Raport.

PFLEIDERER GROUP SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2017 QSr

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. z? w tys. EUR 3 kwarta?(y) narastaj?co / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 3 kwarta?(y) narastaj?co / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 3 kwarta?(y) narastaj?co / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 3 kwarta?(y) narastaj?co / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 dane dotycz?ce skr?conego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Przychody ze sprzeda?y produkt?w, towar?w i materia??w 750 910 695 804 Zysk / strata na dzia?alno?ci operacyjnej 41 058 23 261 Zysk przed opodatkowaniem 25 954 9 712 Zysk netto 19 067 16 546 Zysk netto przypadaj?cy akcjonariuszom jednostki dominuj?cej 19 067 16 546 Przep?ywy ?rodk?w pieni??nych netto z dzia?alno?ci operacyjnej 74 106 79 272 Przep?ywy ?rodk?w pieni??nych netto z dzia?alno?ci inwestycyjnej -45 624 -41 279 Przep?ywy ?rodk?w pieni??nych netto z dzia?alno?ci finansowej -40 356 18 349 Przep?ywy pieni??ne netto, razem -11 874 56 342 Aktywa, razem 966 752 954 580 Zobowi?zania 691 867 683 325 Zobowi?zania d?ugoterminowe 474 535 472 203 Zobowi?zania kr?tkoterminowe 217 332 211 122 Kapita? w?asny 274 885 271 255 Kapita? akcyjny 6 692 6 692 Liczba akcji na koniec okresu sprawozdawczego(w szt.) 64 701 007 64 701 077 ?rednia wa?ona rozwodniona liczba akcji (w szt.) 64 701 007 63 655 521 Zysk na jedn? akcj? zwyk?? (w EUR) 0,29 0,26 Warto?? ksi?gowa na jedn? akcj? (w EUR) 4,25 4,19 Zadeklarowana lub wyp?acona dywidenda na jedn? akcj? (w EUR) 0,26 0,23 dane dotycz?ce skr?conego (jednostkowego) sprawozdania finansowego Przychody ze sprzeda?y produkt?w, towar?w i materia??w 0 395 450 0 90 737 Zysk na dzia?alno?ci operacyjnej -26 460 15 301 -6 204 3 511 Zysk przed opodatkowaniem 320 334 86 756 75 106 19 906 Zysk netto 322 322 82 547 75 572 18 938 Przep?ywy ?rodk?w pieni??nych netto z dzia?alno?ci operacyjnej -15 218 -25 376 -3 568 -5 823 Przep?ywy ?rodk?w pieni??nych netto z dzia?alno?ci inwestycyjnej 10 745 -567 835 2 519 -130 291 Przep?ywy ?rodk?w pieni??nych netto z dzia?alno?ci finansowej 3 925 565 043 920 129 651 Przep?ywy pieni??ne netto, razem -548 -28 168 -128 -6 463 Aktywa, razem 2 238 864 2 224 785 520 158 504 452 Zobowi?zania 736 395 973 467 171 088 220 725 Zobowi?zania d?ugoterminowe 172 356 40 81 Zobowi?zania kr?tkoterminowe 736 223 973 111 171 048 220 645 Kapita? w?asny 1 502 469 1 251 318 349 070 283 726 Kapita? akcyjny 21 351 21 351 4 961 4 841 Liczba akcji na koniec okresu sprawozdawczego(w szt.) 64 701 077 64 701 077 64 701 077 64 701 077 ?rednia wa?ona rozwodniona liczba akcji (w szt.) 64 701 077 63 655 521 64 701 077 63 655 521 Zysk na jedn? akcj? zwyk?? (w z?/EUR)* 4,98 1,30 1,17 0,30 Warto?? ksi?gowa na jedn? akcj? (w z?/EUR) 23,22 19,34 5,39 4,49 Zadeklarowana lub wyp?acona dywidenda na jedn? akcj? (w z?/EUR) 1,10 1,00 0,26 0,23

Lista plików:

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

Rozmowa z Mateuszem Zawadzkim - Prezesem Zarządu Ultimate Games

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Pfleiderer Group SA
ISIN:PLZPW0000017
NIP:719-10-00-479
EKD: 20.20 produkcja płyt wiórowych
Adres: ul. Strzegomska 42AB 53-611 Wrocław
Telefon:+48 71 7471000
www:www.pfleiderer.pl
Kalendarium raportów
2019-09-11Raport półroczny
2019-11-06Raport za III kwartał
2019-09-11Raport półroczny
Komentarze o spółce PFLEIDERER GROUP
2019-05-24 16-05-08
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649