Raport.

PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

WYBRANE DANE FINANSOWE w mln. z? w tys. EUR 2017 2016 2017 2016 Przychody ze sprzeda?y 23,100 28,092 5,442 6,420 Zysk/strata z dzia?alno?ci operacyjnej 3,620.0 3,512 853 803 Zysk/strata brutto (przed opodatkowaniem) 3,290 3,274 775 748 Zysk/strata netto za okres obrotowy 2,667 2,566 628 586 Zysk/strata netto przypadaj?cy akcjonariuszom jednostki dominuj?cej 2,660 2,568 627 587 Ca?kowite dochody 2,514 2,938 592 671 ?rodki pieni??ne netto z dzia?alno?ci operacyjnej 7,934 6,391 1,869 1,461 ?rodki pieni??ne netto z dzia?alno?ci inwestycyjnej -7,775 -10,656 -1,832 -2,435 ?rodki pieni??ne netto z dzia?alno?ci finansowej -274 3,830 -65 875 Zmiana netto stanu ?rodk?w pieni??nych i ich ekwiwalent?w -115 -435 -27 -99 Zysk/strata netto na akcj? (w PLN/EUR na akcj?) 1.42 1.37 0.34 0.31 Rozwodniony zysk netto na akcj? (w PLN/EUR na akcj?) 1.42 1.37 0.34 0.31 ?redniowa?ona liczba akcji wyemitowanych akcji zwyk?ych zastosowana do obliczenia zysku na jedn? akcj? 1.869.760.829 1.869.760.829 1.869.760.829 1.869.760.829 Aktywa trwa?e 62,586 55,232 15,005 12,485 Aktywa obrotowe 9,508 12,230 2,280 2,764 Aktywa zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzeda?y 12 12 3 3 Aktywa razem 72,106 67,474 17,288 15,252 Kapita? w?asny 46,353 42,775 11,113 9,669 Kapita? w?asny przypadaj?cy akcjonariuszom jednostki dominuj?cej 45,188 42,679 10,834 9,647 Kapita? podstawowy 19,165 19,165 4,595 4,332 Zobowi?zania d?ugoterminowe 16,773 17,002 4,021 3,843 Zobowi?zania kr?tkoterminowe 8,980 7,697 2,153 1,740 Liczba akcji stan na koniec okresu sprawozdawczego 1.869.760.829 1.869.760.829 1.869.760.829 1.869.760.829 Warto?? ksi?gowa na akcj? (w PLN/EUR na akcj?) 24.17 22.83 5.79 5.16 Rozwodniona warto?? ksi?gowa na akcj? (w PLN/EUR na akcj?) 24.17 22.83 5.79 5.16

Lista plików: