Raport.

PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA Raport okresowy roczny za 2017 R

WYBRANE DANE FINANSOWE w mln. z? w tys. EUR 2017 2016 2017 2016 Przychody ze sprzeda?y 9,185 10,847 2,164 2,479 Zysk/strata z dzia?alno?ci operacyjnej 541 495 127 113 Zysk/strata brutto (przed opodatkowaniem) 4,549 1,674 1,072 383 Zysk/strata netto za okres obrotowy 4,544 1,598 1,071 365 Ca?kowite dochody 4,505 1,764 1,061 403 ?rodki pieni??ne netto z dzia?alno?ci operacyjnej 801 874 189 200 ?rodki pieni??ne netto z dzia?alno?ci inwestycyjnej -582 -4,931 -137 -1,127 ?rodki pieni??ne netto z dzia?alno?ci finansowej -318 3,977 -75 909 Zmiana netto stanu ?rodk?w pieni??nych i ich ekwiwalent?w -99 -80 -23 -18 Zysk netto na akcj? (w PLN/EUR na akcj?) 2.43 0.85 0.57 0.20 Rozwodniony zysk na akcj? (w PLN/EUR na akcj?) 2.43 0.85 0.57 0.20 ?redniowa?ona liczba akcji wyemitowanych akcji zwyk?ych zastosowana do obliczenia zysku na jedn? akcj? 1.869.760.829 1.869.760.829 1.869.760.829 1.869.760.829 Aktywa trwa?e 44,887 39,079 10,762 8,833 Aktywa obrotowe 4,744 5,572 1,137 1,259 Aktywa razem 49,631 44,651 11,899 10,093 Kapita? w?asny 39,144 34,638 9,385 7,830 Kapita? podstawowy 19,165 19,165 4,595 4,332 Zobowi?zania d?ugoterminowe 7,775 8,932 1,864 2,019 Zobowi?zania kr?tkoterminowe 2,712 1,081 650 244

Lista plików: