Company executed 7 IRS transactions to hedge interest rates on credit facilities
  totalling PLN 5.130 billion. To recognise these IRS transactions, the Company uses hedge accounting.
  In 2014, PGE S.A. con cluded 2 IRS transactions hedging the interest rate on issued bonds with a nominal value of PLN 1.000 billion.
  Payments arising from IRS transactions are correlated with interest payments on bonds. Changes in fair value of IRS transactions are
  fully recogn ised in profit or loss. The transactions were conducted, including bond buy -back.
  CCIRS hedges
  In June and August 2014, in connection with loans received from PGE Sweden AB (publ) disclosed in note 19.1 of the consolidated
  financial statements, PGE S.A. concluded CCIRS transactions, hedging both the exchange rate and interest rate. In these transactions,
  banks - counterparties pay PGE S.A. interest based on a fixed rate in EUR and PGE S.A. pays interest based on a fixed rate in PLN. The
  nominal value, payme nt of interest and repayment of nominal value in CCIRS transactions are correlated with the relevant conditions
  arising from loan agreements.
  To recognise these CCIRS transactions, the Company uses hedge accounting.
  Options
  On January 20, 2017 PGE S.A. purchased a call option to purchase shares of Polimex -Mostostal S.A. from Towarzystwo Finansowe Silesia
  Sp. z o.o. The option was valued using the Black -Scholes method. The option exercise dates are: July 30, 2020, July 30, 2021 and July 30,
  2022.
  Investmen t fund participation units
  On November 15, 2017 the Company purchased participation units from TFI Energia S.A. in three sub -funds. The value of these units as
  of the reporting date was PLN 51 million.
  13. Other current assets
  As at June 30, 2018 As at December 31, 2017
  Dividend receivables 46 -
  Advance payments 74 32
  Receivables from tax group 24 170
  VAT receivables 1 13
  Other 10 5
  TOTAL 155 220 Dividend receivables mainly concern receivables from PGE Obrót S.A.
  Advance payments consist mainly of funds transferred to the subsidiary PGE Dom Maklerski S.A. for the purchase of electricity and gas
  of PLN 74 million in the current reporting period as compared to PLN 32 million in the comparative period.
  14. Selected financial assets
  The carrying amount of financial assets measured at amortised cost is a reasonable estimate of their fair value.
  15. Loans, borrowings, bonds, cash pooling
  As at June 30, 2018 As at December 31, 2017
  Non -current Current Non -current Current
  Loans received 614 2,264 2,695 59
  Bonds issued - - - 1,000
  Credit liabilities 5,022 409 5,019 129
  Cash pooling liabilities - 625 - 576
  TOTAL LOANS, BORROWINGS, BONDS, CASH POOLING 5,636 3,298 7,714 1,764
  Loans from PGE Sweden AB (publ)
  The company recognises EUR 660 million in loans from subsidiary PGE Sweden AB (publ).
  In the case of loans received from PGE Sweden AB (publ), PGE S.A. estimates their fair value at PLN 2,981 million (as compared to PLN
  2,878 million of the carrying amount). The fair value was determined using the est imated credit risk of PGE S.A. It is Level 2 of fair value
  hierarchy.  PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Condensed separate interim financial statements for the
  6-month period ended June 30, 2018, in accordance with IFRS EU (in PLN million )

  The additional notes constitute an integral part of the separate financial statements. 60 of 63

  Domestic market bond issues
  In addition to the above mentioned financing, the Company has the ability to finance its own operations through two bond issue
  programs:
   The bond issue program for the amount of PLN 5 billion directed towards investors from the Polish capital market. In 2013, the
  first non -public issuance of 5-year bonds under this program took place, the coupon bearer bonds with a variable interest rate.
  The nominal value of the issue was PLN 1 billion and the maturity of the bonds is June 27, 2018. On August 29, 2013, the bonds
  were floated in the Alternative Trading System organised by BondSpot S.A. and the Warsaw Stock Exchange (Giełda Papierów
  Wartościo wych w Warszawie S.A.).
   A bond issue program for the amount of PLN 5 billion dedicated to entities within PGE Group.
  Bank credit
  In addition, the Company has the following credit agreements:
   On December 17, 2014 the Company signed a PLN 500 million credi t agreement with Bank Gospodarstwa Krajowego S.A. with
  the maturity date of December 31, 2027. As at June 30, 2018, the credit facility was fully used.
   On September 7, 2015 the Company concluded a long -term credit agreement with a syndicate of banks composed of: BNP
  Paribas S.A., Société Générale S.A., Bank Handlowy w Warszawie S.A., ING Bank Śląski S.A., Bank Zachodni WBK S.A., mBank
  S.A., Powszechna Kas a Oszczędności Bank Polski S.A. and Bank Polska Kasa Opieki S.A. Subject matter of the agreement is
  granting a loan in two parts, i.e. term loan facility for up to PLN 3,6 30 million and a revolving loan facility for up to PLN 1,870
  million. The final repay ment deadline for the revolving facility is April 30, 2019, and the final repayment deadline for the term
  facility is September 30, 2023. Part of the term facility was repaid and the level of debt as at June 30, 2018, was PLN 3,647
  million.
   On October 27, 2015, the Company concluded two credit agreements with the European Investment Bank for a total amount
  of nearly PLN 2,000 million. The amount of PLN 1,500 million, obtained on the basis of the first of the two agreements, will be
  used for projects relati ng to the modernisation and development of distribution grid. The funds from the second agreement,
  i.e. the remaining PLN 490 million, will be used to finance and refinance the construction of cogeneration units Gorzów CHP
  and Rzeszów CHP. The European Inv estment Bank loans will be available for disbursement over a period of up to 46 months
  from the date of signing of the agreements. The funds shall be repaid within 15 years from the date of the last tranche. As at
  June 30, 2018, the Company did not use the se credit lines.
   On December 4, 2015 the Company signed the Loan Agreement in the amount of PLN 500 million with Bank Gospodarstwa
  Krajowego S.A. with the maturity date of December 31, 2028. As at June 30, 2018, the Company used all available credit.
   On June 7, 2017, the Company executed a PLN 500 million credit agreement with the European Bank for Reconstruction and
  Development, with maturity on June 7, 2028. The amount raised based on the agreement will be spent on selected projects
  related to the moderni sation and expansion of distribution grids. As at June 30, 2018, the credit facility remained unused.
  The value of overdraft facilities at the Company’s disposal amounted to PLN 718 million as at June 30, 2018. The overdraft limit includes
  two credit agree ments for PLN 500 million each. Part of the limit is available until April 29, 2020, while the other portion until May 31,
  2021.
  The value of financial assets and liabilities measured at amortised cost is a rational approximation of their fair value.
  In the period covered by these financial statements and after the reporting period there were no cases of default of repayment or
  violation of other terms of credit agreements.
  16. Contingent liabilities
  As at June 30, 2018 As at December 31, 2017
  Bank guarantee and surety liabilities 12,000 11,052
  Other contingent liabilities 40 33
  Total contingent liabilities 12,040 11,085
  Guarantee for PGE Sweden AB (publ) liabilities
  Due to establishment of the Eurobonds program in 2014, an agreement was concluded for the issue of guarantee by PGE S.A. for the
  liabilities of PGE Sweden AB (publ). The guarantee was granted to the amount of EUR 2,500 million (PLN 10,904 million) and will be valid
  until December 31, 2041. As at June 30, 2018, PGE Sweden AB (publ)’s liabiliti es due to bonds issued amounted to EUR 641 million (PLN
  2,798 million), as at December 31, 2017 liabilities amounted to EUR 643 million (PLN 2,682 million).  PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Condensed separate interim financial statements for the
  6-month period ended June 30, 2018, in accordance with IFRS EU (in PLN million )

  The additional notes constitute an integral part of the separate financial statements. 61 of 63

  Surety for PGE GiEK S.A.'s liabilities
  In January 2014, the Company granted three sureties to the bank payment guarantee issued for PGE GiEK S.A. The total value of the
  sureties is PLN 318 million. Granting sureties is related to the investment conducted by PGE GiEK S.A. relating to the construction of the
  new power units in Elektrownia Opole. Under IFRS 9, guarantees are measured at the amount of allowance for expected credit losses.
  The amount of this allowance as at June 30, 2018, was not taken into account by the Company due to it being negligible.
  17. Other legal claims and disputes
  Compensation for share conversions and lawsuits seeking annulment of General Meeting resolutions are described in note 21.2 of the
  consolidated financial statements.
  18. Information on related parties
  Transactions with related entities are concluded based on market prices for provided goods, products and services or are based on the
  cost of manufacturing. Tax losses settlements within the tax group, described in notes 9 of these separate financial statements, were an
  exception from this rule.
  19. PGE Group subsidiaries


  Period ended June 30, 2018 Period ended June 30, 2017
  Sales to related parties 4,638 3,984
  Purchases from related parties 4,110 3,544
  Financial income 216 3,004
  Financial expenses 35 93 The Company recognises revenues from sales to PGE Group subsidiaries mainly related to sales of electricity.


  As at
  June 30, 2018 As at December 31, 2017
  Receivables from related parties
  Bonds issued by subsidiaries 11,247 11,042
  Dividend receivables 46 -
  Trade receivables from subsidiaries 681 630
  Loans to subsidiaries 2,846 2,541
  Cash pooling receivables 615 134
  Tax group settlement receivables 24 170
  Total receivables from related parties 15,459 14,517

  As at
  June 30, 2018 As at December 31, 2017
  Liabilities to related parties
  Loans from subsidiaries 2,878 2,753
  Trade liabilities to related parties 583 543
  Cash pooling liabilities 625 576
  Tax group settlement liabilities 46 25
  TOTAL LIABILITIES TO SUBSIDIARIES 4,132 3,897 Standby commitments and sureties granted to PGE S.A.’s subsidiaries are described in note 16 of these separate financial statements.
  20. State Treasury -controlled companies
  The State Treasury is the dominant shareholder of the PGE Group and as a result State Treasury companies are recognised as related
  entities. The Company closely monitors transactions with key State Treasury subsidiaries. The total value of transactions with such
  entities is presented in the tables below.


  Period ended June 30, 2018 Period ended June 30, 2017
  Sales to related parties 77 185
  Purchases from related parties 82 148

  As at June 30, 2018 As at December 31, 2017
  Trade receivables from related parties - 24
  Trade liabilities to related parties 30 34 The Company concludes significant transactions on the energy market via the Polish energy exchange Towarowa Giełda Energii S.A . Due
  to the fact that this entity only deals with the organisation of trading, purchases and sales transacted through this entity are not
  recognised as transactions with related parties.


  PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Condensed separate interim financial statements for the
  6-month period ended June 30, 2018, in accordance with IFRS EU (in PLN million )

  The additional notes constitute an integral part of the separate financial statements. 62 of 63

  21. Management remuneration
  The key management personnel comprises the Management Board and the Supervisory Board.

  PLN thousand Period ended June 30, 2018 Period ended June 30, 2017
  Short -term employee benefits (salaries and salary related costs) 4,267 4,960
  Post -employment and termination benefits - 20
  TOTAL REMUNERATION OF KEY MANAGEMENT PERSONNEL 4,267 4,980
  PLN thousand Period ended June 30, 2018 Period ended June 30, 2017
  Management Board 3,937 4,573
  Supervisory Board 330 407
  TOTAL REMUNERATION OF KEY MANAGEMENT PERSONNEL 4,267 4,980 Members of the Company’s Management Board are employed on the basis of civil law contracts for management (so called
  management contracts). In note 7. Costs by nature and type, this remuneration is presented in the item other costs by type.
  22. Significant events during and after the reporting period
  Significant events in the period are presented in note 24 to the consolidated financial statements. No significant events took place
  between the end of the reporting period and the date on which these separate financial statements were approved.  PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Condensed separate interim financial statements for the
  6-month period ended June 30, 2018, in accordance with IFRS EU (in PLN million )

  The additional notes constitute an integral part of the separate financial statements. 63 of 63

  III. Approval of semi -annual financial report
  This semi -annual financial report was approved for publication by the Parent's Management Board on August 7, 2018.

  Warsaw, August 7, 2018.
  Signatures of members of the Management Board of PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.
  President of the
  Management Board Henryk Baranowski
  Vice -President of the
  Management Board Wojciech Kowalczyk
  Vice -President of the
  Management Board Marek Pastuszko
  Vice -President of the
  Management Board Paweł Śliwa
  Vice -President of the
  Management Board Ryszard Wasiłek
  Vice -President of the
  Management Board Emil Wojtowicz  Signature of person responsible for drafting these financial statements
  Michał Skiba - Director, Reporting and Tax Department


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
 • Załącznik nr: 6

  Pobierz plik  1 z 63  PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.
  Półroczny raport finansowy
  za okres 6 miesięcy  zakończony dnia 3 0 czerwca 201 8 roku
  zgodne z MSSF UE (w milionach złotych)


  2 z 63

  SPIS TREŚCI
  I. SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAW OZDANIE FINANSOWE GK PGE ZA OKRES 6 MIESIĘCY
  ZAKOŃCZONY 30 CZERWC A 2018 ROKU ZGODNE Z MSSF UE ................................ ................................ .......................... 4
  SKONSOLIDOWANE SPRAW OZDANIE Z CAŁKOWITYC H DOCHODÓW ................................ ................................ ........................ 4
  SKONSOLIDOWANE SPRAW OZDANIE Z SYTUACJI F INANSOWEJ ................................ ................................ ................................ 5
  SKONSOLIDOWANE SPRAW OZDANIE ZE ZMIAN W K APITAŁ ACH WŁASNYCH ................................ ................................ ........... 6
  SKONSOLIDOWANE SPRAW OZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH ................................ ................................ ....................... 7
  INFORMACJE OGÓLNE, PODSTAWY SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO I INNE INFORMACJE OBJAŚNIAJĄCE ............................ 8
  1. Informacje ogólne ................................ ................................ ................................ ................................ ........................... 8
  1.1 Informacje o jednostce dominującej ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ............................. 8
  1.2 Informacje o Grupie Kapitałowej PGE ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ........................... 8
  1.3 Skład Grupy Kapitałowej PGE ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ........ 9
  1.4 Rozliczenie nabycia nowych spółek ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ............................. 11
  2. Podstawa sporządzenia sprawozdania finansowego ................................ ................................ ................................ ...... 12
  2.1 Oświadczenie o zgodności ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ........... 12
  2.2 Waluta prezentacji i waluta funkcjonalna ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................... 12
  2.3 Nowe standardy i interpretacje, które zostały opublikowane, a nie weszły jeszcze w życie ................................ ................................ ................................ ......... 13
  2.4 Profesjonalny osąd kierownictwa oraz szacunki ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ .......... 14
  3. Testy na utratę wartości rzeczowych aktywów trwałych, wartości niematerialnych oraz wartości firmy ....................... 14
  3.1 Opis założeń dla segmentu Energetyka Konwencjonalna ................................ ................................ ................................ ................................ ............................ 15
  3.2 Opis założeń dla segmentu Energetyka Odnawialna ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ... 16
  4. Zmiana zasad rachunkowości i prezentacji danych ................................ ................................ ................................ ........ 17
  5. Hierarchia wartości godziwej ................................ ................................ ................................ ................................ ......... 22
  NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ................................ ................................ ...................... 23
  NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO SEGMENTÓW OPERACYJNYCH ................................ ................................ ................................ ........ 23
  6. Informacje dotyczące segmentów działalności ................................ ................................ ................................ .............. 23
  NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDAN IA Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW ................................ ......... 26
  7. Przychody i koszty ................................ ................................ ................................ ................................ ......................... 26
  7.1 Przychody ze sprzedaży ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ............... 26
  7.2 Koszty w układzie rodzajowym i kalkulacyjnym ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ .......... 27
  7.3 Pozostałe przychody i koszty operacyjne ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ..................... 28
  7.4 Przychody i koszty finansowe ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ...... 29
  7.5 Udział w zysku jednostek wykazywanych metodą praw własności ................................ ................................ ................................ ................................ .............. 29
  8. Odpisy aktualizujące wartość aktywów ................................ ................................ ................................ ......................... 30
  9. Podatek w sprawozdaniu z całkowitych dochodów ................................ ................................ ................................ ....... 30
  NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA Z SYTUACJI FINANSOWEJ ................................ ................. 31
  10. Istotne zwiększenia i zmniejszenia rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych ................................ ...... 31
  11. Przyszłe zobowiązania inwestycyjne ................................ ................................ ................................ .............................. 31
  12. Udziały i akcje wykazywane metodą praw własności ................................ ................................ ................................ ..... 31
  13. Podatek odroczony w sprawozdaniu z sytuacji finansowej ................................ ................................ ............................ 32
  13.1 Aktywa z tytułu podatku odroczonego ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ........................ 32
  13.2 Rezerwa z tytułu podatku odroczonego ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ...................... 32
  14. Uprawnienia do emisji CO 2 na własne potrzeby ................................ ................................ ................................ ............. 33
  15. Wybrane aktywa finansowe ................................ ................................ ................................ ................................ .......... 33
  15.1 Należności z tytułu dostaw i usług i pozostałe należności finansowe ................................ ................................ ................................ ................................ .......... 33
  15.2 Środki pieniężne ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ .......................... 34
  16. Instrumenty pochodne ................................ ................................ ................................ ................................ .................. 34
  17. Kapitały własne ................................ ................................ ................................ ................................ ............................. 35
  17.1 Kapitał podstawowy ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................... 35
  17.2 Kapitał z wyceny instrumentów finansowych ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ .............. 36
  17.3 Dywidendy wypłacone i zaproponowane do zapłaty ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ... 36


  3 z 63

  18. Rezerwy ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ........ 37
  18.1 Rezerwa na świadczenia pracownicze ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ......................... 37
  18.2 Rezerwa na koszty rekultywacji ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ .. 38
  18.3 Rezerwa na niedobór uprawnień do emisji CO 2 ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ........... 38
  18.4 Rezerwa na prawa majątkowe przeznaczone do umorzenia ................................ ................................ ................................ ................................ ....................... 38
  18.5 Rezerwa na roszczenia z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości ................................ ................................ ................................ .............................. 38
  18.6 Pozostałe rezer wy ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ....................... 38
  19. Zobowiązania finansowe ................................ ................................ ................................ ................................ ............... 39
  19.1 Kredyty bankowe, pożyczki, obligacje i leasing ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ........... 39
  19.2 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług i pozostałe zobowiązania finansowe ................................ ................................ ................................ ................................ 40
  20. Pozostałe zobowiązania niefinansowe krótkoterminowe ................................ ................................ .............................. 40
  POZOSTAŁE NOTY OBJAŚNIAJĄCE ................................ ................................ ................................ ................................ ........... 40
  21. Zobowiązania i należności warunkowe. Sprawy sądowe ................................ ................................ ................................ 40
  21.1 Zobowiązania warunkowe ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ .......... 40
  21.2 Pozostałe istotne kwestie związane ze zobowiązaniami warunkowymi ................................ ................................ ................................ ................................ ...... 42
  21.3 Należności warunkowe ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ............... 42
  21.4 Inne sprawy sądowe i sporne ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ...... 42
  22. Rozliczenia podatkowe ................................ ................................ ................................ ................................ .................. 43
  23. Informacja o podmiotach powiązanych ................................ ................................ ................................ ......................... 45
  23.1 Jednostki stowarzyszone i współkontrolowane ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ........... 45
  23.2 Spółki zależne od Skarbu Państwa ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ .............................. 45
  23.3 Wynagrodzenie kadry kierowniczej ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ............................. 46
  24. Istotne zdarzenia oraz zdarzenia po zakończeniu okresu sprawozdawczego ................................ ................................ .. 46
  24.1 Wezwanie na zakup 100% akcji Polenergia S.A. ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ .......... 46
  II. SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZD ANIE FINANSOWE PGE P OLSKA GRUPA ENERGETY CZNA S.A.
  ZA OKRES 6 MIESIĘCY ZAK OŃCZONY 30 CZERWCA 2018 ROKU ZG ODNE Z MSS F UE ................................ ............................. ...47
  JEDNOSTKOWE SPRAWOZD ANIE Z CAŁKOWITYCH D OCHODÓW ................................ ................................ ............................ 47
  JEDNOSTKOWE SPRAWOZD ANIE Z SYTUACJI FINA NSOWEJ ................................ ................................ ................................ .... 48
  JEDNOSTKOWE SPRAWOZD ANIE ZE ZMIAN W KAPI TAŁACH WŁASNYCH ................................ ................................ ................ 49
  JEDNOSTKOWE SPRAWOZD ANIE Z PRZEPŁYWÓW PI ENIĘŻNYCH ................................ ................................ ............................ 50
  1. Informacje ogólne ................................ ................................ ................................ ................................ ......................... 51
  2. Profe sjonalny osąd kierownictwa oraz szacunki ................................ ................................ ................................ ............ 51
  3. Wpływ nowych regulacji na przyszłe sprawozdania Spółki ................................ ................................ ............................. 51
  4. Zmiana zasad rachunkowości i prezentacji danych ................................ ................................ ................................ ........ 52
  5. Hierarchia wartości godziwej ................................ ................................ ................................ ................................ ......... 55
  6. Przychody ze sprzedaży ................................ ................................ ................................ ................................ ................. 55
  7. Koszty w układzie rodzajowym i kalkulacyjnym ................................ ................................ ................................ ............. 56
  8. Przychody i koszty finansowe ................................ ................................ ................................ ................................ ........ 56
  9. Udziały i akcje w jednostkach zależnych ................................ ................................ ................................ ........................ 57
  10. Aktywa finansowe ................................ ................................ ................................ ................................ ......................... 57
  11. Środ ki pieniężne i ich ekwiwalenty ................................ ................................ ................................ ................................ 58
  12. Instrumenty pochodne i inne należności wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy ................................ . 58
  13. Pozostałe aktywa krótkoterminowe ................................ ................................ ................................ .............................. 59
  14. Wybrane aktywa finansowe ................................ ................................ ................................ ................................ .......... 59
  15. Kredyty, pożyczki, obligacje, cash pooling ................................ ................................ ................................ ..................... 59
  16. Zobowiązania warunkowe ................................ ................................ ................................ ................................ ............. 60
  17. Inne sprawy sądowe i sporne ................................ ................................ ................................ ................................ ........ 61
  18. Informacje o podmiotach powiązanych ................................ ................................ ................................ ......................... 61
  19. Jednostki zależne w Grupie Kapitałowej PGE ................................ ................................ ................................ ................. 61
  20. Spółki zależne od Skarbu Państwa ................................ ................................ ................................ ................................ . 61
  21. Wynagrodzenie kadry kierowniczej ................................ ................................ ................................ ............................... 62
  22. Istotne zdarzenia okresu oraz zdarzenia po zakończeniu okresu sprawozdawczego ................................ ....................... 62
  III. ZATWIERDZENIE PÓŁROC ZNEGO RAPORTU FINANS OWEGO ................................ ................................ .......................... 63


  Skrócone śródroczne skonsolidowane s prawozdanie finansowe GK PGE
  za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2018 roku zgodne z MSSF UE (w mln PLN)

  Dodatkowe noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego stanowią jego integralną część 4 z 63

  I. SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GK PGE
  ZA OKRES 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 CZERWCA 2018 ROKU ZGODNE Z MSSF UE

  SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW
  Okres zakończony Okres zakończony Nota 30 czerwca 2018 30 czerwca 2017 (niebadane ) (niebadane )
  RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

  PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY 7.1 12.871 10.620
  Koszt własny sprzedaży 7.2 (9.854 ) (7.872 )
  ZYSK BRUTTO ZE SPRZEDAŻY 3.017 2.748
  Koszty sprzedaży i dystrybucji 7.2 (711 ) (600 )
  Koszty ogólnego zarządu 7.2 (511 ) (345 )
  Pozostałe przychody operacyjne 7.3 207 202
  Pozostałe koszty operacyjne 7.3 (171 ) (73)
  ZYSK Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ 1.831 1.932
  Przychody finansowe 7.4 97 144
  Koszty finansowe 7.4 (305 ) (266 )
  Udział w zysku jednostek wykazywanych metodą praw własności 7.5 43 1
  ZYSK BRUTTO 1.666 1.811
  Bieżący podatek dochodowy 9 (322) (248 )
  Odroczony podatek dochodowy 9 (48) (68)
  ZYSK NETTO ZA OKRES SPRAWOZDAWCZY 1.296 1.495

  INNE CAŁKOWITE DOCHODY
  Pozycje, które mogą w przyszłości zostać rozliczone z wynikiem:
  Wycena instrumentów finansowych 17.2 (1) -
  Wycena instrumentów zabezpieczających 17.2 35 (72)
  Różnice kursowe z przeliczenia jednostek działających za granicą 4 (6)
  Podatek odroczony 9 (6) 14
  Pozycje, które nie będą mogły w przyszłości zostać rozliczone z wynikiem:
  Udział w zysku jednostek wykazywanych metodą praw własności 1 -
  INNE DOCHODY ZA OKRES SPRAWOZDAWCZY, NETTO 33 (64 )

  RAZEM CAŁKOWITE DOCHODY 1.329 1.431

  ZYSK NETTO PRZYPADAJĄCY NA:
  – akcjonariuszy jednostki dominującej 1.281 1.497
  – udziały niekontrolujące 15 (2)

  CAŁKOWITE DOCHODY PRZYPADAJĄCE NA:
  – akcjonariuszy jednostki dominującej 1.314 1.433
  – udziały niekontrolujące 15 (2)

  ZYSK NETTO I ROZWODNIONY ZYSK NETTO NA JEDNĄ AKCJĘ PRZYPADAJĄCY AKCJONARIUSZOM JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ (W ZŁOTYCH) 0,69 0,80  Skrócone śródroczne skonsolidowane s prawozdanie finansowe GK PGE
  za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2018 roku zgodne z MSSF UE (w mln PLN)

  Dodatkowe noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego stanowią jego integralną część 5 z 63

  SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ
  Stan na dzień Stan na dzień
  Nota 30 czerwca 2018 31 grudnia 2017
  (niebadane ) (badane) dane przekształcone*
  AKTYWA TRWAŁE
  Rzeczowe aktywa trwałe 10 59.413 59.010
  Nieruchomości inwestycyjne 46 50
  Wartości niematerialne 10 1.015 1.032
  Należności finansowe 15.1 167 158
  =nstrumenty pochodne i inne aktywa wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy 16 319 222
  Udziały i akcje oraz pozostałe instrumenty kapitałowe 34 47
  Udziały i akcje wykazywane metodą praw własności 12 720 634
  Pozostałe aktywa długoterminowe 513 524
  Uprawnienia do emisji CO 2 na własne potrzeby 14 - 402
  Aktywa z tytułu podatku odroczonego 13.1 517 571
  62. 744 62. 650
  AKTYWA OBROTOWE
  Zapasy 2.282 1.890
  Uprawnienia do emisji CO 2 na własne potrzeby 14 755 1.040
  Należności z tytułu podatku dochodowego 12 36
  =nstrumenty pochodne i inne aktywa wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy 16 143 83
  Należności z tytułu dostaw i usług i pozostałe należności finansowe 15.1 3.289 3.522
  Udziały i akcje oraz pozostałe instrumenty kapitałowe 1 5
  Pozostałe aktywa krótkoterminowe 596 391
  Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 15.2 1.208 2.552
  8.286 9.519
  AKTYWA ZAKLASYFIKOWANE JAKO PRZEZNACZONE DO SPRZEDAŻY 12 14
  SUMA AKTYWÓW 71.0 42 72. 183
  KAPITAŁ WŁASNY
  Kapitał podstawowy 17.1 19.165 19.165
  Kapitał zapasowy 15.328 15.328
  Kapitał z wyceny instrumentów finansowych 17.2 111 83
  Różnice kursowe z przeliczenia - (4)
  Zyski zatrzymane 12. 238 10. 556
  KAPITAŁ WŁASNY PRZYPISANY AKCJONARIUSZOM JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ 46. 842 45. 128
  Kapitał własny przypadający udziałom niekontrolującym 1.103 1.250
  RAZEM KAPITAŁ WŁASNY 47. 945 46. 378
  ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE
  Rezerwy długoterminowe 18 5.775 5.651
  Kredyty bankowe, pożyczki, obligacje i leasing 19.1 6.294 8.422
  Instrumenty pochodne 16 15 18
  Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 13.2 1.371 1.302
  Rozliczenia międzyokresowe przychodów i dotacje rządowe 621 1.038
  Pozostałe zobowiązania finansowe 19.2 465 379
  Pozostałe zobowiązania niefinansowe 16 -
  14.557 16. 810
  ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE
  Rezerwy krótkoterminowe 18 1.450 1.991
  Kredyty bankowe, pożyczki, obligacje i leasing 19.1 3.046 1.623
  Instrumenty pochodne 16 38 106
  Zobowiązania z tytułu dostaw i usług i pozostałe zobowiązania finansowe 19.2 2.026 3.231
  Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego 145 196
  Rozliczenia międzyokresowe przychodów i dotacje rządowe 73 115
  Pozostałe zobowiązania niefinansowe 20 1.762 1.733
  8.540 8.995
  RAZEM ZOBOWIĄZANIA 23.097 25. 805
  SUMA KAPITAŁÓW I ZOBOWIĄZAŃ 71.042 72. 183
  * przekształcenie danych porównawczych zostało opisane w nocie 4 niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego


  Skrócone śródroczne skonsolidowane s prawozdanie finansowe GK PGE
  za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2018 roku zgodne z MSSF UE (w mln PLN)

  Dodatkowe noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego stanowią jego integralną część 6 z 63

  SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITAŁACH WŁASNYCH
  Kapitał podstawowy Kapitał zapasowy
  Kapitał z wyceny instrumentów finansowych
  Różnice kursowe z przeliczenia
  Zyski zatrzymane Razem Udziały niekontrolujące Razem kapitał własny
  Nota 17.1 17.2 1 STYCZNIA 2018 ROKU dane zatwierdzone 19.165 15.328 83 (4) 10.556 45.1 28 1.250 46.378
  Wpływ wdrożenia MSSF 15 - - - - 340 340 - 340
  1 STYCZNIA 2018 ROKU dane przekształcone* 19.165 15.328 83 (4) 10.896 45.468 1.250 46.718
  Zysk netto za okres sprawozdawczy - - - - 1.281 1.281 15 1.296
  =nne całkowite dochody - - 28 4 1 33 - 33
  CAŁKOWITE DOCHODY ZA OKRES - - 28 4 1.282 1.314 15 1.329
  Dywidenda - - - - - - (39) (39)
  Włączenie spółek do konsolidacji - - - - 27 27 20 47 Rozliczenie zakupu dodatkowych udziałów w spółkach zależnych - - - - 34 34 (142) (108)
  Pozostałe zmiany - - - - (1) (1) (1) (2)
  TRANSAKCJE Z WŁAŚCICIELAMI - - - - 60 60 (162) (102)
  30 CZERWCA 2018 ROKU 19.165 15.328 111 - 12.238 46.842 1.103 47.945
  * przekształcenie danych zostało opisane w nocie 4 niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
  Kapitał podstawowy Kapitał zapasowy
  Kapitał z wyceny instrumentów finansowych
  Różnice kursowe z przeliczenia
  Zyski zatrzymane Razem Udziały niekontrolujące Razem kapitał własny
  Nota 17.1 17.2
  1 STYCZNIA 2017 ROKU 19.165 13.730 147 3 9.634 42.679 96 42.775
  Zysk netto za okres sprawozdawczy - - - - 1.497 1.497 (2) 1.495
  =nne całkowite dochody - - (58) (6) - (64) - (64)
  CAŁKOWITE DOCHODY - - (58) (6) 1.497 1.433 (2) 1.431
  Podział zysków lat ubiegłych w spółkach zależnych - 1.598 - - (1598) - - -
  Dywidenda - - - - - - (2) (2) Rozliczenie zakupu dodatkowych udziałów w spółkach zależnych - - - - 2 2 (3) (1)
  Pozostałe zmiany - - - - - - (1) (1)
  TRANSAKCJE Z WŁAŚCICIELAMI - 1.598 - - (1.596) 2 (6) (4)
  30 CZERWCA 2017 ROKU 19.165 15.328 89 (3) 9.535 44.114 88 44.202  Skrócone śródroczne skonsolidowane s prawozdanie finansowe GK PGE
  za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2018 roku zgodne z MSSF UE (w mln PLN)

  Dodatkowe noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego stanowią jego integralną część 7 z 63

  SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
  Okres zakończony Okres zakończony
  Nota 30 czerwca 2018 (niebadane ) 30 czerwca 2017 (niebadane ) dane przekształcone* PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ Zysk brutto 1.666 1.811
  Podatek dochodowy zapłacony (370 ) (340 )

  Korekty o pozycje:
  Udział w zysku jednostek wykazywanych metodą praw własności (43) (1)
  Amortyzacja, likwidacja oraz odpisy aktualizujące 1.844 1.513
  Odsetki i dywidendy, netto 188 65
  Zysk/(strata) na działalności inwestycyjnej (5) 43
  Zmiana stanu należności 227 348
  Zmiana stanu zapasów (391 ) (99 )
  Zmiana stanu zobowiązań z wyjątkiem kredytów i pożyczek (380 ) (324 )
  Zmiana stanu pozostałych aktywów niefinansowych, rozliczeń międzyokresowych i uprawnień do emisji CO 2
  436 830
  Zmiana stanu rezerw (430 ) (508)
  Pozostałe (59) (56 )
  ŚRODKI PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ 2.683 3.282
  PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ
  Nabycie rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych (2.847 ) (2.948 )
  Założenie lokat powyżej 3 m -cy (213 ) (202 )
  Rozwiązanie lokat powyżej 3 m -cy 200 2.485
  Nabycie aktywów finansowych (81) (218 )
  Sprzedaż jednostek zależnych po potrąceniu oddanych środków pieniężnych - 272
  Objęcie spółek konsolidacją 18 -
  Odsetki otrzymane - 10
  Pozostałe 18 10
  ŚRODKI PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ (2.905 ) (591)
  PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ
  Zwiększenie udziału w spółkach GK (111) -
  Wpływy z tytułu zaciągnięcia pożyczek, kredytów i emisji obligacji 337 8
  Spłata pożyczek, kredytów, obligacji i leasingu finansowego (1.180 ) (91)
  Odsetki zapłacone (172 ) (156 )
  Pozostałe 4 (3)
  ŚRODKI PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ (1.122 ) (242 )
  ZMIANA NETTO STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH I ICH EKWIWALENTÓW (1.344 ) 2.449 Różnice kursowe netto (3) (3)
  ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU 15.2 2.551 2.666
  ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU 15.2 1.207 5.115
  * przekształcenie danych porównawczych zostało opisane w nocie 4 niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego  Skrócone śródroczne skonsolidowane s prawozdanie finansowe GK PGE
  za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2018 roku zgodne z MSSF UE (w mln PLN)

  Dodatkowe noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego stanowią jego integralną część 8 z 63

  INFORMACJE OGÓLNE, PODSTAWY SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
  I INNE INFORMACJE OBJAŚNIAJĄCE
  1. Informacje ogólne
  1.1 Informacje o jednostce dominującej
  PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. („jednostka dominująca”, „Spółka”, „PGE S.A.”) została utworzona aktem notarialnym z dnia
  2 sierpni a 1990 roku i zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Warszawie, XV= Wydział Gospodarczy, w dniu 28 września 1990 roku.
  Spółka została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta st. Warszawy, X== Wydział
  Gospodarczy Krajo wego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000059307. Siedziba jednostki dominującej znajduje się w Warszawie
  przy ul. Mysiej 2.
  W skład Zarządu Spółki na dzień 1 stycznia 2018 roku oraz na dzień publikacji niniejszego sprawozdania finansowego wchodzili:
   Henryk Baranowski – Prezes Zarządu,
   Wojciech Kowalczyk – Wiceprezes Zarządu,
   Marek Pastuszko – Wiceprezes Zarządu,
   Paweł Śliwa – Wiceprezes Zarządu,
   Ryszard Wasiłek – Wiceprezes Zarządu,
   Emil Wojtowicz – Wiceprezes Zarządu.
  Struktura własnościowa
  Według st anu na dzień 3 0 czerwca 2018 roku struktura akcjonariatu jednostki dominującej jest następująca:
  Skarb Państwa Pozostali akcjonariusze Razem
  Stan na dzień 31 grudnia 2017 roku 57,39% 42,61% 100,00%
  Stan na dzień 3 0 czerwca 2018 roku 57,39% 42,61% 100,00%
  Struktura własnościowa na poszczególne dni sprawozdawcze została zaprezentowana na podstawie informacji dostępnych Spółce.
  Według informacji dostępnych Spółce na dzień publikacji niniejszego sprawozdania finansowego jedynym akcjonariuszem posiadającym
  co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu PGE S.A. był Skarb Państwa.
  1.2 Informacje o Grupie Kapitałowej PGE
  Grupa Kapitałowa PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. („Grupa Kapitałowa PGE”, „Grupa PGE”, „Grupa”, „GK PGE”) składa się
  z jednostki dominującej, którą jest PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., 59 jednostek zależnych objętych konsolidacją oraz 3 jednostek
  stowarzyszonych i 1 jednostki współkontrolowanej. Dodatkowe informacje na temat jednostek podporządkowanych objętych
  skon solidowanym sprawozdaniem finansowym zostały zamieszczone w nocie 1.3.
  Niniejsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PGE obejmuje okres od 1 stycznia 2018 roku do 3 0 czerwca
  2018 roku („sprawozdanie finansowe”, „skonsolidowane sprawozda nie finansowe”) oraz zawiera dane porównawcze za okres od
  1 stycznia 2017 roku do 3 0 czerwca 2017 roku oraz na dzień 31 grudnia 2017 roku.
  Śródroczne skonsolidowane skrócone sprawozdanie finansowe nie obejmuje wszystkich informacji oraz ujawnień wymaganych
  w rocznym sprawozdaniu finansowym i należy je czytać łącznie ze skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Grupy za rok
  zakończony 31 grudnia 2017 roku zatwierdzonym do publikacji w dniu 6 marca 2018 roku.
  Sprawozdania finansowe wszystkich jednostek podporz ądkowanych sporządzone zostały za ten sam okres sprawozdawczy co
  sprawozdanie finansowe jednostki dominującej, przy zastosowaniu spójnych zasad rachunkowości.  Skrócone śródroczne skonsolidowane s prawozdanie finansowe GK PGE
  za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2018 roku zgodne z MSSF UE (w mln PLN)

  Dodatkowe noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego stanowią jego integralną część 9 z 63

  Podstawowym przedmiotem działania spółek Grupy Kapitałowej PGE jest prowadzenie działalności ob ejmującej:
   wytwarzanie energii elektrycznej,
   dystrybucję energii elektrycznej,
   obrót hurtowy i detaliczny energią elektryczną, prawami majątkowymi, uprawnieniami do emisji CO 2 oraz gazem,
   wytwarzanie i dystrybucję ciepła,
   świadczenie innych usług związ anych z realizacją zadań, o których mowa powyżej.
  Działalność prowadzona jest na podstawie odpowiednich koncesji przyznanych poszczególnym jednostkom wchodzącym w skład Grupy
  Kapitałowej PGE.
  Kontynuacja działalności
  Niniejsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej pr zez
  istotne spółki Grupy w dającej się przewidzieć przyszłości. Na dzień zatwierdzenia niniejszego skonsolidowanego sprawozdania
  finansowego nie stwierdza się istnienia okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności przez istotne spółki Grupy.
  Zmiany polityki rachunkowości
  W niniejszym sprawozdaniu finansowym przestrzegano tych samych zasad (polityki) rachunkowośc i i metod kalkulacji, co w ostatnim
  rocznym sprawozdaniu z wyjątkiem zmian wynikających z wejścia w życie MSSF 9 Instrumenty finansowe i MSSF 15 Przychody z umów
  z klientami . Szczegółowy opis wp rowadzonych zmian zawiera nota 4 . Niniejsze sprawozdanie należ y czytać łącznie ze zbadanym
  skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym GK PGE sporządzonym za rok zakończony 31 grudnia 2017 roku opublikowanym w dniu
  6 marca 2018 roku.
  1.3 Skład Grupy Kapitałowej PGE
  W okresie sprawozdawczym Grupę Kapitałową PGE tworzyły nast ępujące spółki bezpośrednio i pośrednio zależne objęte konsolidacją:
  Nazwa jednostki Jednostka posiadająca udziały
  Udział spółek GK PGE na dzień 30 czerwca 2018
  Udział spółek GK PGE na dzień 31 grudnia 2017 SEGMENT: OBRÓT
  1. PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Warszawa Hednostka dominująca
  2. PGE Dom Maklerski S.A. Warszawa PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. 100,00% 100,00%
  3. PGE Trading GmbH Berlin PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. 100,00% 100,00%
  4. PGE Obrót S.A. Rzeszów PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. 100,00% 100,00%
  5. PGE Centrum sp. z o.o. Warszawa PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. 100,00% 100,00%
  6. PGE Nowa Energia sp. z o.o. Warszawa PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. 100,00% 100,00%
  7. ENESTA sp. z o.o. Stalowa Wola PGE Obrót S.A. 87,33% 87,33%
  8. PGE Paliwa sp. z o.o. Kraków PGE Energia Ciepła S.A. 100,00% 100,00%
  SEGMENT: ENERGETYKA KONWENCJONALNA
  9. PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Bełchatów PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. 100,00% 100,00%
  10. PGE Energia Ciepła S.A. Warszawa PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. 100,00 % 99,52%
  11. PGE Toruń S.A. Toruń PGE Energia Ciepła S.A. 95,22% 95,22%
  12. PGE Gaz Toruń sp. z o.o. Warszawa PGE Energia Ciepła S.A. 50,04% 50,04%
  13. Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACHA S.A. Wrocław PGE Energia Ciepła S.A. Investment III B.V. 25,81% 32,26% 17,74% 32,26%
  14. Elektrociepłownia Zielona Góra S.A. Zielona Góra Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. 98,40% 98,40%
  15. ELBIS sp. z o.o. Rogowiec PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. 100,00% 100,00%
  16. MEGAZEC sp. z o.o. Bydgoszcz PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. 100,00% 100,00%
  17. MegaSerwis sp. z o.o. Bogatynia PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. 100,00% 100,00%
  18. „ELMEN” sp. z o.o. Rogowiec PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. 100,00% 100,00%
  19. Przedsiębiorstwo Usługowo -Produkcyjne „ELTUR -SERW=S” sp. z o.o. Bogatynia PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. 100,00% 100,00%
  Przedsiębiorstwo Usługowo -Produkcyjne „TOP SERW=S” sp. z o.o. Bogatynia PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. - 100,00%


  Skrócone śródroczne skonsolidowane s prawozdanie finansowe GK PGE
  za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2018 roku zgodne z MSSF UE (w mln PLN)

  Dodatkowe noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego stanowią jego integralną część 10 z 63

  20. Przedsiębiorstwo Transportowo -Sprzętowe „BETRANS” sp. z o.o. Bełchatów PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. 100,00% 100,00%
  21. Przedsiębiorstwo Wulkanizacji Taśm i Produkcji Wyrobów Gumowych BESTGUM POLSKA sp. z o.o. Rogowiec PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. 100,00% 100,00%
  22. RAMB sp. z o.o. Piaski PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. 100,00% 100,00%
  23. EPORE sp. z o.o. Bogatynia PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. 85,38% 85,38%
  24. „Energoserwis – Kleszczów” sp. z o.o. Rogowiec PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. 51,00% 51,00%
  25. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o. Zgierz PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. 50,98% 50,98%
  SEGMENT: ENERGETYKA ODNAWIALNA
  26. PGE Energia Odnawialna S.A. Warszawa PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. 100,00% 100,00%
  27. Elektrownia Wiatrowa Baltica -1 sp. z o.o. Warszawa PGE Energia Odnawialna S.A. 100,00% 100,00%
  28. Elektrownia Wiatrowa Baltica -2 sp. z o.o. Warszawa PGE Energia Odnawialna S.A. 100,00% 100,00%
  29. Elektrownia Wiatrowa Baltica -3 sp. z o.o. Warszawa PGE Energia Odnawialna S.A. 100,00% 100,00%
  PGE Energia Natury PEW sp. z o.o. Warszawa PGE Energia Odnawialna S.A. - 100,00%
  30. PGE Klaster sp. z o.o. Warszawa PGE Energia Odnawialna S.A. 100,00% 100,00%
  SEGMENT: DYSTRYBUCJA
  31. PGE Dystrybucja S.A. Lublin PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. 100,00% 100,00%
  SEGMENT: DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁA
  32. PGE EJ 1 sp. z o.o. Warszawa PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. 70,00% 70,00%
  33. PGE Systemy S.A. Warszawa PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. 100,00% 100,00%
  34. PGE Sweden AB (publ) Sztokholm PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. 100,00% 100,00%
  35. Investment III B.V. Amsterdam PGE Energia Ciepła S.A. 100,00% 100,00%
  36. PGE Synergia sp. z o.o. Warszawa PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. 100,00% 100,00%
  37. „Elbest” sp. z o.o. Bełchatów PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. 100,00% 100,00%
  38. Elbest Security sp. z o.o. Bełchatów PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. 100,00% 100,00%
  39. PGE Inwest 2 sp. z o.o. Warszawa PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. 100,00% 100,00%
  40. PGE Inwest 5 sp. z o.o. Warszawa PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. 100,00% 100,00%
  41. PGE Ventures sp. z o.o. Warszawa PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. 100,00% 100,00%
  42. PGE Inwest 8 sp. z o.o. Warszawa PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. 100,00% 100,00%
  43. PGE Inwest 9 sp. z o.o. Warszawa PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. 100,00% 100,00%
  44. PGE Inwest 10 sp. z o.o. Warszawa PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. 100,00% 100,00%
  45. PGE Inwest 11 sp. z o.o. Warszawa PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. 100,00% 100,00%
  46. PGE Inwest 12 sp. z o.o. Warszawa PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. 100,00% 100,00%
  47. PGE Inwest 13 S.A. Warszawa PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. 100,00% 100,00%
  48. PGE Inwest 14 sp. z o.o. Warszawa PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. 100,00% 100,00%
  49. PGE Inwest 16 sp. z o.o. Warszawa PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. 100,00% 100,00%
  50. PGE Inwest 17 sp. z o.o. Warszawa PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. 100,00% 100,00%
  51. PGE Inwest 18 sp. z o.o. Warszawa PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. 100,00% 100,00%
  52. PGE Inwest 19 sp. z o.o. Warszawa PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. 100,00% 100,00%
  53.
  Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Energia S.A. ( dawniej PGE Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.) Warszawa
  PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. 100,00% 100,00%


  Skrócone śródroczne skonsolidowane s prawozdanie finansowe GK PGE
  za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2018 roku zgodne z MSSF UE (w mln PLN)

  Dodatkowe noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego stanowią jego integralną część 11 z 63

  54. BIO -ENERGIA sp. z o.o. Warszawa PGE Energia Odnawialna S.A. 100,00% 100,00%
  55. Przedsiębiorstwo Transportowo -Usługowe „ETRA” sp. z o.o. Białystok PGE Dystrybucja S.A. 100,00% 100,00%
  56. Energetyczne Systemy Pomiarowe sp. z o.o. Białystok PGE Dystrybucja S.A. 100,00% 100,00%
  57. PGE Ekoserwis sp. z o.o. Wrocław PGE Energia Ciepła S.A. 84,15% 84,15%
  58. ZOWER sp. z o.o. * Czerwionka -Leszczyny PGE Energia Ciepła S.A. 100,00% 100,00%
  59. Przedsiębiorstwo Usługowo - Handlowe TOREC sp. z o.o. * Toruń PGE Toruń S.A. 50,04% 50,04%
  60. Zakłady Pomiarowo -Badawcze Energetyki Energopomiar sp. z o.o. * Gliwice
  PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. PGE Energia Ciepła S.A.
  22,78% 22,14% 7,38%
  22,78% 22,14% 7,38%
  * W bieżącym okresie konsolidacją zostały objęte trzy spółki zależne, które we wcześniejszych okresach ze względu na ich nieistotność
  nie były konsolidowane:
   ZOWER sp. z o. o.
   Przedsiębiorstwo Usługowo - Handlowe TOREC sp. z o. o.
   Zakłady Pomiarowo -Badawcze Energetyki Energopomiar sp. z o . o.
  W powyższej tabeli ujęto między innymi następujące zmiany w strukturze spółek Grupy Kapitałowej PGE, podlegających konsolidacji
  metodą pełną, które miały miejsce w ciągu okresu zakończonego dnia 30 czerwca 2018 roku:
   26 lutego 2018 roku została podję ta uchwała w sprawie połączenia Przedsiębiorstwa Usługowo -Produkcyjnego ELTUR SERWIS
  sp. z o. o. (spółka przejmująca) z Przedsiębiorstwem Usługowo -Produkcyjnym TOP -SERW=S sp. z o. o. (spółka przejęta). Połączenie
  zostało zarejestrowane w KRS w dniu 12 kw ietnia 2018 roku.
   27 marca 2018 roku została podjęta uchwała w sprawie połączenia PGE Energia Odnawia lna S.A. (spółka przejmująca)
  z PGE Energia Natury PEW sp. z o. o. (spółka przejęta). Połączenie zostało zarejestrowane w KRS w dni u 2 maja 2018 roku.
  Powy ższe połączenia nie miały wpływu na niniejsze sprawozdani e finansowe Grupy K apitałowej.
   7 marca 2018 roku i 7 maja 2018 roku PGE S.A. nabyła odpowiednio 3 285 i 2 970 akcji PGE E nergia Ciepła S.A. , w procedurze
  przymusowego odkupu, zgodnie z art. 418 1 Kodeksu spółek handlowych. 18 maja 2018 roku PGE S.A. nabyła 336 .473 akcje
  PGE Energia Ciepła S.A. , w procedurze przymusowego wykupu, zgodnie z art. 418 Kodeksu spółek handlowych. W wyniku
  powyższych transakcji PGE S.A. posiada obecnie akcje stanowiące 10 0% udziału w kapitale zakładowym PGE E nergia Ciepła S.A.
  Cena zapłacona za akcje wyniosła 13 mln PLN.
   W wyniku wezwania do zapisywania się na sprzedaż 2.383.999 akcji zwykłych na okaziciela spółki Zespół Elektrociepłowni
  Wrocławskich KOGENARACHA Spółka Akcyjna („KOGENERACHA”), ogłoszonego w dniu 1 lutego 2018 roku spółka PGE Energia
  Ciepła S.A. w dniu 14 marca 2018 roku, nabyła 1.202.172 akcje, uprawniające do 1.202.172 głosów na walnym zgromadzeniu
  KOGENARACH=, stanowiących (w zaokrągleniu do jednej set nej procenta) 8,07% ogólnej liczby akcji KOGENERACH= i głosów na
  Walnym Zgromadzeniu. Cena zapłacona za akcje wyniosła 98 mln PLN. Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania, Grupa
  Kapitałowa PGE posiada łącznie 58,07% ogólnej liczby głosów na Walnym Z gromadzeniu KOGENERACJI.
  W wyniku nabycia akcji PGE Energia Ciepła S.A. oraz KOGENERACH= kapitał własny przynależny Grupie PGE wzrósł o 34 mln PLN a k apitał
  przynależny udziałom niekontrolującym uległ zmniejszeniu o 142 mln PLN.
  Dodatkowo w dniu 20 czerwca 2018 roku Zarządy spółek PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. oraz PGE Energia Ciepła S.A.
  podpisały „Plan Podziału PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.” zakładający wydzielenie z PGE Górnictwo i Energetyka
  Konwencjonalna S.A. do PGE E nergia Ciepła S.A. następujących oddziałów PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna:
   Elektrociepłownia Kielce,
   Elektrociepłownia Gorzów,
   Elektrociepłownia Rzeszów,
   Elektrociepłownia Lublin Wrotków,
   Elektrociepłownia Zgierz,
   Zespół Elektrociepłowni Bydgosz cz.
  Zakończenie procesu podziału planowane jest na przełom 2018 i 2019 roku.
  1.4 Rozliczenie nabycia nowych spółek
  Rozliczenie nabycia spółek EDF w Polsce
  13 listopada 2017 roku zakończona została transakcja pomiędzy PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. a EDF International SAS i EDF
  =nvestment == B.V. dotycząca sprzedaży aktywów EDF w Polsce na podstawie Warunkowej Umowy Sprzedaży Akcji zawartej 19 maja
  2017 roku. Na potrzeby skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2017 rok Grupa dokonała wstępnego rozlicz enia nabycia. W
  bieżącym okresie przeprowadzony został proces wyceny rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych przejętych jednostek
  i w związku z tym w niniejszym sprawozdaniu finansowym dokonano końcowego rozliczenia nabycia aktywów i zobowią zań przejętych
  jednostek .


  Skrócone śródroczne skonsolidowane s prawozdanie finansowe GK PGE
  za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2018 roku zgodne z MSSF UE (w mln PLN)

  Dodatkowe noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego stanowią jego integralną część 12 z 63

  Poniższa tabela przedstawia podsumowanie rozpoznanych aktywów i zobowiązań na dzień objęcia kontrolą.
  Wartości na dzień 13 listopada 2017
  Wstępne rozliczenie Korekty Końcowe rozliczenie
  Rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne 4.710 745 5.455
  Pozostałe aktywa trwałe 951 85 866
  Zapasy 398 (11) 409
  Środki pieniężne 186 - 186
  Pozostałe aktywa krótkoterminowe 1.166 1 1.165
  Razem aktywa 7.411 670 8.081
  Kredyty i pożyczki 2.839 - 2.839
  Rezerwy 478 - 478
  Pozostałe zobowiązania 1.759 (48) 1.807
  Razem zobowiązania 5.076 (48) 5.124
  Aktywa netto przejętych jednostek 2.335 622 2.957 Poniższa tabela przedstawia rozliczenie nabycia i ustalenia wartości firmy z konsolidacji.
  Wartości na dzień 13 listopada 2017
  Wstępne rozliczenie Korekty Końcowe rozliczenie
  Aktywa netto przejętych jednostek 2.335 622 2.957
  Aktywa netto przypisane udziałom niekontrolującym (1.067 ) (87) (1.154)
  Wyłączenie zobowiązań (subrogacja ) 2.285 - 2.285
  Udział GK PGE w aktywach netto przejętych jednostek 3.553 535 4.088
  Przekazane środki pieniężne 1.992 - 1.992
  Subrogacja zobowiązań 2.285 - 2.285
  Razem cena nabycia 4.277 - 4.277
  Wartość firmy z konsolidacji 724 535 189
  Ujęta przez Grupę Kapitałową PGE wartość firmy wynika z faktu, że zgodnie z założeniami Grupy Kapitałowej PGE zdyskontowane
  przepływy pieniężne z działalności operacyjnej, które będą generowane przez zakupione aktywa, będą wyższe od wartości aktywów
  netto zakupionych spółek, ustalonych zgodnie z MSSF 3. Objęcie kontr oli nad aktywami Grupy EDF w Polsce wygeneruje synergie na
  poziomie całej działalności kogeneracyjnej w Grupie Kapitałowej, a nabyte aktywa będą zarządzane i analizowane wraz z innymi
  aktywami tego obszaru. Tym samym wartość firmy zostanie przypisana do ca łej działalności kogeneracyjnej.
  Ujęta wartość firmy nie stanowi wartości firmy dla celów podatkowych.
  W efekcie wyceny aktywów do wartości godziwej i końcowego rozliczenia nabycia, skorygowano wynik netto za okres od 14 listopa da
  do 31 grudnia 2017 roku o kwotę (62) mln PLN (z tego (60) mln PLN przypada dla akcjonariuszy jednostki dominującej a (2) mln PLN dla
  udziałowców niekontrolujących) . Przekształcenie danych za okres porównawczy zostało zaprezentowane w nocie 4 niniejszego
  sprawozdania.
  2. Podstawa spor ządzenia sprawozdania finansowego
  2.1 Oświadczenie o zgodności
  Niniejsze sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowym Standardem Rachunkowości 34 Śródroczna
  Sprawozdawczość Finansowa oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dn ia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji
  bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne
  informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018, poz . 512 i 685).
  Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej („MSSF”) obejmują standardy i interpretacje zaakceptowane przez Radę
  Międzynarodowych Standardów Rachunkowości („RMSR”) oraz Komitet ds. =nterpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości
  Fina nsowej („K=MSF”).
  2.2 Waluta prezentacji i waluta funkcjonalna
  Walutą funkcjonalną jednostki dominującej i walutą prezentacji niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego jest pol ski
  złoty („PLN”). Wszystkie wartości liczbowe podano w milionach złotyc h („mln PLN”), o ile nie zaznaczono inaczej.
  Następujące kursy zostały przyjęte dla potrzeb wyceny pozycji wyrażonych w walutach innych niż PLN na dzień sprawozdawczy:
  30 czerwca 2018 31 grudnia 2017 30 czerwca 2017
  USD 3,7440 3,4813 3,7062
  EUR 4,3616 4,1709 4,2265  Skrócone śródroczne skonsolidowane s prawozdanie finansowe GK PGE
  za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2018 roku zgodne z MSSF UE (w mln PLN)

  Dodatkowe noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego stanowią jego integralną część 13 z 63

  2.3 Nowe standardy i interpretacje, które zostały opublikowane, a nie weszły jeszcze w życie
  Następujące standardy, zmiany w obowiązujących standardach oraz interpretacje nie zostały przyjęte przez Unię Europejską lub nie są
  obowiązujące na dzień 1 stycznia 2018 roku:
  Standard Opis zmian Data obowiązywania
  MSSF 14 Regulacyjne pozycje
  odroczone Zasady rachunkowości i ujawnień dla regulacyjnych pozycji odroczonych.
  Standard w obecnej
  wersji nie będzie
  obowiązywał w UE
  Zmiany do MSSF 10
  i MSR 28
  Zawiera wytyczne dotyczące sprzedaży lub wniesienia aktywów przez inwestora
  do spółki stowarzyszonej lub wspólnego przedsięwzięcia.
  Prace nad
  zatwierdzeniem zostały
  odłożone bezterminowo
  MSSF 16 Leasing Standard znosi rozróżnienie na leasing operacyjny i leasing finansowy dla leasingobiorcy. Wszystkie umowy spełniające definicje leasingu będą ujmowane co do zasady jak obecny leasing finansowy. 1 stycznia 2019
  Zmiany do MSSF 9 Zmiany dotyczą prawa wcześniejszej spłaty z negatywnym wynagrodzeniem. 1 stycznia 2019
  KIMSF 23 Interpretacja dotycząca
  niepewności w zakresie sposobów
  ujmowania podatku dochodowego
  Interpretacja jest stosowana do ustalenia dochodu do opodatkowania, podstawy
  opodatkowania, nierozliczonych strat podatkowych, niewykorzystanych ulg
  podatkowych i stawek podatkowych.
  1 stycznia 2019
  Zmiany do MSR 28 Zmiana dotyczy wyceny inwestycji długoterminowych w jednostkach
  stowarzyszonych
  1 stycznia 2019
  Doroczne poprawki do MSSF (cykl
  2015 -2017)
  Zestaw poprawek dotyczących: MSSF 3 – wycena posiadanego wcześniej udziału we wspólnych operacjach; MSSF 11 – brak wyceny posiadanego wcześniej udziału we wspólnych operacjach; MSSF 12 – konsekwencje podatkowe w związku z wypłatą dywidendy; MSR 23 – koszty finansowania w przypadku gdy składnik aktywa został przekazany do użytkowania.
  1 stycznia 2019
  Zmiany do MSR 19 Zmiany dotyczą programu określonych świadczeń. 1 stycznia 2019
  Zmiany do Założeń koncepcyjnych Zmiany dotyczą ujednolicenia Założeń Koncepcyjnych 1 stycznia 2020
  MSSF 17 Umowy ubezpieczeniowe Definiuje nowe podejście do rozpoznawania przychodów oraz zysku/ strat w okresie świadczenia usług ubezpieczeniowych 1 stycznia 2021
  Grupa Kapitałowa PGE zamierza przyjąć wymienione powyżej nowe standardy oraz zmiany standardów i interpretacji MSSF
  opublikowane przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, lecz nieobowiązujące na dzień sprawozdawczy, zgodnie
  z datą ich wejścia w życie.
  Wpływ nowych regulacji na skonsolidowane sprawozdania Grupy Kapitałowej PGE
  MSSF 16 Leasing
  Nowy standard zmienia zasady ujmowania umów, spełniających definicję leasingu. Główną zmianą jest odejście od podziału na leasing
  finansowy i operacyjny dla leasingobiorcy. Wszystkie umowy spełniające defi nicję leasingu będą ujmowane co do zasady jak obecny
  leasing finansowy. Wdrożenie standardu będzie miało następujący efekt:
   w sprawozdaniu z sytuacji finansowej: wzrost wartości niefinansowych aktywów trwałych oraz zobowiązań finansowych,
   w sprawozdaniu z całkowitych dochodów: zmniejszenie kosztów operacyjnych (innych niż amortyzacja), wzrost kosztów
  amortyzacji oraz kosztów finansowych,
   wzrost długu netto oraz relacji długu netto do EB=TDA z uwagi na proporcjonalnie wyższy wzrost zobowiązań finansowych od
  zmniejszenia kosztów operacyjnych innych niż amortyzacja.
  Grupa Kapitałowa PGE jest w trakcie analizy potencjalnego wpływu zastosowania MSSF 16 na przyszłe sprawozdania finansowe.
  W szczególności analizie podlega kwestia ewentualnego wpływu standardu na o trzymane nieodpłatnie prawo wieczystego użytkowania
  gruntów , umowy służebności oraz umowy zajęcia pasa drogowego. Analiza standardu nie została jeszcze zakończona .
  Pozostałe standardy
  Pozostałe standardy oraz ich zmiany nie powinny mieć istotnego wpływu na przyszłe sprawozdania finansowe Grupy Kapitałowej PGE.  Skrócone śródroczne skonsolidowane s prawozdanie finansowe GK PGE
  za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2018 roku zgodne z MSSF UE (w mln PLN)

  Dodatkowe noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego stanowią jego integralną część 14 z 63

  2.4 Profesjonalny osąd kierownictwa oraz szacunki
  W procesie stosowania polityki rachunkowości wobec zagadnień podanych poniżej, największe znaczenie, oprócz szacunków
  księgowych, miał profesjonalny osą d kierownictwa, który wpływa na wielkości wykazywane w skonsolidowanym sprawozdaniu
  finansowym, w tym w dodatkowych notach objaśniających. Założenia tych szacunków opierają się na najlepszej wiedzy Zarządu
  odnośnie bieżących i przyszłych działań i zdarzeń w poszczególnych obszarach. Szczegółowe informacje na temat przyjętych założeń
  zostały przedstawione poniżej lub w odpowiednich notach objaśniających.
   W poprzednich okresach sprawozdawczych Grupa utworzyła odpisy aktualizujące wartość aktywów, w tym w szcz ególności
  rzeczowych aktywów trwałych. W bieżącym okresie sprawozdawczym Grupa wykonała testy na utratę wartości . Szacunek
  wartości odzyskiwalnej rzeczowych aktywów trwałych opiera się na szeregu istotnych założeń, których realizacja w przyszłości jest
  nie pewna i znajduje się w istotnej części poza kontrolą Grupy Kapitałowej PGE. Grupa przyjęła najbardziej właściwe jej zdaniem
  wielkości i wartości, tym niemniej nie można wykluczyć, iż realizacja poszczególnych założeń będzie odbiegać od przyjętych pr zez
  Gru pę.
   W bieżącym okresie Grupa PGE zakończyła rozliczenie nabycia aktywów spółek EDF w Polsce. Rozliczenie nabycia wymagało
  miedzy innymi określenia wartości godziwe przejętych aktywów i zobowiązań. W szczególności wycena wartości godziwej
  nabytych aktywów t rwałych i wartości niematerialnych wymagała przyjęcia szeregu założeń, takich jak stopień zużycia
  technicznego i funkcjonalnego czy wartość kosztów odtworzenia. Dokonując wyceny Grupa korzystała z pomocy niezależnych
  ekspertów. Zmiana wartości aktywów i zo bowiązań m iała wpływ na końcowe ustalenie wartości firmy.
   Rezerwy są zobowiązaniami, których kwota lub termin zapłaty nie są pewne. W ciągu okresu sprawozdawczego Grupa zmieniła
  szacunki odnośnie zasadności lub wysokości niektórych rezerw. Zmiany szacunków zostały przedstawione w nocie 1 8 niniejszego
  skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
   Niepewności związane z rozliczeniami podatkowymi zostały opisane w nocie 22 skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

  Nie nastąpiły istotne zmiany wartości szacunko wych mających wpływ na niniejsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe.
  3. Testy na utratę wartości rzeczowych aktywów trwałych, wartości niematerialnych
  oraz wartości firmy
  Rzeczowe aktywa trwałe stanowią najbardziej istotną pozycję aktywów Grupy Kapitałowej PGE. Z uwagi na zmienne otoczenie
  makroekonomiczne Grupa Kapitałowa PGE okresowo weryfikuje przesłanki mogące świadczyć o utracie wartości odzyskiwalnej swojeg o
  majątku. Grupa Kapitałowa PGE w ocenie sytuacji rynkowej posługuje się zarówno własnymi narzędziami analitycznymi, jak i wsparciem
  niezależnych ośrodków analitycznych.
  W poprzednich okresach sprawozdawczych Grupa Kapitałowa PGE dokonywała istotnych odpisów z tytułu utraty wartości aktywów
  trwałych segmentu Energetyka Konwencjonalna i Energetyka Odnawialna. Kluczowe założenia oraz wyniki testów na utratę wartości
  aktywów przeprowadzonych w 2017 roku opisane są w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym GK PGE za rok 2017 .
  W bieżącym okresie sprawozdawczym Grupa dokonała analizy przesłanek i zidentyfikowała czynniki, które w istotny sposób mogły
  przyczynić się do zmiany wart ości posiadanych aktywów w powyżej wskazanych segmentach.
  Przesłanki zewnętrzne
   Utrzymywanie się kapitalizacji giełdowej PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A. poniżej wartości księgowej aktywów netto;
   Opublikowanie projektu ustawy z dnia 16 marca 2018 rok u o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji,
  który zakłada wsparcie dla wszystkich istniejących instalacji kogeneracyjnych. W stosunku do założeń przyjętych w 2017 roku
  nastąpiło ograniczenie wysokości wsparcia dla jednostek wytwórczyc h opalanych gazem ziemnym dla okresu po roku
  2018 oraz objęcie wsparciem jednostek wytwórc zych opalanych węglem kamiennym;
   Pozytywne zmiany regulacyjne dotyczące kosztów utrzymania farm wiatrowych w segmencie Energetyki Odnawialnej ze
  względu na zmiany le gislacyjne w zakresie ustawy z dnia 20 maja 2016 roku o inwestycjach w elektrownie wiatrowe („Ustawa”)
  wynikające z wejścia w życie ustawy z dnia 7 czerwca 2018 roku o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz
  niektórych innych ustaw („Ustawa OZE ”). W szczególności Ustawa OZE wprowadza zmianę definicji elektrowni wiatrowej
  poprzez przywrócenie brzmienia definicji zawartej w ustawie z dnia 7 lipca 1994 roku – prawo budowlane. Zgodnie
  z uzasadnieniem Ustawy OZE ma to rozwiać wątpliwości interpretac yjne w zakresie podstawy opodatkowania elektrowni
  wiatrowych podatkiem od nieruchomości, które pojawiły się po 1 stycznia 2017 roku. W związku ze zmianą Ustawy we
  wskazanym powyżej zakresie, elektrownie wiatrowe nie będą już w całości uznawane za budowlę, co przełoży się na
  zmniejszenie obciążenia podatkiem od nieruchomości. Zmiana podstawy opodatkowania obowiązuje retroaktywnie, od
  1 stycznia 2018 roku.
  W wyniku analizy powyżej wymienionych przesłanek, Grupa przeprowadziła testy na utratę wartości aktywó w na dzień 31 maja 2018
  roku ujęte na dzień 30 czerwca 2018 roku dla segmentu Energetyka Konwencjonalna, do którego przypisana jest wartość firmy ora z
  segmentu Energetyka Odnawialna.
  Założenia makroekonomiczne
  Główne założenia cenowe tj. ceny energii elekt rycznej, uprawnień do emisji CO 2, węgla kamiennego, gazu oraz założenia dotyczące
  produkcji z większości instalacji Grupy pochodziły z opracowania przygotowanego przez niezależnego eksperta.


  Skrócone śródroczne skonsolidowane s prawozdanie finansowe GK PGE
  za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2018 roku zgodne z MSSF UE (w mln PLN)

  Dodatkowe noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego stanowią jego integralną część 15 z 63

  Prognozy cen energii elektrycznej zakładają kilkuprocentowe wzro sty cen rynkowych w okresie prognozy, po skokowym wzroście cen
  w 2020 roku w odniesieniu do cen z 2019 roku.
  Prognozy cen uprawnień do emisji CO 2 zakładają dynamiczny wzrost ceny rynkowej w kolejnych latach prognozy.
  Prognozy cen węgla kamiennego zakładaj ą kilkuprocentowe wzrosty cen rynkowych węgla rocznie w okresie do 2025 roku oraz wzrosty
  o 2-3% rocznie po 2025 roku.
  Prognozy cen gazu zakładają średnioroczny wzrost w okresie do 2022 roku na poziomie około 7% i utrzymanie się wzrostów cen g azu
  o około 4% rocznie w kolejnych latach.
  Prognoza cen praw majątkowych pochodzenia energii opracowana została przez zespół ekspertów wewnętrznych PGE S.A. na
  podstawie założeń dotyczących bilansu popytowo -podażowego. Założono, iż dominującym mechanizmem wsparcia bę dą aukcje.
  Prognozy cen praw majątkowych pochodzenia energii ze źródeł odnawialnych zakładają wzrost do 2021 roku. W dalszych latach
  następuje przeważający trend spadkowy cen do 2025 (z wyjątkiem 2023 roku), a następnie ceny utrzymują się na zbliżonym pozi omie.
  Dla produkcji pokrytej kontraktami przyjęto ceny i warunki rozliczeń wynikające z tych kontraktów. W stosunku do założeń przyjętych
  w 2017 roku zaktualizowano prognozy cenowe praw majątkowych dla lat 2018 – 2019 dostosowując je do aktualnej sytuacji rynkowej.
  Prognoza przychodów z rynku mocy od 2021 roku została opracowana przez zespół ekspertów PGE S.A., na podstawie założeń
  eksperckich, w tym na podstawie wyników funkcjonującego rynku mocy w Wielkiej Brytanii. Założenia te pozostają bez istotnych zmian
  w stosunku do testów przeprowadzanych w 2017 roku.
  Przychody z regulacyjnych usług systemowych zostały opracowane w oparciu o istniejące umowy dwustronne zawarte z PSE SA.
  Dyspozycyjność jednostek została oszacowana w oparciu o plany remontów z uwzgl ędnieniem statystycznej awaryjności.
  3.1 Opis założeń dla segmentu Energetyka Konwencjonalna
  Testy na utratę wartości zostały przeprowadzone na 31 maja 2018 roku w odniesieniu do ośrodków wypracowujących środki pienięż ne
  („CGU”) poprzez ustalenie ich wartości odzyskiwalnej. Określenie wartości godziwej dla bardzo dużych grup aktywów, dla których nie
  ma aktywnego rynku i mało jest porównywalnych transakcji, jest w praktyce bardzo trudne. W przypadku całych elektrowni i kopalni,
  dla których należy określić wartoś ć na lokalnym rynku, nie istnieją obserwowalne wartości godziwe. W związku z powyższym wartość
  odzyskiwalna analizowanych aktywów została ustalona w oparciu o oszacowanie ich wartości użytkowej metodą zdyskontowanych
  przepływów pieniężnych netto na podstaw ie projekcji finansowych przygotowanych na okres od czerwca 2018 do 2030 roku. Dla
  jednostek wytwórczych, których zakładany okres ekonomicznej użyteczności wykracza poza rok 2030 określono wartość rezydualną na
  pozostały czas eksploatacji. Zdaniem Grupy pr zyjęcie projekcji finansowych dłuższych niż pięcioletnie jest zasadne ze względu na istotny
  i długoterminowy wpływ szacowanych zmian w otoczeniu regulacyjnym. Dzięki przyjęciu dłuższych projekcji wartość odzyskiwalna
  może być oszacowana bardziej rzetelnie .
  Założenia szczegółowe segmentu
  Poniżej przedstawiono kluczowe założenia wpływające na oszacowanie wartości użytkowej testowanych CGU:
   uznanie za jeden CGU odpowiednio:
   Oddziału Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów oraz Oddziału Elektrownia Bełchatów („Kom pleks Bełchatów”),
   Oddziału Kopalnia Węgla Brunatnego Turów oraz Oddziału Elektrownia Turów („Kompleks Turów”),
  z uwagi na powiązanie technologiczne i ekonomiczne pomiędzy tymi oddziałami,
   uznanie za trzy oddzielne CGU Elektrowni Dolna Odra, Elektrowni Szc zecin i Elektrowni Pomorzany wchodzących w skład Oddziału
  Zespół Elektrowni Dolna Odra,
   uznanie za odrębne CGU poszczególnych oddziałów spółki PGE EC S.A. tj. Oddziału w Rybniku (Elektrownia Rybnik), Oddziału nr 1
  w Krakowie (Elektrownia Kraków), Oddziału Wybrzeże (Elektrociepłownia Gdańsk, Elektrociepłownia Gdynia ),
   uznanie za jedno CGU trzech zakładów produkcyjnych wchodzących w skład spółki KOGENERACHA S.A. tj. Elektrociepłowni
  Wrocław, Elektrociepłowni Czechnica, Elektrociepłowni Zawidawie.
   przyjęcie il ości otrzymanych nieodpłatnie uprawnień do emisji CO 2 dla potrzeb produkcji energii elektrycznej na lata 2018 - 2020
  dla poszczególnych CGU zgodnie z Wnioskiem Polski o przejściowy przydział bezpłatnych uprawnień do emisji na modernizację
  wytwarzania energ ii elektrycznej na podstawie art. 10c ust. 5 dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady Europy
  (tzw. wnioskiem derogacyjnym), który spełnia wymogi Decyzji Komisji Europejskiej z 13 lipca 2012 roku. W zakresie produkcji
  ciepła uwzględniono darmowe uprawnienia zgodnie z wykazem wielkości przydziałów uprawnień do emisji CO 2 na ciepło na lata
  2013 - 2020 opublikowanych przez Ministerstwo Środowiska,
   uwzględnienie przydziału darmowych uprawnień do emisji CO 2 w okresie 2021 -2030 tylko dla ciepłownictwa systemowego
  i wysokosprawnej kogeneracji, bazując na poziomie roku 2020 z założeniem rocznej redukcji o 2,2%,
   przyjęcie założenia dla elektrowni konwencjonalnych, iż w okresie rezydualnym istnieje wsparcie z rynku mocy lub jego
  ekwiwalent,
   uwzględnienie systemu wsparcia dla wysokosprawnej kogeneracji przez maksymalny okres wsparcia 15 lat (ale nie dłużej niż do
  roku 2035 dla istniejących jednostek i do roku 2043 dla nowych). Po zakończeniu korzystania ze wsparcia dla kogeneracji,
  założono iż jednostki będą startować w aukcjach mocowych w ramach rynku mocy. W okresie rezydualnym istnieje wsparcie
  z rynku mocy lub jego ekwiwalent,


  Skrócone śródroczne skonsolidowane s prawozdanie finansowe GK PGE
  za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2018 roku zgodne z MSSF UE (w mln PLN)

  Dodatkowe noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego stanowią jego integralną część 16 z 63

   uwzględnienie optymalizacji kosztów pracy, wynikającej m.in. z aktualnych planów etatyzacji,
   utrzymanie zdolności produkcyjnych w wyniku prowadzenia inwestycji o charakterze odtworzeniowym ,
   uwzględnienie inwestycji rozwojowych, dla których rozpoczęto prace budowlane,
   przyjęcie średniego ważonego kosztu kapitału po opodatkowaniu (WACC) w okresie projekcji na poziomie 7,29%.
  Niektóre istotne założenia regulacyjne przyjęte do testów na utratę wartości znajdują się poza kontrolą Grupy Kapitałow ej PGE i ich
  realizacja w przyszłości jest niepewna. Dotyczy to w szczególności kwestii związanych z finalnym kształtem polskiego rynku mocy,
  wsparciem dla kogeneracji po 2018 roku, czy przydziałem darmowych uprawnień do emisji CO 2 po 2020 roku. W tych obs zarach Grupa
  bazuje na obecnych założeniach, co do rozwoju regulacji, które są obarczone ryzykiem. Zmiana tych regulacji w przyszłości, w stosunku
  do obecnych oczekiwań PGE, może mieć wpływ na ocenę wartości odzyskiwalnej majątku wytwórczego segmentu Energ etyka
  Konwencjonalna .
  Tym niemniej zdaniem Grupy przyjęcie takich założeń jest zasadne z uwagi na przewidywane zmiany w otoczeniu regulacyjnym.
  Założenia, które zostały odzwierciedlone w przepływach finansowych, stanowią - zdaniem Grupy - realny scenariusz sposobu ich
  funkcjonowania i okresu obowiązywania. Nie można jednak wykluczyć, że ostateczny kształt oraz okres obowiązywania tych rozwią zań
  może się istotnie różnić od przyjętych.
  Testy na utratę wartości segmentu Energetyka Konwencjonalna zostały przepr owadzone dla dwóch grup CGU: aktywów wytwórczych
  będących własnością spółki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. oraz osobno dla PGE Energia Ciepła S.A. i jej spółek
  zależnych. Hak opisano w nocie nr 1.4 niniejszego sprawozdania finansowego, w wy niku realizacji transakcji nabycia aktywów EDF
  powstała wartość firmy, która została alokowana do nabytych aktywów ciepłowniczych.
  Na dzień 31 maja 2018 roku wartość testowanych rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych spółki PGE GiEK S.A.
  wyniosła 34.223 mln PLN. W wyniku przeprowadzonego testu na utratę wartości aktywów Grupa oszacowała wartość użytkową
  testowanych aktywów w wysokości 36.626 mln PLN, w związku z czym stwierdziła brak konieczności ujęcia bądź rozwiązania odpisów
  aktualizują cych wartość tych aktywów.
  Na dzień 31 maja 2018 roku wartość testowanych rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych PGE Energia Ciepła S.A. i jej
  spółek zależnych w zakresie aktywów ciepłowniczych należących do segmentu Energetyki Konwencjonal nej wyniosła 4.686 mln PLN (w
  tym 189 mln PLN wartości firmy). W wyniku przeprowadzonego testu na utratę wartości aktywów Grupa oszacowała wartość użytkową
  testowanych aktywów w wysokości 5.289 mln PLN, w związku z czym stwierdziła brak konieczności ujęcia odpisów aktualizujących
  wartość tych aktywów.
  3.2 Opis założeń dla segmentu Energetyka Odnawialna
  Testy na utratę wartości zostały przeprowadzone wg stanu na dzień 31 maja 2018 roku w odniesieniu do ośrodków wypracowujących
  środki pieniężne poprzez ustalenie ich wartości odzyskiwalnej. Wartość odzyskiwalna analizowanych aktywów została ustalona
  w opar ciu o oszacowanie ich wartości użytkowej metodą zdyskontowanych przepływów pieniężnych netto na podstawie projekcji
  finansowych przygotowanych na zakładany czas użytkowania danego CGU w przypadku farm wiatrowych lub okres 2018 -2037
  w przypadku pozostałych CGU. Zdaniem Grupy przyjęcie projekcji finansowych dłuższych niż pięcioletnie jest zasadne ze względu na
  fakt, iż rzeczowe aktywa trwałe wykorzystywane przez Grupę mają istotnie dłuższy okres ekonomicznej użyteczności oraz ze wzgl ędu na
  istotny i długoter minowy wpływ szacowanych zmian w otoczeniu regulacyjnym.
  Założenia szczegółowe segmentu
  Poniżej przedstawiono kluczowe założenia wpływające na oszacowanie wartości użytkowej testowanych CGU:
   uznanie za odrębne CGU odpowiednio:
   elektrowni szczytowo -pompowych
   pozostałych elektrowni wodnych
   poszczególnych elektrowni wiatrowych
   produkcja energii elektrycznej i praw majątkowych została założona na podstawie danych historycznych oraz oszacowań
  eksperckich wykonanych na potrzeby inwestycyjne, sko rygowanych o dyspozycyjność poszczególnych jednostek;
   rozpoznanie przepływów pieniężnych z tytułu kar umownych oraz odszkodowań w związku ze sporami z Enea S.A. oraz Energa
  Obrót S.A, w wysokości wynikającej z kontraktu bądź wyliczonych jako różnica pomięd zy cenami kontraktowymi praw
  majątkowych a cenami rynkowymi;
   spadek obciążenia z tytułu podatku od nieruchomości w 2018 roku. Zgodnie z założeniami przyjmowanymi do
  przeprowadzenia testów ujętych na dzień 31 grudnia 2017 roku, niższa podstawa opodatkowania podatkiem od
  nieruchomości przyjęta została począwszy od 2019 roku.
   utrzymanie zdolności produkcyjnych w wyniku prowadzenia inwestycji o charakterze odtworzeniowym;
   przyjęcie średniego ważonego kosztu kapitału po opodatkowaniu (WACC) w okresie projekcji n a poziomie 7,29%.
  Na dzień 31 maja 2018 roku wartość testowanych rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych spółki PGE Energetyka
  Odnawialna wyniosła 2.289 mln PLN. W wyniku przeprowadzonego testu na utratę wartości aktywów Grupa oszacowała war tość
  użytkową testowanych aktywów w wysokości 5.238 mln PLN, w związku z czym stwierdziła brak konieczności ujęcia bądź rozwiązania
  odpisów aktualizujących wartość tych aktywów.  Skrócone śródroczne skonsolidowane s prawozdanie finansowe GK PGE
  za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2018 roku zgodne z MSSF UE (w mln PLN)

  Dodatkowe noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego stanowią jego integralną część 17 z 63

  4. Zmiana zasad rachunkowości i prezentacji danych
  Nowe standardy i interpretacje, które weszły w życie 1 stycznia 2018 roku
  Zasady (polityki) rachunkowości zastosowane do sporządzenia niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego są spójne
  z tymi, które zastosowano przy sporządzaniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy za 2017 rok, za wyjątkiem
  przedstawionych poniżej. Poniższe zmiany do MSSF, zostały zastosowane w niniejszym sprawozdaniu finansowym zgodnie z ich datą
  wejścia w życie. Zmiany związane z wejście w życie MSSF 9 , MSSF 15 oraz zmiana metody rozchodu uprawnień do emisji CO 2 zostały
  opisane poniżej. Pozostałe zmiany nie miały istotnego wpływu na zaprezentowane i ujawnione informacje finansowe lub nie miały
  zastosowania do transakcji zawieranych przez Grupę:
   Zmiany do MSSF 2 – Klasyfikacja i wycena transakcji płatności na bazie akcji;
   Zmiany do MSSF 4 – Stosowanie MSSF 9 =nstrumenty finansowe łącznie z MSSF 4 Umowy ubezpieczeniowe;
   Zmiany wynikające z przeglądu MSSF cykl 2014 -2016 – zmiany do MSSF 1, MSR 28;
   Zmiany do MSR 40 – kwalifikacja nie ruchomości tj. przenoszenie z nieruchomości inwestycyjnych do innych grup aktywów;
   Zmiany do KIMSF 22 – zmiana dotyczy sposobu określania daty transakcji, a zatem kursu wymiany SPOT, którego należy użyć
  w sytuacji kiedy dokonywana lub otrzymywana jest pła tność zaliczkowa w walucie obcej.
  MSSF 9 Instrumenty finansowe
  MSSF 9 zastąpił MSR 39 Instrumenty finansowe: ujmowanie i wycena i obowiązuje dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia
  1 stycznia 2018 roku lub później. MSSF 9 adresuje trzy obszary związ ane z instrumentami finansowymi: klasyfikację i wycenę, utratę
  wartości oraz rachunkowość zabezpieczeń.
  Aktywa finansowe podlegają kwalifikacji do następujących kategorii instrumentów finansowych:
   wyceniane według zamortyzowanego kosztu;
   wyceniane w wartości godziwej przez inne całkowite dochody, dalej „WGPCD”;
   wyceniane w wartości godziwej przez wynik, dalej „WGWF”.
  Klasyfikacja aktywów finansowych opiera się na modelu biznesowym oraz charakterystyce przepływów pieniężnych.
  Dany instrument dłużny je st wyceniany według zamortyzowanego kosztu, jeżeli spełnione są oba poniższe warunki:
   przyjęty model biznesowy zakłada utrzymanie składnika aktywów w celu gromadzenia przepływów pieniężnych wynikających
  z umowy;
   przepływy pieniężne wynikające z umowy dotyc zące danego instrumentu obejmują wyłącznie spłatę kwoty głównej i odsetek
  od kwoty głównej pozostałej do zapłaty (test SPP=).
  Dany instrument dłużny jest wyceniany w wartości godziwej przez inne całkowite dochody jeżeli spełnione są oba poniższe warun ki:
   przyjęty model biznesowy zakłada utrzymanie składnika aktywów w celu gromadzenia przepływów pieniężnych wynikających
  z umowy jak i sprzedaż składn ików aktywów finansowych;
   przepływy pieniężne wynikające z umowy dotyczące danego instrumentu obejmują wyłączni e spłatę kwoty głównej i odsetek
  od kwoty głównej pozostałej do zapłaty (test SPP=).
  =nstrumenty dłużne, które nie spełniają powyższych warunków wyceniane są w wartości godziwej przez wynik finansowy.
  =nwestycje w instrumenty kapitałowe są zawsze wyceniane w wartości godziwej. Grupa może podjąć nieodwołalną decyzję
  o ujmowaniu zmian wartości godziwej w innych całkowitych dochodach, o ile instrument nie jest przeznaczony do obrotu. W przypad ku
  instrumentów kapitałowych przeznaczonych do obrotu, zmiany wartoś ci godziwej ujmowane są w wyniku finansowym.
  Wszystkie standardowe transakcje zakupu i sprzedaży aktywów finansowych są ujmowane w dniu zawarcia transakcji, tj. w dniu,
  w którym jednostka zobowiązała się do nabycia danego składnika aktywów. Standardowe tra nsakcje zakupu lub sprzedaży aktywów
  finansowych to transakcje zakupu lub sprzedaży, w których termin dostarczenia aktywów drugiej stronie jest zasadniczo ustalon y przez
  przepisy bądź zwyczaje obowiązujące na danym rynku.
  Model utraty wartości oparty jest na oczekiwanych stratach kredytowych i obejmuje swym zakresem:
   aktywa finansowe wyceniane w zamortyzowanym koszcie;
   aktywa finansowe wyceniane w WGPCD;
   zobowiązania do udzielenia kredytu, jeżeli obecnie występuje zobowiązanie do jego uruchomienia;
   umowy gwarancyjne wchodzące w zakres MSSF 9;
   należności z tytułu umów leasingowych wchodzące w zakres MSR 17;
   aktywa umowne wchodzące w zakres MSSF 15.
  Grupa stosuje wymogi w zakresie utraty wartości w celu ujęcia i wyceny odpisu na oczekiwane straty kredytowe z tytułu aktywów
  finansowych, które są wyceniane w wartości godziwej przez inne całkowite dochody. Odpis ujmuje się w innych całkowitych docho dach
  i nie obniża on wartości bilansowej składnika aktywów finansowych w sprawozdaniu z sytuacjo finansowej.  Skrócone śródroczne skonsolidowane s prawozdanie finansowe GK PGE
  za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2018 roku zgodne z MSSF UE (w mln PLN)

  Dodatkowe noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego stanowią jego integralną część 18 z 63

  Z wy jątkiem aktywów finansowych nabytych lub wyemitowanych z utratą wartości, oczekiwane straty kredytowe są ujmowane jako
  odpis, w kwocie równej:
   sumie oczekiwanych strat kredytowych w okresie 12 miesięcy (strat, które mogą powstać wskutek niewywiązania się p rzez
  dłużników ze zobowiązań wynikających z instrumentów finansowych w okresie 12 miesięcy od daty sprawozdania
  finansowego);
   sumie oczekiwanych strat kredytowych w całym okresie życia danego składnika aktywów. Straty te powinny być ujmowane
  zanim instru ment finansowy staje się przeterminowany
  Utrata wartości instrumentów finansowych, w odniesieniu do których odnotowano znaczący wzrost ryzyka kredytowe od momentu
  początkowego ujęcia, niezależnie od tego czy oceniane były indywidualnie czy zbiorowo, powin ny uwzględniać wszystkie racjonalne
  i możliwe do udokumentowania informacje, włączając w to dane dotyczące przyszłości.
  Grupa stosuje następujące zasad szacowania i ujmowania odpisów z tytułu utraty wartości aktywów finansowych:
   dla należności z tytułu dos taw i usług od istotnych klientów, którzy objęci są procedurą oceny ryzyka kredytowego, Grupa
  szacuje oczekiwane straty kredytowe w oparciu o model służący do oceny tego ryzyka bazujący na ratingach przypisanych
  poszczególnym kontrahentom; ratingom przypis ywane jest prawdopodobieństwo upa dłości, które jest korygowane o wpływ
  czynników makroekonomicznych;
   dla należności z tytułu dostaw i usług od klientów masowych lub nieobjętych procedurą oceny ryzyka kredytowego Grupa
  szacuje oczekiwane straty kredytowe w oparciu o analizę prawdopodobieństwa poniesienia strat kredytowych
  w poszczególnych przedziałach wiekowania;
   dla lokat i depozytów w bankach Grupa szacuje oczekiwane straty kredytowe w oparciu o model służący do oceny tego ryzyka
  bazujący na ratingach przy znanych bankom przez instytucje zewnętrzne; poszczególnym ratingom przypisywane jest
  prawdopodobieństwo upadłości, zakłada się że wyznaczony rating zewnętrzny uwzględnia zmienne makroekonomiczne;
  Grupa kwalifikuje zobowiązania finansowe do jednej z poniższ ych kategorii:
   wyceniane według zamortyzowanego kosztu,
   wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy.
  Po przeprowadzonej analizie Grupa postanowiła nie skorzystać z możliwości wdrożenia zmian wynikających z MSSF 9 w zakresie
  rachunkowości zabezpiec zeń od 1 stycznia 2018 roku.
  Grupa Kapitałowa zastosowała MSSF 9 od 1 stycznia 2018 roku, bez przekształcania danych porównawczych.
  Grupa dokonała oceny modelu biznesowego na dzień pierwszego zastosowania MSSF 9, tj. 1 stycznia 2018 roku, a następnie
  zasto sowała retrospektywnie niezależnie od tego, jaki był model biznesowy w poprzednich okresach sprawozdawczych do tych
  aktywów finansowych, dla których nie zaprzestano ujmowania przed dniem 1 stycznia 2018 roku. Grupa dokonała oceny spełnienia
  kryterium SPPI w oparciu o fakty i okoliczności występujące w momencie początkowego ujęcia składnika aktywów finansowych.
  Gdyby Grupa Kapitałowa PGE zastosowała MSSF 9 w sprawozdaniu za rok 2017, odpisy aktualizujące na aktywa finansowe dokonane n a
  dzień 31 grudnia 2017 roku byłyby o około 4 mln PLN wyższe. Kapitał własny na dzień 31 grudnia 2017 roku uległby zmniejszeniu
  o około 4 mln PLN brutto (bez wpływy podatku odroczonego).
  Ze względu na nieistotny wpływ nowego standardu skutków jego zastosowania nie odniesiono w zy ski zatrzymane na dzień 1 stycznia
  2018 roku. Począwszy od 1 stycznia 2018 roku GK PGE rozpoznaje oczekiwane straty kredytowe zgodnie z wymogami MSSF 9.
  Zmiany w klasyfikacji instrumentów finansowych spowodowały zmiany nazw kilku pozycji sprawozdania z syt uacji finansowej, ale żadne
  wartości nie były reklasyfikowane pomiędzy pozycjami.
  MSSF 15 Przychody z umów z klientami
  MSSF 15 uchyla MSR 11 Umowy o usługę budowlaną , MSR 18 Przychody i związane z nimi interpretacje i ma zastosowanie do
  wszystkich umów z klientami, z wyjątkiem tych, które wchodzą w zakres innych standardów. Nowy standard ustanawia tzw. „Model
  Pięciu Kroków” rozpoznawania przychodów wynikających z umów z klientami. Zgod nie z MSSF 15 przychody ujmuje się w kwocie
  wynagrodzenia, które – zgodnie z oczekiwaniem jednostki – przysługuje jej w zamian za przekazanie przyrzeczonych dóbr lub usług
  klientowi.
  Przychody są ujmowane w taki sposób, aby odzwierciedlić przekazanie przyr zeczonych dóbr lub usług na rzecz klienta w
  kwocie, która odzwierciedla wynagrodzenie, do którego – zgodnie z oczekiwaniem jednostki – będzie ona uprawniona w
  zamian za te dob ra lub usługi.  Skrócone śródroczne skonsolidowane s prawozdanie finansowe GK PGE
  za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2018 roku zgodne z MSSF UE (w mln PLN)

  Dodatkowe noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego stanowią jego integralną część 19 z 63

  Grupa ujmuje przychód z umowy z klientem tylko wówczas, gdy speł nione są wszystkie następujące kryteria:
   strony umowy zawarły umowę (w formie pisemnej, ustnej lub zgodnie z innymi zwyczajowymi praktykami handlowymi) i są
  zobowiązane do wykonania swoich obowiązków;
   Grupa jest w stanie zidentyfikować prawa każdej ze str on dotyczące dóbr lub usług, które mają zostać przekazane;
   Grupa jest w stanie zidentyfikować warunki płatności za dobra lub usługi, które mają zostać przekazane;
   umowa ma treść ekonomiczną;
   jest prawdopodobne, że jednostka otrzyma wynagrodzenie, które będ zie jej przysługiwało w zamian za dobra lub usługi, które
  zostaną przekazane klientowi.
  W momencie zawarcia umowy Grupa dokonuje oceny dóbr lub usług przyrzeczonych w umowie z klientem i identyfikuje jako
  zobowiązanie do wykonania świadczenia każde przyrze czenie do przekazania na rzecz klienta:
   dobra lub usługi (lub pakietu dóbr lub usług), które można wyodrębnić; lub
   grupy odrębnych dóbr lub usług, które są zasadniczo takie same i w przypadku których przekazanie na rze cz klienta ma taki
  sam charakter.
  Grupa ujmuje przychody w momencie spełnienia (lub w trakcie spełniania) zobowiązania do wykonania świadczenia poprzez
  przekazanie przyrzeczonego dobra lub usługi (tj. składnika aktywów) klientowi. Przekazanie składnika aktywów następuje w momencie,
  gdy klie nt uzyskuje kontrolę nad tym składnikiem aktywów, czyli uzyskania zdolności do bezpośredniego rozporządzania tym
  składnikiem aktywów i możliwości uzyskiwania z niego zasadniczo wszystkich pozostałych korzyści.
  Grupa przenosi kontrolę nad dobrem lub usługą w miarę upływu czasu i tym samym spełnia zobowiązanie do wykonania świadczenia
  oraz ujmuje przychody w miarę upływu czasu, jeżeli spełniony jest jeden z następujących warunków:
   klient jednocześnie otrzymuje i czerpie korzyści płynące ze świadczenia Grupy, w miarę wykonywania przez Grupę tego
  świadczenia;
   w wyniku wykonania świadczenia przez Grupę powstaje lub zostaje ulepszony składnik aktywów (np. produkcja w toku), a
  kontrolę nad tym składnikiem aktywów – w miarę jego powstawania lub ulepszania – sprawu je klient; lub
   w wyniku wykonania świadczenia przez Grupę nie powstaje składnik aktywów o alternatywnym zastosowaniu dla Grupy, a
  Grupie przysługuje egzekwowalne prawo do zapłaty za dotychczas wykonane świadczenie.
  Dla każdego zobowiązania do wykonania św iadczenia spełnianego w miarę upływu czasu Grupa ujmuje przychody w miarę upływu
  czasu, mierząc stopień całkowitego spełnienia tego zobowiązania do wykonania świadczenia. Celem pomiaru jest określenie postę pu w
  spełnianiu zobowiązania Grupy do przeniesieni a kontroli nad dobrami lub usługami przyrzeczonymi klientowi (tj. stopnia spełnienia
  zobowiązania do wykonania świadczenia).
  Grupa zastosowała MSSF 15 od dnia wejścia w życie standardu, to jest od 1 stycznia 2018 roku, bez przekształcania danych
  porównawc zych. W związku z tym na dzień 1 stycznia 2018 roku Grupa odniosła w zyski zatrzymane kwotę 340 mln PLN z tytułu
  jednorazowego rozliczenia przychodów z tytułu opłat przyłączeniowych, które przed wejściem w życie interpretacji K=MSF 18
  Przekazanie aktywów p rzez klientów , tj. przed 1 lipca 2009 roku , zostały ujęte jako rozliczenia międzyokresowe przychodów i były
  rozliczane w czasie, natomiast zgodnie z MSSF 15 powinny zostać rozliczone jednorazowo w momencie wykonania przyłącza.
  Wpływ zastosowania MSSF 15 na pozycje skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy w I półroczu 2018 roku w porównaniu
  z MSR 11, MSR 18 i związanymi z nimi interpretacjami zaprezentowano poniżej.
  30 czerwca 2018 Opłaty przyłączeniowe Opłata przejściowa i OZE Dystrybucja i przesył gazu 30 czerwca 2018
  Dane publikowane bez MSSF 15
  RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
  PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY 12.871 19 307 14 13.211
  KOSZT WŁASNY SPRZEDAŻY (9.854 ) - (307 ) (14) (10.175 )
  ZYSK BRUTTO 1.666 19 - - 1.685
  Podatek dochodowy (370 ) (4) - - (374 )
  ZYSK NETTO ZA OKRES SPRAWOZDAWCZY 1.29 6 15 - - 1.311

  SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ
  Zyski zatrzymane 10. 942 (340) - - 10. 602
  Zysk netto 1.296 15 - - 1.311
  RAZEM KAPITAŁ WŁASNY 47. 945 (325 ) - - 47. 620
  Rezerwa z tytułu podatku odroczonego 1.371 (70) - - 1.301
  Rozliczenia międzyokresowe przychodów i dotacje rządowe 694 395 - - 1.089
  RAZEM ZOBOWIĄZANIA 23.097 325 - - 23.422
  Skrócone śródroczne skonsolidowane s prawozdanie finansowe GK PGE
  za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2018 roku zgodne z MSSF UE (w mln PLN)

  Dodatkowe noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego stanowią jego integralną część 20 z 63

  Opłata przejściowa oraz opłata OZE, które pobiera od odbiorcy końcowego PGE Dystrybucja S.A. i PGE Górnictwo i Energetyka
  Konwencjonalna S.A. a następnie przekazuje do Operatora Systemu Przesyłowego („OSP”) stanowią swojego rodzaju opłatę pobieran ą
  od odbi orców energii elektrycznej i dlatego zgodnie z MSSF 15 nie powinny być traktowane jako przychody. Od początku 2018 roku
  opłaty te są wykazywane netto z tym, że opłata OZE w 2018 roku jest zerowa.
  Dla usługi dystrybucji i przesyłu gazu PGE Obrót S.A. pełni rolę pośrednika, ponieważ nie ma wpływu na główne cechy świadczonej usługi
  - decydują o tym obowiązujące przepisy dotyczące warunków dystrybucji paliwa gazowego. PGE Obrót nie odpowiada za niewykonanie
  lub niewłaściwe wykonanie umowy kompleksowej w zakresi e świadczonej usługi dystrybucji paliwa gazowego i jego przesyłu. Nie
  ponosi też ryzyka przechowywania zapasów przed tym, jak ta usługa zostanie przekazana klientowi. Nie ma wpływu na cenę usługi
  dystrybucji i usług przesyłowych. Z powyższych względów, zgo dnie z wymogami MSSF 15 przychody i koszty związane z usługami
  dystrybucji i przesyłu gazu są od początku 2018 roku wykazywane netto.
  Grupa nie zdecydowała się na wcześniejsze zastosowanie żadnego innego standardu, interpretacji lub zmiany, które zostały
  opublikowane lecz dotychczas nie weszły w życie.
  Zmiany stosowanych zasad rachunkowości i prezentacji danych
   Zmiana metody rozchodu uprawnień do emisji CO 2
  W poprzednich okresach sprawozdawczych szacując rezerwy na niedobór darmowych uprawnień do emisji CO 2 Grupa PGE stosowała
  metodę „pierwsze weszło, pierwsze wyszło” (F=FO). Grupa PGE kupuje uprawnienia do emisji CO 2 w momencie kontraktowania
  sprzedaży, czyli w znakomitej większości przed faktyczną emisją. Ponieważ uprawnienia do emisji CO 2 związane z zakontraktowaną
  sprzedażą są kupowane zarówno w transakcjach terminowych jak i bieżących, metoda F=FO w pewnych przypadkach może nie
  odzwierciedlać tego, w jaki sposób Grupa PGE zabezpiecza swoje zapotrzebowanie na uprawnienia. W związku z powy ższym Grupa PGE
  dobrowolnie zmieniła metodę szacunku wydatków niezbędnych do wypełnienia obowiązku umorzenia uprawnień do emisji CO 2 na
  metodę szczegółowej identyfikacji. Ponieważ w chwili zawarcia transakcji zakupu uprawnień do emisji CO 2, zarówno w trans akcjach
  bieżących jak i terminowych, Grupa przyporządkowuje partię do danego okresu metoda ta rzetelnie przedstawia ekonomiczną treść
  transakcji.
  Gdyby Grupa PGE nie zmieniła polityki rachunkowości w omawianym zakresie to za okres zakończony dnia oraz na d zień 30 czerwca
  2018 roku:
   koszt własny sprzedaży oraz wartość rezerwy na niedobór uprawnień do emisji CO 2 był yby wyższe o 98 mln PLN,
   aktyw a z tytułu podatku odroczonego byłoby wyższe a obciążenie podatkowe w sprawozdaniu z całkowitych
  dochodów byłoby niższe o 19 mln PLN,
   zysk brutto byłby niższy o 98 mln PLN a zysk netto byłby niższy o 79 mln PLN,
   zysk na akcję byłby niższy o 0,05 PLN na akc ję.
  Zastosowanie metody szczegółowej identyfikacji przy szacowaniu rezerwy na niedobór darmowych uprawnień do emisji w okresach
  wcześniejszych nie powoduje różnicy w stosunku do metody F=FO, która p rzedstawiała faktyczny rozchód uprawnień do emisji ,
  w zwią zku z czym zmiana polityki rachunkowości nie wpłynęła na wyniki finansowe prezentowanie w poprzednich okresach
  sprawozdawczych i nie wymaga przekształcenia danych porównawczych.
   Zmiana prezentacji świadczeń pracowniczych z tytułu zaległych urlopów i premi i
  W bieżącym okresie Grupa zdecydowała o zmianie prezentacji świadczeń pracowniczych z tytułu zaległych urlopów, premii i podob nych
  z pozycji „rezerwy” do pozycji „pozostałe zobowiązania niefinansowe”. Zdaniem Grupy taka prezentacja jest lepiej spełnia wym ogi
  MSSF 19 Świadczenia pracownicze .
  Grupa Kapitałowa PGE przekształciła dane porównawcze prezentowane w sprawozdaniach z sytuacji finansowej. Przekształcenie zos tało
  przedstawione w poniższej tabeli. Odpowiednio przekształcono również informacje prezentow ane w notach niniejszego sprawozdania
  finansowego.
   Końcowe rozliczenie nabycia aktywów EDF w Polsce
  Hak opisano w nocie 1.4 niniejszego sprawozdania finansowego w bieżącym okresie Grupa Kapitałowa PGE dokonała końcowego
  rozliczenia nabycia aktywów i zobowi ązań polskich spółek z Grupy EDF. W wyniku wyceny rzeczowych aktywów trwałych, wartości
  niematerialnych oraz nieruchomości inwestycyjnych do wartości godziwych przez zewnętrznych rzeczoznawców, zmianie uległy
  wartości ze wstępnego rozliczenia nabycia na dz ień 13 listopada 2017 roku a także wyniki za okres od 14 listopada do 31 grudnia 2017
  roku.
  Z powyższych powod ów dokonano przekształcenia danych porównawczych za poprzedn ie okres y, które są zaprezentowane
  w poniższych tabelach.


  Skrócone śródroczne skonsolidowane s prawozdanie finansowe GK PGE
  za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2018 roku zgodne z MSSF UE (w mln PLN)

  Dodatkowe noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego stanowią jego integralną część 21 z 63

  SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ Stan na dzień Końcowe Zmiana Stan na dzień
  31 grudnia 2017 rozliczenie prezentacji 31 grudnia 2017
  dane publikowane nabycia EDF dane przekształcone
  AKTYWA TRWAŁE, w tym:
  Rzeczowe aktywa trwałe 58.620 390 - 59.010
  Nieruchomości inwestycyjne 47 3 - 50
  Wartości niematerialne 1.281 (249) - 1.032
  Aktywa z tytułu podatku odroczonego 651 (80) - 571
  AKTYWA TRWAŁE ŁĄCZNIE 62.586 64 - 62.650

  AKTYWA OBROTOWE, w tym:
  Zapasy 1.879 11 - 1.890
  AKTYWA OBROTOWE ŁĄCZNIE 9.508 11 - 9.519

  AKTYWA ZAKLASYFIKOWANE JAKO PRZEZNACZONE DO SPRZEDAŻY 12 2 - 14
  SUMA AKTYWÓW 72.106 77 - 72.183

  KAPITAŁ WŁASNY , w tym
  Zyski zatrzymane 10.616 (60) - 10.556
  KAPITAŁ WŁASNY PRZYPISANY AKC JONARIUSZOM JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ 45.188 (60) - 45.128
  Kapitał własny przypadający udziałom niekontrolującym 1.165 85 - 1.250
  RAZEM KAPITAŁ WŁASNY 46.353 25 - 46.378

  ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, w tym:
  Rezerwy długoterminowe 5.666 - (15) 5.651
  Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1.250 52 - 1.302
  ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE ŁĄCZNIE 16.773 52 (15) 16.810

  ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE, w tym:
  Rezerwy krótkoterminowe 2.404 - (413) 1.991
  Pozostałe zobowiązania niefinansowe 1.305 - 428 1.733
  ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE ŁĄCZNIE 8.980 - 15 8.995

  RAZEM ZOBOWIĄZANIA 25.753 52 - 25.805
  SUMA KAPITAŁÓW I ZOBOWIĄZAŃ 72.106 77 - 72.183 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH Stan na dzień Stan na dzień
  30 czerwca 2017 Zmiana prezentacji 30 czerwca 2017
  dane publikowane dane przekształcone
  PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ
  Korekty o pozycje, w tym:
  Zmiana stanu zobowiązań z wyjątkiem kredytów i pożyczek (465) 141 (324)
  Zmiana stanu rezerw (367) (141) (508)
  ŚRODKI PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ 3.282 - 3.282
  Skrócone śródroczne skonsolidowane s prawozdanie finansowe GK PGE
  za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2018 roku zgodne z MSSF UE (w mln PLN)

  Dodatkowe noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego stanowią jego integralną część 22 z 63

  5. Hierarchia wartości godziwej
  Zasady wyceny zapasów, instrumentów pochodnych, udziałów i akcji oraz instrumentów nienotowanych na aktywnych rynkach, dla
  których wiarygodne ustalenie wartości godziwej nie jest możliwe, są analogiczne jak w sprawozdaniu finansowym za rok zakończo ny
  dnia 31 grudnia 2017 roku.
  Grupa wycenia instrumenty pochodne w wartości godziwej przy zastosowaniu modeli wyceny instrumentów f inansowych,
  wykorzystując ogólnie dostępne kursy walutowe, stopy procentowe, krzywe dyskontowe w poszczególnych walutach (obowiązujące
  również dla towarów, których ceny wyrażone są w tych walutach) pochodzące z aktywnych rynków. Wartość godziwa instrumentó w
  pochodnych ustalana jest w oparciu o zdyskontowane przyszłe przepływy z tytułu zawartych transakcji kalkulowane w oparciu o różnicę
  między ceną terminową a transakcyjną. Terminowych kursów wymiany walut nie modeluje się jako osobnego czynnika ryzyka, a le
  wyprowadza z kursu spot i odpowiedniej terminowej stopy procentowej dla waluty obcej w stosunku do PLN.
  Stan na dzień 3 0 czerwca 2018 Stan na dzień 31 grudnia 2017
  HIERARCHIA WARTOŚCI GODZIWEJ Poziom 1 Poziom 2 Poziom 1 Poziom 2
  Forward walutowy - 75 - 2
  Forward towarowy - - - 14
  SWAP towarowy - 72 - 64
  Kontrakty na zakup/ sprzedaż węgla - 5 - 9
  Wycena transakcji CCIRS - 177 - 44
  Wycena transakcji IRS - 67 - 98
  Opcje - 15 - 24
  Jednostki uczestnictwa - 51 - 50
  Aktywa finansowe - 462 - 305
  Forward walutowy - 6 - 82
  SWAP towarowy - 5 - 7
  Kontrakty na zakup/ sprzedaż węgla - 34 - 20
  Wycena transakcji IRS - 8 - 15
  Zobowiązania finansowe - 53 - 124
  W okresie sprawozdawczym i okresie porównawczym nie wystąpiły przesunięcia instrumentów finansowych pomiędzy pierwszym
  i drugim poziomem hierarchii wartości godziwej.  Skrócone śródroczne skonsolidowane s prawozdanie finansowe GK PGE
  za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2018 roku zgodne z MSSF UE (w mln PLN)

  Dodatkowe noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego stanowią jego integralną część 23 z 63

  NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
  NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO SEGMENTÓW OPERACYJNYCH
  6. Informacje dotyczące segmentów działalności
  Spółki Grupy Kapitałowej PGE prowadzą działalność na podstawie odpowiednich koncesji, w tym przede wszystkim koncesji na:
  wytwarzanie, obrót i dystrybucję energii elektrycznej, wytwarzanie, przesył i dystrybucję ciepła, przyznawane przez Prezesa U rzędu
  Reg ulacji Energetyki oraz koncesji na wydobywanie węgla brunatnego ze złóż, udzielanych przez Ministra Środowiska . Koncesje są
  z reguły wydawane na okres pomiędzy 10 a 50 lat. Kluczowe koncesje w Grupie Kapitałowej PGE wygasają w latach 2020 -2038.
  Do koncesji na wydobycie węgla, wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła oraz dystrybucję energii elektrycznej i ciepła przypisane są
  odpowiednie aktywa, przedstawione w szczegółowych informacjach na temat segmentów operacyjnych. W związku z posiadanymi
  koncesjami d otyczącymi energii elektrycznej i ciepła ponoszone są roczne opłaty zależne od poziomu obrotów. W przypadku
  prowadzenia działalności koncesjonowanej związanej z wydobyciem węgla brunatnego ponoszone są opłaty eksploatacyjne zależne o d
  obowiązującej stawki i wielkości wydobycia, a także opłaty za użytkowanie górnicze.
  Grupa Kapitałowa PGE prezentuje informacje dotyczące segmentów działalności za bieżący oraz porównawczy okres sprawozdawczy
  zgodnie z MSSF 8 Segmenty operacyjne. Podział sprawozdawczości Grupy Kapitałowej PGE oparty jest na segmentach branżowych:
   Energetyka Konwencjonalna (EK) obejmuje poszukiwanie i wydobycie węgla brunatnego oraz produkcję energii w elektrowniach
  oraz elektrociepłowniach a także działalność pomocniczą w powyższym zakresie.
   Ene rgetyka Odnawialna (EO) obejmuje wytwarzanie energii elektrycznej w elektrowniach szczytowo -pompowych oraz ze źródeł
  odnawialnych.
   Obrót obejmuje sprzedaż i zakup energii elektrycznej oraz gazu na rynku hurtowym, obrót uprawnieniami do emisji oraz prawami
  majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia oraz zakup i dostawy paliw a także sprzedaż energii elektrycznej oraz
  świadczenie usług odbiorcom końcowym.
   Dystrybucja obejmuje zarządzanie lokalnymi sieciami dystrybucyjnymi oraz przesyłanie energii elekt rycznej.
   Działalność pozostała obejmuje świadczenie usług przez spółki zależne na rzecz Grupy Kapitałowej np. organizacja pozyskiwania
  finansowania, świadczenie usług informatycznych, księgowo -kadrowych, transportowych. Dodatkowo segment działalności
  pozostałej obejmuje działalność spółek zależnych, których głównym przedmiotem działalności jest przygotowanie i realizacja
  projektu budowy elektrowni jądrowej oraz inwestycje w start -upy .
  Organizacja i zarządzanie Grupą Kapitałową PGE odbywa się w podziale na segmenty uwzględniające rodzaj oferowanych produk tów
  i usług. Każdy z segmentów stanowi strategiczną jednostkę gospodarczą, oferującą inne wyroby i obsługującą inne rynki. Przypisa nie
  poszczególnych jednostek do segmentów działalności zostało przedstaw ione w nocie 1.3 niniejszego skonsolidowanego sprawozdania
  finansowego. Grupa Kapitałowa PGE co do zasady rozlicza transakcje między segmentami w taki sposób, jakby dotyczyły one
  podmiotów niepowiązanych – na warunkach rynkowych. Analizując wyniki poszczeg ólnych segmentów działalności kierownictwo Grupy
  Kapitałowej PGE zwraca przede wszystkim uwagę na osiągany wynik EB=TDA.
  W listopadzie 2017 roku GK PGE nabyła aktywa EDF w Polsce. Przypisanie tych aktywów do poszczególnych segmentów działalności jest
  widoc zne w noc ie 1.3 niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Wyniki segmentów za pierwsz e półrocze 2017 roku
  nie obejmują nabytych aktywów EDF. Wyniki nabytych aktywów widoczne są najbardziej w segmencie Energetyka Konwencjonalna, co
  zostało prze dstawione w rozdziale 4 Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej .
  Sezonowość segmentów działalności
  Główne czynniki wpływające na zapotrzebowanie na energię elektryczną i ciepło to: czynniki atmosferyczne - temperatura powietrza,
  siła wiatru, wielkość opadów, czynniki socjoekonomiczne – liczba odbiorców energii, ceny nośników energii, rozwój gospodarczy PKB
  oraz czynniki technologiczne – postęp technologiczny, technologia wytwarzania produktów. Każdy z tych czynników ma wpływ na
  techniczne i ek onomiczne warunki wytwarzania i dystrybucji nośników energii, a tym samym wpływa na wyniki uzyskiwane przez spółki
  Grupy Kapitałowej PGE.
  Poziom sprzedaży energii elektrycznej w ciągu roku jest zmienny i zależy przede wszystkim od czynników atmosferycznych –
  temperatura powietrza, długość dnia. Wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną jest szczególnie widoczny w okresach zimow ych,
  natomiast niższe zapotrzebowanie obserwujemy w okresach letnich. Ponadto, zmiany sezonowe widoczne są wśród wybranych grup
  odbiorców końcowych. Efekty sezonowości są bardziej znaczące dla gospodarstw domowych, niż dla sektora przemysłowego.
  W segmencie Energetyka Odnawialna energia elektryczna wytwarzana jest z zasobów środowiska naturalnego takich jak woda, wiatr ,
  słońce. War unki meteorologiczne są istotnym czynnikiem wpływającym na produkcję energii elektrycznej w tym segmencie.
  Sprzedaż ciepła zależy w szczególności od temperatury powietrza i jest większa w okresie zimowym, a mniejsza w okresie letnim .  Skrócone śródroczne skonsolidowane s prawozdanie finansowe GK PGE
  za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2018 roku zgodne z MSSF UE (w mln PLN)

  Dodatkowe noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego stanowią jego integralną część 24 z 63

  6.1 Informacje dotycząc e segmentów branżowych
  Informacje dotyczące segmentów b ranżowych za okres zakończony 30 czerwca 2018 roku
  EK EO Obrót Dystrybucja Działalność pozostała Korekty Razem
  RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
  Sprzedaż na rzecz klientów zewnętrznych 4.407 251 5.234 2.869 103 7 12.871
  Sprzedaż między segmentami 3.874 151 1.684 51 196 (5.956 ) -
  PRZYCHODY SEGMENTU, RAZEM 8.281 402 6.918 2.920 299 (5.949 ) 12.871
  Koszt własny sprzedaży (6.857 ) (289 ) (5.962 ) (2.126 ) (25 6) 5.636 (9.854 )
  EBIT *) 743 95 290 688 (8) 23 1.831
  Przychody / (koszty) finansowe netto (208 )
  Udział w zysku/(stracie) jednostek wykazywanych metodą praw własności 43
  ZYSK BRUTTO 1.666
  Podatek dochodowy (370 )
  ZYSK NETTO ZA OKRES SPRAWOZDAWCZY 1.296
  Amortyzacja, likwidacja oraz odpisy 1.096 127 12 582 45 (18 ) 1.844
  ujęte w wyniku finansowym
  EBITDA **) 1.839 222 302 1.270 37 5 3.675
  AKTYWA I ZOBOWIĄZANIA
  Aktywa z wyłączeniem należności z tytułu dostaw i usług 42.970 3.158 1.624 17.146 633 (911 ) 64.620
  Należności z tytułu dostaw i usług 1.114 77 2.927 840 105 (2.345 ) 2.718
  Udziały i akcje wykazywane metodą praw własności 720
  Aktywa nieprzypisane 2.984
  AKTYWA, RAZEM 71. 042
  Zobowiązania z wyłączeniem zobowiązań z tytułu dostaw i usług 8.026 351 1.296 1.715 130 (48 5) 11. 033
  Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 1.038 24 2.094 225 31 (2.257 ) 1.155
  Zobowiązania nieprzypisane 10.909
  ZOBOWIĄZANIA, RAZEM 23. 097
  POZOSTAŁE INFORMACJE DOTYCZĄCE SEGMENTU
  Nakłady inwestycyjne 1.58 0 48 5 596 71 (56 ) 2.2 44
  Odpisy aktualizujące wartość aktywów finansowych i niefinansowych 142 - 18 10 1 - 171
  Pozostałe koszty niepieniężne ***) 1.012 12 409 87 19 - 1.539
  *) EB=T = zysk (strata) z działalności operacyjnej
  **) EB=TDA = EB=T + amortyzacja, likwidacja oraz odpisy (RAT, WN, N= i wartość firmy) ujęte w wyniku finansowym
  ***) Zmiany o charakterze niepieniężnym dotyczą rezerw m.in. na rekultywację, uprawnienia do emisji CO 2, nagrody jubileuszowe, taryfę pracowniczą i zobowiązań niefinansowych z tyt. świadczeń pracowniczych ujętych w wyniku oraz innych całkowitych dochodach .


  Skrócone śródroczne skonsolidowane s prawozdanie finansowe GK PGE
  za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2018 roku zgodne z MSSF UE (w mln PLN)

  Dodatkowe noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego stanowią jego integralną część 25 z 63

  Informacje dotyczące segmentów branżowych za okres zakończony 3 0 czerw ca 2017 roku
  EK EO Obrót Dystrybucja Działalność pozostała Korekty Razem
  RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
  Sprzedaż na rzecz klientów zewnętrznych 2.201 306 6.889 1.093 113 18 10.620
  Sprzedaż między segmentami 3.449 63 741 2.082 138 (6.473 ) -
  PRZYCHODY SEGMENTU, RAZEM 5.650 369 7.630 3.175 251 (6.455 ) 10.620
  Koszt własny sprzedaży (4.466 ) (294 ) (6.599 ) (2.396 ) (242 ) 6.125 (7.872 )
  EBIT *) 855 37 409 642 (31) 20 1.932
  Przychody / (koszty) finansowe netto (122 )
  Udział w zysku/(stracie) jednostek wykazywanych metodą praw własności 1
  ZYSK BRUTTO 1.811
  Podatek dochodowy (316 )
  ZYSK NETTO ZA OKRES SPRAWOZDAWCZY 1.495
  Amortyzacja, likwidacja oraz odpisy 757 132 13 580 51 (20 ) 1.513
  ujęte w wyniku finansowym
  EBITDA **) 1.612 169 422 1.222 20 - 3.445
  AKTYWA I ZOBOWIĄZANIA
  Aktywa z wyłączeniem należności z tytułu dostaw i usług 35.903 3.459 4.021 16.623 540 (3.612 ) 56.934
  Należności z tytułu dostaw i usług 750 88 2.409 726 69 (1.713 ) 2.329
  Udziały i akcje wykazywane metodą praw własności 615
  Aktywa nieprzypisane 7.251
  AKTYWA, RAZEM 67.129
  Zobowiązania z wyłączeniem zobowiązań z tytułu dostaw i usług 9.680 341 1.137 2.583 82 (2.685) 11.138
  Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 471 27 1.612 225 22 (1.645 ) 712
  Zobowiązania nieprzypisane 11.077
  ZOBOWIĄZANIA, RAZEM 22.927
  POZOSTAŁE INFORMACJE DOTYCZĄCE SEGMENTU
  Nakłady inwestycyjne 1.906 28 5 629 53 (26 ) 2.595
  Odpisy aktualizujące wartość aktywów finansowych i niefinansowych 121 1 5 5 - - 132
  Pozostałe koszty niepieniężne ***) 875 14 412 51 14 - 1.366
  *) EB=T = zysk (strata) z działalności operacyjnej
  **) EBITDA = EBIT + amortyzacja, likwidacja oraz odpisy (RAT, WN, N= i wartość firmy) ujęte w wyniku finansowym
  ***) Zmiany o charakterze niepieniężnym dotyczą rezerw m.in. na rekultywację, uprawnienia do emisji CO 2, nagrody jubileuszowe, taryfę pracowniczą i zobowiązań niefinansowych z tyt. świadczeń pracowniczych ujętych w wyniku oraz innych całkowitych dochodach.  Skrócone śródroczne skonsolidowane s prawozdanie finansowe GK PGE
  za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2018 roku zgodne z MSSF UE (w mln PLN)

  Dodatkowe noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego stanowią jego integralną część 26 z 63

  NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA Z CAŁKOWITYCH
  DOCHODÓW
  I kwartał (niebadane ) II kwartał (niebadane ) Okres zakończony 30 czerwca 2018
  Przychody ze sprzedaży 7.137 5.734 12.871
  Koszt własny sprzedaży (5.229) (4.625 ) (9.854 )
  ZYSK BRUTTO ZE SPRZEDAŻY 1.908 1.109 3.017
  Pozostałe przychody / (koszty) operacyjne netto 26 10 36
  EBIT - ZYSK Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ 1.315 516 1.831
  Przychody / (koszty) finansowe netto (101) (107 ) (208 )
  Udział w zysku/(stracie )jednostek wykazywanych metodą praw własności 11 32 43
  ZYSK BRUTTO 1.225 441 1.666
  Podatek dochodowy (239) (131 ) (370 )
  ZYSK NETTO ZA OKRES SPRAWOZDAWCZY 986 310 1.296 I kwartał (niebadane ) II kwartał (niebadane ) Okres zakończony 30 czerwca 2017
  Przychody ze sprzedaży 5.741 4.879 10.620
  Koszt własny sprzedaży (4.149) (3.723) (7.872)
  ZYSK BRUTTO ZE SPRZEDAŻY 1.592 1.156 2.748
  Pozostałe przychody / (koszty) operacyjne netto 89 40 129
  EBIT - ZYSK Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ 1.201 731 1.932
  Przychody / (koszty) finansowe netto (63) (59) (122)
  Udział w zysku/(stracie )jednostek wykazywanych metodą praw własności 9 (8) 1
  ZYSK BRUTTO 1.147 664 1.811
  Podatek dochodowy (184) (132) (316)
  ZYSK NETTO ZA OKRES SPRAWOZDAWCZY 963 532 1.495
  7. Przychody i koszty
  7.1 Przychody ze sprzedaży I kwartał (niebadane ) II kwartał (niebadane ) Okres zakończony 30 czerwca 2018
  PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY
  Przychody ze sprzedaży bez wyłączenia podatków i opłat 7.344 6.027 13.371
  Podatk i i opłaty pobrane w imieniu stron trzecich (282) (264) (546)
  Przychody ze sprzedaży towarów i produktów, w tym: 7.062 5.763 12.825
  Sprzedaż energii elektrycznej 3.802 3.565 7.367
  Sprzedaż usług dystrybucyjnych 1.443 1.331 2.774
  Sprzedaż ciepła 852 292 1.144
  Sprzedaż praw majątkowych pochodzenia energii 206 66 272
  Regulacyjne usługi systemowe 153 143 296
  Sprzedaż gazu 242 72 314
  Sprzedaż paliw 245 154 399
  Pozostała sprzedaż towarów i materiałów 119 140 259
  Przychody ze sprzedaży usług 61 68 129
  Przychody z tytułu rekompensat KDT 14 (97) (83)
  PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY, RAZEM 7.137 5.734 12.871
  Skrócone śródroczne skonsolidowane s prawozdanie finansowe GK PGE
  za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2018 roku zgodne z MSSF UE (w mln PLN)

  Dodatkowe noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego stanowią jego integralną część 27 z 63

  I kwartał (niebadane ) II kwartał (niebadane ) Okres zakończony 30 czerwca 2017
  PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY
  Przychody ze sprzedaży towarów i produktów bez wyłączenia akcyzy 5.743 4.949 10.692
  Podatek akcyzowy (125) (116) (241)
  Przychody ze sprzedaży towarów i produktów, w tym: 5.618 4.833 10.451
  Sprzedaż energii elektrycznej 3.221 2.814 6.035
  Sprzedaż usług dystrybucyjnych 1.574 1.453 3.027
  Sprzedaż ciepła 285 129 414
  Sprzedaż praw majątkowych pochodzenia energii 158 87 245
  Regulacyjne usługi systemowe 147 125 272
  Sprzedaż gazu 146 135 281
  Pozostała sprzedaż towarów i materiałów 87 90 177
  Przychody ze sprzedaży usług 123 46 169
  PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY, RAZEM 5.741 4.879 10.620
  Wzrost przychodów ze sprzedaży w okresie zakończonym dnia 3 0 czerwca 2018 roku w porównaniu do analogicznego okresu roku
  poprzedniego wynika głównie z ujęcia przychodów nabytych w 2017 roku spółek Grupy EDF w Polsce.
  Nabyte aktywa miały największy wpływ na wzrost przychodów ze sprzedaży energii elektrycznej, ciepła, paliw oraz praw majątkow ych
  pochodzenia energii.
  Korekta przychodów z t ytułu rekompensat KDT wynika z aktualizacji zakładanych ścieżek cenowych energii elektrycznej, CO 2 oraz gazu
  w horyzoncie długoterminow ym do końca trwania programu, to znaczy do 2024 roku.
  7.2 Koszty w układzie rodzajowym i kalkulacyjnym
  I kwartał (niebadane ) II kwartał (niebadane ) Okres zakończony 30 czerwca 2018
  KOSZTY W UKŁADZIE RODZAJOWYM
  Amortyzacja i odpisy aktualizujące 923 976 1.899
  Zużycie materiałów i energii 1.369 975 2.344
  Usługi obce 574 622 1.196
  Podatki i opłaty 927 808 1.735
  Koszty świadczeń pracowniczych 1.236 1.231 2.467
  Pozostałe koszty rodzajowe 66 80 146
  KOSZTY WEDŁUG RODZAJU, RAZEM 5.095 4.692 9.787
  Zmiana stanu produktów (6) (2) (8)
  Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki (243) (249) (492)
  Koszty sprzedaży i dystrybucji (363) (348) (711)
  Koszty ogólnego zarządu (256) (255) (511)
  Wartość sprzedanych towarów i materiałów 1.002 787 1.789
  KOSZT WŁASNY SPRZEDAŻY 5.229 4.625 9.854 Wzrost zużycia materiałów i energii w okresie zakończonym 30 czerwca 2018 roku w porównaniu do analogicznego okresu roku
  poprzedniego wynika ze wzrostu kosztów paliw na potrzeby produkcyjne. Największy wpływ na zmianę kosztów paliw miały przede
  wszystkim nabyte aktywa EDF zasilane węglem kamiennym i gazem.
  I kwartał (niebadane ) II kwartał (niebadane ) Okres zakończony 30 czerwca 2017
  KOSZTY W UKŁADZIE RODZAJOWYM
  Amortyzacja i odpisy aktualizujące 778 797 1.575
  Zużycie materiałów i energii 758 589 1.347
  Usługi obce 671 642 1.313
  Podatki i opłaty 863 727 1.590
  Koszty świadczeń pracowniczych 1.098 1.094 2.192
  Pozostałe koszty rodzajowe 53 53 106
  KOSZTY WEDŁUG RODZAJU, RAZEM 4.221 3.902 8.123
  Zmiana stanu produktów (18) 2 (16)
  Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki (190) (246) (436)
  Koszty sprzedaży i dystrybucji (304) (296) (600)
  Koszty ogólnego zarządu (176) (169) (345)
  Wartość sprzedanych towarów i materiałów 616 530 1.146
  KOSZT WŁASNY SPRZEDAŻY 4.149 3.723 7.872  Skrócone śródroczne skonsolidowane s prawozdanie finansowe GK PGE
  za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2018 roku zgodne z MSSF UE (w mln PLN)

  Dodatkowe noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego stanowią jego integralną część 28 z 63

  7.2.1 Koszty amortyzacji, likwidacji oraz odpisy aktualizujące
  Poniżej przedstawiono ujęcie amortyzacji i likwidacji oraz odpisów aktualizujących rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne
  w sprawozdaniu z całkowitych dochodów.
  Okres zakończony Amortyzacja i likwidacja Odpisy aktualizujące
  30 czerwca 2018 Rzeczowe aktywa trwałe Wartości niematerialne RAZEM Rzeczowe aktywa trwałe Wartości niematerialne RAZEM
  Koszt własny sprzedaży 1.631 45 1.676 129 - 129
  Koszty sprzedaży i dystrybucji 6 2 8 - - -
  Koszty ogólnego zarządu 17 13 30 1 - 1
  ODNIESIONE W WYNIK FINANSOWY 1.654 60 1.714 130 - 130
  Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki 55 - 55 - - -
  RAZEM 1.709 60 1.769 130 - 130
  Pozostałe przychody operacyjne - - - (2) - (2) Okres zakończony Amortyzacja i likwidacja Odpisy aktualizujące
  30 czerwca 2017 Rzeczowe aktywa trwałe Wartości niematerialne RAZEM Rzeczowe aktywa trwałe Wartości niematerialne RAZEM
  Koszt własny sprzedaży 1.406 40 1.446 42 - 42
  Koszty sprzedaży i dystrybucji 6 2 8 - - -
  Koszty ogólnego zarządu 11 6 17 - - -
  ODNIESIONE W WYNIK FINANSOWY 1.423 48 1.471 42 - 42
  Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki 62 - 62 - - -
  RAZEM 1.485 48 1.533 42 - 42
  Odpisy aktualizujące ujęte w okresie sprawozdawczym dotyczą nakładów inwestycyjnych poniesionych w jednostkach, dla których
  stwierdzono utratę wartości w poprzednich okresach.
  7.3 Pozostałe przychody i koszty operacyjne
  Okres zakończony Okres zakończony
  30 czerwca 2018 30 czerwca 2017
  POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE
  Kary, grzywny, odszkodowania 72 29
  Zwrot podatków 30 2
  Rozwiązanie odpisów aktualizujących należności 22 9
  Rozwiązanie pozostałych rezerw 15 21
  Nadwyżki / Ujawnienia aktywów 12 3
  Dotacje 11 14
  Rzeczowe aktywa trwałe, wartości niematerialne otrzymane nieodpłatnie 6 6
  Zysk ze zbycia rzeczowych aktywów trwałych/wartości niematerialnych 4 7
  Przychody z nielegalnego poboru energii elektrycznej 3 4
  Zwrot kosztów postępowania sądowego 2 2
  Rozwiązanie odpisów aktualizujących wartość pozostałych aktywów 2 -
  Refaktury 2 2
  Korekta przychodów z tyt. rekompensat KDT - 83
  Pozostałe 26 20
  POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE, RAZEM 207 202 Okres zakończony Okres zakończony
  30 czerwca 2018 30 czerwca 2017
  POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE
  Utworzenie odpisów aktualizujących należności 59 17
  Utworzenie pozostałych rezerw 41 7
  Efekt zmiany rezerwy rekultywacyjnej 17 -
  Przekazane darowizny 8 11
  Likwidacja szkód/ usuwanie awarii 8 6
  Refaktury 8 3
  Likwidacja rzeczowych aktywów trwałych, wartości niematerialnych związanych z działalnością pozostałą 6 3
  Koszty postępowania spornego 3 3
  Odszkodowania 2 9
  Pozostałe 19 14
  POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE, RAZEM 171 73


  Skrócone śródroczne skonsolidowane s prawozdanie finansowe GK PGE
  za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2018 roku zgodne z MSSF UE (w mln PLN)

  Dodatkowe noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego stanowią jego integralną część 29 z 63

  7.4 Przychody i koszty finansowe
  Okres zakończony Okres zakończony
  30 czerwca 2018 30 czerwca 2017
  PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH
  Dywidendy 1 4
  Odsetki 29 50
  Aktualizacja wartości instrumentów finansowych /rozwiązanie odpisów aktualizujących 64 50
  Dodatnie różnice kursowe 1 37
  PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH 95 141
  POZOSTAŁE PRZYCHODY FINANSOWE
  Odsetki od należności budżetowych 1 2
  Pozostałe 1 1
  POZOSTAŁE PRZYCHODY FINANSOWE 2 3
  PRZYCHODY FINANSOWE, RAZEM 97 144 Grupa wykazuje przychody z tytułu odsetek głównie od środków pieniężnych i należności. W pozycji aktualizacja wartości Grupa
  Kapitałowa PGE prezentuje głównie wycenę transakcji zabezpieczających w części uznanej za nieefektywną część zabezpieczenia d la
  instrumentów desygnowanych jako instrumenty zabezpieczające w rachunkowości zabezpieczeń przepływów pieniężnych oraz
  w całości w odniesieniu do pozostałych instrumentów.
  Okres zakończony Okres zakończony
  30 czerwca 2018 30 czerwca 2017
  KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH
  Odsetki 107 75
  Aktualizacja wartości instrumentów finansowych 47 4
  Strata na zbyciu inwestycji 20 92
  Odpis aktualizujący 2 3
  Ujemne różnice kursowe 23 3
  KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH 199 177
  POZOSTAŁE KOSZTY FINANSOWE
  Koszty odsetkowe, w tym efekt zwijania dyskonta 91 84
  Utworzenie rezerw 10 3
  Pozostałe 5 2
  POZOSTAŁE KOSZTY FINANSOWE 106 89
  KOSZTY FINANSOWE, RAZEM 305 266 Koszty odsetek dotyczą głównie wyemitowanych obligacji, zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz rozliczonych transakcje
  zabezpieczających CC=RS oraz =RS . Koszt odsetkowy (efekt zwijania dyskonta) od pozycji niefinansowych dotyczy w głównej mierze
  rezerw rekultywacyjnych oraz rezerw na świadczenia pracownicze.
  W pozycji aktualizacja wartości Gru pa Kapitałowa PGE prezentuje m.in. wycenę opcji Call na zakup akcji Polimex -Mostostal S.A. oraz
  wycenę pozostałych instrumentów.
  7.5 Udział w zysku jednostek wykazywanych metodą praw własności
  Polska Grupa Górnicza Polimex Mostostal ElectroMobility Poland PEC Bogatynia
  UDZIAŁ W GŁOSACH 15,32% 16,48% 25,00% 34,93%
  OKRES ZAKOŃCZONY 3 0 CZERWCA 2018
  Przychody 4.680 686 - 8
  Wynik z działalności kontynuowanej 293 39 (4) -
  Udział w wyniku jednostek wykazywanych metodą praw własności 45 6 (1) -
  Eliminacja transakcji niezrealizowanych (9) 2 - -
  UDZIAŁ W WYNIKU JEDNOSTEK WYKAZYWANYCH METODĄ PRAW WŁ ASNOŚCI 36 8 (1) -
  Pozostałe całkowite dochody 5 - - -
  UDZIAŁ JEDNOSTEK WYKAZYWANYCH METODĄ PRAW WŁ ASNOSCI W INNYCH CAŁKOWITYCH DOCHODACH 1 - - -


  Skrócone śródroczne skonsolidowane s prawozdanie finansowe GK PGE
  za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2018 roku zgodne z MSSF UE (w mln PLN)

  Dodatkowe noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego stanowią jego integralną część 30 z 63


  Polska Grupa Górnicza Polimex Mostostal ElectroMobility Poland PEC Bogatynia
  UDZIAŁ W GŁOSACH 15,76% 16,48% 25,00% 34,93%
  OKRES ZAKOŃCZONY 3 0 CZERWCA 2017
  Przychody 3.716 933 - 8
  Wynik z działalności kontynuowanej 12 27 - -
  Udział w wyniku jednostek wykazywanych metodą praw własności 2 4 - -
  Eliminacja transakcji niezrealizowanych (5) - - -
  UDZIAŁ W WYNIKU JEDNOSTEK WYKAZYWANYCH METODĄ PRAW WŁ ASNOŚCI (3) 4 - -
  Grupa dokonała korekty konsolidacyjnej dotyczącej marży ze sprzedaży węgla pomiędzy Polską Grupą Górniczą a Grupą.
  8. Odpisy aktualizujące wartość aktywów
  Okres zakończony Okres zakończony
  30 czerwca 2018 30 czerwca 201 7
  ODPISY AKTUALIZUJĄCE WARTOŚĆ RZECZOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH
  Zawiązanie odpisu 130 42
  Rozwiązanie odpisu 2 -
  ODPISY AKTUALIZUJĄCE WARTOŚĆ ZAPASÓW
  Zawiązanie odpisu 5 6
  Rozwiązanie odpisu 1 2
  9. Podatek w sprawozdaniu z całkowitych dochodów
  Główne składniki obciążenia podatkowego za okres zakończony dnia 30 czerwca 2018 roku oraz dnia 3 0 czerwca 2017 roku
  przedstawiają się następująco:
  Okres zakończony Okres zakończony
  30 czerwca 2018 30 czerwca 2017
  PODATEK DOCHODOWY WYKAZYWANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT
  Bieżący podatek dochodowy 322 248
  Odroczony podatek dochodowy 48 68
  OBCIĄŻENIA PODATKOWE WYKAZYWANE W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT 370 316
  PODATEK DOCHODOWY WYKAZYWANY W INNYCH CAŁKOWITYCH DOCHODACH
  Od wyceny instrumentów zabezpieczających 6 (14)
  KORZYŚĆ PODATKOWA UJĘTA W INNYCH CAŁKOWITYCH DOCHODACH 6 (14)  Skrócone śródroczne skonsolidowane s prawozdanie finansowe GK PGE
  za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2018 roku zgodne z MSSF UE (w mln PLN)

  Dodatkowe noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego stanowią jego integralną część 31 z 63

  NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA Z SYTUACJI
  FINANSOWEJ
  10. Istotne zwiększenia i zmniejszenia rzeczowych aktywów trwałych i wartości
  niematerialnych
  W bieżącym okresie sprawozdawczym Grupa Kapitałowa PGE zakupiła rzeczowe aktywa trwałe oraz warto ści niematerialne o wartości
  2.2 44 mln PLN. Największe nakłady poniesione zostały przez segment Energetyka Konwencjonalna ( 1.580 mln PLN) oraz segment
  Dystrybuc ja ( 596 mln PLN). Główne pozycje nakładów stanowiły: budowa bloków 5 – 6 w Elektrowni Opole ( 380 mln PLN), budowa
  bloku 11 w Elektrowni Turów ( 215 mln PLN ), budowa instalacji termicznego przetwarzania z odzyskiem energii w Elektrociepłowni
  Rzeszów ( 103 mln PLN) oraz modernizacja bloków 1 -3 w Elektrowni Turów (86 mln PLN).
  W bieżącym okresie nie miały miejsca istotne transakcje sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych.
  W okresie zakończonym 30 czerwca 2018 roku Grupa rozpoznała odpis aktualizujący z tytułu utra ty wartości rzeczowych aktywów
  trwałych w wysokości 130 mln PLN. Odpis ten dotyczy nakładów inwestycyjnych spółek segmentu Energetyka Konwencjonalna, co
  zostało zaprezentowane w nocie 7.2.1 niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego .
  11. Przyszłe zobowiązania inwestycyjne
  Na dzień 3 0 czerwca 2018 roku Grupa Kapitałowa PGE zobowiązała się ponieść nakłady na rzeczowe aktywa trwałe w kwocie około
  6.341 mln PLN. Kwoty te przeznaczone będą głównie na budowę nowych bloków, modernizacje majątku jednostek Grupy oraz zakup
  maszyn i urządzeń.
  Stan na dzień Stan na dzień
  30 czerwca 2018 31 grudnia 2017
  dane przekształcone
  Energetyka Konwencjonalna 4.582 4.755
  Dystrybucja 1.536 1.005
  Energetyka Odnawialna 47 67
  Obrót - 1
  Działalność pozostała 176 171
  PRZYSZŁE ZOBOWIĄZANIA INWESTYCYJNE, RAZEM 6.341 5.999 Najbardziej istotne przyszłe zobowiązania inwestycyjne dotyczą:
   Energetyka Konwencjonalna:
   Oddział Elektrownia Opole – budowa bloków nr 5 i 6 – około 997 mln PLN,
   Oddział Elektrownia Turów – budowa nowego bloku energetycznego – około 2. 032 mln PLN,
   Oddział Elektrownia Turów – modernizacja bloków 1 -3 – około 373 mln PLN,
   Oddział Elektrociepłownia Rzeszów - budowa Instalacji Termicznego Przetwarzania z Odzysk iem Energii – około 80 mln PLN,
   Dystrybucja – zobowiązania inwestycyjne związane z majątkiem sieciowym w łącznej wysokości około 1. 536 mln PLN,
   Działalność pozostała, PGE EH1 sp. z o.o. – umowa na usługi doradztwa technicznego w pro cesie inwestycyjnym związanym
  z budową pierwszej polskie j elektrowni jądrowej, zakres podstawowy 159 mln PLN. Opcjonalny zakres umowy uwzględnia
  kwotę około 1.121 mln PLN.
  12. Udziały i akcje wykazywane metodą praw własności
  Stan na dzień Stan na dzień
  30 czerwca 2018 31 grudnia 2017
  Polska Grupa Górnicza S .A. 609 533
  Polimex Mostostal S.A. 97 91
  ElectroMobility Poland S.A. 6 2
  PEC Bogatynia Sp. z o.o. 8 8
  UDZIAŁY I AKCJE WYKAZYWANE METODĄ PRAW WŁASNOŚCI 720 634


  Skrócone śródroczne skonsolidowane s prawozdanie finansowe GK PGE
  za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2018 roku zgodne z MSSF UE (w mln PLN)

  Dodatkowe noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego stanowią jego integralną część 32 z 63


  Polska Grupa Górnicza Polimex Mostostal ElectroMobility Poland PEC Bogatynia
  UDZIAŁ W GŁOSACH 15,32% 16,48% 25,00% 34,93%
  STAN NA DZIEŃ 3 0 CZERWCA 2018
  Aktywa obrotowe 2.487 1.481 23 4
  Aktywa trwałe 9.310 717 1 22
  Zobowiązania krótkoterminowe 3.376 923 - 1
  Zobowiązania długoterminowe 4.447 783 - 1
  AKTYWA NETTO 3.974 492 24 24
  Udział w aktywach netto 608 81 6 8
  Wartość firmy 1 16 - -
  INWESTYCJE WYCENIANE METODĄ PRAW WŁASNOŚCI 609 97 6 8

  Polska Grupa Górnicza Polimex Mostostal ElectroMobility Poland PEC Bogatynia
  UDZIAŁ W GŁOSACH 15,76% 16,48% 25,00% 34,93%
  STAN NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2017
  Aktywa obrotowe 1.876 1.586 7 4
  Aktywa trwałe 9.074 654 - 22
  Zobowiązania krótkoterminowe 3.409 974 - 3
  Zobowiązania długoterminowe 4.167 810 - 1
  AKTYWA NETTO 3.374 456 7 22
  Udział w aktywach netto 532 75 2 8
  Wartość firmy 1 16 - -
  INWESTYCJE WYCENIANE METODĄ PRAW WŁASNOŚCI 533 91 2 8
  13. Podatek odroczony w sprawozdaniu z sytuacji finansowej
  13.1 Aktywa z tytułu podatku odroczonego
  Stan na dzień Stan na dzień
  30 czerwca 2018 31 grudnia 2017 dane przekształcone * Różnica pomiędzy podatkową a bieżącą wartością księgową rzeczowych aktywów trwałych 2.346 2.323
  Różnica pomiędzy podatkową a bieżącą wartością księgową aktywów finansowych 49 48
  Różnica pomiędzy podatkową a bieżącą wartością księgową zobowiązań 289 268
  Różnica pomiędzy podatkową a bieżącą wartością księgową zapasów 15 17
  Rekompensaty z tytułu rozwiązania KDT 48 48
  Rezerwa na koszty rekultywacji 567 548
  Rezerwa na zakup uprawnień do emisji CO 2 150 276
  Rezerwy na świadczenia pracownicze 601 571
  Pozostałe rezerwy 133 122
  Nieodpłatnie otrzymana infrastruktura i otrzymane opłaty przyłączeniowe 35 111
  Pozostałe 83 38
  AKTYWA Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO 4.316 4.370

  13.2 Rezerwa z tytułu podatku odroczonego
  Stan na dzień Stan na dzień
  30 czerwca 2018 31 grudnia 2017 dane przekształcone* Różnica pomiędzy podatkową a bieżącą wartością księgową rzeczowych aktywów trwałych 4.406 4.240
  Różnica pomiędzy podatkową a bieżącą wartością księgową praw majątkowych pochodzenia energii 33 46
  Różnica pomiędzy podatkową a bieżącą wartością księgową aktywów finansowych 391 382
  Różnica pomiędzy podatkową a bieżącą wartością księgową zobowiązań 151 92
  Uprawnienia do emisji CO 2 96 274
  Rekompensaty z tytułu rozwiązania KDT 18 34
  Pozostałe 75 33
  REZERWA Z TYTUŁU PODATKU ODROCZONEGO 5.170 5.101


  Skrócone śródroczne skonsolidowane s prawozdanie finansowe GK PGE
  za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2018 roku zgodne z MSSF UE (w mln PLN)

  Dodatkowe noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego stanowią jego integralną część 33 z 63

  PO SKOMPENSOWANIU AKTYWA I REZERWY W POSZCZEGÓLNYCH SPÓŁKACH PODATEK ODROCZONY GRUPY PREZENTOWANY JEST JAKO:
  Aktywa z tytułu podatku dochodowego 517 571
  Rezerwa z tytułu podatku dochodowego (1.371 ) (1.302 ) Przekształcenie danych wynika z końcowego rozliczenia nabycia nowych spółek i zostało opisane w nocie 1.4 skonsolidowanego
  sprawozdania finansowego .
  14. Uprawnienia do emisji CO 2 na własne potrzeby
  Uprawnienia do emisji CO 2 (EUA) otrzymują jednostki wytwórcze należące do Grupy Kapitałowej PGE, które są objęte postanowieniami
  ustawy z dnia 12 czerwca 2015 roku o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych. Począwszy od 2013 roku
  bezwarunkowo przyznawana jest tylko część uprawnień EUA na emisje CO 2 wynikające z produkcji energii cieplnej, natomiast na emisje
  CO 2 wynikające z produkcji energii elektrycznej co do zasady nie ma bezpłatnych EUA. Na mocy art. 10c Dyrektywy 2009/29/WE
  wprowadzono możliwość czasowego odstępstwa (derogacji) od zasady braku nieodpłatnych przydziałów EUA na emisje CO 2 związane
  z wytwarzaną energią elektryczną, pod warunkiem realizacji zadań inwestycyjnych ujętych w Krajowym Planie =nwestycyjnym (KP=).
  Warunkiem otrzymania bezpłatnych upr awnień EUA na pokrycie emisji CO 2 związanych z wytwarzaną energią elektryczną jest coroczne
  przedstawienie sprawozdań rzeczowo -finansowych z realizacji zadań wymienionych w KP=.
  We wrześniu 2017 roku Grupa Kapitałowa PGE złożyła kolejne sprawozdania z real izacji inwestycji ujętych w KP= w celu uzyskania
  przydziałów EUA na emisje CO 2 związane z wytwarzaną energią elektryczną w 2017 roku. Uprawnienia zostały wydane w kwietniu
  2018 roku i posłużyły do pokrycia emisji CO 2 za 2017 rok ( 15 mln EUA ).
  W przypadku u prawnień EUA na emisje CO 2 związane z wytwarzaną energią cieplną harmonogram przydziału jest odmienny – w lutym
  2018 roku zostały wydane uprawnienia EUA, które posłużą na pokrycie emisji CO 2 za 2018 rok ( 2 mln EUA).
  Stan na dzień 3 0 czerwc a 2018 Stan na d zień 31 grudnia 2017
  EUA Długoterminowe Krótkoterminowe Długoterminowe Krótkoterminowe
  =lość (mln Mg) - 27 18 44
  Wartość - 755 402 1.040
  Zmian a stanu uprawnień do emisji CO 2 na własne potrzeby
  EUA Ilość (mln Mg) Wartość
  STAN NA DZIEŃ 1 STYCZNIA 2017 85 2.349
  Nabycie nowych spółek zależnych - 2
  Zakup 12 247
  Przyznane nieodpłatnie 21 -
  Umorzenie (56) (1.156)
  STAN NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2017 62 1.442
  Zakup 21 712
  Przyznane nieodpłatnie 17 -
  Umorzenie (70) (1.311)
  Sprzedaż (3) (88)
  STAN NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2018 27 755
  15. Wybrane aktywa finansowe
  Wartość księgowa aktywów finansowych wycenianych wg zamortyzowanego kosztu nie odbiega istotnie od ich wartości godziwej.
  15.1 Należności z tytułu dostaw i usług i pozostałe należności finansowe
  Stan na dzień 30 czerwca 2018 Stan na dzień 31 grudnia 2017
  Długoterminowe Krótkoterminowe Długoterminowe Krótkoterminowe
  Należności z tytułu dostaw i usług - 2.718 - 3.159
  Lokaty i depozyty 159 7 148 6
  Kaucje, wadia i zabezpieczenia 1 307 - 95
  Rekompensaty z tytułu KDT - 1 - 10
  Pozostałe należności finansowe 7 256 10 252
  NALEŻNOŚCI FINANSOWE, RAZEM 167 3.289 158 3.522
  Kaucje , wadia i zabezpieczenia dotyczą głównie depozytów zabezpieczających i transakcyjnych oraz funduszu gwarancyjnego.
  Na wartość pozostałych należności finansowych składają się głównie odszkodowania i należności sporne opisane w nocie 20.4
  niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.  Skrócone śródroczne skonsolidowane s prawozdanie finansowe GK PGE
  za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2018 roku zgodne z MSSF UE (w mln PLN)

  Dodatkowe noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego stanowią jego integralną część 34 z 63

  15.2 Środki pieniężne
  Lokaty krótkoterminowe są dokonywane na różne okresy, z reguły od jednego dnia do jednego miesiąca, w zależności od aktualneg o
  zapotrzebowania Grupy na środki pieniężne i są oprocentowane według ustalonych dla nich stóp procentowych.
  Saldo środków pienięż nych i ich ekwiwalentów składa się z następujących pozycji:
  Stan na dzień Stan na dzień
  30 czerwca 2018 31 grudnia 2017
  Środki pieniężne w banku i kasie 835 1.309
  Lokaty typu overnight 23 34
  Lokaty krótkoterminowe 350 1.209
  RAZEM 1.208 2.552
  Różnice kursowe od środków pieniężnych w walutach (1) (1)
  Saldo środków pieniężnych i ekwiwalentów wykazanych w rachunku przepływów 1.207 2.551
  Pozostające do dyspozycji limity kredytowe 5.241 6.740
  w tym limity kredytowe w rachunku bieżącym 719 2.174
  Szczegółowy opis zawartych umów kredytowych został zawarty w nocie 19.1 niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
  Środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania w kwocie 76 mln PLN (92 mln PLN w okresie porównawczym) dotyczą
  środków stanowiących zabezpieczenie rozliczeń z =zbą Rozliczeniową Giełd Towarowych S.A.
  16. Instrumenty pochodne
  Stan na dzień 3 0 czerwca 2018 Stan na dzień 31 grudnia 2017
  Aktywa Zobowiązania Aktywa Zobowiązania
  INSTRUMENTY FINANSOWE WYCENIANE W WARTOŚCI GODZIWEJ
  Forward walutowy 71 6 1 49
  Forward towarowy na zakup CO 2 - - 14 -
  SWAP towarowy 72 5 64 7
  Kontrakty na zakup/sprzedaż węgla 5 34 9 20
  Transakcje IRS - 1 - 10
  Opcje 15 - 24 -
  INSTRUMENTY POCHODNE ZABEZPIECZAJĄCE
  Transakcje zabezpieczające CC=RS 177 - 44 -
  Transakcje zabezpieczające =RS 67 7 98 5
  Forward walutowy 4 - 1 33
  POZOSTAŁE AKTYWA WYCENIANE W WARTOŚCI GODZIWEJ PRZEZ WYNIK FINANSOWY
  Jednostki uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym 51 - 50 -
  INSTRUMENTY POCHODNE, RAZEM 462 53 305 124
  część krótkoterminowa 143 38 83 106
  część długoterminowa 319 15 222 18
  Forwardy towarowe i walutowe
  Transakcje terminowe towarowe i walutowe związane są przede wszystkim z handlem uprawnieniami do emisji CO 2 oraz sprzedażą
  węgla.
  Opcje
  20 stycznia 2017 roku PGE S.A. nabyła od Towarzystwa Finansowego Silesia Sp. z o.o. opcję call na zakup akcji Polimex -Mostostal S.A.
  Opcja została wyceniona z wykorzystaniem metody Blacka -Scholesa. Terminy realizacji opcji ustalono na: 30 lipca 2020 roku, 30 lipca
  2021 roku i 30 lipca 2022 roku.
  Swapy na węgiel
  W bieżącym okresie PGE Paliwa sp. z o.o. w celu zabezpieczenia swojego ryzyka towarowego na cenę węgla importowanego, zawarła
  szereg transakcj i zabezpieczających to ryzyko za pomocą swapów towarowych na węgiel. =lość i wartość transakcji jest skorelowana
  z ilością i wartością importowanego węgla. Zmiana z tytułu wartości godziwej ujmowana jest w rachunku zysków i strat.
  Kontrakty zakupowe i spr zedażowe z fizyczną dostawą węgla
  PGE Paliwa sp. z o.o. wycenia wszystkie kontrakty na sprzedaż i zakup węgla z fizyczną dostawą w modelu tradera -brokera do wartości
  godziwej. Na dzień sprawozdawczy spółka posiada kontrakty, których termin realizacji przyp ada na 31 grudnia 2019 roku.
  Transakcje IRS


  Skrócone śródroczne skonsolidowane s prawozdanie finansowe GK PGE
  za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2018 roku zgodne z MSSF UE (w mln PLN)

  Dodatkowe noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego stanowią jego integralną część 35 z 63

  W 2017 roku PGE S.A. zawarła transakcję =RS zabezpieczającą stopę procentową od zaciągniętego kredytu o wartości nominalnej 500
  mln PLN. Dla ujęcia powyższej transakcji =RS Spółka stosuje rachunkowość zabezpiecze ń.
  W 2016 roku PGE S.A. zawarła transakcje =RS zabezpieczające stopę procentową od zaciągniętych kredytów o łącznej wartości
  nominalnej 4.630 mln PLN. Dla ujęcia powyższych transakcji =RS Spółka stosuje rachunkowość zabezpieczeń.
  Wpływ rachunkowości zabe zpieczeń został przedstawiony w nocie 1 7.2 niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
  W 2014 roku PGE S.A. zawarła transakcje =RS zabezpieczające stopę procentową od wyemitowanych obligacji o wartości nominalnej
  1 mld PLN. Płatności wynikające z transakcji IRS były skorelowane z płatnościami odsetek od obligacji. Zmiana wartości godziwej
  transakcji IRS była ujmowana w całości w rachunku zysków i strat. Zawarte transakcje zostały zrealizowane wraz z wykupem obligacji
  w czerwcu 2018 roku .
  W 2003 roku PGE Elektrownia Turów S.A. (obecnie Oddział PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.) zawarła transakcję
  zabezpieczającą =RS – swap. Zabezpiecza ona wysokość składowych zmiennych (USD L=BOR 6m) oprocentowania kredytu
  inwestycyjnego o wart ości 80 milionów USD z Nordyckim Bankiem =nwestycyjnym zaciągniętego na finansowanie inwestycji
  w Elektrowni Turów. Zmiana wartości godziwej transakcji =RS jest ujmowana w całości w rachunku zysków i strat.
  Transakcje zabezpieczające CCIRS
  W związku z zawarciem pożyczek ze spółką PGE Sweden AB (publ), PGE S.A. zawarła transakcje CC=RS, zabezpieczające kurs walutowy
  spłaty kapitału i odsetek oraz stopę procentową. W transakcjach tych banki -kontrahenci płacą PGE S.A. odsetki oparte na stopie s tałej
  w EUR, a PGE S.A. płaci odsetki oparte na stopie stałej w PLN. W skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym odpowiednia część
  transakcji CCIRS traktowana jest jako zabezpieczenie obligacji wyemitowanych przez PGE Sweden AB (publ).
  Dla ujęcia powyższej transakcji CC=RS Grupa Kapitałowa PGE stosuje rachunkowość zabezpieczeń. Wpływ rachunkowości zabezpieczeń
  został przedstawiony w nocie 1 7.2 niniejszego sprawozdania finansowego.
  17. Kapitały własne
  Podstawowym założeniem polityki Grupy w zakresie zarządzania k apitałami jest utrzymanie optymalnej struktury kapitału w długim
  okresie, zapewnienie dobrego standingu finansowego i bezpiecznych wskaźników struktury kapitału, które wspierałyby działalnoś ć
  operacyjną Grupy Kapitałowej PGE. =stotne jest także utrzymanie silnej bazy kapitałowej, będącej podstawą budowania zaufania
  ze strony przyszłych inwestorów, kredytodawców oraz rynku i zapewniającej przyszły rozwój Grupy Kapitałowej.
  17.1 Kapitał podstawowy
  Stan na dzień Stan na dzień 30 czerwca 2018 31 grudnia 2017
  1.470.576.500 akcji zwykłych serii A o wartości nominalnej 10,25 złotych każda 15.073 15.073
  259.513.500 akcji zwykłych serii B o wartości nominalnej 10,25 złotych każda 2.660 2.660
  73.228.888 akcji zwykłych serii C o wartości nominalnej 10,25 złotych każda 751 751
  66.441.941 akcji zwykłych serii D o wartości nominalnej 10,25 złotych każda 681 681
  RAZEM KAPITAŁ PODSTAWOWY 1.869.760.829 akcji 19.165 19.165
  Wszystkie akcje Spółki zostały opłacone.
  Po dniu sprawozdawczym do dnia sporządzenia niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego nie wystąpiły zmiany w
  wysokości kapitału podstawowego Spółki.
  Prawa akcjonariuszy - Uprawnienia Skarbu Państwa dotyczące działalności Spółki
  Spółka wchodzi w skład Grupy Kapitałowej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., w stosunku do której Skarb Państwa posiada szczególne
  uprawnienia.
  Szczególne uprawnienia Skarbu Państwa, które mogą mieć zastosowanie do spółek z Grupy Kapitałowej PGE, przewiduje ustawa z dn ia
  18 marca 2010 roku o szczególnych uprawnieniach ministra właściwego do spraw energii oraz ich wykonywaniu w niektórych spółka ch
  kapitałowych lub grupach kapitałowych prowadzących działalność w sektorach energii elektrycznej, ropy naftowej oraz paliw gaz ow ych
  (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 2012). Ustawa określa szczególne uprawnienia przysługujące ministrow i właściwemu do spraw energii
  w spółkach kapitałowych lub grupach kapitałowych, prowadzących działalność w sektorach energii elektrycznej, ropy naftowej ora z
  paliw gazowych, których mienie zostało ujawnione w jednolitym wykazie obiektów, instalacji, urządzeń i usług wchodzących w sk ład
  infrastruktury krytycznej.  Skrócone śródroczne skonsolidowane s prawozdanie finansowe GK PGE
  za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2018 roku zgodne z MSSF UE (w mln PLN)

  Dodatkowe noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego stanowią jego integralną część 36 z 63

  Na podstawie przedmiotowych przepisów minister właściwy do spraw energii, może wyrazić sprzeciw wobec podjętej przez Zarząd
  uchwały lub innej dokonanej przez Zarząd czynności prawnej, której przedmiotem jest rozporządzenie składnikiem mienia stanowi ące
  zagrożenie dla funkcjonowania, ciągłości działania oraz integralności infrastruktury krytycznej. Sp rzeciwem mogą być objęte również
  uchwały organu spółki dotyczące:
   rozwiązania spółki,
   zmiany przeznaczenia lub zaniechania eksploatacji składnika mienia wchodzącego w skład infrastruktury krytycznej,
   zmiany przedmiotu przedsiębiorstwa spółki,
   zbycia albo wydzierżawienia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa
  rzeczowego,
   przyjęcia planu rzeczowo -finansowego, planu działalności inwestycyjnej lub wieloletniego planu strategicznego,
   przeniesie nia siedziby spółki za granicę,
  jeżeli wykonanie takiej uchwały stanowiłoby rzeczywiste zagrożenie dla funkcjonowania, ciągłości działania oraz integralności
  infrastruktury krytycznej. Sprzeciw wyrażany jest w formie decyzji administracyjnej.
  17.2 Kapitał z wyc eny instrumentów finansowych
  Okres zakończony Rok zakończony 30 czerwca 2018 31 grudnia 2017
  NA DZIEŃ 1 STYCZNIA 83 147
  Zmiana kapitału z wyceny instrumentów finansowych 34 (79)
  Wycena instrumentów zabezpieczających w tym: 35 (74)
  Odroczenie zmian wartości godziwej zabezpieczających instrumentów finansowych w części uznanej za skuteczne zabezpieczenie 159 (242)
  Naliczone odsetki na instrumencie pochodnym przeniesione z kapitału z wyceny i ujęte w kosztach odse tkowych 1 (4)
  Rewaluacja walutowa transakcji CCIRS przeniesiona z kapitału i ujęta w wyniku z różnic kursowych (125) 167
  Nieefektywna część zmiany wyceny do wartości godziwej transakcji zabezpieczających zaprezentowana w rachunku zysków i strat - 5
  Wycena pozostałych instrumentów finansowych (1) (5)
  Podatek odroczony (6) 15
  KAPITAŁ Z WYCENY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PO UWZGLĘDNIENIU PODATKU ODROCZONEGO 111 83
  Na kapitał z wyceny instrumentów finansowych składa się w głównej mierze wycena z tytułu wdrożonej rachunkowości zabezpieczeń
  przepływów pieniężnych.
  17.3 Dywidendy wypłacone i zaproponowane do zapłaty
  11 maja 2017 roku Zarząd Spółki podjął decyzję o zmianie polityki dyw idendy. Wobec konieczności finansowania ambitnego programu
  rozwoju, mając na względzie ograniczenie wzrostu poziomu zadłużenia, Zarząd Spółki rekomendował zawieszenie wypłaty dywidendy
  z zysków za lata 2016, 2017 i 2018.
  Po tym okresie Zarząd Spółki zamie rza rekomendować Walnemu Zgromadzeniu Spółki wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy na
  poziomie 40 -50% skonsolidowanego zysku netto przypadającego dla akcjonariuszy jednostki dominującej, korygowanego o wielkość
  odpisów aktualizujących wartość rzeczowych akty wów trwałych oraz wartości niematerialnych .  Skrócone śródroczne skonsolidowane s prawozdanie finansowe GK PGE
  za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2018 roku zgodne z MSSF UE (w mln PLN)

  Dodatkowe noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego stanowią jego integralną część 37 z 63

  18. Rezerwy
  Wartość księgowa rezerw przedstawia się następująco:
  Stan na dzień 3 0 czerwca 2018 Stan na dzień 31 grudnia 2017 Długoterminowe Krótkoterminowe Długoterminowe Krótkoterminowe
  Świadczenia pracownicze 2.311 244 2.301 229
  Rezerwa na koszty rekultywacji 3.186 3 3.082 4
  Rezerwa na niedobór uprawnień do emisji CO 2 119 672 112 1.341
  Rezerwy na wartość praw majątkowych przeznaczonych do umorzenia - 426 - 340
  Roszczenia z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości 64 11 72 11
  Pozostałe rezerwy 95 94 84 66
  RAZEM REZERWY 5.7 75 1.450 5.651 1.991
  Zmiany stanu rezerw
  Świadczenia pracownicze
  Rezerwa na koszty rekultywacji
  Rezerwa na niedobór uprawnień do emisji CO 2
  Rezerwa na prawa majątkowe przeznaczone do umorzenia
  Rezerwa na bezumowne korzystanie z nieruchomości
  Pozostałe Razem
  1 STYCZNIA 2018 2.530 3.086 1.453 340 83 150 7.642
  Koszty bieżącego zatrudnienia 33 - - - - - 33
  Koszty odsetek 41 50 - - - - 91
  Wypłacone świadczenia / Wykorzystane rezerwy (66) (1) (1.3 11) (315 ) - (13) (1.706 )
  Rozwiązane rezerwy (1) - (30) (2) (17) (2) (52)
  Utworzone rezerwy - koszty 6 36 679 403 9 48 1.181
  Utworzone rezerwy - nakłady - 33 - - - - 33
  Włączenie spółek do konsolidacji 12 - - - - 6 18
  Pozostałe zmiany - (15) - - - - (15)
  30 CZERWCA 2018 2.55 5 3.189 791 426 75 189 7.225

  dane przekształcone
  Świadczenia pracownicze
  Rezerwa na koszty rekultywacji
  Rezerwa na niedobór uprawnień do emisji CO 2
  Rezerwa na prawa majątkowe przeznaczone do umorzenia
  Rezerwa na bezumowne korzystanie z nieruchomości
  Pozostałe Razem
  1 STYCZNIA 2017 2.359 2.670 1.154 416 103 142 6.844
  Zyski i straty aktuarialne 148 - - - - - 148
  Koszty bieżącego zatrudnienia 65 - - - - - 65
  Koszty przeszłego zatrudnienia (8) - - - - - (8)
  Koszty odsetek 82 89 - - - - 171
  Korekta stopy dyskontowej i innych założeń 24 65 - - - - 89
  Wypłacone świadczenia / Wykorzystane rezerwy (160) - (1.156) (864) (1) (15) (2.196)
  Rozwiązane rezerwy (1) (2) - (12) (28) (31) (74)
  Utworzone rezerwy - koszty 1 82 1.205 759 8 38 2.093
  Utworzone rezerwy - nakłady - 70 - - - - 70
  Nabycie nowych spółek zależnych 22 27 250 41 - 18 358
  Wyjście jednostki z GK PGE (1) - - - - (3) (4)
  Pozostałe zmiany (1) 85 - - 1 1 86
  31 GRUDNIA 2017 2.530 3.086 1.453 340 83 150 7.642
  18.1 Rezerwa na świadczenia pracownicze
  Rezerwy na świadczenia pracownicze obejmują głównie :
   świadczenia pracownicze po okresie zatrudnienia – 1.7 14 mln PLN (1.70 5 mln PLN na 31 grudnia 2017 roku),
   nagrody jubileuszowe - 834 mln PLN (825 m ln PLN na 31 grudnia 2017 roku).  Skrócone śródroczne skonsolidowane s prawozdanie finansowe GK PGE
  za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2018 roku zgodne z MSSF UE (w mln PLN)

  Dodatkowe noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego stanowią jego integralną część 38 z 63

  18.2 Rezerwa na koszty rekultywacji
  Rezerwa na rekultywację wyrobisk kopalnianych
  Po zakończeniu wydobycia węgla teren po kopalniach odkrywkowych należących do Grupy Kapitałowej PGE będzie zrekultywowany.
  Według obecnych planów koszty będą ponoszone w latach 2023 – 2069 (w przypadku PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.
  Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów) oraz w latach 2045 – 2087 (w przypadku PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna
  S.A. Oddzi ał Kopalnia Węgla Brunatnego Turów).
  Grupa Kapitałowa PGE tworzy rezerwy na rekultywację wyrobisk końcowych. Kwota rezerwy prezentowana w sprawozdaniu
  finansowym obejmuje również wartość Funduszu Likwidacji Zakładu Górniczego tworzonego zgodn ie z ustawą Pr awo geologiczne
  i górnicze. Wartość rezerwy na dzień 30 czerwca 2018 roku wynosi 2.7 85 mln PLN, a na dzień 31 grudnia 2017 roku 2.693 mln PLN.
  Rezerwa na rekultywację składowisk popiołów
  Hednostki wytwórcze tworzą rezerwę na rekultywację składowisk odpadów paleniskowych. Wartość rezerwy na dzień sprawozdawczy
  wynosi 184 mln PLN, a na dzień 31 grudnia 2017 roku 175 mln PLN.
  Rezerwa na rekultywację terenów po farmach wiatrowych
  Spółki będące właścicielami farm wiatrowych tworzą rezerwy na rekultywację terenów . Wartość rezerwy na dzień sprawozdawczy
  wynosi 54 mln PLN, a na 31 grudnia 2017 roku 53 mln PLN.
  Koszty likwidacji rzeczowych aktywów trwałych
  Obowiązek przeprowadzenia likwidacji i rekultywacji terenu wynika z „Pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji
  produkującej energię elektryczną oraz energię cieplną”, w którym określono sposób restytucji terenu. Wartość rezerwy na dzień
  sprawozdawczy wynosi 166 mln PLN (165 mln PLN na dzień 31 grudnia 2017 roku) i dotyczy niektórych aktywów segmentu Ener getyka
  Konwencjonalna i Energetyka Odnawialna.
  18.3 Rezerwa na niedobór uprawnień do emisji CO 2
  Co do zasady rezerwę na zobowiązania z tytułu emisji CO 2 jednostki Grupy Kapitałowej PGE ewidencjonują w odniesieniu do niedoboru
  uprawnień do emisji CO 2 przyznanych nieodpłatnie. Jak opisano w nocie 1 4. niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
  Grupa Kapitałowa PGE jest uprawniona do otrzymania nieodpłatnych uprawnień do emisji CO 2 w związku z poniesionymi nakładami na
  inwestycje zgłoszone do Krajowego Pl anu =nwestycyjnego. Przy kalkulacji rezerwy uwzględniane są również te uprawnienia.
  18.4 Rezerwa na prawa majątkowe przeznaczone do umorzenia
  Spółki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej PGE tworzą rezerwę na wartość praw pochodzenia energii, dotyczących sprzedaż y
  zrealizowanej w okresie sprawozdawczym lub w okresach poprzednich, w części nieumorzonej do dnia sprawozdawczego. Wartość
  rezerwy na 3 0 czerwca 2018 roku wynosi 426 mln PLN (340 mln PLN w okresie porównawczym) i tworzona jest głównie przez
  PGE Obrót S.A.
  18.5 Rezerwa na roszczenia z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości
  Spółki Grupy Kapitałowej PGE tworzą rezerwę na odszkodowania za bezumowne korzystanie z nieruchomości. Kwestia ta dotyczy
  głównie spółki dystrybucyjnej, posiadającej majątek sieciowy. Rezerwa ujęta na dzień sprawozdawczy wynosi łącznie około 7 5 mln PLN
  (w tym 34 mln PLN na sprawy rozpatrywane w postępowaniu sądowym). W okresie porównawczym wartość rezerwy wyniosła
  83 mln PLN (w tym 38 mln PLN na sprawy rozpatrywane w postępowaniu sądowy m).
  18.6 Pozostałe rezerwy
  Pozostałe rezerwy obejmują głównie rezerwy utworzone na roszczenia dotyczące podatku od nieruchomości w wysokości 83 mln PLN
  (81 mln PLN w roku ubiegłym) oraz z rezerwy z tytułu ustanowienia służebności na rzecz Lasów Państwowych 30 mln PLN .  Skrócone śródroczne skonsolidowane s prawozdanie finansowe GK PGE
  za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2018 roku zgodne z MSSF UE (w mln PLN)

  Dodatkowe noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego stanowią jego integralną część 39 z 63

  19. Zobowiązania finansowe
  Wartość zobowiązań finansowych wycenianych według zamortyzowanego kosztu stanowi racjonalne przybliżenie ich wartości
  godziwych, za wyjątkiem obligacji wyemitowanych przez spółkę PGE Sweden AB (publ).
  Obligacje wyemitowane przez PGE Sweden AB (publ) są oparte o stałą stopę procentową. =ch wartość wg zamortyzowanego kosztu
  wykazywana w niniejszym skonsolidowanym spr awozdaniu finansowym na dzień 30 czerwca 2018 roku wynosi 2.798 mln PLN , a
  wartość godziwa 2.970 mln PLN .
  19.1 Kredyty bankowe, pożyczki, obligacje i leasing
  Stan na dzień 30 czerwca 2018 Stan na dzień 31 grudnia 2017 Długoterminowe Krótkoterminowe Długoterminowe Krótkoterminowe
  Kredyty i pożyczki 5.692 846 5.788 570
  Wyemitowane obligacje 600 2.198 2.632 1.051
  Leasing 2 2 2 2
  RAZEM KREDYTY BANKOWE, POŻYCZKI, OBLIGACJE I LEASING 6.294 3.046 8.422 1.623
  Kredyty i pożyczki
  W ramach za prezentowanych wyżej kredytów na dzień 30 czerwca 2018 roku Grupa Kapitałowa PGE wykazuje między innymi:
   kredyt inwestycyjny zaciągnięty przez PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. w Nordyckim Banku Inwestycyjnym
  w celu sfinansowania budowy bloku 858 MW w Elek trowni Bełchatów – o wartości 43 9 mln PLN,
   kredyt inwestycyjny zaciągnięty przez PGE Górnict wo i Energetyka Konwencjonalna S.A. w Nordyckim Banku Inwestycyjnym
  w celu sfinansowania modernizacji bloków energetycznych numer 1 -6 w Elektro wni Turów – o łącznej wartości 4 5 mln PLN,
   kredyty inwestycyjne zaciągnięte przez PGE S.A. w Banku Gospodarstwa K rajowe go S.A. o łącznej wartości 1.501 mln PLN,
   długoterminową umowę kredytową z konsorcjum banków w składzie: BNP Paribas S.A., Société Générale S.A., Bank :andlowy
  w Warszawie S.A., =NG Bank Śląski S.A., Bank Zachodni WBK S.A., mBank S.A., Powszechna Kas a Oszczędności Bank Polski S.A.,
  Bank Polska Kasa Opieki S.A. zawartą 7 września 2015 roku. Umowa obejmuje udzielenie przez banki kredytu w dwóch częściach
  tj. kredytu terminowego do kwoty 3.630 mln PLN i kredytu odnawialnego do kwoty 1.870 mln PLN. Ostate czny dzień spłaty
  kredytu odnawialnego przypada na 30 kwietnia 2019 roku, a ostateczny dzień spłaty kredytu terminowego na 30 września 2023
  roku. Część kredytu terminowego została wypłacona i stan zadłużenia na dzień 30 czerwca 2018 roku wynosi 3.647 mln P LN.
  W dniu 27 października 2015 roku PGE S.A. zawarła z Europejskim Bankiem =nwestycyjnym dwie umowy kredyto we na łączną kwotę
  prawie 2 .000 mln PLN. Kwota 1 .500 mln PLN, pozyskana na podstawie pierwszej z umów, przeznaczona zostanie na projekty związane
  z modernizacją i rozbudową sieci dystrybucyjnych. Środki pochodzące z drugiej umowy, czyli pozostałe 490 mln PLN, przeznaczone
  zostaną na finansowanie i refinansowanie budowy bloków kogeneracyjnych Elektrociepłowni Gorzów i Elektrociepłowni Rzeszów.
  Europe jski Bank =nwestycyjny udostępni kredyty do 46 miesięcy od daty podpisania umów. Kredyt powi nien zostać spłacony w ciągu
  15 lat od przekazania ostatniej transzy. Na dzień 3 0 czerwca 2018 roku powyższe kredyty nie były wykorzystane.
  7 czerwca 2017 r oku PGE S.A. zawarła Umowę Kredytu na kwotę 500 mln PLN z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju z datą
  zapadalności umowy przypadającą na 7 czerwca 2028 roku . Kwota pozyskana na podstawie umowy zostanie przeznaczona na wybran e
  projekty związane z modernizacją i rozwojem sieci dystrybucyjnych. Na dzień 30 czerwca 2018 roku kredyt nie był wykorzystany.
  Ponadto Grupa wykazuje pożyczki z funduszy środo wiskowych o łącznej wartości 425 mln PLN .
  Na dzień 30 czerwca 2018 roku wartość pozostających do dyspozycji limitów kredytowych w rachunku bieżącym istotnych spółek Grupy
  Kapitałowej PGE wyniosła 719 mln PLN.
  Wyemitowane obligacje
  Grupa finansowała działalność poprzez dwa programy emisji obligacji:
   Program emisji obligacji na kwotę 5 mld PLN kierowany do inwestorów z polskiego rynku kapitałowego. 27 czerwca 2013
  roku została przeprowadzona pierwsza niepubliczna emisja 5 –letnich, kuponowych obligacji na okaziciela o zmiennym
  oprocentowaniu w ramach ni niejszego programu. Wartość nominalna emisji wyniosła 1 mld PLN, a termin zapadalności
  obligacji to 27 czerwca 2018 roku. W dniu 29 sierpnia 2013 roku obligacje zostały wprowadzone do obrotu w Alternatywnym
  Systemie Obrotu organizowanym przez BondSpot S.A. oraz Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Wykup
  obligacji został dokonany 27 czerwca 2018 roku.
   Program Emisji Euroobligacji Średnioterminowych na kwotę 2 mld EUR ustanowiony w dniu 22 maja 2014 roku łącznie przez
  PGE S.A. oraz PGE Sweden AB (pu bl), spółkę w 100% zależną od PGE S.A. W ramach Programu PGE Sweden AB (publ) może
  emitować euroobligacje do kwoty 2 mld EUR o minimalnym terminie zapadalności 1 roku. 9 czerwca 2014 roku
  PGE Sweden AB (publ) wyemitowała euroobligacje w łącznej kwocie 500 mln EUR i pięcioletnim terminie zapadalności, a
  1 sierpnia 2014 roku wyemitowała obligacje o wartości 138 mln EUR i okresie zapadalności 15 lat.  Skrócone śródroczne skonsolidowane s prawozdanie finansowe GK PGE
  za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2018 roku zgodne z MSSF UE (w mln PLN)

  Dodatkowe noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego stanowią jego integralną część 40 z 63

  19.2 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług i pozostałe zobowiązania finansowe
  Stan na dzień 30 czerwca 2018 Stan n a dzień 31 grudnia 2017 Długoterminowe Krótkoterminowe Długoterminowe Krótkoterminowe
  Zobowiązania z tytułu dostaw i usług - 1.155 - 1.650
  Zakup rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych - 678 - 1.418
  Otrzymane kaucje i wadia 22 74 22 87
  Zobowiązania z tytułu KDT 420 - 332 -
  Ubezpieczenia - 6 - 17
  Inne 23 113 25 59
  ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG I POZOSTAŁE ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE 465 2.026 379 3.231
  Pozycja „=nne” obejmuje m.in. zobowiązania PGE Dom Maklerski S.A. wobec klientów z tytułu wpłaconych środków pieniężnych oraz
  zobowiązania z tytułu zabezpieczeń transakcji CO 2.
  20. Pozostałe zobowiązania niefinansowe krótkoterminowe
  Stan na dzień Stan na dzień
  30 czerwca 2018 31 grudnia 2017 dane przekształcone
  Opłaty za korzystanie ze środowiska 177 234
  Zobowiązania z tytułu należnego VAT 234 126
  Zobowiązania z tytułu podatku akcyzowego 113 128
  Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń 186 257
  Premie dla pracowników 212 222
  Niewykorzystane urlopy 172 139
  Szacunki na zobowiązania z tytułu Barbórki i dnia Energetyka 53 -
  Zobowiązanie z tytułu Programów Dobrowolnych Odejść 14 49
  Szacunki na zobowiązania z tyt. innych świadczeń pracowniczych 58 39
  Podatek dochodowy od osób fizycznych 65 85
  Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych 204 246
  Zaliczki otrzymane na dostawy 177 147
  Zobowiązania z tytułu dywidend 42 8
  Inne 55 53
  POZOSTAŁE ZOBOWIĄZANIA NIEFINANSOWE , RAZEM 1.76 2 1.733
  Opłaty za korzystanie ze środowiska dotyczą przede wszystkim opłat za zużycie wody oraz emisję gazów w elektrowniach
  konwencjonalnych oraz opłat eksploatacyjnych wnoszonych przez kopalnie węgla brunatnego.
  Pozycja „=nne” w głównej mierze obejmuje wpłaty n a Pracowniczy Program Emerytalny oraz potracenia z wynagrodzeń pracowników.
  POZOSTAŁE NOTY OBJAŚNIAJĄCE
  21. Zobowiązania i należności warunkowe. Sprawy sądowe
  21.1 Zobowiązania warunkowe
  Stan na dzień Stan na dzień 30 czerwca 2018 31 grudnia 2017
  Zabezpieczenie zwrotu dotacji z funduszy środowiskowych 749 753
  Zobowiązania z tytułu pozwów sądowych 220 188
  Zobowiązania z tytułu gwarancji bankowych 531 223
  Roszczenia z tytułu kar umownych - 12
  Roszczenia pracowników 1 2
  =nne zobowiązania warunkowe 78 74
  ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE, RAZEM 1.579 1.252
  Zabezpieczenie zwrotu dotacji z funduszy środowiskowych
  Zobowiązania przedstawiają wartość możliwych przyszłych zwrotów środków otrzymanych przez spółki Grupy Kapitałowej PGE
  z funduszy środowiskowych na wybrane inwestycje. Zwrot środków będzie musiał nastąpić, jeżeli inwestycje, na które otrzymano
  dofinansowanie, nie przyniosą oczekiwanego efektu środowiskowego.  Skrócone śródroczne skonsolidowane s prawozdanie finansowe GK PGE
  za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2018 roku zgodne z MSSF UE (w mln PLN)

  Dodatkowe noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego stanowią jego integralną część 41 z 63

  Zobowiązania z tytułu pozwów sądowych
  Spór z WorleyParsons
  Zobowiązanie wa runkowe dotyczy głównie sporu z WorleyParsons, który wystąpił z pozwem o zapłatę kwoty 59 mln PLN tytułem
  należnego w ocenie powoda wynagrodzenia oraz zwrotu kwoty, zdaniem powoda nienależnie pobranej przez PGE EH 1 sp. z o.o.
  z gwarancji bankowej , a nastę pnie rozszerzył powództwo do kwoty 104 mln PLN (tj. o kwotę 45 mln PLN). W dniu 31 marca 2018 r oku
  spółka złożyła odpowiedź na rozszerzone powództwo W orleyParsons . Grupa nie uznaje zgłoszonych w stosunku do niej roszczeń,
  a ewentualne ich zasądzenie przez sąd uważa za mało prawdopodobne.
  Roszczenia dotyczące umów sprzedaży praw majątkowych zawartych z Energa Obrót S.A.
  W październiku 2017 roku PGE Energia Odnawialna S.A. oraz PGE Energia Natury sp. z o. o. (przejęta przez PG E Energia Odnawialna S.A.)
  otrzymały pozwy, w których Energa Obrót S.A. wnosiła o ustalenie nieistnienia stosunków prawnych, które miały powstać wskutek
  zawarcia w 2009 roku umów sprzedaży praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia energii elek trycznej z FW Kisielice z
  2009 roku, FW Koniecwałd (Malbork) oraz FW Galicja. Żądania wszy stkich pozwów Energa Obrót S.A. opierała na zarzucie zawierania
  umów wykonawczych (umów sprzedaży konkretnych praw majątkowych) z pominięciem ustawy Prawo zamówień pu blicznych.
  Alternatywnie, w przypadku uznania, że umowy ramowe są umowami o udzielenie zam ówienia publicznego, Energa Obrót S.A.
  zarzucała w pozwie bezwzględną nieważność umów, gdyż zostały one zawarte z naruszeniem ustawy Prawo zamówień publicznych. W
  listopadzie 2017 roku spółki PGE złożyły odpowiedzi na pozwy, w których wskazały na bezpodsta wność zarzutów Energa Obrót S.A.
  Postępowania w tych sprawach są w toku. W sprawach dotyczących FW Koniecwałd (Malbork) oraz FW Galicja Sąd skierował strony d o
  media cji. W sprawie dotyczącej FW Kisielice w dniu 25 kwietnia 2018 roku odbyła się pierwsza rozprawa, na której Sąd na zgodny
  wniosek stron skierował strony do mediacji i termin rozprawy odroczył do dnia 14 listopada 2018 roku.
  Dodatkowo wniosk ami z września 2 017 roku Energa Obrót S.A. wezwała PGE Energia Odnawialna S.A. i PGE Energia Natury sp. z o. o.
  (obecnie przejęta przez PGE Energia Odnawialna S.A.) do ugodowego rozwiązania sporów o zapłatę roszczenia o łącznej wartości
  71 mln PLN z tytułu nienależnie uis zczonych świadczeń na podstawie nieważnych umów z 2009 roku. Na posiedzeniach, które odbyły się
  w listopadzie i grudniu 2017 roku nie doszło do zawarcia ugód. W związku z tym w niniejszym sprawozdaniu roszczenia o wartośc i
  71 mln PLN zostały wykazane jako zobowiązania warunkowe. Grupa nie uznaje zgłoszonych w stosunku do niej roszczeń, a ewentualne
  ich zasądzenie przez sąd uważa za mało prawdopodobne.
  Energa Obrót S.A. powołując się na nieważność umów z 2009 roku odmówiła nabycia praw majątkowych powstałych w związku
  z produkcją energii elektrycznej odnawialnej w FW Kisielice, FW Koniecwałd (Malbork) oraz FW Galicja, co stanowiło naruszenie
  postanowień umowy i spowodowało powstanie roszczeń z tytułu kar umownych w wysokości 30 mln PLN (ujęte jako przychody
  w 2017 roku w kwocie 16 mln PLN i 14 mln PLN w bieżącym okresie). Wobec odmowy zapłaty kar umownych, PGE Energia Odnawialna
  S.A. zamierza dochodzić ich zapłaty w toku postępowania sądowego. W dniu 25 kwietnia 2018 roku na pierwszej rozprawie, PGE En ergia
  Od nawialna S.A. złożyła powództwo wzajemne o zapłatę kwoty głównej wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie z tytułu naliczeni a
  kar umownych w związku z niewykonaniem umowy w zak resie FW Kisielice przez Energa Obrót S.A. Sąd - wobec skierowania stron do
  med iacji - nie wyznaczył terminu na złożenie odpowiedzi na pozew wzaj emny przez Energa Obrót S.A.
  Szacowany wolumen zielonych certyfikatów , objętych ww. umowami z Energa Obrót S.A. wynosi 783 tys. MWh. Powyższa wielkość
  została obliczona według wielkości prod ukcji za okres od lipca 2017 roku (FW Koniecwałd/Malbork) lub od sierpnia 2017 roku (pozostałe
  farmy) do końca zakładanych okresów wsparcia dla poszczególnych farm wiatrowych.
  Zobowiązania z tytułu gwarancji bankowych
  Zobowiązania w znacznej mierze przedst awiają wystawione przez banki gwarancje wniesione jako depozyt celem zabezpieczenia
  transakcji giełdowych wynikających z członkostwa w Giełdowej =zbie Rozrachunkowej. Na dzień 3 0 czerwca 2018 roku łączna kwota
  gwarancji wystawionych przez banki wynosiła 531 mln PLN (215 mln PLN w okresie porównawczym).
  Inne zobowiązania warunkowe
  Na inne zobowiązania warunkowe składa się w głównej mierze wartość potencjalnego powództwa WorleyParsons w wysokości
  33 mln PLN, co zostało opisane powyżej a także kwota 40 mln P LN dotycząca ryzyka poniesienia dodatkowych kosztów związanych
  z programami finansowania dłużnego w Grupie Kapitałowej PGE.  Skrócone śródroczne skonsolidowane s prawozdanie finansowe GK PGE
  za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2018 roku zgodne z MSSF UE (w mln PLN)

  Dodatkowe noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego stanowią jego integralną część 42 z 63

  21.2 Pozostałe istotne kwestie związane ze zobowiązaniami warunkowymi
  Bezumowne korzystanie z nieruchomości
  Hak zostało przedstawione w nocie 1 8.5 Grupa Kapitałowa PGE tworzy rezerwę na spory doty czące bezumownego korzystania
  z nieruchomości służących działalności dystrybucyjnej, które zostały zgłoszone w postępowaniu sądowym. Ponadto w Grupie
  Kapitałowej PGE występują spory na wcześniejs zych etapach postępowania , a także nie można wykluczyć zwiększenia liczby i wartości
  podobnych roszczeń w przyszłości.
  Zobowiązania kontraktowe dotyczące zakupu paliw
  Zgodnie z zawartymi umowami na zakup paliw (głównie węgla i gazu), Grupa Kapitałowa PGE zobowiązana jest do odebrania określonej
  minimalnej ilości paliw, a także do nieprzekroczenia określonej wielkości maksymalnej poboru ga zu w poszczególnych godzinach
  i miesiącach. Brak odebrania minimalnych ilości paliw określonych w umowach może skutkowa ć koniecznością uiszczenia odpowiednich
  opłat (w przypadku paliwa gazowego ilości nieodebrane przez poszczególne elektrociepłownie, al e opłacone, mogą być odebrane
  w ciągu kolejnych trzech lat umownych).
  W ocenie Grupy Kapitałowej PGE warunki dostaw paliw do jednostek wytwórczych w przytoczonym powyżej zakresie nie odbiegają od
  warunków dostaw do innych elektrowni stosowanych na polskim rynku.
  21.3 Należności warunkowe
  Na dzień sprawozdawczy Grupa Kapitałowa posiada należności warunkowe na kwotę 33 mln PLN z ty tułu niezbilansowania zakupu
  i sprzedaży energii na rynku krajowym (10 mln PLN w okresie porównawczym).
  21.4 Inne sprawy sądowe i sporne
  Kwestia odszkodowania dotyczącego konwersji akcji
  Byli akcjonariusze PGE Górnictwo i Energetyka S.A. występowali do sądów z wnioskami o zawezwan ie PGE S.A. do prób ugodowych
  o zapłatę odszkodowania z tytułu nieprawidłowego ich zdaniem ustalenia parytetu wymiany akcji spółki PGE Górnictwo i Energetyka
  S.A. na akcje PGE S.A. w procesie konsolidacji, jaki miał miejsce w 2010 roku . Łączna wartość dotychcz asowych roszczeń wynikających
  z zawezwań do prób ugodowych skierowanych przez byłych akcjonariuszy PGE Górnictwo i Energetyka S.A. wynosi ponad 10 mln PLN.
  Niezależnie od powyższego 12 listopada 2014 roku spółka Socrates =nvestment S.A. (nabywca wierzytelności od byłych akcjonariuszy
  PGE Górnictwo i Energetyka S.A.) złożyła pozew sądowy o zasądzenie odszkodowania w łącznej kwocie ponad 493 mln PLN (plus
  odsetki) za szkodę poniesioną w związku z nieprawidłowym (jej zdaniem) ustalenie m parytetu wymiany akcji w procesie połączenia
  spółki PGE Górnictwo i Energetyka S.A. z PGE S.A. Spółka złożyła odpowiedź na pozew i obecnie toczy się postępo wanie sądowe
  w pierwszej instancji.
  Ponadto z podobnym roszczeniem wystąpiła spółka Pozwy sp. z o .o., nabywca wierzytelności byłych akcjonariuszy spółki
  PGE Elektrownia Opole S.A.. Spółka Pozwy sp. z o.o. pozwem wniesionym do Sądu Okręgowego w Warszawie przeciwko PGE GiEK S.A.,
  PGE S.A. oraz PwC Polska sp. z o.o. (dalej jako Pozwani) wniosła o zasądze nie od Pozwanych na zasadzie in solidum, ewentualnie
  solidarnie na rzecz Pozwy sp. z o.o. odszkodowania w łącznej kwocie ponad 260 mln PLN wraz z odsetkami z tytułu rzekomo
  nieprawidłowego (jej zdaniem) ustalenia stosunku wymiany akcji PGE Elektrownia Opol e S.A. na akcje PGE GiEK S.A. w procesie łączenia
  tych spółek. Pozew ten został do PGE S.A. doręczony 9 marca 2017 roku, zaś termin na złożenie odpowiedzi na pozew został
  wyznaczony przez sąd do 9 lipca 2017 roku. Spółki: PGE S.A. i PGE GiEK S.A. 8 lipca 2 017 roku złożyły odpowiedź na pozew i obecnie
  toczy się postępowanie sądowe w pierwszej instancji. Wyznaczony został termin rozprawy na dzień 21 sierpnia 2018 r.
  Spółki z Grupy PGE nie uznają żądań Socrates =nvestment S.A., Pozwy sp. z o.o. oraz pozostały ch akcjonariuszy występujących
  z zawezwaniami do prób ugodowych. Zdaniem PGE S.A. roszczenia te są bezzasadne, a cały proces konsolidacji był przeprowadzony
  rzetelnie i prawidłowo. Sama wartość akcji spółek podlegających połączeniu została określona przez nie zależną spółkę
  PwC Polska sp. z o.o. Dodatkowo plany połączenia ww. spółek, w tym parytety wymiany akcji, były badane w zakresie poprawności
  i rzetelności przez wyznaczonego przez sąd rejestrowy biegłego, który nie stwierdził żadnych nieprawidłowości. Następnie sąd
  zarejestrował połączenia ww. spółek.
  Na zgłoszone roszczenie Grupa PGE nie utworzyła rezerwy.
  Pozwy o stwierdzenie nieważności uchwał Walnych Zgromadzeń
  15 marca 2017 roku do PGE S.A. wpłynął odpis pozwu wniesionego przez jednego z akcjonariuszy do Sądu Okręgowego w Warszawie.
  Akcjonariusz w pozwie wnosi o uchylenie uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z 5 września 2016 roku. Spółk a
  złoż yła odpowiedź na pozew.
  W dniu 11 października 2017 roku Sąd Okręgowy w Warszawie, po rozpatrzeniu w dniu 11 października 2017 roku na posiedzeniu
  niejawnym sprawy z powództwa akcjonariusza wydał postanowienie o skierowaniu stron do mediacji.
  PGE S.A. po djęła decyzję o nie przystąpieniu do mediacji. Sąd Okręgowy w Warszawie w dniu 15 marca 2018 roku wydał wyrok
  oddalający w całości powództwo akcjonariusza. Wyrok jest prawomocny.  Skrócone śródroczne skonsolidowane s prawozdanie finansowe GK PGE
  za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2018 roku zgodne z MSSF UE (w mln PLN)

  Dodatkowe noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego stanowią jego integralną część 43 z 63

  Wypowiedzenie umów na zakup praw majątkowych przez Enea S.A.
  W październiku i listopadzie 2016 roku spółki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A., PGE Energia Odnawialna S.A. oraz
  PGE Energia Natury PEW sp. z o.o. (przejęta przez PGE Energia Odnawialna S.A.) otrzymały z Enea S.A. oświadczenia o wypowiedzeniu
  długoterminow ych umów sprzedaży praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia energii z odnawialnych źródeł
  tzw. „zielonych certyfikatów”. W uzasadnieniu wypowiedzeń Enea S.A. twierdziła, że spółki poważnie naruszyły postanowienia tych
  umów w postaci nieprzyst ąpienia do renegocjacji postanowień umów w trybie kontraktowym zgodnie z klauzulą adaptacyjną, o których
  przeprowadzenie wystąpiła Enea S.A. w lipcu 2015 roku w związku z rzekomą zmianą regulacji prawnych mających wpływ na
  wykonywanie tych umów.
  Zdaniem Gr upy Kapitałowej PGE, oświadczenia o wypowiedzeniu umów przedstawione przez Enea S.A. zostały złożone z naruszeniem
  warunków umownych. Spółki podjęły stosowne kroki w celu dochodzenia swoich praw. Wobec odmowy wykonywania
  długoterminowych umów przez Enea S. A. w postaci nabywania praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia
  otrzymanych przez spółki z Grupy PGE w związku z produkcją energii elektrycznej odnawialnej, PGE Górnictwo i Energetyka
  Konwencjonalna S.A. oraz PGE Energia Natury PEW sp. z o.o. wystąpiły przeciwko Enea S.A. z ż ądaniem zapłaty kar umownych,
  a PGE Energia Odnawialna S.A. z żądaniem zapłaty odszkodowania z tytułu poniesionej z tego tytułu szkody. We wszczętym przez PGE
  Energia Natury PEW sp. z o.o. (obecnie PGE Energia Odnawialna S .A.) postępowaniu o zapłatę Sąd Okręgowy w Poznaniu, =X Wydział
  Gospodarczy uwzględnił w całości żądanie pozwu i wydał nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym. Wskutek wniesionego
  sprzeciwu przez Enea S.A. z mocy prawa nakaz zapłaty utracił swoją moc. Po stępowanie w tej sprawie jest w toku, kolejny termin
  rozprawy został wyznaczony na wrzesień 2018 roku.
  W związku z tym, że zdaniem Grupy Kapitałowej PGE, oświadczenia o wypowiedzeniu umów przedstawione przez Enea S.A. zostały
  złożone z naruszeniem warunków umownych, na dzień 3 0 czerwca 2018 roku Grupa rozpoznała należności z tytułu kar umownych
  i odszkodowań w wysokości 1 30 mln PLN (z tego 2 mln PLN ujęto w przychodach bieżącego okresu) . Hednocześnie zapasy praw
  majątkowych, które były pierwotnie wyceniane w wartościach wynikających z zawartych umów zostały objęte odpisem do wysokości
  cen rynkowych. Zdaniem spółek Grupy Kapitałowej PGE, opierając się między innymi na dostępnych opiniach prawnych, korzystne
  rozstrzygnięcie powyższych sporów jest bardziej praw dopodobne niż rozstrzygnięcie niekorzystne.
  Szacowany wolumen zielonych certyfikatów, objętych umow ami z Enea S.A., wynosi ok. 2.65 2 tys. MWh. Powyższa wielkość została
  obliczona za okres od daty wypowiedzenia umów końca pierwotnie zakładanego okresu obowi ązywania umów.
  Dodatkowo, PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A., PGE Energia Natury PEW sp. z o.o. (przejęta przez PGE Energia
  Odnawialna S.A.) oraz PGE Energia Odnawialna S.A. wystąpiły z powództwami przeciwko Enea S.A. o zapłatę należności w łącznej
  wysokości 47 mln PLN z tytułu wystawionych na rzecz Enea S.A. faktur sprzedaży praw majątkowych na podstawie umów. Enea S.A.
  odmówiła zapłaty tych należności twierdząc, że je skutecznie potrąciła ze swoimi wierzytelnościami wobec spółek z Grupy z t ytułu
  odszkodowania naliczonego w związku z rzekomą szkodą powstałą wskutek nieprzystąpienia przez spółki do renegocjacji umowy
  w trybie kontraktowym. Zdaniem spółek Grupy potrącenia są bezskuteczne, ponieważ wierzytelności Enea S.A. o zapłatę
  odszkodowani a nigdy nie powstały, brak jest również pod staw do uznania stanowiska Enea S.A., że doszło do naruszenia przez spółki
  jakichkolwiek postanowień umownych. Postępowania są w toku, a kolejne rozprawy zostały wyznaczone na wrzesień 2018 roku.
  22. Rozliczenia podat kowe
  Obowiązki i uprawnienia podatkowe są określone w Konstytucji, ustawach podatkowych oraz ratyfikowanych umowach
  międzynarodowych. Zgodnie z ordynacją podatkową podatek definiuje się jako publicznoprawne, nieodpłatne przymusowe oraz
  bezzwrotne świadczen ie pieniężne na rzecz Skarbu Państwa, województwa, powiatu lub gminy, wynikające z ustawy podatkowej.
  Uwzględniając kryterium przedmiotowe, obowiązujące w Polsce podatki można uszeregować w pięciu grupach: opodatkowanie
  dochodów, opodatkowanie obrotu, opod atkowanie majątku, opodatkowanie czynności, oraz inne opłaty, nie zaklasyfikowane gdzie
  indziej.
  Z punktu widzenia działalności podmiotów gospodarczych zasadnicze znaczenie ma opodatkowanie dochodów (podatek dochodowy od
  osób prawnych), opodatkowanie obro tów (podatek od towarów i usług VAT, podatek akcyzowy) oraz opodatkowanie majątku (podatek
  od nieruchomości i od środków transportowych). Nie można pominąć innych opłat i wpłat, które zaklasyfikować można jako quasi –
  podatki. Wśród nich wymienić należy mi ędzy innymi składki na ubezpieczenia społeczne.
  Podstawowe stawki podatkowe kształtowały się następująco: w 2018 roku stawka podatku dochodowego od osób prawnych – 19%, dla
  małych przedsiębiorców możliwa jest stawka 15%, podstawowa stawka podatku VAT - 23% , obniżone: 8%, 5%, 0%, ponadto, niektóre
  towary i usługi są objęte zwolnieniem z podatku VAT.
  System podatkowy w Polsce charakteryzuje duża zmienność przepisów podatkowych, wysoki stopień ich skomplikowania, wysokie
  potencjalne kary przewidziane w razie p opełnienia przestępstwa lub wykroczenia skarbowego. Rozliczenia podatkowe oraz inne obszary
  działalności, podlegające regulacjom (kontroli celnej, czy dewizowej) mogą być przedmiotem kontroli odpowiednich władz, które
  uprawnione są do nakładania kar i sank cji wraz z odsetkami karnymi. Kontrolą mogą być objęte rozliczenia podatkowe przez okres 5 lat
  od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku.  Skrócone śródroczne skonsolidowane s prawozdanie finansowe GK PGE
  za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2018 roku zgodne z MSSF UE (w mln PLN)

  Dodatkowe noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego stanowią jego integralną część 44 z 63

  Podatkowa Grupa Kapitałowa
  18 września 2014 roku została zawarta na okres 25 lat umowa podatkowej grupy kapitałowej pod nazwą „PGK PGE 2015”, dla której
  PGE S.A. jest spółką reprezentującą.
  Spółki tworzące podatkową grupę kapitałową muszą spełnić szereg wymogów, obejmujących między innymi: odpowiedni poziom
  kapitałów, udział spółki dominującej w kapitałach spółek tworzących PGK na poziomie minimum 75%, brak powiązań kapitałowych
  między spółka mi zależnymi, brak zaległości podatkowych, osiągnięcie udziału dochodu w przychodach na poziomie przynajmniej 2%
  (liczonego dla całej PGK) oraz zawieranie transakcji z podmiotami spoza PGK wyłącznie na warunkach rynkowych. Naruszenie
  powyższych wymogów będ zie oznaczać rozwiązanie podatkowej grupy kapitałowej i utratę przez nią statusu podatnika. Od momentu
  rozwiązania każda ze spółek wchodzących w skład podatkowej grupy kapitałowej staje się samodzielnym podatnikiem dla podatku C IT.
  Zmiany w podatku CIT obo wiązujące od 1 stycznia 2018 roku
  W wyniku zmian przepisów począwszy od 2018 roku przychody podatników zostały rozdzielone na dwa źródła: z działalności
  gospodarczej (operacyjnej) i z zysków kapitałowych. Oznacza to, że każde źródło przychodów będzie rozli czane oddzielnie i spółki nie
  mogą kompensować strat poniesionych na jednym źródle z dochodami realizowanymi na źródle drugim. Do źródła „zyski kapitałowe”
  zalicza się między innymi: dywidendy, przychody uzyskane w wyniku łączenia lub podziału spółek, wnie sienia aportu, zbycia udziałów
  (akcji), zbycia nabytych wierzytelności, przychody z praw majątkowych (praw autorskich, licencji) oraz przychody z papierów
  wartościowych.
  Zgodnie z obecnymi szacunkami wprowadzenie dwóch źródeł przychodów nie powinno istotni e wpłynąć na obciążenia podatkowe
  Grupy Kapitałowej PGE.
  Mechanizm podzielonej płatności w VAT
  Począwszy od 1 lipca 2018 roku zosta ł wprowadzony tzw. mechanizm podzielonej płatności podatku VAT. Rozwiązanie to ma uszczelnić
  system podatkowy poprzez wydziel enie kwot VAT z przelewów realizowanych przez nabywców towarów i usług i lokowanie ich na
  dedykowanych rachunkach VAT sprzedawcy. Środki zgromadzone na rachunku VAT będą mogły być wykorzystane tylko do płatności
  podatku VAT z otrzymanych faktur oraz rozlic zenia podatku VAT z urzędem skarbowym. Korzystanie z podzielonej płatności VAT jest
  uprawnieniem nabywcy , ale nie jego obowiązkiem.
  Wprowadzenie mechanizmu podzielonej płatności może wpłynąć na wzrost długu netto oraz na wzrost relacji długu netto do EB=TD A.
  Na dzień sporządzenia niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego nie ma ustalonej praktyki, w jaki sposób środki
  pieniężne na rachunkach VAT zostaną uwzględnione w wyliczeniach wskaźników zadłużenia, które są przedstawiane instytucjom
  finansu jącym. Grupa Kapitałowa PGE zamierza efektywnie wykorzystywać środki otrzymywane od kontrahentów na rachunkach VAT do
  płatności swoich zobowiązań zawierających podatek VAT. Wysokość środków na rachunkach VAT w danym dniu będzie zależeć w
  głównej mierze od tego, jak wielu kontrahentów Grupy Kapitałowej PGE skorzysta z mechanizmu oraz relacji między terminami
  płatności należności i zobowiązań. Wykonane przez Grupę szacunki wskazują, iż średnie saldo środków pieniężnych na rachunkach VAT
  może kształtować się w przedziale od 100 do 200 mln PLN. Według stanu na dzień 31 lipca 2018 roku salda środków pieniężnych na
  rachunkach VAT wyniosły łącznie około 45 mln PLN.
  Podatek akcyzowy
  W związku z nieprawidłową implementacją przepisów unijnych do polskiego systemu praw nego w spółce PGE GiEK S.A. w 2009 roku
  rozpoczęły się postępowania w zakresie uzyskania zwrotu nienależnie uiszczanego podatku akcyzowego w okresie styczeń 2006 – luty
  2009 roku. Nieprawidłowość polegała na opodatkowaniu energii elektrycznej na pierwszym etapie jej sprzedaży, tj. przez producentów,
  podczas gdy powinna być opodatkowana sprzedaż na rzecz tzw. nabywców końcowych.
  Sądy administracyjne rozpatrując skargi spółki w zakresie roszczeń restytucyjnych na wydawane przez organy podatkowe decyzje
  odmaw iające stwierdzenia nadpłaty akcyzy orzekały, iż spółka nie poniosła ciężaru ekonomicznego nienależnie uiszczanego podatku
  akcyzowego (co w świetle uchwały NSA z dnia 22 czerwca 2011 roku sygn. akt = GPS 1/11 wyklucza możliwość zwrotu nadpłaty).
  Zdaniem NS A roszczenia, które spółka wykazywała, w szczególności za pomocą analiz ekonomicznych, mają charakter kompensacyjny
  i w związku z tym mogą być dochodzone wyłącznie przed sądami cywilnymi. W związku z powyższym PGE GiEK S.A. podjęła decyzję
  o wycofaniu się z postępowań w zakresie roszczeń restytucyjnych. Obecnie działania w zakresie nadpłaty podatku akcyzowego
  prowadzone są na drodze cywilnej i zmierzają do zawarcia ugody ze Skarbem Państwa w zakresie roszczeń kompensacyjnych.
  Z uwagi na istotną niepewność o dnośnie ostatecznego rozstrzygnięcia powyższej kwestii Grupa nie ujmuje w sprawozdaniu finansowym
  żadnych skutków związanych z ewentualnym uzyskaniem odszkodowania na drodze cywilnej w związku z nienależnie uiszczanym
  podatkiem akcyzowym.  Skrócone śródroczne skonsolidowane s prawozdanie finansowe GK PGE
  za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2018 roku zgodne z MSSF UE (w mln PLN)

  Dodatkowe noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego stanowią jego integralną część 45 z 63

  Podatek od nier uchomości
  Mając na uwadze toczące się spory Grupa Kapitałowa PGE utworzyła na dzień sprawozdawczy rezerwy na podatek od nieruchomości
  w wysokości 83 mln PLN. Rezerwy te w większości dotyczą postępowań podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości
  w wybra nych elektrowniach. Spór toczy się w zakresie przedmiotu opodatkowania i dotyczy głównie rozstrzygnięcia, czy instalacje
  w budynkach oraz wolno stojące urządzenia techniczne podlegają odrębnemu opodatkowaniu jako samoistne budowle. Postępowania
  podatkowe z najdują się obecnie na różnych szczeblach organów podatkowych, tj. przed organami pierwszej instancji (wójt, burmistrz),
  przed samorządowymi kolegiami odwoławczymi oraz przed sądami administracyjnymi.
  W wyniku wejścia w życie nowelizacji ustawy o odnawialn ych źródłach energii (Dz.U. z 7.06.2018 poz.1276 ), z mocą od 1 stycznia 2018
  roku, przywrócone zostały zasady opodatkowania podatkiem od nieruchomości dla elektrowni wiatrowych, jakie funkcjonowały do
  końca 2016 roku. W związku z powyższym obecnie podstaw ą opodatkowania elektrowni są elementy budowlane elektrowni wiatrowej,
  a nie całość elektrowni wiatrowej.
  23. Informacja o podmiotach powiązanych
  Transakcje Grupy Kapitałowej PGE z jednostkami powiązanymi są dokonywane w oparciu o ceny rynkowe dostarczanych towarów,
  produktów i usług lub oparte są o koszt ich wytworzenia.
  23.1 Jednostki stowarzyszone i współkontrolowane
  Łączna wartość transakcji, sald z jednostkami stowarzyszonymi i współkontrolowanymi została przedstawiona w tabeli poniżej.
  Okres zakończony Okres zakończony
  30 czerwca 2018 30 czerwca 2017
  Sprzedaż do jednostek stowarzyszonych i współkontrolowanych 10 5
  Zakupy od jednostek stowarzyszonych i współkontrolowanych 963 807 Stan na dzień Stan na dzień
  30 czerwca 2018 31 grudnia 2017
  Należności handlowe od jednostek stowarzyszonych i współkontrolowanych 5 9
  Zobowiązania handlowe wobec jednostek stowarzyszonych i współkontrolowanych 234 180 Powyższe obroty i salda uwzględniają transakcje z Polską Grupą Górniczą S.A. oraz Polimex -Mostostal S.A.
  23.2 Spółki zależne od Skarbu Państwa
  Dominującym właścicielem PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A. jest Skarb Państwa, w związku z tym zgodnie z MSR 24 Ujawniani e
  informacji na temat podmiotów powiązanych spółki Skarbu Państwa są traktowane jako podmioty powiązane. Spółki Grupy PGE
  identyfikują szczegółowo transakcje z około 40 najważniejszymi spółkami zależnymi od Skarbu Państwa.
  Łączna wartość transakcji, sald z powyższymi jednostkami została przedstawiona w tabeli poniżej.
  Okre s zakończony Okres zakończony 30 czerwca 2018 30 czerwca 2017
  Sprzedaż na rzecz podmiotów powiązanych 914 1.047
  Zakupy od podmiotów powiązanych 2.332 1.921 Stan na dzień Stan na dzień 30 czerwca 2018 31 grudnia 2017
  Należności handlowe od podmiotów powiązanych 212 280
  Zobowiązania handlowe wobec podmiotów powiązanych 393 629 Największe transakcje z udziałem spółek Skarbu Państwa dotyczą spółek Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., Polskie Górnictwo
  Naftowe i Gazownictwo S.A. , PKP Cargo S.A., Grupa LOTOS S.A. , Zakłady Azotowe PUŁAWY S.A., PKN Orlen S.A. oraz zakupu węgla
  od Hastrzębskiej Spółki Węglowej S.A., Katowickiego :oldingu Węglowego S.A. (w okresie porównawczym) oraz Węgloko ksu S.A .
  Ponadto Grupa Kapitałowa PGE dokonuje istotnych transakcji na rynku energii za pośrednictwem Towarowej Giełdy Energii S.A. Z uwagi
  na fakt, iż jednostka ta zajmuje się jedynie organizacją obrotu giełdowego, zakup i sprzedaż za jej pośrednictwem ni e są traktowane jako
  transakcje z podmiotem powiązanym.  Skrócone śródroczne skonsolidowane s prawozdanie finansowe GK PGE
  za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2018 roku zgodne z MSSF UE (w mln PLN)

  Dodatkowe noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego stanowią jego integralną część 46 z 63

  23.3 Wynagrodzenie kadry kierowniczej
  Główna kadra kierownicza obejmuje Zarząd i Radę Nadzorczą jednostki dominującej oraz istotnych spółek zależnych.
  Okres zakończony Okres zakończony tys. PLN 30 czerwca 2018 30 czerwca 2017
  Krótkoterminowe świadczenia pracownicze (wynagrodzenia i narzuty) 19.346 18.012
  Świadczenia po okresie zatrudnienia 2.685 1.488
  ŁĄCZNA KWOTA WYNAGRODZENIA GŁÓWNEJ KADRY KIEROWNICZEJ 22.031 19.500
  Wynagrodzenie kadry kierowniczej spółek działalności pozostałej 10.847 7.204
  ŁĄCZNA KWOTA WYNAGRODZENIA KADRY KIEROWNICZEJ 32.878 26.704 Okres zakończony Okres zakończony tys. PLN 30 czerwca 2018 30 czerwca 2017
  Zarząd jednostki dominującej 3.937 4.573
  w tym świadczenia po okresie zatrudnienia - 20
  Rada Nadzorcza jednostki dominującej 330 407
  Zarządy - jednostki zależne 16.412 13.205
  Rady Nadzorcze - jednostki zależne 1.352 1.315
  RAZEM 22.031 19.500
  Wynagrodzenie kadry kierowniczej spółek działalności pozostałej 10.847 7.204
  ŁĄCZNA KWOTA WYNAGRODZENIA KADRY KIEROWNICZEJ 32.878 26.704 Do 30 czerwca 2017 roku Członkowie Zarządów spółek Grupy Kapitałowej PGE byli zatrudni eni w oparciu o umowy cywilne i umowy
  o pracę. Od końca czerwca 2017 roku w spółkach GK PGE (pośrednio i bezpośrednio zależnych) realizowana jest zasada, że członkow ie
  zarządów zatrudniani są na podstawie umowy o świadczenie usług zarządzania, z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 9 czerwca
  2016 roku o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U.2017.2190 t.j. z dnia 2017.11.28).
  Ustalając wynagrodzenia członków organów zarządzających i nadzorczych pod uwagę bierze się skalę działalności spółki, w s zczególności
  wartości jej aktywów, osiąganych przychodów i wielkości zatrudnienia .
  Wzrost wynagrodzenia kadry kierowniczej spółek działalności pozostałej w okresie zakończonym dnia 3 0 czerwca 2018 roku
  w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego wynika głównie z konsolidacji jednostek objętych kontrolą w wyniku nabycia
  aktywów EDF.
  W nocie 7.2 niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Koszty w układzie rodzajowym i kalk ulacyjnym wynagrodzenia
  z tego tytułu są prezentowane w pozycji koszty świadczeń pracowniczych oraz pozycji pozostałe koszty rodzajowe.
  24. Istotne zdarzenia oraz zdarzenia po zakończeniu okresu sprawozdawczego
  24.1 Wezwanie na zakup 100% akcji Polenergia S.A.
  22 m aja 2018 roku PGE, za pośrednictwem Pekao =nvestment Banking S.A., ogłosiła wezwanie do zapisywania się na sprzedaż
  45.443.547 akcji zwykłych na okaziciela, tj. wszystkich akcji wyemitowanych przez Polenergia S.A., uprawniających do wykonywa nia
  100% ogólne j liczby głosów na walnym zgromadzeniu Polenergia S.A., po cenie 16,29 zł za każdą akcję. PGE jest także podmiotem
  nabywającym akcje w Wezwaniu. W ramach realizacji transakcji w drodze wezwania zostało udzielone zabezpieczenie w formie
  gwarancji bankowej za zobowiązania PGE, której wystawcą jest Bank Polska Kasa Opieki S.A. a beneficjentem gwarancji jest PEKAO
  =nvestment Banking S.A. Gwarancja Bankowa została wystawiona w dniu 22 maja 2018 r oku na kwotę 740 mln PLN z terminem
  ważności do dnia 21 listopada 2018 r oku .
  Wezwanie zostało ogłoszone pod warunkami wskazanymi w treści Wezwania, obejmującymi:
   uzyskanie bezwarunkowej zgody Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na koncentrację przedsiębiorstw
  polegającą na przejęciu kontroli na d Polenergia S.A.,
   objęcie zapisami w Wezwaniu akcji Polenergia S.A. stanowiących co najmniej 66% ogólnej liczby akcji Polenergia S.A.,
   powołanie w skład Rady Nadzorczej Polenergia S.A. kandydatów wskazanych przez PGE,
   podjęcie przez walne zgromadzenie P olenergia S.A. uchwały w sprawie zmian w statucie Polenergia S.A. oraz
   zawarcie przez PGE i Polenergia S.A. umowy o współpracy strategicznej i integracji Polenergia S.A. w ramach Grupy PGE.
  W przypadku braku przedłużenia lub skrócenia okresu przyjmowania zapisów w Wezwaniu, zapisy na akcje Polenergia S.A. potrwają od
  13 lipca 2018 roku do 20 września 2018 roku.
  24.2 Istotne zdarzenia po zakończeniu okresu sprawozdawczego
  Po zakończeniu okresu sprawozdawczego, do dnia zatwierdzenia niniejszego sprawozdania nie wystąpiły istotne zdarzenia.


  Skrócone śródroczne jednostkowe s prawozdanie finansowe PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.
  za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2018 roku zgodne z MSSF UE (w mln PLN)

  Dodatkowe noty objaśniające do jednostkowego sprawozdania finansowego stanowią jego integralną część 47 z 63

  II. SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZ DANIE FINANSOWE PGE POLSKA
  GRUPA ENERGETYCZNA S.A. ZA OKRES 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 CZERWCA 2018
  ROKU ZGODNE Z MSSF UE

  JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW
  Okres zakończony Okres zakończony Nota 30 czerwca 2018 30 czerwca 2017 (niebadane ) (niebadane )
  RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

  PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY 6. 5.179 4.591
  Koszt własny sprzedaży 7. (4.791) (4.212)
  ZYSK BRUTTO ZE SPRZEDAŻY 388 379
  Koszty sprzedaży i dystrybucji 7. (9) (10)
  Koszty ogólnego zarządu 7. (104) (72)
  Pozostałe przychody operacyjne 3 1
  Pozostałe koszty operacyjne (4) (8)
  ZYSK Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ 274 290
  Przychody finansowe 8. 239 4.374
  Koszty finansowe 8. (211) (227)
  ZYSK BRUTTO 302 4.437
  Bieżący podatek dochodowy (51) 18
  Odroczony podatek dochodowy 5 (3)
  ZYSK NETTO ZA OKRES SPRAWOZDAWCZY 256 4.452

  INNE CAŁKOWITE DOCHODY
  Pozycje, które mogą w przyszłości zostać rozliczone z wynikiem:
  Wyceny instrumentów zabezpieczających (25) (70)
  Podatek odroczony 5 13
  INNE DOCHODY ZA OKRES SPRAWOZDAWCZY, NETTO (20) (57)

  RAZEM CAŁKOWITE DOCHODY 236 4.395

  ZYSK NETTO I ROZWODNIONY ZYSK NETTO NA JEDNĄ AKCJĘ (W ZŁOTYCH) 0,14 2,38  Skrócone śródroczne jednostkowe s prawozdanie finansowe PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.
  za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2018 roku zgodne z MSSF UE (w mln PLN)

  Dodatkowe noty objaśniające do jednostkowego sprawozdania finansowego stanowią jego integralną część 48 z 63

  JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ
  Stan na dzień Stan na dzień Nota 30 czerwca 2018 31 grudnia 2017
  (niebadane ) (badane) dane przekształcone
  AKTYWA TRWAŁE
  Rzeczowe aktywa trwałe 171 176
  Wartości niematerialne 2 3
  Należności finansowe 10. 11.609 11.840
  =nstrumenty pochodne i inne aktywa wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy 12. 310 216
  Udziały i akcje w jednostkach zależnych 32.556 32.568
  Udziały i akcje w innych jednostkach powiązanych 88 84
  44.736 44.887
  AKTYWA OBROTOWE
  Zapasy 217 2
  Należności z tytułu dostaw i usług i pozostałe należności 10. 3.833 2.636
  Instrumenty pochodne 12. 33 54
  Pozostałe aktywa krótkoterminowe 13. 155 220
  Należności z tytułu podatku dochodowego - -
  Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 11. 295 1.832
  4.533 4.744
  SUMA AKTYWÓW 49.269 49.631

  KAPITAŁ WŁASNY
  Kapitał podstawowy 19.165 19.165
  Kapitał zapasowy 15.328 15.328
  Kapitał z wyceny instrumentów finansowych 90 110
  Zyski zatrzymane 4.797 4.541
  39.380 39.144
  ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE
  Rezerwy długoterminowe 21 20
  Kredyty, pożyczki, obligacje 15. 5.636 7.714
  Instrumenty pochodne 12. 7 5
  Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 3 13
  Pozostałe zobowiązania 21 23
  5.688 7.775
  ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE
  Rezerwy krótkoterminowe 1 2
  Kredyty, pożyczki, obligacje, cash pooling 15. 3.298 1.764
  Instrumenty pochodne 31 27
  Zobowiązania z tytułu dostaw i usług i pozostałe zobowiązania 643 682
  Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego 141 176
  Pozostałe zobowiązania niefinansowe 87 61
  4.201 2.712
  RAZEM ZOBOWIĄZANIA 9.889 10.487
  SUMA KAPITAŁÓW I ZOBOWIĄZAŃ 49.269 49.631
  * przekształcenie danych porównawczych zostało opisane w nocie 4. jednostkowego sprawozdania finansowego
  Skrócone śródroczne jednostkowe s prawozdanie finansowe PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.
  za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2018 roku zgodne z MSSF UE (w mln PLN)

  Dodatkowe noty objaśniające do jednostkowego sprawozdania finansowego stanowią jego integralną część 49 z 63

  JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITAŁACH WŁASNYCH
  Kapitał podstawowy Kapitał zapasowy Kapitał z wyceny instrumentów finansowych
  Zyski zatrzymane Razem kapitał własny
  NA DZIEŃ 1 STYCZNIA 2018 ROKU 19.165 15.328 110 4.541 39.144
  Zysk netto za okres sprawozdawczy - - - 256 256
  =nne całkowite dochody - - (20) - (20)
  CAŁKOWITE DOCHODY ZA OKRES - - (20) 256 236

  Podział zysków lat ubiegłych - - - - -
  Pozostałe zmiany - - - - -
  NA DZIEŃ 3 0 CZERWCA 2018 ROKU 19.165 15.328 90 4.797 39.380 Kapitał podstawowy Kapitał zapasowy Kapitał z wyceny instrumentów finansowych
  Zyski zatrzymane Razem kapitał własny
  NA DZIEŃ 1 STYCZNIA 2017 ROKU 19.165 13.730 149 1.594 34.638
  Zysk netto za okres sprawozdawczy - - - 4.452 4.452
  =nne całkowite dochody - - (57) - (57)
  CAŁKOWITE DOCHODY ZA OKRES - - (57) 4.452 4.395

  Podział zysków lat ubiegłych - 1.598 - (1.598) -
  Pozostałe zmiany - (1) - 1 -
  NA DZIEŃ 3 0 CZERWCA 2017 ROKU 19.165 15.327 92 4.449 39.033


  Skrócone śródroczne jednostkowe s prawozdanie finansowe PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.
  za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2018 roku zgodne z MSSF UE (w mln PLN)

  Dodatkowe noty objaśniające do jednostkowego sprawozdania finansowego stanowią jego integralną część 50 z 63

  JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
  Okres zakończony Okres zakończony 30 czerwca 2018 30 czerwca 2017
  (niebadane ) (niebadane ) dane przekształcone
  PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ
  Zysk brutto 302 4.437
  Podatek dochodowy zapłacony 80 (82)

  Korekty o pozycje:
  Amortyzacja i odpisy aktualizujące 7 7
  Odsetki i dywidendy, netto (52) (2.853)
  Zysk/ strata na działalności inwestycyjnej 32 (1.267)
  Zmiana stanu należności 24 (49)
  Zmiana stanu zapasów (215) 7
  Zmiana stanu zobowiązań z wyjątkiem kredytów i pożyczek (36) 349
  Zmiana stanu pozostałych aktywów niefinansowych (35) 8
  ŚRODKI PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ 107 557

  PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ
  Nabycie rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych (1) (1)
  Nabycie obligacji emitowanych przez spółki Grupy PGE (203) (780)
  Nabycie udziałów i akcji spółek zale żnych (18) (103)
  Sprzedaż pozostałych aktywów finansowych - 368
  Założenie lokat pow. 3 m -cy - (50)
  Rozwiązanie lokat pow. 3 m -cy - 2.340
  Udzielenie/(spłaty) pożyczek w ramach usługi cash poolingu (433) 507
  Spłata pożyczek 260 -
  Udzielenie pożyczek (522 ) (25)
  Odsetki otrzymane 152 24
  ŚRODKI PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ (765) 2.280

  PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ
  Spłata pożyczek , wykup obligacji (1.000) (17)
  Wpływy z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytów i emisji obligacji 282 -
  Odsetki zapłacone (159) (147)
  Pozostałe (2) (3)
  ŚRODKI PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ (879) (167)

  ZMIANA NETTO STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH I ICH EKWIWALENTÓW (1.537) 2.670

  ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU 1.831 1.930
  ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU 294 4.600 * przekształcenie danych porównawczych zostało opisane w nocie 4. jednostkowego sprawozdania finansowego  Skrócone śródroczne jednostkowe s prawozdanie finansowe PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.
  za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2018 roku zgodne z MSSF UE (w mln PLN)

  Dodatkowe noty objaśniające do jednostkowego sprawozdania finansowego stanowią jego integralną część 51 z 63

  1. Informacje ogólne
  PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. („Spółka”, „PGE S.A.”) została utworzona aktem notarialnym z dnia 2 sierpnia 1990 roku
  i zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Warszawie, XV= Wydział Gospodarczy, 28 września 1990 roku. Spółka została wpisana
  do Krajowego R ejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta st. Warszawy X==, Wydział Gospodarczy Krajowego
  Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000059307.
  Siedziba Spółki znajduje się w Warszawie przy ulicy Mysiej 2.
  PGE S.A. jest jednostką dominującą Gr upy Kapitałowej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. („Grupa Kapitałowa PGE", „Grupa PGE”,
  „Grupa”, „GK PGE”) i sporządza jednostkowe i skonsolidowane sprawozdanie finansowe zgodnie z Międzynarodowymi Standardami
  Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi pr zez Unię Europejską („MSSF UE”).
  Dominującym akcjonariuszem Spółki jest Skarb Państwa.
  Podstawowym przedmiotem działania Spółki jest prowadzenie działalności obejmującej:
   obrót energią elektryczną i innymi produktami rynku energetycznego,
   nadzór nad dzia łalnością firm centralnych i holdingów,
   świadczenie usług finansowych dla spółek Grupy Kapitałowej PGE,
   świadczenie innych usług związanych z realizacją zadań, o których mowa powyżej.
  PGE S.A. prowadzi działalność na podstawie odpowiednich koncesji, w tym przede wszystkim na podstawie koncesji na obrót energ ią
  elektryczną, przyznawanej przez Urząd Regulacji Energetyki. Koncesja ważna jest do 2025 roku. Do koncesji nie są przypisane i sto tne
  aktywa czy zobowiązania. W związku z posiadaną koncesją ponoszone są roczne opłaty zależne od poziomu obrotów.
  Przychody ze sprzedaży energii elektrycznej i innych produktów rynku energii stanowią jedyną istotną pozycję przychodów
  operacyjnych. Przych ody te są uzyskiwane na rynku krajowym. W związku z powyższym Spółka nie wyodrębnia w swojej działalności
  segmentów operacyjnych ani geograficznych.
  Księgi rachunkowe PGE S.A. są prowadzone przez jednostkę zależną PGE Synergia sp. z o.o.
  Kontynuacja działa lności
  Niniejsze śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarcz ej
  Spółki w dającej się przewidzieć przyszłości. Na dzień zatwierdzenia niniejszego jednostkowego sprawozdania finansowego n ie
  stwierdza się istnienia okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności Spółki.
  Niniejsze sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia 201 8 roku do 30 czerwca 201 8 roku („sprawozdanie finansowe”) oraz
  zawiera dane porównawcze z a okres od 1 stycznia 201 7 do 30 czerwca 201 7 roku oraz na dzień 31 grudnia 201 7 roku
  W niniejszym sprawozdaniu finansowym przestrzegano tych samych poza wskazanymi w nocie 4. zasad (polityki) rachunkowości i
  metod kalkulacji, co w ostatnim rocznym sprawoz daniu i należy je czytać łącznie ze zbadanym jednostkowym sprawozdaniem
  finansowym PGE S.A. sporządzonym według MSSF UE za rok zakończony 31 grudnia 201 7 roku.
  Sezonowość działalności
  Główne czynniki wpływające na zapotrzebowanie na energię elektryczną i c iepło to: czynniki atmosferyczne - temperatura powietrza,
  siła wiatru, wielkość opadów, czynniki socjoekonomiczne – liczba odbiorców energii, ceny nośników energii, rozwój gospodarczy PKB
  oraz czynniki technologiczne – postęp technologiczny, technologia wy twarzania produktów. Każdy z tych czynników ma wpływ na
  techniczne i ekonomiczne warunki wytwarzania i dystrybucji nośników energii, a tym samym wpływa na wyniki uzyskiwane przez
  Spółkę.
  Poziom sprzedaży energii elektrycznej w ciągu roku jest zmienny i zal eży przede wszystkim od czynników atmosferycznych –
  temperatura powietrza, długość dnia. Wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną jest szczególnie widoczny w okresach zimow ych,
  natomiast niższe zapotrzebowanie obserwujemy w okresach letnich. Ponadto, zmiany sezonowe widoczne są wśród wybranych grup
  odbiorców końcowych. Efekty sezonowości są bardziej znaczące dla gospodarstw domowych, niż dla sektora przemysłowego.
  Sezonowość sprzedaży PGE S.A. wynika z faktu, iż Spółka realizowała 8 6% wolumenu sprzeda ży energii elektrycznej do PGE Obrót S.A.
  i PGE Dystrybucja S.A., których zapotrzebowanie na energię elektryczną podlega sezonowości.
  2. Profesjonalny osąd kierownictwa oraz szacunki
  W okresie objętym sprawozdaniem finansowym nie miały miejsca inne istotne z miany szacunków wpływające na wartości wykazywane
  w sprawozdaniu finansowym.
  3. Wpływ nowych regulacji na przyszłe sprawozdania Spółki
  Nowe standardy i interpretacje, które zostały opublikowane a nie weszły jeszcze w życie zostały opisane w nocie 2.3 skonsolidowanego
  sprawozdania finansowego.


  Skrócone śródroczne jednostkowe s prawozdanie finansowe PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.
  za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2018 roku zgodne z MSSF UE (w mln PLN)

  Dodatkowe noty objaśniające do jednostkowego sprawozdania finansowego stanowią jego integralną część 52 z 63

  4. Zmiana zasad rachunkowości i prezentacji danych
  Nowe standardy i interpretacje, które weszły w życie 1 stycznia 2018 roku
  Nowe standardy i interpretacje które weszły w życie 1 stycznia 2018 roku, co zostało opisa ne szerzej w nocie 4. skonsolidowanego
  sprawozdania finansowego , nie miały wpływu na jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki.
  MSSF 9 Instrumenty finansowe
  MSSF 9 zastąpił MSR 39 Instrumenty finansowe: ujmowanie i wycena i obowiązuje dla okresów roczn ych rozpoczynających się dnia
  1 stycznia 2018 roku lub później. MSSF 9 adresuje trzy obszary związane z instrumentami finansowymi: klasyfikację i wycenę, utr atę
  wartości oraz rachunkowość zabezpieczeń.
  Aktywa finansowe podlegają kwalifikacji do następujących kategorii instrumentów finansowych:
   wyceniane według zamortyzowanego kosztu;
   wyceniane w wartości godziwej przez inne całkowite dochody, dalej „WGPCD”;
   wyceniane w wartości godziwej przez wynik, dalej „WGWF”.
  Klasyfikacja aktywów finansowych opiera się na modelu biznesowym oraz charakterystyce przepływów pieniężnych.
  Dany instrument dłużny jest wyceniany według zamortyzowanego kosztu, jeżeli spełnione są oba poniższe warunki:
   przyjęty model biznesowy zakłada u trzymanie składnika aktywów w celu gromadzenia przepływów pieniężnych wynikających
  z umowy;
   przepływy pieniężne wynikające z umowy dotyczące danego instrumentu obejmują wyłącznie spłatę kwoty głównej i odsetek
  od kwoty głównej pozostałej do zapłaty (test S PPI).
  Dany instrument dłużny jest wyceniany w wartości godziwej przez inne całkowite dochody jeżeli spełnione są oba poniższe warun ki:
   przyjęty model biznesowy zakłada utrzymanie składnika aktywów w celu gromadzenia przepływów pieniężnych wynikających
  z um owy jak i sprzedaż składników aktywów finansowych;
   przepływy pieniężne wynikające z umowy dotyczące danego instrumentu obejmują wyłącznie spłatę kwoty głównej i odsetek
  od kwoty głównej pozostałej do zapłaty (test SPP=).
  =nstrumenty dłużne, które nie spełn iają powyższych warunków wyceniane są w wartości godziwej przez wynik finansowy.
  =nwestycje w instrumenty kapitałowe są zawsze wyceniane w wartości godziwej. Spółka może podjąć nieodwołalną decyzję o
  ujmowaniu zmian wartości godziwej w innych całkowitych d ochodach, o ile instrument nie jest przeznaczony do obrotu. W przypadku
  instrumentów kapitałowych przeznaczonych do obrotu, zmiany wartości godziwej ujmowane są w wyniku finansowym.
  Wszystkie standardowe transakcje zakupu i sprzedaży aktywów finansowych są ujmowane w dniu zawarcia transakcji, tj. w dniu, w
  którym jednostka zobowiązała się do nabycia danego składnika aktywów. Standardowe transakcje zakupu lub sprzedaży aktywów
  finansowych to transakcje zakupu lub sprzedaży, w których termin dostarczenia akty wów drugiej stronie jest zasadniczo ustalony przez
  przepisy bądź zwyczaje obowiązujące na danym rynku.
  Model utraty wartości oparty jest na oczekiwanych stratach kredytowych i obejmuje swym zakresem:
   aktywa finansowe wyceniane w zamortyzowanym koszcie;
   akt ywa finansowe wyceniane w WGPCD;
   zobowiązania do udzielenia kredytu, jeżeli obecnie występuje zobowiązanie do jego uruchomienia;
   umowy gwarancyjne wchodzące w zakres MSSF 9;
   należności z tytułu umów leasingowych wchodzące w zakres MSR 17;
   aktywa umowne wch odzące w zakres MSSF 15.
  Spółka stosuje wymogi w zakresie utraty wartości w celu ujęcia i wyceny odpisu na oczekiwane straty kredytowe z tytułu aktywó w
  finansowych, które są wyceniane w wartości godziwej przez inne całkowite dochody. Odpis ujmuje się w inn ych całkowitych dochodach
  i nie obniża on wartości bilansowej składnika aktywów finansowych w sprawozdaniu z sytuacjo finansowej.
  Z wyjątkiem aktywów finansowych nabytych lub wyemitowanych z utratą wartości, oczekiwane straty kredytowe są ujmowane jako
  odp is, w kwocie równej:
   sumie oczekiwanych strat kredytowych w okresie 12 miesięcy (strat, które mogą powstać wskutek niewywiązania się przez
  dłużników ze zobowiązań wynikających z instrumentów finansowych w okresie 12 miesięcy od daty sprawozdania
  finansowe go);
   sumie oczekiwanych strat kredytowych w całym okresie życia danego składnika aktywów. Straty te powinny być ujmowane
  zanim instrument finansowy staje się przeterminowany
  Utrata wartości instrumentów finansowych, w odniesieniu do których odnotowano zn aczący wzrost ryzyka kredytowe od momentu
  początkowego ujęcia, niezależnie od tego czy oceniane były indywidualnie czy zbiorowo, powinny uwzględniać wszystkie racjonal ne i
  możliwe do udokumentowania informacje, włączając w to dane dotyczące przyszłości.  Skrócone śródroczne jednostkowe s prawozdanie finansowe PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.
  za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2018 roku zgodne z MSSF UE (w mln PLN)

  Dodatkowe noty objaśniające do jednostkowego sprawozdania finansowego stanowią jego integralną część 53 z 63

  Spółka stosuje następujące z asad y szacowania i ujmowania odpisów z tytułu utraty wartości aktywów finansowych:
   dla należności z tytułu dostaw i usług od istotnych klientów, którzy objęci są procedurą oceny ryzyka kredytowego, Spółka
  będzie szacowała oczekiw ane straty kredytowe w oparciu o model służący do oceny tego ryzyka bazujący na ratingach
  przypisanych poszczególnym kontrahentom; ratingom przypisywane jest prawdopodobieństwo upadłości, które jest
  korygowane o wpływ czynników makroekonomicznych;
   dla należności z tytułu dostaw i usług od pozostałych klientów oraz od jednostek powiązanych Spółka będzie szacowała
  oczekiwane straty kredytowe na podstawie analizy prawdopodobieństwa poniesienia strat kredytowych w poszczególnych
  przedziałach wiekowania;
   dla lokat i depozytów w bankach Spółka będzie szacowała oczekiwane straty kredytowe w oparciu o model służący do oceny
  tego ryzyka bazujący na ratingach przyznanych bankom przez instytucje zewnętrzne; poszczególnym ratingom przypisywane
  jest prawdopodobieńst wo upadłości, zakłada się że wyznaczony rating zewnętrzny uwzględnia zmienne makroekonomiczne;
   dla należności z tytułu cash poolingu Spółka będzie szacowała oczekiwane straty kredytowe w oparciu o model służący do
  oceny tego ryzyka bazujący na ratingach pr zyznanych bankom oraz PGE S.A. przez instytucje zewnętrzne; poszczególnym
  ratingom przypisywane jest prawdopodobieństwo upadłości, zakłada się że wyznaczony rating zewnętrzny uwzględnia zmienne
  makroekonomiczne;
   dla należności z tytułu pożyczek i obligacji od spółek bezpośrednio i pośrednio zależnych, Spółka przyjmuje założenie, są one
  zabezpieczone poprzez sprawowanie kontroli przez Spółkę nad aktywami spółek bezpośrednio i pośrednio zależnych;
  zabezpieczenie to jest uwzględniane przy szacowaniu stopy odzy sku;
   dla inwestycji w pozostałe instrumenty kapitałowe, wycena będzie dokonywana w wartości godziwej; obecnie Spółka nie
  posiada istotnych inwestycji w instrumenty kapitałowe, inne niż udziały i akcje spółek zależnych i stowarzyszonych.
  =nwestycje w udział y i akcje jednostek zależnych i stowarzyszonych są wyłączone z zakresu MSSF 9 i ich wycena będzie dokonywana
  na dotychczasowych zasadach, tj. według historycznego kosztu nabycia pomniejszonego o odpisy z tytułu utraty wartości.
  Spółka kwalifikuje zobowiąza nia finansowe do jednej z poniższych kategorii:
   wyceniane według zamortyzowanego kosztu,
   wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy.
  Po przeprowadzonej analizie Spółka postanowiła nie skorzystać z możliwości wdrożenia zmian wynikających z MSSF 9 w zakresie
  rachunkowości zabezpieczeń od 1 stycznia 2018 roku.
  Spółka zastosowała MSSF 9 od 1 stycznia 2018 roku, bez przekształcania danych porównawczych.
  Spółka dokonała oceny modelu biznesowego na dzień pierwszego zastosowania MSSF 9, tj. 1 stycznia 2018 roku, a następnie
  zastosowała retrospektywnie niezależnie od tego, jaki był model biznesowy w poprzednich okresach sprawozdawczych do tych
  aktywów finansowych, dla których nie zaprzestano ujmowania przed dniem 1 stycznia 2018 roku. Spółka dokonała oce ny spełnienia
  kryterium SPP= w oparciu o fakty i okoliczności występujące w momencie początkowego ujęcia składnika aktywów finansowych.
  Gdyby Spółka zastosowała MSSF 9 w sprawozdaniu za rok 2017, odpisy aktualizujące na aktywa finansowe dokonane na dzień
  31 grudnia 2017 roku byłyby o około 1 mln PLN wyższe. Kapitał własny na dzień 31 grudnia 2017 roku uległby zmniejszeniu
  o około 1 mln PLN brutto (bez wpływy podatku odroczonego).
  Ze względu na nieistotny wpływ nowego standardu skutków jego zastosowania nie odniesiono w zyski zatrzymane na dzień 1 stycznia
  2018 roku. Począwszy od 1 stycznia 2018 roku Spółka rozpoznaje oczekiwane straty kredytowe zgodnie z wymogami MSSF 9.
  Zmiany w klasyfikacji instrumentów finansowych spowodowały zmiany nazw kilku pozycj i sprawozdania z sytuacji finansowej, ale żadne
  wartości nie były reklasyfikowane pomiędzy pozycjami.
  MSSF 15 Przychody z umów z klientami
  MSSF 15 uchyla MSR 11 Umowy o usługę budowlaną , MSR 18 Przychody i związane z nimi interpretacje i ma zastosowanie do
  wszystkich umów z klientami, z wyjątkiem tych, które wchodzą w zakres innych standardów. Nowy standard ustanawia tzw. „Model
  Pięciu Kroków” rozpoznawania przychodów wynikających z umów z klientami. Zgodnie z MSSF 15 przychody ujmuje się w kwocie
  wynagrodz enia, które – zgodnie z oczekiwaniem jednostki – przysługuje jej w zamian za przekazanie przyrzeczonych dóbr lub usług
  klientowi.
  Przychody są ujmowane w taki sposób, aby odzwierciedlić przekazanie przyrzeczonych dóbr lub usług na rzecz klienta w kwocie, k tóra
  odzwierciedla wynagrodzenie, do którego – zgodnie z oczekiwaniem Spółki – będzie ona uprawniona w zamian za te dobra lub usługi.  Skrócone śródroczne jednostkowe s prawozdanie finansowe PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.
  za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2018 roku zgodne z MSSF UE (w mln PLN)

  Dodatkowe noty objaśniające do jednostkowego sprawozdania finansowego stanowią jego integralną część 54 z 63

  Spółka ujmuje przychód z umowy z klientem tylko wówczas, gdy spełnione są wszystkie następujące kryteria:
   strony umowy zawarły umowę (w formie pisemnej, ustnej lub zgodnie z innymi zwyczajowymi praktykami handlowymi) i są
  zobowiązane do wykonania swoich obowiązków;
   Spółka jest w stanie zidentyfikować prawa każdej ze stron dotyczące dóbr lub usług, które mają zostać przekazane;
   Spółka jest w stanie zidentyfikować warunki płatności za dobra lub usługi, które mają zostać przekazane;
   umowa ma treść ekonomiczną;
   jest prawdopodobne, że Spółka otrzyma wynagrodzenie, które będzie jej przysługiwało w zamian za dobra lub usługi, które zostaną
  przekazane klientowi.
  W momencie zawarcia umowy Spółka dokonuje oceny dóbr lub usług przyrzeczonych w umowie z klientem i identyfikuje jako
  zobowiązanie do w ykonania świadczenia każde przyrzeczenie do przekazania na rzecz klienta:
   dobra lub usługi (lub pakietu dóbr lub usług), które można wyodrębnić; lub
   grupy odrębnych dóbr lub usług, które są zasadniczo takie same i w przypadku których przekazanie na rzecz klienta ma taki sam
  charakter.
  Spółka ujmuje przychody w momencie spełnienia (lub w trakcie spełniania) zobowiązania do wykonania świadczenia poprzez
  przekazanie przyrzeczonego dobra lub usługi (tj. składnika aktywów) klientowi. Przekazanie składnika akt ywów następuje w momencie,
  gdy klient uzyskuje kontrolę nad tym składnikiem aktywów, czyli uzyskania zdolności do bezpośredniego rozporządzania tym
  składnikiem aktywów i możliwości uzyskiwania z niego zasadniczo wszystkich pozostałych korzyści.
  Spółka prze nosi kontrolę nad dobrem lub usługą w miarę upływu czasu i tym samym spełnia zobowiązanie do wykonania świadczenia
  oraz ujmuje przychody w miarę upływu czasu, jeżeli spełniony jest jeden z następujących warunków:
   klient jednocześnie otrzymuje i czerpie ko rzyści płynące ze świadczenia Spółki, w miarę wykonywania przez Spółkę tego
  świadczenia;
   w wyniku wykonania świadczenia przez Spółkę powstaje lub zostaje ulepszony składnik aktywów (np. produkcja w toku), a
  kontrolę nad tym składnikiem aktywów – w miarę j ego powstawania lub ulepszania – sprawuje klient; lub
   w wyniku wykonania świadczenia przez Spółkę nie powstaje składnik aktywów o alternatywnym zastosowaniu dla Spółki, a Spółce
  przysługuje egzekwowalne prawo do zapłaty za dotychczas wykonane świadczenie.
  Dla każdego zobowiązania do wykonania świadczenia spełnianego w miarę upływu czasu Spółka ujmuje przychody w miarę upływu
  czasu, mierząc stopień całkowitego spełnienia tego zobowiązania do wykonania świadczenia. Celem pomiaru jest określenie postę pu w
  spe łnianiu zobowiązania Spółki do przeniesienia kontroli nad dobrami lub usługami przyrzeczonymi klientowi (tj. stopnia spełnien ia
  zobowiązania do wykonania świadczenia).
  W wyniku przeprowadzonych analiz Spółka zidentyfikowała, że jest pośrednikiem dla usług i przesyłu paliwa gazowego. Wykazywanie
  przychodów i kosztów z tytułu ww. usługi spowodowałoby zmniejszenie przychodów i kosztów operacyjnych o taką samą kwotę, bez
  wpływy na wynik finansowy. Ponieważ wartość usług przesyłu jest nieistotna, Spółka nie doko nuje saldowania przychodów i kosztów
  z tego tytułu.
  Spółka zastosowała MSSF 15 od dnia wejścia w życie standardu, to jest od 1 stycznia 2018 roku, bez przekształcania danych
  porównawczych.
  Zmiany stosowanych zasad rachunkowości
   Zmiana prezentacji świadcze ń pracowniczych z tytułu zaległych urlopów i premii
  W bieżącym okresie Spółka zdecydowała o zmianie prezentacji świadczeń pracowniczych z tytułu zaległych urlopów, premii i podobnych
  z pozycji „rezerwy” do pozycji „pozostałe zobowiązania niefinansowe”.
  Spółka przekształciła dane porównawcze prezentowane w sprawozdaniach z sytuacji finansowej. Przekształcenie zostało przedstaw ione
  w poniższej tabeli.
  Stan na dzień Stan na dzień 30 czerwca 2017 Zmiana prezentacji 30 czerwca 2017
  dane publikowane dane przekształcone
  PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ
  Korekty o pozycje, w tym:
  Zmiana stanu zobowiązań z wyjątkiem kredytów i pożyczek 353 (4) 349
  Zmiana stanu rezerw (4) 4 -
  ŚRODKI PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ 557 - 557


  Skrócone śródroczne jednostkowe s prawozdanie finansowe PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.
  za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2018 roku zgodne z MSSF UE (w mln PLN)

  Dodatkowe noty objaśniające do jednostkowego sprawozdania finansowego stanowią jego integralną część 55 z 63

  Stan na dzień Stan na dzień 31 grudnia 2017 Zmiana prezentacji 31 grudnia 2017
  dane publikowane dane przekształcone
  ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE, w tym:
  Rezerwy krótkoterminowe 33 (31) 2
  Pozostałe zobowiązania niefinansowe 30 31 61
  ZOBOWIĄZANIA KTÓTKOTERMINOWE ŁĄCZNIE 2.712 - 2.712
  SUMA KAPITAŁÓW I ZOBOWIĄZAŃ 49.631 - 49.631
  5. Hierarchia wartości godziwej
  Zasady wyceny zapasów, udziałów i akcji oraz instrumentów nienotowanych na aktywnych rynkach, dla których wiarygodne ustaleni e
  wartości godziwej nie jest możliwe, są analogiczne jak w sprawozdaniu finansowym za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku.
  Spółka wycenia instrumenty pochodne w wartości godziwej przy zastosowaniu modeli wyceny instrumentów finansowych,
  wykorzystując ogólnie dostępne kursy walutowe, stopy procentowe, krzywe dyskontowe w poszczególnych walutach (obowiązujące
  również dla towarów, których ceny wyrażone są w tych walutach) pochodzące z aktywnych rynków. Wartość godziwa instrumentów
  pochodnych ustalana jest w oparciu o zdyskontowane przyszłe przepływy z tytułu zawartych transakcji kalkulowane w oparciu o różnicę
  między ceną terminową a transakcyjną. Terminowych kursów wymiany walut nie modeluje się jako osobnego czynnika ryzyka, ale
  wyprowadza z kursu spot i odpowiedniej terminowej stopy procentowej dla waluty obcej w stosunku do PLN.
  W okresie sprawozdawczym i okresie porównawczym nie wystąpiły przesunięcia instrumentów finansowych pomiędzy pierwszym
  i drugim poziomem hierarchii.
  6. Przychody ze sprzedaży
  Okres zakończony 30 czerwca 2018 Okres zakończony 30 czerwca 2017
  PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY
  Sprzedaż energii elektrycznej 4.319 3.751
  Sprzedaż praw majątkowych pochodzenia energii - 10
  Sprzedaż gazu 337 296
  Pozostała sprzedaż towarów i materiałów 124 220
  Przychody ze sprzedaży usług 399 314
  RAZEM PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY 5.179 4.591 Wzrost przychodów ze sprzedaży energii elektrycznej w półroczu 2018 roku w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzednie go
  jest efektem zwiększenia wolumenu obrotu i wzrostu cen sprzedaży, głównie w transakcjach ze spółką PGE Obrót S.A. Sprzedaż do
  spółki PGE Obrót S.A. realizowana jest w celu zabezpieczenia zapotrzebowania klientów detalicznych na dostawy energii elektrycz nej.
  Wzrost przychodów ze sprzedaży gazu ziemnego jest efektem wzrostu cen sprzedaży gazu, głównie do podmiotów spoza GK PGE.
  Wolu men sprzedaży był zbliżony do wolumenu na koniec czerwca 2017, przy jednoczesnym spadku sprzedaży na giełdzie i niwelującym
  go wzroście sprzedaży do podmiotów poza GK PGE.
  Spadek przychodów z pozostałej sprzedaży towarów i materiałów jest głównie wynikiem spadku wolumenu sprzedaży uprawnień
  do emisji CO 2.
  Informacje dotyczące głównych klientów
  Głównymi kontrahentami Spółki są podmioty zależne w Grupie Kapitałowej PGE. W pierwszym półroczu 201 8 roku sprzedaż
  do PGE Obrót S.A. stanowiła 73% przychodów ze sprzedaży, a do PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. stanowiła około 8%
  przychodów ze sprzedaży. W pierwszym półroczu 201 7 roku sprzedaż do tych spółek wynosiła odpowiednio 7 0% oraz 1 1%.  Skrócone śródroczne jednostkowe s prawozdanie finansowe PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.
  za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2018 roku zgodne z MSSF UE (w mln PLN)

  Dodatkowe noty objaśniające do jednostkowego sprawozdania finansowego stanowią jego integralną część 56 z 63

  7. Koszty w układzie rodzajowym i kalkulacyj nym
  Okres zakończony 30 czerwca 2018 Okres zakończony 30 czerwca 2017
  KOSZTY W UKŁADZIE RODZAJOWYM
  Amortyzacja i odpisy aktualizujące 7 7
  Zużycie materiałów i energii 2 2
  Usługi obce 27 30
  Podatki i opłaty 2 2
  Koszty świadczeń pracowniczych 58 55
  Pozostałe koszty rodzajowe 35 26
  RAZEM KOSZTY WEDŁUG RODZAJU 131 122
  Koszty sprzedaży i dystrybucji (9) (10)
  Koszty ogólnego zarządu (104) (72)
  Wartość sprzedanych towarów i materiałów 4.773 4.172
  KOSZT WŁASNY SPRZEDAŻY 4.791 4.212 Wzrost wartości sprzedanych towarów i materiałów w 2018 roku w porównaniu do 2017 roku jest w głównej mierze wynikiem wzrostu
  przychodów ze sprzedaży opisanym powyżej i wyższych cen na rynku hurtowym.
  8. Przychody i koszty finansowe

  Okres zakończony 30 czerwca 2018 Okres zakończony 30 czerwca 2017
  PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH
  Dywidendy 46 2.872
  Odsetki 181 166
  Rozwiązanie odpisów aktualizujących - 1.289
  Aktualizacja wartości instrumentów finansowych 9 47
  Dodatnie różnice kursowe 3 -
  PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH 239 4.374
  RAZEM PRZYCHODY FINANSOWE 239 4.374 W okresie zakończonym 30 czerwca 201 8 roku Spółka wykazuje przychody z tytułu dywidend głównie od PGE Obrót S.A. w wysokości
  28 mln PLN, a w okresie porównawczym 2.019 mln PLN od PGE GiEK S.A. i 808 mln PLN od PGE Dystrybucja S.A.
  W poprzednim okresie Spółka dokonała częściowego odwrócenia odpisu aktualizującego wartość akcji PGE Obrót S.A.
  Spółka wykazuje przychody z tytułu odsete k głównie od obligacji wyemitowanych przez spółki zależne oraz od lokowanych środków
  pieniężnych.
  W pozycji aktualizacja wartości instrumentów finansowych została ujęta wycena do wartości godziwej opcji nabycia akcji Polime x-
  Mostostal oraz wyceny transakc ji zabezpieczających w części uznanej za nieefektywną część zabezpieczenia dla instrumentów
  desygnowanych jako instrumenty zabezpieczające w rachunkowości zabezpieczeń przepływów pieniężnych oraz w całości w odniesieniu
  do pozostałych instrumentów.
  Okre s zakończony 30 czerwca 201 8 Okres zakończony 30 czerwca 201 7
  KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH
  Odsetki 161 158
  Aktualizacja wartości instrumentów finansowych 44 64
  Ujemne różnice kursowe - 2
  Pozostałe 6 3
  KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH 211 227
  RAZEM KOSZTY FINANSOWE 211 227 Koszty odsetek dotyczą głównie wyemitowanych obligacji i zaciągniętych pożyczek, opisanych w nocie 1 5. niniej szego jednostkowego
  sprawozdania finansowego.  Skrócone śródroczne jednostkowe s prawozdanie finansowe PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.
  za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2018 roku zgodne z MSSF UE (w mln PLN)

  Dodatkowe noty objaśniające do jednostkowego sprawozdania finansowego stanowią jego integralną część 57 z 63

  9. Udziały i akcje w jednostkach zależnych
  Analiza przesłanek w zakresie utraty wartości akcji PGE Obrót S.A.
  W poprzednich okresach sprawozdawczych PGE S.A. dokonała odpisu z tytułu utraty wartości pos iadanych akcji PGE Obrót S.A.
  w wysokości 5.536 mln PLN. Powodem odpisu w 2014 roku był a darowizna akcji spółki PGE Dystrybucja S.A., w wyniku czego wartość
  kapitałów własnych PGE Obrót S.A. uległa istotnemu zmniejszeniu. Po dokonaniu darowizny wartość akcji PGE Obrót S.A. została
  oszacowana zgodnie z MSR 36 metodą zdyskontowanych przepływów pieniężnych. W 2017 roku, w wyniku przeprowadzonego testu na
  utratę wartości, wartość akcji PGE Obrót S.A. została oszacowana na 2.406 mln PLN, co skutkowało odwróceniem istniejącego odp isu
  aktualizującego o wartość 1.289 mln PLN. Na koniec bieżącego okre su sprawozdawczego dokonano ponownej analizy przesłanek,
  mogących świadczyć o konieczności wykonania testów dla określenia, czy mogła nastąpić utrata wartości tych aktywów lub odwróc enie
  wcześniej ujętych odpisów.
  Najważniejsze analizowane czynniki obejmow ały:
   analizę realizacji planu finansowego w 2018 roku,
   analizę wolumenu sprzedaży na lata 2018 -2022,
   przegląd szacunków marż na sprzedaży energii elektrycznej na lata 2018 -2022
   przegląd regulacji odnośnie sprzedaży energii i produktów powiązanych do klie ntów końcowych
  W związku z analizą powyższych czynników oraz brakiem istotnych zmian w regulacjach, zdaniem PGE S.A. na dzień sprawozdawczy nie
  występuje konieczność utworzenia dalszych odpisów z tytułu utraty wartości akcji PGE Obrót S.A., ani konieczność rozwiązania
  wcześniej utworzonych odpisów.
  10. Aktywa finansowe
  Stan na dzień 30 czerwca 2018 Stan na dzień 31 grudnia 2017
  Długoterminowe Krótkoterminowe Długoterminowe Krótkoterminowe
  Należności z tytułu dostaw i usług - 734 - 758
  Nabyte obligacje 10.897 350 10.912 130
  Należności z tytułu cash poolingu - 615 - 134
  Pożyczki udzielone 712 2.134 928 1.614
  RAZEM NALEŻNOŚCI FINANSOWE 11.609 3.833 11.840 2.636
  Należności z tytułu dostaw i usług (należności handlowe)
  Należności z tytułu dostaw i usług w kwocie 734 mln PLN dotyczą głównie sprzedaży energii elektrycznej i usług do spółek zależnych
  w Grupie Kapitałowej PGE. Na dzień 30 czerwca 201 8 roku saldo dwóch największych odbiorców, tj.: PGE Obrót S.A., PGE Górnictwo
  i Energetyka Konwencjonalna S.A. , stanowiło 8 2% salda należności z tytułu dostaw i usług.
  Nabyte obligacje
  Stan na dzień 30 czerwca 2018 Stan na dzień 31 grudnia 2017
  Długoterminowe Krótkoterminowe Długoterminowe Krótkoterminowe
  NABYTE OBLIGACJE - EMITENT
  PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. 9.670 314 9.685 94
  PGE Energia Odnawialna S.A 1.227 36 1.227 36
  RAZEM NABYTE OBLIGACJE 10.897 350 10.912 130 PGE S.A. nabywa obligacje emitowane przez spółki Grupy Kapitałowej PGE. Środki uzyskane z emisji obligacji są wykorzystywane na
  finansowanie inwestycji, refinansowanie zobowiązań finansowych oraz na finansowanie bieżącej działalności.
  Obligacje o terminie wymagalności nie przekraczającym 12 miesięcy od dnia sprawozdawczego zalicza ne są do aktywów obrotowych,
  a obligacje o terminie wymagalności przekraczającym 12 miesięcy od dnia sprawozdawczego d o aktywów trwałych, przy czym
  o klasyfikacji decyduje nie tyl ko termin wykupu, ale również intencja Spółki odnośnie rolowania.
  Obligacje wewnętrzne o terminie wykupu poniżej jednego roku, wobec których planowane jest rolowanie, klasyfikowane są jako
  instrumenty długoterminowe. Taka klasyfikacja odzwierciedla charak ter zarządzania środkami pien iężnymi w horyzoncie średnio
  i długoterminowym.
  Ostateczny termin wykupu obligacji został ustalony na 2025 rok dla PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. oraz 2020 r ok dla
  PGE Energia Odnawialna S.A.
  Należności z tyt ułu cash poolingu
  W celu centralizacji zarządzania płynnością w Grupie Kapitałowej PGE w 2014 roku zostały podpisane umowy dotyczące usługi cas h
  poolingu rzeczywistego pomiędzy 16 spółkami Grupy Kapitałowej PGE i każdym z banków z osobna, tj. z bankiem Pow szechna Kasa
  Oszczędności Bank Polski S.A. i Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. PGE S.A. pełni rolę koordynującego usługę cash poolingu w Gru pie
  Kapitałowej PGE. Oznacza to między innymi, że poszczególne podmioty rozliczają swoje pozycje ze Spółką a Spółka ro zlicza się
  z bankami. W związku z powyższym w należnościach i zobowiązaniach finansowych PGE S.A. wykazywany jest stan rozrachunków
  z podmiotami uczestniczącymi w cash poolingu.  Skrócone śródroczne jednostkowe s prawozdanie finansowe PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.
  za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2018 roku zgodne z MSSF UE (w mln PLN)

  Dodatkowe noty objaśniające do jednostkowego sprawozdania finansowego stanowią jego integralną część 58 z 63

  Pożyczki udzielone
  Stan na dzień 3 0 czerwca 201 8 Stan na dzień 31 grudnia 201 7
  Długoterminowe Krótkoterminowe Długoterminowe Krótkoterminowe
  POŻYCZKI UDZIELONE - POŻYCZKOBIORCA
  PGE Energia Ciepła S.A. 542 2.115 542 1.614
  PGE Dystrybucja S.A. - - 243 -
  PGE Systemy S.A. 111 5 106 -
  PGE EJ 1 sp. z o.o. 55 - 21 -
  PGE Trading GmbH - 13 12 -
  Bestgum sp. z o.o. 4 1 4 -
  RAZEM POŻYCZKI UDZIELONE 712 2.134 928 1.614
  Za wyjątkiem PGE Energia Ciepła S.A. ostateczny termin spłaty pożyczek zosta ł ustalony na lata 2020 -2021.

  11. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty
  Lokaty krótkoterminowe są dokonywane na różne okresy, od jednego dnia do jednego miesiąca, w zależności od aktualnego
  zapotrzebowania Spółki na środki pieniężne i są oprocentowane według ustalonych dla nich stóp procentowych.
  Saldo środków pieniężnych i i ch ekwiwalentów składa się z następujących pozycji: Stan na dzień 30 czerwca 2018 Stan na dzień 31 grudnia 2017
  Środki pieniężne w banku i kasie 96 732
  Lokaty typu overnight - 1
  Lokaty krótkoterminowe 199 1.099
  RAZEM 295 1.832
  Odsetki naliczone od środków pieniężnych, nie otrzymane na dzień sprawozdawczy - -
  Różnice kursowe od środków pieniężnych w walutach (1) (1)
  Saldo środków pieniężnych i ekwiwalentów wykazanych w rachunku przepływów 294 1.831

  Pozostające do dyspozycji limity kredytowe 5.078 4.360
  w tym limity kredytowe w rachunku bieżącym 718 2.000 Szczegółowy opis zawartych umów kredytowych został zaprezentowany w nocie 1 5. niniejszego jednostkowego sprawozdania
  finansowego .
  12. Instrumenty pochodne i inne należności wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy
  Wszystkie pochodne instrumenty finansowe Spółka wykazuje w sprawozdaniu finansowym wycenione w wartości godziwej.


  Stan na dzień 30 czerwca 2018 Stan na dzień 31 grudnia 2017
  Aktywa Zobowiązania Aktywa Zobowiązania
  INSTRUMENTY FINANSOWE WYCENIANE W WARTOŚCI GODZIWEJ
  Forward walutowy 33 - 54 -
  Forward towarowy - 31 - 19
  Transakcje zabezpieczające =RS - - - 8
  Opcje 15 - 24 -
  INSTRUMENTY POCHODNE ZABEZPIECZAJĄCE
  Transakcje zabezpieczające CC=RS 177 - 44 -
  Transakcje zabezpieczające =RS 67 7 98 5
  POZOSTAŁE AKTYWA WYCENIANE W WARTOŚCI GODZIWEJ PRZEZ WYNIK FINANSOWY
  Jednostki uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym 51 - 50 -
  RAZEM INSTRUMENTY POCHODNE I INNE NALEŻNOŚCI WYCENIANE W WARTOŚCI GODZIWEJ PRZEZ WYNIK FINANSOWY 343 38 270 32
  część krótkoterminowa 33 31 216 5
  część długoterminowa 310 7 54 27
  Forwardy towarowe i walutowe
  Transakcje terminowe towarowe i walutowe związane są przede wszystkim z handlem uprawnieniami do emisji CO 2.  Skrócone śródroczne jednostkowe s prawozdanie finansowe PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.
  za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2018 roku zgodne z MSSF UE (w mln PLN)

  Dodatkowe noty objaśniające do jednostkowego sprawozdania finansowego stanowią jego integralną część 59 z 63

  Transakcje IRS
  W bieżącym i poprzednim okresie sprawozdawczym Spółka zawarła 7 transakcji =RS zabezpieczających stopę procentową od
  zaciągniętych kredytów o łącznej wartości nominalnej 5.130 mln PLN. Dla ujęcia powyższych tr ansakcji =RS Spółka stosuje rachunkowość
  zabezpieczeń.
  W 2014 roku PGE S.A. zawarła 2 transakcje =RS zabezpieczające stopę procentową od wyemitowanych obligacji o wartości nominaln ej
  1.000 mln PLN. Płatności wynikające z transakcji =RS były skorelowane z płatnościami odsetek od obligacji. Zmiana wartości godziwej
  transakcji IRS była ujmowana w całości w wyniku finansowym. Zawarte transakcje zostały zrealizowane wraz z wykupem obligacji .
  Transakcje zabezpieczające CCIRS
  W związku z zawarciem pożyczek ze spółką zależną PGE Sweden AB (publ) opisanych w nocie 19.1. skonsolidowanego sprawozdania
  finansowego, w czerwcu i sierpniu 2014 roku PGE S.A. zawarła transakcje CC=RS zabezpieczające kurs walutowy oraz stopę procen tową.
  W transakcjach tych ban ki-kontrahenci płacą PGE odsetki oparte na stopie stałej w EUR, a PGE S.A. płaci odsetki oparte na stopie stałej
  w PLN. Nominał, płatności odsetek oraz spłata nominału w transakcji CC=RS są skorelowane z odpowiednimi warunkami wynikającymi
  z umów pożyczek.
  Dla ujęcia powyższej transakcji CC=RS Spółka stosuje rachunkowość zabezpieczeń.
  Opcje
  20 stycznia 2017 roku PGE S.A. nabyła od Towarzystwa Finansowego Silesia Sp. z o.o. opcję Call na zakup akcji Polimex -Mostostal S.A.
  Opcja została wyceniona z wykorzyst aniem metody Blacka -Scholesa. Terminy realizacji opcji ustalono na: 30 lipca 2020 roku, 30 lipca
  2021 roku i 30 lipca 2022 roku.
  Jednostki uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym
  15 listopada 2017 roku Spółka nabyła jednostki uczestnictwa od Towarzystwie F unduszy Inwestycyjnych Energia S.A. w trzech
  subfunduszach. Wartość jednostek na dzień sprawozdawczy wynosi 5 1 mln PLN.
  13. Pozostałe aktywa krótkoterminowe
  Stan na dzień 30 czerwca 2018 Stan na dzień 31 grudnia 2017
  Należności z tytułu dywidendy 46 -
  Przekazane zaliczki 74 32
  Należności z tytułu PGK 24 170
  Należności z tytułu naliczonego VAT 1 13
  Pozostałe 10 5
  RAZEM 155 220 Należności z tytułu dywidendy dotyczą przede wszystkim należności od spółki PGE Obrót S.A.
  Na wartość zaliczek składają się środki przekazane do spółki zależnej PGE Dom Maklerski S.A. na zakup energii elektrycznej i gazu
  w kwocie 74 mln PLN w bieżącym okresie sprawozdawczym i 3 2 mln PLN w okresie porównawczym.
  14. Wybrane aktywa finansowe
  Wartość ks ięgowa aktywów finansowych wycenianych wg zamortyzowanego kosztu nie odbiega istotnie od ich wartości godziwej.
  15. Kredyty, pożyczki, obligacje, cash pooling
  Stan na dzień 30 czerwca 2018 Stan na dzień 31 grudnia 2017
  Długoterminowe Krótkoterminowe Długoterminowe Krótkoterminowe
  Otrzymane pożyczki 614 2.264 2.695 59
  Wyemitowane obligacje - - - 1.000
  Zobowiązanie z tytułu zaciągniętych kredytów 5.022 409 5.019 129
  Zobowiązania z tytułu cash poolingu - 625 - 576
  RAZEM KREDYTY, POŻYCZKI, OBLIGACJE I CASH POOLING 5.636 3.298 7.714 1.764
  Pożyczki otrzymane od spółki PGE Sweden AB (publ)
  Spółka wykazuje pożyczki o wartości 660 mln EUR zaciągnięte u spółki zależnej PGE Sweden AB (publ).
  W przypadku pożyczek otrzymanych od spółki PGE Sweden AB (publ), PGE S.A. szacuje ich wartość godziwą na 2. 981 mln PLN
  (względem 2. 878 mln PLN wartości księgowej). Wartość godziwa została określona z wykorzystaniem szacowanego ryzyka kredytowego
  PGE S.A. Wskaźniki przyjęte do wyceny należą do Poziomu 2 hierarchii wartości godziwej.  Skrócone śródroczne jednostkowe s prawozdanie finansowe PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.
  za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2018 roku zgodne z MSSF UE (w mln PLN)

  Dodatkowe noty objaśniające do jednostkowego sprawozdania finansowego stanowią jego integralną część 60 z 63

  Emisja obligacji na rynku krajowym
  Poza wskazanym powy żej finansowaniem Spółka posiada możliwość finansowania swojej działalności poprzez dwa programy emisji
  obligacji:
   Program emisji obligacji na kwotę 5 mld PLN kierowany do inwestorów z polskiego rynku kapitałowego. W 2013 roku została
  przeprowadzona pierwsza niepubliczna emisja 5 –letnich, kuponowych obligacji na okaziciela o zmiennym oprocentowaniu
  w ramach niniejszego programu. Wartość nominalna emisji wyniosła 1 mld PLN a termin zapadalności obligacji miał miejsce 27
  czerwca 2018 roku. W dniu 29 sierpnia 2013 roku obligacje zostały wprowadzone do obrotu w Alternatywnym Systemie
  Obrotu organizowanym przez BondSpot S.A. oraz Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Wykup obligacji został
  dokonany 27 czerwca 2018 roku .
   Program emisji obligacji na kwotę 5 mld PLN kierowany do podmiotów w ramach Grupy Kapitałowej PGE.
  Kredyty Bankowe
  Spółka posiada zawarte następując e umowy kredytowe:
   17 grudnia 2014 roku Spółka zawarła Umowę Kredytu na kwotę 1 mld PLN z Bankiem Gospodarstwa Krajowego z datą
  zapadalności umowy przypadającą na 31 grudnia 2027 roku. Na dzień 30 czerwca 201 8 roku Spółka posiada wykorzystany limit
  kredytu .
   7 września 2015 roku PGE S.A. zawarła długoterminową umowę kredytową z konsorcjum banków w składzie: BNP Paribas S.A.,
  Société Générale S.A., Bank :andlowy w Warszawie S.A., =NG Bank Śląski S.A., Bank Zachodni WBK S.A., mBank S.A.,
  Powszechna Kasa Oszczę dności Bank Polski S.A., Bank Polska Kasa Opieki S.A. Umowa obejmuje udzielenie przez banki kredytu
  w dwóch częściach tj. kredytu terminowego do kwoty 3.630 mln PLN i kredytu odnawialnego do kwoty 1.870 mln PLN.
  Ostateczny dzień spłaty kredytu odnawialnego przypada na 30 kwietnia 2019 roku, a ostateczny dzień spłaty kredytu
  terminowego na 30 września 2023 roku. Część kredytu terminowego została wypłacona i stan zadłużenia na dzień 30 czerwca
  201 8 roku wynosi 3.647 mln PLN.
   27 października 2015 roku Spółka zawarła z Europejskim Bankiem =nwestycyjnym dwie umowy kredytowe na łączną kwotę
  prawie 2.000 mln PLN. Kwota 1.500 mln PLN, pozyskana na podstawie pierwszej z umów, przeznaczona zostanie na projekty
  związane z modernizacją i rozbudową sieci dystrybucyjnych . Środki pochodzące z drugiej umowy, czyli pozostałe 490 mln PLN,
  przeznaczone zostaną na finansowanie i refinansowanie budowy bloków kogeneracyjnych Elektrociepłowni Gorzów
  i Elektrociepłowni Rzeszów. Europejski Bank =nwestycyjny udostępni kredyty do 46 miesięcy od daty podpisania umów. Kredyt
  powinien zostać spłacony w ciągu 15 lat od przekazania ostatniej transzy. Na dzień 30 czerwca 201 8 roku powyższe kredyty nie
  były wykorzystane.
   4 grudnia 2015 roku Spółka zawarła Umowę Kredytu na kwotę 500 mln PLN z Bankiem Gospodarstwa Krajowego S.A. z datą
  zapadalności umowy przypadającą na 31 grudnia 2028 roku. Na dzień 30 czerwca 201 8 roku Spółka wykorzystała dostępny
  kredyt.
   7 czerwca 2017 roku Spółka zawarła Umowę Kredytu na kwotę 500 mln PLN z Europejskim Banki em Odbudowy i Rozwoju z
  datą zapadalności umowy przypadającą na 7 czerwca 2028 roku . Kwota pozyskana na podstawie umowy zostanie
  przeznaczona na wybrane projekty związane z modernizacją i rozbudową sieci dystrybucyjnej. Na dzień 30 czerwca 2018 roku
  kredyt nie był wykorzystany.
  Wartość pozostających do dyspozycji Spółki limitów kredytowych w rachunku bieżącym wyniosła 718 mln PLN na dzień 30 czerwca 201 8
  roku. Na limit kredytów w rachunku bieżącym składają się dwie umowy kredytowe o kwocie limitu do 500 mln PLN każda. Część limitu
  jest dostępna do 2 9 kwietnia 2020 roku a druga do 31 maja 2021 roku.
  Wartość zobowiązań finansowych wycenianych według zamortyzowanego kosztu stanowi racjonalne przybliżenie ich wartości
  godziwych.
  W okresie objętym niniejszym spra wozdaniem finansowym ani po dniu sprawozdawczym nie wystąpiły przypadki niewywiązania się ze
  spłat lub naruszenia innych warunków umów kredytowych.
  16. Zobowiązania warunkowe
  Stan na dzień 30 czerwca 2018 Stan na dzień 31 grudnia 2017
  Zobowiązania z tytułu poręczeń i gwarancji bankowych 12.000 11.052
  =nne zobowiązania warunkowe 40 33
  ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE, RAZEM 12.0 40 11.085
  Gwarancja za zobowiązania PGE Sweden AB (publ)
  W związku z ustanowieniem w 2014 roku programu euroobligacji została zawarta umowa na udzielenie gwarancji przez PGE S.A.
  za zobowiązania PGE Sweden AB (publ). Gwarancja została udzielona do kwoty 2.500 mln EUR (10. 904 mln PLN) i obowiązuje
  do 31 grudnia 2 041 roku. Wysokość zobowiązań PGE Sweden AB (publ) z tytułu wyemitowanych obligacji na dzień 30 czerwca 201 8
  roku wynosi 64 1 mln EUR (2. 798 mln PLN) a na dzień 31 grudnia 201 7 roku 64 3 mln EUR (2. 682 mln PLN).  Skrócone śródroczne jednostkowe s prawozdanie finansowe PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.
  za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2018 roku zgodne z MSSF UE (w mln PLN)

  Dodatkowe noty objaśniające do jednostkowego sprawozdania finansowego stanowią jego integralną część 61 z 63

  Poręczenie za zobowiązania PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.
  W styczniu 2014 roku Spółka udzieliła 3 poręczeń do bankowej gwarancji zapłaty wystawionej dla PGE Górnictwo i Energetyka
  Konwencjonalna S.A. Łączna wartość poręczeń wynosi 318 mln PLN. Udzielenie poręczeń związane jest z pro wadzoną
  przez PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. inwestycją budowy nowych bloków energetycznych w Elektrowni Opole.
  Zgodnie z MMSF 9 gwarancje wyceniane są według kwoty odpisu na oczekiwane starty kredytowe. Wysokość tego odpisu oszacowana
  na dzień 30 czerwca 2018 roku ze względu na jego nie istotność nie została uwzględniona przez Spółkę.
  17. Inne sprawy sądowe i sporne
  Kwestie odszkodowania dotyczącego konwersji akcji oraz pozwów o stwierdzenie nieważności uchwał Walnych Zgromadzeń zostały
  opisan e w nocie 21.2 skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
  18. Informacje o podmiotach powiązanych
  Transakcje z jednostkami powiązanymi są dokonywane w oparciu o ceny rynkowe dostarczanych towarów, produktów i usług lub
  oparte są o koszt ich wytworzenia. Wyjątk iem od tej reguły były rozliczenia strat podatkowych w ramach podatkowej grupy kapitałowej,
  opisane w no cie 9. niniejszego jednostkowego sprawozdania finansowego.
  19. Jednostki zależne w Grupie Kapitałowej PGE


  Okres zakończony 30 czerwca 201 8 Okres zakończony 30 czerwca 201 7
  Sprzedaż na rzecz podmiotów powiązanych 4.638 3.984
  Zakupy od podmiotów powiązanych 4.110 3.544
  Przychody finansowe 216 3.004
  Koszty finansowe 35 93 Spółka ujmuje przychody ze sprzedaży do jednostek zależnych w Grupie Kapitałowej PGE głównie z tytułu sprzedaży energii elekt rycznej.


  Stan na dzień
  30 czerwca 201 8 Stan na dzień 31 grudnia 201 7
  NALEŻNOŚCI OD PODMIOTÓW POWIĄZANYCH
  Obligacje wyemitowane przez jednostki zależne 11.247 11.042
  Należności z tytułu dywidend 46 -
  Należności z tytułu dostaw i usług od jednostek zależnych 681 630
  Pożyczki udzielone jednostkom zależnym 2.846 2.541
  Należności z tytułu cash poolingu 615 134
  Należności z tytułu rozliczeń w PGK 24 170
  RAZEM NALEŻNOŚCI OD PODMIOTÓW POWIĄZANYCH 15.459 14.517

  Stan na dzień
  30 czerwca 201 8 Stan na dzień 31 grudnia 201 7
  ZOBOWIĄZANIA WOBEC PODMIOTÓW POWIĄZANYCH
  Otrzymane pożyczki od jednostki zależnej 2.87 8 2.753
  Zobowiązania handlowe wobec podmiotów powiązanych 583 543
  Zobowiązania z tytułu cash poolingu 625 576
  Zobowiązania z tytułu rozliczeń w PGK 46 25
  RAZEM ZOBOWIĄZANIA WOBEC PODMIOTÓW ZALEŻNYCH 4.13 2 3.897 Kwestie promes i poręczeń udzielonych jednostkom zależnym od PGE S.A. zostały opisanie w nocie 1 6. niniejszego jednostkowego
  sprawozdania finansowego.
  20. Spółki zależne od Skarbu Państwa
  Dominującym właścicielem Grupy Kapitałowej PGE jest Skarb Państwa, w związku z tym spółki Skarbu P aństwa są traktowane jako
  podmioty powiązane. Spółka identyfikuje szczegółowo transakcje z najważniejszymi podmiotami zależnymi od Skarbu Państwa. Łączna
  wartość transakcji z powyższymi jednostkami została przedstawiona w poniższych tabelach.


  Okres zak ończony 30 czerwca 2017 8 Okres zakończony 30 czerwca 201 7
  Sprzedaż na rzecz podmiotów powiązanych 77 185
  Zakupy od podmiotów powiązanych 82 148

  Stan na dzień 30 czerwca 201 8 Stan na dzień 31 grudnia 201 7
  Należności handlowe od podmiotów powiązanych - 24
  Zobowiązania handlowe wobec podmiotów powiązanych 30 34


  Skrócone śródroczne jednostkowe s prawozdanie finansowe PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.
  za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2018 roku zgodne z MSSF UE (w mln PLN)

  Dodatkowe noty objaśniające do jednostkowego sprawozdania finansowego stanowią jego integralną część 62 z 63

  Ponadto Spółka dokonuje istotnych transakcji na rynku energii za pośrednictwem Towarowej Giełdy Energii S.A. Z uwagi na fakt,
  iż jednostka ta zajmuje się jedynie organizacją obrotu giełdowego, zakup i sprzedaż za jej pośrednictwem nie są traktowane jako
  transakcje z podmiotem powiązanym.
  21. Wynagrodzenie kadry kierowniczej
  Hako kadrę kierowniczą Spółka identyfikuje Zarząd i Radę Nadzorczą.

  Tys. PLN Okres zakończony 30 czerwca 201 8 Okres zakończony 30 czerwca 201 7
  Krótkoterminowe świadczenia pracownicze (wynagrodzenia i narzuty) 4.267 4.960
  Świadczenia po okresie zatrudnienia oraz z tytułu rozwiązania stosunku pracy - 20
  ŁĄCZNA KWOTA WYNAGRODZENIA KADRY KIEROWNICZEJ 4.267 4.980
  Tys. PLN Okres zakończony 30 czerwca 201 8 Okres zakończony 30 czerwca 201 7
  Zarząd Spółki 3.937 4.573
  Rada Nadzorcza Spółki 330 407
  ŁĄCZNA KWOTA WYNAGRODZENIA KADRY KIEROWNICZEJ 4.267 4.980 Członkowie Zarządu Spółki zatrudnieni są na podstawie umów cywilno -prawnych o zarządzanie (tzw. Kontrakty menadżerskie).
  W nocie 7. Koszty w układzie rodzajowym i kalkulacyjnym wynagrodzenia z tego tytułu są prezentowane w pozycji pozostałych kosztów
  rodzajowych.
  22. Istotne zdarzenia okresu oraz zdarzenia po zakończeniu okresu sprawozdawczego
  =stotne zdarzenia okresu zostały opisane w nocie 24 . skonsolidowanego sprawozdania finansowego . Po zakończeniu okresu
  sprawozdawczego, do dnia zatwierdzenia niniejszego jednostkowego sprawozdania nie wystąpiły istotne zdarzenia.  Skrócone śródroczne jednostkowe s prawozdanie finansowe PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.
  za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2018 roku zgodne z MSSF UE (w mln PLN)

  Dodatkowe noty objaśniające do jednostkowego sprawozdania finansowego stanowią jego integralną część 63 z 63

  III. Zatwierdzenie półrocznego raportu finansowego
  Niniejsz y półroczny raport finansowy został zatwierdzony do udostępnienia przez Zarząd jednostki dominującej dnia 7 sierpnia 2018
  roku.

  Warszawa, 7 sierpnia 2018 roku
  Podpisy Członków Zarządu PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.
  Prezes Zarządu Henryk Baranowski
  Wiceprezes Zarządu Wojciech Kowalczyk
  Wiceprezes Zarządu Marek Pastuszko
  Wiceprezes Zarządu Paweł Śliwa
  Wiceprezes Zarządu Ryszard Wasiłek
  Wiceprezes Zarządu Emil Wojtowicz  Podpis osoby odpowiedzialnej za sporządzenie sprawozdania finansowego
  Michał Skiba - Dyrektor Departamentu Sprawozdawczości i Podatków


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
 • Załącznik nr: 7

  Pobierz plik
  Translation of auditor ’s report originally issued in Polish


  Independent Auditor’s Report
  on revi ew of interim condensed consolidated financial statements  To the Shareholders and Supervisory Board of PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

  Introduction
  We have reviewed the accompanying interim condensed consolidated financial statements
  of PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Group (the ‘Group ’), with its parent company PGE
  Polska Grupa Energetyczna S.A. (the ‘Company’) located in Warsaw at Mysia 2 Street
  as of 30 June 2018, including the consolidated statement of financial position as at 30 June
  2018, the consolidated statement of comprehensive income, the consolidated statement
  of changes in equity, the consolidated statement of cash flow s for the period from 1 January
  2018 to 30 June 2018, general information, basis for preparation of financial statements
  and other explanatory information, and other explanatory notes (the ‘interim condensed
  consolidated financial statements’) .
  The Company’s Management is responsible for the preparation and presentation
  of the accompanying interim condensed consolidated financial statements in accordance
  with the requirements of International Accounting Standard 34 Interim Financial Reporting
  as adop ted by the European Union .
  Our responsibility is to express a conclusion on the accompanying interim condensed
  consolidated financial statements based on our review.
  Scope of review
  We conducte d our review in accordance with National Review Standard 2410 in the wording
  of the International Standard on Review Engagements 2410 Review of Interim Financial
  Information Performed by the Independent Auditor of the Entity (‘standard’), adopted
  by the resolution no. 2041/37a/2018 of the National Council of Statutory Auditors
  of 5 March 2018. A review of interim fi nancial information consists of making inquiries,
  primarily of persons responsible for financial and accounting m atters, applying analytical
  and other review procedures.
  A review is substantially less in scope than an aud it conducted in accordance with National
  Auditing Standards in the wording of the Internationa l Auditing Standards adopted
  by the resolution no. 2041/37a/2018 of the National Council of Statutory Auditors
  of 5 March 2018 and conse quently does not enable us to obtain assurance that we would
  become aware of all significant matters that might be identified in an audit. Ac cordingly,
  we do not express an audit opinion.

  Translation of auditor ’s report originally issued in Polish
  2/2
  Conclusion
  Based on our review, nothing has come to our attention that causes us to believe that
  the accompanying interim condensed consolidated financial statements are not prepared ,
  in all material respects , in accordance with the requirements of International Accounting
  Standard 34 Interim Financial Reporting as adopted by the European Union.
  Warsaw, 7 August 20 18  Key Certified Auditor


  /s/


  Artur Żwak (
  certified auditoz (
  no in the register: 9894 (
  (
  on behalf of (
  Ernst & Young Audyt Polska( (
  spółka z (ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. (
  Rondo ONZ 1, 00 -124 Warsaw (
  no on audit firms list: 130 (
  (
  (


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
 • Załącznik nr: 8

  Pobierz plik
 • Załącznik nr: 9

  Pobierz plik
  Translation of auditor ’s report originally issued in Polish


  Independent Auditor’s Report
  on revi ew of interim condensed financial statements  To the Shareholders and Supervisory Board of PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

  Introduction
  We have reviewed the accompanying interim condensed financial statements of PGE Polska
  Grupa Energetyczna S.A. (the ‘Company’) with registered office l ocated in Warsaw at Mysia
  2 Street as of 30 June 2018, including the separate statement of financial position
  as at 30 June 2018, the separate statement of comprehensive income, the separate
  statement of changes in equity, the separate statement of cash flows for the period from
  1 January 2018 to 30 June 2018 and other explanatory notes (the ‘interim condensed
  financial statements’) .
  The Company’s Management is responsible for the preparation and presentation
  of the accompanying interim condensed financial statements in accordance with
  the requirements of International Accounting Standard 34 Interim Financial Reporting
  as adopted by the European Union .
  Our responsibility is to express a conclusion on the accompanying interim condensed
  financial statements based on our review.
  Scope of review
  We conducted our review in accordance with National Review Standard 2410 in the wording
  of the International Standard on Review Engagements 2410 Review of Interim Fin ancial
  Information Performed by the Independent Auditor of the Entity (‘standard’), adopte d
  by the resolution no. 2041/37a/2018 of the National Council of Statutory Auditors
  of 5 March 2018. A review of interim fi nancial information consists of making inquiries,
  primarily of persons responsible for financial and accounting matters, applying ana lytical
  and other review procedures.
  A review is substantially less in scope than an audit conducted in accordance with National
  Audit ing Standards in the wording of the Internationa l Auditing Standards adopted
  by the resolution no. 20 41/37a/2018 of the Na tional Council of Statutory Auditors
  of 5 March 2018 and consequently does not enable us to obtain assurance that we would
  become aware of all significant matt ers that might be identified in an audit. Accordingly,
  we do not express an audit opinion.
  Translation of auditor ’s rep ort originally issued in Polish
  2/2
  Conclusion
  Based on our review, nothing has come to our attention that causes us to believe that
  the accompanying interim condensed financial statements are not prepared , in all material
  respects , in accordance with the requirements of International Accounting Standard 34
  Interim Financial Reporting as adopted by the European Union.


  Warsaw, 7 August 20 18  Key Certified Auditor

  /s/  Artur Żwak (
  certified auditoz (
  no in the register: 9894 (
  (
  on behalf of (
  Ernst & Young Audyt (Polska (
  (spółka z (ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. (
  Rondo ONZ 1, 00 -124 Warsaw (
  no on audit firms list: 130 (
  (
  (


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
 • Załącznik nr: 10

  Pobierz plik
 • Załącznik nr: 11

  Pobierz plik  Management Board’s report on activities of
  the Capital Group of
  PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.
  for the 6 -month period  ended June 30, 2018
  Management Board’s report on activities of the Capital Group of PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. for the 6-month period ended
  June 30, 201 8

  2 of 64
  Table of contents
  Description of activity of the Capital Group 5 1.
  Description of organisation 6 1.1.
  PGE Group’s strategy and its implementation 8 2.
  Strategy of the Capital Group 8 2.1.
  Implementation of key projects within the strategic obje ctives 9 2.2.
  Electricity market and regulatory and business environment 16 3.
  Macroeconomic environment 16 3.1.
  Regulatory environment 18 3.2.
  Supply markets 28 3.3.
  Results of PGE Capital Group 30 4.
  4.1. Key financial results of the PGE Capital Group 30
  Key operational figures of PGE Capital Group 34 4.2.
  Key financial results in the business segments 37 4.3.
  Risks and opportunities 49 5.
  Risk management 49 5.1.
  Risk factors and mitigating actions 50 5.2.
  Strategic risk 53 5.3.
  Significant events of the reporting period and subsequent events 54 6.
  Changes in the Management Board and Supervisory Board 54 6.1.
  Legal aspects 55 6.2.
  Information concerning proceedings in front of court, body appropriate for arbitration proceedings or in 6.3.
  front of public administration authorities 55
  Information about granting guarantees by the Company or its subsidiary 56 6.4.
  Information on issue, redemption and repayment of debt securities and other securities 57 6.5.
  Activities related to nuclear energy 57 6.6.
  Tender offer to subscribe for the sale of 100% shares of Polenergia S.A. 58 6.7.
  Transactions with related entities 59 6.8.
  Publication of financial forecasts 59 6.9.
  Information about shares and other securities 60 6.10.
  Statements of the Management Board 61 7.
  Approval of the Management Board’s Report 61 8.
  Glossary 62

  Management Board’s report on activities of the Capital Group of PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. for the 6-month period ended
  June 30, 201 8

  3 of 64
  Management Board’s report on activities of the Capital Group of PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. for the 6-month period ended
  June 30, 201 8

  4 of 64
  Management Board’s report on activities of the Capital Group of PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. for the 6-month period ended
  June 30, 201 8

  5 of 64
  Description of activity of the Capital Group 1.
  Capital Group of PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. (“PGE Capital Group”, the “Capital Group”, “PGE Group”, the
  “Group”) is the largest vertically integrated producer of electricity and heat in Poland. With a mix of own fuel sources,
  generation assets and distribution network, PGE Group provides a safe and reliable supply of electricity to more than
  five million households, businesses and institutions .
  The parent company of PGE Capita l Group is PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. (also “PGE S.A.”, “PGE”, the
  “Company ”, the “Issuer” ).
  PGE Group currently organizes its activities in five business segments :
   Conventional Generation
  Core business of the segment includes extraction of lignite , production of electricity and heat from conventional sources
  as well as transm ission and distribution of heat . The Conventional Generation segment includes PGE Energia Ciepła S.A.,
  which also trades in electricity .
   Renewables
  Core business of the segment includes electricity generation from renewable sources and in pumped -storage power
  plants .
   Supply
  Core business of the segment includes trading of electricity across the country, wholesale trading of electricity on
  domestic and international market, prov ision of services to companies from the PGE Group related to commercial
  management of generation capacities of the Group and electricity produced, as well as trading of CO 2 allowances and
  energy certificates and fuels .
   Distribution
  Core business of the segment includes supply of electricity to final off -takers though the grid and HV, MV and LV
  infrastructure .
   Other Operations
  Other operations include services, through the subsidiaries, to PGE Group, which includes organisation of capital raising
  projects and provision of IT, payroll & HR and transportation services. Its activities also include subsidiaries formed to
  prepare and implement a project to build a nuclear power plant , to manage investment funds and to invest in start -ups .


  Management Board’s report on activities of the Capital Group of PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. for the 6-month period ended
  June 30, 201 8


  6 of 64

  Description of organisation 1.1.
  Changes which occurred in the PGE Capital Group’s structure in the period from January 1, 2018 until the publication date of this report, are presented in note 1.3 to condensed
  interim consolidated financial statements and described below .
  Increase of the share capital of subsidiaries
  Entity Date of registration National Court Register (1) Share capital (2) Increase (3) Share capital after increase
  Comment
  Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Energia S.A.
  (previous name: PGE Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.)
  April 3, 2018 (1) PLN 6 250 000
  (2) PLN 18 000 000
  (3) PLN 24 250 000
  On November 28, 2017 the Extraordinary General Meeting of the company adopted a resolution on an increase of the company’s sh are capital. The increased capital was acquired by PGE S.A., in exchange for a cash contribution. PGE S.A. holds 100% of share ca pital.
  PGE Inwest 5 sp. z o.o., PGE Inwest 8 sp. z o.o., PGE Inwest 9 sp. z o.o., PGE Inwest 10 sp. z o.o., PGE Inwest 11 sp. z o.o., PGE Inwest 12 sp. z o.o. and PGE Inwest 14 sp. z o.o.
  PGE Inwest 5 sp. z o.o. – June 5, 2018,
  PGE Inwest 8 sp. z o.o. – May 22, 2018, PGE Inwest 9 sp. z o.o. – June 9, 2018, PGE Inwest 10 sp. z o.o. – May 28, 2018, PGE Inwest 11 sp. z o.o. – June 21, 2018, PGE Inwest 12 sp. z o.o. – May 21, 2018,
  PGE Inwest 14 sp. z o.o. – June 13, 2018
  (1) PLN 20 000
  (2) PLN 30 000
  (3) PLN 50 000
  On April 5, 2018 the Extraordinary Assemblies of Partners of the companies adopted resolutions on an increase of the company’ s share capital by PLN 30 000 in each case. The increased capital were acquired by PGE S.A. in exchange for cash contributions . PGE S.A. holds 100% of share capital of the companies .
  PGE Inwest 17 sp. z o.o., PGE Inwest 18 sp. z o.o. and PGE Inwest 19 sp. z o.o. PGE Inwest 17 sp. z o.o. – May 30, 2018, PGE Inwest 18 sp. z o.o. - May 30, 2018, PGE Inwest 19 sp. z o.o. – June 29 2018
  (1) PLN 10 000
  (2) PLN 30 000
  (3) PLN 40 000
  On April 5, 2018 the Extraordinary Assemblies of Partners of the companies adopted resolutions on an increase of the company’s share capital by PLN 30 000 in each case. The increased capital were acquired by PGE S.A. in exchange for cash contributions . PGE S.A. holds 100% of share capital of the companies .
  Acquisition or disposal of shares by the companies
  Shares of the entity Date of transaction/ registration in the National Court Register
  Number of acquired shares Comment
  ElectroMobility Poland S.A. (“ElectroMobility”) – acquisition by PGE S.A. of the share capital increase shares of ElectroMobility
  January 3, 2018/
  April 23, 2018 ElectroMobility’s share capital increase registered
  2 500 shares On January 3, 2018 the Extraordinary General Meeting of adopted resolution on a share capital increase by PLN 20 000 000 to PLN 30 000 000 by increasing the nominal value of existing shares. In exchange for a cash contribution, PGE S.A. took up increased nomin al value of 2 500 shares, the total nominal value of which i ncreased from PLN 2 500 000 to PLN 7 500 000. As a result of the share capital increase, PGE S.A.'s stake in ElectroMobility did not change (25% shareholding ).


  Management Board’s report on activities of the Capital Group of PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. for the 6-month period ended
  June 30, 201 8


  7 of 64

  Shares of the entity Date of transaction/ registration in the National Court Register
  Number of acquired shares Comment
  Polska Grupa Górnicza S.A. ( “PGG”) – acquisition by PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S .A. (“PGE GiEK”) of shares in the increased share capital of PGG
  January 31, 2018
  April 6, 2018 PGG’s share
  capital increase registered
  300 000 shares On January 31, 2018 the Extraordinary Assembly of Partners of PGG adopted resolution in the increase of the share capital by PLN 300 000 000 to PLN 3 916 718 200, through issue of new inscribed shares. PGE GiEK S.A. took up 300 000 shares with a nominal valu e of PLN 30 000 000, representing 0.8% in the increased share capital of PGG. Currently PGE GiEK holds a total of 6 000 000 shares with a nominal value of PLN 600 000 000 representing 15.32% in the share capital of PGG.
  PGE Energia Ciepła S.A. - acquisition of shares by PGE S.A. (reverse squeeze -out procedure and squeeze out procedure)
  March 7, 2018 and May 7, 2018 (reverse squeeze out)
  May 18, 2018 (squeeze out )
  342 728 shares On March 7, 2018 and May 7, 2018 PGE S.A. acquired respectively 3 285 and 2 970 shares of PGE Energia Ciepła S.A., through reverse squeeze -out procedure, pursuant to art. 418 1 of the Polish Commercial Companies Code. On May 18, 2018 PGE S.A. acquired 336 473 shares of PGE Energia Ciepła S.A., through squeeze -out procedure , pursuant to art. 418 of the Polish Commercial Companies Code . As a result of the above transa ctions, c urrently PGE S.A. holds shares representing 100 % in the share capital of PGE EC.
  Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja S.A. ( “Kogeneracja S.A. ”) - acquisition of shares by PGE EC (as a result of tender offer)
  March 14, 2018 1 202 172 shares PGE EC acquired 1 202 172 shares of Kogeneracja S.A. (acquisition was a consequence of the tender offer due to exceeding 33% of total votes, pursuant to art. 73 Act of July 29, 2005 on public offering, conditions governing the introduction of financial instru ments to organised trading, and public compa nies). Currently PGE EC holds directly 3 845 041 shares of the company with a nominal value of PLN 19 225 205, representing 25.81% in the share capital of Kogeneracja S.A. In addition, PGE EC, through one -man subsidiary Investment III B.V., holds indirectl y 4 807 132 shares with a nominal value of PLN 24 035 660, representing 32.26% in the share capital of Kogeneracja S.A.
  Mergers
  Acquiring company /acquired company Date of transaction/
  registration in the
  National Court Register
  Comment
  ELTUR - SERWIS sp. z o.o. - acquiring company TOP SERWIS sp. z o.o. - acquired company
  February 26, 2018
  April 12, 2018 merger registered in the National Court Register
  On February 26, 2018 the Extraordinary Assembly of Partners of ELTUR - SERWIS sp. z o.o. (acquiring company) and TOP SERWIS sp. z o.o. (acquired company) adopted resolutions on merger of the companies in mode of art. 492 § 1 p. 1 of the Polish Commercial Companies Code (merger through acquisition ), ), through transfe rring of all assets of the acquired company to the acquiring company in exchange for the shares , which the acquiring company allotted to PGE S.A. as a sole shareholder of the acquired company . The share capital of the acquiring company was increased by PLN 50 000, i.e. from PLN 34 824 500 to PLN 34 874 500.
  PGE Energia Odnawialna S.A. - acquiring company PGE Energia Natury PEW sp. z o.o. - acquired company
  March 27 and 29, 2018
  May 2, 2018 merger registered in the National Court Register
  The Extraordinary General Meeting of PGE Energia Odnawialna S.A. (acquiring company) and the Extraordinary Assembly of Partners of PGE Energia Natury PEW sp. z o.o. (acquired company) on – respectively – March 29, 2018 and March 27, 2018 adopted resolution s on merger of the companies in mode of art. 492 § 1 p. 1 of the Polish Commercial Companies Code (merger through acquisition), through transferring of all assets of the acquired company to the acquiring company without issue of new shares in exchange for the shares in the share capital of the a cquired c ompany , pursuant to art. 516 of the Polish Commercial Companies Code and dissolution of the acquired company without its liquidation. PGE Energia Odnawialna S.A. was the sole shareholder of PGE Energia Natur y PEW sp. z o.o.
  Additional equity contributions
  Entity Date of transaction Comment
  PGE KLASTER sp. z o.o. March 29 and 30, 2018 On March 29, 2018 the Extraordinary Assembly of Partners of PGE KLASTER sp. z o.o. adopted resolution on obligation of the sole shareholder i.e. PGE Energia Odnawialna S.A., to supplementary payment to the shares, in the meaning of art. 177 of the Polish Commercial Companies Code , in total amount of PLN 2 000 000, i.e. PLN 2 000 for each share of PGE KLASTER sp. z o.o. entitled to PGE Energia Odnawialna S.A., by March 30, 2018. In accordance with the above resolution , additional equity contributions were paid on March 30 , 2018.


  Management Board’s report on activities of the Capital Group of PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. for the 6-month period ended
  June 30, 201 8


  8 of 64

  PGE Group’s strategy and its implementation 2.
  Strategy of the Capital Group 2.1.
  PGE Group's strategy update by 2020 was approved by the Supervisory Board on September 6, 2016. The strategy seeks
  to adapting the Group’s activities to the changing environment, addresses threats and opportunities connected with,
  among others, volatility of fuel prices, climate policy directions, market model evolution and new technology
  development .
  Mission, vision and overall objectives
  PGE's mission is to ensure security and growth based on reliability of supply, technical excellence, modern services and
  partnership relationships. Increase its value for shareholder s and the key role in ensuring Po land's energy security are
  the overall objective s which PGE Group is constantly realising .
  Diagram : Redefining PGE Group’s mission .  PGE Group’s vision determines our target position in four areas :
  Management Board’s report on activities of the Capital Group of PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. for the 6-month period ended
  June 30, 201 8


  9 of 64

  Implementation of key projects within the strategic objectives 2.2.
  2016 – 2018 2018 +

   Continuation of flagship Investments in
  Opole and Turów
   Launch of preparatory phase for
  construction of 2 new gas -fired unit s at
  Dolna Odra power plant
   Closing of transaction to acquire EDF
  Polska’s assets: strengthening the top
  position on the power market and securing
  the position of largest supplier of district
  heating
   Adoption of PGE Group’s District Heating
  Strategy .
   Approval of “De -merger plan for PGE
  Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna
  S.A. ” in order to transfer six of PGE GiEK’s
  branches to PGE EC .
   Optimisation of generation portfolio in
  terms of participation in the capacity
  market .
   Construction of 1 000 MWe of new
  cogeneration capacities .
   Establishment of specialised business line
  integra ting activities in the district heating
  area – PGE Energia Ciepła S.A.
   Increase of low -emission fuels’ share in the
  district heating segment to 50% .
   Launch of 1 045 MW offshore wind farm,
  with potential to expand the project by
  additional 1 500 MW .
   Increase of exposure to the diffuse source
  segment .
   Optimal adaptation of power plants and
  CHP plants to new industrial emission
  standards BAT .
   Modernisation of local district heating
  systems and construction of new
  cogeneration sources as part of a
  progra mme combating household -
  originated emissions .


   Connection process simplified and
  shortened to 7 months .
   Launch of Telephone Reporting Centre,
  which is active throughout PGE
  Dystrybucja’s entire area, handling the
  emergency line 991 .
   Launched innovative system for detecting
  and isolating short -circuit incidents on
  overhead MV lines .
   Implemented innovative metering system at
  Białystok branch and Łódź branch .
   Adaptation of distribution network to new
  sources – 8 251 micro -installations
  connected in 2017 alone .
   Construction and modernisation of HV line
  and HV and MV transformer stations .
   Customer satisfaction indicators and
  credibility assessments at very high level .
   Retention of low client migration rate in
  mass segment .
   Expanded retail product offering .
   Launch of PGE’s trading platform e-Shop .
   Launched new sales and customer service
  channels (mobile electronic customer
  service office, chatbot ).
   Sale of electricity in the Warsaw area under
  the LUMI brand .
   Increase of share of managed district
  heating netw orks at PGE Energia Ciepła
  S.A. locations to 2/3
   Increase of the Group’s potential through
  mergers and acquisitions in the district
  heating area .
   Further improvement in supply reliability
  and reduction in SAIDI and SAIFI by 56%
  between 2015 and 2020 .
   Devel opment of integrated and automated
  system for managing LV distribution
  network infrastructure cooperating with
  diffuse energy sources and accumulators
  installed at prosumer installations .
   Construction of system for automatic
  reconfiguration of LV grid to i mprove the
  quality of distribution services in normal
  and emergency work mode .
   Development of autonomous mechanisms
  for reducing the effects of LV line failures .


  Management Board’s report on activities of the Capital Group of PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. for the 6-month period ended
  June 30, 201 8


  10 of 64

  2016 – 2018 2018 +

   Reduction in PGE Group’s controllable costs .
   Standardisation and optimisation of support
  functions across entire PGE Group .
   Start of implementation of integrated
  management system for production assets .
   Implementation of projects resulting from
  human capital management strategy.

   Reduction of controllable costs by PLN 500
  million compared to 2 016 .
   In the district heating segment, reduction
  of repair expenses by 10% (by 2023,
  compared to 2017 ).
   Additional annual EBITDA resulting from
  implementing the District Heating Strategy
  estimated at approx. PLN 1 billion by 2030 .
   Retention of competitiveness of lignite
  mining .
   Increase in efficiency of combustion by -
  product management .


   Launch of specialised CVC fund by PGE
  Ventures sp. z o.o. (“PGE Ventures”) for
  equity investments in promising startups .
   Formation of PGE Nowa Energia sp. z o.o.
  (“PGE Nowa Energia”) for incubation and
  acceleration of earliest -stage projects .
   Agreement on establishment of two energy
  clusters .
   Launch of public fast charging stations for
  electric cars in several Polish cities as part of
  a pilot programme for the development and
  management of infrastructure for an
  electromobility system .
   Construction of photovoltaics laboratory
  and start of experi mental station .
   PLN 400 million until 2020 intended for
  research, development and innovations,
  half of which from external sources .
   Development of energy efficiency
  activities .
   Development and commercialisation of
  new technologies to introduce to the
  marke t modern and comprehensive client
  offering, covering photovoltaics,
  electromobility, intelligent home solutions
  (the Smart Energy project), natural gas and
  demand side response .
   Sale of charging services and short -term
  rentals of electric cars for clients (e-
  carsharing).  Management Board’s report on activities of the Capital Group of PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. for the 6-month period ended
  June 30, 201 8


  11 of 64

  Key projects in H1 2018
  Development
  investments
  Construction of new units in Opole power plant
  ● aim of the project: construction of two power units of 900 MW each
  ● budget: approx. PLN 11 billion (net, without costs of financing)
  ● capital expenditures incurred so far: approx. PLN 8.6 billion
  ● fuel : hard coal
  ● net efficiency : 45.5%
  ● contractor J syndicate of companies: Rafako, Polimex -Mostostal and Mostostal Warszawa with
  co-operation of GE as Project manager on behalf of the syndicate

  ● commissioning according to the binding agreement with the General Contractor: unit 5 – July
  31, 2018; unit 6 – March 31, 2019 wherein commissioning dates declared by the General Co n-
  tractor are: May 31, 2019 for unit 5 and September 30, 2019 for unit 6 .

  ● status: as regardV unit 5 cold starW -up is progressing , preparations for a chemical cleaning of the
  boiler are under way ; assembly work on unit 6 and shared systems is on -going; c oal deliveries for the
  starW -up of both units are in progressH ; coal deliveries for the starW -up of both units are in progress ;
  overall project progress at the end of June 2018 was approx. 92%.
  Construction of new unit in Turów power plant
  ● aim of the project : construction of power unit with a capacity of 490 MW
  ● budget: approx. PLN 4 billion (net, without costs of financing)
  ● capital expenditures incurred so far: approx. PLN 1.8 billion
  ● fuel : lignite
  ● net efficiency : 43.1%
  ● contractor : syndicate of companies: MHPSE, Budimex and Tecnicas ReunidaV
  ● commissioning: H1 2020
  ● as regardV the unit's main equipment, assembly of the boiler's pressure part anT elements of a
  turboset is continueT H as is assembly of auxiliary systems, including a flue gaV desulphurisation
  system anT carb urisation system anT construction work on two electricity buildings: main (including
  control room) and electrostatic precipitator . Constru ction of a cooling tower shell was completed in
  the second quarter of 2018 . Construction of a coal -feed system and technological feed system is in
  progress as part of ancillary workV .
  Construction of a Thermal Processing Installation with Energy Recovery at Rzeszów CHP
  ● aim of the project : construction of a thermal processing installation with energy recovery at
  Rzeszów CHP with capacity of approx. 8 MWe in condensation (approx. 4.6 MWe + 16.5 MWt in
  co-generation )
  ● budget: approx. PLN 293 million ( net, without costs of financing )
  ● capital expenditures incurred so far: approx. PLN 218 million
  ● fuel: municipal waste
  ● boiler’s efficiency: 86%
  ● contractor: syndicate of TM.E. S.p.A. Termomeccanica Ecologia and Astaldi S.p.A.
  ● according to the binding agreement, investment should be commission ed in June 2018 . the The
  General Contractor asked for a deadline extension for this investment. The parties began talks
  intended to define a new deadline for the investment, as short as possible. A delay of several weeks
  is expected .
  ● status: the installation’s hot start -up began and first waste was incinerated in the boiler; finishing
  works are on -going in buildings as well as works related to land management .

  Management Board’s report on activities of the Capital Group of PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. for the 6-month period ended
  June 30, 201 8


  12 of 64

  Modernisation and
  replacement
  projects
  Comprehensive reconstruction and modernisation of units no. 1 -3 at Turów power plant
  ● aim of the project : Adaptation to future BAT conclusions requirements regarding permissible
  emissions of SO 2, NO x and particulate, increase of availability and efficiency, as well as expansion of
  each turboset’s nominal capacity by approx. 15 MWe
  ● status: unit 2 was synchronised with the National Power System on June 16, 2018. The unit is
  currently in regulatory operation. Unit 2 is planned to be commissioned in October 2018. Work on
  disassembly of combustion chamber lining at boiler 1, modernisation of turbo -set and assembly of
  electrical system as well as control and metering equipment and automatics for unit 1 .
  ● budget: PLN 0.8 billion (net, without costs of financing )
  ● fuel: lignite
  ● completion: 2020

  Change in technology of furnace waste storage for units 1 -12 – Bełchatów power plant and
  construction of installation to transport ash; production and transport of sludge from unit 14
  in Bełchatów power plant

  ● aim of the project : to provide the capability for storage of furnace waste produced during the
  operation of units 1-12 of Bełchatów power plant until exhaustion of lignite resourceV . In the
  course of the project, the requirement to fit out unit 14 with new technology for the transport
  and storage of combustion waste was identified .
  ● statusJ works related to filling in and securing the “Zwałowisko” and “Lubień” storage sites continue,
  as do works related W o construction of i nstallations for unit 14 . StarW -up of specific systems related to
  the generation and pumping of suspension from reservoirs 1 and 2 and starW -up wo rk on ash
  transport system and shipping station . Commissioning of installations is planned at the end of
  August 2018 .
  ● budget for units 1 -12: ca. PLN 450 million (net, without costs of financing )
  ● budget for unit 14: ca. PLN 90 million (net, without costs of financing )
  ● comp letion : 2018
  Modernisation of the Pomorzany power plant

  ● aim of the project : Reduction of NO x and SO 2 emissions from Benson OP -206 boilers to a level
  allowing to meet the requirements of future BAT conclusions as well as to ensure that the plant
  remains in operation until about 2040

  ● status : SCR installation for unit A was handed over for use; assembly of SCR reactor at unit B is also
  nearly finisheT .
  As regards flue gas desulphurisation system: assembly of building steel structure and reactors for
  boilers A and B is in progress. Foundations for pipelines are almost finished. At the same time, work
  is c ontinuing on an ash distribution station .
  ● budget: ca. PLN 213 million ( net, without costs of financing )
  ● fuel: hard coal
  ● completion : SCR – 2018 (unit A/B), FGD – 2019

  Construction of flue gas denitrification installation and flue -gas desulphurisation for OP -230 boilers
  no. 3 and 4 in Bydgoszcz CHPs

  ● aim o f the project: Reduction of NO x and SO 2 emissions from boilers no. 3 and 4 to a level allowing
  for further use
  ● statusJ As regards flue gas desulphurisation system: assembly work is on -going, together with
  deliveries of the installation’s elements . The reactor and bag filter structure were assembled.
  Construction of supporting structures and deliveries of sorbent management system elements are in
  progress .
  As regards deNO x: construction work on foundations for flue gas ventilators were completed;
  technical building was built – shell construction; construction of supporting structure for SCR reactors
  at boilers 3 and 4. Assembly of flue gas ventilators and reagent management V ystem is in progress .
  ● budget : for deNO x project: PLN 48 million (net, without costs of financing ); for FGD project: PLN 45
  million (net, without costs of financing)
  ● fuel: hard coal
  ● completion: 2018  Management Board’s report on activities of the Capital Group of PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. for the 6-month period ended
  June 30, 201 8


  13 of 64

  Construction of flue gas denitrogenation system for six OP -650 boilers at Rybnik power plant
  ● project objective: construct ion of flue gas denitrogenation unit to ensure compliance with IED
  Directive requirements
  ● budgetJ PLN 259 million (netH withouW financing costs)
  ● expenditures so far: PLN 216 million (netH withouW financing costs)
  ● contractors: SCR – Consortium Strabag sp. z o.o. anT Strabag Energy Technologies GmbHH SNCR –
  Energotechnika – Energorozruc U S.A.H PM – Energotechnika – EnergorozrucU S.A.
  ● completionJ December 2018
  ● statusJ progress at approx. 90%. Still left to do is SNCR at boiler 5 as well as optimisation anT
  warranty -relateT measurements on boilerV 3 anT 5.
  Construction of flue gas denitrogenation units at CHP plants in: Kraków, Wrocław, Gdańsk, Gdynia
  ● project objective: construct flue gas denitrogenation unit to ensure compliance with IED Directive
  requirements
  ● budgetJ PLN 545 million (netH withouW financing costs)
  ● expenditures so far: PLN 488 million (netH withouW financing costs)
  ● contractorV : General Electric; Fortum -ZRE; Fortum Mehldau; SBB Energy; Fortum -Instal
  ● completion : December 2018
  ● statusJ progress at approx. 92%. Still left to complete anT optimise are SNCR installationV in Gdańsk,
  Kraków anT Gdynia .
  Project of network
  losses reduction
  ● aim of the project: reduction of electricity procurement costs for balancing differences
  ● activities undertaken (multi -year project) J
   replacement of HV/MV, MV/LV transformers with low -loss units , adaptation of transformers’
  output to power consumption;
   grid conversion and modernisation: construction of HV/MV and MV/LV stations, increase of
  cable cross -sections for HV, MV and LV lines, reduction of MV and LV lines;
   maintenance of optimal grid workload, elimination of adverse energy transit i n HV lines,
  optimisation of MV line partitions;
   reduction of load asymmetries in LV lines .
  ● the results of the project : lowering of the balancing difference in 2017 to 5.37% (in 2016 it amounted
  to 5.77%); volume of balancing difference in 2017 was by 5% lower than in 2016 with the simultaneous
  increase of volumes of energy delivered to off -takers by 3% in that period . The balancing difference in
  period July 2017 – June 2018 amounted to 5.21%.
  ● activities initiated in H1 2018 : project assumptions for 2018 -2022 were updated in March 2018;
  activities aimed at reducing balancing differences at PGE Dystrybucja S.A. are to be continued, the
  tasks assumed in the project are being carried out on an ongoing basis .
  Strategic Research and Development and New Business Areas (“SOBiR+NB”), within which the Group intends to carry out
  R&D and innovation projects concerning, among others, the supply of new products or services. The SOBiR+NB areas are
  aligned with the Group’s most important challenges and are identif ied for each element of the value chain (see the graph
  below ).  Management Board’s report on activities of the Capital Group of PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. for the 6-month period ended
  June 30, 201 8


  14 of 64


  In connection with an Update of the Group’s Strategy until 2020 being introduced in the third quarter of 2016, works have
  progressed on updating the Development and Innovation Strategy that will place emphasis on challenges that most affect
  the Group, where R&D and innovation a re essential to the achievement of set business objectives. Particular attention will
  be paid to both dynamically developing segments such as electromobility or energy storage as well as ways of acquiring and
  developing initiatives such as new model s of management and implementation of innovations like acceleration and
  investing in an equity fund model in small businesses that develop technologies and products. A strateg ic option for PGE will
  be the design and development of specific technologies – which constitutes a large quality change in contrast to the
  previous model – an operator of technologies from other businesses, providers . An SPV named PGE Nowa Energia was
  formed to work with small businesses (start -ups) in the acceleration and project commercialisation (implementation of
  innovation solutions) formula. By working with start -up market stakeholders (small businesses, accelerators, other investors,
  government a gencies, etc.), the company is a competence centre, allowing PGE to effectively identify and develop
  technologies and products being part of and related to the power value chain . Moreover, PGE Nowa Energia is a company
  designated to build charging infrastr ucture for electric vehicles and develop the Group’s operations in the electromobility
  area .
  In order to facilitate the continued development of companies and obtainment of new solutions from the market (at the
  maturity stage later than acceleration), the PGE Ventures company was established, which serves the role of the corporate
  investment fund of PGE Capital Group . The purpose of the company is to invest PGE’s own funds and funds obtained via
  support tools – the public budget available through the Polis h Development Fund (PFR) and the National Research and
  Development Centre ( “NCBiR ”).
  Innovation
  PGE focuses on initiating and executing R&D projects that fall within the SOBiR+NB areas. In the first quarter of 201 8, several
  dozen projects were continued w ithin these areas .
  Key projects in H1 201 8
  Involvement in
  equity structures
  that support the
  development of
  new technologies
  and solutions as
  well as small
  businesses
  ● aim of the project: Introduction of a new model for developing and implementing new solutions,
  allowing to manage higher -risk undertakings whilst reducing time -to-market for new solutions
  (for own purposes or to sell to other entities)
  ● main activitieV J
   the first edition of PGE Ventures’ scouting programme was completed, with the first two
  investment agreements signed by PGE Ventures in January 2018
   3 fu rther investments were finalised, as a result of PGE Ventures ’ scouting program , durng
  which more than 120 companies from e nergy sector were analysed
   the acceleration activities conducted by the PGE Nowa Energia company have been
  commenced and rules of co -operation between the companies (PGE Nowa Energia and PGE
  Ventures) have been determined, providing for optimization and m aintenance of continuity at
  the next stages of development of small . Project acceleration applications are being accepted.
   activities related to the formation of an external investment fund named Energy Research
  Capital (“ERC”) were finalised under the Polish Research and Development Centre’s BRIdge
  Alfa 2017 programme. PGE Ventures will serve as investor and will have influen ce over the
  fund’s investment strategy. ERC will invest in innovative solutions for the energy industry,
  technologies from the IoT area and ICT technologies. ERC plans to invest in approx. 20
  carefully selected companies that are characterised by high inno vativeness .
  Electromobility ● aim of the project: promoting and developing electric transport in Poland and gaining by PGE
  Capital Group of experience and the competence necessary to serve the role of the operator
  of electrical cars charging infrastructure and of the supplier of electrical cars charging services
  ● main activities :
   concern individual transport – cars used for private and business purposeV
   PGE has been continuing a project launched in December 2016 in which a pilot run is being
  implemented that consists of the construction of infrastructure for an electromobility system
  in Łódź, where t he first rapid charging station in Łódź was launched and the next stations are
  expected to follow in the second half of 2018. Talks regarding cooperation in other locations
  are on -going .
  Management Board’s report on activities of the Capital Group of PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. for the 6-month period ended
  June 30, 201 8


  15 of 64

  Recy cling ● aim of the project: PGE Group is preparing to execute a project allowing to develop and implement
  a new technology for the recycling of lithium batteries, particularly those used in energy storage
  systems and to charge electric cars. This technology is intended to obtain stra tegic materials from
  used lithium batteries – cobalt, nickel and copper . The project directly supports the assumptions of
  the Ministry of Development concerning the transformation of the economy in the direction of
  closed -circuit economy, as well as the re quirements of the Polish legislation specifying the needs of
  collection and utilization of used batteries. The project has a business potential due to the
  anticipated growth in the world’s market of lithium batteries and the increase in the quantity of
  baW tery wastes connected with that, as well as increased demand of markets for products recycled
  from used batterieV .
  ● main activities: PGE S.A. has set up a consortium with RDLS sp. z o.o. (“RDLS”) , a spin -off company
  of the Warsaw University operating in the area of environmental research and biotechnology. The
  goal of the consortium is to produce a pilot recycling installation for lithium batteries and implement
  this technology in Poland . The project was recommended by NCBiR for co -financing from public
  funds of the Research Programme of the Power Sector (“PBSE ”). The consorW ium led by RDLS,
  received a consent for financing of the project from NCBiR fundV . In December 2017 the
  Management Board of PGE S.A. issued appro val for commencement of the project implementation
  phase and signing of an agreement on project funding between NCBiR and RDLS. The project
  implementation has commenced on December 29, 2017 – on that day the consortium leader s igned
  the agreement for finan cing of the projecW .


  Management Board’s report on activities of the Capital Group of PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. for the 6-month period ended
  June 30, 201 8


  16 of 64

  Electricity market and regulatory and business environment 3.
  Macroeconomic environment 3.1.
  PGE Group’s main operating area is Poland, and the domestic macroeconomic backdrop has a substantial impact on
  Group’s results. At the same time, the condition of Poland’s economy remains largely tied to the situation across the
  European Union and in global markets. The Group’s financial results are affected by both the situation in specific
  segments of the economy and the financial markets, w hich affect the terms of PGE Group’s debt financing .
  As a rule of thumb, there is a historical correlation between rising electricity demand and economic growth in Poland.
  Considering PGE Group’s position on the Polish power generation market, as well as its substantial share in the
  electricity sales and distribution market, changes in power and heat demand may have a significant impact on the
  Group’s results .
  In the first half of 201 8, gross electricity consumption went up 1.9% compared to analogical period of 2017. The
  increase was lower than in the first half of 2017 , when consumption went up 2. 3% compared to analogical period of
  2016 .
  Economic trends in the first half of 2018 remained positive in general . Data from Credit Agr icole shows that just in the
  second quarter of 2018 GDP grew by 4.9%, comparing to the same period last year. Growth was higher than in the second
  quarter of 2017, when it reached 4.2% y/y .
  Diagram: Seasonally adjusted GDP change vs. change in domestic gross electricity consumption .

  Source: Central Statistical Office of Poland , PSE S.A., GDP for Q2 2018 – estimate by Credit Agricole

  Economic growth and rising electricity consumption were accompanied by optimistic condition of Polish industry, which
  is responsible for approx. 45% of domestic electricity consumption. The Purchasing Managers’ Index (PMI) for industry
  reached 5 3.7 points on average in the first half of 2017, and 5 3.9 points on average in the first half of 2018. It means
  level above 50 po ints, above which the respondents expect the sector’s situation to improve. The positive result stems
  mainly from grow ing production, employment and consumption. The results of the Polish industrial sector should be
  further strengthened by the Eurozone, wh ose PMI for H1 2017 reached an average level of 56.3 points, and 56.9 points
  in the analogical period of 2018 .
  Diagram: Manufacturing PMI in Poland and Eurozone (in points ).

  Source : Markit Economics  Management Board’s report on activities of the Capital Group of PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. for the 6-month period ended
  June 30, 201 8


  17 of 64

  Positive development in the Polish economy is confirmed by dynamics in overall industrial production. In the first half of
  201 8, it went up by 6.2% y/y, compared to 5.7% in the first half of 201 7. The change resulted from increase in industrial
  production dynamics ( 6.4% y/y in the first half of 201 8 versus 6.2% in the first half of 201 7). Simultaneously, production in
  the whole energy sector increased by 8.4% y/y in the first half of 201 8 vs 5.3% in the first half of 201 7. The value of
  industrial manufactur ing depends on vo lumes of goods produced and prices. PPI in the first half of 2018 amounted to 1.4%
  y/y. CPI reading in the second quarter of 2018 amounted to 1.7% y/y .
  Table: Key economic indicators for Poland .
  Key economic indicators
  (% change y/ y)
  H1
  2018
  H1
  2017
  GDP 1 4.9 4.2
  CPI 2 1.7 1.8
  PPI 3 1.4 3.6
  Sold industrial production 3 6.2 5.7
  Sold production – manufacturing 3 6.4 6.2
  Sold production – energy 3 8.4 5.3
  Dynamics of domestic electricity consumption 4 1.9 2.3
  Gross domestic electricity consumption (TWh) 4 85.1 83.5
  EUR/PLN 5 4.22 4.27
  Source: 1 for Q2 2018 – forecast by Credit Agricole bank, for Q2 2017 - Central Statistical Office of Poland , 2 National Bank of Poland , quarterly data 3 Central Statistical Office of Poland , 4 PSE S.A., 5 National Bank of P oland .


  Management Board’s report on activities of the Capital Group of PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. for the 6-month period ended
  June 30, 201 8


  18 of 64

  Regulatory environment 3.2.
  Regulatory environment
  Domestic  Work on implementation of a capacity market, including implementing provisions for the Act on Capacity
  Market
   notification of the support mechanism established in the Act on Capacity Market to the European
  Commission (“EC”). EC issued a decision on February 7, 2018 .
   contemplated changes in system services in connection with the expected introduction of the capacity
  market in 2018
   on-going work on a new support mechanism for high -efficiency cogeneration. A draft bill on promoting
  electricity from high -efficiency cogeneration was referred for public consultations . The existing system, based
  on cogeneration certificates of origin, expires at the end of 2018
   matter of implementation of quality tariff in distribution, that will make regulated income dependant on
  SAIDI and SAIFI ratios and connection time, among others
   entry into force of ordinance of the Energy Minister of December 29, 2017, on detailed rules for establ ishing
  and calculating tariffs and settlements in trade in electricity, which introduced a tariff with lower prices and fee
  rates during off -peak hours (e.g. at night)
   update of the Act on Renewable Energy Sources (act of June 7, 2018), which designates a system for
  supporting the production of energy from renewable sources. This update includes, among other things, a
  change in which public aid is calculated and a change in auctions for support of new technology baskets. The
  update sets auction parameters f or renewables installations, including reference prices and quantities of
  energy from renewable sources that may be sold through auctions in 2018 .
   change in the level of the so called green obligation, i.e. the obligation to redeem certificates of origin
  confirming the origin of electricity produced from renewable energy sources in 2018 -2019 (regulation of the
  Minister of Energy of August 11, 2017 )
   entry into force of an update of the act on investment in wind farms. The bill includes a change in property tax
  rules for wind farms (only a part of an installation constituted the tax base) retroactively from January 1, 2018
  and prolongation of time for obtaining use permits to 5 years .
   work on a legislative package that is intended to transform linear economy t owards a circular economy .
   work on an update of the Act on waste. The draft includes numerous changes in waste management,
  including the obligation to establish collateral for each tonne of waste stored, reduction in waste storage
  time from three years to one year, on -site monitoring of landfills .
   entry into force of act on electromobility and alternative fuels on February 22, 2018
   work on a regulation regarding the technical requirements for charging stations and charging points
   entry into force of the Water Law of July 20, 2017, which introduces a system of fees for using water for energy
  purposes and publication of the ordinance of the Council of Ministers of December 22, 2017, on rates for water
  services, which specifies unit r ates for fees for using water for energy purposes
   adoption by the Council of Ministers of National Action Plan concerning energy efficiency for Poland 2017
   works on new Energy Policy of Poland until 2050
  International

  ● key climate -energy package regulations, setting out greenhouse gas emission reduction targets by 2030 and the
  package "Clean energy for all Europeans," which aims to implement on the legal side the concept of energy union.
  The following regulations will have a significant impact on the Polish energy sector, including PGE Group, after 2020 :
   Directive of the European Parliament and of the Council no. 2018/410 amending Directive 2003/87/EC (to
  enhance cost -effective emission reductions and low - carbon investments) and decision (EU) 201 5/1814,
  setting up in particular: the level of the linear reduction factor ("LRF") set at 2.2% annually from 2021;
  double increase in volume of allowances to be directed to the market stability reserve ("MSR") in 2019 -
  2023 from 12% to 24% of allowances bei ng traded and the introduction of cyclical removal of allowances
  from 2023 in a volume that will exceed the volume of allowances being the subject of auctions in the
  preceding year; Modernisation Fund, the size of which has been set at 2% of the total numb er of
  allowances after 2021, with a conditional possibility to increase its size to 2.5%; way of redistributing the
  Modernisation Fund's investment funds, with a simple decision path for select project categories
  (including renewables and grids) and receip t of a recommendation from the investment committee if


  Management Board’s report on activities of the Capital Group of PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. for the 6-month period ended
  June 30, 201 8


  19 of 64

  support of coal investments is not possible; way of redistributing free allowances that does not interfere
  with obtaining support for pro -environment modernisations .
  After formal adoption of the act i n the first quarter of 2018, on March 19, 2018 the text of Directive was
  published in the UE Official Journal . In the first half of 2018, the European Commission began work on an
  implementing act that will set detailed rules for the Modernisation Fund and the Innovation Fund as well
  as on a delegated act concerning free allocation of allowances for industry and district heat producers . A
  potential decision by the European Commission on whether to issue guidelines for the application of art.
  10c (derogations ) will depend on the number of member states interested in using free -of-charge
  allocation of allowances for producers of electricity .
   COM (2016) 767 final - proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on the
  promotion of the use of energy from renewable sources ("RED II"), trilogues ended in mid -June 2018.
  According to the key conclusions, EU’s binding target will be a 32% share of renewables in final gross
  energy consumption in 2030, although no country targets were introduceT . Member state contributions
  to the EU target will be specified based on declarations made as part of the first integrated national plans
  for energy and climate .
   COM (2016) 861 final - proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on the
  internal market for electricity ("EMR "), which provides inter alia, regulation of capacity mechanisms
  (detailed proposal to introduce European assessment of capacity sufficiency and a standard for CO 2
  emissions for units participating in the capacity market at 550 g/kWh ). Moreover, the European
  Parliament is proposing stricter requirements for the introduction and maintenance of capacity markets
  and detailed provisions dedicated to the strategic reserv e. Negotiations regarding the final version of the
  Regulation will be led by the Austrian presidency, which began in July 2018 . The first trilogue, mainly
  organisational in nature, took place during the Bulgarian presidency on June 27, 2018 .
   COM (2016) 864 final – Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on
  common rules for the internal market in electricity (“EMD”), intended to create a new structure for the
  single energy market, including through introducing many prosumer sol utions and making the market
  more flexible. Negotiations concerning the Directive’s final version will be led by the Austrian presidency.
  The first trilogue, mainly organisational in nature, took place during the Bulgarian presidency on June 27,
  2018 .
   COM (2016) 759 final/2 - proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on the
  Governance of the Energy Union ("EU Governance "), which is intended to create a system for monitoring
  progress in energy union targets in cooperation with o ther member states and based on arrangements
  with the European Commission. Trilogues concerning EU Governance were finalised at the end of June
  2018. According to the key conclusions, an obligation for each member state to notify by the end of 2018
  the fir st integrated national plan for energy and climate, containing the declared national share of
  renewables in final energy consumption in 2030, which constitutes a contribution to the EU target. The
  European Commission will evaluate the drafts and subsequent ly approve the content of final plans and
  will monitor their performance. A trajectory for the development of renewables is envisioned, which
  assumes that it will be necessary to achieve reference points, i.e. 18% of the required growth will be
  achieved in 2022, 43% in 2025 and 65% in 2027. If the voluntarily declared national contributions are not
  sufficient to achieve the EU target, a formula to calculate a fair national contribution, expressed as a
  percentage, will be used .
   COM (2016) 761 final - propos al for a Directive of the European Parliament and of the Council amending
  Directive 2012/27/EU on energy efficiency ("EED "), including the way in which Poland may contribute to
  EU's energy efficiency improvement targets by 2030 . Trilogues concerning the EED directive were
  finalised at the end of June 2018. According to the key assumptions, a non -binding European target for
  energy efficiency increase by 32.5% from consumption forecasts created in 2007 will be introduced.
  Member states will separately declare possible energy consumption reductions and present their
  national contributions to the EU target. The annual savings in energy sold to end customers will reach
  0.8% .
  ● regulations related to the EU multiannual financial framework (“MFF” ): the European Commission
  presented in May and June 2018 the key assumptions for the EU multiannual financial framework for
  2021 -2027 and legislative act proposals. The Commission proposed an increase in funding for climate
  objectives from 20% as part of MFF for 2014 -2020 to 25% of the EU’s overall budget in 2021 -2027, which in
  absolute terms means an increase in expenditures on this objective from EUR 206 billion to EUR 320 billion.
  The catalogue of criteria based on which regional development and cohesio n funds will be awarded was
  expanded. Furthermore, these funds will not be available for investments in reducing emissions of units
  that fall under the EU ETS directive and investments in the generation, storage and combustion of fossil


  Management Board’s report on activities of the Capital Group of PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. for the 6-month period ended
  June 30, 201 8


  20 of 64

  fuels and the optio n to finance the construction of liquidation costs for nuclear power plants. The
  Commission did not propose to support transformation for countries and regions that are dependent on
  coal. However, it proposed a new source of the EU’s own resources: member states are to contribute to
  the EU’s new budget up to 30% of revenue from the sale of emission allowances allocated pursuant to art.
  10 sec. 2 letter A of EU ETS and up to 30% of the market equivalent of allowances that may not be
  allocated for free to ele ctricity producers under art. 10c of EU ETS. Entitlements under the Modernisation
  Fund and the Innovation Fund as well as entitles from the solidarity pool for less wealthy countries will be
  excluded from having to contribute to this new source .
  ● Regulations concerning funding for sustainable economic growth: the European Commission presented in
  March 2018 a plan of action of the financing of sustainable economic growth and in May 2018 proposals
  for the first legislative acts concerning this issue. The Commission estimates that in order to reach the
  energy and climate targets by 2030, EUR 180 billion in investment across the entire European Union is
  needed annually. The Commission proposed to involve the private sector to reach the aforementioned
  targets by providing funding for sustainable investments. The presented legislative act proposals contain
  criteria based on which economic activity will be evaluated in order to check whether it is sustainable in
  terms of the environment. This will include a ctivities aimed at eliminating anthropogenic greenhouse gas
  emissions, including from sources based on fossil fuels. Information obligations for institutional participants
  in financial markets is also proposed, as it related to the way in which risk concer ning sustainable
  development is taken into account in investment decision -making processes or in the process of financial
  advisory as well as reference indicators that take into account CO 2 emissions .
  ● regulations related to emission reduction as part of the environmental policy, including J
   The European Commission on July 31, 2017, adopted Commission Implementing Decision (EU)
  2017/1442 of 31 July 2017 establishing best available techniques (BAT) conclusions, under Directive
  2010/75/EU of the European Parl iament and of the Council, for large combustion plants ("BAT
  conclusions for LCP"), which was published in the EU Journal on August 17, 2017. The deadline for
  adapting installations is four years from the publication date, i.e. August 17, 2021. The Polish
  government filed a complaint regarding this decision with the EU Court of Justice, an appeal against the
  legal act itself, filed by Eurocoal, is being examined in parallel .
  Management Board’s report on activities of the Capital Group of PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. for the 6-month period ended
  June 30, 201 8


  21 of 64

  Electricity prices 3.2.1.
  Domestic market - Prices
  Day -ahead market
  In the first half of 2018, the average price of electricity on the Day Ahead Market was PLN 197 /MWh and was 30% higher
  than the average price (PLN 151/MWh) in the same period last year. The growth in energy prices on the spot market is
  related to growth in the price of CO 2 emission allowances, among other things. The EUA December 2018 instrument was
  priced at an average of EUR 12.6/t in the first half of 2018, meaning 152% growth y/y. The growth in energy prices was also
  driven by higher fuel costs. The ave rage level of the Polish Industry Coal Market Index (PSCMI1) in the period January -May
  2018 was PLN 10.6/GJ, i.e. 18% higher than in the same period last year (PLN 9.0/GJ). An additional factor having impact on
  electricity price growth was a decline in the volume of wind -based production, which in the first half of 2018 reached
  6.2 TWh and was 9% lower y/y .

  Chart: Monthly prices and price volatility at the day ahead market in 2017 –2018 (TGE) *

  * average monthly price of IRDN index calculated on the base of hourly quotations (fixing), weighted by the trading volume

  Forward market
  The average price for BASE_Y -19 contracts in the first half of 2018 reached PLN 198/MWh, while in the same period of last
  year price of BASE_Y -18 was PLN 162/MWh on average (+23% y/y). Trading volume for BASE_Y -19 in the first half of 2018
  was 47.3 TWh – this is 173% higher than the BASE_Y -18 trading volume in the first half of 2017 which reached 17.0 TWh.
  The increased trading volume is a result of the power exchange obligation . In 2017 minimum of 15% of electricity sales was
  required to be traded on TGE market. As from January 18, 2018 the power exchange obligation for all energy groups in
  Poland was raised to 30% . The average price for PEAK5_Y -19 contracts in the first half of 2018 was PLN 259/MWh and was
  24% higher than the analogical contract PEAK5_Y -18 quoted in the first half of 2017. PEAK5_Y -19 trading volume in the first
  half of 2018 amounted to 2.0 TWh – this is by 22% higher than the trading volume of PEAK5_Y -18 in the first half of 2017 .  151
  164
  197
  0
  1
  2
  3
  4
  5
  100
  120
  140
  160
  180
  200
  220
  240
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6
  2017 2018
  TWh

  PLN/MWh

  Volume - fixing (right axis)
  Day-Ahead Market (left axis)
  semiannual average


  Management Board’s report on activities of the Capital Group of PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. for the 6-month period ended
  June 30, 201 8


  22 of 64

  Char t: Monthly prices and price volatility on the forward market in 2017 –2018 (TGE )*.

  * monthly average index level for forward contracts for the next year (Y+1), baseload and peak, calculation based on hourly quo tations, weighted by the trading volume .

  International market
  Wholesale market (comparison of day -ahead markets )
  In the first half of 2018, average energy prices in neighbouring countries were lower than in Poland: in Germany by PLN
  46/MWh, in the Czech Republic by PLN 41/MW h, in Sweden by PLN 29/MWh. The electricity generation structure in Poland,
  compared to German y, Sweden and the Czech Republic, is more dependent on coal -based conventional energy therefore
  dynamic growth in the price of CO 2 emission allowances and a rising cost of coal fuel had a larger impact on energy price
  growth in Poland than in countries with a generation mix, more based on renewable sources and nuclear power. The
  differences in prices were reflected in cross -border tr ade exchange volumes .
  162
  171
  198
  209
  218
  259
  140
  160
  180
  200
  220
  240
  260
  280
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6
  2017 2018
  PLN/MWh

  Base_Y+1
  Peak_Y+1
  Base_Y+1 semiannual average
  Peak_Y+1 semiannual average


  Management Board’s report on activities of the Capital Group of PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. for the 6-month period ended
  June 30, 201 8


  23 of 64

  Chart: Comparison of average electricity prices on Polish market and on selected European markets in the first half of 2018
  (prices in PLN/MWh, average exchange rate EUR/PLN 4. 22).

  Source : TGE, EEX, EPEX, Nordpool, OTE a.s., PXE

  International trading
  Chart: Monthly imports, exports and cross -border exchange balance in 2017 -2018 (in GWh) .

  Source: own work based on PSE S.A. data .
  In the first half of 2018, Poland was a net importer of electricity: the foreign trade balance was 3.7 TWh (import of 4.5 TWh,
  export of 0.8 TWh). In the same period last year, import and export were close to equal (import of 3.2 TWh, export of 2.0
  TWh) . The excess of import over export continues since March 2017. The largest y/y change was the reversal of trade
  exchange with Germany and the Czech Republic. In the first half of 2017, net export to these two countries reached 1.0
  TWh, while in the first half of 2018 net import was 0.9 TWh – this was mainly caused by a general increase in the import
  -800
  -600
  -400
  -200
  0
  200
  400
  600
  800
  1000
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6
  2017 2018
  GWh

  Import Export Balance


  Management Board’s report on activities of the Capital Group of PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. for the 6-month period ended
  June 30, 201 8


  24 of 64

  balance in y/y terms. Sweden, Lithuania and Ukraine remained the sources of net import in the first half of 2018, with the
  volume of exchange with these countries b eing similar to that recorded in the base period.
  Diagram: Geographical structure of commercial exchange in the first half of 2018 (GWh ).

  Source: own work based on PSE S.A. data .
  Retail market
  The diversity of electricity prices for retail customers in the European Union depends not only on the level of the wholesale
  prices of electricity. The fiscal system, regulation mechanisms and support schemes in particular countries all have significant
  impact on the final price of electricity. In Poland in the second half of 2017, an additional burden for individual customers
  accounted for approx. 35% of the electricity price and in comparison to EU average of 31% . In Denmark and Germany the
  proportion of additional charges in the price of electricity exceeded 50% .
  Chart: Comparison of average prices for individual customers in selected EU countries in the second half of 2017 (prices in
  PLN/MWh).

  Source: own work based on Energy prices in the EU. Eurostat, the statistical office of the European Union. EUR/PLN 4.24 .


  Management Board’s report on activities of the Capital Group of PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. for the 6-month period ended
  June 30, 201 8


  25 of 64

  Diagram: The share of additional charges in electricity prices for the individual customers in selected EU countries in the
  second hal f of 2017 (prices in PLN/MWh, calculated with average exchange rate EUR/PLN 4.2 4).

  Source: Eurostat
  Prices of certificates 3.2.2.
  In the second quarter of 201 8, the average price of green certificates (index OZEX_ A) reached PLN 74/MWh and was 164 %
  higher than in the same period of last year . The price growth was driven by both supply (14% y/y decline in wind generation
  in the second quarter of 2018) and demand factors (regulation of the Minister of Energy that increased an obligation to
  redeem green certificates from 15.4% in 2017 to 17.5% in 2018 and to 18.5% in 2019) . The average price of yellow
  certificates in the second quarter of 2018 reached PLN 113/MWh and was 5% lower than in the same period last year. The
  decline resulted from a higher supply of energy produced in gas -fired cogeneration sources and a reduction of the substitute
  fee from PLN 120/MWh in 2017 to PLN 115/MWh in 2018. The obligation to redeem yellow certificates increased to 8% in
  2018, compared to 7% in 2017 .
  Chart: Average quarterly pri ces of certificates .


  Source: Own work based on TGE quotations. The yellow certificates prices presented on the chart are weighted average blended price – for products
  PMGM -16, PMGM -17, PMGM -18
  586
  391
  553 451 441 516 403 355 403 379 329
  706
  885
  292
  227 230 114 212 256 156 102 140
  -
  200
  400
  600
  800
  1 000
  1 200
  1 400
  Germany Denmark Sweden Finland Latvia Czech
  Republic
  Poland Slovakia Estonia Hungary Lithuania
  PLN/MWh

  Sale price and distribution cost
  Taxes and fees


  Management Board’s report on activities of the Capital Group of PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. for the 6-month period ended
  June 30, 201 8


  26 of 64

  Prices of CO2 emission rights 3.2.3.
  EUA (European Union Allowances) prices are one of the key factors determining wholesale energy prices and PGE Group’s
  financial results. Installations emitting CO 2 in the process of electricity or heat production bear the expenses for purchasing
  EUA allowances to cover the deficit (i.e. the difference between CO 2 emissions at PGE Group’s generating units and the free -
  of-charge allowances received under derogation in accordance with the National Investment Plan ). In the first half of 2018,
  the weighted average p rice of EUA DEC 18 was EUR 12.58/t and was 152% higher than the average price for EUA DEC 17
  (EUR 5.00/t) in the same period last year. In the second quarter of 2018 alone, the weighted average price of EUA DEC 18
  was EUR 14.47/t, denoting a threefold incr ease in comparison to the EUR 4.78/t price for the EUA DEC 17 instrument
  recorded in the second quarter of 2017. The increase in CO 2 emission prices observed in the second half of 2018 is a result of
  market perception of the end of the EU ETS reform. In November 2017, in the course of a trilogue, an arrangement was
  made between the European Parliament, European Commission and European Council as to the final wording of Directive
  2003/87/EC and changes in the MSR decision. The amended content of the directive was published in the EU’s Official
  Journal at the beginning of March 2018. The key changes include: increase in linear indicator o f emission reduction from
  1.74% in 2013 -2020 to 2.2% annually from 2021, doubling the volume of allowances directed to MSR for 2019 -2023 from
  12% to 24% (allowances in trade), together with the introduction of their cyclical erasure from 2023 and the intro duction of
  dedicated “solidarity mechanisms” for the poorest member states (including Poland) – i.e. free allocation of allowances for
  producers of electricity and the Modernisation Fund, although with limited capabilities for their use in conventional ene rgy
  generation .
  Moreover, the Court of Justice, in a ruling of June 21, 2018 in case C -5/16, repealed Poland’s appeal of the MSR decision,
  making it possible to introduce further changes intended to strengthen reduction ambitions within the EU ETS system even
  before the end of the next settlement period. Further discussion about enhancing the reduction ambitions within the
  European Union should be expected to take place at the COP24 in Katowice, during which the European Commission is
  expected to present i n greater detail a preliminary version of the Road Map 2.0, together with specific proposals for the EU’s
  new reduction ambitions until 2050. At the same time, work is on -going on delegated and implementing acts for the
  directive recently adopted. New legi slative motions related to the revision of the EU ETS directive and the MSR decision
  should be expected once the new European Commission is appointed, which will take place in the second half of 2019 .
  Chart: Prices of CO 2 emission rights .

  Source: Bloomberg, own work

  5.00
  12 .58
  5.94
  0
  10
  20
  30
  40
  50
  60
  70
  80
  90
  100
  0
  2
  4
  6
  8
  10
  12
  14
  16
  18
  2017-01 2017-02 2017-03 2017-04 2017-05 2017-06 2017-07 2017-08 2017-09 2017-10 2017-11 2017-12 2018-01 2018-02 2018-03 2018-04 2018-05 2018-06
  volume (thousand tonnes)

  EUR

  Wolumen EUA_DEC (right axis)
  EUA_DEC (left axis)
  EUA_DEC H1 average
  EUA_DEC annual average


  Management Board’s report on activities of the Capital Group of PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. for the 6-month period ended
  June 30, 201 8


  27 of 64

  Emission rights granted free of charge for years 2013 -2020 3.2.4.
  The Regulation of the Council of Ministers, that sets the allocation of allowances for particular units of electricity producers
  in period 2013 -2020, was adopted on Apr il 8, 2014. Analogically, allocations of allowances for heat producers were set by
  the Regulation of the Council of Ministers of March 31, 2014 .
  PGE’s installations accounts were credited with free allowances for heat for 2018 and energy for 2017, while free allowances
  for electricity for 2018 will be received by the Group by the end of April 2019, after verification of reports from investmen ts
  submitted to the National Investment Plan .
  At the same time, redemption of emission rights resulting from CO 2 emissions in 2017 was completed in April 2018 .
  Table: Emission of CO 2 from major Group installations in the first half of 2018 in comparison to allocation of CO 2
  emission rights for 2018 (in Mg ).
  Operator

  CO 2 emissions in H1 201 8* Allocation of CO 2 emission
  rights for 2018 **
  Bełchatów Power Plant 19 185 597 6 211 022
  Turów Power Plant 3 290 757 2 500 954
  Opole Power PlanW 3 646 230 1 437 267
  ZEDO *** 2 004 217 1 187 286
  Bydgoszcz CHPs 404 532 290 951
  Lublin Wrotków CHP 268 909 166 164
  Gorzów CHP 262 270 129 987
  Rzeszów CHP 166 456 78 433
  Kielce CHP 106 589 52 905
  Zgierz CHP 90 420 22 210
  TOTAL PGE GiEK S.A. 29 425 977 12 077 179

  Rybnik power plant 2 423 763 458 373
  Wybrzeże CHPs**** 1 109 549 583 062
  Kraków CHP 938 576 497 146
  ZEW Kogeneracja***** 877 321 387 589
  Zielona Góra CHP 273 227 47 491
  Toruń CHP 139 927 52 056
  TOTAL Acquired assets 5 762 363 2 025 717

  RAZEM segment Energetyka Konwencjonalna 35 188 340 14 102 896
  * estimates, emissions not verified - the data will be settled and certified by the authorised verifier of CO 2 emission on the ground of yearly reports of volume of CO 2 emissions
  ** amount of granted CO 2 emission rights will be confirmed in the Regulation of the Council of Ministers in the first quarter of 2019
  *** Pomorzany CHP , Dolna Odra power plant, Szczecin CHP
  **** Gdańsk CHP and Gdynia CHP
  ***** Wrocław CHP, Czechnica CHP, Zawidawie CHP
  Management Board’s report on activities of the Capital Group of PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. for the 6-month period ended
  June 30, 201 8


  28 of 64

  Supply m arkets 3.3.
  Fuel purchase costs 3.3.1.
  Table: Volume and cost of purchase of fuels from third party suppliers in the first half of 2017 and 201 8
  Type of fuel
  H1 2018 H2 2017
  Volume
  (tons ths)
  Cost
  (PLN m)
  Volume
  (tons ths)
  Cost
  (PLN m)
  Hard coal 5 534 1 343 2 446 546
  Gas (cubic metres ths) 597 333 427 368 686 266
  Biomass 258 50 253 46
  Fuel oil* 20 45 13 18
  TOTAL 1 865 876
  * heavy and light
  In the first half of 2018 the costs of purchasing primary fuels from providers outside the Group amounted to PLN 1 865
  million and were higher by PLN 989 million than in the first half of 2017 . The biggest impact on the change of fuel purchase
  costs in PGE Group came from the Acquired assets which are mainly hard coal -fired and gas -fired .
  Hard coal
   higher purchase volume by 126% ( PLN +689 million )
  The higher volume of hard coal purchased in the first half of 2018 is mainly related to the acquisition of EDF's assets .
   higher average price by 9% ( PLN +108 million )
  Higher hard coal price in the first half of 2018 results from the higher prices on the mining market, both domestic and
  international, what translated directly into higher contractual prices .
  Ga s
   higher purchase volume by 62% ( PLN +165 million )
  Increased volume of gas used results from acquisition of gas -fired EDF as sets (see p. 4.2.1 of this report ).
   lower average price by -1% ( PLN -4 million )
  Fuel oil
   higher average price by 63% ( PLN +17 million )
  Higher global prices of crude oil and refinery products attributed to the significant increase of average purchase price of
  fuel oil .
   higher purchase volume by 54% ( PLN +10 million )
  Higher purchase volume in the first half of 2018 compared to the analogical period of the previous year results from
  impact of acquisition of assets from EDF. Higher number of generating units translated into higher number of trial run of
  units related to failures, planned overhauls and TSO’s request to produce .
  Biomass
   higher average price by 7% ( PLN +3 million )
   higher purchase volume by 2% ( PLN +1 million )
  Higher volume of biomass purchase is a result of heat production in the Acquired assets .
  In the first half of 2018 approximately 59% of the electricity was produced from internally sourced lignite, whose extraction
  price is fully controlled by PG E Capital Group. In comparable period of 2017 the production from lignite accounted for 72%
  of total production .  Management Board’s report on activities of the Capital Group of PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. for the 6-month period ended
  June 30, 201 8


  29 of 64

  Tariffs 3.3.2.
  PGE Group companies earn part of their income based on tariffs approved by the President of the Energy Regulatory Office :
   tariffs for the sale of electricity to households (G tariff group);
   tariffs of the distribution companies;
   tariffs for heat .
  Distribution of electricity
  Methodology of and assumptions for tariffs determination were published in the document “Tariffs for the DSO for the year
  201 8”, which was prepared and published by the President of the Energy Regulatory Office .
  On December 14, 2017, the President of ERO approved a tariff for PGE Dystrybucja S.A. for electricity distribution services
  over the period from January 1, 2018, to December 31, 2018.
  Tariff came into force on January 1, 2018 .
  On January 3, 2018, the President of ERO approved a change in PGE Dystrybucja S.A.'s tariff consisting of the introduction of
  so called an anti -smog tariff (G12as). This tariff was adjusted by the decision of the ERO President of January 16, 2018 .
  On Febru ary 27, 2018, in connection with the publication of the Act on Electromobility and Alternative Fuels, a change in the
  tariff was made in the part related to the connection to the grid of charging infrastructure for public road transport and
  publicly availa ble charging stations – change is effective from March 14, 2018.
  Distribution tariffs for 201 8 approved by the President of the Energy Regulatory Office, contributed to changes in average
  tariff in particular tariff groups (calculated for revenues and volu me in a given tariff year) in comparison to year 201 7:
   A tariff group – decrease by 4.44%,
   B tariff group – decrease by 0.28%,
   C+R tariff group – decrease by 0.47%,
   G tariff group – decrease by 0.79%.
  The change in rates for distribution services takes into account a decline in the RES fee to PLN 0/MWh in 2018 and
  maintaining the trans ition fee at the same level as in 2017. These fees are fully transferred to entities in charge of support
  instruments, t hus they do not impact profit of the distribution companies.
  Changes in average tariff in particular tariff groups (not including RES fees and transition fee) are as follows :
   A tariff group – decrease by 1.73%,
   B tariff group – increase by 2.78%,
   C+R tariff group – increase by 1.17%,
   G tariff group – increase by 0.72%.
  The quality regulation elements introduced in 2016 are being continued in 201 8. It has been settled that the ratios directly
  impacting the regulated revenue will be following key perform ance indicators:
   SAIDI – System Average Interruption Duration Index ,
   SAIFI – System Average Interruption Frequency Index ,
   Connection time .
  Not meeting the levels of ratios indicated by the ERO President will result in penalty of decreasing the regulated revenue
  through reduction of amount of return on capital in year t+2. In the initial period no rewards are anticipated for achieving
  better i ndicators than the required ones.
  Impact of quality parameters realized in 201 6 is included in tariff for 201 8 and the realization of 2018 parameters will be
  included in tari ff for 2020 . In accordance with the assumptions adopted by the ERO, a penalty cann ot exceed 2% of
  regulated revenue and value of 15% of return on capital in a given year . The 2018 tariff does not include a reduction in
  regulated revenue from quality regulation.
  Tariff for heat
  Pursuant to the Energy Law, e nergy companies holding concessions set tariffs for heat and propose their duration.
  Conduction of proceedings concerning heat tariffs approval lies within the competence of regional branches of the Energy
  Regulatory Office . PGE’s average sales price for d istrict heating increased by approx. 2% from the prices in effect in the first
  half of 2017 .


  Management Board’s report on activities of the Capital Group of PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. for the 6-month period ended
  June 30, 201 8


  30 of 64

  Results of PGE Capital Group 4.
  Key financial results of the PGE Capital Group 4.1.

  Key financial data Unit H1
  2018
  H1
  2017
  %
  change
  Sales revenues * PLN million 12 871 10 620 21%
  EBIT PLN million 1 831 1 932 -5%
  EBITDA PLN million 3 675 3 445 7%
  Net profit for the reporting period PLN million 1 296 1 495 -13%
  LTC compensations PLN million -83 83 -
  LTC revenues PLN million -83 0 -
  LTC settlements adjustment (other operations) PLN million 0 83 -
  Capital expenditures PLN million 2 244 2 595 -14%
  Net cash from operating activities PLN million 2 683 3 282 -18%
  Net cash from investing activities PLN million -2 905 -591 392%
  Net cash from financial activities PLN million -1 122 -242 364%
  EBITDA margin % 29% 32%

  Key financial data As at
  June 30, 2018
  As at
  December 31, 2017 *
  %
  change
  Working capital PLN million -254 524 -
  Net debt/LTM EBITDA ** x 1.04 0.99
  * The Group has applied IFRS 15 since the standard’s effective date i.e. since January 1, 2018, without restating the comparable data (changes introduced by IFRS 15 are de scribed in note 4 to the interim condensed consolidated financial statements) ** Data restated *** LTM EBITDA - Last Twelve Months EBITDA
  Table: Impact of one -offs on EBITDA (in PLN million) .
  One -offs H1 H1 %
  2018 2017 change
  LTC compensations -83 83 -
  Change in rec lamation provision

  -17 0 -
  Total -100 83 -
  Management Board’s report on activities of the Capital Group of PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. for the 6-month period ended
  June 30, 201 8


  31 of 64

  Consolidated statement of comprehensive income 4.1.1.
  Chart: Key changes of recurring EBITDA in PGE Capital Group (in PLN million ).


  Chart: Key changes of recurring EBITDA by segments (in PLN m illion ).

  * EBITDA of companies : PGE Energia Ciepła S.A., PGE Toruń S.A., PGE Gaz Toruń sp. z o.o., EC Zielona Góra S.A., Kogeneracja S.A., PGE Paliwa sp. z o.o., PGE Ekoserwis sp. z o.o.,Torec sp. z o.o., Zower sp. z o.o. , Energopomiar sp. z o.o.
  EBITDA
  HY 2017
  Result on
  electricity
  Costs
  of fuel
  CO 2
  costs
  Revenues
  from
  certificates
  Revenues
  from heat
  Certificates
  redemption
  Other
  environmental
  fees
  Cost of
  materials
  and repair
  services
  Personnel
  costs
  Property
  tax
  Result on
  distribution
  Result on
  telecommunica
  tion service
  Capitalized
  costs Other EBITDA
  HY 2018
  Change 1 047 -864 -56 27 730 -11 -27 -141 -275 -27 67 -36 56 -77
  EBITDA reported HY 2017 3 445
  One-offs HY 2017 83
  Recurring EBITDA HY 2017 3 362 5 188 969 588 245 414 393 135 305 2 192 389 2 127 24 436
  Recurring EBITDA HY 2018 6 235 1 833 644 272 1 144 404 162 446 2 467 416 2 194 -12 492 3 775
  One-offs HY 2018 -100
  EBITDA reported HY 2018 3 675
  One-offs reducing the reported result
  One-offs increasing the reported result
  Acquired assets*
  1 000
  1 500
  2 000
  2 500
  3 000
  3 500
  4 000
  4 500
  5 000
  579 EBITDA
  HY 2017
  Conventional
  Generation
  Renewable
  Energy Supply Distribution
  Other Operations
  + consolidation
  adjustments
  EBITDA
  HY 2018
  Change 410 53 -120 48 22
  EBITDA reported HY 2017 3 445 1 612 169 422 1 222 20
  One-offs HY 2017 83 83 0 0 0 0
  Recurring EBITDA HY 2017 3 362 1 529 169 422 1 222 20
  Recurring EBITDA HY 2018 1 939 222 302 1 270 42 3 775
  One-offs HY 2018 -100 0 0 0 0 -100
  EBITDA reported HY 2018 1 839 222 302 1 270 42 3 675
  One-offs reducing the reported result
  One-offs increasing the reported result
  Acqui red a s s ets *
  1 000
  1 500
  2 000
  2 500
  3 000
  3 500
  4 000
  579


  Management Board’s report on activities of the Capital Group of PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. for the 6-month period ended
  June 30, 201 8


  32 of 64

  Consolidated statement of financial position 4.1.2.
  Chart: Key changes in Assets (in PLN mill ion ).


  Chart: Key changes in Equity and Liabilities (in PLN mill ion ).


  Assets at
  December 31,
  2017
  Property,
  plant and
  equipment
  and intangible
  assets
  Advances for
  construction
  in progress
  Derivatives and
  other assets
  measured at fair
  value through
  profit or loss
  Shares
  accounted for
  using the
  equity method
  CO 2
  emission
  rights
  Deferred
  income tax
  assets
  Inventories
  CO 2
  emission
  rights
  Trade
  receivables
  Bails and
  security
  deposits
  Derivatives
  and other
  assets
  measured at
  fair value
  through
  profit or loss
  Cash and
  cash
  equivalents
  Other
  Assets at
  June 30,
  2018
  Change 386 -20 97 86 -402 -54 392 -285 -441 212 60 -1 344 172
  Assets at December 31, 2017 72 183 60 042 432 222 634 402 571 1 890 1 040 3 159 95 83 2 552 1 061
  Assets at June 30, 2018 60 428 412 319 720 0 517 2 282 755 2 718 307 143 1 208 1 233 71 042
  70 000
  70 500
  71 000
  71 500
  72 000
  72 500
  73 000 Current assets Non -current assets Equity and
  liabilities at
  December 31,
  2017
  Retained
  earnings
  Non-
  controlling
  interests
  Provisions for
  costs of
  rehabilitation
  Loans,
  borrowings,
  bonds and lease
  Deferred
  income and
  government
  grants
  Provision for
  CO 2 emission
  rights
  Provision for
  certificates
  intended for
  redemption
  Purchase of
  property, plant
  and equipment
  and intangible
  assets
  Trade
  liabilities
  Loans,
  borrowings,
  bonds and
  lease
  Income tax
  liabilities Other
  Equity and
  liabilities at
  June 30,
  2018
  Change 1 682 -147 104 -2 128 -417 -669 86 -740 -495 1 423 -51 211
  Equity and liabilities at
  December 31, 2017 72 183 10 556 1 250 3 082 8 422 1 038 1 341 340 1 418 1 650 1 623 196 41 267
  Equity and liabilities at
  June 30, 2018 12 238 1 103 3 186 6 294 621 672 426 678 1 155 3 046 145 41 478 71 042
  64 000
  66 000
  68 000
  70 000
  72 000
  74 000
  76 000
  Equi ty a nd non -current l i a biliti es Current l i a biliti es


  Management Board’s report on activities of the Capital Group of PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. for the 6-month period ended
  June 30, 201 8


  33 of 64

  Consolidated statement of cash flows 4.1.3.
  Chart: Net change in cash (in PL N million ).


  Chart: Net debt (in PLN million) .


  Net change
  in cash
  HY 2017
  Net cash from
  operating
  activities
  Purchase of
  property, plant
  and equipment
  and intangible
  assets
  Purchase of
  financial assets
  and increase in
  stake in Group
  companies
  Sale of
  subsidiaries
  after offsetting
  acquired cash
  Inclusion of
  companies in
  consolidation
  Deposita made/
  terminated
  Repayment of
  loans,
  borrowings,
  bonds and
  finance lease
  Increase in
  stake in Group
  companies
  Interest
  paid Other
  Net change
  in cash
  HY 2018
  Change -599 101 137 -272 18 -2 296 -760 -111 -16 5
  Net change
  in cash HY 2017 2 449 3 282 -2 948 -218 272 0 2 283 -83 0 -156 17
  Net change
  in cash HY 2018 2 683 -2 847 -81 0 18 -13 -843 -111 -172 22 -1 344
  -2 000
  -1 500
  -1 000
  -500
  0
  500
  1 000
  1 500
  2 000
  2 500
  3 000 Net financial debt
  at December 31,
  2017
  Net cash from
  operating
  activities
  Purchase of
  property, plant and
  equipment and
  intangible assets
  Purchase of
  financial assets
  and increase in
  stake in Group
  companies
  Repayment of
  loans, borrowings,
  bonds and finance
  lease
  Increase in
  stake in Group
  companies
  Interest
  paid Other
  Net financial
  debt
  at June 30,
  2018
  Change in HY 2018 -2 683 2 847 81 843 111 172 -741
  Net financial debt 7 579 8 209
  4 000
  4 500
  5 000
  5 500
  6 000
  6 500
  7 000
  7 500
  8 000
  8 500
  9 000
  9 500


  Management Board’s report on activities of the Capital Group of PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. for the 6-month period ended
  June 30, 201 8


  34 of 64

  Key operational figures of PGE Capital Group 4.2.
  Table: Key operational figures .
  Key figures Unit H1
  2018
  H1
  2017
  % 2017 change
  Lignite extraction Tons m 25.18 25.02 1% 49.51
  Net electricity production TWh 32.92 27.88 18% 56.79
  Heat sales PJ 29.04 10.61 174% 24.85
  Sales to final customers* TWh 20.73 19.80 5% 40.43
  Distribution of electricity** TWh 17.99 17.50 3% 35.34
  * after elimination of sales within PGE Group
  ** with additional estimation
  Balance of energy of PGE Capital Group 4.2.1.
  Table: Sales of electricity outside the PGE Capital Group (in TWh) ).
  Sales volume H1
  2018
  H1
  2017
  % 2017 change
  SALES IN TWh, including: 37.80 32.03 18% 65.78
  Sales to end -users* 20.73 19.80 5% 40.43
  Sales on the wholesale market, including: 15.48 10.80 43% 22.67
  Sales on the domestic wholesale market - power
  exchange 13.43 6.84 96% 14.66
  Other sales on the domestic wholesale market 1.83 3.78 -52% 7.55
  Sales to foreign customers 0.22 0.18 22% 0.46
  Sales on the Balancing Market 1.59 1.43 11% 2.68
  * after elimination of internal sales within PGE Group
  The higher volume of sales to end customers compared to the same period of 2017 resulted from recognition of sales
  generated by PGE Energia Ciepła S.A. Retail sales by Supply segment remained at a similar level (1 9.7 TWh). The higher
  sales volume on the wholesale market – exchange results mainly from placing generation capacity of the newly
  acquired assets. Additionally, the volume growth was driven by favourable market conditions . Sales volume on the
  other wholesale markets declined due to lower sales in bilateral contracts, caused by larger requirements resulting from
  the so-called “exchange obligation”, which led to the transfer of sales into the regulated segment and a change in
  regulations regarding allocating energy from renewable sources (limit on sales to obligated sellers ).


  Management Board’s report on activities of the Capital Group of PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. for the 6-month period ended
  June 30, 201 8


  35 of 64

  Purchases of electricity
  Table: Purchases of electricity from outside of the PGE Capital Group (in TWh ).
  Purchases volume H1
  2018
  H1
  2017
  % 2017 change
  PURCHASES IN TWh, including: 7.12 6.37 12% 13,76
  Purchases on the domestic wholesale market –
  power exchange 2.76 1.05 163% 2,55
  Purchases on the domestic wholesale market,
  other 0.18 2.26 -92% 4,43
  Purchases from abroad 0.27 0.04 575% 0,21
  Purchases from Balancing Market 3.91 3.02 29% 6,57

  The growth in volume of purchases from the power exchange results from the recognition of newly acquired assets in sales
  portfolio optimisation and the exercise of early buy -back options for energy previously sold at prices below the cost of
  manufacture as well as due to higher trading activities being tied to greater liquidity at the TGE exchange . The decline in
  purchases on the domestic wholesale market – other is mainly the result of the re moval of the obligation to purchase
  electricity from renewable energy sources of over 500 kW e. The growth in sales in the Conventional Generation segment
  contributed to higher purchases from the Balancing Market as a result of a higher volume of reductions forced by PSE S.A.,
  largely due to imported electricity covering a larger share of domestic demand .
  Production of electricity
  Table: Production of electricity (in TWh ).
  Generation volume H1
  2018
  H1
  2017
  % 2017 change
  ELECTRICITY HENERATION IN TWh , including : 32.92 27.88 18% 56.79
  Lignite -fired power plants 19.25 19.93 -3% 38.95
  including co -combustion of biomass 0.00 0.00 - 0.00
  Coal -fired power plants 7.93 4.81 65% 11.11
  including co -combustion of biomass 0.05 0.06 -17% 0.13
  Coal -fired CHP plants 2.44 0.52 369% 1.47
  including co -combustion of biomass 0.01 0.00 - -
  Gas -fired CHP plants 2.24 1.46 53% 2.87
  Biomass -fired CHP plants 0.08 0.10 -20% 0.20
  Pumped -storage power plants 0.20 0.18 11% 0.44
  Hydroelectric plants 0.25 0.26 -4% 0.47
  Wind power plants 0.53 0.62 -15% 1.28
  Including Acquired assets *: 5.24 - 1.58
  * Rybnik power plant , EC Gdańsk, EC Gdynia, EC Kraków, EC Wrocław, EC Czechnica, EC Zawidawie, EC Zielona Góra, EC Toruń
  The main impact on the level of electricity generation in the first half of 2018, compared to the first half of 2017, was
  lower generation at hard coal -fired power plants. This growth results from inclusion of Rybnik power plant in
  generation (2.42 TWh). H igher generation at Opole power plant resulted from repair -related downtime being lower by
  1 857 hours (unit no. 3 remained in medium overhaul from March 3, 2017 till May 4, 2017 ) and larger use of the power
  plant’s units by PSE S.A. Higher production at O pole power plant compensated for lower output at Dolna Odra power
  plant, due to lower demand from PSE S.A. in the first half of 2018 .
  The higher production at hard coal -based CHP plants results from recognition of production of Gdańsk CHP, Gdynia
  CHP, Wro cław CHP, Czechnica CHP and Kraków CHP (1.95 TWh) .


  Management Board’s report on activities of the Capital Group of PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. for the 6-month period ended
  June 30, 201 8


  36 of 64

  The growth in production at gas -fired combined heat -and -power plants results from the recognition of production of
  Toruń CHP, Zielona Góra CHP and Zawidawie CHP (0.87 TWh) .
  Production in biomass CHP plants remained at the similar level as in the first half of 2017 .
  Decreased production in lignite -based power plants in the first half of 2018 results from lower load of Bełchatów power
  plant units by 11 MW and longer downtime of units in Turów power pla nt (by 3 239 h) in repairs and modernisations .
  During the first half of 2018 unit no. 2 was in modernisation, while unit no. 2 has been in modernisation since May 1,
  2018 .
  Production at wind power plants was lower than in the first half of 2017 resulting mainly from worse windiness.
  Production at hydro power plants was at slightly lower level compared to the first half of 2017.
  Slightly higher production in pumped storage power plants results from the nature of these generation units,
  which in the first half of 2018, were used to a higher extent by PSE S.A .
  Sales of heat 4.2.2.
  In the first half of 2018 the heat sales in PGE Capital Group totalled 29.04 PJ and were higher by 18.43 PJ than in the
  first half of 2017 . The above growth includes the sales of heat by the Acquired assets from Conventional Generation
  segment, which were not recognised in the first half of 2017 (18.81 PJ) and lower sales by branches of PGE GiEK S.A.
  (-0.38 PJ), what resulted largely from i ncreased demand for heat caused by the higher average outside temperatures .  Management Board’s report on activities of the Capital Group of PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. for the 6-month period ended
  June 30, 201 8


  37 of 64

  Key financial results in the business segments 4.3.
  Table: Breakdown of the Group’s revenues by business segments in the first half of 201 8 and 201 7.
  PLN million H1 2018 H1 2017 % change
  Conventional Generation 8 281 5 650 47%
  Renewables 402 369 9%
  Supply 6 918 7 630 -9%
  Distribution 2 920 3 175 -8%
  Other Operations 299 251 19%
  TOTAL 18 820 17 075 10%
  Consolidation adjustments -5 949 -6 455 -8%
  TOTAL AFTER ADJUSTMENTS 12 871 10 620 21%

  Table: Key financial figures for each business segment in the first half of 2018 (after intrasegmental eliminations ).
  PLN million EBITDA EBIT Capital
  expenditures
  Assets of the
  segment*
  H1 2018
  Conventional Generation 1 839 743 1 580 44 084
  Renewables 222 95 48 3 235
  Supply 302 290 5 4 551
  Distribution 1 270 688 596 17 986
  Other Operations 37 -8 71 738
  TOTAL 3 670 1 808 2 300 70 594
  Consolidation adjustments 5 23 -56 -3 256
  TOTAL AFTER ADJUSTMENTS 3 675 1 831 2 244 67 338
  * see note 6.1 to the the interim condensed consolidated financial statements
  Table: Key financial figures for each business segment in the first half of 201 7 (after intrasegmental eliminations ).
  PLN million EBITDA EBIT Capital
  expenditures
  Assets of the
  segment*
  H1 2017
  Conventional Generation 1 612 855 1 906 36 653
  Renewables 169 37 28 3 547
  Supply 422 409 5 6 430
  Distribution 1 222 642 629 17 349
  Other Operations 20 -31 53 609
  TOTAL 3 445 1 912 2 621 64 588
  Consolidation adjustments 0 20 -26 -5 325
  TOTAL AFTER ADJUSTMENTS 3 445 1 932 2 595 59 263
  * see note 6.1 to the the interim condensed consolidated financial statements  Management Board’s report on activities of the Capital Group of PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. for the 6-month period ended
  June 30, 201 8


  38 of 64

  Conventional Generation segment 4.3.1.
  Assets
  Diagram: Main assets of the Conventional Generation segment .  Key financial figures .
  w PLN million H1
  2018
  H1
  2017
  % change
  Sales revenues 8 281 5 650 47%
  EBIT 743 855 -13%
  EBITDA 1 839 1 612 14%
  Capital expenditures 1 580 1 906 -17%  Management Board’s report on activities of the Capital Group of PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. for the 6-month period ended
  June 30, 201 8


  39 of 64

  Chart: Key changes of EBITDA in Conventional Generation (in PLN million ).


  Key factors affecting the results of Conventional Generation segment in the first half of 2018 compared to the results of the
  first half of 2017 included :
   Lower electricity sales volume in PGE GiEK S.A. by 0.13 TWh , mainly as a result of lower production in Bełchatów power
  plant and Turów power plant (s ee p. 4.2.1 of the foregoing report) .
   Increase in electricity sales prices , which caused an increase in revenue from sales. The average realised sales price for
  elec tricity at the Conventional Generation segment excluding the sales to final off -takers in the first half of 2018 was PLN
  173/MWh (PLN 174/MWh including the impact of the Acquired assets), compared to PLN 16 3/MWh in the first half of
  2017 .
   Lower result on e lectricity trading , including higher electricity trading volume by 1.56 TWh ( change on volume PLN +70
  million ) and lower margin realized on electricity trading by PLN 28/MWh ( change on price PLN -131 million ).
   Lower revenues from certificates , due to : (i) lack of revenues from the sale of white certificates, which were recognized
  in the first half of 2017 , (ii) sale price of green certificates generated at Szczecin CHP lower by PLN 199 /MWh, (iii) average
  sale price of yellow certificates lower by PLN 6/MWh.
   Lower revenues from ancillary control services , mainly lower revenues from Operational Capacity Reserve due to lower
  volume of OCR in Opole, Dolna Odra and Bełchatów power plant (unit no. 1) due to higher trading factor of those power
  plants .
   Lower revenues from sales of heat , resulting from decreased demand for heat by off -takers caused by higher average
  daily temperatures .
   Higher fuel consumption costs , mainly hard coal. It is mainly a result of higher electricity production in Opole power plant
  (see p. 4.2.1 of this report) and higher prices of hard coal. Main changes on different types of fuel are presented on the
  chart below .
   Lower CO 2 costs as a result of lower unit cost of allowances. This favourable effect was lowered by unfavourable impact
  of lower allocation of allowances granted free of chargé and higher emission of CO 2 (see note 4 to the interim condensed
  consolidated financial statements) .
   Higher personnel expenses mainly as a result of higher remuneration fund and salary -related expenses .
   Higher repairs expenses, mainly higher costs of materials and repair services in subsidiaries as a result of a larger range of
  investment tasks realized for PGE GiEK S.A.
   Higher capitalised costs , mainly as a result of greater involvement of own services into investment execution .
   EBITDA generated by the Acquired assets in the first half of 2018 .


  Management Board’s report on activities of the Capital Group of PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. for the 6-month period ended
  June 30, 201 8


  40 of 64

  Chart: Costs of fuels consumption in Conventional Generation (in PLN million ).


  Capital expenditures
  Table: Capital expenditures incurred in Conventional Generation segment in the first half of 2018 and 2017 .
  PLN million H1
  2018
  H1
  2017 % change
  Investments in generating capacities, including: 1 198 1 660 -28%
   Development 701 1 221 -43%
   Modernisation and replacement 497 439 13%
  Purchase of finished capital goods 12 30 -60%
  Vehicles 1 1 0%
  Other 13 11 18%
  Acquired assets* 189 - -
  TOTAL 1 413 1 702 -17%
  Capitalized costs of overburden removal in mines 167 204 -18%
  TOTAL with capitalized costs of overburden removal 1 580 1 906 -17%
  *PGE Energia Ciepła S.A., PGE Toruń S.A., PGE Gaz Toruń sp. z o.o., EC Zielona Góra S.A., Kogeneracja S.A.
  Highest capital expenditures in the first half of 2018 were incurred for the following projects :
   construction of units 5 and 6 in Opole power plant PLN 380 million ;
   construction of new unit in Turów power plant PLN 215 million ;
   construction of a Thermal Processing Installation with Energy Recovery at Rzeszów CHP PLN 103 million ;
   modernisation of units 1 -3 in Turów power plant PLN 86 million ;
   construction of suspension production and transport installation from u . 14 in Bełchatów power plant PLN 25 million ;
   expansion of flue gas desulphurisation system for OP 230 boilers no. 3 and 4 at ZEC Bydgoszcz PLN 24 million ;
   change in technolog y of furnace waste storage in Bełchatów power plant PLN 20 million ;
   construction of flue gas denitrogenation system for OP 230 boilers no. 3 and 4 at ZEC Bydgoszcz PLN 17 million ;
   shaping of reservoir no. 4 at KWB Bełchatów mine’s internal heap PLN 16 million . Fuels
  HY 2017
  Hard coal
  volume
  Hard coal
  price
  Gas
  volume
  Gas
  price
  Biomass
  volume
  Biomass
  price
  Light and
  heavy oil
  volume
  Light and
  heavy oil
  price
  Fuels
  HY 2018
  Change 70 37 -18 14 -6 4 0 2
  Fuels HY 2017 969
  Fuels HY 2018 1 072
  *Acquired assets: Rybnik power plant, Gdańsk CHP, Gdynia CHP, Kraków CHP, Wrocław CHP, Czechnica CHP, Zawidawie CHP, Zielona Góra CHP, Toruń CHP
  637 265 47 16
  744 261 45 18
  300
  500
  700
  900
  1 100
  1 300
  1 500
  1 700
  1 900
  2 100
  +6.50
  GJ m
  -0.80
  GJ m
  -0.32
  GJ m
  + 0.58
  PLN/GJ
  + 1.33
  PLN/GJ
  +2.02
  PLN/GJ
  -0.01
  GJ m + 4.04
  PLN/GJ
  Acquired
  assets*
  PLN 829m
  PGE GiEK S.A.
  PLN 1 072m


  Management Board’s report on activities of the Capital Group of PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. for the 6-month period ended
  June 30, 201 8


  41 of 64

  Key developments in the first half of 2018 in the Conventional Generation segment :
   Decision on environmental conditions secured for project “Lignite mining at Złoczew deposit” .
   Use permit secured for dam on reservoir Witka .
   Construction of both cooling towers for units 5 and 6 at Opole power plant completed .
   A SCR system for unit A at Pomorzany power plant was put into service in April 2018 .
   Contracts were executed with contractors for the modernisation of electrostatic precipitators at units fro m 1 to 4 and for
  NOx emission reduction to below 150 mg/Nm 3 at units 1, 2, 4 at Opole power plant in order to adapt them to BAT
  conclusions .
   Unit 2 at Turów power plant was launched and synchronised with the grid on June 16, 2018, following the completion of
  modernisation work .
   Contracts were executed with contractors to install sealed desulphurisation hatches at units 2 and 5 -11, expand the
  limestone mill and adapt units 2 -12 and 14 to BAT conclusions concerning mercury and ammonia monitoring at Bełchatów
  power plant .
   Contracts were executed with contractors for a limited modernisation of unit 2 at Bełchatów power plant .  Management Board’s report on activities of the Capital Group of PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. for the 6-month period ended
  June 30, 201 8


  42 of 64

  Renewables segment 4.3.2.
  Assets
  The PGE Capital Group’s operations in renewable energy are managed by the PGE Energia Odnawialna S.A. Assets in the
  segment include :
   14 wind farms,
   1 photovoltaic power plant,
   29 run -of-river hydro power plants,
   4 pumped -storage power plants, including 2 with natural flow .
  Diagram: Main assets of the Renewables segment .
  Management Board’s report on activities of the Capital Group of PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. for the 6-month period ended
  June 30, 201 8


  43 of 64

  Key financia l figures
  Table: Key figures for Renewables .
  w PLN million H1
  2018
  H1
  2017
  % change
  Sales revenues 402 369 9%
  EBIT 95 37 157%
  EBITDA 222 169 31%
  Capital expenditures 48 28 71%
  Chart: Key changes of EBITDA in Renewables (in PLN million ).

  Key factors affecting the results of Renewables in the first quarter of 2018 compared to the first half of 2017 were :
   Decrease in revenues from electricity sales from wind farms resulting mainly from: (i) unfavourable wind conditions in
  the analysed period, what translated into lower volu me of electricity sales by 95 GWh compared to the first half of 2017 .
   The increase of revenues from sales of certificates from wind farms resulting from : (i) valuation of certificates at a
  price approx. PLN 17/MWh higher in the first half of 2018 than in the first half of 2017, which increased revenue by
  approx. PLN 4 ; (ii) negative adjustment of certificates sold and revaluation of inventories, what attributed to the decline
  of revenues by approx. PLN ( -) 2 million .
   The increase of sales revenues of elect ricity from hydro power plants mainly due to price higher by PLN 29/MWh in
  comparison to the first half of 2017 .
   The increase of revenues from sales of certificates from hydro power plants resulting from valuation of ongoing
  production of certificates at a price higher by approx. PLN 34/MWh in the first half of 2018 compared to the first half of
  2017 .
   Higher sales revenues from ancillary control services (agreement with PSE S.A.) result mainly from highe r tariff for active
  cold intervention reserve service .
   Favourable deviation in costs results mainly from mainly from a correction of property tax concerning wind and lower
  costs of services of Trading and Technical Operator and trade balancing .
   Favourable result in the Other item results mainly from penalties for failure to perform the contract for sale of
  certificates to Enea S.A. and Energa Obrót S.A.  Management Board’s report on activities of the Capital Group of PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. for the 6-month period ended
  June 30, 201 8


  44 of 64

  Capital expenditures
  Table: Capital expenditures incurred in Renewables segment in the first half of 2018 and 2017 .
  PLN million H1
  2018
  H1
  2017 % change
  Investments in generating capacities, including: 47 25 88%
   Development 13 10 30%
   Modernisation and replacement 34 15 127%
  Other 1 3 -67%
  TOTAL 48 28 71%  Management Board’s report on activities of the Capital Group of PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. for the 6-month period ended
  June 30, 201 8


  45 of 64

  Distribution segment 4.3.3.
  PGE Dystrybucja S.A. operates in the area of 122,433 sq. km and delivers electricity to approximately 5.4 million.
  Diagram: Area of PGE distribution grid .  Key financial figures
  Table: Key figures for Distribution.
  w PLN million H1
  2018
  H1
  2018*
  H1
  2017**
  % change % change *
  Sales revenues* 2 920 3 229 3 175 -8% 2%
  EBIT 688 693 642 7% 8%
  EBITDA 1 270 1 275 1 222 4% 4%
  Capital expenditures 596 596 629 -5% -5%
  * Data restated – IFRS 15 not applied in 2018
  ** The Group has applied IFRS 15 since the standard’s effective date i.e. since January 1, 2018, without restating the comparable data (changes introduced by IFRS 15 are described in note 4 t o the interim condensed consolidated financial statements)  Management Board’s report on activities of the Capital Group of PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. for the 6-month period ended
  June 30, 201 8


  46 of 64

  Chart: Key changes of EBITDA in Distribution (in PLN million ).

  Key factors affecting the results of Distribution in t he first quarter of 2018 compared to the results of the first half of
  2017 included :
   Increased volume of distributed energy by 488 GWh, resulting from – inter alia – higher number of customers
  measured by power take -off points (by approx. 47 thousand) in comparison to the first half of 2017 and growth of the
  economic activity of customers, mainly from group A, in the area of opera tion of PGE Dystrybucja S.A.
   A slight drop of the average rate by approximately PLN 0.3/MWh after decreasing revenues by cost of fees for PSE S.A.
   Increase of other revenues mainly from passive power and excessive capacity what results from behaviour of o ff-takers,
  whose power consumption is higher than volume contracted in the agreement with PGE Dystrybucja S.A .
   Growth in other revenue from operating activities mainly included the balance of transmission services as a result of an
  increase in the quantity of electricity delivered over the quantity of electricity received from neighbouring Distribution
  System Operators by approx. 352 GWh .
   Lower costs of energy to cover balancing difference as a result of a decline in the volume of balancing difference by 11
  GWh and the recognition of energy estimates for covering the balancing difference .
   Increase of costs of tax on real estate in connection with an increase of: (i) grid assets value as a result of investments, (ii)
  tax rates binding in current year .
   Increas e in personnel costs , resulting largely from an completed process to optimise .
   Change in other resulting mainly from higher costs: (i) fees for situating equipment within a road lane as a result of an
  increase in the base for calculating these fees and an increase in rates, (ii) transmission -related fees for State Forests as a
  result of changes in land tax charged by State Forests offices.
  Capital expenditures
  Table: Capital expenditures incurred in Distribution segment in the first half of 201 8 and 2017 .
  PLN million H1
  2018
  H1
  2017 % change
  MV and LV power networks 240 193 24%
  110/ MV and MV/MV 41 68 -40%
  110 kV power lines 15 13 15%
  Connection of new off -takers 218 226 -4%
  Purchase of transformers and energy counters 38 71 -46%
  IT, telemechanics and communication 24 38 -37%
  Other 20 20 0%
  TOTAL 596 629 -5%


  Management Board’s report on activities of the Capital Group of PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. for the 6-month period ended
  June 30, 201 8


  47 of 64

  Supply segment 4.3.4.
  Key financial figures
  Table: Key figures for Supply .
  PLN million H1
  2018
  H1
  2018*
  H1
  2017**
  % change % change *
  Sales revenues * 6 918 8 936 7 630 -9% 17%
  EBIT 290 290 409 -29% -29%
  EBITDA 302 302 422 -28% -28%
  Capital expenditures 5 5 5 0% 0%
  * Data restated – IFRS 15 not applied in 2018
  ** The Group has applied IFRS 15 since the standard’s effective date i.e. since January 1, 2018, without restating the comparable data (changes introduced by IFRS 15 are described in note 4 t o the interim condensed consolidated financial statements)
  Chart: Key changes of EBITDA in Supply (in PLN million ).

  *PGE Paliwa sp. z o.o.
  Key factors affecting EBITDA of Supply segment in the first quarter of 2018 compared to the first half of 2017 included :
   Lower result from electricity by PLN 119 million resulting mainly from achieving lower unit margin on sale of electricity ,
  related to increase of prices on the wholesale market (particularly on spot market), after which balancing of electricity
  demand resulting from sales to final off -takers partly occurred .
   Decrease in costs to redeem certificates , mainly as a result of lower market prices for green, yellow and red certificates,
  partly compensated by increased demand for certificates stemming from increased obligation to redeem green, yellow
  and purple certificates .
   Decrease of revenues from services performed within the Group resulting from the change of settlement method
  between the companies (PLN -34 million), partly compensated by the inc rease of revenues from the Agreement for
  Commercial Management of Generation Capacities (“ZHZW”) due to higher trading volume by 1.5 TWh and higher sale
  and purchase prices of electricity under management.
   Lower result in other mainly as a resu lt of: (i) lower revenue from wind farm balancing services (PLN 15 million), (ii)
  higher operating costs in the segment (PLN 19 million ).


  Management Board’s report on activities of the Capital Group of PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. for the 6-month period ended
  June 30, 201 8


  48 of 64

  Other operations 4.3.5.
  Key financial figures
  Table: Key figures for Other operations .
  w PLN million H1
  2018
  H1
  2017
  % change
  Sales revenues 299 251 19%
  EBIT -8 -31 -
  EBITDA 37 20 85%
  Capital expenditures 71 53 34%

  Increase in the EBITDA result of the Other operations segment by approx. PLN 17 million was mainly connected with the
  EBITDA of PGE Systemy S.A. higher by approx. PLN 10 million as a consequence of increasing the range of services provided
  for companies from the Group belonging to other segments .
  Capital expenditures
  Capital expenditures in Other Operations in the first half of 2018 amounted to PLN 71 millio n compared to PLN 53 million in
  the first half of 2017 .
  Within the above amount, the highest cap ital expenditures in the first half of 2018 were incurred by the following
  companies :
   PGE EJ 1 sp. z o.o. – for nuclear project development PLN 40 million ;
   PGE Systemy S.A. – for IT infrastructure and software development PLN 28 million .
  Management Board’s report on activities of the Capital Group of PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. for the 6-month period ended
  June 30, 201 8


  49 of 64

  Risks and opportunities 5.
  Risk management 5.1.
  PGE S.A., as the Corporate Centre managing the Group, creates and implements integrated risk management architecture at
  PGE Group. In particular, it shapes PGE Group’s risk management policies, standards and practices, designs and develops
  internal IT tools to support these processes, specifies global risk appetite and adequate limits as well as monitors these .
  PGE Capital Group companies, as well as other entities from the electrical and power sector, are exposed to a number of
  risks and threats resulting from the specific operating activities and operating in specific market and regulatory environmen t.
  In PGE Group risk manageme nt process is pursued based on the GRC (Governance - Risk - Compliance) model. It allows
  adaptation and integration of each of the operational areas at all
  levels of management. Having established a top -level Risk
  Committee, which reports directly to the M anagement Board,
  supervision over the effectiveness of risk management in the Group
  is ensured. Function definition within corporate risk management
  allows an independent assessment of particular risks, their impact on
  PGE Group and limiting and controllin g major risks using the capital
  exposed to risk concept via dedicated instruments . Formation of a
  separate compliance function within the Group guarantees that PGE
  Group’s activities are in line with legal conditions and ensures
  observance of the adopted i nternal standards .
  The PGE Capital Group has consequently developed a
  comprehensive risk management system . Mechanism allowing
  identification of areas exposed to risk and risk level measurement
  methods are constantly verified and developed. Thanks to that , the
  significant risks concerning various areas of operations are identified
  and kept within the assumed limits by reducing negative effects of such risks and by taking preventive or corrective
  measures, in accordance with the below cycle .
  Management Board’s report on activities of the Capital Group of PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. for the 6-month period ended
  June 30, 201 8


  50 of 64

  Risk factor s and mitigating actions 5.2.
  The main risks and threats of PGE S.A. and the PGE Group are presented below along with their assessment and outlook in
  the horizon of the next year .
  Risk level    Risk outlook   
  low medium high decrease growth stable
  low level medium level high level

  Risk does not pose a threat and may be tolerated ,
  Risk which needs preparation of the proper reaction based on analysis of costs and benefits ,
  Intolerable risk, which needs immediate and active reaction, leading simultaneously to limitation of
  possible consequences and of probability of occurrence thereof .
  Market and
  product risks

  Related to prices
  and volumes of
  offered products
  and services
  Prices of electricity and related products – resulting from a lack of certainty with
  regard to the future levels and volatility of commodity prices relative to open
  contract positions - this particularly concerns electricity and associated products
  (property rights, CO2 emission allowances).
   
  Electricity sales volumes – this risk derives from a lack of certainty with
  regard to the conditions determining the demand and supply of electricity,
  directly affecting the volume of market sales by PGE Group.   
  Tariffs (regulated prices) – resulting from the requirement to approve rates
  for distribution services and electricity and heat prices for particular groups
  of entities.  
  Property risks

  Related to
  development and
  maintenance of
  the assets
  Failures – connected with the operation and degradation over time of
  energy equipment and facilities (maintenance and repair work, diagnostics)   
  Damage to property – connected with the physical protection of energy
  equipment and facilities against destructive external factors (including fire,
  weather phenomena and intentional damage).   

  Investment and development – connected with strategic plans for
  expanding the generation, distribution and sales potential as well as on -
  going investments .   
  Operational
  risks

  Related to
  pursuing of
  ongoing economic
  processes
  Electricity and heat production – connected with production planning and
  impact of the factors that determine production capacities .   
  Fuel management – connected with uncertainty regarding the costs,
  quality, timeliness and volumes of fuel supply (mainly coal) and production
  raw material as well as the effectiveness of inventory management
  processes.
   
  Human Resources – pertaining to provision of employees with the relevant
  experience and competences, who are capable of performing specific tasks .  
  Social dialogue – connected with a failure in achieving agreement between
  the Group’s management and employees, what could lead to
  strikes/collective labour disputes .  
  Regulatory and
  legal risks

  Related to
  compliance with
  external and
  internal legal
  provisions
  Legal changes in support systems – connected with uncertainty as to the future
  shape of the support system for production of certified energy .  
  Purchase of certificates and CO2 allowances - resulting from the possible
  changes to the statutory requirement for electricity sellers to purchase a
  specified quantity of property rights and to uncertainty with regard to volume of
  CO2 emission rights granted free of charge in future .
    
  Environmental protection – resulting from industry regulations specifying which
  "environmental" requirements energy installations should meet and what the
  principles for using the natural environment are. The future environmental
  regulations and uncertainty concerning their final shape (in particular with
  regard to the revision of BAT / BREF) may translate into a change in the level of
  capital expenditures of the PGE Group .
   
  Unresolved legal status – connected with difficulties in respect of land
  acquisition or access to land in the course of new investments (particularly in the
  Distribution segment ).   


  Management Board’s report on activities of the Capital Group of PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. for the 6-month period ended
  June 30, 201 8


  51 of 64

  Concessions – resulting from the statutory requirement to hold concessions with
  regard to conducted operations .   
  Discriminatory activities – connected with application by the Group of practices
  that limit or eliminate competition and infringe on legal regulations or consumer
  interestV .  
  Financial risks

  Related to finance
  management
  Credit risk – connected with the counterparty default, partial and/or late
  payment of receivables or a different type of breach of contractual conditions
  (for example failure to deliver/collect goods or failure to pay for any associated
  damages or contractual penalties ).
    
  Liquidity risk – connected with the possibility of losing the ability to meet
  current liabilities and obtaining financing sources for business operationV .   
  Interest rate risk – resulting in particular from the negative impact of changes
  in market interest rates on PGE Group's cash flows generated by floating -rate
  financial assets and liabilities .   
  Foreign exchange risk – understood in particular as risk that PGE Group's cash
  flows denominated in currencies other than the functional currency are exposed
  to due to negative exchange rate movements .   

  The main risk mitigation actions for the PGE Group are presented below along with the description of the main tools used
  for the management of the given risk .
  Market and product risks
  Impact: revenues
  and product and
  service offerings
  Measures : PGE Group has rules for managing market risk (price - and volume -related), which include a
  global risk appetite measure, VaR -based position limits and management of consolidated exposure to
  commodity pricing risk through mechanisms for protection against risk exceeding acceptable levels.
  Those rules provide consistent guidance in respect of process organisation in the context of comme rcial
  strategy and mid -term planning. PGE Group follows rules pertaining to a strategy for hedging key
  exposures in the area of electricity and related product trading that correspond to the adopted risk
  appetite in the mid -term. Position hedging levels ar e established with consideration given to the results
  of analysing pricing risk in respect of electricity and related products. Target hedging levels are specified
  taking into consideration the Group’s financial standing, including in particular its strate gic objectives .
  PGE Group researches, monitors and analyses the electricity and related products markets in order to
  optimally use its generation , distribution and selling capacities .
  New products are introduced on the retail market and actively promoted through nationwide
  marketing campaignV . Maintaining a diverse product portfolio and focusing efforts on tailoring its
  offering to the market, the Group diversifies channels used to reach the end -customers and diversifies
  target groups with account take to client’s volume potential. Efforts aimed at current clients retention
  are based on a model consisting of a diversified portfolio of customer loyalty schemes and client -
  acquisition activities. Portfolio includes also special offers dedicated to former clie nts who moved over
  to the competitors, as well as industry offerings dedicated to specific types of economic activity. PGE
  Group also introduces bundled offers. Particular attention is paid to ensuring a high level of customer
  service by developing employe es’ competences and building relations with business and retail clients.
  Having implemented tools to support these processes, the Group effectively manages information
  flows, which directly translates into comfortable client relations as well as better sal es planning and
  organisation .  Management Board’s report on activities of the Capital Group of PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. for the 6-month period ended
  June 30, 201 8


  52 of 64


  Operational risks
  Impact : costs Measures : PGE Group's results are to a large extent dependent on the costs incurred in the course of
  operations. The Group optimises costs inter alia through monitoring of fuel prices and reserves and
  securing supply through long -term contracts with suppliers and th rough price fixing formulas.
  Inspections, repairs and modernisation of the existing assets optimise equipment lifecycles and
  required availability of key components of those assets. Level of costs is affected by securing CO 2
  emission allowances partly free of charge and purchase of lacking allowance with the assumption of
  securing the margin on sales.
  An intensive and effective dialogue is also carried out in order to avoid escalation of potential disputes
  with the social partners and to work out the most favourable solutions with regard to employment
  and employment costs within PGE Capital Group connected therewith .
  Property risks
  Impact: assets Measures: PGE Group effectively pursues a strategy for building up and modernization of its
  production capacities. The Group diversifies current structure of the production sources due to energy
  generation technology. Currently PGE Group is running two key investme nts (Opole, Turów) alongside
  a number of grid investments, as well as modernisation and replacemenW projects. We are
  continuously carrying out maintenance and repair work. Our main generation assets were insured
  against failure and damage to property. The reliability of the power supply to the end users has been
  systematically improveT .
  Regulatory and legal risks
  Impact:
  compliance area
  Measures : PGE Group's operations are subject to a host of national and international laws and
  regulations. Monitoring of the changes being introduced or proposed provides that our operations in
  key business segments are carried in compliance with the law and that PGE Capital Group has
  solutions which take into account potential changes in the legal environment . PGE S.A. is one of the
  members of the Polish Electricity Committee that opened its office in Brussels. Through the
  Committee’s operations, PGE S.A. actively influences proceeding and shaping of EU law and engages a
  dialogue with the EU institutions.
  The Group adapts its internal regulations and practices to make sure that the activities are in
  compliance with the power sector regulations and binding law .
  The extraction of fossil fuels as well as the production and distribution of electricity and heat hav e
  impact on the environment therefore the Group continuously improves its activities aimed at
  protecting and improving the state of the environment by implementing technological and
  organisational solutions ensuring efficient and effective management in th is are a.
  Financial risks
  Impact: Finance
  management
  Measures : PGE Group manages credit risk stemming from commercial transactions. Prior to executing
  a transaction, a counterparty assessment is carried out and forms a base for applying credit limits, that
  are regularly updated and monitored. Exposures that exceed established limits are hedged in
  accordance with the Group’s credit risk management policy.
  PGE Group applies a central financing model, which is generally used by PGE S.A. when raising external
  capital. PGE Group subsidiaries use a variety of intra -group financing sources anT liquidity risk is
  monitored using periodic planning for operating, investing and financing activities. As regards currency
  risk and interest rate risk, PGE Group has implemented internal management procedures. PGE Group
  companies exe cute derivative transactions involving interest rate - and/or currency -based instruments
  (IRS, CCIRS) only in order to hedge identified risk exposureV .  Management Board’s report on activities of the Capital Group of PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. for the 6-month period ended
  June 30, 201 8


  53 of 64

  Strategic risk 5.3.
  PGE Group does not focus exclusively on risks concerning on -going activities. Risks that may have an impact on the Group's
  functioning in a longer timeframe are also subject to identification, assessment and analysis. Assessment of impact on the
  Group's objectives, image and business continuity is performed at the top management level. This allows us to prepare for
  arising challenges and ensure the Group's development in the long term. Unlike threats to PGE's day -to-day business and
  results, strategic risks might have an impact on strategy implementation and the future of the entire organi sation .

  Presented below are the key identified strategic risks along with their assessment .

  Impact     
  very low low medium high very high

   Cybersecurity
  Risk associated with intentional disruption of information processing and exchange IT systems used at PGE Group
  and intentional interference in the IT infrastructure responsible for controlling and supervising the proper
  operation of production and distribution assets.
   Energy policy - a growth vision for the sector
  Risk asso ciated with changes of development directions and redefining power sector’s role and rules for the
  functioning of the electricity market.
   Forces of nature
  Risk associated with more frequent extreme weather events having impact on electricity and heat generation and
  distribution .
   Environmental restrictions
  Risk connected with stricter environmental restrictions applicable to PGE Group's electricity and heat production
  and mining activities .
   Human resources
  Risk associated with restricted availability of employees who are of key importance to PGE Group's processes .
   Legal
  Risk of changes in laws that outline rules for the Group's operations .
   Macroeconomic
  Risk of negative change in economic situation and fluctuations of macroeconomic indicators having impact on PGE
  Group's activities .
   Technological revolution
  Risk of technological change causing a limited competitiveness of electricity and heat production in generation
  assets owned by the Group and their distribution using grid assets owned by PGE Group .
   Competition
  Risk associated with the development by competition of a product offering that would decrease PGE Group' s share
  of the energy market .
  Management Board’s report on activities of the Capital Group of PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. for the 6-month period ended
  June 30, 201 8


  54 of 64

  Significant events of the reporting period and subsequent events 6.
  Changes in the Management Board and Supervisory Board 6.1.
  As at June 30, 2018 the Management Board worked in unchanged composition :
  Name and surname of the
  Management Board
  member
  Position
  Henryk Baranowski President of the Management Board
  Wojciech Kowalczyk Vice -President for Capital Investments
  Marek Pastuszko Vice -President for Corporate Affairs
  Paweł Śliwa Vice -President for Innovations
  Ryszard Wasiłek Vice -President for Operations
  Emil Wojtowicz Vice -President for Finance

  As at June 30, 2018 the Supervisory BoarT consisted ofJ
  Name and surname Position of the Supervisory Board member
  Anna Kowalik Chairman of the Supervisory Board
  Artur Składanek Vice -Chairman of the Supervisory Board – independenW
  Grzegorz Kuczyński Secretary of the Supervisory Board - independenW
  Janina GosV Supervisory Board Member - independenW
  Tomasz Hapunowicz Supervisory Board Member - independenW
  Witold Kozłowski Supervisory Board Member - independenW
  Mieczysław Sawaryn Supervisory Board Member - independenW
  On July 9, 2018 Witold Kozłowski resigned from the position of the Supervisory Board member .
  On July 19, 2018 the Ordinary General Meeting of the Company appointed eight members to the Supervisory Board of 11 th
  term as from July 20, 2018 .
  As at the publication date of this report, the Supervisory Board of the Company consists of :
  Name and surname Position of the Supervisory Board member
  Anna Kowalik Chairman of the Supervisory Board
  Artur Składanek Vice -Chairman of the Supervisory Board – independenW
  Grzegorz Kuczyński Secretary of the Supervisory Board - independenW
  Artur Bartoszewicz Supervisory Board Member - independenW
  Janina GosV Supervisory Board Member - independenW
  Tomasz Hapunowicz Supervisory Board Member - independenW
  Mieczysław Sawaryn Supervisory Board Member - independenW
  Jerzy Sawicki Supervisory Board Member - independenW  Management Board’s report on activities of the Capital Group of PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. for the 6-month period ended
  June 30, 201 8


  55 of 64

  As at June 30, 2018 the standing committees of the Supervisory Board consisted of :
  Name and surname of the
  member of the Supervisory
  Board
  Audit Committee
  Corporate
  Governance
  Committee
  Strategy and
  Development
  Committee
  Appointment and
  Remuneration
  Committee
  Janina Goss Member
  from March 2, 2016
  Member
  from March 2, 2016
  Tomasz Hapunowicz
  Member
  From January 23,
  2018
  Member
  From January 23,
  2018

  Anna Kowalik Member
  Member
  From January 23,
  2018
  Member
  Witold Kozłowski
  Member
  from Sep. 13, 2016
  Chairman from
  October 25, 2016
  Member
  from December 13,
  2017
  Member
  from September 13,
  2016
  Grzegorz Kuczyński
  Member
  from March 2, 2016
  Chairman
  from March 18, 2016
  Member
  from March 2, 2016
  Member
  From January 23,
  2018

  Mieczysław Sawaryn Member
  from March 2, 2016
  Member
  from March 2, 2016
  Chairman from
  August 8, 2016

  Artur Składanek
  Member
  From September 19,
  2017
  Member
  from March 2, 2016
  Member
  from March 2, 2016
  Chairman from
  January 23, 2018


  Legal aspects 6.2.
  Claims for annulment of the resolutions of the General Meetings of PGE S.A .
  Information on claims for annulment of the resolutions of the General Meetings of PGE S.A are described in note 21.4 to the
  interim condensed consolidated financial statements .
  The issue of compensation regarding the conversion of shares
  Information on the issue of compensation regarding the conversion of shares are described in note 21.4 to the interim
  condensed consolidated financial statements .

  Information concerning proceedings in front of court, body appropriate for arbitration 6.3.
  proceedings or in front of public administration authorities
  Significant proceedings pending in front of courts, competent arbitration authority or public administration authority
  are described in note 2 1.4 to the interim condensed consolidated financial statements .  Management Board’s report on activities of the Capital Group of PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. for the 6-month period ended
  June 30, 201 8


  56 of 64

  Information about granting guarantees by the Company or its subsidiary 6.4.
  Table: Main guarantees granted by the PGE Group companies as at June 30, 2018 .
  Issuer of guarantee
  Entity entitled to guara n- tee (Beneficiary)
  Entity whose liabilities are subject to guara n- tee (Debtor)
  Date of commitment due to the granted guarantee (yyyy -mm -dd)
  Validity of gua r- antee until (yyyy -mm -dd)
  Value of guara n- tee (million)
  Currency

  Value of loan subject to gua r- antee (million) Currency
  PGE S.A. Bondholders PGE Sweden AB 2014 -05-22 2041 -12-31 2 500.0 EUR 638.0 EUR
  PGE S.A. Nordic Investment Bank PGE GiEK S.A. 2017 -05-12 2024 -12-31 121. 4 EUR 101. 2 EUR
  Management Board’s report on activities of the Capital Group of PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. for the 6-month period ended
  June 30, 201 8


  57 of 64


  Information on issue, redemption and repayment of debt securities and other securities 6.5.
  Information on issue, redemption and repayment of debt securities and other securities is described in p. 1.1 of the
  foregoing report and in note 1.3 to t he interim condensed consolidated financial statements .
  Activities related to nuclear energy 6.6.
  The programme to build Poland’s first nuclear power plant (the “Programme”) is focusing on conducting site
  characterisation and environmental surveys until an environmental impact assessment report and site report are
  prepared. Decisions wit h regard to the continuation of the Programme, in the above scope or otherwise, will be made
  based on decisions by the Minister of Energy concerning an updated Programme for Poland’s Nuclear Power, a model
  for the procurement of nuclear power plant technol ogy and investment financing model .
  Business partnership
  As a result of the sale of shares on April 15, 2015 to the Business Partners (TAURON Polska Energia S.A., ENEA S.A. and
  KGHM Polska Miedź S.A.) by PGE S.A., PGE S.A. holds 70% in the share capital of PGE EJ 1 sp. z o.o. ("PGE EJ 1", "EJ 1"),
  and each of the Business Partners holds 10% in the share capital of PGE EJ 1.
  According to the Partners’ Agreement, concluded on September 3, 2014, the Parties jointly undertook to finance
  operations under the initial phase of the Program (the “Development Stage”), proportionally to their shareholdings.
  It is assumed that PGE’s financial commitment in the Development Stage will not exceed amount of appro x. PLN 700
  million. The funds for the Program are paid to PGE EJ1 in form of the increase of the share capital and loans . In the
  first quarter of 2018, PGE EJ 1 received a loan from its shareholders instead of a share capital increase .
  Proceeding for selection of technology
  Further action with regard to delivery of technology is dependent on the final arrangements with the Ministry of Energy
  related to formula of technology selection, working out economic, organisational and legal solutions, including the risk
  distribution and estimated costs of implementation of those solutions .
  Site characterisation and environmental survey
  Site characterisation and environmental surveys, necessary to prepare an environmental impact assessment and a site
  characteri sation report, were continued in the first half of 2018. The surveys are being carried out with the participation
  of ELBIS Sp. z o.o., a company from PGE Group. The aim of the surveys is gathering of data necessary to assess the area
  from the point of view of usefulness for foundation of nuclear power plant.
  Works are being conducted at two sites: Lubiatowo -Kopalino and Żarnowiec, within Choczewo, Krokowa and Gniewino
  municipalities in the Pomeranian Voivodeship .
  The works on schedule update have been car ried out .
  Social acceptance
  The main aim of activities in this area is to maintain a high level of community support at the planned nuclear plant sites
  and to deliver knowledge about nuclear power and about the Programme to the widest possible range of stakeholders .
  In the first half of 2018, works were continued within the Site Municipality Development Support Programme intended
  to reinforce partner relations with the local communities and authorities of the municipalities by providing support to
  initia tives that are of significance to the residents and development of the region .
  Compensations from WorleyParsons
  In 2013, PGE EJ1 sp. z o.o. signed an agreement for environmental studies, site characterisation and services related to
  obtaining permits and p ermissions necessary in the investment process associated with the construction of a nuclear
  power plant with a consortium of WorleyParsons Nuclear Services JSC, WorleyParsons International Inc. and
  WorleyParsons Group Inc. ("WorleyParsons"), in the amount of approximately PLN 253 million net (including basic
  scope of approximately PLN 167 million). Due to delays in the implementation of the agreement, in 2013 PGE EJ 1
  accrued to WorleyParsons a contractual penalty in the amount of approximately PLN 7 milli on. In addition, in
  connection with a further improper execution of services in 2014, PGE EJ 1 accrued contractual penalties in the total
  amount of approximately PLN 43 million. On December 23, 2014, PGE EJ 1 terminated the contract for reasons
  attributabl e to WorleyParsons .


  Management Board’s report on activities of the Capital Group of PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. for the 6-month period ended
  June 30, 201 8


  58 of 64


  Contractual penalties of 2013 were deducted from the remuneration payable to WorleyParsons in 2014. Penalties for
  2014 were partly deducted from the remuneration payable to WorleyParsons and partly obtained from the bank
  guarantee. Afte r all deductions and amounts received by the company from the bank guarantee, PGE EJ 1 is entitled to
  claim towards WorleyParsons for payment of approximately PLN 14 million as a penalty by way of delay .
  On August 7, 2015 PGE EJ 1 filed with the District C ourt in Warsaw a claim against WorleyParsons for the payment
  of approximately PLN 15 million plus statutory interest for late payment of the amount due .
  On November 13, 2015, PGE EJ 1 received a payment demand from WorleyParsons for about PLN 59 million due for
  WorleyParsons remuneration, which - according to the claimant - was deducted unduly, for the works that in opinion
  of WorleyParsons were unjustifiably not accepted and for the project management , as well as funds collected from the
  bank guarantee. The court obligated PGE EJ 1 sp. z o.o. to submit a statement of defence within three months from
  receipt. Moreover, value of claims by WorleyParsons amounting to approximately PLN 54 million was included in the
  WorleyPa rsons’ payment demand for PLN 92 million of March 13, 2015 with regard to termination of the agreement.
  On March 24, 2017, PGE EJ1 received a procedural document expanding the action being brought by WorleyParsons
  from approximately PLN 59 million to approximately PLN 104 million (i.e. by around PLN 45 million). It is possible that
  WorleyParsons will file another claim amounting to approximately PLN 32 million representing the difference in amount
  of claims from the demand for payment of March 13, 2015 and the expanded claim received on March 24, 2017 .
  PGE EJ 1 does not accept the claim and regards its possible admission by the court as less likely than its dismissal .
  On March 29, 2017, mediation between the Parties took place – the meeting did not result in a settlement . The first
  hearing was held on December 8, 2017, during which the Court decided to examine the matter behind closed doors
  (without an audience ).
  Further hearings in the case took place on February 15 and 16, 2018.
  The company filed a response to WorleyParsons’ expanded lawsuit on March 31, 2018.
  Furthermore, on May 20, 2016, PGE EJ 1 filed a motion with the District Court for the Capital City of Warsaw in Warsaw
  to commit WorleyParsons to attempt reaching a settlement concerning PGE EJ 1’s claims of PLN 41 million together
  with statutory interest for compensation for undue contractual performance. A conciliation meeting at the court is
  scheduled for June 8, 2017 . During the hearing on June 8, 2017, the Court stated that a certified co py of the application
  was not delivered to the American WorleyParsons companies, and therefore it adjourned the hearing without setting a
  date. On July 3, 2017, a representative of PGE EJ 1 received information that a certified copy of the application was
  delivered to the American companies. At a hearing on September 19, 2017, the court ruled that a settlement had not
  been agreed and concluded the case . The company is considering expanding the lawsuit. The company’s claim expires
  in September 2019 .
  Additional hearings in the case were held on April 24 and 25, 2018 .
  The court scheduled 10 hearings for the second half of 2018. The next upcoming hearing dates are August 21 and 22, 2018 .
  Tender offer to subscribe for the sale of 100% shares of Polenergia S.A. 6.7.
  On May 22, 2018 PGE S.A., using the intermediary services of Pekao Investment Banking S.A. (acting as financial advisor to
  PGE), announced a tender offer (the “Tender Offer”) to subscribe for the sale of 45,443,547 ordinary bearer shares of
  Polenergi a S.A. (“Polenergia”), that is for all shares issued by Polenergia, entitling to exercise 100% of total votes at the
  general meeting of Polenergia, for a price of PLN 16.29 per each share. PGE is also the entity acquiring the shares in the
  Tender Offer. Wi thin the transaction in way of tender offer, a security in form of a bank guarantee was issued for the
  liabilities of PGE. Bank guarantee was issued by Bank Polska Kasa Opieki S.A. and its beneficiary is PEKAO Investment Banking
  S.A. The bank guarantee was issued on May 22, 2018 for the amount of PLN 740 million and is valid until November 21,
  2018.
  The Tender Offer was announced subject to the following conditions :
   the President of the Competition and Consumer Protection Office grants an unconditional cons ent to a concentration
  consisting of a takeover of control over Polenergia
   subscriptions placed under the Tender Offer cover at least 66% of the total number of shares of Polenergia
   appointment of the candidates proposed by PGE to the Supervisory Board of Polenergia
   adoption of a resolution on changes in the statutes of Polenergi a by the general meeting


  Management Board’s report on activities of the Capital Group of PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. for the 6-month period ended
  June 30, 201 8


  59 of 64


   conc luding of an agreement by PGE and Polenergia on strategic cooperation and inte gration of Polenergia within the PGE
  Group .
  Unless the subscription period under the Tender Offer is extended or shortened, the subscriptions can be placed from July
  13, 2018 to September 20, 2018 .
  Full text of the Tender Offer was published by PGE in the current report no. 10/2018.
  Transactions with related entities 6.8.
  Information about transactions with related entities is presented in note 2 3 to the interim condensed consolidated
  financial statements .
  Publication of financial forecasts 6.9.
  PGE S.A. did not publish financial forecasts .


  Management Board’s report on activities of the Capital Group of PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. for the 6-month period ended
  June 30, 201 8


  60 of 64


  Information about shares and other securities 6.10.
  Shareholders with a significant stake 6.10.1.
  According to the best knowledge, on the ground of the letter from the Ministry of the State Treasury of April 27, 2016,
  the State Treasury holds 1 072 984 098 ordinary shares of the Company, representing 57.39% of the Company’s share
  capital and entitling to 1 072 984 098 votes on the General Meeting of the Company, constituting 57.39% of total votes .
  Table: Shareholders holding directly or indirectly by subsidiaries at least 5% of the total votes at the General Meeting of PGE
  S.A .
  Shareholder Number of shares Number of votes % in total votes on
  General Meeting

  State Treasury 1 072 984 098 1 072 984 098 57 .39%
  Others 796 776 731 796 776 731 42 .61%
  Total 1 869 760 829 1 869 760 829 100 .00%

  Shares of the parent company owned by the members of management and supervisory authorities 6.10.2.
  According to the best knowledge of the Management Board of the Company, members of management and
  supervisory authorities of the Company as of the date of submission of this report and as of the date of publishing of
  the consolidated report f or the first quarter of 201 8 did not hold shares of PGE S.A .

  Management Board’s report on activities of the Capital Group of PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. for the 6-month period ended
  June 30, 201 8


  61 of 64


  Statements of the Management Board 7.
  Statement on the reliable preparation of the financial statements
  To the best knowledge of the Management Board of PGE S.A., the half -yearly financial report, containing interim
  condensed consolidated fin ancial statements of PGE Capital Group , interim condensed stan dalone financial statements
  for PGE S.A. and comparative data were prepared in accordance with the governing accounting principles, present a
  fair, true and reliable view of the material and financial situation of PGE Capital Group and its financial result .
  The report of the Management Board on the activities of PGE Capital Group presents a true view of the development,
  achievements and situation of the Capital Group .
  Statement on the entity authorised to audit the financial statements
  The Management Board of PGE S.A. declares that the entity authorised to audit the financial statements, which
  reviews the interim consolidated financial statements and interim condensed standalone financial statements for
  PGE S.A. , has been appointed in accordance with provisi ons of the law. The entity and the statutory auditors, who
  performed the review, fulfilled all the requirements for issuing an unbiased and independent report on the review, in
  accordance with the governing provisions and professional standards .
  Approval o f the Management Board’s Report 8.
  The foregoing Management Board’s Report on activities of the Capital Group of PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.
  was approved for publication by the Management Board of the parent company on August 7 , 201 8.

  Warsaw, August 7, 201 8
  Signatures of Members of the Management Board of PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

  President
  of the Management Board Henryk Baranowski
  Vice -President
  of the Management Board Wojciech Kowalczyk
  Vice -President
  of the Management Board Marek Pastuszko
  Vice -President
  of the Management Board Paweł Śliwa
  Vice -President
  of the Management Board Ryszard Wasiłek
  Vice -President
  of the Management Board Emil Wojtowicz
  Management Board’s report on activities of the Capital Group of PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. for the 6-month period ended
  June 30, 201 8


  62 of 64


  Glossary
  AKPiA Control, measurement and automation apparatus area
  Ancillary control
  services (ACS)
  services provided to the transmission system operator, which are indispensable for the proper
  functioning of the National Power System and ensure the keeping of required reliability and quality
  standards.
  Achievable capacity the maximum sustained capacity of a generating unit or generator, maintained continuously by a
  thermal generator for at least 15 hours or by a hydroelectric generator for at least five hours, at
  standardized operating conditions, as confirmed by t ests.
  Balancing market a technical platform for balancing electricity supply and demand on the market. The differences between
  the planned (announced supply schedules) and the actually delivered/off -taken volumes of electricity are
  settled here. The purpose of the balancing market is to balance transactions concluded between
  individual market participants and actual electricity demand. The participants of the balancing market
  can be the generators, customers for electricity understood as entities conn ected to a network located in
  the balancing market area (including off -takers and network customers), trading companies, electricity
  exchanges and the TSO as the balancing company.
  Base, baseload standard product on the electricity market: a constant hourly power supply per day in a given period, for
  example week, month, quarter or year.
  BAT Best Available Technology
  Best Practices Document „Best Practice for GPW Listed Companies 2016” adopted by the resolution of the GPW
  Supervisory Board of October 13, 2015 and effective from January 1, 2016.
  Biomass solid or liquid substances of plant or animal origin, subject to biodegradation, obtained from agricultural
  or forestry products, waste and remains or industries processing their products as wel l as certain other
  biodegradable waste in particular agricultural raw materials.
  Black energy popular name for energy generated as a result of combustion of black coal or lignite.
  Circular economy system that minimises the consumption of resources and the level of waste as well as emissions and
  energy losses by creating a closed loop of processes in which waste from one process is used as
  resources in other processes so as to maximally reduce the quantity of production waste
  Co-combustion the generation of electricity or heat based on a process of combined, simultaneous combustion in one
  device of biomass or biogas together with other fuels; part of the energy thus generated can be deemed
  to be energy generated with the use of renewable sources .
  Co-generation the simultaneous generation of heat and electricity or mechanical energy in the course of one and the
  same technological process.
  Constrained
  generation
  the generation of electricity to ensure the quality and reliability of the national power system; this
  applies to generating units in which generation must continue due to the technical limitations of the
  operation of the power system and the necessity of ensuring its adequate reliability.
  CVC fund Corporate Venture Capital; in the CVC model, portfolio companies, aside from financial support, receive
  the opportunity to verify their ideas in a corporate setting
  Distribution transport of energy through distribution grid of high (110 kV), medium (15kV) and low (400V) voltage in
  order to supply the customers.
  Distribution System
  Operator (DSO)
  a power company engaging in the distribution of gaseous fuels or electricity, responsible for traffic in the
  gas or electricity distribution systems, current and long -term security of operation of the system, the
  operation, maintenance, repairs and indispensable expansion of the distribution network, including
  connections to other gas or power systems.
  Energy cluster civil -law arrangement that may include natural persons, legal entities, scientific units, research institutes
  or local government units, concerning the generation, distribution or trade in energy and energy demand
  balancing, with this energy being from renewable sources or other sources or fuels, within a distribution
  grid with nominal voltage below 110 kV, within the operational area of the given cluster, not exceeding
  the area of one district (powiat) in the meaning of the act on district authorities) or 5 municipalities
  (gmina) in the meaning of the act on municipal authorities; an en ergy cluster is represented by a
  coordinator, which is a cooperative, association, foundation appointed for this purpose or any member
  of the energy cluster indicated in the civil -law arrangement
  ERO Energy Regulatory Office (pol. URE).
  EUA European Union Allowances: transferable CO 2 emission allowances; one EUA allows an operator to release one
  tonne of CO 2.
  EU ETS European Union Greenhouse Gas Emission Trading Scheme) EU emission trading scheme. Its operating rules are
  set out in the ETS Directive, amended by the Directive 2009/29/EC of the European Parliament and of the
  Council of April 23, 2009 (OJ EU L. of 2009, No. 140, p. 63 —87).
  Generating unit a technically and commercially defined set of equipment belonging to a power company and used to generate
  electricity or heat and to transmit power.


  Management Board’s report on activities of the Capital Group of PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. for the 6-month period ended
  June 30, 201 8


  63 of 64


  Operational Capacity
  Reserve (ORM)
  ORM constitutes of generation capacities of active Production Schedular Units (JG Wa) in operation or
  layover, representing excess capacity over electricity demand available to the TSO under the Energy Sale
  Agreements and on the Balancing Market in unforced generation
  GJ Gigajoule, a unit of work/heat in the SI system, 1 GJ = 1000/3.6 kWh = approximately 278 kWh.
  GPZ main power supply point, a type of transformer station used for the processing or distribution of electricity or
  solely for the distribution of electricity.
  Green certificate popular name for energy generated from renewable energy sources.
  GW gigawatt, a unit of capacity in the SI system, 1 GW = 109 W.
  GWe one gigawatt of electric capacity.
  GWt one gigawatt of heat capacity.
  HICP Harmonised Index of Consumer Prices
  High Voltage Network
  (HV) a network with a nominal voltage of 110 kV.
  IGCC Integrated Gasification Combined Cycle.
  Installed capacity the formal value of active power recorded in the design documentation of a generating system as being the
  maximum achievable capacity of that system, confirmed by the acceptance protocols of that system (a historical
  value, it does not change over time.
  IRiESP the Transmission Network Operation and Maintenance Manual required to be prepared by a transmission
  system operator pursuant to the Energy Law; instructions prepared for power networks that specify in detail the
  terms and conditions of using these networks by system users as well as terms and c onditions for traffic
  handling, operation and planning the development of these networks; sections on transmission system
  balancing and system limitation management, including information on comments received from system users
  and their consideration, are submitted to the ERO President for approval by way of a decision.
  IRZ Cold Intervention Reserve Service – service consisting of maintaining power units ready for energy production.
  Energy is produced on request of PSE S.A.
  KSE the National Power System, a set of equipment for the distribution, transmission and generation of electricity,
  forming a system to allow the supply of electricity in the territory of Poland.
  KSP the National Transmission System, a set of equipment for the transmission of electricity in the territory of
  Poland.
  kV kilo volt, an SI unit of electric potential difference, current and electromotive force; 1kV= 103 V.
  kWh kilowatt -hour, a unit of electric energy in the SI system defined as the volume of electricity used by the 1 kW
  equipment over one hour. 1 kWh = 3,600,000 J = 3.6 MJ.
  Low Voltage Network
  (LV) a network with a nominal voltage not exceeding 1 kV.
  LTC long -term contracts on the purchase of capacity and electricity entered into between Polskie Sieci
  Elektroenergetyczne S.A. and electricity generators in the years 1994 -2001.
  Medium -voltage
  network (MV) an energy network with a nominal voltage higher than 1 kV but lower than 110 kV.
  MEV Minimum Energy Volumes.
  MSR Market Stability Reserve (relating to CO 2)
  MW a unit of capacity in the SI system, 1 MW = 10 6 W.
  Mwe one megawatt of electric power.
  MWt one megawatt of heat power.
  NAP National emissions Allocation Plan, prepared separately for the national emission trading system and for the EU
  emission trading system by the National Administrator of the Emission Trading System.
  NAP II National CO 2 emissions Allocation Plan for the years 2008 -2012 prepared for the EU emission trading system
  adopted by the Ordinance of the Council of Ministers of July 1, 2008 (Dz. U. of 2008, No. 202, item 1248).
  Nm 3 normal cubic meter; a unit of volume from outside the SI system signifying the quantity of dry gas in 1 m3 of
  space at a pressure of 101.325 Pa and a temperature of 0°C.
  NO x nitrogen oxides.
  Peak, peakload a standard product on the electricity market; a constant power supply from Monday to Friday, each hour
  between 7:00 a.m. and 10:00 p.m. (15 -hour standard for the Polish market) or between 8:00 a.m. and 8:00 p.m.
  (12 -hour standard for the German market) in a given period, for example week, mont h, quarter or year.
  Peak power pumped
  storage plants
  special type of hydro -power plant allowing for electricity storage . It uses the upper reservoir, to which water is
  pumped from the lower reservoir using electricity (usually excessive in system). The pumped storage facilities
  provide ancillary control services for the national power system . In periods of increased demand for electricity,
  water from the upper reservoir is released through the turbine. This way, electricity is produced .


  Management Board’s report on activities of the Capital Group of PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. for the 6-month period ended
  June 30, 201 8


  64 of 64


  Prosumer end customer who purchases electricity under a comprehensive agreement and generates electricity only from
  renewable sources at a micro -installations for own purposes, unrelated to economic activities
  PSCMI1 Polish Energy Coal Market Index 1 - average level of prices of coal dust sold to industrial -scale power plants in
  Poland  PJ Petajoule , a unit of work/heat in the SI system, 1 PJ = approx. 278 GWh
  Property rights negotiable exchange -traded rights under green and co -generation certificates
  RAB Regulatory Asset Base.
  Red certificate a certificate confirming generation of electricity in co -generation with heat.
  Red energy popular name for electricity co -generated with heat.
  Regulator the President of ERO, fulfilling the tasks assigned to him in the energy law. The regulator is responsible for,
  among others, giving out licenses for energy companies, approval of energy tariffs, appointing Transmission
  System Operators and Distribution System Operators.
  Renewable Energy
  Source (RES)
  a source of generation using wind power, solar radiation, geothermal energy, waves, sea currents and tides, flow
  of rivers and energy obtained from biomass, landfill biogas as well as biogas generated in sewage collection or
  treatment processes or the disintegration o f stored plant or animal remains.
  SAIDI System Average Interruption Duration Index - index of average system interruption time (long, very long and
  disastrous), expressed in minutes per customer per year, which is the sum of the interruption duration
  mul tiplied by the number of consumers exposed to the effects of this interruption during the year, divided by
  the total number of off -takers. SAIDI does not include interruptions lasting less than three minutes and is
  determined separately for planned and unp lanned interruptions. It applies to breakdowns in the low (LV),
  medium (MV) and high voltage (HV), wherein SAIDI in quality tariff does not include interruptions on low
  voltage .
  SAIFI System Average Interruption Frequency Index - index of average system amount of interruptions ( long, very
  long and disastrous ), determined as number of off -takers exposed to the effects of all such interruptions during
  the year divided by the total number of off -takers. SAIFI does not include interruptions lasting less tha n three
  minutes and is determined separately for planned and unplanned interruptions. It applies to breakdowns in the
  low (LV), medium (MV) and high voltage (HV), wherein SAIFI in quality tariff does not include interruptions on
  low voltage .
  SCR Select ive catalytic reduction
  SNCR Selective non -catalytic reduction
  Start -up early -stage company established in order to build new products or services and characterised by a high level of
  uncertainty. The most common features of start -ups are: short operational history (up to 10 years),
  innovativeness, scalability, higher risk than in the case of traditional businesses but also potential higher returns
  on investment
  Tariff the list of prices and rates and terms of application of the same, devised by an energy enterprise and introduced
  as binding on the customers specified therein in the manner defined by an act of parliament.
  Tariff group a group of customers off -taking electricity or heat or using services related to electricity or heat supply to whom
  a single set of prices or charges and terms are applied.
  TGE Towarowa Giełda Energii S.A. (Polish Power Exchange), a commodity exchange on which trading can take place
  in electricity, liquid or gas fuels, extraction gas, emission allowances and prope rty rights whose price depends
  directly or indirectly on electric energy, liquid or gas fuels and emission allowances, admitted to commodity
  exchange trading.
  TPA, TPA rule Third Party Access, the owner or operator of the network infrastructure to third p arties in order to supply
  goods/services to third party customers.
  Transmission transport of electricity through high voltage (220 and 400 kV) transmission network from generators to
  distributors.
  Transmission System
  Operator (TSO)
  a power company engaging in the transmission of gaseous fuels or electric energy, responsible for traffic in a gas
  or power transmission system, current and long -term security of operation of that system, the operation,
  maintenance, repair and indispensabl e expansion of the transmission system, including connections with other
  gas or power systems. In Poland, for the period from July 2, 2014 till December 31, 2030 Polskie Sieci
  Elektroenergetyczne S.A. was chosen as a TSO in the field of electricity transmi ssion.
  TWh terawatt hour, a multiple unit for measuring of electricity unit in the system SI. 1 TWh is 109 kWh.
  Ultra -high -voltage
  network (UHV)
  an energy network with a voltage equal to 220 kV or higher.

  V (volt) electrical potential unit, electric voltage and electromotive force in the International System of Units (SI), 1 V=
  1J/1C = (1 kg x m 2) / (A x s3).
  W (watt) a unit of power in the International Systems of Units (SI), 1 W = 1J/1s = 1 kg x m 2 x s-3.
  Yellow certificate a certificate confirming generation of energy in gas -fired power plants and CCGT power plants.
  Yellow energy popular name for energy generated in gas -fired power plants and CCGT power plants.


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
 • Załącznik nr: 12

  Pobierz plik  Sprawozdanie Zarządu z działalności
  Grupy Kapitałowej
  PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.
  za okres 6 miesięcy  zakończon y 30 czerwca 2018 roku
  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za okres 6 miesięcy zakończony
  30 czerwca 2018 roku

  2 z 65
  Spis treści
  Działalność Grupy Kapitałowej 5 1.
  Opis Organizacji 6 1.1.
  Strategia Grupy Kapitałowej PGE i jej realizacja 8 2.
  Strategia Grupy Kapitałowej PGE 8 2.1.
  Realizacja kluczowych projektów w ramach celów strategicznych 9 2.2.
  Rynek energii i otoczenie regulacyjno -biznesowe 16 3.
  Otoczenie makroekonomiczne 16 3.1.
  Otoczenie regulacyjne 18 3.2.
  Rynki zaopatrzenia 28 3.3.
  Wyniki osiągnięte w Grupie Kapitałowej PGE 30 4.
  Kluczowe wyniki finansowe GK PGE 30 4.1.
  Kluczowe wyniki operacyjne GK PGE 34 4.2.
  Kluczowe wyniki finansowe w segmentach działalności 37 4.3.
  Ryzyka i szanse 49 5.
  Zarządzanie ryzykiem 49 5.1.
  Czynniki ryzyka i działania mitygujące 50 5.2.
  Ryzyka strategiczne 53 5.3.
  =stotne zdarzenia okresu sprawozdawczego oraz zdarzenia następując e po dniu sprawozdawczym 54 6.
  Zmiany w składzie Zarządu i Rady Nadzorczej 54 6.1.
  Kwestie prawne 55 6.2.
  Postępowania toczące się przed sądem, organem właściwym dla postępowan ia arbitrażowego lub organem 6.3.
  administracji publicznej 55
  =nformacje o udzieleniu przez Spółkę lub przez jednostkę od niej zależną poręczeń kredytu lub pożycz ki lub 6.4.
  udzieleniu gwarancji 56
  =nformacja dotycząca emisji, wykupu i spłaty nieudziałowych i kapitałowych papierów wartościowych 57 6.5.
  Działania związane z energetyką jądrową 57 6.6.
  Wezwanie na zakup 100% akcji spółki Pole nergia S.A. 58 6.7.
  Transakcje z podmiotami powiązanymi 59 6.8.
  Publikacja prognoz finansowych 59 6.9.
  =nformacje o akcjach i innych papierach wartościowych 60 6.10.
  Oświadczenia Zarządu 61 7.
  Zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu 61 8.
  Słowniczek 62

  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za okres 6 miesięcy zakończony
  30 czerwca 2018 roku

  3 z 65
  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za okres 6 miesięcy zakończony
  30 czerwca 2018 roku

  4 z 65
  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za okres 6 miesięcy zakończony
  30 czerwca 2018 roku

  5 z 65
  Działalność Grupy Kapitałowej 1.
  Grupa Kapitałowa PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. („GK PGE”, „Grupa Kapitałowa PGE”, „Grupa Kapitałowa”,
  „Grupa PGE”, „Grupa”) jest największym zintegrowanym pionowo producentem energii elektrycz nej oraz ciepła
  w Polsce. Dzięki połączeniu własnej bazy surowcowej, wytwarzania energii elektrycznej oraz sieci dystrybucyjnej Grupa
  PGE gwarantuje bezpieczne i niezawodne dostawy energii elektrycznej do ponad 5 milionów gospodarstw domowych,
  przedsiębior stw i instytucji.
  Podmiotem dominującym GK PGE jest PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. (także jako „PGE S.A.”, „PGE”, „Spółka”,
  „Emitent”).
  Działalność Grupy Kapitałowej PGE jest obecnie zorganizowana w pięciu segmentach:
   Energetyka Konwencjonalna
  Przedmio tem działalności segmentu jest wydobycie węgla brunatnego, wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła
  w źródłach konwencjonalnych oraz przesyłanie i dystrybucja ciepła. W segmencie Energetyka Konwencjonalna została
  ujęta działalność PGE Energia Ciepła S.A., która obejmuje również obrót energią elektryczną.
   Energetyka Odnawialna
  Przedmiotem działalności segmentu jest wytwarzanie energii elektrycznej w źródłach odnawialnych oraz w elektrowniach
  szczytowo -pompowych.
   Obrót
  Przedmiotem działalności segmentu jest obrót energią elektryczną na terenie całego kraju, hurtowy obrót energią
  elektryczną na rynku krajowym i zagranicznym, świadczenie usług na rzecz spółek z Grupy PGE związanych
  z zarządzaniem handlowym zdolnościami wytwórczymi Grupy Kapitałowej i wytworzon ą energią elektryczną oraz obrót
  pozwoleniami do emisji CO 2, prawami majątkowymi i paliwami.
   Dystrybucja
  Przedmiotem działalności segmentu jest świadczenie usług dostaw energii elektrycznej do odbiorców końcowych za
  pomocą sieci i urządzeń elektroenergetyc znych wysokich, średnich i niskich napięć.
   Pozostała Działalność
  Przedmiotem działalności jest świadczenie usług przez spółki zależne na rzecz Grupy Kapitałowej PGE, m.in. organizacja
  pozyskiwania finansowania, świadczenie usług i nformatycznych, księgowo -kadrowych i transportowych. To także
  działalność spółek zależnych powołanych do przygotowania i realizacji projektu budowy elektrowni jądrowej , zarządzanie
  funduszami inwestycyjnymi oraz inwestycje w start -upy.


  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PGE Polska Gru pa Energetyczna S.A. za okres 6 miesięcy zakończony
  30 czerwca 2018 roku


  6 z 65

  Opis Organizacji 1.1.
  W o kresie od 1 stycznia 2018 roku do dnia publikacji niniejszego sprawozdania w organizacji Grupy Kapitałowej PGE nastąpiły zmia ny wymienione w nocie 1.3 skróconego
  środrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz opisane poniżej.
  Podwyższenie kapitałów zakładowych spółek zależnych
  Podmiot Data rejestracji w KRS (1) Kapitał przed (2) Zwiększenie (3) Kapitał po
  Komentarz
  Towarzystwo Funduszy Inwestycyj nych Energia S.A.
  (poprzednia nazwa: PGE Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.)
  3 kwietnia 2018 roku (1) 6 250 000 PLN
  (2) 18 000 000 PLN
  (3) 24 250 000 PLN
  28 listopada 2017 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki podjęło uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spó łki. Podwyższenie zostało objęte i opłacone przez PGE S.A. wkładem pieniężnym. PGE S.A. posiada 100% akcji w kapitale zakładowym.
  PGE Inwest 5 sp. z o.o., PGE Inwest 8 sp. z o.o., PGE Inwest 9 sp. z o.o., PGE Inwest 10 sp. z o.o., PGE Inwest 11 sp. z o.o., PGE Inwest 12 sp. z o.o. i PGE Inwest 14 sp. z o.o.
  PGE Inwest 5 sp. z o.o. - 5 czerwca 2018 roku, PGE Inwest 8 sp. z o.o. - 22 maja 2018 roku, PGE Inwest 9 sp. z o.o. - 9 czerwca 2018 roku, PGE Inwest 10 sp. z o.o. - 28 maja 2018 roku, PGE Inwest 11 sp. z o.o. - 21 czerwca 2018 roku, PGE Inwest 12 sp. z o.o. - 21 maja 2018 roku, PGE Inwest 14 sp. z o.o. - 13 czerwca 2018 roku
  (1) 20 000 PLN
  (2) 30 000 PLN
  (3) 50 000 PLN
  5 kwietnia 2018 roku Nadzwyczajne Zgromadzenia Wspólników spółek podjęły uchwały w sprawie podwyższenia kapitałów zakładowych spółek każdorazowo o kwotę 30 000 PLN. Podwyższenia zostały objęte i opłacone przez PGE S.A. wkładami pieniężnymi. PGE S.A. posiada 100% udziałów w kapitałach zakładowych spółek.
  PGE Inwest 17 sp. z o.o., PGE Inwest 18 sp. z o.o. i PGE Inwest 19 sp. z o.o. PGE Inwest 17 sp. z o.o. - 30 maja 201 8 roku, PGE Inwest 18 sp. z o.o. - 30 maja 2018 roku, PGE Inwest 19 sp. z o.o. - 29 czerwca 2018 roku
  (1) 10 000 PLN
  (2) 30 000 PLN
  (3) 40 000 PLN
  5 kwietnia 2018 roku Nadzwyczajne Zgromadzenia Wspólników spółek p odjęły uchwały w sprawie podwyższenia kapitałów zakładowych spółek każdorazowo o kwotę 30 000 PLN. Podwyższenia zostały objęte i opłacone przez PGE S.A. wkładami pieniężnymi. PGE S.A. posiada 100% udziałów w kapitałach zakładowych spółek.
  Nabycie lub zbycie akcji/udziałów przez spółki
  Akcje/udziały Podmiotu Data transakcji/ rejestracji w KRS Liczba nabytych akcji/ udziałów Komentarz
  ElectroMobility Poland S.A. („ElectroMobility”) - objęcie przez PGE S.A. podwyższonej wartości posiadanych akcji w kapitale zakładowym ElectroMobility
  3 stycznia 2018 roku
  23 kwietnia 2018 roku podwyższenie kapitału zakładowego ElectroMobility zostało zarejestrowane w KRS
  2 500 akcji 3 stycznia 2018 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ElectroMobility podjęło uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę 20 000 000 PLN do kwoty 30 000 000 PLN, poprzez podwyższenie wartości nominalnej dotychczasowych akcji. PGE S.A. objęła w zamian za wkład pieniężny podwyższoną wartość nominalną 2 500 akcji, których łączna wartość nominalna zwiększyła się z kwoty 2 500 000 PLN do kwoty 7 500 000 PLN. W wyniku podwyższenia kapitału udział PGE S.A. w kapitale zakładowym ElectroMobility nie u legł zmianie (udział ten wynosi 25%).


  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PGE Polska Gru pa Energetyczna S.A. za okres 6 miesięcy zakończony
  30 czerwca 2018 roku


  7 z 65

  Akcje/udziały Podmiotu Data transakcji/ rejestracji w KRS Liczba nabytych akcji/ udziałów Komentarz
  Polska Grupa Górnicza S.A. („PGG”) - objęcie przez PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. („PGE GiEK”) akcji w podwyższonym kapitale zakładowym PGG
  31 stycznia 2018 roku
  6 kwietnia 2018 roku podwyższenie kapitału zakładowego PGG zostało zarejestrowane w KRS
  300 000 akcji 31 stycznia 2018 roku Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników PGG podjęło uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę 300 000 000 PLN do kwoty 3 916 718 200 PLN, poprzez emisję nowych akcji imiennych. PGE GiEK objęła 300 000 akcji o wartości nominalnej 30 000 000 PLN, stanowiących 0,8% udziału w podwyższonym kapitale zakładowym PGG. Aktualnie PGE GiEK posiada łącznie 6 000 000 akcji o wartości nominalnej 600 000 000 PLN st anowiących 15,32% udziału w kapitale zakładowym PGG.
  PGE Energia Ciepła S.A. („PGE EC”) - nabycie akcji przez PGE S.A. (procedura przymusowego odkupu i wykupu)
  7 marca 2018 i 7 maja 2018 roku (przymusowy odkup)
  18 maja 2018 roku (przymusowy wykup)
  342 728 akcji 7 marca 2018 roku i 7 maja 2018 roku PGE S.A. nabyła odpowiednio 3 285 i 2 970 akcji PGE EC, w procedurze przymusowego odkupu, zgodnie z art. 418 1 Kodeksu spółek handlowych. 18 maja 2018 roku PGE S.A. nabyła 336 473 akcje PGE EC, w procedurze przymu sowego wykupu, zgodnie z art. 418 Kodeksu spółek handlowych. W wyniku powyższych transakcji PGE S.A. posiada obecnie akcje stanowiąc e 100% udziału w kapitale zakładowym PGE EC.
  Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja S.A. („Kogeneracja S.A.”) - nabycie akcji przez PGE EC (w wyniku „wezwania”)
  14 marca 2018 roku 1 202 172 akcje PGE EC nabyła 1 202 172 akcje spółki Kogeneracja S.A. (nabycie nastąpiło w wyniku wezwania w związku z przekroczeniem 33% ogólnej liczby głosów, zgodnie z art. 73 ustawy z 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych). Aktualnie PGE EC posiada bezpośrednio 3 845 041 akcji spółki o wartości nominalnej 19 225 205 PLN, stanowiących 25,81% udziału w kapitale zakładowym Kogeneracja S.A. Ponadto PGE EC, za pośrednictwem jednoosobowej spółki zależnej pod nazwą =nvestment === B.V., posiada pośrednio 4 807 132 akcji o wartości nominalnej 24 035 660 PLN, stanowiących 32,26% udz iału w kapitale zakładowym Kogeneracja S.A.
  Łączenie spółek
  Spółka przejmująca/spółka przejmowana Data transakcji/ rejestracji
  w KRS
  Komentarz
  ELTUR - SERWIS sp. z o.o. - spółka przejmująca TOP SERWIS sp. z o.o. - spółka przejmowana
  26 lutego 2018 roku
  12 kwietnia 2018 roku połączenie spółek zostało zarejestrowane w KRS
  26 lutego 2018 roku Nadzwyczajne Zgromadzeni a Wspólników ELTUR - SERWIS sp. z o.o. (spółka przejmująca) i TOP SERW=S sp. z o.o. (spółka przejmowana) podjęły uchwały o połączeniu spółek w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych (łączenie przez przejęcie), poprzez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej na spółkę przejmującą w zamian za udziały, które spółka przejmująca przyznała PGE S.A. jako jedynemu wspólnikowi spół ki przejmowanej. Kapitał zakładowy spółki przejmującej został podwyższony o kwotę 50 000 PLN, tj. z kwoty 34 824 500 PLN do kwoty 34 874 500 PLN.
  PGE Energia Odnawialna S.A. - spółka przejmująca PGE Energia Natury PEW sp. z o.o. - spółka przejmowana
  27 i 29 marca 2018 roku
  2 maja 2018 roku połączenie spółek zostało zarejestrowane w KRS
  Nadzwyczajne Zgromadzenia Wspólników spółek PGE Energia Odnawialna S.A. (spółka przejmująca) oraz PGE Energia Natury PEW sp. z o.o. (spółka przejmowana) odpowiednio 29 marc a 2018 roku i 27 marca 2018 roku podjęły uchwały o połączeniu spółek w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych (łączenie przez przejęcie), poprzez przeniesienie na spółkę przejmującą całego majątk u spółki przejmowanej bez wydawania nowych akcji spółki przejmującej w zamian za udziały spółki przejmowanej, zgodnie z art. 516 Kodeksu spółek handlowych, oraz rozwiązanie spółki przejmowanej bez przeprowadzania jej likwidacji. PGE Energia Odnawialna S. A. była jedynym wspólnikiem PGE Energia Natury PEW sp. z o.o.
  Dopłaty do udziałów spółek
  Podmiot Data transakcji Komentarz
  PGE KLASTER sp. z o.o. 29-30 marca 2018 roku 29 marca 2018 roku Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki PGE KLASTER sp. z o.o. podjęło uchwałę w sprawie zobowiązania jedynego wspólnika spółki, tj. spółkę PGE Energia Odnawialna S.A. z siedzibą w Warszawie, do wniesienia dopłat do udziałów, w rozumieniu art. 177 Kodeksu spółek handlowych, w łącznej wysokości 2 000 000 PLN, tj. w wysokości po 2 000 PLN do każdego przysługującego PGE Energia Odnawialna S.A. udziału spółki PGE KLASTER sp. z o.o., w terminie do 30 marca 2018 roku. Zgodnie z powyższą uchwałą, dopłaty do udziałów zostały wniesione 30 marca 2018 roku.


  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za okres 6 miesięcy zakończony
  30 czerwca 2018 roku


  8 z 65

  Strategia Grupy Kap itałowej PGE i jej realizacja 2.
  Strategia Grupy Kapitałowej PGE 2.1.
  Strategia Grupy Kapitałowej PGE w perspektywie do 2020 roku została zatwierdzona przez Radę Nadzorczą PGE S.A.
  6 września 2016 roku. Strategia dąży do dostosowania działań Grupy do zmieniającego się otoczenia, adresuje ryzyka
  i szanse związane m.in. ze zmiennością cen paliw, kierunkami polityki klimatycznej, ewolucją modelu rynku oraz
  rozwojem nowych technologii.
  Misja, wizja i cele nadrzędne
  Misją Grupy PGE jest zapewnianie bezpieczeństwa i rozwoju poprzez niezawodność dostaw, doskonałość techniczną,
  nowoczesne usługi i partnerskie relacje. Budowanie wartości dla akcjonariuszy i kluczowa rola w zapewnieniu
  bezpieczeństwa energetycznego kraju t o z kolei nadrzędne cele, które Grupa PGE stale realizuje.
  Rysunek: Redefinicja misji GK PGE.  Wizja Grupy PGE określa naszą docelową pozycję w czterech obszarach:
  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za okres 6 miesięcy zakończony
  30 czerwca 2018 roku


  9 z 65

  Realizacja kluczowych projektów w ramach celów strategicznych 2.2.
  2016 – 2018 2018 +

   Kontynuacja realizacji flagowych inwestycji
  w Opolu i Turowie.
   Uruchomienie fazy przygotowania do
  realizacji 2 now ych bloków w Elektrowni
  Dolna Odra w oparciu o paliwo gazowe.
   Zamknięcie transakcji zakupu aktywów EDF
  Polska: umocnienie pozycji lidera na r ynku
  elektroenergetycznym i objęcie pozycji
  największego dostawcy ciepła systemowego.
   Przyjęcie Strategii Ciepłownictwa Grupy PGE.
   Zatwierdzenie „Planu Podziału PGE
  Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna
  S.A.”, w celu włączenia sześciu oddziałów
  PGE GiEK do PGE EC.
   Optymalizacja portfela wytwórczego pod
  kątem uczestnictwa w rynku mocy.
   Budowa 1 000 MWe nowych mocy
  kogeneracyjnych.
   Utworzenie wyspecjalizowanej linii
  biznesowej integrującej działalność
  w obszarze ciepłowniczym – PGE Energia
  Ciepła S.A.
   Wzrost udziału paliw niskoemisyjnych
  w segmencie ciepłowniczym do 50%.
   Uruchomienie morskiej farmy wiatrowej
  o mocy 1 045 MWe, z potencjałem
  rozbudowy projektu o dodatkowe 1 500
  MWe.
   Zwiększenie zaangażowania w segment
  źródeł rozproszonych.
   Optymalne dostosowanie elektrowni
  i elektrociepłowni do nowych norm emisji
  przemysłowych BAT.
   Modernizacja lokalnych systemów
  ciepłowniczych oraz budowa nowych źródeł
  kogeneracyjnych w ramach walki
  z problemem niskiej emisji.


   Uproszczenie i skrócenie procesu pr zyłączenia
  do 7 miesięcy.
   Uruchomienie Telefonicznego Centrum
  Zgłoszeniowego ( „TCZ ”), które obsługuje cały
  obszar PGE Dystrybucja w zakresie telefonu
  alarmowego 991.
   Uruchomienie innowacyjnego systemu
  wykrywania i izolowania zwarć
  występujących na napowiet rznych liniach SN.
   Wdrożenie inteligentnego systemu
  pomiarowego w Oddziale Białystok i Oddziale
  Łódź.
   Dostosowanie sieci dystrybucyjnej do obsługi
  nowych źródeł – 8 251 przyłączonych
  mikroinstalacji tylko w 2017 roku.
   Budowa i modernizacja linii energetycznych
  WN oraz stacji transformatorowych
  wysokiego i średniego napięcia.
   Bardzo wysoki poziom wskaźników satysfakcji
  klienta i oceny wiarygodności.
   Utrzymanie niskiego wskaźnika migracji
  klientów w segmencie masowym.
   Poszerzona oferta produktowa w sprzedaży
  detalicznej.
   Uruchomienie platformy handlowej PGE e -
  Sklep.
   Uruchomienie nowych kanałów sprzedaży
  i obsługi klienta (mobilne elektroniczne Biuro
  Obsługi Klienta, chatbot).
   Sprzedaż energii elektrycznej na terenie
  Warszawy pod marką LUMI.
   Zwiększe nie do 2/3 udziału zarządzanych sieci
  ciepłowniczych w lokalizacjach PGE Energia
  Ciepła S.A.
   Zwiększanie potencjału Grupy w oparciu
  o fuzje i przejęcia w zakresie ciepła
  sieciowego.
   Dalszy wzrost niezawodności dostaw oraz
  obniżenie wskaźników SA=D= i SA=F= do 2020
  roku względem roku 2015 o 56%.
   Opracowanie zintegrowanego
  i zautomatyzowanego systemu zarządzania
  infrastrukturą sieci dystrybucyjnej nN
  współpracującą z rozproszonymi źródłami
  energii oraz zasobnikami zainstalowanymi
  w instalacjach prosumenckich.
   Budowa systemu automatycznej
  rekonfiguracji sieci nN dla poprawy jakości
  świadczonej usługi dystrybucyjnej w stanach
  normalnych i awaryjnych pracy sieci.
   Wypracowanie autonomicznych
  mechanizmów redukcji skutków awarii
  w sieciach SN.


  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za okres 6 miesięcy zakończony
  30 czerwca 2018 roku


  10 z 65

  2016 – 2018 2018 +

   Spadek kosztów kontrolowalnych GK PGE<
   Standaryzacja i optymalizacja funkcji wsparcia
  na poziomie całej Grupy PGE.
   Rozpoczęcie wdrażania systemu
  zintegrowanego zarządzania majątkiem
  produkcyjnym<
   Realizacja projektów wynikających ze strategii
  zarządzania kapitałem ludzki m.
   Redukcja kosztów kontrolowalnych
  w wysokości 500 mln PLN w stosunku do
  2016 roku.
   W segmencie ciepłowniczym redukcja
  wydatków remontowych o 10% (do 2023
  roku w stosunku do 2017 roku).
   Dodatkowy roczny wynik EB=TDA wynikający
  Y realizacji Strategii Ciepłownictwa
  oszacowany na ok. ? mld PLN do 2030 roku<
   Utrzymanie konkurencyjności wydobycia
  węgla brunatnego.
   Zwiększenie efektywności zagospodarowania
  ubocznych produktów spalania.

   Uruchomienie specjalistycznego funduszu
  corporate venture capital prz ez spółkę PGE
  Ventures sp. z o.o. („PGE Venture V”) w celu
  prowadzenia kapitałowych inwestycji
  w perspektywiczne starW ;upy.
   Powstanie spółki PGE Nowa Energia sp. Y o.o.
  („PGE Nowa Energia”), która zajm uje się
  inkubacją i akceleracją projektów na
  najwcześnie jszym etapie rozwoju<
   Zawarcie porozumienia o ustanowieniu
  dwóch Klastrów Energii.
   Uruchomienie publicznych, szybkich stacji
  ładowania samochodów elektrycznych,
  w kilku polskich miastach, w ramach pilotażu
  związanego z tworzeniem infrastruktury
  systemu elektromobilności oraz jej
  zarządzaniem.
   Budowa laboratorium fotowoltaicznego
  i uruchomienie punktu doświadczalnego.
   Przeznaczenie do 2020 roku 400 mln PLN na
  badania, rozwój i innowacje, z czego połowa
  to środki z zewnątrz.
   Rozwój działalności w zakresie efektywności
  energetycznej.
   Rozwój i komercjalizacja nowych technologii,
  celem wprowadzenia na rynek nowoczesnej
  i kompleksowej oferty dla klientów,
  obejmującej m.in. fotowoltaikę,
  elektromobilność, inteligentne rozwiązania
  dla domów (projekt Smart Energy) , gaz
  ziemny i zarządzanie popytem.
   Sprzedaż usług ładowania wraz z możliwością
  krótkoterminowego wynajmu aut
  elektrycznych przez klientów (e ;carsharing).  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za okres 6 miesięcy zakończony
  30 czerwca 2018 roku


  11 z 65

  Kluczowe projekty realizowane w I półroczu 2018 roku
  Inwestycje
  rozwojowe
  Budowa nowych bloków w Elektrowni Opole
  ● cel projektu: budowa dwóch bloków energetycznych o mocy 900 MW każdy
  ● budżet: ok. 11 mld PLN (netto, bez kosztów finansowania )
  ● dotychczas poniesione nakłady: ok. 8,6 mld PLN
  ● paliwo : węgiel kamienny
  ● sprawnoś ć netto: 45,5%
  ● wykonawc a: konsorcjum firm: Rafako, Polimex ;Mostostal i Mostostal Warszawa przy współpracy
  GE, jako zarządzającego realizacją projektu w imieniu konsorcjum

  ● przekazanie gotowych bloków do eksploatacji wg obowiązującej umowy z Generalnym Wykonawcą:
  blok 5 – 31 lipca 2018 roku, blok 6 – 31 marca 2019 roku, przy czym deklarowane przez Generalnego
  Wykonawcę zmienione terminy przekazania do eksploatacji to 31 maja 2019 roku dla bloku nr 5 oraz
  30 września 2019 roku dla bloku nr 6.

  ● status: w zakresie bloku nr 5 prowadzone są prace uruchomieniowe tzw. rozruch zimny oraz
  przygotowawcze do chemicznego czyszczenia kotła; prowadzone są prace montażowe w zakresie
  blok u nr 6 oraz układów wspólnych; realizowane są dostawy węgla na potrzeby rozruchu obu
  bloków; ogólne zaawansowanie prac w projekcie na koniec czerwca 2018 roku wynosiło ok. 92%.
  Budowa nowego bloku w Elektrowni Turów
  ● cel projektu: budowa bloku energetycznego o mocy 490 MW
  ● budżet: ok. 4 mld PLN (netto, bez kosztów finansowania)
  ● dotychczas poniesione nakłady: ok. 1,F mld PLN
  ● paliwo : węgiel brunatny
  ● sprawnoś ć netto: 43,1%
  ● wykonawc a: konsorcjum firm: MHPSE, Budimex i Tecnicas Reunidas
  ● przekazanie bloku do eksploatacji: = półrocze 2020 roku
  ● status: w zakresie głównych urządzeń bloku kontynuowany jest montaż części ciśnieniowej kotła
  oraz elementów turbozespołu, prowadzone są prace montażowe układów pomocniczych, w tym
  m.in. układu odsiarczania spalin i układu nawęglania oraz prace budowlane na dwóch budynkach
  elektrycznych: głównym (z nastawnią blokową) i elektrofiltra. W == kwartale 2018 roku zakończono
  bu dowę płaszcza chłodni kominowej . W ramach zadań towarzyszących trwa budowa estakady
  nawęglania i estakady technologicznej.
  Budowa instalacji termicznego przetwarzania z odzyskiem energii w Elektrociepłowni Rzeszów
  ● cel projektu: budowa instalacji termicznego przetwarzania z odzyskiem energii o mocy ok. 8 MWe
  w kondensacji (4,6 MWe + 16,5 MWt w kogeneracji)
  ● budżet: ok. 293 mln PLN (netto, bez kosztów finansowania)
  ● dotychczas poniesione nakłady: ok. 218 mln PLN
  ● paliwo : odpady komunalne
  ● sprawnoś ć kotła: 86%
  ● wykonawc a: konsorcjum firm: TM.E. S.p.A. Termomeccanica Ecologia i Astaldi S.p.A<
  ● zgodnie z obowiązującą umową inwestycja powinna zostać przekazana do eksploatacji w czerwcu
  2018 roku . Generalny Wykonawca poprosił o wydłużenie czasu na realizację inwestycji. Strony
  rozpoczęły rozmowy w celu określenia nowego, jak najszybszego, terminu ukończenia inwestycji.
  Spodziewane jest kilkutygo dniowe opóźnienie <
  ● status: rozpoczęto rozruch gorący instalacji, w kotle zostały spalone pierwsze odpady; prowadzone
  są prace wykończeniowe w budynkach oraz prace związane z zagospodarowaniem terenu.  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za okres 6 miesięcy zakończony
  30 czerwca 2018 roku


  12 z 65

  Inwestycje
  modernizacyjno -
  odtworzeniowe
  Kompleksowa rekonstrukcja i modernizacja bloków 1 -3 w Elektrowni Turów
  ● cel projektu: dostosowanie do przyszłych wymagań konkluzji BAT w zakresie dopuszczalnych
  emisji SO 2, NO x i pyłu oraz zwiększenie dyspozycyjności, sprawności i podwyższenie nominalnej
  mocy elektrycznej każdego turbozespołu o ok. 15 MWe
  ● status: blok nr 2 został zsynchronizowany z siecią KSE 16 czerwca 2018 roku. Obecnie trwa ruch
  regulacyjny bloku. Przekazan ie bloku nr 2 do eksploatacji zaplanowane zostało na październik 2018
  roku. Kontynuowane są m.in. prace demontażowe w zakresie obmurza komory paleniskowej kotła
  nr 1, modernizacja turbozespołu, montaż układów elektrycznych oraz AKPiA na bloku nr 1.
  ● budże t: 0,8 mld PLN (netto, bez kosztów finansowania)
  ● paliwo: węgiel brunatny
  ● termin zakończenia: 2020 rok

  Zmiana technologii składowania odpadów paleniskowych dla bloków 1 -12 oraz budowa
  instalacji transportu popiołu oraz wytwarzania i transportu suspensji z bloku 14 w Elektrowni
  Bełchatów

  ● cel projektu: zapewnienie możliwości zagospodarowania odpadów paleniskowych powstałych
  podczas eksploatacji bloków 1 ;12 Elektrowni Bełchatów do wyczerpania zapasów węgla.
  P trakcie realizacji projektu zidentyfikowana została potrzeba objęcia bloku 14 nową
  technologią transportu i składowania odpadów paleniskowych.
  ● status: trwają prace związane z wypełnieniem i zabezpieczeniem składowiska ,,Zwałowisko’’
  i „Lubień” oraz prace w zakresie budowy instalacji dla bloku nr 14. Trwa rozruch na poszczególnych
  układach związanych z wytwarzaniem i pompowaniem suspensji ze zbiorników nr 1 i 2 oraz prace
  rozruchowe układu transportu popiołu i stacji wys yłkowej. Przekazanie instalacji do eksploatacji
  planowane jest na koniec sierpnia 2018 roku.
  ● budżet dla bloków 1 ;12: 450 mln PLN (netto, bez kosztów finansowania)
  ● budżet dla bloku 14: 90 mln PLN (netto, bez kosztów finansowania)
  ● termin zakończenia: 2 018 rok
  Modernizacja Elektrowni Pomorzany

  ● cel projektu: obniżenie emisji SO 2 i NO x z kotłów typu Benson OP ;206 do poziomu
  pozwalającego na spełnienie wymagań przyszłych konkluzji BAT, jak również zapewnienie pracy
  elektrowni do ok. 2040 roku

  ● status : instalacja SCR bloku A została przekazana do eksploatacji, na ukończeniu jest montaż
  reaktora SCR bloku B<
  W zakresie instalacji odsiarczania spalin (=OS): realizowany jest montaż konstrukcji stalowej
  budynku =OS oraz reaktorów kotłów A i B. Na uko ńczeniu jest wykonanie estakad pod
  rurociągi. Równolegle kontynuowane są prace w zakresie realizacji stacji dystrybucji popiołu.
  ● budżet projektu: 213 mln PLN (netto, bez kosztów finansowania)
  ● paliwo: węgiel kamienny
  ● termin zakończenia : w zakresie deNOx – 2018 rok (blok A/B), w zakresie IOS – 2019 rok

  Budowa instalacji odazotowania spalin oraz instalacji odsiarczania spalin kotłów OP -230 nr 3 i 4
  w Zespole Elektrociepłowni Bydgoszcz

  ● cel projektu: obniżenie emisji NO x oraz SO 2 z kotłów nr 3 i 4 do poziomu pozwalającego na ich
  dalszą eksploatację
  ● statusH w zakresie instalacji =OS: prowadzone są prace montażowe oraz dostawy elementów
  instalacji. Wykonany został montaż reaktora oraz konstrukcji filtra workowego. W trakcie realiz acji
  jest montaż konstrukcji wsporczych i dostawy elementów instalacji gospodarki sorbentem.
  W zakresie deNOx: zakończone zostały prace budowlane w zakresie wykonania fundamentów
  wentylatorów spalin, wykonano budynek techniczny – stan surowy, zrealizowano montaż konstrukcji
  wsporczej reaktorów SCR kotłów nr 3 i 4. Trwa montaż wentylatorów spalin i instalacji gospodarki
  reagentem.
  ● budżet: deNOx ; 48 mln PLN (netto, bez kosztów finansowania) ; dla projektu rozbudowy IOS wynosi
  45 mln PLN (netto, bez kosztów finansowania)
  ● paliwo: węgiel kamienny
  ● termin zakończenia: 2018 rok  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za okres 6 miesięcy zakończony
  30 czerwca 2018 roku


  13 z 65

  Budowa instalacji odazotowania spalin dla sześciu kotłów OP -650 w Elektrowni Rybnik
  ● cel projektu: budowa instalacji odazotowania spalin w celu dostosowania do wymogów
  DyrektywX IEM
  ● budżet: 259 mln PLN (netto, bez kosztów finansowania)
  ● dotychczas poniesione nakłady: 216 mln PLN (netto, bez kosztów finansowania)
  ● wykonawcy: SCR – Konsorcjum Strabag sp. z o.o. i Strabag Energy Technologies GmbH, SNCR –
  Energotechnika ;Energorozruch S.A., PM – Energotechnika ;Energorozruch S.A.
  ● termin zakończenia: grudzień 2018 roku
  ● status: realizacja na poziomie ok. 90%. Do wykonania pozostała instalacja SNCR na kotle nr 5
  oraz optymalizacja i pomiary gwarancyjne na ko tle nr 3 i 5<
  Budowa instalacji odazotowania spalin w Elektrociepłowniach: Kraków, Wrocław, Gdańsk, Gdynia
  ● cel projektu: budowa instalacji odazotowania spalin w celu dostosowania do wymogów
  Dyrektywy IEM
  ● budżet: 545 mln PLN (netto, bez kosztów finansowania)
  ● dotychczas poniesione nakłady: 488 mln PLN (netto, bez kosztów finansowania)
  ● wykonawcy: General Electric; Fortum ;ZRE; Fortum Mehldau; SBB Energy; Fortum ;Instal
  ● termin zakończenia: grudzień 2018 roku
  ● statusH realizacja na poziomie ok. 92%. Do ukończenia i optymalizacji pracy pozostały instalacje
  SNCR w Gdańsku, Krakowie i Gdyni.
  Projekt
  ograniczenia strat
  sieciowych
  ● cel projektu: zmniejszenie kosztów zakupu energii elektrycznej na pokrycie różnicy bilansowej
  ● podejmowane działania (projekt wieloletni):
   wymiana transformatorów WN/SN, SN/nN na transformatory o niższych stratach, dopasowanie
  mocy transformatorów do poboru mocy;
   przebudowa i modernizacja sieci: budowa nowych stacji WN/SN i SN/nN , zwiększenie przekrojów
  przewodów linii WN, SN i nN, skracanie ciągów linii SN i nN;
   utrzymywanie optymalnego układu pracy sieci, eliminacja niekorzystnych tranzytów energii w sieci
  WN, optymalizacja rozcięć w sieci SN;
   zmniejszenie asymetrii obciążenia w sieciach nN <
  ● efekty realizacji projektu : obniżenie wskaźnika różnicy bilansowej w 2017 roku do poziomu 5,3 7%
  (w 2016 roku wskaźnik wyniósł 5,77%); wielkość wolumenu różnicy bilansowej w 2017 roku była o 5%
  niższa niż w 2016 roku przy jednoczesnym wzroście wolumenu dostaw energii do odbiorców w tym
  czasie o 3%. Wskaźnik różnicy bilansowej w okresie od lipca 2017 roku do czerwca 2018 roku wyniósł
  5,21%.
  ● działania podjęte w I półroczu 2018 roku: w marcu 2018 roku dokonano aktualiza cji założeń projektu na
  lata 201F ;2022; aktualizacja uwzględnia kontynuowanie działań obniżających wielkość różnicy bilansowej
  w PGE Dystrybucja S.A., na bieżąco realizowane są działania założone w projekcie.
  Strategiczne Obszary Badań i Rozwoju oraz Nowego Biznesu („SOBiR+NB”), w których Grupa zamierza realizować projekty
  badawczo -rozwojowe („B+R”) oraz innowacyjne dotyczące np.: dostarczania nowych produktów lub usług, wynikają
  z najważniejszych wyzwań Grupy i zostały zidentyfikowane dla każdego elem entu łańcucha wartości (rysunek poniżej).
  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za okres 6 miesięcy zakończony
  30 czerwca 2018 roku


  14 z 65

  W związku z przyjętą w === kwartale 2016 roku aktualizacją strategii biznesowej Grupy Kapitałowej PGE w perspektywie do
  2020 roku trwają prace nad aktualizacją Strategii Rozwoju i =nnowacji w kierunku zwiększeni a nacisku na wyzwania
  o największym wpływie na działalność Grupy, w których działalność badawczo -rozwojowa i innowacyjna jest niezbędna do
  osiągnięcia wyznaczanych celów biznesowych. Szczególna uwaga będzie poświęcona zarówno dynamicznie rozwijającym się
  segmentom, takim jak elektromobilność czy magazynowanie energii, jak również sposobom pozyskiwania i rozwijania
  konkretnych przedsięwzięć oraz nowym modelom zarządzania i wdrażania innowacji, takim jak akceleracja i inwestowanie
  w modelu funduszy kapitałowy ch w małe firmy rozwijające technologie i produkty. Opcją strategiczną dla PGE będzie
  wypracowywanie i rozwój konkretnych technologii, co stanowi dużą zmianę jakościową w stosunku do wcześniejszego
  modelu operatora technologii innych firm i dostawców. Do w spółpracy z małymi firmami (start -upy) w formule akceleracji
  i prowadzenia projektów komercjalizacyjnych (wdrożenie innowacyjnych rozwiązań) powołana została spółka celowa pod
  nazwą PGE Nowa Energia. Spółka, poprzez współpracę z interesariuszami rynku star t-upowego (małe firmy, akceleratory,
  inni inwestorzy, agendy rządowe itd.) jest centrum kompetencji, pozwalającym GK PGE na efektywne identyfikowanie
  i rozwijanie technologii i produktów wchodzących w skład i związanych z łańcuchem wartości elektroenergety ki. Ponadto
  PGE Nowa Energia jest spółką wyznaczoną do budowy infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych oraz rozwoju
  działalności operacyjnej Grupy w obszarze elektromobilności.
  Dla umożliwienia kontynuacji rozwoju firm oraz pozyskiwania nowych rozw iązań z rynku (na późniejszym niż akceleracja
  etapie dojrzałości) uruchomiona została spółka PGE Ventures, pełniąca rolę korporacyjnego funduszu inwestycyjnego GK
  PGE. Spółka ma inwestować środki własne PGE oraz pozyskane z narzędzi wsparcia – budżetu publ icznego dostępnego za
  pośrednictwem Polskiego Funduszu Rozwoju („PFR”) i Narodowego Centrum Badań i Rozwoju („NCBiR”).
  Innowacyjność
  GK PGE koncentruje się na inicjowaniu i realizacji projektów B+R w ramach SOBiR+NB. W = półroczu 2018 roku
  kontynuowano re alizację kilkudziesięciu projektów w ramach tych obszarów.
  Kluczowe projekty realizowane w I półroczu 2018 roku
  Zaangażowanie
  w struktury
  kapitałowe
  wspierające rozwój
  nowych technologii
  i rozwiązań oraz
  małych firm
   cel projektu: wdrożenie nowego modelu rozwijania i implementacji nowych rozwiązań,
  pozwalającego na zarządzanie przedsięwzięciami podwyższonego ryzyka z jednoczesnym skróceniem
  czasu dostarczania nowych rozwiązań na rynek (do działalności własnej lub sprzedaży innym
  podmiotom)
   główne działania H
   zakończono = edycję programu scoutingowego PGE Ventures, którego efektem było podpisanie
  pierwszych dwóch umów inwestycyjnych przez PGE Ventures w styczniu 2018 roku
   sfinalizowano kolejne 3 inwestycje, które były efektem przeprowadzonego przez PGE Ventures
  programu scoutingowego podczas którego przeanalizowano ponad 120 spółek z branży
  energetycznej
   rozpoczęto działania akceleracyjne prowadzone przez spółkę PGE Nowa Energia oraz uzgodniono
  zasady współpracy pomiędzy spółkami (PGE Nowa Energia i PGE Ventures) umożliwiające
  optymalizację i zachowanie ciągłości na kolejnych etapach rozwoju małych firm, rozpoczęto
  rekrutację projektów do akceleracji
   finalizowano działania nad utworzeniem zewnętrznego funduszu inwestycyjnego pod nazwą
  Energy Research Capital („ERC”) w ramach programu NCBiR: BR=dge Alfa 2017. PGE Ventures
  będzie pełnić rolę inwestora i posiadać wpływ na kształt strategii inwestycyjnej funduszu. Fundusz
  ERC będzie inwestował w innowacyjne rozwiązania dla energetyki, technologie z obszar u Internetu
  rzeczy („=oT”) oraz technologie przetwarzania danych i komunikacji („=CT”). Fundusz ERC planuje
  zainwestować w ok. 20 starannie wyselekcjonowanych spółek charakteryzujących się wysoką
  innowacyjnością.
  Elektromobilność  cel projektu: propagowani e i rozwój w Polsce transportu elektrycznego oraz uzyskanie przez GK PGE
  doświadczenia i niezbędnych kompetencji do pełnienia roli operatora infrastruktury ładowania
  samochodów elektrycznych oraz dostawcy usługi ładowania samochodów elektrycznych
   główne dz iałania:
   dotyczą transportu indywidualnego – samochody osobowe wykorzystywane do celów
  zawodowych i prywatnycU
   PGE kontynuuje uruchomiony w grudniu 2016 roku projekt, w ramach którego realizowany jest
  pilotaż budowy infrastruktury systemu elektromobilności w Łodzi, gdzie uruchomiono pierwszą
  szybką stację ładowania, a uruchomienie kolejnych planowane jest w == połowie 2018 roku.
  Prowadzone są rozmowy w zakresie współpracy w innych lokalizacjach<


  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za okres 6 miesięcy zakończony
  30 czerwca 2018 roku


  15 z 65

  Recykling  cel projektu : wypracowanie i wdrożenie nowej techno logii recyklingu akumulatorów litowych,
  w szczególności stosowanych w systemowych magazynach energii oraz do zasilania pojazdów
  elektrycznych w celu pozyskania strategicznych materiałów ze zużytych akumulatorów litowych:
  kobaltu, niklu oraz miedzi. ProjekW bezpośrednio wspiera założenia Ministerstwa Rozwoju dotyczące
  transformacji w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym, jak również wymogi polskiej legislacji
  określające konieczność zbierania i utylizacji zużytych akumulatorów. Projekt posiada potencjał
  biznesowy ze względu na przewidywany wzrost światowego rynku akumulatorów litowych, związany
  Y tym wzrost ilości odpadów bateryjnych oraz zwiększone zapotrzebowanie rynków na produkty
  odzyskiwane ze zużytych akumulatorów <
   główne działania: PGE S.A. zawiązał a konsorcjum z RDLS sp. z o.o. („RDLS”), spółką spin ;off
  Y Uniwersytetu Warszawskiego, działającą w obszarze badań środowiskowych i biotechnologii, w celu
  stworzenia pilotażowej instalacji recyklingu akumulatorów litowych oraz wdrożenia opracowanej
  technol ogii na terenie Polski. Projekt został rekomendowany przez NCBiR do dofinansowania ze
  środków publicznych Programu Badawczego Sektora Elektroenergetycznego („PBSE”). Konsorcjum,
  którego liderem jest spółka RDLS, otrzymało zgodę na dofinansowanie projektu z e środków NCBiR.
  P grudniu 2017 roku Zarząd PGE S.A. wyraził zgodę na przejście do fazy realizacji projektu oraz
  podpisanie umowy o dofinansowanie projektu z NCBiR przez RDLS. Realizacja projektu rozpoczęła się
  29 grudnia 2017 roku. W tym dniu lider konsor cjum zawarł umowę o dofinansowanie projektu.  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za okres 6 miesięcy zakończony
  30 czerwca 2018 roku


  16 z 65

  Rynek energii i otoczenie regulacyjno -biznesowe 3.
  Otoczenie makroekonomiczne 3.1.
  Głównym obszarem działalności Grupy PGE jest rynek polski, a krajowa sytuacja makroekonomiczna w istotny sposób
  wpływa na wyniki Grupy. Hednocześnie kondycja polskiej gospodarki pozostaje w dużym stopniu powiązana
  z koniunkturą w Unii Europejskiej i na rynkach międzynarodowych. Na wyniki finansowe Grupy oddziaływuje zarówno
  sytuacja w poszczególnych segmentach gospodarki, jak i na rynkach finansowych, które mają wpływ na warunki
  pozyskiwania przez Grupę PGE finansowania dłużnego.
  Co do zasady, w Polsce istnieje historyczna dodatnia korelacja pomiędzy wzrostem zapotrzebowania na energię
  elektryczną a wzrostem gospodarczym. Biorąc pod uwagę pozycję Grupy PGE na polskim rynku wytwarzania, a także
  istotny udział w rynku sprzedaży energii elektrycznej oraz dystrybucji, zmiany w zakresie poziomu zapotrzebowania na
  energię elektryczną i ciepło mogą znacząco wpływać na wyniki Grupy .
  W = półroczu 2018 roku odnotowano wzrost zużycia energii elektrycznej brutto o 1,9% w stosunku do porównywalnego
  okresu roku poprzedniego. Wzrost był niższy niż w = półroczu 2017 roku, kiedy to zużycie energii wzrosło o 2,3%
  w stosunku do analogicznego o kresu 2016 roku.
  Tendencje gospodarcze w = półroczu 2018 r oku pozostały ogólnie pozytywne. Dane Credit Agricole wskazują, że
  w samym == kwartale 2018 roku PKB odnotował wzrost o 4,9% w stosunku do porównywalnego okresu roku
  poprzedniego. Wzrost był wyższy niż w == kwartale 2017 roku, kiedy wyniósł 4,2% r/r.
  Rysunek: Dynamika PKB wyrównanego sezonowo i krajowego zużycia energii elektrycznej brutto.

  Źródło: GUS, PSE S.A., PKB == kwartał 2018 – szacunek Credit Agricole
  Wzrostowi gospodarczemu i rosnącemu z użyciu energii elektrycznej towarzyszyła optymistyczna sytuacja polskiego
  przemysłu, odpowiedzialnego za ok. 45% zużycia energii elektrycznej w kraju. Wskaźnik Purchasing Managers' =ndex
  („PM=”) dla przemysłu osiągnął w = połowie 2017 roku średnio 53,7 pkt ., a w = połowie 2018 roku średnio 53,9 pkt. Oznacza
  to pozycję ponad poziomem 50 punktów, powyżej której ankietowani menedżerowie oczekują poprawy sytuacji sektora.
  Pozytywny wynik to efekt przede wszystkim rosnącej produkcji, zatrudnienia i konsumpcji. W yniki polskiego sektora
  przemysłowego powinny być wzmacniane przez strefę euro, której wskaźnik PM= w = półroczu 2017 roku osiągnął średnio
  56,3 pkt., a w analogicznym okresie 2018 roku średnio 56,9 pkt.
  Rysunek: Wskaźnik PM= dla przemysłu w Polsce i Stref ie Euro (w punktach).

  Źródło: Markit Economics


  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za okres 6 miesięcy zakończony
  30 czerwca 2018 roku


  17 z 65

  Korzystne zjawiska w polskim przemyśle potwierdzane są również przez wskaźnik dynamiki produkcji przemysłowej ogółem.
  W = półroczu 2018 roku zanotowano wzrost na poziomie 6,2% r/r wobec 5,7% w = półroczu 201 7 roku. Zmiana była
  spowodowana wzrostem dynamiki przetwórstwa przemysłowego (6,4% r/r w = półroczu 2018 roku wobec 6,2% w = półroczu
  2017 roku). Wzrosła jednocześnie wartość produkcji w całym sektorze energetycznym o 8,4% r/r w = półroczu 2018 roku
  wobec 5,3% w analogicznym okresie 2017 roku. Wartość produkcji przemysłowej zależy od ilości wyprodukowanych dóbr
  i poziomu cen. Wskaźnik cen producenta („PP=”) w = półroczu 2018 roku wyniósł 1,4% r/r. Wskaźnik CP= w == kwartale 2018
  roku wyniósł 1,7% r/r.
  Tabel a: Kluczowe wskaźniki ekonomiczne związane z polską gospodarką.
  Kluczowe wskaźniki
  (zmiana % r/r)
  I półrocze
  2018
  I półrocze
  2017
  Produkt Krajowy Brutto 1 4,9 4,2
  Wskaźnik cen konsumenta (CP=) 2 1,7 1,8
  Wskaźnik cen produkcji sprzedanej przemysłu (PP=) 3 1,4 3,6
  Dynamika produkcji przemysłowej ogółem 3 6,2 5,7
  Dynamika produkcji przemysłowej – przetwórstwo przemysłowe 3 6,4 6,2
  Dynamika produkcji przemysłowej – sektor energetycznX 3 8,4 5,3
  Dynamika krajowego zużycia energii elektrycznej brutto 4 1,9 2,3
  Krajowe zużycie energii elektrycznej brutto (TWh )4 85,1 83,5
  EUR/PLN 5 4,22 4,27
  Źródło: 1Dla == kwartału 2018 roku – prognoza banku Credit Agricole, dla == kwartału 2017 roku GUS, 2 NBP, dane kwartalne, 3 GUS, 4 PSE S.A., 5 NBP .


  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za okres 6 miesięcy zakończony
  30 czerwca 2018 roku


  18 z 65

  Otoczenie regulacyjne 3.2.
  Otoczenie regulacyjne
  Krajowe  prace nad wdrożeniem rynku mocy, w tym nad przepisami wykonawczymi do ustawy o rynku mocy
   notyfikacja Komisji Europejskiej („KE”) mechanizmu wsparcia przewidzianego w ustawie o rynku mocy.
  Decyzja KE została wydana 7 lutego 2018 roku
   rozważane zmiany w zakresie usług systemowych w związku z oczekiwanym wdrożeniem rynku mocy
  w 2018 roku
   toczące się prace nad nowym mechanizmem wsparcia dla wysokosprawnej kogeneracji. Projekt ustawy
  o promowaniu energii elektrycznej z wysokospra wnej kogeneracji został zgłoszony do konsultacji
  publicznych. Obecny system wsparcia energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji, oparty na
  świadectwach pochodzenia energii elektrycznej z kogener acji, wygasa z końcem 2018 roku
   kwestia wdrożenia taryf y jakościowej w dystrybucji, w wyniku której poziom przychodu regulowanego jest
  uzależniony między innymi od wskaźników SA=D= i SA=F= oraz czasu przyłączenia
   wejście w życie rozporządzenia Ministra Energii z 29 grudnia 2017 roku w sprawie szczegółowych zas ad
  kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną wprowadzającego taryfę
  z niższymi cenami i stawkami opłat w godzinach mniejszego zapotrzebowania na energię elektryczną (np.
  w nocy)
   nowelizacja ustawy o odnawialnych źródłach energii (ustawa z 7 czerwca 2018 roku), określającej system
  wsparcia produkcji energii w źródłach odnawialnych. Nowelizacja przewiduje m.in. zmianę sposobu
  obliczania uzyskanej pomocy publicznej, zmiany w aukcjach na wsparcie nowych koszyków
  technologiczn ych. Nowelizacja określa parametry aukcji dla instalacji OZE, w tym ceny referencyjne oraz ilość
  energii z odnawialnych źródeł energii, jaka może być sprzed ana w drodze aukcji w 2018 roku .
   zmiana wysokości tzw. zielonego obowiązku, tj. obowiązku umorzenia świadectw pochodzenia
  potwierdzających wytworzenie energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w latach 2018 -2019
  (rozporządzenie Ministra Energii z 11 sierpnia 2017 roku)
   wejście w życie zmiany ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych . Ustawa przewiduje m.in.
  zmianę zasad opodatkowania elektrowni wiatrowych podatkiem od nieruchomości (podstawę
  opodatkowania stanowi jedynie część instalacji) retroaktywnie od 1 stycznia 2018 roku oraz wydłużenie
  czasu na uzyskanie p ozwoleń na użytkowanie do 5 lat .
   prace nad pakietem legislacyjnym, który ma doprowadzić do transformacji gospodarki linearnej w kierunku
  gospodarki o obiegu zamkniętym ( ang. circular economy )
   prace nad nowelizacją ustawy o odpadach. Projekt przewiduje liczne zmiany w zakresie g ospodarowania
  odpadami, w tym m.in. obowiązek ustanowienia zabezpieczeń za każdą tonę składowanych odpadów,
  skrócenie okresu magazynowania odpadów z 3 lat do roku, objęcie składowisk odpadów monitoringiem
  wizyjnym .
   wejście w życie 22 lutego 2018 roku ustaw y o elektromobilności i paliwach alternatywnych
   prace nad rozporządzeniem w sprawie wymagań technicznych dotyczących stacji ładowania i punktów
  ładowania
   wejście w życie ustawy z 20 lipca 2017 roku Prawo wodne wprowadzającej system opłat za korzystanie
  z wód do celów energetyki oraz rozporządzenia Rady Ministrów z 22 grudnia 2017 roku w sprawie
  jednostkowych stawek opłat za usługi wodne, określającego jednostkowe stawki opłat za korzystanie z wód
  do celów energetyki
   przyjęcie przez Radę Ministrów Krajowego Planu Działań dotyczącego efektywności energetycznej dla Polski
  2017
   prace nad now ą Polityk ą Energetyczn ą Polski do 2050 roku
  Zagraniczne
   główne regulacje pakietu klimatyczno -energetycznego wyznaczającego cel redukcji emisji gazów
  cieplarnianych do 2030 roku oraz pakietu: „Czysta energia dla wszystkich Europejczyków”, którego celem
  jest prawna realizacja koncepcji unii energetycznej. Poniższe regulacje będą mieć istotny wpływ na
  funkcjonowanie polskiego sektora energetycznego, w tym GK PGE po 2020 roku :
   Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2018/410 zmieniająca dyrektywę 2003/87/WE (w celu
  wzmocnienia efektywnych kosztowo redukcji emisji oraz inwestycji niskoemisyjnych) oraz decyzję (UE)
  2015/1814, ustanawiająca w szczególności: wysokość liniowego wskaźnika redukcji emisji („LRF”) ustalonego
  na 2,2% rocznie od 2021 roku; podwojenie wolumenu uprawnień kierowanych do rezerwy stabilności
  rynkowej („MSR”) w latach 2019 -2023 z 12% do 24% uprawnień w obrocie wraz z wprowadzeniem


  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za okres 6 miesięcy zakończony
  30 czerwca 2018 roku


  19 z 65

  cyklicznego ich kasowania od 2023 roku w liczbie, która będzie wykraczać ponad wolumen tych uprawnień,
  będących przedmiotem aukcji w roku poprzedzającym; Fundusz Modernizacyjny, którego wielkość ustalono
  na 2% całkowitej liczby uprawnień po 2021 roku, z warunkową możliwością zwięks zenia jego wielkości do
  2,5%; sposób redystrybucji środków inwestycyjnych Funduszu Modernizacyjnego, który zakłada utworzenie
  uproszczonej ścieżki decyzyjnej dla wybranych kategorii projektów (w tym OZE oraz sieci) oraz uzyskanie
  rekomendacji komitetu inwe stycyjnego przy braku możliwości wsparcia inwestycji węglowych; sposób
  redystrybucji bezpłatnego przydziału uprawnień do emisji, który nie wyklucza możliwości uzyskania wsparcia
  dla modernizacji prośrodowiskowych .
  Po formalnym przyjęciu aktu w = kwartale 2018 roku, 19 marca 2018 roku tekst dyrektywy został
  opublikowany w Dzienniku Urzędowym UE. W I połowie 2018 roku Komisja Europejska rozpoczęła prace nad
  aktem wykonawczym, który określi szczegółowe zasady funkcjonowania Funduszu Modernizacyjnego
  i FundusY u =nnowacyjnego, oraz nad aktem delegowanym dotyczącym bezpłatnego przydziału uprawnień
  dla przemysłu oraz wytwórców ciepła sieciowego. Ewentualna decyzja Komisji Europejskiej czy wydać
  wytyczne dotyczące stosowania art. 10c (derogacje) będzie zależeć od l iczby państw członkowskich
  zainteresowanych wykorzystaniem możliwości bezpłatnego przydziału uprawnień dla wytwórców energii
  elektrycznej <
   COM (2016) 767 final – Wniosek dotyczący Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie
  promowania stosowania en ergii ze źródeł odnawialnych („RED ==”), trilogi zakończyły się w połowie czerwca
  2018 roku. Zgodnie z przyjętymi głównymi ustaleniami wiążący cel UE ma wynieść 32% udziału OZE
  w końcowym zużyciu energii brutto w 2030 roku, przy czym nie wprowadzono celów krajowych. Wkłady
  państw członkowskich do realizacji celu ogólnounijnego zostaną określone na podstawie deklaracji
  składanych w ramach pierwszych zintegrowanych krajowych planów na rzecz energii i klimatu („ZKPEiK” ).
   COM (2016) 861 final – Wniosek dotycząc y Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie
  wewnętrznego rynku energii elektrycznej („EMR”), w którym przewidziana jest m.in. regulacja mechanizmów
  mocowych (szczególnie propozycja wprowadzenia europejskiej oceny wystarczalności mocy oraz st andardu
  emisji CO 2 dla jednostek biorących udział w rynku mocy na poziomie 550 g/kWh). Ponadto Parlament
  Europejski proponuje zaostrzenie wymagań dotyczących wprowadzania i utrzymywania rynków mocy oraz
  szczególne przepisy dedykowane rezerwie strategicznej . Negocjacje dotyczące ostatecznej wersji
  Rozporządzenia będzie prowadzić prezydencja austriacka, która rozpoczęła się wraz z początkiem lipca 2018
  roku. Pierwszy trilog, głównie o charakterze organizacyjnym, miał miejsce jeszcze w trakcie prezydencji
  bułg arskiej 27 czerwca 2018 roku<
   COM (2016) 864 final – Wniosek dotyczący Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie
  wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej („EMD”), którego celem jest stworzenie nowej
  struktury jednolitego rynku ener gii m.in. poprzez wprowadzenie wielu rozwiązań prokonsumenckich
  i uelastycznienie rynku. Negocjacje dotyczące ostatecznej wersji Dyrektywy będzie prowadzić prezydencja
  austriacka< Pierwszy trilog, głównie o charakterze organizacyjnym, miał miejsce 27 czerw ca 2018 roku<
   COM (2016) 759 final/2 – Wniosek dotyczący Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie
  zarządzania unią energetyczną („EU Governance”), które ma stworzyć oparty na współpracy z innymi
  państwami członkowskimi oraz na uzgodnieniach prowadzonych z Komisją Europejską system
  monitorowania realizacji celów unii energetycznej. Trilogi dotyczące rozporządzenia EU Governance zostały
  sfinalizowane w końcu czerwca 2018 roku. Zgodnie z przyjętymi głównymi ustaleniami nałożony zostanie
  obowiąz ek zgłoszenia przez każde państwo członkowskie do końca 2018 roku projektu pierwszego ZKPEiK,
  zawierającego m.in. deklarowany krajowy udział OZE w finalnym zużyciu energii w 2030 roku, stanowiący
  wkład do celu ogólnounijnego. Komisja Europejska będzie ocen iać projekty, a następnie ostatecznie
  zatwierdzi treść przedłożonych finalnie planów oraz będzie monitorować ich wykonanie. Przewidziano
  trajektorię rozwoju OZE zakładającą, że konieczne będzie osiągnięcie tzw. punktów referencyjnych, tj. w 2022
  roku osiąg nięte zostanie 18% wymaganego wzrostu, w 2025 roku – 43%, a w 2027 roku – 65%. W przypadku
  gdy dobrowolnie deklarowane wkłady krajowe nie zapewnią realizacji celu ogólnounijnego przewidziano
  formułę służącą wyliczaniu wyrażonego w procentach tzw. sprawiedl iwego wkładu krajowego .
   COM (2016) 761 final – Wniosek dotyczący Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej
  dyrektywę 2012/27/UE w sprawie efektywności energetycznej („EED”), w tym określenie sposobu realizacji
  kontrybucji Polski do wyznaczone go celu poprawy efektywności energetycznej na poziomie UE do 2030 roku.
  Trilogi dotyczące dyrektywy EED zostały sfinalizowane w końcu czerwca 2018 roku. Zgodnie z przyjętymi
  głównymi ustaleniami wprowadzony zostanie niewiążący ogólnoeuropejski cel zwiększe nia efektywności
  energetycznej o 32,5% w stosunku do prognoz zużycia opracowanych w 2007 roku. Państwa członkowskie
  będą samodzielnie deklarowały możliwe do osiągnięcia redukcje zużycia energii i przedkładały krajowe
  wkłady do celu ogólnounijnego. Poziom c orocznych oszczędności energii sprzedawanej odbiorcom
  końcowym wyniesie 0,8% .


  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za okres 6 miesięcy zakończony
  30 czerwca 2018 roku


  20 z 65

   regulacje związane z Wieloletnimi Ramami Finansowymi UE: Komisja Europejska przedstawiła w maju
  i czerwcu 2018 roku główne założenia odnośnie Wieloletnich Ram Finansowych UE („W RF”) na lata 2021 ;
  2027 oraz propozycje aktów legislacyjnych. Komisja zaproponowała zwiększenie środków finansowych na
  cele klimatyczne z 20% w ramach WRF na lata 2014 ;2020 do 25% całego budżetu UE w latach 2021 ;2027, co
  w wielkościach absolutnych oznacza w zrost wydatków na ten cel z 206 mld EUR do 320 mld EUR.
  Rozszerzono katalog kryteriów, na podstawie których fundusze rozwoju regionalnego i spójności będą
  przyznawane. Dodatkowo ze wsparcia w ramach tych funduszy mają być wykluczone inwestycje na
  obniżenie emisyjności jednostek podlegających pod dyrektywę EU ETS oraz inwestycje w wytwarzanie,
  magazynowanie i spalanie paliw kopalnych, a także możliwość sfinansowania budowy i kosztów likwidacji
  elektrowni jądrowych. Komisja nie zaproponowała wsparcia transfor macji dla państw i regionów
  uzależnionych od węgla. Zaproponowała natomiast nowe źródło zasobów własnych UE: państwa
  członkowskie mają kierować do nowego budżetu UE do 30% przychodów ze sprzedaży uprawnień do emisji
  przydzielonych zgodnie z art. 10 ust. 2 lit. a dyrektywy EU ETS oraz do 30% równowartości rynkowej
  uprawnień, które mogą być bezpłatnie przydzielone wytwórcom energii elektrycznej w ramach art. 10c
  dyrektywy EU ETS. Wyłączone z zasilania tego nowego źródła miałyby być m.in. uprawnienia z Fundusz u
  Modernizacyjnego i Funduszu =nnowacyjnego oraz uprawnienia z tzw. puli solidarnościowej dla państw
  mniej zamożnych.
   regulacje związane z finansowaniem zrównoważonego wzrostu gospodarczego: Komisja Europejska
  przedstawiła w marcu 2018 roku plan działań w zakresie finansowania zrównoważonego wzrostu
  gospodarczego, a w maju 2018 roku propozycje pierwszych aktów legislacyjnych dotyczących tego
  zagadnienia. Komisja szacuje, że dla osiągnięcia celów energetyczno ;klimatycznych do 2030 roku corocznie
  konieczne są inwestycje w wysokości 180 mld EUR w całej Unii Europejskiej. Komisja zaproponowała
  zaangażowanie prywatnego sektora finansowego w osiągnięcie wyżej wymienionych celów poprzez
  skierowanie strumienia finansowania na zrównoważone inwestycje. W przedstawiony ch propozycjach
  aktów legislacyjnych wskazano kryteria, na podstawie których dokonywana będzie ocena działalności
  ekonomicznej w celu stwierdzenia czy działalność ta jest zrównoważona pod względem środowiskowym.
  P tym zakresie uwzględniane jest m.in. dział anie dotyczące wygaszania antropogenicznej emisji gazów
  cieplarnianych, w tym ze źródeł bazujących na paliwach kopalnych. Zaproponowano również ustanowienie
  obowiązków informacyjnych dla instytucjonalnych uczestników rynku finansowego w odniesieniu do
  spos obu uwzględniania ryzyk związanych ze zrównoważonym rozwojem w procesie podejmowania decyzji
  inwestycyjnych lub w procesie doradztwa finansowego, jak też ustanowienie wskaźników referencyjnych
  uwzględniających emisję CO 2.
   regulacje związane z ograniczeniem emisji zanieczyszczeń realizowane w ramach polityki środowiskowej,
  w tym:
   Komisja Europejska przyjęła decyzję wykonawczą (UE) 2017/1442 31 lipca 2017 roku, ustanawiającą
  konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik w odniesieniu do dużych obiektów e nergetycznego
  spalania zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE („Konkluzje BAT dla LCP”),
  która została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 17 sierpnia 2017 roku. W związku
  Y tym okres na dostosowanie instalacji upły wa cztery lata po publikacji, tj. 17 sierpnia 2021 roku. Rząd
  Polski złożył skargę na ww. decyzję do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, równolegle
  rozpatrywana jest skarga na ten sam akt prawny złożona przez stowarzyszenie Euracoal .
  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za okres 6 miesięcy zakończony
  30 czerwca 2018 roku


  21 z 65

  Ceny energii elektrycznej 3.2.1.
  Rynek krajowy – Ceny
  Rynek Dnia Następnego („RDN”)
  W = półroczu 2018 roku średnia cena energii elektrycznej na Rynku Dnia Następnego 1 wyniosła 197 PLN/MWh i była wyższa
  o 30% od średniej ceny (151 PLN/MWh) notowanej w analogicznym okre sie ubiegłego roku. Wzrost cen energii na rynku
  spot związany jest m.in. z rosnącymi notowaniami uprawnień do emisji dwutlenku węgla. =nstrument EUA Grudzień 2018
  notowany był w = półroczu 2018 roku średnio po 12,6 EUR/t , co oznacza wzrost o 152% r/r. Na w zrost ceny energii wpłynął
  również wyższy koszt paliwa. Średni poziom Polskiego =ndeksu Rynku Węgla Energetycznego (PSCM=1) w okresie styczeń -
  maj 2018 roku kształtował się na poziomie 10,6 PLN/GH, czyli 18% powyżej notowanego w a nalogicznym okresie poziomu
  9,0 PLN/GH. Dodatkowym czynnikiem, który wpłynął na wzrost cen energii był spadek wolumenu generacji wiatrowej, która
  w I półroczu 2018 roku wyniosła 6,2 TWh i była niższa o 9% r/r.
  Rysunek: Miesięczne notowania na Rynku Dnia Następnego w latach 2017 –201 8 (TGE)*

  *średniomiesięczny poziom cen RDN obliczony w oparciu o notowania godzinowe (fixing), ważone wolumenem obrotu
  Rynek Transakcji Terminowych
  Średnia cena kontraktów typu pasmo roczne („BASE_Y -19”) wyniosła w = półroczu 2018 roku 198 PLN/MWh,
  w analogicznym okresie ubiegłego roku cena kontraktu BASE_Y -18 kosztowała się średnio na poziomie 1 62 PLN/MWh
  (wzrost o 23% r/r). Wolumen obrotu w kontraktach BASE_Y -19 odnotowany w = półroczu 2018 roku wyniósł 47,3 TWh – jest
  to wynik o 173% wyższy od wol umenu obrotu na kontrakcie BASE_Y -18 odnotowanego w = półroczu 2017 roku, który
  wynosił 17,0 TWh. Wzrost wolumenu obrotu wynika ze zmiany poziomu obliga giełdowego. W 2017 roku obowiązywało
  15% minimum sprzedaży energii elektrycznej w ramach rynku prowadzo nego przez Towarową Giełdę Energii. Od 18 stycznia
  2018 roku obligo giełdowe dla wszystkich grup energetycznych w Polsce zostało podniesione do 30%. Średnia cena
  kontraktów szczytowych („PEAK5_Y -19”) w I półroczu 2018 roku wyniosła 259 PLN/MWh i była o 24% wyższa od średniej
  ceny analogicznego kontraktu („PEAK5_Y -18”) notowanego w = półroczu 2017 roku. Wolumen obrotu w kontraktach
  PEAK5_Y -19 wyn iósł w = półroczu 2018 roku 2,0 TWh i był o 22% wyższy od wolumenu obrotu w kontrakcie PEAK5_Y -18
  odnotowanym w I półroczu 2017 roku.  1 Statystyka wyliczona dla danych z Fixingu
  151
  164
  197
  0
  1
  2
  3
  4
  5
  100
  120
  140
  160
  180
  200
  220
  240
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6
  2017 2018
  TWh

  PLN/MWh

  Wolumen - fixing (prawa oś)
  =RDN (lewa oś)
  średnia półroczna


  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za okres 6 miesięcy zakończony
  30 czerwca 2018 roku


  22 z 65

  Rysunek: Miesięczne notowania na RTT w latach 2017 –2018 (TGE)*.

  *średniomiesięczny poziom indeksów dla kontraktów terminowych na rok następny (Y+1), typu pasmo i szczyt, obliczony w oparciu o notowania god zinowe, ważony wolumenem obrotu
  Rynek międzynarodowy
  Rynek hurtowy (porównanie rynków dnia następnego)
  W = półroczu 2018 średnie ceny energii w krajach ościennych były niżs ze niż w Polsce: w Niemczech o 46 PLN/MWh,
  w Czechach o 41 PLN/MWh, w Szwecji o 29 PLN/MWh. Struktura wytwarz ania energii elektrycznej w Polsce, w porównaniu
  do Niemiec, Szwecji i Czech jest w większym stopniu oparta o konwencjonalną energetykę węglową , dlatego też
  dynamicznie rosnące ceny uprawnień do emisji CO 2 oraz rosnący koszt paliwa węglowego bardziej przeł ożyły się na wzrost
  ceny energii w Polsce niż w krajach z miksem wytwórczym, w większym stopniu opartym o źródła odnawialne i atom.
  Różnice w cenach znalazły odzwierciedlenie w wolumenach transgranicznej wymiany handlowej .
  Rysunek: Porównanie średnich cen energii elektrycznej na rynku polskim oraz rynkach ośc iennych w = półroczu 2018 roku
  (ceny w PLN/MWh, średni kurs EUR 4,22 PLN).

  Źródło: TGE, EEX, EPEX, Nordpool, OTE a.s., PXE .
  162
  171
  198
  209
  218
  259
  140
  160
  180
  200
  220
  240
  260
  280
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6
  2017 2018
  PLN/MWh

  Base_Y+1
  Peak_Y+1
  Base_Y+1 średnia półroczna
  Peak_Y+1 średnia półroczna


  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za okres 6 miesięcy zakończony
  30 czerwca 2018 roku


  23 z 65

  Wymiana handlowa
  Rysunek: Miesięczne handlowe wolumeny importu, eksportu ora z saldo wymiany zagranicznej w latach 2017 -2018 .

  Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych PSE S.A.
  W = półroczu 2018 roku Polska była importerem netto energii elektrycznej, zaś saldo wymiany handlowej wyniosło 3,7 TWh
  (import 4,5 TWh, eksport 0,8 TWh). W analogicznym okresie 2017 roku saldo wynosiło 1,2 T Wh (import 3,2 TWh, eksport
  2,0 TWh). Nadwyżka importu nad eksportem utrzymuje się niezmiennie od marca 2017 roku. Największą zmianą w ujęciu r/r
  było odwrócenie się kierunku wymiany handlowej z Ni emcami i Czechami. W = półroczu 2017 roku eksport netto do tych
  dwóch krajów wyniósł 1,0 TWh, natomiast wynik = półrocza 2018 roku to import netto 0,9 TWh – było to główną przyczyną
  pogłębienia się ogólnego salda importu w ujęciu r/r. Źródłami importu nett o w = półroczu 2018 roku pozostawały Szwecja,
  Litwa i Ukraina, natomiast wolumen wymiany z tymi krajami był zbliżony do odnotowanego w okresie bazowym.
  Rysunek: Geograficzna struktura wymiany handlowej w = półroczu 2018 roku (GWh).

  Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych PSE S.A.
  -800
  -600
  -400
  -200
  0
  200
  400
  600
  800
  1000
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6
  2017 2018
  GWh

  Import Eksport Saldo


  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za okres 6 miesięcy zakończony
  30 czerwca 2018 roku


  24 z 65

  Rynek detaliczny
  Zróżnicowanie cen energii elektrycznej dla odbiorców detalicznych w Unii Europejskiej zależy nie tylko od poziomu cen
  hurtowych energii elektrycznej. =stotny wpływ na ostateczną cenę energii elektryczn ej ma system fiskalny, mechanizmy
  regulacji oraz systemy wsparcia w poszczególnych państwach. W == półroczu 2017 roku 2 dodatkowe obciążenia dla odbiorcy
  indywidualnego w Polsce stanowiły 35% ceny energii elektrycznej, w porównaniu do średniej dla Unii Euro pejskiej
  wynoszącej 31%. W Danii i Niemczech udział narzutów w cenie energii elektrycznej przekraczał 50%.
  Rysunek: Porównanie średnich cen energii elektrycznej dla odbiorców indywidualnych w wybranych krajach UE w II półroczu
  2017 roku (ceny w PLN/MWh).

  Źródło: O pracowanie własne na podstawie Energy prices in the EU. Eurostat, the statistical office of the European Union. Kurs EUR 4,24 PLN .
  Rysunek: Udział narzutów w cenach energii elektrycznej dla odbiorców indywidualnych w wybranych krajach UE
  w II półroczu 2017 (ceny w PLN/MWh, przeliczo ne wg średniego kursu EUR 4,24 PLN).

  Źródło: Eurostat  2 Dane Eurostat publikowane są w odstępach półrocznych.
  586 391 553 451 441 516 403 355 403 379 329
  706
  885
  292
  227 230 114 212 256 156 102 140
  -
  200
  400
  600
  800
  1 000
  1 200
  1 400
  Niemcy Dania Szwecja Finlandia Łotwa Czechy Polska Słowacja Estonia Węgry Litwa
  PLN/MWU

  Cena sprzedaży i dystrybucji
  Podatki i opłaty


  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za okres 6 miesięcy zakończony
  30 czerwca 2018 roku


  25 z 65

  Ceny praw majątkowych 3.2.2.
  W == kwartale 2018 roku średnia cena zielonych certyfikatów ( indeks OZEX_A ) osiągnęła poziom 74 PLN/MWh i była o 16 4%
  wyższa w poró wnaniu do analo gicznego okresu ubiegłego roku . Wzrost ceny wynikał zarówno z czynników podażowych
  (niższa o 14% r/r generacja wiatrowa w == kwartale 2018 roku) oraz popytowych (rozporządzenie Ministra Energii
  zwiększające obowiązek umorzeń zielonych certyfikatów z 15,4% w 2017 roku do 17,5% w 2018 roku oraz 18,5% w 2019
  roku). Śred nia cena żółtych certyfikatów w == kwartale 2018 roku osiągnęła poziom 113 PLN/MWh i była niższa o 5%
  w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku. Spadek cen wynika ze wzrostu podaży energii wyprodukowanej
  w źródłach kogeneracyjnych opalanych gazem oraz z obniżenia opłaty zastępczej ze 120 PLN/MWh w 2017 roku do 115
  PLN/MWh w 2018 roku. Obowiązek umorzeń żółtych certyfikatów zwiększył się do 8% w roku 2018 względem 7% w 2017
  roku.
  Rysunek: Średnie kwartalne ceny praw majątkowych.


  Źródło: Opracowanie własne w oparciu o notowania TGE. Przedstawione na wykresie ceny praw majątkowych żółtych są cenami średnioważonym i – dla produktów PMGM -16, PMGM -17, PMGM -18.
  Ceny uprawnień do emisji dwutlenku węgla 3.2.3.
  Notowania uprawnień EUA (European Union Allowances) są jednym z kluczowych czynników determinujących wyniki
  finansowe Grupy PGE. =nstalacje emitujące CO 2 w procesie produkcji energii elektrycznej lub ciepła ponoszą koszty związane
  z zakupem uprawnień EUA na pokrycie deficytu (czyli różnic y między emisją CO 2 w jednostkach wytwórczych Grupy PGE,
  a darmowymi przydziałami otrzymywanymi w ramach tzw. derogacji, zgodnie z realizacją Krajowego Planu =nwestycyjnego).
  W = półroczu 2018 roku średnia ważona notowań instrumentu EUA DEC 18 wyniosła 12, 58 EUR/t i była o 152% wyższa od
  średniej ceny 5,00 EUR/t instrumentu EUA DEC 17 notowanej w analogicznym okresi e poprzedniego roku. W samym
  II kwartale 2018 roku średnia ważona notowań instrumentu EUA DEC 18 wyniosła 14,47 EUR/t, co oznacza trzykrotny wzr ost
  w stosunku do średniej ceny 4,78 EUR/t instrumentu EUA DEC 17 notowanej w == kwartale 2017 roku. Wzrost cen uprawnień
  do emisji CO 2 obserwowany w I półroczu 2018 roku, jest efektem rynkowego odbioru zakończenia reformy systemu EU ETS.
  W listopadzie 201 7 roku, w trakcie tzw. trilogu, wypracowano porozumienie między Parlamentem Europejskim, Komisją
  Europejską oraz Radą Europejską, co do ostatecznego brzmienia przepisów dyrektywy 2003/87/WE oraz zmian w decyzji
  MSR. Zmieniony tekst dyrektywy został opublik owany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej na początku marca 2018
  roku. Do podstawowych wprowadzonych zmian należą: zwiększenie liniowego wskaźnika re dukcji emisji z 1,74% rocznie
  w latach 2013 -2020 do 2,2% rocznie od 2021 roku, podwojenie wolumenu upra wnień kierowanych do MSR w latach 2019 -
  2023 z 12% do 24% (uprawnień w obrocie) wraz z wprowadzeniem cyklicznego ich kasowania od 2023 roku oraz
  wprowadzenie dedykowanych dla najbiedniejszych państw członkowskich (w tym Polski) tzw. „mechanizmów
  solidarnośc iowych” – tj. bezpłatnego przydziału uprawnień dla wytwórców energii elektrycznej oraz Funduszu
  Modernizacyjnego, ale z ograniczonymi możliwościami wykorzystania ich na rzecz energetyki konwencjonalnej.


  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za okres 6 miesięcy zakończony
  30 czerwca 2018 roku


  26 z 65

  Ponadto Trybunał Sprawiedliwości w wyroku z 21 czerw ca 2018 roku w sprawie C -5/16 oddalił skargę Polski na decyzję MSR,
  przyzwalając na wprowadzenie dalszych zmian mających na celu wzmocnienie ambicji redukcyjnych w ramach systemu EU
  ETS jeszcze przed końcem kolejnego okresu rozliczeniowego. Dalszej dyskusj i o wzmocnieniu ambicji redukcyjnych w ramach
  Unii Europejskiej należy się spodziewać w związku ze szczytem klimatycznym COP24 w Katowicach, podczas którego Komisja
  Europejska ma szerzej przedstawić wstępną wersję tzw. Mapy Drogowej 2.0 wraz z określeniem propozycji nowych ambicji
  redukcyjnych UE do 2050 roku. Równolegle trwają prace nad aktami delegowanymi i wykonawczymi do niedawno przyjętej
  dyrektywy. Nowych wniosków legislacyjnych związanych z rewizją dyrektywy EU ETS oraz decyzji MSR można się spodziew ać
  po wyłonieniu nowej Komisji Europejskiej, co nastąpi w == połowie 2019 roku .
  Rysunek: Ceny uprawnień do emisji CO 2.

  Źródło: Bloomberg, opracowanie własne .

  5,00
  12 ,58
  5,94
  0
  10
  20
  30
  40
  50
  60
  70
  80
  90
  100
  0
  2
  4
  6
  8
  10
  12
  14
  16
  18
  2017-01 2017-02 2017-03 2017-04 2017-05 2017-06 2017-07 2017-08 2017-09 2017-10 2017-11 2017-12 2018-01 2018-02 2018-03 2018-04 2018-05 2018-06
  wolumen (tysiące ton)

  EUR

  Wolumen EUA_DEC (prawa oś) EUA_DEC (lewa oś)
  EUA_DEC średnia = półrocze EUA_DEC średnia roczna


  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za okres 6 miesięcy zakończony
  30 czerwca 2018 roku


  27 z 65

  Przydział Darmowych Uprawnień do Emisji na lata 2013 -2020 3.2.4.
  8 kwietnia 2014 roku przyjęto rozporządzenie Rady Ministrów, w którym zostały określone przydziały uprawnień do emisji
  na pokrycie produkcji energii elektrycznej dla poszczególnych instalacji w okresie 2013 -2020. Analogicznie, przydziały dla
  wytwórców ciepła zostały uregulowan e rozporządzeniem Rady Ministrów z 31 marca 2014 roku.
  Przydziały na produkcję ciepła na 2018 rok oraz na produkcję energii za 2017 rok wpłynęły na konta instalacji PGE, natomiast
  przydziały dla wytwórców energii elektrycznej na 2018 rok Grupa otrzyma do końca kwietnia 2019 roku, po weryfikacji
  sprawozdań rzec zowo -finansowych z inwestycji ujętych w Krajowym Planie =nwestycyjnym.
  Hednocześnie w kwietniu 2018 roku zakończony został proces umarzania uprawnień wynikający z emisji CO 2 za 2017 rok.
  Tabela: Emisja CO 2 z głównych instalacji Grupy w = półroczu 2018 ro ku w porównaniu do przydziału uprawnień do
  emisji CO 2 na 2018 rok (Mg).
  Operator
  Emisja CO 2
  w I półroczu 2018 roku*
  Przydział uprawnień
  do emisji CO 2
  na 2018 rok**
  Elektrownia Bełchatów 19 185 597 6 211 [email protected]
  Elektrownia Turów 3 290 75E 2 500 95B
  Elektrownia Opole 3 646 23> 1 437 26E
  Zespół Elektrowni Dolna Odra*** 2 004 21E 1 187 28D
  Zespół Elektrociepłowni Bydgoszcz 404 [email protected] 290 95?
  Elektrociepłownia Lublin Wrotków 268 90G 166 16B
  Elektrociepłownia Gorzów 262 27> 129 98E
  Elektrociepłownia Rzeszów 166 45D 78 433
  Elektrociepłownia Kielce 106 58G 52 905
  Elektrociepłownia Zgierz 90 420 22 210
  RAZEM PGE GiEK S.A. 29 425 977 12 077 179

  Elektrownia Rybnik 2 423 763 458 373
  Elektrociepłownie Wybrzeże**** 1 109 549 583 062
  Elektrociepłownia Kraków 938 576 497 146
  Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich
  Kogeneracja***** 877 321 387 589
  Elektrociepłownia Zielona Góra 273 227 47 491
  Elektrociepłownia Toruń 139 927 52 056
  RAZEM Nabyte aktywa 5 762 363 2 025 717

  RAZEM segment Energetyka Konwencjonalna 35 188 340 14 102 896
  *dane szacunkowe, emisja niezweryfikowana - emisja zostanie rozliczona oraz poświadczona przez uprawnionego weryfikatora emisji CO 2 na podstawie raportów rocznych z wielkości emisji CO 2
  ** ilości przydzielonych uprawnień do emisji CO 2 zostaną potwierdzone w rozporządzeniu Rady Ministrów w = kwartale 2019 roku
  *** Elektro ciepło wnia Pomorzany, Elektrownia Dolna Odra, Elektro ciepło wnia Szczecin
  **** Elektrociepłownia Gdańsk i Elektrociepłownia Gdynia
  ***** Elektrociepłownia Wrocław, Elektrociepłownia Czechnica, Elektrociepłownia Zawidawie
  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za okres 6 miesięcy zakończony
  30 czerwca 2018 roku


  28 z 65

  Rynki zaopatrzenia 3.3.
  Koszty zakupu paliw 3.3.1.
  Tabela: =lość i koszt zakupu paliw na potrzeby produkcyjne od dostawców zewnętrznych w = półroczu 2018 roku oraz 2017
  roku
  Rodzaj paliwa
  I półrocze 2018 I półrocze 2017
  Ilość
  (tys. ton)
  Koszt
  (mln PLN)
  Ilość
  (tys. ton)
  Koszt
  (mln PLN)
  Węgiel kamienny 5 53B ? 34A 2 44D 54D
  Gaz (tys. m 3) 597 333 427 368 686 266
  Biomasa 258 50 253 46
  Olej opałowy* 20 45 13 18
  RAZEM 1 865 876
  *lekki i ciężki
  W = półroczu 2018 roku koszty zakupu głównych paliw od dostawców spoza Grupy wyniosły 1 865 mln PLN i były wyższe
  o 989 mln PLN w porównaniu do wykonania w = półroczu 2017 roku. Największy wpływ na wzrost kosztów zakupu głównych
  surowców energetycznych w GK PGE miały przede wszystkim Nabyte aktywa zasilane węglem kamiennym i gazem.
  Węgiel kamienny
   wyższy wolumen zakupu o 126% (+689 mln PLN)
  Wyższy wolumen zakupu węgla kamiennego w = półroczu 2018 roku związany jest głównie z przejęciem aktywów EDF.
   wyższa średnia cena o 9% (+108 mln PLN)
  Wyższa cena węgla kamiennego w = półroczu 2018 roku wynikała z wyższych cen tego surowca na
  krajowym i międzynarodowym rynku, co przekładało się bezpośrednio na wyższe ceny umowne .
  Gaz
   wyższy wolumen zakupu o 62% (+165 mln PLN)
  Wyższy wolumen zużycia gazu związany jest z nabyciem aktywów gazowych EDF (por. pkt 4.2.1 niniejszego
  sprawozdania).
   niższa średnia cena o -1% ( -4 mln PLN )
  Olej opałowy
   wyższa średnia cena o 63% (+17 mln PLN )
  Na znaczne zwiększenie średniej ceny zakupu oleju opałowego miał wpływ wzrost cen ropy naftowej i produktów
  rafineryjnych na świecie.
   wyższy wolumen zakupu o 54% (+10 mln PLN)
  Na wyższy wolumen zakupu oleju opałowego w = półroczu 2018 roku w porównaniu do analogicznego okresu 2017 roku
  miało wpływ przejęcie aktywów od EDF. Większa liczba jednostek produkcyjnych przełożyła się na wzrost liczby
  rozruchów bloków energetycznych związanych z awariami, remontami planowymi i wezwaniem przez PSE S.A.
  Biomasa
   wyższa średnia cena o 7% (+3 mln PLN)
   wyższy wolumen zakupu o 2% (+1 mln PLN)
  Wyższy wolumen zakupu biomasy jest efektem produkcji ciepła ze spala nia biomasy w Nabytych aktywach.
  W = półroczu 2018 roku ok. 59% energii elektrycznej zostało wyprodukowane z węgla brunatnego pochodzącego z kopalń
  wchodzących w skład Grupy, którego koszt wydobycia jest w całości kontrolowany przez Grupę Kapitałową PGE.
  W porównywalnym okresie 2017 roku wskaźnik produkcji energii elektrycznej z węgla brunatnego wyniósł 72%.  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za okres 6 miesięcy zakończony
  30 czerwca 2018 roku


  29 z 65

  Taryfy 3.3.2.
  Spółki wchodzące w skład Grupy PGE realizują część swoich przychodów w oparciu o taryfy zatwierdzane przez Prezesa URE:
   taryfy dotyczące sprzedaży energii elektrycznej gospodarstwom domowym (grupa taryfowa G),
   taryfy spółek dystrybucyjnych,
   taryfy dla ciepł a.
  Dystrybucja energii elektrycznej
  Metodologia ustalania taryf oraz założenia dotyczące ustalania taryf zostały przedstawione w dokumencie „Taryfy OSD na
  rok 2018”, który został przygotowany i opublikowany przez Prezesa URE.
  14 grudnia 2017 roku Prezes URE zatwierdził Taryfę PGE Dystrybucja S.A. dla usług dystrybucji energii elektrycznej na okres
  od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.
  Taryfa została wprowadzona do stosowania 1 stycznia 2018 roku .
  3 stycznia 2018 roku Prezes URE zatwierdził zmi anę Taryfy PGE Dystrybucja S.A. polegającą na utworzeniu tzw. taryfy
  antysmogowej (G12as). Stawki tej taryfy zostały skorygowane decyzją Prezesa URE z 16 stycznia 2018 roku .
  27 lutego 2018 roku, w związku z opublikowaniem ustawy o elektromobilności i paliw ach alternatywnych dokonano zmian
  taryfy w części dotyczącej przyłączania do sieci infrastruktury ładowania drogowego transportu publicznego oraz
  ogólnodostępnych stacji ładowania - zmiana obowiązuje od 14 marca 2018 roku.
  Stawki opłat za usługi dystrybucj i zatwierdzone przez Prezesa URE na 2018 rok spowodowały następujące zmiany średnich
  stawek w poszczególnych grupach taryfowych (liczonych dla przychodów i wolumenu w danym roku taryfowym)
  w porównaniu z 2017 rokiem:
   grupa taryfowa A – spadek o 4,44%,
   grup a taryfowa B – spadek o 0,28%,
   grupa taryfowa C+R – spadek o 0,47%,
   grupa taryfowa G – spadek o 0,79%.
  Zmiana stawek usług dystrybucyjnych uwzględnia spadek opłaty OZE do poziomu 0 PLN/MWh w 2018 roku oraz utrzymanie
  stawki opłaty przejściowej w takiej sam ej wysokości jak w 2017 roku. Opłaty te w całości przekazywane są do podmiotów
  odpowiedzialnych za realizację instrumentów wsparcia, nie wpływają więc na wyniki spółek dystrybucyjnych.
  Zmiany w średnich stawkach w poszczególnych grupach taryfowych (bez uwzględnienia opłat OZE i przejściowej)
  kształtują się następująco:
   grupa taryfowa A – spadek o 1,73%,
   grupa taryfowa B – wzrost o 2,78%,
   grupa taryfowa C+R – wzrost o 1,17%,
   grupa taryfowa G – wzrost o 0,72%.
  Elementy regulacji jakościowej, które wprowadzono w 2016 roku kontynuowane są w 2018 roku. Ustalono, że wskaźnikami
  mającymi bezpośredni wpływ na przychód regulowany będą następujące kluczowe wskaźniki efektywności:
   SAIDI – wskaźnik przeciętnego systemowego czasu trwania przerwy,
   SAIFI – wskaź nik przeciętnej systemowej częstości przerw,
   Czas Realizacji Przyłączenia.
  Niedotrzymanie wyznaczonych przez Prezesa URE wielkości ww. wskaźników skutkować będzie karą polegającą na
  obniżeniu przychodu regulowanego poprzez zmniejszenie kwoty zwrotu z kapit ału w roku t+2. W początkowym okresie nie
  przewiduje się nagród za uzyskanie lepszych wskaźników niż wymagane.
  Wpływ wykonania wskaźników regulacji jakościowej z 2016 roku jest uwzględniany w taryfie na 2018 rok, a wykonanie
  w 2018 roku uwzględniane będzie w taryfie na 2020 rok. Zgodnie z przyjętymi przez URE założeniami, kara nie może
  przekroczyć 2% przychodu regulowanego i wielkości 15% kwoty zwrotu z kapitału w danym roku. W taryfie na 2018 rok nie
  dokonano obniżenia przychodu regulowanego z tytułu regul acji jakościowej.
  Taryfa dla ciepła
  Stosownie do ustawy Prawo energetyczne, przedsiębiorstwa energetyczne posiadające koncesje ustalają taryfy dla ciepła
  oraz proponują okres ich obowiązywania. Prowadzenie postępowań w sprawach zatwierdzania taryf dla ciep ła należy do
  kompetencji oddziałów terenowych URE. Średnia cena sprzedaży ciepła w PGE wzrosła o ok. 2% w stosunku do cen
  obowiązujących w = półroczu 2017 roku.


  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za okres 6 miesięcy zakończony
  30 czerwca 2018 roku


  30 z 65

  Wyniki osiągnięte w Grupie Kapitałowej PGE 4.
  Kluczowe w yniki finansowe GK PGE 4.1.

  Kluczowe dane finansowe Jedn. I półrocze
  2018
  I półrocze
  2017
  zmiana
  %
  Przychody ze sprzedaży * mln PLN 12 871 10 620 21%
  Zysk z działalności
  operacyjnej (EBIT) mln PLN 1 831 1 932 -5%
  Zysk z działalności operacyjnej powiększony
  o amortyzację (EBITDA) mln PLN 3 675 3 445 7%
  Zysk netto za okres sprawozdawczy mln PLN 1 2 96 1 495 -13%
  Rekompensaty KDT mln PLN -83 83 -
  Przychody z tytułu rekompensat KDT mln PLN -83 0 -
  Korekta rozrachunków z tytułu KDT
  (pozostała działalność operacyjna) mln PLN 0 83 -
  Nakłady inwestycyjne mln PLN 2 2 44 2 595 -14%
  Środki pieniężne netto
  z działalności operacyjnej mln PLN 2 683 3 282 -18%
  Środki pieniężne netto
  z działalności inwestycyjnej mln PLN -2 905 -591 392 %
  Środki pieniężne netto
  z działalności finansowej mln PLN -1 122 -242 364%
  Marża EBITDA % 29% 32%

  Kluczowe dane finansowe Stan na dzień
  30 czerwca 2018 roku
  Stan na dzień
  31 grudnia 2017 roku **
  zmiana
  %
  Kapitał obrotowy mln PLN -254 524 -
  Zadłużenie netto/LTM EBITDA* ** x 1,0 4 0,99
  * Grupa zastosowała MSSF 15 od dnia wejścia w życie standardu, to jest od 1 stycznia 2018 roku, bez przek ształcania danych porównawczych (zmiany dotyczące wprowadzenia MSSF 15 zostały opisane w nocie 4 skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansow ego ) ** Dane przekształcone ***LTM EBITDA - EB=TDA z ostatnich 12 miesięcy od dnia sprawozdawczego
  Tabela: Wpływ na wynik EB=TDA zdarzeń o charakterze jednorazowym.
  Zdarzenia jednorazowe I półrocze I półrocze zmiana
  2018 2017 %
  Rekompensaty KDT -83 83 -
  Zmiana rezerwy rekultywacyjnej

  -17 0 -
  Razem -100 83 -

  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za okres 6 miesięcy zakończony
  30 czerwca 2018 roku


  31 z 65

  Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów 4.1.1.
  Rysunek: Kluczowe odchylenia wyniku powtarzalnego EBITDA w GK PGE (mln PLN).


  Rysunek: Kluczowe odchylenia wyniku powtarzalnego EBITDA w podziale na segmenty (mln PLN).


  *Wynik EB=TDA spółek: PGE Energia Ciepła S.A., PGE Toruń S.A., PGE Gaz Toruń sp. z o.o., EC Zielona Góra S.A., Kogeneracja S. A., PGE Paliwa sp. z o.o., PGE Ekoserwis sp. z o.o., Torec sp. z o.o., Zower sp. z o.o. , Energopomiar sp. z o.o.
  EBITDA
  = pół.
  2017
  Wynik
  na ee
  Koszty
  paliwa
  Koszty
  CO 2
  Przychody
  PM
  Przychody
  ciepło
  Koszty
  umorzenia
  PM
  Pozostałe
  opłaty za
  korzystanie
  ze
  środowiska
  Koszty
  materiałów i
  usług
  remontowo-
  ekspl.
  Koszty
  osobowe
  Podatek od
  nierucho-
  mości
  Wynik na
  dystrybucji
  Wynik na
  usłudze
  telekomuni-
  kacyjnej
  Koszty
  aktywowane Pozostałe
  EBITDA
  = pół.
  2018
  Odchylenie 1 047 -864 -56 27 730 -11 -27 -141 -275 -27 67 -36 56 -77
  EB=TDA raportowana = pół. 2017 3 445
  Zdarzenia jednorazowe = pół. 2017 83
  EB=TDA powtarzalna = pół. 2017 3 362 5 188 969 588 245 414 393 135 305 2 192 389 2 127 24 436
  EB=TDA powtarzalna = pół. 2018 6 235 1 833 644 272 1 144 404 162 446 2 467 416 2 194 -12 492 3 775
  Zdarzenia jednorazowe = pół. 2018 -100
  EB=TDA raportowana = pół. 2018 3 675
  1 000
  1 500
  2 000
  2 500
  3 000
  3 500
  4 000
  4 500
  5 000
  579 Zdarzenia jednorazowe pomniejszające wynik raportowany
  Zdarzenia jednorazowe powiększające wynik raportowany
  Nabyte aktywa* EBITDA
  = pół.
  2017
  Segment
  Energetyka
  Konwencjonalna
  Segment
  Energetyka
  Odnawialna
  Segment
  Obrót
  Segment
  Dystrybucja
  Segment
  Działalność
  Pozostała
  +korekty
  konsolidacyjne
  EBITDA
  = pół.
  2018
  Odchylenie 410 53 -120 48 22
  EB=TDA raportowana = pół. 2017 3 445 1 612 169 422 1 222 20
  Zdarzenia jednorazowe = pół. 2017 83 83 0 0 0 0
  EB=TDA powtarzalna = pół. 2017 3 362 1 529 169 422 1 222 20
  EB=TDA powtarzalna = pół. 2018 1 939 222 302 1 270 42 3 775
  Zdarzenia jednorazowe = pół. 2018 -100 0 0 0 0 -100
  EB=TDA raportowana = pół. 2018 1 839 222 302 1 270 42 3 675
  1 000
  1 500
  2 000
  2 500
  3 000
  3 500
  4 000
  579 Zdarzenia jednorazowe pomniejszające wynik raportowany
  Zdarzenia jednorazowe powiększające wynik raportowany
  Nabyte aktywa*


  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za okres 6 miesięcy zakończony
  30 czerwca 2018 roku


  32 z 65

  Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej 4.1.2.
  Rysunek: Kluczowe odchylenia Aktywów (mln PLN).


  Rysunek: Kluczowe odchylenia Kapitałów i Zobowiązań (mln PLN).


  Aktywa
  31 grudnia
  2017
  Rzeczowe
  aktywa trwałe
  oraz wartości
  niematerialne
  Zaliczki na
  rzeczowe
  aktywa trwałe
  w budowie
  Instrumenty
  pochodne i
  inne aktywa
  wyceniane w
  wartości
  godziwej przez
  wynik
  finansowy
  Udziały i akcje
  wykazywane
  metodą praw
  własności
  Uprawnienia
  do emisji
  CO 2
  Aktywa z tyt.
  podatku
  odroczonego
  Zapasy
  Uprawnienia
  do emisji
  CO 2
  Należności
  z tyt. dostaw
  i usług
  Kaucje
  i wadia
  Instrumenty
  pochodne i
  inne aktywa
  wyceniane w
  wartości
  godziwej przez
  wynik
  finansowy
  Środki
  pieniężne
  i ich
  ekwiwalenty
  Pozostałe
  Aktywa
  30 czerwca
  2018
  Odchylenie 386 -20 97 86 -402 -54 392 -285 -441 212 60 -1 344 172
  Aktywa 31 grudnia 2017 72 183 60 042 432 222 634 402 571 1 890 1 040 3 159 95 83 2 552 1 061
  Aktywa 30 czerwca 2018 60 428 412 319 720 0 517 2 282 755 2 718 307 143 1 208 1 233 71 042
  68 000
  68 500
  69 000
  69 500
  70 000
  70 500
  71 000
  71 500
  72 000
  72 500
  73 000
  Aktywa obrotowe Aktywa trwa łe Kapitały
  i zobow.
  31 grudnia
  2017
  Zyski
  zatrzymane
  Kapitał
  własny
  przypisany
  udziałom
  niekontrolują
  cym
  Rezerwy na
  koszty
  rekultywacji
  Kredyty
  bankowe,
  pożyczki,
  obligacje i
  leasing
  Rozliczenia
  międzyokreso
  we
  przychodów
  i dotacje
  rządowe
  Rezerwa
  na zakup
  uprawnień
  do emisji CO 2
  Rezerwy na
  wartość praw
  majątkowych
  przeznaczonych
  do umorzenia
  Zobowiązania z
  tyt. zakupu
  rzeczowych
  aktywów
  trwałych
  i wart. niemat.
  Zobowiązania
  z tyt. dostaw
  i usług
  Kredyty
  bankowe,
  pożyczki,
  obligacje
  i leasing
  Zobowiązania
  z tyt. podatku
  dochodowego
  Pozostałe
  Kapitały
  i zobow.
  30 czerwca
  2018
  Odchylenie 1 682 -147 104 -2 128 -417 -669 86 -740 -495 1 423 -51 211
  Kapitały i zobow. 31 grudnia 2017 72 183 10 556 1 250 3 082 8 422 1 038 1 341 340 1 418 1 650 1 623 196 41 267
  Kapitały i zobow. 30 czerwca 2018 12 238 1 103 3 186 6 294 621 672 426 678 1 155 3 046 145 41 478 71 042
  68 000
  69 000
  70 000
  71 000
  72 000
  73 000
  74 000
  75 000 Kapitały własne i zobowiązania długoterminowe Zobowiązania krótkoterminowe


  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za okres 6 miesięcy zakończony
  30 czerwca 2018 roku


  33 z 65

  Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych 4.1.3.
  Rysunek: Zmiana stanu środków pieniężnych (mln PLN).


  Rysunek: Zadłużenie finansowe netto (mln PLN).

  Zadłużenie
  finansowe netto
  31 grudnia
  2017
  Środki pieniężne
  netto z
  działalności
  operacyjnej
  Nabycie
  rzeczowych
  aktywów trwałych
  i wartości
  niematerialnych
  Nabycie aktywów
  finansowych oraz
  zwiększenie
  udziału w
  spółkach GK
  Saldo
  spłat/wpływów
  z tyt. pożyczek,
  kredytów, obligacji
  i leasingu
  finansowego
  Zwiększenie
  udziału w
  spółkach GK
  Odsetki
  zapłacone Pozostałe
  Zadłużenie
  finansowe netto
  30 czerwca
  2018
  Zmiana w I pół. 2018 -2 683 2 847 81 843 111 172 -741
  Zadłużenie finansowe netto 7 579 8 209
  4 000
  4 500
  5 000
  5 500
  6 000
  6 500
  7 000
  7 500
  8 000
  8 500
  9 000
  9 500


  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za okres 6 miesięcy zakończony
  30 czerwca 2018 roku


  34 z 65

  Kluczowe wyniki operacyjne GK PGE 4.2.
  Tabela: Kluczowe wielkości operacyjne.
  Kluczowe wielkości Jedn. I półrocze
  2018
  I półrocze
  2017
  zmiana 2017 %
  Wydobycie węgla
  brunatnego mln ton 25,18 25,02 1% 49,51
  Produkcja energii
  elektrycznej netto TWh 32,92 27,88 18% 56,79
  Sprzedaż ciepła PJ 29,04 10,61 174% 24,85
  Sprzedaż energii elektrycznej do
  odbiorców finalnych* TWU 20,73 19,80 5% 40,43
  Dystrybucja energii elektrycznej** TWh 17,99 17,50 3% 35,34
  * po wyeliminowan iu sprzedaży wewnątrz Grupy PGE
  **z doszacowaniem
  Bilans energii GK PGE 4.2.1.
  Tabela: Zestawienie sprzedaży energii elektrycznej poza Grupę Kapitałową PGE (TWh).
  Wolumen sprzedaży I półrocze
  2018
  I półrocze
  2017
  zmiana 2017 %
  SPRZEDAŻ W TWh, z czego: 37,80 32,03 18% 65,78
  Sprzedaż energii do odbiorców finalnych* 20,7A 19,8> 5% 40,4A
  Sprzedaż na rynku hurtowym, w tym: 15,4F 10,8> 43% 22,6E
  Sprzedaż na krajowym rynku hurtowym - giełda 13,43 6,84 96% 14,66
  Sprzedaż na krajowym rynku hurtowym - pozostały 1,83 3,78 -52% 7,55
  Sprzedaż do klientów zagranicznych 0,22 0,18 22% 0,46
  Sprzedaż na rynku bilansującym 1,59 1,43 11% 2,68
  * po wyeliminowaniu sprzedaży wewnątrz Grupy PGE
  Wyższy wolumen sprzedaży do odbiorców finalnych w porównaniu do analogicznego okresu 2017 roku jest
  następstwem ujęcia sprzedaży PGE Energia Ciepła S.A. Sprzedaż detaliczna w ramach segmentu Obrót pozostaje na
  porównywalnym poziomie (19,7 TWh). Wyższy wolumen sprzedaży na rynku hurtowym – giełda wynika w głównej
  mierze z uplasowania zdolności produkcyjnych nowo nabytych aktywów. Dodatkowo na wzrost wolumenu miały wpływ
  korzystne uwarunkowania rynkowe. Wolumen sp rzedaży na pozostałym rynku hurtowym zanotował spadek ze względu
  na niższą sprzedaż w kontraktach bilateralnych, którego przyczyną jest wyższy poziom obowiązków wynikających
  z tzw. „obligo giełdowego" i w konsekwencji alokowanie sprzedaży na rynek regulowa ny oraz zmiana regulacji co do
  lokowania energii ze źródeł odnawialnych (ograniczenie sprzedaży do sprzedawcy zobowiązanego).


  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za okres 6 miesięcy zakończony
  30 czerwca 2018 roku


  35 z 65

  Zakup energii elektrycznej
  Tabela: Zestawienie zakupu energii elektrycznej spoza Grupy Kapitałowej PGE (TWh).
  Wolumen zakupu I półrocze
  2018
  I półrocze
  2017
  zmiana 2017 %
  ZAKUP W TWh, z czego: 7,12 6,37 12% 13,76
  Zakupy na krajowym rynku hurtowym - giełda 2,76 1,05 163% 2,55
  Zakupy na krajowym rynku hurtowym - pozostały 0,18 2,26 ;92% 4,43
  Zakupy poza granicami kraju 0,27 0,04 575% 0,21
  Zakupy na rynku bilansującym 3,91 3,02 29% 6,57

  Wzrost wolumenu zakupu z g iełdy wynika z uwzględnienia nowo nabytych aktywów w optymalizacji portfela sprzedaży
  i wykorzystywania możliwości odkupu wcześniej sprzedanej energii po cenach niższych niż koszty wytwarzania, a także na
  skutek zwiększenia aktywności handlowej w powiązani u z płynnością Towarowej Giełdy Energii. Spadek zakupu na krajowym
  rynku hurtowym - pozostałym jest głównie wynikiem zniesienia obowiązku zakupu energii elektrycznej z odnawialnych
  źródeł energii o mocy powyżej 500 kWe. Wzrost sprzedaży w segmencie Energet yki Konwencjonalnej przyczynił się do
  wzrostu zakupu na Rynku Bilansującym w efekcie zwiększonego wolumenu redukcji wymuszonych przez PSE S.A., głównie
  z uwagi na większy udział importowanej energii elektrycznej w pokryciu krajowego zapotrzebowania.
  Produk cja energii elektrycznej
  Tabela: Zestawienie produkcji energii elektrycznej (TWh).
  Wolumen produkcji I półrocze
  2018
  I półrocze
  2017
  zmiana 2017 %
  PRODUKCJA ENERGII W TWh, z czego: 32,92 27,88 18% 56,79
  Elektrownie opalane węglem brunatnym 19,2C 19,9A -3% 38,95
  w tym współspalanie biomasy 0,00 0,00 - 0,00
  Elektrownie opalane węglem kamiennym 7,93 4,81 65% 11,1?
  w tym współspalanie biomasy 0,05 0,06 -17% 0,13
  Elektrociepłownie węglowe 2,44 0,52 369% 1,47
  w tym współspalanie biomasy 0,01 0,00 - -
  Elektrociepłownie gazowe 2,24 1,46 53% 2,87
  Elektrociepłownie biomasowe 0,08 0,10 ;20% 0,20
  Elektrownie szczytowo ;pompowe 0,20 0,18 11% 0,44
  Elektrownie wodne 0,25 0,26 ;4% 0,47
  Elektrownie wiatrowe 0,53 0,62 ;15% 1,28
  w tym Nabyte aktywa*: 5,24 - 1,58
  *Elektrownia Rybnik, EC Gdańsk, EC Gdynia, EC Kraków, EC Wrocław, EC Czechnica, EC Zawidawie, EC Zielona Góra, EC Toruń
  Główny wpływ na poziom produkcji energii elektrycznej w = półroczu 2018 roku w porównaniu do = półrocza 2017 roku
  miała wyższa produkcja w elektrowniach opalanych węglem kamiennym. Wzrost ten wynika głównie z ujęcia produkcji
  Elektrowni Rybnik (2,42 TWh). Wyższa produkcja w Elektrowni Opole jest następstwem krótszego o 1 857 h czasu
  postoju bloków tej elektrowni w remontach (blok nr 3 pozostawał w remoncie średnim od 3 marca do 4 maja 2017
  roku) oraz większego wykorzystania bloków elektrowni przez PSE S.A. Wzrost produkcji w Elektrowni Opole
  skompensował niższą produkcję w Elektrowni Dolna Odra, spowodowaną mniej szym zapotrzebowaniem przez PSE S.A.
  w = półroczu 2018 roku.
  Wyższa produkcja w elektrociepłowniach węglowych jest następstwem ujęcia produkcji Elektrociepłowni Gdańsk,
  Elektrociepłowni Gdynia, Elektrociepłowni Wrocław, Elektrociepłowni Czechnica i Elektr ociepłowni Kraków (1,95 TWh).


  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za okres 6 miesięcy zakończony
  30 czerwca 2018 roku


  36 z 65

  Wzrost produkcji w elektrociepłowniach gazowych wynika z ujęcia produkcji Elektrociepłowni Toruń, Elektrociepłowni
  Zielona Góra i Elektrociepłowni Zawidawie (0,87 TWh).
  Produkcja w elektrociepłowniach biomasowych utrzymała s ię na poziomie porównywalnym do = półrocza 2017 roku.
  Spadek produkcji w elektrowniach opalanych węglem brunatnym w = półroczu 2018 roku wynika z niższego średniego
  obciążenia bloków w Elektrowni Bełchatów o 11 MW i dłuższego o 3 239 h czasu postoju w remontach bloków
  Elektrowni Turów. W przeciągu = półrocza 2018 roku w modernizacji pozostawał blok nr 2, natomiast blok nr 1 pozostaje
  w modernizacji od 1 maja 2018 roku.
  Produkcja w elektrowniach wiatrowych osiągnęła niższy poziom w por ównaniu do = półrocza 2017 roku, co spowodowane
  jest głównie gorszymi warunkami wietrznymi.
  Produkcja w elektrowniach wodnych na nieznacznie niższym poziomie w por ównaniu do = półrocza 2017 roku.
  Nieznaczny wzrost produkcji w elektrowniach szczytowo -pompow ych wynika z charakteru pracy jednostek wytwórczych,
  które w I półroczu 2018 roku były wykorzystywane w większym stopniu przez PSE S.A .
  Sprzedaż ciepła 4.2.2.
  W = półroczu 2018 roku wolumen sprzedanego ciepła wyniósł w Grupie PGE 29,04 PH i był wyższy w porównani u do
  wolumenu sprzedanego ciepła w = półroczu 2017 roku o 18,43 PH. Na powyższy wzrost składa się sprzedaż ciepła przez
  Nabyte aktywa segmentu Energetyka Konwencjonalna, która n ie występowała w = półroczu 2017 roku (18,81 PJ) oraz
  niższa sprzedaż ciepła pr zez oddziały PGE GiEK S.A. ( -0,38 PH), co wynika głównie z niższego zapotrzebowania na ciepło
  spowodowanego wyższymi średnimi temperaturami zewnętrznymi.  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za okres 6 miesięcy zakończony
  30 czerwca 2018 roku


  37 z 65

  Kluczowe wyniki finansowe w segmentach działalności 4.3.
  Tabela: Przychody Grupy w podziale na segmenty działalności w = półroczu 2018 i 2017 roku.
  mln PLN I półrocze
  2018
  I półrocze
  2017
  zmiana
  %
  Energetyka Konwencjonalna 8 281 5 650 47%
  Energetyka Odnawialna 402 369 9%
  Obrót 6 91F 7 63> ;9%
  Dystrybucja 2 92> 3 17C ;8%
  Pozostała Działalność 29G 25? 19%
  RAZEM 18 820 17 075 10%
  Korekty konsolidacyjne -5 949 -6 455 -8%
  RAZEM PO KOREKTACH 12 871 10 620 21%

  Tabela: Kluczowe wielkości w poszczególnych segmentach w = półroczu 2018 roku (po dokonaniu wyłączeń
  wewnątrzsegmentowych).
  mln PLN EBITDA EBIT Nakłady
  inwestycyjne
  Aktywa
  segmentu*
  I półrocze 2018
  Energetyka Konwencjonalna 1 839 743 1 58 0 44 084
  Energetyka Odnawialna 222 95 48 3 235
  Obrót [email protected] 29> C 4 55?
  Dystrybucja 1 27> 68F 59D 17 986
  Pozostała działalność 37 ;F 71 73F
  RAZEM 3 670 1 808 2 300 70 594
  Korekty konsolidacyjne 5 23 -56 -3 256
  RAZEM PO KOREKTACH 3 675 1 831 2 2 44 67 338
  *por. nota 6 .1 skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
  Tabela: Kluczowe wielkości w poszczególnych segmentach w = półroczu 2017 roku (po dokonaniu wyłączeń
  wewnątrzsegmentowych).
  mln PLN EBITDA EBIT Nakłady
  inwestycyjne
  Aktywa
  segmentu*
  I półrocze 2017
  Energetyka Konwencjonalna 1 612 855 1 906 36 653
  Energetyka Odnawialna 169 37 28 3 547
  Obrót [email protected] 40G C 6 43>
  Dystrybucja 1 [email protected] [email protected] 62G 17 349
  Pozostała działalność 20 ;31 53 60G
  RAZEM 3 445 1 912 2 621 64 588
  Korekty konsolidacyjne 0 20 -26 -5 325
  RAZEM PO KOREKTACH 3 445 1 932 2 595 59 263
  *por. nota 6.1 skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za okres 6 miesięcy zakończony
  30 czerwca 2018 roku


  38 z 65

  Segment działalności – Energetyka Konwencjonalna 4.3.1.
  Aktywa
  Rysunek: Główne aktywa segmentu Energetyka Konwencjonalna .  Tabela: Kluczowe wielkości w segmencie Energetyka Konwencjon alna.
  w mln PLN I półrocze
  2018
  I półrocze
  2017
  zmiana
  %
  Przychody ze sprzedaży 8 28? 5 65> 47%
  EBIT 74A 85C ;13%
  EBITDA 1 83G 1 [email protected] 14%
  Nakłady inwestycyjne 1 58 > 1 90D ;17%  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za okres 6 miesięcy zakończony
  30 czerwca 2018 roku


  39 z 65

  Rysunek: Kluczowe odchylenia wyniku powtarzalnego EBITDA w segmencie Energetyka Konwencjonalna (mln PLN).


  Kluczowymi czynnikami wpływającymi na wyniki segmentu Energetyka Konwencjonalna w = półroczu 2018 roku
  w porównaniu do wyników = półrocza 2017 roku były:
   Niższy wolumen produkcji energii elektrycznej w PGE GiEK S.A. o 0,13 TWh, głównie na skutek niższej produkcji
  w Elektrowni Bełchatów i Elektrowni Turów ( por. pkt 4.2.1 niniejszego sprawozdania).
   Wzrost cen sprzedaży energii elektrycznej , który spowodował wzrost przychodów ze sprzedaży. Średnia zrealiz owana
  cena sprzedaży energii elektrycznej bez sprzedaży do odbiorców finalnych w segmencie Energetyka Konwencjonalna
  w I półroczu 2018 roku uks ztałtowała się na poziomie 173 PLN/MWh (174 PLN/MWh z uwzględnieniem wpływu
  Nabytych aktywów), natomiast w = p ółr oczu 2017 roku wyniosła 163 PLN/MWh.
   Niższy wynik na obrocie energią elektryczną , w tym większy wolumen obrotu energią elektryczną o 1,56 TWh
  (odchylenie wolumenowe +70 mln PLN) oraz niższa marża zrealizowana na obr ocie energią elektryczną o 28 PLN/MWh
  (od chylenie cenowe -131 mln PLN).
   Niższe przychody ze sprzedaży PM , na skutek: (i) braku przychodów ze sprzedaży białych PM, które wystąpiły
  w I półrocz u 2017 roku, (ii) niższej o 199 PLN/MWh ceny sprzedaży PM zielonych wyprodukowanych w Elektrociepłowni
  Szcz ecin, (iii) ni ższej o 6 PLN/MWh średni ej ceny sprzedaży PM żółtych.
   Niższe przychody z RUS, głównie niższe przychody z tytułu Operacyjnej Rezerwy Mocy na skutek niższych wolumenów
  ORM w Elektrowni Opole, Elektrowni Dolna Odra i Elektrowni Bełchatów (blok n r 1) na skutek wyższego obłożenia
  sprzedażowego tych elektrowni.
   Niższe przychody ze sprzedaży ciepła , na skutek niższego zapotrzebowania na ciepło zgłaszanego przez odbiorców,
  będącego konsekwencją wyższych średnich temperatur dobowych w == kwartale bieżą cego roku .
   Wyższe koszty zużycia paliw , przede wszystkim węgla kamiennego. Hest to głównie efekt wyższej produkcji energii
  elektrycznej w Elektrowni Opole (por. pkt 4.2.1 niniejszego sprawozdania) oraz wyższych cen węgla kamiennego. Główne
  odchylenia na p oszczególnych rodzajach paliw zostały przedstawione na wykresie poniżej.
   Niższe koszty CO 2 na skutek niższego jednostkowego kosztu uprawnień do emisji CO 2. Powyższy korzystny efekt został
  pomniejszony przez niekorzystny wpływ niższego przydziału darmowych uprawnień do emisji CO 2 oraz większej emisji
  CO 2 (por. nota 4 skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego) .
   Wyższe koszty osobowe , głównie na skutek wyższego funduszu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń.
   Wyższe koszty remontów, głównie wyższe koszty materiałów i usług remontowych w spółkach zależnych na skutek
  większego zakresu zadań inwestycyjnych realizowanych na rzecz PGE GiEK S.A.
   Wyższy poziom kosztów aktywowanych , głównie na skutek większego zaangażowania służb własnych w w ykonawstwo
  inwestycji.
   EB=TDA wypracowana przez Nabyte aktywa w = półroczu 2018 roku.

  EBI TDA
  = pół . 2017
  Produkcj a
  ee - i l oś ć
  Produkcj a
  ee - cena
  Wyni k na
  obroci e ee
  Przychody
  PM
  Przychody
  RUS
  Przychody
  ci epło
  Kos zty
  pa l i w
  Kos zty
  CO2
  Kos zty
  os obowe
  Kos zty
  remontów Pozos ta łe Kos zty
  a ktywowa ne
  EBI TDA
  Na byte
  a ktywa *
  EBI TDA
  = pół . 2018
  Odchylenie -24 258 -61 -41 -22 -18 -103 16 -28 -79 -96 79 529
  EB= TDA ra portowa na = pół . 2017 1 612
  Zda rzeni a j ednora zowe = pół . 2017 83
  EB= TDA powta rza l na = pół . 2017 1 529 137 198 151 407 969 588 1 369 232 393 0
  EB= TDA powta rza l na = pół . 2018 76 157 129 389 1 072 572 1 397 311 472 529 1 939
  Zda rzeni a j ednora zowe = pół . 2018 -100
  EB= TDA ra portowa na = pół . 2018 1 839
  zda rzenia jednora zowe pomniejs za jące wynik ra portowa ny
  zda rzenia jednora zowe powięks za jące wynik ra portowa ny
  * Wynik EB=TDA s półek : PGE Energia Ciepła S .A., PGE Toruń S .A., PGE Ga z Toruń s p . z o.o., EC Zielona Góra S .A., Kogenera cja S .A.
  4 283
  4 517
  300
  500
  700
  900
  1 100
  1 300
  1 500
  1 700
  1 900
  2 100


  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za okres 6 miesięcy zakończony
  30 czerwca 2018 roku


  40 z 65

  Rysunek: Koszty zużycia paliw w segmencie Energetyka Konwencjonalna (mln PLN).

  Nakłady inwestycyjne
  Tabela: Poniesione nakłady inwestycyjne w segmencie Energetyka Konwencjonalna w = półroczu 2018 i 2017 roku.
  mln PLN I półrocze
  2018
  I półrocze
  2017
  zmiana
  %
  Inwestycje w moce produkcyjne, w tym: 1 198 1 660 -28%
   Rozwojowe 701 1 221 -43%
   Modernizacyjno -odtworzeniowe 497 439 13%
  Zakupy gotowych dóbr inwestycyjnych 12 30 ;60%
  Środki transportu ? ? 0%
  Pozostałe 13 11 18%
  Nabyte aktywa* 18G ; ;
  RAZEM 1 413 1 702 -17%
  Aktywowane koszty usuwania nadkładu w kopalniach 16E 20B ;18%
  RAZEM z aktywowanymi
  kosztami usuwania nadkładu 1 58 0 1 906 -17%
  *PGE Energia Ciepła S.A., PGE Toruń S.A., PGE Gaz Toruń sp. z o.o., EC Zielona Góra S.A., Kogeneracja S.A.
  W = półroczu 2018 roku najwyższe nakłady zostały poniesione na następujące projekty:
   budowa bloków 5 i 6 w Elektrowni Opole 380 mln PLN;
   budowa nowego bloku w Elektrowni Turów 215 mln PLN;
   budowa instalacji termicznego przetwarzania z odzyskiem energii w Elektrociepłowni Rzeszów 103 mln PLN;
   modernizacja bloków 1 -3 w Elektrowni Turów 86 mln PLN;
   instalacja wytwarzania i transportu suspensji z bloku 14 w Elektrowni Bełchatów 25 mln PLN;
   rozbudowa instalacji odsiarczania spalin kotłów OP 230 nr 3 i 4 w ZEC Bydgoszcz 24 mln PLN;
   zmiana technologii składowania odpadów paleniskowych w Elektrowni Bełchatów 20 mln PLN;
   budowa instalacji odazotowania spalin kotłów OP 230 nr 3 i 4 w ZEC Bydgoszcz 17 mln PLN;
   formowanie zbiornika nr 4 na zwałowisku wewnętrznym KWB Bełchatów 16 mln PLN. Pa l i wa
  = pół. 2017
  Węgi el
  ka mi enny
  i l oś ć
  Węgi el
  ka mi enny
  cena
  Ga z
  i l oś ć
  Ga z
  cena
  Bi oma s a
  i l oś ć
  Bi oma s a
  cena
  Ol ej opa łowy
  l ekki i ci ężki
  i l oś ć
  Ol ej opa łowy
  l ekki i ci ężki
  cena
  Pa l i wa
  = pół. 2018
  Odchylenie 70 37 -18 14 -6 4 0 2
  Pa l i wa = pół. 2017 969
  Pa l i wa = pół. 2018 1 072
  *Na byte a ktywa : El ektrowni a Rybni k, EC Gda ńs k, EC Gdyni a , EC Kra ków, EC Wrocła w, EC Czechni ca , EC Za wi da wi e, EC Zi el ona Góra , EC Toruń
  637 265 47 16
  744 261 45 18
  300
  500
  700
  900
  1100
  1300
  1500
  1700
  1900
  2100
  +6,50
  mln GJ
  -0,80
  mln GJ
  -0,32
  mln GJ + 0,58
  PLN/GJ
  + 1,33
  PLN/GJ
  +2,02
  PLN/GJ
  -0,01
  mln GJ
  + 4,04
  PLN/GJ
  Nabyte
  aktywa*
  829
  mln PLN
  PGE GiEK S.A.
  1 072
  mln PLN


  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za okres 6 miesięcy zakończony
  30 czerwca 2018 roku


  41 z 65

  Kluczowe rozstrzygnięcia w = półroczu 2018 roku w segmencie Energetyki Konwencjonalnej :
   Uzyskano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Wydobycie węgla brunatnego ze złoża
  Złoczew".
   Uzyskano pozwolenie na użytkowanie dla zapory wodnej na zbiornik u Witka.
   Zakończono budowę obu chłodni kominowych dla bloków nr 5 i 6 w Elektrowni Opole.
   W kwietniu 2018 roku przekazana została do eksploatacji instalacja SCR bloku A w Elektrowni Pomorzany.
   Zawarto umowy z wykonawcami na modernizację elektrofiltrów na blokach 1 do 4 oraz na redukcję emisji NOx poniżej
  150 mg/Nm3 na blokac h nr 1, 2, 4 w Elektrowni Opole, celem dostosowania do wymagań konkluzji BAT.
   16 czerwca 2018 roku , po zakończeniu prac modernizacyjnych, został uruchomiony oraz zs ynchronizowany z siecią blok
  nr 2 w Elektrowni Turów.
   Zawarto umowy z wykonawcami w zakresie zabudowy klap szczelnych =OS bloków 2 oraz 5-11, rozbudowy młynowni
  kamienia wapiennego oraz dostosowania do BAT bloków nr 12 i 14 w zakresie monitoringu rtęci i amoniaku w Elektrowni
  Bełchatów.
   Zawarto umowy z wykonawcami w ramach ograniczonej modernizac ji bloku nr 2 w Elektrowni Bełchatów.  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za okres 6 miesięcy zakończony
  30 czerwca 2018 roku


  42 z 65

  Segment działalności – Energetyka Odnawialna 4.3.2.
  Aktywa
  W ramach Grupy Kapitałowej PGE działalnością operacyjną w zakresie energetyki odnawialnej zarządza spółka PGE
  Energia Odnawialna S.A. Na aktywa segmentu składa się:
   14 farm wiatrowych,
   1 elektrownia fotowoltaiczna,
   29 elektrowni wodnych przepływowych,
   4 elektrownie wodne szczytowo -pompowe, w tym 2 z dopływem naturalnym.
  Rysunek: Główne aktywa segmentu Energetyka Odnawialna.
  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za okres 6 miesięcy zakończony
  30 czerwca 2018 roku


  43 z 65

  Kluczowe wielkości finansowe
  Tabela: Kluczowe wielkości w segmencie Energetyka Odnawialna.
  w mln PLN I półrocze
  2018
  I półrocze
  2017
  zmiana
  %
  Przychody ze sprzedaży [email protected] 36G 9%
  EBIT 95 37 157%
  EBITDA [email protected] 16G 31%
  Nakłady inwestycyjne 48 28 71%
  Rysunek: Kluczowe odchylenia wyniku EBITDA w segmencie Energetyka Odnawialna (mln PLN).

  Kluczowymi czynnikami wpływającymi na wyniki segmentu Energetyka Odnawialna w = półroczu 2018 roku
  w porównaniu do wyników = półrocza 2017 roku były:
   Spadek przychodów ze sprzedaży energii elektrycznej z elektrowni wiatrowych wynikający głównie z: (i) niekorzystnych
  warunków wietrzności w analizowanym okresie, co przełożyło się na niższy wolumen sprzedaży energii elektrycznej
  o 95 GWh w poró wnaniu do I półrocza 2017 roku.
   Wzrost przychodów ze sprzedaży praw majątkowych z elektrowni wiatrowych wynikający z: (i) wyceny produkcji praw
  majątkowych po wyższej cenie o ok. 17 PLN/MWh w = połowie 2018 roku w stosunku do = połowy 2017 roku, co wpłynęło
  na wzrost przychodów o o k. (+) 4 mln PLN; (ii) ujemnej korekty wyceny sprzedanych praw majątkowych oraz aktualizacji
  wyceny zapasu, co wpłynęło na spadek przychodów o ok. ( -) 2 mln PLN.
   Wzrost przychodów ze sprzedaży energii elektrycznej z elektrowni wodnych spowodo wany głównie wyższą
  o 29 PLN/MWh ceną w porównaniu do = półrocza 2017 roku.
   Wzrost przychodów ze sprzedaży praw majątkowych z elektrowni wodnych wynikający z wyceny produkcji praw
  majątkowych po wyższej cenie o ok. 34 PLN/MWh w = połowie 2018 roku w stosun ku do = połowy 2017 roku.
   Wyższe przychody ze sprzedaży regulacyjnych usług systemowych (umowa z PSE S.A.) wynikające głównie z wyższej
  stawki za usługę rezerwy interwencyjnej mocy czynnej.
   Korzystne odchylenie na kosztach wynikające głównie z korekty na podatku od nieruchomości w zakresie farm
  wiatrowych oraz spadku kosztów usług O:T i bilansowania handlowego.
   Korzystne odchylenie w pozycji pozostałe związane głównie z naliczeniem kar umownych spółkom Enea S.A. i Energa
  Obrót S.A. z tytułu niewykonania um ów sprzedaży PM.

  EBI TDA
  = pół. 2017
  Przychody
  ee
  -wi a tr
  Przychody
  PM
  - wi a tr
  Przychody
  ee
  - woda
  Przychody
  PM
  - woda
  Przychody
  RUS* Kos zty Pozos ta łe EBI TDA
  = pół. 2018
  Odchylenie -11 2 8 3 11 25 15
  EB= TDA = pół. 2017 169 103 44 45 2 120 151
  EB= TDA = pół. 2018 92 46 53 5 131 126 222
  * z wyłączeni em przychodów i kos ztów z RB ni e ma j ących wpływu na wyni k EB= TDA
  100
  120
  140
  160
  180
  200
  220
  240


  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za okres 6 miesięcy zakończony
  30 czerwca 2018 roku


  44 z 65

  Nakłady inwestycyjne
  Tabela: Poniesione nakłady inwestycyjne w segmencie Energetyka Odnawialna w = półroczu 2018 i 2017 roku.
  mln PLN I półrocze
  2018
  I półrocze
  2017
  zmiana
  %
  Inwestycje w moce produkcyjne, w tym: 47 25 88%
   Rozwojowe 13 10 30%
   Modernizacyjno -odtworzeniowe 34 15 127%
  Pozostałe ? A ;67%
  RAZEM 48 28 71%  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za okres 6 miesięcy zakończony
  30 czerwca 2018 roku


  45 z 65

  Segment działalności – Dystrybucja 4.3.3.
  PGE Dystrybucja S.A. działa na obszarze 122 433 km 2 i dostarcza energię elektryczną do ok. 5,4 mln klientów.
  Rysunek: Obszar sieci dystrybucyjnej PGE.  Kluczowe wielkości finansowe
  Tabela: Kluczowe wielkości w segmencie Dystrybucja.
  w mln PLN I półrocze
  2018
  I półrocze
  2018*
  I półrocze
  2017**
  zmiana
  %
  zmiana
  %*
  Przychody ze sprzedaży* 2 92> 3 22G 3 17C ;8% 2%
  EBIT 68F 69A [email protected] 7% 8%
  EBITDA 1 27> 1 27C 1 [email protected] 4% 4%
  Nakłady inwestycyjne 59D 59D 62G ;5% ;5%
  * Dane przekształcone - brak zastosowania MSSF 15 w 2018 roku ** Grupa zastosowała MSSF 15 od dnia wejścia w życie standardu, to jest od 1 stycznia 2018 roku, bez przekształcania danych p orównawczych (zmiany dotyczące wprowadzenia MSSF 15 zostały opisane w nocie 4 skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego)


  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za okres 6 miesięcy zakończony
  30 czerwca 2018 roku


  46 z 65

  Rysunek: Kluczowe odchylenia wyniku EBITDA w segmencie Dystrybucja (mln PLN).

  Kluczowymi czynnikami wpływającymi na wyniki segmentu Dystrybucja w = półroczu 2018 roku w porównaniu do
  wyników = półrocza 2017 roku były:
   Wzrost wolumenu dystrybuowanej energii o 488 GWh, wynikający m.in. z większej liczby odbiorców wg punktu poboru
  energii (o ok. 47 tys.) w porównaniu do = półrocza 2017 roku oraz wzrostu aktywności gospodarczej na obszarze działania
  PGE Dystrybucja S.A. , głównie odbiorców z grupy A.
   Nieznaczny spadek średniej stawki o ok. 0,3 PLN/MWh po pomniejszeniu przychodów o koszty opłat ponoszonych na
  rzecz PSE S.A.
   Wzrost innych przychodów głównie z energii biernej i przekroczenia mocy, co wynika z zachowania odbiorców, u których
  pobór mocy jest wyższy względem wartości zakontraktowanej w umowie z PGE Dystrybucja S.A.
   Wzrost pozostałych przychodów z działalności operacyjnej głównie na saldzie usług tranzytowych w efekcie zwiększenia
  ilości energii elektrycznej przekazanej w stosunk u do ilości energii elektrycznej pobranej od sąsiednich Operatorów
  Systemu Dystrybucyjnego o ok. 352 GWh.
   Niższe koszty energii na pokrycie różnicy bilansowej w wyniku spadku wolumenu różnicy bilansowej o 11 GWh oraz
  ujęcia doszacowania energii na pokrycie różnicy bilansowej.
   Wzrost kosztów podatku od nieruchomości w związku ze wzrostem: (i) wartości majątku sieciowego w wyniku realizacji
  inwestycji, (ii) stawek podatkowych obowiązujących w bieżącym roku.
   Wzrost kosztów osobowych wynikający głównie z przepr owadzonego procesu zmiany wynagrodzeń.
   Odchylenie w pozycji pozostałe wynikające głównie z wyższych kosztów: (i) opłat za umieszczenie urządzeń w pasie
  drogowym w efekcie wzrostu podstawy naliczania tych opłat oraz wzrostu stawek, (ii) opłat za służebność przesyłu na
  rzecz Lasów Państwowych w wyniku zmiany sposobu opodatkowania gruntów przez Nadleśnictwa.
  Nakłady inwestycyjne
  Tabela: Poniesione nakłady inwestycyjne w segmencie Dystrybucja w = półroczu 2018 i 2017 roku.
  mln PLN I półrocze
  2018
  I półrocze
  2017
  zmiana
  %
  Sieci SN i nN 240 193 24%
  Stacje 110/SN i SN/SN 41 68 -40%
  Linie 110 kV 15 13 15%
  Przyłączanie nowych odbiorców (PNO) 21F 22D ;4%
  Zakup transformatorów i liczników 38 71 ;46%
  Teleinformatyka, telemechanika i łączność 24 38 ;37%
  Pozostałe 20 20 0%
  RAZEM 596 629 -5% EBI TDA
  = pół. 2017
  Wol umen
  dys trybuowa nej
  ee
  Zmi a na
  ta ryfy
  dys trybucyj nej *
  Pozos ta łe
  przychody
  z dzi a ła l noś ci
  dys trybucyj nej **
  Pozos ta łe
  przychody z
  dzi a ła l noś ci
  opera cyj nej ***
  Różni ca
  bi l a ns owa ****
  Poda tek od
  ni eruchomoś ci
  Kos zty
  os obowe Pozos ta łe EBI TDA
  = pół. 2018
  Odchylenie 58 -5 10 6 4 -9 -14 -2
  EB= TDA = pół. 2017 1 222 84 55 188 183 528
  EB= TDA = pół. 2018 94 61 184 192 542 1 270
  * Z wyłączeni em kos ztów us ług przes yłowych od PSE S.A.
  ** Energi a bi erna , przekroczeni a mocy, us ługi doda tkowe
  *** Przychody z opła ty przyłączeni owej , wznowi eni e dos ta w, s a l do us ług tra nzytowych, przychody z ni el ega l nego poboru energi i el ektrycznej ora z opła ty doda tkowe
  **** Skorygowa na o przychody z Rynku Bi l a ns uj ącego
  2 068
  2 121
  1 160
  1 180
  1 200
  1 220
  1 240
  1 260
  1 280
  1 300


  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za okres 6 miesięcy zakończony
  30 czerwca 2018 roku


  47 z 65

  Segment działalności – Obrót 4.3.4.
  Kluczowe wielkości finansowe
  Tabela: Kluczowe wielkości w segmencie Obrót.
  w mln PLN I półrocze
  2018
  I półrocze
  2018*
  I półrocze
  2017**
  zmiana
  %
  zmiana
  %*
  Przychody ze sprzedaży* 6 91F 8 93D 7 63> ;9% 17%
  EBIT 29> 29> 40G ;29% ;29%
  EBITDA [email protected] [email protected] [email protected] ;28% ;28%
  Nakłady inwestycyjne C C C 0% 0%
  * Dane przekształcone - brak zastosowania MSSF 15 w 2018 roku ** Grupa zastosowała MSSF 15 od dnia wejścia w życie standardu, to jest od 1 stycznia 2018 roku, bez przekształcania danych p orównawczych (zmiany dotyczące wprowadzenia MSSF 15 zostały opisane w nocie 4 skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego)
  Rysunek: Kluczowe odchylenia wyniku EB=TDA w segmencie Obrót (mln PLN ).

  *PGE Paliwa sp. z o.o.
  Kluczowymi czynnikami wpływającymi na wyniki segmentu Obrót w = półroczu 2018 roku w porównaniu do wyników
  I półrocza 2017 roku były:
   Niższy wynik na energii elektrycznej o 119 mln PLN wynikający głównie z uzyskania niższej marży jednostkowej na
  sprzedaży energii elektrycznej, związanej ze wzrostem cen na rynku hurtowym (w szczególności rynku spot), po których
  częściowo odbywało się bilansowani e zapotrzebowania na energię elektryczną wynikającego ze sprzedaży do odbiorców
  finalnych.
   Spadek kosztów umorzenia praw majątkowych głównie w wyniku niższych uzyskanych cen umorzenia PM OZE oraz
  niższych rynkowych cen żółtych i czerwonych PM, częściowo zniwelowany wzrostem zapotrzebowania na prawa
  majątkowe wynikającego z podwyższenia obowiązku umorzenia praw majątkowych zielonych, żółtych i fioletowych.
   Spadek przychodów z usług świadczonych wewnątrz GK PGE wynikający ze zmiany spo sobu rozliczeń ze spó łkami ( -34
  mln PLN), częściowo zniwelowany zwiększeniem przychodów z tytułu umowy o Zarządzanie :andlowe Zdolnościami
  Wytwórczymi wynikającym z wyższego o 1,5 TWh wolumenu obrotu oraz wyższych cen sprzedaży i zakupu energii
  ele ktrycznej objętej zarządzanie m.
   Niższy wynik na pozycji pozostałe głównie w wyniku: (i) niższych przychodów z usług b ilansowania farm wiatrowych
  (15 mln PLN), (ii) wyższych kosztów działalności segmentu (19 mln PLN). EBI TDA
  = pół. 2017
  Wyni k na ee
  ma rża
  Wyni k na ee
  i l oś ć
  Kos zty
  umorzeni a PM Na byte a ktywa *
  Przychody z us ług
  ś wi a dczonych na
  rzecz s egmentów
  w GK PGE
  Pozos ta łe EBI TDA
  = pół. 2018
  Odchylenie -123 4 6 39 -9 -37
  EB= TDA = pół. 2017 422 379 0 274 212
  EB= TDA = pół. 2018 373 39 265 249 302
  739
  620
  100
  150
  200
  250
  300
  350
  400
  450


  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za okres 6 miesięcy zakończony
  30 czerwca 2018 roku


  48 z 65

  Pozostała Działalność 4.3.5.
  Kluczowe wielkości finansowe
  Tabela: Kluczowe wielkości w segmencie Pozostała Działalność.
  w mln PLN I półrocze
  2018
  I półrocze
  2017
  zmiana
  %
  Przychody ze sprzedaży 29G 25? 19%
  EBIT ;F ;31 ;
  EBITDA 37 20 85%
  Nakłady inwestycyjne 71 53 34%

  Wzrost wyniku EBITDA segmentu Pozostała Działalność o ok. 17 mln PLN związany był głównie ze wzrostem EB=TDA spółki
  PGE Systemy S.A. o ok. 10 mln PLN w efekcie zwiększenia zakresu świadczonych usług dla spółek GK PGE należących do
  innych segmentów.
  Nakłady inwestycyjne
  Nakłady inwestycyjne w ramach Pozostałej Działalności w = półroczu 2018 roku wyniosły 7 1 mln PLN w porównaniu
  do 53 mln PLN poniesionych w = półroczu 2017 roku.
  W ramach powyższej kwoty w = półroczu 2018 roku największe nakłady inwestycyjne poniesione zostały przez następujące
  spółki:
   PGE EJ 1 sp. z o.o. – na rozwój projektu jądrowego 40 mln PLN;
   PGE Systemy S.A. – na rozwój infrastruktury teleinformatycznej oraz oprogramowania 28 mln PLN.
  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za okres 6 miesięcy zakończony
  30 czerwca 2018 roku


  49 z 65

  Ryzyka i szanse 5.
  Zarządzanie ryzykiem 5.1.
  PGE S.A., jako Centrum Korporacyjne zarządzające Grupą, k reuje i wdraża rozwiązania w zakresie architektury
  zintegrowanego zarządzania ryzykiem w GK PGE. W szczególności kształtuje polityki, standardy i praktyki zarządzania
  ryzykiem w GK PGE, opracowuje i rozwija wewnętrzne narzędzia =T wspomagające proces, okre śla globalny apetyt na ryzyko
  oraz adekwatne limity, a także monitoruje ich poziomy.
  Spółki z Grupy Kapitałowej PGE, podobnie jak inne podmioty z sektora elektroenergetycznego, narażone są na ryzyka
  i zagrożenia wynikające ze specyfiki prowadzonej działalności operacyjnej oraz funkcjonowania w określonym otoczeniu
  rynkowym i regulacyjno -prawnym.
  W GK PGE zarządzanie ryzykiem realizowane jest w oparciu o model
  GRC (Governance – Risk – Compliance). Umożliwia to dopasowanie
  i integrację procesu na wszy stkich poziomach zarządzania
  w poszczególnych obszarach działalności. Ustanowienie na
  najwyższym poziomie zarządczym Komitetu Ryzyka, raportującego
  bezpośrednio do Zarządu, zapewnia nadzór nad efektywnością
  zarządzania ryzykiem w Grupie. Zdefiniowanie funk cji w ramach
  korporacyjnego zarządzania ryzykiem pozwala na niezależną ocenę
  poszczególnych ryzyk, ich wpływu na GK PGE oraz limitowanie
  i kontrolę istotnych ryzyk przy wykorzystaniu koncepcji kapitału
  narażonego na ryzyko za pomocą dedykowanych instrument ów.
  Wydzielenie w ramach Grupy odrębnej funkcji compliance
  gwarantuje, że prowadzona przez GK PGE działalność jest zgodna
  z uwarunkowaniami prawnymi oraz zapewnia przestrzeganie
  przyjętych norm wewnętrznych.
  Grupa Kapitałowa PGE konsekwentnie rozwija komp leksowy system
  zarządzania ryzykami. Mechanizmy identyfikacji obszarów narażonych na ryzyko oraz sposoby pomiaru jego poziomu
  podlegają ciągłej weryfikacji i doskonaleniu, dzięki czemu istotne ryzyka dotyczące poszczególnych segmentów działalności
  są utrzy mywane w ustalonych granicach poprzez ograniczanie negatywnych skutków tych zagrożeń oraz podejmowanie
  działań wyprzedzających lub naprawczych, zgodnie z poniższym cyklem.  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za okres 6 miesięcy zakończony
  30 czerwca 2018 roku


  50 z 65

  Czynniki ryzyka i działania mitygujące 5.2.
  Poniżej przedstawiono najważniejsze ryzyka i zagrożenia w PGE S.A. oraz Grupie PGE wraz z ich oceną oraz perspektywą na
  najbliższy rok.
  Poziom
  ryzyka    Perspektywa
  ryzyka   
  niski średni wysoki spadek wzrost stabilna
  poziom niski poziom średni poziom wysoki

  ryzyko, które nie stwarza zagrożenia i może być tolerowane,
  ryzyko, co do którego powinna być przygotowana odpowiednia reakcja, oparta na analizie kosztów
  i korzyści,
  ryzyko nietolerowalne, wymagające podjęcia bezzwłocznej i aktywnej reakcji na ryzyko, zmierzającej
  do jedn oczesnego zmniejszenia możliwych skutków oraz prawdopodobieństwa jego wystąpienia.
  Ryzyka
  rynkowe
  i produktowe

  związane z cenami
  i wolumenami
  oferowanych
  produktów i usług
  Ceny rynkowe energii elektrycznej oraz produktów powiązanych – wynikające
  z braku pewności co do przyszłych poziomów i zmienności rynkowych cen
  towarów w odniesieniu do otwartej pozycji kontraktowej, w szczególności
  w zakresie energii elektrycznej oraz produktów powiązanych (praw
  majątkowych, uprawnień do emisji CO 2).
   
  Wolumen sprzedaży energii elektrycznej – będący pochodną niepewności co do
  warunków determinujących zapotrzebowanie i popyt na energię elektryczną,
  mający bezpośredni wpływ na wielkość sprzedaży GK PGE na rynku.   
  Taryfy (ceny regulowane) – wynikające z obowiązku zatwierdzania dla
  odpowiednich grup podmiotów stawek dotyczących usług dystrybucyjnych, cen
  energii elektrycznej i ciepła.  
  Ryzyka
  majątkowe

  związane
  z rozwojem
  i utrzymaniem
  majątku
  Awarie – związane z eksploatacją i degradacją w czasie urządzeń i obiektów
  energetycznych (prace utrzymaniowo -remontowe, diagnostyka).   
  Szkody w majątku – związane z fizyczną ochroną urządzeń i obiektów
  energetycznych przed zewnętrznymi czynnikami destrukcyjnymi (m.in. pożary,
  zjawiska pogodowe, dewastacja).   

  Rozwój i inwestycje – związane ze strategicznym planowaniem powiększania
  potencjału wytwórczego, dystrybucyjnego i sprzedażowego oraz prowadzeniem
  bieżącej działalności inwestycyjnej.   
  Ryzyka
  operacyjne

  związane
  z realizacją
  bieżących
  procesów
  gospodarczych
  Produkcja energii elektrycznej i ciepła – związana z planowaniem produkcji
  i wpływem czynników kształtujących możliwości produkcyjne.   
  Gospodarowanie paliwami – związane z niepewnością co do kosztów, jakości,
  terminowości i ilości dostarczanych paliw (głównie węgiel kamienny) oraz
  surowców produkcyjnych, a także sprawnością procesu zarządzania zapasami.  
  Zasoby ludzkie – związane z zapewnieniem pracowników o odpowiednim
  doświadczeniu i kompetencjach, zdolnych do realizacji określonych zadań.  
  Dialog społeczny – związany z nieosiągnięciem porozumienia pomiędzy
  władzami Grupy a stroną społeczną, mogącego doprowadzić do
  strajków/sporów zbiorowych.  
  Ryzyka
  regulacyjno –
  prawne

  związane
  z wypełnieniem
  wymogów
  zewnętrznego
  i wewnętrznego
  otoczenia
  prawnego
  Zmiany prawne w systemach wsparcia – związane z niepewnością co do
  przyszłego kształtu systemu wsparcia produkcji energii certyfikowanej.  
  Zakup praw majątkowych i uprawnień do emisji CO 2 – wynikające z możliwości
  zmian wielkości ustawowego obowiązkowego zakupu określonej ilości praw
  majątkowych przez sprzedawców energii oraz niepewności co do wielkości
  bezpłatnych uprawnień do emisji CO 2 w przyszłości.
    
  Ochrona środowiska – wynikająca z branżowych przepisów określających
  wymogi środowiskowe, jakie powinny spełniać instalacje energetyczne oraz
  zasad korzystania ze środowiska naturalnego. Przyszłe regulacje środowiskowe
  oraz niepewność co do ich ostatecznego kształtu (w szcz ególności w odniesieniu
  do rewizji BAT/BREF) mogą przełożyć się na zmianę poziomu wydatków
  inwestycyjnych Grupy PGE.
   
  Nieuregulowane stany prawne – związane z trudnościami w pozyskiwaniu
  terenów lub dostępu do nich w ramach prowadzenia nowych inwestycji
  (w szczególności w segmencie Dystrybucji).   


  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za okres 6 miesięcy zakończony
  30 czerwca 2018 roku


  51 z 65

  Koncesje – wynikające z ustawowego obowiązku posiadania koncesji w związku
  Y prowadzoną działalnością.   
  Działania dyskryminujące – związane ze stosowaniem przez Grupę praktyk
  ograniczających lub eliminujących konkurencję, naruszających prawa i interesy
  konsumentów.  
  Ryzyka
  finansowe

  związane
  z prowadzaną
  gospodarką
  finansową
  Kredytowe – związane z niewypłacalnością kontrahenta, częściową i/lub
  nieterminową spłatą należności lub innym odstępstwem od warunków
  kontraktowych (np. brakiem realizacji dostawy/odbioru towaru oraz brakiem
  płatności powiązanych odszkodowań i kar umownych).
    
  Płynności finansowej – związane z możliwością utraty zdolności do obsługi
  bieżących zobowiązań i pozyskiwania źródeł finansowania działalności
  biznesowej<   
  Stopy procentowej – wynikające w szczególności z negatywnego wpływu zmian
  rynkowych stóp procentowych na przepływy pieniężne Grupy PGE generowane
  przez zmiennoprocentowe aktywa i zobowiązania finansowe.   
  Walutowe – rozumiane w szczególności jako ryzyko, na jakie narażone są
  przepływy pieniężne GK PGE denominowane w walucie innej niż waluta
  funkcjonalna z tytułu niekorzystnych wahań kursów walutowych.   

  Poniżej przedstawiono najważniejsze działania mitygujące ryzyka w Grupie PGE wraz z opisem najważniejszych narzędzi
  służących zarządzaniu danym ryzykiem.
  Ryzyka rynkowe i produktowe
  Oddziaływanie:
  Sfera przychodowa
  oraz oferowane
  produkty i usługi
  Działania: Grupa PGE stosuje zasady zarządzania ryzykiem rynkowym (cenowym/wolumenowym)
  obejmujące ustalenie globalnego apetytu na ryzyko, limity ryzyka oparte o miary „at risk” oraz
  zarządzanie skonsolidowaną ekspozycją na ryzyko cen towarów poprzez mechanizmy zabezpieczania
  poziomów ryzyka przekraczających akc eptowalny poziom. Zasady te określają jednolite założenia
  organizacji procesu w kontekście strategii handlowych i planowania średnioterminowego. GK PGE
  stosuje zasady dotyczące strategii zabezpieczania kluczowych ekspozycji w obszarze obrotu energią
  elektr yczną i produktami powiązanymi odpowiadające apetytowi na ryzyko w horyzoncie
  średnioterminowym. Poziom zabezpieczenia pozycji ustalany jest z uwzględnieniem wyników pomiaru
  ryzyka cen energii elektrycznej i produktów powiązanych. Docelowe poziomy zabezpie czenia określane
  są z uwzględnieniem sytuacji finansowej Grupy, w szczególności biorąc pod uwagę założone cele
  wynikające z przyjętej strategii.
  Grupa PGE bada, monitoruje oraz analizuje rynki energii elektrycznej i produktów powiązanych w celu
  optymalnego wykorzystania możliwości wytwórczych, dystrybucyjnych i sprzedażowych.
  Nowe produkty wprowadzane na rynek detaliczny są aktywnie promowane m.in. poprzez
  ogólnopolskie akcje marketingowe. Utrzymując rozbudowane portfolio produktowe i koncentrując
  działania na dopasowaniu ofert do rynku, Grupa dywersyfikuje kanały dotarcia do klientów końcowych
  oraz różnicuje grupy docelowe uwzględniając potencjał wolumenowy odbiorców. Działania mające na
  celu utrzymanie dotychczasowych klientów oparte są na modelu zdywersyf ikowanego portfela ofert
  lojalizujących oraz działaniach o charakterze pozyskaniowym. W katalogu znajdują się również
  specjalne oferty dedykowane dla klientów uprzednio utraconych na rzecz konkurencji, a także oferty
  tzw. branżowe dedykowane dla konkretnyc h rodzajów działalności gospodarczej. GK PGE wprowadza
  również tzw. oferty łączone. W trosce o klientów szczególny nacisk skierowany jest na wysoką jakość
  obsługi poprzez budowanie kompetencji wśród pracowników oraz kształtowanie relacji w obszarze
  klientó w biznesowych i indywidualnych. Dzięki wdrażaniu narzędzi wspomagających te procesy Grupa
  efektywnie zarządza strumieniami informacji, co przekłada się bezpośrednio na komfort w relacjach
  Y klientami oraz lepsze planowanie i organizację samej sprzedaży.  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za okres 6 miesięcy zakończony
  30 czerwca 2018 roku


  52 z 65

  Ryzyka operacyjne
  Oddziaływanie:
  Sfera kosztowa
  Działania: Wyniki Grupy PGE są w sposób istotny uzależnione od ponoszonych kosztów w ramach
  prowadzonej działalności. Grupa optymalizuje je m.in. poprzez monitorowanie cen i stanu zapasów
  paliw oraz zabezpieczenie ich dostaw w postaci długoterminowych kontraktów z do stawcami oraz
  formuł ustalania cen. Przeglądy, remonty i modernizacje posiadanego majątku optymalizują czas życia
  urządzeń i wymaganą dyspozycyjność kluczowych składników majątku. Na poziom kosztów ma wpływ
  zapewnienie częściowo bezpłatnych uprawnień do em isji CO 2 i zakup brakujących uprawnień przy
  założeniu zabezpieczania poziomu marży na sprzedaży.
  Prowadzony jest również intensywny i skuteczny dialog w celu uniknięcia eskalacji ewentualnych
  sporów ze stroną społeczną oraz wypracowania jak najkorzystniejszych rozwiązań w obszarze
  zatrudnienia i związanych z tym kosztów w ramach GK PGE.
  Ryzyka majątkowe
  Oddziaływanie:
  Sfera aktywów
  Działania: Grupa PGE aktywnie realizuje strategię rozwoju i unowocześniania swoich mocy
  wytwórczych. Dywersyfikuje dotychczasową strukturę źródeł produkcyjnych z uwagi na technologię
  generacji energii. Aktualnie GK PGE prowadzi dwie kluczowe inwestycje (Opole, Turów ), szereg
  inwestycji sieciowych, a także realizuje przedsięwzięcia modernizacyjno ;odtworzeniowe. Na bieżąco
  prowadzone są prace eksploatacyjne i remontowe. Na wypadek awarii oraz szkód w majątku zostały
  ubezpieczone najważniejsze aktywa wytwórcze. Systemat ycznie poprawiana jest niezawodność
  dostaw energii do odbiorców końcowych.
  Ryzyka regulacyjno -prawne
  Oddziaływanie:
  Sfera zapewnienia
  zgodności
  z regulacjami
  Działania: Działalność Grupy PGE podlega licznym przepisom i regulacjom krajowym oraz
  międzynarodowym. Monitoring wprowadzanych i proponowanych zmian prawnych zapewnia, że
  działalność prowadzona w podstawowych segmentach biznesowych odbywa się zgodnie z przepisami
  oraz, że GK PGE dysponuje rozwiązaniami uwzględniającymi ewentualne zmiany w otoczeniu
  prawnym. PGE S.A. jest jednym z członków Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej, który otworzył
  swoje biuro w Brukseli. Poprzez działania Komitetu aktywnie wpływa na dzia łania w procedowaniu
  i kształtowaniu unijnych przepisów, a także prowadzi dialog z instytucjami UE.
  Grupa dostosowuje regulacje wewnętrzne oraz praktyki postępowania tak, aby prowadzona
  działalność była zgodna z regulacjami branżowymi i obowiązującymi przepisami.
  Wydobycie paliw kopalnych, produkcja oraz dystrybucja energii elektrycznej i ciepła wiąże s ię
  Y ingerencją w środowisko, dlatego Grupa ciągle udoskonala działania na rzecz ochrony i poprawy
  stanu środowiska wdrażając rozwiązania technologiczne i organizacyjne zapewniające sprawne
  i efektywne zarządzanie tym obszarem.
  Ryzyka finansowe
  Oddziaływanie:
  Sfera gospodarki
  finansowej
  Działania: Grupa PGE kontroluje ryzyko kredytowe związane z transakcjami handlowymi. Przed
  zawarciem transakcji przeprowadzana jest ocena scoringowa kontrahenta, w oparciu o którą ustalany
  jest limit kredytowy, kt óry jest regularnie aktualizowany i monitorowany. Ekspozycje przekraczające
  ustalone limity są zabezpieczane zgodnie z obowiązującą w Grupie Polityką zarządzania ryzykiem
  kredytowym.
  W Grupie PGE obowiązuje centralny model finansowania, zgodnie z którym c o do zasady finansowanie
  zewnętrzne pozyskiwane jest przez PGE S.A. Spółki zależne w Grupie korzystają z różnych źródeł
  finansowania wewnątrzgrupowego, a ryzyko utraty płynności monitorowane jest przy pomocy narzędzi
  okresowego planowania w zakresie prowad zonej działalności operacyjnej, inwestycyjnej i finansowej.
  W zakresie ryzyka walutowego i stopy procentowej Grupa PGE przyjęła wewnętrzne zasady zarządzania
  tymi ryzykami. Spółki z Grupy PGE zawierają transakcje pochodne w zakresie instrumentów opartych
  o stopę procentową i/lub walutę (=RS, CC=RS) wyłącznie w celu zabezpieczenia zidentyfikowanej
  ekspozycji na ryzyka<  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za okres 6 miesięcy zakończony
  30 czerwca 2018 roku


  53 z 65

  Ryzyka strategiczne 5.3.
  GK PGE nie koncentruje się wyłącznie na ryzykach związanych z bieżącą działalnością. =dentyfikacji, ocenie i analizie podlega ją
  również ryzyka mogące mieć wpływ na funkcjonowanie Grupy w dłuższym horyzoncie czasowym. Na najwyższym szczeblu
  zarządczym dokon ywana jest ocena wpływu na realizację celów, wizerunek oraz ciągłość działania GK. Działanie to pozwala
  na przygotowanie się do pojawiających się wyzwań i zabezpieczenie długoterminowego rozwoju Grupy. O ile zagrożenia dla
  bieżącej działalności wpływają na funkcjonowanie i wyniki finansowe Grupy PGE, to ryzyka o charakterze strategicznym
  mogą zaważyć na powodzeniu realizacji strategii i przyszłości całej organizacji.

  Poniżej przedstawiono zidentyfikowane ryzyka strategiczne wraz z ich oceną.

  Wpływ     
  bardzo niski niski średni wysoki bardzo wysoki

   Cyberbezpieczeństwo
  Ryzyko celowego zakłócenia prawidłowego funkcjonowania przestrzeni przetwarzania i wymiany informacji
  tworzonej przez systemy informatyczne funkcjonujące w GK PGE oraz zamierzonej ingerencji w infrastrukturę =T ,
  odpowiedzialną za sterowanie oraz nadzór nad prawidłową pracą urządzeń wytwórczych i dystrybucyjnych.
   Polityka energetyczna – wizja rozwoju sektora
  Ryzyko zmian dotyczących kierunków rozwoju i redefinicji roli energetyki oraz zasad funkcjonowania rynku energii
  elektrycznej.
   Siły natury
  Ryzyko nasilenia występowania ekstremalnych warunków atmosferycznych mających wpływ na wytwarzanie
  i dystrybucję energii elektrycznej oraz ciepła.
   Restrykcje środowiskowe
  Ryzyko zaostrzenia restrykcji środowiskowych związanych z wytwarzaniem energii elektrycznej i ciepła oraz
  prowadzeniem działalności wydobywczej w GK PGE.
   Zasoby ludzkie
  Ryzyko ograniczenia dostępności pracowników, kluczowych z punktu widzenia realizowan ych w GK PGE procesów.
   Prawo
  Ryzyko zmian prawa określającego reguły prowadzenia działalności GK PGE.
   Makroekonomia
  Ryzyko negatywnej zmiany sytuacji gospodarczej i wahań poziomu wskaźników makroekonomicznych
  determinujących działalność GK PGE.
   Rewolucja technologiczna
  Ryzyko zmiany technologicznej powodującej ograniczenie konkurencyjności produkcji energii elektrycznej i ciepła
  w aktywach wytwórczych posiadanych przez Grupę PGE i ich dystrybucję przy pomocy majątku sieciowego
  będącego w gestii Grupy PGE.
   Konkurencja
  Ryzyko rozwoju ofert produktowych oferowanych przez konkurencję wpływających na zmniejszenie udziału GK
  PGE w rynku energetycznym.  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za okres 6 miesięcy zakończony
  30 czerwca 2018 roku


  54 z 65

  Istotne zdarzenia okresu sprawozdawczego oraz zdarzenia następujące po dniu 6.
  sprawozdawczym
  Zmiany w składzie Zarządu i Rady Nadzorczej 6.1.
  Na 30 czerwca 2018 roku Zarząd Spółki funkcjonował w następującym, niezmienionym składzie:
  Imię i nazwisko
  członka Zarządu Pełniona funkcja
  Henryk Baranowski Prezes Zarządu
  Wojciech Kowalczyk Wiceprezes Zarządu ds. =nwestycji Kapitałowych
  Marek Pastuszko Wiceprezes Zarządu ds. Korporacyjnych
  Paweł Śliwa Wiceprezes Zarządu ds. =nnowacji
  Ryszard Wasiłek Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych
  Emil Wojtowicz Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych

  Na 30 czerwca 2018 roku Rada Nadzorcza funkcjonowała w następującym składzie:
  Imię i nazwisko Pełniona funkcja członka Rady Nadzorczej
  Anna Kowalik Przewodnicząca Rady Nadzorczej
  Artur Składanek Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej – członek niezależny
  Grzegorz Kuczyński Sekretarz Rady Nadzorczej – członek niezależny
  Janina GosV Członek Rady Nadzorczej – członek niezależny
  Tomasz HapunowicY Członek Rady Nadzorczej – członek niezależny
  Witold Kozłowski Członek Rady Nadzorczej – członek niezależny
  Mieczysław Sawaryn Członek Rady Nadzorczej – członek niezależny
  9 lipca 2018 roku Pan Witold Kozłowski złożył rezygnację z członkostwa w Radzie Nadzorczej.
  19 lipca 2018 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołało z dniem 20 lipca 2018 roku w skład Rady Nadzorczej
  PGE S.A. nowej X= kadencji ośmiu c złonków.
  Na dzień publikacji niniejszego sprawozdania Rada Nadzorcza funkcjonuje w następującym składzie:
  Imię i nazwisko Pełniona funkcja członka Rady Nadzorczej
  Anna Kowalik Przewodnicząca Rady Nadzorczej
  Artur Składanek Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej – członek niezależny
  Grzegorz Kuczyński Sekretarz Rady Nadzorczej – członek niezależny
  Artur Bartoszewicz Członek Rady Nadzorczej – członek niezależny
  Janina GosV Członek Rady Nadzorczej – członek niezależny
  Tomasz Hapunowicz Członek Rady Nadzorczej – członek niezależny
  Mieczysław Sawaryn Członek Rady Nadzorczej – członek niezależny
  Jerzy Sawicki Członek Rady Nadzorczej – członek niezależny  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za okres 6 miesięcy zakończony
  30 czerwca 2018 roku


  55 z 65

  Na 30 czerwca 2018 roku komitety stałe Rady Nadzorczej funkcjonowały w następującym składzie:
  Imię i nazwisko
  członka Rady Nadzorczej Komitet Audytu Komitet Ładu
  Korporacyjnego
  Komitet Strategii
  i Rozwoju
  Komitet
  Nominacji
  i Wynagrodzeń
  Janina Goss Członek
  od 02.03.2016
  Członek
  od 02.03.2016
  Tomasz Hapunowicz Członek
  od 23.01.2018
  Członek
  od 23.01.2018
  Anna Kowalik Członek Członek
  od 23.01.2018 Członek
  Witold Kozłowski
  Członek
  od 13.09.2016
  Przewodniczący
  od 25.10.2016
  Członek
  od 13.12.2017
  Członek
  od 13.09.2016
  Grzegorz Kuczyński
  Członek
  od 02.03.2016
  Przewodniczący
  od 18.03.2016
  Członek
  od 02.03.2016
  Członek
  od 23.01.2018
  Mieczysław Sawaryn Członek
  od 02.03.2016
  Członek
  od 02.03.2016
  Przewodniczący
  od 08.08.2016

  Artur Składanek Członek
  od 19.09.2017
  Członek
  od 07.03.2016
  Członek
  od 02.03.2016
  Przewodniczący
  od 23.01.2018


  Kwestie prawne 6.2.
  Pozwy o stwierdzenie nieważności uchwał Walnych Zgromadzeń PGE S.A.
  =nformacje dotyczące pozwów o stwierdzenie nieważności uchwał Walnych Zgromadzeń PGE S.A. zostały omówione w nocie
  21.4 skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
  Kwestia odszkodowania dotyczącego konwersji akcji
  =nformacje w sprawie odszkodowań dotyczących konwersji akcji zostały omówione w nocie 21.4 skróconego śródrocznego
  skonsolidowanego spra wozdania finansowego.
  Postępowania toczące się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego 6.3.
  lub organem administracji publicznej
  =stotne postępowania toczące się przed sądami, organami właściwymi dla postępowań arbitrażowych oraz organami
  administracji publicz nej zostały omówione w nocie 21.4 skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania
  finansowego.  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za okres 6 miesięcy zakończony
  30 czerwca 2018 roku


  56 z 65

  Informacje o udzieleniu przez Spółkę lub przez jednostkę od niej zależną poręczeń kredytu lub pożyczki lub udzieleniu gwaranc ji 6.4.
  Tabela: Zestawienie głównych pozycji w ramach udzielonych przez spółki GK PGE poręczeń i gwarancji na 30 czerwca 2018 roku.
  Wystawca poręczenia lub udzielonej gwarancji
  Nazwa podmiotu na rzecz którego udzielono poręczenie lub udzielono gwarancję (Beneficjent)
  Nazwa podmiotu za zobowiązania którego jest wystawione poręczenie lub udzielona gwarancja
  Data powstania zobowiązania z tytułu udzielonego zabezpieczenia
  Data obowiązywania udzielonego por ę- czenia lub udzielonej gwarancji
  Wartość udzielonego poręczenia lub udzielonej gwarancji (mln)
  Waluta

  Wartość kredytu lub pożyczki będącej przedmiotem zabezpieczenia (mln)
  Waluta
  PGE S.A. Obligatariusze PGE Sweden AB 22 maja 2014 roku 31 grudnia 2041 roku 2 500,0 EUR 638,0 EUR
  PGE S.A. Nordic Investment Bank PGE GiEK S.A. 12 maja 2017 roku 31 grudnia 2024 roku 121,4 EUR 101,2 EUR
  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za okres 6 miesięcy zakończony
  30 czerwca 2018 roku


  57 z 65


  Informacja dotycząca emisji, wykupu i spłaty nieudziałowych i kapitałowych papierów 6.5.
  wartościowych
  =nformacje dotyczące emisji, wykupu i spłaty nieudziałowych i kapitałowych papierów wartościowych zostały opisane
  w punkcie 1.1 niniejszego sprawozdania oraz w nocie 1.3 skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania
  finansowego.
  Działania związane z energetyką jądrową 6.6.
  Program budowy pierwszej polskiej elektrowni jądrowej („Program”) koncentruje się na przeprowadzeniu badań
  lokalizacyjnych i środowiskowych do momentu przygotowania Raportu z oceny oddziaływania przedsięwzięcia na
  środowisko („Raport OOŚ”) i Raportu Lokalizacyjnego. Decyzje o kontynuacji P rogramu, w powyższym lub zmienionym
  zakresie, będą podejmowane w kontekście decyzji Ministerstwa Energii dotyczących kształtu zaktualizowanego
  Programu Polskiej Energetyki Hądrowej, modelu pozyskania technologii dla elektrowni jądrowej i modelu finansowani a
  inwestycji.
  Partnerstwo biznesowe
  W następstwie zbycia 15 kwietnia 2015 roku na rzecz Partnerów Biznesowych (TAURON Polska Energia S.A., Enea S.A.
  oraz KG:M Polska Miedź S.A.) przez PGE S.A. udziałów w PGE EH 1 sp. z o.o. ("PGE EH 1", "EH 1") PGE S.A. po siada 70%
  udziałów w kapitale zakładowym PGE EH 1, a każdy z Partnerów Biznesowych po 10% udziałów w kapitale zakładowym
  PGE EJ 1.
  Zgodnie z Umową Wspólników, zawartą 3 września 2014 roku, Strony zobowiązały się wspólnie, w proporcji do
  posiadanych udziałó w, sfinansować działania w ramach fazy wstępnej Programu („Etap rozwoju”). Założono, że
  zaangażowanie finansowe PGE S.A. w okresie Etapu rozwoju nie przekroczy wartości ok. 700 mln PLN. Środki na
  realizację Programu wnoszone są do PGE EH 1 w formie podwyżs zeń kapitału zakładowego oraz poprzez udzielenie
  pożyczek . W I kwartale 2018 roku PGE EH 1 udzielona została przez wspólników pożyczka zamiast podwyższenia kapitału
  zakładowego.
  Postępowanie na wybór technologii
  Dalsze działanie w zakresie pozyskania tech nologii jądrowej uzależnione jest od ostatecznych uzgodnień
  z Ministerstwem Energii dotyczących formuły wyboru technologii i wypracowania rozwiązań ekonomiczno -
  organizacyjno -prawnych wraz z podziałem ryzyk i szacunkiem kosztów wdrożenia tych rozwiązań.
  Ba dania lokalizacyjne i środowiskowe
  W = półroczu 2018 roku kontynuowane były badania lokalizacyjne i środowiskowe niezbędne do sporządzenia Raportu
  OOŚ oraz Raportu Lokalizacyjnego. Badania realizowane są przy udziale spółki ELB=S sp. z o.o., wchodzącej w skład
  Grupy Kapitałowej PGE. =ch przedmiotem jest uzyskanie danych do przeprowadzenia oceny terenu z punktu widzenia
  przydatności dla posadowienia elektrowni jądrowej.
  Prace prowadzone są w dwóch lokalizacjach: „Lubiatowo -Kopalino” i „Żarnowiec” na terena ch gmin Choczewo,
  Krokowa i Gniewino, w województwie pomorskim.
  Prowadzone są prace dotyczące aktualizacji harmonogramu prac.
  Akceptacja społeczna
  Głównym celem działań w tym obszarze jest utrzymanie wysokiego poziomu poparcia społecznego w planowanych
  lokalizacjach elektrowni jądrowej oraz dostarczenie wiedzy na temat energetyki jądrowej i Programu jak najszerszej
  grupie interesariuszy.
  W = półroczu 2018 roku kontynuowano działania w ramach Programu Wsparcia Rozwoju Gmin Lokalizacyjnych
  służącego umacni aniu partnerskich relacji ze społecznością lokalną oraz władzami gmin lokalizacyjnych poprzez
  wspieranie inicjatyw istotnych dla mieszkańców i rozwoju regionu.
  Odszkodowania od WorleyParsons
  W 2013 roku spółka PGE EH 1 sp. z o.o. podpisała umowę o badanie środowiska, badanie lokalizacji oraz usługi związane
  z uzyskaniem pozwoleń i uprawnień niezbędnych w procesie inwestycyjnym związanym z budową elektrowni jądrowej
  z konsorcjum WorleyParsons N uclear Services JSC, WorleyParsons International Inc. oraz WorleyParsons Group Inc.


  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za okres 6 miesięcy zakończony
  30 czerwca 2018 roku


  58 z 65


  (zwane dalej „WorleyParsons”), na kwotę ok. 253 mln PLN netto (w tym zakres podstawowy ok. 167 mln PLN). Z tytułu
  opóźnienia w realizacji produktu umowy EH 1 naliczyła Worl eyParsons w 2013 roku karę umowną w kwocie ok. 7 mln
  PLN. Dodatkowo w związku z dalszym nienależytym wykonaniem usług w 2014 roku EH 1 naliczyła kary umowne
  w łącznej kwocie ok. 43 mln PLN. 23 grudnia 2014 roku EH 1 wypowiedziała umowę z przyczyn leżących po stronie
  WorleyParsons.
  Kary umowne z 2013 roku zostały potrącone z wynagrodzenia należnego WorleyParsons w 2014 roku. Kary z 2014 roku
  zostały w części potrącone z wynagrodzenia należnego WorleyParsons, w części zaś zaspokojone z kwot uzyskanych
  przez s półkę z gwarancji bankowej. Po dokonaniu wszystkich potrąceń i uzyskaniu przez spółkę kwot z gwarancji
  bankowej, EH 1 przysługuje względem WorleyParsons roszczenie o zapłatę ok. 14 mln PLN, jako kara umowna tytułem
  opóźnienia.
  7 sierpnia 2015 roku EJ 1 wni osła do Sądu Okręgowego w Warszawie pozew przeciwko WorleyParsons o zapłatę kwoty
  ok. 15 mln PLN z tytułu zaległych kar umownych powiększonej o odsetki ustawowe z tytułu opóźnienia w zapłacie.
  13 listopada 2015 roku EH 1 doręczono pozew WorleyParsons o za płatę kwoty ok. 59 mln PLN tytułem wynagrodzenia
  WorleyParsons, które w jego ocenie zostało nienależnie przez EH 1 potrącone, za prace bezzasadnie w ocenie
  WorleyParsons nieodebrane oraz za zarządzanie projektem, jak również tytułem zwrotu kwot pobranych z gwarancji
  bankowej. Ponadto wartość roszczeń wymienionych w pozwie WorleyParsons w kwocie ok. 54 mln PLN została objęta
  złożonym 13 marca 2015 roku przez WorleyParsons żądaniem zapłaty kwoty ok. 92 mln PLN w związku z rozwiązaniem
  umowy. 24 marca 2017 rok u EH 1 doręczono pismo rozszerzające powództwo WorleyParsons z kwoty ok. 59 mln PLN na
  kwotę ok. 104 mln PLN (tj. o kwotę ok. 45 mln PLN). Możliwym jest, iż WorleyParsons wystąpi z kolejnym powództwem
  o kwotę ok. 32 mln PLN, która to kwota stanowi różnicę w wysokości roszczeń z wezwania do zapłaty 13 marca 2015
  roku oraz z rozszerzonego powództwa doręczonego 24 marca 2017 roku.
  Spółka PGE EH 1 nie uznaje zgłoszonych w stosunku do niej roszczeń, a ewentualne ich zasądzenie przez sąd uważa za
  mniej prawdopod obne od ich oddalenia.
  29 marca 2017 roku odbyła się pomiędzy Stronami mediacja – na spotkaniu nie doszło do zawarcia ugody. 8 grudnia
  2017 roku odbyła się pierwsza rozprawa, na której Sąd postanowił o rozpoznaniu sprawy przy drzwiach zamkniętych
  (bez udzi ału publiczności).
  15 i 16 lutego 2018 roku odbyły się kolejne rozprawy w sprawie.
  31 marca 2018 roku spółka złożyła odpowiedź na rozszerzone powództwo WorleyParsons .
  Ponadto 20 maja 2016 roku EH 1 złożyła do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie wniosek o zawezwanie
  WorleyParsons do próby ugodowej w zakresie roszczeń EH 1 w kwocie ok. 41 mln PLN wraz z odsetkami ustawowymi
  tytułem odszkodowania za nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z umowy. Posiedzenie pojednawcze przed
  sądem zostało wy znaczone na 8 czerwca 2017 roku. Na posiedzeniu 8 czerwca 2017 roku Sąd stwierdził brak doręczenia
  odpisu wniosku amerykańskim spółkom WorleyParsons, w związku z czym odroczył posiedzenie bez terminu. 3 lipca
  2017 roku pełnomocnik spółki PGE EH 1 otrzymał informację, że odpis wniosku został doręczony spółkom
  amerykańskim. Na posiedzeniu 19 września 2017 roku Sąd stwierdził, że nie doszło do zawarcia ugody i zakończył
  postępowanie w sprawie. Spółka rozważa rozszerzenie powództwa. Roszczenie spółki przedawnia się we wrześniu 2019
  roku.
  24 i 25 kwietnia 2018 roku odbyły się kolejne rozprawy w sprawie.
  Na == półrocz e 2018 roku sąd wyznaczył 10 rozpraw. Kolejne najbliższe terminy rozpraw zostały wyznaczone na 21 i 22
  sierpnia 2018 roku.
  Wezwanie na zakup 100% akcji spółki Polenergi a S.A. 6.7.
  22 maja 2018 roku PGE S.A. , za pośrednictwem Pekao =nvestment Banking S.A. (pełniącego rolę doradcy finansowego PGE),
  ogłosiła wezwanie do zapisywania się na sprzedaż 45 443 547 akcji zwykłych na okaziciela, tj. wszystkich akcji
  wyemitowanych przez Polenergia S.A. („Polenergia”) („ Wezwanie”), uprawniających do wykonywania 100% ogólnej liczby
  głosów na walnym zgromadzeniu Polenergia, po cenie 16,29 PLN za każdą akcję. PGE jest także podmiotem nabywającym
  akcje w Wezwaniu. W ramach realizacji transakcji w drodze wezwania zostało udzie lone zabezpieczenie w formie gwarancji
  bankowej za zobowiązania PGE, której wystawcą jest Bank Polska Kasa Opieki S.A. a beneficjentem gwarancji jest PEKAO
  =nvestment Banking S.A. Gwarancja Bankowa została wystawiona w dniu 22 maja 2018 roku na kwotę 740 m ln PLN
  z terminem ważności do dnia 21 listopada 2018 roku.


  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za okres 6 miesięcy zakończony
  30 czerwca 2018 roku


  59 z 65


  Wezwanie zostało ogłoszone pod warunkami wskazanymi w treści Wezwania, obejmującymi:
   uzyskanie bezwarunkowej zgody Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na koncentrację przedsiębiorstw
  polegającą na prz ejęciu kontroli nad Polenergią
   objęcie zapisami w Wezwaniu akcji Polenergii stanowiących co najmniej 66% o gólnej liczby akcji Polenergii
   powołanie kandydatów w skład Rady Nadzorczej Polenergii wskazanych przez PGE
   podjęcie przez walne zgrom adzenie Polenergii uchwały w sprawie zmian w statucie Polenergii
   zawarcie przez PGE i Polenergię umowy o współpracy strategicznej i integracj i Polenergii w ramach Grupy PGE
  W przypadku braku przedłużenia lub skrócenia okresu przyjmowania zapisów w Wezwani u, zapisy na akcje Polenergii
  potrwają od 13 lipca 2018 roku do 20 września 2018 roku.
  Pełna treść Wezwania została opublikowana przez PGE w raporcie bieżącym nr 10/2018.
  Transakcje z podmiotami powiązanymi 6.8.
  =nformacje dotyczące transakcji z podmiotami powi ązanymi zostały zamieszczone w nocie nr 23 skróconego
  śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
  Publikacja prognoz finansowych 6.9.
  PGE S.A. nie publikowała prognoz wyników finansowych.


  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za okres 6 miesięcy zakończony
  30 czerwca 2018 roku


  60 z 65


  Informacje o akcjach i innych papierach wartościowych 6.10.
  Akcjon ariusze Spółki posiadający znaczne pakiety akcji 6.10.1.
  Zgodnie z posiadaną wiedzą, na podstawie pisma z Ministerstwa Skarbu Państwa z 27 kwietnia 2016 roku, Skarb
  Państwa posiada 1 072 984 098 akcji zwykłych Spółki, reprezentujących 57,39% kapitału zakładowego Spółki oraz
  uprawniających do wykonywania 1 072 984 098 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 57,39% ogólnej
  liczby głosów .
  Tabela: Akcjonariusze posiadający bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zależne co najmniej 5% ogólnej liczby głosów
  na Walnym Zgromadzeniu PGE S.A.
  Akcjonariusz Liczba akcji Liczba głosów Udział w ogólnej
  liczbie głosów na WZ
  (szt.) (szt.) (%)
  Skarb Państwa ? [email protected] 98B 09F ? [email protected] 98B 09F 57,39%
  Pozostali 79D 77D 73? 79D 77D 73? 42,61%
  Razem 1 869 760 829 1 869 760 829 100,00%

  Akcje jednostki dominującej będące w posiadaniu osób zarządzających i nadzorujących 6.10.2.
  Wedle najlepszej wiedzy Zarządu Spółki, osoby zarządzające i nadzorujące Spółkę na dzień przekazania niniejszego
  raportu oraz na dzień publikacji raportu za = kwartał 2018 roku nie posiadały akcji PGE S.A.

  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za okres 6 miesięcy zakończony
  30 czerwca 2018 roku


  61 z 65


  Oświadczenia Zarządu 7.
  Oświadczenie w sprawie r zetelności sporządzenia sprawozdania finansowego
  Wedle najlepszej wiedzy Zarządu PGE S.A., półroczny raport finansowy, zawierający skrócone śródroczne
  skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PGE, skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie
  finansowe PGE i dane porównawcze sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości,
  odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Grupy Kapitałowej PGE oraz jej
  wynik finansowy.
  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PGE zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji
  Grupy Kapitałowej.
  Oświadczenie w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego
  Zarząd PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. oświadcza, że podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych,
  dokonujący przeglądu skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz skróconego
  śródrocznego jednostkowego sprawozdania został wybrany zgodnie z przepisami prawa. Podmiot ten oraz biegli
  rewidenci, dokonujący tego przeglądu, spełniali warunki do wydania bezstr onnego i niezależnego raportu
  z przeglądu, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi.
  Zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu 8.
  Niniejsze Sprawozdanie Zarządu z działa lności Grupy Kapitałowej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. zostało
  zatwierdzone do udostępnienia przez Zarząd jednost ki dominującej dnia 7 sierpnia 2018 roku .

  Warszawa, 7 sierpnia 201 8 roku
  Podpisy c złonków Zarządu PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

  Prezes Zarządu Henryk Baranowski
  Wiceprezes Zarządu Wojciech Kowalczyk
  Wiceprezes Zarządu Marek Pastuszko
  Wiceprezes Zarządu Paweł Śliwa
  Wiceprezes Zarządu Ryszard Wasiłek
  Wiceprezes Zarządu Emil Wojtowicz  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za okres 6 miesięcy zakończony
  30 czerwca 2018 roku


  62 z 65


  Słowniczek
  AKPiA Aparatura Kontrolno -Pomiarowa i Automatyka
  BAT Best Available Technology – Najlepsze dostępne techniki
  Biomasa stałe lub ciekłe substancje pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego, które ulegają biodegradacji,
  pochodzące z produktów, odpadów i pozostałości z produkcji rolnej oraz leśnej, przemysłu
  przetwarzającego ich produkty, a także części pozostałych odpadów, które ulegają biodegradacji,
  a w szczególności surowce rolnicze
  BREF Best Available Techniques Reference Document – Dokument referencyjny BAT
  Dobre Praktyki Dokument „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016” przyjęty uchwałą Rady Giełdy z dnia 13
  października 2015 roku i obowiązujący od dnia 1 stycznia 2016 roku
  Dystrybucja transport energii sieciami dystrybucyjnymi wysokiego (110 kV ), średniego (15 kV) i niskiego (400V)
  napięcia w celu dostarczenia jej odbiorcom
  Elektrownie
  szczytowo -pompowe
  (ESP)
  specjalny typ elektrowni wodnych pozwalający na magazynowanie energii elektrycznej. Wykorzystywany
  jest do tego górny zbiornik wodny, do którego pompowana jest woda ze zbiornika dolnego, przy
  wykorzystaniu energii elektrycznej (zwykle nadmiarowej w systemie). Elektrownie szczytowo -pompowe
  świadczą usługi regulacyjne dla krajowego systemu elektroenergetycznego. W okresie zwiększonego
  zapotr zebowania na energię elektryczną woda ze zbiornika górnego jest spuszczana przez turbinę. W ten
  sposób produkowana jest energia elektryczna .
  Energia czarna umowna nazwa energii wytwarzanej w wyniku spalania węgla kamiennego lub brunatnego
  Energia czerwona umowna nazwa energii elektrycznej wytwarzanej w skojarzeniu z ciepłem
  Energia zielona umowna nazwa energii wytwarzanej w odnawialnych źródłach energii
  Energia żółta umowna nazwa energii wytwarzanej w elektrowniach gazowych oraz gazowo -parowych
  EUA European Union Allowances, zbywalne prawa do emisji CO 2; jedno EUA uprawnia do emisji jednej tony
  CO 2
  EU ETS European Union Greenhouse Gas Emission Trading Scheme, wspólnotowy system handlu emisjami.
  Zasady jego funkcjonowania określa Dyrektywa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, zmieniona
  Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/29/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. (Dz.U.UE L
  z 5.6.2009, Nr 140, str. 63 —87)
  EW Elektrownia Wodna
  Fundusz CVC ang. Corporate Venture Capital; w modelu CVC spółki portfelowe, poza wsparciem finansowym,
  otrzymują możliwość weryfikac ji swojego pomysłu w korporacji
  FW Farma Wiatrowa
  Generacja
  wymuszona
  wytwarzanie energii elektrycznej wymuszone jakością i niezawodnością pracy KSE. Dotyczy jednostek
  wytwórczych, w których generacja jest wymuszona technicznymi ograniczeniami działania systemu
  elektroenergetycznego lub koniecznością zapewnienia odpowiedniej jego niezawodności
  GJ gigadżul, jednostka pracy/ciepła w układzie S=, 1 GJ = 1000/3,6 kWh = ok. 278 kWh
  Gospodarka o obiegu
  zamkniętym
  system, w którym minimalizuje się zużycie surowców i wielkość odpadów oraz emisję i utraty energii
  poprzez tworzenie zamkniętej pętli procesów, w których odpady z jednych procesów są wykorzystywane
  jako surowce dla innych, co maksymalnie zmniejsza ilość odpadów produkcyjnych
  GPZ główny punkt zasilania, rodzaj stacji elektroenergetycznej służącej do przetwarzania i rozdziału lub
  wyłącznie do rozdziału energii elektrycznej
  Grupa taryfowa grupa odbiorców pobierających energię elektryczną lub ciepło lub korzystających z usług związanych
  z zaopatrzeniem w energię elektryczną lub ciepło, dla których stosuje się jeden zestaw cen lub stawek
  opłat i warunków ich stosowania
  GW gigawat, jednostka mocy w układzie S=, 1 GW = 10 9 W
  GWe gigawat mocy elektrycznej
  GWt gigawat mocy cieplnej
  Inflacja HICP (ang. Harmonised Index of Consumer Prices ) - zharmonizowany indeks cen konsumpcyjnych wprowadzony przez
  Komisję Europejską. Zgodnie z traktatem z Maastricht, wskaźnik :=CP jest podstawą do oceny wzrostu cen
  w krajach Unii.
  IGCC Integrated Gasification Combined Cycle, technologia bloku gazowo -par owego ze zintegrowanym
  zgazowaniem paliwa


  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za okres 6 miesięcy zakończony
  30 czerwca 2018 roku


  63 z 65


  IRiESP =nstrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej, do opracowania której jest obowiązany, zgodnie
  z Prawem Energetycznym, operator systemu przesyłowego; instrukcje opracowywane dla sieci
  elektroenergetycznych określają szczegółowe warunki korzystania z tyc h sieci przez użytkowników
  systemu oraz warunki i sposób prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju tych sieci; część
  instrukcji, która dotyczy bilansowania systemu przesyłowego i zarządzania ograniczeniami systemowymi,
  wraz z informacją o zgłosz onych przez użytkowników systemu uwagach oraz sposobie ich uwzględnienia
  jest przedkładana Prezesowi URE do zatwierdzenia w drodze decyzji
  IRZ Usługa =nterwencyjnej Rezerwy Zimnej, polegająca na utrzymaniu w gotowości bloku do produkcji
  energii. Energia produkowana jest na polecenie PSE S.A.
  Hednostka wytwórcza opisany przez dane techniczne i handlowe wyodrębniony zespół urządzeń należących do
  przedsiębiorstwa energetycznego, służący do wytwarzania energii elektrycznej lub ciepła
  i wyprowadzenia mocy
  JWCD Hednostka Wytwórcza Centralnie Dysponowana – Hednostka wytwórcza przyłączona do koordynowanej
  sieci 110 kV, podlegająca centralnemu dysponowaniu przez PSE S.A. (=RiESP)
  KDT Kontrakty długoterminowe na zakup mocy i energii elektrycznej zawarte między Polskimi Sieciami
  Elektroenergetycznymi S.A. a wytwórcami energii elektrycznej w latach 1994 -2001
  Klaster energii cywilnoprawne porozumienie w skład którego mogą wchodzić osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki
  naukowe, instytuty badawcze lub jednostki sa morządu terytori alnego, dotyczące wytwarzania
  i równoważenia zapotrzebowania, dystrybucji lub obrotu energią z odna wialnych źródeł energii lub
  z innych źródeł lub paliw, w ramach sieci dystrybucyjnej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV, na
  obszarze działania tego klastra nieprzekraczającym granic jedneg o powiatu w rozumieniu ustawy
  o samorządzie powiatowym) lub 5 gmin w rozumieniu ustawy o samorządzie gminnym; klaster energii
  reprezentuje koordynator, którym jest powołana w tym celu spółdzielnia, sto warzyszenie, fundacja lub
  wskazany w porozumieniu cywilnoprawnym dowolny członek klastra energii
  Kogeneracja równoczesne wytwarzanie ciepła i energii elektrycznej lub mechanicznej w trakcie tego samego procesu
  technologicznego
  KSE Krajowy System Elektroenergetyczny, zbiór urządzeń do rozdziału, przesyłania i wytwarzania energii
  elektrycznej, połączonych w system umożliwiający dostawy energii elektrycznej na terenie Polski
  KSP Krajowy System Przesyłowy, zbiór urządzeń do przesyłu energii elektrycz nej na terenie Polski
  kV kilowolt, jednostka potencjału elektrycznego, napięcia elektrycznego i siły elektromotorycznej w układzie
  SI, 1 kV= 10 3 V
  kWh kilowatogodzina, jednostka energii elektrycznej w układzie S=, określająca ilość energii, jaką urządzenie
  o mocy 1 kW zużywa w ciągu godziny, 1 kWh = 3.600.000 H = 3,6 MH
  MEW Małe Elektrownie Wodne
  MIE Minimalna =lość Energii
  Moc osiągalna największa moc trwała jednostki wytwórczej lub wytwórcy, utrzymywana przez wytwórcę cieplnego
  w sposób ciągły w ciągu przynajmniej 15 godzin oraz przez wytwórcę wodnego w sposób ciągły w ciągu
  przynajmniej 5 godzin, przy znamionowych warunkach pracy, potwierdzona testami
  Moc zainstalowana formalna wartość mocy czynnej, zapisana w dokumentacji projektowej i nstalacji wytwórczej jako
  maksymalna możliwa do uzyskania, potwierdzona protokołami odbioru tej instalacji (wartość historyczna
  – niezmienna w czasie)
  MSR rezerwa stabilizacyjna rynku (dotyczy CO 2)
  MW jednostka mocy w układzie S=, 1 MW = 10 6 W)
  MWe megawat mocy elektrycznej
  MWt megawat mocy cieplnej
  Nm 3 normalny metr sześcienny; jednostka rozliczeniowa spoza układu S= oznaczająca ilość suchego gazu
  zawartą w objętości 1m 3 przy ciśnieniu 1013 hPa oraz temperaturze 0°C
  NO x tlenki azotu
  Odnawialne źródło
  energii (OZE)
  źródło wykorzystujące w procesie przetwarzania energię wiatru, promieniowania słonecznego,
  geotermalną, fal, prądów i pływów morskich, spadku rzek oraz energię pozyskiwaną z biomasy, biogazu
  wysypiskowego, a także biogazu powstałego w procesach odprowadzania lub oczyszczania ścieków albo
  rozkładu składowanych szczątek roślinnych i zwierzęcych
  Operacyjna rezerwa
  mocy (ORM)
  Operacyjna rezerwa mocy są to zdolności wytwórcze Hednostek Grafikowych Wytwórczych aktywnych
  (HGWa) będących w ruc hu albo postoju, stanowiące nadwyżkę mocy dostępną dla PSE S.A. ponad
  zapotrzebowanie na energię elektryczną pokryte w ramach Umów Sprzedaży Energii (USE) oraz na Rynku
  Bilansującym (RB) w ramach generacji swobodnej


  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za okres 6 miesięcy zakończony
  30 czerwca 2018 roku


  64 z 65


  Operator systemu
  dystrybucyjnego
  (OSD)
  przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się dystrybucją paliw gazowych lub energii elektrycznej,
  odpowiedzialne za ruch sieciowy w systemie dystrybucyjnym gazowym albo systemie dystrybucyjnym
  elektroenergetycznym, bieżące i długookresowe bezpieczeństwo fun kcjonowania tego systemu,
  eksploatację, konserwację, remonty oraz niezbędną rozbudowę sieci dystrybucyjnej, w tym połączeń
  z innymi systemami gazowymi albo innymi systemami elektroenergetycznymi
  Operator Systemu
  Przesyłowego (OSP)
  przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się przesyłaniem paliw gazowych lub energii elektrycznej,
  odpowiedzialne za ruch sieciowy w systemie przesyłowym gazowym albo systemie przesyłowym
  elektroenergetycznym, bieżące i długookresowe bezpieczeństwo funkcjon owania tego systemu,
  eksploatację, konserwację, remonty oraz niezbędną rozbudowę sieci przesyłowej, w tym połączeń
  z innymi systemami gazowymi albo innymi systemami elektroenergetycznymi. Na obszarze
  Rzeczypospolitej Polskiej na okres od dnia 2 lipca 2014 do dnia 31 grudnia 2030 roku na Operatora
  Systemu Przesyłowego w zakresie przesyłu energii elektrycznej wyznaczona została spółka PSE S.A.
  Pasmo podstawa, baza (base, baseload), standardowy produkt na rynku energii elektrycznej, dostawa o stałej
  mocy w każdej godzinie doby danego okresu, np. tygodnia, miesiąca, kwartału lub roku
  PJ petadżul, jednostka pracy/ciepła w układzie S=, 1 PH = ok. 278 GWh
  Prawa majątkowe zbywalne i stanowiące towar giełdowy prawa wynikające ze świadectw pochodzenia dla energii
  wyprodukowanej w odnawialnych źródłach energii i w kogeneracji
  Prosument odbiorca końcowy dokonujący zakupu energii elektrycznej na podstawie umowy kompleksowej,
  wytwarzający energię elektryczną wyłącznie z odnawialnych źródeł energii w mikroinstalacji w celu jej
  zużycia na potrzeby własne, niezwiązane z wykonywaną działalnością gospodarczą
  Przesył transport energii elektrycznej siecią przesyłową wysokiego napięcia (220 i 400 kV) od wytwórców do
  dystrybutorów
  PSCMI1 Polski =ndeks Rynku Węgla Energetycznego 1 - uśredniony poziom cen miałów energetycznych sprzedawanych
  do energetyki zawodowej i przemysłowej w Polsce
  Purchasing Managers
  Index (PMI)
  złożony wskaźnik opracowywany przez Markit Economics w celu zobrazowania kondycji sektora
  przemysł owego; wartość wskaźnika powyżej 50 pkt oznacza poprawę sytuacji w sektorze
  Regulacyjne Usługi
  Systemowe (RUS)
  usługi świadczone przez podmioty na rzecz operatora systemu przesyłowego, niezbędne do
  prawidłowego funkcjonowania krajowego systemu elektroenergetycznego, zapewniające zachowanie
  określonych wartości parametrów niezawodnościowych i jakościowych
  Regulator Prezes URE wypełniający zadania przypisane mu w prawie energetycznym. Zajmuje się
  m.in. wydawaniem koncesji przedsiębiorstwom energetycznym oraz zatwierdzaniem taryf dla energii,
  wyznaczaniem operatorów systemów przesyłowych i dystrybucyjnych.
  Rynek bilansujący
  (RB)
  techniczna platforma równoważenia popytu i podaży na rynku energii elektrycznej. Rozliczane są na nim
  różnice międ zy ilościami energii planowanymi (zgłoszonymi grafikami dostaw), a rzeczywiście
  dostarczonymi/ odebranymi. Celem działania rynku bilansującego jest bilansowanie różnic pomiędzy
  transakcjami zawartymi między poszczególnymi uczestnikami rynku, a rzeczywistym zapotrzebowaniem
  na energię elektryczną. Uczestnikami rynku bilansującego mogą być: wytwórcy, odbiorcy energii,
  rozumiani jako podmioty przyłączone do sieci objętej obszarem rynku bilansującego (w tym odbiorcy
  końcowi oraz odbiorcy sieciowi), spółki obrot u, giełdy energii oraz PSE S.A., jako przedsiębiorstwo
  bilansujące.
  SAIDI System Average Interruption Duration Index – wskaźnik przeciętnego (średniego) systemowego czasu
  trwania przerwy (długiej, bardzo długiej oraz katastrofalnej), wyrażony w minutach na odbiorcę na rok,
  stanowiący sumę iloczynów czasu jej trwania i liczby odbiorców narażonych na skutki tej prze rwy w ciągu
  roku, podzieloną przez łączną liczbę obsługiwanych odbiorców. SA=D= nie obejmuje przerw krótszych niż
  3 minuty i wyznaczany jest oddzielnie dla przerw planowanych i przerw nieplanowanych. Dotyczy
  wyłączeń w sieci niskiego (nN), średniego (SN) i wysokiego napięcia (WN), przy czym wskaźnik SA=D=
  w taryfie jakościowej nie zawiera wyłączeń na nN .
  SAIFI System Average Interruption Frequency Index – wskaźnik przeciętnej (średniej) systemowej częstości
  (liczby) przerw (długich, bardzo długich oraz katastrofalnych), stanowiący liczbę odbiorców narażonych
  na skutki wszystkich tych przerw w ciągu roku podzieloną przez łączną liczbę obsługiwanych odbiorców.
  SA=F= nie obejmuje przerw krótszych niż 3 minuty i wyznaczany jest oddzielnie dla przerw planowanych
  i przerw nieplanowanych. Dotyczy wyłączeń w sieci niskiego (nN), średniego (SN) i wysokiego napięcia
  (WN), przy czym wskaźnik SA=F= w taryfie ja kościowej nie zawiera wyłączeń na nN .
  SCR selektywna redukcja katalityczna – technologia oczyszczania spalin
  Sieć najwyższych
  napięć (NN)
  sieć elektroenergetyczna o napięciu 220 kV i wyższym
  Sieć niskiego napięcia
  (nN)
  sieć elektroenergetyczna o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV
  Sieć średniego
  napięcia (SN)
  sieć elektroenergetyczna o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV lecz niższym niż 110 kV


  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za okres 6 miesięcy zakończony
  30 czerwca 2018 roku


  65 z 65


  Sieć wysokiego
  napięcia (WN)
  sieć elektroenergetyczna o napięciu zn amionowym 110 kV
  SNCR selektywna redukcja niekatalityczna – technologia oczyszczania spalin
  Start -up przedsiębiorstwo na wczesnym etapie rozwoju, stworzone z myślą o budowaniu nowych produktów lub
  usług i działające w warunkach dużej niepewności. Najczęściej wskazywanymi cechami start -upów są:
  krótka historia działalności (do 10 lat), innowacyjność, możliwość rozbudowy przedsięwzięcia, wyższe niż
  w przypadku „tradycyjnych” przedsięwzięć ryzyko, ale również potencjalnie wyższy zwrot z inwestycji .
  Szczyt szczyt (Peak, peakload), standardowy produkt na rynku energii elektrycznej, dostawa o stałej mocy
  realizowana od poniedziałku do piątku w każdej godzinie pomiędzy 07:00 -22:00 (15 godzin standard dla
  rynku polskiego) lub 08:00 -20:00 (12 godzin standa rd dla rynku niemieckiego) danego okresu, np.
  tygodnia, miesiąca, kwartału lub roku
  Świadectwo
  pochodzenia z energii
  odnawialnej
  dokument potwierdzający wytworzenie energii elektrycznej w OZE, wydawany przez Prezesa URE, tzw.
  zielony certyfikat
  Świadectwo
  pochodzenia
  z kogeneracji
  dokument potwierdzający wytworzenie energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji, wydawany
  przez Prezesa URE, tzw. czerwone certyfikaty (dla energii wytworzonej w kogeneracji z ciepłem) i żółte
  certyfikaty (dla en ergii wytworzonej w kogeneracji z gazem)
  Taryfa zbiór cen i stawek opłat oraz warunków ich stosowania, opracowany przez przedsiębiorstwo
  energetyczne i wprowadzany jako obowiązujący dla określonych w nim odbiorców w trybie określonym
  ustawą
  TGE Towarowa Giełda Energii S.A., giełda towarowa na której przedmiotem obrotu może być energia
  elektryczna, paliwa ciekłe lub gazowe, gaz wydobywczy, wielkość emisji zanieczyszczeń oraz prawa
  majątkowe, których cena zależy bezpośrednio lub pośrednio od energii elektry cznej, paliw ciekłych lub
  gazowych i wielkości emisji zanieczyszczeń, dopuszczone do obrotu na giełdzie
  TPA Third Party Access, zasada polegająca na udostępnieniu przez właściciela bądź operatora infrastruktury
  sieciowej stronom trzecim w celu dostarczenia towarów/usług klientom strony trzeciej
  TWh terawatogodzina, jednostka wielokrotna jednostki energii elektrycznej w układzie S= - 1 TWh to 10 9 kWh
  URE Urząd Regulacji Energetyki
  Ustawa KDT ustawa z dnia 29 czerwca 2007 roku o zasadach pokrywania kosztów powstałych u wytwórców w związku
  z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej
  (Dz. U. Nr 130 poz. 905 z 2007 roku)
  V (wolt) jednostka potencjału elektrycznego, napięcia elektrycznego i siły elektromotorycznej w układzie S=,
  1 V= 1J/1C = (1 kg x m 2) / (A x s 3)
  W (wat) jednostka mocy w układzie S=, 1 W = 1H/1s = 1 kg x m 2 x s-3
  WRA wartość regulacyjna aktywów
  Współspalanie wytwarzanie energii elektrycznej lub ciepła w oparciu o proces wspólnego, jednoczesnego,
  przeprowadzanego w jednym urządzeniu spalania biomasy lub biogazu z innymi paliwami; część energii
  wyprodukowanej w powyższy sposób może być uznana za energię wytworzoną w odnawialnym źródle
  energii
  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:PGE Polska Grupa Energetyczna SA
ISIN:PLPGER000010
NIP:526-025-05-41
EKD: 35:10 wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucja i handel energią elektryczną
Adres: ul. Mysia 2 00-496 Warszawa
Telefon:+48 22 3401177
www:www.pgesa.pl
Kalendarium raportów
2021-09-24Raport półroczny
2021-11-23Raport za III kwartał
Komentarze o spółce PGE POLSKA GRUPA E...
2017-12-24 10:53:12
tomasz.f46
ta spółka ma bardzo mądrego PREZESA
2017-12-24 10:55:05
Ja
Tak z ciekawość, czemu niby jest taki mądry?
2018-06-26 20:12:08
___
Dajcie rosnąć tej spółce
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor