Raport.

PCC ROKITA SA Raport okresowy roczny za 2017 R

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. z? w tys. EUR 2017 2016 2017 2016 Przychody ze sprzeda?y 1 183 355 1 021 903 278 784 233 540 Zysk na dzia?alno?ci operacyjnej 206 688 237 453 48 693 54 266 Zysk przed opodatkowaniem 193 328 224 073 45 546 51 208 Zysk netto 193 507 205 235 45 588 46 903 EBITDA 264 277 286 160 62 260 65 398 Pozosta?e dochody ca?kowite netto (46) (114) (11) (26) Ca?kowite dochody og??em 193 461 205 121 45 577 46 877 Przep?ywy pieni??ne netto z dzia?alno?ci operacyjnej 212 949 248 043 50 168 56 686 Przep?ywy pieni??ne netto z dzia?alno?ci inwestycyjnej (160 104) (161 494) (37 719) (36 907) Przep?ywy pieni??ne netto z dzia?alno?ci finansowej (87 857) (73 746) (20 698) (16 854) Przep?ywy pieni??ne netto (35 012) 12 803 (8 248) 2 926 ?rednia wa?ona liczba akcji zwyk?ych (tys. szt.) 19 853 19 853 19 853 19 853 Zysk na akcj? zwyk?? (w PLN/ w EUR) 9,75 10,34 2,30 2,36 Stan na 31.12.2017 Stan na 31.12.2016 Stan na 31.12.2017 Stan na 31.12.2016 Aktywa trwa?e 1 169 292 1 026 611 280 345 232 055 Aktywa obrotowe 367 171 340 572 88 032 76 983 Kapita? w?asny 770 156 726 787 184 650 164 283 Kapita? akcyjny 19 853 19 853 4 760 4 488 Zobowi?zania d?ugoterminowe 443 134 369 581 106 244 83 540 Zobowi?zania kr?tkoterminowe 323 173 270 815 77 483 61 215 Warto?? ksi?gowa na jedn? akcj? (w PLN/ w EUR) 38,79 36,61 9,30 8,27 ------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------- ---------------------------- ---------------------------- ----------------------------

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik

  Grupa Kapitałowa PCC Rokita
  Sprawozdanie Zarządu z działalności GK PCC Rokita i PCC Rokita SA za rok 2017
  1
  Grupa Kapitałowa PCC Rokita
  Sprawozdanie Zarządu z działalności GK PCC Rokita i PCC Rokita SA za rok 2017
  2
  List Zarządu
  Drodzy Inwestorzy, Szanowni Państwo,
  mamy zaszczyt zaprezentować sprawozdanie obejmujące bardzo dobry okres w historii Grupy PCC
  Rokita.
  Rok 2017 był rekordowy, z zastrzeżeniem, iż wypracowane zyski trzeba analizować przez pryzmat
  wysokich wyników roku 2016 , na który w dużym stopniu miały wpływ czynniki jednorazowe . Na czynniki
  te, uwzględnione w pozostałej działalności operacyjnej, składał a się przede wszystkim sprzedaż
  świadectw efektywności energetycznej. Eliminując zmiany zysku na pozostałej działalności operacyjnej,
  Grupa wykazałaby za 2017 rok wzrost zysku netto o blisko 18% i zysku EBITDA o ponad 15%.
  Porównując natomiast zysk netto r oku 2017 do roku 2013, prezentowanego podczas debiutu giełdowego,
  zysk ten osiągnął ponad 300% wzrost w ciągu czterech lat notowań akcji .
  Atutem działalności Grupy jest dywersyfikacja portfolio produktowego, chroniąca nas częściowo przed
  wpływem cykli koni unkturalnych. Jesteśmy przekonani o skuteczności wybranego modelu biznesowego,
  przekładającego się również na osiągane wyniki.
  Siłą napędową bardzo dobrych rezultatów były rekordowe wyniki działalności dwóch podstawowych
  segmentów produkcyjnych Grupy.
  W se gmencie Chloropochodne przyczyną wzrostów był wysoki poziom marż i wolumenu sprzedaży m.in.
  z powodu sprzyjającej koniunktury i optymalizacji produkcji. Segment wypracował wzrost EBIDTA o
  41,5% wobec roku 2016. W segmencie Poliuretany sytuację kreowały wyż sze ceny polioli, portfolio
  wzbogacone o nowe produkty oraz zwiększenie udziałów w sprzedaży produktów specjalistycznych o
  wyższych marżach. EBITDA segmentu w 2017 roku wzrosła o 22% w stosunku do roku poprzedniego.
  Mamy świadomość wartości, jaką tworzą p rzemyślane i konsekwentnie realizowane inwestycje. W
  segmencie Poliuretany uruchomiliśmy produkcję na nowej instalacji polioli poliestrowych. Rozważamy
  także możliwości dalszego podnoszenia potencjału produkcyjnego w tym segmencie. W segmencie
  Chloropochod ne rozpoczęliśmy kolejne inwestycje zwiększające zdolności produkcyjne bardzo
  nowoczesnej, ekologicznej instalacji elektrolizy membranowej.
  Umacniamy swoją pozycję w Europie, gdzie jesteśmy obecni od wielu lat. Równocześnie dostrzegamy
  potencjał w inwesty cjach i zaangażowaniu na rynkach szybko rozwijających się. Szczególne możliwości
  stwarza Azja. W roku 2017 sfinalizowaliśmy transakcje zakupu części udziałów spółki produkcyjnej IRPC
  Polyol w Tajlandii, a w lutym tego roku zawarliśmy umowę nabycia kolejnyc h udziałów tej spółki.  Grupa Kapitałowa PCC Rokita
  Sprawozdanie Zarządu z działalności GK PCC Rokita i PCC Rokita SA za rok 2017
  3
  Dodatkowo nawiązaliśmy współpracę ze spółkami grupy Petronas, jednego z największych koncernów
  na świecie. Celem tej współpracy jest rozpoczęcie przygotowań do realizacji potencjalnej inwestycji
  w Malezji.
  Działalność Grupy opiera s ię na stabilnej bazie finansowania, którą stanowią m.in. środki z emisji obligacji.
  W minionym roku ponownie zaoferowaliśmy obligacje o stałym oprocentowaniu . Wszystkie emisje
  spotkały się z ponadprzeciętnym zainteresowaniem Inwestorów.
  Naszym celem jest, aby konsekwentnie realizowana strategia Grupy materializowała się w postaci
  wartości dla Spółki i jej Akcjonariuszy. Kapitalizacja PCC Rokita na koniec minionego roku przekroczyła
  poziom 2 mld złotych. Na dzień przed publikacją niniejsze go raportu kurs zamknięcia notowań akcji
  osiągnął poziom 113 zł, co razem z wypłaconą dotąd dywidendą daje blisko czterokrotny wzrost wyceny
  Spółki od debiutu w roku 2014 . W 2017 roku Spółka podzieliła się z akcjonariuszami rekordową
  dywidendą w wysokości 7,56 zł na jedną akcję, co plasuje ją w czołówce giełdowych firm w Polsce,
  oferujących najwyższe stopy dywidendy.
  Ponadto jesteśmy dumni, że akcje PCC Rokita od 2016 roku są notowane w ramach prestiżowego
  giełdowego indeksu RESPECT Index. Obecnie indeks t en obejmuje jedynie 28 wyróżnionych z blisko 500
  giełdowych spółek. Przynależność Spółki do indeksu stanowi m.in. o jej atrakcyjności inwestycyjnej, która
  przejawia się jakością raportowania, poziomem relacji inwestorskich czy ładem informacyjnym.
  Dużym w yróżnieniem w minionym roku był także dla PCC Rokita tytuł „Ambasadora Polskiej Chemii”,
  przyznany przez Kapitułę Kampanii „Polska Chemia” realizowanej w ramach autorskiego projektu
  Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego. Tym samym Spółka została doceniona ja ko lider w branży
  chemicznej, promujący innowacyjność, tworzący miejsca pracy i respektujący zasady zrównoważonego
  rozwoju.
  Pragniemy podziękować za kolejny rok naszym Inwestorom, Klientom oraz Pracownikom. Mamy ambicje,
  aby w kolejnych latach móc dzielić się z Państwem dalszymi sukcesami.
  Rafał Zdon Wiesław Klimkowski
  Wiceprezes Zarządu Prezes Zarządu
  Grupa Kapitałowa PCC Rokita
  Sprawozdanie Zarządu z działalności GK PCC Rokita i PCC Rokita SA za rok 2017
  4
  SPIS TREŚCI
  1. PODSUMOWANIE ROKU 2017 ................................ ................................ ................................ ............................ 7
  1.1. Wybrane dane finansowe ................................ ................................ ................................ ................................ ................ 7
  1.2. Podsumowanie sytuacji finansowej ................................ ................................ ................................ ............................ 9
  2. GRUPA KAPITAŁOWA PCC ROKITA ................................ ................................ ................................ ............... 11
  2.1. Skład Grupy Kapitałowej PCC Rokita i główne obszary działalności ................................ ......................... 11
  2.2. Segmenty sprawozdawcze ................................ ................................ ................................ ................................ ............ 14
  2.3. Strategia rozwoju Grupy PCC Rokita ................................ ................................ ................................ ........................ 16
  3. SEGMENT POLIURETANY Ⓟ ................................ ................................ ................................ .............................. 23
  3.1. Opis segmentu ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ....23
  3.2. Podsumowanie działalności za 2017 rok ................................ ................................ ................................ ............... 24
  3.3. Rynek ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ...................... 26
  3.4. Grupy produktowe ................................ ................................ ................................ ................................ ............................ 27
  3.5. Innowacje ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ .............. 30
  3.6. Inwestycje ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ............. 30
  4. SEGMENT CHLOROPOCHODNE Ⓒ ................................ ................................ ................................ .................... 32
  4.1. Opis segmentu ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ....32
  4.2. Podsumowanie działalności w 2017 roku ................................ ................................ ................................ ............. 32
  4.3. Rynek ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ...................... 35
  4.4. Grupy produktowe ................................ ................................ ................................ ................................ ............................ 36
  4.5. Inwestycje ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ............. 37
  5. SEGMENT INNA DZIAŁALNOŚĆ CHEMICZNA Ⓕ ................................ ................................ ........................... 38
  5.1. Opis segmentu ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ....38
  5.2. Podsumowanie działalności za 2017 roku ................................ ................................ ................................ ............ 38
  5.3. Rynek ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ...................... 40
  5.4. Grupy produktowe ................................ ................................ ................................ ................................ ............................ 41
  5.5. Innowacje ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ .............. 42
  5.6. Inwestycje ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ............. 43
  6. SEGMENT ENERGETYKA Ⓔ ................................ ................................ ................................ ................................ 44
  6.1. Opis segmentu ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ....44
  6.2. Podsumowanie działalności za 2017 rok ................................ ................................ ................................ ............... 44
  6.3. Rynek ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ...................... 45
  6.4. Grupy produktowe ................................ ................................ ................................ ................................ ............................ 45
  6.5. Inwestycje ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ............. 46
  7. SEGMENT POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Ⓩ ................................ ................................ ................................ ...... 47
  7.1. Opis segmentu ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ....47
  7.2. Podsumowanie działalności za 2017 rok ................................ ................................ ................................ ............... 47
  7.3. Inwestycje ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ............. 48
  8. SYTUACJA FINANSOWA GRUPY KAPITAŁOWEJ ................................ ................................ ........................ 49
  8.1. Czynniki wpływające na wynik ................................ ................................ ................................ ................................ ...49
  8.2. Omówienie wyników działalności ................................ ................................ ................................ ............................. 50
  8.3. Wyniki segmentów ................................ ................................ ................................ ................................ ........................... 53
  8.4. Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej ................................ ................................ ...................... 54  Grupa Kapitałowa PCC Rokita
  Sprawozdanie Zarządu z działalności GK PCC Rokita i PCC Rokita SA za rok 2017
  5
  8.5. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych ................................ ................................ ................................ ............. 56
  8.6. Wybrane wskaźniki finansowe oraz Alternatywne Pomiary Wyników ................................ ................... 57
  8.7. Dotacje i granty na inw estycje, badania i rozwój ................................ ................................ ................................ 60
  8.8. Główne czynniki wpływające na wyniki działalności Grupy ................................ ................................ ......... 61
  8.9. Kredyty, pożyczki, gwarancje ................................ ................................ ................................ ................................ ...... 62
  8.10. Finansowanie inwestycji ................................ ................................ ................................ ................................ ................ 64
  8.11. Stanowisko Zarządu odnośnie prognoz oraz ocena zarządzania z asobami finansowymi ............... 64
  8.12. Specjalna Strefa Ekonomiczna ................................ ................................ ................................ ................................ ..... 64
  9. SYTUACJA FINANSOWA PCC ROKITA SA ................................ ................................ ................................ ...... 65
  9.1. Czynniki wpływające na wynik ................................ ................................ ................................ ................................ ...65
  9.2. Omówienie wyników działalności Spółki ................................ ................................ ................................ ............... 66
  9.3. Omówienie wybranych danych finansowych ................................ ................................ ................................ ....... 70
  9.4. Sprawozdanie z sytuacji finansowej ................................ ................................ ................................ ......................... 72
  9.5. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych ................................ ................................ ................................ ............. 73
  10. ISTOTNE UMOWY, ZDARZENIA ORAZ POZOSTAŁE INFORMACJE ................................ ....................... 76
  10.1. Znaczące umowy ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ 76
  10.2. Inne istotne zdarzenia ................................ ................................ ................................ ................................ ..................... 76
  10.3. Inne istotne umowy i zdarzenia po dniu bilansowym ................................ ................................ ...................... 78
  10.4. Pozostałe informacje ................................ ................................ ................................ ................................ ....................... 79
  11. INFORMACJE DLA INWESTORÓW ................................ ................................ ................................ .................. 80
  11.1. Obecność na GPW ................................ ................................ ................................ ................................ .............................. 80
  11.2. Polityka dywidendowa ................................ ................................ ................................ ................................ ................... 81
  11.3. Relacje inwestorskie ................................ ................................ ................................ ................................ ........................ 81
  12. ZARZĄDZANIE RYZYKIEM ................................ ................................ ................................ ................................ . 83
  12.1. Ryzyko operacyjne ................................ ................................ ................................ ................................ ............................ 83
  12.2. Ryzyko finansowe ................................ ................................ ................................ ................................ ............................. 86
  12.3. Ryzyko prawne ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ...89
  12.4. Ryzyko biznesowe związane z sytuacją makroekonomiczną ................................ ................................ ........ 91
  12.5. Ryzyka związane z rynkiem kapitałowym ................................ ................................ ................................ ............. 92
  13. ŁAD KORPORACYJNY ................................ ................................ ................................ ................................ .......... 93
  13.1. Zbiór zasad stosowanych przez PCC Rokita ................................ ................................ ................................ .......... 93
  13.2. System kontroli w procesie sporządzania sprawozdań finansowych ................................ ....................... 94
  13.3. Kapitał zakładowy, akcje będące w posiadaniu członków władz ................................ ................................ 94
  13.4. Organy Spółki Dominującej ................................ ................................ ................................ ................................ .......... 97
  14. OŚWIADCZENIA GRUPY KAPITAŁOWEJ PCC ROKITA ORAZ PCC ROKITA SA NA TEMAT
  INFORMACJI NIEFINANSOWYCH ZA ROK 2017 ................................ ................................ ................................ ......... 102
  14.1. Istotni interesariusze i zagadnienia niefinansowe ................................ ................................ .......................... 102
  14.2. Kluczowe niefinansowe wskaźniki efektywności ................................ ................................ ............................ 103
  14.3. Obszar zarządczy ................................ ................................ ................................ ................................ ............................ 104
  14.4. Obszar środowiskowy ................................ ................................ ................................ ................................ .................. 114
  14.5. Obszar społeczny i pracowniczy ................................ ................................ ................................ ............................. 120
  14.6. Produkt i klient ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ 134
  14.7. Przeciwdziałanie korupcji ................................ ................................ ................................ ................................ .......... 140
  15. ZAŁĄCZNIKI ................................ ................................ ................................ ................................ ......................... 141
  15.1. Lista spółek Grupy PCC Rokita na dzień 31 grudnia 2017 r. ................................ ................................ ...... 141
  15.2. Zmiany w organizacji Grupy w 2017 roku ................................ ................................ ................................ .......... 145
  Grupa Kapitałowa PCC Rokita
  Sprawozdanie Zarządu z działalności GK PCC Rokita i PCC Rokita SA za rok 2017
  6
  Na podstawie art. 55 ust. 2a zd. 2, art. 55 ust. 2b oraz art. 49b ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości
  oraz §83 ust. 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych
  przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji
  wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, sprawozdanie Zarządu z działalności
  Grupy Kapitałowej PCC Rokita oraz j ednostki dominującej (emitenta) tj. spółki PCC Rokita S.A. wraz z wyodrębnionym
  oświadczeniem PCC Rokita S.A. na temat informacji niefinansowych oraz oświadczeniem Grupy Kapitałowej PCC Rokita na
  temat informacji niefinansowych zostało sporządzone w formie jednego dokumentu.
  Jeżeli niniejsze sprawozdanie odwołuje się do pojęcia Grupy Kapitałowej PCC Rokita, pojęcie obejmuje również swoim
  zakresem jednostkę dominującą PCC Rokita S.A. W obszarach wyraźnie wskazanych, sprawozdanie odwołuje się
  bezpośrednio do jednostki dominującej PCC Rokita S.A.  Grupa Kapitałowa PCC Rokita
  Sprawozdanie Zarządu z działalności GK PCC Rokita i PCC Rokita SA za rok 2017
  7
  1. PODSUMOWANIE ROKU 2017
  1.1. Wybrane dane finansowe
  Instalacja elektrolizy membranowej, Segment Chloropochodne, Kompleks Chloru , fot. PCC Rokita
  Wybrane skonsolidowane dane finansow e 2017 2016 2017 2016
  tys. PLN tys. EUR
  Przychody ze sprzedaży 1 285 892 1 107 194 302 941 253 032
  Zysk na działalności operacyjnej 201 143 234 296 47 387 53 545
  Zysk przed opodatkowaniem 184 054 222 479 43 361 50 844
  Zysk netto 182 36 2 202 726 42 962 46 330
  EBITDA 266 403 290 364 62 761 66 358
  Pozostałe dochody całkowite netto -1 115 -245 -263 -56
  Całkowite dochody ogółem 181 24 7 202 481 42 700 46 274
  Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 204 101 262 876 48 084 60 076
  Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej* -141 983 -167 143 -33 449 -38 198
  Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -99 065 -77 476 -23 339 -17 705
  Przepływy pieniężne netto -36 947 18 257 -8 704 4 172
  Nakłady inwestycyjne na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne** 209 181 146 096 49 281 33 388
  Średnia ważona liczba akcji zwykłych (tys. szt.) 19 853 19 853 19 853 19 853
  Zysk na akcję zwykłą (w PLN/ w EUR) 9,19 10,21 2,16 2,33
  Stan na 31.12.2017 Stan na 31.12.2016 Stan na 31.12.2017 Stan na 31.12.2016
  Aktywa trwałe 1 226 947 1 085 328 294 168 245 327
  Aktywa obrotowe 349 723 356 557 83 848 80 596
  Kapitał własny 746 665 715 388 179 018 161 706
  Kapitał akcyjny 19 853 19 853 4 760 4 488
  Zobowiązania długoterminowe 467 711 404 734 112 137 91 486
  Zobowiązania krótkoterminowe 362 294 321 763 86 862 72 731
  Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/ w EUR) 37,61 36,03 9,02 8,15  Grupa Kapitałowa PCC Rokita
  Sprawozdanie Zarządu z działalności GK PCC Rokita i PCC Rokita SA za rok 2017
  8
  Wybrane jednostkowe dane finansowe 2017 2016 2017 2016
  tys. PLN tys. EUR
  Przychody ze sprzedaży 1 183 355 1 021 903 278 784 233 540
  Zysk na działalności operacyjnej 206 688 237 453 48 693 54 266
  Zysk przed opodatkowaniem 193 328 224 073 45 546 51 208
  Zysk netto 193 507 205 235 45 588 46 903
  EBITDA 264 277 286 160 62 260 65 398
  Pozostałe dochody całkowite netto -46 -114 -11 -26
  Całkowite dochody ogółem 193 461 205 121 45 577 46 877
  Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 212 949 248 043 50 168 56 686
  Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej* -160 104 -161 494 -37 719 -36 907
  Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -87 857 -73 746 -20 698 -16 854
  Przepływy pieniężne netto -35 012 12 803 -8 248 2 926
  Nakłady inwestycyjne na rzeczowe aktywa trwałe i wartości
  niematerialne** 181 700 99 678 42 806 22 780
  Średnia ważona liczba akcji zwykłych (tys. szt.) 19 853 19 853 19 853 19 853
  Zysk na akcję zwykłą (w PLN/ w EUR) 9,75 10,34 2,30 2,36
  Stan na
  31.12.2017
  Stan na
  31.12.2016
  Stan na
  31.12.2017
  Stan na
  31.12.2016
  Aktywa trwałe 1 169 292 1 026 611 280 345 232 055
  Aktywa obrotowe 367 171 340 572 88 032 76 983
  Kapitał własny 770 156 726 787 184 650 164 283
  Kapitał akcyjny 19 853 19 853 4 760 4 488
  Zobowiązania długoterminowe 443 134 369 581 106 244 83 540
  Zobowiązania krótkoterminowe 323 173 270 815 77 483 61 215
  Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/ w EUR) 38,79 36,61 9,30 8,27
  * Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej - wpływy i wydatki zaliczane do działalności inwestycyjnej,
  rozumianej jako nabywanie lub zbywanie składników aktywów trwałych i aktywów finansowych oraz wszystkie z nimi
  związane pieniężne koszty i korzyści.
  ** Nakłady inwestycyjne na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne - nabyci a rzeczowych aktywów trwałych
  i wartości niematerialnych, nie zawsze tożsame z płatnościami za rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne .
  Grupa Kapitałowa PCC Rokita
  Sprawozdanie Zarządu z działalności GK PCC Rokita i PCC Rokita SA za rok 2017
  9
  1.2. Podsumowanie sytuacji finansowej
  W 2017 roku Grupa PCC Rokita (Grupa Kapitałowa,
  Grupa) osiągnęła rekordowe wyniki z działalności
  dwóch podstawowych segmentów produkcyjnych,
  jakimi są Chloropochodne i Poliuretany. Grupa
  wypracowała bardzo wysoki zysk EBITDA na poziomie
  266,4 mln zł i zysk netto w kwocie 182,4 mln zł. Marża
  brutto na sprzedaży Grupy w 2017 roku utrzymała się na
  wysokim poziomie, blisko 28%.
  Analizując wynik Grupy za rok 2017 należy pamiętać, że
  na wysokie wyniki okresu porównawczego 2016 roku
  miały wpływ zdarzenia jednoraz owe, w tym przede
  wszystkim sprzedaż świadectw efektywności
  energetycznej. Zysk na pozostałej działalności
  operacyjnej był wyższy w okresie porównawczym o 59,4
  mln zł niż w roku 2017. W przypadku wyeliminowania
  wpływu wyniku na pozostałej działalności oper acyjnej,
  zysk EBITDA Grupy w 2017 roku byłby o 15,3% wyższy
  od roku poprzedzającego. Szacunkowy wpływ
  czynników jednorazowych uwzględnionych
  w pozostałej działalności operacyjnej na zysk netto to
  około 48,1 mln zł. Po wyeliminowaniu tego wpływu zysk
  netto Grupy w 2017 roku byłby o 17,9% wyższy niż
  w roku 2016.
  Na bardzo dobre rezultaty Grupy w 2017 roku miała
  wpływ przede wszystkim sytuacja rynkowa i wysokie
  marże w segmencie Chloropochodne. Segment
  zakończył rok z rekordowym zyskiem EBITDA na
  poziomie 152, 1 mln zł, wyższym o 44,6 mln zł (41,5%)
  niż w roku 2016. Ze względu na znaczącą integrację
  pionową, realizacja tak wysokich marż nie byłaby
  możliwa bez wsparcia innych instalacji w postaci
  wysokiego zapotrzebowania na chlor, bezpośrednio
  bądź pośrednio go zużywających. Segment osiągnął
  12 -procentowy wzrost wolumenu w roku 2017
  względem okresu poprzedzającego. Było to wynikiem
  zarówno zwiększonego popytu na alkalia jak i wysokiego
  zapotrzebowania na chlor. Jedną z przyczyn wzrostu cen
  chloroalkaliów oraz zw iększonego popytu na tę grupę
  produktów w 2017 roku była sytuacja na rynku
  chińskim. Chińscy producenci sody kaustycznej byli
  zmuszeni do ograniczenia swojej produkcji w związku z
  wprowadzonymi restrykcjami w wyniku zaostrzonych
  norm w zakresie ochrony śro dowiska. Mniejsza podaż
  sody kaustycznej w Chinach skutkowała wzrostem cen
  tego produktu nie tylko na rynku lokalnym, ale i na całym
  świecie. Grupa, podążając za trendami cenowymi dla
  sody kaustycznej w formie stałej, zwiększała w 2017
  roku produkcję sody płatkowanej, kosztem sprzedaży
  ługu sodowego. Kolejnym czynnikiem mającym istotny
  wpływ na europejski rynek alkaliów były wymogi
  prawne nakładające na producentów chloru konieczność
  zmiany technologii produkcji na bardziej ekologiczną
  metodę membranową do końca 2017 roku. Grupa PCC
  Rokita dokonała tej konwersji dużo wcześniej (w 2015
  roku). Dzięki temu Spółka ma możliwość intensyfikacji
  sprzedaży na rynkach, na których producenci
  zrezygnowali z konwersji i zatrzymali produkcję chloru,
  bądź są w trakcie proc esu przełączenia na technologię
  membranową.
  Kolejny segment produkcyjny - Poliuretany osiągnął
  wyższy o 12,6 mln zł (22,3%) zysk EBITDA w stosunku
  do roku 2016. Jest to przede wszystkim wynik
  kontynuowanej strategii optymalizacji portfolio poprzez
  zwiększa nie udziałów sprzedaży produktów
  specjalistycznych o wyższych marżach, z ok. 64% w 2016
  roku do ok. 68% w roku 2017. Odnotowano też znaczący
  wzrost wartości sprzedanych produktów względem
  roku 2016 w wyniku przełożenia wzrostu cen bazowych
  surowców na ceny wyrobów gotowych. Pomimo
  obniżonego popytu na polio le w związku z ograniczoną
  dostępnością TDI na rynku (drugiego po poliolach
  kluczowego surowca do produkcji elastycznych pianek
  poliuretanowych), Segment osiągnął wyższy o 2,2%
  wolumen sprzedaży ogółem wz ględem roku 2016.
  Ponadto sytuacja na rynku polioli w drugiej połowie
  2017 roku charakteryzowała się zwiększoną
  aktywnością konkurentów ze względu na informację, że
  największy kompleks chemiczny na świecie, Sadara w
  Arabii Saudyjskiej, uruchomił częściowo produkcję na
  instalacjach tlenku propylenu i polioli.
  W 2017 roku seg ment Inna działalność chemiczna także
  odnotował wzrost zysku EBITDA. Pomimo utrzymania
  zbliżonego wolumenu sprzedaży do roku 2016, segment
  osiągnął w 2017 roku w yższe przychody ze sprzedaży.
   wysoki zysk EBITDA Grupy w wyniku wzrostu
  EBITDA w segmencie Chloropochodne
  (+41,5% r/r), Poliuretany (+22,3% r/r)
   wzrost przychodów ze sprzedaży zewnętr znej
  w segmencie chloropochodne (+ 26,7 % r/r) jako
  efekt wyższych cen chloroalkaliów oraz
  zwiększonego wolumenu sprzedaży (+12% r/r)
   wzrost udziału w por tfol io produktów
  specjalistycznych w kluczowym segmencie
  poliuretany (+4 p.p. r/r)  Grupa Kapitałowa PCC Rokita
  Sprawozdanie Zarządu z działalności GK PCC Rokita i PCC Rokita SA za rok 2017
  10
  W pierwszym półroczu 2017 roku ograniczona
  aktywność chińskich producentów na rynku
  europejskim pozwoliła na podwyższenie cen oraz
  wolumenów sprzedaż y produktów typu „commodity”.
  W drugim półroczu napływ produktów z Azji wpłynął na
  pogorszenie sprzed aży w tej grupie produktowej.
  W grupie wysokospecjalistycznych produktów
  odnotowano wzrost sprzedaży związany ze wzrostem
  udziału sprzedaży u regularnych klientów oraz
  rozwojem sprzedaży produktów
  wysokospecjalistycznych w nowej aplik acji. Stopniowe
  poszerzanie gamy wysokospecjalistycznych produktów
  pozwala na większą dywersyfikację portfela sprzedaży
  oraz na w zrost rentowności tego segmentu .
  Tabela 1 Podstawowe dane Grupy Kapitałowej PCC Rokita za 2017 rok
  [w tys. zł] 2017 2016 2015 2014 2013
  Przychody ze sprzedaży 1 285 892 1 107 194 1 048 749 1 092 943 1 101 188
  Wynik brutto ze sprzedaży 358 480 311 041 223 733 203 549 198 419
  Marża brutto na sprzedaży 27,9 % 28,1 % 21,3 % 18,6 % 18,0 %
  Wynik na działalności operacyjnej 201 143 234 296 102 858 81 021 77 223
  EBITDA 266 403 290 364 157 232 125 200 119 780
  Zysk netto 182 362 202 726 84 759 71 211 58 284
  Stopa zwrotu z aktywów (ROA) 11,6 % 14,1% 6,7 % 5,7 % 5,6 %
  Stopa zwrotu z kapitału (ROE) 24,4 % 28,3 % 14,1 % 12,1 % 10,9
  Zatrudnienie 1 685 1 565 1 493 1 466 1 435
  Największy udział w wynikach Grupy miała Spółka
  Dominująca PCC Rokita, osiągając zysk EBITDA na
  poziomie 264,3 mln zł oraz zysk netto równy 193,5 mln
  zł. Podobnie jak w przypadku analizy wyników Grupy tak
  i w przypadku rezultatów Spółki należy brać pod uwagę
  wpływ czynników jednorazowych, zaistniałych w roku
  poprzedzającym. Zdarzenia te wpłynęły znacząco na
  wzrost wyniku na pozosta łej działalności operacyjnej
  Spółki w 2016 roku, który był o 57,4 mln zł wyższy niż
  w roku 2017. W przypadku eliminacji zdarzeń
  jednorazowych zysk EBITDA PCC Rokita za 2017 rok
  byłby o 15,5% wyższy niż w roku poprzedzającym.
  Szacunkowy wpływ czynników jedn orazowych
  uwzględnionych w pozostałej działalności operacyjnej
  na zysk netto to około 46,5 mln zł. Po wyeliminowaniu
  tego wpływu zysk netto Spółki w 201 7 roku byłby
  o 21,9% wyższy niż w roku 2016. Bardzo dobre wyniki
  Spółki były efektem przede wszystkim wy sokich marż
  wypracowanych pr zez Kompleks Chloru w związku
  z wzrastającymi w 2017 roku cenami chloralkaliów oraz
  osiągniętych wyższych wolumenów sprzedaży
  kompleksu. Ponadto nie bez znaczenia była kontynuacja
  rozwoju portfela wysokomarżowych produktów
  specj alistycznych przez Kompleks Polioli. Wysokie
  wyniki roku 2017 Spółka osiągnęła nie tylko dzięki
  warunkom rynkowym, ale w głównej mierze dzięki
  poprawie technologii, rozwojowi portfela
  produktowego, ekspansji na nowe rynki oraz
  zrealizowanym projektom inwes tycyjnym .
  Tabela 2 Podstawowe dane PCC Rokita SA za 2017 rok
  [w tys. zł] 2017 2016 2015 2014 2013
  Przychody ze sprzedaży 1 183 355 1 021 903 970 493 1 035 492 1 046 628
  Wynik brutto ze sprzedaży 336 300 293 181 208 105 189 794 184 304
  Marża brutto na sprzedaży 28,4% 28,7% 21,4% 18,3% 17,6%
  Wynik na działalności operacyjnej 206 688 237 453 102 921 78 416 73 987
  EBITDA 264 277 286 160 150 635 119 332 113 164
  Zysk netto 193 507 205 235 89 116 69 412 68 665
  Stopa zwrotu z aktywów (ROA) 12,6 % 15,0 % 7,5 % 5,9 % 6,9 %
  Stopa zwrotu z kapitału (ROE) 25,1 % 28,2 % 14,6 % 11,7 % 12,7 %
  Zatrudnienie 825 780 749 737 726  Grupa Kapitałowa PCC Rokita
  Sprawozdanie Zarządu z działalności GK PCC Rokita i PCC Rokita SA za rok 2017
  11
  2. GRUP A KAPITAŁOWA PCC ROKITA
  2.1. Skład Grupy Kapitałowej PCC Rokita i główne obszary działalności
  Grupę Kapitałową PCC Rokita (Grupa, GK, GK PCC
  Rokita) tworzy Jednostka Dominująca PCC Rokita Spółka
  Akcyjna wraz z pozostałymi ponad 30 spółkami
  zależnymi. Grupa składa się ze spółek produkcyjnych
  oraz spółek prowadzących działalność usługową
  zarówno na potrzeby własne Grupy Kapitałowej, jak i na
  rynek zewnętrzny.
  Wykaz wszystkich spółek wchodzących w skład Grupy
  PCC Rokita wraz z informa cjami o zmianach, jakie zaszły
  w strukturze Grupy Ka pitałowej, został umieszczony
  w załączniku do niniejszego sprawozdania.
  PCC Rokita Spó łka Akcyjna ( PCC Rokita, Spółka ,
  Jednostka Dominująca ) to firma z ponad
  siedemdziesięcioletnią tradycją, jedna z wiod ących firm
  chemicznych w Polsce i największa na Dolnym Śląsku.
  W obecnej formie Spółka rozpoczęła działalność
  w wyniku przekształcenia w 1991 r. przedsiębiorstwa
  państwowego Nadodrzańskie Zakłady Przemysłu
  Organicznego „Organika -Rokita” .
  Od 2011 roku PCC Ro kita jest obecna na rynku
  regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych Catalyst
  jako emitent obligacji korporacyjnych.
  Od 2014 roku akcje PCC Rokita są notowane na rynku
  regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych
  w Warszawie.
  Branżowym inwestorem większościowym PCC Rokita SA
  jest firma PCC SE z siedzibą w Duisburgu, działająca na
  międzynarodowych rynkach w ramach dywizji: Chemia,
  Energia , Logistyka oraz Pion Pozostałe. PCC Rokita SA
  jest największą i naj ważniejszą spółką produk cyjną
  w dywizji Chemii .
  Rysunek 1 Grupa PCC na świecie
  Podstawowym obszarem działalności operacyjnej
  Jednostki Dominującej PCC Rokita, generującej około
  90% przychodów Grupy w 201 7 roku, jest produkcja
  i handel wyrobami chemicznymi, wyko rzystywanymi
  przede wszystkim w przemyśle tworzyw sztucznych
  oraz w segmencie che mii przemysłowej, jak również
  w przemyśle meblarskim, budowlanym i tekstylnym.  Grupa Kapitałowa PCC Rokita
  Sprawozdanie Zarządu z działalności GK PCC Rokita i PCC Rokita SA za rok 2017
  12
  Grupa zajmuje wiodącą pozycję
  na środ kowoeuropejskim rynku w takich grupach
  produktowych, jak:
   poliole, gdzi e Grupa jest jedynym w Polsce
  i największym w Europie Środkowo -Wschodniej
  producentem polioli polieterowych, stosowanych
  w produkcji wyrobów poliuretanowych,
  wykorzystywanych m.in. w pr zemyśle meblarskim,
  budowlanym czy motoryzacyjnym,
   chloropochodne, w grupie , w której wytwarzany
  przez PCC Rokita chlor jest kluczowym surowcem,
  stosowanym w produkcji ponad połowy wszystkich
  wyrobów branży chemicznej , ponadto Spółka jest
  jedynym w Polsce producentem sody kaustycznej
  płatkowanej , wytwarzanej w ramach tej grupy.
  PCC Rokita jest również liczącym się dostawcą związków
  fosforopochodnych i naftalenopochodnych. Spółka jest
  największym w Europie Wschodniej pro ducentem
  fosforowych uniepaln iaczy do pian poliuretanowych
  i jedynym na kontynencie europejskim producentem
  plastyfikatorów fosforowych do PVC.
  Spółka produkuje również energię elektryczną, energię
  cieplną oraz inne media energetyczne. W ramach
  pozostałej działalności, Spółka prowadzi usługi
  odprowadzania i oczyszczania ścieków, w tym odbioru
  ścieków z terenu miasta Brzeg Dolny , a do końca 2017
  roku Spół ka świadczyła także usługi poboru, uzdatniania
  i dostarczania wody przemysłowej i pitnej . Począwszy
  od r oku 2018 usługi te zostały wydzielone do spółki
  zależnej Aqua Łos osiowice Sp. z o.o.
  W strukturze PCC Rokita SA wyodrębnione są trzy
  wyspecjalizowane kompleksy produkcyjne (Polioli,
  Chloru i Chemii Fosforu).
  Rysunek 2 Struktura organizacyjna PCC Rokita
  Produkcja spółek Grupy ma miejsce w Polsce, głównie na
  terenie parku przemysłowego w Brzegu Dolnym oraz
  w Mysłowicach , gdzie znajduje się instalacja spółki
  zależnej PCC Prodex . Ponadto w Tajlandii ma miejsce
  produkcja prowadzona przez spółkę IRPC Polyol Co. Ltd,
  w której PCC Rokita w 2017 roku posiadała 25%
  udziałów. W 2018 r. Spółka zawarła z IRPC Public
  umow ę sprzedaży, na mocy której, po spełnieniu
  określonych warunków, będzie posiada ła 50% udziałów
  w kapitale IRPC Polyol .
  Poniższy s chemat przedstawia główne surowce
  przeznaczone do produkcji oraz produkty zużywane
  wewnątrz Grupy, jak i dostarczane w ramach sprzedaży
  na zewnątrz. Schemat oddaje integrację pionową Grupy.  Grupa Kapitałowa PCC Rokita
  Sprawozdanie Zarządu z działalności GK PCC Rokita i PCC Rokita SA za rok 2017
  13
  Rysunek 3 Schemat przepływów surowców oraz produktów Grupy PCC Rokita
  (*) Tlenek etylenu jest kupowany wspólnie przez PCC EXOL S .A. i PCC Rokita SA. Większość zakupów formalnie dokonywana jest przez PCC EXOL S.A.  Grupa Kapitałowa PCC Rokita
  Sprawozdanie Zarządu z działalności GK PCC Rokita i PCC Rokita SA za rok 2017
  14
  2.2. Segmenty sprawozdawcze
  Na potrzeby sprawozdawcze Grupa Kapitałowa PCC
  Rokita wyróżnia pięć segmentów:
  • Poliuretany Ⓟ
  • Chloropochodne Ⓒ
  • Inna działalność chemiczna Ⓕ
  • Energetyka Ⓔ
  • Pozostała działalność Ⓩ
  W przypadku pierwszych czterech segment operacyjny
  jest tożsamy ze sprawozdawczym. Natomiast na
  potrzeby segmentu Pozostała działalność została
  dokonana agregacja kilku segmentów operacyjnych.
  Szczegóły dotyczące segmentów sprawozdawczych
  zawarte są w nocie 2.2 w Skonsolidowanym
  Sprawozdaniu Finansowym Grupy Kapitałowej PCC
  Rokita za rok 2017.
  Rysunek 4 Segmenty Grupy PCC Rokita według stanu na 8 marca 2017 r.
  Grupa Kapitałowa PCC Rokita
  Sprawozdanie Zarządu z działalności GK PCC Rokita i PCC Rokita SA za rok 2017
  15
  Poliuretany Ⓟ
  Produkty wytwarzane w ramach segmentu Poliuretany
  to przede wszystkim poliole, stanowiące surowiec do
  produkcji takich wyrobów jak pianki elastyczne, pianki
  sztywne, kleje czy elastomery. Ponadto Grupa wytwarza
  systemy poliuretanowe i prepolimery, które znajdują
  zastosowanie w wielu dziedzinach techniki i gospodarki,
  m.in. w przemyśle meblarskim, samochodowym,
  budownictwie, przemyśle chłodniczym oraz do izolacji
  przemysłowych.
  Chloropochodne Ⓒ
  Produkty pochodzące z segmentu Chloropochodne
  należą do podstawowych surowców chemicznych, które
  znajdują zastosowanie niemalże we wszystkich
  gałęziach przemysłu. Są stosowane u wiodących
  producentów głównie w bra nżach tworzyw sztucznych,
  chemicznej, papierniczej czy spożywczej.
  Inna działalność chemiczna Ⓕ
  Segment agreguje pozostałe produkty chemiczne, które
  nie zostały uwzględnione w segmentach
  Chloropochodn e oraz P oliuretan y. Segment skupia swoją
  działalność na produktach chemicznych, które
  stosowane są w wielu gałęziach przemysłu jako dodatki,
  poprawiające właściwości finalnych produktów. Do
  najważniejszych funkcji tych dodatków można zaliczyć
  działanie uniepalniające, zmiękczające, upłynniające
  oraz poprawiając e inne właściwości fizyko -
  mechaniczne, a także trw ałość produktów gotowych i ich
  odporność na działanie różnych czynników.
  Energetyka Ⓔ
  Segment Energetyka prowadzi działalność w zakresie
  wytwarzania i dystrybucji energii elektrycznej, energii
  cieplnej, wod y odmineralizowanej oraz sprężonego
  powietrza (głównie na potrzeby Grupy PCC Rokita).
  Pozostała działalność Ⓩ
  Segment Pozostała działalność obejmuje obszary,
  których przedmiotem działalności są m.in. usługi
  w zakresie kompleksow ego utrzymania ruchu urządzeń
  i instalacji technologicznych, gospodarowanie odpadami
  przemysłowymi, usługi transportowe ładunków
  niebezpiecznych, usługi w zakresie zarządzania
  i administracji, ochrony środowiska, zarządzania
  majątkiem ora z bezpieczeństwa, wykonawstwo
  i remonty aparatury przemysłowej ze stali i inne.
  Szczegóły dotyczące segmentów sprawozdawczych
  zawarte są w nocie 2.2 skonsolidowanego sprawozdani a
  finansowego Grupy Kapitałowej PCC Rokita za 2017 rok .
  Grupa Kapitałowa PCC Rokita
  Sprawozdanie Zarządu z działalności GK PCC Rokita i PCC Rokita SA za rok 2017
  16
  2.3. Strategia rozwoju Grupy PCC Rokita
  Grupa PCC Rokita zamierza budować swoją wartość
  poprzez zwiększanie poziomu sprzedaży obecnie
  wytwarzanych wyrobów, przy równoległej
  dywersyfikacji portfela o nowe, specjalistyczne,
  wysokomarżowe produkty, ja k i wzrost udziału tych
  produktów w sprzedaży.
  Cel ten Grupa zamierza osiągnąć poprzez wzrost mocy
  produkcyjnych wytwórni i budowę instalacji, a także
  badania i rozwój w obszarze specjalistycznych
  produktów oraz ich aplikacji.
  Ponadto z ałożeniem Grupy jes t dalsze wzmocnienie
  pozycji konkurencyjnej na wysoce rozwinięty m rynk u
  europejski m, na który m głównie jest obecna.
  Równolegle Grupa zakłada ekspansję na nowe,
  dotychczas obsługiwane w mniejszym stopniu, szybko
  rozwijające się rynki, w tym przede wszystkim rynki
  azjatyckie. Spółka zakłada dalszy rozwój organiczny
  oraz nie wyklucza akwizycji.
  Perspektywy rozwoju Grupy
  Produkty specjalistyczne
  Plany rozwoju Grupy w latach 2017 -2019 obejmują
  dalsze, konsekwentne od 2008 roku, zwiększanie
  udziału wysokomarżowy ch produktów
  specjalistycznych w sprzedaży , w tym w szczególności
  w segmencie Poliuretany .
  Wykres 1 Wzrost udziału sprzedaży produktów specjalistycznych z grupy poliole
  Grupa równolegle rozwija sprzedaż produktów specjalistycznych w segmencie Inna Działalność Chemiczna.
  Wykres 2 Wzrost udziału prod uktów specjalistycznych w całości sprzedaży segmentu Inna działalność
  chemiczna
  Perspektywiczne rynki Rynek polioli polieterowych
  0
  10 000
  20 000
  30 000
  40 000
  50 000
  60 000
  70 000
  80 000
  90 000
  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
  tony Specjalistyczne Masowe
  0
  10 000
  20 000
  30 000
  40 000
  50 000
  60 000
  70 000
  80 000
  90 000
  100 000
  2012 2013 2014 2015 2016 2017
  kPLN Specjalistyczne Masowe  Grupa Kapitałowa PCC Rokita
  Sprawozdanie Zarządu z działalności GK PCC Rokita i PCC Rokita SA za rok 2017
  17
  Wielkość rynku polioli polieterowych na rynku
  Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki (dalej EMEA )
  szacuje się obecnie na ponad 2 mln ton rocznie. PCC
  Rokita produkując ok. 80 tys. ton ma udział w niecałych
  5% rynku, przy czym w ostatnich 10 latach znacząco
  wzmocniła swoją pozycję , potrajając zdolności
  produkcyjne, intensywnie rozbudowując pion
  badawczo -rozwojowy i w sposób zasadniczy
  zmieniając portf olio produkcji. Działani a te miał y na
  celu:
   wykorzystanie potencjału Spółki (takiego jak
  doskonała lokalizacja geograficzna, możliwości
  inwestycyjne, profesjonalna kadra oraz
  dynamiczna, prorozwojowa polityka
  właścicielska),
   wykorzystanie trendów wzrostowych w branży
  poliuretanowej (w szczególności w Polsce),
   zbudowanie kompetencji techniczno -doradczych,
  tworząc tym samym przewagę konkurencyjną
  nad innymi graczami rynkowymi.
  Proces ten dał wymierne rezultaty w ostatnich latach,
  takie jak:
   znacząca i regularna poprawa wyników
  finansowych,
   stabiliza cja i przewidywalność biznesu,
   zwiększona odporność na agresywne działania
  konkurencji i okresowe kryzysy w branży,
   lepsze zrozumienie produktów końcowych
  swoich klientów i w rezultacie możliwość
  opracowywania rozwiązań dopasowanych do ich
  potrzeb,
   gotowoś ć techniczna i kadrowa na eksplor owanie
  możliwości rozwojowych w innych segmentach
  aplikacyjnych.
  Rynek poliuretanowy , w skład którego wchodzi rynek
  polioli polieterowych, można segmentować na różne
  sposoby :
   wg aplikacji (pianki elastyczne do meblarstwa,
  pianki do segmentu samochodowego, pianki do
  budownictwa, kleje PU, elastomery, powłoki itp.),
   wg technologii produkcji (np. elastyczne pianki
  blokowe, pianki formowane, pianki sprayowe,
  sztywne bloki itp.),
   geograficznie,
   wg struktury chemicznej.
  PCC Rokit a przyjmuje podział wg aplikacji jako główną
  metodę analizy rynku.
  Generalna zasada podstawowego podziału wygląda
  następująco:
   pianki elastyczne,
   pianki sztywne,
   poliuretany typu CASE ( powłoki, kleje,
  uszczelniacze i elastomery ).
  Na rynku końcowych produktów poliuretanowy ch
  w regionie EMEA , każdy z tych trzech segmentów
  posiada porównywalną wielkość tonażowej produkcji
  (pianki elastyczne 40% , sztywne 30%, CASE 30%)
  jakkolwiek rozkład konsumpcji polioli polieterowych
  nie jest już tak równomi erny.
  Szacowany rozkład zastosowania polioli
  polieterowych w branży wygląda następująco:
  Wykres 3 Kon sumpcja polioli polieterowych
  w poszczegól nych segmentach aplikacyjnych
  w regionie EMEA
  Jak widać na powyższym wykresie , n ajwiększym
  segmentem zużywającym poliole polieterowe są pianki
  elastyczne, które konsumują ok. 6 6% całości produkcji.
  W 2016 roku r ynek EMEA szacowany był na poziomie
  ok. 1,3 -1,5 mln ton polioli polieterowych
  przeznaczonych do branży pianek elastycznych. Dla
  samej Europy liczba ta przedstawiała się na poziomie
  0,9 do 1,0 mln ton.
  Pianki elastyczne dzieli się na branż ę meblarsko -
  materacową oraz samochodową, gdzie udział
  konsumpcji polioli polieterowych wynosi odpowiednio
  ok. 84% i 16%.
  Najszybciej rozwijającym się regionem pod względem
  produkcji pianek elastycznych do branży meblarsko -
  materacowej jest Europa Wschodnia, w szczególności
  Polska i Rumunia.
  W latach 2006 -2016 produkcja pianek elastycznych
  w Polsce wzrosła dwukrotnie, z ok. 100 tys. ton p iany
  do ok. 200 tys. ton .
  W roku 2017, pomimo drastycznie rosnących cen na
  TDI (drugi kluczowy surowiec do produkcji pianek
  elastycznych) Spółka nie zauważyła w Polsce trendu
  spadkowego produkcji. Wręcz przeciwnie, wiele
  wskazuje na to, że produkcja wzros ła. Świadczy to bez
  wątpienia o sile polskiego przemysłu meblowego.
  66%
  18%
  16% Pianki elastyczne
  Pianki sztywne
  Poliuretany typuCASE  Grupa Kapitałowa PCC Rokita
  Sprawozdanie Zarządu z działalności GK PCC Rokita i PCC Rokita SA za rok 2017
  18
  Z uwagi na poło żenie geograficzne, reputację
  i zbudowane relacje biznesowe n aturalnym jest, że
  największe znaczenie dla Grupy mają branże
  powiązane z piankami elastycznymi. W tym też
  obsza rze Grupa ma największe osiągnięcia
  i kompetencje.
  Trafia tam ponad 70% polioli polieterowych PCC
  Rokita, przy czym Spółka koncentruje się na
  produktach generujących wyższe marże niż poliole
  masowe. Podczas gdy w Europie na rynku pianek do
  meblarstwa propo rcje pomiędzy poliolami masowymi
  (czyli do pianek standardowych) a pozostałymi
  poliolami polieterowymi kształtują się w proporcji ok.
  65/35 , w PCC Rokita proporcje te są korzystniejsze
  i sprzedaż polioli masowych jest wyraźnie mniejsza,
  niż polioli do bardziej zaawansowanych
  technologicznie wyrobów .
  Najważniejszym dla Grupy rynkiem meblarskim jest
  Europa. Europa, ze swoimi ponad 520 mln
  mieszkańców stanowi ok. ¼ rynku meblarskiego na
  świecie o łącznej konsumpcji mebli szacowanej
  powyżej 85 mld EUR. Śred nia konsumpcji mebli na
  jednego mieszkańca jest najwyższa na świecie i ponad
  pięciokrotnie wyższa niż w krajach o małych i średnich
  dochodach.
  Wzrosty są odnotowywane również na światowym
  rynku materacy i według raportu CSIL będzie to
  najszybciej rosnący s egment branży meblarskiej do
  2020 roku.
  Grupa korzysta również z faktu, że Polska jest
  największym wytwórc ą elastycznej pianki blokowej
  w Europie. Obecnie wielkość produkcji szacuje się na
  ponad 200 tys. ton i jest ona porównywalna do
  produkcji w Niemczech i Włoszech razem wziętych
  (odpowiednio dr uga i trzecia skala produkcji
  w Europie). Wzrost przychodów branży meblarskiej
  w Polsce w największym stopniu generuj e eksport,
  a najważniejszym rynkiem zbytu dla polskich mebli
  jest rynek niemiecki. Dlatego dla kr ajowych
  producentów istotna jest sytuacja ekonomiczna
  naszego zachodniego sąsiada.
  W okresie od stycznia do października 2017 roku obrót
  w przemyśle meblarskim Niemiec (14,8 mld EUR)
  kształtował się na poziomie porównywalnym z tym
  samym okresem poprzedniego roku. Pomimo, że trend
  wzrostowy w Niemczech z ostatnich dwóch lat został
  zatrzymany, nie wpłynęło to negatywnie na produkcję
  elastycznych pianek blokowych w Polsce. Niemcy
  nadal pozostawały największym rynkiem
  zagranicznym polskich producentów . W okresie od
  stycznia do końca czerwca 2017 roku stanowiły ponad
  36% całego eksportu mebli.
  Wartość wyeksportowanych z Polski mebli po trzech
  kwartałach 2017 wzrosła do 5,88 mld euro z 5,47 mld
  euro rok wcześnie j, czyli o 7,6 proc. - wynika
  z najnowszego "Biuletynu eksportera mebli",
  przygotowanego przez Centrum Analiz Branżowych
  (CAB). W ciągu dziewięciu początkowych miesięcy
  2017 roku trafiły do 169 krajów, a w 71 spośród nich
  sprzedaż polskich eksporterów przekroczyła 1 mln
  euro" - informuje CAB w komu nikacie.
  Pozytywne wyniki branży są potwierdzeniem rosnącej
  pozycji polskiego meblarstwa na rynkach
  zagranicznych, a także stanowią wymierny efekt
  rosnących zdolności produkcyjnych.
  Warto wspomnieć, iż branża meblarska została
  określona przez Premiera Mate usza Morawiecki ego
  mianem „p erły polskiej gospodarki”. Ze względu na
  perspektywiczny i strategiczny charakter tej branży,
  przewiduje się dla niej różne formy wsparcia.
  Fakty te stanowią pozytywną perspektywę dalszego
  rozwoju tego biznesu dla Grupy.
  Rynek polioli poliestrowych
  Rynkiem docelowym dla polioli poliestrowych Grupy
  jest w zdecydowanej mierze rynek europejski, którego
  wielkość szacuje się obecnie na około 600 tys. ton
  rocznie. Zgodnie z IAL w regionie EMEA przewiduje się
  wzrost produkcji polioli poliestrowych rocznie o około
  3,9% w latach 2015 do 2020.
  W drugiej połowie 2017 roku Grupa wyprodukowała
  pierwsze partie tych wyrobów. Tym samym
  rozpoczęły się wdrożenia jakościowe u szeregu
  potencjalnych klientów. Obecnie trwają prace nad
  optymalizacją p rocesu produkcyjnego, ale pierwsze
  reakcje z rynku wskazują, że jakość towaru odpowiada
  najwyższym wymogom końcowych odbiorców.
  W pierwszej fazie rozwoju tego biznesu Grupa skupia
  się na aplikacjach do branży izolacyjnej,
  charakteryzującej się wyraźną ten dencją wzrostową.
  Jest to m.in. skutek europejskiej polityki związanej z
  promowaniem rozwiązań poprawiających wydajnoś ć
  energetyczn ą budynków.
  W kolejnych latach przewidywane jest rozszerzenie
  palety produktów tak, aby można było dosta rczać
  produkty do tak ich branż jak poliuretany elastyczne,
  kleje, elastomery , itp.
  Grupa ocenia , że inwestycja w poliole poliestrowe jest
  realizowana w korzystnym okresie rozwoju rynku
  izolacji, co pozwoli na wykorzystanie koniunktury do
  realizacji założonych planów.
  Rynek sy stemów
  Produkty z tego obszaru są sprzedawane przez Grupę
  głównie na terytorium Polski oraz w południowej,
  zachodniej i północnej Europie. Odbiorcami systemów
  są producenci i usługodawcy z branży budowlanej,
  przemysłu chłodniczego, wydobywczego,
  ciepłowniczego, branży meblarskiej o lokalnym
  i międzynarodowym zasięgu.  Grupa Kapitałowa PCC Rokita
  Sprawozdanie Zarządu z działalności GK PCC Rokita i PCC Rokita SA za rok 2017
  19
  Rynek chloropochodnych
  W 2017 roku europejska produkcja chloru wyniosła
  prawie 10 mln ton. Największym producentem chloru
  w Europie pozostają Niemcy, nast ępnie Belgia
  i Holandia oraz Francja.
  Zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi,
  instalacje produkujące chlor w oparciu o starszą
  metodę mogły funkcjonować tylko do grudnia 2017
  roku . W indywidualnych przypadkach, poszczególne
  kraje mogą udzielić producentom zgody n a wydłużenie
  terminu na dostosowanie technologii do nowych
  wymogów.
  W celu dostosowania do obowiązującego prawa,
  aktualnie w Europie mamy do czynienia z tzw.
  procesem konwersji. Europejscy producenci chloru są
  w trakcie przekszt ałcania technologii produkcji . W
  roku 2000 produkcja chloru na bazie starszej
  technologii stanowiła 54% zdolności europejskich. W
  2016 roku wyniosła już tylko 20%. Część producentów
  europejskich zdecydowało się na konwersję, część
  oficjalnie ogłosiło zamknięcie starszych elek troliz do
  końca 2017 roku.
  PCC Rokita dokonała pełnej konwersji na technologię
  elektrolizy membranowej już w 2015 roku. W obecnej
  chwili spółka realizuje plan dalszej rozbudowy
  instalacji elektrolizy.
  Decyzję o zamknięciu podjął między innymi czeski
  produc ent, Spolana z Neratovic, którego zdolności
  produkcyjne szacowane są na poziomie 135 tys. ton
  rocznie . P roducent zdecydował się na uruchomienie
  alternatywnej produkcji polichlorku winylu (PVC) bez
  użycia chloru. Jest to bardzo istotna informacja dla PCC
  Ro kita, gdyż rynek czeski jest głównym rynkiem
  eksportowym dla chloru w małych opakowaniach,
  jak i ługu sodowego.
  Inny producent w regionie Europy
  Środkowowscho dniej, słowacki Fortischem podją ł
  decyzję o konwersji. Pomimo decyzji o zmianie
  technologii na me mbranową, nie powiodło się
  uruchomienie nowej instalacji do końca 2017 roku.
  Produkcja na elektrolizie wg starszej metody została
  wyłą czona, a z dostępnych informacji rynkowych
  wynika, że Fortischem pla nuje rozruch nowej instalacji
  najwcześniej w I kwartale 2018 roku. Jednak obecnie
  Spółka nie posiada informacji o uruchomieniu
  instalacji.
  Producent węgierski Borsodchem częściowo dokonał
  konwe rsji elektrolizy w ubiegłych latach, a na część
  produkcji otrzymał derogację na konty nowanie
  produkcji do poło wy roku 2018.
  Już w 2016 roku PCC Rokita nawiązała regularną
  współpracę z dużymi odbiorcami czeskimi, dla których
  najważniejszym elementem współpracy jest jakość
  produktu oraz bezpieczeństwo i regularność dostaw.
  Ograniczenie produkcji chloru i ługu przez
  najbliższych konkurentów w 2018 roku, pozwoli PCC
  Rokita na dalszą intensyfikację sprzedaży na rynku
  czeskim. Jest on dla Spółki bardzo atrakcyjny ze
  względu na położenie geograficzne i niewielką
  odległość do potencjalnych odbiorców.
  Ze względu na koszty l ogistyczne , w obszarze ługu
  sodowego , PCC Rokita SA koncentruje się głównie na
  rynku polskim. Około 20% swojej produkcji sprzedaje
  na rynek niemiecki i czeski. Sprzedaż tego produktu na
  bardziej odległe rynki jest nieopłacalna z powodu
  wysokich kosztów tra nsportu.
  W zakresie rynku sody kaustycznej, p rodukt
  oferowany jest w przeważającej większości na rynkach
  zamorskich, głównie na rynku afrykańskim
  i południowoamerykańskim , a w następnej kolejności
  także na rynku europejskim i polskim. Na rynkach
  zamorskich sody kaustycznej, głównymi
  konkurentami PCC Rokita są producenci z Chin. Chiny
  to największy świato wy producent sody kaustycznej
  i tym samym największy jej eksporter. W 2015 roku
  rząd chiński rozpoczął walkę z zanieczyszczeniami
  środowiska. Ostrzejsze sta nowisko powodowało
  ograniczenia w produkcji widoczne już w II półroczu
  2016 roku. Z racji, że Chiny to największy eksporter
  światowy, zmniejszony dostęp produktu spowodował
  w 2017 roku wzrost cen sody kaustycznej na rynkach
  światowych.
  Rynek produktów fos foro - i naftalenopochodnych
  Perspektywy rozwoju w zakresie działalności
  prowadzonej w segmencie Inn a działalnoś ć chemiczn a,
  jaką stanowi produkcja i sprzedaż specjalistycznych
  dodatków do tworzyw sztucznych i farb, są obiecujące.
  Globalne megatrendy, taki e jak wzrost liczby ludności
  i postęp cywilizacyjny, powodują obserwowany od
  wielu lat stały przyrost zapotrzebowania na wyroby
  z tworzyw sztucznych. Dotyczy to m.in. przemysłu
  budowlanego, gdzie tradycyjne materiały coraz
  częściej zastępowane są tworzywam i, zapewniającymi
  trwałość i wytrzymałość elementów konstrukcyjnych
  i instalacyjnych, branży motoryzacyjnej, w której
  nowoczesne materiały polimerowe pozwalają
  zredukować ciężar pojazdów, czy też sektora
  spożywczego, w którym funkcjonalność opakowań do
  żyw ności i napojów odgrywa coraz ważniejszą rolę.
  PCC Rokita bacznie obserwuje trendy rynkowe oraz
  uwarunkowania środowiskowe i legislacyjne,
  kształtujące kierunki rozwoju branży
  specjalistycznych dodatków do tworzyw sztucznych.
  Prace badawczo -rozwojowe skonc entrowane są na
  najciekawszych i perspektywicznych obszarach.
  W przypadku uniepalniaczy głównym trendem jest
  ograniczenie stosowania dotąd bardzo popularnych
  związków halogenowych (zawierających atomy bromu
  lub chloru) i zastępowanie ich dodatkami przyjazn ymi  Grupa Kapitałowa PCC Rokita
  Sprawozdanie Zarządu z działalności GK PCC Rokita i PCC Rokita SA za rok 2017
  20
  środowisk u naturalne mu . Związki na bazie fosforu
  stanowią często doskonałą alternatywę i właśnie ta
  grupa bezhalogenowych uniepalniaczy zyskuje na
  świecie coraz większe uznanie, a PCC Rokita od lat
  umacnia swoją pozycję i renomę na tym rynku.
  Najpopula rniejszymi dodatkami do tworzyw
  sztucznych oraz farb są plastyfikatory. W tej grupie
  najistotniejszą tendencją jest stopniowe wycofywanie
  z użycia plastyfikatorów ftalowych na rzecz
  plastyfikatorów nieftalowych, często oferujących
  dodatkowe korzyści aplika cyjne lub polepszające inne
  parametry użytkowe. Wśród nich ważną grupę
  stanowią związki fosforowe, coraz chętniej stosowane
  ze względu na ich specyficzne właściwości. Od lat PCC
  Rokita z powodzeniem rozwija tę grupę dodatków,
  a grono użytkowników tych wyro bów rozszerza się
  ciągle o nowe, ciekawe i przyszłościowe aplikacje.
  Podobne trendy można zaobserwować w grupie
  stabilizatorów i antyoksydantów, stosowanych w celu
  ochrony wyrobów z tw orzyw i farb przed degradacją
  w procesie przetwórstwa i podczas użytkowania.
  Coraz bardziej rygorystyczne przepisy środowiskowe
  zmuszają producentów do poszukiwania coraz to
  bezpieczniejszych rozwiązań. Powszechnie do
  niedawna stosowane stabilizatory na bazie związków
  ołowiu, ustępują teraz miejsca bardziej nowoczesnym
  produktom, opartym o związki fosforu – efektywne
  i bezpieczne. Portfolio PCC Rokita w zakresie tego typu
  fosforowych stabilizatorów stale rośnie, a kolejne,
  nowo opracow ywane produkty, spełniają coraz
  ostrzejsze normy i wymagania klientów.
  Można stwierdzi ć, że w obszarze specjalistycznych
  dodatków do tworzyw PCC Rokita dokonała
  w ostatnich latach dużego postępu, wdrażając szereg
  nowoczesnych produktów o profilu aplikacyjnym
  i środowiskowym zgodnym z najnowszymi trendami.
  Jednocześnie dzięki rosnącym kompet encjom
  technicznym zdobywamy coraz większą renomę
  i zaufanie partnerów biznesowych. W połączeniu
  z korzystną sytuacją w branży pozwala to wierzyć, że
  perspektywy dla tej działalności są zdecydowanie
  dobre.
  Inwestycje
  Grupa na podstawie wstępnych analiz
  uwz ględniających w najbliższych latac h inwestycje
  w zdolności produkcyjne w segmencie
  Chloropochodne oraz segmencie Poliuretany, a także
  inne inwestycje będące aktualnie w fazie analiz
  zakłada , że istotnie prawdopodobne są wydatki
  inwestycyjne na poziomie rów nym bądź wyższym od
  średniego pozi omu z ostatnich lat.
  Segment Poliuretany Ⓟ
  W roku 2017 Grupa odda ła w pełni lub częściowo do
  użytku trzy nowe inwestycje: instalację do produkcji
  polioli poliestrowych ( ok. 13 tys. ton/rok), instalację
  do produkcji systemów poliuretanowych (ok. 15 tys.
  ton/rok), ciąg polioli polieterowych do produkcji
  półproduktów ( aktualnie co najmniej 5 tys. ton/rok
  w przeliczeniu na finalny produkt , z docelową
  możliwością zwiększenia wydajności ).
  Produkcja polioli poliestrowych st anowi nowy
  rozdział w portfolio produktowym Grupy. Instalacja do
  produkcji s ystem ów poliuretanow ych umożliwia
  wzbogac enie portfolio o wielkotonażowe systemy
  poliuretanowe, natomiast inwestycja w ciąg
  produkcyjny półproduktów do polieterów jest
  rozszerzeniem bieżących działalności i mocy
  produkcyjnych.
  Wciąż niezatwierdzone, lecz głęboko rozważane są
  dalsze inwestycje w rozbu dowę mocy produkcyjnych
  polioli polieterowych (kolejny, VI ciąg) oraz dalsze
  zwiększanie zdolności produkcyjnych polioli
  poliestrowych .
  Grupa zamierza zw iększać zdolności produkcyjne
  i portfel produktów w kolejnych latach, jakkolwiek
  szczegółowe plany będą rozważane indywidualnie. Bez
  wątpienia historia ostatnich lat wskazuje, że Grupa jest
  w stanie identyfikować możliwości biznesowe i jest
  skłonna dokonywać odpowiednich do nich inwestycji.
  Segment Chloropochodne Ⓒ
  Przeprowadzona w 2015 roku konwersja technologii
  produkcji chloru na membranową przyniosła
  spodziewane korzyści ekonomiczne i ekologiczne.
  Dzięki zastosowanej, najnowszej technologii poza
  ograniczeniem energochłonności również w roku
  2017 zdecydowanie poprawił się stopień
  wykorzystania instal acji. Proces poprawy następuje
  stopniowo i wciąż trwa, począwszy od roku 2016.
  Polega głównie na znaczącym ograniczeniu wszelkiego
  rodzaju przest ojów, zarówno planowanych jak
  i wynikających z awarii.
  Inwestycje w segmencie ukierunkowane są na dalsze
  zwięks zanie m ocy produkcyjnych elektrolizy
  w przeliczeniu na ług sodowy do poziomu ponad 230
  tys. ton/rok (tj. 209 tys. ton chloru/rok) wobec
  obecnych około 168 tys. ton/rok (tj. 153 tys. ton
  chloru/rok). Zos tały podpisane kluczowe umowy
  w zakresie dostaw niezbę dnych technologii i urządzeń.
  Inna działalność chemiczna Ⓕ
  W ramach Programu Operacyjnego Inteligentny
  Rozwój realizowany jest projekt stworzenia linii
  pilotażowej , która p ozwoli na wprowadzenie na rynek
  nowych typów wyrobów, jak i dalszy rozwój
  w kierunku wysoce specjalistycznych produktów
  chemicznych. Instalacja pilotażowa będzie służyła do
  potwierdzenia technologii produkcji szerokiej gamy
  wyrobów fosforopochodnych, stosowanych głównie
  do produkcji dodatków do tworzyw sztucznych, pianek
  poliureta nowych, lubrykantów oraz trudnopalnych
  płynów hydraulicznych. Nowe produkty znajdą  Grupa Kapitałowa PCC Rokita
  Sprawozdanie Zarządu z działalności GK PCC Rokita i PCC Rokita SA za rok 2017
  21
  zastosowanie m.in. w branży budowlanej, meblarskiej
  oraz motoryzacyjnej.
  Inwestycje w Azji
  Grupa PCC Rokita stale poszukuje dalszych możliwości
  rozwoju również poprzez eksp ansję geograficzną.
  Jednym z najbardziej perspektywicznych kierunków
  rozwoju jest Azja.
  Dlaczego Azja?
  Rynek azjatycki, w szczególności chemiczny, rozwija
  się bardzo dynamicznie w porównaniu z dojrzałym
  rynkiem europejskim, będącym dotąd głównym
  obszarem zbytu produktów Grupy. Rejon Azji
  zamieszkuje większość populacji naszego globu, tam
  też tkwi duży poten cjał do wzrostu. Wraz z rozwojem
  gospodarki azjatyckiej następuje bogacenie się
  lokalnego społeczeństwa. Co za tym idzie, zwiększa się
  potencjał konsumpcyjny, co bezpośrednio przełoży się
  również na zapotrzebowanie na dobra zawierające
  produkty Grupy, w sz czególności z segmentu
  Poliuretany. Przewagę konkurencyjną nad lokalnymi
  producentami Spółka zamierza osiągnąć poprzez
  wdrożenie swoich doświadczeń, nabytych na
  niezwykle konkurencyjnym rynku europejskim.
  Odnosi się to między innymi do technologii, technik
  sprzedaży, wsparcia technicznego klienta, organizacji
  pracy, jak i praktyk zakupowych kluczowych
  surowców.
  Wykres 4 Konsumpcja poliuretanów w Azji
  Tajlandia
  Efektem poszukiwań możliwości dalszego rozwoju
  było rozpoczęcie w Tajlandii działalności na początku
  2015 roku przez spółkę handlową IRPC PCC utworzoną
  z IRPC Polyol. Dzięki temu PCC Rokita od 3 lat
  sukcesywnie poznaje rynek azjatycki. Następnym
  logicznym krokiem azjatyckiego rozwoju Grupy było
  nabyci e w 2017 roku 25% udziałów spółki
  produkcyjnej IRPC Polyol , która następnie przejęła
  działalność w/w spółki handlowej. Sprzedającym była
  IRPC Public , cena sprzedaży wyniosła 82,5 mln THB , co
  stanowiło równowartość ok. 9,7 mln zł.
  W lutym 2018 r. po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej,
  Spółka zawarła z IRPC Public umowę sprzedaży
  udziałów, na mocy której, po spełnieniu określonych
  warunków, nabędzie kolej ne 750 tys. udziałów spółki
  IRPC Polyol, za kwotę około 57,7 mln THB , co stanowi
  równowartość około 6,22 mln zł, przy czym ostateczna
  cena zostanie ustalona na podstawie ostatniego
  sprawozdania finansowego spółki IRPC Polyol,
  zbadanego przez niezależnego a udytora (odpowiednik
  polskiego biegłego rewidenta) i zatwierdzonego przez
  odpowiedni organ IRPC Polyol.
  Po nabyciu kolejnych udziałów, PCC Rokita będzie
  posiadała 1,5 mln udziałów spółki IRPC Polyol, co
  będzie stanowić 50% liczby udziałów spółki IRPC
  Polyol.
  IRPC Polyol Co. Ltd, to firma chemiczna o rocznym
  potencjale produkcji sięgającym dolnych rejonów
  kilkudziesięciu tysięcy ton różnych produktów do
  branży poliuretanowej. Spółka ta wytwarza poliole
  polieterowe, poliole poliestrowe oraz systemy
  poliu retanowe dostarczane głównie do szeroko pojętej
  branży budowlanej, a także chłodniczej, obuwniczej ,
  meblarskiej i innych. Większość sprzedaży IRPC Polyol
  stanowi eksport. Wiodącymi kierunkami sprzedaży
  zagranicznej są pozostałe kraje Azji
  Południowo - Wscho dniej i Indii. IRPC Polyol posiada
  także klientów w Afryce oraz na Bliskim Wschodzie.
  Tajlandia jest krajem należącym do największej na
  świecie strefy wolnocłowej, obejmującej m.in. Chiny,  Grupa Kapitałowa PCC Rokita
  Sprawozdanie Zarządu z działalności GK PCC Rokita i PCC Rokita SA za rok 2017
  22
  Indonezję, Malezję, Singapur i Wietnam. Dodatkowo,
  na mocy odrębny ch porozumień, Tajlandia uzyskała
  prawo do wolnego handlu z Koreą Płd., Australią,
  Indiami, Japonią, Nową Zelandią, Peru i Chile. Tym
  samym bezcłowym rynkiem dla Tajlandii stał się teren
  zamieszkiwany przez ponad połowę światowej
  populacji.
  Inwestycja w Ta jlandii jest podyktowana chęcią
  zwiększenia przez Grupę zdolności produkcyjnych
  polioli i systemów poliuretanowych oraz ekspansji na
  nowe, perspektywiczne rynki.
  Malezja
  Kolejnym działaniem związanym z zainteresowaniem
  Grupy rynkiem azjatyckim było nawią zanie w lutym
  2017 r. współpracy pomiędzy Elpis Sp. z o.o., spółką
  zależną od PCC Rokita SA i PCC EXOL S.A. (w równych
  udziałach po 50%), a PETRONAS Chemicals Group
  Berhad z siedzibą w Malezji. Kooperacja dotyczy
  projektu związanego z rozpoczęciem przygoto wań do
  realizacji potencjalnej inwestycji produkcji
  oksyalkilatów w Malezji, jak i z realizacją inwestycji
  i prowadzeniem działalności w oparciu o inwestycję.
  W ramach projektu , Elpis w dniu 8 marca 2018 r. nabył
  100% udziałów spółki PCC Oxyalkylates Malaysia Sdn.
  Bhd. z siedzibą w Malezji, co jest tożsame
  z utworzeniem spółki celowej, dedykowanej do
  realizacji projektu.
  PETRONAS Chemicals Group Berhad ma prawo nabyć
  łącznie do 50% udzi ałów spółki celowej w terminie
  dwóch lat od rozpoczęcia produkcji i dostaw
  oksyalkilatów.
  Nabycie udziałów w PCC Oxyalkylates Malaysia nie
  stanowi o podjęciu decyzji przez Elpis o realizacji
  Projektu.
  Powodzenie projektu jest uzależnione od spełnienia
  wielu warunków, między innymi takich jak zgody na
  realizację projektu od stosownych instytucji (w tym
  urzędów antymonopolowych) bądź organów spółek
  (w tym Rad Nadzorczych), uzasadnieni a
  ekonomiczne go dla prowadzenia projektu czy
  pozyskani a finansowania na realizację projektu.
  Grupa Kapitałowa PCC Rokita
  Sprawozdanie Zarządu z działalności GK PCC Rokita i PCC Rokita SA za rok 2017
  23
  3. SEGMENT POLIURETANY Ⓟ
  3.1. Opis segmentu Ⓟ
  Produkty wytwarzane w ramach segmentu Poliuretany
  to przede wszystkim poliole, stanowiące surowiec do
  produkcji takich wyrobów jak pianki elastyczne, pianki
  sztywne, kleje czy elastomery. Ponadto Grupa wytwarza
  systemy poliuretanowe i prepolimery, które zn ajdują
  zastosowanie w wielu dziedzinach techniki i gospodarki,
  m.in. w przemyśle meblarskim, samochodowym,
  budownictwie, przemyśle chłodniczym oraz do izolacji
  przemysłowych.
  Segment Poliuretany tworzą obecnie: Kompleks Polioli
  będą cy częścią PCC Rokita oraz spółki PCC Prodex , PCC
  PU oraz IRPC Polyol Co. Ltd (od 2017 r.) .
  W roku 2016 w skład segmentu wchodził PCC Prodex
  GmbH , którego udziały z dniem 1 stycznia 2017 r oku
  zostały odsprzedane do PCC SE .
  Kompleks Polioli zajmuje się wytwarzaniem polioli
  polieterowych , stanowiących podstawowe surowce do
  produkcji poliuret anów, które mają zastosowanie
  w głównej mierze do produkcji pianek
  wykorzystywanych w takich branżach, jak meblarstwo
  (np. pianki do materaców, mebli i po duszek),
  budownictwo (np . pianka izolacyjna, płyty izolacyjne)
  oraz samochodowa (np. produkcja foteli, desek
  rozdzielczych i podsufitek).
  PCC PU jest spółką, której działalność ma za zadanie
  wzmocnić pozycję rynkową Grupy PCC Rokita
  w segmencie poliuretan owym. Spółka została założona
  w celu przeprowadzenia inwestycji w instalacje
  produkcyjne oraz wytwarzania polioli poliestrowych,
  systemów poliuretanowych i prepolimerów.
  W przyszłości, w zależności od decyzji strategicznych,
  spółka może równ ież rozwinąć za kres produkcji
  o poliole polieterowe.
  Instalacja do produkcji prepolimerów została
  uruchomiona w czerwcu 2016 roku. W drugiej połowie
  2017 r oku uruchomiono instalację do wytwarzania
  wielkotonażowych systemów poliuretanowych.
  Również w 2017 roku Spółka zainicjowała produkcję
  polioli poliestrowych.
  Przedmiotem działalności PCC Prodex jest produkcja
  jedno - i dwukomponentowych systemów
  poliuretanowych, przeznaczonych głównie do
  otrzymywania sz tywnych i półsztywnych pianek,
  wykorzystywanych głównie jako izo lacje natryskowe
  w budownictwie lub izolacje znajdujące zastosowanie
  jako surowie c w różnych gałęziach przemysłu, oraz
  klejów.
  Kluczowe produkty PCC Prodex to marka Ekoprodur
  i Crossin , s ystem y natryskowej izolacji termicznej .
  Crossin Spray Insulation dedykowany jest do bardziej
  wymagających klientów, ceniących wysoką jakość usługi
  i sprzedawany wyłącznie przez autoryzowanych
  wykonawców.
  IRPC Polyol Co. Ltd jest producentem polioli
  polieterowych, poliestrowych , prepolimerów
  i systemów poliuretanowych w Tajlandii oraz spółką
  odpowiedzialną za rozwój sprzedaży tych produktów na
  terenie Azji Południowo -Wschodniej, Chin i Indii .  Grupa Kapitałowa PCC Rokita
  Sprawozdanie Zarządu z działalności GK PCC Rokita i PCC Rokita SA za rok 2017
  24
  3.2. Podsumowanie działalności za 2017 rok
  Rok 2017 należy określić jako udany we ws zystkich
  kierunkach działalności segmentu Poliuretany .
  Segment ten rozwijał się zarówno poprzez organiczny
  wzrost swoich wiodących biznesów (poprzez m.in.
  zwiększanie wolumenu sprzedaży, rozwój portfela
  i poprawę technologii), jak i realizowanie projektów
  inwestycyjnych.
  W zakresie polioli polieterowyc h, wiodącej grupy
  produktowej segmentu Poliuretany, sytuacja rynkowa
  w minionym roku był a zróżnicowana w poszczególnych
  częściach roku, co też przełożyło się na sytuacj ę
  w Grupie.
  Początek roku charakteryzował się stabilnością
  sprzedaży pod względem wolumenów, ale też
  postępującym spadkiem marż z uwagi na comiesięczne
  wzrosty cen surowców bazowych, które nie były
  możliwe do przełożenia na ceny wyrobów gotowych.
  W II kwartale sytuacja w poliolach polieterowych
  poprawiła się w głównej mierze dzięki problemom
  produkcyjnym bezpośrednich konkurentów. Sytuacja ta
  wpłynęła na poprawę rentowności Grupy w segmencie
  Poliuretany, krótkoterminowo spowodowaną niższą
  podażą polioli polie terowych na rynku europejskim
  i tym samym zwiększeniem sprzedaży realizowanej
  przez Grupę PCC Rokita. W efekcie tej sytuacji rynkowej
  Spółka mogła dokonać podwyżek cen .
  W III kwarta le Spółka utrzymywała wysoki poziom
  sprzedaży i pomim o korekt cen surowców w górę ,
  w sierpniu i wrześniu zanotowała dobre wyniki na
  działalności. Sprzedaż w grupie polioli polieterowych
  zarówno w ujęciu wartościowym jak i ilościowym, była
  porównywalna do II kwarta łu 2017 roku, jak i do II
  kwartału roku 2016 . W III kwartale 2017 r. rynek
  odnotował zwiększoną aktywność największych
  producentów polioli polieterowych ze względu na
  informację, że największy kompleks chemiczny na
  świecie, Sadara w Arabii Saudyjskiej, uruchomił
  częściowo produkcję instalacji tlenku propylenu i polioli
  oraz rozpoczął produkcję TDI .
  Ostatni kwartał minionego roku był zbliżony wynikami
  do III kwartału. Pewne obawy wynikające z docierania
  do Europy pierwszych transportów polioli z Arabii
  Saudyjskiej nie miały przełożenia na sytuację ryn kową
  Spółki. Przyczyny takiego stanu rzeczy można
  doszukiwać się w fa kcie, iż Spółka nie konkuruje
  w segmencie polioli do standardowych pianek
  elastycznych, które stanowią obecnie główną grupę
  produktów przywożonych z Sadary. Z uwagi na
  korzystną koniunktu rę popytową w Europie nie była
  zauważalna nadpodaż innych polioli na rynkach
  europejskich.
  Analizując sprzedaż we wszystkich czterech kwartałach
  2017 roku warto zauważyć fakt, iż pod względem
  tonażowym najsłabszy kwartał od najsilniejszego różni
  mniej niż 5%. Oznacza to, że biznes jest oparty na
  solidnych fundamentach i nie podlega znacząco
  wahaniom koniunkturalnym. Taki stan biznesu
  motywuje Spółkę do ro zważania dalszych inwestycji,
  w tym rozbudowy mocy produkcyjnych.
  Ponadto w 2017 roku kolejny ciąg polioli polieterowych ,
  do produkcji półproduktów osiągnął pełną gotowość
  produkcyjną. Jego wartość dodana liczona jest w setkach
  ton dodatkowej produkcji miesięcznie. Linia ta
  zachowuje jeszcze potencjał dodatkowej produkcji,
  który uzależn iony jest od port fela sprzedaży
  i ewentualnej budowy kolejnych ciągów.
  W zakresie rozwoju portfolio segmentu Poliuretany ,
  uruchomienie nowej instalacji polioli poliestrowych
  pozwoliło w czerwcu 2017 roku wyprodukować
  pierwsze partie polioli poliestrowych, które są dostępne
  dla klientów. W nadchodzącym czasie Grupa
  intensywnie prac uje nad osiągnięciem oczekiwanej
  wydajności instalacji. W związku z powstaniem nowej
  linii przemysłowej oraz wzbogaceniem portfela
  produktowego, prowadzone są i będą kontynuowane
  działania marketin gowe pod kątem wdrożeń nowej
  grupy produktów.
  Rozpoczęcie wstępnej produkcji polioli poliestrowych
  nie przełożyło się jeszcze na wyniki w roku 2017, ale
  dało Grupie pozytywny sygnał, że jakość produktów
  opartych na samodzielnie opracowanych technologiach
  spełnia najwyższe standardy i stanowi właściwą
  podstawę do dalszego rozwoju.
  Równolegle do wzbogacania portfolio, Spółka
  kontynuowała poprawę struktury sprzedaży
  produktów. W sytuacji, gdy na rynku europejskim
  standardowy poliol do pianek elastycznych (naj bardziej
  masowy, a co za tym idzie , jeden z najmniej marżowych)
  stanowi ponad 40% całej produkcji, w portfelu
  sprzedaży PCC Rokity stanowił znacznie poniżej tej
  wartości.
  W 2017 roku Spółka odnotowała rekordową produkcję
  polioli do aplikacji pianek ultram iękkich (hypersoft)
  oraz „z pamięcią” (visco). Jest to segment, w którym PCC
  Rokita odgrywa kluczow ą rolę na rynku europejskim.
  Tendencja ta jest nadal widoczna, a Grupa kontynuuje  Grupa Kapitałowa PCC Rokita
  Sprawozdanie Zarządu z działalności GK PCC Rokita i PCC Rokita SA za rok 2017
  25
  strategię zwiększania sprzedaży produktów
  specjalistycznych.
  Ponadto w 2017 roku p rodukcja pianek natryskowych,
  wytwarzanych przez PCC Prodex dotąd na instal acji
  w Żółwinie pod Warszawą , została przenie siona do
  Brzegu Dolnego . Daje to możliwość w przyszłych
  okresach wykorzystywani a efektu synergii
  wynikającego ze skupienia całośc i działalności branży
  poliuretanowej w jednym miejscu. Ma to szczególne
  znaczenie dla pełni ejszego wykorzystania zasobów
  w postaci wykwalifikowanych kadr, laboratoriów
  badawczo -rozwojowych i służb technicznych.
  Podsumowując sytuację segmentu Poliuretany w roku
  2017 trzeba mieć na uwadze, że największym
  wyzwaniem dla całej branży producentów polioli
  polieterowych wciąż pozostawało poważne
  ograniczenie dostępności TDI, drugiego po poliolach
  kluczowego surowca do pro dukcji elastycznych pianek
  poliuretanowych. Miało to i ma wciąż bezpośrednie
  przełożenie na ograniczony popyt na poliole, ponieważ
  producenci pianek elastycznych muszą dosyć często
  dokonywać wyborów, co zamierzają produkować, przy
  ograniczonym dostępie do TDI. Sytuacja ta wpływa na
  marżowość polioli, szczególnie typu „commodity”, które
  będąc na rynku w nadmiarze, w naturalny sposób traciły
  na rentowności.
  Dla Spółki nie miało to zasadniczego przełożenia na jej
  wyniki, gdyż portfel sprzedaży nie był i nie jest
  uzależniony od tego typu produktów.
  Ograniczenia dostępności TDI trwają od 2016 roku,
  kiedy to m.in. jeden z największych producentów tego
  surowca, oznajmił na rynku o problemach z uzyskaniem
  pełnych m ocy pr odukcyjnych nowej instalacji.
  W międzyczasie inni producenci również zgłaszali
  problemy z produkcją TDI, co w rezultacie doprowadziło
  do ograniczeń dostępności i drastycznych wzrostów cen
  tego surowca. Sytuacja w 2017 roku nie wykazała
  wyraźnej popra wy i ceny TDI zachowały wyraźny trend
  wzrostowy.
  Obecnie nie ma dostępnych jednoznacznych informacji o
  terminie przywrócenia zbilansowanej ilości TDI na
  rynek, głównie w kontekście problemów technicznych
  wspomnianego producenta, który wciąż nie rozwiązał
  kwestii związanych z jakością dostarczanego surowca.
  PCC Rokita zakłada, że problemy z TDI w większym lub
  mniejszym stopniu mogą mieć miejsce również w 2018
  roku .
  Niemniej jednak podsumowując 2017 rok dla wiodącej
  grupy produktowej, poliole polieterowe po raz kolejny
  odnotowały znakomitą sprzedaż pod względem
  tona żowym, co skłania Grupę do przys pieszenia prac
  nad ewentualną rozbudową mocy produkcyjnych.
  W zakresie systemów poliuretanowych nastąpił
  wyraźny wzrost sprzedaży , szczególnie w segmencie
  izolacji n atryskowych , pomimo ograniczeń dostępności
  MDI, zasadniczego surowca do produkcji pianek
  natryskowych. Wydatnie przyczyniło się do tego
  m.in. uruchomienie nowych mocy produkcyjnych
  w Brzegu Dolnym , dywersyfikacja dostawców MDI oraz
  rozwój nowych rynków sprzedaży.
  Podsumowanie sytuacji finansowej
  Segment Poliuretany zanotował w 2017 roku rekordowe
  wyniki finansowe, zysk EBITDA segmentu osiągnął
  poziom 69,1 mln zł i wzrost o ponad 22% w stosunku do
  roku 2016.
  Istotne czynniki wpływające na wynik segmentu :
   stabilny wolumen sprzedażowy,
   przełożenie wzrostu cen bazowych surowców na
  ceny wyrobów gotowych,
   optymalizacja portfela poprzez ograniczenie
  sprzedaży produktów masowych
  (niskomarżowych) i jednoczesny wzrost sprzedaży
  produktów specjalistycznych,
   wciąż ograniczona podaż TDI (podstawowego
  surowca do produkcji pian elastycznych),
   wzrost sprzedaży eksportowej, głównie do Turcji,
  Włoch, Litwy oraz Danii.
  Tabela 3 Wybrane dane finansowe segmentu Poliuretany Ⓟ
  [w tys. zł] 2017 2016 Zmiana
  Przychody ze sprzedaży do innych segmentów 23 964 17 015 40,8%
  Przychody ze sprzedaży od klientów zewnętrznych 638 711 562 038 13,6%
  Łączne przychody ze sprzedaży 662 675 579 053 14,4%
  EBITDA 69 123 56 503 22,3%
  Marża EBITDA 10,4% 9,8% 0,7 p.p.
  Zysk/strata brutto 57 577 48 963 17,6%  Grupa Kapitałowa PCC Rokita
  Sprawozdanie Zarządu z działalności GK PCC Rokita i PCC Rokita SA za rok 2017
  26
  Przychody segmentu Poliuretany stanowiły ok. 50%
  przychodów Grupy. W 2017 roku segment poliuretany
  odnotował wzrost ilości sprzedanych produktów.
  Ponadto dzięki wyższym cenom produktów w 2017 roku
  w stosunku do roku ubiegłego segment odnotował
  14 -procento wy wzrost przychodów. Wyższe ceny polioli
  są ściśle skorelowane ze wzrostami cen bazowych
  surowców. EBITDA segmentu w 2017 roku osiągnęła
  rekordowy poziom 69,1 mln zł, co stanowiło wzrost o
  ponad 22% w stosunku do roku poprzedniego. Jest to
  przede wszystki m wynik ewolucyjnego rozwoju portfela
  sprzedaży poprzez zwiększanie udziałów sprzedaży
  produktów specjalistycznych o wyższych marżach,
  z ok. 64% w 2016 roku do ok. 68% w roku 2017.
  Wykres 5 Sprzedaż zewnętrzna ilościowo segmentu Poliuretany [w tys. ton]
  W przychodach segmentu Poliuretany eksport w roku
  2017 stanowił ponad 58% i wzrósł wobec roku 2016
  o 2 punkty procentowe. Główni odbiorcy zlokalizowani
  są w Niemczech i we Włoszech.
  Wykres 6 Sprzedaż zewnętrzna segmentu Poliuretany w 2017
  roku w ujęciu geograficznym
  3.3. Rynek
  Około 90% obecnej sprzedaży Grupy PCC Rokita dotyczy
  rynku europejskiego, który jest rynkiem docelowym dla
  polioli wykorzystywanych do produkcji poliuretanów
  (Europa Zachodnia, Europa Wschodnia i Turcja).
  W przyszłości również będzie to region strategiczny,
  jednak równolegle Grupa spodziewa się rozwoju
  sprzedaży w Azji poprzez spółk ę IRPC Polyol.
  Według raportu firmy IAL Consultants z lipca 2016 roku,
  produkcja wyrobów poliuretanowych w obszarze EMEA
  wzrośnie z 6,1 mln ton w 2015 roku o 3,6% rocznie do
  wartości 7,3 mln ton wyrobów poliuretanowych w 2020
  roku. W obszarze EMEA Europa Zachodnia odpowiadała
  w 2015 roku za 57% p rodukcji i według przewidywań
  w 2020 roku Europa Zachodnia nadal będzie
  największym producentem wyrobów poliuretanowych.
  Największe przyrosty, tj. od 5% do 7% rocznie,
  spodziewane są w segmencie poliure tanów stosowanych
  do izolacji, szczególnie w budownictwie, do którego
  Grupa również dostarcza swoje produkty. Rynek polioli
  poliet erowych opisany został bliżej w części
  2.3. niniejszego sprawozdania.
  85,6 83,7
  2017 2016
  10%
  42% 38%
  6% 4% Niemcy
  Polska
  Pozostałe krajeUnii Europejskiej
  Azja
  Pozostałe  Grupa Kapitałowa PCC Rokita
  Sprawozdanie Zarządu z działalności GK PCC Rokita i PCC Rokita SA za rok 2017
  27
  3.4. Grupy produktowe
  Kluczowymi produktami segmentu Poliuretany są poliole (94 ,5%). Ponadto w ramach segmentu Grupa wytwarza systemy
  poliuretanowe oraz prepolimery.
  Wykres 7 Udział przychodów ze sprzedaży grup produktów w segmencie Poliuretany w 201 7 roku
  Grupa produktowa Poliole
  Poliole to kluczowe surowce do produkcji materiałów poliuretanowych. Stosuje się je w takich branżach jak meblarska,
  budowlana, samochodowa, chłod nicza, izolacyjna czy obuwnicza.
  Wykres 8 Udział w rynku poszczególnych typów poliol
  Poliole polieterowe produkowane są pod nazwą
  handlową Rokopole i stosowane są do wytwarzania
  poliuretanów, które stanowią obecnie jedną
  z najszybciej rozwijających się dziedzin technologii
  polimerów z uwagi na swoje unikatowe właściwości
  oraz łatwość i różnorodność metod prze twórczych.
  Rokopole wykorzystywane są głównie do produkcji
  elastycznych i sztywnych pianek przede wszystkim dla
  przemysłu meblarskiego, w tym do produkcji materacy
  oraz dla przemysłu motoryzacyjnego i budowlanego.
  PCC Rokita jest jedynym producentem tego rodzaju
  polioli o tych zastosowaniach w Polsce i aktualnie
  największym w Europie Środkowo -Wschodniej.
  Produkty Spółki w tym segmencie można podzielić na:
   poliole do produkcji elastycznej pianki blokowej,
  które mają zastoso wanie m. in. do produkcji mebli,
  materacy, poduszek, opakowań ochronnych do
  przewozu materiałów delikatnych, izolacji
  akustycznych,
   poliole do produkcji elastyc znej pianki formowanej,
  mające zastosowanie m. in. do produkcji siedzeń
  samochodowych, mebli, poduszek,
  94,5%
  5,3%
  0,2%
  Poliole
  Systemy
  76%
  19%
  5%
  Poliolepolieterowe
  PoliolePoliestrowe
  Inne  Grupa Kapitałowa PCC Rokita
  Sprawozdanie Zarządu z działalności GK PCC Rokita i PCC Rokita SA za rok 2017
  28
   poliole do produkcji szt ywnej pianki
  poliuretano wej, które wykorzystywane są m. in. do
  izolacji przemysłowych, takich jak: płyty
  warstwowe i natryski, do izolacji rur, izolacji
  urządzeń chłodniczych, do produkcji
  jednokomponentowych pianek uszczelniających,
   poliole do aplikacji t ypu CASE ( powłoki, kleje,
  uszczelniacze i elastomery) , które obecne są m.in.
  w przemyśle wydobywczym, budownictwie,
  przemyśle samochodowym, lotniczym, meblarskim,
  odzieżowym, drukarskim, spożywczym,
  medycznym, stosowane są także przy produkcji
  artykułów bi urowych, sportowych i w elektronice,
   poliole do produkcji lubrykantów, do których należą
  m.in. środki smarne do specjalistycznych
  kompresorów, ciecze do obróbki metali, ciecze
  hydrauliczne oraz oleje przekładniowe.
  Surowce
  Strategicznymi surowcami do produkcji polioli
  polieterowych są tlenek propylenu oraz tlenek etylenu,
  które stanowią 90% udziału wszystkich surowców. Ceny
  tlenku propylenu oraz tlenku etylenu są uzależnione o d
  cen kontraktowych propylenu i etylenu, dlatego
  notowania ICIS są głównym el ementem formuł
  cenowych. Taka formuła kalkulowania ceny zapewnia
  utrzymanie poziomu cen surowca zgodnie z rynkowym
  trendem. Propylen i etylen pochodzą z przetwórstwa
  ropy naftowej.
  Tlenek propylenu w ponad 70% zapewnia produkcja
  własna z Kompleksu Chloru. Pozostała część dostarczana
  jest przez dostawców zewnętrznych. Głównym dostawcą
  zewnętrznym jest firma Lyondell . Wartość umowy
  z Lyondell szacowana jest na 270 mln zł i przekracza
  10% rocznych przychodów ze sprzedaży ogółem.
  Obecnie udział Lyondell w zaopa trzeniu Spółki w tlenek
  propylenu stanowi ok. 20%. Szacunkowa łączna wartość
  tej umowy skalkulowana jest zgodnie z przyjętą przez
  Spółkę praktyką w zakresie szacowania umów
  wieloletnich, tj. w okresie najbliższych pięciu lat.
  Tlenek etylenu w zdecydowanej większości dostarczany
  jest przez spółkę z Grupy PCC, PCC EXOL S.A., z którą PCC
  Rokita ma podpisaną wieloletnią umowę. Spółki PCC
  EXOL S.A. i PCC Rokita prowadzą de facto wspólne
  zakupy tego surowca, przy czym formalnie nabywcą od
  głównego do stawcy, PKN Orlen, jest PCC EXOL S.A .
  Wartość szacunkowa umowy wynosi 930 mln zł (umowa
  na wartość przekraczającą 10% rocznych przychodów
  Spółki). Szacunkowa łączna wartość tej umowy
  skalkulowana jest zgodnie z przyjętą przez Spółkę
  praktyką w zakresie sz acowania umów wieloletnich,
  tj. w okresie najbliższych pięciu lat.
  Konkurencja na rynku polioli polieterowych
  Głównymi konkurentami Spółki są globalne korporacje
  chemiczne i petrochemiczne o wyższym stopniu
  zintegrowania surowcowego, skoncentrowane w swej
  polityce sprzedażowej na modelu konkurowania
  ilościowo -kosztowym. Aby uniknąć bezpośredniego
  i długofalowego konkurowania ceną, PCC Rokita
  w swojej strategii postawiła na dynamiczny rozwój
  nowych produktów, pozyskanie kompetencji
  personalnych oraz wdrożeni e produktów do bardziej
  zaawansowanych zastosowań poliuretanowych,
  szczególnie w segmencie pianek elastycznych. Jest to
  konsekwentnie i skutecznie prowadzona polityka PCC
  Rokita od dziesięciu lat. Do kluczowych konkurentów
  należą takie firmy jak Dow Chemic als, BASF, Covestro,
  Shell oraz Repsol.
  Poliole poliestrowe (poliestry, poliestrole) Grupa
  uruchomi ła tę gamę produktów w drugiej połowie
  2017 r. pod nazwą handlową Rokester. Docelowo
  produkty Grupy będą miały podobne zastosowanie
  aplikacyjne co poliole po lieterowe, przy czym udział
  sprzedaży do poszczególnych branż przemysłowych
  będzie różnił się w sposób zasadniczy. PCC Rokita stała
  się jednym z trzech prod ucentów tych polioli w Polsce
  i jednym z kilkunastu w Europie. Zamierza wytwarzać
  szeroką gamę tych produktów, stosowanych przede
  wszystkim do produkcji paneli izolacyjnych, pian
  natryskowych, sztywnych pian blokowych, izolacji
  chłodniczych, klejów , elastomerów , farb oraz powłok.
  Surowce
  Głównymi surowcami do produkcji polioli poliestrowych
  są glikol dietylenowy (DEG), PA (bezwodnik kwasu
  ftalowego), PET (politereftalan etylenu) oraz kwas
  adypinowy.
  Większość z tych surowców Grupa planuje kupować na
  podstawie długoterminowych umów lub umó w
  ramowych, opartych o formuły cenowe.
  Konku rencja na rynku polioli poliest rowych
  Głównymi, przyszłymi konkurentami Spółki są globalne
  korporacje chemiczne, takie jak Stepan, Coim, Covestro
  czy BASF. Poza nimi istnieje jeszcze grupa mniejszych,
  lokalnych producentów o różnym stopniu
  doświadczenia i pozycji rynkowej. Ambicją Grupy jest
  wejście na rynek w krótkim czasie poprzez
  konkurowanie najwyższym poziomem jakości
  produktów i usług, przy wykorzystaniu bogatego
  doświadczenia w branży poliuretanów.
  Grupa Kapitałowa PCC Rokita
  Sprawozdanie Zarządu z działalności GK PCC Rokita i PCC Rokita SA za rok 2017
  29
  Grupa produktowa Systemy
  Systemy poliuretanowe są to dwuskładnikowe
  mieszaniny działające na zasadzie reakcji składnika A
  (mieszanka poliolowa) ze składnikiem B (izocyjanian -
  MDI) w ściśle dobranej proporcji. Składniki są
  dostarczane w oddzielnych opakowaniach i ich
  mieszanie następuj e w trakcie procesu produkcji
  u klienta, gdzie powstaje finalny produkt.
  Systemy poliuretanowe są oferowane klientom wraz ze
  wsparciem technologicznym, świadczonym za
  pośrednictwem podmiotów określanych mianem system
  house. System house to rozwiązanie odpowiadające na
  potrzeby odbi orców w sposób kompleksowy,
  tj. począwszy od opracowania technologii systemu
  według wymogów ich użytkowników, poprzez
  produkcję systemu aż po dostawę do określonej
  lokalizacji w odpowiednim opakowaniu.
  Systemy poliuretanowe mają bardzo szeroki zakres
  zastosowań, do których zaliczamy:
   systemy p rzeznaczone do izolacji natrysko wych
  w postaci pianki o strukturze zamknięto lub
  otwarto komórkowej ; systemy te nadają się
  zarówno do izolacji termicznej dachów, su fitów
  i ścian budynków przemysłowych, użytkowych
  i mieszkalnych, oraz izolacji zbio rników
  przemysłowych i rurociągów,
   systemy do izolacji budowlanych są przeznaczone
  do tych zastosowań, gdzie wymagane są inne cechy
  użytkowe niż w przypadku izolacji natryskow ych ;
  do tego rodzaju produktów można zaliczyć systemy
  do izolacji rur preizolowanych, bloków i płyt
  poliuretanowych, bram oraz paneli,
   systemy przeznaczone do izolacji przemysłowych
  znajdują zastosowanie do izolacji lad chłodniczych,
  lodówek, bojl erów, samochodów dostawczych,
  kontenerów, chłodni przemysłowych, zbiorników,
  etc.,
   systemy do aplikacji typu CASE (powłoki, kleje,
  uszczelniacze i elastomery),
   systemy przeznaczone do produkcji pianek
  elastycznych st osowanych do produkcji siedzeń
  przemy śle meblarskim, kolejowym czy
  samochodowym.
  Surowce
  Kluczowymi surowcami do produkcji systemów
  poliuretanowych są dla składnika A poliole, katalizatory,
  uniepalniacze oraz dodatki. Dla składnika B kluczowym
  surowcem są izocyjaniany.
  Poliole oraz część surowców dla składnika A są
  wytwarzane w ramach Grupy. Pozostałe surowce do
  produkcji składnika A oraz izocyjaniany dla składnika B
  są pozyskiwane od zewnętrznych międzynarodowych
  dostawców.
  Konkurencja na rynku systemów
  Konkurencją są niezależne lokalne przedsiębiorstwa
  typu system house jak i należące do międzynarodowych
  korporacji.
  Grupa produktowa Prepolimery
  Prepolimery są półproduktami do wytwarzania wielu
  wyrobów poliuretanowych. Otrzymuje się je w wyniku
  reakcji izoc yjanianów z różnymi poliolami i mogą one
  być wykorzystane jako samodzielny surowiec przez
  odbiorcę finalnego lub też stanowią część B systemów
  poliuretanowych.
  Prepolimery mają bardzo szeroki zakres zastosowań, do
  których zaliczamy:
   kleje przeznaczone do budownictw a, stosowane do
  łączenia płyt pilśniowych, płyt styropianowych, płyt
  poliuretanowych oraz wełny mineralnej, z blachą,
  drewnem oraz płytami gipsowo -kartonowymi oraz
  papą,
   spoiw o do wykonania warstwy nośnej i uży tkowej
  nawierzchni sportowych i rekreacyjnych,
   produkcje formowanych elementów gumowych
  stosowane jako nawierzchnie rekreacyjne na
  placach zabaw, maty fitnessowe i ćwiczeniowe,
  podłogi gimnastyczne, maty wibroizolacyjne,
   produkcje podkładów pod panele,
   produkcje pian elastycznych,
   wykonywanie natrysko wych izolacji
  polimocznikowych .
  Produkty z tego segmentu są sprzedawane głównie na
  terytorium Polski oraz południowej, zachodniej
  i północnej Europy.
  Odbiorcami są przedsiębiorstwa z branży budowlanej,
  przemysłu chłodniczego, meblarskiej, transportowej
  zarówno o międzynarodowym jak i lokalnym zasięgu.
  Surowce
  Do produkcji prepolimerów kluczowym i surowc ami są
  izocyjaniany oraz poliol e.
  Poliole są wytwarzane w ramach Grupy, a izocyjaniany
  są pozyskiwane od zewnętrznych międzynarodowych
  dostawców.
  Konkurencja
  Konkurencja to niezależne lokalne przedsiębiorstwa
  typu system house jak i należące do międzynarodowych
  korporacji.  Grupa Kapitałowa PCC Rokita
  Sprawozdanie Zarządu z działalności GK PCC Rokita i PCC Rokita SA za rok 2017
  30
  3.5. Innowacje
  W roku 2017 Grupa konsekwentnie pracowała nad
  rozwojem swojego portfel a produktów, któr y ma
  generować wyższe marże niż produkty masowe.
  W dalszym ciągu d użą uwagę poświęcono lubrykantom,
  które stanowią nowy obszar działalności Spółki. Jest to
  rynek produktów doskonale wpisujących się w strategię
  rozwoju produktów specjalistycznych przez Grupę .
  Po intensywnym roku badań i rozwoju Spółka
  dopracowała się już szerokiej palety wyrobów, które
  będą stopniowo wprowadzane na rynek. Są to
  syntetyczne oleje bazowe o najwyższych parametrach
  jakoś ciowych oferowanych na rynku. W produkcji
  pojawiły się również wodorozpuszczalne oleje bazowe,
  znajdujące szerokie zastosowanie jako syntetyczne oleje
  bazowe i dodatki w przemyśle środków smarowych
  i płynów obróbczych .
  W 2017 roku zespoły badawczo -rozwojowe Grupy PCC
  Rokita wspólnie z z espołami działu produkcji
  doprowadziły do rozpoczęcia produkcji polioli
  poliestrowych, które stanowią nową grupę produktową
  segmentu Poliuretany . Poliole poliestrowe
  wykorzystywane są do produkcji pianek sztywnych
  znajdujących zastosowanie w systemach natr yskowych
  oraz izolacjach termicznych. Grupa dokonała pierwszych
  pełnocysternowych dostaw . Obecnie spółka PCC PU
  pracuje nad rozsze rzeniem portfela odbiorców,
  jak i powtarzalnością dostaw do tych klientów, którzy
  już odebrali pierwsze partie produkcyjne. Grupa zakłada
  sukcesywny wzrost sprzedaży polioli poliestrowych.
  W prezentowanym okresie trwały także prace nad
  poliolami na bazie olejów roślinnych (NOP) do pian
  elastycznych i sztywnych.
  Na rynek wprowadzono nową grupę produktów do
  pianek v iscoelastycznych, cha rakteryzującą się dłuższą
  odpornością na żółknięcie, obniżoną emisją lotnych
  związków organicznych i efektywnie jszym procesem
  spieniania poprzez ograniczenie efektu przepalenia
  piany wewnątrz bloku. Spółka liczy, że sprzedaż tych
  wyrob ów będzie z roku na rok rosła i pomoże
  w kształtowaniu wizerunku firmy jako innowacyjnej.
  Dodatkowo rozpoczęto dwa projekty dotowane,
  obejmujące nowe poliole do pian stosowanych głównie
  w meblarstwie oraz nowe rodzaje olejów bazowych
  służących do wytwarza nia różnego rodzaju środków
  smarnych.
  3.6. Inwestycje
  W roku 2017 segment Poliuretany w Grupie PCC Rokita
  był intensywnie rozwijany pod kątem nowych
  inwestycji, które dopiero w przyszłości zaczną wnosić
  wartość dodaną do segmentu. Inwestycje związane są
  zarówno ze zwi ększeniem mocy produkcyjnych,
  z wprowadzeniem do portfela nowych prod uktów, jak
  i ekspansją geograficzną.
  Najważniejszym wydarzeniem 2017 roku w segmencie
  Poliuretany było objęcie przez PCC Rokita 2 5% udziałów
  w firmie produkującej poliole polieterowe w Tajlandii
  (IRPC Polyol Co. Ltd). Był to kolejny z kroków milowych
  dla Spółki, planującej ekspansję swojego biznesu na
  szybko rozwijające się rynki azjatyckie. Spółka w lutym
  2018 roku podpisała umowę na zakup kolejnych
  udziałów w IRPC Polyol i po zamknięciu transakcji,
  będz ie posiadała 50% udział tajskiej spółki.
  Pon adto ciąg polioli polieterowych do produkcji
  półproduktów do polioli osiągnął w drugiej połowie
  2017 roku oczekiwane zdolności produkcyjne. Dzięki
  tym półproduktom zakładana jest optymalizacja
  wydajności na głównych reaktorach. Szacuje się, że
  inwestycja ta powinna dać firmie nie mniej niż 5 tys. ton
  dodatkowych mocy produkcyjnych w skali roku.
  Zakończony zost ał także rozruch instalacji do produkcji
  polioli poliestrowych ( moce produkcyjne: 13 tys.
  ton/ro k) oraz wyprodukowane zostały pierwsze partie
  tych polioli i rozpoczęły się pierwsze w miarę regularne
  dostawy do klientów. Obecnie trwa proces dochodzenia
  do o czekiwanej wydajności instalacji oraz praca nad
  rozbudowaniem portfela klientów.
  Ukończono również rozruch mieszalników w ramach
  inwestycji budowy instalacji do produkcji systemów
  poliuretanowych . Aktualnie Spółka realizuje na bieżąco
  zamówienia klientów.
  Zarówno poliole poliestrowe, jak i systemy
  poliuretanowe są produkowane przez spółkę PCC PU,
  podmiot z Grupy PCC Rokita.
  W 2017 roku były prowadzone działania związane
  z projektem budowy instalacji, w ramach którego Grupa
  PCC Rokita zamierza zainwestować w już istniejącą
  infrastrukturę działającego zakładu produkcyjnego
  spółki PCC Synteza (spółka spoza Grupy PCC Rokita).  Grupa Kapitałowa PCC Rokita
  Sprawozdanie Zarządu z działalności GK PCC Rokita i PCC Rokita SA za rok 2017
  31
  Pod koniec roku r ozpoczęto proces adaptacji reaktorów
  przez PCC Synteza w ś cisłej współpracy technicznej
  i biznesowej z PCC Rokita . Uzasadnieniem dla lokalizacji
  inwestycji jest możliwość zwiększenia zdolności
  produkcyjnych tego zakładu przy relatywnie
  niewysokim poziomie nakładów oraz krótkim czasie
  budowy. Dzięki tej inwestycji PCC Rokita zamierza
  produkować w większej skali lubrykan ty (środki
  smarne) oraz specjalistyczne poliole, głównie do branży
  klejowej .
  W ubiegłym roku realizowano także rozbudowę bazy
  magazynowej tlenku etylenu, której zakończenie
  planowane jest na I półrocze 2018 roku. Celem
  inwestycji jest zapewnienie bezpiecz eństwa dostaw
  surowca, z uwagi na zwiększone zapotrzebowanie.
  Jednocześnie Grupa prowadziła in tensywne prace
  projektowe nad potencjalną inwestycją w VI ciąg
  polieterów. Obecnie ma miejsce końcowa faza analiz.
  W przypadku podjęcia pozytywnej decyzji w tym
  zakresie , całkowite nominalne zdolności produkcyjne
  segmentu mogłyby się zwiększyć o ok. 30 tys. ton/rok.
  Dodatkowo został oddan y do użytku budynek
  nowoczesn ego laboratorium aplikacyjne go,
  wspierające go dział badań i rozwoju . Nowy obiekt to
  ponad tysiąc metrów kwadratowych powierzchni,
  wyposażonej w najnowszej generacji urządzenia m.in. do
  testowania pianek poliuretanowych, elasty cznych
  i sztywnych. Zainstalowane w laboratorium urządzenia
  pozwalają na odzwierciedlenie procesów produkcyjnych
  branży poliure tanowej w skali półtechnicznej, służące do
  wykonywania prób aplikacyjnych dla branży
  poliuretanowej , co stanowi dużą wartość dla klientów .
  Dzięki temu można badać aplikacyjnie wpływ
  nowoopracowanych prod uktów (polioli, uniepalniaczy
  i innych dodatków) na k ońcowe właściwości pian
  elastycznych i sztywnych. Klienci , nie dysponujący
  urządzeniami do testowan ia i produkcji małych ilości
  pianek, będą mog li wspólnie z doradcami technicznymi
  Grupy testować poliole pod k ątem zastosowań
  wg własnych potrzeb i oczekiwań. W nowym
  laboratorium badana będzie elastyczność,
  wytrzymałość, a także tak zwane oddy chanie pianek,
  które mają zastos owanie w różnych branżach, między
  innymi meblarskiej, budowlanej i motoryzacyjnej
  (materace, fotele samochodowe, siodełka rowero we,
  krzesła i meble tapicerowane) . W tym laboratorium
  możliwe będzie również opracow ywanie technologii
  i badanie wła ściwośc i pianek sztywnych, używanych
  w budownictwie i przemyśle , głównie jako materiały
  izolacyjne i wyciszające.
  Spółka wciąż szuka optymalizacji oferowanego portfolio
  produktowego, starając się wykorzystywać
  niezaspokojony popyt na niszowych rynkach , a także w
  zakresie własnych oferowanych produktów. Dlatego też
  m.in. aktualnie trwają intensywne prace nad projektem
  inwestycyjnym w instalację pilotową, która docelowo ma
  przyspieszyć prace badawczo -rozwojowe i poprawić
  dostępność produktów eksperymentalnych , robionych
  na szczególne potrzeby klientów.
  W 2017 roku działalność produkcyjna spółki zależnej
  PCC Prodex w ram ach optymalizacji produkcji została
  przeniesiona z Żółwina do Brzegu Dolnego.
  Wszystkie te działania, w połączeniu z dalszymi planami
  rozwojowymi , wskazują na konsekwentną politykę
  rozwoju Grupy i przekonanie do inwestowani a
  w obiecujący segment poliureta nowy.
  W 2017 roku wydatki poniesione na inwestycje
  w segmencie Poliuretany wyniosły 42,2 mln z ł.  Grupa Kapitałowa PCC Rokita
  Sprawozdanie Zarządu z działalności GK PCC Rokita i PCC Rokita SA za rok 2017
  32
  4. SEGMENT CHLOROPOCHODNE Ⓒ
  4.1. Opis segmentu Ⓒ
  Produkty pochodzące z segmentu Chloropochodne
  należą do podstawowych surowców chemicznych, które
  znajdują zastosowanie niemalże we wszystkich
  gałęziach przemysłu. Są stosowane u wiodących
  producentów głównie w branżach tworzyw sztucznych,
  chemicznej, papie rniczej czy spożywczej.
  Segment Chloropochodne jest tożsamy z Kompleksem
  Chloru, którego działalność zorganizowana jes t
  w czterech wytwórniach produkcyjnych:
   ługu sodowego i chloru,
   sody kaustycznej,
   tlenku propylenu,
   chlorobenzenów.
  Produkcja ługu sodowego i chloru odbywa się na
  nowoczesnej, proekologicznej i energooszczędnej
  instalacji elektrolizy membranowej. Chlor jest
  kluczowym surowcem stosowanym w produkcji około
  55 % wszystkich wyrobów branży chemiczn ej.
  W większości jest on zużywany na potrzeby własne
  Kompleksu do produkcji tlenku propylenu, kwasu
  solnego i chlorobenzenu.
  4.2. Podsumowanie działalności w 2017 roku
  W 2017 roku w segmencie Chloropochodne
  odnotowywano regularny wzrost cen alkaliów.
  Działający w ramach struktury organizacyjnej Spółki
  Kompleks Chloru utrzymał stabilną i wysoką produkcję,
  co przy aktualnym poziomie cenowym przełożyło się na
  relatywnie wysokie wyniki 2017 roku.
  Ług sodowy
  Sprze daż ługu sodowego koncentruje się na rynku
  lokalnym i na rynkach sąsiadujących. Korzystne ceny
  sody kaustycznej skutkowały decyzją o maksymalizacji
  jej produkcji i sprzedaży, stąd pomimo istotnego wzrostu
  produkcji ługu sodowego, jego sprzedaż utrzymana
  została na zbliżonym poziomie do roku poprzedniego.
  W IV kwartale 2017 ro ku ceny ługu sodowego wzrosły
  w stosunku do cen z III kwartału 2017 roku. Główny
  wpływ na kształtowanie się cen ługu sodowego miał
  brak stabilnej p rodukcji głównych konkurentów
  w regionie.
  Istotnym faktem jest, że czeski producent Spolana
  Neratovice nie zdecydował się na konwersję
  i w listopadzie 2017 roku zakończył produkcję przy
  wykorzystaniu starszej metody .
  Drugim producentem w regionie, który w 2017 roku
  wytwarzał ług w star szej technologii był słowacki
  producent Fortisc hem , który zdecydował się na zmianę
  technol ogii . Według dostępnych danych rynkowych,
  uruchomienie produkcji planowane było najwcześniej
  na I kwartał 2018 r., jednak obecnie Spółka nie posiada
  informacji o uruchomieniu instalacji.
  Instalacje prod ukujące chlor w oparciu o starszą metodę
  zgodnie z prawem mogły funkcjonować tylko do grudnia
  2017, przy czym poszczególne kraje w indywidualnych
  przypadkach mogą udzielić producentom zgody na
  wydłużenie terminu na dostosowanie technologii do
  nowych wymogów. Taka sytuacja ma miejsce w
  przypadku węgierskiego producenta Borsodchem, który
  częściowo dokonał konwer sji elektrolizy w ubiegłych  Grupa Kapitałowa PCC Rokita
  Sprawozdanie Zarządu z działalności GK PCC Rokita i PCC Rokita SA za rok 2017
  33
  latach, a na część produkcji otrzymał derogację do
  połowy roku 2018.
  Poza wskazan ymi kwestiami dotyczącymi zmian
  technologii produkcji znaczący wpływ na wzrost cen
  ługu miały również huragany Harvey i Irma, które
  dotknęły południowe wybrzeże USA. Doprowadziły one
  do wyłączenia wielu instalacji elektrolizy, co
  spowodowało znaczący spade k exportu ługu sodowego
  z USA do krajów Ameryki Południowej oraz krajów
  basenu Morza Śródziemnego. W efekcie spowodowało to
  wzrost cen ługu sodowego w Ameryce Południowej,
  Południowej Europie i na Bliskim Wschodzie. Zmiany
  cenowe na tych rynkach pośrednio wpłynęły również na
  ceny w innych regionach Świata, w tym na rynku
  lokalnym, na którym operuje Grupa.
  Soda kaustyczna
  W 2017 roku odnotowano istotny wzrost cen sprzedaży
  sody kaustycznej. Wynikał on ze wzrostu cen
  eksportowych s ody kaustycznej, produkowane j
  w Chinach. Trend ten rozpoczął się już w roku 2016 i był
  on wynikiem wprowadzanych restrykcji
  środowiskowych i licznych kontroli. Część fabryk
  zmuszana jest okreso wo do zatrzymywania produkcji
  w związku z przeprowadzanymi insp ekcjami
  środowiskowymi. Rest ryk cje środowiskowe dotykające
  chińskich producentów, zgodnie z dominującymi na
  rynku opiniami, mog ą utr zymać się w kolejnych
  okresach. Dodatkowo zwiększone zapotrzebowanie na
  ług sodowy na rynku chińskim , spowodowało
  ograniczenie produkcji sody kaustycznej. Te dwa
  czynniki mają wp ływ na wielkość eksportu z Chin i tym
  samym mniejszą dostępność produktu na rynkach
  zamorskich.
  Analogicznie jak w przypadku cen ługu, wpływ na wzrost
  cen sody miały również hura gany Harvey i Irma.
  Równocześnie w ostatnich miesiącach Spółka nadal
  obserwuje wzrost kosztu frachtu z Chin, co bezpośrednio
  przekłada się na wyższe ceny oferowane przez chińskich
  producentów na rynkach zamorskich.
  W roku 2017, zgodnie z trendem światowym , dla cen
  sody kaustycznej, Kompleks Chloru intensyfikował
  produkcję sody kaustycznej płatkowanej, kosztem
  ograniczenia dostępności w sprzedaży ługu sodowego.
  W przypadku, gdy ceny ługu sodowego osiągną poziom
  korzystniejszy od cen sody, Kompleks Chloru m a
  możliwość elastyczn ego dopasowania poziomu
  produkcji do aktualnej sytuacji.
  W 2017 roku kluczowymi rynkami dla sody kaustycznej
  były Afryka i Ameryka Południowa.
  Chlor
  Chlor jest produktem dostarczanym na bazie kontraktów
  długoterminowych. Grupa dąży p rzede wszystkim do
  wewnętrznego zbilansowania konsumpcji chloru,
  poprzez zwiększanie produkcji na pozostałych
  wytwórniach Kompleksu Chloru, jak również
  zwiększanie dostaw do Kompleksu Chemii Fosforu oraz
  do spółki PCC MCAA Sp. z o.o. (spółka spoza Grupy PC C
  Rokita).
  Jednocześnie celem Grupy jest utrzyma nie współpracy
  z dotychczasowymi cysternowymi odbiorcami chloru.
  Ze względu na wzrost konsumpcji wewnętrznej chloru
  w grupie PCC, mniejsza jest presja na sprzedaż chloru
  ciekłego, dzięki czemu uzyskujemy wyż sze ceny
  sprzedaży tego produktu.
  Ze względu na wysoką marżę, Grupa PCC Rokita dąży
  również do intensyfikacji sprzedaży chloru w małych
  opakowaniach.
  Chlorobenzeny
  2017 rok to przede wszystkim stabilizacja produkcji na
  instal acji po nieplanowanym kilkumiesięcznym
  przestoju w połowie 2016 roku.
  Instalacja produk cji chlorobenzenów po pożarze
  w połowie 2016 została przywrócona do pełnej
  zdolności produkcyjnej sprzed awarii. Zas tos owane
  rozwiązania są zgodne z aktualnymi wymaganiami
  dotyczącymi BAT (na jlepsze dostępne technologie).
  Kluczowym celem spr zedażowym w 2017 roku było
  odzy skanie udziału u głównych odbiorców europejskich,
  przy jednoczesnej dywersyfikacji rynków zamorskich, co
  zostało zrealizowane. Dodatkowo nawiązano nowe
  kontakty handlowe z odb iorcami z USA, Japonii czy
  Tajwanu, co skutkowało pierwszymi dostawami pod
  koniec roku.
  W kolejnych okresach Spółka przewiduje dalsze wzrosty
  sprzedaży.
  Podsumowanie sytuacji finansowej
  Rok 2017 był rekordowym dla segmentu
  Chloropochodne pod względem wyni ków finansowych
  oraz wolumenu produkcji, który przełożył się również na
  najwyższą sprzedaż w historii. Stabilne prowadzenie
  procesu technologicznego pozwoliło na płynne
  dostosowanie się do potrzeb rynku, poprzez
  optymalizację wielkości oferowanego ługu lub sody przy
  równoczesnym osi ąganiu najwyższych cen i marż
  w historii.  Grupa Kapitałowa PCC Rokita
  Sprawozdanie Zarządu z działalności GK PCC Rokita i PCC Rokita SA za rok 2017
  34
  Istotne czynniki wpływające na wyniki s egmentu:
   wzrost cen alkaliów (r/r): sody kaustycznej o 37%
  i ługu sodowego o 16%,
   wzrost sprzedaży sody kaustycznej o 15 % (r/r),
   ograniczona podaż sody kaustycznej na rynkach:
  azjatyckim i europejskim,
   wzrost wolumenu sprzedaży ługu sodowego o 2%
  do wolumenu z okresu porównawczego.
  Przychody z tytułu sprzedaży zewnętrznej alkaliów,
  chloru i produktów chloropochodnych, realizowane
  w ramach segmentu Chloropochodne, stanowiły 34%
  przychodów Grupy i wzrosły o 20% w porównaniu do
  roku ubiegłego.
  W 2017 r. segment Chloropochodne odnotował wzrost
  przychodów, będący następstwem wyższej produkcji
  skutkującej zwiększonym wolumenem sprzedaży, jak
  i w dalszym ciągu rosnących cen sprzedaży alkaliów. To
  właśnie dalszy wzros t cen alkaliów przyczynił się
  w największym stopniu do osiągnięcia lepszych
  wyników segmentu w 2017 roku względem okresu
  porównawczego.
  Sytuacja rynkowa związana ze wzrostem ce n alkaliów
  jest przede wszystkim pochodną wzrostu cen sody
  kaustycznej w Chinach w wyniku mniejszej podaży tego
  produktu. Ograniczen ie produkcji sody kaustycznej
  w Chinach związane jest z wprowadzanymi restrykcjami
  dla chińskich prod ucentów w wyniku zaostr zonych
  w tamtym obszarze kontroli w zakresie ochrony
  środowiska. Dodatkowo zwiększone zapotrzebowanie
  na ług sodowy na rynku chińskim spowodowało dalsze
  ograniczenie produkcji sody kaustycznej. Również na
  rynku europejski m odnotowano zwiększony popyt
  w zwi ązku z ograniczoną podażą będącą wynikiem
  postojów wiodących europejskich producentów. To
  również przełożyło się na wzrosty cen sody.
  Światowy trend dla cen sody kaustycznej w 2017 roku
  wpłynął na decyzję PCC Rokita o intensyfikacji sprzedaży
  sody płatkow anej, kosztem produkcji ługu sodowego.
  Wykres 9 Sprzedaż zew nętrzna ilościow o segmen tu
  Chloropochodne w 2017 roku [w tys. ton]
  Wykres 10 Sprzedaż zewnętrzna segmen tu Chloropochodne w 2017 roku w ujęciu geograficznym
  Tabela 4 Wybrane dane finansowe segmentu Chloropochodne Ⓒ
  284,6 253,3
  2017 2016
  17%
  38% 18%
  2%
  25% Niemcy
  Polska
  Pozostałe krajeUnii Europejskiej
  Azja
  Pozostałe
  [w tys. zł] 2017 2016 Zmiana
  Przychody ze sprzedaży do innych segmentów 233 598 215 978 8,2%
  Przychody ze sprzedaży od klientów zewnętrznych 442 289 349 113 26,7%
  Łączne przychody ze sprzedaży 675 887 565 091 19,6%
  EBITDA 152 095 107 463 41,5%
  Marża EBITDA 22,5% 19,0% 3,5 p.p.
  Zysk/strata brutto 121 016 80 115 51,1%  Grupa Kapitałowa PCC Rokita
  Sprawozdanie Zarządu z działalności GK PCC Rokita i PCC Rokita SA za rok 2017
  35
  4.3. Rynek
  Chlor jest najważniejszym surowcem chemicznym obok
  pochodnych ropy naftowej. Jednakże rynek chloru jest
  ograniczony ze względu na specyfikę jego
  przetwarzania. Większość chloru na świecie zużywa się
  w formie gazowej, w miejscu jego powstawania, na
  wewnętrznych instalacjach, produkujących chemikalia
  oparte na chlorze takie jak chlorowane parafiny, PVC,
  izocyjaniany i inne. W Europie Zachodniej przetwarza się
  w ten sposób około 94% produkowanego chloru, a tylko
  6% produkcji jest sprzedawane na zewnątr z. Około 75%
  przewożonego chloru t ransportuje się koleją, a 25%
  z wykorzystaniem dróg lądowych i morskich. Transport
  chloru wymaga zastosowania specjalistycznych cystern,
  co powoduje, że koszty transportu są bardzo wysokie.
  Dlatego PCC Rokita, jak też więk szość producentów, dąży
  do wewnętrznego zbilansowania chloru.
  Produkcja chloru związana jest ściśle z rynkiem ługu
  sodowego, gdyż produkty te powstają w procesie
  produkcyjnym jednocześnie (na jedną jednostkę chloru
  powstaje około 1,1 jednostki ługu sodowe go). Ponieważ
  chlor i ług są wykorzystywane w różnych sektorach
  przemysłu, wahania z apotrzebowania tylko na jeden
  z produktów rodzą problemy natury optymalizacyjnej,
  biorąc pod uwagę specyfikę produkcji.
  Ług sodowy jest wodnym roztworem wodorotlenku
  sodu stosowanym w wielu gałęziach przemysłu. Około
  50% światowej produkcji wykorzystywane jest
  w przemyśle celulozowo -papierniczym, w syntezie
  nieorganicznej oraz organicznej i w procesach
  otrzymywania aluminium z boksytów. Pozostała część
  produkcji znajduje za stosowanie m.in. w produkcji
  mydła i detergentów, barwników i wybielaczy, szkła
  wodnego, w przemyśle włókienniczym i wydobywczym,
  w procesach uzdatniania wody, rafinacji ropy i olejów
  mineralnych.
  W obszarze ługu sodowego PCC Rokita SA koncentruje
  się głó wnie na rynku polskim ze względu na koszty
  logistyczne. Około 20% swojej produkcji sprzedaje na
  rynek niemiecki i czeski. Sprzedaż tego produktu na
  bardziej odległe rynki jest nieopłacalna z powodu
  wysokich kosztów transportu. Szacunkowo 70% rynku
  krajoweg o stanowią od biorcy dużych ilości, głównie
  w branży celulozowo -papierniczej, przemyśle
  chemicznym, produkcji detergentów i mydeł oraz
  w energetyce do uzdatniania wody. 30% to rynek
  dystrybucyjny w ramach którego ług dostarczany jest
  przede wszystkim dla pr zemysłu spożywczego
  i do browarów.
  Soda kaustyczna jest stałą formą ługu sodowego. Jest to
  substancja, stosowana w wielu gałęziach przemysłu,
  głównie w produkcji mydła i detergentów, barwników
  i wybielaczy, szkła wodnego, w przemyśle
  włókienniczym i wydob ywczym, w procesach
  uzdatniania wody, rafinacji ropy i olejów mineralnych.
  Soda kaustyczna może występować w postaci płatków,
  perełek i mikroperełek. Chiny to największy producent
  światowy sody kaustycznej i tym samym największy jej
  eksporter. PCC Rokita S A jest jedynym producentem
  sody kaustycznej płatkowanej w Polsce. Produkt
  oferowany jest w przeważającej większości na rynkach
  zamorskich, głównie na rynku afrykańskim
  i południowoamerykańskim , a w następnej kolejności
  także na rynku europejskim i polskim.
  Wart ość globalna rynku chlorobenzenów wyniosła
  około 1,82 mld USD w 2016 roku i wg dostępnych źródeł
  w kolejnych 5 latach prognozowany jest wzrost o około
  5,4%.
  Światowy rynek chlorobenzenów napędzany jest
  głównie konsumpc ją w Rejonie Azji i Pacyfiku,
  a zwłaszcza Chinach przez długa listę odbiorców
  końcowych w tym producentów barwników,
  pigmentów, pestycy dów, środków farmaceutycznych
  i innych.
  Produkowany przez PCC Rokita SA monochlorobenzen
  należy do grupy chlorobenzenów . Monochlorobenzen
  stanowi 73% światowego rynku chlorobenzenów.
  Monochlorobenzen zużywany jest przede wszystkim do
  wytwarzania nitrochlorobenzenu i eteru difenylowego,
  które są następnie używane do wytwarzania środków
  ochrony rośli n, pi gmentów organicznych, chemikaliów
  do pr zetwarzania gumy, barwników, środków
  farmaceutycznych i wielu innych. Ważnymi
  zastosowaniami dla monochlorobenzenów jest również
  produkcja siarczku polifenylenu oraz zastosowanie jako
  rozpuszczalnik do procesu produkcji izocyjanianów
  takich jak MDI i TDI.
  Stopniowe przesunięcie światowego popytu z dala od
  regionów uprzemysłowionych dalej do krajów
  rozwijających się , spowodowało zwiększanie
  możliwości produkcyjnych dla chlorobenzenów w Azji.
  W Chinach zlokalizowanych jest czterech z pięciu
  największych światowych producentów. Największym
  producentem i konsumentem chlorobenzenów na
  świecie są Chiny. Rynek chiński stano wi 70% rynku
  światowego. W Europie pozostało dwóch producentów,
  w Ameryce Północnej jeden , zlokalizowany w Meksyku.  Grupa Kapitałowa PCC Rokita
  Sprawozdanie Zarządu z działalności GK PCC Rokita i PCC Rokita SA za rok 2017
  36
  4.4. Grupy produktowe
  Grupa produktowa Chloroalkalia
  Chloroalkalia, czyl i chlor, ług, soda kaustyczna
  i podchloryn sodu oraz wodór, powstają w wyniku
  prowadzonego w sposób ciągły procesu
  technologicznego elektrolizy soli metodą membranową.
  Chlor przesyłany jest do pozostałych wytwórni
  Kompleksu Chloru oraz Kompleksu Chemii Fosforu, jak
  również do innych podmiotów działających na terenie
  parku przemysłowego PCC Rokita, w tym do PCC MCAA
  Sp. z o.o. (podmiot nie należący do Grupy PCC Rokita)
  z wykorzystaniem rurociągów przesyłowych .
  Do klient ów zewnętrznych wysyłany jest
  z wykorzystaniem transport u kolejowego (cysterny
  kolejowe) oraz samochodowego (beczki 500 -1000 kg,
  butle 50 -65 kg). Chlor ma zastosowanie w przemyśle
  chemicznym do chlorowania i syntezy, w procesach
  uzdatniania wody, w przemyśle celulozowo -
  papierniczym oraz jako środek bielący.
  Ług sodowy oraz soda kaustyczna płatkowana mają
  zastosowanie m.in. w przemyśle celulozowo -
  papierniczym oraz włókienniczym. Służą również do
  otrzymywania szkła wodnego, mydeł oraz mają
  zastosowanie w koksowniach. Dzięki wykorzystaniu
  metody membranowej uzyskiw ana jest wysoka czystość
  produktów, co pozwoliło na uzyskanie Certyfikatów oraz
  Atestów PZH i przeznaczeniu produktów elektrolizy
  również do segmentu spożywczego.
  Wodór jest zużywany na wewnętrzne potrzeby
  produkcji sody kaustycznej , kwasu solnego oraz
  spr zedaw any do jednej ze spółek grupy PCC.
  Surowce
  Głównymi surowcami do produkcji jest energia
  elektryczna i cieplna oraz sól. Sól jest dostarczana w ok.
  85% przez esco - european salt company GmbH&Co. KG
  z siedzibą w Niemczech na bazie długoterminowej
  umowy o szacunkowej łącznej wartości 198 mln zł,
  której łą czna wartość stanowi ponad 10% rocznych
  przychodów Grupy . Szacunkowa ł ączna wartość tej
  umowy skalkulowana jest zgodnie z przyjętą przez
  Spółkę pra ktyką w zakresie szacowania umów
  wieloletnich, tj. w okresie najbliższych pięciu lat .
  Energia elektryczna jest zakupywana w 100% przez PGE
  Obrót S.A. na podstawie kilkuletniej umowy,
  o szacunkowej wartości 237,5 mln zł, tj. przekraczającej
  10% rocznych przychodów Grupy , skalkulowanej
  zgodnie z przyjętą przez Spółkę praktyką w zakresie
  szacowania umów wieloletnich, tj. w okresie
  najbliższych pięciu lat. Pozostała część energii
  elektrycznej i cieplnej pochodzi z produkcji własnej PCC
  Rokita.
  Gr upa produkto wa Tlenek
  propylenu
  Tlenek propylenu stosowany jest do produkcji polioli
  polieterowych w Kompl eksie Polioli i uniepalniaczy
  w Kompleksie Chemii Fosforu. Niewielka część
  sprzedawana jest do spółki z Grupy PCC - PCC EXOL S.A .
  Produkcja tlenku propylenu w cał ości zagospodarowana
  jest wewnątrz Grupy PCC w Brzegu Dolnym.
  Tlenek propylenu produkowany jest metodą
  chlorohydrynową przy użyciu wody, chloru , wapna ,
  propylenu oraz energii cieplnej.
  Surowce
  Propylen jest dostarczany przez kilku doświadczonych
  dostawcó w, na bazie co roku odnawianych kontraktów.
  Wapno jest dostarczane przez krajowego producenta na
  podstawie umów kilkuletnich.
  Grupa produktowa Chlorobenzeny
  Chlorobenzeny są organicznymi związkami
  chemicznymi, powstającymi w wyniku reakcji
  chlorowania benzenu. Wytwarzane w Grupie
  chlorobenzeny dz ielą się na monochlorobenzeny
  i dichlorobenzeny.
  Głównym zastosowaniem chlorobenzenów jest branża
  agrochemiczna (środki ochrony roślin) oraz branża
  zaawansowanych tworzyw sztucznych odpornych na
  wysokie temperat ury.
  Chlorobenzen i jego mieszaniny stosowane są również
  do produkcji fenolu i jego pochodnych, barwników
  organicznych oraz jako rozpuszczalnik.
  Ważnym zastosowaniem chlorobenzenu jest
  wykorzystanie go jako półproduktu w wielu syntezach
  chemicznych. Jest także używany jako rozpuszczalnik o
  wysokiej temperaturze wrzenia w syntezach
  przemysłowych oraz w laboratoriach.
  Monochlorobenzen jest substancją, która doskonale
  sprawdza się również w produkcji silikonów. Występuje
  także jako składnik i katalizator w w ielu syntezach
  chemicznych np. w farmacji.
  Produkty powstające na instalacji chlorobenzenu,
  sprzedawan e są do klientów zewnętrznych
  z wykorzystaniem transp ortu samochodowego  Grupa Kapitałowa PCC Rokita
  Sprawozdanie Zarządu z działalności GK PCC Rokita i PCC Rokita SA za rok 2017
  37
  w autocysternach oraz drobnych opakowaniach
  ładowanych w dwóch specjalnie przystosowanych
  punktach załadunkowych. Wykorzystany jest również
  transport kolejowy, poprzez załadunek do cystern
  w dwóch specjalnie przystosowanych punktach
  załadunkowych.
  Produktem ubocznym instalacji jest 31 -procentowy
  kwas solny, otrzymywany w wyniku absorpcji
  chlorowodoru w wodzie, powstałego w czasie
  chlorowania benzenu.
  Surowce
  Głównymi surowcami wykorzystywanymi do produkcji
  chlorobenzenu są: benzen, chlor, energia cieplna.
  Benzen jest dostarczany na podstawie umów
  wielolet nich od renomowanych międzynarodowych
  producentów, na tomiast chlor gazowy pochodzi
  z wewnętrznej produkcji.
  4.5. Inwestycje
  Na koniec roku 2017 teoretyczna moc produkcyjna
  elektrolizy, opartej na pięciu elektrolizerach, wynosiła
  168 tys . ton/rok w przeliczeniu na ług (w przeliczeniu na
  chlor 153 tys. ton/rok) . Grupa obecnie jest w trakcie
  inwestycji w kolejne elektrolizery (VI i VII), które po
  uruchomieniu w 2018 roku, przełożą się w pierwsze j
  kolejności na wyniki poprzez optymalizację zużycia
  energii elektrycznej. Po instalacji kolejnych
  elektrolizerów, nomina lne zdolności produkcyjne ulegną
  zwiększeniu, przy czym dojście do poziomu ok. 230 tys.
  ton/rok w przeliczeniu na ług (ok. 209 tys. ton/rok
  w przeliczeniu na chlor) nastąpi poprzez dodatkowe
  inwestycje eliminujące wąskie gardła na instalacji. Część
  eliminacji wąskich gardeł nastąpi już w 2018 r. i będzie
  kontynuowana w następnych latach.
  Trzeba mieć na uwadze, że wzrost mocy produkcyjnych
  na elektrolizie przekłada się zarówno na dod atkowe
  ilości chloru, jak i ługu sodowego. Utylizacja chloru
  będzie jednym z głównych ograniczeń możliwości
  wykorzystania pełnych mocy produkcyjnych instalacji.
  W celu zbilansowania zużycia chloru spółka prowadzi
  szereg analiz możliwości zagospodarowania c hloru.
  Jednocześnie kluczowe pozostają odbiory przez inną ze
  spółek z portfela PCC spoza Grupy PCC Rokita – PCC
  MCAA Sp. z o.o.
  Spółka podpisała również umowę na wykonanie
  instalacji stacji zatężania ługu sodowego , co w efekcie
  doprowadzi do zwiększenia z dolności produkcyjnych
  tego węzła produkcji. Działania te są podstawą do
  dalszego zwiększenia zdolności produkcyjnych
  elektrolizy soli.
  Oprócz fundamentalnej kwestii zagospodarowania
  chloru, spółka analizuje w jaki sposób optymalizować
  marże na zwiększonym strumieniu ługu sodowego.
  Spółka obecnie produkuje sodę kaustyczną, która jest
  stałą postacią ługu sodowego. Ze względu na panującą
  koniunkturę , S półka obecnie zmienia proporcje
  produkcji w kierunku większego wolumen u
  produkowanej sody.
  Potencjalne inwes tycje w dalsze zwiększanie produkcji
  sody kaustycznej są w trakcie wstępnych rozważań.
  W 2017 roku wydatki ponies ione na inwestycje
  w segmencie Chloropochodne wyniosły ok. 91,3 mln zł.  Grupa Kapitałowa PCC Rokita
  Sprawozdanie Zarządu z działalności GK PCC Rokita i PCC Rokita SA za rok 2017
  38
  5. SEGMENT INNA DZIAŁALNOŚĆ CHEMICZNA Ⓕ
  5.1. Opis segmentu Ⓕ
  Segment Inna działalność chemiczna agreguje pozostałe
  produkty chemiczne, k tóre nie zostały uwzględnione
  w segmentach Chloropochodn e oraz Poliuretan y.
  Segment skupia swoją działalność na produktach
  chemicznych, które stosowane są w wielu gałęziach
  przemysłu jako dodatki, poprawiające właściwości
  finalnych produktów. Do najważniejszych funkcji tych
  dodatków można zaliczyć działanie uniepalniające,
  zmiękcz ające, upłynniające oraz poprawiające inne
  właściwości fizyko -mechaniczne, a także trwałość
  produktów gotowych i ich odporność na działanie
  różnych czynników.
  5.2. Podsumowanie działalności za 201 7 roku
  Dzięki stab ilnej sytuacji rynkowej i konsekwentnie
  realizowanej polityce marketingowej, zakładającej
  wzrost udziału sprzedaży produktów specjalistycznych ,
  w 2017 r oku Grupa w segmencie Inna działalność
  chemiczna wypracowała wyższe wyniki w porównaniu
  do analogicznego okresu roku 2016.
  Na początku roku 2017 , pomimo okresu zimowego,
  który tradycyjnie charakteryzuje się słabszą
  koniunkturą zwłaszcza w branży budowlanej, segment
  ten odnotował większą sprzedaż oraz wyższe marże.
  W pierwszej połowie 2017 roku zaczęła być odczuwalna
  rosnąca presja ze strony tanich konkurentów z Chin
  i Rosji na rynku dodatków do pian poliuretanowych oraz
  domieszek stosowanych w budownictwie. Konkurencja
  azjatycka wpłynęła na utratę marży w III kwartale
  minionego roku , w szczególności w produktach typu
  „com modity”, mając ych zastosowanie jako dodatki
  uniepalniające do pian poliuretanowych.
  W minionym roku w ramach tego segmentu Grupa
  kontynuowa ła współpracę z wieloletnimi
  kontrahentami, a także nawiązywała kontakty z nowymi
  potencjalnymi odbiorcami, rozwijając działalność na
  nowych obszarach geograficznych i w nowych branżach
  aplikacyjnych.
  W zakresie specjalistycznych dodatków do tworzyw
  sztucz nych i farb (takich jak uniepalniacze,
  plastyfikatory, stabilizatory termiczne i procesowe oraz
  antyoksydanty) rozpoczęto lub kontynuowano, we
  współpracy z partnerami handlowymi, szereg procesów
  w zakresie aprobaty jakościowej i aplikacyjnej nowych
  produkt ów, opracowanych w ostatnim czasie w dziale
  R&D. W przypadku tego typu specjalistycznych
  dodatków, badania wdrożeniowe prowadzone przed
  dopuszczeniem do stosowania trwają zazwyczaj ponad
  rok. Dlatego już od pewnego czasu prowadzone są
  intensywne prace, zmi erzające do akceptacji przez
  potencjalnych klientów najnowszych wyrobów, jakie
  Grupa zamierza w prowadzić do oferty w związku
  z realizacją inwestycji, której zakończenie planowane
  jest na początek 2019 roku.
  Działalność segmentu prowadzona jest głównie na rynku
  europejskim oraz w mniejszym zakresie na azjatyckim
  oraz północnoamerykańskim. Jednak perspektywa
  rozwoju na rynku azjatyckim jest bardzo optymistyczna,
  w szczególności dużym potencjałem odznaczają się
  producenci stosujący dodatki fosforopochodne .
  Grupa Kapitałowa PCC Rokita
  Sprawozdanie Zarządu z działalności GK PCC Rokita i PCC Rokita SA za rok 2017
  39
  Podsumowanie sytuacji finansowej
  Dzięki kons ekwentnie realizowanej strategii segment
  Inna działalność chemiczna w 2017 roku zanotował
  wzrost zysku EBITDA o 1 6,5 % w stosunku do roku 2016.
  Istotne czynniki wpływające na wynik segmentu:
   rozwój sprzedaży produktów fosforopochodnych
  na rynku azjatyckim,
   wysoka sprzedaż produktów typu „commodity” na
  rynku europejskim w porównaniu do roku
  poprzedniego,
   wzrost sprzedaży podstawowych uniepalniaczy
  mimo redukcji zamówień, ze względu na problem
  z pozyskaniem MDI z rynku,
   wzrost sprzedaży produktów
  wysokospecjalistycznych, stopniowe
  przechodzenie na produkty bardziej przyjazne
  środowiskowo,
   utrzymanie sprzedaży produktów dedykowanych
  do betonów i gipsów,
   rozpoczęcie współpracy z nowymi klientami .
  Wzrost przychod ów ze sprzedaży związany jest
  z ograniczoną dostępnością na rynku europejskim
  produktów masowych z Chin w pierwszym półroczu
  2017 roku, co pozwoliło na podwyższenie cen oraz
  wolumenów sprzedaży w tym okresie. W drugim
  półroczu sytuacja na rynku europejskim pogorszyła się
  ze względu na zwiększoną aktywność chińskich
  producentów, którzy podobnie jak w ubiegłym roku
  oferowali produkty typu „commodity” po bardzo niskich
  cenach. W grupie wysokospecjalistycznych produktów
  odnotowano wzrost sprzedaży związany ze w zrostem
  udziału sprzedaży u regularnych klientów oraz
  rozwojem sprzedaży produktów
  wysokospecjalistycznych w nowej aplikacji. Stopniowe
  poszerzanie gamy wysokospecjalistycznych produktów
  pozwoli na większą dywersyfikację portfela sprzedaży
  oraz na wzrost r entowności segmentu.
  Wykres 11 Sprzedaż zewnętrzna ilościowo segmen tu Inna
  działalność chemiczna w 2017 roku [w tys. ton]
  Wykres 12 Sprzedaż zewnętrzna segmentu Inna działalność
  chemiczna w 2017 roku w ujęciu geograficznym
  Tabela 5 Wybrane dane finansowe segmentu Inna działalność chemiczna Ⓕ
  21,7 21,6
  2017 2016
  27%
  19% 41%
  9%
  4% Niemcy
  Polska
  Pozostałe kraje UniiEuropejskiej
  Azja
  Pozostałe
  [w tys. zł] 2017 2016 Zmiana
  Przychody ze sprzedaży do innych segmentów 6 453 6 945 -7,1%
  Przychody ze sprzedaży od klientów zewnętrznych 84 364 81 295 3,8%
  Łączne przychody ze sprzedaży 90 817 88 240 2,9%
  EBITDA 6 756 5 801 16,5%
  Marża EBITDA 7,4% 6,6% 0,9 p.p.
  Zysk/strata brutto 2 137 422 406,4%  Grupa Kapitałowa PCC Rokita
  Sprawozdanie Zarządu z działalności GK PCC Rokita i PCC Rokita SA za rok 2017
  40
  5.3. Rynek
  W zakresie produktów fosforopochodnych Grupa skupia
  się m.in. na produkcji nieorganicznych półproduktów
  (trójchlorek PCl 3 i tlenochlorek fosforu POCl 3),
  używanych do syntezy dodatków do tworzyw
  sztucznych, środków ochrony roślin, a także w farmacji
  (do syntezy aktywnych składników leków), optyce
  i wielu innych specjalistycznych branżach.
  Grupa wykorzystuje te półprodukty także do własnej
  produkcji specjalistycznych lubrykantów, dodatków do
  płynów hydraulicznych, u niepalniaczy, plastyfikatorów
  i stabi lizatorów, dla których perspektywy rozwoju są
  bardzo dobre. Gama uniepalniaczy, plastyfikatorów oraz
  stabilizatorów obecnie istniejących na rynku stale się
  powiększa, a wielkość produkcji tworzyw, dla których te
  dodatki są przeznaczone, także wykazuje stał y trend
  rosnący. Grupa planuje początkowo skupić się na
  działalności na europejskim rynku fosforopochodnych,
  ale wysoki poziom specjalizacji produktów (głównie
  plastyfikatorów) pozwala rozszerzać obszar działania na
  inne regiony.
  Specjalistyczne środki ch emiczne, tzw. uniepalniacze,
  dodawane są do różnych materiałów w celu zwiększenia
  ich niepalności. Skala zastosowania tworzyw sztucznych
  w przemyśle rośnie, wzrastają więc równocześnie na
  całym świecie wysiłki zmierzające w kierunku produkcji
  tworzyw sztuc znych w miarę możliwości jak najbardziej
  niepalnych. Według raportu opublikowanego we
  wrześniu 2017 roku przez firmę IHS Market , światowa
  konsumpcja uniepalniaczy przekroczyła poziom 2,25
  mln ton. Wielkość globalnego zużycia uniepalniaczy
  od 4 lat systematyczn ie wzrasta i według ekspertów
  w okresie 2016 -2021 będzie zwiększać się
  średniorocznie o około 3,1%. Natomiast dynamika
  wartości rynku w tym okresie będzie według analityków
  firmy Markets and Markets ponad dwukrotnie wyższa
  (6,4% rocznie) i w 20 21 wartość światowego rynku
  uniepalniaczy wynosić będzie 12,8 mld USD.
  Około 85% produkcji uniepalniaczy wykorzystywane
  jest do produkcji tworzyw sztucznych, a pozostała część
  używana jest w branży tekstylnej oraz produktach
  gumowych. Według p rognoz anali tyków lider em
  wzrostu jest Azj a. W 2018 roku region ten ma
  odpowiadać za ponad połowę światowej konsumpcji
  (udział Chin prognozowany jest na 30%). Ogólna
  tendencja rynku jest od wielu lat silnie rosnąca, a trend
  ten spowodowany jest szybkim wzrostem rynku
  tworzyw sztucznych, zaostrzaniem przepisów
  dotyczących bezpieczeństwa pożarowego i przepisów
  dotyczących ochro ny środowiska, ograniczeniami
  w stosowaniu niektórych innych antypirenów (np.
  bromowych) oraz rozszerzeniem aplikacji do nowych
  gałęzi przemysłu.
  Plastyfikatory znajdują zastosowanie w przetwórstwie
  PVC, kauczuków i elastomerów. Posiadane informacje
  pozwalają na oszacowanie dostępnego dla Grupy rynku
  plastyfikatorów opartych na izopropylofenolu na około
  5 tys. ton/rok (nowi odbiorcy to firmy m.in.
  przetwarzające PVC, produkujące kable, wykładziny,
  sztuczne skóry, tapety, plandeki etc.). Całkowita
  wielkość rynku plastyfikatorów fosforowych, w których
  produkcji specjalizuje się Spółka to około 50 tys. ton/rok.
  Znaczenie stabilizatorów, zwanych także
  antyutleniaczami, dla rynku tworzyw sztucznych,
  a w szczególności PVC i syntetycznych kauczuków
  wynika z dużego zapotrzebowania na ochronę przed ich
  degradacją w procesach przetwórczych i w czasie ich
  użytkowania. Zapotrzebowanie na antyutleniacze jest
  ściś le związane z zapotrzebowaniem na tworzywa
  i polimery kauczukowe, które od lat charakteryzuj ą się
  stałym trendem wzrostowym.
  Rynek branży naftalenopochodnych cechuje duż a
  zmiennoś ć w zależności od koniunktury rynkowej
  branży budowlanej. Wiodącą grupą produktów Grupy
  w tym segmencie są superplastyfikatory, stosowane jako
  środki upłynniające w budownictwie. Europejski rynek
  wyrobów naftalenopochodnych szacowany jest na 150 -
  200 tys. to n/rok, ale jego wielkość jest w dużej mierze
  uzależniona od aktualnej koniunktury branży
  budowlanej. Spółka dostarcza swoje produkty
  naftalenopochodne do wielu światowych producentów
  domieszek do betonu, płyt kartonowo -gipsowych oraz
  kauczuków syntetycznyc h. Ze względu na ceny
  jednostkowe produktów i stosunkowo wysokie koszty
  transportu rynkiem docelowym w ujęciu geograficznym
  jest obszar w promieniu ok. 1 000 km od miejsca
  produkcji. W przypadku Grupy PCC Rokita jest to
  głównie teren Polski, Niemiec, Austr ii, Estonii, Ukrainy,
  Czech i Słowacji. Szacowany udział Grupy w lokalnym
  rynku wynosi ok. 30%. Dzięki zoptymalizowaniu
  procesu produkcji naftalenopochodnych, a także
  stworzeniu ekologicznego produktu spełniającego
  najnowsze wymogi dotyczące bezpieczeństwa tego typu
  produktów dla ludzi i środowiska naturalnego, pozycja
  Grupy PCC Rokity jako dostawcy w tym obszarze
  umacnia się.
  Grupa Kapitałowa PCC Rokita
  Sprawozdanie Zarządu z działalności GK PCC Rokita i PCC Rokita SA za rok 2017
  41
  5.4. Grupy produktowe
  Grupa produktowa Fosforopochodne
  Na bazie głównego surowca, żółtego fosforu oraz chloru
  produkowanego w segmencie Chloropochodne,
  wytwarzany jest trójchlorek fosforu (PCl 3) oraz
  tlenochlorek fosforu (POCl 3). PCl 3 oraz POCl 3 stosowane
  są jako surowce bazowe w przemyśle farmaceutycznym
  i chemicznym, używane są równie ż do chlorowania
  kwasów tłuszczowych, a także są popularnymi
  półproduktami wyjściowymi w syntezie uniepalniaczy,
  plastyfikatorów i stabilizatorów, produkowanych m.in.
  w segmencie Inna działalność chemiczna.
  Największymi odbiorcami są producenci dodatków d o
  tworzyw sztucznych oraz przemys ł farmaceutyczny
  i agro.
  Największymi konkurentami w tej grupie produktowej
  są: Italmatch, ICL, Lanxess.
  W 201 7 roku z powodzeniem prowadzone były projekty
  wdrożeniowe u kilku dużych potencjalnych odbiorców
  w Europie i Azji, co stwarza szansę rozwoju sprzedaży tej
  kategorii wyrobów .
  Uniepalniacze otrzymywane są z POCl 3 oraz m.in.
  tlenku propylenu i sprzedawane są pod nazwą handlową
  Roflam. Produkty z grupy Roflam mają na celu
  zmniejszenie zapalności i palności wyrobów z tworzyw
  sztucznych oraz ograniczeni e rozprzestrzeniania się
  płomienia w trakcie pożaru. Obowiązujące standardy
  dotyczące palności w zależności od kierunku zastosowań
  są mniej lub bardziej restrykcyjne. Uniepalniacze
  produkowane w segmencie mają gł ównie za stosowanie
  w przemyśle budowlanym do produkcji sztywnych pian
  poliuretanowych (ocieplenia i montaż).
  Największymi odbiorcami są producenci pianek
  sztywnych i elastycznych (przemysł poliuretanowy).
  Największymi konkurentami w tej grupie produktowej
  są ICL , Lanxess, Yoke oraz producenci z Chin .
  Produkty z grupy Roflam zaliczają się do produktów
  masowych. Głównym czynnikiem wpływającym na
  sytuację na rynku europejskim jest ilość i cena
  chińskiego produktu. W przypadku zmniejszonej
  aktywności konkurencji z Azji , segment Inn a działalnoś ć
  chemiczna w pełni wykorzystuje moce produkcyjne
  w celu sprostania popytowi na rynku.
  Plastyfikatory uniepalniające na bazie fosforu
  (fosforany) o nazwie handlowej Roflex spełniają dwie
  ważne funkcje. Po pierwsze mają właściwości
  uniepalniające, przez co są używane przez producentów
  farb technicznych do produkcji niepalnych farb
  epoksydowych , stosowanych do ochrony wielkich
  powierzchni stalowych takich jak platformy wiertnicze,
  konstrukcje stalowe czy kadłuby statków. Po drugie są
  używane jako plastyfikator do elastycznych produktów
  z PVC, które zgodnie z normami bezpieczeństwa
  powinny być ognioodporne. W tym przypadku produkty
  Roflex znajdują zastosowanie jako dodatek do produkcji
  taśm transportowych używanych w kopalniach i na
  lot niskach, kurtyn spawalniczych, plandek
  samochodowych, folii budowlanych (np. na dachach),
  wykładzin, tapet, ekranów i wielu innych.
  Typowymi odbiorcami plastyfikatorów uniepalniających
  Roflex są producenci farb technicznych oraz przetwórcy
  elastycznego PV C.
  Główn ą konkurencją PCC Rokita w tym obszarze są
  światowi producenci uniepalniaczy: ICL oraz Lanxess .
  Sprzedaż Roflexów odznacza się dużą progresją głównie
  przez wzgląd na ich dobre właściwości przetwórcze
  i uniepalniające. Coraz bardziej restrykcyjne w ymagania
  dotyczące toksyczności i niepalności tworzyw
  sztucznych sprawiają, że perspektywa dla rozwoju
  sprzedaży fosforanów jest bardzo dobra. PCC Rokita
  planuje poszerzyć oferowaną grupę Roflexów o kolejne
  typy o właściwościach harmonizujących
  z restrykcy jnymi wymaganiami europejskimi (np. niska
  emisja dymów przy dobrych właściwościach
  uniepalniających).
  Roflexy są sprzedawane w Europie, Azji oraz USA.
  Stabilizatory termiczne Rostabile na bazie fosforu są
  produktami stosowanymi w kombinacji z innymi
  stabil izatorami cieplnymi do ochrony termicznej
  produktów z tworzyw sztucznych, główn ie PVC
  i syntetycznego kauczuku, a w formie proszkowej także
  polietylenu. Specyficzną cechą Rostabili jest ochrona
  termiczna polime rów w trakcie ich wytwarzania
  i przetwarzania w wysokich temperaturach. Głównymi
  odbiorcami Rostabili są producenci mieszanek
  stabilizatorów termicznych używanych do produkcji
  wielu różnych artykułów z PVC (np. osłon kablowych,
  węży ogrodowych i wielu innych) oraz producenci
  syntetycznego kauczuku.
  Fosforyny są ważnym składnikiem chroniącym
  tworzywa sztuczne przed ich naturalną tendencją do
  rozpadu w wyższych temperaturach, dlatego
  perspektywa dla ich sprzedaży wydaje się stabilna.  Grupa Kapitałowa PCC Rokita
  Sprawozdanie Zarządu z działalności GK PCC Rokita i PCC Rokita SA za rok 2017
  42
  PCC Rokita opracowała pełna gamę fosforynów,
  odpowiedników produktów o ferowanych na rynku
  przez innych producentów.
  Główną konkurencją PCC Rokita w tym obszarze są
  światowi producenci stabilizatorów termicznych:
  Valtris, Galata, Dover, Krishna.
  Rostabile są sprzedawane głównie na rynek europejski.
  Grupa produktowa Naftalen opochodne
  Oddzielną grupą produktową w segmencie jest grupa
  naftalenopochodnych, która w odróżnieniu od
  pozostałych produktów, produkowana jest na bazie
  naftalenu. Głównymi produktami w tej grupie są
  superplastyfikatory, które mają zastosowanie
  w przemyśle budowalnym jako domieszki do betonów
  i gipsów.
  Dodanie superplastyfikatora do betonu korzystnie
  wpływa na wzrost jego wytrzymałości, poprawienie
  wodoszczelności i mrozoodporności oraz zmniejszenie
  nasiąkliwości wodą. Specjalistyczne domieszki na bazie
  sup erplastyfikatora pozwalają również na wykonanie
  mieszanek betonowych w temperaturze do -5ºC.
  Zastosowanie superplastyfikatora jako dodatku do
  gipsu, wpływa na zmniejszanie zużycia wody przy
  procesie produkcji płyt kartonowo -gipsowych, co ma
  znaczący wpływ na redukcję kosztów produkcyjnych.
  Głównymi odbiorcami są światowi potentaci domieszek
  i chemii budowlanej oraz producenci płyt kartonowo
  gipsowych.
  Naftalenopochodne na rynku oferowane są w formie
  płynnej i proszkowej. Sprzedaż jest silnie skorelowana
  z sytuacją przemysłu budowalnego, w szczególności
  z inwestycjami infrastrukturalnymi.
  Obecne zdolności produkcyjne wykorzystane są w 85%,
  co w przypadku opracowania nowej generacji
  produktów pozwoli na pełne wykorzystanie mocy
  produkcyjnych.
  Główną konkurenc ją w segmencie są duże globalne firmy
  Bozzetto, Huntsman i rosyjski Poliplast.
  Duży udział transportu w kosztach ogranicza zasięg
  sprzedaży głównie do rynków europejskich oraz
  w małym stopniu azjatyckich, na które to dostarczany
  jest sproszkowany produkt.
  Surowce
  Głównymi surowcami stosowanymi do produkcji są:
  żółty fosfor, naftalen, fenol i jego pochodne oraz
  półprodukty wytwarzane wewnętrznie w segmencie
  Chloropochodne, takie jak chlor, tlenek propylenu i ług
  sodowy.
  Fosfor żółty jest strategicznym surowcem do produkcji
  trójchlorku fosforu, tlenochlorku fosforu oraz do
  wytwarzania stabilizatorów i uniepalniaczy. W 201 7
  roku głównym źródłem zaopatrzenia był rynek azjatycki.
  Naftalen jest surowcem strategicznym do produkcji
  środków pomocniczych dla budownictwa (domieszki
  uplastyczniające, upłynniające, dyspergatory,
  superplastyfikatory). Naftalen jest jednym z produktów
  krakingu ropy naftowej. Źródłem zaopatrzenia jest rynek
  europejski.
  Fenol to surowiec wykorzystywany do produkcji
  stabilizatorów i plastyfikatorów. Głównym surowcem do
  produkcji fenolu jest benzen. Zakup fenolu oparty jest na
  formule powiązanej z ceną kontraktową benzenu
  ogłaszaną przez ICIS w okresach miesięcznych.
  Głównym źródłem zaopatrzenia fenolu jest rynek
  europe jski.
  Współpraca z głównymi dostawcami surowców
  strategicznych oparta jest na zasadzie wieloletnich
  umów handlowych.
  5.5. Innowacje
  W roku 2017 prace badawcze skupiały się zarówno na
  rozszerzaniu oferty Grupy PCC o zupełnie nowe
  specjalistyczne rozwiązania, które uz upełniają portfolio
  dedykowane k lientom z branży tworzyw sztucznych
  oraz płynów hydraulicznych, jak również na rozwoju
  istniejących produktów w nowych obszarach
  aplikacyjnych.
  Sukcesem okazał się da lszy rozwój sprzedaży Roflexu
  T70. Wdrożony w drugiej połowie 2016 r. plastyfikator,
  w roku 2017 osiągnął j uż ponad 50 -procentowy udział
  w sprzedaży wszystkich plastyfikatorów
  uniepalniających, w dodatku na tle rekordowego
  wolumenu sprzedaży tej grupy prod uktow ej. Specjaliści
  z zespołu R&D i doradztwa technicznego prowadzą
  aktualnie liczne projekty z zastosowaniem Roflexu T70,
  które pozwolą w niedalekiej przyszłości uzyskać
  aprobatę techniczną u kolejnych klientów.
  Ponadto opracowane w poprzednim roku inne dodatki
  uniepalniające, również spotk ały się z dobrym
  przyjęciem przez producentów tworzy w sztucznych.
  Z sukcesem wdrożono Roflam B7, stosowany głównie do
  produkcji pian poliuretanowych pełniących funkcje  Grupa Kapitałowa PCC Rokita
  Sprawozdanie Zarządu z działalności GK PCC Rokita i PCC Rokita SA za rok 2017
  43
  wygłuszające. W kolejnym roku spodziewany jest
  zna czący wzrost wolumenu sprzedaży tej grupy
  produktów .
  Podążając za podjętym jeszcze w poprzednich latach
  trendem rozwoju uniepalniaczy bezhalogenowych,
  rozpoczęto prace nad opracowaniem nowych,
  przyjaznych środowisku rozwiązań do pian
  poliuretanowych. Na tle dotychczasowych
  proponowanych rozwiązań bezhalogeno wych,
  opracowywane produkty będą odznaczały się jeszcze
  większą skutecznością w testach palności gotowych
  materiałów oraz bardzo niską emisją lotnych związków
  organicznych (VOC).
  W obszarze płynów hydraulicznych, dzięki nawiązaniu
  współpracy z formulatora mi olejów syntetycznych
  rozpoczęto prace nad opracowaniem specjalistycznego
  trudnopalnego płynu hydraulicznego dedykowanego do
  nowoczesnych urządzeń pracujących w elektrowniach.
  Produkt ma zadanie spełnić szereg wymagań stawianych
  przez wiodących producent ów urządzeń pracujących
  pod wyjątkowo wysokimi obciążeniami.
  W 2017 r. kontynuowano prace projektowe oraz
  rozpoczęto budowę linii pilotażowej służącej
  demonstra cji technologii otrzymywania
  13 innowacyjnych produktów opracowanych przez dział
  R&D w ostatnich latach. Projekt o nazwie „Stworzenie
  linii pilotażowej, w celu walidacji w skali półtechnicznej
  technologii wytwarzania wysoce specjalistycznych
  trudnopalnych płynów hydraulicznych oraz
  innowacyjnych dodatków poprawiających właściwości
  użytkowe tworzyw sz tucznych i lubrykantów” otrzymał
  dofinansowanie z Narodowego Centrum Badań
  i Rozwoju w konkursie „Linie Pilotażowe”. Planuje się, że
  instalacja ta posłuży również skalowaniu i walidacji
  wielu innych produktów , będących obecnie na etapie
  prac laboratoryjnyc h.
  Z uwagi na potencjał produktów fosforowych w dalszym
  ciągu zajmują one wiodącą pozycję w obszarze działań
  badawczych. W ostatnim okresie dostrzeżono również
  duże możliwości rozwoju produktów
  naftalenopochodnych (NSF), w związku z czym
  rozpoczęto kilka nowych projektów mających na celu
  opracowanie nowych superplastyfikatorów do betonu
  oraz dyspergatorów dedykowanych do licznych aplikacji
  (produkcja lateksu, płyt gipsowo -kartonowych,
  przemysł wydobywczy). Pierwszym efektem tych prac
  jest wprowadzenie nowej serii produktów
  przeznaczonych do dyspersji wodnych o nazwie
  handlowej Rodys. W ostatnim okresie zaplecze
  badawczo -rozwojowe zostało wyposażone
  w nowoczesny sprzęt umożliwiający intensyfikację
  rozwoju tej grupy produktowej w kolejn ych latach.
  5.6. Inwestycje
  W segmencie Inna działalność chemiczna prowadzona
  jest inwestycja mająca na celu budowę instalacji
  pilotażowej do produkcji fosforanów i fosforynów, której
  zakończenie planowane jest na początek 201 9 rok. Lin ia
  pilotażowa umożliwi demonstrację przyjaznych
  środowisku, wysoce efektywnych technologii
  otrzymywania trzynastu innowacyjnych produktów
  opartych na fosforze. Linia pozwoli na potwierdzenie
  technologii, a uzyskana wiedza pozwoli na
  zaimplementowanie wypra cowanych rozwiązań do
  budowy pełnowymiarowej linii produkcyjnej,
  pozwalającej w niedalekiej przyszłości znacząco
  poszerzyć portfolio Spółki o szeroką gamę wysoce
  specjalistycznych produktów, na które obserwuje się
  rosnący popyt.
  W 2017 roku wydatki poniesione na inwestycje
  w segmencie Inna działalność chemiczna wyniosły
  5,2 mln zł.  Grupa Kapitałowa PCC Rokita
  Sprawozdanie Zarządu z działalności GK PCC Rokita i PCC Rokita SA za rok 2017
  44
  6. SEGMENT ENERGETYKA Ⓔ
  6.1. Opis segmentu Ⓔ
  Segment E nergetyka prowadzi działalność w zakresie
  wytwarzania, obrotu i dystrybucji energii elektrycznej i
  cieplnej, wody zdemineralizowanej oraz sprężonego
  powietrza , głównie na potrzeby Grupy PCC Rokita
  Segment ten jest tożsamy organizacyjnie z Centrum
  Energetyki, działającym w ramach PCC Ro kita.
  Głównym zadaniem Centrum Energetyki jest
  zapewnienie dostaw energii cieplnej (pary
  technologicznej) dla Grupy PCC Rokita, zużywanej do
  procesów chemicznych. Stąd rosnące w segmencie
  nakłady remontowe i inwestycyjne, mające na celu
  zapewnienie niezawodności w ujęciu technicznym, jak
  również mające na celu spełnienie wymogów prawnych
  odnośnie ochrony środowiska. Szczególnie w zakresie
  ochrony środowiska wykonano istotną modernizację
  elektrociepłowni, którą rozpoczęt o jeszcze w 2015 roku
  i zakończono w 2017 ro ku, uzyskując jednocześnie
  wzrost zdolności produkcji ciepła i energii elektrycznej.
  Szerzej to zagadnieni e omawia pkt 6.5.
  W segmencie Energetyk a istotnym zagadnieniem jest
  emisja dwutlenku węgla (CO 2). Biorąc pod uwagę
  zapotrzebo wanie segmentu na prawa do emisji CO 2,
  malejącą ilość przyznawanych uprawnień na kolejne lata
  rozliczeniowe, a co za tym idzie ich niedobór w kolejnych
  latach, przystąpiono począwszy od 2017 roku do
  planowych zakupów praw do emisji CO 2.
  6.2. Podsumowanie działalności za 2017 rok
  W całym 2017 roku działalność segmentu Energetyka
  przebiegała bez zakłóceń. Kolejny rok z rzędu zarówno
  w I kwartale jak i IV kwartale łagodna aura pogodowa nie
  wpłynęła radykalnie na wzrost zapotrzebowania na
  energi ę cieplną.
  Rok 2017 był kolejnym rokiem dużych zmian
  modernizacyjnych w segmencie Energetyka, które
  pozwolą zarówno na optymalizację prowadzenia
  procesu, wzrost zdolności produkcyjnych jak i zapewnią
  spełnienie rosnących wymogów ś rodowiskowych
  wynikających z unijnej dyrektywy dotyczącej emisji
  przemysłowych IED (zintegrowane zapobieganie
  zanieczyszczeniom i ich kontrola). Dzięki
  przeprowadzonym inwestycjom Spółka może od
  01.01.2018 roku wyjść z mechanizmu derogacyjnego
  (tzw. Przejś ciowy Plan Krajowy), a tym samym spełnić
  znacząco przed czasem (3 lata) wymagania dyrektywy
  IED.
  W 2017 roku w prowadzono harmonogram
  sukcesywnych zakupów uprawnień, ze znacznym
  wyprzedzeniem w stosunku do potrzeb, co już w tym
  samym roku przyniosło wymiern e korzyści zważywszy
  na rosnące ceny uprawnień. Na koniec grudnia 2017
  roku Spółka posiadała na rachunku 483 357 sztuk
  uprawnień do emisji CO 2. Dokonane zakupy powinny
  zapewnić zaplanowane zapotrzebowanie dla umorzenia
  na rachunku dla lat 2017 -2018 , dodatkowo Spółka jest
  już w trakcie realizacji sukcesywnych zakupów dla
  zapotrzebowania na kolejne lata 2019 -2020 .
  W stosunku do poprzedniego roku zapotrzebowanie na
  parę technologiczną dla instalacji chemicznych było o
  2% niższe, co oprócz warunków atm osferycznych
  wynikało również z wdrożonych na instalacjach
  chemicznych projektów oszczędzających energię cieplną
  oraz z różnic w strukturze produktów zużywających
  ciepło. Różnica sprzedaży ciepła grzewczego na potrzeby
  miasta Brzeg Dolny niemal nie wystąpi ła. Istotne zmiany
  wystąpiły w produkcji energii elektrycznej, gdzie
  produkcja wzrosła o nieco ponad 30%, co było
  spowodowane uruchomieniem nowej turbin y
  przeciwprężnej TG -2 w maju 2017 roku.
  Podsumowanie sytuacji finansowej
  Wyniki segmentu zależą w bard zo dużym stopniu od cen
  węgla kamiennego. Zakupy paliwa w postaci miału węgla
  kamiennego realizowane były w 2017 roku z
  obowiązującego kontraktu na dostawy węgla zawartego
  w 2016 roku, w związku z czym wzrost cen węgla na
  rynku nie wpłynął na wyniki segmen tu.
  W 2017 roku w stosunku do roku ubiegłego segment
  odnotował 3% wzrost przychodów ze sprzedaży do
  klientów zewnętrznych. Natomiast niższy poziom
  EBITDA wynikał m.in. ze zdarze nia jednorazow ego ,
  jakimi był likwidacja środków trwałych związana z
  prowadzonymi istotnymi inwestycjami modernizacji
  mokrej instalacji odsiarczania spalin i przebudową
  układu wyprowadzania spalin wraz z zabudową nowego
  komina. Kolejny m czynnik iem był wpływ rekalkulacji  Grupa Kapitałowa PCC Rokita
  Sprawozdanie Zarządu z działalności GK PCC Rokita i PCC Rokita SA za rok 2017
  45
  dotyczącej czę ści rozliczeń pomiędzy segmentami
  w związku z dostosowaniem do zmian przepisów
  w zakresie cen transferowych. Zanotowano również
  wzrost kosztów remontów kilku istotnych urządzeń,
  kluczowych ze względu na zapewnienie niezawodności
  produkcji.
  Tabela 6 Wybrane dane finansowe segmentu Energetyka
  6.3. Rynek
  Wytwarzane w segmencie Energetyka media kierowane
  są na rynek lokalny, głównie do spółek z Grupy PCC
  Rokita i pozostałych spółek z Grupy PCC. Udział
  sprzedaży dla odbiorców z Grupy PCC Rokita stanowi
  67% prz ychodów segmentu.
  Podstawowym medium energetyczny m wytwarzanym w
  segmencie jest para technologiczna, używana przez
  odbiorców w procesach chemicznych jako źródło energii
  cieplnej. Zapotrzebowanie na parę technologiczną i inne
  media jest ściśle skorelowane z rozw ojem zdolności
  produkcyjnych odbiorców.
  Kol ejnym medium jest energia elektryczna. Jej istotność
  jest mniejsza ze względu na możliwość zakupu energii
  elektrycznej z rynku, dlatego decyzje o ilości i czasie
  produkcji uwzględniają ceny dostępnej energii na rynku
  w stosunku do kosztów jej wytworzenia. Ilość
  wytwarzanej energii elektrycznej w segmencie jest
  wypadkową możliwości technicznych z uwzględnieniem
  wspomnianych aspektów ekonomicznych. Wraz ze
  wzrostem zapotrzebowania na parę technologiczną
  wzrasta również opłacalność produkcji energii
  elektryczn ej za sprawą procesu kogeneracji (łącznego
  wytwarzania energii elektrycznej i pary technologicznej
  do procesów chemicznych).
  PCC Rokita zaopatruje w ciepło grzewcze aż 80%
  gospodarstw domowych w Brzegu Dolnym. Od kilku lat
  poziom tego zapotrzebowania jest względnie stały i nie
  widać perspektyw jego wzrostu.
  Surowce
  Strategicznym surowcem (paliwem) w segmencie
  Energetyk a jest węgiel kamienny. Spółka dokonuje
  wyboru dostawcy biorąc pod uwagę kryteria
  parametrów jakościowych, ceny i kosztów transportu.
  Aktualn ie spółka ma zawartą umową na dostawę węgla
  z PGG Sp. z o.o. Szacunkowa wartość umowy ,
  skalkulowana zgodnie z przyjętą przez Spółkę praktyką
  w zakresie szacowania umów wieloletnich , tj. w okresie
  najbliższych pięciu lat , wynosi ok . 150 mln zł
  i przekracza 10% rocznych przychodów ze sprzedaży
  ogółem. Udział PGG Sp. z o.o. w zaopatrzeniu Spółki
  w węgiel stanowi 100%.
  6.4. Grupy produktowe
  Grupy produktowe segmentu Energetyka są tożsame
  z produktami poszczególnych instalacji produkcyjnych
  i dzielą się na produkty elektrociepłowni, wodę
  demineralizowaną, sprężone powietrze, obrót
  i dystrybucję energii elektrycznej i pozostałe.
  Produkty elektrociepłowni to para technologiczna,
  energia elektryczna i ciep ło grzewcze.
  Produkcja energii cieplnej odbywa się przy
  wykorzystaniu węgla kamiennego jako paliwa.
  Wyprodukowana energia cieplna zostaje następnie
  zużyta do wytworzenia energii elektrycznej oraz
  w zdecydowanej większości jako para technologiczna do
  proces ów chemicznych. Nieznaczna część energii
  cieplnej przeznaczana jest do wytworzenia wody
  [w tys. zł] 2017 2016 Zmiana
  Przychody ze sprzedaży do innych segmentów 63 369 66 373 -4,5%
  Przychody ze sprzedaży od klientów zewnętrznych 31 613 30 653 3,1%
  Łączne przychody ze sprzedaży 94 982 97 026 -2,1%
  EBITDA 26 685 34 298 -22,2%
  Marża EBITDA 28,1% 35,3% -7,3 p.p.
  Zysk/strata brutto 12 903 26 706 -51,7%  Grupa Kapitałowa PCC Rokita
  Sprawozdanie Zarządu z działalności GK PCC Rokita i PCC Rokita SA za rok 2017
  46
  grzewczej do ogrzewania dla odbiorców z miasta Brzeg
  Dolny.
  Przy wytwarzaniu energii elektrycznej wykorzystywany
  jest proces zwany kogeneracją, czyli na jednym
  urządze niu wytwórczym (turbozespole) zasilanym parą
  z kotłów powstaje energia elektryczna i para
  technologiczna. To powoduje, że do produkcji tych
  samych ilości energii elektrycznej i pary technologicznej
  zużywa się mniej paliwa niż w przypadku produkcji
  rozdziel onej.
  Woda demineralizowana jest zużywana w całości na
  terenie PCC Rokita. Proces produkcji polega na
  wstępnym oczyszczeniu, a następnie właściwej
  demineralizacji jonowymiennej wody wstępnie
  oczyszczonej .
  Sprężone powietrze jest zużywane w całości przez spółki
  działające na terenie przemysłowym PCC w Brzegu
  Dolnym. Proces produkcji sprężonego powietrza
  realizowany jest przez zespół sprężarek śrubowych oraz
  zespół urządzeń uzdatniania medium, które zapewniają
  ciągłą d ostawę powietrza do wszystkich wydziałów
  produkcyjnych.
  Obrót i dystrybucja energii elektrycznej ściśle związane
  są z zasilającą Spółkę siecią dystrybucyjną Tauron
  Dystrybucja S.A. Spółk a dystrybuuje następnie energię
  elektryczną dla poszczególnych odbior ców .
  6.5. Inwestycje
  Inwestycje związane są z modernizac ją techniczną
  instalacji i pozwa lają na dalszą optymalizację
  prowadzenia procesu, przyczynia ją się także do
  spełnienia rosnących wymogów środowiskowych
  wynikających z dyrektywy IED (zintegrowane
  zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola).
  Spółka dzięki dotąd prowadzonym inwestycjom
  w instalacje najnowszej generacji elektrofiltrów na
  kotłach (2 015 i 2016 rok), doprowadziła do
  zmniejszenia stężenia emisji pyłu znacznie poniżej
  obowiązujących norm. Wykorzystując najnowsze
  stosowane na rynku rozwiązania , w 2017 roku
  prowadzone były inwestycje w celu całkowitej
  przebudowy istniejącej instalacji z ob szaru
  wyprowadzania i odsiarczania spalin.
  Realizacja tych inwestycji pozwoli na spełnienie norm
  emisji w zakresie emisji dwutlenku siarki oraz pozwoli
  na zwiększenie mocy produkcyjnych w zakresie energii
  cieplnej. Zakończenie realizacj i tych zadań przewid uje
  się w I połowie 2018 r. Zrealizowanie inwestycji pozw ala
  na spełnienie wymagań dyrektywy IED na trzy lata
  wcześniej niż jest to wymagane.
  Dodatkowo dzięki inwestycji zabudowy turbozespołu
  z turbiną przeciwprężną , oddanej w II kwartale 2017
  roku, Spółka osiągnęła możliwość większej i znacznie
  efektywniejszej produkcji własnej energii elektrycznej.
  W 2017 roku wydatki poniesione na inwestycje
  w segmencie Energetyka wyniosły 40,6 mln zł .  Grupa Kapitałowa PCC Rokita
  Sprawozdanie Zarządu z działalności GK PCC Rokita i PCC Rokita SA za rok 2017
  47
  7. SEGMENT POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Ⓩ
  7.1. Opis segmentu Ⓩ
  W ramach segmentu Pozostała działalność dokonano
  agregacji jednostek i spółek Grupy Kapitałowej z uwagi
  na to, że nie zostały spełnione kryteria wymagające
  wydzielenia z tej grupy odrębnego dodatkowego
  segmentu sprawozdawczego.
  Segment Pozostała działalność obejmuje obszary ,
  których przedmiotem działalności są:
   usługi w zakresie kompleksowego utrzymania
  ruchu urządzeń i instalacji technologicznych, w tym
  prac mechanicznych, automatyki i opomiarowania
  przemysłowego, elektryki i sieci
  elektroenergetycznych, nadzoru technicznego,
  projektowania i doradztwa technicznego,
   gospodarowanie odpadami przemysłowymi, w tym
  zarządzanie składowiskami odpadów wapiennych,
  odpadów paleniskowych z elektrociepłowni,
  odpadów z Centralnej Oczyszczalni Ścieków oraz
  magazynem odpadów suro wców wtórnych,
   wykonawstwo i remonty aparatury przemysłowej
  ze stali (w tym zbiorników, wymienników ciepła,
  mieszalników, reaktorów i konstrukcji stalowych)
  oraz wykonawstwo zabezpieczeń antykorozyjnych,
  (gumowania i ebonitowania zbiorników, elementów
  ruro ciągów i armatury),
   świadczenie usług dla Grupy PCC Rokita w zakresie:
  zarządzania i administracji, ochrony środowiska
  (oczyszczalnia ścieków), zarządzania majątkiem,
  bezpieczeństwa (służby ratownicze, prewencja),
  utrzymania sieci elektroenergetycznych ora z
  transportu kolejowego na terenie parku
  przemysłowego w Brzegu Dolnym,
   usługi transportowe chemikaliów płynnych na
  terenie kraju i poza jego granicami oraz usługi
  spedycyjne, a także kompleksowe pakiety usług -
  łączące transport drogowy, transport intermo dalny
  oraz logistykę magazynową,
   usługi mycia autocystern i kontenerów, służących
  do przewozu typowych chemikaliów płynnych ,
   pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody , które to
  usługi p ocząwszy od roku 2018 zostały wydzielone
  do spółki zależnej Aqua Łososiowi ce.
  Jednostki segmentu Pozostała działalność świadczą
  usługi zarówno spółkom Grupy PCC Rokita jak i klientom
  zewnętrznym.
  7.2. Podsumowanie działalności za 2017 rok
  Segment Pozostała działalność odnotował znacznie
  niższy poziom EBITDA (o 73,4 %) w roku 2017
  w porównaniu do roku 2016 . Było to głównie
  spowodowane osiągnięciem w 2016 roku znacznie
  lepszych wyników segmentu w związku z wystąpieniem
  jednorazowych zdarzeń ta kich jak sprzedaż świadectw
  efektywności energetycznej (41 mln zł) , zwrot
  nadpłaconego podatku od nieruchomości (5 mln zł) czy
  rozwiązanie rezer wy na rekultywację składowisk
  w związku z oszacowaniem niższych przyszłych kosztów
  rekultywacji (7,5 mln zł).
  Wpływ na niższe wyniki segmentu w 2017 roku
  względem roku ubiegłego miały także ujemne różnice
  kursowe netto z działalności operacyjnej oraz niższe
  przychody z tytułu poręczeń.
  Ponadto na obniżenie wyników segmentu wpłynęły
  również straty osiągnięte przez nowowłączone do
  konsolidacji w roku 2017 spółki, które ze względu na
  początkową fazę ich rozwoju nie osiągnęły jeszcze
  oczekiwanych wyników.
  Czynnik iem skutkującym obniżeniem wyników
  segmentu była również rekalkulacja dotycząca części
  rozliczeń pomiędzy segmentami w związku
  z dostosowaniem do zmian przepisów w zakresie cen
  transferowych.
  Biorąc powyższe pod uwagę, marża EBITDA segmentu
  ukształtowała się na poziomie 12,4 %.
  Grupa Kapitałowa PCC Rokita
  Sprawozdanie Zarządu z działalności GK PCC Rokita i PCC Rokita SA za rok 2017
  48
  Tabela 7 Wybrane dane finansowe segmentu Pozostała działalność
  7.3. Inwestycje
  W ramach prowadzonej pozostałej działalności,
  związane z nią główne zadania inwestycyjne mają na
  celu zapewnienie bieżącego funkcjonowania zakładu,
  zarówno w zakresie zapewnienia odpowiedniego stanu
  infrastruktury jak i spełnieniu narzuconych na
  działalność podstawową regulacji prawnych.
  Konsekwen tnie prowadzone są inwestycje
  w modernizacje infrastruktury sieci
  elektroenergetycz nych, związanej z dystrybucją
  i przesyłem energii elektrycznej na terenie Spółki.
  Spółka prowadzi także ciągłe inwestycje odtworzeniowe
  związane z modernizacją dróg i estakad. Zakładana
  koncepcja prowadzonych modernizacji przewiduje
  poniesienie niezbędnych nakładów przygotowujących
  infrastrukturę pod m ożliwości dalszych inwesty cji
  i rozwoju istniejących instalacji, jednocześnie mając na
  celu utrzymanie majątku w stanie zapewniającym
  ciągłość użytkowania.
  W 2017 roku Spółka prowadziła m.in. inwestycję
  w obrębie oczyszczalni ścieków, związaną
  z modernizacją gospod arki osadowej .
  Ponadto mając na uwadze, że segment Pozostała
  działalność wykonuje zadania o charakterze
  pomocniczym wobec Grupy, zrealizowana została
  inwestycja w postaci budynku, który jest przeznaczony
  na laboratoria. Inwestycja została zakończona we
  wrześniu 2017 roku, laboratoria będą wykorzystywane
  przez działy badawczo -rozwojowe segmentów
  produkcyjnych Grupy.
  W 2017 roku wydatki poniesione na inwestycje
  w segmencie Pozostała działalność wyniosł y 32,7 mln zł.
  [w tys. zł] 2017 2016 Zmiana
  Przychody ze sprzedaży do innych segmentów 122 887 126 743 -3,0%
  Przychody ze sprzedaży od klientów zewnętrznych 88 915 84 095 5,7%
  Łączne przychody ze sprzedaży 211 802 210 838 0,5%
  EBITDA 26 263 98 860 -73,4%
  Marża EBITDA 12,4% 46,9% -34,5 p.p.
  Zysk/strata brutto 3 450 77 801 -95,6%  Grupa Kapitałowa PCC Rokita
  Sprawozdanie Zarządu z działalności GK PCC Rokita i PCC Rokita SA za rok 2017
  49
  8. SYTUACJA FINANSOWA GRUPY KAPITAŁOWEJ
  8.1. Czynniki wpływające na wynik
  W roku 2017 Grupa Kapitałowa PCC Rokita odnotowała
  bardzo dobre wyniki finansowe:
   zysk netto na poziomie 182,4 mln zł,
   zysk EBITDA w wysokości 266,4 mln zł.
  Należy podkreślić, że wyniki roku 2017 trzeba
  analizować przez pryzmat wysokich wyników okresu
  porównawczego 2016 roku, na które w dużym stopniu
  miały wpływ czynniki jednorazowe. Obrazuje to
  porównanie wyniku na pozostałej działalno ści
  operacyjnej , który był o 59,4 mln zł niższy w 2017 roku
  względem roku 2016. Pozostałe przychody i koszty
  operacyjne z definicji nie są związane bezpośrednio
  z działalnością gospodarczą jednostki i nie dotyczą
  podstawowego zakresu jej działania, ale wys tępują jako
  pośredni efekt podejmowanych czynności. Tak wysoki
  poziom wyniku na pozost ałej działalności operacyjnej
  w 2016 roku był efektem szeregu zdarzeń
  jednorazowych, w tym przede wszystkim zysku ze
  sprzedaży świadectw efektywności energetycznej
  (41 mln zł).
  Przy wykluczeniu zdar zeń jednorazowych w 2016 roku
  i założeniu wyniku na pozostałej działalności
  operacyjnej na takim samym poziomie jak w roku 2017,
  zysk EBITDA Grupy w 2017 roku byłby o 15,3% wyższy
  względem zysku EBITDA roku poprzedzającego.
  Sza cunkowy wpływ czynników jednorazowych
  uwzględnionych w pozostałej działalności operacyjnej
  na zysk netto to około 48,1 mln zł, po eliminacji tego
  wpływu zysk netto Grupy byłby w 2017 roku o 17,9%
  wyższy niż w roku 2016.
  Czynniki wpływające w największym st opniu na wyniki
  Grupy w 2017 roku to m.in.:
   wzrost cen chloroalkaliów w związku
  z ograniczeniami produkcji przez chińskich
  producentów,
   konieczność zmiany technologii produkcji chloru
  zgodnie z europejskimi wymogami prawnymi na
  bardziej ekologiczną do końca 2017 roku,
  skutkująca całkowitym wstrzymaniem produkcji
  dotychczasową metodą bądź czasowymi postojami
  części europejskich producentów chloru, co z kolei
  przełożyło się na wzrosty cen ługu sodowego,
   wysokie zapotrzebowanie na chlor ze strony
  podmiotów z Grupy jak i zewnętrznych,
   optymalizacja portfela polioli poprzez ograniczenie
  sprzedaży produktów masowych i jednoczesny
  wzrost sprzedaży produktów bardziej
  specjalistycznych,
   wzrost wolumenów sprzedaży głównych
  produktów oferowanych przez Grupę,
   poważn e ograniczenie dostępności TDI (drugiego
  po poliolach kluczowego surowca do produkcji
  elastycznych pianek poliuretanowych)
  przekładające się na ograniczony popyt na poliole,
   przełożenie dalszego wzrostu cen bazowych
  surowców do produkcji polioli na ceny w yrobów
  gotowych.
  Grupa, intensyfikując sprzedaż sody płatkowanej oraz
  zwiększając wolumeny produkcji chloroalkaliów,
  wykorzystała potencjał wzrastającego popytu na tę
  grupę produktów. Ich rosnące ceny miały wpływ na
  bardzo wysokie marże w roku 2017. Dzięki wcześniej
  przeprowadzonej konwersji metody produkcji chloru
  Gru pa miała możliwość zwiększenia sprzedaży na
  rynkach, na kt órych producenci zrezygnowali
  z konwersji i zatrzym ali produkcję chloru, bądź są
  w trakcie procesu przełączenia na technologię
  membranową.
  W 2017 roku Grupa dążyła do optymalizacji portfolio
  polioli poprzez wzrost sprzedaży wyżej marżowych
  produktów specjalistycznych oraz ograniczenie udziału
  produktów maso wych o dużo niższych marżach.
  W sytuacji, gdy na rynku europejskim standardowy
  poliol do pianek elastycznych (najbardziej masowy, a co
  za tym idzie, jeden z najmniej marżowych) stanowi
  ponad 40% całej produkcji, to w portfelu sprzedaży
  Grupy PCC Rokita nie odgrywał tak dużej roli. Dzięki
  takiej strategii wyniki Grupy nie były w tak znaczącym
  stopniu uzależnione od spadających marż polioli typu
  „commodity”, ponieważ portfel sprzedaży produktów
  jest zdywersyfikowany.
  W 2017 roku Grupa odnotowała wzrosty wolumen ów
  i marż oferowanych produktów. Było to możliwe nie
  tylko dzięki warunkom rynkowym , ale w głównej mierze
  dzięki poprawie technologii, rozwojowi portfela
  produktowego, ekspansji na nowe rynki oraz
  zrealizowanym projektom inwestycyjnym.  Grupa Kapitałowa PCC Rokita
  Sprawozdanie Zarządu z działalności GK PCC Rokita i PCC Rokita SA za rok 2017
  50
  8.2. Omówienie wyników działalności
  Tabela 8 Wyniki Grupy Kapitałowej PCC Rokita w 2017 roku
  Przychody ze sprzedaży
  W 2017 roku Grupa PCC Rokita uzyskała rekordowy
  poziom przychodów ze sprzedaży produktów, towarów
  i usług, w kwocie 1 285,9 mln zł. Przychody wzrosły
  o 16,1% w porównaniu do roku 2016. Było to wynikiem
  przede wszystkim wyższej produkcji w związku ze
  zwięks zonymi zdolnościami produkcyjnymi oraz
  wyższymi cenami produktów segmentów
  Chloropochodne i Poliuretany. Rentowność brutto na
  sprzedaży w Grupie utrzymała się na bardzo wysokim
  poziomie w granicach 28%. Utrzymanie wysokiej marży
  na sprzedaży jest przede ws zystkim konsekwencją
  wzrostu cen chloroalkaliów przy jednoczesnym
  utrzymaniu niskiego kosztu wytworzenia. Biorąc pod
  uwagę przychody w odniesieniu do segmentów,
  najwyższą wartość przychodów do klientów
  zewnętrznych uzyskał segment Poliuretany w kwocie
  638, 7 mln zł i segment Chloropochodne 442,3 mln zł, co
  stanowiło razem 84% przychodów Grupy.
  Wykres 13 Udział przychodów ze sprzedaży zewnętrznej
  segmentów w wartości sprzedaży Grupy w 2017
  roku
  Wykres 14 Przychody ze sprzedaży zewnętrznej segmentów
  wg obszarów geograficznych w 2017 roku
  Koszty działalności
  Łączne koszty działalności Grupy (koszt własny
  sprzedaży, koszty sprzedaży, koszty ogólnego zarzą du)
  w 2017 roku wyniosły 1 094,8 mln zł i były wyższe
  o 152,5 mln zł, tj. 16,2% od kosztów w roku poprzednim.
  Koszt własny sprzedaży wyniósł 927,4 mln zł, z czego
  847,1 mln zł (bez wyłączeń konsolidacyjnych)
  przypadało na Jednostkę Dominującą. Grupa PCC Ro kita
  odnotowała wzrost kosztu własnego w odniesieniu do
  2016 roku o 131,3 mln zł, co stanowiło 16,5%. Wzrost
  ten wynikał przede wszystkim ze wzrostu kosztu zużycia
  50%
  34%
  7%
  9% SegmentPoliuretany
  SegmentChloropochodne
  Segment InnaDziałalnośćChemicznaPozostałasprzedaż
  12%
  43% 28%
  4%
  13%
  Niemcy
  Polska
  Pozostałe krajeUE
  Azja
  Pozostałeobszary
  [mln zł] 2017 2016 Zmiana
  Przychody ze sprzedaży 1 285,9 1 107,2 16,1%
  Wynik brutto ze sprzedaży 358,5 311,0 15,3%
  Marża brutto na sprzedaży 27,9% 28,1% -0,2 p.p.
  Wynik na działalności operacyjnej 201,1 234,3 -14,2%
  Wynik netto 182,4 202,7 -10,0%
  EBITDA 266,4 290,4 -8,3%
  Marża EBITDA 20,7% 26,2% -5,5 p.p.  Grupa Kapitałowa PCC Rokita
  Sprawozdanie Zarządu z działalności GK PCC Rokita i PCC Rokita SA za rok 2017
  51
  materiałów i energii, co z kolei spowodowane było
  zarówno wyższym wolumenem produkcji jak i wyższymi
  niż w 2016 roku cenami surowców.
  Struktura głównych gr up kosztów rodzajowych, które
  w Grupie PCC Rokita w 2017 roku wyniosły łącznie
  1 067,4 mln zł, przedstawia się następująco:
   Koszty zużytych materiałów i energii w strukturze
  kosztów rodzajowych stanowiły 62% wszystkich
  kosztów i wyniosły 658,1 mln zł. Wzrost kosztów
  zużytych materiałów i energii wynikał z wyższej
  produkcji w 2017 roku w por ównaniu do roku
  ubiegłego, jak i wyższych cen podstawowych
  surowców wykorzystywanych przez Grupę.
   Koszty usług obcych wzrosły o 3,7% w porównaniu
  do 2016 rok u i wyniosły 158,6 mln zł, co
  w strukturze kosztów stanowiło 15%. Wzrost
  spowodowany był m.in. więk szym zakresem
  remontów w roku 2017 oraz wyższymi kosztami
  pozostałych usług takich jak laboratoryjne, prawne
  i informatyczne.
   Koszty pracownicze, w tym: wynagrodzenia,
  świadczenia rzeczowe i odpis na Funduszu
  Świadczeń Socjalnych w Grupie PCC Rokita
  stanow iły 13% w strukturze kosztów i wyniosły
  142,6 mln zł. W porównaniu do roku 2016 wzrosły
  o 21,7% , co spowodowane było zarówno wzrostem
  zatrudnienia w Grupie PCC Rokita, jak i większymi
  niż w roku ubiegłym wynagrodzeniami.
   Koszty amortyzacji oraz koszty związane
  z utworzeniem odpisów z tytułu utraty wartości
  środków trwałych wzrosły o 9,2 mln zł (16,4%)
  w stosunk u do roku ubiegłego w związku
  z przekazaniem zakończonych inwestycji na
  majątek trwały.
   Pozostałe koszty, na które składają się podatki
  i opłaty, ubezpieczenia majątkowe i osobowe oraz
  inne koszty, pozos tały na podobnym poziomie jak
  w 2016 roku i wyniosły 42,9 mln zł.
  Pozostałe przychody i koszty
  operacyjne
  Wynik na pozo stałej działalności operacyjnej Grupy
  wyniósł 10,1 mln zł w 2017 roku i był niższy o 59,4 mln
  zł w porównaniu do roku poprzedniego. Na wynik na
  pozostałej działalności operacyjnej w roku poprzednim
  wpłynęły czynniki jednorazowe takie jak sprzedaż
  świadectw efektywności energetycznej, z której
  osiągnięto wynik w kwocie blisko 41 mln zł, zwrot
  nadpłaconego podatku od nieruchomości na kwotę
  ponad 5 mln zł oraz otrzymane odszkodowanie
  w wysokośc i ponad 5 mln zł, rozwiązana rezerwa na
  rekultywację składowisk odpadów w kwocie 7,5 mln zł .
  W 2017 roku głównym czynnikiem jednorazowym było
  rozwiązanie rezerwy na rekultywację składowisk
  odpadów w kwocie 7,8 mln zł. Ponadto wpływ na wynik
  na pozostałej działalności operacyjnej w 2017 roku
  miały także ujemne różnice k ursowe netto z działalności
  operacyjnej. Jednocześnie w 2017 roku pojawiły się
  również czynniki, związane ze zmianami w strukturze
  konsolidacji Grupy, takie jak: sprzedaż spółki PCC
  Prodex GmbH do jednostki dominującej PCC SE oraz
  włączenie od stycznia 201 7 roku do konsolidacji dwóch
  spółek z Grupy Kapitałowej PCC Rokita (PCC Therm
  Sp. z o. o. oraz PCC Packaging Sp. z o.o.), które wcześniej
  nie były konsolidowane ze względu na ich nieistotność.
  Koszty finansowe
  Koszty finansowe w 2017 roku osiągnęły poziom 14,7
  mln zł i były o 2,9 mln zł wyższe niż w roku ubiegłym.
  Wzrost kosztów wynika przede wszystkim ze zmian
  w wysokości zobowiązań i rezerw długoterminowych,
  m.in. w związku z aktualizacją planowanych wydatków
  na rekultywację składowisk i związaną z tym
  rekalkulacją założeń do wyliczenia tej rezerwy w okresie
  porównawczym. Koszty finansowe z tytułu odsetek
  pozostały na zbliżonym poziomie do poniesionych w
  roku 2016 i wyniosły 1 3,3 mln zł.
  Udział w wyniku finansowym
  jednostek stowarzyszonych
  W 2017 roku obję to konsolidacją metodą praw
  własności dwie spółki (PCC IRPC Polyol Company
  Limited oraz Elpis Sp. z o.o.), a udział w wyniku
  finansowym jednostek stowarzyszonych w 2017 roku
  wyniósł -2,4 mln zł.
  Wynik netto
  W 2017 roku Grupa Kapitałowa PCC Rokita odnotował a
  zysk netto na bardzo wysokim poziomie 182,4 mln zł.
  Przy analizie wyniku netto należy również pamiętać
  o wpływie czynników jednorazowych na bardzo
  wysokie wyniki okresu porównywalnego. Szacunkowy
  wpływ czynników jednorazow ych, uwzględnionych
  w pozostałe j działalności operacyjnej, na zysk netto to
  około 48,1 mln zł, po eliminacji tego wpływu zysk netto
  Grupy byłby w 2017 roku o 17,9% wyższy niż w roku
  2016.
  Tak dobre rezultaty Grupy były przede wszystkim
  efektem wysokich mar ż segmentu Chloropochodne
  w zwi ązku z wyższymi cenami sprzedaży chloroalkaliów
  oraz większym wolumenem sprzedaży segmentu.
  Rekordowo wysokie rezultaty osiągnął także segment  Grupa Kapitałowa PCC Rokita
  Sprawozdanie Zarządu z działalności GK PCC Rokita i PCC Rokita SA za rok 2017
  52
  Poliuretany optymalizując portfolio poprzez wzrost
  sprzedaży wysokomarżowych produktów
  spe cjalistycznych oraz ogr aniczając udział produktów
  masowych o dużo niższych marżach. Pomimo
  utrudnionej sytuacji na rynku polioli, w związku z
  ograniczoną dostępnością TDI, jak i wzmożoną
  aktywnością konkurentów, segmentowi udało się
  zwiększyć wolumen sprzedaży w roku 2017 o pona d 2%.  Grupa Kapitałowa PCC Rokita
  Sprawozdanie Zarządu z działalności GK PCC Rokita i PCC Rokita SA za rok 2017
  53
  8.3. Wyniki segmentów
  Tabela 9 Wyniki segmentów w latach 2016 -2017
  Tabela 10 Wyniki segmentów w kwartałach 4Q2017 -3Q2017
  Poliuretany Chloropochodne Inna działalność
  chemiczna Energetyka Pozostała działalność
  [mln zł] 2017 2016 Zmiana 2017 2016 Zmiana 2017 2016 Zmiana 2017 2016 Zmiana 2017 2016 Zmiana
  Przychody ze sprzedaży do innych segmentów 24,0 17,0 40,8 % 233,6 216,0 8,2% 6,5 6,9 -7,1 % 63,4 66,4 -4,5% 122,9 126,7 -3,0%
  Przychody ze sprzedaży od klientów zewnętrznych 638,7 562,0 13,6% 442,3 349,1 26,7% 84,4 81,3 3,8% 31,6 30,7 3,1 % 88,9 84,1 5,7%
  Łączne przychody ze sprzedaży 662,7 579,1 14,4% 675,9 565,1 19,6% 90,8 88,2 2,9% 95,0 97 -2,1% 211,8 210,8 0,5%
  EBITDA 69,1 56,5 22,3% 152,1 107,5 41,5% 6,8 5,8 16,5 % 26,7 34,3 -22,2% 26,3 98,9 -73,4%
  Marża EBITDA 10,4% 9,8% 0,7 p.p. 22,5% 19,0% 3,5 p.p. 7,5% 6,6% 0,9 p.p. 28,1% 35,4% -7,3 p.p. 12,4% 46,9% -34,5 p.p.
  Zysk/strata brutto 57,6 49,0 17,6% 121 80,1 51,1% 2,1 0,4 406,4 % 12,9 26,7 -51,7% 3,4 77,8 -95,6 %
  Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne 42,2 55,6 -24,1 % 91,3 34,7 163,1 % 5,2 4,8 8,3 % 40,6 23,3 74,2 % 32,7 28,5 14,7 %
  Poliuretany Chloropochodne Inna działalność
  chemiczna Energetyka Pozostała działalność
  [mln zł] 4Q2017 3Q2017 Zmiana 4Q2017 3Q2017 Zmiana 4Q2017 3Q2017 Zmiana 4Q2017 3Q2017 Zmiana 4Q2017 3Q2017 Zmiana
  Przychody ze sprzedaży do innych segmentów 4,4 7,5 -41,3% 63,2 51,1 23,7% 1,5 1,7 -11,8% 15,5 14,4 7,6% 27,5 34,3 -19,8%
  Przychody ze sprzedaży od klientów zewnętrznych 173,3 158,0 9,7% 125,8 106,8 17,8% 19,1 19,0 0,5% 8,3 4,5 84,4% 18,0 24,1 -25,3%
  Łączne przychody ze sprzedaży 177,6 165,6 7,2% 189,1 157,8 19,8% 20,6 20,6 0,0% 23,8 19,0 25,3% 45,5 58,4 -22,1%
  EBITDA 21,5 20,1 7,0% 63,6 25,7 147,5% 2,1 0,8 162,5% 9,4 1,1 754,5% 10,3 5,2 98,1%
  Marża EBITDA 12,1% 12,1% 0,0 p.p. 33,6% 16,3% 17,3 p.p. 10,2% 3,9% 6,3 p.p. 39,5% 5,8% 33,7 p.p. 22,6% 8,9% 13,7 p.p.
  Zysk/strata brutto 18,7 15,9 17,6% 56,2 17,2 226,7% 0,8 -0,3 366,7% 4,6 -3,0 253,5% 5,7 -0,9 -733,3%
  Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne 11,7 7,9 48,1% 50,2 20,4 146,1% 1,8 1,1 63,6 % 13,3 10,3 29,1% 12,2 7,1 71,8%  Grupa Kapitałowa PCC Rokita
  Sprawozdanie Zarządu z działalności GK PCC Rokita i PCC Rokita SA za rok 2017
  54
  8.4. Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej
  Tabela 11 Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej
  [mln zł] 2017 2016 Zmiana
  Rzeczowe aktywa trwałe 1 177,2 1 044,9 12,7%
  Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 64,4 101,4 -36,5%
  Należności z tyt. dostaw i usług 136,9 120,8 13,3%
  Zapasy 97,2 65,2 49,1%
  Wartości niematerialne 34,9 25,2 38,5%
  Pozostałe aktywa 66, 1 84,4 -21,8%
  AKTYWA RAZEM 1 576,7 1 441,9 9,3%
  Kapitał własny 746,7 715,4 4,4%
  Długoterm. kredyty, pożyczki, obligacje
  i inne 401,5 334,7 20,0%
  Pozo. zob. długoterm. i rezerwy 66,2 70,0 -5,4%
  Zobow. z tytułu dostaw i usług 174,1 143,1 21,7 %
  Krótkoterm. kredyty, pożyczki, obligacje
  i inne 80,9 80,5 0,5%
  Pozo. zob. krótkoterm. i rezerwy 107,3 98,2 9,3 %
  PASYWA RAZEM 1 576,7 1 441,9 9,3%
  Główne zmiany w pozycjach aktywów
   wyższy o 132,3 mln zł poziom rzeczowych aktywów
  trwałych związany głównie z inwestycjami
  prowadzonymi przez Spółkę,
   wyższy o 16,1 mln zł poziom należności z tytułu
  dostaw i usług w związku z wyższą wartością
  sprzedanych wyrobów i usług,
   niższy o 37 mln zł poziom środków pieniężnych
  i ich ekwiwalentów m.in. w związku z wyższymi
  wydatkami na inwestycje oraz na zakup suro wców
  w związku z wyższym wolumenem produkcji w
  2017 roku,
   wyższy o 32,0 mln zł poziom zapasów ze względu na
  wyższy poziom zamówień oraz związaną z nimi
  większą produkcją,
   wyższy o 9,7 mln zł poziom wartości
  niematerialnych w związku z zakupem uprawnień
  do emisji CO 2, będący efektem uregulowania
  polityki zarządzania uprawnieniami do emisji
  dwutlenku węgla.
  Główne zmiany w pozycjach pasywów
   wzrost o 31,3 mln zł kapitału własnego w stosunku
  do stanu z końca roku 2016 w związku wyższym
  kapitałem zapasowym, na k tóry przeznaczona
  została część zysku wypracowanego za 2016 rok,
   wyższy o 67,2 mln zł poziom zobowiązań z tytułu
  kredytów, pożyczek i emisji obligacji wynikający
  przede wszystkim z uruchomienia nowego
  finansowania zewnętrznego, m.in. w związku
  z licznymi i nwestycjami oraz rozbudową
  wydziałów produkcyjnych Grupy,
   wyższy o 31,0 mln zł poziom zobowiązań z tytułu
  dostaw i usług będący efektem większej produkcji
  w związku z większą ilością zamówień.
  Grupa Kapitałowa PCC Rokita
  Sprawozdanie Zarządu z działalności GK PCC Rokita i PCC Rokita SA za rok 2017
  55
  Istotne pozycje pozabilansowe
  Tabela 12 Zobowiązania i należności warunkowe Grupie Kapitałowej PCC Rokita
  Tabela 13 Zobowiązania i należności warunkowe PCC Rokita
  [w tys. zł] 2017 2016
  Poręczenia spłaty kredytu udzielane spółkom powiązanym 67 549 77 971
  Poręczenie za przyszłe zobowiązania z tytułu zakupu surowców,
  materiałów i usług udzielone spółkom powiązanym 30 856 32 677
  Zobowiązania z tytułu gwarancji bankowych udzielonych głównie
  jako zabezpieczenie wykonania umów handlowych 2 000 3 200
  Otrzymane dotacje 22 211 21 615
  Razem 122 616 135 463
  [w tys. zł] 2017 2016
  Poręczenia spłaty kredytu udzielane spółkom powiązanym 71 549 79 971
  Poręczenie za przyszłe zobowiązania z tytułu zakupu surowców,
  materiałów i usług udzielone spółkom powiązanym 34 589 34 150
  Zobowiązania z tytułu gwarancji bankowych udzielonych głównie
  jako zabezpieczenie wykonania umów handlowych 2 000 3 200
  Otrzymane dotacje 22 211 21 615
  Hipoteki z zastawy na majątku spółki, ustanowione jako
  zabezpieczenie kredytów spółki zależnej 116 250 271 250
  Razem 246 599 410 186  Grupa Kapitałowa PCC Rokita
  Sprawozdanie Zarządu z działalności GK PCC Rokita i PCC Rokita SA za rok 2017
  56
  8.5. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych
  Grupa uzyskała w 2017 roku dodatnie saldo przepływów
  pieniężnych netto z działalności operacyjnej, które
  wyniosło 204,1 mln zł. W 2017 roku uzyskano wysokie
  saldo przepływów z działalności operacyjnej, było ono
  jednak niższe niż w roku ubiegłym ze względu na niższy
  zysk netto w stosunku do okresu porównawczego przy
  jednocześnie wyższym zapłaconym podatku
  dochodowym w 2017 r .
  W 2017 roku saldo przepływów środków pieniężnych
  z działalności inwestycyjnej wyniosło -142,0 mln zł.
  Główną przyczyną ujemnego salda przepływów były
  ponoszone przede wszystkim przez PCC Rokita wydatki
  na inwestycje w rzeczowy majątek trwały.
  Działalność finansowa Grupy PCC Rokita w 2017 roku
  zamknęła się saldem w wysokości -99,1 mln zł, niższym
  o 21,6 mln zł niż w roku poprzednim w zwi ązku z wyższą
  wypłaconą dywidendą za 2016 rok niż w roku
  poprzednim oraz wyższym saldem środków z tytułu
  zaciągniętych kredytów i pożyczek.
  W okresie objętym sprawozdaniem Grupa PCC Rokita
  posiadała pełną płynność finansową i wykazywała
  całkowitą zdolność do wywiązywania się z zaciągniętych
  zobowiązań, zarówno z tytułu dostaw i usług,
  jak i z tytułu zobowiązań finansowych.
  Stan środków pieniężnych Grupy w połączeniu
  z finansowaniem zewnętrznym takim jak kredyty,
  obligacje oraz dotac je pieniężne pozwala na realizację
  zamierzeń inwestycyjnych, w tym inwestycji
  kapitałowych.
  Tabela 14 Przepływy środków pieniężnych GK PCC Rokita
  [mln zł] 2017 2016 Zmiana
  Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 204,1 262,9 -22,4%
  Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -142,0 -167,1 15,0%
  Przepływy pieniężne z działalności finansowej -99,1 -77,5 27,9%
  Przepływy pieniężne netto -36,9 18,3 -301,6%
  Środki pieniężne na początek okresu 101,4 83,1 22,0%
  Środki pieniężne na koniec okresu 64,4 101,4 -36,5%  Grupa Kapitałowa PCC Rokita
  Sprawozdanie Zarządu z działalności GK PCC Rokita i PCC Rokita SA za rok 2017
  57
  8.6. Wybrane wskaźniki finansowe oraz Alternatywne Pomiary Wyników
  Grupa w procesie bieżącej działalności posługuje się
  miernikami rentowności, płynności oraz kapitału
  pracującego. W ocenie Zarządu, wskaźniki te mogą być
  istotne dla inwestorów, ponieważ stanowią
  wyznacznik pozycji i wyników finansowych
  działalności Grupy, a także jej zdolności
  do finansowania wydatków i zaciągania oraz obsługi
  zobowiązań.
  Przedstawione w niniejszym punkcie wskaźniki
  stanowią Alternatywne Pomiary Wyników (APM –
  Alternative Performance Measures) w rozumieniu
  Wytycznych ESMA dotyczących Alte rnatywnych
  Pomiarów Wyników. Dane te nie podlegały badaniu ani
  przeglądowi przez niezależnego biegłego rewidenta.
  Alternatywne pomiary wyników nie są miernikiem
  wyników finansowych zgodnie z Międzynarodowymi
  Standardami Sprawozdawczości Finansowej, ani nie
  powinny by traktowane jako mierniki wyników
  finansowych lub przepływów pieniężnych. Wskaźniki
  te nie są jednolicie definiowane i mogą nie być
  porównywalne do wskaźników prezentowanych przez
  inne spółki, w tym spółki prowadzące działalność
  w tym samym sekt orze, co Grupa PCC Rokita.
  Alternatywne pomiary wyników powinny być
  analizowane wyłącznie jako dodatkowe, nie zaś
  zastępujące informacje finansowe prezentowane
  w skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych
  Grupy PCC Rokita. Dane te powinny być rozpatrywani e
  łącznie ze skonsolidowanymi sprawozdaniami
  finansowymi Grupy. PCC Rokita prezentuje wybrane
  wskaźniki APM ponieważ w jego opinii są one źródłem
  dodatkowych (oprócz danych prezentowanych
  w sprawozdaniach finansowych), informacji o sytuacji
  finansowej i op eracyjnej Grupy, jak również ułatwiają
  analizę i ocenę osiąganych przez Grupę wyników
  finansowych na przestrzeni poszczególnych okresów
  sprawozdawczych. Emitent prezentuje te konkretne
  alternatywne pomiary wyników, ponieważ stanowią
  one standardowe miary i wskaźniki powszechnie
  stosowane w analizie finansowej. Dobór
  alternatywnych pomiarów wyników został
  poprzedzony analizą ich przydatności pod kątem
  dostarczenia inwestorom przydatnych informacji na
  temat sytuacji finansowej, przepływów pieniężnych i
  efekty wności finansowej Grupy PCC Rokita i w opinii
  Zarządu pozwala na optymalną ocenę osiąganych
  wyników finansowych. Wyników nie należy
  przypisywać wyższego poziomu istotności niż
  pomiarom bezpośrednio wynikającym ze
  sprawozdania finansowego Spółki lub
  skonsol idowanego sprawozdania finansowego Grupy.
  Tabela 15 Alternatywne Pomiary Wyników
  2017 2016 Zmiana
  Marża brutto ze sprzedaży 27,9% 28,1% -0,2 p.p.
  Marża netto 14,2% 18,3% -4,1 p.p.
  Marża EBIT 15,6% 21,2% -5,5 p.p.
  Marża EBITDA 20,7% 26,2% -5,5 p.p.
  Rentowność majątku (ROA) 11,6% 14,1% -2,5 p.p.
  Rentowność kapitału własnego (ROE) 24,4 % 28,3% -3,9 p.p.
  2017 2016 Zmiana
  Bieżąca płynność finansowa 1,0 1,2 -0,2
  Szybka płynność finansowa 0,7 1,0 -0,3
  Szybkość inkasa należności 37 35 2
  Szybkość spłaty zobowiązań 53 54 -1
  Szybkość obrotu zapasami 32 31 1
  Wskaźnik zadłużenia ogólnego 52,6% 50,4% 2,2 p.p.
  Wskaźnik zadłużenia oprocentowanego 30,6% 28,8% 1,8 p.p.
  Zadłużenie kapitału własnego 1,1 1,0 0,1
  Pokrycie aktywów trwałych kapitałem
  stałym 1,0 1,0 0,0
  Dług netto / EBITDA 1,6 1,1 0,5  Grupa Kapitałowa PCC Rokita
  Sprawozdanie Zarządu z działalności GK PCC Rokita i PCC Rokita SA za rok 2017
  58
  Kierując się wytycznymi ESMA „Alternatywne pomiary wyników” - 05/10/2015 ESMA/2015/1415pl, poniżej
  przedstawiono ich definicję oraz sposób obliczania Alternatywnych Pomiarów Wyników
  Tabela 16 Definicje Alternatywnych pomiarów wyników
  Nazwa Alternatywnego
  Pomiaru Wyników Definicja
  EBIT Zysk z działalności operacyjnej za okres ustalony zgodnie z MSSF tj. zysk przed odsetkami i
  opodatkowaniem
  EBITDA Definiowana jako zysk lub strata netto za okres ustalony zgodnie z MSSF, z wyłączeniem podatku
  dochodowego (bieżącego i odroczonego), kosztów finansowych oraz amortyzacji skorygowanej o
  odpisy z tytuł u utraty wartości środków trwałych i wartości niematerialnych oraz udział w
  wyniku finansowym jednostek stowarzyszonych
  Marża brutto ze sprzedaży Wynik brutto ze sprzedaży/Przychody ze sprzedaży
  Marża netto Wynik finansowy netto/Przychody ze sprzedaży
  Marża EBIT EBIT/przychody ze sprzedaży
  Marża EBITDA EBITDA/przychody ze sprzedaży
  Rentowność majątku (ROA) Wynik finansowy netto/Aktywa razem
  Rentowność kapitału własnego
  (ROE)
  Wynik finansowy netto/Kapitał własny
  Bieżąca płynność finansowa Aktywa ob rotowe/ (Zobowiązania krótkoterminowe – Rezerwy krótkoterminowe –
  Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe przychodów)
  Szybka płynność finansowa (Aktywa obrotowe – Zapasy)/ (Zobowiązania krótkoterminowe – Rezerwy krótkoterminowe –
  Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe przychodów)
  Szybkość inkasa należności (Średni stan należności z tytułu dostaw i usług X liczba dni w okresie)/Przychody ze sprzedaży
  Szybkość spłaty zobowiązań (Średni stan zobowiązań z tytułu dostaw i usług X liczba dni w okr esie)/Koszty działalności
  podstawowej
  Szybkość obrotu zapasami (Średni stan zapasów X liczba dni w okresie) /Koszt własny sprzedaży
  Wskaźnik zadłużenia ogólnego Zobowiązania ogółem/Pasywa ogółem
  Wskaźnik zadłużenia
  oprocentowanego
  (Kredyty i pozostałe zadłużenie + Zobowiązania z tytułu wyemitowanych obligacji) /Pasywa
  ogółem
  Zadłużenie kapitału własnego Zobowiązania ogółem/Kapitał własny
  Pokrycie aktywów trwałych
  kapitałem stałym
  (Kapitał własny + Zobowiązania długoterminowe) /Aktywa trwałe
  Dług netto / EBITDA (Kredyty i pozostałe zadłużenie + Zobowiązania z tytułu wyemitowanych obligacji – Środ ki
  pieniężne i ich ekwiwalenty) /EBITDA (liczona narastająco za 12 miesięcy)
  Grupa Kapitałowa PCC Rokita
  Sprawozdanie Zarządu z działalności GK PCC Rokita i PCC Rokita SA za rok 2017
  59
  Tabela 17 Uzgodnienie długu netto
  [tys. zł] 2017 2016
  A. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 64 444 101 391
  B. Płynność 64 444 101 391
  C. Krótkoterminowe kredyty i pozostałe zadłużenie 79 106 52 321
  D. Krótkoterminowe zobowiązania z tyt. wyemitowanych obligacji 1 775 28 189
  E. Krótkoterminowe zadłużenie finansowe (C+D) 80 881 80 510
  F. Krótkoterminowe zadłużenie finansowe netto (C+D -B) 16 437 -20 881
  G. Długoterminowe kredyty i pozostałe zadłużenie 148 702 185 397
  H. Długoterminowe zobowiązania z tyt. wyemitowanych obligacji 252 797 149 331
  I. Długoterminowe zadłużenie finansowe (G+H) 401 499 334 728
  Zadłużenie finansowe netto (F+I) 417 936 313 847
  Tabela 18 Uzgodnienie EBITDA za 12 miesięcy
  Przy użyciu analizy wskaźnikowej dokonano
  syntetycznej oceny sytuacji ekonomiczno -finansowej
  Grupy PCC Rokita. Wybrane zostały podstawowe
  wskaźniki z obszaru rentowności, płynności, sprawności
  działania (efektywności) oraz struktury kapitałowej
  (zadłużenia).
  Rentowno ść
  Wskaźniki rentowności majątku (ROA) i kapitału
  własnego (ROE), marża netto, marża EBIT i marża
  EBITDA osiągnęły poziomy niższe niż w roku ubiegłym.
  Należy jednak podkreślić, że jest to wynikiem bardzo
  wysokich dodatnich zdarzeń jednorazowych w 2016
  rok u. Wskaźniki te pomimo nominalnych spadków
  utrzymują się na wysokich poziomach. Zdarzenia
  jednorazowe nie miały z kolei wpływu na marżę brutto
  ze sprzedaży i jej poziom w roku 2017 uplasował się na
  zbliżonym do tego z roku poprzedniego, czyli
  w granicach 28%.
  Płynność i zadłużenie
  Wskaźnik płynności bieżącej oraz szybkiej w 2017 roku
  liczone na podstawie danych bilansowych na koniec
  okresu sprawozdawczego, w porównaniu do danych
  z końca roku poprzedniego osiągnęły nieco niższe
  poziomy. Odnotowano nieznacz ny spadek aktywów
  obrotowych na koniec 2017 roku, spowodowany przede
  wszystkim zmniejszeniem się poziomu środków
  pieniężnych w związku z wyższymi wydatkami
  poniesionymi na inwestycje w 2017 roku. Jednocześnie
  stan zobowiązań krótkoterminowych wzrósł
  m.in. ze względu na wyższe salda zobowiązań
  handlowych, związane z wyższymi zakupami surowców
  do produkcji, która wzrastała w 2017 roku dzięki
  zwiększonej liczbie zamówień.
  Na koniec okresu sprawozdawczego dług netto (Net
  Debt rozumiany jako suma zobowiązań ods etkowych
  pomniejszona o środki pieniężne) w Grupie PCC Rokita
  [tys. zł] 2017 2016
  Zysk netto 182 362 202 726
  [+] Podatek dochodowy bieżący i odroczony 1 692 19 753
  [+] Amortyzacja ujęta w wyniku finansowym 65 419 58 397
  [+] Zmiana stanu odpisów z tytułu utraty wartości środków trwałych i
  wartości niematerialnych (159) (2 329)
  [+] Koszty finansowe 14 705 11 817
  [+] Udział w wyniku finansowym jednostek stowarzyszonych 2 384 0
  [=] EBITDA 266 403 290 364  Grupa Kapitałowa PCC Rokita
  Sprawozdanie Zarządu z działalności GK PCC Rokita i PCC Rokita SA za rok 2017
  60
  wynosił 417,9 mln zł, natomiast EBITDA (rozumiany
  jako wynik netto za ostatnie 12 miesięcy skorygowany
  o podatek dochodowy, koszty finansowe, amortyzację
  oraz odpisy z tytułu utraty wartości śro dków trwałych
  i wartości niematerialnych) 266,4 mln zł. Wskaźnik Net
  Debt/EBITDA na koniec 2017 roku wyniósł 1,6. Jest to
  poziom w pełni bezpieczny i akceptowalny przez
  instytucje finansowe.
  8.7. Dotacje i granty na inwestycje, badania i rozwój
  Dofinansowanie - Narodowe Centrum Badań
  i Rozwoju
  W pierwszym półroczu 2017 r. Narodowe Centrum
  Badań i Rozwoju przyznało PCC Rokita dofinansowanie
  na realizację projektu badawczo -rozwojowego
  w zakresie stworzenia linii pilotażowej niezbędnej do
  uzyskania danych na temat zachowania i wydajności
  instalacji produkcyjnej i produktów w skali
  półprzemysłowej. Linia pilotażowa umożliwi
  demonstrację przyjaznych środowisku, wysoce
  efektywnych technologii otrzymywania
  specjalistycznych produktów opartych na fosforze.
  Wartość przyznanego dofinansowania to 15,3 mln z ł.
  Dofinansowanie - Ministerstwo Rozwoju
  W październiku 2017 roku projekt Spółki pt. „Centrum
  Innowacji i Skalowania Procesów” uzyskał
  dofinansowanie w wysokości 14 mln zł przyznane
  w ramach działania Wsparcie inwestycji
  w infrastr ukturę B+R przedsiębiorstw.
  Instalacja do produkcji polioli poliestrowych, Segment Poliuretany, Kompleks Polioli , fot. PCC Rokita
  Grupa Kapitałowa PCC Rokita
  Sprawozdanie Zarządu z działalności GK PCC Rokita i PCC Rokita SA za rok 2017
  61
  8.8. Główne czynniki wpływające na wyniki działalności Grupy
  Na działalność Grupy PCC Rokita, w tym także
  w kolejnych okresach, wpływać będą między innymi
  czynniki niżej opisane, jak również dynamika i kierunki
  rozwoju rynków, na których działa Grupa, działania
  konkurencji czy regulacje prawne.
  Sytuacja makroekonom iczna w Polsce i poza jej
  granicami
  Struktura sprzedaży Grupy charakteryzuje się
  znacznym udziałem sprzedaży eksportowej. Stąd też
  wyniki finansowe GK PCC Rokita w istotnej mierze
  uzależnione są od sytuacji makroekonomicznej, nie
  tylko w Polsce, ale i na rynkach zagranicznych.
  Na sytuację w Polsce istotny wpływ mają przede
  wszystkim stopy wzrostu PKB oraz wysokość stóp
  procentowych. Ze wstępnego szacunku GUS wynika, że
  w 2017 roku Produkt Krajowy Brutto w Polsce wzrósł
  o 4,7% w porównaniu do roku poprzedniego. Według
  prognoz w 2018 roku PKB w Polsce może
  charakteryzować się mniejszą dynamiką wzrostu.
  W 2017 r. krajowa gospodarka rozwijała się w tempie
  5,1%. Zgodnie z prognozami makroekonomicznymi
  Narodowego Banku Polskiego z września grudnia 2017
  r., tempo wzrostu PKB prawdopodobnie wyniesie
  między 3,5% i 4,5% w 2018 r. W 2019 r. wzrost PKB
  nie powinien wyjść poza przedział 2,9% -4,1%.
  W najbliższych dwóch latach inflacja CPI będzie się
  kształtowała blisko celu inflacyjnego NBP (2,5%).
  W 2018 r. należy spodziewać się wartości z zakresu
  2,0% -2,7 %, a w 2019 r. – z zakresu 2,0% -3,1%.
  Rada Polityki Pieniężnej w dalszym ciągu utrzymuje
  łagodną politykę pieniężną. W 2017 obowiązywała
  główna stopa procentowa na poziomie 1,5%,
  ustanowiona przez Radę Polityki Pieniężnej jeszcze w
  marcu 2015 r.
  Obniżki st óp procentowych przez Radę Polityki
  Pieniężnej do rekordowo niskiego poziomu
  spowodowały, że oprocentowanie lokat bankowych
  spadło do poziomów, które nie zapewniały
  satysfakcjonującego zysku. W dobie niskich stóp
  procentowych w Polsce, regularne emisje obl igacji
  w ramach dywersyfikacji źródeł finansowania były
  atrakcyjne dla inwestorów. Papiery dłużne Spółki
  mogą stanowić dla inwestorów potencjalną okazję do
  wyższego zarobku niż na depozycie w banku.
  Grupa wykorzystuje finansowanie zewnętrzne
  m.in. w postac i kredytów opartych na zmiennej stopie
  procentowej jak i obligacje, bazujące na stałych
  stopach. Dzięki temu stara się równoważyć strukturę
  finansowania.
  Wyniki sprzedaży eksportowej są również uzależnione
  od kursów wymiany PLN do EUR i USD, walut w
  któryc h realizowana jest wymiana handlowa zarówno
  od strony sprzedaży eksportowej, jak i zakupu
  podstawowych surowców produkcyjnych.
  Kształtowanie się cen głównych surowców ma wpływ
  na koszty wytworzenia produktów a w związku z tym
  i osiągane wyniki finansowe. Grupa PCC Rokita, aby
  ograniczyć ryzyko wzrostu cen surowców w miarę
  możliwości dywersyfikuje swoich dostawców.
  Kontynuacja realizacji planowanych celów
  strategicznych Grupy
  Terminowa realizacja całości planów inwestycyjnych,
  w szczególności związanych z rozszerzeniem
  istniejących i budową nowych instalacji
  produkcyjnych, będzie miała kluczowy wpływ na
  pozycję konkurencyjną, dynamikę rozwoju
  i rentowność działalności spółek Grupy PCC Rokita.
  Grupa stale optymalizuje portfolio poprzez wzrost
  sprzedaży wysokomarżowych produktów
  specjalistycznych oraz ograniczanie udziału
  produktów masowych o dużo niższych marżach. Dzięki
  takim działaniom umacnia swoją pozycję rynkową.
  Grupa PCC Rokita poszukuje dalszych możliwości
  rozwoju również poprzez ekspansję geogra ficzną.
  Efektem tych działań jest rozpoczęcie działalności
  w Azji, jednym z najbardziej perspektywicznych
  rynków.
  Grupa Kapitałowa PCC Rokita
  Sprawozdanie Zarządu z działalności GK PCC Rokita i PCC Rokita SA za rok 2017
  62
  8.9. Kredyty, pożyczki, gwarancje
  Kredyty, pożyczki i gwarancje bankowe w Grupie PCC Rokita
  W 2017 rok u spółki z Grupy Kapitałowej, w tym również PCC Rokita podpisywały lub przedłużały następujące linie
  kredytowe:
  Tabela 19 Zaciągnięte i/lub przedłużone umowy kredytowe Grupy
  Zaciągnięte kredyty Waluta
  kredytu Dostępne saldo
  PCC Rokita SA kredyt w formie Multi Linii w BZ WBK SA w tym: PLN 80 000 000  kredyt w rachunku b ieżącym z limitem 50 000 000 zł z terminem zapadalności 31.03.2019, z możliwością otwierania w ramach limitu gwarancji i akredytyw  kredyt rewolwingowy 30 000 000 zł z terminem zapadalności 31.12.2018
  PCC Rokita SA linia na akredytywy w BZ WBK z terminem ważności do 15.04.2020 EUR 10 000 000
  PCC Autochem Sp. z o.o. kredyt w rachunku bieżącym w Raiffeisen Banku Polska S.A. termin zapadalności 30.03.2018 PLN 2 000 000
  PCC Apakor Sp. z o.o. umowę o Limit Wierzytelności z podziałem na:  kredyt w rachunku bieżącym do kwoty 6 000 000 zł z terminem zapadalności 26.02. 201 8  limit na gwarancje do kwoty 1 600 000 zł z terminem zapadalności 26.02.2021
  PLN 7 433 000
  PCC Rokita S.A. w 2017 roku na mocy zawartych
  aneksów do Umowy Multilinii z BZ WBK przedłużyła
  kredyt w rachunku bieżącym z limitem 50 000 000 zł
  do 31.03.2019 z możliwością dalszego wydłużenia do
  31.03.2020 roku oraz zaciągnęła kredyt
  rewolwingowy w wysokości 30 000 000 zł z terminem
  zapadalności 31.12.2018. W ramach limitu Spółka ma
  możliwość otwierania gwarancje i akredytywy. Na
  31.12.2017 saldo wystawionych przez bank gwarancji
  wynosiło 176 000 EUR.
  PCC Rokita SA podpisała w 2017 rok u umowę o limit
  na akredytywy w BZ WBK w wysokości 10 000 000
  EUR. W ramach umowy Spółka otworzyła 5 akredytyw
  importowych na łączną kwotę 9 529 500 EUR jako
  zabezpieczenie zapłaty za dostawy w ramach
  zawartych kontraktów.
  W ramach posiadanej linii na gwa rancje i akredytywy,
  w Raiffeisen Banku PCC Rokita, jako zabezpieczenie
  wykonania umów handlowych, udzieliła jednej
  gwarancji bankowej na łączną kwotę 2 000 000 zł.
  W 2017 roku PCC PU Sp. z o.o. spłaciła kredyt udzielony
  w 2016 roku przez Bank Gospodarstw a Krajowego w
  kwocie 77 500 000 zł, przeznaczony na finansowanie
  i refinansowanie przedsięwzięcia dotyczącego budowy
  instalacji do produkcji prepolimerów, instalacji do
  produkcji polioli poliestrowych, instalacji do produkcji
  systemów poliuretanowych, ins talacji do produkcji
  polioli polieterowych, adaptacji laboratoriów wraz
  z wyposażeniem oraz infrastruktury wspólnej, oraz
  zrezygnowała z dalszego wykorzystania tego kredytu.
  Kwota wcześniejszej spłaty wyniosła 2 900 000 zł.
  Poręczenia
  W 2017 roku PCC Rok ita poręczyła za przyszłe
  zobowiązania spółek zależnych oraz innych spółek
  Grupy PCC z tytułu zakupu surowców, materiałów
  i usług do łącznej kwoty 30 922 590,39 zł. Przede
  wszystkim miały miejsca poręczenia:
   poręczenie za zobowiązania spółki PCC EXOL S .A.,
  PCC Rokita poręcza spłatę zobowiązań PCC EXOL S .A.
  wobec PKN Orlen SA w przypadku niedokonania w
  terminie płatności za zakupione towary na kwotę 30
  mln zł. Poręczenie to ma związek z prowadzonymi
  wspólnie, w ujęciu biznesowym, zakupami tlenku
  etylenu. W 2017 roku PCC Rokita udzieliła 2 poręczeń:
   poręczenie na okres od 24 czerwca 2017 r. do 24
  grudnia 2017 r., będące kontynuacją poręczenia
  udzielonego w dniu 03.11.2016 r,
   poręczenie na okres od 25 grudnia 2017 r. do 25
  czerwca 2018 r., będące kontynuacją poręczenia
  udzielonego w dniu 08.05.2017 r.
  Pożyczki
  Na dzień 31.12.2017 łączna kwota udzielonych
  pożyczek przez spółki z Grupy wynosiła 5 475 000 zł.
  Na dzień 31.12.2017 łączna kwota otrzymanych
  pożyczek przez spółki z Grupy wynosiła 5 375 000 zł.
  Na dzień 31.12.2017 spółki z Grupy posiadały nabyte
  bony dłużne, emitowane przez spółki z Grupy PCC
  w łącznej kwocie 81 500 000 zł, z czego 77 500 000 zł
  było w posiadaniu PCC Rokita.  Grupa Kapitałowa PCC Rokita
  Sprawozdanie Zarządu z działalności GK PCC Rokita i PCC Rokita SA za rok 2017
  63
  Nadwyżki finansowe Spółka oraz spółki z Grupy lokują
  w bankach w formie terminowych lokat
  negocjowanych i automatycznych lo kat overnight.
  W ciągu okresu sprawozdawczego spółki z Grupy
  udzielały następujących pożyczek:
  Tabela 20 Udzielone pożyczki przez spółki z Grupy
  Pożyczkodawca Pożyczkobiorca Kwota Waluta Termin wymagalności
  PCC Prodex Sp. z o.o. PCC Prodex GmbH 150 000 EUR 31.03.2017
  PCC Prodex Sp. z o.o. PCC Prodex GmbH 50 000 EUR 31.03.2017
  PCC Prodex Sp. z o.o. PCC Prodex GmbH 50 000 EUR 31.03.2017
  Ekologistyka Sp. z o.o. PCC Prodex GmbH 160 000 EUR 31.03.2017
  ChemiPark Technologiczny Sp. z o.o. CWB Partner Sp. z o.o. 250 000 PLN 31.03.2018
  ChemiPark Technologiczny Sp. z o.o. LabAnalityka Sp. z.o.o. 1 000 000 PLN 31.03.2018
  ChemiPark Technologiczny Sp. z o.o. Chemia -Serwis Sp. z o.o. 115 000 PLN 28.02.2018
  ChemiPark Technologiczny Sp. z o.o. LocoChem Sp. z o.o. 170 000 PLN 28.02.2018
  ChemiPark Technologiczny Sp. z o.o. PCC POWER Brzeg Dolny Sp. z o.o. 10 000 PLN 28.02.2018
  ChemiPark Technologiczny Sp. z o.o. New Better Industry Sp. z o. o. 20 000 PLN 28.02.2018
  ChemiPark Technologiczny Sp. z o.o. *MCAA SE 100 000 PLN 28.02.2018
  ChemiPark Technologiczny Sp. z o.o. ELPIS Sp. z o.o. 200 000 PLN 30.06.2017
  ChemiPark Technologiczny Sp. z o.o. LocoChem Sp. z o.o. 240 000 PLN 28.02.2018
  ChemiPark Technologiczny Sp. z o.o. GAIA Sp. z o.o. 10 000 PLN 28.02.2018
  ChemiPark Technologiczny Sp. z o.o. FATE Sp. z o.o. 5 000 PLN 30.04.2017
  Ekologistyka Sp. z o.o. *PCC CP Kosmet Sp. z o.o. 3 000 000 PLN 11.01.2017
  BiznesPark Rokita Sp. z o.o. w likwidacji Pack4Chem Sp. z o.o. 1 000 000 PLN 31.08.2017
  Ekologistyka Sp. z o.o. PCC Therm Sp. z o. o. 2 500 000 PLN 17.02.2017
  ChemiPark Technologiczny Sp. z o.o. ELPIS Sp. z o.o. 200 000 PLN 30.06.2017
  ChemiPark Technologiczny Sp. z o.o. HEBE Sp. z o.o. 100 000 PLN 30.06.2018
  ChemiPark Technologiczny Sp. z o.o. FATE Sp. z o.o. 100 000 PLN 30.06.2018
  Ekologistyka Sp. z o.o. PCC Packaging Sp. z o. o. 200 000 PLN 30.09.2017
  ChemiPark Technologiczny Sp. z o.o. PCC Packaging Sp. z o. o. 300 000 PLN 30.06.2017
  Ekologistyka Sp. z o.o. PCC Prodex Sp. z o.o. 2 000 000 PLN 31.07.2017
  ChemiPark Technologiczny Sp. z o.o. Logoport Sp. z o.o. 50 000 PLN 30.06.2018
  ChemiPark Technologiczny Sp. z o.o. Logoport Sp. z o.o. 170 000 PLN 30.06.2018
  ChemiPark Technologiczny Sp. z o.o. Technochem Sp. z o.o. 10 000 PLN 30.06.2018
  Ekologistyka Sp. z o.o. Pack4Chem Sp. z o.o. 700 000 PLN 30.06.2018
  ChemiPark Technologiczny Sp. z o.o. Aqua Łososiowice Sp. z o.o. 10 000 PLN 31.03.2018
  ChemiPark Technologiczny Sp. z o.o. PCC ABC Sp. z o.o. 10 000 PLN 31.03.2018
  Ekologistyka Sp. z o.o. PCC PU Sp. z o.o. 1 500 000 PLN 31.01.2018
  Ekologistyka Sp. z o.o. PCC Apakor Sp. z o.o. 1 000 000 PLN 31.01.2018
  ChemiPark Technologiczny Sp. z o.o. PCC Therm Sp. z o. o. 350 000 PLN 30.06.2018
  ChemiPark Technologiczny Sp. z o.o. LocoChem Sp. z o.o. 60 000 PLN 30.04.2018
  ChemiPark Technologiczny Sp. z o.o. PCC Packaging Sp. z o. o. 500 000 PLN 20.12.2017
  *PCC IT PCC PU Sp. z o.o. 500 000 PLN 08.12.2017
  *spółki spoza Grupy PCC Rokita
  Grupa Kapitałowa PCC Rokita
  Sprawozdanie Zarządu z działalności GK PCC Rokita i PCC Rokita SA za rok 2017
  64
  8.10. Finansowanie inwestycji
  Plan nakładów inwestycyjnych obejmuje zarówno
  projekty zatwierdzone do realizacji, jak również
  przedsięwzięcia o charakterze wstępnym, dla których
  istnieje możliwość przesunięcia w czasie całości lub
  części nakładów. Os tateczny okres realizacji oraz
  zakres rzeczowy tych zadań uzależniony będzie m.in.
  od dostępności źródeł finansowania. Dla projektów
  zatwierdzonych do realizacji PCC Rokita podjęła już
  lub w najbliższym czasie podejmie wiążące
  zobowiązania w postaci podpis ania umów
  o dofinansowanie, dokonania wyboru i podpisania
  umów z wykonawcami prac projektowych, prac
  budowlanych oraz dostawcami materiałów
  budowlanych, maszyn, urządzeń i innych kluczowych
  elementów projektu.
  Do źródeł finansowania planowanych zadań
  inwes tycyjnych należeć będą:
   środki własne, generowane w ramach bieżącej
  działalności Spółki i całej Grupy Kapitałowej,
   kredyty i pożyczki komercyjne,
   pożyczki preferencyjne,
   obligacje,
   dotacje z funduszy strukturalnych UE i budżetu
  państwa.
  Preferencyjne pożyczki i dotacje
  Uzupełniającym źródłem finansowania części
  przedsięwzięć inwestycyjnych są pożyczki
  preferencyjne oraz bezzwrotne dotacje w ramach
  funduszy strukturalnych UE oraz budżetu państwa.
  Dodatkowo Spółka korzysta z preferencyjny ch źródeł
  finansowania w postaci pożyczek o niskim poziomie
  oprocentowania (niższy od rynkowego) oraz długim
  okresie spłaty. Zarząd PCC Rokita SA zakłada
  kontynuację polityki pozyskiwania współfinansowania
  projektów w ramach dotacji, pożyczek
  preferencyjny ch i innych środków budżetu państwa,
  dostępnych dla dużych przedsiębiorstw.
  8.11. Stanowisko Zarządu odnośnie prognoz oraz ocena zarządzania zasobami
  finansowymi
  Grupa ani Spółka nie publikowała prognoz
  finansowych na 2017 r., w związku z czym nie podaje
  się objaśnienia różnic pomiędzy wynikami
  finansowymi wykazanymi w raporcie rocznym
  a wcześniej publikowanymi prognozami.
  Oczekuje się, że w kolejnych latach zarów no Spółka jak
  i Grupa PCC Rokita będzie generowała przepływy
  pieniężne z działalności operacyjnej, które
  w połączeniu z przychodami uzyskiwanymi z aktywów
  finansowych, pokryją koszty działalności operacyjnej,
  nakłady inwestycyjne oraz koszty obsługi długu .
  Zarząd PCC Rokita SA przewiduje utrzymanie
  prawidłowej sytuacji finansowej, zachowanie
  bezpiecznej struktury majątkowo -kapitałowej
  i utrzymanie zdolności do regulowania zobowiązań.
  8.12. Specjalna Strefa Ekonomiczna
  PCC Rokita korzysta ze zwolnienia podatkowego
  ze względu na funkcjonowanie na terenie objętym
  statusem Specjalnej Strefy Ekonomicznej.
  Spółka rozpoczęła działalność gospodarczą na terenie
  Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST
  – PARK” w Podst refie Brzeg Dolny (dalej: „WSSE w
  Podstrefie Brzeg Dolny”; „Strefa”) na mocy decyzji
  Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST
  – PARK” (dalej: INVEST – PARK) z dnia 4 listopada
  2005 roku.
  W dniu 23 października 2017 r. INVEST – PARK wydała
  kolejne zezwolenie na prowadzenie przez Spółkę
  działalności gospodarczej na terenie WSSE
  w Podstrefie Brzeg Dolny. Spółka na terenie Strefy
  będzie miała zrealizować nowe inwestycje polegające
  na rozbudow ie istniejącego zakładu. Szacowana
  wartość inwestycji wyniesie co najmniej 250 mln
  złotych, a ich zakończenie ma nastąpić do 30.06.2023
  roku. Równocześnie Spółka ma zwiększyć
  dotychczasowe zatrudnienie na terenie Strefy o co
  najmniej 10 nowych pracowników (w przeliczeniu na
  pełne etaty) najpóźniej w terminie do dnia
  31.12.2018 r. i utrzymać ten stan zatrudnienia do dnia
  31.12.2023 r.  Grupa Kapitałowa PCC Rokita
  Sprawozdanie Zarządu z działalności GK PCC Rokita i PCC Rokita SA za rok 2017
  65
  9. SYTUACJA FINANSOWA PCC ROKITA SA
  9.1. Czynniki wpływające na wynik
  W roku 2017 spó łka odnotowała bardzo wysoki zysk
  netto w kwocie 193,5 mln zł oraz wynik EBITDA
  na poziomie 264,3 mln zł.
  PCC Rokita ma zdecydowanie n ajwiększy udział
  w wynikach Grupy.
  Podobnie jak w przypadku analizy wyników Grupy tak
  i w przypadku rezultatów Spółki n ależy brać pod uwagę
  wpływ czynników jednorazowych, zaistniałych w roku
  poprzedzającym. W ynik na pozostałej działalności
  operacyjnej PCC Rokita był o 57,4 mln zł niższy w 2017
  roku względem roku 2016. Pozostałe przychody i koszty
  operacyjne z definicji nie są związane bezpośrednio
  z działalnością gospodarczą jednostki i nie dotyczą
  podstawowego zakresu jej działania, ale występują jako
  pośredni efekt podejmowanych czynności. Tak wysoki
  poziom wyniku na pozostałej działalności operacyjnej w
  2016 roku był ef ektem szeregu zdarzeń jednorazowych,
  w tym przede wszystkim zysku ze sprzedaży świadectw
  efektywności energetycznej (41 mln zł).
  Eliminując zdarzenia jednorazowe w 2016 roku
  i zakładając, że wynik na pozostałej działalności
  operacyjnej osiąga taki sam poziom w roku 2016 jak
  w roku 2017, wówczas zysk EBITDA Spółki w 2017 roku
  byłby o 15,5% wyższy względem zysku EBITDA roku
  poprzedzającego. Szacunkowy wpływ czynników
  jednorazow ych uwzględnionych w pozostałej
  działalności operacyjnej na zysk netto to około 46,5 mln
  zł, po eliminacji tego wpływu zysk netto Spółki byłby w
  2017 roku o 21,9% wyższy niż w roku 2016.
  Czynniki wpływające w największym stopniu na wyniki
  Spółki w 2017 rok u to m.in.:
   wzrost wolumenów sprzedaży głównych
  produktów oferowanych przez Spółkę,
   optymalizacja portfela polioli poprzez ograniczenie
  sprzedaży produktów masowych i jednoczesny
  wzrost sprzedaży produktów specjalistycznych,
   wysokie zapotrzebowanie na chlo r ze strony
  podmiotów z Grupy jak i zewnętrznych,
   wzrost cen chloroalkaliów w związku
  z ograniczeniami produkcji przez chińskich
  producentów,
   przełożenie dalszego wzrostu cen bazowych
  surowców do produkcji polioli na ceny wyrobów
  gotowych,
   konieczność zmia ny technologii produkcji chloru
  zgodnie z europejskimi wymogami prawnymi na
  bardziej ekologiczną do końca 2017 roku,
  skutkująca całkowitym wstrzymaniem produkcji
  dotychczasową metodą bądź czasowymi postojami
  części europejskich producentów chloru, co z kol ei
  przełożyło się na wzrosty cen ługu sodowego,
   poważne ograniczenie dostępności TDI (drugiego
  po poliolach kluczowego surowca do produkcji
  elastycznych pianek poliuretanowych)
  przekładające się na ograniczony popyt na poliole.
  Znaczący wpływ na tak dobre wyniki Spółki miał wzrost
  marż Kompleksu Chloru w związku z wyższymi cenami
  sprzedaży chloroalkaliów oraz większy wolumen
  sprzedaży kompleksu. Sytuacja rynkowa związana ze
  wzrostem cen alkaliów jest przede wszystkim pochodną
  wzr ostu cen sody kaustycznej w formie stałej w Chinach
  w wyniku mniejszej podaży tego produktu. Ograniczenie
  produkcji sody kaustycznej w Chinach związane jest
  z wprowadzanymi restrykcjami dla chińskich
  producentów w wyniku zaostrzonych w tamtym
  obszarze kon troli w zakresie ochrony środowiska.
  Należy także przypomnieć, że istotny wpływ na
  europejski rynek alkaliów miały wymogi prawne
  nakładające na producentów chloru konieczność zmiany
  technologii produkcji na bardziej ekologiczną metodę
  membranową do końca 2 017 roku. PCC Rokita dokonała
  tej konwersji dużo wcześniej (w 2015 roku). Dzięki temu
  Spółka ma możliwość intensyfikacji sprzedaży na
  rynkach, na których producenci zrezygnowali
  z konwersji i zatrzymali produkcję chloru, bądź są
  w trakcie procesu przełąc zenia na technologię
  membranową.
  W 2017 roku Spółka konsekwentnie dążyła do
  optymalizacji portfolio w Kompleksie Polioli poprzez
  wzrost sprzedaży wysokomarżowych produktów
  specjalistycznych oraz ograniczenie udziału produktów
  masowych o dużo niższych marżach. To przełożyło się na
  bardzo w ysoką wartość sprzedaży Kompleksu i znaczący
  wzrost marż sprzedawanych produktów. Pomimo
  ograniczonego popytu na poliole ze względu na
  trudności z dostępem do TDI (drugiego po poliolach
  kluczowego surowca do produkcji elastycznych pianek
  poliuretanowych) K ompleks utrzymał zbliżony poziom
  wolumenu sprzedaży jak w roku 2016. Sytuacja na rynku
  polioli charakteryzowała się także zwiększoną  Grupa Kapitałowa PCC Rokita
  Sprawozdanie Zarządu z działalności GK PCC Rokita i PCC Rokita SA za rok 2017
  66
  aktywnością konkurentów ze względu na informację, że
  największy kompleks chemiczny na świecie, Sadara
  w Arabii Saudyjskiej , uruchomił częściowo produkcję na
  instalacjach tlenku propylenu i polioli.
  9.2. Omówienie wyników działalności Spółki
  Kompleks Polioli
  Kompleks Polioli zajmuje się wytwarzaniem polioli,
  stanowiących podstawowe su rowce w branży
  poliuretanów, które mają zastosowanie w głównej
  mierze do produkcji pianek wykorzystywanych w takich
  branżach, jak meblarska (np. pianki do materaców, mebli
  i poduszek), budowlana (np. pianka izolacyjna, płyty
  izolacyjne) oraz samochodowa (n p. produkcja foteli,
  desek rozdzielczych i podsufitek). Poliole polieterowe
  sprzedawane są pod nazwą handlową Rokopole.
  Przychody Kompleksu Polioli stanowiły 47%
  przychodów PCC Rokita w bieżącym roku. W 2017 roku
  w porównaniu do roku 2016 kompleks utrzyma ł poziom
  sprzedanych ilości produktów. Z kolei przychody ze
  sprzedaży w ramach Kompleksu Polioli wzrosły o blisko
  9% w stosunku do roku ubiegłego. Było to wynikiem
  wzrostu cen polioli na rynku, skorelowanych ze
  wzrostami cen bazowych surowców. Jednocześni e
  Kompleks wygenerował wyższe marże dzieki
  konsekwentnemu rozwojowi portfela sprzedaży
  poprzez zwiększanie udziałów sprzedaży produktów
  specjalistycznych.
  W 2017 roku największym wyzwaniem dla całej branży
  producentów polioli polieterowych wciąż pozostawał o
  poważne ograniczenie dostępności TDI, drugiego po
  poliolach kluczowego surowca do produkcji
  elastycznych pianek poliuretanowych. Miało to i ma
  wciąż bezpośrednie przełożenie na ograniczony popyt
  na poliole, ponieważ producenci pianek elastycznych
  muszą c zęsto dokonywać wyborów, co zamierzają
  produkować, przy ograniczonym dostępie do TDI.
  Sytuacja ta wpływa na marżowość polioli, szczególnie
  typu „commodity”, które będąc na rynku w nadmiarze,
  w naturalny sposób traciły na rentowności.
  Istotne czynniki wpły wające na sprzedaż Kompleksu
  Polioli:
   wzrost wartości sprzedanych produktów o 9%
  w wyniku przełożenia wzrostu cen bazowych
  surowców na ceny wyrobów gotowych,
   optymalizacja portfela poprzez ograniczenie
  sprzedaży produktów masowych
  (niskomarżowych) i jednoczesny wzrost sprzedaży
  produktów specjalistycznych),
   stabilny wolumen sprzedażowy.
  Wykres 15 Sprzedaż zewnętrzna Kompleksu Polioli ilościowo
  [w tys. ton]
  Wykres 16 Sprzedaż zewnętrzna w 2017 roku w ujęciu
  geograficznym Kompleksu Polioli
  Kompleks Polioli stanowi kluczową część segmentu
  Poliuretany Grupy PCC Rokita. Przychody Kompleksu
  stanowiły w 2017 roku około 90% przychodów
  segmentu Poliuretany. Więcej informacji na temat
  działalności segmentu i Komp leksu znajduje się
  w punkcie 3 Sprawozdania.
  Kompleks Chloru
  Produkty pochodzące z Kompleksu Chloru należą do
  podstawowych surowców chemicznych, które znajdują
  zastosowanie niemalże we wszystkich gałęziach
  przemysłu. Są stosowane u wiodących producentów
  głównie w branżach tworzyw sztucznych, chemicznej,
  papierniczej czy spożywczej.
  80,3 79,8
  2017 2016
  10%
  41% 38%
  7%
  2% 2%
  Niemcy
  Polska
  Pozostałe krajeUE  Grupa Kapitałowa PCC Rokita
  Sprawozdanie Zarządu z działalności GK PCC Rokita i PCC Rokita SA za rok 2017
  67
  Działalność Kompleksu Chloru, zorganizowana jest
  w czterech wytwórniach produkcyjnych:
   ługu sodowego i chloru,
   sody kaustycznej,
   tlenku propylenu,
   chlorobenzenów .
  Produkcja ługu sodowego i chloru odbywa się na
  nowoczesnej, proekologicznej i energooszczędnej
  instalacji elektrolizy membranowej. Chlor jest
  kluczowym surowcem stosowanym w produkcji 55%
  wszystkich wyrobów branży chemicznej. W większości
  jest on zużywa ny na potrzeby własne Kompleksu do
  produkcji tlenku propylenu, kwasu solnego
  i chlorobenzenu.
  Przychody z tytułu sprzedaży alkaliów, chloru
  i produktów chloropochodnych, realizowane w ramach
  Kompleksu Chloru, stanowiły ponad 36% przychodów
  PCC Rokita i wzr osły o 27% w porównaniu do roku 2016.
  Wzrost ten był następstwem wzrostu wolumenu
  sprzedaży (o 12,4% r/r) jak i rosnących cen sprzedaży
  chloroalkaliów.
  Wykres 17 Sprzedaż zewnętrzna Kompleksu Chloru ilościowo
  [w tys. ton]
  Kompleks Chloru oferuje swoje produkty głównie na
  rynku europejskim oraz w mniejszym zakresie na rynku
  afrykańskim oraz południowoamerykańskim.
  W 2017 roku odnotowano wzrosty cen alkaliów na
  rynkach światowych. Było to efektem obniżonej podaży
  sody kaustycznej w formie stałej w Chinach.
  Ograniczenie produkcji sody w tym regionie związane
  jest z wprowadzanymi restrykcjami dla chińskich
  producentów w wyniku zaostrzonych w tamtym
  obszarze kontroli w zakresie ochrony środowiska.
  Również na rynku europejs kim odnotowano zwiększony
  popyt w związku z ograniczoną podażą będącą wynikiem
  postojów wiodących europejskich producentów. To
  również przełożyło się na wzrosty cen sody i ługu
  sodowego.
  Wykres 18 Sprzedaż zewnętrzna w 2017 roku w ujęciu
  geograficznym Kompleksu Chloru
  Wykres 19 Udział poszczególnych produktów w sprzedaży
  Kompleksu Chloru w 2017 roku
  Istotne czynniki wpływające na sprzedaż Kompleksu
  Chloru:
   wzrost wartości sprzedanych produktów o 27%
  w wyniku dalszego wzrostu cen alkaliów, będącego
  pochodną wzrostu cen sody kaustycznej w formie
  stałej w Chinach ze względu na mniejszą podaż tego
  produktu,
   wzrost sprzedaży sody kaustycznej o 14%
  (2017/2016),
   ograniczona podaż sody kaustycznej na rynkach:
  azjatyckim i europejskim,
   utrzymanie wolumenu sprzedaży ługu sodowego na
  poziomie zbliżonym do wolumenu z okresu
  porównawczego.
  Kompleks Chloru jest tożsamy z segmentem
  Chloropochodne Grupy PCC Rokita. Więcej informacji na
  temat działalności segmentu znaj duje się w punkcie
  4 Sprawozdania.
  284,6 253 ,3
  2017 2016
  74%
  13%
  1% 10% 2%
  Europa
  Afryka
  AmerykaPółnocnaAmerykaPołudniowaAzja
  7%
  34%
  4%
  45%
  10% chlor
  ług
  podchloryn
  soda
  chlorobenzen  Grupa Kapitałowa PCC Rokita
  Sprawozdanie Zarządu z działalności GK PCC Rokita i PCC Rokita SA za rok 2017
  68
  Kompleks Chemii Fosforu
  Kompleks Chemii Fosforu skupia swoją działalność na
  produktach chemicznych, które stosowane są w wielu
  gałęziach przemysłu jako dodatki, poprawiające
  właściwości finalnych produktów. Do najważniej szych
  funkcji tych dodatków można zaliczyć działanie
  uniepalniające, zmiękczające, upłynniające oraz
  poprawiające inne właściwości fizyko -mechaniczne,
  a także trwałość produktów gotowych i ich odporność na
  działanie różnych czynników.
  W porównaniu do roku ubiegłego, w 2017 odnotowano
  wzrost przychodów ze sprzedaży Kompleksu o ponad
  5% dzięki konsekwentnie realizowanej polityce
  marketingowej, zakładającej wzrost udziału sprzedaży
  produktów specjalistycznych i stabilnej sytuacji
  rynkowej.
  W grupie wysokospec jalistycznych produktów
  chemicznych, kompleks odnotował wzrosty sprzedaży
  dzięki rozwojowi współpracy z głównymi odbiorcami
  oraz wdrożeniu nowych, specjalistycznych produktów,
  posiadających korzystną klasyfikację w zakresie
  bezpieczeństwa dla zdrowia człow ieka oraz środowiska
  naturalnego.
  Kompleks prowadzi swoją działalność komercyjną
  głównie na rynku europejskim oraz w mniejszym
  zakresie na azjatyckim oraz północnoamerykańskim.
  Największy udział w sprzedaży mają Niemcy, gdzie
  zlokalizowani są główni odbiorcy na produkty z grupy
  trójchlorku i tlenochlorku fosforu, Roflam P oraz
  naftalenopochodnych. P erspektywa rozwoju na rynku
  azjatyckim jest bardzo optymistyczna, w szczególności
  dużym potencjałem odznaczają się producenci stosujący
  dodatki fosforopoch odne, stosowane jako dodatki do
  produkcji żywic.
  Wykres 20 Sprzedaż zewnętrzna Kompleksu Chemii Fosforu
  ilościowo [w tys. ton]
  Wykres 21 Sprzedaż zewnętrzna w 2017 roku w ujęciu
  geograficznym Kompleksu Chemii Fosforu
  Istotne czynniki wpływające na sprzedaż Kompleksu
  Chemii Fosforu:
   wzrost wartości sprzedanych produktów o ponad
  5% r/r (przy stałym wolumenie sprzedaży) ze
  względu na wzrost cen oraz wyższą sprzedaż
  produktów wysokospecjalistycznych,
   rozwój sprzedaży produktów fosforopochodnych
  na rynku azjatyckim,
   wysoka sprzedaż produktów typu „commodity” na
  rynku europejskim w porównaniu do roku
  poprzedniego,
   wzrost sprzedaży podstawowych uniepalniaczy
  mimo redukcji zamówień, ze względu na problem
  z pozyskaniem MDI z rynku.
  Kompleks Chemii Fosforu jest tożsamy z segmentem
  Inna Działalność Chemiczna Grupy PCC Rokita. Więcej
  informacji na temat działalności segmentu znajduje się
  w punkcie 5 Sprawozdania.
  Centrum Energetyki
  Centrum Energetyki prowadzi działalność w zakresie
  wytwarzania, obrotu i dystrybucji energii elektrycznej
  i cieplnej, wody zdemineralizowanej oraz sprężonego
  powietrza, głównie na potrzeby Grupy PCC Rokita.
  Podstawowym medium energetycznym wytwarzanym
  przez Centrum Energetyki jest para technologiczna,
  używana przez odbiorców w procesach chemicznych
  jako źródło energii cieplnej. Ze względu na rozwój
  zdolności produkcyjnych odbiorców, rośnie
  zapotrzebowanie zaró wno na parę technologiczną i inne
  media.
  Kolejnym medium jest energia elektryczna. Jej istotność
  jest mniejsza ze względu na możliwość zakupu energii
  elektrycznej z rynku, dlatego decyzje o ilości i czasie
  produkcji uwzględniają ceny dostępnej energii na rynku
  22,4 22,1
  2017 2016
  26%
  23%
  39%
  8%
  2%2% Niemcy
  Polska
  Pozostałe krajeUE
  Azja
  Pozostałe krajeEuropy
  USA  Grupa Kapitałowa PCC Rokita
  Sprawozdanie Zarządu z działalności GK PCC Rokita i PCC Rokita SA za rok 2017
  69
  w stosunku do kosztów jej wytworzenia. Ilość
  wytwarzanej energii elektrycznej w Centrum Energetyki
  jest wypadkową możliwości technicznych
  z uwzględnieniem wspomnianych aspektów
  ekonomicznych. Wraz ze wzrostem zapotrzebowania na
  parę technologiczną w zrasta również opłacalność
  produkcji energii elektrycznej za sprawą procesu
  kogeneracji (łącznego wytwarzania energii elektrycznej
  i pary technologicznej do procesów chemicznych).
  PCC Rokita zaopatruje w ciepło grzewcze niemal 80%
  gospodarstw domowych w Brzegu Dolnym. Od kilku lat
  poziom tego zapotrzebowania jest względnie stały i nie
  widać perspektyw istotnego wzrostu.
  W Centrum Energetyki istotnym zagadnieniem jest
  emisja dwutlenku węgla (CO 2). Biorąc pod uwagę
  zapotrzebowanie kompleksu na prawa do emisji CO 2,
  malejąca ilość przyznawanych uprawnień na kolejne lata
  rozliczeniowe będzie niewystarczająca, co determinuje
  konieczność nabywania uprawnień na rynku w celu
  corocznego umorzenia.
  Dla działalności Centrum Energetyki istotna jest cena
  węgla kamiennego . Zakupy paliwa w postaci miału węgla
  kamiennego realizowane były w 2017 roku
  z obowiązującego kontraktu na dostawy węgla
  zawartego w 2016 roku, w związku z czym wzrost cen
  węgla na rynku nie wpłynął na wyniki Kompleksu.
  Wytwarzane w Centrum Energetyki m edia kierowane są
  na rynek lokalny, głównie do spółek z Grupy PCC Rokita
  i pozostałych spółek z Grupy PCC. Udział sprzedaży dla
  odbiorców z Grupy PCC Rokita stanowi ok. 68%
  przychodów Kompleksu.
  Centrum Energetyki jest tożsame z segmentem
  Energetyka Grupy PCC Rokita. Więcej informacji na
  temat działalności segmentu znajduje się w punkcie
  6 Sprawozdania.
  Sztab
  Poza trzema kompleksami produkcyjno -handlowymi
  oraz Centrum Energetyki w skład PCC Rokita wchodzi
  również Sztab. Przedmiotem działania tej jednostki jest
  przede wszystkim świadczenie usług dla Grupy PCC
  Rokita w zakresie: zarządzania i administracji, ochrony
  środowiska (oczyszczalnia ścieków), zarządzania
  majątkiem, bezpieczeństwa (służby ratownicze,
  prewencja), utrzymania sieci elektroenergetycznych
  oraz transportu kolejowego na terenie parku
  przemysłowego w Brzegu Dolnym .
  Sztab jest integralną częścią segmentu Pozostała
  Działalność. Więcej informacji na temat działalności
  segmentu znajduje się w punkcie 7 Sprawozdania.  Grupa Kapitałowa PCC Rokita
  Sprawozdanie Zarządu z działalności GK PCC Rokita i PCC Rokita SA za rok 2017
  70
  9.3. Omówienie wybranych danych finansowych
  Tabela 21 Wybrane dane finansowe PCC Rokita SA w latach 2016 -2017
  Przychody ze sprzedaży
  W 2017 roku PCC Rokita uzyskała rekordowy poziom
  przychodów ze sprzedaży produktów, t owarów i usług
  w wysokości 1 183 ,4 mln zł, co stanowiło wzrost
  przychodów o 15,8% w stosunku do roku 2016. Było to
  wynikiem przede wszystkim wzrostu wolumenów
  sprzedaży Kompleksu Chloru i wyższych cen
  chloroalkaliów.
  Jednocześnie rentowność brutto na sprzedaży utrzymała
  się na wysokim poziomie powyżej 28%. Wysoka marża
  na sprzedaży jest przede wszystkim konsekwencją
  wzrostu cen chloroalkaliów. Ponadto nadal
  kontynuowano zwiększanie udziału sprzedaży
  wysokomarżowych pro duktów specjalistycznych
  w Kompleksach Polioli i Chemii Fosforu.
  Największy udział w osiągniętych przychodach PCC
  Rokita miały Kompleks Polioli oraz Kompleks Chloru,
  których przychody stanowiły łącznie blisko 83%
  przychodów Spółki.
  Wykres 22 Udział przychodów ze sprzedaży zewnętrznej
  kompleksów w wartości sprzedaży Spółki w 2017r.
  Wykres 23 Przychody ze sprzedaży zewnętrznej kompleksów
  wg obszarów geograficznych w 2017r.
  Koszty działalności
  Łączne koszty działalności PCC Rokita (koszt własny
  sprzedaży, koszty sprzedaży, koszty ogólnego zarządu)
  w 2017 roku wyniosły 992,1 mln zł i były wyższe o 134,8
  mln zł, tj. 15,7% od kosztów w porównywalnym okresie
  roku poprzedniego.
  Koszt własny sprzedaży wyniósł 847,1 mln zł. PCC
  Rokita odnotowała wzrost kosztu własnego
  w odniesieniu do 2016 roku o 118,3 mln zł, co stanowiło
  16,2%. Było to wynikiem przede wszystkim wzrostu
  kosztu zużycia materiałów i energ ii, co z kolei
  spowodowane było zarówno wyższym wolumenem
  produkcji jak i wyższymi niż w 2016 roku cenami
  surowców.
  11%
  42% 28%
  5%
  14% Niemcy
  Polska
  Pozostałe krajeUE
  Azja
  Pozostałe
  47%
  36%
  7%
  10% Poliole
  Alkalia, chlor ichloropochodne
  Fosforo- inaftalenopochodne
  Pozostała sprzedaż
  [mln zł] 2017 2016 Zmiana
  Przychody ze sprzedaży 1 183,4 1 021,9 15,8%
  Wynik brutto ze sprzedaży 336,3 293,2 14,7%
  Marża brutto na sprzedaży 28,4% 28,7% -0,3pp
  Wynik na działalności operacyjnej 206,7 237,5 -13,0%
  Wynik netto 193,5 205,2 -5,7%
  EBITDA 264,3 286,2 -7,6%
  Marża EBITDA 22,3% 28,0% -5,7pp  Grupa Kapitałowa PCC Rokita
  Sprawozdanie Zarządu z działalności GK PCC Rokita i PCC Rokita SA za rok 2017
  71
  Struktura głównych grup kosztów rodzajowych, które
  w PCC Rokita w 2017 roku wyniosły łącznie 961,0 mln
  zł:
   Koszty zużytych materiałów i energii w strukturze
  kosztów rodzajowych stanowiły 63,7% wszystkich
  kosztów i wyniosły 612,5 mln zł. Koszty te wzrosły
  w porównaniu do roku poprzedniego zarówno ze
  względu na wzrost wolumen u sprzedaży jak
  i wzrost cen podstawowych surowców względem
  roku 2016.
   Koszty usług obcych wzrosły o 8,5% w porównaniu
  do analogicznego okresu 2016 roku i wyniosły
  157,1 mln zł, co w strukturze kosztów stanowiło
  16,3%. Ich wzrost spowodowany był przede
  ws zystkim większym zakresem remontów,
  wzrostem kosztów usług transportowych w wyniku
  wyższego wolumenu sprzedaży oraz wzrostem
  pozostałych kosztów takich jak usługi laboratoryjne
  czy informatyczne.
   Koszty pracownicze, w tym: wynagrodzenia,
  świadczenia rzeczo we i odpis na Fundusz
  Świadczeń Socjalnych w PCC Rokita stanowiły
  10,1% w strukturze kosztów i wyniosły 97,5 mln zł.
  W porównaniu do analogicznego okresu roku 2016
  wzrosły o 21,6% , co spowodowane było wzrostem
  zatrudnienia w Spółce, jak i większymi niż w roku
  ubiegłym wynagrodzeniami.
   Koszty amortyzacji oraz koszty związane
  z utworzeniem odpisów z tytułu utraty wartości
  środków trwałych wzrosły o 18,2% w stosunku do
  analogiczne go okresu w związku z przekazaniem
  zakończonych inwestycji na majątek trwały.
   Pozostałe koszty, na które składają się podatki
  i opłaty, ubezpieczenia majątkowe i osobowe oraz
  inne koszty, wzrosły o 1,7 mln zł w 2017 roku do
  poziomu 36,3 mln zł.
  Pozostałe przychody i koszty
  operacyjne
  Wynik na pozostałej działalności operacyjnej Spółki
  wyniósł 15,5 mln zł, w porównaniu do analogicznego
  okresu poprzedniego roku spadł o 57,4 mln zł. Na wynik
  w roku ubiegłym (2016) wpłynęły czynniki jednorazowe
  wśród których należy wymienić: sprzedaż świadectw
  efektywności energetycznej, z któ rej osiągnięto wynik
  w kwocie blisko 4 1 mln zł, rozwiązanie rezerwy
  w wysokości 8,5 mln zł na utratę wartości udziałów
  spółki z Grupy, zwrot nadpłaconego podatku od
  nieruchomości na kwotę ponad 5 mln zł oraz otrzymane
  odszkodowanie w wysokości ponad 5 mln zł. W 2017
  roku głównym czynnikiem jednorazowym było
  rozwiązanie rezerwy w wysokości 9,8 mln zł na utrat ę
  warto ści udziałów spółki z Grupy. Zdarzenia te wpłynęły
  wynik na pozostałej dział alności operacyjnej w 2016
  roku, a w 2017 roku takie istotne zdarzenia jednorazowe
  nie wystąpiły.
  Koszty finansowe
  Wynik osiągnięty na działalności finansowej w 2017
  roku utrzymał się na poziomie roku ubiegłego i wyniósł
  - 13,4 mln zł. Zarówno koszty z tyt ułu odsetek jak
  i pozostałe koszty finansowe były na zbliżonych
  poziomach jak w roku porównawczym.
  Wynik netto
  W 2017 roku PCC Rokita odnotowała po raz kolejny zysk
  netto na bardzo wysokim poziomie 193,5 mln zł.
  Przy analizie wyniku netto należy pamiętać o wpływie
  czynników jednorazowych na bardzo wysokie wyniki
  okresu porównywalnego. Szacunkowy wpływ
  czynników jednorazowych, uwzględnionych
  w pozostałej działalności operacyjnej, na zysk netto to
  około 46,5 mln zł, po eliminacji tego wpływu zysk netto
  Spół ki byłby w 2017 roku o 21,9% wyższy niż w roku
  2016.
  Tak dobre rezultaty Spółki były efektem wysokich marż
  Kompleksu Chloru w związku z większym wolumenem
  sprzedaży Kompleksu i wyższymi cenami sprzedaży
  chloroalkaliów. Na wzrost wyników miał również wpływ
  wzrost sprzedaży wysokomarżowych produktów
  specjalistycznych oraz ograniczenie udziału produktów
  masowych o dużo niższych marżach.
  Grupa Kapitałowa PCC Rokita
  Sprawozdanie Zarządu z działalności GK PCC Rokita i PCC Rokita SA za rok 2017
  72
  9.4. Sprawozdanie z sytuacji finansowej
  Tabela 22 Wybrane dane ze sprawozdania z sytuacji finansowej PCC Rokita SA 2017/2016
  [mln zł] 2017 2016 Zmiana
  Rzeczowe aktywa trwałe 1 054,9 943,2 11,8%
  Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 56,8 91,8 -38,1%
  Należności z tyt. dostaw i usług 130,3 111,5 16,9%
  Zapasy 71,8 53,2 35,0%
  Wartości niematerialne 17,7 9,2 92,4%
  Pozostałe aktywa 205,0 158,3 29,5%
  AKTYWA RAZEM 1 536,5 1 367,2 12,4%
  Kapitał własny 770,2 726,8 6,0%
  Długoterm. kredyty, pożyczki, obligacje i
  inne 392,2 321,4 22,0%
  Zobow iązania z tytułu dostaw i usług 158,6 125,1 26,8%
  Pozostałe zob. długoterm. i rezerwy 50,9 48,2 5,6%
  Krótkoterm inowe kredyty, pożyczki,
  obligacje i inne 67,6 59,7 13,2%
  Pozostałe zob. krótkoterm. i rezerwy 97,0 86,0 12,8%
  PASYWA RAZEM 1 536,5 1 367,2 12,4%
  Główne zmiany w pozycjach aktywów
   wyższy o 111,7 mln zł poziom rzeczowych aktywów
  trwałych związany głównie z inwestycjami
  prowadzonymi przez Spółkę
   wyższy o 16,9% poziom należności z tytułu dostaw
  i usług w związku z wyższą wartością sprzedanych
  wyrobów i usług
   niższy o 35,0 mln zł poziom środków pieniężnych
  i ich ekwiwalentów m.in. w związku z wyższymi
  wydatkami na inwestycje w 2017 roku
   wyższy o 18, 6 mln zł poziom zapasów ze względu na
  wyższy poziom zamówień oraz związaną z nimi
  większą produkcją,
   wyższy o 8,5 mln zł poziom wartości
  niematerialnych w związku z zakupem uprawnień
  do emisji CO 2, będący efektem uregulowania
  polityki zarządzania uprawnien iami do emisji
  dwutlenku węgla
  Główne zmiany w pozycjach pasywów
   wzrost o 43,4 mln zł kapitału własnego w stosunku
  do stanu z końca roku 2016 w związku z wyższym
  kapitałem zapasowym, na który przeznaczona
  została część zysku wypracowanego za 2016 rok
   wyższy o 78,7 mln zł poziom zobowiązań z tytułu
  kredytów, pożyczek i emisji obligacji wynikający
  przede wszystkim z uruchomienia nowego
  finansowania zewnętrznego, m.in. w związku
  z licznymi inwestycjami oraz rozbudową
  wydziałów pro dukcyjnych Spółki.
  Grupa Kapitałowa PCC Rokita
  Sprawozdanie Zarządu z działalności GK PCC Rokita i PCC Rokita SA za rok 2017
  73
  9.5. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych
  Spółka uzyskała w 2017 roku wysokie saldo przepływów
  pieniężnych netto z działalności operacyjnej, które
  wyniosło 212,9 mln zł. Zmiana w stosunku do 2016 roku
  wynikała w głównej mierze z niższego zysku netto
  w 2017 roku w stosunku do okresu porównawczego oraz
  wyższego zapłaconego podatku dochodowego
  w bieżącym roku niż w roku 2016.
  W tym samym okresie saldo przepływów środków
  pieniężnych z działalności inwestycyjnej wyniosło
  -160,1 mln zł. Główną przyczyną ujemnego salda były
  ponoszone przez spółkę wydat ki na inwestycje
  w rzeczowy majątek trwały.
  Działalność finansowa PCC Rokita w 2017 roku
  zamknęła się saldem środków w wysoko ści -87,9 mln zł,
  niższym o 14,2 mln zł niż w roku poprzednim.
  W okresie objętym sprawozdaniem PCC Rokita
  posiadała pełną płynnoś ć finansową i wykazywała
  całkowitą zdolność do wywiązywania się z zaciągniętych
  zobowiązań, zarówno z tytułu dostaw i usług, jak
  i finansowych.
  Stan środków pieniężnych Spółki w połączeniu
  z finansowaniem zewnętrznym takim jak kred yty,
  obligacje oraz dotacje pieniężne pozwala na realizację
  zamierzeń inwestycyjnych, w tym inwestycji
  kapitałowych .
  Tabela 23 Przepływy środków pieniężnych PCC Rokita SA 2017/2016
  [mln zł] 2017 2016 Zmiana
  Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 212,9 248,0 -14,2%
  Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -160,1 -161,5 -0,9%
  Przepływy pieniężne z działalności finansowej -87,9 -73,7 19,3%
  Przepływy pieniężne netto -35,0 12,8 -373,4%
  Środki pieniężne na początek okresu 91,8 79,0 16,2%
  Środki pieniężne na koniec okresu 56,8 91,8 -38,1%  Grupa Kapitałowa PCC Rokita
  Sprawozdanie Zarządu z działalności GK PCC Rokita i PCC Rokita SA za rok 2017
  74
  Wybrane wskaźniki finansowe oraz Alternatywne Pomiary Wyników
  Tabela 24 Alternatywne Pomiary Wyników
  2017 2016 Zmiana
  Marża brutto ze sprzedaży 28,4% 28,7% -0,3 p.p.
  Marża netto 16,4% 20,1% -3,7 p.p.
  Marża EBIT 17,5% 23,2% -5,8 p.p.
  Marża EBITDA 22,3% 28,0% -5,7 p.p.
  Rentowność majątku (ROA) 12,6% 15,0% -2,4 p.p.
  Rentowność kapitału własnego (ROE) 25,1% 28,2% -3,1 p.p.
  2017 2016 Zmiana
  Bieżąca płynność finansowa 1,2 1,3 -0,1
  Szybka płynność finansowa 1,0 1,1 -0,2
  Szybkość inkasa należności 37 35 2
  Szybkość spłaty zobowiązań 52 53 -1
  Szybkość obrotu zapasami 27 28 -1
  Wskaźnik zadłużenia ogólnego 49,9% 46,8% 3,0 p.p.
  Wskaźnik zadłużenia oprocentowanego 29,9% 27,9% 2,0 p.p.
  Zadłużenie kapitału własnego 1,0 0,9 0,1
  Pokrycie aktywów trwałych kapitałem
  stałym 1,0 1,1 -0,1
  Dług netto / EBITDA 1,5 1,0 0,5
  Tabela 25 Uzgodnienie długu netto
  [tys. zł] 2017 2016
  A. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 56 754 91 766
  B. Płynność 56 754 91 766
  C. Krótkoterminowe kredyty i pozostałe zadłużenie 65 873 33 847
  D. Krótkoterminowe zobowiązania z tyt. wyemitowanych obligacji 1 775 25 846
  E. Krótkoterminowe zadłużenie finansowe (C+D) 67 648 59 693
  F. Krótkoterminowe zadłużenie finansowe netto (C+D -B) 10 894 -32 073
  G. Długoterminowe kredyty i pozostałe zadłużenie 139 388 172 085
  H. Długoterminowe zobowiązania z tyt. wyemitowanych obligacji 252 797 149 331
  I. Długoterminowe zadłużenie finansowe (G+H) 392 185 321 416
  Zadłużenie finansowe netto (F+I) 403 079 289 343  Grupa Kapitałowa PCC Rokita
  Sprawozdanie Zarządu z działalności GK PCC Rokita i PCC Rokita SA za rok 2017
  75
  Tabela 26 Uzgodnienie EBITDA za 12 miesięcy
  Przy użyciu analizy wskaźnikowej dokonano
  syntetycznej oceny sytuacji ekonomiczno -finansowej
  PCC Rokita. Wybrane zostały podstawowe wskaźniki
  z obszaru rentowności, płynności, sprawności działania
  (efektywności) oraz struktury kapitałowej (zadłużenia).
  Rentowność
  Wszystkie podstawowe wskaźniki rentowności
  odnotowały spadki względem roku ubiegłego, jednak
  pomimo tego utrzymały się na za dowalających
  poziom ach. Należy jednak pamiętać, że do osiągnięcia
  tak dobrych rezultatów w roku 2016 przyczyniły się
  także zdarzenia jednorazowe. Marża brutto na
  sprzedaży, na którą zdarzenia jednorazowe nie miały
  wpływu, utrzymała wysoki poziom powyżej 28%.
  Płynność i zadł użenie
  Wskaźniki płynności bieżącej oraz szybkiej w 2017 roku
  liczone na podstawie danych bilansowych na koniec
  okresu sprawozdawczego, w porównaniu do danych
  z końca roku poprzedniego osiągnęły nieco niższe
  poziomy. Odnotowano wzrost aktywów obrotowych na
  koniec 2017 roku, spowodowany m.in. wzrostem
  zapasów wynikającym z wyższego poziomu zamówień
  oraz związanej z nimi większej produkcji. Jednocześnie
  stan zobowiązań krótkoterminowych wzrósł m.in. ze
  względu na wyższe salda zobowiązań handlowych,
  związane z wyższymi zakupami surowców do produkcji.
  Na koniec okresu sprawozdawczego dług netto (Net
  Debt rozumiany jako suma zobowiązań odsetkowych
  pomniejszona o środki pieniężne) w PCC Rokita wynosił
  403,1 mln zł, natomiast EBITDA (rozumiana jako wynik
  netto za ostatnie 12 miesięcy skorygowany o podatek
  dochodowy, koszty finansowe, amortyzację oraz odpisy
  z tytułu utraty wartości środków trwałych i wartości
  niematerialnych) 264,3 mln zł. Wskaźnik Net
  Debt/EBITDA na koniec 2017 roku osiągnął wartość 1,5.
  Jest to p oziom w pełni bezpieczny i akceptowalny przez
  instytucje finansowe.
  [tys. zł] 2017 2016
  Zysk netto 193 507 205 235
  [+] Podatek dochodowy bieżący i odroczony (179) 18 83 7
  [+] Amortyzacja ujęta w wyniku finansowym 57 748 51 037
  [+] Zmiana stanu odpisów z tytułu utraty wartości środków trwałych i
  wartości niematerialnych (159) (2329)
  [+] Koszty finansowe 13 360 13 380
  [=] EBITDA 264 277 286 160  Grupa Kapitałowa PCC Rokita
  Sprawozdanie Zarządu z działalności GK PCC Rokita i PCC Rokita SA za rok 2017
  76
  10. ISTOTNE UMOWY, ZDARZENIA ORAZ POZOSTAŁE
  INFORMACJE
  10.1. Znaczące umowy
  Umowa na dostawę
  W dniu 2 stycznia 2017 r. pomiędzy Spółką a Ruhr -Petrol
  GmbH z siedzibą w Hamburgu (Niemcy) została
  podpisana umowa na dostawę propylenu. Umowa
  została zawarta na 2017 rok z możliwością rozwiązania
  umowy przez Spółkę bez zachowania okresu
  wypowiedzenia, w wypadku niedotrzymania przez
  Ruhr -Petrol istotnych postanowień umowy.
  Szacunkowa wartość umowy w okresie jej
  obowiązywania wynosi 11,7 mln EUR, tj. ok. 51,6 mln
  PLN (na dzień 2 stycznia 2017 r.). Umo wa jest istotną ze
  względu na fakt, że propylen jest jednym z kluczowych
  surowców dla produkcji Spółki
  i Ruhr -Petrol jest dla Spółki wiodącym dostawcą
  propylenu.
  Umowa na dostawę
  W dniu 8 sierpnia 2017 r. pomiędzy Spółką a AB
  CHEMICALS Ltd. z siedzibą w L arnaca (Cypr) została
  podpisana umowa na dostawę propylenu. Umow a
  została zawarta na 2017 rok z możliwością rozwiązania
  umowy przez Spółkę bez zachowania okresu
  wypowiedzenia, w wypadku niedotrzymania przez AB
  CHEMICALS istotnych postanowień umowy.
  Szacunk owa wartość umowy w okresie jej
  obowiązywania wynosi 11,7 mln EUR, tj. ok. 49,8 mln
  PLN (na dzie ń 8 sierpnia 2017 r.). Umowa jest istotną ze
  względu na fakt, że propylen jest jednym z kluczowych
  surowców dla produkcji Spółki i AB CHEMICALS jest dla
  Spółki jednym z dwóch wiodących dostawców
  propylenu.
  Złożenie oświadczenia o przyjęciu oferty , podpisanie
  umow y na dostawę i wypowiedzenie umowy
  W dniu 22 września 2017 r. Spółka złożyła oświadczenia
  o przyjęciu oferty Polskiej Grupy Górniczej sp. z o.o.
  (dalej: „PGG”) na zakup węgla, obejmującej istotne
  warunki handlowe na rok 2018, projekt umowy
  wieloletniej sprzedaży węgla (dalej: "Umowa") oraz
  zestawienie istotnych postanowień Umowy (dalej:
  „Oferta”). W oświadczeniu o przyjęciu Oferty Spółka
  wskazała ilości w ęgla podlegające dostawom w latach
  2018 - 2019.
  W dniu 7 grudnia 2017 r. pomiędzy Spółką a Polską
  Grupą Górniczą Sp. z o.o. została podpisana umow a
  wieloletn ia sprzedaży węgla . Umowa została zawarta na
  czas nieokreślony z możliwością wypowiedzenia Umowy
  przez Spółkę, jak i PGG, z zachowaniem 24 miesięcznego
  terminu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec roku, w
  którym upłynął termin wypowiedzenia.
  Szacunkowa wartość Umowy w okresie najbliższych
  pięciu lat, tj. liczona zgodnie z przyjętą przez Spółkę
  praktyką w zakresie szacowania umów wieloletnich,
  wynosi ponad 160 mln zł i jest znacząca. W Umowie
  wskazane zostały ilości węgla podlegające dostawom do
  Spółki w latach 2018 – 2019 .
  W dniu 28 grudnia 2017 r. Spółka zgodnie z zapisami
  umowy dotyczącymi wypowiedzenia, tj. z zachowaniem
  24 miesięcznego okresu wypowiedzenia, wypowiedziała
  ze skutkiem rozwiązującym przypadającym na koniec
  roku 2019.
  10.2. Inne istotne zdarzenia
  Podpisanie porozumienia
  W dniu 10 lutego 201 7 r. Elpis Sp. z o.o., spółka zależna
  od PCC Rokita SA i PCC EXOL S.A., zawarła z PETRONAS
  Chemicals Group Berhad z siedzibą w Malezji
  porozumienie dotyczące projektu związanego
  z rozpoczęciem przygotowań do realizacji potencjalnej
  inwestycji produkcji ok syalkilatów w Malezji, jak
  i z realizacją inwestycji i prowadzeniem działalności
  w oparciu o inwestycję.
  Działania w Rumunii
  W dniu 20 marca 2017 r. Zarząd poinformował
  o wstępnym zainteresowaniu Spółki potencjalnym
  zakupem aktywów spółki OLTCHIM S.A. w Rumunii.
  Spółka dokonała wstępnego zapoznania się z aktywami
  spółki w postaci instalacji do prowadzenia produkcji
  chemicznej wraz z niezbędną infrastrukturą, w tym wraz
  z nieruchomościami . Do podjęcia dalszych kroków
  w celu realizacji Projektu, zmierzaj ących do złożenia  Grupa Kapitałowa PCC Rokita
  Sprawozdanie Zarządu z działalności GK PCC Rokita i PCC Rokita SA za rok 2017
  77
  wiążącej oferty zakupu tych aktywów, konieczne było
  zbadanie przez Spółkę pozostałych warunków
  ewentualnej transakcji, jak i potencjału do produkcji
  chemicznej w Rumunii, w tym zasad związanych
  z prowadzeniem działalności na terenie Rumu nii oraz
  przeprowadzenie analizy ekonomicznej tego Projektu.
  W dniu 24 kwietnia 2017 r. została zarejestrowana
  spółka zależna Valcea Chemicals S.R.L. z siedzibą
  w Rumunii (dalej: „Valcea”), utworzona przez zależne od
  PCC Rokita SA spółki Fate Sp. z o.o. z siedzibą w Brzegu
  Dolnym i Hebe Sp. z o.o. z siedzibą w Brzegu Dolnym.
  Spółka Valcea została zarejestrowana w celu
  ewentualnego dedykowania jej do rozważanego przez
  Grupę PCC Rokita projektu związanego
  z wstępnym zainteresowaniem PCC Rokita SA (jej spółek
  zależnych) potencjalnym zakupem aktywów spółki
  OLTCHIM S.A. w Rumunii (dalej: „Projekt”).
  W przypadku podjęcia decyzji o realizacji Projektu,
  Spółka Valcea miała być wyłącznym lub jednym z
  podmiotów, k tóry mógłby dokonać nabycia aktywów
  spółki OLTCHIM S.A. w Rumunii a w przypadku realizacji
  Projektu prowadziłby działalność w zakresie produkcji
  chemicznej na terenie Rumunii.
  W dniu 6 lipca 2017 r. Zarząd Spółki podjął decyzję
  o nieskładaniu, wobec aktualnych uwarunkowań, oferty
  na zakup aktywów spółki OLTCHIM S.A. w Rumunii.
  Uchwała o wypłacie dywidendy
  W dniu 4 kwietnia 2017 roku Zwyczajne Walne
  Zgromadzenie PCC Rokita SA podjęło uchwałę
  w sprawie podziału zysk u netto Spółki w kwocie
  205 235 081 zł za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31
  grudnia 2016 roku w ten sposób, że kwota 150 090 948
  zł przeznaczona zostanie na wypłatę dywidendy dla
  akcjonariuszy Spółki i wypłacona będzie akcjonariuszom
  proporcjonalnie do posiadanych akcji , to jest
  w wysokości 7,56 zł na jedną akcję, natomiast kwota
  55 144 133 zł przeznaczona zostanie na kapitał
  zapasowy Spółki z zastrzeżeniem, że kwota ta może
  służyć w latach przyszłych wypłacie dywidendy. Dzień
  dywidendy ustalony zos tał na 12 kwietnia 201 7 roku,
  a termin wypłaty dywidendy na dzień 28 kwietnia 2017
  roku. Dywidenda została wypłacona zgodnie z uchwałą
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC Rokita SA.
  Dywidendą zostały objęte wszystkie akcje, w tym 16 708
  972 akcje uprzywilejowanych co do głosu oraz
  3 144 328 akcji zwykłych.
  Powołanie członków Rady Nadzorczej na nową
  kadencję
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 4 kwietnia 2017
  r. powołało 5 Członków Rady Nadzorczej na nową
  kadencję w osobach: Pana Alfreda Pe lzera, Pana
  Waldemara Franza Preussnera, Pana Roberta Pabicha,
  Pana Mariusza Dopierały oraz Pana Arkadiusza
  Szymanka.
  Rozwiązanie umowy kredytu przez spółkę zależną
  W dniu 3 sierpnia 2017 roku spółka PCC PU Sp. z o.o.
  z siedzibą w Brzegu Dolnym („PCC PU”), podmiot zależny
  od PCC Rokita, podjęła decyzję o wcześniejszej spłacie
  kredytu udzielonego na podstawie umowy kredytu
  zawartej dnia 29 września 2016 roku z Bankiem
  Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie,
  (dalej: Umowa). Spłata kredytu z dniem 7 sie rpnia 2017
  roku była tożsama z rozwiązaniem się tej Umowy
  Umowa była zawarta do kwoty 77,5 mln zł
  z przeznaczeniem na finansowanie i refinansowanie
  inwestycji.
  PCC PU podjęła decyzję o rozwiązaniu Umowy i spłacie
  wykorzystanej kwoty 2,9 mln zł. Skutki roz wiązania
  Umowy nie będą miały znaczącego wpływu na sytuację
  finansową Spółki, jak również na sytuację jej jednostek
  zależnych.
  Pozytywna ocena Zarządu
  W dniu 19 grudnia 2017 r. Zarząd Spółki poinformował
  o ustaleniach w sprawie potencjalnego zakupu przez
  Spółkę kolejnych 25% udziałów w spółce IRPC Polyol
  Company Ltd. w Bangkoku , w której to PCC Rokita
  obecnie posiada już 25% udziałów .
  Zarząd na podstawie obecnie posiadanych informacji o
  IRPC Polyol, pozytywnie ocenia podjęcie kroków
  zmierzających do potenc jalnego zakupu przez PCC
  Rokita od IRPC Public Co. Ltd. w Bangkoku, 25%
  udziałów w IRPC Polyol.
  Do podjęcia finalnej decyzji o zakupie kolejnych
  udziałów kluczowym jest ostateczne potwierdzenie
  warunków koniecznych do zawarcia transakcji oraz
  uzyskanie zgo dy Rady Nadzorczej Spółki.
  Grupa Kapitałowa PCC Rokita
  Sprawozdanie Zarządu z działalności GK PCC Rokita i PCC Rokita SA za rok 2017
  78
  10.3. Inne istotne umowy i zdarzenia po dniu bilansowym
  Podpisanie umów kredytowych z BGK
  W dniu 8 stycznia 2018 r. Spółka zawarła z Bankiem
  Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warsza wie
  ("BGK") dwie umowy kredytowe na łączną kwotę 87,35
  mln zł („Kwota kredytu”), z przeznaczeniem na
  refinansowanie i fin ansowanie nakładów związanych
  z realizacją przedsięwzięcia polegającego na
  modernizacji i rozbudowie wytwórni polioli w celu
  optymaliza cji i poprawy bezpieczeństwa produkcji oraz
  przedsięwzięcia związanego z rozwojem i zwiększeniem
  zdolności produkcyjnych elektrociepłowni Spółki oraz
  spełnieniem wymagań odnośnie emisji zanieczyszczeń
  do środowiska („Umowy kredytowe”).
  Umowy kredytowe zost ały zawarte na okres od
  08.01.2018 r. do 30.06.2032 r. Kredyt oprocentowany
  jest według stawki WIBOR 3M plus marża banku,
  natomiast spłata kapitału odbywać się będzie w ratach
  płatnych miesięcznie, począwszy od dnia 30.06.2018 r.
  Zabezpieczenie Umów kredytowych stanowić będą:
  1) hipoteka umowna łączna do wysokości kwoty
  131,025 mln zł, ustanowiona na nieruchomościach PCC
  Rokita położonych w Brzegu Dolnym, a mianowicie na
  przysługującym PCC Rokita prawie użytkowania
  wieczystego gruntu oraz prawie własn ości budynków
  stanowiących odrębną nieruchomość, dla których Sąd
  Rejonowy w Wołowie prowadzi następujące księgi
  wieczyste: WR1L/00034762/7, WR1L/00036003/3,
  WR1L/00038712/0 i WR1L/00027706/5,
  2) cesja wierzytelności z umów ubezpieczenia
  nieruchomości stan owiących zabezpieczenie kredytu,
  określonych w pkt 1),
  3) dwa weksle własne in blanco z wystawienia Spółki
  wraz z deklaracjami wekslowymi,
  4) zastaw rejestrowy na środkach trwałych ruchomych
  Centrum Energetyki do najwyższej sumy zabezpieczenia
  równej 174,7 mln zł,
  5) cesja wierzytelności z umów ubezpieczenia środków
  trwałych, określonych w pkt 4),
  6) dwa oświadczenia o poddaniu się egzekucji Spółki
  złożone w trybie z art. 777 k.p.c., do wysokości 200%
  Kwoty kredytu, z możl iwością wystąpienia przez BGK
  o nad anie klauzul wykonalności w terminie do 3 lat od
  daty ostatecznej spłaty kredytu,
  7) dwa upoważnienia do wszystkich rachunków
  bankowych Spółki prowadzonych przez BGK.
  Umowa na dostawę
  W d niu 18 stycznia 2018 r. została podpisana umowa
  pomiędzy Spółką a Ruhr -Petrol Gm bH z siedzibą
  w Hamburgu (Niemcy) na dostawę propylenu.
  Szacunkowa wartość Umowy w okresie jej
  obowiązywania wynosi netto 13,95 mln EUR, tj. ok. 58,2
  mln PLN (na dzień 18 stycznia 2018 r.).
  Umowa obowiązuje od dnia podpisania do 31.12.2018 r. ,
  z możliwością rozwiązania Umowy przez Spółkę bez
  zachowania okresu wypowiedzenia, w wypadku
  naruszenia przez Ruhr -Petrol istotnych postanowień
  Umowy. Umowa jest dla Spółki istotną ze względu na
  fakt, że propylen jest jednym z kluczowych surowców dla
  prod ukcji Spółki i Ruhr -Petrol jest dla Spółki wiodącym
  dostawcą propylenu.
  Działania w Tajlandii
  W dniu 27.02.2018 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła
  uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie
  transakcji zakupu od IRPC Public Co. Ltd. w Bangkoku
  kolejnych ud ziałów spółki IRPC Polyol Company Ltd.
  W Bangkoku, produc enta systemów poliuretanowych
  i polioli (dalej: „IRPC Polyol”), w której PCC Rokita SA
  posiada obecnie już 25% udziałów.
  W dniu 28.02.2018 r. PCC Rokita zawarła umowę
  sprzedaży udziałów ze spółką IRP C Public Co. Ltd. w
  Bangkoku (dalej: „Umowa”), na mocy której Spółka
  nabędzie kolejne udziały spółki IRPC Polyol Company
  Ltd. w Bangkoku , w której PCC Rokita SA posiada obecnie
  już 25% udziałów.
  Na mocy Umowy Spółka nabędzie od IRPC Public Co. Ltd.
  w Bangk oku kolejne 750 tys. udziałów spółki IRPC
  Polyol, co daje 25% liczby udziałów spółki IRPC Polyol,
  które będą uprawniały do 25% głosów na zgromadzeniu
  wspólników, za kwotę około 57,7 mln THB, co stanowi
  równowartość około. 6,22 mln zł wg kursu
  obowiązująceg o na dzień 28. 02.2018 r. przy czym
  ostateczna cena zostanie ustalona na podstawie
  ostatniego sprawozdania finansowego spółki IRPC
  Polyol, zbadanego przez niezależnego audytora
  (odpowiednika polskiego biegłego rewidenta)
  i zatwierdzonego przez odpowiedni or gan IRPC Polyol.
  Po nabyciu kolejnych udziałów, PCC Rokita będzie
  posiadała 1,5 mln udziałów spółki IRPC Polyol, co będzie
  stanowić 50% liczby udziałów spółki IRPC Polyol.
  Do zamknięcia transakcji konieczne jest spełnienie się
  w terminie do 30.04.2018 r. ostatniego z łącznych  Grupa Kapitałowa PCC Rokita
  Sprawozdanie Zarządu z działalności GK PCC Rokita i PCC Rokita SA za rok 2017
  79
  dodatkowych warunków umownych, obejmujących
  m.in.:
   zapłatę Ceny nabycia Udziałów,
   uzyskania zgód odpowiednich organów,
   podpisania umów około transakcyjnych,
   dokonanie odpowiednich zmian w dokumentach
  korpora cyjnych IRPC Polyol, które zostały
  uzgodnione przez strony umowy oraz przyjęcie tych
  zmian przez odpowiednie organy IRPC Polyol.
  Decyzja o emisji obligacji ser ii EE
  W dniu 5 marca 2018 roku Zarząd podjął decyzję o
  kolejnej emisji obligacji w ramach V Programu Emisji
  Obligacji. Spółka wyemituje 250.000 Obligacji serii EE o
  wartości nominalnej 100,00 zł każda. Łączna wartość
  nominalna Obligacji serii EE wyniesie 25.000.000,00 zł.
  Obligacje serii EE oprocentowane będą w stałej
  wysokości 5 proc. w stosunku rocznym. Okresy
  odsetkowe będą wynosiły 3 miesiące. Spółka wykupi
  Obligacje serii EE w terminie 6 lat od dnia ich przydziału.
  Nabycie udziałów
  W dniu 8 marca 2018 r. Elpis Sp. z o.o. nabył 100%
  udziałów spółki PCC Oxyalkylates Malaysia Sdn. Bhd. z
  siedzibą w Malezji, co jest tożsame z utworzeniem spółki
  celowej, dedykowanej do realizacji projektu, związanego
  z rozpoczęciem przygotowań do realizac ji potencjalnej
  inwestycji produkcji oksyalkilatów w Malezji, jak i z
  realizacją inwestycji i prowadzeniem działalności w
  oparciu o inwestycję. Łączna wartość nabytych udziałów
  PCC Oxyalkylates Malaysia wynosi 2 MYR, co stanowi w
  przeliczeniu równowartość 1,73 zł według kursu NBP na
  8 dzień marca 2018 r.
  Nabycie udziałów w PCC Oxyalkylates Malaysia nie
  stanowi o podjęciu decyzji przez Elpis o realizacji
  projektu.
  10.4. Pozostałe informacje
  Postępowania sądowe
  Spółka PCC Rokita ani żadna spółka z Grupy Kapitałowej
  nie toczy przed sądem, organem właściwym dla
  postępowania arbitrażowego ani organem administracji
  publicznej, postępowania, w którym wartość
  zobowiązań lub wierzytelności stanowiłaby co najmniej
  10% kapi tałów własnych Spółki oraz nie toczy dwóch
  lub więcej postępowań przed tymi instytucjami, w
  których łączna wartość zobowiązań lub wierzytelności
  stanowiłaby co najmniej 10% kapitałów własnych
  emitenta lub jednostki zależnej.
  Transakcje z podmiotami powią zanymi
  Zarząd PCC Rokita ocenia, że wszystkie transakcje, jakie
  są zawierane pomiędzy podmiotami powiązanymi, były
  i są zawierane wyłącznie na warunkach rynkowych.
  Transakcje z podmiotami powiązanymi są pod tym
  kątem analizowane wewnątrz Spółki, a w niektórych
  przypadkach dodatkowo weryfikowane przez firmy
  zewnętrzne.
  Szczegółowe informacje na te mat transakcji pomiędzy
  podmiotami powiązanymi ujęte są w nocie 2.10.9
  skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
  Kapitałowej PCC Rokita za 2017 r ok.
  Grupa Kapitałowa PCC Rokita
  Sprawozdanie Zarządu z działalności GK PCC Rokita i PCC Rokita SA za rok 2017
  80
  11. INFORMACJE DLA INWESTORÓW
  11.1. Obecność na GPW
  Spółka PCC Rokita zadebiutowała na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w dniu 25 czerwca 2014 roku.
  Przedmiotem publicznego obrotu są akcje serii B i C.
  Na koniec 201 7 roku wartość rynkowa PCC Rokita wynosiła 2,04 5 mld zł. Natomiast relacja Ceny d o Wartości Księgowej
  (C/WK) ukształtowała się na poziomie 2,66 .
  Tabela 14 Podstawowe dane dotyczące akcji PCC Rokita SA.
  Ticker GPW PC R
  Kod ISIN PLPCCRK00076
  Rynek notowań Podstawowy
  Przynależność do indeksów giełdowych WIG -80, WIG -Chemia, WIG -div, WIG Respect Index
  IPO 25.06.2014
  Animator Dom Maklerski BDM SA
  Rozwój Spółki i wzrost jej atrakcyjności jest dostrzegany przez Inwestorów. Od początku roku kurs Spółki zyskał ponad
  50%. W ostatnim dniu notowań w 2017 roku, 29 grudnia , cena za jedną akcję wynosiła 103 zł. W dniu 1 marca 201 8 r.
  notowania na zamknięciu osiągnęły rekordowy dotąd poziom 118 ,50 zł wobec kursu akcji podczas IPO w czer wcu
  2014 r. w wysokości 33 zł.
  Wykres 24 Notowania akcji PCC Rokita SA
  Źródło: stooq.com, wykres skorygowany o wypłacone dywidendy
  PCC Rokita od ponad 7 lat jest obecna na rynku kapitałowym, będąc emitentem kilkunastu serii obligacji
  korporacyjnych.
  Środki uzyskane z emisji obligacji w 201 7 roku zostały przeznaczone na finansowanie ogólnych potrzeb
  korporacyjnych, których podstawowym celem jest osiągnięcie zysku , w tym inwestycji .
  20,00
  25,00
  30,00
  35,00
  40,00
  45,00
  50,00
  55,00
  60,00
  65,00
  70,00
  75,00
  80,00
  85,00
  90,00
  95,00
  100,00
  105,00
  110,00
  115,00
  120,00
  cze 14 lip 14 wrz 14 paź 14 lis 14 gru 14 lut 15 mar 15 kwi 15 maj 15 cze 15 sie 15 wrz 15 paź 15 lis 15 gru 15 lut 16 mar 16 kwi 16 maj 16 cze 16 sie 16 wrz 16 paź 16 lis 16 gru 16 sty 17 mar 17 kwi 17 maj 17 cze 17 lip 17 wrz 17 paź 17 lis 17 gru 17 sty 18 mar 18  Grupa Kapitałowa PCC Rokita
  Sprawozdanie Zarządu z działalności GK PCC Rokita i PCC Rokita SA za rok 2017
  81
  Tabela 27 Wyemitowane obligacje Grupy PCC Rokita
  seria obligacji stała stopa procentowa
  wartość nominalna 1 obligacji wykup obligacji
  łączna wartość nominalna emisji
  ISIN nazwa na Catalyst
  PCC Rokita SA
  A* 9,00 % 100,00 14.05.2013 15 mln zł PLPCCRK00019 PCR0613
  AA* 9,00 % 100,00 03.10.2014 25 mln zł PLPCCRK00027 PCR1014
  AB* 8,30% 100,00 18.06.2015 20 mln zł PLPCCRK00035 PCR0615
  AC* 7,50% 100,00 15.04.2016 25 mln zł PLPCCRK00043 PCR0416
  AD * 6,80% 100,00 28.05.2017 25 mln zł PLPCCRK00050 PCR0517
  BA 5,50% 100,00 17.04.2019 22 mln zł PLPCCRK00068 PCR0419
  BB 5,50% 100,00 15.10.2019 25 mln zł PLPCCRK00092 PCR1019
  CA 5,00% 100,00 25.06.2020 20 mln zł PLPCCRK00100 PCR0620
  DA 5,00% 100,00 27.04.2021 25 mln zł PLPCCRK00118 PCR0421
  DB 5,00% 100,00 11.05.2022 20 mln zł PLPCCRK00126 PCR0522
  DC 5,00% 100,00 11.08.2023 25 mln zł PLPCCRK00 134 PCR0823
  DD 5,00% 100,00 17.11.2023 13,8 mln zł PLPCCRK00159 PCR1123
  EA 5,00% 100,00 07.06.2022 25 mln zł PLPCCRK001 67 PCR 0622
  EB 5,00% 100,00 02.02.2023 25 mln zł PLPCCRK001 75 PCR 0223
  EC 5,00% 100,00 11.10.2023 25 mln zł PLPCCRK001 83 PCR 1023
  ED 5,00% 100,00 20.12.2023 30 mln zł PLPCCRK001 91 PCR1123
  PCC Autochem Sp. z o.o.
  A* 6,8 0% 100,00 05.02.2017 3 mln zł PLPCCTH00011 AUT0217
  *obligacje wykupione 113 ,0 mln zł
  obligacje w obrocie 255,8 mln zł
  11.2. Polityka dywidendowa
  Spółka PCC Rokita w ostatnich latach wypłacała 100% zysku netto , za wyjątkiem 2016 roku, w którym ze względu na
  czynniki jednorazowe, wypłacona dywidenda stanowił a 73% zysku. Spółka nie przyjęła polityki dywidendowej. Do dnia
  publikacji raportu rocznego za rok 201 7, żaden z j ej organów nie przedstawił rekomendacji co do sposobu podziału
  zysku.
  Tabela 28 Dywidenda wypłacona z zysku PCC Rokita za lata 2013 -201 6
  11.3. Relacje in we storskie
  PCC Rokita SA jako spółka notowana na Giełdzie
  Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., oraz
  Spółka będąca zarówno emitentem akcji jak i obligacji,
  rzetelnie informuje inwestorów o swojej działalności
  oraz o ważnych wydarzeniach w Grupie. Regularnie
  sporządzane są raporty (zarówno bieżące, jak
  i okresowe), które obejmują wszelkie aspekty
  działalności Spółki i w związku z tym mogą mieć
  2016 2015 2014 2013
  Zysk netto PCC Rokita w zł 205 235 081 89 115 978 69 412 058 68 664 962
  Wypłacona dywidenda w zł 150 090 948 88 942 784 69 288 017 68 664 962
  % zysku PCC Rokita wypłacony w formie dywidendy 73,1 99,8 99,8 100 ,0
  Dywidenda na 1 akcję w zł 7,56 4,48 3,49 8,64
  Ilość akcji w szt. 19 853 300 19 853 300 19 853 300 7 941 320  Grupa Kapitałowa PCC Rokita
  Sprawozdanie Zarządu z działalności GK PCC Rokita i PCC Rokita SA za rok 2017
  82
  istotny wpływ na kurs jej akcji i obligacji. Obszar relacji
  inwestors kich to jednak nie tylko działania
  o charakterze obligatoryjnym, które wynikają wprost
  z przepisów prawa. Jest to również szereg
  różnorodnych działań, za pomocą których Spółka stara
  się sprostać wysokim oczekiwaniom ze strony
  wszystkich uczestników rynku, co w rezultacie buduje
  jej reputację i zaufanie inwestorów.
  PCC Rokita uznaje otwartą politykę informacyjną
  i utrzymywanie ścisłych relacji z inwestorami jako
  jeden z ważnych elementów wpływających na wartość
  firmy w długim okresie. Szczególną wagę Spółka
  przykłada do relacji z inwestorami indywidualnymi.
  Spółka utrzymuje stały di alog z inwestorami ,
  organizuje cykliczne spotkania, np. Dzień Inwestora ,
  organizowany co roku w siedzibie Spółki. Dzień
  Inwestora ma na celu przybliżenie interesariuszom
  specyfiki działalności spółek z Grupy PCC. Wydarzenie
  to daje inwestorom możliwość osobistego zetknięcia
  się z przedsiębiorstwem, w które inwestują oraz
  spotkania się z kadrą zarządzającą. Inwestorzy mają
  również okazję poznać, jak funkcjonują jednostki
  produkcyjne znajdujące się na terenie parku
  przemysłowego Grupy PCC w Brzegu Dolnym. Celem
  Spółki jest konsekwentne budowanie wiarygodności
  wśród naszych inwestorów.
  Spółka pozostaje także w stałym kontakcie z mediami,
  zarówno ogólnopolskimi, jak i branżowymi. O każd ym
  istotnym zdarzeniu Spółka informuje akcjonariuszy,
  inwestorów, analityków i dziennikarzy za pomocą
  raportów bieżących, komunikatów prasowych
  i newsletterów. Spółka ceni sobie również bezpośredni
  kontakt z akcjonariuszami, inwestorami, analitykami i
  dzie nnikarzami.
  Osobą odpowiedzialną za relacje inwestorskie
  i kontakt z mediami w PCC Rokita SA jest Marlena
  Matusiak (e -mail: [email protected] ;
  [email protected] , tel. 71 794 2915).
  Zespół Relacji Inwestorskich na bieżąco udziela
  informacji na zapytania składane drogą telefoniczną
  i mailową.
  W ramach prowadzonej komunikacji z Inwestorami,
  zespół Relacji Inwestorskich prowadzi portal –
  www.PCC Inwestor .pl. Jest to serwis o charakterze
  informacyjno -edukacyjnym, wprowadzający w świat
  inwestycji kapitałowych. Inwestor znajdzie tu pełen
  serwis Relacji Inwestorskich Spółek z Grupy PCC, w
  tym PCC Rokita . Portal zawiera najnowsze informacje
  na temat emisji, jak i prezentacje wynikowe,
  produktowe oraz roczne w przejrzystym i
  funkcjonalnym układzie.
  Grupa Kapitałowa PCC Rokita
  Sprawozdanie Zarządu z działalności GK PCC Rokita i PCC Rokita SA za rok 2017
  83
  12. Z ARZĄDZANIE RYZYKIEM
  Działalność Grupy PCC Rokita jest narażona na różne
  rodzaje ryzyk, takich jak np.: operacyjne, finans owe,
  biznesowe związane z sytuacją makroekonomiczną,
  polityczne, prawne, środowiskowe oraz reputacyjne.
  Nie można wykluczyć, że mogą istnieć jeszcze
  dodatkowe ryzyka, których na obecnym etapie nie
  zidentyfikowano.
  Z uwagi na m.in niezmiernie szeroki zakres
  prowadzonej działalności gospodarczej, otoczenie
  biznesowe, w który m działa Grupa, uwarunkowania
  techniczne i technologiczne, skomplikowany i
  innowacyjny proces produkcyjny, działalność
  podejmowaną przez konkurencję, a t akże częste
  zmiany prawne i konieczność przestrzegania przez
  Grupę nie tylko ustawodawstwa polskiego ale również
  unijnego oraz prawa międzynarodowego, poniżej
  wskazane rodzaje działań podejmowanych przez
  Grupę oraz stosowane mechanizmy zabezpieczające
  mogą wyłącznie służyć ograniczeniu ryzyka
  prowadzonej działalności gospodarczej, nie mogą go
  jednak całkowicie wykluczyć. Dlatego niniejszego
  raportu rocznego nie należy traktować jako formy
  jakiegokolwiek zapewnienia ani gwarancji, zarówno o
  charakterze wyraź nym jak i dorozumianym.
  12.1. Ryzyko operacyjne
  Ryzyko zakłóceń procesów produkcyjnych lub
  wystąpienia poważnej awarii przemysłowej
  Działalność produkcyjna PCC Rokita SA i innych spółek
  produkcyjnych wchodzących w skład Grupy w
  obszarze procesów s yntezy chemicznej związana jest
  z magazynowaniem i stosowaniem substancji
  o właściwościach palnych, wybuchowych,
  toksycznych, żrących i niebezpiecznych dla
  środowiska. W związku z tym mogą stwarzać
  zagrożenie dla środowiska naturalnego, zdrowia oraz
  życia pracowników spółek, a także mieszkańców
  pobliskich miejscowości. Zgodnie z przepisami ustawy
  Prawo ochrony środowiska, spółki Grupy mogą być
  zaliczone do zakładów stwarzających zagrożenie
  wystąpienia poważnej awarii przemysłowej będąc
  zakładem o dużym ryzy ku wystąpienia poważnej
  awarii przemysłowych. Zakłócenia procesów
  produkcyjnych mogą nastąpić w wyniku szeregu
  zdarzeń niezależnych od spółek, w tym problemów
  z dostawami surowców i mediów, a także wystąpienia
  takich zdarzeń jak katastrofy naturalne, straj ki czy
  ataki terrorystyczne.
  Wszystkie uszkodzenia obiektów Spółki skutkujące
  krótkoterminowymi lub długotrwałymi przerwami
  w działalności z powodu konieczności
  przeprowadzenia napraw lub likwidacji skutków mogą
  wywrzeć niekorzystny wpływ na działalność spółek
  Grupy PCC Rokita . Innym czynnikiem związanym ze
  specyfiką działalności Grupy w obszarze
  niebezpiecznych dla środowiska i ludzi substancji
  chemicznych, który może negatywnie wpływać na
  sytuację finansową Grupy, jest ryzyko wystąpienia
  wypadku przy pracy oraz chorób zawodowych
  u pracowników.
  W spółkach Grupy funkcjonuje system bezpieczeństwa
  obejmujący wszystkie poziomy organizacyjne
  i procesy technologiczne. System bezpieczeństwa
  funkcjonuje jako system zarządzania, który jest zgodny
  z obowiązującym i w tym zakresie regulacjami, tj.
  ustawą Prawo ochrony środowiska oraz Dyrektywą
  Rady Unii Europejskiej Parlamentu Europejskiego i
  Rady 2012/18/UE z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie
  kontroli zagrożeń poważnymi awariami związanymi z
  substancjami niebezpieczny mi, zmieniająca, a
  następnie uchylająca dyrektywę Rady 96/82/WE (tzw.
  Dyrektywą SEVESO III) oraz jest spójny z przyjętymi w
  Spółce systemami zarządzania jakością, środowiskiem
  i energią .
  PCC Rokita jako odpowiedzialny podmiot w zakresie
  bezpieczeństwa pozyskała certyfikat na zgodność
  z normą OHSAS 18001, która stanowi potwierdzenie
  zaangażowania Spółki w utrzymywanie i ciągłą
  poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy oraz podnosi
  standardy pracy wszystkich pracowników Spółki oraz
  pracowników Spółek zewnętr znych, wykonujących
  pracę na jej terenie.
  Ryzyko związane z uzależnieniem od dostawców
  oraz zakłóceniami w dostawach surowców
  Ze względu na specyfikę branży chemicznej,
  w przypadku niektórych surowców, istnieje
  ograniczona liczba potencjalnych dostawców,
  a w niektórych przypadkach dostawy surowca są
  zmonopolizowane przez jednego dostawcę. Te
  zależności dostaw mogą zatem mieć istotny negatywny
  wpływ na wartość aktywów netto, sytuację finansową
  oraz wyniki finansowe Spółki oraz Grupy PCC Rokita .
  W celu ograniczenia tego ryzyka, spółki Grupy
  nieustannie poszukują alternatywnych możliwości
  zaopatrzenia surowcowego i poprawy swojej pozycji
  negocjacyjnej wobec dostawców.
  Istnieje ryzyko, iż w przypadku m.in. wystąpienia
  awarii bądź nieplanowanych przestojów na
  instalacjach dostawców spółek Grupy, będą musiały
  one częściej realizować dostawy surowców
  z alternatywnych źródeł, bądź całkowicie ograniczyć
  produkcję niektórych produktów. Grupa nie może
  zapewnić, że dostawy surowców w przyszłości będą  Grupa Kapitałowa PCC Rokita
  Sprawozdanie Zarządu z działalności GK PCC Rokita i PCC Rokita SA za rok 2017
  84
  odbywać się w sposób ciągły, oraz że dostawy od
  producentów będą realizowane terminowo. Przerwy
  w dostarczaniu surowców do spółek Grupy lub
  ograniczenie wielkości dostaw mogą spowodować
  przerwy w produkcji, wstrzymanie produkcji, wzrost
  kosztów produkcji, zmniejszenie p rodukcji i wielkość
  dostaw produktów do klientów przez Spółkę lub
  opóźnienia w dostawach produktów Spółki, co może
  mieć negatywny wpływ na działalność, sytuację
  finansową lub wyniki działalności Spółki i Grupy.
  Ryzyko utraty kluczowego odbiorcy
  Ze względu na szerokie portfolio produktowe Grupa
  PCC Rokita posiada bardzo dużą bazę odbiorców,
  jednocześnie ich rozkład potwierdza zasadę Pareto:
  około 80% produktów trafia do 20% odbiorców, co
  w ocenie Spółki jest normą rynkową. W swojej ofercie
  Grupa posiada pro dukty masowe, które sprzedawane
  są do kilkudziesięciu klientów, jak również produkty
  specjalistyczne, które trafiają tylko do kilku odbiorców.
  Jednocześnie każdy kompleks produkcyjny w ramach
  Grupy PCC Rokita, sprzedaje część produktów
  do międzynarodowych grup kapitałowych, tak więc
  suma obrotów z takimi podmiotami jest wielkością
  znaczącą. Stąd też istnieje ryzyko, iż utrata odbiorcy
  produktu specjalistycznego lub odbiorcy będącego
  dużym koncernem chemicznym istotnie może wpłynąć
  na wyniki Grupy PCC Rokita .
  Grupa cały czas dąży do takiego ukształtowania
  portfela klientów, który zapewnia odpowiedni stopień
  dywersyfikacji klientów i minimalizuje wpływ
  ewentualnej utraty pojedynczego odbiorcy. Szczególna
  uwaga Grupy poświęcona jest małym i średnim
  firmom, któ re bardziej potrzebują wsparcia obsługi
  przed - i posprzedażowej niż duże korporacje. Dzięki
  zwiększaniu ich udziału w portfelu klientów oraz ich
  lojalności Spółka stabilizuje swoją sprzedaż, a ryzyko
  utraty pojedynczego klienta staje się mniej dotkliwe.
  Ry zyko związane z zaostrzaniem się standardów
  regulujących kwestie ochrony środowiska oraz
  programem czystości wody w Odrze
  Działalność gospodarcza Grupy PCC Rokita jest
  działalnością uciążliwą i mogącą wywierać negatywny
  wpływ na środowisko naturalne. W zwi ązku z
  powyższym spółki Grupy muszą posiadać
  odpowiednie zezwolenia oraz pozwolenia
  na korzystanie ze środowiska naturalnego,
  przestrzegać określonych przepisami prawa
  standardów korzystania ze środowiska dotyczących
  w szczególności emisji substancji do po wietrza,
  prowadzenia gospodarki wodno -ściekowej i
  gospodarowania wytworzonymi odpadami. Grupa
  Kapitałowa PCC Rokita musi również zapewnić
  odpowiedni poziom ochrony środowiska
  i ratownictwa chemicznego na wypadek awarii. Jednak
  w związku z ciągłym zaostrzan iem przepisów
  środowiskowych, nie można wykluczyć w przyszłości
  kolejnych zmian legislacyjnych, które w konsekwencji
  mogą prowadzić do konieczności poniesienia
  określonych nakładów inwestycyjnych, a tym samym
  może mieć negatywny wpływ na wyniki finansowe
  Grupy PCC Rokita i Spółki .
  Dlatego też Grupa PCC Rokita w sposób ciągły
  udoskonala prowadzone procesy technologiczne
  i instalacje oraz inwestuje w najnowocześniejsze
  technologie.
  Głównym źródłem zaopatrzenia Grupy w wodę
  przemysłową jak i odbiornikiem ście ków
  oczyszczonych w oczyszczalni Spółki jest rzeka Odra.
  Wymagania co do jakości wody w Odrze ustalone są
  w Planie Gospodarowania Wodami na obszarze
  dorzecza Odry (PGW), który ustala cele środowiskowe
  dla poszczególnych odcinków Odry i wód jej dorzecza
  a także zależą od wymagań określonych w ustawie z
  dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne i aktach
  wykonawczych do niej. PGW są aktualizowane co 6 lat.
  Zgodnie z ostatnią aktualizacją PGW z roku 2016, na
  obszarze dorzecza Odry, dla jednolitej części wód, do
  której Spółka odprowadza oczyszczone ścieki ,
  ustalono derogację na osiągnięcie celów
  środowiskowych do roku 2027. Następna aktualizacja
  zostanie przeprowadzona w terminie do dnie 22
  grudnia 2021 roku. Jakość ścieków odprowadzanych
  do Odry odpowiada w pełni warunk om ustalonym w
  pozwoleniu wodnoprawnym, którego termin ważności
  upływa w roku 2024.
  Aby zminimalizować opisywane ryzyko, Grupa na
  bieżąco podejmuje działania inwestycyjne celem
  dostosowania do wymaganych standardów ochrony
  środowiska, a jednym z takich dzi ałań była
  modernizacja zakładowej oczyszczalni ścieków, która
  została zakończona w 2015 roku. Głównym celem
  modernizacji oczyszczalni ścieków było dostosowanie
  działalności Grupy do zaostrzających się wymogów
  prawa unijnego. Jednocześnie tam, gdzie jest to
  uzasadnione, instaluje się lokalne podczyszczalnie
  ścieków pozwalające na redukcję u źródła
  zanieczyszczeń powstających w wyniku działalności
  produkcyjnej. W wyniku realizacji obu kierunków
  działań ograniczane są ładunki zanieczyszczeń w
  ściekach odprowad zonych do środowiska wodnego.
  Ponadto, od dnia 1 stycznia 2015 roku Spółka posiada
  nowe pozwolenie wodnoprawne z terminem ważności
  do 2024 roku, co zmniejsza ryzyko negatywnego
  wpływu wymagań prawnych związanych
  z gospodarką wodno -ściekową na wyniki finan sowe
  Grupy. W nowym pozwoleniu uwzględnione są
  wymagania wynikające z wdrożenia Ramowej
  Dyrektywy Wodnej. Spółka śledzi także równolegle
  procesy legislacyjne dotyczące wdrożenia w pełni
  przepisów ww. dyrektywy, a także dotyczące
  zagospodarowan ia dorzecza O dry np. ustawę z dnia 20
  lipca 2017 r. Prawo Wodne lub Rozporządzenie Rady
  Ministrów w sprawie Planu gospodarowania wodami  Grupa Kapitałowa PCC Rokita
  Sprawozdanie Zarządu z działalności GK PCC Rokita i PCC Rokita SA za rok 2017
  85
  na obszarze dorzecza Odry z dnia 18 października
  2016 r.
  Ryzyko związane z następstwami wypadków przy
  pracy i chorób zawodowych
  W związku z prowadzoną działalnością oraz specyfiką
  branży, w której działają spółki Grupy PCC Rokita ,
  część pracowników zatrudnionych jest na
  stanowiskach narażonych na czynniki szkodliwe i
  uciążliwe. Istnieje ryzyko wystąpienia chorób
  zawodowych u pracowni ków, a także szczególne
  ryzyko wypadków śmiertelnych czy wypadków
  powodujących trwałą niezdolność do pracy. W Grupie
  w 201 7 r. nie odnotowano wypadków śmiertelnych
  przy pracy ani nie odnotowano wypadku, którego
  konsekwencjami byłaby trwała niezdolność do p racy.
  W przypadku zwiększenia wymogów związanych
  z bezpieczeństwem i higieną pracy, w szczególności
  rozszerzenia katalogu chorób zawodowych, nałożenia
  dodatkowych obowiązków w zakresie bezpieczeństwa
  stanowisk pracy, wzrostu liczby wypadków przy pracy
  ora z stwierdzenia wystąpienia chorób zawodowych,
  mogłaby wystąpić konieczność poniesienia
  dodatkowych kosztów. Mogłoby to mieć istotny
  negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową
  lub wyniki działalności Grupy.
  Ryzyko związane z możliwością wystąpienia
  pracowniczych sporów zbiorowych
  W Grupie PCC Rokita funkcjonują 4 organizacje
  związkowe. Z racji przynależności do związków
  zawodowych około 17% załogi spółek Grupy oraz 21%
  załogi PCC Rokita, spółki Grupy narażone są na ryzyko
  wystąpienia pracowniczych s porów zbiorowych i
  mogą w przyszłości stanąć przed koniecznością
  prowadzenia długotrwałych negocjacji z organizacjami
  zawodowymi. Innymi możliwymi zakłóceniami
  działalności spółek Grupy mogą być akcje
  protestacyjne, strajki czy przerwy w pracy.
  Ewentualne wystąpienie podobnych okoliczności
  może mieć istotny niekorzystny wpływ na działalność
  Grupy, jej sytuację finansową lub wyniki jej
  działalności.
  Obecnie jedna z organizacji, MOZ ZZIT przy PCC Rokita,
  jest w sporze z PCC Rokita, CWB Partner Sp. z o.o.,
  LabAnalityka Sp. z o.o., LabMatic Sp. z o.o. i ChemiPark
  Technologiczny Sp. z o. o. w związku z odmową
  realizacji żądań dotyczących podwyżek
  wynagrodzenia zasadniczego pracowników. Wyżej
  wymienieni pracodawcy porozumieli się z pozostałymi
  organiz acjami związkowymi i realizowali podwyżki
  wynagrodzeń zgodnie z zawartymi porozumieniami z
  3 pozostałymi organizacjami związkowymi.
  Ryzyko awarii systemów informatycznych
  Działalność spółek Grupy PCC Rokita wiąże się z
  wykorzystaniem systemów informatycznych
  kon iecznych zarówno dla prowadzonej działalności
  operacyjnej, jak i do zadań związanych z zarządzaniem
  Spółką. Spółki Grupy PCC Rokita ponadto
  wykorzystują zaawansowane programy informatyczne
  służące do nadzorowania procesów produkcji. Obszar
  teleinformatyki jest obsługiwany przez PCC IT SA z
  siedzibą w Brzegu Dolnym, będącą spółką zależną PCC
  SE. Spółka ta pełni rolę centrum kompetencyjnego IT,
  świadcząc usługi teleinformatyczne dla Spółek Grupy
  PCC Rokita.
  Wystąpienie awarii systemów informatycznych
  wykorzys tywanych w Spółce mogłoby skutkować
  czasowym przestojem w produkcji oraz mogłoby mieć
  negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową
  lub wyniki działalności Spółki.
  Ponadto wystąpienie zakłóceń związanych z
  cyberatakami wobec systemów służących do
  nad zorowania procesów produkcji, mogłoby
  skutkować niekontrolowanymi reakcjami
  chemicznymi i spowodować poważne w skutkach
  zniszczenia instalacji produkcyjnych (np. pożaru lub
  wybuchu) lub też emisje substancji chemicznych.
  Skutkiem cyberataku mogą być szkody osobowe,
  zniszczenie majątku trwałego o dużej wartości, utrata
  możliwości produkcji oraz w efekcie utrata związanego
  z nią zysku.
  W procesie zarządzania przedsiębiorstwem spółki
  Grupy wykorzystują zintegrowany system
  informatyczny. W toku działalności nie można
  wykluczyć powstania takiej sytuacji, w której awarii
  ulegnie cały lub istotny element systemu. Ryzyko takie
  wprawdzie istnieje w niedużym zakresie, ale jego
  powstanie może ograniczyć lub utrudnić realizację
  założonych celów ekonomicznych w określony m
  czasie. Poprzez rozwój wykorzystywanych technologii
  informatycznych Spółka przeciwdziała wystąpieniu
  tego ryzyka.
  Ryzyko związane z większościowym
  akcjonariuszem i z powiązaniem z podmiotami
  z Grupy Kapitałowej PCC
  Podmiotem dominującym w stosunku do PCC Rokita
  jest PCC SE. Dzięki posiadaniu większości głosów na
  Walnym Zgromadzeniu PCC Rokita SA, PCC SE może
  wywierać istotny wpływ na decyzje w zakresie
  najważniejszych spraw korporacyjnych dotyczących
  funkcjonowania S półki, takich jak zmiana Statutu,
  podwyższenia czy obniżenia kapitału zakładowego
  Spółki, emisji obligacji zamiennych, wypłaty
  dywidendy i innych czynności, które zgodnie
  z Kodeksem Spółek Handlowych wymagają większości
  głosów (zwykłej lub kwalifikowanej) na Walnym
  Zgromadzeniu. PCC SE posiada również wystarczającą
  liczbę głosów do powoływania większości członków
  Rady Nadzorczej, która z kolei powołuje wszystkich
  członków Zarządu. W związku z posiadanymi
  uprawnieniami, PCC SE posiada zdolność do
  sprawowania znaczącej kontroli nad działalnością
  Spółki.  Grupa Kapitałowa PCC Rokita
  Sprawozdanie Zarządu z działalności GK PCC Rokita i PCC Rokita SA za rok 2017
  86
  W związku z tym istnieje ryzyko, że przy wykonywaniu
  uprawnień korporacyjnych PCC SE może działać
  w sposób sprzeczny z interesami Spółki lub innych
  akcjonariuszy.
  Grupa PCC Rokita jest silnie powiązana z podmi otami z
  Grupy Kapitałowej PCC SE. Powiązania te obejmują
  między innymi sprzedaż produktów Grupy do
  podmiotów z Grupy Kapitałowej PCC oraz
  dokonywanie przez podmioty z Grupy Kapitałowej PCC
  SE na rzecz Spółek Grupy PCC Rokita dostaw
  surowców, a także świadc zenie na rzecz Grupy usług
  koniecznych dla wykonywania przez nią bieżącej
  działalności. Szczególnie silne powiązanie dotyczy
  spółki PCC IT SA, w zakresie obsługi informatycznej
  oraz telekomunikacyjnej, utrzymywania serwerów,
  domen i nternetowych oraz udostę pniania sprzętu.
  Istnieje ryzyko, że w sytuacji wyjścia Spółki PCC Rokita
  z Grupy Kapitałowej PCC, zaistnieje konieczność
  zaangażowania alternatywnych dostawców usług i
  surowców świadczonych/dostarczanych aktualnie
  przez podmioty z Grupy Kapitałowej PCC, c o może
  mieć istotny negatywny wpływ na działalność, sytuację
  finansową lub wyniki działalności Spółki.
  Ryzyko utrata kluczowych pracowników
  Jednym z głównych czynników warunkujących sukces
  w działalności Spółki jest zdolność do utrzymania
  wy soko wykwalifikowanej kadry zarządzającej i
  kluczowych pracowników. Nie ulega wątpliwości, że
  obecna pozycja rynkowa i sytuacja finansowa PCC
  Rokita SA są w dużym stopniu efektem wiedzy i
  doświadczenia obecnego kierownictwa Spółki i jej
  kluczowych pracowni ków. Utrata najlepszych
  menedżerów oraz wykwalifikowanego personelu
  może się wiązać z ryzykiem pogorszenia jakości
  zarządzania Spółką, co w konsekwencji mogłoby
  spowodować okresowe zakłócenie funkcjonowania
  Emitenta i negatywnie wpłynąć na tempo realizacji
  jego planów rozwojowych. Nie ma pewności, że Spółce
  uda się w przyszłości zatrzymać członków wyższego
  kierownictwa i kluczowego personelu czy też
  wprowadzać do kadry zarządzającej nowych
  wykwalifikowanych pracowników. Jednakże
  dotychczasowa analiza pokazu je, że przypadki odejść
  członków wyższego kierownictwa i kluczowego
  personelu są sporadyczne. Ponadto w celu
  ograniczenia tego ryzyka Spółka prowadzi szereg
  działań mających na celu utrzymanie i pozyskanie
  najlepszych pracowników poprzez rozwój
  motywacyjne go systemu wynagrodzeń i szeroki
  program szkoleń.
  12.2. Ryzyko finansowe
  Ryzyko wzrostu kosztów finansowania
  Spółki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej PCC
  Rokita są stronami umów finansowych, z których część
  oparta jest na zmiennej stopie procentowej. W związku
  z powyższym spółki te narażone są na ryzy ko zmiany
  stóp procentowych, m. in. w odniesieniu do już
  zaciągniętych kredytów, jak również w przypadku
  zaciągania nowego lub refinansowania istniejącego
  zadłużenia.
  W celu ograniczenia ryzyk a wzrostu stóp
  procentowych Spółka dominująca zdecydowała si ę
  zastosować strategie zabezpieczające, zawierając
  transakcje IRS (Swap stopy procentowej). Niezależnie
  od tego faktu, Grupa w dalszym ciągu monitoruje
  stopień narażenia na ryzyko wzrostu stopy
  procentowej i nie wyklucza w przyszłości podjęcia
  dalszych działań ograniczających to ryzyko. Do
  wzrostu kosztów finansowania bankowego może
  również przyczynić się niespełnienie niektórych
  warunków umów kredytowych, co w konsekwencji
  daje kredytodawcom możli wość podwyższenia marży.
  Ewentualny wzrost stóp procentowych może
  spowodować wzrost kosztów finansowych, a tym
  samym wpłynąć negatywnie na wyniki osiągane przez
  Grupę. Analogicznie ewentualny spadek stóp
  procentowych może wpłynąć na spadek kosztów
  finansow ych, a tym samym wywrzeć pozytywny
  wpływ na jej wyniki finansowe.
  Ponadto emitowane przez Spółkę obligacje
  charakteryzują się stały oprocentowaniem.
  Ryzyko kredytowe
  Grupa PCC Rokita prowadzi sprzedaż produktów
  i usług z odroczonym terminem płatności, w związku z
  czym istnieje ryzyko nieotrzymania od kontrahentów
  należności za dostarczone produkty i usługi. W celu
  zminimalizowania ryzyka kredytowego Spółka
  prowadzi bieżący monitoring należności, stosuje
  procedurę windykacyjną, procedurę odsetkową,
  procedu rę przyznawania limitów kredytowych oraz
  ubezpiecza przeważającą część należności
  handlowych. Większość odbiorców to długoletni
  kontrahenci, co istotnie zmniejsza ryzyko kredytowe.
  Wolne środki pieniężne Grupa lokuje w bankach
  (lokaty terminowe oraz rachun ki bieżące), z czym
  związane jest niskie ryzyko kredytowe, gdyż są to
  instytucje o dużej wiarygodności.
  W celu optymalizacji zarządzania płynnością w Grupie
  PCC SE wdrożone są programy emisji bonów dłużnych.
  Spółki dysponujące nadwyżkami finansowymi
  inwestują w bony dłużne emitowane, przez spółki,
  które posiadają niewystarczającą ilość gotówki. Z racji
  tego, że środki te alokowane są wewnątrz Grupy PCC
  SE, ryzyko kredytowe w tym zakresie uważa się za
  nieistotne.  Grupa Kapitałowa PCC Rokita
  Sprawozdanie Zarządu z działalności GK PCC Rokita i PCC Rokita SA za rok 2017
  87
  Grupa PCC Rokita jest ponadto narażona na ryzyko
  kredytowe w związku z udzielonymi poręczeniami
  i gwarancjami. Całkowita wartość zobowiązań
  warunkow ych Grupy na dzień 31.12.2017 roku
  wynio sła blisko 123 mln zł (PCC Rokita blisko 247 mln
  zł) i d otyczyła poręczeń spłaty kredytu udzielonych
  spółkom powiązanym, poręczeń za przyszłe
  zobowiązania spółek powiązanych z tytułu zakupu
  surowców, materiałów i usł ug, zobowiązań z tytułu
  gwarancji bankowych udzielonych w głównej mierze
  jako zabezpieczenie wykonania umów handlowych
  oraz otrzymanych dotacji.
  Ryzyko pogorszenia płynności finansowej
  Grupa PCC Rokita narażona jest na ryzyko związane
  z możliwym pogorszeni em płynności finansowej.
  Przyczyny pogorszenia płynności finansowej mogą
  mieć charakter zewnętrzny, tzn. być niezależne od
  Spółki oraz wewnętrzny, pozostając w obszarze jej
  wpływów. Do zewnętrznych czynników wpływających
  na pogorszenie płynności finansowej należy między
  innymi gwałtowny wzrost cen surowców, niemożliwy
  do przełożeni a na ceny produktów, niekorzyst na
  zmiana kursów walutowych, niespodziewany wzrost
  stóp procentowych, agresywne działania konkurencji,
  zmiany w przepisach prawa, etc. Wewnętrznymi
  przyczynami pogorszenia zdolności płatniczej mogą
  być trudności w ściąganiu należności, nadmierny
  wzrost zapasów, niewłaściwe relacje między aktywami
  obrotowymi a zobowiązaniami krótkoterminowymi,
  zbyt wysokie zadłużenie w odniesieniu do wysokości
  kapitałó w własnych, niedostateczna kontrola kosztów,
  mało konkurencyjna strategia rozwoju, duże nakłady
  na nietrafione inwestycje oraz inne.
  Spółki Grupy , w tym PCC Rokita posiadają obecnie
  pełną zdolność do regulowania swoich zobowiązań,
  jednakże nie można wykluc zyć potencjalnego
  pogorszenia tej sytuacji w przyszłości. W celu
  minimalizacji tego ryzyka Spółka na bieżąco
  monitoruje zewnętrzne i wewnętrzne przesłanki
  ewentualnego pogorszenia zdolności płatniczej oraz
  podejmuje działania w kierunku maksymalizacji
  udzi ału kapitału długoterminowego w finansowaniu
  Spółek Grupy.
  Ewentualne pogorszenie płynności finansowej może
  negatywnie wpłynąć na relacje z kontrahentami i
  podmiotami finansującymi działalność Spółek.
  Całkowita utrata płynności finansowej może
  spowodować bankructwo Spółki .
  Ryzyko kursowe
  Znaczna część sprzedaży Grupy Kapitałowej jest
  związana z eksportem produktów. W 2017 roku udział
  eksportu w sprzedaży Grupy wyniósł około 58%, w
  PCC Rokita stanowił około 56% sprzedaży
  jednostkowej. Duża część przychodów krajowych jest
  realizowana w walutach obcych, dodatkowo Grupa
  dokonuje zakupów materiałów do produkcji na
  rynkach zagranicznych za które płaci w walutach
  obcych, głównie w EUR i USD. W związku z tym Grupa
  narażona jest na ryzyko zmiany kursów walutowych, a
  jego ostateczny wpływ na wyniki Spółki zależny jest od
  poziomu zmian kursów oraz skali importu i eksportu
  w danym okresie czasu.
  Ryzyko kursowe w spółkach Grupy dotyczy również
  pożyczek, leasingów oraz innych zobowiązań
  rozliczanych w walutach obcych. Zmia ny kursów
  walut, w których Spółki dokonują rozliczeń, mogą
  niekorzystnie wpłynąć na wyniki działalności Grupy
  Kapitałowej.
  Przychody uzależnione od kursów walut obcych
  przeważały w ostatnich latach nad kosztami zależnymi
  od walut obcych, w wyniku czego Spółka posiadała
  dodatnią ekspozycję walutową. Deprecjacja złotówki
  sprzyjała poprawie wyniku Spółki na działalności
  operacyjn ej, podczas gdy aprecjacja złotówki
  prowadziła do obniżenia zyskowności.
  Zwykle Grupa narażona jest na ryzyko aprecjacji
  złotego względem euro oraz dolara (przychody
  w walucie są wyższe niż koszty w walucie), dlatego
  Spółka dopuszcza możliwość zastosowani a strategii
  zabezpieczenia się przed gwałtownym umocnieniem
  złotówki. Grupa PCC Rokita sporadycznie
  wykorzystuje instrumenty pochodne do zarządzania
  ryzykiem walutowym, koncentrując swoje działania w
  powyższym zakresie na stosowaniu hedgingu
  naturalnego po legającego na finansowaniu
  działalności w walucie, w której Spółka generuje
  przychody ze sprzedaży. Tym samym, w odniesieniu do
  kursu EUR/PLN, poprzez zaciągnięcie zadłużenia w tej
  walucie, Spółka dąży do ograniczenia wpływu ryzyka
  jego zmian na generowane przepływy pieniężne
  z tytułu części przychodów ze sprzedaży
  denominowanych lub indeksowanych w EUR.
  Zaciągnięte pożyczki walutowe wyceniane są na każdy
  dzień bilansowy po średnim kursie walutowym
  ogłaszanym przez NBP tego dnia. W konsekwencji
  Grupa naraż ona jest na występowanie różnic
  kursowych mogących powodować dodatkową
  zmienność wyniku finansowego. W celu ograniczenia
  zmienności prezentowanych wyników księgowych,
  Grupa objęła zasadami rachunkowości zabezpieczeń
  przepływów pieniężnych wspomniane pożycz ki
  walutowe wyznaczając je jako instrumenty
  zabezpieczające na zabezpieczenie określonych
  przychodów ze sprzedaży denominowanych lub
  indeksowanych w EUR, z których wynika ryzyko
  walutowe.
  W wyniku zastosowania powyższych zasad
  rachunkowości zabezpieczeń Spółka na dzień
  31.12.2017 roku ujęła w sprawozdaniu z sytuacji
  finansowej w pozycji inne skumulowane dochody
  całkowite kwotę 12,5 mln zł , stanowiącą część
  skuteczną powiązań zabezpieczających  Grupa Kapitałowa PCC Rokita
  Sprawozdanie Zarządu z działalności GK PCC Rokita i PCC Rokita SA za rok 2017
  88
  (niezrealizowane ujemne różnice kursowe o d
  pożyczek walutowych). Kwota ta dotyczy
  instrumentów finansowych, które wygasły w 2012
  roku i będzie odniesiona do sprawozdania z dochodów
  w okresie, w którym pozycja zabezpieczana zostanie
  tam ujęta, po dniu 31.12.2018 roku.
  Na dzień publikacji raportu Spółka i spółki Grupy nie
  posiada ją otwartych pozycji zabezpieczających.
  Spółka posiada dodatnią ekspozycję walutową,
  przychody w walucie są wyższe niż koszty w walucie,
  każde umocnienie się złotówki będzie prowadziło do
  obniżenia zyskowności.
  Ryzyko niewystarczającej ochrony
  ubezpieczeniowej
  Działalność PCC Rokita jest narażona na szereg ryzyk
  związanych ze zdarzeniami nadzwyczajnymi czy
  niezależnymi od Spółki. Proces produkcji wiąże się z
  ryzykiem wystąpienia różnego rodzaju szkód, a także z
  zagrożeniem wystąpienia zniszczen ia mienia.
  Poprzez odpowiednie umowy ubezpieczenia, Spółka
  ogranicza ekonomiczne skutki ryzyka, jakie może
  wystąpić w jej działalności. Polisy ubezpieczeniowe
  Spółki obejmują następujące segmenty (obszary
  ryzyka):
   Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk –
  ubezpieczeniem objęte są wszystkie szkody
  w ubezpieczonym mieniu powstałe w wyniku
  zaistnienia jakichkolwiek zdarzeń losowych
  (rozumianych jako niezależne od woli
  ubezpieczającego/ubezpieczonego zdarzenia
  przyszłe i niepewne o charakterze nagłym).
   Odpowi edzialność cywilna – przedmiotem
  ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna
  Spółki za szkody wyrządzone osob om trzeci m
  w związku z prowadzeniem działalności ,
  określonej w umowie ubezpieczenia lub
  posiadanym mieniem.
  Tabela 29 Rodzaje ubezpieczeń w Spółce
  Segmenty ubezpieczenia Majątek Odpowiedzialność cywilna Transport Pozostałe
  Rodzaj ubezpieczenia Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej firmy (podstawowe i nadwyżkowe)
  Ubezpieczenia mienia w transporcie krajowym i międzynarodowym
  Ubezpieczenie należności handlowych
  Ubezpieczenie utraty zysku Ubezpieczenie odpowiedzialności Członków Władz lub Dyrekcji Spółki Kapitałowej
  Ubezpieczenie maszyn od uszkodzeń / ubezpieczenie sprzętu elektronicznego Ubezpieczenie utraty zysku w następstwie uszkodzenia maszyn Ubezpieczenie inwestycji (*) Ubezpieczenie od ryzyka terroryzmu i sabotażu
  Okres ubezpieczenia Umowy zawierane są na okres 12 miesięcy (*) Umowy zawierane są na czas inwestycji
  W ramach kompleksowego programu ochrony
  ubezpieczeniowej, Spółka zawarła dodatkowe
  ubezpieczenia:
   ubezpieczenie utraty zysku w następstwie
  uszkodzenia mienia – ochroną ubezpieczeniową
  objęty jest przewidywany zysk brutto, który PCC
  Rokita SA osiągnęłaby w okresie 18 miesięcy od
  daty szkody objętej ochroną ubezpieczeniową na
  podstawie polisy ubezpieczenia mienia od
  wszystkich ryzyk,
   ubezpieczenie maszyn od uszkod zeń –
  ubezpieczeniem objęte są wszystkie
  przypadkowe, nagłe, nieprzewidziane
  i wynikające z przyczyn niezależnych od
  ubezpieczonego szkody związane z eksploatacją
  i użytkowaniem maszyn,
   ubezpieczenie sprzętu elektronicznego – ochroną
  ubezpieczeniową objęty jest elektroniczny sprzęt
  przemysłowy,
   ubezpieczenie utraty zysku w następstwie
  uszkodzenia maszyn – ochroną ubezpieczeniową
  objęty jest przewidywany zysk brutto, który PCC
  Rokita SA osiągnęłaby w okresie 12 miesięcy
  od daty szkody objętej ochroną ubezpie czeniową,
   ubezpieczenia mienia w transporcie krajowym
  i międzynarodowym – ubezpieczeniem objęte są
  materiały i artykuły chemiczne, wyroby
  metalowe, maszyny i urządzenia będące
  przedmiotem transportu krajowego oraz
  międzynarodowego. Ubezpieczenie obejmuje
  również załadunek, rozładunek oraz następstwa
  zdarzeń losowych,
   ubezpieczenie inwestycji – przedmiotem
  ubezpieczenia są roboty budowlano -montażowe,  Grupa Kapitałowa PCC Rokita
  Sprawozdanie Zarządu z działalności GK PCC Rokita i PCC Rokita SA za rok 2017
  89
  tj. wszystkie materiały, urządzenia, dostawy
  i wszelkie inne mienie, które jest prze dmiotem
  prac inwestycyjnych z włączeniem mienia
  otaczającego,
   ubezpieczenie należności handlowych – ochroną
  ubezpieczeniową objęte są bezsporne należności
  powstałe w okresie ubezpieczenia z tytułu
  sprzedaży lub dostawy towarów i/lub usług,
   ubezpieczenie o dpowiedzialności cywilnej
  Członków Władz lub Dyrekcji Spółki Kapitałowej
  –przedmiotem ubezpieczenia jest
  odpowiedzialność cywilna członków władz za
  szkody wyrządzone Spółce lub osobom trzecim
  w związku z wykonywaniem powierzonych
  obowiązków,
   ubezpieczenie od ryzyka terroryzmu i sabotażu –
  ochroną objęte jest mienie na wypadek
  uszkodzenia lub zniszczenia w następstwie
  ataków terroryzmu lub aktów sabotażu oraz
  utraty zysku w następstwie ubezpieczonych ryzyk
  uszkodzenia lub zniszczenia mienia.
  Pozostałe spółk i z Grupy PCC Rokita posiadają zawarte
  polisy w dwóch głównych segmentach,
  tj. ubezpieczenia posiadanego mienia oraz
  ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Ponadto,
  następujące spółki posiadają dodatkowe
  ubezpieczenia:
   Ekologistyka – ubezpieczenie odpo wiedzialności
  cywilnej za szkody wyrządzone w środowisku w
  związku z posiadanymi kwaterami składowania
  odpadów,
   Centrum Wspierania Biznesu „Partner”
  (wyłączone z konsolidacji GK PCC Rokita) –
  ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej
  podmiotu uprawnionego d o wykonywania
  działalności usługowej w zakresie prowadzenia
  ksiąg rachunkowych oraz ubezpieczenie
  odpowiedzialności cywilnej zawodowej,
   PCC Apakor – ubezpieczenie utraty zysku
  w następstwie uszkodzenia mienia,
   PCC Autochem - ubezpieczenie odpowiedzialności
  cywilnej zawodowej przewoźnika drogowego,
  ubezpieczenie utraty zysku w następstwie
  uszkodzenia mienia – w zakresie działalności
  związanej z prowadzeniem myjni samochodowej.
  Po zakończeniu obecnych okresów ubezpieczenia
  poszczególne spółki wznowią wyżej wy mienione
  polisy na kolejny rok, w celu zachowania ciągłości
  okresu ochrony ubezpieczeniowej.
  Należy jednak zaznaczyć, że umowy ubezpieczeniowe
  zawierają również szereg wyłączeń oraz franszyzy
  redukcyjne. Nie ma pewności, że posiadane
  ubezpieczenia wystarcz ą na pokrycie wszystkich
  ewentualnych strat i utraconych zysków.
  12.3. Ryzyko prawne
  Ryzyko zaostrzenia przepisów związanych
  z korzystaniem ze środowiska i bezpieczeństwem
  Aktualnie spółki Grupy PCC Rokita dysponują
  wszystkimi koniecznymi dla swojej działalności
  zezwoleniami, tj. pozwoleniami zintegrowanymi na
  korzystanie ze środowiska dla instalacji objętych
  wymaganiami Dyrektywy IPPC. Udzielone pozwolenia
  obowiązują najczę ściej przez 10 lat od daty wydania.
  Nie można jednak wykluczyć sytuacji, w której:
   ustawodawca zaostrzy wymogi dotyczące
  ochrony środowiska, w szczególności na skutek
  wprowadzania lub wdrożenia przepisów prawa
  unijnego,
   na PCC Rokita zostaną nałożone nowe obowiązki z
  zakresu ochrony środowiska lub
   polski ustawodawca będzie zmuszony dokonać
  zmian w interpretacji aktów prawnych
  związanych z korzystaniem ze środowiska na
  skutek uznania za niezgodną z prawem unijnym.
  Zgodni e z wymogami Dyrektywy Parlamentu
  Europejskiego i Rady nr 2010/75/UE z dnia 24
  listopada 2010 r. w sprawie emisji przemysłowych
  (zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich
  kontrola) - zwanej Dyrektywą IED, w czasie rewizji
  Dokumentów Referencyjnych BAT tzw. BREFów, będą
  wydawane tzw. konkluzje BAT, które są wiążące dla
  Spółki. Przykładowo, wymag ania opublikowane w
  dniu 31 lipca 2017 r. w Decyzji Wykonawczej Komisji
  (UE) 2017/1442 ustanawiającej konkluzje dotyczące
  najlepszych dostępnych technik (BAT) w odniesieniu
  do dużych obiektów energetycznego spalania zgodnie
  z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady
  2010/75/UE, zaczną co do zasady obowiązywać od 17
  sierpnia 2021 r.
  Ze względu na to, że w ocenie Spółki polskie przepisy
  dotyczące planów operacy jno -ratowniczych nie
  zostały w pełni dostosowane do przepisów prawa
  unijnego, konieczność dokonania zmian w tym
  zakresie może spowodować poniesienie dodatkowych
  wydatków na inwestycje. Taka sytuacja mogłaby
  skutkować koniecznością poniesienia wyższych
  nakł adów inwestycyjnych lub też dostosowaniem
  istniejących na terenie Spółki instalacji do nowych
  przepisów.
  W konsekwencji wszelkie działania dostosowawcze
  mogłyby mieć negatywny wpływ na sytuację
  finansową lub wyniki działalności Grupy PCC Rokita.
  Ryzyko zw iązane z postępowaniami sądowymi lub
  innymi postępowaniami pozasądowymi  Grupa Kapitałowa PCC Rokita
  Sprawozdanie Zarządu z działalności GK PCC Rokita i PCC Rokita SA za rok 2017
  90
  W związku z prowadzoną działalnością oraz specyfiką
  branży, spółki należące do Grupy są narażone na
  wszczęcie przeciwko nim kontroli organów czy
  postępowań cywilnych, administracyjnych , z zakresu
  ochrony konkurencji, karnych, arbitrażowych lub
  innych wynikających ze współpracy z klientami,
  kontrahentami, pracownikami, akcjonariuszami oraz
  innymi osobami. Wszelkiego rodzaju postępowania
  mogą skutkować brakiem możliwości oszacowania
  czasu oraz kosztów, które będą się wiązały
  z postępowaniami przed - i sądowymi. Ponadto
  niekorzystny wynik ww. kontroli czy postępowań,
  może generować dodatkowe obciążenie finansowe dla
  Spółek z Grupy, co finalnie może wpłynąć na wynik
  finansowy Grupy .
  Ryzyko związane z możliwością dokonania przez
  organy podatkowe odmiennej oceny transakcji
  Spółki oraz spółek z Grupy PCC Rokita z
  podmiotami powiązanymi
  Spółka oraz spółki z Grupy PCC Rokita zawierają
  transakcje z podmiotami powiązanymi, które mogą
  zostać poddan e badaniu przez organy podatkowe.
  Podstawowa ocena takich transakcji opiera się na
  sprawdzeniu czy są one zawierane na warunkach
  rynkowych. Na Spółce spoczywa nie tylko obowiązek
  przygotowania dokumentacji cen transferowych, ale
  także przeprowadzenia anali zy danych
  porównawczych. Częściowo na Spółkę nałożone
  zostały zatem także nowe obowiązki regulacyjne, a
  podejście i praktyka organów podatkowych nie jest na
  tym etapie jednolita i w pełni możliwa do
  przewidzenia.
  Spółka ocenia, że wszystkie transakcje, jak ie Spółka
  oraz Spółki z Grupy PCC rokita zawierają z podmiotami
  powiązanymi, były i są zawierane wyłącznie na
  warunkach rynkowych. Nie można jednak wykluczyć,
  iż ocena transakcji Spółki z podmiotami powiązanymi
  przez organy podatkowe będzie odmienna, co mo głoby
  pociągnąć za sobą konsekwencje w postaci odmiennie
  ustalonego dochodu podatkowego i konieczności
  zapłaty dodatkowego podatku wraz z odsetkami za
  zwłokę, co w efekcie miałoby wpływ na wynik
  finansowy Spółki oraz Grupy Kapitałowej.
  Ryzyko związane z n egatywnymi konsekwencjami
  zmian regulacji prawnych i podatkowych
  Częste zmiany przepisów oraz ich niejednolite
  interpretacje, charakterystyczne dla polskiego
  systemu prawnego, mogą spowodować pogorszenie
  sytuacji finansowej Spółki lub spółek z Grupy PCC
  Ro kita (np. na skutek konieczności dostosowania
  działalności Spółki lub spółek z Grupy PCC Rokita do
  wymogów wynikających z tych zmian). Ponadto wciąż
  trwa proces harmonizacji polskiego prawodawstwa z
  systemem prawa Unii Europejskiej. Obecnie
  interpretacja p rzepisów dokonywana jest nie tylko
  przez polskie sądy oraz organy administracji
  publicznej, ale również przez sądy i organy Unii
  Europejskiej. Zmiany te mogą być przyczyną
  problemów wynikających bezpośrednio z braku
  jednolitej wykładni prawa. Ponieważ znaj omość
  orzecznictwa sądów Unii Europejskiej nie jest w Polsce
  powszechna, a sądy RP nie zawsze je stosują, może
  dojść do sytuacji, kiedy wyrok wydany w Polsce
  zostanie uchylony, jako niezgodny z prawem unijnym.
  Wszelkie zmiany lub wprowadzenie nowych regula cji
  prawa krajowego i unijnego, mogą wpłynąć na sytuację
  i perspektywy rozwoju Spółki lub Spółek z Grupy PCC
  Rokita, w tym na wynik finansowy, w konsekwencji
  konieczności poniesienia dodatkowych kosztów na
  dostosowanie działalności Spółki lub Spółek z Grup y
  PCC Rokita do nowych lub zmienionych regulacji
  prawnych.
  Także polski system podatkowy, będący jednym z
  głównych determinantów decyzji przedsiębiorców,
  odznacza się dużą zmiennością. Wiele przepisów
  zostało sformułowanych w sposób nieprecyzyjny, co
  implikuje wieloznaczne interpretacje. Interpretacja
  przepisów podatkowych przez organy skarbowe oraz
  sądy nie jest jednolita. W takiej sytuacji
  przedsiębiorstwa działające w Polsce są narażone na
  większe ryzyko popełnienia błędu w swoich
  zeznaniach i rozli czeniach podatkowych niż
  przedsiębiorstwa prowadzące działalność w krajach o
  ustablizowanym systemie podatkowym. Odmienna
  interpretacja przepisów podatkowych dokonana przez
  organ podatkowy lub sąd administracyjny, inna niż
  dokonana przez Spółkę lub spółki z Grupy PCC Rokita,
  może wywrzeć negatywny wpływ na działalność
  Spółki lub spółek z Grupy PCC Rokita oraz ich sytuację
  finansową oraz perspektywy rozwoju. Istotne zmiany
  dokonywane są z roku na rok w ramach podatków
  dochodowych i niejednokrotnie częściej w ramach
  podatku od towarów i usług, czy w systemie i podejściu
  do sposobu przeprowadzenia kontroli
  podatkowych/skarbowych.
  Wprowadzane przez ustawodawcę klauzule generalne
  w tym w szczególności tzw. duże i małe klauzule
  antyoptymalizacyjne, chroniąc system podatkowy
  przerzucają na przedsiębiorcę ryzyko oceny prawno -
  podatkowego stanu faktycznego i możliwych ścieżek
  postępowania, niejednokrotnie pozbawiając
  możliwości uprzedniego potwierdzenia przez organy
  podatkowe właściwej interpretacji przepisów. W tej
  sytuacji Spółka, nawet przy dochowaniu należytej
  staranności, nie jest wstanie zagwarantować
  odmiennej kwalifikacji prawno -podatkowej rozliczeń
  dokonywanych przez Spółkę.
  Wobec wielu zmian przepisów dotyczących pomocy
  publicznej, w tym aktualnie trwających p rac nad
  ustawą o wspieraniu nowych inwestycji, która zmieni
  przepisy ustawy o specjalnych strefach
  ekonomicznych, jak i m.in. ustawę o podatku
  dochodowym od osób prawnych i będzie mieć wpływ
  na podejmowane przez Spółkę działania inwestycyjne
  i posiadane z ezwolenia strefowe (dające Spółce
  potencjalną możliwość korzystania ze zwolnienia z  Grupa Kapitałowa PCC Rokita
  Sprawozdanie Zarządu z działalności GK PCC Rokita i PCC Rokita SA za rok 2017
  91
  podatku dochodowego), nie sposób wykluczyć, że
  mogą one oddziaływać na ryzyko wykorzystania
  pomocy publicznej przez Spółkę. Zarówno na poziomie
  Unii Europejskiej, jak i Pol ski podejmowanych jest
  szereg inicjatyw nowelizujących czy
  doprecyzowujących brzmienie poszczególnych
  przepisów lub sposób ich rozumienia. Niejednokrotnie
  tego rodzaju odmienne od dotąd stosowanych
  wykładni przepisów wprowadzane są w drodze
  nieformalnych w ytycznych Komisji Europejskiej czy
  organów państwowych. Spółka na bieżąco śledzi i stara
  się adaptować do zmieniających się oczekiwań w
  zakresie sposobu realizacji inwestycji czy działań
  objętych dofinansowaniami czy to w ramach zezwoleń
  strefowych czy inn ych form pomocy publicznej nie ma
  jednak gwarancji, że sposób dokonanej przez nią
  kwalifikacji prawnej, czy prawno -podatkowej nie
  zostanie odmiennie potraktowany przez instytucje
  wdrażające/ udzielające pomocy publicznej.
  Ryzyko związane z reformą przepisó w dotyczących
  przetwarzania danych osobowych
  Spółka oraz spółki z Grupy Kapitałowej od dnia 25
  maja 2018 roku, jako podmioty przetwarzające dane
  osobowe, będą podlegały regulacjom wynikającym z
  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
  (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w
  sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
  przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
  swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
  dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”).
  RODO wprowadza podwyższone standardy w zakresie
  obow iązków administratorów danych osobowych oraz
  podmiotów przetwarzających dane osobowe w
  imieniu administratorów, jak również wprowadza
  możliwość nakładania na administratorów danych
  osobowych oraz podmioty je przetwarzające
  administracyjnych kar pieniężnych (w niektórych
  przypadkach naruszeń w wysokości w wysokości do
  20 000 000,00 EUR albo w wysokości do 4%
  całkowitego rocznego światowego obrotu z
  poprzedniego roku), jak również nałożenia czasowego
  lub całkowitego zakazu przetwarzania danych
  osobowych.
  Pona dto materializacja niniejszego ryzyka
  (potencjalne naruszenie regulacji dotyczących ochrony
  danych osobowych) może wiązać się z wystąpieniem z
  roszczeniami wobec Spółki lub Spółek z Grupy PCC
  Rokita przez osoby, których dane dotyczą lub też z
  utratą wizeru nku / reputacji i zaufania klientów.
  Spółka oraz spółki z Grupy PCC Rokita podjęły
  działania zmierzające do dostosowania swojej
  działalności do wymogów administracyjnych
  wynikających z RODO, jednak nie można całkowicie
  wykluczyć sytuacji, że w przypadku na ruszenia
  przepisów RODO, Spółka albo spółki z Grupy PCC
  Rokita mogą być narażone na obowiązek zapłaty
  administracyjnych kar pieniężnych.
  12.4. Ryzyko biznesowe związane z sytuacją makroekonomiczną
  Ryzyko zmian cen rynkowych surowców
  Działalność spółek Grupy PCC Rokita jest związana
  z branżą chemiczną, której rozwój jest silnie
  skorelowany z sytuacją finansową w Polsce oraz na
  świecie. W ostatnich latach Polska notowała wzrost
  gospodarczy na poziomi e kilku procent PKB rocznie. Ze
  względu jednak na zawirowania na światowych
  rynkach finansowych oraz kryzys w Strefie Euro ,
  polska gospodarka może ucierpieć w następnych
  latach.
  W ocenie Grupy niekorzystna sytuacja
  makroekonomiczna w Polsce, krajach Unii
  Europejskiej oraz na świecie mogłaby niekorzystnie
  wpłynąć na wyniki ze sprzedaży, spowodować wzrost
  cen surowców oraz w dalszej kolejności wpłynąć
  negatywnie na wynik finansowy oraz na działalność
  Grupy.
  W ramach działalności spółek produkcyjnych Grupy
  PCC Rokita istotną część kosztów wytworzenia
  sprzedanych produktów stanowi koszt materiałów
  bezpośrednich, którymi są surowce chemiczne. Rynki
  surowcowe charakteryzują się dużą zmiennością
  związaną z wahaniami koniunktury w gospodarce
  światowej. Rosnące cen y surowców powodują z jednej
  strony obniżkę marż pośredników handlowych, jak
  i słabnący popyt u odbiorców. Z drugiej strony
  malejące ceny mogą być oznaką słabnącego popytu
  i początków dekoniunktury gospodarczej. Na rynku
  krajowym surowce podlegają podobnym tendencjom.
  W przypadku produktów masowych ceny surowców
  mają duży wpływ na przychody Grupy PCC Rokita.
  Istnieje ryzyko, iż wysokie ceny surowców mogą
  wpływać na obniżenie sprzedaży w związku z
  koniecznością rezygnacji przez Spółkę z
  nierentownych kontrak tów.
  Grupa PCC Rokita nie może zapewnić, iż w przyszłości
  ceny wykorzystywanych przez spółki Grupy surowców
  nie wzrosną do poziomów, które spowodują wzrost
  cen produktów Spółki a przez to ograniczenie ich
  sprzedaży. Grupa PCC Rokita nie jest w stanie
  wyklu czyć sytuacji, w której będzie pozyskiwał a
  surowce po cenach wyższych niż konkurenci. Spółka
  nie może również zapewnić, że w każdej sytuacji
  będzie w stanie przerzucić wzrost cen surowców na
  odbiorców swoich produktów, w związku z czym  Grupa Kapitałowa PCC Rokita
  Sprawozdanie Zarządu z działalności GK PCC Rokita i PCC Rokita SA za rok 2017
  92
  potencjalnie sytuacj a taka może mieć wpływ na wynik
  finansowy Grupy.
  Ryzyko silnej konkurencji cenowej ze strony
  dużych koncernów, a także producentów
  dalekowschodnich
  Część produkcji wytwarzanej i sprzedawanej przez
  Grupę PCC Rokita stanowią wyroby standardowe,
  znajdujące za stosowanie w różnych branżach. W tym
  segmencie liderami na rynku są wielkie koncerny
  zachodnioeuropejskie, które dzięki dużej skali
  produkcji mogą oferować swoje wyroby po cenach
  niższych niż spółki Grupy. Ponadto od kilku lat
  obserwowana jest narastająca konkurencja ze strony
  producentów dalekowschodnich. Zdobywają oni rynek
  głównie bardzo niską ceną. W związku z tym dąży się
  do konkurowania w obszarze czynników innych niż
  cena, a przede wszystkim jakości wyrobów, czasu
  dostawy, dostępności, wiarygodności oraz standardów
  obsługi klienta.
  W związku z faktem istnienia silnej konkurencji
  w obszarze wyrobów standardowych oferowanych
  przez Grupę, przyjęto strategię, która zakłada
  systematyczny wzrost udziału produktów
  specjalistycznych w sprzedaży ogółem.
  Ryzyko wprowadzenia barier celnych na surowce
  importowane spoza Unii Europejskiej
  Od momentu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej
  w 2004 roku, Polska podlega wspólnotowej polityce
  handlowej. Jednym z narzędzi ochrony rynku UE są cła
  importowe. Wysokoś ć cła nie wpływała dotąd w
  sposób istotny na koszty produkcji w Grupie, istnieje
  jednakże ryzyko, iż w przyszłości, w celu ochrony
  interesów europejskich producentów surowców
  stosowanych przez Grupę mogą zostać wszczęte
  postępowania podobne do powyższego, których
  skutkiem może być zwiększenie ceny bądź nawet
  ograniczenie importu surowców z krajów objętych
  postępowaniem.
  Ryzyko utraty zaufania klientów
  Działalność Grupy PCC Rokita wymaga dużej
  dokładności oraz niezawodności wytwarzanych
  produktów, jakość ofe rowanych przez spółki Grupy
  produktów jest bowiem niezwykle istotna dla
  klientów. Użycie przez klienta produktu o innych
  parametrach niż zatwierdzone w specyfikacji lub
  karcie wymagań klienta, może spowodować straty
  produkcyjne, finansowe a także generować problemy
  związane z jakością gotowej formulacji. W skutek tego
  powstaje ryzyko utraty zaufania odbiorców. Pomimo
  funkcjonującego systemu kontroli jakości
  i obowiązujących procedur dotyczących postępowania
  z wyrobami niezgodnymi nie można wykluczyć
  powstan ia wadliwej partii produktów z przyczyn
  wynikających z błędu ludzkiego, nieprecyzyjnego
  działania posiadanych urządzeń wykorzystywanych
  w procesie produkcji lub użycia surowca
  odbiegającego od norm.
  12.5. Ryzyka związane z rynkiem kapitałowym
  W związku z obecnością Spółki na rynku kapitałowym
  jako emitenta akcji i obligacji, mogą wystąpić ryzyka
  związane z tym rynkiem, w tym w szczególności GPW
  może zawiesić obrót papierami wartościowymi
  wyemitowanymi przez Spółkę. N iedopełnienie lub
  nienależyte wykonywanie przez Spółkę obowiązków
  wynikających z przepisów prawa może spowodować
  wyklu czenie papierów Spółki z obrotu. Niedopełnienie
  lub nienależyte wykonywanie przez Spółkę
  obowiązków wynikających z przepisów prawa może
  spowodować nałożenie na Spółkę kary finansowej
  przez Komisję Nadzoru Finansowego . Zwiększanie
  poziomu zadłużenia lub pogorszenie wyników
  finansowych Grupy może mieć przełożenie na zdolność
  Spółki do obsługi zobowiązań z tytułu obligacji.
  Grupa Kapitałowa PCC Rokita
  Sprawozdanie Zarządu z działalności GK PCC Rokita i PCC Rokita SA za rok 2017
  93
  13. ŁAD KORPORACYJNY
  13.1. Zbiór zasad stosowanych przez PCC Rokita
  Od dnia wejścia na Giełdę Papierów Wartościowych w
  Warszawie w 2014 roku PCC Rokita stosuje się do
  zasad ładu korporacyjnego wyrażonych w dokumencie
  Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW .
  Emitent oświadcza, iż w roku 201 7 stosował zasady
  ładu korporacyjnego zawarte w „Dobrych Praktykach
  Spółek Notowanych na GPW” (Zasady Ładu
  Korporacyjnego) stanowiącym Załącznik do Uchwały
  Nr 26/1413/2015 Rady Giełdy z dnia 13 października
  2015 r. z wyłąc zeniami opisanymi i uzasadnionymi
  poniżej.
  Tekst zbioru Dobrych Praktyk Spółek Notowanych
  2016 jest dostępny publicznie na stronie internetowej
  Spółki: www.pcc.rokita.pl oraz www.pccinwestor.pl .
  I.Z.1. Spółka prowadzi korporacyjną stronę
  internetową i zamieszcza na niej, w czytelnej formie
  i wyodrębnionym miejscu, oprócz informacji
  wymaganych przepisami prawa:
  I.Z.1.3. schemat podziału zadań i odpowiedzialności
  pomiędzy członków zarządu, sporządzony zgodnie
  z zasadą II.Z.1.
  Wyjaśnienia Emitenta:
  Spółka nie stosuje zasady. Zgodnie z art. 371 § 1
  kodeksu spółek handlowych w spółce akcyjnej zarząd
  prowadzi sprawy w sposób kolegialny, w związku z
  czym w Spółce ni e został wprowadzony formalny
  i zamknięty podział odpowiedzialności i zadań
  pomiędzy członków zarządu, jak również jego
  schemat. W ocenie Zarządu Spółki brak formalnego
  i usystematyzowane go podziału odpowiedzialnośc i
  i zadań w ramach poszczególnych obszarów
  w Zarządzie Spółki nie ma wpływu na zarządzanie
  Spółką.
  I.Z.1.8. zestawienia wybranych danych finansowych
  spółki za ostatnie 5 lat działalności, w formacie
  umożliwiającym przetwarzanie tych danych przez ich
  odbior ców.
  Wyjaśnienia Emitenta:
  Spółka zamieszcza zestawienia danych finansowych
  spółki za ostatnie 5 lat działalności, jednak nie
  w formacie umożliwiającym przetwarzanie tych
  danych przez ich odbiorców.
  II.Z.1 . Wewnętrzny podział odpowiedzialności za
  poszczególne obszary działalności spółki pomiędzy
  członków zarządu powinien być sformułowany
  w sposób jednoznaczny i przejrzysty, a schemat
  podziału dostępny na stronie internetowej spółki.
  Wyjaśnienia Emitenta:
  Zgodnie z art. 371 § 1 kodeksu spółek handlowych w
  spółce akcyjnej zarząd prowadzi sprawy w sposób
  kolegialny, w związku z czym w Spółce nie został
  wprowadzony formalny i zamknięty podział
  odpowiedzialności i zadań pomiędzy członków
  zarządu, jak również jeg o schemat. W ocenie Zarządu
  Spółki brak formalnego i usystematyzowanego
  podziału odpowiedzialności i zadań w ramach
  poszczególnych obszarów w Zarządzie Spółki nie ma
  wpływu na zarządzanie Spółką.
  IV.Z.3. Przedstawicielom mediów umożliwia się
  obecność na wa lnych zgromadzeniach.
  Wyjaśnienia Emitenta:
  Spółka nie przewiduje możliwości uczestnictwa
  mediów na walnych zgromadzenia. Spółka zgodnie
  z obowiązującymi przepisami, wyczerpująco
  i rzetelnie realizuje obowiązki informacyjne spółek
  giełdowych oraz prowadzi intensywną politykę
  informacyjną.
  IV.Z.12. Zarząd powinien prezentować uczestnikom
  zwyczajnego walnego zgromadzenia wyniki finansowe
  spółki oraz inne istotne informacje zawarte
  w sprawozdaniu finansowym podlegającym
  zatwierdzeniu przez walne zgromadzenie .
  Wyjaśnienie Emitenta:
  Spółka prowadzi przejrzystą politykę informacyjną.
  Materiały przedstawiane Walnemu Zgromadzeniu są
  dostępne na stronie internetowej Spółki, a wyniki
  finansowe Spółki oraz inne istotne informacje zawarte
  w sprawozdaniu finansowym podlegające
  zatwierdzeniu przez walne zgromadzenie są dostępne
  na stronie internetowej Spółki od dnia ich publikacji
  przez system ESPI.
  VI.Z.2. Aby powiązać wynagrodzenie członków
  zarządu i kluczowych menedżerów z
  długookresowymi celami biznesowymi i finan sowymi
  spółki, okres pomiędzy przyznaniem w ramach
  programu motywacyjnego opcji lub innych
  instrumentów powiązanych z akcjami spółki, a  Grupa Kapitałowa PCC Rokita
  Sprawozdanie Zarządu z działalności GK PCC Rokita i PCC Rokita SA za rok 2017
  94
  możliwością ich realizacji powinien wynosić minimum
  2 lata.
  Wyjaśnienia Emitenta:
  Osiągnięcie długookresowych celów bizn esowych i
  finansowych Spółki poprzez wdrażanie programów
  motywacyjnych opartych o opcje lub inne instrumenty
  finansowe powiązane z akcjami Spółki nie wymaga
  wprowadzenia sztywnego, określonego z góry terminu
  pomiędzy przyznaniem takich instrumentów a
  termi nem ich realizacji. Ww. cele mogą być osiągane za
  pomocą odmiennych rozwiązań, takich jak warunek
  osiągnięcia określonych wyników finansowych bądź
  innych wskaźników finansowych.
  VI.Z.4. Spółka w sprawozdaniu z działalności
  przedstawia raport na temat polit yki wynagrodzeń,
  zawierający co najmniej:
  1) ogólną informację na temat przyjętego w spółce
  systemu wynagrodzeń,
  2) informacje na temat warunków i wysokości
  wynagrodzenia każdego z członków zarządu, w
  podziale na stałe i zmienne składniki wynagrodzenia,
  ze wskazaniem kluczowych parametrów ustalania
  zmiennych składników wynagrodzenia i zasad wypłaty
  odpraw oraz innych płatności z tytułu rozwiązania
  stosunku pracy, zlecenia lub innego stosunku
  prawnego o podobnym charakterze – oddzielnie dla
  spółki i każdej j ednostki wchodzącej w skład grupy
  kapitałowej,
  3) informacje na temat przysługujących
  poszczególnym członkom zarządu i kluczowym
  menedżerom pozafinansowych składników
  wynagrodzenia,
  4) wskazanie istotnych zmian, które w ciągu ostatniego
  roku obrotowego nas tąpiły w polityce wynagrodzeń,
  lub informację o ich braku,
  5) ocenę funkcjonowania polityki wynagrodzeń z
  punktu widzenia realizacji jej celów, w szczególności
  długoterminowego wzrostu wartości dla
  akcjonariuszy i stabilności funkcjonowania
  przedsiębiorstwa.
  Wyjaśnienie Emitenta:
  W raportach z działalności Spółka przedstawia
  informacje na temat warunków i wysokości
  wynagrodzenia każdego z członków zarządu w danym
  roku obrotowym, w podziale na stałe i zmienne
  składniki wynagrodzenia. Jednak ob ecnie Spółka nie
  przedstawia pozostałych informacji.
  13.2. System kontroli w procesie sporządzania sprawozdań finansowych
  System kontroli wewnętrznej PCC Rokita i zarządzania
  ryzykiem w procesie sporządzania sprawozdań
  finansowych o party jest na przejrzystym podziale
  zadań i obowiązków osób odpowiedzialnych za
  przygotowanie oraz sprawdzenie sprawozdań
  finansowych Spółki (Pion Sprawozdawczości
  Finansowej w PCC Rokita, podlegający bezpośrednio
  Dyrektorowi Finansowemu oraz Centrum Wspie rania
  Biznesu Sp. z o.o., które świadczy usługi w zakresie
  rachunkowym, księgowym, podatkowym i kadrowym ).
  System kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem
  w procesie sprawozdawczości finansowej przebiega
  poprzez:
   weryfikację stosowania jednolitej polityki
  sprawozdawczości w PCC Rokita w kwestii
  ujawnień, ujęcia i wyceny zgodnie
  z Międzynarodowymi Standardami
  Sprawozdawczości Finansowej (MSSF),
   procedurę opiniowania i zatwierdzania
  sprawozdań finansowych PCC Rokita przez
  Głównego Księgowego,
   przeglą d półrocznych oraz badanie rocznych
  sprawozdań PCC Rokita przez niezależnego
  audytora,
   monitorowanie procesu sprawozdawczości
  finansowej oraz procesu skuteczności systemów
  kontroli wewnętrznej i audytu wewnętrznego
  przez Radę Nadzorczą,
   monitorowanie przez Radę Nadzorczą
  wykonywania czynności rewizji finansowej,
   zarządzania ryzykiem przez Radę Nadzorczą,
   monitorowania przez Radę Nadzorczą
  niezależności biegłego rewidenta,
   przedstawianiu rocznych sprawozdań
  finansowych PCC Rokita do zatwierdzenia przez
  Waln e Zgromadzenie.
  13.3. Kapitał zakładowy, akcje będące w posiadaniu członków władz
  Kapitał zakładowy PCC Rokita SA dzieli się 19 853 300
  akcji o wartości nominalnej 1 zł każda. Akcje serii A1,
  A2, A3, A4, i A5 są akcjami imiennymi nal eżącymi do
  PCC SE. Są to akcje uprzywilejowane co do głosu, w ten
  sposób, że na każdą z nich przypadają dwa głosy na
  Walnym Zgromadzeniu. Akcje serii B i C są akcjami
  zwykłymi na okaziciela i są notowane na Giełdzie
  Papierów Wartościowych w Warszawie. Nie istnieją
  jednocześnie żadne ograniczenia w wykonywaniu
  prawa głosu dla żadnej z wyemitowanych serii akcji
  Spółki.
  Akcjonariuszem większościowym PCC Rokita jest PCC
  SE. Na dzień 31 grudnia 2017 roku posiadał
  16 708 972 akcje Spółki PCC Rokita SA, stanowiące
  84,16% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz  Grupa Kapitałowa PCC Rokita
  Sprawozdanie Zarządu z działalności GK PCC Rokita i PCC Rokita SA za rok 2017
  95
  dające 26 635 623 głosy na Walnym Zgromadzeniu
  Spółki, co stanowi 89,44% udziału w ogólnej liczbie
  głosów na Walnym Zgromadzeniu.
  PCC SE z siedzibą w Duisburgu działa na
  międzynarodowych rynkach surowców chemicznych,
  transportu, energii, węgla, koksu, paliw, tworzyw
  sztucznych i metalurgii. Grupa PCC jest
  międzynarodową grupą kapitałową, składającą się
  z kilkudziesięciu spółek zlokal izowanych w kilkunastu
  krajach świata, głównie w Europie.
  Właścicielem wszystkich akcji PCC SE jest Waldemar
  Preussner i tym samym faktycznie sprawuje kontrolę
  nad Grupą Kapitałową PCC Rokita.
  Wykres 25 Struktura akc jonariatu PCC Rokita na dzień 31 grudnia 2017 roku
  Tabela 30 Struktura akcjonariatu PCC Rokita na 31 grudnia 201 7 roku
  Akcjonariusz Seria liczba akcji udział w kapitale zakładowym
  liczba głosów na WZA
  udział w głosach na WZA ogółem
  PCC SE A1 1 985 330 10,00% 3 970 660 13,33%
  PCC SE A2 1 985 330 10,00% 3 970 660 13,33%
  PCC SE A3 1 985 330 10,00% 3 970 660 13,33%
  PCC SE A4 1 985 330 10,00% 3 970 660 13,33%
  PCC SE A5 1 985 331 10,00% 3 970 662 13,33%
  PCC SE B 6 782 321 34,16% 6 782 321 22,77%
  PCC SE razem A1-A5, B 16 708 972 84,16% 26 635 623 89,44%
  Pozostali B 1 556 064 7,84% 1 556 064 5,23%
  Pozostali C 1 588 264 8,00% 1 588 264 5,33%
  Razem 19 853 300 100 ,00 % 29 779 951 100 ,00 %
  Akcjonariuszom mniejszościowym przysługują
  określone w obowiązujących przepisach prawa służące
  zapobieganiu nadużywaniu kontroli takie jak:
  uprawnienie do wyboru członków Rady Nadzorczej
  w drodze głosowania oddzielnymi grupami
  (uprawnienie przysługujące ak cjonariuszom
  reprezentującym co najmniej 1/5 kapitału
  zakładowego); uprawnienie żądania zwołania
  nadzwyczajnego walnego zgromadzenia oraz
  umieszczenia określonych spraw w porządku obrad
  najbliższego walnego zgromadzenia (uprawnienie
  przysługuje akcjonarius zowi lub akcjonariuszom
  reprezentującym co najmniej 1/20 kapitału
  zakładowego); prawo sprawdzenia listy obecności
  przez wybraną w tym celu komisję (na wniosek
  akcjonariuszy reprezentujących 1/20 kapitału
  zakładowego), prawo zgłaszania przed terminem
  walneg o zgromadzenia projektów uchwał dotyczących
  spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego
  zgromadzenia, lub spraw, które mają być
  84%
  16%
  PCC SE
  Pozostali  Grupa Kapitałowa PCC Rokita
  Sprawozdanie Zarządu z działalności GK PCC Rokita i PCC Rokita SA za rok 2017
  96
  wprowadzone do porządku obrad walnego
  zgromadzenia (uprawnienie akcjonariuszy
  posiadających co najmniej 1/20 kapitału
  zakładow ego) oraz przysługujące każdemu
  akcjonariuszowi prawo zgłaszania projektów uchwał
  dotyczących spraw wprowadzonych do porządku
  obrad podczas obrad walnego zgromadzenia.
  Ochronie interesów akcjonariuszy mniejszościowych
  służy również określona w przepisach kwalifikowana
  większość głosów do podjęcia określonych decyzji
  przez walne zgromadzenie lub określone kworum
  niezbędne dla podjęcia decyzji (np. pozbawienie prawa
  poboru, emisja obligacji zamiennych i z prawem
  pierwszeństwa, zmiana statutu, umorzenie akcji ,
  zbycie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej
  części, rozwiązanie Spółki).
  Według najlepszej wiedzy Spółki nie istnieją żadne
  ustalenia, których realizacja mogłaby w późniejszej
  dacie spowodować zmiany w sposobie jej kontroli . Nie
  istnieją także żadne znane Spółce umowy (w tym
  zawarte po dniu bilansowym, w wyniku których mogą
  w przyszłości nastąpić zmiany w proporcjach
  posiadanych akcji przez dotychczasowych
  akcjonariuszy i obligatariuszy.
  Tabela 31 Akcje będące w posiadaniu osób zarządzających i nadzorujących PCC Rokita SA
  31.12.201 6 31.12.201 7
  Osoba Liczba akcji Wartość nominalna akcji w zł
  Udział w kapitale zakładowym Liczba akcji War tość nominalna akcji w zł
  Udział w kapitale zakładowym
  Zarząd
  Wiesław Klimkowski 99 902 99 902 0,50% 99 902 99 902 0,50%
  Rafał Zdon 66 635 66 635 0,34% 66 635 66 635 0,34%
  Rada Nadzorcza
  Waldemar Preussner za pośrednictwem PCC SE 16 708 972 16 708 972 84,16% 16 708 972 16 708 972 84,16%
  Ponadto osoby zarządzające i nadzorujące Spółkę
  posiadają akcje i udziały w następujących podmiotach
  powiązanych z PCC Rokita:
  1. Waldemar Preussner za pośrednictwem PCC SE
  posiada akcje i udziały w spółkach z Grupy PCC,
  wykazanych w sprawozdaniu rocznym PCC SE za
  rok 201 6, opublikowanym na stronie www.pcc.eu ,
  2. Wiesław Klimkowski posiada:
   2 905 850 akcji PCC EXOL S.A., o wartości
  nominalnej 2 905 850 zł ,
   27 626 udziałów PCC MCAA Sp. z o.o.,
  o wartości nominalnej 1 381 300 zł,
  3. Rafał Zdon posiada:
   1 946 354 akcji PCC EXOL S.A., o w artości
  nominalnej 1 946 354 zł ,
   18 417 udziałów PCC MCAA Sp. z o.o.,
  o wartości nominalnej 920 850 zł,
   1 akcję w spół ce PCC EXOL PHILIPPINES Inc.,
  w likwidacji, o wartości nominalnej 1 Php (peso
  filipińskie) stanowiący równow artości ok.
  0,065 zł, nabyty ze względów formalno -
  prawnych związanych z tworzeniem
  podmiotów zagranicznych na Filipinach.
  Spółka oraz spółki z Grupy nie nabywała udziałów
  własnych. PCC Rokita nie posiada systemu ko ntroli
  akcji pracowniczych. W Spółce nie funkcjonuje też
  system wynagrodzeń, nagród lub korzyści
  wynikających z programów motywacyjnych lub
  premiowych opartych na jej kapitale.
  Specjalne uprawnienia kontrolne dotyczą akcje serii
  A1 -A5, które są akcjami imi ennymi, należącymi do PCC
  SE. Są to akcje uprzywilejowane co do głosu w ten
  sposób, że na każdą z nich przypadają dwa głosy na
  Walnym Zgromadzeniu.
  Nie istnieją żadne ograniczenia w wykonywaniu prawa
  głosu.
  Nie istnieją żadne ograniczenia w przenoszeniu praw
  własności wyemitowanych papierów wartościowych.
  Nie istnieją takie umowy zawarte między spółkami
  Grupy PCC Rokita a osobami zarządzającymi,
  przewidujące rekompensatę w przypadku ich
  rezygnacji lub zwolni enia czy odwołania
  Zasady zmiany statutu
  Zmiana Statutu należy do kompetencji Walnego
  Zgromadzenia i wymaga powzięcia uchwały
  większością 3/4 głosów Walnego Zgromadzenia.
  Ponadto uchwały w przedmiocie zmian statutu
  zwiększających świadczenie akcjonariuszy lub  Grupa Kapitałowa PCC Rokita
  Sprawozdanie Zarządu z działalności GK PCC Rokita i PCC Rokita SA za rok 2017
  97
  uszczuplających prawa przyznane osobi ście
  poszczególnym akcjonariuszom, wymagają zgody
  wszystkich akcjonariuszy, których dotyczą
  Uchwały w sprawie zmiany statutu wymagają wpisu
  do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców
  W dniu 11.01.2017 r. Nadzwyczajne Walne
  Zgromadzenie PCC Rokit a SA dokonało zmian w
  Statucie Spółki. Zmiany te nie mają wpływu na bieżącą
  działalność Spółki. O podjętych zmianach w Statucie
  PCC Rokita poinf ormowała w raporcie bieżącym
  nr 04/2017 z dnia 11.01.2017 r.
  13.4. Organy Spółki Dominującej
  Walne Zgromadzenie
  Sposób działania Walnego Zgromadzenia PCC Rokita
  wraz z jego uprawnieniami reguluje Statut Spółki oraz
  Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki. Dokumenty
  te dostępne są publicznie na stronie internetowej
  Spółki: www.pcc.rokita.pl w sekcjach: Relacje
  Inwestorskie, Spółka, a następnie w zakładce: Ład
  Korporacyjny.
  Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne
  i nadzwyczajne. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd
  Spółki. Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie
  Spółki lub w Warszawie, we Wrocławiu lub
  w Wołowie.
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki
  w terminie sześciu miesięcy po zakończeniu każdego
  roku obrotowego. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
  zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy lub na
  pise mny wniosek Rady Nadzorczej, akcjonariusza lub
  akcjonariuszy przedstawiających co najmniej jedną
  dwudziestą część kapitału zakładowego.
  Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na
  wniosek Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy,
  reprezentujących przynajmni ej jedną dwudziestą
  część kapitału zakładowego, powinno nastąpić w ciągu
  dwóch tygodni od daty złożenia wniosku.
  Rada Nadzorcza może zwołać Walne Zgromadzenie,
  w przypadku, gdy Zarząd Spółki nie zwołał
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub
  Nadzwyczajnego Wa lnego Zgromadzenia w terminie
  określonym przez przepisy kodeksu spółek
  handlowych lub Statut albo gdy uzna to za wskazane.
  Prawo zwołania Nadzwyczajnego Walnego
  Zgromadzenia przysługuje również:
   Akcjonariuszom, reprezentującym jedną
  dwudziestą kapitału za kładowego, którzy
  bezskutecznie żądali jego zwołania przez Zarząd
  i zostali upoważnieni do zwołania
  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przez
  sąd rejestrowy. W takim wypadku funkcję
  przewodniczącego Walnego Zgromadzenia pełni
  osoba wyznaczona przez sąd rej estrowy.
   Akc jonariuszom, reprezentującym co najmniej
  połowę kapitału zakładowego lub co najmniej
  połowę ogółu głosów w Spółce. W takim wypadku
  akcjonariusze, zwołujący Walne Zgromadzenie
  wyznaczają przewodniczącego Walnego
  Zgromadzenia.
  Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie na
  stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony
  dla przekazywania informacji bieżących na co najmniej
  26 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia,
  zgodnie z przepisami ustawy o ofercie publicznej
  i warunkach wprowadzania instrumentów
  finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz
  o spółkach publicznych, dokonane co najmniej na
  dwadzieścia sześć dni przed terminem Walnego
  Zgromadzenia.
  Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały
  jedynie w sprawach objętych p orządkiem obrad, chyba
  że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na
  Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie wniósł
  sprzeciwu, co do odbycia Walnego Zgromadzenia, ani
  co do postawienia poszczególnych spraw w porządku
  obrad.
  Akcjonariusz lub akcjonariusze przedstawiający co
  najmniej jedną dwudziestą część kapitału
  zakładowego mogą żądać umieszczenia
  poszczególnych spraw na porządku obrad najbliższego
  Walnego Zgromadzenia. Porządek obrad Walnego
  Zgromadzenia ustala podmiot zwołujący Walne
  Zgromadzenie.
  Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez
  względu na liczbę obecnych akcjonariuszy i liczbę
  reprezentowanych akcji, jeżeli przepisy prawa lub
  Statutu Spółki nie stanowią inaczej. Uchwały Walnego
  Zgromadzenia zapadają zwykłą większością g łosów
  oddanych, jeżeli przepisy obowiązującego prawa lub
  Statutu Spółki nie stanowią inaczej.
  Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady
  Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana.
  W przypadku, gdy Przewodniczący Rady Nadzorczej
  nie będzie obecny na Wa lnym Zgromadzeniu lub nie
  wskaże osoby uprawnionej do jego otwarcia, Walne
  Zgromadzenie będzie otwarte przez Prezesa Zarządu
  bądź osobę przez niego wskazaną, a w przypadku
  braku i tych osób Walne Zgromadzenie będzie otwarte
  przez akcjonariusza lub osobę re prezentującą
  akcjonariusza, posiadającego akcje dające największą
  liczbę głosów na tym Walnym Zgromadzeniu. Spośród
  uprawnionych do uczestnictwa w Walnym  Grupa Kapitałowa PCC Rokita
  Sprawozdanie Zarządu z działalności GK PCC Rokita i PCC Rokita SA za rok 2017
  98
  Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego
  Walnego Zgromadzenia.
  W przypadku zapisu przebiegu obrad Wal nego
  Zgromadzenia Spółki w formie audio, Zarząd zapewnia
  akcjonariuszom możliwość zapoznania się z zapisem
  poprzez zamieszczenie tego zapisu na stronie
  internetowej Spółki .
  Kompetencje Walnego Zgromadzenia
  Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą
  w szcze gólności:
   rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań
  Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania
  finansowego za ubiegły rok obrotowy,
   powzięcie uchwały o podziale zysku albo
  o pokryciu straty oraz udzieleniu członkom
  organów Spółki absolutorium z wykona nia przez
  nich obowiązków,
   tworzenie i znoszenie funduszów celowych,
   powoływanie i odwoływania członków Rady
  Nadzorczej oraz ustalanie ich wynagrodzenia,
   ustalanie wysokości wynagrodzenia dla członków
  Rady Nadzorczej, delegowanych do stałego
  indywidualnego wykonywania nadzoru,
   zmiana Statutu Spółki, w tym emisji nowych akcji,
   połączenie, rozwiązanie Spółki,
   emisja obligacji zamiennych lub z prawem
  pierwszeństwa i emisja warrantów
  subskrypcyjnych uprawniających ich posiadacza
  do zapisu lub objęcia akcji,
   zby cie przedsiębiorstwa Spółki,
   postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie
  szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub
  sprawowaniu zarządu, albo nadzoru.
  Oprócz wyżej wymienionych kwestii, uchwały
  Walnego Zgromadzenia wymagają inne sprawy
  określone w St atucie oraz w przepisach Kodeksu
  spółek handlowych.
  Uchwały w przedmiocie zmian statutu Spółki
  zwiększających świadczenia akcjonariuszy lub
  uszczuplających prawa przyznane osobiście
  poszczególnym akcjonariuszom wymagają zgody
  wszystkich akcjonariuszy, których dotyczą.
  Zgody Walnego Zgromadzenia nie wymaga nabycie
  i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub
  udziału w nieruchomości lub w użytkowaniu
  wieczystym.
  Rada Nadzorcza
  Skład
  Rada Nadzorcza PCC Rokita składa się z pięciu do
  siedmiu osób, powoływanych na wspólną kadencję.
  Kadencja członków Rady Nadzorczej trwa trzy lata.
  Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem
  odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego
  sprawozdanie finansowe Spółki za ostatni pełny rok
  obrotowy wspólnej kadencji. Mandat członka Rady
  Nadzorczej powołanego przed upływem danej
  wspólnej kadencji wygasa równocześnie z
  wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady
  Nadzorczej.
  Członków Rady Nadzorczej po wołuje Walne
  Zgromadzenie, przy czym jeżeli wygaśnie mandat
  członka Rady Nadzorczej wybranego przez Walne
  Zgromadzenie z powodu jego śmierci albo wobec
  złożenia rezygnacji przez członka Rady Nadzorczej
  pozostali członkowie Rady Nadzorczej, w drodze
  uchwały podjętej zwykłą większością głosów, mogą
  w drodze kooptacji powołać nowego członka Rady
  Nadzorczej, który swoje czynności będzie sprawować
  do czasu dokonania wyboru członka Rady Nadzorczej
  przez Walne Zgromadzenie, nie dłużej jednak niż przez
  okres trzech miesięcy od daty kooptacji albo do dnia
  upływu kadencji Rady Nadzorczej, w zależności który z
  tych terminów upłynie jako pierwszy.
  W skład Rady Nadzorczej nie może wchodzić więcej niż
  jeden członek powołany na powyższych zasadach.
  W dniu 11 stycznia 2017 roku miało miejsce
  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które zgodnie z
  podjętymi uchwałami postanowiło o odwołaniu ze
  składu Rady Nadzorczej Pana Mariana Nogi. W skład
  Rady Nadzorczej powołany został Pan Arkadiusz
  Szymanek. W związku z powyższymi zmianami sk ład
  Rady Nadzorczej PCC Rokita SA na dzień publikacji
  raportu rocznego przedstawia się następująco:
   Waldemar Preussner,
   Alfred Pelzer ,
   Mariusz Dopierała ,
   Arkadiusz Szymanek ,
   Robert Pabich .
  Sposób działania Rady Nadzorczej PCC Rokita wraz
  z jej uprawnieniam i reguluje Statut Spółki oraz
  Regulamin Rady Nadzorczej Spółki.
  Kompetencje Rady Nadzorczej
  Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad
  działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej
  aktywności.
  Zgodnie ze Statutem Spółki, do kompetencji Rady
  Nadzorczej należy między innymi monitorowanie
  procesu sprawozdawczości finansowej, skuteczności
  systemów kontroli wewnętrznej, audytu
  wewnętrznego oraz zarządzania ryzykiem,
  monitorowanie wykonywania czynnośc i rewizji
  finansowej, monitorowanie niezależności biegłego
  rewidenta i podmiotu uprawnionego do badania
  sprawozdań finansowych, wyrażanie zgody na
  dokonanie czynności prawnej, jeśli skutkiem jej jest
  zaciągnięcie zobowiązania o wartości przekraczającej  Grupa Kapitałowa PCC Rokita
  Sprawozdanie Zarządu z działalności GK PCC Rokita i PCC Rokita SA za rok 2017
  99
  3 m ln PLN, a w szczególności czynności prawnych
  powodujących zbycie lub nabycie papierów
  wartościowych lub praw z nich wynikających lub
  nabycie rzeczy lub praw majątkowych, zaciągnięcie
  pożyczki pieniężnej lub kredytu, udzielenie gwarancji
  lub poręczenia na r zecz podmiotu trzeciego, wyrażenie
  zgody na nabycie lub zbycie nieruchomości,
  użytkowania wieczystego albo udziału
  w nieruchomości lub udziału w użytkowaniu
  wieczystym, wyrażanie zgody na emitowanie takich
  obligacji, których emisja nie wymaga uchwały Walne go
  Zgromadzenia.
  W ramach szczególnych obowiązków Rada Nadzorcza
  ocenia ponadto sprawozdania Zarządu z działalności
  Spółki, wnioski Zarządu dotyczące podziału zysku albo
  pokrycia straty oraz sprawozdania finansowe, a także
  składa pisemne sprawozdania z wyników tej oceny.
  Rada Nadzorcza powołuje i odwołuje członków
  Zarządu oraz ustala wysokość ich wynagrodzeń,
  zawiesza z ważnych powodów członków Zarządu
  Spółki, a także deleguje swoich członków do
  czasowego wykonywania czynności członków
  Zarządu, którzy zostali odwołani lub n ie mogą
  sprawować swoich czynności.
  Sposób funkcjonowania Rady Nadzorczej
  Rada Nadzorcza działa na podstawie uchwalonego
  przez siebie regulaminu.
  Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje
  Przewodniczący, a w razie jego nieobecności
  Wiceprzewodniczący Rady, nie rzadziej niż raz na
  kwartał. Ponadto posiedzenia zwoływane są na
  pisemny wniosek Zarządu bądź członka RN. W takim
  przypadku posiedzenie powinno zostać zwołane
  w ciągu dwóch tygodni od chwili złożenia wniosku.
  Uchwały zapadają zwykłą większością głosów, o i le
  Kodeks Spółek Handlowych nie stanowi inaczej. Dla
  ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest
  zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków RN
  w sposób określony w Regulaminie Rady Nadzorczej
  oraz obecność co najmniej połowy ogólnej liczby
  członków. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą
  większością głosów, przy czym w razie równości
  głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady. Rada
  Nadzorcza może podejmować uchwały również
  w trybie pisemnym oraz przy wykorzystaniu środków
  bezpośredniego porozumiewani a się na odległość.
  Rada Nadzorcza wykonuje czynności zbiorowo
  w formie uchwał, może jednak delegować członków do
  indywidualnego wykonywania poszczególnych
  czynności nadzorczych.
  W okresie objętym raportem Rada Nadzorcza odbyła
  cztery protokołowan e posiedz enia: 7 marca 201 7 r., 19
  kwietnia 201 7 r., 13 czerwca 201 7 r., 26 września
  201 7 r., 12 grudnia 2017 r.
  Oprócz protokolarnych posiedzeń podejmowano
  uchwały przy wykorzystaniu środków do
  bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
  Wszystkie zwołane posiedzenia odbyły się w składzie
  umożliwiającym podejmowanie uchwał.
  W trakcie posiedzeń Rada Nadzorcza PCC Rokita SA
  rozpatrywała sprawy wynikające z postanowień
  Kodeksu Spółek Handlowych, jak również potrzeb
  bieżącej działalności Spółki.
  W okresie objęt ym sprawozdaniem tj. od 1 stycznia do
  31 grudnia 2017, Rada Nadzorcza podjęła uchwały
  m.in. w zakresie:
   wyboru podmiotu uprawnionego do badania
  sprawozdań finansowych Spółki. Umowa z
  podmiotem uprawnionym do badania
  jednostkowego sprawozdania finansowego P CC
  Rokita SA oraz przeglądu i badania
  skonsolidowanego sprawozdania finansowego
  Grupy Kapitałowej PCC Rokita została zawarta
  dnia 17 lipca 2017 r., na okres do zakończenia
  badania sprawozdań finansowych. Informacja o
  wynagrodzeniu podmiotu uprawnionego do
  badania sprawozdań finansowych prezentowana
  jest w nocie 2.8.10 jednostkowego sprawozdania
  finansowego PCC Rokita SA za 2017 rok oraz w
  nocie 2.10.10 skonsolidowanego sprawozdania
  finansowego Grupy Kap itałowej PCC Rokita za
  2017 rok,
   oceny sprawozdania fin ansowego Spółki oraz
  Grupy Kapitałowej, zarówno co do zgodności z
  księgami i dokumentami, jak i stanem faktycznym,
  oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
  oraz Grupy Kapitałowej a także wniosku Zarządu
  co do przeznaczenia zysku oraz składania
  Waln emu Zgromadzeniu corocznego
  sprawozdani a pisemnego z wyników tej oceny,
   monitorowania procesu sprawozdawczości
  finansowej, skuteczności systemów kontroli
  wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz
  zarządzania ryzykiem, monitorowanie
  wykonywania czynności rewizji finansowej,
  monitorowanie niezależności biegłego rewidenta
  i podmiotu uprawnionego do badania
  sprawozdań finansowych,
   zatwierdzenia rocznego budżetu kosztów
  funkcjonow ania Spółki i Grupy Kapitałowej,
   powołania Członków Zarządu, ustalania zasad
  wynagradzania Członków Zarządu oraz innych
  spraw związanych ze st osunkiem pracy Członków
  Zarządu,
   funkcjonowania Rady Nadzorczej, w tym wyboru
  Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego i
  Sekretarza Rady Nadzorczej, upoważnienia
  Przewodniczącego oraz Sekre tarza Rady
  Nadzorczej do reprezentowania Spółki w
  sprawach związanych ze st osunkiem pracy
  Członków Zarządu,  Grupa Kapitałowa PCC Rokita
  Sprawozdanie Zarządu z działalności GK PCC Rokita i PCC Rokita SA za rok 2017
  100
   funkcjonowania Komitetu Audytu, w tym
  ustalenia liczebności Komitetu Audytu, powołania
  Członków Komitetu Audytu, zatwierdzenia
  wyboru Przewodniczące go Komitetu Audytu,
  uchwal enia Regulaminu Komitetu Audytu,
   ustalenia te kstu jednolitego Statutu Spółki,
   wyrażenia, na wniosek Zarządu, zgody na
  dokonanie czynności prawnych, których skutkiem
  było zaciągnięcie zobowiązania o wartości
  przekraczającej trzy mi liony PLN, a w
  szczególności czynności prawnych powodujących
  zbycie lub nabycie papierów wartościowych lub
  praw z nich wynikających, zbycie lub nabycie
  rzeczy lub praw majątkowych, zaciągnięcie
  pożyczki pieniężnej lub kredytu, udzielenie
  gwarancji lub porę cze nia na rzecz podmiotu
  trzeciego,
   wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości,
  użytkowania wieczystego albo udziału w
  nieruchomościach,
   wyrażenia zgody na emitowanie obligacji, których
  emisja nie wyma ga uchwały Walnego
  Zgromadzenia,
   wyrażenia zgody na inne c zynności ni e
  wymienione w Statucie Spółki,
   poza powyższymi Rada Nadzorcza podjęła
  również uchwały w zakresie zatwierdzenia
  Polityki świadczenia przez firmę audytorską
  przeprowadzającą badanie, przez podmioty
  powiązane z tą firmą audytorską oraz przez
  człon ka sieci firmy audytorskiej dozwolonych
  usług niebędących badaniem w spółce PCC Rokita
  SA oraz Polityki i procedury wyboru firmy
  audytorskiej do przeprowadzania badania
  jednostkowych oraz skonsolidowanych
  sprawozdań finansowych w spółce PCC Rokita SA.
  Pona dto w dniu 28.04. 201 7 r. Rada Nadzorcza
  dokonała wybory firmy BDO Sp. z o.o. z siedzibą
  w Warszawie na audytora w zakresie badania
  jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania
  finansowego za 201 7 rok, do badania jednostkowego
  sprawozdania za I półrocze 201 7 roku i przeglądu
  skonsolidowanego sprawozdania za I półrocze 201 7.
  Umowa z podmiotem uprawnionym do badania
  skonsolidowanego sprawozdania finansowego została
  zawarta dnia 17.07. 201 7 r., na okre s do zakończenia
  badania skonsolidowanego sprawozdania
  finansowego. Umowa z podmiotem uprawnionym do
  badania jednostkowego sprawozdania finansowego
  została zawarta dnia 17.07.2017 r., na okres do
  zakończenia badania jednostkowego sprawozdania
  finansowego. Informacja o wynagrodzeniu podmiotu
  uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
  prezentowana jest w nocie 2.10.10 skonsolidowanego
  sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PCC
  Rokita za 201 7 rok.
  Komitet Audytu
  Komitet Audytu funkcjonuje w Radzie Nadz orczej PCC
  Rokita od września 2017 roku. Wcześniej, w związku z
  faktem, że skład Rady był pięcioosobowy obowiązki
  Komitetu Audytu wykonywała cała Rada Nadzorcza
  (na podstawie art. 22.4 Statutu Spółki oraz § 7 ust. 1 lit.
  a-d Regulaminu Rady Nadzorczej).
  Komitet wykonuje czynności przewidziane
  Regulaminem Rady Nadzorczej, przepisami ustawy o
  biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz
  nadzorze publicznym, Dyrektywą Parlamentu
  Europejskiego i Rady 2014/56/UE z dnia 16 kwietnia
  2014 r., Rozporządzeniem P arlamentu Europejskiego i
  Rady (UE) nr 537/2014 i regulacjami z zakresu spółek
  publicznych oraz wynikającymi z uchwał Rady
  Nadzorczej. Do Komitetu Audytu zgodnie z § 8 ust. 12
  Regulaminu Rady Nadzorczej należy stosować
  Załącznik nr 1 do Zalecenia Komisji E uropejskiej z dnia
  15 lutego 2005 roku dotyczącego roli dyrektorów nie
  wykonawczych lub będących członkami rady
  nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady
  (nadzorczej) (2005/162/WE).
  W dniu 26 września 2017 zosta ł powołany następujący
  skład Komitetu Audy tu:
   Robert Pabich – Przewodniczący Komitetu Audytu ,
   Grzegorz Szymanek ,
   Mariusz Dopierała .
  Robert Pabich i Grzegorz Szymanek spełniają wymogi
  niezależności określone Zaleceniem Komisji z dnia 15
  lutego 2005 roku dotyczącego roli dyrektorów
  niewykonawczych lub będących członkami rady
  nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady
  (nadzorczej).
  Komitet Audytu działa na podstawie Regulaminu
  Komitetu Audytu PCC Rokita SA uchwalonego Uchwałą
  Rady Nadzorczej w dniu 20 października 2017 roku.
  Dokument ten dostępny je st publicznie na stronie
  internetowej Spółki: www.pcc.rokita.pl w sekcjach:
  Relacje Inwestorskie, Spółka, a następnie w zakładce:
  Ład Korporacyjny.
  Komitet Audytu wspiera Radę Nadzorczą w
  wykonywaniu jej statutowych obowiązków
  kontrolnych i nadzorczych w zakresie: monitorowania
  procesów sprawozdawczości finansowej w Spółce i jej
  grupie kapitałowej, monitorowania skuteczności
  systemów kontroli wewnętrz nej, monitorowania
  właściwego funkcjonowania systemów identyfikacji i
  zarządzania ryzykiem oraz audytu wewnętrznego,
  monitorowania niezależności i efektywności
  audytorów zewnętrznych uprawnionych do badania
  sprawozdań finansowych Spółki i jej grupy kapitał owej
  oraz monitorowania wykonywania czynności rewizji
  finansowej.
  Grupa Kapitałowa PCC Rokita
  Sprawozdanie Zarządu z działalności GK PCC Rokita i PCC Rokita SA za rok 2017
  101
  Zarząd
  Skład
  W skład Zarządu Spółki wchodzi od jednej do trzech
  osób, w tym Prezes Zarządu. Zarząd Spółki powołuje
  Rada Nadzorcza na okres wspólnej trzyletniej kadencji.
  Liczbę członków Zarządu określa Rada Nadzorcza.
  Członkowie Zarządu mogą być odwołani przez Radę
  Nadzorczą przed upływem kadencji.
  W ciągu 201 7 roku nie zaszły zmiany w składzie
  Zarządu i na 31 grudnia 201 7 roku oraz na dzień
  publikacji raportu rocznego w skład Zarządu Sp ółki
  wchodzili:
   Wiesław Klimkowski - Prezes Zarządu ,
   Rafał Zdon - Wiceprezes Zarządu .
  Sposób działania Zarządu PCC Rokita wraz z jego
  uprawnieniami reguluje Statut Spółki oraz Regulamin
  Zarządu Spółki.
  Kompetencje Zarządu
  Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje ją na
  zewnątrz przed władzami administracyjnymi,
  sądowymi oraz wobec osób trzecich. Zarząd działa
  zgodnie ze Statutem Spółki, przepisami Kodeksu
  Spółek Handlowych oraz regulaminami
  wewnętrznymi Spółki. Od moment u dopuszczenia
  akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym i tak
  długo jak akcje Spółki pozostawać będą w tym obrocie,
  Zarząd działać będzie także na podstawie aktualnie
  obowiązujących Dobrych Praktyk Spółek Notowanych
  na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA.
  Do kompetencji Zarządu należą wszystkie sprawy
  związane z prowadzeniem Spółki nie zastrzeżone dla
  innych organów Spółki przez przepisy prawa lub Statut
  Spółki. Do szczególnych zadań Zarządu należą między
  innymi: prowadzenie przedsiębiorstwa Spółki i jego
  przedstawicielstw w kraju i za granicą, sporządzenie
  i przedkładanie Radzie Nadzorczej budżetu
  operacyjnego Spółki na następny rok obrachunkowy,
  niezwłoczne powiadamianie Rady Nadzorczej
  o nadzwyczajnych zmianach sytuacji finansowej
  i prawnej Spółki lub istotnych naruszeniach umów,
  których stroną jest Spółka, sporządzanie sprawozdań
  finansowych Spółki zgodnie z wymogami przepisów
  ustawy o rachunkowości i sprawozdań z działalności
  Spółki w roku obrotowym.
  Zarząd nie ma szczególnych uprawnień d o
  podejmowania decyzji o emisji lub wykupie akcji.
  Sposób funkcjonowania Zarządu
  Zarząd działa na podstawie uchwalonego przez siebie
  regulaminu, który zatwierdza Rada Nadzorcza Spółki.
  Działalnością Zarządu kieruje jego Prezes.
  W przypadku Zarządu jednoos obowego jest on
  upoważniony do składania oświadczeń woli
  i podpisywania dokumentów w imieniu Spółki
  samodzielnie. W przypadku Zarządu wieloosobowego
  do składania oświadczeń woli i podpisywania
  w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie
  dwóch członków Za rządu albo jednego członka
  Zarządu łącznie z prokurentem. Członkowie Zarządu
  kierują poszczególnymi obszarami działalności Spółki
  w zakresie określonym przez Prezesa Zarządu.
  Część czynności dokonywanych przez Zarząd wymaga
  zgody Rady Nadzorczej, co został o opisane w części
  dotyczącej kompetencji Rady Nadzorczej.
  Prezes Zarządu zwołuje i kieruje posiedzeniami
  Zarządu lub upoważnia w tym celu innego członka
  Zarządu. Posiedzenia Zarządu powinny odbywać się
  w miarę potrzeb, jednakże nie rzadziej niż raz
  w mie siącu. Uchwały Zarządu mogą być powzięte,
  jeżeli wszyscy członkowie Zarządu zostali prawidłowo
  zawiadomieni o posiedzeniu oraz przynajmniej
  połowa członków Zarządu jest obecna na posiedzeniu.
  Uchwały Zarządu wieloosobowego zapadają
  większością głosów, przy czym w przypadku równego
  wyniku głosowania, głos decydujący ma Prezes
  Zarządu. Głosowanie na posiedzeniach jest jawne, ale
  każdy z członków Zarządu może wnioskować
  o głosowanie tajne.
  W sporach między Spółką a członkami Zarządu, Spółkę
  reprezentuje Rada N adzorcza, którą może
  reprezentować członek RN, na podstawie
  upoważnienia udzielonego przez RN albo
  pełnomocnicy powołani uchwałą Walnego
  Zgromadzenia.
  Wynagrodzenia członków Rady Nadzorcze i
  Zarz ądu
  System wynagrodzeń stosowany w PCC Rokita jest
  ściśle powiązany ze strategią Spółki, jej celami krótko -
  i długoterminowymi, długoterminowymi interesami i
  wynikami. Odzwierciedla również rozwiązania, które
  służą unikaniu dyskryminacji z jakichkolwiek
  przyczyn.
  Poziom wynagrodzenia członków zarządu i rady
  nadzorczej oraz kluczowych menedżerów jest
  wystarczający dla pozyskania, utrzymania i motywacji
  osób o kompetencjach niezbędnych dla właściwego
  kierowania Spółką i sprawowania nad nią nadzoru.
  Wynagrodzenie jest adekwatne do powierzonego
  poszczegól nym osobom zakresu zadań.
  Szczegółowe informacje na temat wynagrodzeń
  członków Rady Nadzorczej oraz Zarządu Spółki
  znajdują się w nocie nr 2.10.9 sprawozdania
  finansowego Grupy PCC Rokita. W Spółce w kolejnych
  okresach mogą również pojawić się potencjalni e
  należne korzyści dla członków kadry zarządzające,
  wynikające z programu motywacyjnego.
  W 2017 roku nie zaszły zmiany w polityce
  wynagrodzeń zarówno członków Rady Nadzorczej jak
  i Zarządu .  Grupa Kapitałowa PCC Rokita
  Sprawozdanie Zarządu z działalności GK PCC Rokita i PCC Rokita SA za rok 2017
  102
  14. OŚWIADCZENIA GRUPY KAPITAŁOWEJ PCC ROKITA
  ORAZ PCC ROKITA SA NA TEMAT INFORMACJI
  NIEFINANSOWYCH ZA ROK 2017
  14.1. Istotni interesariusze i zaga dnienia niefinansowe
  Ochrona środowiska, inwestowanie w zasoby ludzkie,
  dbałość o relacje z otoczeniem firmy i tworzenie
  warunków dla zrównoważonego rozwoju
  ekonomicznego, to istotne d la Grupy Kapitałowej PCC
  Rokita kwestie, które wpisują się w ramy społecznej
  odpowiedzialności biznesu.
  Podstawowym obszarem działalności operacyjnej
  Grupy, jest działalność prowadzona przez
  Jednostkę Dominującą PCC Rokita, generującą
  około 90 % przychodów Grupy w 2017 roku,
  tj. produkcj a i handel wyrobami chemicznymi,
  wykorzystywanymi przede wszystkim
  w przemyśle tworzyw sztucznych oraz
  w segmencie chemii przemysłowej, jak również
  w przemyśle meblarskim, budowlanym
  i tekstylnym.
  W ramach niniejszych Oświadczeń nie zostały
  wyszczególnion e odrębne punkty widzenia
  poszczególnych spółek, gdyż Grupa traktowana
  jest jako całość. W ramach raportowania danych
  niefinansowych zostały wybrane i zaraportowane
  te wskaźniki, które są najistotniejsze z punktu
  widzenia działalności prowadzonej przez Gru pę
  oraz PCC Rokita SA (dalej: Spółka).
  Ilekroć w niniejszych oświadczeniach jest mowa
  o Grupie, opisy obejmują także PCC Rokita.
  W przypadku, gdy wymieniona jest tylko sama PCC
  Rokita, dana treść dotyczy wyłącznie Jednostki
  Dominującej.
  Zrównoważony rozwój PCC Rokita i prowadzenie
  biznesu z poczuciem społecznej odpowiedzialności za
  podejmowane działania, zostały docenione w roku
  2017 i zaowocowały zakwalifikowaniem Spółki do
  giełdowego indeksu RESPECT Index .
  RESPECT Index jest to niezwykle prestiżowe
  wyróżnienie. Obecnie ten indeks obejmuje jedynie 2 8 z
  blisko 500 giełdowych spółek. Celem projektu
  RESPECT Index jest wskazanie spółek zarządzanych w
  sposób odpowiedzialny i zrównoważony.
  Przynależność Spółki do indeksu potwierdza jej
  atrakcyjność inwestyc yjną, która przejawia się jakością
  raportowania, poziomem relacji inwestorskich czy
  ładem informacyjnym. Dzięki uwzględnieniu wśród
  kryteriów kwalifikacyjnych parametru płynności
  RESPECT Index, podobnie jak inne indeksy giełdowe,
  stanowi realną referencję dla profesjonalnych
  inwestorów. Przy weryfikacji spółek pretendujących
  do wejścia do RESPECT Index brana jest pod uwagę
  cena akcji spółki, wypłacana dywidenda oraz
  pozytywna weryfikacja firmy audytorskiej,
  przeprowadzona w siedzibie S półki na podstawie
  dok umentacji i wywiadu z kluczowymi dla
  poszczególnych obszarów pracownikami.
  Obecnie Inwestorzy biorą pod uwagę nie tylko
  ekonomiczne czynniki budowania wartości spółki.
  Światowy trend świadczy o rosnącym znaczeniu w
  ocenie spółek kwestii środowiskowych, społecznych i
  zarządczych. Trend ten powoli zbliża się także do
  Polski. Jednym z potwierdzeń tego trendu jest
  Rządowy Fundusz Emerytalny Norwegii, który ma
  obowiązek unikać "inwestycji, które stanowią
  niedopuszczalne ryzyko, że Fundusz może przyczynić
  się do nieetycznych aktów lub zaniechań, takich jak
  pogwałcenie podstawowych zasad humanitarnych,
  poważne naruszenia praw człowieka, poważna
  korupcja lub poważne szkody w środowisku."
  Obecnie w Europie i na świecie z roku na rok coraz
  więcej kapitału inwestuje się na podstawie
  wielowymiarowych analiz. Analizy te, poza
  oczywistymi wskaź nikami finansowymi, uwzg lędniają
  wskaźniki niefinansowe . Inwestorzy tym samym
  zachęcają korporacje do zwiększania zaangażowania w
  takie dziedziny jak ekologia, ład korporacyjny,
  społeczeństwo.
  Ponadto PCC Rokita otrzymała nagrodę „Klony” ,
  wręczaną przez B ank Ochrony Środowiska za rozwój
  biznesu w harmonii ze środowiskiem naturalnym,
  społeczną wrażliwość i poprawę jakości życia
  mieszkańców regionów. PCC Rokita została
  uhonorowana jako jedna z siedmiu instytucji w
  kategorii "Znaczący efekt ekologiczny". Jest to
  wyróżnienie za inwestycję umożliwiającą zastąpienie
  hybrydowej technologii wytwarzania chloru,
  energooszczędną i ekologiczną technologią
  membranową, w wyniku czego ograniczona została
  m.in. emisja dwutlenku węgla, która odpowiada ilości  Grupa Kapitałowa PCC Rokita
  Sprawozdanie Zarządu z działalności GK PCC Rokita i PCC Rokita SA za rok 2017
  103
  CO 2 asymilowane j przez 50 tys. ponad 100 -letnich
  drzew.
  W celu ustalenia kluczowych informacji
  niefinansowych, przeprowadzono weryfikację
  i zdefiniowano istotne obszary niefinansowe, biorąc
  pod uwagę grupy Interesariuszy, na których Grupa
  wywiera wpływ i które wywierają wpływ na Grupę.
  Kwestie istotności przeprowadzono w oparciu o:
   ankiety i wywiady przeprowadzone z kluczową
  kadrą kierowniczą,
   ankiety oraz wywiady przeprowadzone
  z przedstawicielami wybranych interesariuszy
  Spółki,
   warsztaty z udziałem pracowników,
   analizę procesów operacyjnych i dokumentów
  oraz priorytetyzacje,
   analizę regulacji odnoszących się do działalności
  Spółki (przepisy prawa powszechnego oraz
  regulacje wewnętrzne).
  Efektem przeprowadzonej weryfikacji jest wskazanie
  na:
  Istotne grupy Interes ariuszy:
  A. PRACOWNICY
  B. KLIENCI
  C. DOSTAWCY
  D. INWESTORZY
  E. LOKALNE SPOŁECZEŃSTWO
  F. ADMINISTRACJA, W TYM USTAWODAWCA
  Istotne zagadnienia niefinansowe:
  A. ŚRODOWISKOWE
  Emisje
  Wytwarzanie odpadów
  Surowce, materiały, energia i woda
  Innowacyjne technologie
  B. ZAGADNIENIA SPOŁECZNE I PRACOWNICZE:
  Bezpieczeństwo i higiena pracy
  Warunki zatrudnienia i wynagradzania
  Rozwój i edukacja
  Partycypacja pracowników w życiu spółki oraz
  prawo zrzeszania się
  Poszanowanie praw człowieka
  C. PRODUKT I KLIENT
  Jakość i bezpieczeństwo produkt u
  Troska o klienta i jego satysfakcję
  Specjalizacja produktów
  Jakość i bezpieczeństwo dostaw surowców i usług
  D. PRZECIWDZIAŁANIE KORUPCJI
  Na potrzeby raportowania niefinansowego Zarząd
  Spółki podjął decyzje, iż badanie istotności będzie
  powtarzane w cyklu r ocznym.
  14.2. Kluczowe niefinansowe wskaźniki efektywności
  Wśród wskaźników niefinansowych Zarząd określił
  kluczowe wskaźniki wyników, które są
  wykorzystywane przez Zarząd przy podejmowaniu
  decyzji oraz są monitorowane i będą prezentowane
  w ramach raportowania niefinansowego.
  Kluczowe niefinansowe wskaźniki efektywności:
  A. EFEKTYWNOŚĆ DZIAŁALNOŚCI:
  PRZYCHÓD NA PRACOWNIKA
  2017 2016
  PCC Rokita 1 464 1 333
  Grupa Kapitałowa
  PCC Rokita 765 711
  Przy wyliczaniu tego wskaźnika uwzględniany jest
  odpowiednio jednostkowy i skonsolidowany c ałkowity
  przychód za dany rok oraz zatrudnienie w Spółce oraz w
  Grupie.
  B. EFEKTYWNOŚĆ WYKORZYSTANIA
  ENERGII: CAŁKOWITE ZUŻYCIE ENERGII
  NA PRZYCHÓD
  2017 2016
  PCC Rokita 0,40 0,43
  Grupa Kapitałowa
  PCC Rokita 0,37 0,40
  Przy wyliczaniu tego wskaźnika uwzględnian e jest
  odpowiednio zużycie energii elektrycznej w Spółce i Grupie
  oraz jednostkowy i skonsolidowany c ałkowity przychód za
  dany rok .
  Grupa Kapitałowa PCC Rokita
  Sprawozdanie Zarządu z działalności GK PCC Rokita i PCC Rokita SA za rok 2017
  104
  14.3. Obszar zarządczy
  Opis modelu biznesowego i strategicznych kierunków rozwoju
  Grupę Kapitałową PCC Rokita tworzy PCC Rokita
  Spółka Akcyjna (Spółka, Jednostka Dominująca) wraz z
  31 spółkami zależnymi. Grupa składa się ze spółek
  produkcyjnych oraz spółek prowadzących działalność
  usługową zarówno na potrzeby własne Grupy
  Kapitałowej, jak i na rynek zewnętrzny.
  Spółki wchodzące w skład Grupy PCC Rokita i objęte
  oświadczeniami o danych niefinansowych to wszystkie
  spółki zależne prowadzące działa lność oraz te, nad
  którymi PCC Rokita pełni kontrolę.
  Tabela 32 Wykaz spółek zależnych objętych niniejszym oświadczeniem o danych niefinansowych
  Nazwa podmiotu Działalność
  PCC Rokita SA produkcja i handel wyrobami chemicznymi
  PCC PU Sp. z o.o. spółka powołana w celu przeprowadzenia inwestycji w instalację polioli poliestrowych i
  cukrowych oraz systemów poliuretanowych w Brzegu Dolnym, nas tępnie produkcja tych
  wyrobów. O becnie trwa proces inwestycyjny
  PCC Prodex Sp. z o.o. pro dukcja jedno - i dwukomponentowych systemów poliuretanowych, spółka opracowuje
  również systemy poliuretanowe o specjalnych właściwościach i przeznaczeniu
  PCC Apakor Sp. z o.o. wytwarzanie, naprawy i modernizacje aparatury przemysłowej; świadczenie usług w zakresie
  kompleksowego wykonawstwa instalacji przemysłowych, głównie dla przemysłu chemicznego,
  koksowniczego i petrochemicznego
  PCC Autochem Sp. z o.o. obsługa transportowo -spedycyjna krajowego i międzynarodowego obrotu towarowego
  Ekologistyka Sp. z o . o. gospodarowanie odpadami przemysłowymi
  Zakład Usługowo -Serwisowy
  „LabMatic” Sp. z o.o.
  świadczenie usług w zakresie kompleksowego utrzymania ruchu urządzeń i instalacji
  technologicznych, w tym prac mechanicznych, automatyki i opomiarowania przemysłowego,
  elektryki, nadzoru technicznego oraz doradztwa technicznego
  PCC Packaging Sp. z o.o. spółka powołana w celu produkcji opakowań z tworzyw sztucznych na potrzeby chemii
  gospodarczej
  PCC Therm Sp. z o.o. spółka powołana w celu stworzenia nowej gamy produktów dla branży budowlanej
  Centrum Wspierania Biznesu
  „Partner” (CWB Partner)
  Sp. z o.o.
  outsourcing funkcji finansowo -kadrowych oraz consulting finansowy i doradztwo personalne
  LabAnalityka Sp. z o.o. świadczenie kompleksowych usług w zakresie badań substancji chemicznych
  distripark.com Sp. z o.o. projekt internetowy o charakterze start -up; spółka specjalizuje się w sprzedaży internetowej
  szerokiej gamy surowców i wyrobów wykor zystywanych w licznych branżach przemysłu
  ChemiPark Technologiczny
  Sp. z o.o.
  zarządzania strefą przemysłową GK PCC Rokita, w tym wynajem, dzierżawa oraz sprzedaż
  nieruchomości i majątku ruchomego, nadzorowanie prac gospodarczych i remontowych,
  sprzedaż paliw, nadzór nad flotą samochodów osobowych
  Chemia -Serwis Sp. z o.o. działalność usługowa na rzecz PCC Rokita SA w zakresie prac gospodarczych na terenie PCC
  Rokita
  Chemia -Profex Sp. z o.o. działalność w zakresie pośrednictwa zatrudnienia
  LocoChem Sp. z o.o. usługi remontowe i nadzory budowlane
  Pack4Chem Sp. z o.o. wynajem powierzchni gospodarczych
  LogoP ort Sp. z o.o. usługa logistyczna (magazynowanie, transport wewnętrzny)
  Aqua Łososiowice Sp. z o.o.* pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody
  *Spółka z dniem 31.12.2017 roku przejęła świadczenie usług poboru, uzdatniania i dostarczania wody pitnej,
  a wcześniej przed tą datą nie prowadziła działalności.  Grupa Kapitałowa PCC Rokita
  Sprawozdanie Zarządu z działalności GK PCC Rokita i PCC Rokita SA za rok 2017
  105
  Podstawowym obszarem działalności operacyjnej
  Jednostki Dominującej PCC Rokita, która ge neruje
  około 90 % przychodów Grupy w 2017 roku, jest
  produkcja i handel wyrobami chemicznymi,
  wykorzystywanymi przede wszystkim w przemyśle
  tworzyw sztucznych oraz w segmencie chemii
  przemysłowej, jak również w przemyśle meblarskim,
  budowlanym i tekstylnym.
  Grupa zajmuje wiodącą pozycję na
  środkowoeuropejskim rynku w takich grupach
  produktowych, jak:
   poliole, gd zie Grupa jest jedynym w Polsce
  i największym w Europie Środkowo -Wschodniej
  producentem polioli polieterowych, stosowanych w
  produkcji wyrobów poliuretanowych,
  wykorzystywanych m.in. w przemyśle meblarskim,
  budowlanym czy motoryzacyjnym,
   chloropochodne, w grupie, w której wytwarzany
  przez PCC Rokita chlor jest kluczowym surowcem,
  stosowanym w produkcji ponad połowy wszystkich
  wyrobów branży chemi cznej, ponadto Spółka jest
  jedynym w Polsce producentem sody kaustycznej
  płatkowanej, wytwarzanej w ramach tej grupy.
  PCC Rokita jest również liczącym się dostawcą
  związków fosforopochodnych i naftalenopochodnych.
  Spółka jest największym w Europie Wschodni ej
  producentem fosforowych uniepalniaczy do pian
  poliuretanowych i jedynym na kontynencie
  europejskim producentem plastyfikatorów
  fosforowych do PVC.
  Spółka produkuje również energię elektryczną,
  energię cieplną oraz inne media energetyczne.
  W ramach pozo stałej działalności, Spółka prowadzi
  usługi odprowadzania i oczyszczania ścieków, w tym
  odbioru ścieków z terenu miasta Brzeg Dolny, a do
  końca 2017 roku Spółka świadczyła także usługi
  poboru, uzdatniania i dostarczania wody
  przemysłowej i pitnej. Począwsz y od roku 2018 usługi
  te zostały wydzielone do spółki zależnej Aqua
  Łososiowice Sp. z o.o.
  Produkcja spółek Grupy ma miejsce w Polsce, głównie
  na terenie parku przemysłowego w Brzegu Dolnym
  oraz w Mysłowicach, gdzie znajduje się instalacja
  spółki zależnej PCC Prodex. Ponadto w Tajlandii ma
  miejsce produkcja prowadzona przez spółkę IRPC
  Polyol Co. Ltd, w której PCC Rokita w 2017 roku
  posiadała 25% udziałów. Po zakupie kolejnych
  udziałów w 2018 roku i zamknięciu transakcji, Spółka
  będzie posiadała 50% udział ów w kapitale IRPC Polyol.
  Grupa PCC Rokita zamierza budować swoją wartość
  poprzez zwiększanie poziomu sprzedaży obecnie
  wytwarzanych wyrobów, przy równoległej
  dywersyfikacji portfela o nowe, specjalistyczne,
  wysokomarżowe produkty, jak i wzrost udziału ty ch
  produktów w sprzedaży. Cel ten Grupa zamierza
  osiągnąć poprzez wzrost mocy produkcyjnych
  wytwórni i budowę instalacji, a także badania i rozwój
  w obszarze specjalistycznych produktów oraz ich
  aplikacji.
  Grupa zamierza zwiększać zdolności produkcyjne
  i portfel produktów w kolejnych latach, jakkolwiek
  szczegółowe plany będą rozważane indywidualnie.
  Plany rozwoju Grupy w latach 2017 -2019 obejmują
  dalsze, konsekwentne od 2008 roku, zwiększanie
  udziału wysokomarżowych produktów
  specjalistycznych w sprzedaży, w tym w szczególności
  w segmencie Poliuretany. Grupa równolegle rozwija
  sprzedaż produktów specj alistycznych w segmencie
  Inna Działalność Chemiczna.
  Ponadto założeniem Grupy, jest dalsze wzmocnienie jej
  konkure ncyjności na wysoce rozwiniętym rynku
  europejskim, na którym jest głównie obecna.
  Równolegle Grupa zakłada zwiększoną ekspansję na
  szybko rozw ijające się rynki, przede wszystkim
  azjatyckie, dotychczas obsługiwane w mniejszym
  stopniu. Grupa skupia się na dalszym rozwoju
  organicznym oraz nie wyklucza akwizycji.
  Grupa uwzględnia w swojej długofalowej strategii
  biznesowej nie tylko aspekty ekonomicz ne, ale
  również środowiskowe, społeczne i etyczne.
  Celem Grupy PCC Rokita jest zatem dążenie do
  równowagi pomiędzy ekonomiczną opłacalnością
  biznesu a szeroko pojętym interesem społecznym
  i odpowiedzialnym zarządzaniem organizacją.  Grupa Kapitałowa PCC Rokita
  Sprawozdanie Zarządu z działalności GK PCC Rokita i PCC Rokita SA za rok 2017
  106
  Rysunek 5 Schemat modelu biznesowego Grupy Kapitałowej PCC Rokita
  (*) Tlenek etylenu jest kupowany wspólnie przez PCC EXOL S .A. i PCC Rokita SA. Większość zakupów formalnie dokonywana jest przez PCC EXOL S .A.  Grupa Kapitałowa PCC Rokita
  Sprawozdanie Zarządu z działalności GK PCC Rokita i PCC Rokita SA za rok 2017
  107
  Ład zarządczy
  14.3.2.1. Segmenty sprawozdawcze Grupy PCC Rokita
  Na potrzeby sprawozdawcze Grupa Kapitałowa PCC Rokita wyróżnia pięć segmentów:
  • Poliuretany Ⓟ
  • Chloropochodne Ⓒ
  • Inna działalność chemiczna Ⓕ
  • Energetyka Ⓔ
  • Pozostała działalność Ⓩ
  W przypadku pierwszych czterech, segment operacyjny jest tożsamy ze sprawozdawczym. Natomiast na potrzeby
  segmentu Pozostała działalność została dokonana agregacja kilku segmentów operacyjnych. .
  Rysunek 6 Segmenty Grupy PCC Rokita według stanu na 8 marca 2018 r.  Grupa Kapitałowa PCC Rokita
  Sprawozdanie Zarządu z działalności GK PCC Rokita i PCC Rokita SA za rok 2017
  108
  Poliuretany Ⓟ
  Produkty wytwarzane w ramach segmentu Poliuretany
  to przede wszystkim poliole, stanowiące surowiec do
  produkcj i takich wyrobów jak pianki elastyczne, pianki
  sztywne, kleje czy elastomery. Ponadto Grupa wytwarza
  systemy poliuretanowe i prepolimery, które znajdują
  zastosowanie w wielu dziedzinach techniki i gospodarki,
  m.in. w przemyśle meblarskim, samochodowym,
  bud ownictwie, przemyśle chłodniczym oraz do izolacji
  przemysłowych.
  Chloropochodne Ⓒ
  Produkty pochodzące z segmentu Chloropochodne
  należą do podstawowych surowców chemicznych, które
  znajdują zastosowanie niemalże we wszystkich
  gałęziach przemysłu. Są stosowane u wiodących
  producentów głównie w branżach tworzyw sztucznych,
  chemicznej, papierniczej czy spożywczej.
  Inna działalność chemiczna Ⓕ
  Segment agreguje pozostałe produkty chemiczne, które
  nie zostały uwzględnione w segmentach
  Chloropochodne oraz Po liuretany. Segment skupia swoją
  działalność na produktach chemicznych, które
  stosowane są w wielu gałęziach przemysłu jako dodatki,
  poprawiające właściwości finalnych produktów. Do
  najważniejszych funkcji tych dodatków można zaliczyć
  działanie uniepalniają ce, zmiękczające, upłynniające
  oraz poprawiające inne właściwości fizyko -
  mechaniczne, a także trwałość produktów gotowych i ich
  odporność na działanie różnych czynników.
  Energetyka Ⓔ
  Segment Energetyka prowadzi działalność w zakresie
  wytwarzania i dystrybu cji energii elektrycznej, energii
  cieplnej, wody odmineralizowanej oraz sprężonego
  powietrza (głównie na potrzeby Grupy PCC Rokita).
  Pozostała działalność Ⓩ
  Segment Pozostała działalność obejmuje obszary,
  których przedmiotem działalności są m.in. usługi
  w zakresie kompleksowego utrzymania ruchu urządzeń
  i instalacji technologicznych, gospodarowanie odpadami
  przemysłowymi, usługi transportowe ładunków
  niebezpiecznych, usługi w zakresie zarządzania
  i administracji, ochrony środowiska, zarządzania
  majątkiem o raz bezpieczeństwa, wykonawstwo
  i remonty aparatury przemysłowej ze stali i inne.
  Grupa Kapitałowa PCC Rokita
  Sprawozdanie Zarządu z działalności GK PCC Rokita i PCC Rokita SA za rok 2017
  109
  14.3.2.2. Struktura PCC Rokita
  W strukturze PCC Rokita SA wyodrębnione są trzy wyspecjalizowane kompleksy produkcyjne (Polioli, Chloru i Chemii
  Fosforu). Kompleksy produkcyjne, zarządzane przez Dyrektorów, wraz z pozostałymi jednostkami organizacyjnymi
  podlegają Zarządowi.
  Rysunek 7 Struktura organizacyjna PCC Rokita
  14.3.2.3. Systemy zarządzania i system
  kontroli wewnętrznej
  Prowadząc działalność związaną z projektowaniem,
  produkcją i sprzedażą wyrobów chemii organicznej
  i nieorganicznej, stanowiących komponenty bądź
  środki pomocnicze dla wielu branż przemysłu, Grupa
  w sposób ciągły utrzymuje możliwie najlepszy
  i powtarzalny s tandard oferowanych wyrobów
  chemicznych.
  Grupa prowadzi swoją działalność w warunkach
  zgodności z wymaganiami prawnymi i innymi
  regulacjami , w tym z wymaganiami środowiskowymi.
  Stąd też projektowanie, produkcja i sprzedaż dużej
  ilości specjalistycznych, c zęsto unikalnych wyrobów
  chemicznych przeznaczonych do dalszego
  przetwarzania wymaga skoordynowanej współpracy
  wielu służb będących w dyspozycji Spółki.
  W tym miejscu doskonale sprawdza się certyfikowany,
  funkcjonujący nieprzerwanie od 2000 roku w PCC
  Rok ita system zarządzania jakością oraz wdrożony
  i certyfikowany rok później system zarządzania
  środowiskowego. Są to dwa systemy, prowadzone
  obecnie w formie zintegrowanej, dzięki którym
  pracownicy świadomi są swoich ról w osiąganiu celów
  jakościowych i środ owiskowych. Wiedzą oni, że
  w końcowym efekcie, realizując swoje zadania zgodnie
  z obowiązującymi na ich stanowiskach pracy
  procedurami i innymi wewnętrznymi uregulowaniami,
  dostarczają naszym klientom to, czego dokładnie ci
  klienci od nas oczekują, działaj ąc w warunkach
  rozsądnego, dopuszczonego prawem korzystania ze
  środowiska.
  Funkcjonujący w PCC Rokita system zarządzania
  jakością, wspierany przez system zarządzania
  środowiskowego, dostarcza wielu narzędzi
  wspomagając realizację celu, jakim jest zabezpieczenie
  interesów naszych Interesariuszy. Wychodząc
  na przeciw wymaganiom Interesariuszy PCC Rokita SA
  wdrożyła w 2016 roku system zarządzania
  bezpieczeństwem i higieną pracy według normy
  OHSAS 18001, potwierdzając tym samym staranność
  w ocenie ryzyk i minimalizacji zagrożeń na tworzonych
  stanowiskach pracy. Ponadto cześć spółek z Grupy ma
  wdrożony system zarządzania jakością oraz system
  zarządzania środowiskiem. Systemy te zostały
  wdrożone w tych spółkach, w których jest to
  merytorycznie uzasad nione.
  Tabela 33 Wykaz certyfikowanych systemów zarządzania PCC Rokita
  Nazwa certyfikowanego systemu zarządzania Norma ISO
  System zarządzania jakością ISO 9001:2008
  System zarządzania środowiskiem ISO 14001:2004
  System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy OHSAS 18001:2007
  System zarządzania energią ISO 50001:2011
  Responsible Care Ramowy System Zarządzania Responsible Care
  Utrzymanie taboru kolejowego Dyrektywa 2004/49/WE, Rozporządzenie
  (UE) 445/2011
  Grupa Kapitałowa PCC Rokita
  Sprawozdanie Zarządu z działalności GK PCC Rokita i PCC Rokita SA za rok 2017
  110
  Tabela 34 Wykaz certyfikowanych systemów zarządzania w Grupie PCC Rokita
  Nazwa spółki z Grupy PCC Rokita ISO 9001:2008 ISO 14001:2004
  Zakład Usługowo -Serwisowy LabMatic Sp. z o.o. x
  LabAnalityka Sp. z o.o. x x
  PCC Autochem Sp. z o.o. x
  PCC PU Sp. z o.o. x x
  Grupa PCC Rokita prowadzi bieżącą kontrolę
  wewnętrzną we wszystkich procesach zarządzania.
  Kontrola wewnęt rzna w Spółce sprawowana jest
  w ramach struktury organizacyjnej przez Biuro
  Zapewnienia Jakości i Biuro Audytu Wewnętrznego,
  a ponadto przez Zarząd i Kadrę Zarządzającą oraz
  wspierana przez Radę Nadzorczą i Komitet Audytu.
  Dodatkowymi elementami wspierającymi system
  kontroli wewnętrznej w Grupie są wewnętrzne akty
  normatywne tj. procedury, zarządze nia, regulaminy
  wewnętrzne, instrukcje stanowiskowe oraz
  zdefiniowane zakresy obowiązków poszczególnych
  pracowników. Kompleksowy charakter kontroli
  wewnętrznej za pewnia zarówno terminowe, jak
  i transparentne ujawnianie faktów, dotyczących
  istotnych element ów działalności Spółki.
  W związku z faktem, i ż część spółek z Grupy posiada
  certyfikowane systemy, zgodne z normami ISO oraz
  dodatkowo Spółka system zgodny z Responsible Care,
  systematycznie, według harmonogramu
  przeprowadzane są audyty wewnętrzne, które
  wykonywane są przez kompetentny, powołany zespół
  audytorów wewnętrznych.
  Każ dy z zaplanowanych audytów wewnętrznych
  obejmuje swoim zakresem wymagania wszystkich
  norm, z uwzględnieniem aspektów środowiskowych
  (norma ISO 14001, Responsible Care), bezpieczeństwa
  i higieny pracy (norma OHSAS 18001) oraz aspektów
  społecznych.
  Sporządz any raz w roku harmonogram audytów
  wewnętrznych, stanowi potwierdzenie zaplanowania
  poszczególnych audytów wewnętrznych, we
  wszystkich, głównyc h działach Spółki,
  z uwzględnieniem wymagań norm i innych regulacji,
  ujętych w harmonogramie.
  14.3.2.4. Zarządzanie ryzykie m
  Działalność Grupy PCC Rokita jest narażona na różne
  rodzaje ryzyk, takich jak np.: operacyjne, finansowe,
  biznesowe związane z sytuacją makroekonomiczną,
  polityczne, prawne, środowiskowe oraz reputacyjne.
  Zarząd Spółki stale monitoruje wszelkie ryzyka
  w otoczeniu zewnętrznym i wewnętrznym.
  Z uwagi na m.in. szeroki zakres prowadzonej
  działalności gospodarczej, otoczenie biznesowe,
  w którym działa Grupa, uwarunkowania techniczne
  i technologiczne, skomplikowany i innowacyjny proces
  prod ukcyjny, działalność p odejmowaną przez
  konkurencję, a także częste zmiany prawne
  i konieczność przestrzegania przez Grupę nie tylko
  ustawodawstwa polskiego ale również unijnego oraz
  prawa międzynarodowego, szereg działań
  podejmowanych przez Grupę oraz stosowane
  mechanizmy zabez pieczające mogą służyć wyłącznie
  ograniczeniu ryzyka prowadzonej działalności
  gospodarczej, nie mogą go jednak całkowicie
  wykluczyć.
  Ryzyka są całościowo prezentowane w prospektach
  emisyjnych Spółki oraz podsumowywane w każdym
  raporcie rocznym i półroczny m.
  Ponadto obowiązująca w PCC Rokita Polityka
  Zarządzania Ryzykiem wdrożona w PCC Rokita w
  listopadzie 2017 roku, ma na celu dążenie do
  zidentyfikowania potencjalnych zdarzeń, które mogą
  wywrzeć wpływ na działalność Spółki, utrzymywanie
  zidentyfikowanych ryzyk w ustalonych granicach oraz
  efektywne zapewnienie realizacji celów Spółki.
  Polityka ma zastosowanie we wszystkich jednostkach
  organizacyjnych Spółki i stanowi narzędzie
  zarządzania Spółką. W 2018 roku Polityka została
  wdrożona do stosowania we wszyst kich spółkach
  zależnych Grupy, prowadzących działalność.
  Organami odpowiedzialnymi za prawidłowy przebieg
  procesu zarządzania ryzykiem są:
   Zarząd – odpowiada za zarządzanie ryzykiem na
  poziomie strategicznym,
   Kierujący jednostkami organizacyjnymi –
  odpowiadają za zarządzanie ryzykiem na
  poziomie operacyjnym,
   Pełnomocnik Zarządu ds. Zarządzania Ryzykiem.
  Wszyscy pozostali pracownicy są zobowiązani znać
  i przestrzegać Politykę Zarządzania Ryzykiem,
  a w zakresie swoich kompetencji są zobowiązani do
  monitorowania poziomu ryzyka w miejscu pracy,
  informowania przełożonych o wszelkich zdarzeniach,
  które mogą doprowadzić do negatywnych skutków
  działalności Spółki, w tym o potencjalnych nowych
  zagrożeniach lub istotnyc h zmianach poziomu ryzyka.
  Do monitorowania ryzyka zobowiązani są kierujący
  jednostkami organizacyjnymi.  Grupa Kapitałowa PCC Rokita
  Sprawozdanie Zarządu z działalności GK PCC Rokita i PCC Rokita SA za rok 2017
  111
  Dodatkowo Spółka, na przełomie roku 2017 i 2018,
  z udziałem zewnętrznych doradców, przy
  wykorzystaniu specjalnej metodologii, dokonała
  ponownie anali zy w zakresie oceny i doskonalenia
  korporacyjnego systemu zarządzania ryzykiem
  Przeprowadziła również warsztaty z udziałem
  kluczowej kadry kierowniczej, w wyniku czego
  ponownie zidentyfikowane zostały kluczowe dla
  Zarządu ryzyka, w tym ryzyka związane z ci ągłością
  działania.
  Wszystkie ryzyka, wskazane poniżej, zostały
  szczegółowo przedstawione w dalszej części raportu
  wraz ze sposobami zarządzania nimi.
  Zidentyfikowane ryzyka pracowniczo -społeczne:
   ryzyko utraty kluczowych pracowników,
   ryzyko związane z możliwością wystąpienia
  pracowniczych sporów zbiorowych,
   ryzyko związane z następstwami wypadków przy
  pracy i chorób zawodowych,
   ryzyko zakłóceń procesów produkcyjnych lub
  wystąpienia poważnej awarii przemysłowej,
   ryzyko utraty zaufania klientów ,
   ryzyko zw iązane z reformą przepisów
  dotyczących przetwarzania danych osobowych .
  Zidentyfikowane ryzyka środowiskowe:
   ryzyko zakłóceń procesów produkcyjnych lub
  wystąpienia poważnej awarii przemysłowej,
   ryzyko związane z zaostrzaniem się standardów
  regulują cych kwestie ochrony środowiska oraz
  progra mem czystości wody w Odrze.
  14.3.2.5. Zarządzanie etyką i prawa
  człowieka
  Etyczne postępowanie wobec wszystkich
  interesariuszy odgrywa bardzo ważną rolę w systemie
  wartości Spółki i Grupy. Naruszenie tych zasad jest nie
  tylko sprzeczne z tymi wartościami, ale również
  szkodzi reputacji całej organizacji i może mieć
  poważne konsekwencje prawne.
  W Spółce oraz w Grupie funkcjonuje od 2015 roku,
  zaktualizowany w kwietniu 2017 r ., Kodeks
  Postępowania, który służy kształtowaniu wł aściwych
  postaw pracowniczych, a także budowaniu
  pozytywnych relacji z otoczeniem, w którym
  funkcjonuje organizacja. Został on wdrożony jako
  zarządzenie Prezesa Zarządu PCC Rokita, publicznie
  przekazany do zapoznania się i stosowania
  pracownikom.
  Kodeks de finiuje ważne normy postępowania,
  dotyczące odpowiedzialności korporacyjnej oraz
  właściwego zachowania w miejscu pracy, którymi mają
  obowiązek kierować się wszyscy pracownicy,
  realizując bieżące zadania oraz podejmując
  strategiczne decyzje biznesowe. W Kod eksie zostały
  jasno wyrażone wartości, odnoszące się do uczciwości,
  transparentności i etycznego postępowania w każdym
  obszarze działalności. Określono przysługujące
  pracownikom prawa oraz obowiązki, którym należy
  sprostać w dążeniu do utrzymania wysokiego poziomu
  kultury etyki biznesowej. Treść Kodeksu będzie
  ulegała ewaluacji, zgodnie ze zmianami i rozwojem
  następującym w Grupie PCC, dostosowując zapisy do
  nowych uwarunkowań prawnych i społecznych.
  Respektowane wartości etyczne obejmują aspekty
  ujęte w cz tery moduły tematyczne:
   Odpowiedzialność korporacyjna , obejmująca
  następujące aspekty: compliance, zarządzanie
  ryzykiem, konflikt interesów, ład korporacyjny
  (dotyczy Spółek Giełdowych Grupy PCC),
  poszanowanie majątku Spółki, komunikacja
  i reprezentowanie spółki w jej otoczeniu,
  poszanowanie i wspieranie lok alnych obyczajów i
  kultur,
   Relacje biznesowe , obejmujące następujące
  aspekty: zapobieganie przekupstwu i korupcji ,
  zasady uczciwej konkurencji, zapewnienie jakości
  i bezpieczeństwa produktów, postępowanie
  względem partnerów biznesowych,
   Posługiwanie się informacjami , obejmujące
  następujące aspekty: ochrona własności
  intelektualnej, prywatność i ochrona danych
  osobowych, rzetelność informacji finansowej,
  ochrona i wykorzystywanie informacji poufnych,
   Prawa człowieka i środowisko naturalne ,
  obejmujące nast ępujące aspekty: poszanowanie
  różnorodności, zastraszanie i molestowanie,
  mobbing w miejscu pracy, stosunek pracy,
  dobrowolność zatrudnienia, godziwa płaca,
  korzystanie z pracy dzieci, wolność zrzeszania się
  i prawo do zbiorowych negocjacji warunków
  zatrud nienia, poszanowanie jednostki
  w organizacji, bezpieczeństwo i higiena pracy,
  dbałość o środowisko.
  W ramach wdrożonego Kodeksu Postępowania zostały
  wprowadzone rozwiązania w zakresie zgłaszania
  wszelkich wątpliwości etycznych lub przypadków
  naruszania i ł amania określonych zasad, norm
  prawnych lub innych obowiązujących procedur przez
  jakąkolwiek osobę w niej zatrudnioną, bądź z nią
  współpracującą. Postępowanie ze zgłoszeniem
  obejmuje etapy oparte na:
   otwartej rozmowie Rzecznika Etyki z osobą
  zgłaszającą pr oblem,
   sprawdzeniu okoliczności zdarzenia (przy
  zachowaniu zasad poufności),
   rozwiązaniu sprawy i przekazaniu informacji
  zwrotnej osobie zgłaszającej.  Grupa Kapitałowa PCC Rokita
  Sprawozdanie Zarządu z działalności GK PCC Rokita i PCC Rokita SA za rok 2017
  112
  W ramach komunikacji w obszarze informowania
  o naruszeniach m.in. praw człowieka, powołano zespół
  Rzeczni ków Etyki, którego podstawowym zadaniem
  jest rozstrzyganie sporów i udzielanie wyjaśnień
  w odniesieniu do zapisów Kodeksu Postępowania, ich
  możliwych interpretacji i ewentualnych niejasności.
  Każdy pracownik posiada prawo zgłoszenia do
  Rzecznika Etyki proś by o pomoc lub poradę, gdy
  stwierdzi, że dzieje się coś niezgodnego z przyjętymi
  normami etycznymi i społecznymi.
  Każde zgłoszenie objęte jest poufnością. W toku
  postępowania wyjaśniającego, dane osobowe
  zgłaszającego mogą być na jego prośbę utajnione.
  Mim o obowiązującej zasady utajniania danych
  osobowych, osoba dokonująca zgłoszenia, działając
  w dobrej wierze, nie musi ukrywać swojej tożsamości.
  Kwestia anonimowości pozostawiona jest jednak
  w gestii pracowników. Ważną zasadę pełni również
  gwarancja braku j akichkolwiek działań odwetowych
  względem osób, które zgłaszają problemy związane
  z łamaniem praw człowieka, czy naruszaniem zasad
  kultury etycznej w Spółce. Na życzenie osoby
  zgłaszającej, Rzecznik Etyki przedstawia rozwiązanie
  sprawy w formie pisemnej.
  W przypadkach wskazujących na naruszenia
  przepisów prawa, Rzecznik Etyki informuje Zarząd
  Spółki o stwierdzonych nieprawidłowościach lub ich
  braku. W przypadkach wskazujących łamanie zasad
  Kodeksu Postępowania, Rzecznik Etyki informuje
  Zarząd Spółki o stwier dzonych nieprawidłowościach
  lub ich braku. Osoba dokonująca zgłoszenia ma wgląd
  w wyniki przeprowadzonego postępowania.
  W przypadkach stwierdzenia naruszeń zasad
  zawartych w Kodeksie Postępowania, mogą zostać
  zastosowane, pojedynczo lub łącznie, zobowiąza nia do
  naprawienia moralnych szkód wyrządzonych
  pokrzywdzonemu, rozmowy dyscyplinujące
  z przełożonym i udzielenie upomnienia ustnego,
  pisemne upomnienia oraz inne konsekwencje
  w zależności od rodzaju sytuacji.
  Ponadto w 2017 roku wdrożono i opublikowano
  Ko deks Postępowania Etycznego Dostawców,
  stanowiący fundament, na którym budowane są relacje
  oparte na zaufaniu, uczciwości, poszanowaniu praw
  człowieka i przestrzeganiu prawa. PCC Rokita będąc
  zorientowana na świadome przestrzeganie
  standardów społecznych, ekologicznych i etycznych
  promuje wprowadzanie powyższych standardów nie
  tylko wśród pracowników, ale również wśród
  pozostałych interesariuszy. W związku z tym PCC
  Rokita dokłada wszelkich starań, by prowadzić
  działalność z poszanowaniem praw jednostki ora z
  przepisów dotyczących ochrony środowiska. Spółka
  preferuje współpracę z Dostawcami, którzy utrzymują
  równie wysokie standardy etyczne.
  Kodeks ten opiera się na 3 podstawowych filarach:
   uczciwości i transparentności w prowadzeniu
  biznesu,
   bezpieczeństwie, ochronie zdrowia i środowiska,
   prawach człowieka.
  Kodeks Postępowania Etycznego Dostawców opisuje
  minimalne standardy w zakresie etyki
  i zrównoważonego rozwoju. Ma na celu promowanie
  i implementowanie wartości etycznych w łańcuchu
  dostaw, zwłaszcza w przypadku zakupu surowców, ale
  też materiałów czy usług . Pomaga realizacji założeń
  międzynarodowych standardów i wytycznych, do
  których należą:
   Agenda ONZ na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju
  2030,
   Powszechna Deklaracja Praw Człowieka,
   Konwencje Międzynarodowej Organizacji Pracy
  (MOP),
   Program Responsible & Care,
   Karta Różnorodności.
  Rysunek 8 Schemat zgłaszania skarg do Rzecznika Etyki
  Grupa Kapitałowa PCC Rokita
  Sprawozdanie Zarządu z działalności GK PCC Rokita i PCC Rokita SA za rok 2017
  113
  PCC Rokita jest zorientowana na świadome
  przestrzeganie standardów społecznych,
  ekologicznych i etycznych. Jej misją w tym zakresie,
  jest propagowanie tych standardów nie tylko wśród jej
  pracowników. Spółka oczekuje od swoich
  interesariuszy, poszanowania wartości
  przedstawionych w niniejszym Kodeksie.
  Respektowanie zasad w nim określonych, stanowi
  ważne kryterium doboru i kwal ifikacji Dostawców.
  W 2017 roku, odpowiednio w maju i czerwcu, do
  Ogólnych warunków sprzedaży oraz Ogólnych
  warunków zakupu i zamówień dotyczących
  materiałów technicznych zostały wprowadzone
  klauzule etyczne. Są one zgodne z Kodeksem
  Postępowania Etycznego Dostawców. Dodatkowo
  zostały rozszerzone o oświadczenie
  dostawcy/kupującego, że prowadzi swoją działalność
  w sposób w pełni odpowiedzialny za skutki swojego
  postępowania oraz stosuje jednolite standardy
  zarówno w ocenie etycznego postępowania
  pracowników i osób trzecich, poszanowania praw
  człowieka, przestrzegania praw pracowniczych jak i w
  obszarze poszanowania środowiska naturalnego.
  W 2017 roku PCC Rokita przyjęła i opublikowała
  Politykę Społecznej Odpowiedzialności Biznesu i
  Zrównoważonego Rozwoju, kt óra propaguje wśród
  wszystkich interesariuszy działania na rzecz
  równowagi pomiędzy ekonomiczną opłacalnością
  biznesu a szeroko pojętym interesem społecznym i
  odpowiedzialnym zarządzaniem organizacją.
  W ramach edukacji w obszarze etyki, przeprowadzane
  są s zkolenia e -learningowe. W 2017 roku, w okresie od
  września do listopada, zostało przeprowadzone
  szkolenie skierowane do ponad połowy pracowników
  PCC Rokita.
  Spółka wykonuje etyczne audyty wewnętrzne na
  prośbę odbiorcy, a raporty wraz z wynikami wysyłane
  są do klienta. W 2017 roku został przeprowadzony
  jeden taki audyt. Spółka dotychczas nie
  przeprowadzała audytów etycznych u dostawców.
  Należy jednak mieć na uwadze, że dostawcami
  kluczowych surowców, materiałów i usług są
  międzynarodowe koncerny o wysokim po ziomie
  kultury w zakresie społecznej odpowiedzialności
  biznesu (np. PKN Orlen, PGE czy BASF), stąd Spółka ma
  podstawy, nawet bez dokonywania audytów u
  dostawców, aby postrzegać tych dostawców jako
  podmioty przestrzegające zasad etycznych. Spółka nie
  wykluc za takich audytów w przyszłości.
  W ramach zapobiegania naruszeniom standardów
  etycznych, Spółka przeprowadza szkolenia z zakresu
  regulacji związanych z obszarem ładu zarządczego,
  posiada systemy weryfikacji dokumentów przed ich
  podpisaniem o raz korzysta z bieżącego doradztwa
  prawników wewnętrznych, jak i zewnętrznych. Spółka
  dba, aby zatrudniana kadra miała wysokie kwalifikacje
  oraz zaawansowaną wiedzę w obszarach sobie
  właściwych.
  Brzeg Dolny, fot. K. Konieczny  Grupa Kapitałowa PCC Rokita
  Sprawozdanie Zarządu z działalności GK PCC Rokita i PCC Rokita SA za rok 2017
  114
  14.4. Obszar środowiskowy
  PCC Rokita SA, jako jeden z wiodących producentów
  wyrobów chemicznych, stosując nowoczesne
  technologie i opierając się o zasadę zrównoważonego
  rozwoju, stale podejmuje działania w trosce
  o środowisko naturalne. W strategii firmy działalność
  proekologiczna jest elementem misji
  przedsiębiorstwa:
  "Jesteśmy po to, aby naszymi produktami
  chemicznymi zaspokajać wymagania klientów,
  dbając przy tym o środowisko naturalne".
  PCC Rokita czując się odpowiedzialna za stan
  środowiska nat uralnego, działa zgodnie z polskim
  i unijnym prawodawstwem, a poprzez realizowane
  zadania oraz inwestycje stale doskonali swoją
  działalność w obszarze ochrony środowiska.
  W związku z powyższym Spółka posiada odpowiednie
  zezwolenia na korzystanie ze środow iska naturalnego,
  przestrzega określonych przepisami prawa
  standardów korzystania ze środowiska (w tym
  wymagań Dyrektywy IPPC i Dyrektywy IED oraz
  konkluzji BAT), dotyczących w szczególności emisji
  substancji do powietrza, prowadzenia gospodarki
  wodno -ście kowej i gospodarowania wytworzonymi
  odpadami. Spółka wdrożyła system zarządzania
  środowiskowego zgodnie z normą ISO 14001:2004
  oraz system zarządzania energią w zgodzie z normą
  ISO 50001 i skutecznie je realizuje.
  Spółka zapewnia również odpowiedni poziom ochrony
  środowiska i ratownictwa chemicznego na wypadek
  awarii.
  Ponadto w ramach przyjętej Polityki Środowiskowej,
  PCC Rokita zorientowana jest na ciągłe doskonalenie
  Systemu Zarządzania Środowiskowego.
  PCC Rokita jest sygnatariuszem programu
  "Odpowiedzialność i Troska" (Responsible Care).
  Program ten ma na celu dobrowolne działanie
  światowego przemysłu chemicznego na rzecz ekologii
  oraz podporządkowanie się przepisom dotyczącym
  jakości wyrobów i ograniczenie emisji substancji
  szkodliwych. PCC Rokita SA w ramach programu
  realizuje szereg przedsięwzięć w takich obszarach jak:
  bezpieczeństwo stanowiskowe, ochrona zdrowia
  i profilaktyka, bezpieczeństwo procesowe, ochrona
  środowiska, zarządzanie produktem, dystrybucja oraz
  przygotowanie do sytuacji awaryjnych. PCC Rokita w
  związku z realizacją Programu monitoruje i podaje do
  publicznej wiadomości szczegółowe wskaźniki
  dotyczące: bezpieczeństwa, środowiska, zużycia
  surowców oraz wypadków w transporcie.
  Oddziaływanie bezpośrednie i
  pośrednie: surowce i materiały
  Strategicznymi surowcami do produkcji polioli
  polieterowych są tlenek propylenu oraz tlenek etylenu.
  Tlenek propylenu w większości zapewnia produkcja
  własna z Kompleksu Chloru. Pozostała część
  dostarczana jest przez dostawców zewnętrznych.
  Prod ukcja tlenku propylenu wymaga zakupu
  propylenu, który jest dostarczany przez kilku
  doświadczonych dostawców, w tym jednego
  wiodącego Ruhr Petrol GmbH z siedzibą w Hamburgu.
  Tlenek etylenu niemal w całości dostarczany jest przez
  spółkę z Grupy PCC, PCC EXO L S.A., z którą PCC Rokita
  ma podpisaną wieloletnią umowę. Spółki PCC EXOL
  S.A. i PCC Rokita prowadzą de facto wspólne zakupy
  tego surowca od PKN Orlen, przy czym formalnie
  nabywcą jest PCC EXOL S.A .
  Głównymi surowcami do produkcji chloroalkaliów jest
  energia elektryczna i cieplna oraz sól.
  Sól jest dostarczana w większości przez esco -
  european salt company GmbH&Co. KG z siedzibą
  w Niemczech.
  Energia elektryczna z zewnątrz jest dostarczana
  w całości przez PGE Obrót S.A. Pozostała część energii
  elektrycznej i cieplnej pochodzi z produkcji własnej
  PCC Rokita. Dodatkowo kwestie związane z energią
  elektryczną i jej oddziaływaniem bezpośrednim
  i pośrednim, opisane zostały w punkcie poniżej
  o oddziaływaniu bezpośrednim i pośrednim paliw
  i energii.
  Współpraca z głównymi dostawcami surowców
  strategicznych oparta jest na zasadzie wieloletnich
  umów handlowych. Główni dostawcy to
  międzynarodowe koncerny o wysokim poziomie
  kultury w zakresie społecznej odpowiedzialności
  biznesu (np. PKN Orlen, PGE czy BASF), stąd Spółka ma
  podstawy, aby m.in. zgodnie z publicznymi
  deklaracjami tych dostawców, postrzegać ich jako
  podmioty prz estrzegające zasad związanych
  z zrównoważonym korzystaniem ze środowiska.
  Oddziaływanie bezpośrednie i
  pośrednie: paliwa i energia
  PCC Rokita prowadzi działalność produkcyjną
  związaną z energochłonnymi procesami,
  charakteryzującymi się znaczącym zu życiem energii
  elektrycznej, w szczególn ości w zakresie instalacji
  elektrolizy do produkcji chloru. Spółka zużywa także
  węgiel jako paliwo do wytworzenia energii  Grupa Kapitałowa PCC Rokita
  Sprawozdanie Zarządu z działalności GK PCC Rokita i PCC Rokita SA za rok 2017
  115
  elektrycznej i cieplnej w ramach produkcji własnej.
  W ramach doskonalenia i racjonalizacji zarządzania
  zużyciem energii i paliw, PCC R okita SA w okresie
  wrzesień 2016 r. – czerwiec 2017 r. wdrożyła System
  Zarządzania Energią ISO 50001. Wdrożenie systemu
  zostało potwierdzone uzyskaniem certyfikatu.
  PCC Rokita realizuje działania w zakresie
  monitorowania zużycia energii, zdefiniowania
  znac zących, energochłonnych obszarów
  wykorzystania energii oraz ich identyfikacji w celu
  poprawy efektywności energetycznej w oparciu
  o założenia Polityki Energetycznej. Zgodnie z tym
  dokumentem, podstawowymi celami wdrożenia
  systemu zarzadzania energią ISO 50 001 w Spółce była
  optymalizacja wyników energetycznych związanych
  z wykorzystaniem paliw oraz innych mediów
  energetycznych, w tym pary wodnej, energii
  elektrycznej, sprężonego powietrza, azotu, wodoru
  oraz paliw: gazu ziemnego, oleju opałowego i węgla
  kami ennego.
  PCC Rokita przeprowadziła szczegółową analizę
  wykorzystania i zużycia energii, identyfikację
  obszarów znaczącego wykorzystania energii oraz
  działań doskonalących wyniki energetyczne wraz z ich
  priorytetami. Media energetyczne zweryfikowano pod
  kąte m:
   oceny przeszłego i teraźniejszego wykorzystania
  oraz zużycia danego medium,
   identyfikacji obiektów, wyposażenia, systemów,
  procesów i personelu mającego znaczący wpływ
  na wykorzystanie i zużycie danego medium,
   zmiennych wpływających na wykorzystanie
  mediów,
   oceny przyszłego wykorzystania i zużycia
  mediów,
   identyfikacji priorytetów i możliwości poprawy
  wyników energetycznych,
   wymagań prawnych i innych,
   wskaźników wyniku energetycznego
  (monitorowanie i mierzenie),
   energii bazowej.
  Spółka identyfikuje ws kaźniki energetyczne
  odpowiednie dla zarządzania energią. Zestaw
  wskaźników energetycznych jest aktualizowany na
  bieżąco oraz poddawany przeglądom nie rzadziej niż
  raz w roku. Przy ustalaniu wskaźników
  energetycznych PCC Rokita korzysta z różnych źródeł
  informacji, w tym:
   opisu i parametrów odnoszących się do
  stosowanej technologii, urządzeń, instalacji
  i obiektów,
   wyników pomiarów i danych w stosowanych
  programach oraz systemach komputerowych,
   wyników przeglądów energetycznych oraz
  audytów efektywności energetycznej,
   wniosków z audytów wewnętrznych i przeglądów
  zarządzania wykonywanych w ramach Systemu
  Zarządzania Energią ISO 50001.
  Energia cieplna w PCC Rokita jest pozyskiwana z węgla.
  Oddziaływanie bezpośrednie i
  pośrednie: woda
  PCC Rokita posiada pozw olenia wodnoprawne na
  szczególne korzystanie z wód, przede wszystkim na
  pobór wód powierzchniowych z rzeki Odry na
  potrzeby technologiczne i chłodnicze zakładu PCC
  Rokita w Brzegu Dolnym. Do końca 2017 roku Spółka
  posiadała pozwolenia na pobór wód podziemn ych w
  związku z zaopatrywaniem zakładu i okolicznej
  ludności w wodę. Od 2018 roku jest to przedmiotem
  działalności spółki zależnej Aqua Łososiowice.
  Podstawowym źródłem zaopatrzenia PCC Rokita w
  wodę technologiczną jest woda powierzchniowa,
  ujmowana z rzek i Odry trzema ujęciami. Woda
  powierzchniowa, tzw. przemysłowa, wykorzystywana
  jest jako woda technologiczna i chłodnicza. Pobór
  wody powierzchniowej z rzeki Odry do celów
  technologicznych nie ma wpływu na jakość wody w
  rzece Odrze oraz nie wpływa na zasoby ani na jakość
  wód podziemnych. Woda chłodnicza zawracana jest do
  obiegu wód chłodniczych Spółki, pozostała część wód,
  po wykorzystaniu, stanowi ściek. Woda
  powierzchniowa pobierana z cieku Jodłówka służy do
  produkcji wody demineralizowanej wykorzystywanej
  w zakładowej elektrociepłowni oraz w innych
  instalacjach PCC Rokita SA, spółek Grupy Kapitałowej
  oraz przez pozostałe podmioty działające na tym
  terenie.
  Pobór wody podziemnej i powierzchniowej dotyczy
  wyłącznie Spółki PCC Rokita.
  Oddziaływanie bezpośrednie i
  pośrednie: bioróżnorodność
  Wpływ zakładu na bioróżnorodność jest pośredni
  i odbywa się poprzez korzystanie z surowców
  naturalnych oraz wprowadzanie zanieczyszczeń w
  postaci zużytych wód, odpadów oraz gazów i hałasu.
  Zakład stosuje szereg dzi ałań ograniczających jego
  wpływ na środowisko już na etapie projektowania
  nowych inwestycji. Preferowane są rozwiązania
  ograniczające zapotrzebowanie na wodę, produkcję
  ścieków, odpadów oraz hałas i emisję do powietrza. Na
  etapie eksploatacji Spółka przywi ązuje dużą uwagę do
  ograniczenia wpływu procesów produkcyjnych na
  otoczenie. Prowadzone są szkolenia pracowników
  i kierujących jednostkami, zwracana jest uwaga na
  problemy związane ze środowiskiem i wprowadzane  Grupa Kapitałowa PCC Rokita
  Sprawozdanie Zarządu z działalności GK PCC Rokita i PCC Rokita SA za rok 2017
  116
  są usprawnienia. Jednostki produkcyjne, opróc z
  kontroli organów zewnętrznych, są także okresowo
  audytowane przez pracowników odpowiedzialnych za
  ochronę środowiska.
  PCC Rokita zwraca szczególną uwagę na
  marnotrawienie wody, odpowiednie postępowanie
  z odpadami oraz monitorowanie wycieków. Spółka
  dąży do ciągłej poprawy efektów swojej działalności
  nie tylko w granicach narzuconych przez prawo, lecz
  także ciągłego doskonalenia procesów produkcyjnych,
  tak by zwiększanie produkcji i rozszerzanie portfolio
  oferowanych produktów nie pociągały za sobą
  zwięks zonego zapotrzebowania na surowce naturalne.
  Służby odpowiedzialne za gospodarkę wodno -
  ściekową na bieżąco monitorują jakość ścieków
  dopływających do urządzeń oczyszczających i tak
  sterują procesem oczyszczania, by w możliwie
  największym stopniu ograniczać ilość zanieczyszczeń.
  Zrzut ścieków do wód rzeki Odry nie ma znaczącego
  negatywnego wpływu na jakość wód, a co za tym idzie
  na stan siedlisk przyrodniczych. Ponadto pobór wód
  nie stanowi zagrożenia dla stanu ilościowego wód rzek
  i cieków.
  Dodatkowo w tra kcie prowadzonych inwestycji na
  terenie zakładu w uzasadnionych przypadkach
  usuwane są drzewa, jednak w miejsce wyciętych drzew
  przeprowadzane są nasadzenia kompensacyjne. Dobór
  miejsc nasadzeń oraz ich liczby i gatunków drzew jest
  ustalany wspólnie z loka lnymi organami ochrony
  środowiska.
  W okolicach zakładów PCC Rokita mamy do czynienia
  z obszarem chronionym NATURA 2000, PLB020008,
  obejmującym lasy łęgowe, jesionowe i wiązowe.
  Oddziaływania bezpośrednie i
  pośrednie : emisje do atmosfery
  Prowadzona działal ność wiąże się z bezpośrednimi
  i pośrednimi emisjami do atmosfery. Do emisji
  bezpośrednich zaliczają się emisję gazów z procesów
  produkcyjnych. Do emisji pośrednich zaliczamy emisje
  wynikające ze zużycia energii elektrycznej i cieplnej,
  emitowanej przez pr oducenta tych mediów.
  Tabela 35 Emisje bezpośrednie gazów cieplarnianych PCC Rokita
  2017 2016
  Jednostki wytwórcze Substancje emitowane
  [w tonach ] Emisja całkowita Emisja całkowita
  Elektrociepłownia CO 2 208 349 182 567
  Emisje bezpośrednie do atmosfery występują głównie
  w PCC Rokita. W pozostałych spółkach Grupy
  Kapitałowej emisja bezpośrednia do atmosfery jest
  marginalna. W związku z czym emisje bezpośrednie
  zanieczyszczeń do atmosfery, w tym emisja gazów
  cieplarnianych zostały przedstawione wyłącznie dla
  Spółki PCC Rokita.
  Emisja bezpośrednia jest mierzona zgodnie
  z obowiązującymi normami i posiadanymi
  pozwoleniami.
  Emisje pośrednie są identyfikowane na podstawie
  ilości zużytej energii elektrycznej na poszczególnych
  wyd ziałach produkcyjnych. Ładunek zanieczyszczeń
  wyemitowanych na skutek zużycia energii elektrycznej
  został obliczony na podstawie wskaźników
  przygotowanych przez Krajowy Ośrodek Bilansowania
  i Zarządzania Emisjami.
  Spółka ogranicza emisje bezpośrednie do a tmosfery
  poprzez montaż nowych urządzeń oczyszczających
  m.in. na elektrociepłowni. W trakcie
  przystosowywania do nowych standardów emisyjnych
  wymieniono elektrofiltr i dodano dwa nowe by
  ograniczyć emisję pyłów. Ograniczono również emisję
  SO 2 poprzez moder nizację instalacji odsiarczania
  spalin wraz z budową nowego komina. Dzięki instalacji
  układu odazotowania spalin w technologii SNCR
  znacznie ograniczono emisję NOx. Inwestycje te
  umożliwią spełnienie nowych norm emisyjnych
  wprowadzonych przez konkluzję BAT dot. dużych
  obiektów energetycznego spalania.
  Wprowadzenie normy zarządzania energią ISO 50001
  pozwoliło zinwentaryzować obszary znaczącego
  zużycia energii na poszczególnych wydziałach
  produkcyjnych, określić zużycia poszczególnych
  nośników energii i na tej podstawie planować działania
  ograniczające energochłonność produkcji.
  Ograniczanie zużycia energii elektrycznej i pary
  pozwala na stopniowe ograniczanie emisji pośredniej.
  Wykorzystanie wodoru, będącego produktem
  elektrolizy solanki na wydziale produk cji chloru i ługu
  sodowego, do zasilania pieca wykorzystywanego do
  produkcji sody kaustycznej, ogranicza emisję CO 2.
  W 2016 roku Spółka zużyła 17 903 tys. m 3 wodoru
  do produkcji sody kaustycznej nie spalając w
  zamian gazu ziemnego, dzięki temu nie zostało
  wyemitowane 10 367 ton CO 2. Natomiast w 2017
  roku Spółka wykorzystała 21 867 tys. m 3 wodoru,
  co ograniczyło bezpośrednią emisję dwutlenku
  węgla o 12 72 3 ton .  Grupa Kapitałowa PCC Rokita
  Sprawozdanie Zarządu z działalności GK PCC Rokita i PCC Rokita SA za rok 2017
  117
  Oddziaływanie bezpośrednie i
  pośrednie: odpady i ścieki
  PCC Rokita SA posiada pozwolenie wodnoprawne na
  szczególne korzystanie z wód, tj. wprowadzanie do
  rzeki Odry ścieków komunalnych oczyszczonych na
  mechaniczno -biologicznej oczyszczalni ścieków.
  Korzystanie z wód polega na odprowadzaniu
  oczyszczonych ścieków komunalnych z Centralnej
  Oczyszc zalni Ścieków PCC Rokita do rzeki Odry.
  Wprowadzanie ścieków do wód, zgodnie z Prawem
  wodnym, stanowi szczególne korzystanie z wód.
  Do Centralnej Oczyszczalni Ścieków dopływają
  wspólnie połączone wszystkie ścieki przemysłowe
  z instalacji Grupy Kapitałowej PCC, instalacji innych
  podmiotów usytuowanych na terenie strefy
  przemysłowej PCC Rokita, zanieczyszczone wody
  potoku Lutynia oraz ścieki komunalne z obszaru Gminy
  Brzeg Dolny, stanowiące po połączeniu ścieki
  komunalne. Ilość ścieków mierzona jest na bieżąc o.
  PCC Rokita zrezygnowała z publikacji wskaźnika emisji
  ścieków na jednostkę przychodu. Wg Spółki
  wskaźnikiem, który obrazuje sposób gospodarowania
  ściekami jest redukcja związków organicznych
  wyrażona wskaźnikiem ChZT (chemiczne
  zapotrzebowanie tlenu). W 2017 roku wskaźnik
  redukcji wyniósł 89%, natomiast w 2016 roku 84%.
  Wartości te są znacznie lepsze od minimalnego
  poziomu redukcji, wynoszącego 75%, określonego
  w Rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie
  warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzan iu
  ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji
  szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego.
  W celu zapobiegania powstawaniu odpadów
  i ograniczania ich ilości, co jest korzystne zarówno ze
  względów ochrony środowiska jak również
  ekonomicznych, eksploatacja instalacji PCC Rokita
  odbywa się z zachowaniem poniższych zasad:
   utrzymywanie reżimu technologicznego,
   optymalizacja gospodarki surowcowo -
  materiałowej,
   stosowanie materiałów pomocniczych wyłącznie
  w ilościach niezbędnych do utrzymania instalac ji
  w sprawności,
   prowadzenie regularnych przeglądów
  serwisowych urządzeń,
   przeprowadzanie systematycznych szkoleń
  w zakresie gospodarki odpadami.
  Wytworzone odpady są zagospodarowywane
  w oparciu o hierarchię postępowania z odpadami.
  Pozostałe aspekty oddzi aływania na
  środowisko
  Działalność Spółki wiąże się również z emisją hałasu
  i promieniowaniem elektromagnetycznym. Jednak
  wpływ tych rodzajów oddziaływania na środowisko
  jest niewielki i nie przekracza dopuszczalnych
  wartości.
  W wyniku procesów prowadzonyc h w Centralnej
  Oczyszczalni Ścieków w okresie letnim w roku 2016
  odnotowano zwiększoną emisję odorów, która
  stanowiła uciążliwość zapachową dla mieszkańców.
  Spółka w związku z wykonanym przeglądem
  ekologicznym, podjęła w roku 2017 szereg działań
  mających n a celu zapobieganie i ograniczanie
  uciążliwości odorowych z ww. oczyszczalni ścieków,
  w tym m. in. montaż bariery antyodorowej,
  hermetyzacja zbiorników i montaż filtrów, montaż
  wokół oczyszczalni czujników siarkowodoru
  i amoniaku w powietrzu. Dodatkowo wpro wadzono
  zmiany operacyjne w eksploatacji oczyszczalni
  i system zarządzania komorami awaryjnymi
  i zbiornikami.
  W 2017 r. jak i w 2016 r. nie wystąpiły awarie lub
  zdarzenia, które skutkowałyby skażeniem środowiska.
  W 2017 r. jak i w 2016 r. nie wystąpiły potencjalne
  naruszenia przepisów ochrony środowiska, które
  skutkowałyby wszczętymi postępowaniami
  administracyjnymi.
  W 2017 r. jak i w 2016 r. na Spółkę nie nałożono kar
  wynikających z naruszenia przepisów ochrony
  środowiska.  Grupa Kapitałowa PCC Rokita
  Sprawozdanie Zarządu z działalności GK PCC Rokita i PCC Rokita SA za rok 2017
  118
  Dolina Odry, fot. Krzysztof Konieczny
  Ryzyka związane z obszarem
  środowiska
  Ryzyko zakłóceń procesów produkcyjnych lub
  wystąpienia poważnej awarii przemysłowej
  Działalność produkcyjna PCC Rokita SA i innych spółek
  produkcyjnych wchodzących w skład Grupy w
  obszarze procesów syntezy chemicznej związana jest z
  magazynowaniem i stosowaniem substancji o
  właściwościach palnych, wybuchowych, toksycznych,
  żrących i niebe zpiecznych dla środowiska. W związku
  z tym mogą stwarzać zagrożenie dla środowiska
  naturalnego, zdrowia oraz życia pracowników spółek,
  a także mieszkańców pobliskich miejscowości. Zgodnie
  z przepisami ustawy Prawo ochrony środowiska,
  spółki Grupy mogą być zaliczone do zakładów
  stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnej
  awarii przemysłowej będąc zakładem o dużym ryzyku
  wystąpienia poważnej awarii przemysłowych.
  Zakłócenia procesów produkcyjnych mogą nastąpić w
  wyniku szeregu zdarzeń niezależnych od spółek , w tym
  problemów z dostawami surowców i mediów, a także
  wystąpienia takich zdarzeń jak katastrofy naturalne,
  strajki czy ataki terrorystyczne.
  Wszystkie uszkodzenia obiektów Spółki skutkujące
  krótkoterminowymi lub długotrwałymi przerwami w
  działalności z powodu konieczności przeprowadzenia
  napraw lub likwidacji skutków mogą wywrzeć
  niekorzystny wpływ na działalność spółek Grupy PCC
  Rokita. Innym czynnikiem związanym ze specyfiką
  działalności Grupy w obszarze niebezpiecznych dla
  środowiska i ludzi substanc ji chemicznych, który może
  negatywnie wpływać na sytuację finansową Grupy, jest
  ryzyko wystąpienia wypadku przy pracy oraz chorób
  zawodowych u pracowników.
  W spółkach Grupy funkcjonuje system bezpieczeństwa
  obejmujący wszystkie poziomy organizacyjne i
  proc esy technologiczne. System bezpieczeństwa
  funkcjonuje jako system zarządzania, który jest zgodny
  z obowiązującymi w tym zakresie regulacjami, tj.
  ustawą Prawo ochrony środowiska oraz Dyrektywą
  Rady Unii Europejskiej Parlamentu Europejskiego i
  Rady 2012/18/ UE z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie
  kontroli zagrożeń poważnymi awariami związanymi z
  substancjami niebezpiecznymi, zmieniająca, a
  następnie uchylająca dyrektywę Rady 96/82/WE (tzw.
  Dyrektywą SEVESO III) oraz jest spójny z przyjętymi w
  Spółce systemami zar ządzania jakością, środowiskiem
  i energią.
  PCC Rokita jako odpowiedzialny podmiot w zakresie
  bezpieczeństwa pozyskała certyfikat na zgodność z
  normą OHSAS 18001, która stanowi potwierdzenie
  zaangażowania Spółki w utrzymywanie i ciągłą
  poprawę bezpieczeńst wa i higieny pracy oraz podnosi
  standardy pracy wszystkich pracowników Spółki oraz
  pracowników Spółek zewnętrznych, wykonujących
  pracę na jej terenie.
  Ryzyko związane z zaostrzaniem się standardów
  regulujących kwestie ochrony środowiska oraz
  programem czy stości wody w Odrze
  Działalność gospodarcza Grupy PCC Rokita jest
  działalnością uciążliwą i mogącą wywierać negatywny
  wpływ na środowisko naturalne. W związku z
  powyższym spółki Grupy muszą posiadać
  odpowiednie zezwolenia oraz pozwolenia na
  korzystanie ze środowiska naturalnego, przestrzegać
  określonych przepisami prawa standardów
  korzystania ze środowiska dotyczących w  Grupa Kapitałowa PCC Rokita
  Sprawozdanie Zarządu z działalności GK PCC Rokita i PCC Rokita SA za rok 2017
  119
  szczególności emisji substancji do powietrza,
  prowadzenia gospodarki wodno -ściekowej i
  gospodarowania wytworzonymi odpadami. Grupa
  Kapitało wa PCC Rokita musi również zapewnić
  odpowiedni poziom ochrony środowiska i
  ratownictwa chemicznego na wypadek awarii. Jednak
  w związku z ciągłym zaostrzaniem przepisów
  środowiskowych, nie można wykluczyć w przyszłości
  kolejnych zmian legislacyjnych, które w konsekwencji
  mogą prowadzić do konieczności poniesienia
  określonych nakładów inwestycyjnych, a tym samym
  może mieć negatywny wpływ na wyniki finansowe
  Grupy PCC Rokita i Spółki.
  Dlatego też Grupa PCC Rokita w sposób ciągły
  udoskonala prowadzone procesy t echnologiczne i
  instalacje oraz inwestuje w najnowocześniejsze
  technologie.
  Głównym źródłem zaopatrzenia Grupy w wodę
  przemysłową jak i odbiornikiem ścieków
  oczyszczonych w oczyszczalni Spółki jest rzeka Odra.
  Wymagania co do jakości wody w Odrze ustalone są w
  Planie Gospodarowania Wodami na obszarze dorzecza
  Odry (PGW), który ustala cele środowiskowe dla
  poszczególnych odcinków Odry i wód jej dorzecza a
  także zależą od wymagań określonych w ustawie z dnia
  20 lipca 2017 r. Prawo Wodne i aktach wykonawczych
  do niej. PGW są aktualizowane co 6 lat. Zgodnie z
  ostatnią aktualizacją PGW z roku 2016, na obszarze
  dorzecza Odry, dla jednolitej części wód, do której
  Spółka odprowadza oczyszczone ścieki, ustalono
  derogację na osiągnięcie celów środowiskowych do
  roku 20 27. Następna aktualizacja zostanie
  przeprowadzona w terminie do dnie 22 grudnia 2021
  roku. Jakość ścieków odprowadzanych do Odry
  odpowia da w pełni warunkom ustalonym
  w pozwoleniu wodnoprawnym, którego termin
  ważności upływa w roku 2024. Aby zminimalizować
  opisywane ryzyko, Grupa na bieżąco podejmuje
  działania inwestycyjne celem dostosowania do
  wymaganych standardów ochrony środowiska, a
  jednym z takich działań była modernizacja zakładowej
  oczyszczalni ścieków, która została zakończona w
  2015 roku. Głównym c elem modernizacji oczyszczalni
  ścieków było dostosowanie działalności Grupy do
  zaostrzających się wymogów prawa unijnego.
  Jednocześnie tam, gdzie jest to uzasadnione, instaluje
  się lokalne podczyszczalnie ścieków pozwalające na
  redukcję u źródła zanieczysz czeń powstających w
  wyniku działalności produkcyjnej. W wyniku realizacji
  obu kierunków działań ograniczane są ładunki
  zanieczyszczeń w ściekach odprowadzonych do
  środowiska wodnego.
  Ponadto, od dnia 1 stycznia 2015 roku Spółka posiada
  nowe pozwolenie wod noprawne z terminem ważności
  do 2024 roku, co zmniejsza ryzyko negatywnego
  wpływu wymagań prawnych związanych z gospodarką
  wodno -ściekową na wyniki finansowe Grupy. W
  nowym pozwoleniu uwzględnione są wymagania
  wynikające z wdrożenia Ramowej Dyrektywy Wodne j.
  Spółka śledzi także równolegle procesy legislacyjne
  dotyczące wdrożenia w pełni przepisów ww.
  dyrektywy, a także dotyczące zagospodarowana
  dorzecza Odry np. ustawę z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo
  Wodne lub Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie
  Planu gos podarowania wodami na obszarze dorzecza
  Odry z dnia 18 października 2016 r.  Grupa Kapitałowa PCC Rokita
  Sprawozdanie Zarządu z działalności GK PCC Rokita i PCC Rokita SA za rok 2017
  120
  14.5. Obszar społeczny i pracowniczy
  Bezpieczeństwo i higiena pracy
  (BHP)
  W ramach zintegrowanego systemu zarządzania PCC
  Rokita realizuje Politykę bezpieczeństwa i higieny
  pracy. Każdy pracownik Spółki jest odpowiedzialny za
  bezpieczeństwo własne, współpracowników,
  kontrahentów i gości przebywających na terenie firmy.
  Spółka zo bowiązuje się tworzyć takie warunki pracy,
  które są w zgodzie z najlepszymi praktykami,
  strategiami i obowiązującymi systemami. Spółka dba
  przy tym o bezpieczeństwo, zdrowie, poszanowanie
  wszystkich zatrudnionych osób, klientów, dostawców,
  podwykonawców i pozostałych interesariuszy.
  Prowadząc działalność zgodnie z obowiązującymi
  uregulowaniami, PCC Rokita zorientowana jest na stałą
  ochronę zdrowia i życia pracowników
  i współpracowników poprzez ciągłe działanie na rzecz
  bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, przy
  zachowaniu bezpieczeństwa działania.
  Spółka deklaruje ciągłą poprawę efektów w zakresie
  bezpieczeństwa i zobowiązuje się do podejmowania
  stosownych działań w zakresie:
   analizowania i zapewniania zgodności
  z wymaganymi przepisami oraz standardami,
   przestrzegania przepisów prawa i innych, do
  których się zobowiązaliśmy oraz zasad
  bezpieczeństwa i wymagań własnych,
   przeprowadzania regularnych przeglądów ryzyk
  obszaru BHP występujących w zakładzie pracy,
   systematycznego identyfikowania
  i monitorowania zagrożeń, ryzyk, czynników
  szkodliwych oraz podejmowania działań
  zapobiegawczych,
   opracowania, wdrożenia i kontrolowania
  efektywności rozwiązań zarządczych,
   przeciwdziałania urazom, chorobom zawodowym
  oraz zdarzeniom potencjalnie wypadkowym,
   ciągłego doskonalenia rozwiązań z zakresu BHP,
   ciągłego doskonalenia organizacji warunków
  środowiska pracy poprzez wprowadzanie
  nowoczesnych technik i technologii,
  uwzględniających najwyższy stopień ochrony
  pracownika,
   utrzymywania odpowiedniego poziomu wiedzy
  wśród pracowników i kadry zarządzającej,
   stałego podnoszenia świadomości bhp ,
  budowania współodpowiedzialności za zdrowie
  swoje oraz zdrowie innych pracowników,
   zapewnienia bezpieczeństwa naszym
  interesariuszom w czasie pobytu na naszym
  terenie,
   szkoleń pracowników w celu podn oszenia
  kwalifikacji zawodowych i kształtowania
  pozytywnego nastawienia pracowników do
  problematyki bezpieczeństwa,
   propagowania wśród pracowników
  i podwykonawców wartości wzajemnej
  odpowiedzialności za bezpieczeństwo swoje
  i współpracowników,
   ujmowania podstawowych informacji
  dotyczących obszaru BHP w okresowych
  raportach i sprawozdaniach,
   komunikowania celów, działań i efektów naszej
  aktywności w obszarze bezpieczeństwa i higieny
  pracy, wewnątrz i na zewnątrz organizacji,
   zabezpieczenia odpowiednich zasobów oraz
  środków finansowych na realizację powyższych
  celów,
   zapewnienia planów reagowania na incydenty
  związane z obszarem BHP,
   aktualizowania obligatoryjnych i dobrowolnych
  licencji i pozwoleń,
   wykazywania starań ukierunk owanych na
  zapewnienie dbałości o obszar BHP w łańcuchu
  dostaw,
   umożliwienia i wspierania zewnętrznych
  przeglądów i inspekcji dotyczących BHP.
  Sprawy bezpieczeństwa pracy mają najwyższą rangę, a
  Zarząd PCC Rokita jak i Zarządy pozostałych spółek GK
  PCC Rokita są świadome swojej roli
  i odpowiedzialności za stan bezpieczeństwa. Każda
  praca musi być wykonywana zgodnie z przepisami
  i zasadami bezpiec zeństwa, bez względu na związane
  z tym koszty i inne obciążenia. Od każdego pracownika
  Spółka oczekuje współpracy, osobistego
  zaangażowania i przychylnego nastawienia do
  przestrzegania zasad bezpieczeństwa. Kierownicy
  jednostek organizacyjnych zobowiązani są do
  odpowiedzialności i aktywnego przywództwa
  w skutecznej realizacji celów wynikających z Polityki.
  Dla realizacji celów BHP niezbędne jest również
  stosowanie się do wszystkich przepisów z zakresu BHP
  i Ppoż., a także przepisów wewnętrznych
  obowiązując ych na terenie GK PCC Rokita, w tym
  zarządzenia dotyczącego podstawowych wymagań
  systemu bezpieczeństwa. Zarządzenie to ma na celu
  zapewnienie właściwego poziomu bezpieczeństwa na
  terenie GK PCC Rokita podczas prowadzenia
  działalności produkcyjnej, dotyczy wszystkich
  pracowników, wykonawców, podwykonawców i gości
  znajdujących się na terenie GK PCC Rokita. Zarządzenie
  reguluje prace na wysokości, instrukcje wykonywania
  prac spawalniczych, ziemnych czy remontowych.  Grupa Kapitałowa PCC Rokita
  Sprawozdanie Zarządu z działalności GK PCC Rokita i PCC Rokita SA za rok 2017
  121
  Dodatkowo został przygotowany poradnik dla
  wykonawców usług i pracowników spółek Grupy PCC
  w Brzegu Dolnym „ABC Dobrego Wykonawcy”.
  Opracowanie ma wspierać regulacje wewnętrzne
  w kwestiach dotyczących bezpieczeństwa i higieny
  pracy oraz odnosi się do działań podwykonawców,
  którzy wykonują prace na terenie spółek Grupy PCC.
  Ma również na celu podnosić świadomość wszystkich
  pracowników w obszarze obowiązujących wymagań
  dotyczących bhp, ochrony środowiska oraz zasad
  etycznego postępowania.
  W celu realizacji zobowiązań ujętych w Polityce
  bezpieczeństwa i higieny pracy, PCC Rokita
  wypracowała wiele narzędzi ukierunkowanych na
  analizę i przeciwdziałanie zagrożeniom występującym
  w miejscu pracy. W PCC Rokita ustanowione zostały
  cele BHP, które Spółka zobowiązała się osiągnąć:
   zmniejszenie liczby wypadków przy pracy
  w stosunku do liczby wypadków odnotowanych
  w roku poprzednim,
   zmniejszenie wskaźnika ciężkości wypadków przy
  pracy zaistniałych w stosunku do wartości
  wskaźnika ciężkości wypadków odnotowanego
  w roku poprzednim,
   min imalizacja zagrożenia wystąpienia poważnych
  awarii przemysłowych.
  Główne działania w zakresie liczby wypadków oraz
  dążenia do ciągłego zmniejszania wskaźników
  wypadkowości realizowane są poprzez podnoszenie
  świadomości pracowników i szkolenia. Po każdym
  zaistniałym wypadku opis okoliczności, przyczyny
  wypadku oraz jego skutki podawane są do wiadomości
  pracowników, a komunikaty wypadkowe umieszczane
  są na tablicach informacyjnych. Przejawem dbałości
  o bezpieczeństwo pracowników jest również
  realizowany w Gru pie program „Optima”, opisany
  w pkt. 14 .5.5.
  W związku z zaliczeniem PCC Rokita SA do grupy
  zakładów o dużym ryzyku (ZDR) wystąpienia
  poważnej awarii przemysłowej, zakład został
  zobowiązany do realizacji obowiązków nałożonych
  ustawą Prawo Ochrony Środowis ka, w tym głównie do
  opracowania, a przy każdej istotnej zmianie ilości lub
  rodzaju substancji niebezpiecznych albo jej
  charakterystyki, zmianie technologii lub profilu
  produkcji - aktualizacji następującej dokumentacji
  ZDR:
   Zgłoszenie Zakładu o Dużym Ryzy ku Wystąpienia
  Poważnej Awarii Przemysłowej,
   Program Zapobiegania Awariom,
   Raport o Bezpieczeństwie,
   Wewnętrzny Plan Operacyjno -Ratowniczy.
  Wymagana dokumentacja została opracowana
  i przedłożona Dolnośląskiemu Komendantowi
  Wojewódzkiemu Państwowej Straży P ożarnej oraz
  Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska
  we Wrocławiu w wymaganych terminach. Dokumenty
  te zostały zatwierdzone przez Komendanta
  Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej. Stanowi
  to potwierdzenie realizacji wszystkich obowiązków
  zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii
  przemysłowej.
  Realizację celów w zakresie minimalizacji zagrożenia
  wystąpienia poważnej awarii przemysłowej Spółka
  zapewnia poprzez prowadzenie szkoleń dla
  pracowników oraz dla innych osób pracujących na
  terenie PC C Rokita w tym podwykonawców.
  Systematycznie analizowane są zagrożenia awarią
  przemysłową oraz oceniane prawdopodobieństwo jej
  wystąpienia. Prowadzony jest precyzyjny monitoring
  wprowadzonych zmian w procesach przemysłowych.
  W odniesieniu do prowadzenia mo nitoringu
  funkcjonowania instalacji uwzględniana jest zasada
  stosowania najlepszych dostępnych praktyk, co
  umożliwia podejmowanie działań korygujących
  w przypadku wystąpienia odstępstw od normalnej
  eksploatacji instalacji. Prowadzona jest systematyczna
  oce na programu zapobiegania awariom.
  W 2017 roku w GK PCC Rokita zaistniało 38 wypadków
  przy pracy, w tym 7 w PCC Rokita, co w przypadku PCC
  Rokita oznacza ponad 50% spadek liczby wypadków.
  Jedno zdarzenie nie zostało uznane za wypadek przy
  pracy. W analizow anym okresie nie odnotowano
  wypadków ciężkich, zbiorowych i śmiertelnych.
  Zarówno w 2017 roku jak i w 2016 roku w GK PCC
  Rokita nie stwierdzono żadnych przypadków chorób
  zawodowych.
  W monitorowaniu wypadków przy pracy spółki GK
  PCC Rokita posługują się wyliczeniem wskaźników
  wypadkowości: częstości wypadków, ciężkości
  wypadków oraz TRR.
  Tabela 36 Liczba wypadków przy pracy
  PCC Rokita 2017 2016
  liczba wypadków ogółem 7 16
  Grupa PCC Rokita 2017 2016
  liczba wypadków ogółem 38 47
  Grupa Kapitałowa PCC Rokita
  Sprawozdanie Zarządu z działalności GK PCC Rokita i PCC Rokita SA za rok 2017
  122
  W roku 2017 w spółkach GK PCC Rokita odnotowano
  1449 dni niezdolności do pracy wśród pracowników,
  w tym 233 dni wśród pracowników PCC Rokita
  spowodowanej wypadkami. W odniesieniu do roku
  poprzedniego (436 dni) w PCC Rokita nastąpiło
  znaczne zmniejszenie ab sencji chorobowej
  Liczba pracowników pracujących w warunkach
  przekroczenia najwyższych dopuszczalnych stężeń
  (NDS) lub najwyższych dopuszczalnych natężeń
  (NDN).
  Spółki GK PCC Rokita regularnie prowadzą badania
  środowiska pracy na obecność substancji
  chemi cznych, rakotwórczych, natężenia hałasu oraz
  badania mikroklimatu gorącego.
  Pomiary nie wykazały przekroczeń najwyższych
  dopuszczalnych stężeń substancji (NDS), co oznacza, że
  w 2016 i 2017 r. nikt nie pracował w warunkach
  przekroczeń.
  W latach 2016 i 201 7 na trzech stanowiskach pracy
  spółek GK PCC Rokita związanych działalnością
  pomocniczą stwierdzono przekroczenie najwyższych
  dopuszczalnych natężeń hałasu (NDN). Przy czym
  pracownicy wykonujący prace w warunkach
  przekroczeń zostali wyposażeni w indywidual ne
  środki ochrony słuchu.
  Pomiary środowiska pracy wykonywane były przez
  akredytowane laboratorium „LabAnalityka” Sp. z o.o.
  Ponadto spółki GK PCC Rokita systematycznie
  kontrolują poziom ryzyka na wszystkich stanowiskach
  pracy. Każdego roku analizowane i aktualizowane są
  Oceny Ryzyka Zawodowego. Dla wszystkich stanowisk
  pracy poziom ryzyka nie przekracza poziomu
  akceptowalnego.
  Odsetek (%) umów z kontrahentami, w których
  znalazła się klauzula odnosząca się do BHP
  (w ujęciu wartościowym).
  Wszystkie umowy za wierane z kontrahentami
  zawierają zapisy dotyczące obowiązku przestrzegania
  zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Każdy
  z kontrahentów wykonujący prace na rzecz GK PCC
  Rokita zobowiązany jest do przestrzegania
  wewnątrzzakładowych regulacji. W przypadku
  nie przestrzegania obowiązujących w GK PCC Rokita
  przepisów, kontrahent musi liczyć się z możliwością
  ukarania czy też zakazem wstępu na teren zakładu
  parku przemysłowego.
  Liczba audytów pod kątem przestrzegania zasad
  BHP u podwykonawców.
  Wykonawcy i podwykon awcy zobowiązani są do
  zapoznania się z obowiązującymi w GK PCC Rokita
  zarządzaniami i procedurami w zakresie BHP i Ppoż,
  oraz ich przestrzegania. Przed przystąpieniem do prac
  wykonawca zobowiązany jest do zgłoszenia
  i skierowania swoich pracowników oraz
  podwykonawców na szkolenie wstępne ogólne
  w zakresie BHP i Ppoż. Warunkiem dopuszczenia do
  prac jest również posiadanie aktualnych badań
  lekarskich stwierdzających brak przeciwwskazań do
  pracy na zajmowanym stanowisku. Bezpośredni
  nadzór nad pracownikami po dwykonawców sprawuje
  koordynator prac z ramienia GK PCC Rokita.
  Na terenie Grupy Kapitałowej PCC Rokita jednocześnie
  prowadzonych jest wiele projektów inwestycyjnych.
  Na każdej z tych inwestycji przynajmniej raz
  w tygodniu prowadzone są przez Spółkę kontr ole
  przestrzegania zasad BHP przez wykonawców.
  Poziom zatrudnienia i wynagrodzeń
  PCC Rokita i spółki Grupy PCC Rokita są
  odpowiedzialnym pracodawcą realizującym swoje cele
  biznesowe ze świadomością jaką pełni, będąc
  największym pracodawcą w powiecie wołows kim
  i jednym z większych w województwie dolnośląskim.
  Grupa zatrudnia zarówno najwyższej klasy
  specjalistów, z niezbędnymi kwalifikacjami
  i doświadczeniem, jak i ludzi młodych, kończących
  swoją edukację, którym stwarza warunku do rozwoju
  zawodowego.
  Dzięki stabilnemu rozwojowi, skutkującemu także
  wzrostem zatrudnienia, Grupa wpływa na rozwój
  naszego regionu, poprzez zmniejszenie lokalnego
  poziomu bezrobocia a nawet poprawę efektywności
  kształcenia lokalnych szkół.
  Polityka Personalna, wdrożona w Spółce w 20 17 roku
  a w spółkach Grupy w 2018 roku, stanowi integralną
  i nieodłączną część polityki spółek i ich strategii
  rozwoju. Pracownicy są najistotniejszym zasobem dla
  organizacji, gdyż to właśnie wiedza, poparta
  doświadczeniem, umiejętności i kompetencje naszy ch
  pracowników są decydujące dla osiągania sukcesu
  przez PCC Rokita.
  Grupa PCC Rokita, prowadząc działalność biznesową,
  kładzie nacisk na zatrudnienie długookresowe
  i traktuje swoich pracowników jako strategiczną
  wartość organizacji, w którą stale inwestu je i którą
  rozwija, stwarzając dogodne warunki pracy, przyjazną
  i otwartą atmosferę, możliwość zdobywania nowych
  i doskonalenia już posiadanych umiejętności, traktując
  jako nadrzędne zasady BHP i równego traktowania bez
  względu na pochodzenie, narodowość, rasę, wyznanie,
  płeć, niepełnosprawność, przekonania polityczne,
  orientacje seksualną, wiek czy przynależność
  związkową pracowników.
  Główne obszary oraz cele Polityki Personalnej to:
   pozyskiwanie i utrzymanie pracowników -
  budowanie racjonalnej struktury zatrudnienia oraz
  dobór pracowników o kwalifikacjach
  odpowiadających wymaganiom stawianym na  Grupa Kapitałowa PCC Rokita
  Sprawozdanie Zarządu z działalności GK PCC Rokita i PCC Rokita SA za rok 2017
  123
  stanowiskach pracy; zapewnienie pracownikom
  równych szans i jednakowych warunków
  zatrudnienia oraz sprawiedliwego traktowania,
   rozwój i doskonalenie pracowników - ciągłe
  doskonalenie kwalifikacji zawodowych
  pracowników, pobudzanie inicjatywy
  i innowacyjności oraz doskonalenie umiejętności
  pracy zespołowej,
   motywowanie i wynagradzanie - tworzenie
  systemu motywacyjnego zachęcającego do
  efektywnej pracy oraz tworzenie możliwości
  rozwoju i awansu,
   warunki pracy - zapewnienie pracownikom
  dogodnych i bezpiecznych warunków pracy
  dających satysfakcję i sprzyjających rozwojowi
  i realizacji celów,
   kultura organizacyjna - kształtowanie
  wzajemnych stosunków w pracy nastawionych na
  jakość, potrzeby klienta i wzajemną współpracę;
  identyfikowanie potrzeb w zakresie
  komunikowania się i doskonalenie tej
  umiejętności.
  Realizowanie celów Polityki Personalnej odbywa się
  poprzez odpowiednie plany, programy i narzędzia
  stosowane w procesie kadrowym, m.in.:
   badanie potrzeb kadrowych i planowanie
  zatrudnienia,
   badanie i planowanie potrzeb szkoleniowych
  i odpowiednie dopasowanie programów
  szkoleniowo -rozwojowych,
   controlling personalny (analizowanie
  efektywności polityki personalnej poprzez
  ws kaźniki personalne, takie jak: wskaźnik rotacji
  dobrowolnej pracowników, wskaźnik absencji,
  wskaźnik poziomu wynagrodzeń powyżej płacy
  minimalnej),
   systemy motywowania finansowego (przeglądy
  i analiza systemu wynagrodzeń i systemu
  premiowego) oraz pozafina nsowego,
   programy promujące rozwój zawodowy i awanse
  pracownicze (‘Wyzwania PCC’),
   programy rekreacyjne promujące zdrowy styl
  życia i możliwość systematycznego korzystania
  z infrastruktury sportowo -rekreacyjnej,
   programy angażujące pracowników i dające im
  możliwość wpływu na usprawnienia ich miejsca
  pracy (Program Optima – „Mój pomysł na …”).
  Zgodnie ze strategią personalną PCC Rokita:
   oferuje rynkowe warunki pracy i płacy,
   zapewnia stabilizację zawodową,
   umożliwia podnoszenie kwalifikacji, rozwijanie
  indywidualnych zdolności i wspiera
  zaangażowanie,
   przekazuje uprawnienia, dając tym samym
  samodzielność realizacyjną i decyzyjną,
   zapewnia poszanowanie różnorodności w miejscu
  pracy, partnerskie stosunki i równość
  w traktowaniu,
   pozwala realizować cele roz wojowe
  pracowników.
  Realizacja celów Polityki Personalnej odbywa się
  w zgodzie z przyjętymi standardami etycznymi,
  zasadami dobrych praktyk biznesowych,
  poszanowaniem praw człowieka i w oparciu
  o określone formalnie warunki pracy, do których
  odnoszą się na stępujące dokumenty:
   Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy,
   Kodeks Postępowania w Grupie PCC,
   Regulamin Pracy,
   Regulamin Wynagradzania,
   Zasady Premiowania dla poszczególnych
  stanowisk.
  Zatrudnienie w firmie opiera się na wykwalifikowanej
  kadrze, k tóra związana jest z firmą długookresowo .
  Tabela 37 Dane dot. zatrudnionych pracowników w PCC Rokita SA
  2017 2016
  Kobiety Mężczyźni Kobiety Mężczyźni
  Całkowita liczba zatrudnionych 824 780
  Całkowita liczba zatrudnionych w podziale na płeć 164 660 138 642
  Tabela 38 Dane dot. zatrudnionych pracowników w Grupie Kapitałowej PCC Rokita
  2017 2016
  Kobiety Mężczyźni Kobiety Mężczyźni
  Całkowita liczba zatrudnionych 168 5 1565
  Całkowita liczba zatrudnionych w podziale na płeć 461 1224 41 0 1155  Grupa Kapitałowa PCC Rokita
  Sprawozdanie Zarządu z działalności GK PCC Rokita i PCC Rokita SA za rok 2017
  124
  W Grupie PCC Rokita Polityka wynagradzania
  realizowana jest z uwzględnieniem aktualnych
  benchmarków wynagrodzeń. Ustalanie
  indywidualnego poziomu wynagrodzenia uwzględnia
  posiadane przez pracownika kwalifikacje,
  doświadczenie zawodowe czy wyniki indywidualnej
  oceny pracownika. W spółkach Grupy PCC Rokita
  takich jak PCC Rokita, LabMatic, LabAnalityka
  ustanowiony został poziom minimalnego
  wynagrodzenia na stanowiskach produkcyjnych.
  Poziom t en wynosił w roku 2017 – 2 800 zł brutto (po
  zakończeniu przez pracownika okresu próbnego).
  Tym samym spółki z Grupy PCC oferują o 40%
  wyższe wynagrodzenie minimalne niż ustawowo
  określone wynagrodzenie minimalne w Polsce.
  Niezależnie od wynagrodzenia zas adniczego Spółka
  zapewnia system premiowy określony w Zakładowym
  Układzie Zbiorowym Pracy PCC Rokita (ZUZP) i
  Regulaminach Wynagradzania w pozostałych spółkach
  Grupy PCC Rokita oraz w Regulaminach Premiowania
  dla stanowisk nieobjętych ZUZP.
  System premii kwartalnych oparty jest w głównej
  mierze na ocenie przez przełożonych realizacji
  powierzonych pracownikowi zadań indywidualnych.
  Tabela 39 Przeciętne wynagrodzenie całkowite
  2017 2016
  Przeciętne wynagrodzenie całkowite dla stanowisk objętych ZUZP 5 217 4 781
  Przeciętne wynagrodzenie całkowite dla spółek z Grupy
  zatrudniających największą liczbę pracowników, w odniesieniu do
  analogicznych stanowisk jak w PCC Rokita
  4 740 4 295
  Stosunek przeciętnego wynagrodzenia brutto kobiet do przeciętnego wynagrodzenia brutto mężczyzn objętych ZUZP
  wynosi 1,08.
  Ponadto każda osoba uczestnicząca w procesie
  rekrutacji otrzymuje pełną informację, dotyczącą
  sposobu prowadzenia roz mów rekrutacyjnych oraz
  informacji zwrotnej przekazywanej po zakończeniu
  procesu rekrutacyjnego.
  Formalnie kwestie rekrutacji nowych pracowników
  określa procedura Rekrutacji pracowników, której
  celem jest ustalenie zasad postępowania w procesie
  przeprowadz ania rekrutacji oraz dokonywania
  wyboru nowych pracowników do Spółek Grupy PCC.
  Proces rekrutacji w Grupie PCC Rokita prowadzony
  jest przez jedną ze spółek Grupy, CWB Partner Sp. z o.o.
  Dodatkowe świadczenia
  Grupa poza wynagrodzeniem oferuje pracownikom
  dodatkowe świadczenia pozapłacowe, takie jak:
   świadczenia socjalne w postaci dofinansowania
  do wypoczynku, pomoc materialna na święta,
   pożyczki mieszkaniowe z Zakładowego Funduszu
  Świadczeń Socjalnych,
   dofinansowanie do aktywności sportowych –
  karnety na b asen, hala sportowa na rozgrywki
  piłkarskie, siatkarskie, sprzęt sportowy, siłownia i
  boisko na terenie spółki,
   dofinansowanie do kart Multisport,
   dofinansowanie nauki na studiach wyższych,
  podyplomowych oraz MBA i doktorackich,
   udział w szkoleniach meryto rycznych
  /konferencjach branżowych,
   kursy językowe,
   pikniki rodzinne, obchody Dnia Dziecka,
   preferencyjne warunki ubezpieczenia grupowego.
  Opis polityki różnorodności
  Pełne wykorzystanie potencjału pracowników, ich
  różnorodnych umiejętności, doświadczeń i talentów
  w atmosferze szacunku i wsparcia to cele, jakie stawia
  Polityka Różnorodności wdrożona w 2017 roku.
  Wszystkie jej zapisy stanowią integralną część
  Kodeksu Postępowania obowiązującego w PCC Rokita
  SA. Polityka Różnorodności w PCC Rokita została
  opa rta o zapisy Karty Różnorodności, którą Spółka
  przyjęła do stosowania w roku 2015 i od tego
  momentu jest jej formalnym Sygnatariuszem.
  PCC Rokita wdrożyła zasady zarządzania
  różnorodnością i politykę równego traktowania, mając
  na uwadze poszanowanie dla z różnicowanego,
  wielokulturowego społeczeństwa oraz kładąc
  szczególny nacisk na równe traktowanie bez względu
  na płeć, wiek, niepełnosprawność, stan zdrowia, rasę,
  narodowość, pochodzenie etniczne, religię, wyznanie,
  bezwyznaniowość, przekonania polityczne,
  przynależność związkową, orientację
  psychoseksualną, tożsamość płciową, status rodzinny,
  styl życia, formę, zakres i podstawę zatrudnienia lub
  współpracy oraz inne przesłanki narażające na
  dyskryminację.
  Kluczowym działaniem w zakresie realizacji Polityki
  Różnorodności jest tworzenie właściwej atmosfery w
  pracy, która sprawia, że pracownicy czują się
  szanowani i doceniani oraz mają poczucie, że mogą
  rozwijać się i w pełni realizować swój potencjał  Grupa Kapitałowa PCC Rokita
  Sprawozdanie Zarządu z działalności GK PCC Rokita i PCC Rokita SA za rok 2017
  125
  zawodowy. W PCC Rokita SA kreowana jest kultura,
  w której panuje atmosfera dialogu, otwartości,
  tolerancji i pracy zespołowej, a także podejście
  minimalizujące ryzyka związane z utratą
  wartościowych pracowników.
  Przy wyborze władz spółek oraz jej kluczowych
  menedżerów Spółka dąży do zapewnienia
  wszechstronności i różnorodności szczególnie
  w obszarze płci, kierunków wykształcenia, wieku
  i doświadczenia zawodowego. Decydującym aspektem
  są tu przede wszystkim wysokie kwalifikacje oraz
  merytoryczne przygotowanie do pełnienia określonej
  funkcji.
  Zagadnienia dotyczące za chowań antymobbingowych
  i antydyskryminacyjnych zostały ujęte w opisywanym
  szerzej w pkt. 14.3.2 .4 Kodeksie Postępowania w
  Grupie PCC. W PCC Rokita i w spółkach należących do
  Grupy nie stwierdzono przypadków dyskryminacji,
  mobbingu, molestowania seksualneg o, itp.
  Spółka nie wykonywała audytów pod kątem
  przeciwdziałania dyskryminacji u podwykonawców.
  Relacje ze stroną pracowniczą i
  wolność zrzeszania się
  W strategii biznesowej, oprócz celów ekonomicznych,
  Grupa PCC Rokita uwzględnia również aspekty
  związane z odpowiedzialnością społeczną,
  zrównoważonym rozwojem oraz poszanowaniem
  środowiska. Wyznaczone cele spółki osiągają przy
  pełnej współpracy i zaangażowaniu wszystkich
  pracowników. Grupa zapewnia wysokie standardy
  zatrudniania, stosując zasady i s tandardy
  wykraczające poza ustawowe obowiązki pracodawcy.
  Poprzez wartości zawarte w Kodeksie Postępowania,
  Grupa PCC Rokita dąży do utrzymania wysokiego
  poziomu kultury etycznej i biznesowej.
  Dialog z pracownikami
  W poczuciu odpowiedzialności wobec pracowników,
  Spółka wprowadza jednolite i usystematyzowane
  standardy komunikacji wewnętrznej, co pozwala na
  budowanie wspólnej kultury korporacyjnej.
  Wdrażamy i doskonalimy metody sprawnego
  przepływu informacji oraz efektywnej komunikacji na
  różnych szczeb lach organizacji. Nasi pracownicy mają
  możliwość przekazywania informacji, inicjowania
  dyskusji, dzielenia się wiedzą i wymianą doświadczeń
  w oparciu o różnorodne metody komunikacji.
  Spotkania pracowników różnych szczebli
  organizacji
  W ramach cotygodniowyc h spotkań organizacyjnych
  pracowników różnych szczebli, poruszamy
  najważniejsze zagadnienia dotyczące kluczowych
  obszarów prowadzonej działalności, związanych
  z procesami produkcyjnymi, metodologią pracy,
  bieżącymi zadaniami czy aspektami dotyczącymi
  zatru dnienia i bezpieczeństwa pracy.
  Biuletyn informacyjny PCC Chem News
  W ramach wydawanego przez Grupę PCC Biuletynu
  Informacyjnego PCC CHEM NEWS, systematycznie
  publikujemy artykuły, poruszające zagadnienia
  dotyczące bieżących wydarzeń, osiąganych sukcesów
  i informacji związanych z życiem Grupy. Biuletyn
  Informacyjny w całości redagowany jest przez
  pracowników Grupy PCC, a jego treść w znacznym
  stopniu poświęcona jest sprawom i inicjatywom
  pracowniczym.
  OPTIMA to wewnętrzny program, realizowany
  w spółkach Gr upy PCC w Brzegu Dolnym od 2014 roku.
  Celem programu jest zapewnienie właściwego
  poziomu bezpieczeństwa, ładu i porządku w miejscu
  pracy, eliminacji strat i marnotrawstwa a także
  optymalizacja procesów związanych z poszczególnymi
  płaszczyznami działalności Spółki.
  Program OPTIMA jest inicjatywą Pracowników Grupy
  PCC. Początki Programu to było kilka zespołów
  roboczych, a dziś zaangażowani są pracownicy
  wszystkich szczebli.
  Aby osiągnąć założony cel, w ramach Programu
  OPTIMA wdrożone zostały m.in. dwa narzęd zia
  ciągłego doskonalenia.
  OPTIMA „Ład i Porządek” to narzędzie, którego celem
  jest zapewnienie właściwej organizacji miejsca pracy,
  tak aby stanowiło ono miejsce bezpieczne,
  funkcjonalne, schludne oraz ustandaryzowane.  Grupa Kapitałowa PCC Rokita
  Sprawozdanie Zarządu z działalności GK PCC Rokita i PCC Rokita SA za rok 2017
  126
  Program opiera się na pięciu krokach systemu 5S,
  jednego z podstawowych narzędzi wykorzystywanych
  w filozofii Lean Management (szczupłe zarządzanie).
  Czyste i przejrzyste miejsce pracy daje impuls do
  wprowadzenia kolejnych zmian, modyfikacji czy
  usprawni eń. Jest podstawą do kolejnych działań
  i zmian w całej organizacji, jest również wstępem do
  Lean Management i bazą, na której budujemy dalsze
  ulepszenia.
  Wszystkie, nawet drobne pomysły zgłaszane przez
  pracowników przyczyniają się do rozwoju firmy.
  Efekty realizacji tych pomysłów są inspiracją i zachętą
  do zgłaszania kolejnych. Oprócz doskonalenia
  procesów, proponowane rozwiązania dotyczą również
  trudności z jakimi pracownicy spotykają się na co
  dzień. Dzięki inicjatywie pracowników trudności te są
  usuwane, a w efekcie wdrażane są nowe rozwiązania.
  OPTIMA „Mój Pomysł Na…”, to program Inicjatyw
  Pracowniczych, w ramach którego wszyscy
  Pracownicy mają możliwość aktywnego kształtowania
  środowiska pracy oraz kultury bezpieczeństwa,
  doskonalenia jakości i wydajno ści, czy też poprawy
  przepływu informacji i wzajemnego dialogu wewnątrz
  firmy .
  Program „OPTIMA. Mój pomysł na…” został
  zainaugurowany w maju 2015 roku. Dziś Grupa może
  pochwalić się ogromnym zaangażowaniem
  Pracowników. Jak dotąd, w ramach P rogramu, zostało
  zgłoszonych ponad 2100 pomysłów.
  Wykres 26 Pomysły „Mój Pomysł na …” zgłoszone w latach 2015 -2017
  W 2017 roku został rozszerzony zakres Programu
  o możliwość zgłaszania pomysłów w zakresie
  efektywności energetycznej, jak i tych
  usprawniających procesy, ale pod kątem zapisów
  w różnych dokumentach. W roku 2017 (analogicznie
  do poprzednich lat) najwięcej pomysłów zostało
  zgłoszonych w obszarze dotyczącym bezpiecze ństwa.
  Jest to dobra informacja, która potwierdza skuteczność
  szeregu innych działań, mających na celu szerzenie
  kultury bezpieczeństwa. Pod kątem ilości pomysłów
  zgłoszonych w poszczególnych kategoriach, rok 2017
  jest podobny do lat poprzednich. Około 20 %
  wszystkich pomysłów, to drobne usprawnienia
  ułatwiające wykonywanie codziennych obowiązków,
  zwłaszcza na wydziałach produkcyjnych. Program
  „Optima. Mój pomysł na…” jest skierowany do
  798
  1571
  2111
  0
  500
  1000
  1500
  2000
  2500
  2015 2016 2017  Grupa Kapitałowa PCC Rokita
  Sprawozdanie Zarządu z działalności GK PCC Rokita i PCC Rokita SA za rok 2017
  127
  wszystkich Pracowników, dzięki czemu realizowanych
  jest również kilka s zerszych projektów
  optymalizacyjnych, dotyczących bezpośrednio
  procesów technologicznych.
  Wykres 27 Obszary korzyści Programu „Mój Pomysł na…”
  INTRANET
  PCC Intranet stanowi główne miejsce publikowania
  wszelkich informacji dotyczących bieżących wydarzeń,
  osiąganych sukcesów i informacji związanych z życiem
  Spółek. Pełni również funkcję biblioteki zawierającej
  wszelkie niezbędne pracownikom formularze,
  dokumenty, bazy danych, poradniki i ksią żki adresowe.
  Forum pracowników Grupy PCC w Brzegu Dolnym
  Forum stanowi platformę wymiany bieżących potrzeb
  pracowników i ich opinii, dzielenia się
  doświadczeniami czy dobrymi praktykami
  w kontaktach z interesariuszami zewnętrznymi.
  Wspieranie pracowników -sportowców
  Dużą uwagą Grupa PCC Rokita obejmuje również
  pracowników – sportowców, którym umożliwia udział
  w wielu imprezach sportowych na poziomie
  amatorskim w sferze lokalnej, ogólnopolskiej (m.in.
  Tour de Pologne Amatorów, Biegi Firmowe) jak
  i międzynaro dowej na poziomie profesjonalnym
  (imprezy o randze Mistrzostw Europy i Mistrzostw
  Świata). Sportowcami, którzy najmocniej
  reprezentowali Grupę PCC Rokita byli m.in. piłkarze
  oraz biegacze – maratończycy, którzy uczestniczyli
  w wielu ogólnopolskich zawodach amatorskich, często
  odnosząc sukcesy.
  Grupa PCC Rokita sama wychodzi z inicjatywą
  promocji zdrowego trybu życia i kilka razy w roku
  organizuje dla pracowników turnieje sportowe
  w różnych dyscyplinach sportu. Daje też możliwość
  wspólnej integracji na spor towo. Do dyspozycji
  pracowników jest hala sportowa, na której
  organizowane są zajęcia z gier zespołowych (piłka
  nożna, siatkówka). Spółki z Grupy PCC Rokita
  dopłacają również zainteresowanym pracownikom do
  korzystania z kart Multisport. Są również otwarci na
  wszelkie pomysły i sportowe inicjatywy pracownicze
  odnoszące się do aktywnego spędzania czasu wolnego.
  Programy prozdrowotne
  Szczepienia profilaktyczne są najskuteczniejszą
  ochroną przed chorobami i ich powikłaniami. W trosce
  o zdrowie pracowników Grup a PCC Rokita daje
  możliwość zaszczepienia się przeciwko grypie. Akcja
  szczepienna przeprowadzana jest rokrocznie we
  wrześniu, jeszcze przed sezonem zachorowań na
  grypę. Aby każdy z pracowników miał możliwość
  skorzystania, akcja trwa zawsze kilka dni. Co ro ku
  przeciwko grypie szczepi się ok . 250 pracowników.
  „Podejmij wyzwanie i rzuć palenie razem z PCC” to
  akcja ogłoszona z końcem 2017 roku, mająca na celu
  uświadomienie pracownikom skutków palenia tytoniu
  oraz nagrodzenie tych, którzy zadeklarowali walkę
  z nałogiem. Każda osoba, która zgłosiła się do działu PR
  z takim oświadczeniem, otrzymała kosz zdrowej
  żywności, który symbolizował rozpoczęcie nowego,
  nieobciążonego nałogiem, zdrowego życia.
  Przeprowadzona została również kampania polegająca
  na zawieszeniu plakatów we wszystkich palarniach
  znajdujących się na terenie parku przemysłowego PCC
  Rokita. Grafiki pochodzące z Departamentu Zdrowia
  Publicznego przedstawiały zdjęcia osób dotkniętych
  chorobami, których podłożem był nałóg nikotynowy.
  2%
  3%
  6%
  7%
  7%
  12%
  12%
  21%
  30%
  PROCEDURY
  EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA
  KOMUNIKACJA
  MARNOTRAWSTWO
  OCHRONA ŚRODOWISKA
  JAKOŚĆ
  WYDAJNOŚĆ
  ERGONOMIA
  BHP  Grupa Kapitałowa PCC Rokita
  Sprawozdanie Zarządu z działalności GK PCC Rokita i PCC Rokita SA za rok 2017
  128
  Wolność zrzeszania się i współpraca
  z organizacjami związkowymi
  W spółkach Grupy PCC Rokita funkcjonują
  4 organizacje związkowe. Stała współpraca ze stroną
  społeczną jest niezmiernie istotna, stąd Spółka
  w sposób szczególny dba o prowadzenie dialogu
  społecznego op artego na niezależności stron, działaniu
  zgodnym z prawem, a także zaufaniu, szukaniu
  kompromisu i przestrzeganiu przyjętych reguł.
  Za współpracę ze stroną związkową odpowiada PCC
  Rokita oraz zarządy poszczególnych spółek
  a w zakresie bieżących czynności p rzedstawiciele
  odpowiedzialni za poszczególne obszary. Każdy
  z pracowników swobodnie może decydować
  o przynależności bądź nie do organizacji związkowych.
  Informacje o działających organizacjach otrzymują
  wszyscy nowi pracownicy w ramach szkoleń
  adaptacyjny ch oraz w przewodniku dla nowych
  pracowników „Na dobry początek”.
  W 2017 r. współpraca ze związkami zawodowymi
  prowadzona była regularnie, na podstawie zawartych
  porozumień oraz przepisów prawa pracy.
  W omawianym okresie Pracodawca odbył ze stroną
  związkow ą szereg spotkań, na których omawiane były
  zarówno sprawy pracownicze, jak i poszczególne
  segmenty działalności Grupy PCC Rokita. Zgodnie
  z obowiązującymi w firmie od lat zasadami współpracy
  z organizacjami związkowymi inicjatorem spotkań
  może być zarówno pracodawca jak i strona związkowa.
  Pracodawca co roku prowadzi z organizacjami
  związkowymi negocjacje płacowe w zakresie zmiany
  warunków płac dla pracowników objętych
  Zakładowym Układem Zbiorowym Pracy. Negocjacje
  na rok 2017 te zakończyły się porozumienie m, które
  spowodowały wzrost wynagrodzenia o 2,5%, jednak
  dla zarabiających najmniej, czyli do 3000 zł brutto ,
  podwyżka wyniosła nie mniej niż 100 zł brutto dla
  pracownika.
  We współpracy z organizacjami związkowymi
  administrowany jest Zakładowy Fundusz Świa dczeń
  Socjalnych, z którego pracownicy otrzymują
  świadczenia takie jak: dofinansowanie do wypoczynku,
  świadczenia świąteczne czy też preferencyjne pożyczki
  na remont mieszkania.
  Efektywna współpraca ze stroną społeczną widoczna
  jest także w zakresie bezpie czeństwa. Spółki z Grupy
  konsultują ze związkami zawodowymi wszystkie
  działania związane z bezpieczeństwem i higieną pracy,
  które wynikają z art. 237 11a §1. Pkt. 1 Kodeksu pracy.
  W ramach kwartalnych spotkań z przedstawicielami
  związków zawodowych omawian e są bieżące sprawy
  i problemy związane z bezpieczeństwem i higieną
  pracy. W PCC Rokita został powołany również
  Zakładowy Społeczny Inspektor Pracy, jak i pięciu
  Wydziałowych Społecznych Inspektorów Pracy.
  Społeczna Inspekcja Pracy efektywnie funkcjonuje
  również w spółkach LabAnalityka, LabMatic i PCC
  Autochem.
  W spółkach Grupy PCC Rokita w 2017 r. jak i w 2016 r.
  nie było zwolnień grupowych ani akcji strajkowych.
  Obowiązujący w Spółce Zakładowy Układ Zbiorowy
  Pracy w PCC Rokita nie został rozwiązany ani
  zawieszony.
  PCC Rokita dopełniła obowiązku poinformowania
  pracowników o możliwości kandydowania oraz
  przeprowadzenia wyborów do Rady Pracowniczej,
  niemniej nikt z pracowników nie zgłosił swojej
  kandydatury. W związku z powyższym rada nie została
  powołana.
  W 2017 roku p oziom uzwiązkowienia w spółce PCC
  Rokita wyniósł 21% wobec 24% w 2016 roku,
  natomiast w Grupie blisko 17% wobec 19% w 2016.
  Rozwój i edukacja
  Grupa PCC Rokita to firma, która niezmiennie od lat
  stawia na rozwój swoich pracowników. Przyjmujemy
  zasadę, że to pracownicy są najważniejszym zasobem
  firmy, bez którego nie może ona efektywnie
  funkcjonować.
  Jednym z głównych obszarów, który jest regulow any
  przez Politykę Personalną jest rozwój i doskonalenie
  pracowników. Grupa przykłada bardzo dużą wagę do
  rozwoju kompetencji pracowników poprzez ciągłe
  dokształcanie, motywowanie do efektywnego
  wykorzystywania wiedzy oraz dzielenia się nią
  z innymi. Propa guje udział w szerokim wachlarzu
  szkoleń, kursów, konferencji i seminariów oraz
  dofinansowuje kursy językowe lub naukę w szkołach
  wyższych. W zależności od potrzeb, prowadzone są
  spotkania informacyjno -szkoleniowe, umożliwiające
  przekazanie niezbędnej wied zy o oferowanych przez
  Spółkę produktach m.in. osobom podejmującym pracę.
  Mentoring
  W odniesieniu do grupy nowych pracowników Spółka
  prowadzi mentoring, w którym każda nowo
  zatrudniona osoba otrzymuje wsparcie innego,
  doświadczonego pracownika zespołu. Rol ą mentora
  jest zapewnienie właściwego wdrożenia nowego
  pracownika w zasady działania nowego pracodawcy
  oraz wsparcie merytoryczne, pozwalające na szybsze
  dostosowanie się pracownika do struktury w miejscu
  pracy.
  Szkolenia wewnętrzne
  Grupa PCC Rokita prowad zi szkolenia wewnętrzne w
  ramach ustalonego, rocznego planu szkoleń
  wewnętrznych. Ich realizacją zajmują się specjaliści
  w danej dziedzinie. Szkolenia te obejmują swoim
  zakresem m.in. zintegrowane systemy zarządzania,
  działania środowiskowe, bezpieczeństwo pracy,
  standardy obsługi klienta, szkolenia produktowe,  Grupa Kapitałowa PCC Rokita
  Sprawozdanie Zarządu z działalności GK PCC Rokita i PCC Rokita SA za rok 2017
  129
  szkolenia informacyjne w ramach podejmowania
  nowych projektów w obrębie Spółki lub Grupy PCC.
  Szkolenia zewnętrzne
  W wyniku współpracy z CWB Partner Sp. z o.o., spółki
  z Grupy umożliwiają pracownikom odbycie szkoleń
  zewnętrznych w ramach określonego na dany rok
  kalendarzowy programu szkoleń dla każdej grupy
  pracowników.
  Bezustanna chęć poszerzania kompetencji oraz
  charakter wykonywanej pracy, skłaniają pracowników
  do wnioskowania do przełożonych o zgo dę na udział
  w szkoleniach zewnętrznych. Ten rodzaj szkoleń
  pozwala na praktyczne wykorzystanie zdobytej wiedzy
  automatycznie po zakończeniu szkolenia. Wśród
  zróżnicowanych, dostępnych technik szkoleń,
  najbardziej preferowane obejmują:
   dedykowane szkolenia , dotyczące
  wyspecjalizowanego nabycia kompetencji w danej
  dziedzinie,
   konferencje, poszerzające wiedzę w wybranej
  problematyce oraz pozwalające nawiązać
  kontakty z różnymi ekspertami,
   seminaria, umożliwiające spotkania różnych grup
  pracowników i prowadzen ie metodologicznych
  dyskusji,
   e-learning, pozwalający na minimalizowanie
  kosztów oraz dużą elastyczność w zakresie treści
  programowych szkoleń czy indywidualnego czasu
  uczenia się.
  Tabela 40 Średnia liczba godzin szkoleniowych w podziale na płeć
  2017 2016
  kobiety mężczyźni kobiety mężczyźni
  Liczba godzin ogółem w PCC Rokita 6 222 23 937 3 331 13 883
  Średnia liczba godz. 38 37 24 22
  Liczba godzin ogółem w GK PCC Rokita 10 326 47 819 6 382 21 522
  Średnia liczba godz. 22 40 15 19
  Wsparcie w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych
  Mając na uwadze wsparcie pracowników
  w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych,
  rozumianych jako zdobywanie lub uzupełnianie
  wiedzy i umiejętności, Grupa PCC Rokita wprowadziła
  w postaci procedury określone zasady w tym zakresie.
  System dofinansowania opiera się na obopólnych
  korzyściach, które obejmują podnoszenie przez
  pracownika kwalifikacji zawodowych a w odniesieniu
  do pracodawcy na utrzymaniu st abilnej struktury
  zatrudnienia.
  Pracodawca dofinansowuje pracownikom naukę na:
   studiach inżynierskich, licencjackich,
  magisterskich, a także doktoranckich,
   studiach MBA,
   studiach podyplomowych,
   kursach specjalistycznych i branżowych,
   indywidualnych lub grupowych kursach
  językowych prowadzonych z lektorem
  bezpośrednio lub za pośrednictwem narzędzi
  informatycznych.
  Rekrutacje wewnętrzne
  W PCC Rokita sprawnie funkcjonuje proces rekrutacji
  wewnętrznych, który pozwala na poszukiwanie
  i awansowanie pracowników na wyższe stanowiska
  spośród obecnej kadry w Grupie PCC. Dystrybuowanie
  informacji dotyczących wolnych wakatów, odbywa się
  poprzez wewnętrzną platformę informacyjną PCT
  Proces w zakładce Rekrutacja. Rekrutacja wewnętrzna
  stanowi jeden z najefektywniejszyc h sposobów
  połączenia potrzeb Spółki z aspiracjami pracowników,
  co z kolei umożliwia ograniczenie fluktuacji kadry.
  Stosowanie zasad awansowania pracowników
  zatrudnionych w Grupie PCC przynosi korzyści
  w postaci:
   wzrostu motywacji personelu;
   ograniczenia możliwości popełnienia błędu,
  polegającego na obsadzeniu stanowiska
  niewłaściwą osobą;
   skrócenia okresu adaptacyjnego;
   ograniczenia kosztów, związanych
  z zamieszczaniem ogłoszeń, prowadzeniem
  rozmów kwalifikacyjnych, stosowania testów itp.
  Społeczności lok alne i
  zaangażowanie społeczne
  PCC Rokita jest rozpoznawalna jako zaangażowany
  i solidny pracodawca. W 2017 roku Spółka była obecna
  na studenckich targach pracy, spotkaniach
  z pracodawcą organizowanych w szkołach i centrach
  młodzieżowych oraz sponsorowała wydarzenia
  naukowe. Działania PCC Rokity nastawione na
  współpracę ze środowiskiem akademickim wpisują się
  w aktualne zapotrzebowanie organizacji na
  wykwalifikowaną kadrę pracowniczą na rynku pracy.
  Grupa Kapitałowa PCC Rokita
  Sprawozdanie Zarządu z działalności GK PCC Rokita i PCC Rokita SA za rok 2017
  130
  Odpowiedzialny pracodawca
  PCC Rokita jest cenionym pracodawcą na lokalnym
  rynku pracy, zarówno wśród pracowników
  produkcyjnych, jak i specjalistów z różnych branż,
  oferując stabilne z atrudnienie w oparciu o umowy
  o pracę, konkurencyjne warunki wynagr odzenia oraz
  pracy. W 2017 roku w PCC Rokita pracę podjęł o pon ad
  60 pracowników produkcyjnych i ponad 160 osób
  w Grupie PCC Rokita. Natomiast w gronie specjalistów
  współpracę nawiąza ło ponad 50 osób w PCC Rokita
  i ponad 90 w całej Grupie PCC Rokita.
  Na spotkania z pracodawcą organizowane we
  współpracy z Powiato wym Urzędem Pracy czy też
  Środowiskowym Hufcem Pracy przybywa co roku
  kilkadziesiąt młodych osób zainteresowanych
  odbyciem staży, a docelowo podjęciem zatrudnienia.
  Świadczy to o dobrej marce, jaką PCC Rokita
  wypracowała wśród młodych osób, dopiero
  wchodzą cych na rynek pracy.
  Dualne kształcenie
  PCC Rokita od lat aktywnie wspiera rozwój
  szkolnictwa zawodowego w powiecie wołowskim, a od
  2015 roku jest członkiem Klastra Edukacyjnego WSSE
  INVEST in EDU. W ramach kontynuacji dualnego
  kształcenia, PCC Rokita wsp ółpracuje z lokalnymi
  szkołami ponadgimnazjalnymi z Brzegu Dolnego
  i Wołowa, oferując 3 letnią praktyczną naukę
  w zawodach elektryk, ślusarz i operator urządzeń
  przemysłu chemicznego. We wrześniu 2017 roku,
  kilku uczniów z Zespołu Szkół Zawodowych w Brzegu
  Dolnym podjęło praktyczną naukę zawodu elektryk
  i operator.
  Najlepsi z młodocianych pracowników korzystają
  z systemu premiowania. W 2017 roku za dobre wyniki
  na praktykach oraz w szkole, PCC Rokita wynagrodziła
  kilkunastu młodocianych pracowników, którzy
  otrzymywali premie kwartalne. Najlepszym uczniom
  w klasie trzeciej PCC Rokita oferuje dodatkowo
  gwarancję zatrudnienia. Po zakończeniu praktycznej
  nauki zawodu, od września 2017 r. współpracę ze
  Spółką kontynuują kolejni młodociani pracownicy.
  Wycieczki or az Dzień Otwarty
  Od kilku lat wiosną każdego roku bramy zakładu PCC
  Rokita otwierają się dla pracowników i ich rodzin oraz
  emerytów w ramach Dnia Otwartego Grupy PCC.
  W trakcie wycieczki autokarowej po terenie parku
  przemysłowego prezentowane są poszczegól ne
  instalacje oraz najnowsze inwestycje Grupy. Jest to
  wspaniała okazja, zwłaszcza dla emerytowanych
  pracowników, aby porównać dzisiejszy obraz zakładu
  z tym, który zachował się w ich wspomnieniach.
  Najmłodsi uczestnicy wydarzenia mogą zajrzeć do
  budynku Z akładowej Służby Ratowniczej, przymierzyć
  hełm strażacki, zgasić kontrolowany pożar czy
  sprawdzić swoje umiejętności w specjalnej klatce
  treningowej oraz na siłowni. Jedną
  z najpopularniejszych atrakcji jest możliwość
  pobawienia się w gęstej pianie gaśnicz ej czy też
  skorzystania z przejażdżki zakładowymi wozami
  bojowymi.
  Kolejnym wydarzeniem organizowanym przez Zarząd
  PCC Rokita, skierowanym do pracowników oraz ich
  rodzin, jest piknik rodzinny z okazji Dnia Chemika. Jest
  to wspaniała okazja, aby spędzić cał y dzień na
  wspólnej integracji nie tylko rodzinnej czy
  pracowniczej, ale również sąsiedzkiej. Do dyspozycji
  dzieci i dorosłych jest mnóstwo atrakcji oraz smaczny
  catering.
  W ramach akcji „Poznaj naszą firmę i specyfikę pracy
  chemika” w 2017 roku teren PCC Rokita odwiedziło
  prawie 350 uczniów ze szkół podstawowych,
  gimnazjalnych i uczelni wyższych (Politechnika
  Wrocławska, Uniwersytet Wrocławski, Wyższa Szkoła
  Oficerska Wojsk Lądowych) zlokalizowanych na
  terenie pobliskich powiatów. Uczniowie i studenci
  mie li możliwość poznania instalacji chemicznych na
  wydziałach produkcyjnych oraz technologii i narzędzi
  pracy stosowanych w laboratoriach analitycznych.
  Do działań PCC Rokity skierowanych do najmłodszych
  należą np. instruktaże promujące właściwe
  postępowania w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia.
  Ratownicy z Zakładowej Służby Ratowniczej
  regularnie odwiedzają lokalne szkoły, aby dzieci
  i młodzież miały możliwość zapoznania się
  z prawidłowym podstępowaniem w przypadku
  udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym
  w wypadkach, co cieszy się ogromnym
  zainteresowaniem.
  Klasy Patronackie
  W ramach dwóch projektów: „Klasa patronacka w
  zawodzie technika mechatronika” oraz „Chemiczno -
  biologiczne partnerstwo edukacyjne”, Spółka objęła
  patronatem uczniów klas o profilu mech atronika w
  Technikum nr 1 im. T. Kościuszki w Wołowie oraz klasy
  o profilu matematyczno -przyrodniczym w Liceum
  Ogólnokształcącym im. KEN w ZSZ w Brzegu Dolnym,
  oferując stypendia, praktyki oraz docelowe
  zatrudnienie dla absolwentów. Dzięki wspólnym
  działan iom promocyjnym kolejnych kilkunastu
  uczniów podjęło naukę w obu klasach we wrześniu
  2017 r.
  Celem współpracy z klasami patronackimi jest
  zwiększenie poziomu umiejętności w zakresie
  przedmiotów przyrodniczych i ścisłych oraz
  rozwijanie u uczniów umiejętnoś ci zastosowania
  zdobytej wiedzy w praktyce.
  Współpraca z uczelniami
  PCC Rokita, oprócz współpracy z lokalnym
  szkolnictwem podstawowym i średnim, współpracuje
  z uczelniami wyższymi w obszarze edukacji, staży
  i praktyk studenckich.  Grupa Kapitałowa PCC Rokita
  Sprawozdanie Zarządu z działalności GK PCC Rokita i PCC Rokita SA za rok 2017
  131
  W ramach programu stypend ialnego „Ty i PCC =
  sukces”, PCC Rokita oferuje roczne stypendia dla
  studentów z Wydziału Chemicznego Politechniki
  Wrocławskiej, Warszawskiej oraz Śląskiej, Wydziału
  Elektrycznego, Mechaniczno -Energetycznego
  i Górniczego Politechniki Wrocławskiej oraz
  z Un iwersytetu Ekonomicznego. We wrześniu 2017 r.
  w ramach programu stypendialnego 14 nowych
  stypendystów rozpoczęło realizację prac
  magisterskich w działach badawczo – rozwojowych
  i technicznych w Spółce.
  Dwa kolejne programy skierowane do studentów ze
  wszys tkich uczelni, to praktyki letnie oraz staże
  w oparciu o umowy o pracę. W 2017 roku, podczas
  praktyk letnich współpracę podjęło 34 studentów
  w Spółce oraz 56 w Grupie PCC Rokita. Natomiast
  w ramach programu stażowego dla absolwentów,
  w 2017 r. roczne staże w działach handlowych oraz
  technologicznych PCC Rokity rozpoczęło 6 stażystów.
  PCC Rokita aktywnie współpracuje z organizacjami
  studenckimi, m.in. ze studencką organizacją ‘BEST’,
  z którą co roku prowadzi merytoryczne warsztaty dla
  studentów w ramach wyd arzenia ‘Case Week’. W 2017
  roku zrealizowaliśmy dwa tematy „Statystyczne
  planowanie eksperymentów” oraz „Elektroliza PCC
  Rokita – tutaj Chemik spotyka Elektryka”. Dodatkowo
  w 2017 r. Spółka była jednym ze sponsorów
  konferencji naukowej, której organizator em był
  Wydział Inżynierii Chemicznej Politechniki Łódzkiej.
  Od czterech lat w PCC Rokita organizowane są ‘Dni
  Otwarte’ dla studentów, w ramach których
  prowadzimy wykłady merytoryczne oraz wycieczki po
  naszych wydziałach produkcyjnych, laboratoriach oraz
  działach badawczo – rozwojowych. W 2017 roku,
  w wydarzeniu wzięło udział około 80 studentów .
  Relacje Inwestorskie
  PCC Rokita prowadzi otwartą poli tykę informacyjną
  i utrzymuje ścisłe relacje z inwestorami . Szczególną
  wagę Spółka przykłada do relacji z inwestorami
  indywidualnymi.
  Spółka organizuje cykliczn ie spotkania z inwestorami
  w swojej siedzibie. Doroczny Dzień Inwestora daje
  możliwość zetknięcia się z przedsiębiorstwem, w które
  inwestują oraz spotkania się z kadrą zarządzającą.
  Inwestorzy mają również okazję poznać, jak
  funkcjonują jednostki produkcyjne znajdujące się na
  terenie parku przemysłowego Grupy PCC w Brzegu
  Dolnym.
  W 2017 roku miało miejsce już piąte z kolei spotkanie
  z Inwestorami. Spotkanie to odbyło się przy
  historycznie rekordowo wysokiej frekwencji oraz
  w wyjątkowej scenerii. Ponad 200 gości z całego kraju
  zostało podjętych przez organizatorów w budynku
  hali, gdzie na co dzień spółki prowadzą regularną
  działalność. Industrialny charakter miejsca spotkania
  idealnie komponował się z prezentacją Zarządu
  podczas której zgromadzeni goście usłyszeli o tym,
  czym spółki się zajmują, o postępie w realizowanych
  inwestycjach oraz o bieżącej sytuacji finansowej
  spółek.
  W ramach prowad zonej komunikacji z Inwestorami,
  zespół Relacji Inwestorskich prowadzi portal –
  www.PCCInwestor.pl . Jest to serwis o charakterze
  informacyjno -edukacyjnym, wprowadzający w świat
  inwestycji kapitałowych. Inwestor zna jdzie tu pełen
  serwis Relacji Inwestorskich Spółek z Grupy PCC,
  w tym PCC Rokita. Portal zawiera najnowsze
  informacje na temat emisji, jak i prezentacje
  wynikowe, produktowe oraz roczne w przejrzystym
  i funkcjonalnym układzie.  Grupa Kapitałowa PCC Rokita
  Sprawozdanie Zarządu z działalności GK PCC Rokita i PCC Rokita SA za rok 2017
  132
  Dzień Inwestora 2017 r., fot. PCC Rokita
  Działalność charytatywna i sponsoringowa
  W ramach społecznej odpowiedzialności biznesu PCC
  Rokita bardzo intensywnie wspiera społeczność
  lokalną. W minionym roku zasponsorowano zakup
  specjalistycznych lamp UV, które zosta ły przekazane
  do dyspozycji miejscowej Policji, wsparto wiele akcji
  charytatywnych przekazano środki na remont
  budynków sakralnych oraz działalność statutową
  lokalnych stowarzyszeń.
  Spółka wspomaga lokalną działalność kulturalną
  poprzez pomoc finansową w organizacji koncertów i
  festynów , pomogł a przy organizacji wakacyjnych
  wyjazdów dla dzieci, niosła pomoc przy organizacji
  konferencji naukowych uczelni wyższych, oraz została
  sponsorem cyklu koncertów muzyki poważnej pt.
  BelleVoci. PCC Rokita rokrocznie ws pomaga finansowo
  także przygotowanie Orszaku Trzech Króli.
  PCC Rokita wspiera różnorodne działania
  o charakterze charytatywnym. Spółka pomogła
  w zbiórkach pieniędzy na potrzebujące dzieci, wsparto
  pracowników znajdujących się w trudnych momentach
  życia, pr zekazywano środki na leczenie mieszkańców
  naszego powiatu, pomoc przy organizacji
  charytatywnego biegu mikołajkowego oraz na
  przebudowę lokalnej placówki opiekuńczej czy pomoc
  w organizacji kolonii dla dzieci z ubogich rodzin.
  Spółka rozumie, jak ważna je st pomoc niesiona
  najmłodszym członkom naszego społeczeństwa. Z tego
  względu PCC Rokita od wielu lat wspomaga dwa
  okoliczne domy dziecka. Spółka cyklicznie angażuje się
  w akcje dla dzieci, w tym promujące bezpieczeństwo
  jak „Prewencja, ale inaczej”. W odpo wiedzi na potrzeby
  zatrudnionych, Spółka organizuje co roku piknik, na
  który zaprasza wszystkich pracowników wraz z ich
  rodzinami. Kolejnym cyklicznym wydarzeniem jest Bal
  Jubilata, podczas którego pracownicy z najdłuższymi
  stażami w firmie odbierają nagro dy i odznaczenia z rąk
  Zarządu.
  Pozostałe kwestie społeczne i
  rynkowe
  Grupa buduje relacje z dostawcami oparte na
  wzajemnej rzetelności oraz mające na celu
  bezpieczeństwo dostaw.
  W 2017 i w 2016 roku nie były prowadzone przez
  UOKiK postępowania administracyjne przeciwko
  Spółce oraz Grupie, w związku z czym nie miały
  miejsca kary finansowe wynikające z zachowań
  antykonkurencyjnych i antyrynkowych .
  Tabela 41 Rotacja należności i zobowiązań w PCC Rokita i w GK PCC Rokita
  PCC Rokita 2017 2016
  Rzeczywisty okres rotacji należności 37 35
  Rzeczywisty okres rotacji zobowiązań 52 53
  GK PCC Rokita
  Rzeczywisty okres rotacji należności 37 35
  Rzeczywisty okres rotacji zobowiązań 53 54  Grupa Kapitałowa PCC Rokita
  Sprawozdanie Zarządu z działalności GK PCC Rokita i PCC Rokita SA za rok 2017
  133
  Ryzyka związane z obszarem
  społecznym i pracowniczym
  Ryzyko utrata kluczowych pracowników
  Jednym z głównych czynników warunkujących sukces
  w działalności Spółki jest zdolność do utrzymania
  wysoko wykwalifikowanej kadry zarządzającej i
  kluczowych pracowników. Nie ulega wątpliwości, że
  obecna pozycja rynkowa i sytuacja finansowa PCC
  Rokita SA są w dużym stopniu efektem wiedzy i
  doświadczenia obecnego kierownictwa Spółki i jej
  kluczowych pracowników. Utrata najlepszych
  menedżerów oraz wykwalifikowanego personelu
  moż e się wiązać z ryzykiem pogorszenia jakości
  zarządzania Spółką, co w konsekwencji mogłoby
  spowodować okresowe zakłócenie funkcjonowania
  Emitenta i negatywnie wpłynąć na tempo realizacji
  jego planów rozwojowych. Nie ma pewności, że Spółce
  uda się w przyszło ści zatrzymać członków wyższego
  kierownictwa i kluczowego personelu czy też
  wprowadzać do kadry zarządzającej nowych
  wykwalifikowanych pracowników. Jednakże
  dotychczasowa analiza pokazuje, że przypadki odejść
  członków wyższego kierownictwa i kluczowego
  per sonelu są sporadyczne. Ponadto w celu
  ograniczenia tego ryzyka Spółka prowadzi szereg
  działań mających na celu utrzymanie i pozyskanie
  najlepszych pracowników poprzez rozwój
  motywacyjnego systemu wynagrodzeń i szeroki
  program szkoleń .
  Ryzyko związane z możliwością wystąpienia
  pracowniczych sporów zbiorowych
  W Grupie PCC Rokita funkcjonują 4 organizacje
  związkowe. Z racji przynależności do związków
  zawodowych około 17% załogi spółek Grupy oraz 21%
  załogi PCC Rokita, spółki Grupy narażon e są na ryzyko
  wystąpienia pracowniczych sporów zbiorowych i
  mogą w przyszłości stanąć przed koniecznością
  prowadzenia długotrwałych negocjacji z organizacjami
  zawodowymi. Innymi możliwymi zakłóceniami
  działalności spółek Grupy mogą być akcje
  protestacyjne , strajki czy przerwy w pracy.
  Ewentualne wystąpienie podobnych okoliczności
  może mieć istotny niekorzystny wpływ na działalność
  Grupy, jej sytuację finansową lub wyniki jej
  działalności.
  Obecnie jedna z organizacji, MOZ ZZIT przy PCC Rokita,
  jest w sporz e z PCC Rokita, CWB Partner Sp. z o.o.,
  LabAnalityka Sp. z o.o., LabMatic Sp. z o.o. i ChemiPark
  Technologiczny Sp. z o. o. w związku z odmową
  realizacji żądań dotyczących podwyżek
  wynagrodzenia zasadniczego pracowników. Wyżej
  wymienieni pracodawcy porozum ieli się z pozostałymi
  organizacjami związkowymi i realizowali podwyżki
  wynagrodzeń zgodnie z zawartymi porozumieniami z
  3 pozostałymi organizacjami związkowymi.
  Ryzyko związane z następstwami wypadków przy
  pracy i chorób zawodowych
  W związku z prowadzoną działalnością oraz specyfiką
  branży, w której działają spółki Grupy PCC Rokita,
  część pracowników zatrudnionych jest na
  stanowiskach narażonych na czynniki szkodliwe i
  uciążliwe. Istnieje ryzyko wystąpienia chorób
  zawodowych u pracowników, a także szczegó lne
  ryzyko wypadków śmiertelnych czy wypadków
  powodujących trwałą niezdolność do pracy. W Grupie
  w 2017 r. nie odnotowano w ypadków śmiertelnych
  przy pracy ani nie odnotowano wypadku, którego
  konsekwencjami byłaby trwała niezdolność do pracy.
  W przypadku z większenia wymogów związanych z
  bezpieczeństwem i higieną pracy, w szczególności
  rozszerzenia katalogu chorób zawodowych, nałożenia
  dodatkowych obowiązków w zakresie bezpieczeństwa
  stanowisk pracy, wzrostu liczby wypadków przy pracy
  oraz stwierdzenia wystą pienia chorób zawodowych,
  mogłaby wystąpić konieczność poniesienia
  dodatkowych kosztów. Mogłoby to mieć istotny
  negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową
  lub wyniki działalności Grupy.
  Ryzyko zakłóceń procesów produkcyjnych lub
  wystąpienia poważne j awarii przemysłowej
  Działalność produkcyjna PCC Rokita SA i innych spółek
  produkcyjnych wchodzących w skład Grupy w
  obszarze procesów syntezy chemicznej związana jest z
  magazynowaniem i stosowaniem substancji o
  właściwościach palnych, wybuchowych, toksyc znych,
  żrących i niebezpiecznych dla środowiska. W związku
  z tym mogą stwarzać zagrożenie dla środowiska
  naturalnego, zdrowia oraz życia pracowników spółek,
  a także mieszkańców pobliskich miejscowości. Zgodnie
  z przepisami ustawy Prawo ochrony środowiska,
  spółki Grupy mogą być zaliczone do zakładów
  stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnej
  awarii przemysłowej będąc zakładem o dużym ryzyku
  wystąpienia poważnej awarii przemysłowych.
  Zakłócenia procesów produkcyjnych mogą nastąpić w
  wyniku szeregu zdarzeń niezależnych od spółek, w tym
  problemów z dostawami surowców i mediów, a także
  wystąpienia takich zdarzeń jak katastrofy naturalne,
  strajki czy ataki terrorystyczne.
  Wszystkie uszkodzenia obiektów Spółki skutkujące
  krótkoterminowymi lub długotrwałymi prze rwami w
  działalności z powodu konieczności przeprowadzenia
  napraw lub likwidacji skutków mogą wywrzeć
  niekorzystny wpływ na działalność spółek Grupy PCC
  Rokita. Innym czynnikiem związanym ze specyfiką
  działalności Grupy w obszarze niebezpiecznych dla
  środo wiska i ludzi substancji chemicznych, który może
  negatywnie wpływać na sytuację finansową Grupy, jest
  ryzyko wystąpienia wypadku przy pracy oraz chorób
  zawodowych u pracowników.  Grupa Kapitałowa PCC Rokita
  Sprawozdanie Zarządu z działalności GK PCC Rokita i PCC Rokita SA za rok 2017
  134
  W spółkach Grupy funkcjonuje system bezpieczeństwa
  obejmujący wszystkie poziom y organizacyjne i
  procesy technologiczne. System bezpieczeństwa
  funkcjonuje jako system zarządzania, który jest zgodny
  z obowiązującymi w tym zakresie regulacjami, tj.
  ustawą Prawo ochrony środowiska oraz Dyrektywą
  Rady Unii Europejskiej Parlamentu Europej skiego i
  Rady 2012/18/UE z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie
  kontroli zagrożeń poważnymi awariami związanymi z
  substancjami niebezpiecznymi, zmieniająca, a
  następnie uchylająca dyrektywę Rady 96/82/WE (tzw.
  Dyrektywą SEVESO III) oraz jest spójny z przyjętymi w
  Spółce systemami zarządzania jakością, środowiskiem
  i energią.
  PCC Rokita jako odpowiedzialny podmiot w zakresie
  bezpieczeństwa pozyskała certyfikat na zgodność z
  normą OHSAS 18001, która stanowi potwierdzenie
  zaangażowania Spółki w utrzymywanie i ciągł ą
  poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy oraz podnosi
  standardy pracy wszystkich pracowników Spółki oraz
  pracowników Spółek zewnętrznych, wykonujących
  pracę na jej terenie .
  14.6. Produkt i klient
  Troska o klienta i jego satysfakcj ę
  Ważnym elementem strategii Spółki jest dbałość o
  klientów, którzy w większości decydują o sukcesie
  organizacji. Dlatego istotne jest dostosowanie działań
  wewnętrznych tak, aby spełniały warunki otoczenia
  Spółki, co w efekcie pozwala rozwijać się i utrzymywać
  na rynku w warunkach konkurencyjności. Sukces
  rynkowy Spółki zależ y w dużej mierze od poziomu
  zadowolenia klientów nie tylko bezpośrednio po
  zakupie, ale także w dłuższym okresie użytkowania
  produktu.
  Zrozumienie potrzeb klientów oraz ich oczekiwań jest
  punktem wyjścia do efektywnej komunikacji, a co za
  tym idzie zapewnienia najwyższych standardów
  jakości i bezpieczeństwa naszym klientom.
  Spółka oraz pozostałe spółki produkcyjne z Grupy
  wytwarzają produkty masowe, ale również
  o charakterze specjalistycznym, które nierzadko
  produkowane są na podstawie indywidualnych
  potrzeb klientów, w oparciu o szczególne wymagania
  czy parametry. Grono odbiorców obejmuje szereg
  wiodących międzynarodowych koncernów, a każdego
  roku dołączają kolejne, prężnie działające
  międzynarodowe firmy, reprezentujące różne branże
  przemysłowe.
  W celu doskonalenia oraz w ramach identyfikacji
  oczekiwań i potrzeb swoich klientów, PCC Rokita
  prowadzi cykliczne Badanie Zadowolenia Klienta (ang.
  Customer Satisfaction In dex - CSI), w podziale na
  poszczególne kompleksy produkcyjne. Na podstawie
  informacji zawartych w ankietach, które kierowane są
  drogą elektroniczną, sporządzany jest raport, a jego
  wyniki opracowane dla każdego kompleksu stanowią
  punkt wyjścia do wprowadza nia pozytywnych zmian
  we współpracy z klientami. Ankieta poddaje ocenie
  obszary takie jak: zgodność dostarczonego produktu ze
  specyfikacją techniczną, stopnień spełnienia
  oczekiwań, terminowość dostaw, jakość opakowań,
  kompletność dokumentacji, szybkość re agowania na
  zapytania ofertowe, reklamacje itp., dostęp do
  informacji technicznych o wyrobie, ogólny poziomu
  zadowolenia, jakość obsługi handlowej, poziom
  kompetencji pracowników czy jakość proponowanych
  ofert.
  W wyniku przeprowadzenia oceny za 2017 rok
  zidentyfikowano obszary, które należy poprawić w
  krótkim okresie czasu, a mianowicie czas reakcji na
  zapytania klientów oraz obszary do poprawy w
  dłuższym okresie czasu, tj. jakość przedstawianych
  ofert sprzedaży, obsługa reklamacyjna, czy dostępność
  wsparci a technicznego.
  Prócz obszarów wymagających poprawy, nasi Klienci
  wskazują również mocne strony, których wartość
  należy utrzymać, a mianowicie terminowość oraz
  zgodność z zamówieniem, jakość opakowania oraz
  sposób zabezpieczania dostarczanych produktów czy
  kompletność dokumentacji przy dostawach.
  Wychodząc naprzeciw klientom Grupa PCC, do której
  należy również Grupa PCC Rokita, w listopadzie 2015
  roku uruchomiła Portal Produktowy,
  www.products.pcc.eu , który stanowi internetowy
  katalog produktów dywizji chemicznej, prezentujący
  ponad 800 produktów i formulacji chemicznych
  wykorzystywanych jako surowce, dodatki, reagenty
  lub preparaty gotowe do użycia. Budowa portalu
  pozwala na identyfikację produktów zarówno poprzez
  określenie grupy związków, do których przynależą, jak
  i poprzez indeks branży, w której znajdują
  zastosowanie, a dzięki filtrom, każdy klient w łatwy
  sposób wyselekcjonuje produkt odpowiadający jego
  potrzebom. Bardzo szeroki wachlarz produktów
  obejmuje sur owce i dodatki specjalistyczne
  wykorzystywane przez producentów różnych branż
  przemysłowych. Z zasobów portalu korzystają
  zarówno klienci jak i dostawcy surowców, pracownicy
  działów R&D oraz specjaliści związani z niemal każdą
  branżą przemysłową. Zainteres owani branżą
  chemiczną znajdą tu substancje wykorzystywane m.in.
  w przemyśle metalurgicznym, energetycznym,
  budowlanym, meblarskim, spożywczym czy
  farmaceutycznym, a także stosowane w produkcji
  kosmetyków i środków higieny osobistej. Portal jest
  uznawany p rzez środowiska branżowe za jedną  Grupa Kapitałowa PCC Rokita
  Sprawozdanie Zarządu z działalności GK PCC Rokita i PCC Rokita SA za rok 2017
  135
  z najlepszych i najbardziej przyjaznych wyszukiwarek
  produktów chemicznych. Portal jest obecnie dostępny
  w językach polskim, angielskim, niemieckim
  i rosyjskim.
  W ramach utrzymania konstruktywnego dialogu
  z klientami, dzia ły sprzedaży na bieżąco reagują na
  wszelkie uwagi i spostrzeżenia klientów. Kontakt ten
  odbywa się drogą telefoniczną, za pośrednictwem
  poczty elektronicznej lub podczas bezpośrednich
  spotkań organizowanych zarówno w siedzibie naszej
  firmy, jak i u poszcze gólnych klientów. Zagadnienia
  formułowane przez klientów odnoszą się do kilku
  podstawowych obszarów: jakości produktów,
  realizowanych inwestycji, aktualnych cen produktów
  czy reklamacji. Wyjaśnień oraz odpowiedzi udziela
  m.in. wykwalifikowany zespół ds. sp rzedaży oraz
  marketingu produktowego, ustnie podczas spotkań,
  telefonicznie i poprzez pocztę e -mail.
  Kierując się troską o klienta i mając na celu rzetelne
  komunikowanie się , PCC Rokita wdrożyła do
  stosowania Politykę Komunikacji Marketingowej, w
  której zo bowiązuje się do dołożenia wszelkich starań,
  aby zasady i wartości ujęte w niniejszej Polityce były
  przestrzegane.
  Działalność marketingowa Spółki prowadzona jest
  z poszanowaniem powszechnie obowiązującego
  prawa, zasad uczciwego obrotu i konkurencji, godno ści
  ludzkiej oraz dobrych obyczajów, a w przypadku
  reklam dodatkowo uwzględnia dbałość o interes
  klienta.
  PCC Rokita SA w swych działaniach dąży do:
   polepszania reputacji Spółki jako rzetelnego
  dostawcy i kontrahenta,
   kształtowania pozytywnej oceny działal ności
  Spółki przez Interesariuszy w oparciu o rzetelne
  i prawdziwe dane,
   spójności przekazu marketingowego z przyjętymi
  zasadami dotyczącymi standardów komunikacji,
   budowania pozytywnych relacji
  z Interesariuszami zmierzających do zwiększania
  ich zaufania względem Spółki,
  W PCC Rokita ani w spółkach jej Grupy nie odnotowano
  w 2017 i w 2016 roku przypadków niezgodności
  z regulacjami i dobrowolnymi kodeksami dot.
  komunikacji marketingowej, w związku z czym nie
  miały miejsca kary finansowe wynikające z tego ty tułu.
  Nie są prowadzone przez UOKiK postępowania
  administracyjne przeciwko Spółce ani żadnej spółce
  z Grupy.
  Bezpieczeństwo produktów i
  konsumentów
  Produkcja i sprzedaż substancji chemicznych wymaga
  podejmowania istotnych działań na rzecz ochrony
  zdrowia klienta. Bezpieczeństwo ludzi i środowiska
  jest kluczowym aspektem w całym cyklu życia
  produktu. Informowanie klientów o ryzykach
  i zasadach użytkowania wyrobów Spółki jest
  elementarnym działaniem podczas każdorazowej
  realizacji zamówienia.
  Dla wszystkich produktów Spółki zostały opracowane
  Karty Charakterystyki. Scenariusze Narażenia jako
  dodatkowa część Karty Charakterystyki zostały
  opracowane dla tych produktów, wobec których taki
  wymóg stawia Rozporządzenie REACH.
  Karta Charakterystyki stanowi źródło informacji o
  parametrach fizykochemicznych substancji oraz
  ewentualnych zagrożeniach, jakie możne powodować.
  Dokument podzielony jest na 16 sekcji, w których
  znajdują się informacje na temat: identyfikacji
  substancji, danych firmy, identyfik acji zagrożeń,
  składu substancji, wykazu środków pierwszej pomocy,
  postępowania w przypadku pożaru oraz
  niezamierzonej emisji substancji do środowiska,
  sposobów magazynowania i postępowania z
  substancją, kontroli narażenia oraz środkach ochrony
  indywidualn ej, właściwościach fizykochemicznych
  oraz stabilności i reaktywności substancji,
  toksyczności i ekologiczności, sposobach
  postępowania z odpadami, transportu, przepisów
  prawnych i innych.
  Tabela 42 Rodzaj informacji o produktach i usługach
  wymaganych na mocy procedur
  organizacji
  Tak Nie
  Pochodzenie komponentów
  produktów x
  Skład, szczególnie w przypadku
  substancji, które mogą wywierać
  wpływ na środowisko lub
  społeczeństwo
  x
  Bezpieczeństwo użytkowania
  produktów x
  Odpady produktowe i wpływ na
  środowisko lub społeczeństwo x
  Inne:
   wykaz środków
  pierwszej pomocy
  x
   toksyczność
  i ekologiczność
  produktów
  x
   warunki
  magazynowania
  i transportu
  x
  Oznakowanie produktów
  W ramach dbałości o bezpieczeństwo klientów, PCC
  Rokita przestrzega wszystkich zaleceń wynikających z  Grupa Kapitałowa PCC Rokita
  Sprawozdanie Zarządu z działalności GK PCC Rokita i PCC Rokita SA za rok 2017
  136
  obowiązującego prawa. Prawidłowe oznakowywanie
  produktów stanowi istotny element w relacjach z
  klientami.
  Elementem prawidłowego oznakowywania
  produktów są etykiety, na który ch Spółka podaje
  podstawowe informacje dotyczące nazwy produktu,
  nazwy producenta i danych adresowych oraz
  informacji o masie produktu. Dodatkowo na podstawie
  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
  (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w
  spra wie klasyfikacji, oznakowania i pakowania
  substancji i mieszanin, na opakowaniach znajdują się:
   informacje o nazwie substancji wraz z numerem
  identyfikacyjnym;
   piktogramy określające lub wskazujące rodzaj
  zagrożenia;
   zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia;
   zwroty wskazujące środki ostrożności.
  Ochrona prywatności
  PCC Rokita SA wdrożyła szereg uregulowań
  wewnętrznych związanych z ochroną danych
  osobowych pracowników, klientów i inwestorów.
  Istotny element pełni tutaj Polityka Bezpieczeństwa
  Informacji, której nadrzędnym celem jest zapewnienie
  ochrony danych osobowych. Wdr ożone procedury
  organizacyjne zapewniają ochronę adekwatną do
  zagrożeń oraz sposobów bezpiecznego przetwarzania
  danych osobowych, zgodnie z obowiązującymi w tym
  zakresie przepisami prawa. Nadz ór nad realizacją
  wytycznych sprawuje powołany na mocy Uchwały
  Zarządu, Administrator Bezpieczeństwa Informacji
  (ABI), którego zakres obowiązków reguluje
  przywołana wcześniej Polityka Bezpieczeństwa
  Informacji.
  Nie zidentyfikowano żadnych uzasadnionych ska rg,
  dotyczących naruszenia prywatności i utraty danych
  naszych pracowników i klientów.
  Nie było prowadzonych postępowań
  administracyjnych przeciwko Spółce dotyczących
  nieprawidłowości w zakresie zapewnienia
  prywatności.
  Nie nałożono żadnych kar finansowych za niezgodność
  z prawem i regulacjami w kwestiach związanych z
  ochroną danych osobowych.
  Łańcuch dostaw
  Wykonawcy oraz podwykonawcy Spółki zobowiązani
  są do zapoznania się z obowiązującymi w organizacji
  zarządzaniami, procedurami w zakresie
  bezpieczeństwa i higieny pracy oraz p -poż., a także do
  ich przestrzegania. Każdy wykonawca przed
  przystąpieniem do prac zobligowany jest do zgłoszenia
  oraz skierowania swoich pracowników, a także
  podwykonawców na szkolenie wstępne ogólne w
  zakresie BHP i p -poż. Posiadan ie aktualnych badań
  lekarskich, stwierdzających brak przeciwwskazań do
  pracy na zajmowanym stanowisku, jest warunkiem
  dopuszczenia do prac na terenie naszej Spółki.
  Bezpośredni nadzór nad pracownikami
  podwykonawców, z ramienia PCC Rokita, sprawuje
  Koordyna tor prac.
  Procedura, dotycząca tworzenia zgłoszeń
  zapotrzebowania w Spółce, określa szczegółowe
  zasady zakupów technicznych i usług, które
  realizowane są w systemie SAP. Takie zgłoszenie
  zostanie przyjęte tylko wtedy, gdy będzie zawierało
  wyczerpujące inf ormacje pozwalające na rozpoczęcie
  działań w celu sprawdzenia ofert i dokonania zakupu.
  Dodatkowym dokumentem, uszczegóławiającym
  procedurę zakupów technicznych i usług jest
  procedura dotycząca postępowania w zakresie
  zakupów z dofinansowaniem.
  Wszystkie u mowy zawierane przez Spółkę
  z kontrahentami, zawierają zapisy dotyczące
  obowiązku przestrzegania zasad bezpieczeństwa
  i higieny pracy. Natomiast każdy z kontrahentów
  wykonujący prace na rzecz naszej Spółki, zobowiązany
  jest do przestrzegania wewnątrzzakład owych regulacji
  w tym zakresie. W przypadku nieprzestrzegania
  obowiązujących wytycznych i przepisów, kontrahent
  musi liczyć się z podjęciem decyzji o ukaraniu karą
  grzywny lub inną dopuszczoną formą kary.
  Dostawy surowców do naszej Spółki realizowane są
  w gestii transportowej własnej i/lub dostawców.
  Transport odbywa się z wykorzystaniem różnych
  gałęzi transportu, tj. transportem kolejowym
  (w wagonach własnych i dostawców), transportem
  drogowym (cysterny, plandeki), transportem
  intermodalnym (kontenery, ta nkkontenery). Podobny
  schemat organizacji transportu, realizowany jest
  w procesie wysyłania produktów do klientów.
  Realizacja zleceń w transporcie drogowym, odbywa się
  w dużej części przy wykorzystaniu zasobów Spółki
  z Grupy PCC Rokita, a mianowicie Spółki PCC
  Autochem. Jest to jedna z pierwszych w Polsce firm,
  przewożąca materiały niebezpieczne w ruchu
  krajowym i międzynarodowym, która w roku 2000
  uzyskała certyfikat EN ISO 9002, obecnie
  przekształcony zgodnie z normą na certyfikat EN ISO
  9001:2008. Spółka PCC Autochem, od 2007 roku,
  należy do Polskiego Stowarzyszenia Myjni Cystern,
  którego celem jest wprowadzenie norm europejskich
  do standardów pracy, podniesienie jakości usług,
  zwiększenie bezpieczeństwa oraz ochrona środowiska
  naturalnego. Usługi świad czone przez Spółkę PCC
  Autochem podlegają kontroli jakości przeprowadzanej
  zarówno wewnątrz firmy jak i przez niezależne
  jednostki certyfikujące.  Grupa Kapitałowa PCC Rokita
  Sprawozdanie Zarządu z działalności GK PCC Rokita i PCC Rokita SA za rok 2017
  137
  W zakresie transportu intermodalnego Spółka
  współpracuje z jedną ze spółek z Grupy PCC, spółką
  PCC Intermodal. Od 2008 roku do transportu
  morskiego towarów neutralnych wykorzystujemy
  flexitanki, zwiększające pojemność kontenera 20’ z 16
  ton płynnego produkt do 23 ton. Posiadamy flotę
  ponad 300 wagonów kolejowych, w skład której
  wchodzą głównie cysterny, platformy o raz wagony do
  przewozu materiałów sypkich, nie wrażliwych na
  warunki atmosferyczne. W posiadanych cysternach
  przewożone są głównie produkty, tj.: chlor, ług
  sodowy, chlorob enzen, podchloryn, benzen, kwas
  spożywczy/techniczny, alkilobenzen, kwas siarkowy
  czy dwuchloropropan .
  W Grupie PCC Rokita, większość wykorzystywanych
  i wytwarzanych produktów, ze względu na stwarzane
  zagrożenia dla zdrowia, bezpieczeństwa, mienia lub
  środowiska jest towarami niebezpiecznymi, a ich
  przewóz jest realizowany zgodnie z przep isami
  i warunkami określonymi dla poszczególnych
  rodzajów transportu (ADR, RID, IMDG, IATA). W celu
  zapewnienia bezpieczeństwa przy przewozie towarów
  niebezpiecznych, stosujemy odpowiednie środki
  minimalizujące możliwość wystąpienia zagrożeń przy
  ich przem ieszczaniu, tj.: nadzór i kontrole nad
  przewozem oraz czynnościami przeładunkowymi,
  stały monitoring miejsc przeładunkowych czy patrole
  jednostek dbających o bezpieczeństwo. Kierowcy
  dostarczający lub odbierający towary niebezpieczne
  zobowiązani są przed w jazdem na teren zakładu do
  założenia odzieży i obuwia ochronnego oraz
  posiadania innych środków ochrony indywidualnej,
  odpowiednich do zagrożenia stwarzanego przez
  przewożony towar. Natomiast na punktach
  załadunkowych lub rozładunkowych, zobligowani są
  do stosowania dodatkowych środków ochrony
  indywidualnej, zgodnie z oznakowaniem, np.: ochrona
  głowy, oczu, rąk. Punkty załadunkowe i rozładunkowe
  w zakresie infrastruktury, bezpieczeństwa czy ochrony
  środowiska, spełniają najwyższe normy i standardy
  europejsk ie oraz światowe.
  W trosce o bezpieczeństwo ludzi, mienie, środowisko
  naturalne oraz realizując inicjatywę Polskiej Grupy
  Bezpieczeństwa Chemicznego (działającej przy
  Polskiej Izbie Przemysłu Chemicznego), producenci
  zrzeszeni w tej organizacji (m.in. PCC Rokita SA),
  powołali System Pomocy w Transporcie Materiałów
  Niebezpiecznych (SPOT). Jest to system informacyjny
  oraz świadczenia pomocy technicznej w przypadku
  wystąpienia awarii i/lub wypadku podczas transportu
  materiałów niebezpiecznych, poprzez wsparcie
  działań operacyjnych Państwowej Straży Pożarnej
  i innych służb ratowniczych na terenie kraju. Spółka za
  pośrednictwem swojej służby ratowniczej oraz
  wykwalifikowanych ekspertów jest w stanie świadczyć
  szybką i fachową pomoc przy awariach i/lub
  wypadkach z udziałem produktów chemicznych
  w trzech stopniach pomocy: doradztwo przez telefon,
  doradztwo na miejscu awarii i/lub wypadku,
  świadczenie pomocy technicznej w miejscu awarii
  i/lub wypadku. SPOT, wiąże się z zasadami programu
  Odpowiedzialność i Troska (Res ponsible Care) i jest
  świadectwem powagi, z jaką przemysł chemiczny
  traktuje swoją odpowiedzialność za bezpieczeństwo,
  zdrowie i ochronę środowiska, a także jest
  bezpośrednim dowodem na to, że odpowiedzialność za
  wyprodukowane produkty chemiczne nie kończy się
  na bramach tych zakładów.
  Ryzyka związane z obszarem Produkt
  i klient
  Ryzyko utraty zaufania klientów
  Działalność Grupy PCC Rokita wymaga dużej
  dokładności oraz niezawodności wytwarzanych
  produktów, jakość oferowanych przez spółki Grupy
  produktów jest bowiem niezwykle istotna dla
  klientów. Użycie przez klienta produktu o innych
  parametrach niż zatwierdzone w specyfikacji lub
  karcie wymagań klienta, może spowodować straty
  produkcyjne, finansowe a także generować problemy
  związane z jakością gotowej form ulacji. W skutek tego
  powstaje ryzyko utraty zaufania odbiorców. Pomimo
  funkcjonującego systemu kontroli jakości
  i obowiązujących procedur dotyczących postępowania
  z wyrobami niezgodnymi nie można wykluczyć
  powstania wadliwej partii produktów z przyczyn
  wy nikających z błędu ludzkiego, nieprecyzyjnego
  działania posiadanych urządzeń wykorzystywanych
  w procesie produkcji lub użycia surowca
  odbiegającego od norm.
  Ryzyko związane z reformą przepisów dotyczących
  przetwarzania danych osobowych
  Spółka oraz spółki z Grupy Kapitałowej od dnia 25
  maja 2018 roku, jako podmioty przetwarzające dane
  osobowe, będą podlegały regulacjom wynikającym z
  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
  (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w
  sprawie ochrony osób fizycznych w z wiązku z
  przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
  swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
  dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”).
  RODO wprowadza podwyższone standardy w zakresie
  obowiązków administratorów danych osobowych oraz
  podmiotów przetwarza jących dane osobowe w
  imieniu administratorów, jak również wprowadza
  możliwość nakładania na administratorów danych
  osobowych oraz podmioty je przetwarzające
  administracyjnych kar pieniężnych (w niektórych
  przypadkach naruszeń w wysokości do
  20 000 000,00 EUR albo w wysokości do 4%
  całkowitego rocznego światowego obrotu z
  poprzedniego roku), jak również nałożenia czasowego
  lub całkowitego zakazu przetwarzania danych
  osobowych.  Grupa Kapitałowa PCC Rokita
  Sprawozdanie Zarządu z działalności GK PCC Rokita i PCC Rokita SA za rok 2017
  138
  Ponadto materializacja niniejszego ryzyka
  (potencjalne naruszenie regulacji dotyc zących ochrony
  danych osobowych) może wiązać się z wystąpieniem z
  roszczeniami wobec Spółki lub Spółek z Grupy PCC
  Rokita przez osoby, których dane dotyczą lub też z
  utratą wizerunku / reputacji i zaufania klientów.
  Spółka oraz spółki z Grupy PCC Rokita po djęły
  działania zmierzające do dostosowania swojej
  działalności do wymogów administracyjnych
  wynikających z RODO, jednak nie można całkowicie
  wykluczyć sytuacji, że w przypadku naruszenia
  przepisów RODO, Spółka albo spółki z Grupy PCC
  Rokita mogą być naraż one na obowiązek zapłaty
  administracyjnych kar pieniężnych.
  Grupa Kapitałowa PCC Rokita
  Sprawozdanie Zarządu z działalności GK PCC Rokita i PCC Rokita SA za rok 2017
  139
  Rysunek 9 Schemat łańcucha dostaw Grupy  Grupa Kapitałowa PCC Rokita
  Sprawozdanie Zarządu z działalności GK PCC Rokita i PCC Rokita SA za rok 2017
  140
  14.7. Przeciwdziałanie korupcji
  W 2017 roku PCC Rokita wprowadziła Politykę
  przeciwdziałania nadużyciom. Wspiera ona dążenie
  organizacji do skutecznej ochrony reputacji i aktywów
  PCC Rokita oraz konsekwentnego zwiększania
  wartości Spółki. Pozostaje również w zgodności
  z zasadami określonymi w Kodeksie Postępowania w
  Grupie PCC Rokita.
  Nadużycie należy rozumieć jako celowe działanie lub
  zaniechanie działania, stanowiące złamanie przepisów
  prawa lub zasad obowiązujących w PCC Rokita,
  w wyniku którego dopuszczająca się go osoba odnos i
  nieuprawnione korzyści lub którego rezultatem są
  nieuzasadnione straty ponoszone przez firmę.
  Korzyści oraz straty mogą mieć charakter finansowy,
  materialny lub niematerialny. Nadużyciem są wszelkie
  formy zachowań korupcyjnych. Polityka ma
  zastosowanie d o wszelkich przypadków nadużyć, jak
  również sytuacji, w których istnieje podejrzenie
  zaistnienia nadużycia.
  Odpowiedzialność za budowę środowiska pracy
  wolnego od jakichkolwiek przejawów nadużyć,
  wykrywanie i zapobieganie nadużyciom oraz
  minimalizację ich negatywnych skutków leży po
  stronie kierownictwa PCC Rokita. Każdy kierownik
  komórki organizacyjnej, powinien być szczególnie
  uwrażliwiony i czujny wobec wszelkich przejawów
  nieprawidłowości, występowania nietypowych
  zdarzeń i łamania przyjętych zasad post ępowania
  w obszarze, za który odpowiada.
  W przypadku uzasadnionych podejrzeń dotyczących
  zaistnienia nadużycia lub zajścia zdarzeń o charakterze
  nadużycia, związanych z działalnością PCC Rokita,
  każdy pracownik ma obowiązek bezzwłocznego
  zgłaszania podejrzeń bezpośrednio lub za
  pośrednictwem swojego przełożonego.
  Spółka dopuszcza zgłaszanie informacji w sposób
  anonimowy, a pracownicy dokonujący zgłoszenia
  w dobrej wierze, są chronieni przed wszelkimi
  formami działań odwetowych. Poza spotkaniem
  bezpoś rednim zarówno wewnętrzni, jak i zewnętrzni
  interesariusze PCC Rokita, mają możliwość
  bezpiecznego i skutecznego poinformowania
  o przypadkach nadużyć poprzez skierowanie pisma na
  adres Biura Zarządu Spółki bądź poprzez przekazanie
  informacji Członkom Zarzą du lub Członkom Rady
  Nadzorczej PCC Rokita.
  W przypadku podejrzenia wystąpienia nadużycia,
  bezzwłocznie podejmowane są działania
  ukierunkowane na zgromadzenie informacji
  umożliwiających ustalenie, czy faktycznie doszło do
  nadużycia oraz przeprowadzenie pos tępowania
  wyjaśniającego w celu dokonania prawidłowej
  kwalifikacji danego zdarzenia.
  W wypadku potwierdzenia wystąpienia nadużycia,
  następuje podjęcie stosownych działań, w tym
  zainicjowanie działań dyscyplinarnych, a także
  zabezpieczających przed wystąpi eniem podobnych
  przypadków w przyszłości, a w razie potrzeby
  zawiadomienie odpowiednich organów oraz
  wystąpienie na drogę sądową przeciwko sprawcy
  nadużycia w celu naprawienia szkody poniesionej
  przez Spółkę.
  Jednym z narzędzi stosowanych przez PCC Rokita,
  które zapewnia transparentność i bezpieczeństwo
  procesów zakupowych w zakresie technicznym
  i usługowym, a także w znaczny sposób przeciwdziała
  korupcji, jest platforma zakupowa. Jest to
  kompleksowe narzędzie wspierające procesy
  wewnętrzne firm.
  Dodatkowo , na zwiększenie poziomu przejrzystości
  wpływają takie czynniki jak:
   standaryzacja i unifikacja procesu zakupowego,
  pozwalająca na kontrolę wewnętrzną przebiegu
  poszczególnych działań zakupowych,
   automatyzacja i elektronizacja prowadzenia
  projektów zakupow ych np. poprzez
  wykorzystanie odpowiednich algorytmów
  eliminujących czynnik lud zki przy ocenie
  złożonych ofert,
   kontrola i zarządzanie dostawcami, w tym
  proceso wa weryfikacja każdego dostawcy,
   zapewnienie dostępu do szerokiej grupy
  dostawców obecnej w supp lier cloud,
   dostęp do historii procesu zakupowego
  (rejestracj a wszystkich zdarzeń z procesu),
   archiwizacja wszystkich dokumentów,
  udostępniana do wglądu osobom uprawnionym.
  W 2017 i w 2016 roku w PCC Rokita ani w Grupie nie
  odnotowano przypadków zachowań n oszących
  znamiona korupcji ani potwierdzonych przypadków
  korupcji .  Grupa Kapitałowa PCC Rokita
  Sprawozdanie Zarządu z działalności GK PCC Rokita i PCC Rokita SA za rok 2017
  141
  15. ZAŁĄCZNIKI
  15.1. Lista spółek Grupy PCC Rokita na dzień 31 grudnia 201 7 r.
  Lp. Nazwa podmiotu Siedziba Wysokość kapitału zakładowego w zł Liczba akcji / udziałów
  Wartość 1 akcji / udziału
  Udziały w kapitale zakładowym będące w posiadaniu PCC Rokita SA
  Udział w kapitale zakładowym pozostałych podmiotów
  % bezpośrednio posiadanych przez PCC Rokita SA głosów na Walnym Zgromadzeniu/ Zgromadzeniu wspólników
  Działalność
  1 PCC Rokita SA Brzeg Dolny 19.853.300 19.853.300 akcji 1 PLN za akcję PCC SE: 84,16% Pozostali akcjonariusze: 15,84% ----- produkcja i handel wyrobami chemicznymi
  2 PCC PU Sp. z o.o. Brzeg Dolny 20.000.000 400.000 udziałów 50 PLN za udział 100% ----- 100% spółka powołana w celu przeprowadzenia inwestycji w instalację polioli poliestrowych i cukrowych oraz systemów poliuretanowych w Brzegu Dolnym, następnie produkcja tych wyrobów. obecnie trwa proces inwestycyjny. 3 PCC Prodex Sp. z o.o. Brzeg Dolny 50.000 1.000 udziałów 50 PLN za 1 udział 100% ----- 100% produkcja jedno - i dwukomponentowych systemów poliuretanowych, spółka opracowuje również systemy poliuretanowe o specjalnych właściwościach i przeznaczeniu 4 PCC Apakor Sp. z o.o. Brzeg Dolny 4.819.950
  96.399 udziałów 50 PLN za 1 udział 99,59% 0,41% pozostali udziałowcy osoby fizyczne 99,59% wytwarzanie, naprawy i modernizacje aparatury przemysłowej; świadczenie usług w zakresie kompleksowego wykonawstwa instalacji przemysłowych, głównie dla przemysłu chemicznego, koksowniczego i petrochemicznego 5 PCC Autochem Sp. z o.o. Brzeg Dolny 4.398.500 8.797 udziałów 500 PLN za 1 udział 100% ----- 100% obsługa transportowo - spedycyjna krajowego i międzynarodowego obrotu towarowego  Grupa Kapitałowa PCC Rokita
  Sprawozdanie Zarządu z działalności GK PCC Rokita i PCC Rokita SA za rok 2017
  142
  Lp. Nazwa podmiotu Siedziba Wysokość kapitału zakładowego w zł Liczba akcji / udziałów
  Wartość 1 akcji / udziału
  Udziały w kapitale zakładowym będące w posiadaniu PCC Rokita SA
  Udział w kapitale zakładowym pozostałych podmiotów
  % bezpośrednio posiadanych przez PCC Rokita SA głosów na Walnym Zgromadzeniu/ Zgromadzeniu wspólników
  Działalność
  6 Ekologistyka Sp. z o. o. Brzeg Dolny 29.567.000
  59.134 udziały
  500 PLN za 1 udział
  99,998%
  0,002% - CWB „Partner” Sp. o. o. 99,998%
  gospodarowanie odpadami przemysłowymi
  7 Zakład Usługowo - Serwisowy „LabMatic” Sp. z o.o.
  Brzeg Dolny 1.330.420
  1.547 udziałów 860 PLN za 1 udział 99,94% 0,06 6% - CWB „Partner” Sp. o. o. 99,94% świadczenie usług w zakresie kompleksowego utrzymania ruchu urządzeń i instalacji technologicznych, w tym prac mechanicznych, automatyki i opomiarowania przemysłowego, elektryki, nadzoru technicznego oraz doradztwa technicznego 8 PCC Packaging Sp. z o.o. Brzeg Dolny 2.750.000 2.750 udziałów 1.000 PLN za udział 100% ----- 100% spółka powołana w celu produkcji opakowań z tworzyw sztucznych na potrzeby chemii gospodarczej 9 PCC Therm Sp. z o.o. Brzeg Dolny 1.200.000 24.000 udziałów 50 PLN za udział 100 % ----- 100 % spółka powołana w celu stworzenia nowej gamy produktów dla branży budowlanej 10 Elpis Sp. z o.o. * * Brzeg Dolny 5.005.000 100.100 udziałów 50 PLN za udział 50% 50% PCC EXOL S.A. 50% realizacja potencjalnej inwestycji produkcji oksyalkilatów w Malezji 11 IRPC Polyol Co. Ltd. ** Bangkok 300.000.000 THB 3.000.000 100 THB za 1 udział 25% 75% pozostali udziałowców 25% produkcja polioli i systemów poliuretanowych oraz ich sprzedaż na terenie Azji Południowo -Wschodniej, Chin i Indii 12 IRPC -PCC Co.Ltd. w likwidacji * Bangkok 10.000.000 THB 1.000.000 udziałów 10 THB za udział 49,99% 49,99% IRPC Polyol Company Limited 0,02% pozostałe podmioty
  49,99% spółka powołana w celu rozwoju sprzedaży polioli i systemów poliuretanowych na terenie Azji Południowo -Wschodniej, Chin i Indii, obecnie podjęta została decyzja o likwidacji, dotychczasowa działalności będzie kontynuowana przez IRPC PCC Co. Ltd. 13 Centrum Wspierania Biznesu „Partner” Sp. z o.o. *
  Brzeg Dolny 100.000,00 40 udziałów
  2.500 PLN za 1 udział 97,5% 2,5% LabMatic Sp. o. o. 97,5% outsourcing funkcji finansowo - kadrowych oraz consulting finansowy i doradztwo personalne  Grupa Kapitałowa PCC Rokita
  Sprawozdanie Zarządu z działalności GK PCC Rokita i PCC Rokita SA za rok 2017
  143
  Lp. Nazwa podmiotu Siedziba Wysokość kapitału zakładowego w zł Liczba akcji / udziałów
  Wartość 1 akcji / udziału
  Udziały w kapitale zakładowym będące w posiadaniu PCC Rokita SA
  Udział w kapitale zakładowym pozostałych podmiotów
  % bezpośrednio posiadanych przez PCC Rokita SA głosów na Walnym Zgromadzeniu/ Zgromadzeniu wspólników
  Działalność
  14 Chemi -Plan S.A. * Brzeg Dolny 100.000 1.000 akcji 100 PLN za 1 akcję 100% ----- 100% spółka nie prowadzi działalności
  15 LabAnalityka Sp. z o.o. * Brzeg Dolny 650.300 929 udziałów 700 PLN za 1 udział 99,89% 0,11% - CWB „Partner” Sp. o. o. 99,89% świadczenie kompleksowych usług w zakresie badań substancji chemicznych 16 distripark.com Sp. z o.o.* Brzeg Dolny 2.450.000 49.000 udziałów 50 PLN za 1 udział 51,02 % 48,98% PCC SE 51,02 % projekt int ernetowy o charakterze start -up, spółka specjalizuje się w sprzedaży internetowej szerokiej gamy surowców i wyrobów wykorzystywanych w licznych branżach przemysłu 17 ChemiPark Technologiczny Sp. z o.o.
  Brzeg Dolny 5.292.000
  5.292 udziały
  1.000 PLN za 1 udział 99,98% 0,02% CWB „Partner” Sp. o. o. 99,98% zarządzania strefą przemysłową GK PCC Rokita, w tym wynajem, dzierżawa oraz sprzedaż nieruchomości i majątku ruchomego, nadzorowanie prac gospodarczych i remontowych, sprzedaż paliw, nadzór nad flotą samochodów osobowych 18 New Better Industry Sp. z o.o. * Brzeg Dolny 50.000 1.000 udziałów/ 50 PLN za 1 udział 100% ----- 100% spółka nie prowadzi działalności
  19 PCC ABC Sp. z o.o. * Brzeg Dolny 50.000 1.000 udziałów 50 PLN za 1 udział 100% ----- 100% spółka nie prowadzi działalności
  20 Biuro Projektowo - Inżynieryjne „Technochem” Sp. z o.o. *
  Brzeg Dolny 50.000
  1.000 udziałów 50 PLN za 1 udział 85,8% 14,2% - pozostali udziałowcy osoby fizyczne 85,8% spółka nie prowadzi działalności
  21 Chemia -Serwis Sp. z o.o.* Brzeg Dolny 5.000 100 udziałów 50 PLN za udział 100% ----- 100% działalność usługowa na rzecz PCC Rokita SA w zakresie prac gospodarczych na terenie PCC Rokita 22 Chemia -Profex Sp. z o.o.* Brzeg Dolny 5.000 100 udziałów 50 PLN za udział ----- 99% Chemia -Serwis Sp. z o.o. 1% ChemiPark Technologiczny Sp. z o.o.
  ----- działalności w zakresie pośrednictwa zatrudnienia
  23 LocoChem Sp. z o.o.* Brzeg Dolny 50.000 1.000 udziałów 50 PLN za udział ----- 90% ChemiPark Technologiczny Sp. z o.o. 10% CWB „Partner” Sp. z o.o.
  ----- usługi remontowe i nadzory budowlane
  24 Fate Sp. z o.o. * Brzeg Dolny 5.000 100 udziałów 50 PLN za udział ----- 100% ChemiPark Technologiczny Sp. z o.o. ----- spółka nie prowadzi działalnoś ci  Grupa Kapitałowa PCC Rokita
  Sprawozdanie Zarządu z działalności GK PCC Rokita i PCC Rokita SA za rok 2017
  144
  Lp. Nazwa podmiotu Siedziba Wysokość kapitału zakładowego w zł Liczba akcji / udziałów
  Wartość 1 akcji / udziału
  Udziały w kapitale zakładowym będące w posiadaniu PCC Rokita SA
  Udział w kapitale zakładowym pozostałych podmiotów
  % bezpośrednio posiadanych przez PCC Rokita SA głosów na Walnym Zgromadzeniu/ Zgromadzeniu wspólników
  Działalność
  25 Gaia Sp. z o.o. * Brzeg Dolny 5.000 100 udziałów 50 PLN za udział ----- 100% ChemiPark Technologiczny Sp. z o.o. ----- spółka nie prowadzi działalnoś ci
  26 Hebe Sp. z o.o. * Brzeg Dolny 5.000 100 udziałów 50 PLN za udział ----- 100% ChemiPark Technologiczny Sp. z o.o. ----- spółka nie prowadzi działalnoś ci
  27 Pack4Chem Sp. z o.o.* Brzeg Dolny 150.000 3.000 udziałów 50 PLN za udział ----- 99,97% ChemiPark Technologiczny Sp. z o.o. 0,03% Chemia -Serwis Sp. z o.o.
  ----- wynajem powierzchni gospodarczych
  28 Aqua Łososiowice Sp. z o.o. oraz *** Brzeg Dolny 5.000 100 udziałów 50 PLN za 1 udział 100% ----- 100% pobór, uzdatnianie I dostarczanie wody
  29 Valcea Chemicals S.R.L. w likwidacji * Rumunia 46 600 RON 4.660 udziałów 10 RON za 1 udział ----- 98,50% Hebe Sp. z o.o., 1,50% Fate Sp. z o.o. ----- spółka nie prowadzi działalnoś ci
  30 LogoP ort Sp. z o.o. * Brzeg Dolny 5.000 100 udziałów 50 PLN za 1 udział ----- 100% CWB „Partner” Sp. z o.o. ----- Usługa logistyczna (magazynowanie, transport wewnętrzny) 31 Przedsiębiorstwo Inżynierii i Ochrony Środowiska „Gekon” SA w likwidacji *
  Brzeg Dolny 100.000 1.000 akcji 100 PLN za akcję 100% ----- 100% spółka nie prowadzi działalności
  32 BiznesPark Rokita Sp. z o.o. w likwidacji * Brzeg Dolny 1.004.000 2.008 udziałów 500 PLN za 1 udział 99,95% 0,05% - CWB „Partner” Sp. o. o. 99,95% spółka nie prowadzi działalności
  * jednostki wyłączone z konsolidacji
  ** jednostki konsolidowane metodą praw własności
  *** spółka z dniem 31.12.2017 roku przejęła od PCC Rokita usługi poboru, uzdatniania i dostarczania wody pitnej a wcześniej p rzed tą datą nie prowadziła działalności
  Grupa Kapitałowa PCC Rokita, w oparciu o uregulowania MSR 8, w szczególności pkt 8, który zezwala na odstąpienie od zasad zawartych w MSSF oraz ze względu na nieistotność, odstąpiła od
  konsolidacji niektórych spółek zależnych
  Grupa Kapitałowa PCC Rokita
  Sprawozdanie Zarządu z działalności GK PCC Rokita i PCC Rokita SA za rok 2017
  145
  15.2. Zmiany w organizacji Grupy w 2017 roku
  W dniu 1 stycznia 2017 r. nastąpiło przejście własności
  udziałów PCC Prodex GmbH na PCC SE, zgodnie z
  zapisami umowy sprzedaży z dnia 22.12.2016 r.,
  dotyczącej sprzedaży tych udziałów przez PCC Prodex
  Sp. z o.o. na rzecz PCC SE.
  W dniu 10 stycznia została zarejestrowana spółka Aqua
  Łososiowice Sp. z o.o. Jedynym wspólnikiem jest PCC
  Rokita SA. Spółka została wpisana do rejestru
  Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego pod
  numerem pod nr KRS 0000657656.
  W dniu 31 stycznia 2017 roku miało miejsce
  przenies ienie własności udziałów spółki IRPC Polyol Co.
  Ltd. w Bangkoku, w związku z umową sprzedaży
  udziałów, zawartą w dniu 21.12.2016 r. pomiędzy PCC
  Rokita a spółką IRPC Public Co. Ltd. w Bangkoku.
  Spółka nabyła od IRPC Public 750 tys. udziałów spółki
  IRPC Po lyol, co stanowi 25% łącznej liczby udziałów
  spółki IRPC Polyol, które będą uprawniały do 25%
  głosów na zgromadzeniu wspólników. Ostatec zna cena
  w kwocie 77 101 500 THB , tj. 9 267 600,30 PLN została
  ustalona na podstawie rocznego sprawozdania
  finansowego s półki IRPC Polyol za rok 2016, zbadanego
  przez niezależnego audytora (odpowiednika polskiego
  biegłego rewidenta) i zatwierdzonego przez Zarząd IRPC
  Polyol.
  W dniu 21 marca 2017 r. została podjęta przez
  zgromadzenie wspólników IRPC PCC Co. Ltd. w
  Bangkoku u chwała w sprawie likwidacji tej spółki, co ma
  na celu optymalizację prowadzenia działalności przez
  Grupę PCC Rokita w Tajlandii. Dotychczasowa
  działalność prowadzona dotąd przez IRPC PCC będzie
  dalej kontynuowana przez spółkę IRPC Polyol. Grupa
  PCC Rokita w związku z nabyciem udziałów w IRPC
  Polyol, nie znajdowała dalszego uzasadnienia dla
  utrzymywania dwóch podmiotów prawnych w Tajlandii.
  Dnia 24 kwietnia 2017 r. nastąpiła rejestracja
  rumuńskiej spółki o nazwie Valcea Chemicals S.R.L. w
  likwidacji utworzonej przez zależne od PCC Rokita SA
  spółki Fate Sp. z o.o. z siedzibą w Brzegu Dolnym i Hebe
  Sp. z o.o. z siedzibą w Brzegu Dolnym. Siedzibą spółki jest
  Bukareszt.
  Dnia 16 maja 2017 r. została zawiązana spółka LogoPort
  Sp. z o.o. Jedynym wspólnikiem jest Centrum Wspierania
  Biznesu "Partner" Sp. z o.o. Spółka została wpisana do
  rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego
  pod numerem 0000681635.
  Dnia 6 czerwca 2017 r. zakończył się proces likwidacji
  spółki zależnej od PCC Prodex Sp. z o.o. to jest spółki PCC
  Prodex Bel. Ltd.
  Dnia 22 czerwca 2017 r. została wykreślona z KRS
  Spółka Dione Sp. z o.o. (utworzona przez ChemiPark
  Technologiczny Sp. z o.o.).
  Dnia 31.12.2017 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie
  Wspólników spółki Aqua Łososiowice Sp. z o.o. pod jęło
  uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego
  spółki z kwoty 5.000 PLN o kwotę 1.250.000 PLN, czyli
  do kwoty 1.255.000 PLN. Wszystkie udziały w
  podwyższonym kapitale zakładowym spółki objęła PCC
  Rokita SA i pokryła je wkładem niepieniężnym - apo rtem
  w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa, którą
  stanowi komórka organizacyjna WSP - Woda Pitna
  (jednostka wyodrębniona z Zakładu Wodno -
  Kanalizacyjnego PCC Rokita SA). Podwyższenie kapitału
  zostało zarejestrowane w KRS. Dnia 31.12.2107 r.
  zosta ła zawarta umowa przeniesienia zorganizowanej
  części przedsiębiorstwa z PCC Rokita SA do Aqua
  Łososiowice Sp. z o.o.
  Rafał Zdon Wiesław Klimkowski
  Wiceprezes Zarządu Prezes Zarządu
  Brzeg Dolny, 8 marca 2018 roku


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
 • Załącznik nr: 2

  Pobierz plik

  List Zarządu
  Drodzy Inwestorzy, Szanowni Państwo,
  mamy zaszczyt zaprezentować sprawozdanie obejmujące bardzo dobry okres w historii Grupy PCC
  Rokita.
  Rok 2017 był rekordowy, z zastrzeżeniem, iż wypracowane zyski trzeba analizować przez pryzmat
  wysokich wyników roku 2016 , na który w dużym stopniu miały wpływ czynniki jednorazowe . Na
  czynniki te, uwzględnione w pozostałej działalności operacyjnej, składał a się przede wszystkim
  sprzedaż świadectw efektywności energetycznej. Eliminując zmiany zysku na pozostałej działalności
  operacyjnej, Grupa wykazałaby za 2017 rok wzrost zysku netto o blisko 18% i zysku EBITDA o ponad
  15%.
  Porównując natomiast zysk netto r oku 2017 do roku 2013, prezentowanego podczas debiutu
  giełdowego, zysk ten osiągnął ponad 300% wzrost w ciągu czterech lat notowań akcji .
  Atutem działalności Grupy jest dywersyfikacja portfolio produktowego, chroniąca nas częściowo
  przed wpływem cykli koni unkturalnych. Jesteśmy przekonani o skuteczności wybranego modelu
  biznesowego, przekładającego się również na osiągane wyniki.
  Siłą napędową bardzo dobrych rezultatów były rekordowe wyniki działalności dwóch podstawowych
  segmentów produkcyjnych Grupy.
  W se gmencie Chloropochodne przyczyną wzrostów był wysoki poziom marż i wolumenu sprzedaży
  m.in. z powodu sprzyjającej koniunktury i optymalizacji produkcji. Segment wypracował wzrost
  EBIDTA o 41,5% wobec roku 2016. W segmencie Poliuretany sytuację kreowały wyż sze ceny polioli,
  portfolio wzbogacone o nowe produkty oraz zwiększenie udziałów w sprzedaży produktów
  specjalistycznych o wyższych marżach. EBITDA segmentu w 2017 roku wzrosła o 22% w stosunku do
  roku poprzedniego.
  Mamy świadomość wartości, jaką tworzą p rzemyślane i konsekwentnie realizowane inwestycje. W
  segmencie Poliuretany uruchomiliśmy produkcję na nowej instalacji polioli poliestrowych.
  Rozważamy także możliwości dalszego podnoszenia potencjału produkcyjnego w tym segmencie. W
  segmencie Chloropochod ne rozpoczęliśmy kolejne inwestycje zwiększające zdolności produkcyjne
  bardzo nowoczesnej, ekologicznej instalacji elektrolizy membranowej.
  Umacniamy swoją pozycję w Europie, gdzie jesteśmy obecni od wielu lat. Równocześnie dostrzegamy
  potencjał w inwesty cjach i zaangażowaniu na rynkach szybko rozwijających się. Szczególne
  możliwości stwarza Azja. W roku 2017 sfinalizowaliśmy transakcje zakupu części udziałów spółki
  produkcyjnej IRPC Polyol w Tajlandii, a w lutym tego roku zawarliśmy umowę nabycia kolejnyc h  udziałów tej spółki. Dodatkowo nawiązaliśmy współpracę ze spółkami grupy Petronas, jednego z
  największych koncernów na świecie. Celem tej współpracy jest rozpoczęcie przygotowań do realizacji
  potencjalnej inwestycji w Malezji.
  Działalność Grupy opiera s ię na stabilnej bazie finansowania, którą stanowią m.in. środki z emisji
  obligacji. W minionym roku ponownie zaoferowaliśmy obligacje o stałym oprocentowaniu . Wszystkie
  emisje spotkały się z ponadprzeciętnym zainteresowaniem Inwestorów.
  Naszym celem jest, aby konsekwentnie realizowana strategia Grupy materializowała się w postaci
  wartości dla Spółki i jej Akcjonariuszy. Kapitalizacja PCC Rokita na koniec minionego roku
  przekroczyła poziom 2 mld złotych. Na dzień przed publikacją niniejsze go raportu kurs zamknięcia
  notowań akcji osiągnął poziom 113 zł, co razem z wypłaconą dotąd dywidendą daje blisko
  czterokrotny wzrost wyceny Spółki od debiutu w roku 2014 . W 2017 roku Spółka podzieliła się z
  akcjonariuszami rekordową dywidendą w wysokości 7,56 zł na jedną akcję, co plasuje ją w czołówce
  giełdowych firm w Polsce, oferujących najwyższe stopy dywidendy.
  Ponadto jesteśmy dumni, że akcje PCC Rokita od 2016 roku są notowane w ramach prestiżowego
  giełdowego indeksu RESPECT Index. Obecnie indeks t en obejmuje jedynie 28 wyróżnionych z blisko
  500 giełdowych spółek. Przynależność Spółki do indeksu stanowi m.in. o jej atrakcyjności
  inwestycyjnej, która przejawia się jakością raportowania, poziomem relacji inwestorskich czy ładem
  informacyjnym.
  Dużym w yróżnieniem w minionym roku był także dla PCC Rokita tytuł „Ambasadora Polskiej Chemii”,
  przyznany przez Kapitułę Kampanii „Polska Chemia” realizowanej w ramach autorskiego projektu
  Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego. Tym samym Spółka została doceniona ja ko lider w branży
  chemicznej, promujący innowacyjność, tworzący miejsca pracy i respektujący zasady
  zrównoważonego rozwoju.
  Pragniemy podziękować za kolejny rok naszym Inwestorom, Klientom oraz Pracownikom. Mamy
  ambicje, aby w kolejnych latach móc dzielić się z Państwem dalszymi sukcesami.
  Rafał Zdon Wiesław Klimkowski
  Wiceprezes Zarządu Prezes Zarządu  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
 • Załącznik nr: 3

  Pobierz plik  2
  PCC Rokita SA
  Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2017
  W roku 2017 Spółka odnotowała poziom przychodów
  ze sprzedaży 1 183 mln zł, EBITDA 264 mln zł oraz
  zysku netto 194 mln zł. Wyniki te potwierdzają
  stabilny wzrost biznesu prowadzonego przez Spółkę ,
  w tym przede wszystkim aktywność w segmencie
  Chloropochodne i Poliuretany .
  Dzięki poprawie technologii, rozwojowi portfela produktowego, ekspansji na nowe rynki oraz zrealizowanym
  projektom inwestycyjnym Grupa odnotowała zarówno wzrosty wolumenów jak i wzrosty marż oferowanych
  produktów
  JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE z WYNIKU FINANSOWEGO ................................ ................................ ................................ .... 2
  JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW ................................ ................................ ............................ 2
  JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH ................................ ................................ .......................... 2
  JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE z SYTUACJI FINANSOWE J ................................ ................................ ................................ ...... 2
  JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM ................................ ................................ ................... 2
  INFORMACJA DODATKOWA O PRZYJĘTYCH ZASADACH RACHUNKOWOŚCI i INNE INFORMACJE OBJAŚNIAJĄCE
  NOTA 2.1 INFORMACJE OGÓLNE ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ............ 2
  NOTA 2.2 NOTY OBJAŚNIAJĄCE DOTYCZĄCE WYNIKÓW PODSTAWOWEJ DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ ..................... 2
  NOTA 2.3 RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE i WARTOŚCI NIEMATERIALNE ................................ ................................ ........................ 2
  NOTA 2.4 ZADŁUŻENIE z TYT. WYEMITOWANYCH OBLIGACJI, KREDYTÓW ORAZ POZOSTAŁEGO ZADŁUŻENIA 2
  NOTA 2.5 KAPITAŁ OBROTOWY ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ .............. 2
  NOTA 2.6 ZARZĄDZANIE RYZYKIEM RYNKOWYM, KREDYTOWYM, PŁYNNOŚCIĄ i KAPI TAŁEM ................................ ........ 2
  NOTA 2.7 REZERWY ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ...... 2
  NOTA 2.8 POZOSTAŁE NOTY ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ..................... 2
  SPIS TREŚCI
  KOMENTARZ ZARZĄDU
  264 mln zł
  EBITDA za 2017 rok
  (2016 : 286 mln zł)


  w tys. zł, o ile nie podano inaczej
  3
  PCC Rokita SA
  Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2017
  2017 2016
  Nota 2.2.1 Przychody ze sprzedaży 1 183 355 1 021 903
  Nota 2.2.2
  Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów (847 055) (728 722)
  Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 336 300 293 181
  Nota 2.2.2 Koszty sprzedaży i ogólnego zarządu (145 094) (128 637)
  Nota 2.8.4 Pozostałe przychody i koszty operacyjne 15 482 72 909
  Zysk (strata) na działalności operacyjnej 206 688 237 453
  Nota 2.4.2 Koszty finansowe (13 360) (13 380)
  Zysk (strata) przed opodatkowaniem 193 328 224 073
  Nota 2.8.6 Podatek dochodowy 179 (18 838)
  Zysk (strata) netto 193 507 205 235
  Średnia ważona liczba akcji zwykłych (tys. szt.) 19 853 19 853
  Zysk na akcję podstawowy ( zł) 9,75 10,34 Zysk na akcję rozwodniony (zł ) 9,75 10,34
  JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z WYNIKU
  FINANSOWEGO


  w tys. zł, o ile nie podano inaczej
  4
  PCC Rokita SA
  Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2017
  2017 2016
  Zysk netto 193 507 205 235
  Pozostałe całkowite dochody (po uwzględnianiu efektu podatkowego) podlegające przeklasyfikowaniu do wyniku 0 0
  Pozostałe całkowite dochody (po uwzględnieniu efektu podatkowego) niepodlegające przeklasyfikowaniu do wyniku (46) (114)
  Zyski i straty aktuarialne (46) (114)
  Pozostałe dochody całkowite netto (46) (114)
  Całkowite dochody ogółem 193 461 205 121
  JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH
  DOCHODÓW
  KLUCZOWE OSIĄGNIĘCIA FINANSOWE W 2017 ROKU
  150 mln zł
  dywidenda wypłacona za 2016 rok
  131%
  wzrost zysku na działalności operacyjnej
  16%
  wzrostu przychodów
  JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE
  Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH 5%
  wzrostu przychodów
  14,7 %
  wzrost zysku brutto na sprzedaży
  88 943 mln zł
  dywidenda wypłacona za 2016 rok


  w tys. zł, o ile nie podano inaczej
  5
  PCC Rokita SA
  Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2017
  2017 2016
  Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej
  Zysk netto za rok obrotowy 193 507 205 235
  Nota 2.8.6
  Obciążenie z tyt. podatku dochodowego 3 707 17 602
  Nota 2.2.2
  Amortyzacja rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych 57 748 51 037
  Koszty finansowe 9 722 11 449
  Nota 2.8.8
  Pozostałe korekty zysku (17 722) (6 498)
  Zapłacony podatek dochodowy (19 743) (8 485)
  Nota 2.8.8
  Zmiany w kapitale obrotowym (14 270) (22 297)
  Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 212 949 248 043
  Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej
  Nota 2.8. 8 Obrót aktywami finansowymi (20 922 ) (79 269 )
  Otrzymane odsetki 3 628 1 492
  Płatności za rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne (145 386) (87 054)
  Otrzymane dywidendy 3 111 2 001
  Wpływy z tytułu zbycia rzeczowego majątku trwałego 1 901 3 553
  Pozostałe przepływy (2 436) (2 217)
  Środki pieniężne netto wykorzystane w działalności inwestycyjnej (160 104) (161 494)
  Przepływy pieniężne z działalności finansowej
  Dywidendy (150 091) (88 943)
  Wpływy z tytułu emisji obligacji 105 000 83 772
  Płatności z tytułu wykupu obligacji (25 000) (25 000)
  Wpływy z tytułu kredytów i pozostałego zadłużenia 30 000 19 355
  Płatności z tytułu kredytów i pozostałego zadłużenia (31 779) (49 026)
  Zapłacone odsetki (19 250) (14 200)
  Wpływy z tytułu dotacji 3 263 296
  Środki pieniężne netto wykorzystane w działalności finansowej (87 857) (73 746)
  Zwiększenie/zmniejszenie netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (35 012) 12 803
  Zmiana z tytułu różnic kursowych z wyceny środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 0 0
  Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek roku obrotowego 91 766 78 963
  Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu sprawozdawczego 56 754 91 766
  JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW
  PIENIĘŻNYCH


  w tys. zł, o ile nie podano inaczej
  6
  PCC Rokita SA
  Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2017
  2017 2016
  Aktywa trwałe 1 169 292 1 026 611
  Nota 2.3.1 Rzeczowe aktywa trwałe 1 054 923 943 180
  Nota 2.3.4 Wartości niematerialne 17 667 9 155
  Nota 2.8.1 Pozostałe aktywa 96 702 74 276
  Aktywa obrotowe 367 171 340 572
  Nota 2.5.1 Zapasy 71 818 53 246
  Nota 2.5.2 Należności od odbiorców 130 339 111 542
  Nota 2.5.3 Pozostałe należności 16 683 5 015
  Nota 2.8.2 Pozostałe aktywa 91 577 79 003
  Nota 2.4.4 Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 56 754 91 766
  AKTYWA RAZEM 1 536 463 1 367 183
  Kapitał własny 770 156 726 787
  Nota 2.6.2 Kapitał akcyjny 19 853 19 853
  Nota 2.6.2 Kapitał zapasowy 486 551 431 407
  Nota 2.6.2 Kapitał rezerwowy 49 49
  Pozostałe całkowite dochody (12 954) (12 908)
  Nota 2.6.2 Zyski zatrzymane 276 657 288 386
  Zobowiązania długoterminowe 443 134 369 581
  Noty 2.4.1 Zobowiązania z tytułu wyemitowanych obligacji 252 797 149 331
  Noty 2.4.1 Kredyty i pozostałe zadłużenie 139 388 172 085
  Nota 2.8.6 Zobowiązania z tytułu podatku odroczonego 10 037 13 935
  Nota 2.7 Rezerwy 2 168 0
  Nota 2.8.3 Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych 530 573
  Nota 2.3.3 Otrzymane dotacje 33 460 33 099
  Nota 2. 5.4 Zobowiązania wobec dostawców 668 0
  Nota 2.5.5 Pozostałe zobowiązania 4 086 558
  Zobowiązania krótkoterminowe 323 173 270 815
  Nota 2.5.4 Zobowiązania wobec dostawców 158 574 125 116
  Noty 2.4.1 Zobowiązania z tytułu wyemitowanych obligacji 1 775 25 846
  Noty 2.4.1 Kredyty i pozostałe zadłużenie 65 873 33 847
  Nota 2.7 Rezerwy 15 821 13 142
  Nota 2.8.3 Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych 8 523 17 122
  Nota 2.3.3 Otrzymane dotacje 2 110 1 577
  Nota 2.5.5 Pozostałe zobowiązania 70 497 54 165
  Zobowiązania razem 766 307 640 396
  KAPITAŁ WŁASNY i ZOBOWIĄZANIA RAZEM 1 536 463 1 367 183
  JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI
  FINANSOWEJ


  w tys. zł, o ile nie podano inaczej
  7
  PCC Rokita SA
  Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2017
  Kapitał akcyjny Kapitał zapasowy Kapitał rezerwowy
  Pozostałe całkowite dochody
  Zyski zatrzymane
  Razem kapitał własny
  Stan na 1 stycznia 2017 19 853 431 407 49 (12 908) 288 386 726 787
  Transakcje z właścicielami 0 55 144 0 0 (205 235) (150 091)
  Wypłata dywidendy 0 0 0 0 (150 091) (150 091)
  Podział zysku 0 55 144 0 0 (55 144) 0
  Całkowite dochody 0 0 0 (46) 193 507 193 461
  Zysk za rok bieżący 0 0 0 0 193 507 193 507
  Zyski/straty aktuarialne 0 0 0 (46) 0 (46)
  Stan na 31 grudnia 2017 19 853 486 551 49 (12 954) 276 65 7 770 15 6
  Stan na 1 stycznia 2016 19 853 431 234 49 (12 794) 172 267 610 609
  Transakcje z właścicielami 0 173 0 0 (89 116) (88 943)
  Wypłata dywidendy 0 0 0 0 (88 943) (88 943)
  Podział zysku 0 173 0 0 (173) 0
  Całkowite dochody 0 0 0 (114) 205 235 205 121
  Zysk za rok bieżący 0 0 0 0 205 235 205 235
  Zyski/straty aktuarialne 0 0 0 (114) 0 (114)
  Stan na 31 grudnia 2016 19 853 431 407 49 (12 908) 288 386 726 787
  JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN
  W KAPITALE WŁASNYM


  w tys. zł, o ile nie podano inaczej
  8
  PCC Rokita SA
  Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2017
  NOTA 2.1 INFORMACJE OGÓLNE
  Nazwa Jednostki PCC Rokita SA
  Podstawowa działalność Spółki
  Działalność chemiczna, w tym przede wszystkim produkcja i handel wyrobami chemicznymi
  Siedziba Brzeg Dolny,
  ul. Sienkiewicza 4
  KRS 0000105885
  Rejestracja Sąd Rejonowy, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
  Podstawa sporządzenia Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej
  Jednostkowe sprawozdanie finansowe zostało
  sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi
  Standardami Sprawozdawczości Finansowej
  zatwierdzonymi przez Unię Europejską („MSSF”).
  Najważniejsze zasady rachunkowości zastosowane
  przy sporządzaniu niniejszego jednostkowego
  sprawozdania fina nsowego przedstawione zostały
  w poszczególnych Notach. Zasady te stosowane były
  we wszystkich prezentowanych latach w sposób ciągły,
  za wyjątki em zmian dokonanych w związku
  z zasto sowaniem nowych lub zmienionych
  standardów lub interpre tacji obowiązujących w roku
  2017 wskaza nych w niniejszej N ocie.
  Sporządzenie spr awozdania finansowego zgodnie
  z MSSF wymaga użycia pewnych znaczących
  szacunków księgowych. Wymaga również od Zarządu
  dokonywania własnych ocen w ramach stosowania
  przyjętych przez Spółkę zasad rach unkowości. Istotne
  szacunki Zarządu zostały przedstawione
  w poszczególnych N otach dotyczących pozycji ,
  w odniesieniu do których dokonano znaczących
  szacunków.
  Jednostkowe sprawozdanie finansowe prezentowane
  jest w złotych polskich (PLN ), któr e są walutą
  funkcjonalną Spółki . Sprawozdanie finansowe zostało
  sporządzone w oparciu o zasadę kosztu historycznego,
  z wyjątkiem niektórych instrumentów finansowych,
  które wyceniane są według wartości godziwej. Przy
  sporządzaniu niniejszego jednostkowego
  sprawozdania finansowego założono kontynuację
  działalności spół ki w dającej się przewidzieć
  przyszłości i w niezmniejszonym istotnie zakresie.
  Na dzień podpisania niniejszego sprawozdania
  finansowego nie stwierdza się istnienia okoliczności
  wskazujących n a zagrożenie kontynuowania
  działalności przez Spółk ę.
  NOTA 2.1 INFORMACJE OGÓLNE


  w tys. zł, o ile nie podano inaczej
  9
  PCC Rokita SA
  Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2017
  Skład Zarządu i Rady Nadzorczej
  Skład Zarządu Spółki na dzień
  31 grudnia 2017 roku, a także na dzień zatwierdzenia
  przez Zarząd sprawozdania finansowego do publikacji,
  przedstawia się następująco:
  Wiesław Klimkowski Prezes Zarządu
  Rafał Zdon Wiceprezes Zarządu
  Skład Rady Nadzorczej Spółki na dzień 31 grudnia
  2017 roku , a także na dzień zatwierdzenia przez
  Zarząd sprawozdania finansowego do publikacji,
  przedstawiał się następująco:
  Alfred Pelzer Przewodniczący
  Waldemar Preussner Zastępca Przewodniczącego
  Mariusz Dopierała Członek
  Arkadiusz Szymanek Członek
  Robert Pabich Sekretarz
  W dniu 11 stycznia 2017 roku Nadzwyczajne Walne
  Zgromadzenie odwołało z funkcji Członka Rady
  Nadzorczej Pana Mariana Nog ę i powołało na funkcję
  Członka Rady Nadzorczej Pana Arkadiusza Szymanka.
  Prawdziwość i rzetelność prezentowanego
  sprawozdania
  Zarząd PCC Rokita oświadcza, że wedle najlepszej
  wiedzy:
  • roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe
  i dane porównywalne, sporządzone zostały
  zgodnie z obowiązującymi zasadami
  rachunkowości oraz odzwierciedlają w sposób
  prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową
  i finansową oraz wynik finansowy Spółki ,
  • sprawozdanie Zarządu z działa lności Spółki
  za 2017 rok zawiera prawdziwy obraz jej rozwoju
  i osiągnięć oraz sytuacji Spółki , w tym opis
  podstawowych ryzyk i zagrożeń.
  Wybór Biegłego Rewidenta
  Zgodnie ze statutem PCC Rokita SA , Rada Nadzorcza
  uchwałą nr 010/IX/2017 z dnia 28 kwietnia 201 7 roku
  dokonała wyboru podmiotu uprawnionego do badania
  jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania
  finansowego za 2017 rok oraz do badania
  jednostkowego spr awozdania za Ipółrocze 2017 roku
  i przeglądu skonsolidowanego sprawozdania
  za I półrocze 2017 roku. Wybranym audytorem jest
  firma BDO Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy
  ul. Postępu 12, 02 -676 Warszawa.
  Zarząd PCC Rokita SA oświadcza, że firma
  BDO Sp. z o.o., podmiot uprawniony do badania
  sprawozdań finansowych, dokonujący badania
  rocznego spr awozdania finansowego za rok 2017
  został wybrany zgodnie z obowiązującymi przepisami
  prawa, ponadto podmiot ten oraz Biegły Rewident
  dokonujący badania spełniają warunki do wydania
  bezstronnej i niezależnej opinii i raportu z badania,
  zgodnie z obowiązujący mi przepisami i standardami
  zawodowymi.
  Objaśnienia – podawane kwoty
  Wykazywane w treści sprawozdania kwoty podawane
  są w tys. PLN, o ile nie podano inaczej.
  Informacje o Wynagrodzeniach Kadry Kierowniczej
  oraz Wynagrodzeniach Rady Nadzorczej wykazywane
  w treści noty 2.8.9 sprawozdania podane są w kwotach
  netto, o ile nie podano inaczej.
  Z uwagi na zmianę sposobu prezentacji danych
  informacje o Wynagrodzeniach Kadry Kierowniczej i
  Wynagrodzeniach Rady Nadzorczej zostały
  przedstawione w wariancie porównawczym w nocie
  2.8.9 po przeliczeniu (wg tej samej metodologii)
  danych ze sprawozdania za rok 2016 na kwoty netto.
  Wpływ nowych i zmienionych standardów
  i interpretacji
  W niniejszym sprawozdaniu finansowym zastosowano
  następujące nowe i zmienione standardy
  i interpretacje, które weszły w życie od 1 stycznia
  2017 roku i mają zastosowanie do działalności Spółki: Standard Zmiany
  Zmian y do MSR 7
  obowiązek ujawnienia uzgodnienia zmian w zobowiązaniach wynikających z działalności finansowej; Spółka dokonała wymaganych ujawnień w nocie 2.8.8
  Zmiany do MSR 12
  wyjaśnia wymogi dotyczące ujęcia aktywa z tytułu podatku odroczonego od niezrealizowanych strat związanych z instrumentami dłużnymi ;
  Roczne zmiany do MSSF 2014 - 2016 wyjaśnienia dotyczące zakresu ujawnień (m.in. w MSSF 12)
  Opublikowane standardy i interpretacje, które jeszcze
  nie obowiązują i nie zostały wcześniej zastosowane
  przez Spółkę:
  a) MSSF 9 „Instrumenty finansowe”
  Nowy standard został opublikowany w dniu 24 lipca
  2014 roku i ma zastosowanie do okresów rocznych
  rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2018 roku lub
  później, z możliwością wcześniejszego zastosowania.
  Celem standardu jest uporządkowanie klasyfikacji
  aktywów finansowych oraz wprowadzenie jednolitych
  zasad podejścia do oceny utraty wartości dotyczących


  w tys. zł, o ile nie podano inaczej
  10
  PCC Rokita SA
  Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2017
  wszystkich instrumentów finansowych (standard
  wprowadza nowy mo del w zakresie ustalania odpisów
  aktualizujących – model oczekiwanych strat
  kredytowych). Standard wprowadza również nowy
  model rachunkowości zabezpieczeń w celu
  ujednolicenia zasad ujmowania w sprawozdaniach
  finansowych informacji o zarządzaniu ryzykiem.
  Spółka zastosuje nowy standard od 1 stycznia 2018
  roku, czyli od dnia jego wejścia w życie, bez
  przekształcania danych porównawczych.
  W 2017 roku Spółka przeprowadziła ocenę wpływu
  MSSF 9 na wyniki osiągane przez Spółkę oraz
  na stosowaną politykę rachunko wości. Ocena ta jest
  oparta na informacjach aktualnie dostępnych i może
  podlegać zmianom wynikającym z pozyskania nowych,
  możliwych do udokumentowania informacji. W dalszej
  części noty zawarto dane finansowe, które jak ocenia
  Spółk a są we wszystkich istotn ych aspektach zgodne
  z MSSF 9. Dane te nie podlegały badaniu przez biegłego
  rewidenta i w związku z tym istnieje możliwość,
  że ostateczne kwoty zawarte w sprawozdaniach
  finansowych za rok 2018 będą się różnić
  od prezentowanych poniżej. Spółka planuje
  zakończenie wdrożenia w pierwszym półroczu 2018
  roku.
  Wpływ wdrożenia MSSF 9 na kapitał własny - korekta
  odpisów aktualizujących dla aktywów wycenianych
  w zamortyzowanym koszcie (stan na 1 stycznia
  2018 roku)
  1
  Zyski zatrzymane Kapitał własny razem
  Należności (341) (341)
  Bony dłużne i pożyczki (617) (617)
  Razem (958) (958)
  Szczegółowy opis korekt oraz dane uzupełniające
  I. Zmiany zasad klasyfikacji instrumentów
  finansowych
  MSSF9 wprowadza zmiany w zasadach klasyfikacji
  instrumentów finansowych. Dotychczasowy podział
  na kategorie aktywów finansowych 1 zostaje
  zastąpiony podziałem na następujące kategorie:
  • Aktywa finansowe wyceniane według
  zamortyzowanego kosztu
  • Aktywa finansowe wyceniane w wartości
  godziwej przez pozostałe dochody całkowite
  • Aktywa finansowe wyceniane w wartości
  godziwej przez wynik fin ansowy
  Decyzja o klasyfikacji aktywa do jednej z w/w grup jest
  dokonywana na moment początkowego ujęcia danego
  1 Pożyczki i należności, aktywa utrzymywane do terminu zapadalności, aktywa dostępne do sprzedaży, aktywa
  instrumentu finansowego i uzależniona jest
  od przyjętego przez Spółkę modelu zarządzania
  instrumentami finansowymi oraz charakterystyki
  umownyc h przepływów pieniężnych tych
  instrumentów.
  Spółka szacuje, że zmiany zasad klasyfikacji
  instrumentów finansowych nie będą skutkować
  zmianą sposobu wyceny aktywów finansowych Spółki.
  II. Ustalenie odpisów aktualizujących aktywów
  finansowych metodą oczekiwanyc h strat
  kredytowych
  Dotychczasowe zasady tworzenia odpisów
  aktualizujących aktywów finansowych wymagały
  od Spółki oceny czy wystąpiły obiektywne przesłanki
  utraty wartości i w przypadku ich stwierdzenia,
  oszacowania odpisu aktualizującego (w oparciu
  o pl anowane przepływy gotówkowe). MSSF 9 wymaga
  oszacowania oczekiwanej straty, niezależnie od tego
  czy przesłanki utraty wartości wystąpiły czy też nie.
  Standard przewiduje 3 -stopniową klasyfikację
  aktywów finansowych pod kątem utraty wartości:
  • Stopień 1 – salda, dla których nie nastąpiło
  znaczące zwiększenie ryzyka kredytowego
  od momentu początkowego ujęcia i dla których
  ustala się oczekiwaną stratę w oparciu
  o prawdopodobieństwo niewypłacalności
  w ciągu 12 miesięcy;
  • Stopień 2 – salda, dla których nastąpiło znaczące
  zwiększenie ryzyka kredytowego od momentu
  początkowego ujęcia i dla których ustala
  się oczekiwaną stratę w oparciu
  o prawdopodobieństwo niewypłacalności
  w ciągu całego okresu kredytowania;
  • Stopień 3 – salda ze stwierdzoną utra tą wartości.
  Zasady pomiaru utraty wartości mają zastosowanie dla
  wszystkich aktywów finansowych wycenianych
  według zamortyzowanego kosztu, tj.:
  • należności handlowych;
  • bonów dłużnych / pożyczek.
  W przypadku portfela bonów dłużnych i pożyczek ,
  Spółka szacuj e, że na skutek zmiany modelu pomiaru
  utraty wartości z modelu opierającego się na stracie
  poniesionej na model opierający się na stracie
  oczekiwanej spowoduje wzrost odpisów z poziomu
  0 zł do poziomu 617 tys . zł. Oszacowanie odpisów dla
  bonów dłużnych i pożyczek przeprowadzane jest
  w oparciu o wewnętrzną ocenę ryzyka dłużników
  i poziomy strat publikowane przez zewnętrzne agencje
  ratingowe.
  Dla należności handlowych, które nie zawierają
  istotnego elementu finansowania, standard zezwala na
  zastosowani e uproszczonego podejścia i wyceny
  odpisu na bazie oczekiwanych strat kredytowych
  wyceniane w wartości godziwej przez rachunek zysków i strat


  w tys. zł, o ile nie podano inaczej
  11
  PCC Rokita SA
  Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2017
  za cały okres życia instrumentu. Zgodnie z tym
  podejściem Spółka zaklasyfikowała należności
  handlowe do Stopnia 2, z wyjątkiem należności dla
  których stwierdzono utratę wartośc i – te należności
  zostały zaklasyfikowane do Stopnia 3.
  Dotychczasowe zasady rachunkowości oraz informacje
  na temat ryzyka kredytowego, należności
  przeterminowanych i odpisów na należności
  handlowe zawarto w notach 2.5. 2 oraz 2.6. Odpis dla
  należności od jednostek powiązanych opiera się o
  wewnętrzną ocenę ryzyka i poziomy strat
  publikowane przez zewnętrzne agencje ratingowe. Dla
  należności handlowych od pozostałych jednostek
  przeprowadzono analizę portfelową (za wyjątkiem
  należności, któ re zostały przeanalizowane
  indywidulanie). Zastosowano uproszczoną matrycę
  odpisów w poszczególnych przedziałach wiekowych
  na podstawie oczekiwanych strat kredytowych
  w całych okresie życia należności. Poziom
  oczekiwanych strat został określony w oparciu
  o analizę danych historycznych za ostatnie
  9 kwartałów . Zgodnie z MSSF 9 historyczne wskaźniki
  strat powinny zostać skorygowane w oparciu
  o oczekiwania dotyczące zdarzeń przyszłych. Spółka
  po analizie otoczenia mikro i makroekonomicznego nie
  stwierdziła istotnych czynników, które mogłyby
  istotnie zmienić poziom strat w okresie życia
  należności w stosunku do poziomów strat
  realizowanych w ciągu ostatnich 9 kwartałów .
  III. Rachunkowość zabezpieczeń
  Standard wprowadza szereg zmian w zakresie
  rachunkowości zabez pieczeń . Dotyczą one :
  • zwiększenia zakresu pozycji, jakie można
  wyznaczyć jako pozycje zabezpieczane;
  • umożliwienia wyznaczenia na instrument
  zabezpieczający aktywów lub zobowiązań
  finansowych wycenianych w wartości godziwej
  przez wynik finansowy;
  • zniesienia obowiązku retrospektywnego pomiaru
  efektywności zabezpieczenia przy jednoczesnym
  zniesieniu obowiązującego wcześniej korytarza
  80 -125%.
  Zwiększeniu uległ zakres ujawnień dotyczących
  strategii zarządzania ryzykiem, przepływów
  pieniężnych wynikających z transakcji
  zabezpieczających oraz wpływ rachunkowości
  zabezpieczeń na sprawozdanie finansowe.
  Bazując na zapisie par. 7.2.21 MSSF 9 Spółka
  zdecydowała się na kontynuację stosowania
  wymogów rachunkowości zabezpieczeń i relacji
  zabezpieczających wynikających z MSR 39. W związku
  z tym , w zakresie rachunkowości zabezpieczeń,
  wejście w życie MSSF 9 nie ma wpły wu na sytuację
  finansową Spółki.
  b) Zmiany do MSSF 9: Prawo wcześniejszej spłaty
  z negatywnym wynagrodzeniem
  Zmiana do MSSF 9 obowiązuje dla okresów rocznych
  rozpoczynających się z dniem 1 stycznia 2019 r. lub po
  tej dacie, z możliwością jej wcześniejszego
  zastosowania. Na skutek zmiany do MSSF 9, jednostki
  będą mogły wyceniać aktywa finansowe z tak zwanym
  prawem do wcześniejszej spłaty z negatywnym
  wynagrodzen iem według zamortyzowanego kosztu
  lub według wartości godziwej poprzez inne całkowite
  dochody, jeżeli spełniony jest określony warunek -
  zamiast dokonywania wyceny według wartości
  godziwej przez wynik finansowy.
  Spółka zastosuje powyżs ze zmiany od 1 styczn ia
  2019 r.
  Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania
  finansowego, zmiana ta nie została jeszcze
  zatwierdzona przez Unię Europejską.
  c) MSSF 15 „Przychody z umów z klientami ”
  Nowy ujednolicony standard został opublikowany
  w dniu 28 maja 2014 roku i ma zastosowanie
  do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia
  2018 roku lub później i dozwolone jest jego
  wcześniejsze zastosowanie. Standard ustanawia
  jednolite ramy ujmowania przychodów i zawiera
  zasady, które zastąpią większość szczegółowych
  wyty cznych w zakresie ujmowania przychodów
  istniejących obecnie w MSSF, w szczególności,
  w MSR 18 „Przychody ”, MSR 11 „Umowy o usługę
  budowlaną ” oraz związanych z nimi interpretacjach.
  Spółka zastosuje nowy standard od 1 stycznia 2018
  roku.
  MSSF 15 „Przychod y z umów z klientami” obowiązuje
  dla okresów rocznych rozpoczynających się
  w dniu 1 stycznia 2018 roku lub po tej dacie. Spółka nie
  zdecydowała się na wcześniejsze zastosowanie
  standardu.
  Standard wprowadza jednolite wymogi dla wszystkich
  jednostek w zak resie ujmowania przychodów
  z umów z klientami w oparciu o tzw. model 5 kroków:
  1. identyfikacja umowy,
  2. identyfikacja zobowiązań do wykonania
  świadczenia,
  3. ustalenie ceny transakcyjnej,
  4. przypisanie ceny transakcyjnej do zobowiązań
  do wykonania świadczenia,
  5. spełnienie zobowiązań do wykonania
  świadczenia.
  Standard wymaga, aby jednostki oceniły umowy
  z klientami i wyodrębniły w nich elementy stanowiące
  odrębne zobowiązania do wykonania świadczenia
  w rozumieniu definicji zawartej w MSSF 15.
  W przypadku umów z awierających więcej niż jedno
  takie zobowiązanie, w kolejnych krokach modelu
  do każdego z nich zostanie przypisane oczekiwane
  wynagrodzenie, a przychód zostanie ujęty
  w momencie (lub w trakcie) jego spełnienia.


  w tys. zł, o ile nie podano inaczej
  12
  PCC Rokita SA
  Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2017
  Obowiązek identyfikacji zobowiązań do wykon ania
  świadczenia dotyczy również umów, w przypadku
  których w rozliczeniu z klientem przyjmuje się, że na
  umowę składa się tylko jeden element (np. sprzedaż
  produktu).
  Na podstawie przeprowadzonej analizy wpływu
  MSSF 15 na sprawozdanie finansowe Spółki
  zidentyfikowano obszary, które wymagają
  dostosowania celem wdrożenia tego standardu.
  Podsumowanie zidentyfikowanego wpływu
  zamieszczono poniżej.
  Identyfikacja zobowiązań do wykonania świadczenia
  Zgodnie z obecną polityką rachunkowości Spółka
  w ramach umów z klientami na dostawę dóbr nie
  dokonuje wydzielenia części przychodów dotyczących
  usług realizowanych w powiązaniu z dostawą dóbr
  do ustalonego z klientem miejsca. Zgodnie z MSSF 15
  usługi świadczone na rzecz klienta po tym, jak kontrola
  nad sprzedawanymi dobrami została przekazana
  do klienta, stanowią odrębne zobowiązania
  do wykonania świadczenia. W konsekwencji, dla części
  transakcji zawieranych przez Spółk ę usługi powiąza ne
  z dostawą zostaną wydzielone i odpowiednia część
  ceny transakcyjnej zostanie do nich przypisana
  i rozpoznana odrębnie jako przychód ze sprzedaży
  usług.
  Ma to zastosowanie głównie do dostaw wymagających
  długotrwałego transportu. Przychód ze sprzedaży
  dóbr będzie rozpoznany w momencie przekazania
  kontroli zgodnie z ustalonymi warunkami dostawy,
  podczas gdy przychód z usług zostanie ujęty wraz
  ze zrealizowaniem dostawy do ustalonego miejsca.
  Koszty związane ze świadczeniem usług związanych
  z dostawą (np . koszty transportu, ubezpieczenia)
  zostaną ujęte w okresie, w którym zostanie
  rozpoznany odpowiadający im przychód.
  Zgodnie z danymi finansowymi za rok zakończony
  31 grudnia 2017 r. potencjalna korekta:
  • wyodrębniająca przychod y ze sprzedaży usług
  z ogółu przychodów ze sprzedaży wyniosłaby
  37 370 tys. zł (korekta prezentacyjna );
  • przychodów ze sprzedaży usług dotyczących
  transakcji, które zgodnie z wymogami MSSF 15
  zostałyby ujęte w przychodach 2018 roku
  wyniosłaby 1 056 tys. zł . Część ceny transakc yjnej
  przypisana usługom świadczonym razem
  z dostawą została oszacowana w wysokości
  równej poniesionym kosztom tych usług, bez
  naliczenia marży;
  • kosztu własnego sprzedaży dot. transakcji, które
  zgodnie z MSSF 15 zostałyby rozpoznane
  w przychodach 2018 roku wyniosłyby
  1 056 tys. zł.
  Wynagrodzenie zmienne w umowach
  Zgodnie z MSSF 15 rozliczenie przychodów z umów
  z klientami następuje w korespondencji z odrębnymi
  pozycjami sprawozdania z sytuacji majątkowej:
  składnikiem aktywów lub zobowiązaniem z tytułu
  umowy. Rabaty udzielane klientom pomniejszające
  przychody będą ujmowane jako zobowiązanie z tytułu
  umowy do czasu ich ujęcia w przyszłości
  jako zobowiązani a z tytułu dostaw i usług
  lub pomniejszenie należności z tytułu dostaw i usług.
  Rozpoznane przychody, które zostaną w przyszłości
  ujęte jako należność z tytułu dostaw i usług, będą
  do tego czasu ujmowane jako składnik aktywów
  z tytułu umowy.
  d) Zgodnie z obecną polityką rachunkowości Spółka
  ujmuje rabaty udzielane klientom jako
  pomniejszenie przychodów w korespondencji
  z rezerwami na rabaty. Zgodnie z MSSF 15,
  dotychczasowe rezerwy na rabaty będą
  prezentowane jako zobowiązania z tytułu umowy.
  Zgodnie z danymi finansowymi za rok zakończony
  31 gru dnia 2017 r. potencjalna korekta
  prezentacyjna na zobowiązania z tytułu umów
  wyniosłaby 3 454 tys. zł.
  e) Doprecyzowanie zapisów MSSF 15: Przychody
  z umów z klientami
  Doprecyzowanie zapisów MSSF 15 zostało
  opublikowane w dniu 12 kwietnia 2016 roku i ma ono
  zastosowanie do okresów rocznych rozpoczynających
  się 1 stycznia 2018 roku lub później (zgodnie z datą
  rozpoczęcia obowiązywania całego standardu).
  Celem zmian w standardzie było wyjaśnienie
  wątpliwości pojawiających się w trakcie analiz
  przedwdrożeniowych odnośnie: identyfikacji
  zobowią zania do spełnienia świadczenia (performance
  obligation), wytycznych stosowania standardu
  w kwestii identyfikacji zleceniodawcy/agenta oraz
  przychodów z licencji dotyczących własności
  intelektualnej, czy wreszcie okresy przejściowego przy
  pierwszym zastos owaniu nowego standardu.
  Spółk a zastosuje te regulacje wraz z datą wdrożenia
  MSSF 15, tj. od 1 stycznia 2018 roku.
  f) MSSF 16 Leasing
  MSSF 16 „Leasing” obowiązuje dla okresów rocznych
  rozpoczynających się 1 stycznia 2019 r. lub po tej dacie.
  Nowy standard u stanawia zasady ujęcia, wyceny,
  prezentacji oraz ujawnień dotyczących leasingu.
  Wszystkie transakcje leasingu skutkują uzyskaniem
  przez leasingobiorcę prawa do użytkowania aktywa
  oraz zobowiązania z tytułu obowiązku zapłaty. Tym
  samym, MSSF 16 znosi klasyf ikację leasingu
  operacyjnego i leasingu finansowego zgodnie z MSR 17
  i wprowadza jeden model dla ujęcia księgowego
  leasingu przez leasingobiorcę. Leasingobiorca będzie
  zobowiązany ująć:


  w tys. zł, o ile nie podano inaczej
  13
  PCC Rokita SA
  Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2017
  • aktywa i zobowiązania dla wszystkich transakcji
  leasingu zawartych na okres powyżej 12 miesięcy,
  za wyjątkiem sytuacji, gdy dane aktywo jest
  niskiej wartości; oraz
  • amortyzację leasingowanego aktywa odrębnie od
  odsetek od zobowiązania leasingowego
  w sprawozdaniu z wyników.
  MSSF 16 w znaczącej części powtarza regulacje
  z MSR 17 dotyczące ujęcia księgowego leasingu przez
  leasingodawcę. W konsekwencji, leasingodawca
  kontynuuje klasyfikację w podziale na leasing
  operacyjny i leasing finansowy oraz odpowiednio
  różnicu je ujęcie księgowe. MSSF 16 w znaczącej części
  powtarza regulacje z MSR 17 dotyczące ujęcia
  księgowego leasingu przez leasingodawcę.
  W konsekwencji, leasingodawca kontynuuje
  klasyfikację w podziale na leasing operacyjny i leasing
  finansowy oraz odpowiedni o różnicuje ujęcie
  księgowe.
  Spółka nie zakończyła jeszcze analizy wpływu ,
  szczegółowa analiza zostanie przeprowadzona 2018
  roku.
  Pozostałe opublikowane, lecz jeszcze nieobowiązujące
  standardy i interpretacje nie dotyczą działalności
  Spółki lub nie będą mieć wpływu. Są to:
  • MSSF 17 „Umowy ubezpieczeniowe”
  • MSSF 14 „Regulacyjne rozliczenia
  międzyokresowe”
  • Zmiany do MSSF 10 i MSR 28 dot. sprzedaży lub
  wniesienia aktywów pomiędzy inwestorem a jego
  jednostkami stowarzyszonymi lub wspólnymi
  przedsięwzięciami
  • Zmi any do MSSF 10, MSSF 12 i MSR 28
  dot. wyłączenia z konsolidacji jednostek
  inwestycyjnych
  • Zmiany do MSR 12 dotyczące ujęcia
  aktywa z tytułu podatku odroczonego
  od niezrealizowanych strat
  • Zmiany do MSSF 2: Klasyfikacja i wycena
  transakcji opartych na akc jach
  • Zmiany w MSSF 4: Zastosowanie MSSF 9
  “Instrumenty finansowe” w MSSF 4 “Umowy
  ubezpieczeniowe” opublikowane w dniu
  12 września 2016 roku
  • Zmiana w MSR 40 „Przeniesienie nieruchomości
  inwestycyjnych”
  • KIMSF 22 „Transakcje w walucie obcej
  a wynagrodzenie zaliczkowe”
  • KIMSF 23 „Niepewność w zakresie sposobów
  ujmowania podatku dochodowego”
  • Zmiany w MSR 19: „Zmiana, ograniczenie lub
  rozliczenie programu ”
  • Zmiany do różnych standardów wynikające
  z corocznego przeglądu Międzynarodowych
  Standardów Sprawozdawczoś ci Finansowej
  (Annual Improvements 2015 -2017 )
  • Zmiany w MSR 19: „Zmiana, ograniczenie lub
  rozliczenie programu ”.
  Przeliczenie pozycji wyrażonych w walutach
  obcych
  Transakcje wyrażone w walutach innych niż waluta
  funkcjonalna są przeliczane na walutę funkcjonalną
  przy zastosowaniu kursu obowiązującego w dniu
  zawarcia transakcji lub kursu określonego
  w towarzyszącym danej transakcji kontrakcie
  terminowym typu „ forward ”.
  Na dzień bilansowy aktywa i zobowiązania pieniężne
  wyrażone w walutach obcych są przeliczane na walutę
  funkcjonalną przy zastosowaniu odpowiednio
  obowiązującego na koniec okresu sprawozdawczego
  średniego kursu ustalonego dla danej waluty przez
  Narodowy Bank Polski.
  Aktywa i zobowiązania niepieniężne ujmowane
  według kosztu historycznego wyrażonego w walucie
  obcej są wykazywane po kursie historycznym z dnia
  transakcji. Aktywa i zobowiązania niepieniężne
  ujmowane wedłu g wartości godziwej wyrażonej
  w walucie obcej są przeliczane po kursie z dnia
  dokonania wyceny do w artości godziwej.
  Kur sy odpowiednich walut w stosunku do PLN
  przyjęte dla potrzeb wyceny:
  Kurs obowiązujący na ostatni dzień okresu 2017 2016
  USD 3,4813 4,1793
  EUR 4,1709 4,4240
  Kurs średni, liczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie
  2017 2016
  USD 3,7439 3,9680
  EUR 4,2447 4,3757


  w tys. zł, o ile nie podano inaczej
  14
  PCC Rokita SA
  Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2017
  2.2 .1 Przychody ze sprzedaży
  Z A S A D Y R A C H U N K O W O Ś C I
  Przychody są ujmowane, jeżeli jest prawdopodobne, że
  Spółka uzyska korzyści ekonomiczne związane z daną
  transakcją, k wotę przychodów można wycenić
  w wiarygodny sposób oraz dla poszczególnych rodzajów
  transakcji , jeżeli spełnione są następujące kryteria:
  • Sprzedaż towarów , wyrobów gotowych i materiałów
  Przychody są ujm owane, jeżeli znaczące ryzyko
  i korzyści wynikające z prawa własności do towarów
  i produktów zos tały przekazane nabywcy. a kwotę
  przychodów i kosztów można wycenić wiarygodnie oraz
  ściągalność należności jest prawdopodobna.
  • Świadczenie usług
  Przychody z tytułu świadczenia usług, które można
  wiarygodnie oszacować oraz określić poziom realizacji,
  są ujmowane na po dstawie stopnia zaawansowania
  szacowanego na podstawie kosztowego zaawansowania.
  W przypadku, kiedy przychodu nie da się wiarygodnie
  oszacować, przych ody z tytułu umowy ujmuje się
  w stopniu, w jakim jest prawdopodobne, że poniesione
  w związku z umową koszty zostaną nimi pokryte. Koszty
  związane z umową u jmuje się jako ko szty okresu,
  w jakim zostały poniesione. Jeżeli istnieje
  prawdopodobieństwo, że koszty umowy przekroczą
  związane z nią przychody, przewidywaną stratę ujmuje
  się niezwłocznie jako koszt.
  Wysokość przychodów ustala się według wartości
  godziwej zapłaty otrzymanej bądź należnej. Przychody
  wycenia się we dług wartości zdyskontowanej,
  w przypadku, gdy wpływ zmian wartości pieniądza
  w czasie jest is totny (za taki uważa się okres uzyskania
  zapłaty dłuższy niż 360 dni). Przychody są
  rozpoznawane po pomniejszeni u o podatek od towarów
  i usług (VAT) i inne podatki (poza akcyzowym) oraz
  rabaty (dyskonta, premie, bonusy).
  NOTA 2. 2 NOTY OBJAŚNIAJĄCE DOTYCZĄCE WYNIKÓW
  PODSTAWOWEJ DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ


  w tys. zł, o ile nie podano inaczej
  15
  PCC Rokita SA
  Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2017
  PCC Rokita SA osiąga przychody ze sprzedaży z tytułu prowadzenia działalności:
  PRODUKCYJNA
  WYTWARZANIE i OBRÓT WYROBAMI CHEMICZNYMI PRZYPISANYMI DO NASTGPUJĄCYCH GRUP ASORTYMENTOWYCH:
  Grupa asortymentów Produkty w ramach grupy Zastosowanie
  Poliole poliole polie strowe (polieterole) produkowane pod nazwą handlową ROKOPOLE
  przemysł meblarski (materace , meble tapicerowane )
  przemysł samochodowy (fotele, deski rozdzielcze, podsufitki)
  budownictwo
  inne (kleje i uszczelniacze, elastomery, wyroby lakiernicze)
  Alkalia, chlor i produkty chloropochodne
  chlor ciekły przemysł chemiczny i farmaceutyczny
  chlorobenzen przemysł chemiczny i farmaceutyczny
  ług sodowy przemysł papierniczy i włókienniczy
  soda kaustyczna przemysł cuk rowniczy, detergenty
  kwas solny przemysł metalurgiczny
  Produkty fosforopochodne
  trójchlorek i tlenochlorek fosforu syntezy farmaceutyczne i chemiczne, produkcja środków ochrony roślin i dodatków do tworzyw sztucznych
  uniepalniacze, plastyfikatory, stabilizatory żywice, farby, tworzywa termoplastyczne
  płyny hydrauliczne, lubrykanty przemysł energetyczny , petrochemiczny, metalurgiczny
  Produkty naftalenopochodne superplastyfikatory budownictwo jako domieszki do betonu i zapraw, pro dukcja płyt kartonowo -gipsowych
  dyspergatory produkcja kauczuków syntetycznych, fa rby, woski, lateks
  HANDLOWA
  HANDEL CHEMIKALIAMI:
  PCC Rokita nabywa chemikalia od dostawców zewnętrznych celem ich dalszej odsprzedaży.
  USŁUGOWA
  ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE:
  · produkcja i dystrybucja energii elektrycznej, cieplnej oraz sprężonego powietrza,
  · ochrony środowiska - oczyszczanie ścieków przemysłowych ,
  · produ kcji wody przemysłowej i pitnej,
  · inne.


  w tys. zł, o ile nie podano inaczej
  16
  PCC Rokita SA
  Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2017
  Miarą wyników Spółki analizowaną przez Zarząd jest EBITDA. Spółka definiuje EBITDA jako zysk lub stratę netto za okresy
  ustalone zgodnie z MSSF, z wyłączeniem podatku dochodowego (bieżącego i odroczonego), kosztów finansowych oraz
  amortyzacji skorygowanej o odpisy z tytułu utraty wartości środków trwałych i wartości niem aterialnych.
  Uzgodnienie EBITDA 2017 2016
  Zysk netto 193 507 205 235
  [+] Podatek dochodowy bieżący i odroczony (179) 18 837
  [+] Amortyzacja ujęta w wyniku finansowym 57 748 51 037
  [+] Odpisy z tytułu utraty wartości środków trwałych i wartości niematerialnych (159) (2 329)
  [+] Koszty finansowe 13 360 13 380
  [=] EBITDA 264 277 286 160
  2017 2016
  Przychody ze sprzedaży produktów 1 070 167 936 406
  Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów (poliole, chemikalia) 49 625 28 199
  Przychody ze sprzedaży usług 63 563 57 298
  Przychody ze sprzedaży 1 183 355 1 021 903
  2.2.2 Koszty sprzedanych produktów,
  towarów i materiałów, koszty
  sprzedaży i ogólnego zarządu
  Do kosztu własnego sprzedaży zalicza się:
  • koszt wytworzenia wyrobów gotowych oraz usług
  poniesiony w danym okresie sprawozdawczym,
  skorygowany o zmianę stanu produktów (wyrobów
  gotowych, półproduktów oraz produkcji w toku)
  oraz skorygowany o koszt wytworzenia produktów
  na własne potrzeby,
  • odpisy z tytułu utraty wartości majątku trwałego,
  • wartość sprzedanych towarów i materiałów,
  • odpisy aktualizujące wartość zapasów.
  Koszty wytworzenia, które można bezpośrednio
  przyporządkować przychodom osiągniętym przez
  Spółkę , wpływają na wynik finansowy Spółki za ten
  okres sprawozdawczy, w którym przychody te
  wystąpiły.
  Koszty wytworzenia, które można jedynie w sposób
  pośredni przyporządkować przychodom lub innym
  korzyściom osiąganym przez Spółkę , wpływają na wynik
  finansowy w części, w której dotyczą danego okresu
  sprawozdawczego, zapewniając ich współmierność
  do przychodów lu b innych korzyści ekonomiczny.  w tys. zł, o ile nie podano inaczej
  17
  PCC Rokita SA
  Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2017
  2017 2016
  Amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych (57 748) (51 037)
  Odpisy z tytułu utraty wartości środków trwałych i wartości niematerialnych 159 2 329
  Koszty świadczeń pracowniczych (97 499) (80 186)
  Zużycie materiałów i energii (612 537) (528 778)
  Usługi transportu (56 431) (54 456)
  Pozostałe usługi obce (100 662) (90 356)
  Podatki i opłaty (16 549) (17 146)
  Ubezpieczenia majątkowe i osobowe (8 087) (7 219)
  Pozostałe koszty (11 681) (10 209)
  Razem koszty rodzajowe (961 035) (837 058)
  Wartość sprzedanych towarów i materiałów (46 262) (22 747)
  Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 5 798 4 131
  Zmiana stanu produktów, produkcji w toku i półproduktów 9 508 (3 414)
  Odpisy aktualizujące wartość zapasów (159) 1 729
  Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, koszty sprzedaży i ogólnego zarządu, w tym: (992 14 8) (857 359)
  Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów (847 055) (728 722)
  Koszty sprzedaży (77 028) (72 745)
  Koszty ogólnego zarządu (68 06 6) (55 892)  w tys. zł, o ile nie podano inaczej
  18
  PCC Rokita SA
  Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2017
  2.3. 1. Rzeczowe aktywa trwałe
  ▪ Polityka rachunkowości
  ▪ Weryfikacja o kres ów użytkowania
  ▪ Analiza utraty wartości
  Z A S A D Y R A C H U N K O W O Ś C I
  Rzeczowe aktywa trwałe wykazywane są według ceny
  nabycia lub kosztu wytworze nia , pomniejszonych
  o amortyzację oraz odpisy aktualizujące z tytułu utraty
  wartości.
  Późniejsze nakłady na rzeczowe aktywa trwałe
  podlegają kapitalizacji, jeżeli spełnione są kryteria
  kapitalizacji. Koszty konserwa cji i napraw ujmuje się
  w wyniku finansowym w momencie ich poniesienia.
  Okresy amortyzac ji ustalane są na podstawie
  przewidywanego okresu ekonomicznego użytkowania
  danego składn ika rzeczowych aktywów trwałych .
  Okresy użytkowania są weryfikowane w każdym roku
  obrotowy m.
  Cenę nabycia oraz koszt wytworzenia powiększają
  koszty finansowania zewnętrznego (tj. odsetki oraz
  różnice kursowe stanowiące korektę kosztu odsete k)
  zaciągniętego na nabycie lub wytworzenie
  dostosowywanego składnika rzeczowych aktywów
  trwałych (tj. skł adnika aktywów, któr ego wytworzenie
  trwa dłużej niż 12 miesięcy ) przy uwzględnieniu
  istotności projektu dla Spółki .
  W wartości bilansowej środka trwałego ujmuje się
  koszty regularnych, znaczących przeglądów, których
  przeprowadzenie jest niezbędne w celu za pobieżenia
  wystąpienia usterek oraz których wartość
  w poszczególnych okresach spra wozdawczych różni
  się istotnie.
  Amortyzacja jest naliczana metodą liniową przez
  szacowany okres użytkowania danego składnika
  aktywów (w tym znaczących komponentów o różnych
  okresach ekonomicznej użyteczności ), wynoszący: Rodzaj Okres amortyzacji
  Prawo wieczystego użytkowania gruntów 85-91 lat
  Budynki i budowle 7-125 lat
  Maszyny i urządzenia techniczne 5-70 lat
  Środki transportu 5-71 lat
  Koszt znaczących przeglądów
  okres do następnego przeglądu lub do końca okresu użytkowania danego środka trwałego w zależności od tego, który moment wystąpi wcześniej
  Istotne części zamienne i serwisowe nie podlegają amortyzacji
  Środki trwałe w budowie nie podlegają amortyzacji
  Pozostałe środki trwałe 5-46 lat
  Informacje na temat rzeczowych aktywów trwałych
  stanowiących zabezpieczenie zobowiązań Spółki
  przedstawiono w Nocie 2 .4.3.
  I S T O T N E S Z A C U N K I
  Na koniec roku obrotowego kluczowe zmiany
  w zakresie stawek amortyzacyjnych dotyczyły
  następujących grup środków trwałych
  • budynki i budowle;
  • maszyny i urządzenia.
  Konieczność zmian w tym zakresie była podyktowana
  zmianą szacunków w odniesieniu do przewidywanego
  okresu w ykorzystania poszczególnyc h środk ów
  trwałych. Wpływ wprowadzonej zmiany to
  zmniejszenie amortyzacji w roku obrotowym objętym
  sprawozdaniem finansowym o 872 tys zł .
  NOTA 2. 3 RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE
  I WARTOŚCI NIEMATERIALNE


  w tys. zł, o ile nie podano inaczej
  19
  PCC Rokita SA
  Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2017
  Z A S A D Y R A C H U N K O W O Ś C I
  Na każdy dzień bilansowy Spólka dokonuje oceny
  aktywów pod kątem istnienia przesłanek
  wskazujących na utratę ich wartości. W przypadku
  istnienia takiej przesłanki, Spółka dokonuje
  oszacowania wartości odzyskiwalnej danego aktywa
  lub ośrodka wypracowującego środki pieniężne, jeżeli
  aktywa nie generują wpływów niezależnie.
  W przypadku, gdy wartość bilansowa danego
  składnika aktywów lub ośrodka wypracowującego
  środki pieniężne przewyższa jego wartość
  odzyskiwa lną, dokonuje się odpisu aktualizującego
  jego wartość do poziomu wartości odzyskiwalnej tj.
  wyższej z następujących dwóch wartości: wartości
  godziwej pomniejszonej o koszty sprzedaży lub
  wartości użytkowej.
  W razie wystąpienia przesłanek wskazujących na
  ryzyko utraty wartości rzeczowych aktywów
  trwałych, w tym przede wszystkim:
  • dostępne są dowody pochodzące ze
  sprawozdawc zości wewnętrznej, świadczące
  o tym, że ekonomiczne wyniki uzyskiwane przez
  dany składnik aktywów są lub w przyszło ści będą
  gorsze od oczekiwanych;
  • wartość bilansowa aktywów netto jednostki
  spo rządzającej sprawozdanie finansowe jest
  wyższa od wartości ich rynkowej kapitalizacji;
  • w ciągu okresu nastąpiły lub nastąpią
  w niedalekiej przyszłości znaczące i niekorzystne
  dla jednostki zmiany o charakterze
  technologicznym bądź rynkowym ;
  • dostępne są dow ody na to, że nastąpiła utrata
  przydatności danego składnika aktywów lub jego
  fizyczne uszkodzenie .
  Spółka dokonuje szacunków wartości odzyskiwalnej
  tych rzeczowych aktywów trwałych.
  Testy na utratę wartości przeprowadzane są metodą
  zdyskontowanych przepływów pieniężnych i są oparte
  na założeniach dotyczących kosztu kapitału, stóp
  dyskontowych i stóp wzrostu zakładanych dla
  przepływów pieniężnych po okresie prognoz. Wartości
  tych wskaźników są szacowane przez Zarząd na bazie
  najlepsze j wiedzy na moment przeprowadzenia testu.
  I S T O T N E S Z A C U N K I
  W roku obrot owym zakończonym 31 grudnia 2017 r.
  Spółka nie zidentyfikowała przesłanek do
  przeprowadzenia testów na utratę wartości majątku
  trwałego na poziomie ośrodków wypracowujących
  środki pieniężne . Analiza potencjalnego wykorzystania
  pojedynczych środków trwałych skutkowała
  koniecznością ujęcia odpis u z tytułu utraty wartości
  rzeczowych aktywów trwałych w wysokości 0,2 mln zł
  w ciężar kosztu sprzedanych produktów, towarów
  i materiałów . Wykorzystanie odpisu utworzonego
  w latach poprzednich wyniosło 0,6 mln zł i zostało
  ujęte jako pomniejszenie kosztu sprzedanych
  produktów, towarów i materiałów.
  Tabela ruchów rzeczowych aktywów trwałych
  Grunty, budynki i budowle
  Środki transportu oraz maszyny i urządzenia
  Pozostałe środki trwałe
  Środki trwałe w budowie RAZEM
  1 stycznia 2017
  Wartość brutto 519 713 777 368 51 216 122 928 1 471 224
  Umorzenie (175 820) (322 531) (28 325) 0 (526 675)
  Odpisy z tytułu utraty wartości (360) (211) (1) (797) (1 369)
  Wartość księgowa netto 343 532 454 626 22 891 122 131 943 180
  Zmiany w 2017 roku
  Rozliczenie Środków trwałych w budowie 32 176 76 788 6 864 (115 828) 0
  Zakup 0 0 0 159 733 159 733
  Leasing finansowy 0 819 0 0 819
  Koszty finansowania zewnętrznego (stopa kapitalizacji 5,21 %) 0 0 0 6 491 6 491
  Zmniejszenia (348) (1 815) (12) 0 (2 176)
  Amortyzacja (13 896) (37 512) (2 881) 0 (54 290)
  Odpisy z tytułu utraty wartości 96 117 0 (54) 159
  Inne zmiany (624) 1 735 (134) 28 1 006
  31 grudnia 2017
  Wartość brutto 546 807 813 976 48 716 173 353 1 582 853
  Umorzenie (185 606) (319 126) (21 988) 0 (526 720)
  Odpisy z tytułu utraty wartości (265) (94) 0 (851) (1 209)
  Wartość księgowa netto 360 936 494 756 26 728 172 502 1 054 923  w tys. zł, o ile nie podano inaczej
  20
  PCC Rokita SA
  Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2017
  Grunty, budynki i budowle
  Środki transportu oraz maszyny i urządzenia
  Pozostałe środki trwałe
  Środki trwałe w budowie RAZEM
  1 stycznia 2016
  Wartość brutto 500 272 775 070 47 709 103 563 1 426 614
  Umorzenie (165 234) (338 358) (27 681) 0 (531 273)
  Odpisy z tytułu utraty wartości (1 125) (1 939) (38) (596) (3 698)
  Wartość księgowa netto 333 913 434 773 19 990 102 967 891 643
  Zmiany w 2016 roku
  Rozliczenie Środków trwałych w budowie 23 400 47 333 5 500 (76 233) 0
  Zakup 0 0 0 90 670 90 670
  Leasing finansowy 0 689 0 0 689
  Koszty finansowania zewnętrznego (stopa kapitalizacji %) 0 0 0 3 515 3 515
  Zmniejszenia (1 147) 3 106 (40) 0 1 918
  Amortyzacja (14 028) (33 301) (2 538) 0 (49 867)
  Odpisy z tytułu utraty wartości 765 1 728 37 (201) 2 329
  Inne zmiany 630 299 (59) 1 413 2 284
  31 grudnia 2016
  Wartość brutto 519 713 777 368 51 216 122 928 1 471 224
  Umorzenie (175 820) (322 531) (28 325) 0 (526 675)
  Odpisy z tytułu utraty wartości (361) (211) 0 (797) (1 369)
  Wartość księgowa netto 343 532 454 626 22 891 122 131 943 180
  Na dzień 31 grudnia 2017 roku Spółka realizowała projekty inwestycyjne o wartości bilansowej zaprezentowanej jako
  środki trwałe w budowie na kwotę łączną 172 502 tys. zł ( 2016 : 122 131 tys. zł), spośród których do najistotniejszych
  należały:
  Projekt inwestycyjny 2017 2016
  Budowa VI i VII elektrolizera 25 231 16
  Instalacja skraplania chloru 15 145 0
  Moderniz acja instalacji odsiarczania spalin 9 640 0
  Modernizaja układu wyprowadzania spalin z instalacji elektrociepłowni 7 909 0
  Stacja absorbcji chlorowodoru 7 681 0
  Stacja zmydlania na instalacji tlenku propylenu 7 388 8
  Budowa systemu sterowania DCS i II ciagu 6 328 6 031
  Budowa reaktora R -101/5 CTP3 4 924 0
  Rewitalizacja kotła Op -130 4 644 677
  Budowa instalacji fosforanów 3 531 2 664
  Punkt rozładunku tlenku etylenu 3 324 0
  Rozbudowa bazy magazynowej tlenku etylenu 3 121 0  w tys. zł, o ile nie podano inaczej
  21
  PCC Rokita SA
  Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2017
  Na dzień 31 grudnia 2017 r. zobowiązania inwestycyjne , wynikające z zawartych przez Spółkę przed dniem
  bilansowym umów na realizację zadań inwestycyjnych, które będą realizowane w kolejnych okresach
  sprawozdawczych, wynoszą 73 741 tys. zł ( 2016 : 49 769 tys. zł). Do największych zadań inwestyc yjnych, które będą
  realizowane przez Spółkę należą:
  Zobowiązania inwestycyjne 2017 2016
  Instalacja do zatężania kwasu siarkowego 15 919 0
  Budowa VI i VII elektrolizera 14 362 513
  Instalacja pilotażowa do produkcji fosforanów i fosforynów 7 723 0
  Rozbudowa instalacji tlenku propylenu 8 467 0
  Moderniz aja układu wyprowadzania spalin z instalacji elektrociepłowni 3 407 0
  Modernizacja instalacji odsiarczania spalin 1 771 7 039
  Modernizacja instalacji skraplania i odparowania chloru 1 622 5 312
  Budowa stacji elektroenergetycznej 1 154 2 436
  2.3 .2. Leasing finansowy
  Z A S A D Y R A C H U N K O W O Ś C I
  Aktywa będące przedmiotem leasingu finansowego
  oraz zobowiązanie z tyt. leasingu ujmowane na dzień
  rozpoczęcia leasingu według niższej z następujących
  dwóch wartości: wartości godziwej środka trwałego
  stanowiącego przedmiot leasingu lub wartości
  bieżącej minimalnych opłat leasingowych.
  Zobowiązanie z tyt. leasingu wykazyw ane jest
  w pozycji K redyty i pozostałe zadłużenie (N ota 2. 4).
  Opłaty leasingowe są rozdzielane pomiędzy koszty
  finansowe i zmniejszenie salda zobowiązania z tytułu
  leasingu w sposób umożliwiający uzyskanie stałej
  stopy odsetek od pozostałego do spłaty zobowiązania.
  Środki trwałe użytkowane na mocy umów leasingu
  finansowego są amortyzowane przez krótszy z dwóch
  okresów: szacowany okres użytkowania środka
  trwałego lub okres leasingu, o ile przeniesienie prawa
  własności nie jest pewne.


  w tys. zł, o ile nie podano inaczej
  22
  PCC Rokita SA
  Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2017
  Pojazdy i maszyny zakwalifikowane jako leasing
  finansowy
  2017 2016
  Wartość początkowa 19 533 18 884
  Umorzenie (5 187) (4 213)
  Wartość księgowa netto 14 346 14 671
  Na mocy umów leasingu finansowego Spółka użytkuje
  głównie cysterny kolejowe zakwalifikowane do
  środków transportu. PCC Rokita używa środków
  transportu na podstawie nieodwołalnych umów
  leasingu finansowego. Okres leasingu waha się od 2 do
  7 lat, a własność aktywów pozostaje w Spółce po
  zakończeniu o kresu leasingu .
  Nominalna oraz bieżąca wartość opłat
  leasingowych
  2017 2016
  Wartość nominalna minimalnych opłat leasingowych w tym przypadające do zapłaty w okresie:
  5 136 6 967
  w okresie 1 roku 4 364 2 498
  w okresie od 1 do 5 lat 772 4 469
  Przyszłe koszty finansowe z tytułu leasingu finansowego 102 195
  Wartość bieżąca minimalnych opłat leasingowych 5 03 4 6 772
  w okresie 1 roku 4 299 2 350
  w okresie od 1 do 5 lat 735 4 422


  w tys. zł, o ile nie podano inaczej
  23
  PCC Rokita SA
  Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2017
  2.3.3. Dotacje
  Z A S A D Y R A C H U N K O W O Ś C I
  Dotacje ujmuje się w momencie, gdy istnieje
  wystarczająca pewność, że Spółka spełni warunki
  związane z dotacjami oraz, że dotacje będą otrzymane.
  Dotacje do aktywów są ujmowane w ramach rozliczeń
  międzyokresowych przychodów, a następnie
  odpisywane systematycznie w przychody okresu przez
  szacowany okres użytkowania związanego z nimi
  składnika aktywów. Dotacje otrzymane jako zwrot
  kosztów poniesionych przez Spółkę są syste matycznie
  ujmowane jako przychód w wyniku finansowym w
  okresach, w których ponoszone są dotowane koszty.
  Dotacje pieniężne ujmuje się w wysokości
  otrzymanych środków. Dotacje niepieniężne (prawa
  do emisji CO 2) ujmow ane są w wartości nominalnej.
  W przypadk u dotacji otrzymanych w formie
  preferencyjnie oprocentowan ych pożyczek Spółka
  ujmuje początkowo zobowiązania z tyt ułu tych
  pożyczek w wartości godziwej , a różnice pomięd zy
  wartością nominalną a godziwą rozlicza jako dotację
  zgodnie z zasadami podanymi powyżej.
  Otrzymane dotacje
  Na dzień bilansowy Spółka była beneficjentem pomocy
  rządowej w formie dotacji pieniężnych oraz dotacji
  w postaci pożyczek na preferencyjnych warunkach do
  aktywów dla szesnastu projektów inwestycyjnych na
  łączną kwotę 35 570 tys. zł.
  Spó łka korzystała również z dofinansowania do
  szkoleń dla pracowników młodocianych oraz
  z dofinansowań wydatków związanych z ochroną
  środowiska (w poniższej tabeli ujęte w pozycji
  „pozostałe dotacje ”). Kwota pozyskanych w 2017 roku
  przez Spółkę środków wynosi 3 313 tys. zł, w tym
  dotacje do aktywów 3 264 tys . zł, a do kosztów
  49 tys. zł.
  Spółka korzysta także ze wsparcia finansowego
  z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
  i Gospodarki Wodnej. Pomoc polega na udzieleniu
  Spółce dwóch preferencyjnie oprocentowanych
  pożyczek, które przeznaczono na modernizację
  instalacji elektrolizy membranowej (zobowiązania
  z tyt. pożyczek wykazano w N ocie 2.4.1. ).
  Cel dotacji 2017 2016
  Budowa elektrociepłowni EC -3 celem spełnienia wymogów BAT . Dofinansowanie w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, Działanie 2.4.1 11 475 12 850
  Przebudowa istniejącej sieci dystrybucji energii elektrycznej na terenie PCC Rokita SA w Brzegu Dolnym. Dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013, Działania nr 5.2 "Dystrybucja energii elek trycznej i gazu"
  7 496 7 761
  Modernizacja sieci elektroenergetycznej na tereni e PCC Rokita SA w Brzegu Dolnym . Dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego, Działanie 5.2 3 512 3 649
  Budowa podczyszczalni ścieków przemysłowych zawierających chlorofenole. Dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Działanie 4.4 2 936 3 142
  Opracowanie i wdrożenie nowej gamy plastyfikatorów fosforoorganicznych opartych na izopropylofenolu. Dof inansowanie w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 1.4 - 4.1
  2 185 2 292
  Modernizacja działu B+R firmy PCC Rokita SA celem opracowania innowacyjnej technologii wytwarzania polioli . Dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego 2007 -2013, Działanie 1.1.C
  248 284
  Wykorzystanie kondensatów parowych oraz ługu wypadowego w Wytwórni Tlenku Propylenu w PCC Rokita SA. Dofinansowanie w ramach Pro gramu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Działanie 4.2 846 871
  Innowacyjne oraz przyjazne dla środowiska surowce i dodatki dla przemysłu poliuretanowego wytworzone m.in. przy udziale surowców pochodzenia naturalnego w ramach POIR, Działanie 1.1 512 0
  Pozostałe dotacje (*) 6 360 3 827
  Razem, w tym: 35 570 34 676
  część długoterminowa 33 460 33 099
  część krótkoterminowa 2 110 1 577
  ‘* W pozycji pozostałe dotacje Spółka ujęła otrzymaną i traszę odszkodowania z polisy ubezpieczenie mienia w kwocie 4 500 tys. zł. , która p rzeznaczona będzie na odtworzenie spalonej instalacji produkcyjnej. Otrzymane odszkodowanie będzie sys tematycznie ujmowane jako przychód w wyniku finansowym przez szacowany okres użytkowania odtworzonej instalacji.


  w tys. zł, o ile nie podano inaczej
  24
  PCC Rokita SA
  Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2017
  2.3.4. Wartości niematerialne
  Z A S A D Y R A C H U N K O W O Ś C I
  W ramach wartości niematerialnych Spó łka wykazuje
  przede wszystkim nabyte koncesje, patenty, licencje ,
  wartość firmy, prawa do emisji CO 2.
  Wartości niematerialne nabyte w oddzielnej transakcji
  początkowo wycenia się w cenie nabycia lub koszcie
  wytworzenia.
  Wartość początkową wart ości firmy ustala się zgodnie
  z polityką rachunkowości przedstawioną w Nocie 2.3. 1.
  Otrzymane p rawa do emisji CO 2 stanowiące dotacje
  niepieniężne ujmowane są początkowo w wartości
  zero wej , natomiast nabyte prawa do emisji CO 2
  ujmowane są w cenie nabycia.
  Po ujęciu początkowym, wartości n iematerialne są
  wykazywane w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia
  pomniejszonym o um orzenie i odpisy aktualizujące
  z tytułu utraty wartości. Wartości niematerialne
  testowane są na utratę wartości zgod nie z polityką
  przedstawioną w N ocie 2.5.1 . Nakłady pon iesione na
  wartości niematerialne wytworzone we własnym
  zakresie, z wyjątkiem aktywowanych nakładów
  poniesionych na prace rozwojowe, nie są aktywowane
  i są ujmowane w kosztach okresu, w którym zostały
  poniesione.
  Wartości niematerialne o ograniczonym okresie
  użytkowania są amortyzowane przez okres użytkowania
  oraz poddawane testom na utratę wartości
  każdorazowo, gdy istnieją przesłanki wskazujące na
  utratę ich wartości. Okres y i metody amortyzacji
  wartości niematerialnych o ograniczonym okresie
  użytkow ania są weryfikowane przynajmniej na koniec
  każdego roku obrotowego. Wartość firmy nie podlega
  amortyzacji lecz corocznemu testowi na utratę wartości
  na ostatni dzień roku.
  Koszty prac badawczych są odpisywane w momencie
  poniesienia. Nakłady poniesione na prace rozwojowe
  wykonane w ramach danego przedsięwzięcia są
  przenoszone na kolejny okres, jeżeli spełnione są
  kryteria ich kapitalizacji ( w szczególności można uznać,
  że zostaną one w przyszłości odzyskane ).
  Koszty prac rozwojowych są poddawane ocenie pod
  kątem ewentualnej utraty wartości corocznie – jeśli
  składnik aktywów nie został jeszcze oddany do
  użytkowania, lub częściej – gdy w ciągu okresu
  sprawozdawczego pojawi się przesłanka utraty wartości
  wskazująca na to, że ich wartość bilansowa może nie być
  możliwa do odzyskania.
  Składniki wartości niematerialnych podlegają
  amortyzacji metodą liniową przez szacowany okres
  użytkowania danego składnika, wynoszący:
  Typ Okres
  Patenty i licencje 5-31 lat
  Koszty prac rozwojowych 15 lat
  Oprogramowanie komputerowe 5-15 lat
  Prawa do emisji CO 2 Rozliczenie w związku ze zużyciem  w tys. zł, o ile nie podano inaczej
  25
  PCC Rokita SA
  Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2017
  Tabela ruchów wartości niematerialnych
  Wartość firmy Nabyte koncesje, patenty i licencje Prawa do emisji CO 2 Inne wartości niematerialne Razem
  1 stycznia 2017
  Wartość brutto 0 13 964 401 1 989 16 354
  Umorzenie 0 (5 91 7) 0 (1 282) (7 199)
  Odpisy z tytułu utraty wartości 0 0 0 0 0
  Wartość księgowa netto 0 8 047 401 707 9 155
  Zmiany w 2017 roku
  Rozliczenie Inwestycji 0 111 8 797 1 071 9 980
  Amortyzacja 0 (774) 0 (693) (1 467)
  Odpisy z tytułu utraty wartości 0 0 0 0 0
  Inne zmiany 0 0 0 0 0
  31 grudnia 2017
  Wartość brutto 0 14 076 9 198 2 475 25 749
  Umorzenie 0 (6 692) 0 (1 390) (8 082)
  Wartość księgowa netto 0 7 384 9 198 1 085 17 667
  Wartość firmy Nabyte koncesje, patenty i licencje Prawa do emisji CO 2 Inne wartości niematerialne Razem
  1 stycznia 2016
  Wartość brutto 0 13 464 3 533 4 154 21 151
  Umorzenie 0 (5 204) 0 (1 221) (6 425)
  Odpisy z tytułu utraty wartości 0 0 (3 52 6) 0 (3 527)
  Wartość księgowa netto 0 8 260 7 2 933 11 199
  Zmiany w 2016 roku
  Rozliczenie Inwestycji 0 415 401 129 944
  Amortyzacja 0 (730) (3 533) (2 355) (6 618)
  Odpisy z tytułu utraty wartości 0 0 3 527 0 3 527
  Inne zmiany 0 103 0 0 103
  31 grudnia 2016
  Wartość brutto 0 13 964 401 1 989 16 354
  Umorzenie 0 (5 91 7) 0 (1 282) (7 199)
  Wartość księgowa netto 0 8 047 401 707 9 155


  w tys. zł, o ile nie podano inaczej
  26
  PCC Rokita SA
  Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2017
  Prawa do emisji CO 2
  Spół ce na lata rozliczeniowe 2013 -2020 będ zie
  przysługiwało 481 973 szt. u prawnień EUA – praw do
  emisji CO 2. Dodatkowo Spółka może otrzymać przydział
  warunkowy, uzależniony od realizacji zgłoszonych
  i zatwierdzonych planów inwestycyjnych. Jeśli dane
  zadanie nie zostanie zakończone to uprawnienia należy
  zwrócić. Przydział dokonywany jest w następnym roku
  po uzyskaniu przez Spółkę zatwierdzenia sprawozdania
  rocznego zgłoszonego zadania przez Ministerstwo
  Środowiska .
  Biorąc pod uwa gę zapotrzebowanie PCC Rokita SA na
  prawa do emisji CO 2, ilość przyznawanych uprawnień
  będzie niewystarcz ająca, co determinować będzie
  w najbliższych latach konieczność nabywania
  uprawnień na rynku w celu corocznego u morzenia.
  Wpłynie to negatywnie na efektywność ekonomiczną
  Spółki , jednak na dzień zatwierdzenia sprawozdania
  finansowego nie jest możliwe określenie wielkości tego
  wpływu na wyniki Spółki w przyszłości.
  Informacje na temat rezerw na prawa do emi sji CO 2
  przedstawiono w Nocie 2. 7.
  Spółka szacuje, że umorzenie uprawnień wyniesie za rok
  2017 208 349 szt. Weryfikacja sprawozdania rocznego
  za rok 2017 nastąpi w pierwszym kwartale 201 8 roku.
  Na dzień 31 grudnia 2017 roku wartość rynkowa
  jednego uprawnienia EUA wyniosła 33,58 zł przeliczona
  kursem z dnia 31 grudnia 2017 roku (co odpowiada
  8,05 EUR ).
  Ilość uprawnień do emisji CO 2, wykorzystanie
  uprawnień oraz wielkość nadwyżk i za okresy
  rozliczeniowe 2008 -2017 przedstawia się następująco:
  Okres rozliczeniowy
  Liczba przyznanych praw do emisji
  Liczba zakupionych praw do emisji Liczba umorzonych praw do emisji* Liczba sprzedanych praw do emisji Nadwyżka/ Niedobór
  2008 -2011 1 275 915 248 933 414 330 639 371 471 147
  2012 169 010 35 556 138 133 35 556 502 024
  2013 0 29 000 153 173 0 377 851
  2014 150 511 14 453 151 174 0 391 641
  2015 73 272 0 173 034 0 291 879
  2016 63 287 20 000 164 656 0 210 510
  2017 68 861 386 553 182 567 0 483 357
  Razem 1 800 856 734 495 1 377 067 674 927 483 357 (*) rok umorzenia  w tys. zł, o ile nie podano inaczej
  27
  PCC Rokita SA
  Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2017
  ▪ Obligacje, kredyty i pozostałe zadłużenie
  ▪ Koszty finansowe
  ▪ Zabezpieczenie spłaty zobowiązań
  ▪ Środki pieniężne
  2.4 .1. Obligacje, kredyty i pozostałe zadłużenie
  Z A S A D Y R A C H U N K O W O Ś C I
  Zobowiązania z tytułu wyemitowanych obligacji ,
  kredytów i pozostałego zadłużenia są ujmowane
  początkowo według wartości godziwej, pomniejszone j
  o koszty transakcyjne związan e z uzyskaniem
  finansowania. Po początkowym ujęciu , zobowiązania
  finansowe wycenia się w zamortyzowanym koszcie przy
  użyciu efektywnej stopy procentowej.
  Spółka wykorzystuje posiadane zadłużenia z tytułu
  pożyczek jako instrument zabezpieczający przyszłe
  przepływy pieniężne z tytułu przychodów ze sprzedaży
  w zakresie ryzyka kurs owego. Zobowiązania z tytułu
  pożyczk i nie występują na dzień bilansowy w pasywach
  Spółki (zostały spłacone w roku 2012).
  Rachunkowość zabezpieczeń
  Celem stosowania rachunkowości zabezpieczeń jest
  ograniczenie zmienności wyniku netto Spółki ,
  wynikającej z okresowych zmian wyceny transakcji
  zab ezpieczających poszczególne ryzyka rynkowe, na
  które narażona jest Spółka . Instrumentami
  zabezpieczającymi są kredyty w walucie obcej.
  Wyznaczane zabezpieczenia dotyczą przyszłych
  prognozowanych transakcji sprzedaży. Plany sprzedaży
  sporządzane są w oparc iu o możliwości produkcyjne na
  dany okres. Spółka ocenia prawdopodobieństwo
  wystąpienia tych transakcj i jako bardzo wysokie .
  Spółka może korzystać z naturalnych zabezpieczeń
  ryzyka walutowego poprzez zastosowanie
  rachunkowości zabezpieczeń w stosunku do kredytów
  denominowanych w walutach obcych , wyznaczając je
  jako pozycje zabezpieczające przed ryzykiem kursu
  walutowego związanego z przyszłymi przychodami ze
  sprzedaży denominowanych w tych samych walutach .
  Wynik transakcji, jako zysk lub strata wynikaj ąca ze
  zmiany wartości godziwej instrumentu
  zabezpieczającego przepływy pieniężne , ujmowany jest
  w pozostałych całkowitych dochodach , w takiej części,
  w jakiej dany instrument stanowi skuteczne
  zabezpieczenie związanej z nim pozycji zabezpieczanej.
  Część n ieskuteczną odnosi się do wyniku finansowego
  jako pozostałe przychody i koszty operacyjne.
  Instrumenty pochodne są ujmowane jako
  zabezpieczające do momentu, kiedy instrument
  wygaśnie, zostanie sprzedany, wypowiedziany,
  zrealizowany, bądź decyzją Spółki nie będzie już dużej
  wykorzystywany jako zabezpieczenie.
  NOTA 2. 4 ZADŁUŻENIE Z TYT UŁU WYEMITOWANYCH
  OBLIGACJI, KREDYTÓW ORAZ POZOSTAŁEGO
  ZADŁUŻENIA


  w tys. zł, o ile nie podano inaczej
  28
  PCC Rokita SA
  Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2017
  Obligacje wyemitowane przez Spółk ę
  Emitent Data emisji obligacji Wartość emisji (tys. zł) Oprocentowanie w bieżącym okresie odsetkowym
  PCC Rokita SA 20 grudnia 2017 30 000 5,00%
  PCC Rokita SA 11 października 2017 25 000 5,00%
  PCC Rokita SA 2 sierpnia 2017 25 000 5,00%
  PCC Rokita SA 7 czerwca 2017 25 000 5,00%
  PCC Rokita SA 17 listopada 2016 13 772 5,00%
  PCC Rokita SA 11 sierpnia 2016 25 000 5,00%
  PCC Rokita SA 11 maja 2016 20 000 5,00%
  PCC Rokita SA 27 kwietnia 2016 25 000 5,00%
  PCC Rokita SA 25 czerwca 2015 20 000 5,00%
  PCC Rokita SA 15 paź dziernik 2014 25 000 5,50%
  PCC Rokita SA 17 kwietnia 2014 22 000 5,50%
  Obligacje 2017 2016
  Część długoterminowa 252 797 149 331
  Część krótkoterminowa 1 77 5 25 846
  Razem zobowiązania z tytułu wyemitowanych obligacji 254 57 2 175 177
  W 2017 roku Spółk a korzystał a również z zewnętrznych źródeł finansowania w formie długoterminowych kredytów
  inwestycyjnych, długoterminowych kredytów obrotowyc h, krótkoterminowych kredytów w rachunku bieżącym oraz
  pożyczek inwestycyjnych. Dodatkowo Spółka była stroną umów leasingu finansowego oraz faktoringu dla wybranych
  należności z tytułu dostaw i usług.
  Kredyty i pozostałe zadłużenie 2017 2016
  Kredyty bankowe 76 34 2 94 775
  Pożyczki 62 311 72 888
  Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego 735 4 422
  Razem kredyty i pozostałe zadłużenie długoterminowe 139 388 172 085
  Kredyty bankowe 51 015 20 991
  Pożyczki 10 559 10 506
  Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego 4 299 2 350
  Razem kredyty i pozostałe zadłużenie krótkoterminowe 65 873 33 847
  W roku 2017 nastąpił wykup obligacji o wartości
  nominalnej 25 000 tys. zł (2016 r.: 25 000 tys. zł).
  Obligacje wyemitowane przez Spółkę o wartości
  nominalnej 100 zł każda denominowane są w PLN,
  a o kresy odsetkowe wynoszą 3 miesiące. Obligacje są
  emitowane jako obligacje niezabezpieczone. Spółka
  ma prawo do wcześniejszego wykupu obligacji
  zgodnie z decyzją Zarządu po cenie ustalonej przez
  Zarząd. Obligacje wyemitowane przez Spółkę na
  dzień 31 grudnia 2017 przedstawia poniższa tabela.
  Głównym celem, na który są wykorzystywane środki
  pochodzące z emisji obligacji jest finansowanie
  ogólnych potrz eb korporacyjnych, których
  podstawowym celem jest osiagniecie zysku.
  W roku 2016 nastąpił wykup obligacji o wartości
  nominalnej 25 000 tys. zł ( 2015 : 20 000 tys. zł).
  Obligacje wyemitowane przez Spółkę o wartości
  nominalnej 100 zł każda denominowane są w PLN, a
  okresy odsetkowe wynoszą 3 miesiące. Obligacje są
  emitowane jako obligac je niezabezpieczone. Spółka
  ma prawo do wcześniejszego wykupu obligacji
  zgodnie z decyzją Zarządu po cenie ustalonej przez
  Zarząd. Obligacje wyemitowane przez Spółkę na
  dzień 31 grudnia 2016 przedstawia poniższa tabela.
  Główn ym celem, na który są wykorzystywane środki
  pochodzące z emisji obligacji jest działalność
  inwestycyjna.
  105 000 tys. zł
  Wartość obligacji wyemitowanych w 2017 roku
  (2016 : 83 772 tys. zł )
  83 772 tys. zł
  Wartość obligacji wyemitowanych w 2016 roku
  2015 : 20 000 tys. zł


  w tys. zł, o ile nie podano inaczej
  29
  PCC Rokita SA
  Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2017
  .
  2017 2016
  Waluta
  Saldo w walucie Saldo w PLN Saldo w walucie Saldo w PLN
  (tys.) (tys.) (tys.) (tys.)
  Struktura walutowa zadłużenia
  Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego PLN 0 3 51 0 0 4 090
  Kredyty inwestycyjne PLN 0 97 35 7 0 115 766
  Kredyt w rachunku bieżącym PLN 0 30 000 0 0
  Pożyczki inwestycyjne PLN 0 72 87 0 0 83 394
  Zadłużenie w walucie obcej
  Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego EUR 365 1 524 606 2 682
  Razem kredyty i pozostałe zadłużenie 205 261 205 932
  Oprocentowanie kredytów oparte jest na zmiennej
  stopie procentowej WIBOR powiększonej o marże.
  Oprocentowanie pożyczek oparte jest na stałej stopie
  procentowej .
  Umowy o kredyty bankowe (saldo na dzień 31 grudnia
  2017 wynosi 127 357 tys. z ł) zawierają kowenanty
  finansowe.
  W zakresie postano wień umów kredytowych Spółk a
  nie naruszyła kowenantów ani w okresie
  sprawozdawczym ani po dniu bilansowym, do dnia
  podpisania sprawozdania finansowego.
  W dniu 28 marca 2017 roku Spółka zmieniła zawartą
  w 2015 roku umowę kredytu w rachunku bieżącym na
  umowę o MultiLinię wydłużając r ównocześnie termin
  spłaty kredytu do 31.03.2019 roku z możliwością
  automatycznego przedłużenia spłaty do 31.03.2020
  roku. Wysokość MultiLinii w kwocie 50 000 tys. zł
  pozostała bez zmian.
  Równocześnie 24.04.2017 roku Spółka podpisała
  aneks do tego kredytu zwiększający finansowanie o
  30 000 tys. zł w okre sie od 26.04.2016 do 31.12.2017
  poprzez dodanie do MultiLinii kredytu
  rewolwingowego.
  W dniu 8 stycznia 2018 r. Spółka zawarła z Bankiem
  Go spodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie
  dwie umowy kredytowe na łączną kwotę 87,35 mln zł
  z przeznaczeniem na refinansowanie i finansowanie
  nakładów związanych z realizacją przedsięwzięcia
  polegającego na modernizacji i rozbudowie wytwórni
  polioli w ce lu optymalizacji i poprawy bezpieczeństwa
  produkcji oraz przedsięwzięcia związanego
  z rozwojem i zwiększeniem zdolności produkcyjnych
  elektrociepłowni Spółki oraz spełnieniem wymagań
  odnośnie emisji zanieczy szczeń do środowiska .
  Umowy kredytowe zostały za warte na okres od
  08.01.2018 r. do 30.06.2032 r. Kredyt oprocentowany
  jest według stawki WIBOR 3M plus marża banku,
  natomiast spłata kapitału odbywać się będzie w ratach
  płatnych miesięcznie, począwszy od dnia 30.06.2018 r.
  Ze zobowiązaniami z tytułu obligacji, kredytów
  i innego zadłużenia wiąże się ryzyko stopy
  procentowej, walutowe oraz ryzyko płynności. Dalsze
  informacje na temat zarządzania tymi ryzykami oraz
  informacje na temat wartości godziwej zobowiązań
  przedstawiono w Nocie 2.6.
  Spółka posiada następujące limity w ramach podpisanych umów kredytowych, pożyczek, akredytyw i gwarancji
  (niepomniejszone o wykorzystanie na dzień bilansowy) :
  2017 2016
  Otwarte linie kredytowe niepomniejszone o wykorzystanie 80 000 50 000
  Akredytywy 49 709 8 000
  Spółka z uwagi na rosnące wydatki inwestycyjne w 2017 roku zawarła umowę o limit na akredytywy w kwocie 10 000
  tys EUR .  w tys. zł, o ile nie podano inaczej
  30
  PCC Rokita SA
  Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2017
  2.4.2 Koszty finansowe
  Szczegóły dotyczące instrumentów pochodnych zaprezentowano w Nocie 2. 6.1.
  2017 2016
  Koszty z tytułu odsetek (12 630) (12 648)
  - kredyty i pożyczki otrzymane (7 623) (7 467)
  - obligacje wyemitowane (4 839) (4 916)
  - leasing finansowy (168) (265)
  Pozostałe (730) (731)
  Prowizje i opłaty 0 (160)
  Straty z tytułu różnic kursowych 130 (121)
  Opłaty administracyjne i emisyjne (568) (578)
  Zyski z tytułu zmian wartości godziwej instrumentów finansowych (212) 157
  swapy odsetkowe: zabezpieczenia przepływów pieniężnych (212) 157
  Pozostałe koszty finansowe (80) (29)
  Razem koszty finansowe (13 360) (13 380)
  2.4 .3 Zabezpieczenie spłaty zobowiązań
  PCC Rokita SA ustanowił a na rzecz swoich kredytodawców i pożyczkodawców zewnętrznych następujące rodzaje
  zabezpieczeń:
  Nazwa zabezpieczenia Charakterystyka zabezpieczenia
  Wartość bilansowa aktywów stanowiących zabezpieczenie
  Wartość zabezpieczenia na dzień bilansowy
  Weksle własne in blanco
  Zgodnie z wystawionymi deklaracjami wekslowymi wierzyciel, w przypadku niedotrzymania warunków umowy ma prawo wypełnić weksel na sumę odpowiadającą zadłużeniu, łącznie z odsetkami oraz kosztami postępowania sądowego. Płatność z tytułu weksla jest wymagalna w ciągu 7 dni od dnia zawiadomienia Spółki. Najistotniejszą pozycję zobowiązań zabezp ieczonych wekslami stanowią umowy dofinansowania.
  - -
  Hipoteki na nieruchomościach
  Część obowiązujących na dzień bilansowy umów o kredyty i pożyczki inwestycyjne j est zabezpieczonych hipotecznie na nieruchomościach Spółki 271 347 90 977
  Zastaw rejestrowy na rzeczach ruchomych
  · mienie ruchome i prawa wchodzące w skład Wytwórni Chloru i Ługu Sodowego oraz Wytwórni Chlorobenzenu 192 204 57 949
  · mienie ruchome Kompleksu Eenergetycznego 87 331 18 849
  · mienie ruchome Centralnej Oczyszczalni Ścieków 9 120 2 452  w tys. zł, o ile nie podano inaczej
  31
  PCC Rokita SA
  Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2017
  2.4 .4 Środki pieniężne i ich ekwiwalenty
  Środki pieniężne i ich ekwiwalenty składają się
  głównie ze środków pieniężnych na rachunkach
  bankowych oraz depozytów bankowych o terminie
  wymagalności do trzech miesięcy od dnia ich
  założenia. Środki pieniężne wycenia się w kwocie
  nominalnej powiększonej o odsetki.
  Wolne środki pieniężne zgromadzone na rachunkach
  bankowych inwestowane są w formie lo kat
  terminowych oraz overnight.
  Środki pieniężne w ba nku i w kasie są oprocentowane
  według zmiennych stóp procentowych, których
  wysokość zależy od stopy oprocentowania
  jednodniowych lokat bankowych. Lokaty
  krótkoterminow e są dokonywane na różne okresy od
  jednego dnia do jednego miesiąca, w zależności od
  aktualnego zapotrzebowania Spółki na środki
  pieniężne i są oprocentowane według ustalonych dla
  nich stóp procentowych.
  2017 2016 Środki pieniężne w banku i w kasie 32 673 37 398
  Lokaty krótkoterminowe 24 081 54 368
  Razem 56 754 91 766
  2017 2016
  Saldo przeliczone na PLN
  Saldo przeliczone na PLN
  Struktura walutowa
  PLN 25 104 56 568
  EUR 29 584 33 098
  USD 2 064 2 09 8
  GBP 2 1
  Razem 56 754 91 766
  4 %
  ŚRODKI PIENIGŻNE W STRUKTURZE AKTYWÓW
  (2014: 9,8% )
  NOTA 2. 5 KAPITAŁ OBROTOWY 7%
  ŚRODKI PIENIGŻNE W STRUKTURZE AKTYWÓW
  (2014: 9,8% )


  w tys. zł, o ile nie podano inaczej
  32
  PCC Rokita SA
  Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2017
  2.5.1. Zapasy
  Z A S A D Y R A C H U N K O W O Ś C I
  Zapasy są wyceniane według niższej z dwóch wartości:
  ceny nabycia lub kosztu wytworzenia nie wyższ ego od
  możliwej do uzyskania ceny sprzedaży netto.
  W przypadku materiałów przeznaczonych do
  produkcji , odpisu do aktualnej ceny sprzedaży netto
  nie dokonuje się, jeżeli w odniesieniu do wyrobów
  gotowych , do wytworzenia których będą zużyte nie
  stwierdz ono utraty wartości.
  Na cenę nabycia lub koszt wytworzenia zapasów
  składają się wszy stkie koszty zakupu,
  koszty wy tworzenia oraz inne koszty poniesione
  w celu doprowadzenia zapasów do ich aktualnego
  miejsca i stanu.
  Koszty zakupu zapasów składają się z ceny zakupu,
  ceł importowych i pozostałych podatków (inne niż te
  możliwe do odzyskania w okresie późniejszym przez
  Spółkę od urzędów skarbowych) oraz kosztów
  transportu, załadunku, wyładunku oraz innych
  kosztów dających się bezpośrednio przyp orządkować
  do pozyskania towarów i materiałów. Przy określaniu
  kosztów zakupu odejmuje się upusty, rabaty handlowe
  i inne podobne pozycje.
  Koszt wytworzenia obejmuje bezpośrednie koszty
  wytworzenia (wartość zużytych materiałów
  bezpośrednich, robociznę bezpośrednią) oraz narzut
  pośrednich kosztów produkcji ustalonych przy
  założeniu normalnego wykorzystania mocy
  produkcyjnych.
  Wyceny rozchodów dokonuje się w przypadku :
  • materiałów - wg ceny średnioważonej,
  • towarów – wg ceny średnioważonej,
  • wyrobów gotowych – wg średnio ważonego
  rzeczywistego kosztu.
  I S T O T N E S Z A C U N K I
  Odpis z tytułu utraty wartości
  Na dzień bilansowy Spółka ocenia, czy istnieją
  obiektywne dowody utraty wartości składnika
  zapasów .
  Odpisy aktualizujące wartość zapasów tworzy się
  w związku z utratą ich wartości celem doprowadzenia
  wartości zapasów do poziomu wartości netto możliwej
  do odzyskania oraz uwzględnienia braku rotacji
  danego zapasu.
  Odpisy na zapasy tworzone są zgodnie z szacunkam i
  Zarządu dotyczącymi przyszłej możliwości
  wykorzystania ich składników w oparciu o przedziały
  wiekowania na podstawie poniższych kryteriów, które
  zostały opracowane przez Zarząd z uwzględnieniem
  historycznych tendencji w zakresie rotacji zapasów :
  Okres braku rotacji Wysokość odpisu
  od 6 do 12 miesięcy 10%
  od 1 roku do 2 lat 50%
  dłużej niż 2 lata 100%
  Odpisy aktualizujące wartość zapasów ustalone wg
  powyższych zasad m ogą podlegać odmiennej ocenie
  w przypadku posiadania przez Zarząd wiarygodnych
  informacji, z których może wynikać, że doszło do
  dodatkowej utraty wartości lub utrata wartości nie
  nastąpiła.
  Odpisy aktualizujące są ujmowane w wyniku
  finansowym, jako koszt sprzedanych produktów,
  towarów i materiałów. Odw rócenie odpisu
  aktualizującego wartość zapasów jest ujmowane jako
  korekta kosztu s przedanych produktów, towarów
  i materiałów.
  2017 2016
  Materiały 34 965 26 826
  Towary 414 338
  Półprodukty i produkcja w toku (według kosztu wytworzenia) 31 645 25 213
  Wyroby gotowe 8 03 9 3 955
  Zapasy (brutto) 75 06 3 56 332
  Odpisy aktualizujące wartość zapasów 3 245 3 086
  Zapasy (netto) 71 81 8 53 246
  NOTA 2. 5 KAPITAŁ OBROTOWY


  w tys. zł, o ile nie podano inaczej
  33
  PCC Rokita SA
  Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2017
  2.5.2. Należności od odbiorców
  Z A S A D Y R A C H U N K O W O Ś C I
  Należności od odbiorców oraz pozostałe należności
  finansowe wycenia si ę na moment początkowego
  ujęcia według wartości godziwej , a na dzie ń bilansowy
  według zamortyzowanego kosztu przy użyciu
  efektywnej stopy procentowej pomniejszonej o o dpisy
  z tytułu utraty wartości. W przypadku należności
  krótkoterminowych o terminie płatności do 360 dni
  wycena ta odpowiada kwocie należnej do zapłaty
  pomniejszonej o odpisy z tytułu utraty wartości .
  Spółka klasyfikuje należności od odbio rców oraz
  pozostałe należności w ramach kategorii
  instrumentów finansowych jako pożyczki i należności.
  Odpisy aktualizujące wartość należności ujmuje się
  w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych.
  Odwrócenie odpisu ujmuje się jako korektę
  pozostałych kosztów operacyjnych lub jako pozostałe
  przychody operacyjne.
  Spółka posiada należności z tytułu dostaw objęte
  umową faktoringu. Spółka nie zatrzymuje znacząc ych
  ryzyk i korzyści, lecz zatrzymała kontrol ę nad tymi
  aktywami, do konując przy tym ubezpieczenia znacznej
  większości należności od odbiorców .
  I S T O T N E S Z A C U N K I
  Odpis z tytułu utraty wartości należności tworzy się,
  gdy istnieją obiektywne dowody na to, że nie będzie
  można otrzymać wszystkich należnych kwot
  wynikających z pierwotnych warunków umownych.
  W szczególności odpisów aktualizujących należności
  dokonuje się w odniesieniu do należności , których
  termin wymagalności upłynął:
  Okres braku spłaty Wysokość odpisu
  90 do 150 dni 50% wartości należności nieobjętych gwarancją lub innym ubezpieczeniem
  powyżej 150 dni 100 % wartości należności nieobjętych gwarancją lub innym ubezpieczeniem
  2017 2016
  Należności od odbiorców ogółem 147 661 120 015
  Należności rozliczane w ramach faktoringu (16 142) (7 436)
  Należności od odbiorców (brutto) 131 519 112 579
  Odpis aktualizujący wartość należności (1 180) (1 037)
  Należności od odbiorców (netto), w tym 130 339 111 542
  Struktura walutowa
  PLN 59 993 50 000
  EUR 86 400 63 602
  USD 1 267 6 386
  CHF 0 27
  2017 2016
  Należności, które utraciły wartość (brutto) 1 180 1 037
  Odpis (1 180) (1 037)
  Należności, które utraciły wartość (netto) 0 0
  Należności, które nie są przeterminowane ani nie utraciły wartości 88 373 92 898
  Należności przeterminowane, które nie utraciły wartości - wg okresu przeterminowania 41 966 18 644
  Od 1 do 90 dni 29 559 13 915
  Od 90 do 150 dni 4 288 1 064
  Powyżej 150 dni 8 119 3 665
  Razem należności 130 339 111 542
  Z należnościami wiąże się ryzyko walutowe oraz kredytowe. Zarządzenia ryzykiem oraz informacje na tem at wartości
  godziwej opisano w N ocie 2. 6.  w tys. zł, o ile nie podano inaczej
  34
  PCC Rokita SA
  Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2017
  2.5 .3. Pozostałe należności
  Z A S A D Y R A C H U N K O W O Ś C I
  Pozostałe należności ujmuje się początkowo
  w wartości nominalnej i wycenia na dzień bilansow y w
  kwocie wymagającej zapłaty. Szczegóły dotyczące
  instrumentów pochodnych zaprezentowano w Nocie
  2.6.1.
  2017 2016
  Bieżący podatek dochodowy 2 681 0
  Należności budżetowe poza bieżącym podatkiem dochodowym 14 002 5 015
  Pozostałe należności 16 683 5 015
  2.5 .4. Zobowiązania wobec dostawców
  Z A S A D Y R A C H U N K O W O Ś C I
  Zobowiązania wobec dostawców wycenia się
  na moment początkoweg o ujęcia w wartości godziwej
  a na każdy dzień bilansowy wycenia się
  w zamortyzowanym koszcie przy zastosowani u
  efektywnej stopy procentowej.
  2017 2016
  Zobowiązania wobec dostawców, w tym 159 242 125 116
  w walucie funkcjonalnej Spółki
  PLN 159 242 125 116
  Struktura walutowa
  PLN 94 612 77 409
  EUR 61 882 45 059
  USD 2 747 2 605
  GBP 0 27
  CNY 1 16
  Zobowiązania wobec dostawców 159 242 125 116
  - krótkoterminowe 158 574 125 116
  - długoterminowe 668 0
  Ze zobowiązaniami wobec dostawców wiąże się ryzyko walutowe oraz ryzyko płynności. Zarządz ąnie ryzykiem oraz
  informacje na temat wart ości godziwej przedstawiono w N ocie 2. 6.  w tys. zł, o ile nie podano inaczej
  35
  PCC Rokita SA
  Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2017
  2.5 .5. Pozostałe zobowiązania
  Z A S A D Y R A C H U N K O W O Ś C I
  W tej pozycji wykazywane są zarówno zobowiązania
  finansowe (w tym w szczególności zobowiązania
  inwestycyjne) jak i niefinansowe (w tym w
  szczególności zobowiązania podatkowe, inne
  zobowiązania budżetowe, zaliczki na poczet dostaw
  których rozliczenie nastąpi poprzez dostawę ) oraz
  pozostałe .
  Pozostałe zobowiązania finansowe wycenia się na
  moment początkowego ujęcia w wartości godziwej ,
  a na każdy dzień bilansowy według zamortyzowanego
  kosztu przy zastosowaniu efektywnej stopy
  procentowej. Pozostałe zobowiązania niefinansowe
  wycenia się w kwocie wymagalnej zapłaty.
  2017 2016
  Bieżący podatek dochodowy 0 13 354
  Pozostałe zobowiązania budżetowe 11 224 10 192
  Ubezpieczenia majątkowe 3 192 1 513
  Zobowiązania inwestycyjne 58 026 27 357
  Zaliczki otrzymane na dostawy 346 629
  Pozostałe zobowiązania 1 796 1 678
  - zobowiązania z tytuły niewypłaconych dywidend 32 37
  - wycena pożyczki do wartości godziwej 558 867
  - pozostałe 1 20 5 774
  Pozostałe zobowiązania, w tym 74 58 3 54 723
  - krótkoterminowe 70 49 7 54 165
  - długoterminowe 4 086 558
  Ze zobowiązaniami finansowymi wiąże się ryzyko walutowe oraz ryzyko płynności. Zarządz ania ryzykiem oraz
  informacje na temat wartości godzi wej przedstawiono w N ocie 2. 6. Szczegóły dotyczące instrumentów pochodnych
  zaprezentowano w Nocie 2. 6.1.


  w tys. zł, o ile nie podano inaczej
  36
  PCC Rokita SA
  Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2017
  2.6.1. Zarządzanie ryzykiem rynkowym
  Klasyfikacja aktywów i zobowiązań Grupy do kategorii wg MSR 39
  2017
  Poziom hierarchii wartości godziwej
  Wartość bilansowa
  Klasyfikacja instrumentów finansowych wg MSR 39
  Wartość godziwa Pożyczki i należności
  Aktywa dostępne do sprzedaży
  Zobowiązania wyceniane w zamortyzowanym koszcie
  AKTYWA
  Pozostałe aktywa długoterminowe (Inwestycje w pozostałych jednostkach)
  * 6 0 6 0 6
  Pozostałe aktywa (Instrumenty pochodne z tytułu zabezpieczenia stopy procentowej )
  2 434 434 0 0 434
  Pozostałe aktywa finansowe * 76 668 76 668 0 0 76 668
  Należności od odbiorców * 130 339 130 339 0 0 130 339
  Środki pieniężne i ich ekwiwalenty * 56 754 56 754 0 0 56 754
  Razem 264 201 264 195 6 0 264 201
  PASYWA
  Zobowiązania z tytułu wyemitowanych obligacji 1 254 57 2 0 0 254 57 2 255 264
  Kredyty i pozostałe zadłużenie * 132 391 0 0 132 39 1 132 39 1
  Kredyty i pozostałe zadłużenie ( pożyczki o stałym oprocentowaniu) 3 72 87 0 0 0 72 87 0 72 242
  Zobowiązania wobec dostawców * 159 242 0 0 159 242 159 242
  Pozostałe zobowiązania finansowe * 61 249 0 0 61 249 61 249
  Razem 680 32 4 0 0 680 32 4 680 38 8 .
  NOTA 2. 6 ZARZĄDZANIE RYZYKIEM RYNKOWYM,
  KREDYTOWYM, PŁYNNOŚCIĄ I KAPITAŁEM


  w tys. zł, o ile nie podano inaczej
  37
  PCC Rokita SA
  Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2017
  2016
  Poziom hierarchii wartości godziwej
  Wartość bilansowa
  Klasyfikacja instrumentów finansowych wg MSR 39
  Wartość godziwa Pożyczki i należności
  Aktywa dostępne do sprzedaży
  Zobowiązania wyceniane w zamortyzowanym koszcie
  AKTYWA
  Pozostałe aktywa długoterminowe (Inwestycje w pozostałych jednostkach)
  * 6 0 6 0 6
  Pozostałe aktywa (obligacje) 1 688 688 0 0 682
  Pozostałe aktywa (Instrumenty pochodne z tytułu zabezpieczenia stopy procentowej )
  2 359 359 0 0 359
  Pozostałe aktywa finansowe * 68 329 68 329 0 0 68 329
  Należności od odbiorców * 111 542 111 542 0 0 111 542 Środki pieniężne i ich ekwiwalenty * 91 766 91 766 0 0 91 766
  Razem 272 690 272 684 6 0 272 684
  PASYWA
  Zobowiązania z tytułu wyemitowanych obligacji 1 175 177 0 0 175 177 176 403
  Kredyty i pozostałe zadłużenie * 122 538 0 0 122 538 122 538
  Kredyty i pozostałe zadłużenie ( pozyczki o stałym oprocentowaniu) 3 83 394 0 0 83 394 82 021
  Zobowiązania wobec dostawców * 125 116 0 0 125 116 125 116
  Pozostałe zobowiązania finansowe * 28 907 0 0 28 907 28 907
  Razem 535 132 0 0 535 132 534 985
  * Przyjmuje się, że wartość godziwa jest zbliżona do wartości bilansowej, dlatego Spółka nie zastosowała żadnych technik do wyceny tych
  pozycji.
  Pozostałe kat egorie instrumentów finansowych nie wystąpiły w Spółce w okresie bieżą cym ani w okresie porównywalnym.


  w tys. zł, o ile nie podano inaczej
  38
  PCC Rokita SA
  Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2017
  Objaśnienie poziomu hierarchii wartości godziwej
  Spółka klasyfikuje instrumenty finansowe, które wyceniane są w wartości godziwej , hierarchicznie , zgodnie z trzema
  głównymi poziomami wyceny według wartości godziwej odzwierciedlającymi podstawę przyjętą do wyceny każdego
  z instrumentów.
  Hierarchia wartości godziwej kształtuje się następująco:
  Ceny notowań rynkowych z aktywnych rynków dla identycznych aktywów i zobowiązań (np. notowane akcje i obligacje).
  Ceny z aktywnych rynków, lecz inne niż ceny notowań rynkowych - ustalane bezpośrednio (poprzez porównanie z faktycznymi transakcjami) lub pośrednio (poprzez techniki wyceny bazują ce na faktycznych transakcjach).
  Ceny niepochodzące z aktywnych rynków.
  Spółka posiada instrument y finansow e wycenian e w sprawozdaniu finansowym do wartości godziwej na dzień 31 grudnia
  2017 roku oraz 31 grudnia 201 6 roku. Instrumenty pochodne wykorzystywane przez Spółkę zostały zakwalifikowane do
  poziomu 2 wartości godziwej.
  Cele i zasady zarządzania ryzykiem
  RYZYKO STOPY PROCENTOWEJ
  Poziom ryzyka
  Opis ryzyka Ocena Zarządu Zarządzanie ryzykiem
  Spółka posiada zobowiązania z tytułu kredytów bankowych, dla których odsetki liczone są na bazie zmiennej stopy procentowej, w związku z czym narażona jest na wzrost kosztów finansowania w przypadku wzrostu stóp procentowych. Ponadto Spółka lokuje wolne środki pieniężne w inwestycje o zmiennej stopie, co powoduje narażenie na zmniejszenie zysków z inwestycji w sytu acji spadku stóp procentowych. Spółka posiada również zobowiązania z tytułu obligacji i pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska oraz należności z tytułu pożyczek, które oprocentowane są według stopy stałej. Posiadane przez Spółkę zobowiąz ania oparte o stałą stopę procentową wyceniane są w zamortyzowanym koszcie. z uwagi na zmiany stóp procentowych zobowiązania te są narażone na zmiany wartości godziwej z tytułu zmiany stóp procentowych. Informacje o aktywach i zobowiązaniach narażonych na ryzyko stopy procentowej zostały przedstawione w dalszej części tego rozdziału.
  Spólka posiadała w okresie sprawozdawczym zarówno aktywa jak i zobowiązania oprocentowane według stopy zmiennej (co równoważyło ryzyko). W minionych okresach zaobserwowano nie znaczne wahania stóp procentowych. N ie przewiduje się gwałtownych zmian stóp procentowych w kolejnych okresach sprawozdawczych.
  Ze względu na konieczność zabezpieczenia stóp procentowych związanych z zaciągniętym kredytem oprocentowanym zmienną stopą proc entową, Spółka zdecydowała się zastosować strategie zabezpieczające w postaci Swapa procentowego IRS na kwotę 65 113 tys zł, rozliczanego rocznie do 31 grudnia 2025 roku. Wpływ instrumentu pochodnego na pozycje sprawozdania z wyniku finansowego oraz na sp rawozdanie z całkowitych dochodów przedstawiono poniżej. Niezależnie od obowiązującej sytuacji Spóka monitoruje stopień narażenia na ryzyko stopy procentowej oraz prognozy stóp procentowych i nie wyklucza podjęcia działań zabezpieczających w przyszłości.
  W prezentowanych okresach nie było wpływu rachunkowości zabezpieczeń na pozycje sprawozdania z wyniku
  finansowego oraz na sprawozdanie z całkowitych dochodów.
  POZIOM 1
  POZIOM 2
  POZIOM 3
  N Ś W


  w tys. zł, o ile nie podano inaczej
  39
  PCC Rokita SA
  Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2017
  W poniższej tabeli przedstawiona została wartość bilansowa instrumentów finansowych Spółki narażonych na ryzyko
  stopy procentowej.
  2017 2016
  Razem wartość bilansowa
  Oprocentowanie stałe Oprocentowanie zmienne
  Razem wartość bilansowa
  Oprocentowanie stałe Oprocentowanie zmienne
  Aktywa
  Należności od odbiorców 130 339 130 339 0 111 542 111 542 0
  Pozostałe aktywa 77 102 76 668 434 69 376 69 017 359
  Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 56 754 200 56 55 4 91 766 202 91 5 64
  Pozostałe aktywa 264 195 207 207 56 98 8 272 684 180 7 61 91 923
  2017 2016
  Razem wartość bilansowa
  Oprocentowanie stałe Oprocentowanie zmienne
  Razem wartość bilansowa
  Oprocentowanie stałe Oprocentowanie zmienne
  Zobowiązania
  Zobowiązania z tytułu wyemitowanych obligacji 254 57 2 254 57 2 0 175 177 175 177 0
  Kredyty i pozostałe zadłużenie 205 261 72 870 132 39 1 205 932 83 394 122 538
  Zobowiązania wobec dostawców 159 242 159 242 0 125 116 125 116 0
  Pozostałe zobowiązania 61 249 61 249 0 28 907 28 907 0
  Razem 680 32 4 547 93 4 132 390 535 132 412 594 122 538


  w tys. zł, o ile nie podano inaczej
  40
  PCC Rokita SA
  Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2017
  RYZYKO PŁYNNOŚCI
  Poziom ryzyka
  Opis ryzyka Ocena Zarządu Zarządzanie ryzykiem
  Spółka definiuje ryzyko płynności jako ryzyko utraty zdolności do regulowania zobowiązań w określonych terminach. Ryzyko wynika z potencjalnego ograniczenia dostępu do rynków finansowych, co może skutkować brakiem możliwości pozyskania nowego finansowania lub refinansowania swojego zadłu żenia.
  W ocenie Zarządu Jednostki, znaczna wartość środków pieniężnych na dzień bilansowy, dostępne linie kredytowe oraz dobra kondycja finansowa Spółki powodują, że ryzyko utraty płynności należy ocenić jako średnie.
  Dział finansowy Spółki monitoruje kroc zące prognozy wymogów dotyczących płynności właściwych dla Spółki w celu zagwarantowania, że posiada ona wystarczające środki pieniężne dla zaspokojenia potrzeb operacyjnych przy jednoczesnym utrzymaniu wystarczającej rezerwy.
  Poniższa tabela zawiera niezdyskontowane przepływy pieniężne wynikające ze zobowiązań finansowych Spółki według
  umownych terminów płatności:
  Niezdyskontowane umowne kwoty według terminów wymagalności od końca okresu sprawozdawczego Razem Wartość bilanso wa 2017 do 1 roku 1-3 lata 3-5 lat powyżej 5 lat
  Zobowiązania z tytułu wyemitowanych obligacji 13 024 88 828 85 335 122 682 309 869 254 57 2
  Kredyty i pozostałe zadłużenie 67 684 54 025 43 568 58 009 223 286 205 26 1
  Zobowiązania wobec dostawców 159 242 0 0 0 159 242 159 242
  Pozostałe zobowiązania 74 584 0 0 0 74 58 3 74 58 3
  Razem 314 534 142 853 128 903 180 691 766 981 693 658
  Niezdyskontowane umowne kwoty według terminów wymagalności od końca okresu sprawozdawczego Razem Wartość bilansowa 2016 do 1 roku 1-3 lata 3-5 lat powyżej 5 lat
  Zobowiązania z tytułu wyemitowanych obligacji 34 783 61 402 53 024 62 439 211 648 175 177
  Kredyty i pozostałe zadłużenie 40 06 5 67 949 52 57 7 74 108 234 699 205 93 2
  Zobowiązania wobec dostawców 125 116 0 0 0 125 116 125 116
  Pozostałe zobowiązania 54 723 0 0 0 54 723 54 723
  Razem 254 687 129 351 105 601 136 547 626 18 6 560 94 8
  N Ś W


  w tys. zł, o ile nie podano inaczej
  41
  PCC Rokita SA
  Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2017
  RYZYKO WALUTOWE
  Poziom ryzyka
  Opis ryzyka Ocena Zarządu Zarządzanie ryzykiem
  Znaczna część sprzedaży Spólkiy jest związana ze sprzedażą eksportową. Duża część przychodów krajowych jest także realizowana w walutach obcych, dodatkowo Spółka dokonuje zakupów materiałów do produkcji na rynkach zagran icznych. Ponadto Spółka posiada pożyczki, depozyty i lokaty w walucie obcej. Ryzyko walutowe wiąże się głównie ze zmianami poziomu kursu EUR i USD. Ekspozycja na ryzyko związane z innymi, niż wymienione, walutami nie jest istotna.
  Wszelkie niekorzystne zmiany kursów walut obcych, w których Spółka dokonuje rozliczeń lub płatności mogą niekorzystnie wpłynąć na działalność, sytuację finansową lub wyniki działalności Spó łki. Deprecjacja złotówki zwiększa całkowitą wartość osiąganych przez Spółkę przychodów oraz rentowność działalności operacyjnej. Na datę bilansową Spó łka nie była stroną żadnych czynnych transakcji opcyjnych.
  Spółka ogranicza wpływ ryzyka walutowego, dokonuje zarówno zakupów materiałów w walutach obcych jak i sprzedaży na rynkach zagranicznyc h, dokonując naturalnego hedgingu. Jednocześnie Spółka zaciągnęła w latach poprzednich pożyczki w walucie EUR jako zabezpieczenie przyszłych przychodów w tej walucie. Spółka spłaciła pożyczki w 2012 roku. W 2017 roku Spółka doprecyzowała definicję pozycji zabezpieczanej jako przychody ze sprzedaży konkretnej grupy produktowej. Spółka szacuje, że efektywna wartość zabezpieczenia ujęta w sprawozdaniu z sytuacji finansowej w innych dochodach całkowitych na dzień 31 grudnia 2017 roku w wysokości 12 506 tys. zł wynikająca z różnic kursowych od instrumentu zabezpieczającego będzie rozpoznawana w wyniku finansowym w perspektywie najbliższych kilku lat (prawdopodobnie do 2025 roku).
  RYZYKO CEN SUROWCÓW
  Poziom ryzyka N Ś W
  Opis ryzyka Ocena Zarządu Zarządzanie ryzykiem
  PCC Rokita jest przede wszystkim producentem chemikaliów, których ceny są silnie uzależnione od cen surowców, z których cześć podlega dużej zmienności wynikającej m iedzy innymi z cykliczności koniunktury w gospodarce światowej. W szczególności dotyczy to produktów opartych na bazie petrochemikaliów, na które popyt ulega silnym wahaniom, co rzutuje na ceny, a ostatecznie wpływa na wyniki finansowe Spółki. W prezentowanych okresac h działalność Spółki PCC Rokita podlegała ryzyku cenowemu w przypadku takich surowców jak np.: propylen, tlenek propylenu, tlenek etylenu, benzen, węgiel kamienny .
  PCC Rokita nie może zapewnić, iż w przyszłości ceny wykorzystywanych przez Spółkę surowców nie wzrosną do poziomów, które spowodują wzrost cen produktów Spó łki a przez to ograniczenie ich sprzedaży. PCC Rokita nie jest w stanie wykluczyć sytuacji, w której będzie pozyskiwała surowce po cenach wyższych niż konkurenci. Spółka nie może rów nież zapewnić, że w każdej sytuacji będzie w stanie przerzucić wzrost cen surowców na odbiorców swoich produktów.
  W celu ograniczenia wpływu zmian cen surowców na wyniki, Spółka prowadzi działania zmierzające do dywersyfikacji źródeł dostaw strategiczny ch surowców.
  N Ś W


  w tys. zł, o ile nie podano inaczej
  42
  PCC Rokita SA
  Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2017
  RYZYKO KREDYTOWE
  Poziom ryzyka
  Opis ryzyka Ocena Zarządu Zarządzanie ryzykiem
  Ryzyko kredytowe rozumiane jest jako możliwość niewywiązania się dłużników Spółki ze zobowiązań. Ryzyko kredytowe Spółki związane jest przede wszystkim z wiarygodnością kredytową klientów, z którymi zawiera się transakcje fizycznej sprzedaży produktów.
  Zdaniem Zarządu Jednostki nie występuje znacząca koncentracja ryzyka kredytowego gdyż Spółka posiada wielu odbiorców. Udział 5 największych sald należności od odbiorców w ogóle należności od odbiorców na dzień bilansowy 31 grudnia 201 7 wyniósł 34 % (na dzień 31 grudnia 201 6 wyniósł 22 %). Ryzyko kredytowe związane z depozytami bankowymi, instrumentami pochodnymi i innymi inwestycjami uznaje się za nieistotne, ponieważ Spółka zawarła transakcje z instytucjami o ugruntowanej pozycji finansowej. W okresie sprawozdawczym nie przekroczono limitów kredytowych i kierownictwo nie przewiduje żadnych strat z tytułu niewywiązania się kontrahentów ze zobowiązań.
  Maksymalne narażenie na ryzyko kredytowe wynosi 131 519 tys. zł na dzień bilansowy 31 grudnia 201 7 (112 579 tys. zł na 31 grudnia 201 6) i zostało oszacowane jako wartość bilansowa należności od odbiorców . Zarządzanie ryzykiem kredytowym polega na przeanalizowaniu ryzyka kredytowego nowego klienta zanim zaoferowane mu zostaną standardowe warunki płatności i dostawy. Na dzień 31 grudnia 201 7 roku 68 % należności od odbiorców Grupy jest objętych ubezpiecze niem limitu kupieckiego (na dzień 31 grudnia 201 6 roku: 72 %).
  WPŁYW ZMIAN RYZYKA RYNKOWEGO
  Potencjalnie możliwe zmiany w zakresie ryzyka rynkowego Spółka oszacowała następująco:
  • 1% zmiana w zakresie stopy procentowej PLN , USD, EUR (wzrost lub spadek stopy procentowej),
  • 10% zmiana kursu walutowego PLN/USD , PLN/EUR (wzrost lub spadek stopy procentowej),
  • 10% zm iana w zakresie ryzyka cenowego (związanego z cenami produktów i surowców) .
  Poniżej przedstawione wartości ustalone zostały n a bazie danych bilansowych. Analiza wrażliwości przeprowadzona przez
  Spółkę nie uwzględnia wpływu opodatkowania:
  Pozycja w sprawozdaniu finansowym
  wartość pozycji w tys. PLN
  Ryzyko stopy procentowej Ryzyko walutowe Inne ryzyko cenowe
  wpływ na wynik wpływ na wynik wpływ na wynik
  2017 + 100 pb w PLN/USD/E UR
  - 100 pb w PLN/USD/E UR 10% -10% 10% -10%
  2017
  AKTYWA 278 670 566 (566) 11 932 (11 932) 0 0
  Należności od odbiorców 130 339 0 0 8 767 (8 767) 0 0
  Pozostałe aktywa krótkoterminowe 91 577 0 0 0 0 0 0
  Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 56 754 566 (566) 3 165 (3 165) 0 0
  ZOBOWIĄZANIA 693 658 (1 324) 1 324 (6 616) 6 616 0 0
  Zobowiązania z tytułu wyemitowanych obligacji 254 57 2 0 0 0 0 0 0
  Kredyty i pozostałe zadłużenie 205 261 (1 324) 1 324 (152) 152 0 0
  Zobowiązania wobec dostawców 159 242 0 0 (6 463) 6 463 0 0
  Pozostałe zobowiązania 74 58 3 0 0 0 0 0 0
  N Ś W


  w tys. zł, o ile nie podano inaczej
  43
  PCC Rokita SA
  Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2017
  Pozycja w sprawozdaniu finansowym
  wartość pozycji w tys. PLN
  Ryzyko stopy procentowej Ryzyko walutowe Inne ryzyko cenowe
  wpływ na wynik wpływ na wynik wpływ na wynik
  2016 + 100 pb w PLN/USD/E UR
  - 100 pb w PLN/USD/E UR 10% -10% 10% -10%
  2016
  AKTYWA 282 311 916 (91 6) 10 521 (10 521) 0 0
  Należności od odbiorców 111 542 0 0 7 001 (7 001) 0 0
  Pozostałe aktywa krótkoterminowe 79 003 0 0 0 0 0 0
  Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 91 766 916 (91 6) 3 520 (3 520) 0 0
  ZOBOWIĄZANIA 560 94 8 (1 225) 1 225 (5 039) 5 039 0 0
  Zobowiązania z tytułu wyemitowanych obligacji 175 177 0 0 0 0 0 0
  Kredyty i pozostałe zadłużenie 205 932 (1 225) 1 225 (268) 268 0 0
  Zobowiązania wobec dostawców 125 116 0 0 (4 771) 4 771 0 0
  Pozostałe zobowiązania 54 723 0 0 0 0 0 0
  Poziom koncentracji okresowo wolnych środków pieniężnych z uwzględnieniem oceny kredytowej i nstytucji finansowych
  dokonanej przez wyspecjalizowane Agencj e ratingowe ( Fitch i Moody’s).
  2017 2016
  Najwyższy 11% 46%
  Wysoki 29% 13%
  Średniowysoki 0% 0%
  Średni 59% 39%
  Nieokreślony 1% 2%
  Razem środki pieniężne i ich ekwiwalenty 100% 100%
  Poziom Najwyższy - rating od AAA do AA -
  Poziom Wysoki - rating od A+ do A -
  Poziom Średniowysoki - BBB+ do BBB -
  Poziom Średni - BB+ do BB -
  Na dzień 31 grudnia 2017 r. maksymalny udział jednego banku w odniesieniu do wysokości środków ulokowanych przez
  Spółkę wyniósł 33 % (według stanu na dzień 31 grudnia 2016 r. 46 %).
  OCENA KONCENTRACJI RYZYKA KREDYTOWEGO W SPÓŁCE
  Koncentracja
  odbiorców
  Na dzień 31 grudnia 2017 r. saldo należności od 5 największych odbiorców stanowi 34% salda
  należności od odbiorców ( 2016 r: 22%) natomiast saldo zobowiązań od 5 największych dostawców
  stanowi 52% salda zobowiązań wobec dostawców ( 2016 r: 48%). Ocenia się, że ze względu na dostępne
  dane historyczne oraz wieloletnie doświadczenie we współpracy z klientami, jak również stosowane
  zabezpieczenia występuje niski stopień ryzyka kredytowego.
  Koncentracja
  geograficzna
  Spółka od wielu lat współpracuj e z dużą liczbą klientów i dostawców, co wpływa na geograficzną
  dywersyfikację należności i zobowiązań.


  w tys. zł, o ile nie podano inaczej
  44
  PCC Rokita SA
  Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2017
  2.6 .2. Kapitały
  Z A S A D Y R A C H U N K O W O Ś C I
  Kapitał akcyjny ujmowany jest w wysokości
  wykazywanej w statucie oraz Krajowym Rejestrze
  Sądowym prowadzonym dla Spółki .
  Kapitał zapasowy składa się z nadwyżki osiągniętej przy
  emisji akcji powyż ej ich wartości nominalnej oraz
  z ustawowego i dobrowolnego odpisu z zysku.
  Kapitał rezerwowy utworzony został z dobrowolnego
  odpisu z zysku. Na pozostałe całkowite dochody
  składają się wyc ena instrumentów pochodnych
  zabezpieczających oraz zyski i straty aktuarialne
  z wyceny świadczeń pracowniczych po okresie
  zatrudnienia po pomniejszeniu o efekt podatku
  odroczonego .
  Zyski zatrzymane stanowią sumę zysku roku bieżącego
  oraz zakumulo wanych zysków z lat poprzednich, które
  nie zostały wypłacone w formie dywidendy oraz korektę
  kapitału wynikającą ze zmian zasad rachnkowści z UoR
  na MSSF.
  Według stanu na dzień 31 grudnia 2017 r. oraz na moment podpisania niniejszego Sprawozdania finansowego struktura
  akcjonariatu Spółka była następująca:
  Akcjonariusz Siedziba Liczba akcji Wartość nominalna jednej akcji Wartość akcji % posiadanego kapitału
  % posiadanych praw głosu
  PCC SE Duisburg (Niemcy) 16 708 972 1 16 708 972 84,16 89,44
  Inwestorzy giełdowi GPW w Warszawie 3 144 328 1 3 144 328 15,84 10,56
  19 853 300 19 853 300
  Kapitał akcyjny składa się z 9 926 651 sztuk akcji uprzywilejowanych co do głosu na WZA (2 głosy na akcje) – akcje serii
  A1, A2, A3, A4, A5, oraz z 9 926 649 sztuk akcji zwykłych bez uprzywilejowania – akcje serii B oraz C. Wszystkie akcje
  zostały w pełni opłacone.
  Dywidenda
  W dniu 4 kwietnia 201 7 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku za 2016
  rok. Zgodnie z uchwałą, zysk netto za rok obrotowy 2016 w kwocie 205 235 tys. zł został przeznaczony na:
  • wypłatę dywidendy w kwocie 150 091 tys. zł ( 7,56 zł na jedną akcję),
  • na podwyższenie kapitału zapasowego w kwocie 55 144 tys. zł,
  Termin wypłaty dywidendy określono na 28 kwietnia 201 7 roku i wypłacono zgodnie z terminem określonym w uchwale.
  Do dnia zatwierdzenia sprawozdania do publikacji Zarząd Spółki nie podjął uchwały w sprawie propo zycji podziału zysku
  za rok 2017 .
  Kapitał zapasowy
  2017 2016
  Kapitał zapasowy 436 438 381 294
  Nadwyżka z emisji akcji 50 113 50 113
  Razem kapitał zapasowy 486 551 431 407
  Zyski zatrzymane
  2017 2016
  Wynik finansowy netto bieżącego okresu 193 507 205 235
  Pozostałe zyski zatrzymane 83 150 83 151
  Razem zyski zatrzymane 276 657 288 386


  w tys. zł, o ile nie podano inaczej
  45
  PCC Rokita SA
  Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2017
  Pozostałe całkowite dochody
  2017 2016
  Wpływ wyceny instrumentów zabezpieczających (12 506) (12 506)
  Zyski i straty aktuarialne (448) (402)
  Razem pozostałe dochody całkowite (12 954) (12 908)
  Zarządzanie kapitałem
  Głównym założen iem polityki PCC Rokita w zakresie
  zarządzanie kapitałami jest zapewnienie silnej bazy
  kapitałowej, umożliwiającej Spółce stabilny rozwój przy
  zapewnieniu dbałości o interesy beneficjentów
  wewnętrznych i zewnętrznych.
  Spółka systematycznie monitoruje wskaźniki
  rentowności kapitału oraz wskaźniki relacji kapitału
  własnego do zobowiązań. Celem Spółki jest osiągniecie
  wskaźnika rentowności kapitału na poziomie
  sat ysfakcjonującym akcjonariuszy. W trakcie roku
  obrotowego nie było zmian w polityce Spółki dotyczącej
  zarządzania kapitałami.
  W latach prezentowanych w ni niejszym sprawozdaniu
  wskaźniki rentowności kapitału i relacji kapitału
  własnego do zobowiązań kształtowały się odpowied nio
  na następujących poziomach:
  Nazwa wskaźnika 2017 2016
  Rentowności kapitałów własnych*, 25,1% 28,2%
  Relacja kapitału własnego do zobowiązań ** 100,5% 113,5%
  * - zysk netto Spółki do wartości kapitałów własnych
  Spółki na dzień bilansowy
  ** - stosunek wartości kapitałów własnych Spółki do
  wartości zobowiązań na dzień bilansowy


  w tys. PLN, o ile nie podano inaczej
  46
  PCC Rokita SA
  Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2017
  Z A S A D Y R A C H U N K O W O Ś C I
  Rezerwa na prawa do emisji CO 2 i prawa majątkowe
  do świadectw pochodzenia energii
  Główną pozycją w ramach rezerw jest rezerwa na prawa
  majątkowe do świadectw pochodzenia energii . Ponadto
  Spółka tworzy rezerwy na koszty uzyskania praw do
  emisji CO 2 i świadectw pochodzenia energii oraz
  pozostałe rezerwy.
  .Rezerwa na rabaty i prowizje od sprzedaży
  Spółka sprzedając wyroby gotowe i towary, przede
  wszystkim w obszarze chemicznym, udziela bonusów
  w oparciu o obrót poszczególnych odbiorców. Realizacja
  bonusu następuje, w zależności od ustaleń umownych,
  jako kompensata bądź rozliczenie pien iężne.
  Dla nierozliczonych na dzień bilansowy bonusów Spółka
  zawiązuje rezerwę na rabaty od sprzedaży w oparciu
  o ustalenia umowne i szacowany obrót na podstawie
  dotychczasowego doświadczenia. Utworzona rezerwa
  pomniejsza przychody ze sprzedaży.
  Dodatkowo Spółka tworzy rezerwy na prowizje
  od sprzedaży które ujmowane są w kosztach sprzedaży.
  Pozostałe rezerwy
  W pozycji pozostałych rezerw Spółka wykazuje przede
  wszystkim rezerwy na sprawy są dowe, koszty
  wyburzenia bądź likwidacji majątku.
  Ruchy na rezerwach w poszczególnych okresach
  wykazują poniższe tabele:
  Rezerwa na koszty rekultywacji
  Rezerwa na uzyskanie praw OZE
  Rezerwa na rabaty i prowizje od sprzedaży
  Pozostałe rezerwy Razem
  1 stycznia 2017 0 5 175 7 347 621 13 142
  Utworzenie w ciężar wyniku finansowego 2 168 725 6 803 2 997 12 693
  Wykorzystanie 0 0 (7 347) (500) (7 847)
  31 grudnia 201 7 2 168 5 900 6 803 3 118 17 989
  Krótkoterminowe 0 5 900 6 803 3 118 15 821
  Długoterminowe 2 168 0 0 0 2 168
  W pozostałych rezerwach Spólka ujęła między innymi rezerwę na koszty związane z umorzeniem uprawnień do emisji
  CO 2 za rok 2017 w wysokości 2 694 tys zł.
  Rezerwa na koszty rekultywacji
  Rezerwa na uzyskanie praw OZE
  Rezerwa na rabaty i prowizje od sprzedaży
  Pozostałe rezerwy Razem
  1 stycznia 2016 0 5 587 7 600 700 13 886
  Utworzenie w ciężar wyniku finansowego 0 5 175 7 347 283 12 804
  Wykorzystanie 0 (5 587) (7 600) (300) (13 486)
  Rozwiązanie 0 0 0 (62) (62)
  31 grudnia 2016 0 5 175 7 347 621 13 142
  Krótkoterminowe 0 5 175 7 347 621 13 142
  Długoterminowe 0 0 0 0 0
  NOTA 2. 7 REZERWY


  w tys. zł, o ile nie podano inaczej
  47
  PCC Rokita SA
  Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2017
  2.8 .1 Pozostałe aktywa długoterminowe
  Z A S A D Y R A C H U N K O W O Ś C I
  W ramach pozostałych aktywów długoterminowych
  Spółka wykazuje przede wszystkim inwestycje
  w spółkach zależnych, obligacje oraz inwestycje
  w jednostkach stowarzyszonych .
  Inwestycje w jednostkach zależnych
  Za jednost ki zależne w sprawozdaniu finansowym
  Spółka uznaje te jednostki, nad którymi Spó łka
  sprawuje bezpośrednią kontrolę. Inwestycje w
  jednostki zależne ujmowane są w cenie nabycia
  pomniejszonej o odpisy z tytułu utraty wartości.
  Inwestycje w jednostk ach stowarzyszonych
  Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych są
  ujmowane w cenie nabycia pomniejszonej o odpisy
  z tytułu utraty wartości .
  Obligacje
  Obligacje ujmuje się p oczątkowo w wartości godziwej
  i wy cenia na dzień bilansowy według
  zamortyzowanego kosztu .
  2017 2016
  Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych 11 770 557
  Inwestycje w jednostkach zależnych i pozostałych 84 926 73 714
  Inne 6 6
  Pozostałe aktywa długoterminowe 96 702 74 276
  1 stycznia 2017 Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych Akcje i udziały w jednostkach zależnych i pozostałych
  Wartość według ceny nabycia 557 95 155
  Odpisy aktualizujące 0 (21 436)
  Wartość księgowa netto 1 stycznia 2017 557 73 719
  Zmiany w roku 2017 11 213 11 212 - nabycie akcji, udziałów 11 767 1 255 - zmiany odpisów 0 9 403 - przekwalifikowanie (554) 554
  31 grudnia 201 7
  Wartość według ceny nabycia 11 770 96 964
  Odpisy aktualizujące 0 (12 032)
  Wartość księgowa netto 31 grudnia 2017 11 770 84 932
  NOTA 2. 8 POZOSTAŁE NOTY


  w tys. zł, o ile nie podano inaczej
  48
  PCC Rokita SA
  Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2017
  1 stycznia 2016 Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych Akcje i udziały w jednostkach zależnych i pozostałych
  Wartość według ceny nabycia 557 76 352
  Odpisy aktualizujące 0 (29 846)
  Wartość księgowa netto 1 stycznia 2016 557 46 506
  Zmiany w roku 2016 0 27 213 - nabycie akcji, udziałów 0 18 803 - zmiany odpisów 0 8 410
  31 grudnia 2016
  Wartość według ceny nabycia 557 95 155
  Odpisy aktualizujące 0 (21 436)
  Wartość księgowa netto 31 grudnia 2016 557 73 719
  Najistotniejsze inwestycje w jednostki zależne
  2017 2016
  Nazwa jednostki Siedziba Przedmiot działalności Wartość bilansowa udziałów/akcji Wartość bilansowa udziałów/akcji
  PCC Apakor Sp.z o.o. Brzeg Dolny
  produkcja aparatury, usługi mechaniczne, instalacyjne, antykorozyjne
  4 824 4 824
  Zakład Usługowo - Serwisowy „LabMatic” Sp. z o.o. Brzeg Dolny usługi automatyki pomiarowej, usługi elektro -energetyczne
  1 330 1 330
  Ekologistyka Sp. z o. o. (*) Brzeg Dolny składowanie odpadów 18 207 8 457
  PCC Prodex Sp. z o.o. Brzeg Dolny produkcja chemikaliów 20 734 20 734
  PCC PU Sp. z o.o. Brzeg Dolny produkcja chemikaliów 20 001 20 001
  PCC Autochem Sp.z o.o. Brzeg Dolny
  usługi transportowe i spedycyjne przy użyciu transportu samochodowego
  5 790 5 790
  PCC PACKAGING Sp. z o.o. Brzeg Dolny Produkcja tworzyw sztucznych w formach podstawowych
  2 751 2 751
  PCC THERM Sp. z o.o. Brzeg Dolny produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych
  1 201 1 201
  AQUA ŁOSOSIOWICE Sp. z o.o. Brzeg Dolny pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody 908 0
  CHEMIPARK TECHNOLOGICZNY Sp. z o.o. Brzeg Dolny obrót paliwami, usługi zarządzania majatkiem 5 309 5 309
  (*) Udziały w Spółce Ekologistyka Sp. z o.o. o wartości 29 598 tys. zł. na dzień 31 gr udnia 2015 roku były objęte 100 % odpisem aktualizującym ich wartość. W związku z e zmianą szacunków w zakresie rezerwy rekultywacyjnej skutkującej zmianą wartości odzyskiwalnej udziałów PCC Rokita odwróciła część odpisu aktualizującego w wysokości 18 207 tys. zł (9 750 tys. zł. w roku 2017 i 8 457 tys. zł. w 2016 roku) .
  Na dzień 31 grudnia 201 7 roku oraz na 31 grudnia 201 6 roku udział % w kapitale zakładowym i posiadanych praw głosu
  w większości wymienionych powyżej jednostkach zależnych wyno si 100 %. Tylko w przypadku 2 spółek: PCC Apakor Sp.
  z o.o. udział wynosi 99,59% i Zakład Usługowo -Serwisowy „LabMatic” Sp. z o.o udział wynosi 99,94 %.


  w tys. zł, o ile nie podano inaczej
  49
  PCC Rokita SA
  Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2017
  Nie rzadziej niż na dzień sporządzenia sprawozdania
  finansowego Spółka dokonuje weryfikacji wartości
  bilansowej aktywów finansowych (udziałów
  w jednostkach zależnych) w celu określenia, czy aktywa
  te nie wykazują oznak utraty wartości. W tym celu
  Spółka dokonuje porównania wartości aktywów netto
  poszczegó lnych podmiotów z wartością księgową
  udziałów wykazywanych w bilansie.
  W sytuacji, gdy bilansowa wartość udziałów nie
  znajduje pokrycia w aktywach netto danej jednostki
  Spółka dokonuje dalszej analizy przesłanek
  świadczących o potrzebie przeprowadzenia akt ualizacji
  wyceny aktywów spowodowanej przez nie utratą
  wartości.
  Spółka dokonuje oceny czynników wewnętrznych jak
  i zewnętrznych, mających wpływ na wyniki finansowe
  osiągane przez podmioty zależne (w tym weryfikuje
  realizację zakładanych planów budżetowyc h na dany
  rok finansowy). Ponadto Spółka dokonuje analizy
  czynników mikro - jak i makroekonomicznych.
  Odpis aktualizujący wartość udziałów w jednostkach
  zależnych określany jest jako różnica pomiędzy
  wartością tych aktywów wynikającą z ksiąg
  rachunkowych na dzień wyceny i wartością bieżącą
  oczekiwanych przyszłych przepływów pieniężnych,
  zdyskontowanych z zastosowaniem efektywnej stopy
  procentowej. Dla tak mierzonej wartości przyszłych
  zdyskontowanych przepływów pieniężnych Spółka
  dodatkowo przeprowadza ana lizę wrażliwości wpływu
  zmian efektywnej stopy procentowej oraz wahań
  kursów walut. Wartość aktywów jest aktualizowana
  dopiero z chwilą uznania, że utrata wartości udziałów
  ma charakter trwały i w dłuższym okresie
  nieodwracalny.
  Na dzień 31 grudnia 201 7 roku Spółka przeprowadził a
  test pod kątem utraty wartości posiadanych udziałów
  dla Spół ek, która w ostatnim okresie ponosiły straty
  operacyjne co skutkowało obniżeniem wartości
  bilansowej ich aktywów netto:
  • PCC Prodex Sp. z o.o. – wartość udziałów na dzień
  31 grudnia 2017 roku w księgach spółki wynosi
  20 734 tys. zł.,
  • PCC PU Sp. z o.o. - wartość udziałów na dzień
  31 grudnia 2017 roku w księgach spółki wynosi
  20 001 tys. zł.,
  • PCC Packaging Sp. z o.o. - wartość udziałów na
  dzień 31 grudnia 2017 roku w księgach spółki
  wynosi 2 751 tys. zł.,
  • PCC Therm Sp. z o.o. - wartość udziałów na dzień
  31 grudnia 2017 roku w księgach spółki wynosi
  1 201 tys. zł.
  Oszacowanie wartości odzyskiwalnej zostało oparte na
  aktualnych na dzień bilansowy 5 - letnich prognozach ,
  w których założono stabilną sytuację gospodarczą
  zgodną z obe cnymi prognozami rynkowymi oraz
  racjonalne działania Spółki w celu optymalizacji wyniku
  finansowego w perspektywie długoterminowej zgodnie
  z najlepszą wiedzą Zarządu Spółki na dzień bilansowy.
  Szacunek przepływów pieniężnych obejmuje ustalanie
  przepływów z działalności operacyjnej
  uwzględniających zmianę stanu w kapitale obrotowym
  i nie uwzględniającym przepływów o charakterze
  inwestycyjnym - odtworzeniowym oraz podatkowym.
  Przepływy po okresie prognozy oszacowano w oparciu
  o przepływy środków pieniężnych ostatniego okresu
  prognozy. Szacunek zdyskontowanych przepływów
  pieniężnych oparto na następujących założeniach:
  • podstawa ustalenia wartości przypisanej
  do klucz owych założeń - wartość użytkowa
  dla wszystkich spółek,
  • nominalna stop a dyskonta przed opodatkowaniem
  ▪ 9,2 % dla PCC Prodex Sp. z o.o.
  ▪ 8,7 % dla PCC PU Sp. z o.o.
  ▪ 7,0 % dla PCC Packaging Sp. z o.o.
  ▪ 8,7 % dla PCC Therm Sp. z o.o.
  • stopa wzrostu poza okres em prognoz 0% dla
  wszystkich spółek.
  Gdyby stopy dyskontowe w okresie 12 miesięcy
  zakończonych 31 grudnia 2017 roku były o 3 punkty
  procentowe wyższe nie skutkowałoby to rozpoznaniem
  dodatkowego odpisu dot. trwałej utraty wartości.
  Przeprowadzone testy nie potwierdziły zaistnienia
  utraty wartości udziałów .
  Ponadto Spółka dokonała na dzień bilansowy
  oszacowania wartości użytkowej udziałów
  Ekologistyka Sp. z o.o. metodą zdyskontowanych
  przepływów pieniężnych zakończonego wynikiem
  pozytywnym.
  Ze względu n a poniższe czynniki takie jak:
  • odległy horyzont czasowy przepływów
  pieniężnych wpływających na wynik testu,
  • istotne długoterminowe ryzyko prawne związane
  z ochroną środowiska,
  • istotne uzależnienie od Grupy Kapitałowej
  PCC Rokita,
  • trudną potencjalną możliw ość zbycia udziałów,
  Zarząd PCC Rokita SA podjął decyzję o zastosowaniu
  bardziej ostrożnościowego podejścia i ujęcia odpisu
  aktualizującego udziały Ekologistyka Sp. z o.o. do
  wysokości aktywów netto Spółki.  w tys. zł, o ile nie podano inaczej
  50
  PCC Rokita SA
  Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2017
  W 2017 roku miały miejsce nastepujace zmiany
  w portfelu posiadanych udziałów:
  • nabycie 25 % udziałów spółki IRPC Polyol
  Company Ltd. w Bangkoku. Wartość transakcji
  9,3 mln zł,
  • obję cie 50 % udziałów w podwyższonym
  kapitale zakładowym spółki Elpis Sp. z o.o.
  Wartość transakcji 2,5 mln zł.
  Spó łka doko nała przekwalifikowania 50% udziałów w
  spółce IRPC Co Ltd. z siedzibą w Bangkoku, nabytych w
  2015 roku za kwotę 0,5 mln zł z pozycji „Akcje
  i udziały w jednostkach stowarzyszonych” do pozycji
  „Akcje i udziały w jednos tkach zależnych
  i pozostałych ”.
  22 marca 2017 roku władze spółki podjęły decyzję
  o likwidacji spółki IRPC Co Ltd. Proces likwidacj został
  rozpoczęty z dniem 30 czerwca 2017 roku i na dzień 31
  grudnia 2017 roku nie został zakończony.
  2.8 .2 Pozostałe aktywa krótkoterminowe
  Z A S A D Y R A C H U N K O Ś C I
  W ramach poz ostałych aktywów krótkoterminowych
  Spółka wykazuje przede wszystkim bony dłużne,
  obligacje, rozliczenia międzyokresowe czynne, oraz
  zaliczki na aktywa niefinansowe.
  Rozliczenia międzyokresowe
  Rozliczenia międzyokresowe ustalane są w wysokości
  poniesionych, wiarygodnie ustalonych wydatków, jakie
  dotyczą przyszłych okresów i spowodują w przyszłości
  wpływ do spółki korzyści ekonomicznych. Odpisy
  czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów
  następują stosownie do upływu czasu .
  Obligacje i bony
  Obligacje i bony ujmuje się początkowo w wartości
  godziwej i wycenia na dzień bilansowy według
  zamortyzowanego kosztu.
  Zaliczki na środki trwałe, wartości niematerialne
  i zapasy
  Zaliczki , których rozliczenie nastąpi poprzez fizyczną
  dostawę aktywów niefinansowych, wykazuje się
  w wysokości kwoty zapłaconej.
  2017 2016
  Bony dłużne i obligacje zakupione od podmiotów powiązanych 75 408 66 254
  Rozliczenia międzyokresowe czynne 3 850 4 317
  Zaliczki na środki trwałe 10 268 3 889
  Zaliczki na wartości niematerialne 227 1 276
  Zaliczki na zapasy 17 44
  Pozostałe należności finansowe 1 259 2 763
  Pozostałe należności niefinansowe 114 101
  Instrumenty pochodne z tytułu zabezpieczenia stopy procentowej 434 359
  Pozostałe aktywa krótkoterminowe 91 577 79 003
  W rachunku przepływów pieniężnych transakcje
  zakupu i sprzedaży bonów dłużnych zostały
  zaprezentowane netto w ramach przepływów
  pieniężnych z działalności inwestycyjnej w pozycji
  „Obrót aktywami finansowymi”.
  W roku 2017 oraz w okresie porównywalnym Spółka
  nie udzielałą pożyczek. Dodatkowo w 2017 roku kwota
  objetych bonów wyniosła 276 820 tys. zł. oraz
  wykupionych bonów wyniosła 267 665 tys. zł.
  (w 2016 roku kwota wyemitowanych bonów wyniosła
  199 414 tys. zł. oraz wykupionych bonów wyniosła
  138 954 tys. zł. ).  w tys. zł, o ile nie podano inaczej
  51
  PCC Rokita SA
  Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2017
  2.8.3 Zobowiązania z tyt. świadczeń pracowniczych
  Z A S A D Y R A C H U N K O W Ś C I
  Zobowiązania z tyt ułu świadczeń pracowniczych
  W ramach zobowiązań z tyt. świadczeń p racowniczych
  wykazywane są : zobowiązania z tytułu określonych
  świadczeń po okresie zatrudnienia ( odpraw y
  emerytalne), świadczenia z tyt ułu premii,
  niew ykorzystanych urlopów oraz niewypłacone,
  należne pracownikom wyna grodzenia.
  Spółka wypłaca świadczenia z tytułu jednorazowy ch
  odpraw emerytalno -rentowych. Wysokość zobowiązań
  z tytułu tych świadczeń szacowana jest na koniec
  okresu sprawozdawczego dla Spółki przez
  niezależnego aktuar iusza metodą prognozowanych
  świadczeń jednostkowych. Wartość bieżącą
  zobowiązania z tytułu określonych świadczeń ustala
  się poprzez zdyskontowanie szacowanych przyszłych
  wypływów pieniężnych przy zastosowaniu stóp
  procentowych obligacji skarbowych wyrażonych
  w walucie przyszłej wypłaty świadczeń, o terminach
  zapadalności zbliżonych do terminów regulowania
  odnośnych zobowiązań. Zyski i straty aktuarialne
  z wyceny programów określonych świadczeń
  po o kresie zatrudnienia ujmuje się w innych
  całkowitych dochodach w okresie, w którym powstały.
  Pozostałe koszty ujmuje się w wyniku finansowym .
  Ponadto, Spółka tworzy fundusz socjalny i dokonuje
  okresowych odpisów w wysokości odpisu
  podstawowego. Celem Funduszu jest subsydiowanie
  działalno ści socjalnej Spółki , pożyczek udzielonych ich
  pracownikom oraz pozostałych kosztów socjalnych. Dla
  celów sporządzenia jednostkowego sprawozda nia
  finansow ego Spółka dokona ła kompensacji aktywów
  Funduszu ze swoimi zobowiązaniami wobec Funduszu,
  ponieważ aktywa te nie stanowią oddzielnych aktywów
  Spółki .
  2017 2016
  Koszty wynagrodzeń (79 838) (65 678)
  Koszty ubezpieczeń społecznych (13 205) (11 112)
  Koszty innych świadczeń pracowniczych (4 456) (3 396)
  Razem koszty świadczeń pracowniczych (97 499) (80 186)
  2017 2016
  Niewypłacone premie 4 296 13 075
  Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń 3 616 3 332
  Zaległe urlopy 433 611
  Odprawy emerytalno - rentowe 708 677
  Razem zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych, w tym 9 053 17 695
  Krótkoterminowe 8 523 17 122
  Długoterminowe 530 573
  Wpływ zmian wskaźników na saldo zobowiązań Spółki :
  2017 2016
  wzrost stopy dyskonta o 0,25% (11) (11)
  obniżenie stopy dyskonta o 0,25% 11 11
  wzrost o 0,25% wskaźnika wzrostu wynagrodzeń 11 11
  obniżenie o 1% wskaźnika wzrostu wynagrodzeń (11) (11)
  Środki zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 2017 2016
  Pożyczki udzielone pracownikom 247 204
  Środki pieniężne 202 215
  Zobowiązania z tytułu ZFŚS (395) (343)
  Odpisy na Fundusz w okresie obrotowym 1 133 1 005  w tys. zł, o ile nie podano inaczej
  52
  PCC Rokita SA
  Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2017
  2.8.4 Pozostałe przychody i koszty operacyjne
  Z A S A D Y R A C H U N K O W O Ś C I
  Różnice kursowe dotycz ące działalności operacyjnej,
  w tym przede wszys tkim różnice kursowe związane
  z zakupem lub sprzeda żą, Spółka ujmuje
  w pozostałych kosztach i przychodach operacyjnych.
  Pozostałe różnice kursowe, niezwiązane z działalnością
  operacyjną, wy kazywane są po spersaldowaniu
  w ramach pozycji Koszty Finansowe. Ujawnienia z tego
  tytułu przedstawiono w N ocie 2. 2 .
  2017 2016
  Koszty i przychody z tytułu odsetek 4 281 1 735
  - bony i obligacje zakupione 3 672 1 497
  - pozostałe 609 238
  - odsetki od należności 887 116
  - odsetki od zobowiązań (204) (56)
  - odsetki z lokat 337 275
  - odsetki od faktoringu (61) (47) - odsetki pozostałe (351) (50)
  Pozostałe 11 201 71 174
  Przychód z tytułu zrzeczenia się roszczeń z umowy (*) 0 2 800
  Przychód z tytułu zbycia białych certyfikatów (*) 0 40 936
  Dywidendy otrzymane 3 111 2 001
  Otrzymane dotacje 2 419 1 635
  Koszty operacji bankowych (386) (387)
  Zwrot podatków (*) 0 6 506
  Odszkodowania, kary, grzywny 695 5 884
  - Otrzymane kary i odszkodowania (*) 778 5 956
  - Zapłacone kary i odszkodowania (83) (72)
  Zysk/strata na zbyciu i likwidacji rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych (1 843) (1 861)
  Zyski /straty z tytułu różnic kursowych netto z działalności operacyjnej (3 562) 782
  Opisy aktualizujące wartość należności od odbiorców 9 2 032
  - Utworzenie odpisu aktualizującego wartość należności handlowych (64) (659)
  - Odpisy należności i roszczeń nieściągalnych, przedawnionych i umorzonych (23) (136)
  - Rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość należności handlowych 96 2 827
  Przychody z tyt. udzielonych poręczeń 1 393 2 467
  Pozostałe przychody i koszty operacyjne 9 365 8 379
  - Rozwiązanie/Utworzenie rezerwy na utratę wartości finansowego majatku trwalego 9 750 8 410
  - Darowizny przekazane (432) (235)
  - Różnice inwentaryzacyjne 47 (641)
  - Ujawnienie rzeczowego majątku trwałego 0 (973 )
  - Pozostałe 0 (129)
  Razem pozostałe przychody i koszty operacyjne 15 482 72 909
  (*) Na nizszy wynik na pozostałej działalności operacyjnej w roku 2017 w porównaniu z rokiem 2016 wpłynęło kilka czynników jednorazowych w 2016 roku takich jak: przychód z tyt. zrzeczenia się rozczeń z umowy na dostawę, przychód ze sprzedaży białych certyfikat ów, zwrot nadpłaconego podatku od nieruchomości za lata 2008 -2015, zwrot podatku akcyzowego od energii elektrycznej, która nie została zużyta, lecz stanowiła stratę w instalacji wewnątrzzakładowej Spółki a także odszkodowanie w kwocie 5 000 tys. zł z polis y utraty zysku jako pokrycie strat związanych z utratą zysku w wyniku przestoju produkcji w związku z pożarem instalacji produkcji chlorobenzen u
  .  w tys. zł, o ile nie podano inaczej
  53
  PCC Rokita SA
  Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2017
  2.8 .5 Leasing operacyjny
  Z A S A D Y R A C H U N K O W O Ś C I
  Umowy leasingowe, zgodnie z którymi leasingodawca
  zachowuje zasadniczo całe ryzyko i wszystkie pożytki
  wynikające z posiadania przedmiotu leasingu,
  zaliczane są do umów leasingu operacyjnego.
  W umowach w których Spółka jest leasi ngobiorcą
  opłaty leasingowe z tytułu le asingu operacyjnego
  ujmowane są jako koszty w wyniku finansowym
  metodą liniową przez okres trwania leasingu .
  W umowach w których Spółka jest leasingodawcą
  opłaty leasingowe ujmowane są jako przychód liniowo
  w okresie trwania leasingu.
  Spółka wynajmuje innym podmiotom pomieszczenia
  biur owe i gospodarcze oraz sprzęt specjalistyczny.
  Większość umów została podpisana na czas
  nieokreślony. Umowy te spełniają kryterium leasingu
  operacyjnego .
  2017 2016
  W okresie 1 roku 912 699
  W okresie od 1 roku do 5 lat 0 119
  Wartość bieżąca minimalnych opłat leasingowych 912 818
  Spółka użytkuj e na mocy leasingu operacyjnego przede wszystkim następujące aktywa:
  ▪ samochody osobowe,
  ▪ cysterny do przewozu chemikaliów,
  ▪ zbiorniki wykorzystywane do składowania chemikaliów,
  ▪ pomieszczenia biurowe i gospodarcze.
  ▪ generator azotu 2017 2016
  W okresie 1 roku 2 250 1 712
  W okresie od 1 do 5 lat 4 249 4 290
  Powyżej 5 lat 4 176 5 220
  Wartość minimalnych opłat leasingowych 10 675 11 223
  2017 2016
  Minimalne opłaty leasingowe 4 476 2 138
  2.8 .6 Podatek dochodowy bieżący i odroczony
  Z A S A D Y R A C H U N K O W O Ś C I
  Podatek dochodowy ujęty w wyniku finansowym
  obejmuje podatek bieżący oraz podatek odroczony.
  Podatek bieżący wyliczany jest zgodnie z aktualnym
  prawem podatkowym .
  Podatek odroczony
  Odroczony podatek dochodowy ustala się przy
  zastosowaniu stawek i przepisów podatkowych, które
  według przewidywań będą obowiązywać wtedy, gdy
  składnik aktywów zostanie zrealizowany ,
  a zobowiązania rozliczone , przyjmując za podstawę
  stawki i przepisy podatkowe, które obowiązyw ały
  prawnie na dzień bilansowy.
  Zobowiązania z tytułu odroczonego podatku
  dochodowego powstają w wy niku dodatnich różnic
  przejściowych pomiędzy wartością podatkową
  aktywów i zobowiązań, a ich wartością bilansową.
  Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
  powstają w wyniku ujemnych różnic przejściowych
  pomiędz y wartością podatkową aktywów
  i zobowią zań, a ich wartością bilansową oraz
  niewyk orzystanych strat podatkowych
  i niewykorzyst anych ulg podatkowych. Aktywa
  z tytułu odroczonego podatku dochodowego ujmuje
  się jedynie wówczas, gdy istnieje
  prawdopodobieństwo wypracowania w przyszłości
  dochodu do o podatkowania w takiej wysokości,
  aby pozwoliło to na potrącenie różnic przejściowych,
  wykorzystanie strat podatkowych lub rozliczenie ulg
  podatkowych.


  w tys. zł, o ile nie podano inaczej
  54
  PCC Rokita SA
  Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2017
  Aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego
  i zobowiązań z tytułu odroczonego podatku
  dochodowego nie dyskontuje się.
  Kompensaty aktywów i zobowiązań z tytułu podatku
  odroczonego dokonuje się, gdy Spółka :
  • posiada możliwy do wyegzekwowania tytuł
  prawny do przeprowadzenia kompensat
  ujmowanych kwot,
  • aktywa z tytułu odroczonego podatku
  dochodowego i zobowi ązania z tytułu
  odroczonego podatku dochodowego dotyczą
  podatku dochodowego nałożonego przez tę samą
  władzę podatkową na tego samego podatnika lub
  różnych podatników, którzy zamierzają rozliczyć
  zobowiązania i należności w kwocie netto, lub
  jednocześnie zr ealizować należności i rozliczać
  zobowiązania.
  Spółka prowadz i działalność na terenie specjaln ej stref y
  ekonomiczn ej. W związku z działalnością w strefie na
  każdy dzień bilansowy Spółka analizuje, czy jest zasadne
  ujęcie aktywa z tytułu niewykorzystanej ulgi
  podatkowej oraz w j akim zakresie. Składnik aktywów
  z tytułu odroczonego podatku dochodowego
  od niewykorzyst anej ulgi podatkowej ujmuje się
  w zakresie, w którym jest prawdopodobne, że Spółk a
  osiągn ie przyszły dochód do opodatkowania, k tóry
  będzie można pomniejszyć o kwotę ulgi lub posiada
  wystarczające dodatnie różnice przejściowe, które
  spowodują pojawienie się dodatkowych kwot
  do opodatkowania. Spółka na podstawie historycznych
  doświadczeń uznaje za prawdopodobne szac owane
  wyniki podatkowe w ciągu kolejnego roku obrotowego.
  I S T O T N E S Z A C U N K I
  Po przeprowadzonej analizie na dzień 31 grudnia 2017
  r. Zarząd stwierdził, że w okresie obowiązywania
  zezwolenia strefowego, tj. do dnia 31 grudnia 2026 r. nie
  można jednoznacznie stwierdzić , że Spółka osiągn ie
  dochody podatkowe umożliwiające wykorzystanie
  pełnej kwoty ulgi podatkowej. z tego względu na dzień
  31 grudnia 2017 roku kwota aktywa z tytułu
  niewykorzy stanej ulgi podatkowej wyniosła 16 442 tys.
  zł.
  Prawdopodobieństwo realizacji aktywów z tytułu
  odroczonego podatku dochodowego z przyszłymi
  zyskami podatkowymi opiera się na budże cie Spółk i.
  Spółka ujęł a w księgach aktywa z tytułu odroczonego
  podatku dochodowego do wysokości, do której jest
  prawdopodobne, iż osiągn i zysk do opodatkowania,
  który pozwoli na potrącenie ujemnych różnic
  przejściowych. 2017 2016
  Niewykorzystane ulgi - PCC Rokita SA
  Podatek odroczony od niewykorzystanej ulgi ujęty w sprawozdaniu 16 442 9 793
  Podatek odroczony od niewykorzystanej ulgi nie ujęty w sprawozdaniu 12 550 35 450
  Okres upływu prawa do kwot, od których nie ujęto podatku odroczonego 2026 rok 2026 rok
  W efekcie przeprowadzonej analizy poziom u dochod u
  podatkow ego osiągan ego przez Spółkę Zarząd
  stwierdził, że każda racjonalna zmiana dochodu
  podatkowego nie skutkowałaby koniecznością
  zmniejszenia aktywa z tytułu podatku odroczonego
  z uwagi na bezpieczny poziom dochodów
  podatkowych osiągany przez Spółkę .
  Spółka posiada dwa zezwolenie na prowadzenie
  działalności gospodarczej na terenie Wałbrzyskiej
  Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Invest Park”
  w podstrefie Brzeg Dolny.
  Zezwoleni a został y udzielone na okres, na jaki została
  ustanowiona strefa. Zgodnie z nim i Spółka
  zobowiązała się do:
  • w zezwoleniu nr 84 z dnia 4 listopada 2005 roku
  • ponies ienia wydatków inwestycyjnych
  w wysokości p rzewyższającej 40 000 000
  EUR w terminie do 31.12.2013 r.,
  • zwiększenia zatrudnienia po dniu uzyskania
  zezwolenia na prowadzenie działalności
  gospodarczej na terenie Strefy w zakładzie
  zlokalizowanym na terenie strefy o 50
  nowych pracowników.
  Spóła poniosła wydatki w wysokości przewyższającej
  40 000 000 EUR i wypełniła warunek dotyczący
  wzrostu zatrudnienia do dnia 31 grudnia 2013 roku.
  • w zezwoleniu nr 428 z dnia 23 października
  2017 roku
  • poniesienia wydatków inwestycyjnych
  w wysokości co najmniej 250 000 ty s. zł.
  Inwestycja ma zostać zakończona w ter minie
  do 30.06.2023 roku ,
  • zwiększenia zatrudnienia po dniu uzyskania
  zezwolenia na prowadzenie działalności
  gospodarczej na terenie Strefy w zakładzie
  zlokalizowanym na terenie strefy o 10
  nowych pracowników w terminie do
  31.12.2018 roku.
  Na dzień publikacji Spółka nie spełniła tych
  warunków, w związku z tym nie ujawniono w
  nocie powyżej potencjalnej wartości zwolnienia w
  tym zakresie.  w tys. zł, o ile nie podano inaczej
  55
  PCC Rokita SA
  Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2017
  2017 2016
  Bieżący podatek dochodowy (3 708) (17 602)
  Bieżące obciążenie z tytułu podatku dochodowego (3 614) (17 602)
  Korekty dotyczące bieżącego podatku dochodowego z lat ubiegłych (94) 0
  Odroczony podatek dochodowy 3 887 (1 236)
  Razem podatek dochodowy w sprawozdaniu z wyniku finansowego 179 (18 838)
  Uzgodnienie efektywnej stawki podatkowej:
  2017 2016
  Zysk przed opodatkowaniem (brutto) 193 328 224 073
  Podatek wyliczony wg stawki Jednostki Dominującej (36 732) (42 574) (201 7: 19%, 201 6: 19%)
  Różnice przejściowe od których nie rozpoznano aktywów z tytułu podatku podatkowego 165 1 979
  Wykorzystanie ulgi w tyt. działalności w ramach specjalnych stref ekonomicznych 37 052 22 009
  Pozostałe (306) (252)
  Podatek dochodowy w wyniku finansowym - efektywna stawka wyniosła -0,09 % (w roku 2016 -8 %) zysku brutto 179 (18 838)
  Aktywa i zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego są następujące :
  2017 2016
  Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego:
  - przypadające do realizacji po upływie 12 miesięcy 0 0
  - przypadające do realizacji w ciągu 12 miesięcy 16 547 9 887
  Zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego:
  - przypadające do uregulowania po upływie 12 miesięcy 26 584 23 822
  - przypadające do uregulowania w ciągu 12 miesięcy 0 0
  Aktywa z tytułu podatku odroczonego wykazywane w skonsolidowanym sprawozdaniu z sytuacji finansowej 0 0
  Zobowiązania z tytułu podatku odroczonego wykazywane w jednostkowym sprawozdaniu z sytuacji finansowej 10 037 13 935  w tys. zł, o ile nie podano inaczej
  56
  PCC Rokita SA
  Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2017
  2017 2016
  Nadwyżka zobowiązań nad aktywami z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, z tego: (13 935) (12 727)
  Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu 9 887 9 789
  Zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu (23 822) (22 516)
  Ujęcie w wyniku finansowym 3 887 (1 236)
  Ujęcie w pozostałych całkowitych dochodach 11 28
  Nadwyżka zobowiązań nad aktywami z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, z tego: (10 037) (13 935)
  Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu 16 547 9 887
  Zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu (26 584) (23 822)
  1 stycznia 2016 Uznanie/(Obciążenie) 31 grudnia 2016 Uznanie/(Obciążenie) 31 grudnia 2017
  Aktywa z tytułu podatku odroczonego
  wynik finansowy
  pozostałe całkowite dochody
  wynik finansowy
  pozostałe całkowite dochody
  Ulga z tyt. prowadzenia działalności na terenie SSE
  9 722 71 0 9 793 6 649 0 16 442
  Koszty okresu niezrealizowane podatkowo 0 0 0 0 0 0 0
  Rezerwy 0 0 0 0 0 0 0
  Straty podatkowe 0 0 0 0 0 0 0
  Zyski/ straty aktuarialne 67 0 27 94 0 11 105
  Razem 9 789 71 27 9 887 6 649 11 16 547
  1 stycznia 2016 Uznanie/(Obciążenie) 31 grudnia 2016 Uznanie/(Obciążenie) 31 grudnia 2017
  Zobowiązania z tytułu podatku odroczonego
  wynik finansowy
  pozostałe całkowite dochody
  wynik finansowy
  pozostałe całkowite dochody
  Różnica pomiędzy podatkową a bilansową wartością środków trwałych
  20 519 1 307 0 21 826 2 762 0 24 588
  Polityka zabezpieczeń 1 997 0 0 1 997 0 0 1 997
  Zyski/ straty aktuarialne 0 0 0 0 0 0 0
  Razem 22 516 1 307 0 23 822 2 762 0 26 584  w tys. zł, o ile nie podano inaczej
  57
  PCC Rokita SA
  Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2017
  2.8 .7 Zobowiązania i należności warunkowe 2017 2016
  Poręczenie spłaty kredytu udzielone spółkom powiązanym 71 549 79 971
  Poręczenie za przyszłe zobowiązania z tytułu zakupu surowców, materiałów i usług udzielone spółkom powiązanym 34 589 34 150
  Zobowiązania z tytułu gwarancji bankowych udzielonych głównie jako zabezpieczenie wykonania umów handlowych 2 000 3 200
  Otrzymane dotacje 22 211 21 615
  Hipoteki i zastawy na majątku spółki, ustanowione jako zabezpieczenie kredytów spółki zależnej (*) 116 250 271 250
  Razem zobowiązania warunkowe 246 599 410 186
  Poręczenia i gwarancje wykazywane są jako maksymalne kwoty ustalone w umowach.
  *W dniu 17 stycznia 2018 roku została wykreślona hipoteka do wysokości 116 250 ty s. zł. na majątku Spółki będąca
  zabezpieczeniem kredytu inwestycyjnego udzielonego spółce zależnej.
  2.8 .8 Objaśnienie do Jednostkowego sprawozdania z przepływów pieniężnych
  Zapasy Należności od odbiorców Pozostałe należności
  Zobowiązania wobec dostawców
  Pozostałe zobowiązania Kapitał obrotowy
  31 grudnia 2016 (53 246) (111 542) (5 015) 125 116 54 165 9 479
  31 grudnia 2017 (71 818) (130 339) (16 683) 159 242 70 498 10 899
  Zmiana stanu w sprawozdaniu z sytuacji finansowej (18 572) (18 798) (11 669) 34 126 16 333 1 421
  Korekty 0 0 1 623 0 (17 315) (15 691)
  Zmiana stanu w sprawozdaniu z przepływów pieniężnych
  (18 572) (18 798) (10 045) 34 126 (982) (14 270)
  Zapasy Należności od odbiorców Pozostałe należności
  Zobowiązania wobec dostawców
  Pozostałe zobowiązania Kapitał obrotowy
  31 grudnia 201 5 (59 493) (83 197) (6 342) 125 320 28 985 5 272
  31 grudnia 2016 (53 246) (111 542) (5 015) 125 116 54 165 9 479
  Zmiana stanu w sprawozdaniu z sytuacji finansowej 6 247 (28 344) 1 328 (204) 25 180 4 207
  Korekty (1 314) 0 (1 918) 0 (23 270) (26 503)
  Zmiana stanu w sprawozdaniu z przepływów pieniężnych
  4 933 (28 344) (590) (204) 1 908 (22 297)
  Należności od odbiorców i
  pozostałe należności
  Należności od odbiorców i
  pozostałe należności
  Zobowiązania wobec dostawców
  i pozostałe zobowiązania
  Zobowiązania wobec dostawców
  i pozostałe zobowiązania


  w tys. zł, o ile nie podano inaczej
  58
  PCC Rokita SA
  Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2017
  Zmiany w zobowiązaniach finansowych i aktywach zabezpieczających
  2016 Przepływy pieniężne
  Zmiany niepieniężne
  2017
  Zwiększenia Zmniejszenia Efekt różnic kursowych
  Zmiany w wartości godziwej
  Pożyczki/kredyty 199 160 (220) 977 0 0 310 200 227
  Zobowiązania z tytułu wyemitowanych obligacji 175 177 77 620 1 775 0 0 0 254 572
  Zobowiązania leasingowe 6 772 (2 352) 808 0 (193) 0 5 035
  Zobowiązania z działalności finansowej 381 109 75 048 3 560 0 (193) 310 459 834
  Instrumenty pochodny z tytułu zabezpieczenia stopy procentowej 359 0 0 0 0 75 434
  Aktywa zabezpieczające (hegde) kredyty długoterminowe 359 0 0 0 0 75 434
  Szczegóły pozostałych korekt przepływów z działalności operacyjnej
  2017 2016
  Zwiększenie/zmniejszenie rezerw (1 207) 2 273
  Zwiększenie/zmniejszenie pozostałych zobowiązań długoterminowych 3 528 (363)
  Zysk ze sprzedaży lub zbycia składników rzeczowych aktywów trwałych (7 225) (9 003)
  Pozostałe aktywa 1 911 (2 524)
  Rozliczenia międzyokresowe przychodów (2 419) 865
  Zwiększenie/zmniejszenie zobowiązań pracowniczych (8 643) 3 814
  Otrzymane dywidendy (3 111) (2 001)
  Pozostałe korekty zysku (556) 441
  Razem pozostałe korekty (17 722) (6 498)  w tys. zł, o ile nie podano inaczej
  59
  PCC Rokita SA
  Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2017
  2.8.9 Transakcje z podmiotami powiązanymi
  Kontrolę nad Spółką sprawuje PCC SE z siedzibą w Du isburgu (Ni emcy), która posiada 84% akcji Spółki , która jest
  stroną kontrolującą najwyższego szczebla. Pozostałe 16% znajduje się w posiadaniu wielu akcjonariuszy.
  Spółka w ramach transakcji z jednostkami powiązanymi dokonuje transakcji z jednostką dominującą, PCC SE oraz
  pozostałymi podmiotami powiązanymi . W roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2017 i okresie porównywalnym
  Spółka przeprowadziła następujące transakcje:
  Przychody od podmiotów powiązanych 2017 2016
  Przychody ze sprzedaży produktów i usług
  - jednostce dominującej PCC SE 1 2
  - pozostałym podmiotom powiązanym 120 763 87 045
  Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów
  - jednostce dominującej PCC SE 0 0
  - pozostałym podmiotom powiązanym 19 149 12 104
  Przychody ze sprzedaży środków trwałych, wartości niematerialnych, nieruchomości inwestycyjnych
  - jednostce dominującej PCC SE 0 0
  - pozostałym podmiotom powiązanym 0 8
  Pozostałe przychody operacyjne
  - od jednostki dominującej PCC SE 740 167
  - od pozostałych podmiotów powiązanych 6 382 3 671
  Razem 147 034 102 998
  Zakup od podmiotów powiązanych 2017 2016
  Zakup usług
  - od jednostki dominującej PCC SE 4 780 5 300
  - od pozostałych podmiotów powiązanych 85 638 75 545
  Zakup towarów i materiałów
  - od jednostki dominującej PCC SE 0 0
  - od pozostałych podmiotów powiązanych 128 048 109 519
  Zakup środków trwałych, wartości niematerialnych, nieruchomości inwestycyjnych
  - od jednostki dominującej PCC SE 0 0
  - od pozostałych podmiotów powiązanych 20 223 12 432 0 0
  Transfery związane z umowami o finansowanie
  - od jednostki dominującej PCC SE 0 0
  - od pozostałych podmiotów powiązanych 0 33
  Razem 238 846 202 829
  Należności od podmiotów powiązanych 2017 2016
  - od jednostki dominującej PCC SE 0 0
  - od pozostałych podmiotów powiązanych 44 376 28 22 6
  Razem należności od podmiotów powiązanych 44 376 28 226  w tys. zł, o ile nie podano inaczej
  60
  PCC Rokita SA
  Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2017
  Bony dłużne i obligacje zakupione od podmiotów powiązanych 2017 2016
  - od jednostki dominującej PCC SE 6 476 40 265
  - od pozostałych podmiotów powiązanych 68 932 25 989
  Razem bony dłużne i obligacje zakupione od podmiotów powiązanych 75 408 66 254
  Zobowiązania wobec podmiotów powiązanych 2017 2016
  - od jednostki dominującej PCC SE 1 232 1 354
  - od pozostałych podmiotów powiązanych 36 494 23 331
  Razem zobowiązania wobec podmiotów powiązanych 37 726 24 685
  Wynagrodzenie Kadry Kierowniczej
  2017 Zarząd
  Razem: Wiesław Klimkowski Rafał Zdon
  Wynagrodzenie 314 323 637
  Premia oparta o zysk (EBITDA) 1 068 925 1 993
  Premia specjalna za szczególne osiągnięcia (2017) 493 427 920
  Dochody osiągnięte w spółkach zależnych i stowarzyszonych 87 88 175
  Inne tytuły 4 4 8
  Łączne dochody - Zarząd 1 966 1 767 3 733
  Kluczowa kadra kierownicza Razem:
  Wynagrodzenia i inne świadczenia 6 484 6 484
  Łączne dochody - kluczowa kadra kierownicza 6 484 6 484
  Łączne dochody 10 217
  Premia oparta o wskaźn ik finansowy EBITDA za 2016 r. [ kwota wykazana na str. 58 jednostkowego sprawozdania
  finansowego PCC Rokita za 2016 r ok jako potencjalnie należna (2017) – niewypłacona] została wypłacona Członkom
  Zarządu w 2017 r. w kwocie odpowiednio Panu Wiesławowi Klimkowskiemu 3 497 tys. zł , Panu Rafałowi Zdonowi -
  3 028 tys. zł.
  Premia specjalna za szczególne osiągnięcia przyznana została łącznie za lata 2014 -2017 i została w całości wypłacona
  w roku 2017 w kwocie odpowiednio Panu Wiesławowi Klimkowskiemu 1 974 tys. zł , Panu Rafałowi Zdonowi
  1 709 tys. zł . W tabeli wykazana jest proporcjonalnie część tej premii należna za rok 2017.  w tys. zł, o ile nie podano inaczej
  61
  PCC Rokita SA
  Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2017
  2016 Zarząd
  Razem: Wiesław Klimkowski Rafał Zdon
  Wynagrodzenie 396 347 743
  Premia 710 743 1 453
  Premie potencjalnie należne (201 7) - niewypłacone 2 814 2 437 5 251
  Dochody osiągnięte w spółkach zależnych i stowarzyszonych 87 77 164
  Inne tytuły 4 4 8
  Łączne dochody - Zarząd 4 011 3 608 7 619
  Kluczowa kadra kierownicza Razem:
  Wynagrodzenia i inne świadczenia 4 127 4 127
  Łączne dochody - kluczowa kadra kierownicza 4 127 4 127
  Łączne dochody 11 746
  Wynagrodzenie Rady Nadzorczej
  2017 2016
  Rada Nadzorcza Wynagrodzenie Łączne dochody Wynagrodzenie Łączne dochody
  Alfred Pelzer 0 0 0 0
  Waldemar Preussner 0 0 0 0
  Mariusz Dopierała 37 37 36 36
  Robert Pabich 37 37 35 35
  Marian Noga (*) 0 0 36 36
  Arkadiusz Szymanek (**) 38 38 0 0
  RAZEM 112 112 107 107
  * odwołany z Rady Nadzorczej w dn. 11.01.2017 r.
  ** powołany do Rady Nadzorczej w dn. 11.01.2017 r.  w tys. zł, o ile nie podano inaczej
  62
  PCC Rokita SA
  Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2017
  2.8 .10 Wynagrodzenie podmiotu badającego sprawozdanie finansowe
  2017 2016
  Z tytułu umowy o przeprowadzenie przeglądu i badania sprawozdań finansowych, w tym: 137 131
  badanie rocznych sprawozdań finansowych 61 79
  przegląd sprawozdań finansowych 76 52
  Z realizacji innych umów 21 47
  Razem 158 178  w tys. zł, o ile nie podano inaczej
  63
  PCC Rokita SA
  Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2017
  2.8 .11 Informacje finansowe regulacyjne zgodnie z wymogami art. 44 Prawa
  energetycznego
  Z A S A D Y R A C H U N K O W O Ś C I
  Podstawa sporządzenia informacji
  finansowych regulacyjnych
  PCC Rokita SA spełnia definicję przedsiębiorstwa
  energetycznego w rozumieniu ustawy z dnia
  10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne (Dz. U. z 2017
  r. poz. 220) („Prawo energetyczne”) .
  Spółka, spełniając definicję przedsiębiorstwa
  energetycznego zgodnie z zapisami art. 44 ust. 2
  ustawy Prawo Energetyczne jest zobowiązana do
  sporządzania informacji finansowych regulacyjnych.
  Ogólne zasady sporządzania informacji
  finansowych regulacyjnych
  Spółka sporządza informacje finansowe regulacyjne
  zgodnie z następującymi zasadami:
  Zasada przyczynowości
  Wyodrębnienie składników aktywów i pasywów
  dokonywane jest zgodnie z przeznaczeniem
  i wykorzystaniem tych składników na pot rzeby
  określonego rodzaju działalności lub określonej usługi.
  Wyodrębnienie przychodów i kosztów dokonywane
  jest zgodnie z zasadą przyczyny powstawania
  przychodów i kosztów w ramach określonej
  działalności.
  Zasada obiektywności i niedyskryminacji
  Przypisanie aktywów i pasywów, przychodów
  i kosztów powinno być obiektywne i zmierzające
  do równego traktowania odbiorców.
  Zasada stałości i porównywalności
  Powinna istnieć stałość metod i zasad służących
  sporządzaniu informacji finansowych regulacyjnych
  z roku na rok. W przypadku zaistnienia istotnych
  zmian w zasadach sporządzania informacji
  finansowych regulacyjnych, szczegółowych metodach
  przyporządkowania lub zasadach rachunkowości,
  mających znaczny wpływ na raportowane informacje
  finansowe, dane poró wnawcze za rok poprzedzający,
  w części której ewentualne zmiany dotyczą, są
  odpowiednio korygowane w celu zapewnienia
  porównywalności.
  Zasada przejrzystości i spójności
  Stosowane metody sporządzania informacji
  finansowych regulacyjnych powinny być przejrzy ste
  i spójne wewnętrznie oraz, tam gdzie ma to
  zastosowanie spójne z metodami i zasadami
  stosowanymi w innych kalkulacjach sporządzanych
  dla celów regulacyjnych oraz z metodami i zasadami
  sporządzania sprawozdań finansowych.
  Definicje rodzajów działalnośc i
  W ramach działalności operacyjnej Spółki
  wyodrębniono następujące rodzaje działalności:
  • Dystrybucja energii elektrycznej - dystrybucja
  energii elektrycznej na rzecz odbiorców
  zewnętrznych w oparciu o własną sieć
  energetyczn ą (z wyłączeniem dystrybucji energii
  elektryc znej na potrzeby własne Spółki),
  • Pozostała działalność - pozostała działalność,
  w tym również dystrybucja energii elektrycznej
  na potrzeby własne Spółki.
  Zasady alokacji
  Alokacja pozycji sprawozdania z całkowitych
  dochodów
  Przychody Spółki obejmują przychody z działalności
  koncesjonowanej oraz przychody z pozostałej
  działalności gospodarczej.
  Przychody ze sprzedaży wyodrębnione
  w poszczególnych rodzajach działalności obejmują dla:
  • działalności dystrybuc ji energii elektrycznej:
  opłaty stały i zmienne, opłata jakościowa z tytułu
  sprzedaży usług dystrybucji odbiorcom
  zewnętrznym,
  • pozostałej działalności: pozostałe przychody.
  Przychody alokowane są do poszczególnych rodzajów
  działalności na zasadzie bezpośr edniej.
  Pozostałe przychody operacyjne dotyczące rozliczenia
  przychodów z dotacji do rzeczowych aktywów
  trwałych alokowane są zgodnie z przypisaniem
  dotowanych rzeczowych aktywów trwałych i wartości
  niematerialnych do poszczególnych rodzajów
  działalności.
  Inne pozostałe przychody operacyjne dotyczą
  pozostałej działalności.
  Przychody finansowe z tytułu odsetek alokowane są
  do wszystkich wyodrębnionych działalności w oparciu
  o klucz EBITDA poszczególnych działalności .
  Pozostałe przychody finansowe dotyczą bezpośrednio
  pozostałej działalności.
  Spółka prowadzi ewidencję kosztów w układzie
  rodzajowym i kalkulacyjnym przy użyciu MPK (Miejsc
  Powstawania Kosztów) i CZ (Centrów Zysku)
  w podziale na kompleksy.
  Koszty sprzed anych produktów, towarów
  i materiałów obejmują ogół kosztów operacyjnych


  w tys. zł, o ile nie podano inaczej
  64
  PCC Rokita SA
  Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2017
  alokowanych do poszczególnych rodzajów
  działalności metodą bezpośrednią (w przypadku
  amortyzacji zgodnie z alokacją rzeczowych aktywów
  trwałych i wartości niematerialnych do
  poszczeg ólnych rodzajów działalności) po
  pomniejszeniu o odpowiednią część kosztów
  sprzedaży i ogólnego zarządu , które alokowane są na
  podstawie klucza przychodowego do poszczególnych
  rodzajów działalności.
  Koszty operacyjne ogółem z działalności dystrybucji
  ener gii elektrycznej obejmują całość kosztów
  poniesionych w roku sprawozdawczym , związanych
  z prowadzoną działalnością dotyczących sprzedaży
  usług dystrybucji odbiorcom zewnętrznym , ujęt ych w
  zestawieniu obrotów i sald kompleksu energetycznego
  ("KE") po wyelim inowaniu kosztów dystrybucji
  energii elektrycznej na potrzeby własne Spółki.
  Pozostałe koszty operacyjne zostały bezpośrednio
  alokowane do działalności pozostałej.
  Koszty finansowe dotyczące odsetek od
  długoterminowych zobowiązań finansowych,
  stanowiących część kapitału zaangażowanego, zostały
  wyłączone z podziału. Pozostałe koszty finansowe
  zostały bezpośrednio alokowane do pozostałej
  działalności.
  Podatek dochodowy oraz inne całkowite dochody
  zostały wyłączone z podziału.
  Alokacja pozycji sprawozdania z sytuacji
  finansowej
  Spółka prowadzi szczegółową identyfikację
  rzeczowych aktywów trwałych i wartości
  niematerialnych w podziale na kompleksy, natomiast
  w ramach kompleksów na dodatkowe centra zysków.
  Podział rzeczowych aktywów trwałych na
  poszczególne działalności został dokonany zgodnie
  z metodą szczegółowej identyfikacji z uwzględnieniem
  klucza podziału dotyczącego dystrybucji energii
  elektrycznej na potrzeby własne Spółki i związane ze
  sprzedażą odbiorcom zewnętrznym.
  Pozostałe rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości
  niematerialne, które są wykorzystywane wspólnie
  w ramach wszystkich działalności, zostały alokowane
  z zastosowanie klucza przychodowego
  poszczególnych działalności.
  Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych, zależnych
  i pozostały ch oraz pozostałe długoterminowe aktywa
  finansowe zostały bezpośrednio przypisane do
  pozostałej działalności.
  Spółka prowadzi szczegółową identyfikację zapasów
  w podziale na kompleksy, natomiast w ramach
  kompleksów na dodatkowe centra zysków. Podział
  zapas ów na poszczególne działalności został
  dokonany zgodnie z metodą szczegółowej
  identyfikacji.
  Podział należności z tytułu dostaw i usług na
  poszczególne działalności został dokonany zgodnie
  z metodą szczegółowej identyfikacji. Noty odsetkowe
  za nieterminowe płatności dotyczące działalności
  dystrybucji energii elektrycznej zostały alokowane
  kluczem udziału należności w poszczególnych
  działalnościach.
  Należności z tytułu VAT i inne należności publiczno -
  prawne zostały alokowane za pomocą klucza
  należności i zobowiązań z tytułu dostaw i usług
  w ramach poszczególnych działalności. Zaliczki na
  środki trwałe zostały alokowane zgodnie udziałem
  rzeczowych aktywów trwałych w poszczególnych
  działalnościach. Rozrachunki z tytułu Zakładowego
  Funduszu Świadczeń Socjalny ch zostały alokowane na
  podstawie klucza kosztów wynagrodzeń dla
  poszczególnych kompleksów. Rozliczenia
  międzyokresowe oraz rozrachunki dotyczące
  ubezpieczeń majątkowych zostały podzielone na
  poszczególne działalności zgodnie z udziałem
  rzeczowych aktywów trwałych w działalnościach.
  Pozostałe należności zostały bezpośrednio ujęte
  w działalności pozostałej.
  Pozostałe krótkoterminowe aktywa i aktywa
  finansowe oraz aktywa dostępne do sprzedaży zostały
  bezpośrednio alokowane do pozostałej działalności
  Spółki.
  Środki pieniężne zostały alokowane do
  poszczególnych rodzajów działalności zgodnie
  z kluczem EBITDA poszczególnych działalności.
  Kapitał własny, zobowiązania z tytułu
  długoterminowych kredytów i pożyczek oraz inne
  długoterminowe zobowiązania finansowe, jako
  elementy kapitału zaangażowanego, zostały
  wyłączone z podziału.
  Rezerwy z tytułu świadczeń emerytalnych
  i pracowniczych zostały alokowane w oparciu o klucz
  kosztów wynagrodzeń w ramach poszczególnych
  działalności.
  Rozliczenie międzyokresowe przychodów z tytułu
  dotacji do rzeczowych aktywów trwałych zostały
  przypisane do poszczególnych działalności zgodnie ze
  szczegółową identyfikacją rzeczowych aktywów
  trwałych objętych dotacją z uwzględnieniem klucza
  podziału dotyczącego dystrybucji energii elektrycznej
  na potrzeby własne i związane ze sprzedażą
  odbiorcom zewnętrznym.
  Zobowiązania z tytułu dostaw i usług zostały
  alokowane w oparciu o udział kosztów w ramach
  poszczególnych działalności dla zobowiązań ujętych
  w KE, natomiast pozostałe zobowiązania z tytułu
  dostaw i usług z zastosowaniem klucza
  przychodowego w ramach poszczególnych
  działalności.
  Rozrachunki z tytułu akcyzy zostały przypisane
  w oparciu o szczegółową identyfikację bezpośrednio
  do działalności w zakresie obrotu energią elektryczną
  i do pozostałej działalności.
  Pozostałe pasywa zostały alokowane do pozostałej
  działalności.


  w tys. zł, o ile nie podano inaczej
  65
  PCC Rokita SA
  Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2017
  Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego oraz
  zobowiązanie z tytułu odroczonego podatku
  dochodowego, jako cześć kapitału zaangażowanego,
  zostały wyłączone z podziału.
  Eliminowan ie subsydiowania skrośnego oraz
  zapewnienie równoprawnego traktowania
  odbiorców
  Spółka, dążąc do równoprawnego traktowania
  odbiorców oraz eliminowania subsydiowania
  skrośnego pomiędzy prowadzonymi działalnościami,
  prowadzi ewidencję księgową w sposób
  umożliwiający odrębne obliczenie kosztów
  i przychodów dla wykonywanej działalności
  gospodarczej w zakresie rodzajów działalności:
  • dostarczania paliw gazowych lub energii, w tym
  kosztów stałych, kosztów zmiennych
  i przychodów, odrębnie dla wytwarzania,
  przesyłania, dystrybucji i obrotu paliwami
  gazowymi lub energią, magazynowania paliw
  gaz owych i skraplania gazu ziemnego lub
  regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego, a także
  w odniesieniu do grup odbiorców określonych
  w taryfie;
  • niezwiązanym z działalnością wymienioną
  w pkt 1.
  Eliminowanie subsydiowania skrośnego oraz
  zapewnienie równoprawnego traktowania
  odbiorców
  Spółka, dążąc do równoprawnego traktowania
  odbiorców oraz eliminowania subsydiowania
  skrośnego pomiędzy prowadzonymi działalnościami,
  prowadzi ewidencję księgową w sposób
  umożliwiający odrębne obliczenie kosztów
  i przychodów dla wykonywanej działalności
  gospodarczej w zakresie rodzajów działalności:
  • dostarczania paliw gazowych lub energii, w tym
  kosztów stałych, kosztów zmienny ch
  i przychodów, odrębnie dla wytwarzania,
  przesyłania, dystrybucji i obrotu paliwami
  gazowymi lub energią, magazynowania paliw
  gazowych i skraplania gazu ziemnego lub
  regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego, a także
  w odniesieniu do grup odbiorców określonych
  w taryfie;
  • niezwiązanym z działalnością wymienioną
  w pkt 1.
  Sprawozdanie z całkowitych dochodów w podziale na działalności
  (wszystkie dane liczbowe przedstawiono w tys. zł)
  Rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 r.
  Dystrybucja
  energii
  elektrycznej
  Pozostała
  działalność
  Wyłączone
  z podziału RAZEM
  Przychody ze sprzedaży 5 830 1 177 525 - 1 183 355
  Koszty sprzedanych produktów,
  towarów i materiałów (3 312) (843 743) - (847 055)
  Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 2 518 333 782 - 336 300
  Koszty sprzedaży i ogólnego zarządu (715) (144 379) - (145 094)
  Pozostałe przychody i koszty
  operacyjne 101 15 381 - 15 482
  Zysk (strata) na działalności
  operacyjnej 1 904 204 784 - 206 688
  Koszty finansowe - (730) (12 630) (13 360)
  Zysk (strata) przed
  opodatkowaniem 1 904 204 054 (12 630) 193 328
  Podatek dochodowy - - 179 179
  Zysk (strata) netto 1 904 204 054 (12 451) 193 507
  Pozostałe dochody całkowite netto - - (46) (46)
  Całkowite dochody ogółem (12 497) 193 461  w tys. zł, o ile nie podano inaczej
  66
  PCC Rokita SA
  Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2017
  Sprawozdanie z całkowitych dochodów w podziale na działalności
  (wszystkie dane liczbowe przedstawiono w tys. zł)
  Rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2016 r.
  Dystrybucja
  energii
  elektrycznej
  Pozostała
  działalność
  Wyłączone
  z podziału RAZEM
  Przychody ze sprzedaży 4 877 1 017 026 - 1 021 903
  Koszty sprzedanych produktów,
  towarów i materiałów (2 427) (726 295) - (728 722)
  Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 2 450 290 731 - 293 181
  Koszty sprzedaży i ogólnego zarządu (614) (128 023) - (128 637)
  Pozostałe przychody i koszty
  operacyjne 53 72 856 - 72 909
  Zysk (strata) na działalności
  operacyjnej 1 889 235 564 - 237 453
  Koszty finansowe - (731) (12 649) (13 380)
  Zysk (strata) przed
  opodatkowaniem 1 889 234 833 (12 649) 224 073
  Podatek dochodowy - - (18 838) (18 838)
  Zysk (strata) netto 1 889 234 833 (31 487) 205 235
  Pozostałe dochody całkowite netto - - (114) (114)
  Całkowite dochody ogółem (31 601) 205 121  w tys. zł, o ile nie podano inaczej
  67
  PCC Rokita SA
  Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2017
  Sprawozdanie z sytuacji finansowej w podziale na działalności
  (wszystkie dane liczbowe przedstawiono w tys. zł)
  Na dzień 31 grudnia 2017 r.
  Dystrybucja
  energii
  elektrycznej
  Pozostała
  działalność
  Przesunięcia
  wewnętrzne
  Wyłączone
  z podziału RAZEM
  Aktywa trwałe 13 989 1 155 303 - - 1 169 292
  Rzeczowe aktywa trwałe 13 949 1 040 974 - - 1 054 923
  Wartości niematerialne 40 17 627 - - 17 667
  Pozostałe aktywa - 96 702 - - 96 702
  Aktywa obrotowe 3 108 364 827 (764) - 367 171
  Zapasy - 71 818 - - 71 818
  Należności od odbiorców 2 548 127 791 - - 130 339
  Pozostałe należności - 17 447 (764) - 16 683
  Pozostałe aktywa 39 91 538 - - 91 577
  Środki pieniężne i ich
  ekwiwalenty 521 56 233 - - 56 754
  AKTYWA RAZEM - 1 536 463
  Zobowiązania długoterminowe 859 40 053 - - 40 912
  Rezerwy - 2 168 - - 2 168
  Zobowiązania z tytułu świadczeń
  pracowniczych - 530 - - 530
  Otrzymane dotacje 859 32 601 - - 33 460
  Pozostałe zobowiązania - 4 754 - - 4 754
  Zobowiązania
  krótkoterminowe 1 825 254 465 (764) - 255 526
  Zobowiązania wobec dostawców 949 157 625 - - 158 574
  Zobowiązania z tytułu świadczeń
  pracowniczych 16 8 506 - - 8 522
  Rezerwy - 15 821 - - 15 821
  Otrzymane dotacje 54 2 056 - - 2 110
  Pozostałe zobowiązania 806 70 457 (764) - 70 499
  Kapitał zaangażowany 14 413 1 225 612 - (1 240 025) -
  Kapitał własny - - - 770 15 6 770 15 6
  Kredyty i pozostałe zadłużenie - - - 205 261 205 261
  Zobowiązania z tytułu
  wyemitowanych obligacji - - - 254 571 254 571
  Zobowiązania z tytułu podatku
  odroczonego - - - 10 037 10 037
  PASYWA RAZEM - 1 536 46 3  w tys. zł, o ile nie podano inaczej
  68
  PCC Rokita SA
  Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2017
  Sprawozdanie z sytuacji finansowej w podziale na działalności
  (wszystkie dane liczbowe przedstawiono w tys. zł)
  Na dzień 31 grudnia 2016 r.
  Dystrybucja
  energii
  elektrycznej
  Pozostała
  działalność
  Przesunięcia
  wewnętrzne
  Wyłączone
  z podziału RAZEM
  Aktywa trwałe 11 121 1 015 490 - 1 026 611
  Rzeczowe aktywa trwałe 11 081 932 099 - - 943 180
  Wartości niematerialne 40 9 115 - - 9 155
  Aktywa z tytułu podatku
  odroczonego - - - - -
  Pozostałe aktywa - 74 276 - - 74 276
  Aktywa obrotowe 2 169 338 676 - 340 572
  Zapasy - 53 246 - - 53 246
  Należności od odbiorców 1 391 110 151 - - 111 542
  Pozostałe należności - 5 287 (273) - 5 015
  Pozostałe aktywa 36 78 968 - - 79 003
  Środki pieniężne i ich
  ekwiwalenty 742 91 024 - - 91 766
  AKTYWA RAZEM - 1 367 183
  Zobowiązania długoterminowe 780 33 450 - 34 230
  Zobowiązania z tytułu świadczeń
  pracowniczych - 573 - - 573
  Otrzymane dotacje 780 32 319 - - 33 099
  Pozostałe zobowiązania - 558 - - 558
  Zobowiązania
  krótkoterminowe 1 075 210 320 - 211 122
  Zobowiązania wobec dostawców 733 124 383 - - 125 116
  Zobowiązania z tytułu świadczeń
  pracowniczych 14 17 108 - - 17 122
  Rezerwy - 13 142 - - 13 142
  Otrzymane dotacje 37 1 540 - - 1 577
  Pozostałe zobowiązania 291 54 147 (273) - 54 165
  Kapitał zaangażowany 11 435 1 110 396 (1 121 831) -
  Kapitał własny - - - 726 787 726 787
  Kredyty i pozostałe zadłużenie - - - 205 932 205 932
  Zobowiązania z tytułu
  wyemitowanych obligacji - - - 175 177 175 177
  Zobowiązania z tytułu podatku
  odroczonego - - - 13 935 13 935
  PASYWA RAZEM - 1 367 183  w tys. zł, o ile nie podano inaczej
  69
  PCC Rokita SA
  Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2017
  2.8.12 Zdarzenia po dniu bilansowym
  Po dniu 31 grudnia 2017 r. miały miejsce następujące istotne zdarzenia niekorygujące danych wykazanych
  w niniejszym sprawozdaniu finansowym :
  • W dniu 8 stycznia 2018 r. Spółka zawarła z Bankiem Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie dwie
  umowy kredytowe na łączną kwotę 87,35 mln z przeznaczeniem na refinansowanie i finansowanie nakładów
  związanych z realizacją przedsięwzięcia polegającego n a modernizacji i rozbudowie wytwórni polioli w celu
  optymalizacji i poprawy bezpieczeństwa produkcji oraz przedsięwzięcia związanego z rozwojem
  i zwiększeniem zdolności produkcyjnych elektrociepłowni Spółki oraz spełnieniem wymagań odnośnie emisji
  zaniecz yszczeń d o środowiska .
  Umowy kredytowe zostały zawarte na okres od 08.01.2018 r. do 30.06.2032 r. Kredyt oprocentowany jest
  według stawki WIBOR 3M plus marża banku, natomiast spłata kapitału odbywać się będzie w ratach płatnych
  miesięcznie, począwszy od dn ia 30.06.2018 r.
  Zabezpieczenie Umów kredytowych stanowić będą:
  • hipoteka umowna łączna do wysokości kwoty 131,025 mln zł, ustanowiona na nieruchomościach
  Spółki,
  • zastaw rejestrowy na środkach trwałych ruchomych Centrum Energetyki do najwyższej sumy
  zabezpieczenia równej 174,7 mln zł ,
  • cesja wierzytelności z umów ubezpieczenia nieruchomości i środków trwałych stanowiących
  zabezpieczenie kredytu,
  • dwa weksle własne in blanco z wystawienia Spółki wraz z deklaracjami wekslowymi.
  • W dniu 18 stycznia 2018 r oku Spółka podpisa ła umow ę pomiędzy Spółką a Ruhr -Petrol GmbH z siedzibą
  w Hamburgu na dostawę propylenu. Umowa jest dla Spółki istotną ze względu na fakt, że propylen jest
  jednym z kluczowych surowców dla produkcji Spółki i Ruhr -Petrol jest dla Spółki wiodącym dostawcą
  propylenu.
  • Szacunkowa wartość Umowy w okresie jej obowiązywania wynosi netto 13,95 mln EUR, tj. ok. 58,2
  mln PLN (na dzień 18 stycznia 2018 r.).
  • Umowa obowiązuje od dnia podpisania do 31.12.2018 r., z możliwością ro związania Umowy przez
  Spółkę bez zachowania okresu wypowiedzenia, w wypadku naruszenia przez Ruhr -Petrol istotnych
  postanowień Umowy.
  • Pozostałe warunki współpracy są typowe dla tego rodzaju umów.
  • W dniu 28 ltego 2018 roku Zarząd Spółki w nawiązaniu do rapo rtów bieżących Spółki nr 7/2017 z dnia
  31.01.2017 r., nr 58/2017 z dnia 19.12.2017 r. oraz nr 7/2018 z dnia 27.02.2018 r., poinform ował , że na mocy
  umowy sprzedaży udziałów z dnia 28.02.2018 r., zawartej ze Spółką IRPC Public Co. Ltd. w Bangkoku
  nabędzie kolejne udziały spółki IRPC Polyol Company Ltd. w Bangkoku, w której PCC Rokita SA posiada
  obecnie już 25% udziałów.
  • Na mocy Umowy Spółka nabędzie od IRPC Public Co. Ltd. w Bangkoku kolejne 750 tys. udziałów
  spółki IRPC Polyol, co daje 25% liczby udziałów spółki IRPC Polyol, które będą uprawniały do 25%
  głosów na zgromadzeniu wspólników, za kwotę około 57,7 mln THB, co stanowi równowartość
  około. 6,22 mln zł wg kursu obowiązującego na dzień 28.02 .2018 r. , przy czym ostateczna cena
  zostanie ustalona na pods tawie ostatniego sprawozdania finansowego spółki IRPC Polyol,
  zbadanego przez n iezależnego audytora i zatwierdzonego przez odpowiedni organ IRPC Polyol.
  • Po nabyciu kolejnych udziałów, PCC Rokita będzie posiadała 1,5 mln udziałów spółki IRPC Polyol,
  co będz ie stanowić 50% liczby udziałów spółki IRPC Polyol.
  • Do zamknięcia transakcji konieczne jest spełnienie się w terminie do 30.04.2018 r. ostatniego
  z łącznych dodatkowych warunków umownych, obejmujących miedzy innymi:
  o zapłatę Ceny nabyci a Udziałów,
  o uzyskani a zgód odpowiednich organów,


  w tys. zł, o ile nie podano inaczej
  70
  PCC Rokita SA
  Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2017
  o podpisan ia umów około transakcyjnych,
  o dokonanie odpowiednich zmian w dokumentach korporacyjnych IRPC Polyol, które
  zostały uzgodnione przez Strony oraz przyjęcie tych zmian przez odpowiednie organy
  IRPC Polyol.
  • W dniu 5 marca 2018 roku Zarząd Spółki podjął uch wałę w sprawie emisji obligacji serii EE oraz ustalenia
  ostatecznych war unków emisji obligacji serii EE.
  • W ramach Programu Spółka wyemituje 250.000 Obligacji serii EE o wartości nominalnej 100,00 zł
  każda. Łączna wartość nominalna Obligacji serii EE wyniesie 25 000 tys. zł. Obligacje serii EE
  oprocentowane będą w stałej wysokości 5 proc. w stosunku rocznym. Okresy odsetkowe będą
  wynosiły 3 miesiące. Spółka wykupi Obligacje serii EE w terminie 6 lat od dnia ich przydziału.
  Obligacje serii EE będą emitowane jako obligacje niezabezpieczone. Emitent będzie miał prawo
  wcześniejszego wykupu Obligacji serii EE, którego to zasady realizacji zostaną opisane
  w Ostatecznych Warunkach Emisji Obligacji serii EE.
  • Ostateczne Warunki Emis ji Obligacji serii EE, stanowiące szczegółowe warunki oferty Obligacji serii
  EE, zostaną podane do publicznej wiadomości zgodnie z art. 24 Ustawy o ofercie publicznej
  i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz
  o spółkach publicznych.
  • Obligacje serii EE nie będą miały formy dokumentu, będą zdematerializowane oraz zostaną
  wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym Catalyst prowadzonym przez Giełdę Papierów
  Wartościowych w Warszawie S.A. W tym celu Zarząd Spółki d okona wszelkich czynności
  faktycznych i prawnych związanych z wprowadzeniem Obligacji serii EE do obrotu na rynku
  regulowanym Catalyst prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
  • W dniu 8 marca 2018 r. Elpis Sp. z o.o. nabył 100% udzi ałów spółki PCC Oxyalkylates Malaysia Sdn. Bhd. z
  siedzibą w Malezji, co jest tożsame z utworzeniem spółki celowej, dedykowanej do realizacji projektu,
  związanego z rozpoczęciem przygotowań do realizacji potencjalnej inwestycji produkcji oksyalkilatów w
  Ma lezji, jak i z realizacją inwestycji i prowadzeniem działalności w oparciu o inwestycję. Łączna wartość
  nabytych udziałów PCC Oxyalkylates Malaysia wynosi 2 MYR, co stanowi w przeliczeniu równowartość 1,73
  zł według kursu NBP na 8 dzień marca 2018 r.
  Nabyc ie udziałów w PCC Oxyalkylates Malaysia nie stanowi o podjęciu decyzji przez Elpis o realizacji projektu.  w tys. zł, o ile nie podano inaczej
  71
  PCC Rokita SA
  Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2017
  Jednostkowe sprawozdanie finansowe zostało zatwierdzone do publikacji oraz podpisane przez Z arząd PCC Rokita SA :
  Wiesław Klimkowski Prezes Zarządu
  Rafał Zdon Wiceprezes Zarządu
  Beata Dobecka
  Dyrektor Biura Księgowego Spółki CWB Partner Sp. z o.o. prowadzącej księgi rachunkowe PCC Rokita SA
  Brzeg Dolny, 8 marca 201 8 roku
  PODPISY CZŁONKÓW ZARZĄDU I OSOBY
  ODPOWIEDZIALNEJ ZA PROWADZENIE KSIĄG
  PCC ROKITA SA


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
 • Załącznik nr: 4

  Pobierz plik
 • Załącznik nr: 5

  Pobierz plik
  w tys. PLN, o ile nie podano inaczej
  PCC Rokita SA
  Wybrane dane finansowe za rok 2017
  2017 2016 2017 2016 tys. PLN tys. EUR
  Przychody ze sprzedaży 1 183 355 1 021 903 278 784 233 540
  Zysk na działalności operacyjnej 206 688 237 453 48 693 54 266
  Zysk przed opodatkowaniem 193 328 224 073 45 546 51 208
  Zysk netto 193 507 205 235 45 588 46 903
  EBITDA 264 277 286 160 62 260 65 398
  Pozostałe dochody całkowite netto (46) (114) (11) (26)
  Całkowite dochody ogółem 193 461 205 121 45 577 46 877
  Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 212 949 248 043 50 168 56 686 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (160 104) (161 494) (37 719) (36 907)
  Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (87 857) (73 746) (20 698) (16 854)
  Przepływy pieniężne netto (35 012) 12 803 (8 248) 2 926
  Średnia ważona liczba akcji zwykłych (tys. szt.) 19 853 19 853 19 853 19 853
  Zysk na akcję zwykłą (w PLN/ w EUR) 9,75 10,34 2,30 2,36
  Stan na 31.12.2017 Stan na 31.12.2016 Stan na 31.12.2017 Stan na 31.12.2016
  Aktywa trwałe 1 169 292 1 026 611 280 345 232 055
  Aktywa obrotowe 367 171 340 572 88 032 76 983
  Kapitał własny 770 156 726 787 184 650 164 283
  Kapitał akcyjny 19 853 19 853 4 760 4 488
  Zobowiązania długoterminowe 443 134 369 581 106 244 83 540
  Zobowiązania krótkoterminowe 323 173 270 815 77 483 61 215
  Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/ w EUR) 38,79 36,61 9,30 8,27
  Dla celów sporządzenia wybranych danych finansowych zastosowano zasady przeliczeń ustalone w § 85.2 Rozporządzenia
  Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku, w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów
  papierów wartościowy ch oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa
  niebędącego państwem członkowskim 1:
  • pozycje aktywów i pasywów sprawozdania z sytuacji finansowej, przeliczono na EUR według kursu średniego
  NBP obowiązującego na zadany dzień bilansowy:
  Waluta Stan na 31.12. 2017 Stan na 31.12. 2016
  Euro 4,1709 4,424 0
  • pozycje sprawozdania z dochodów całkowitych oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczone
  zostały na EUR według kursu, stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez NBP dla
  EUR, obowiązujących na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca wchodzącego w skład prezentowanego
  okresu. Zastosowane do przeliczenia kursy kształtują się następuj ąco:
  Waluta 01.2017 -12.2017 01.2016 -12.2016
  Euro 4,24 47 4,3757
  1Dz. U. z 2014 r. poz. 133
  WYBRANE DANE FINANSOWE


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:PCC Rokita SA
ISIN:PLPCCRK00076
NIP:9170000015
EKD: 20.14 produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych
Adres: ul. Henryka Sienkiewicza 4 56-120 Brzeg Dolny
Telefon:+48 71 7942000
www:www.pcc.rokita.pl
Kalendarium raportów
2020-05-14Raport za I kwartał
2020-08-20Raport półroczny
2020-11-12Raport za III kwartał
Komentarze o spółce PCC ROKITA
2020-04-04 05-04-44
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649