Raport.

PCC INTERMODAL SA Raport okresowy półroczny za 2018 PSr

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR półrocze / 2018 półrocze /2017 półrocze / 2018 półrocze /2017 Wybrane skonsolidowane dane finansowe Przychody ze sprzedaży produktów i usług 166 380 139 508 39 245 32 846 Zysk (strata) z działalności operacyjnej 3 242 2 385 765 562 Zysk (strata) przed opodatkowaniem (708) 962 (167) 227 Zysk (strata) netto (806) 480 (190) 113 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 5 763 (3 226) 1 359 (759) Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (1 168) (1 287) (275) (303) Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (8 481) (6 549) (2 000) (1 542) Zmiana netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów razem (3 886) (11 062) (916) (2 604) Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) (0,01) 0,01 (0,00) 0,00 Aktywa, razem (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 319 091 316 043 73 159 75 773 Kapitał własny (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 87 076 87 903 19 964 21 075 Kapitał zakładowy (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 77 566 77 566 17 784 18 597 Zobowiązania długoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 166 841 168 121 38 252 40 308 Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 65 174 60 019 14 943 14 390 Liczba akcji (w szt.) na koniec okresu (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 77 565 556 77 565 556 77 565 556 77 565 556 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 1,12 1,13 0,26 0,27 Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 1,12 1,13 0,26 0,27 Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00 Wybrane jednostkowe dane finansowe Przychody ze sprzedaży produktów i usług 166 820 139 731 39 349 32 898 Zysk (strata) z działalności operacyjnej 4 116 2 037 971 480 Zysk (strata) przed opodatkowaniem 167 636 40 150 Zysk (strata) netto 89 159 21 37 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 6 951 (2 960) 1 640 (697) Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (1 159) (1 223) (273) (288) Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (9 789) (6 526) (2 309) (1 536) Zmiana netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów razem (3 997) (10 709) (942) (2 521) Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00 Aktywa, razem (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 318 002 315 672 72 909 75 684 Kapitał własny (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 87 992 87 903 20 174 21 075 Kapitał zakładowy (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 77 566 77 566 17 784 18 597 Zobowiązania długoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 166 709 168 101 38 222 40 303 Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 63 301 59 668 14 513 14 306 Liczba akcji (w szt.) na koniec okresu (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 77 565 556 77 565 556 77 565 556 77 565 556 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 1,13 1,13 0,26 0,27 Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 1,13 1,13 0,26 0,27 Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik
 • Załącznik nr: 2

  Pobierz plik  PCC Intermodal SA
  Śródroczny skrócony skonsolidowany raport
  Grupy PCC Intermodal S.A. za I pó
  rocze 2018 roku
  I pó
  rocze 2018 rok
  2  SPIS TRE
  ŚCI


  I. OŚWIADCZENIE ZARZ ĄDU W SPRAWIE RZETELNO ŚCI
  SPORZ
  ĄDZENIA JEDNOSTKOWEGO I SKONSOLIDOWANEGO
  SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO .......................... ....................................... 3

  II. OŚWIADCZENIE ZARZ ĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO
  DO BADANIA SPRAWOZDA
  Ń FINANSOWYCH ...................................... ....... 4
  III. WPROWADZENIE ...................................... ......................................................... 5
  IV. SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE .... ..........11
  V. WYBRANE NOTY OBJA ŚNIAJ ĄCE I POZOSTA E INFORMACJE DO
  SPRAWOZDANIA SKONSOLIDOWANEGO ..................... ..............................17

  VI. PÓ ROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIA ALNO ŚCI GRUPY
  KAPITA OWEJ ....................................... .........................................................27

  VII. SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ....... ..............39
  VIII. WYBRANE NOTY OBJA ŚNIAJ ĄCE DO SPRAWOZDANIA
  JEDNOSTKOWEGO ..................................... ...................................................45
  I pó
  rocze 2018 rok
  3

  I. O ŚWIADCZENIE ZARZ ĄDU W SPRAWIE RZETELNO ŚCI SPORZ ĄDZENIA
  JEDNOSTKOWEGO I SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA
  FINANSOWEGO
  Zarz ąd PCC Intermodal S.A. o świadcza, że wedle jego najlepszej wiedzy pó
  roczne skrócone
  skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapita
  owej PCC Intermodal S.A. oraz pó
  roczne
  skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe spó
  ki PCC Intermodal S.A. za okres od 1 stycznia do
  30 czerwca 2018 roku i dane porównywalne sporz ądzone zosta
  y zgodnie z obowi ązuj ącymi zasadami
  rachunkowo ści oraz że odzwierciedlaj ą w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuacj ę maj ątkow ą i
  finansow ą Grupy Kapita
  owej Spó
  ki oraz jej wynik finansowy.
  Ponadto o świadczamy, że pó
  roczne sprawozdanie z dzia
  alno ści grupy kapita
  owej Emitenta zawiera
  prawdziwy obraz rozwoju i osi ągni ęć oraz sytuacji grupy kapita
  owej Emitenta, w tym op is
  podstawowych zagro że ń i ryzyka.

  Gdynia, 21 sierpnia 2018 roku Dariusz Stefański
  Adam Adamek
  Prezes Zarz ądu

  …………………………..
  V-ce Prezes Zarz
  ądu

  …………………………..
  I pó
  rocze 2018 rok
  4

  II. O ŚWIADCZENIE ZARZ ĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO
  DO BADANIA SPRAWOZDA
  Ń FINANSOWYCH
  Zarz ąd PCC Intermodal S.A. o świadcza, że wedle jego najlepszej wiedzy podmiot uprawniony d o
  badania sprawozda ń finansowych, dokonuj ący przegl ądu pó
  rocznego skróconego skonsolidowanego
  sprawozdania finansowego Grupy Kapita
  owej PCC Inte rmodal S.A. oraz pó
  rocznego skróconego
  jednostkowego sprawozdania finansowego PCC Intermod al S.A. za okres od 1 stycznia do
  30 czerwca 2018 roku, zosta
  wybrany zgodnie z prze pisami prawa.
  Podmiot ten oraz biegli rewidenci, dokonuj ący przegl ądu tych sprawozda ń, spe
  niali warunki do
  wydania bezstronnego i niezale żnego raportu z przegl ądu, zgodnie z obowi ązuj ącymi przepisami i
  normami zawodowymi.
  Gdynia, 21 sierpnia 2018 roku
  Dariusz Stefański
  Adam Adamek
  Prezes Zarz ądu

  ………………………….. V-ce Prezes Zarz
  ądu

  …………………………..  I pó
  rocze 2018 rok
  5

  III. WPROWADZENIE
  1. Informacje ogólne
  Grupa Kapita
  owa PCC Intermodal S.A. (Grupa) sk
  ada się z PCC Intermodal S.A. (Spó
  ka
  dominuj ąca) oraz PCC Intermodal GmbH (Spó
  ka zale żna).
  Niniejsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe Gru py oraz jednostkowe sprawozdanie finansowe
  PCC Intermodal S.A. przedstawiaj ą sytuacj ę finansow ą na dzie ń 30 czerwca 2018 roku,
  31 grudnia 2017 roku i 30 czerwca 2017 roku oraz wy niki dzia
  alności i przep
  ywy pieni ężne za okres
  6 miesi ęcy zako ńczony 30 czerwca 2018 roku oraz za okres 6 miesi ęcy zako ńczony
  30 czerwca 2017 roku.
  Podstawow ą dzia
  alno ści ą Spó
  ki dominuj ącej jest organizacja transportu intermodalnego. Spó
  ka
  zale żna zajmuje si ę dzia
  alno ści ą us
  ugow ą wspomagaj ącą transport intermodalny, m.in.
  zarz ądzaniem terminalem we Frankfurcie n. Odr ą.

  Spó
  ka dominuj ąca
  PCC Intermodal S.A.
  ul. Hutnicza 16
  81-061 Gdynia
  Telefon: +48 58 58 58 200
  Faks: +48 (0) 58 58 58 201
  Adres strony internetowej: www.pccintermodal.pl
  Rejestracja: S ąd Rejonowy Gda ńsk-Pó
  noc, VIII W ydzia
  Gospodarczy Krajowego Rejes tru Sądowego
  KRS: 0000297665
  Regon: 532471265
  NIP: 7491968481
  Czas trwania Spó
  ki dominuj ącej zgodnie ze statutem jest nieograniczony.

  Spó
  ka zale żna
  PCC Intermodal GmbH
  Moerser Str. 149
  47198 Duisburg
  HRB: 24373
  Czas trwania Spó
  ki zale żnej zgodnie ze statutem jest nieograniczony.  I pó
  rocze 2018 rok
  6

  2. Sk
  ad Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spó
  ki dominuj ącej
  Organem zarz ądzaj ącym Spó
  ki dominuj ącej jest Zarz ąd w sk
  adzie:
   Dariusz Stefa ński – Prezes Zarz ądu,
   Adam Adamek – Wiceprezes Zarz ądu.
  Obydwaj cz
  onkowie Zarz ądu sprawowali swoj ą funkcj ę przez ca
  y okres obj ęty niniejszym
  sprawozdaniem, tj. od 1 stycznia do 30 czerwca 2018 roku.
  Organem nadzorczym Spó
  ki dominuj ącej jest Rada Nadzorcza.
  W dniu 11 maja 2018 roku Zwyczajne Walne Zgromadzen ie Akcjonariuszy Spó
  ki powzię
  o uchwa
  ę w
  sprawie powo
  ania Pana Mariusza Antosiewicza na cz
  onka Rady Nadzorczej Spó
  ki dominującej. Pan
  Antosiewicz w okresie od 14 grudnia 2017 roku do 11 maja 2018 roku pe
  ni
  funkcję cz
  onka Rady
  Nadzorczej Spó
  ki dominuj ącej na podstawie uchwa
  Rady Nadzorczej nr 14/2017.
  Dnia 18 czerwca 2018 roku wp
  yn ę
  a do Spó
  ki dominuj ącej informacja o z
  o żeniu przez Pana Petera
  Webera rezygnacji z pe
  nienia funkcji Cz
  onka Rady Nadzorczej Spó
  ki dominującej z powodu
  sprzedania przez Hupac Ltd wszystkich akcji PCC Int ermodal S.A.
  Sk
  ad osobowy Rady Nadzorczej na dzie ń 30 czerwca 2018 roku by
  nast ępuj ący:
   Alfred Pelzer - Przewodnicz ący Rady Nadzorczej,
   Wojciech Paprocki - Wiceprzewodnicz ący Rady Nadzorczej,
   Mariusz Antosiewicz - Cz
  onek Rady Nadzorczej,
   Mieczys
  aw Olender - Cz
  onek Rady Nadzorczej.
  3. Zatwierdzenie sprawozdania do publikacji
  Niniejsze skonsolidowane i jednostkowe sprawozdanie finansowe zosta
  y zatwierdzone do publikacji
  przez Zarz ąd Spó
  ki dominuj ącej w dniu 21 sierpnia 2018 roku. Skrócone śródroczne skonsolidowane
  sprawozdanie finansowe Grupy przekazywane jest do p ublicznej wiadomości
  ącznie ze skróconym
  ś ródrocznym jednostkowym sprawozdaniem finansowym PC C Intermodal S.A. w postaci
  rozszerzonego śródrocznego skonsolidowanego raportu pó
  rocznego.
  4. O świadczenie o zgodno ści
  Niniejsze skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Gru py oraz skrócone
  ś ródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe PCC In termodal S.A. zawarte w niniejszym raporcie
  zosta
  y sporz ądzone zgodnie z MSR 34 - Śródroczna Sprawozdawczo ść Finansowa (MSR 34) oraz
  pozosta
  ymi MSR, MSSF i zwi ązanymi z nimi interpretacjami og
  oszonymi w formie rozporządze ń
  Komisji Europejskiej, a tak że zgodnie z wymogami okre ślonymi w Rozporz ądzeniu Ministra Finansów
  z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bie żących i okresowych przekazywanych przez
  emitentów papierów warto ściowych oraz warunków uznawania za równowa żne informacji
  wymaganych przepisami prawa pa ństwa nieb ędącego pa ństwem cz
  onkowskim.
  Spó
  ka zale żna prowadzi swoje ksi ęgi rachunkowe zgodnie z Niemieckimi Standardami
  Rachunkowo ści (HBII). W przypadku wyst ąpienia niezgodno ści, skonsolidowane sprawozdanie
  finansowe zawiera korekty niezawarte w ksi ęgach rachunkowych Spó
  ki zale żnej wprowadzone w celu
  doprowadzenia sprawozda ń finansowych do zgodno ści z MSSF.


  I pó
  rocze 2018 rok
  7

  5. Podstawa sporządzenia sprawozdania finansowego
  Jednostkowe sprawozdanie finansowe PCC Intermodal S .A. oraz skonsolidowane sprawozdanie
  finansowe Grupy zosta
  y sporz ądzone zgodnie z zasad ą kosztu historycznego, z wyj ątkiem niektórych
  instrumentów finansowych, które s ą wyceniane wed
  ug warto ści godziwej.
  Sprawozdania finansowe zosta
  y sporz ądzone przy za
  o żeniu kontynuowania dzia
  alno ści
  gospodarczej Grupy w daj ącej si ę przewidzie ć przysz
  o ści. Na dzie ń zatwierdzenia niniejszych
  sprawozda ń finansowych nie stwierdza si ę istnienia okoliczno ści wskazuj ących na zagro żenie
  kontynuowania dzia
  alno ści przez spó
  ki Grupy.
  6. Waluta pomiaru oraz waluta prezentacji i zasady przeliczeń
  Walut ą pomiaru Spó
  ki dominuj ącej i walut ą sprawozdawcz ą niniejszego skonsolidowanego i
  jednostkowego sprawozdania finansowego jest z
  oty p olski. Walutą funkcjonaln ą i sprawozdawcz ą
  Spó
  ki zale żnej jest EUR. Wszystkie prezentowane dane finansowe wyrażone s ą w tysi ącach PLN, o
  ile nie wskazano, że jest inaczej.
  Wybrane dane finansowe przeliczono na EUR wg nast ępuj ących zasad:
   poszczególne pozycje sprawozdania z sytuacji finan sowej przeliczono wed
  ug kursów og
  oszonych
  przez NBP obowi ązuj ących na ostatni dzie ń okresu, czyli na 30.06.2018 roku oraz
  31.12.2017 roku;
   poszczególne pozycje sprawozdania z ca
  kowitych do chodów oraz sprawozdania z przep
  ywów
  pieni ężnych przeliczono wed
  ug kursów stanowi ących średni ą arytmetyczn ą średnich kursów
  og
  oszonych przez NBP dla EUR, obowi ązuj ących na ostatni dzie ń ka żdego miesi ąca w danym
  okresie sprawozdawczym (za okres 01.01.2018 – 30.06 .2018 roku oraz za okres 01.01.2017 –
  30.06.2017 roku).
  Ś rednie kursy wymiany z
  otego w stosunku do euro w a nalizowanych okresach kszta
  towa
  y się
  nast ępuj ąco:
  Okres obrotowy Ś redni kurs w okresie Kurs na ostatni dzie ń okresu
  01.01.2018 – 30.06.2018 rok 4,2395 4,3616
  01.01.2017 - 31.12.2017 rok 4,2447 4,1709
  01.01.2017 – 30.06.2017 rok 4,2474 4,2265  I pó
  rocze 2018 rok
  8

  7. Zasady rachunkowości
  Niniejsze skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Gru py oraz skrócone
  ś ródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe PCC In termodal S.A. zosta
  y sporządzone zgodnie
  z zasadami rachunkowo ści opisanymi w raportach rocznych, które zosta
  y op ublikowane w dniu
  20 marca 2018 roku. Niniejsze sprawozdania finansow e nie zawierają wszystkich informacji
  wymaganych dla rocznych sprawozda ń finansowych, w zwi ązku z tym powinny by ć czytane w
  po
  ączeniu ze zbadanymi rocznymi sprawozdaniami finanso wymi za 2017 rok.
  8. Nowe standardy i interpretacje
  Nast ępuj ące nowe standardy, zmiany do istniej ących standardów oraz interpretacja wydane przez
  Rad ę Mi ędzynarodowych Standardów Rachunkowo ści (RMSR) oraz zatwierdzone do stosowania w
  UE zosta
  y zastosowane od 1 stycznia 2018 roku: MSSF 15 „Przychody z umów z klientami” oraz zmian y do MSSF 15 „Data wejścia w życie MSSF
  15” - zatwierdzony w UE w dniu 22 wrze śnia 2016 roku (obowi ązuj ący w odniesieniu do okresów
  rocznych rozpoczynaj ących si ę 1 stycznia 2018 roku lub po tej dacie),
   MSSF 9 „Instrumenty finansowe” - zatwierdzony w UE w dniu 22 listopada 2016 roku
  (obowi ązuj ący w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynaj ących si ę 1 stycznia 2018 roku lub
  po tej dacie),
   Zmiany do MSSF 15 „Przychody z umów z klientami” – W yjaśnienia do MSSF 15 „Przychody z
  umów z klientami” – zatwierdzone w UE w dniu 31 pa ździernika 2017 roku (obowi ązuj ące w
  odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynaj ących si ę 1 stycznia 2018 roku lub po tej dacie),
   Zmiany do MSSF 4 „Umowy ubezpieczeniowe” – Zastoso wanie MSSF 9 „Instrumenty finansowe”
  wraz z MSSF 4 „Instrumenty ubezpieczeniowe” – zatwi erdzone w UE w dniu 3 listopada 2017 roku
  (obowi ązuj ące w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynaj ących si ę 1 stycznia 2018 roku lub
  po tej dacie lub w momencie zastosowania MSSF 9 „In strumenty finansowe” po raz pierwszy),
   Zmiany do MSSF 2 „P
  atno ści na bazie akcji” – Klasyfikacja oraz wycena p
  atn ości na bazie akcji -
  – zatwierdzone w UE w dniu 27 lutego 2018 roku (obo wiązuj ące w odniesieniu do okresów
  rocznych rozpoczynaj ących si ę 1 stycznia 2018 roku lub po tej dacie),
   Zmiany do MSR 40 „Nieruchomo ści inwestycyjne” – Przeniesienia nieruchomo ści inwestycyjnych –
  zatwierdzone w UE w dniu 14 marca 2018 roku (obowi ązuj ące w odniesieniu do okresów rocznych
  rozpoczynaj ących si ę 1 stycznia 2018 roku lub po tej dacie),
   Interpretacja KIMSF 22 „Transakcje w walutach obcy ch i p
  atności zaliczkowe” – zatwierdzona w
  UE w dniu 28 marca 2018 roku (obowi ązuj ąca w odniesieniu do okresów rocznych
  rozpoczynaj ących si ę 1 stycznia 2018 roku lub po tej dacie),
   Zmiany do MSSF 1 i MSR 28 w wyniku „Poprawki do MS SF (cykl 2014 - 2016)” – dokonane
  zmiany w ramach procedury wprowadzania dorocznych p oprawek do MSSF (MSSF 1, MSSF 12
  oraz MSR 28) ukierunkowane g
  ównie na rozwi ązywanie niezgodno ści i u ści ślenie s
  ownictwa –
  zatwierdzone w UE w dniu 7 lutego 2018 roku (zmiany do MSSF 1 i MSR 28 obowiązuj ą w
  odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynaj ących si ę 1 stycznia 2018 roku lub po tej dacie).
  W/w standardy, interpretacje i zmiany do standardów nie mia
  y istotnego wp
  ywu na dotychczas
  stosowan ą polityk ę rachunkowo ści Grupy.


  I pó
  rocze 2018 rok
  9

  Zatwierdzając niniejsze skrócone sprawozdanie finansowe Grupa n ie zastosowa
  a następuj ących
  standardów, zmian standardów i interpretacji, które zosta
  y opublikowane i zatwierdzone do
  stosowania w UE, ale które nie wesz
  y jeszcze w życie:
   MSSF 16 „Leasing” – zatwierdzony w UE w dniu 31 pa ździernika 2017 roku (obowi ązuj ący w
  odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynaj ących si ę 1 stycznia 2019 roku lub po tej dacie),
   Zmiany do MSSF 9 „Instrumenty finansowe” - Charakt erystyka opcji przedp
  aty z ujemną
  kompensat ą - zatwierdzone w UE w dniu 22 marca 2018 roku (obo wiązuj ący w odniesieniu do
  okresów rocznych rozpoczynaj ących si ę 1 stycznia 2019 roku lub po tej dacie).

  Na dzie ń zatwierdzenia niniejszego śródrocznego sprawozdania finansowego nast ępuj ące nowe
  standardy, zmiany do standardów oraz nowe interpret acje zosta
  y wydane przez RMSR, ale jeszcze
  nie zosta
  y zatwierdzone do stosowania przez UE: MSSF 17 „Umowy ubezpieczeniowe” (obowi ązuj ący w odniesieniu do okresów rocznych
  rozpoczynaj ących si ę 1 stycznia 2021 roku lub po tej dacie),
   MSSF 14 „Odroczone salda z regulowanej dzia
  alno ści” (obowi ązuj ący w odniesieniu do okresów
  rocznych rozpoczynaj ących si ę 1 stycznia 2016 roku lub po tej dacie) – Komisja E uropejska
  postanowi
  a nie rozpoczyna ć procesu zatwierdzania tego tymczasowego standardu do stosowania
  na terenie UE do czasu wydania ostatecznej wersji M SSF 14,
   Zmiany do MSSF 10 „Skonsolidowane sprawozdania fin ansowe” oraz MSR 28 „Inwestycje w
  jednostkach stowarzyszonych i wspólnych przedsi ęwzi ęciach” – Sprzeda ż lub wniesienie aktywów
  pomi ędzy inwestorem a jego jednostk ą stowarzyszon ą lub wspólnym przedsi ęwzi ęciem oraz
  pó źniejsze zmiany (data wej ścia w życie zmian zosta
  a odroczona do momentu zako ńczenia prac
  badawczych nad metod ą praw w
  asno ści),
   Zmiany do MSR 19 „ Świadczenia pracownicze” – zmiana dotycz ąca sposobu post ępowania w
  przypadku zmian, ograniczenia lub rozliczenia progr amów świadcze ń pracowniczych
  (obowi ązuj ące w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynaj ących si ę 1 stycznia 2019 roku),
   Zmiany do MSR 28 „Inwestycje w jednostkach stowarz yszonych i wspólnych przedsięwzi ęciach” -
  D
  ugoterminowe udzia
  y w jednostkach stowarzyszonyc h i wspólnych przedsięwzi ęciach
  (obowi ązuj ące w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynaj ących si ę 1 stycznia 2019 roku lub
  po tej dacie),
   Zmiany do ró żnych standardów „Poprawki do MSSF (cykl 2015 - 2017 )” – dokonane zmiany w
  ramach procedury wprowadzania dorocznych poprawek d o MSSF (MSSF 3, MSSF 11, MSR 12
  oraz MSR 23) ukierunkowane g
  ównie na rozwi ązywanie niezgodno ści i u ści ślenie s
  ownictwa
  (obowi ązuj ą w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynaj ących si ę 1 stycznia 2019 roku lub po
  tej dacie),
   Interpretacja KIMSF 23 „Niepewno ść w zakresie rozliczania podatku dochodowego” (obowi ązuj ąca
  w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynaj ących si ę 1 stycznia 2019 roku lub po tej dacie).
  Grupa postanowi
  a nie korzysta ć z mo żliwo ści wcze śniejszego zastosowania powy ższych nowych
  standardów oraz zmian do istniej ących standardów. W ed
  ug szacunków Grupy wy żej wymienione
  nowe standardy, zmiany do istniej ących standardów oraz interpretacja nie mia
  yby isto tnego wp
  ywu
  na sprawozdanie finansowe, je żeli zosta
  yby zastosowane przez na dzie ń bilansowy.
  9. Korekty b
  ędów pope
  nionych w poprzednich okresach
  Nie wyst ąpi
  y b
  ędy poprzednich okresów, które wymaga
  y korekty w sp rawozdaniu bieżącego okresu.


  I pó
  rocze 2018 rok
  10

  10. Istotne wartości oparte na profesjonalnym os ądzie i szacunkach
  W przypadku, gdy dana transakcja nie jest uregulowa na w żadnym standardzie b ądź interpretacji,
  Zarz ąd, kieruj ąc si ę subiektywn ą ocen ą, okre śla i stosuje polityk ę rachunkowo ści, która zapewni, i ż
  sprawozdanie finansowe b ędzie zawiera ć w
  a ściwe i wiarygodne informacje oraz b ędzie:
   prawid
  owo, jasno i rzetelnie przedstawia ć sytuacj ę maj ątkow ą i finansow ą Grupy, wyniki jej
  dzia
  alno ści i przep
  ywy pieni ężne,
   odzwierciedla ć tre ść ekonomiczn ą transakcji,
   obiektywne,
   sporz ądzone zgodnie z zasad ą ostro żnej wyceny,
   kompletne we wszystkich istotnych aspektach.
  Sporz ądzenie sprawozdania finansowego wymaga od Zarz ądu Spó
  ki dominuj ącej dokonania
  szacunków, jako że niektóre informacje zawarte w sprawozdaniu finans owym nie mogą zosta ć
  wycenione w sposób precyzyjny. Zarz ąd weryfikuje przyj ęte szacunki w oparciu o zmiany czynników
  branych pod uwag ę przy ich dokonywaniu, nowe informacje lub do świadczenia z przesz
  o ści. Dlatego
  te ż szacunki dokonane na 30 czerwca 2018 roku mog ą zosta ć w przysz
  o ści zmienione.
  G
  ówne obszary, w których znaczenie ma profesjonaln y osąd kierownictwa lub co do których istnieje
  ryzyko zwi ązane z niepewno ści ą szacunków to stawki amortyzacji, rezerwy, odpisy a ktualizujące
  nale żno ści i podatek odroczony.  I pó
  rocze 2018 rok
  11

  IV. SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE
  1. WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE

  w tys. PLN w tys. EUR
  01.01.2018 –
  30.06 .2018
  01.01.2017 –
  30.06 .2017
  01.01.2018 –
  30.06 .2018
  01.01.2017 –
  30.06 .2017
  Przychody ze sprzeda ży produktów i us
  ug 166 380 139 508 39 245 32 846
  Zysk (strata) z dzia
  alno
  ści operacyjnej 3 242 2 385 765 562
  Zysk (strata) przed opodatkowaniem (708) 962 (167) 227
  Zysk (strata) netto
  (806) 480 (190) 113
  Przep
  ywy pieniężne netto z dzia
  alno ści
  operacyjnej
  5 763 (3 226) 1 359 (759)
  Przep
  ywy pieni ężne netto z dzia
  alno ści
  inwestycyjnej (1 168) (1 287) (275) (303)
  Przep
  ywy pieni ężne netto z dzia
  alno ści
  finansowej
  (8 481) (6 549) (2 000) (1 542)
  Zmiana netto środków pieni ężnych i ich
  ekwiwalentów razem (3 886) (11 062) (916) (2 604)
  Zysk (strata) na jedn ą akcj ę zwyk
  ą (w z
  / EUR) (0,01) 0,01 (0,00) 0,00
  Aktywa, razem (na koniec pó
  rocza bie
  żącego
  roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku
  obrotowego)
  319 091 316 043 73 159 75 773
  Kapita
  w
  asny (na koniec pó
  rocza bie żącego
  roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku
  obrotowego)

  87 076 87 903 19 964 21 075
  Kapita
  zak
  adowy (na koniec pó
  rocza
  bie żącego roku obrotowego i na koniec
  poprzedniego roku obrotowego)
  77 566 77 566 17 784 18 597
  Zobowi ązania d
  ugoterminowe (na koniec

  rocza bie żącego roku obrotowego i na koniec
  poprzedniego roku obrotowego)

  166 841 168 121 38 252 40 308
  Zobowi ązania krótkoterminowe (na koniec

  rocza bie żącego roku obrotowego i na koniec
  poprzedniego roku obrotowego)
  65 174 60 019 14 943 14 390
  Liczba akcji (w szt.) na koniec okresu (na koniec

  rocza bie żącego roku obrotowego i na koniec
  poprzedniego roku obrotowego) 77 565 556 77 565 556 77 565 556 77 565 556
  Warto
  ść ksi ęgowa na jedn ą akcj ę (w z
  /EUR)
  (na koniec pó
  rocza bie żącego roku obrotowego
  i na koniec poprzedniego roku obrotowego)
  1,12 1,13 0,26 0,27
  Rozwodniona wartość ksi ęgowa na jedn ą akcj ę
  (w z
  /EUR) (na koniec pó
  rocza bie żącego roku
  obrotowego i na koniec poprzedniego roku
  obrotowego)

  1,12 1,13 0,26 0,27
  Zadeklarowana lub wyp
  acona dywidenda na
  jedn ą akcj ę (w z
  /EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00
  Wybrane pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej oraz liczba akcji w sztukach dotyczą danych na koniec
  I pó
  rocza 2018 roku oraz na koniec 2017 roku. Wybr ane pozycje sprawozdania z ca
  kowitych dochodów ora z
  sprawozdania z przep
  ywów pieni ężnych dotycz ą danych za I pó
  rocze 2018 roku i za I pó
  rocze 201 7 roku.
  Zysk (strata) na jedn ą akcj ę zwyk
  ą dla ka żdego okresu liczony jest poprzez podzielenie zysku (straty) netto przez
  ś redni ą wa żon ą liczb ę akcji w danym okresie.

  21 sierpnia 2018 roku G ÓWNY KSI ĘGOWY DYREKTOR FINANSOWY WICEPREZES ZARZ ĄDU PREZES ZARZ ĄDU

  Ma
  gorzata J ędrzejewska Wojciech Baraniak Adam Adamek Dariusz St efański


  I pó
  rocze 2018 rok
  12

  2. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CA KOWITYCH DOCHODÓW

  Nota
  w tys. PLN
  01.01.2018 –
  30.06.2018
  01.01.2017 –
  30.06.2017
  Dzia
  alność kontynuowana
  Przychody ze sprzedaży produktów i us
  ug 5 166 380 139 508
  Koszty sprzedanych produktów i us
  ug 6 156 013 131 106
  Zysk (strata) brutto ze sprzeda
  ży 10 367 8 402
  Koszty ogólnego zarz ądu 6 8 766 7 904
  Pozosta
  e przychody operacyjne 7 2 186 2 226
  Pozosta
  e koszty operacyjne
  7 545 339
  Zysk (strata) z dzia
  alno
  ści operacyjnej 3 242 2 385
  Przychody finansowe 8 32 1 226
  Koszty finansowe 8 3 982 2 649
  Zysk (strata) przed opodatkowaniem (708) 962
  Podatek dochodowy 9 98 482
  Zysk (strata) netto z dzia
  alno
  ści kontynuowanej (806) 480
  Dzia
  alno
  ść zaniechana
  Zysk (strata) netto z dzia
  alno ści zaniechanej
  Zysk (strata) netto (806) 480

  Inne ca
  kowite dochody z tytu
  u:
  Sk
  adniki, które nie zostaną przeniesione w pó źniejszych
  okresach do sprawozdania z ca
  kowitych dochodów, w tym: 0 0
  Zyski i straty aktuarialne 0 0
  Podatek dochodowy
  0 0
  Sk
  adniki, które mogą zosta ć przeniesione w pó źniejszych
  okresach do sprawozdania z ca
  kowitych dochodów:
  Inne ca
  kowite dochody netto 0 0

  Ca
  kowite dochody ogó
  em (806) 480

  Zysk (strata) netto przypadaj
  ący na:
  - akcjonariuszy jednostki dominuj ącej (806) 480
  - udzia
  y nie daj ące kontroli 0 0

  Ca
  kowite dochody ogó
  em przypadające na:
  - akcjonariuszy jednostki dominuj ącej (806) 480
  - udzia
  y nie daj ące kontroli 0 0

  Zysk (strata) na jedną akcj ę (w z
  ) z dzia
  alno ści kontynuowanej (0,01) 0,01
  Rozwodniony zysk (strata) na jedn ą akcj ę zwyk
  ą (w z
  ) z dzia
  alno ści
  kontynuowanej (0,01) 0,01
  Ś
  rednia wa żona liczba akcji zwyk
  ych (w szt.) 77 565 556 77 565 556
  Ś rednia wa żona rozwodniona liczba akcji zwyk
  ych (w szt.) 77 565 556 77 565 556
  Zysk/strata netto na akcje dla ka
  żdego okresu jest obliczony poprzez podzielenie zysk u/straty netto za dany okres
  przez średni ą wa żon ą liczb ę akcji w danym okresie sprawozdawczym.
  21 sierpnia 2018 roku
  G ÓWNY KSI ĘGOWY DYREKTOR FINANSOWY WICEPREZES ZARZ ĄDU PREZES ZARZ ĄDU

  Ma
  gorzata J ędrzejewska Wojciech Baraniak Adam Adamek Dariusz St efański


  I pó
  rocze 2018 rok
  13

  3. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ
  Nota
  w tys. PLN
  stan na
  30.06 .201 8
  stan na
  31.12.201 7
  stan na
  30.06 .201 7
  AKTYWA
  Aktywa trwa
  e 263 202 261 207 262 959
  Rzeczowe aktywa trwa
  e 10 259 238 257 887 258 869
  Warto
  ści niematerialne i prawne 1 311 1 111 943
  Inwestycje w pozosta
  ych jednostkach 45 45 45
  Aktywa z tytu
  u odroczonego podatku dochodowego 12 2 608 2 164 3 102
  Aktywa obrotowe 55 889 54 836 50 015
  Zapasy 2 184 1 753 1 808
  Nale żno ści z tytu
  u dostaw i us
  ug 11 39 752 37 591 35 181
  Bie
  żące nale żno ści podatkowe 4 932 3 237 4 424
  Pozosta
  e nale żno ści 2 453 1 833 2 209
  Ś rodki pieni ężne i ich ekwiwalenty 6 568 10 422 6 393
  A k t y w a r a z e m 319 091 316 043
  312 974
  PASYWA
  Kapita
  w
  asny przypisany akcjonariuszom jednostki
  dominującej 87 076 87 903
  87 149
  Kapita
  zak
  adowy 77 566 77 566 77 566
  Kapita
  zapasowy z emisji akcji powy żej ich warto ści nominalnej 44 544 44 544 44 544
  Pozosta
  y kapita
  zapasowy 62 62 62
  Inne ca
  kowite dochody (26) (26) (27)
  Ró żnice kursowe z przeliczenia jednostek zale żnych (32) (11) (12)
  Zyski zatrzymane (34 232) (35 464) (35 464)
  Zysk (strata) za rok bie żący (806) 1 232 480
  Kapita
  w
  asny akcjonariuszy mniejszo ściowych 0 0
  0
  Kapita
  w
  asny ogó
  em 87 076 87 903 87 149
  Zobowiązania d
  ugoterminowe 166 841 168 121 174 025
  D
  ugoterminowe kredyty i po życzki 15 87 102 91 579 96 692
  Pozosta
  e d
  ugoterminowe zobowi ązania finansowe 9 981 6 301 6 354
  Rezerwa na podatek odroczony 13 940 420 172
  Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 14 112 112 88
  Dotacje 16 68 682 69 684 70 692
  Rozliczenia mi
  ędzyokresowe przychodów 24 25 27
  Zobowi
  ązania krótkoterminowe 65 174 60 019 51 800
  Krótkoterminowe kredyty i po życzki 15 21 072 20 422 15 061
  Pozosta
  e krótkoterminowe zobowi
  ązania finansowe 2 812 1 460 1 502
  Zobowi ązania z tytu
  u dostaw i us
  ug 32 255 32 110 27 792
  Bie żące zobowi ązania podatkowe 1 515 995 1 081
  Inne zobowi ązania krótkoterminowe 1 033 904 731
  Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 14 160 294 259
  Inne rezerwy krótkoterminowe 14 4 276 1 594 3 323
  Dotacje 16 2 047 2 047 2 047
  Rozliczenia mi
  ędzyokresowe przychodów 4 193 4
  Zobowi
  ązania ogó
  em 232 015 228 140 225 825
  P a s y w a r a z e m 319 091 316 043 312 974
  21 sierpnia 2018 roku G ÓWNY KSI ĘGOWY DYREKTOR FINANSOWY WICEPREZES ZARZ ĄDU PREZES ZARZ ĄDU
  Ma
  gorzata Jędrzejewska Wojciech Baraniak Adam Adam ek Dariusz Stefa ński
  Warto ść ksi ęgowa 87 076 87 903 87 149
  Liczba akcji (w szt.) 77 565 556 77 565 556 77 565 556
  Warto
  ść ksi ęgowa na jedn ą akcj ę (w z
  ) 1,12 1,13 1,12
  Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 77 565 556 77 565 556 77 565 556
  Rozwodniona warto
  ść ksi ęgowa na jedn ą akcj ę (w z
  ) 1,12 1,13 1,12
  14
  I pó
  rocze 2018 rok 4. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE W ASNYM

  w tys. PLN

  Kapita
  zak
  adowy
  Kapita
  zapasowy z emisji akcji powyżej ich warto ści nominalnej

  Pozosta
  y kapita
  zapasowy
  Inne
  ca
  kowite dochody
  Ró żnice kursowe z przeliczenia jednostek zale żnych

  Zyski
  zatrzymane
  Zysk (strata) za rok bie żący
  Kapita
  w
  asny ogó
  em
  Stan na 01.01.2018 77 566 44 544 62 (26)
  (11) (35 464) 1 232 87 903 Przeniesienie straty/zysku z lat ubieg
  ych do pokry
  cia
  0
  0
  0
  0
  0
  1 232
  (1 232)
  0
  Zysk/strata za rok bieżący 0 0 0 0 0 0 (806)
  (806) Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zale żnych
  0
  0
  0
  0
  (21)
  0
  0
  (21)
  Zyski/straty aktuarialne 0 0 0 0 0 0 0
  0 Udzia
  akcjonariuszy mniejszościowych
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  Stan na 30.06.2018 77 566 44 544 62 (26) (32) (34 232) (806) 87 076  w tys. PLN

  Kapita
  zak
  adowy
  Kapita
  zapasowy z emisji akcji powyżej ich warto ści nominalnej

  Pozosta
  y kapita
  zapasowy
  Inne
  ca
  kowite dochody
  Ró żnice kursowe z przeliczenia jednostek zale żnych

  Zyski
  zatrzymane
  Zysk (strata) za rok bie żący
  Kapita
  w
  asny ogó
  em
  Stan na 01.01.2017 77 566 44 544 62 (27) 2 (35 621) 157 86 683 Przeniesienie straty/zysku z lat ubieg
  ych do pokry
  cia
  0
  0
  0
  0
  0
  157
  (157)
  0
  Zysk/strata za rok bieżący 0 0 0 0 0 0 1 232
  1 232 Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zale żnych
  0
  0
  0
  0
  (13)
  0
  0
  (13)
  Zyski/straty aktuarialne 0 0 0 1 0 0 0
  1 Udzia
  akcjonariuszy mniejszościowych
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  Stan na 31.12.2017 77 566 44 544 62 (26) (11) (35 464) 1 232 87 903

  15
  I pó
  rocze 2018 rok
  w tys. PLN

  Kapita
  zak
  adowy
  Kapita
  zapasowy z emisji akcji powyżej ich warto ści nominalnej

  Pozosta
  y kapita
  zapasowy
  Inne
  ca
  kowite dochody
  Ró żnice kursowe z przeliczenia jednostek zale żnych

  Zyski
  zatrzymane
  Zysk (strata) za rok bie żący
  Kapita
  w
  asny ogó
  em
  Stan na 01.01.2017 77 566 44 544 62 (27)
  2 (35 621) 157 86 683 Przeniesienie straty/zysku z lat ubieg
  ych do pokry
  cia
  0
  0
  0
  0
  0
  157
  (157)
  0
  Zysk/strata za rok bieżący 0 0 0 0 0 0 480
  480 Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zale żnych
  0
  0
  0
  0
  (14)
  0
  0
  (14)
  Zyski/straty aktuarialne 0 0 0 0 0 0 0
  0 Udzia
  akcjonariuszy mniejszościowych
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  Stan na 30.06.2017 77 566 44 544 62 (27) (12) (35 464) 480 87 149

  21 sierpnia 2018 roku
  G ÓWNY KSIĘGOWY DYREKTOR FINANSOWY WICEPREZES ZARZ ĄDU PREZES ZARZ ĄDU

  Ma
  gorzata J ędrzejewska Wojciech Baraniak Adam Adamek Dariusz St efański


  I pó
  rocze 2018 rok
  16
  5. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEP YWÓW PIENIĘŻNYCH


  w tys. PLN
  01.01.2018-
  30.06 .2018
  01.01.2017-
  30.06 .2017
  Przep
  ywy środków pieni ężnych z dzia
  alno ści operacyjnej
  Zysk (strata) netto (806) 480
  Korekty razem 6 569 (3 706)
  Amortyzacja 5 826 5 999
  (Zyski) straty z tytu
  u ró
  żnic kursowych 1 553 (1 869)
  Odsetki i udzia
  y w zyskach (dywidendy) 2 788 1 884
  (Zysk) strata z dzia
  alno
  ści inwestycyjnej (173) (291)
  Zmiana stanu zapasów (430) (237)
  Zmiana stanu nale
  żno ści (4 330) (5 493)
  Zmiana stanu rezerw 3 067 2 986
  Zmiana stanu zobowi
  ąza ń 330 (5 865)
  Zmiana stanu rozlicze
  ń mi ędzyokresowych (2 062) (820)
  Ś rodki pieni ężne netto z dzia
  alno ści operacyjnej 5 763 (3 226)
  Przep
  ywy
  środków pieni ężnych z dzia
  alno ści inwestycyjnej
  Wp
  ywy 4 740 296
  Sprzeda
  ż rzeczowych aktywów trwa
  ych oraz warto ści niematerialnych i
  prawnych 4 740 296
  Wydatki 5 908 1 583
  Nabycie rzeczowych aktywów trwa
  ych oraz warto
  ści niematerialnych i
  prawnych 5 908 1 583
  Ś rodki pieni ężne netto z dzia
  alno ści inwestycyjnej (1 168) (1 287)
  Przep
  ywy
  środków pieni ężnych z dzia
  alno ści finansowej
  Wp
  ywy 2 341 3 010
  Kredyty i po
  życzki 2 308 2 989
  Odsetki 33 6
  Inne wp
  ywy finansowe 0 15
  Wydatki 10 822 9 559
  Sp
  aty kredytów i po
  życzek 8 180 6 562
  P
  atno ści zobowi ąza ń z tytu
  u umów leasingu finansowego 675 899
  Odsetki 1 967 2 098
  Ś
  rodki pieni ężne netto z dzia
  alno ści finansowej (8 481) (6 549)
  Zmiana netto
  środków pieni ężnych i ich ekwiwalentów, razem (3 886) (11 062)
  Środki pieni ężne i ich ekwiwalenty na pocz ątek okresu 10 422 17 504

  żnice kursowe netto 32 (49)
  Ś rodki pieni ężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu, w tym: 6 568 6 393
  - o ograniczonej mo
  żliwo ści dysponowania 0 1 000

  21 sierpie ń 2018 roku
  G ÓWNY KSI ĘGOWY DYREKTOR FINANSOWY WICEPREZES ZARZ ĄDU PREZES ZARZ ĄDU

  Ma
  gorzata J ędrzejewska Wojciech Baraniak Adam Adamek Dariusz St efański  I pó
  rocze 2018 rok
  17
  V. WYBRANE NOTY OBJA ŚNIAJ ĄCE I POZOSTA E INFORMACJE DO
  SPRAWOZDANIA SKONSOLIDOWANEGO
  1. Informacje dotycz ące segmentów operacyjnych
  Podstawowym przedmiotem dzia
  alno ści Grupy jest organizacja transportu intermodalnego , który
  sk
  ada si ę z kilku etapów: organizacji przewozu kolejowego, w ykonywania prze
  adunków i innych
  operacji terminalowych, organizacji przewozu samoch odowego oraz związanych z nimi innych us
  ug
  spedycyjnych.
  W ramach dzia
  alno ści Grupy nie wyró żniono dla celów zarz ądczych segmentów operacyjnych
  zgodnie z MSSF 8. Zarz ąd analizuje sytuacj ę finansow ą Grupy (jako jednego segmentu
  operacyjnego) na podstawie sprawozda ń finansowych.
  2. Informacje o produktach i us
  ugach
  01.01.2018 - 30.06.2018 01.01.2017 - 30.06.2017
  Przychody ze sprzeda ży us
  ug 166 380 139 508
  - transport intermodalny 156 884 128 853
  - spedycja
  9 496 10 655
  3. Informacje o obszarach geograficznych
  Podzia
  geograficzny przychodów ze sprzeda ży zosta
  sporz ądzony wed
  ug lokalizacji odbiorców.
  Kraj odbiorcy 01.01.2018 - 30.06.2018 01.01.2017 - 30.06.2017
  Polska 48 989 52 208
  Kraje Unii Europejskiej 85 990 69 427
  Reszta
  świata 31 401 17 873
  Razem 166 380 139 508
  4. Informacje o g
  ównych klientach
  W pierwszych 6 miesi
  ącach 2018 roku przychody jedynie od jednego odbiorc y Grupy przekroczy
  y
  10% przychodów ogó
  em. Struktura odbiorców, do któr ych sprzedaż przekroczy
  a 10% ogó
  u
  sprzeda ży przedstawia
  a si ę nast ępuj ąco (przychody w tys. PLN):
  Odbiorca 01.01.2018 – 30.06.2018 01.01.2017 – 30.06.2017
  MSC Mediterranean Shipping Company S.A. 18 786 7 715
  Pozostali odbiorcy 147 594 131 793
  Razem 166 380 139 508
  5. Przychody ze sprzedaży
  W pierwszym pó
  roczu 2018 roku przychody ze sprzeda ży us
  ug wynios
  y 166 380 tys. PLN (w okresie
  porównawczym 139 508 tys. PLN), co stanowi
  o 100% p rzychodów ze sprzedaży ogó
  em.


  I pó
  rocze 2018 rok
  18
  6. Koszty wed
  ug rodzaju, w tym koszty świadcze ń pracowniczych
  Koszty wed
  ug rodzaju 01.01.2018 – 30.06.2018 01.01.2017 – 30.06.2017
  Amortyzacja 5 826 5 999
  Zu życie materia
  ów i energii 8 246 3 804
  Us
  ugi obce 132 195 115 179
  Podatki i op
  aty 631 561
  Koszty świadcze ń pracowniczych 18 188 13 428
  Pozosta
  e koszty rodzajowe 1 484 1 285
  Nota konsolidacyjna (3 381) (3 939)
  Razem koszty wed
  ug rodzaju 163 189 136 317
  Zmiana stanu produktów, produkcji w toku i rozliczeń
  mi ędzyokresowych 1 633 2 815
  Koszt wytworzenia produktów na w
  asne potrzeby
  jednostki (43) (122)
  Razem, w tym 164 779 139 010
  Koszty sprzedanych produktów i us
  ug
  156 013 131 106
  Koszty ogólnego zarządu 8 766 7 904

  Koszty świadcze ń pracowniczych 01.01.2018 – 30.06.2018 01.01.2017 – 30.06.2017
  Wynagrodzenia 15 478 11 436
  Ubezpieczenia spo
  eczne i inne świadczenia 2 710 1 992
  Razem 18 188 13 428

  7. Pozosta
  e przychody operacyjne i pozosta
  e koszt
  y operacyjne
  Pozosta
  e przychody operacyjne 01.01.2018 - 30.06.2018 01.01.2017 - 30.06.2017
  Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwa
  ych 173 291
  Dotacje i inne dofinansowania do środków trwa
  ych 1 003 1 025
  Kary i odszkodowania 501 299
  Wynagrodzenie p
  atnika podatku dochodowego i sk
  ade k
  ZUS 3
  2
  Inne 506 609
  Razem
  2 186 2 226

  Pozosta
  e koszty operacyjne 01.01.2018 - 30.06.2018 01.01.2017 - 30.06.2017
  Kary i odszkodowania 556 280
  Nieumorzona wartość zlikwidowanych środków trwa
  ych 0 33
  Koszty windykacyjne 60 0
  Odpis aktualizuj ący nale żno ści
  0 1
  Sk
  adki cz
  onkowskie 5 6
  Inne
  11 19
  Nota konsolidacyjna (87) 0
  Razem
  545 339


  I pó
  rocze 2018 rok
  19
  8. Przychody i koszty finansowe
  Przychody finansowe 01.01.2018 - 30.06.2018 01.01.2017 - 30.06.2017
  Odsetki 32 8
  Zysk z tytu
  u różnic kursowych 0 1 237
  Nota konsolidacyjna 0 (19)
  Razem 32 1 226

  Koszty finansowe 01.01.2018 - 30.06.2018 01.01.2017 - 30.06.2017
  Odsetki 2 828 2 591
  Strata z tytu
  u różnic kursowych 1 132 0
  Inne 29 58
  Nota konsolidacyjna (7) 0
  Razem 3 982 2 649
  9. Podatek dochodowy
  Podatek dochodowy 01.01.2018 - 30.06.2018 01.01.2017 - 30.06.2017
  Bieżący podatek dochodowy 20 5
  Bie żące obci ążenie z tyt. podatku dochodowego 20 5
  Korekty dotycz
  ące bie żącego podatku dochodowego z
  lat ubieg
  ych 0 0
  Odroczony podatek dochodowy 78 477
  Zwi
  ązany z powstaniem i odwróceniem si ę ró żnic
  przej ściowych 78 477
  Razem podatek dochodowy uj ęty w zysku/stracie
  netto 98 482
  Podatek dochodowy dotycz ący zysków/strat
  aktuarialnych 0 0
  Razem podatek dochodowy uj ęty w innych
  ca
  kowitych dochodach 0 0

  10. Rzeczowe aktywa trwa
  e
  W sk
  ad rzeczowych aktywów trwa
  ych wchodz
  ą nast ępuj ące grupy rodzajowe:
  Grupy rodzajowe aktywów trwa
  ych stan na 30.06.2018 stan na 31.12.2017
  Grunty (w tym prawo u żytkowania wieczystego gruntu) 11 277 11 277
  Budynki, lokale i obiekty inżynierii l ądowej i wodnej 157 835 159 729
  Urz
  ądzenia techniczne i maszyny 50 660 51 752
  Środki transportu 31 625 27 382
  Inne
  środki trwa
  e 488 364
  Środki trwa
  e w budowie 7 178 7 139
  Zaliczki na
  środki trwa
  e w budowie 175 244
  Razem 259 238 257 887


  I pó
  rocze 2018 rok
  20
  W I pó
  roczu 2018 roku zwiększono warto ść rzeczowych aktywów trwa
  ych o 6 691 tys. PLN oraz
  warto ści niematerialnych i prawnych o 229 tys. PLN. By
  y to g
  ównie nak
  ady na środki transportu (w
  tym dwie lokomotywy o
  ącznej warto ści ponad 4,6 mln PLN przyj ęte do u żytkowania w ramach
  leasingu zwrotnego, naczepy, zestawy ko
  owe i samoc hody osobowe).
  Najistotniejsze projekty inwestycyjne uj ęte w środkach trwa
  ych w budowie przedstawia poni ższa
  tabela.
  Nazwa projektu stan na 30.06.2018 stan na 31.12.2017
  Terminal w Kutnie 3 213 3 398
  Terminal w Sosnowcu 2 426 2 426
  Terminal w Tczewie 1 148 932
  Pozosta
  e terminale 116 108
  Inne środki trwa
  e w budowie 275 275
  Razem 7 178 7 139
  Zobowi
  ązania z tytu
  u zakupów inwestycyjnych na dzie ń 30.06.2018 roku wynosi
  y 291 tys. PLN, a na
  dzie ń 31.12.2017 roku 131 tys. PLN.
  Warto ść aktywów trwa
  ych w leasingu wynosi
  a 15 423 tys. P LN na dzień 30.06.2018 roku i
  11 612 tys. PLN na dzie ń 31.12.2017 roku.
  Aktywa trwa
  e, które stanowi ą zabezpieczenie umów kredytowych zosta
  y przedstawi one w nocie 15.
  11. Odpisy aktualizuj ące warto ść aktywów
  Odpisy aktualizuj ące warto ść aktywów stan na 30.06.2018 stan na 31.12.2017
  Odpisy aktualizuj ące warto ść nale żno ści na
  pocz ątek okresu 220 37
  Zawi ązanie odpisów aktualizuj ących 0 183
  Wykorzystanie odpisów aktualizuj
  ących 0 0
  Rozwi ązanie odpisów aktualizuj ących rozliczonych z
  pozosta
  ymi przychodami operacyjnymi 0 0
  Odpisy aktualizuj
  ące warto ść nale żno ści na koniec
  okresu 220 220
  12. Aktywa z tytu
  u odroczonego podatku dochodowego
  Aktywa z tytu
  u odroczonego podatku dochodowego 01.01.2018 – 30.06.2018 01.01.2017 - 31.12.2017
  Stan na początek okresu 2 164 3 732
  - w tym odniesionych na kapita
  w
  asny 6 7
  Zwiększenia 1 050 138
  - w tym odniesione na kapita
  w
  asny 0 0
  Zmniejszenia 606 1 706
  - w tym odniesione na kapita
  w
  asny 0 1
  Stan na koniec okresu 2 608 2 164
  - w tym odniesionych na kapita
  w
  asny 6 6  I pó
  rocze 2018 rok
  21
  13. Rezerwa na odroczony podatek dochodowy
  Rezerwa z tytu
  u odroczonego podatku
  dochodowego 01.01.2018 – 30.06.2018 01.01.2017 - 31.12.2017
  Stan na początek okresu 420 324
  - w tym odniesiona na kapita
  w
  asny 0 0
  Zwi
  ększenia 737 155
  - w tym odniesione na kapita
  w
  asny 0 0
  Zmniejszenia 217 59
  - w tym odniesione na kapita
  w
  asny
  0 0
  Stan na koniec okresu 940 420
  - w tym odniesiona na kapita
  w
  asny 0 0
  14. Pozosta
  e rezerwy
  Pozosta
  e rezerwy ś
  wiadczenia emerytalne rezerwa na
  niewykorzystane urlopy inne rezerwy
  Stan na dzie ń 01.01.2018 r. 112 294 1 594
  Utworzenie 0 0 3 676
  Rozwi
  ązanie 0 0 0
  Wykorzystanie 0 134 994
  Stan na dzie
  ń 30.06.2018 r. 112 160 4 276

  Pozosta
  e rezerwy świadczenia emerytalne rezerwa na
  niewykorzystane urlopy inne rezerwy
  Stan na dzie ń 01.01.2017 r. 91 315 125
  Utworzenie 112 294 1 594
  Rozwiązanie 87 0 0
  Wykorzystanie 4
  315 125
  Stan na dzień 31.12.2017 r. 112 294 1 594
  W sk
  ad rezerw na świadczenia emerytalne i podobne wchodz ą szacunkowe zobowi ązania z tytu
  u
  niewykorzystanych urlopów oraz rezerwy emerytalne.
  W pozycji „Inne rezerwy” Grupa wykazuje rezerwy na koszty handlowe, szkody, podatki i op
  aty,
  ś wiadczenia pracownicze oraz na odsetki od kredytu i nwestycyjnego w BGK (należne za czerwiec
  pobrane przez bank w lipcu). Rezerwa na koszty hand lowe stanowi oszacowaną warto ść najlepszych
  szacunków Zarz ądu dotycz ących przysz
  ych wyp
  ywów korzy ści ekonomicznych zwi ązanych z
  zawartymi umowami handlowymi obejmuj ącymi op
  aty, us
  ugi itd. Rezerwy te maj ą charakter
  krótkoterminowy i wykorzystane b ęd ą w kolejnych kwarta
  ach.
  Pozosta
  e rezerwy stan na 30.06.2018 stan na 31.12.2017
  cz ęść d
  ugoterminowa 112 112
  część krótkoterminowa 4 436 1 888
  Razem rezerwy 4 548 2 000  I pó
  rocze 2018 rok
  22
  15. Kredyty i pożyczki
  D
  ugoterminowe zobowi ązania finansowe stan na 30.06.2018 stan na 31.12.2017
  Kredyty 46 740 50 138
  Po życzki otrzymane od jednostek powi ązanych 27 507 26 473
  Po życzki otrzymane od pozosta
  ych jednostek 12 855 14 968
  Zobowi ązania z tytu
  u leasingu finansowego 9 981 6 301
  Razem d
  ugoterminowe zobowiązania finansowe 97 083 97 880

  Krótkoterminowe zobowi ązania finansowe stan na 30.06.2018 stan na 31.12.2017
  Kredyty 7 909 9 043
  Po życzki otrzymane od jednostek powi ązanych 7 607 6 119
  Pożyczki otrzymane od pozosta
  ych jednostek 5 556 5 260
  Zobowi ązania z tytu
  u leasingu finansowego 2 812 1 460
  Razem krótkoterminowe zobowiązania finansowe 23 884 21 882
  31 stycznia 2018 roku Spó
  ka dominuj ąca podpisa
  a umow ę po życzki z PCC SE na kwot ę 1 mln PLN
  celem pomostowego finansowania nak
  adów inwestycyjn ych. Pożyczka zosta
  a sp
  acona w marcu
  2018 roku.

  W I pó
  roczu 2018 roku PCC Intermodal S.A. zawar
  a umowy leasingu zwrotnego na okres 5 lat,
  których przedmiotem by
  y dwie lokomotywy o
  ącznej warto ści ponad 4,6 mln. PLN.
  Spó
  ka zale żna PCC Intermodal GmbH zaci ągn ę
  a w I pó
  roczu 2018 roku po życzk ę od PCC SE na
  kwot ę 300 tys. EUR, z terminem sp
  aty do ko ńca 2018 roku.
  Grupa na podstawie umów leasingu operacyjnego i fin ansowego, użytkuje m.in. lokomotywy,
  platformy kolejowe, samochody osobowe i naczepy. Gr upa ma możliwo ść zakupu wykorzystywanego
  sprz ętu na koniec obowi ązywania tych umów. Zobowi ązania Grupy wynikaj ące z umów leasingu s ą
  zabezpieczone prawami leasingodawców do sk
  adników aktywów objętych umow ą.
  Poni żej zestawienie ustanowionych zabezpiecze ń zobowi ąza ń finansowych Grupy na dzie ń
  30.06.2018 roku:
   hipoteki na nieruchomo ściach w Kutnie i Brzegu Dolnym (na ka żdym terminalu do 57 mln PLN
  na pierwszym miejscu i do 45 mln PLN na drugim miej scu);
   zastawy rejestrowe na urz ądzeniach prze
  adunkowych o
  ącznej warto ści ksi ęgowej netto
  na 30 czerwca 2018 roku 8 925 tys. PLN;
   zastawy rejestrowe na suwnicach o
  ącznej warto ści ksi ęgowej netto na 30 czerwca 2018 roku
  39 885 tys. PLN;
   zastawy rejestrowe na naczepach i ci ągnikach o
  ącznej warto ści ksi ęgowej netto
  na 30 czerwca 2018 roku 537 tys. PLN;
   por ęczenie PCC SE;
   umowa podporz ądkowania po życzek od PCC SE;
   weksle w
  asne in blanco – zgodnie z wystawionymi d eklaracjami wekslowymi wierzyciel, w
  przypadku niedotrzymania warunków umowy ma prawo wy pe
  nić weksel na sum ę
  odpowiadaj ącą zad
  u żeniu,
  ącznie z odsetkami oraz kosztami post ępowania s ądowego;
  weksle s
  u żą zabezpieczeniu umów kredytów, po życzek, leasingów oraz umów
  dofinansowania aktywów;
   cesje praw z polis ubezpieczeniowych środków trwa
  ych b ędących przedmiotem finansowania.


  I pó
  rocze 2018 rok
  23
  W związku z naruszeniem warunków umów kredytów inwestycyj nych zawartych z BGK w zakresie
  nieosi ągni ęcia wska źników finansowych na wymaganym poziomie na 31 grudn ia 2017 roku, w dniu
  16 marca 2018 roku otrzymano pismo z BGK informuj ące, że bank nie zamierza skorzysta ć z
  mo żliwo ści wypowiedzenia wy żej wymienionych umów.
  Warto ści wska źników na dzie ń 30 czerwca 2018 roku równie ż nie zosta
  y spe
  nione, jednak w wyniku
  negocjacji z BGK, Spó
  ka dominuj ąca w dniu 10 sierpnia 2018 roku otrzyma
  a z BGK pis mo o podjęciu
  decyzji o obni żeniu poziomu wska źników finansowych w umowach kredytowych. Do dnia pu blikacji
  sprawozdania nie zosta
  y jeszcze podpisane odpowied nie aneksy do umów kredytowych a wartości
  wska źników nie zosta
  y jeszcze zweryfikowane przez bank.
  Spó
  ka dominuj ąca na bie żąco analizuje poziom d
  ugu oraz kowenantów i pozosta je w kontakcie z
  instytucjami finansuj ącymi. W opinii PCC Intermodal S.A. nie ma zagro żenia wypowiedzenia wy żej
  wymienionych umów .

  16. Dotacje
  Dotacje otrzymane do aktywów Stan na
  01.01.2018
  Zwi ększenia
  w okresie
  Odpisanie dotacji w
  pozosta
  e przychody
  operacyjne
  Stan na
  30.06.2018
  Budowa intermodalnego terminalu
  kontenerowego wraz z obiektami
  towarzysz ącymi w mie ście Kutno
  32 772 0 471 32 301
  Budowa intermodalnego terminalu
  kontenerowego wraz z obiektami
  towarzysz ącymi w mie ście Brzeg Dolny 23 307 0 262 23 045
  Rozbudowa intermodalnego terminalu
  kontenerowego wraz z obiektami
  towarzysz
  ącymi w mie ście Gliwice
  15 652 0 269 15 383
  Razem dotacje 71 731 0 1 002 70 729

  Dotacje otrzymane do aktywów Stan na
  01.01.2017
  Zwi ększenia
  w okresie
  Odpisanie dotacji w
  pozosta
  e przychody
  operacyjne
  Stan na
  31.12.2017
  Budowa intermodalnego terminalu
  kontenerowego wraz z obiektami
  towarzysz ącymi w mie ście Kutno
  33 743 0 971 32 772
  Budowa intermodalnego terminalu
  kontenerowego wraz z obiektami
  towarzysz ącymi w mie ście Brzeg Dolny 23 830 0 523 23 307
  Rozbudowa intermodalnego terminalu
  kontenerowego wraz z obiektami
  towarzysz
  ącymi w mie ście Gliwice
  16 190 0 538 15 652
  Razem dotacje 73 763 0 2 032 71 731  I pó
  rocze 2018 rok
  24
  17. Transakcje z podmiotami powiązanymi
  Transakcje z jednostkami powi ązanymi s ą dokonywane w oparciu o ceny i warunki rynkowe.
  W prezentowanych okresach Grupa dokona
  a nast ępuj ących transakcji z podmiotami powi ązanymi:
  01.01.2018 – 30.06.2018
  Przychody ze sprzeda ży
  podmiotom powi ązanym
  Przychody ze
  sprzeda ży
  produktów i
  us
  ug
  Przychody ze
  sprzeda ży
  towarów i
  materia
  ów
  Przychody ze sprzeda ży
  rzeczowych aktywów
  trwa
  ych oraz warto ści
  niematerialnych i prawnych
  Pozosta
  e
  przychody
  operacyjne
  -jednostka dominuj ąca 0 0 0 0
  -pozosta
  e podmioty
  powi
  ązane 13 190 0 0 0
  Razem przychody ze
  sprzeda ży jednostkom
  powi ązanym
  13 190 0 0 0

  01.01.2018 – 30.06.2018
  Zakupy pochodz
  ące od
  podmiotów powi ązanych
  Zakup
  produktów
  i us
  ug
  Zakup
  towarów i
  materia
  ów
  Zakup rzeczowych
  aktywów trwa
  ych i
  warto ści
  niematerialnych
  Licencja z
  tytu
  u
  korzystania
  ze znaku
  towarowego
  Pozosta
  e
  -jednostka dominuj ąca 17 0 0 1 684 892
  -pozosta
  e podmioty
  powiązane
  320 17 26 0 0
  Razem zakupy pochodz ące
  od podmiotów
  powi ązanych
  337 17 26 1 684 892

  01.01.2017 - 30.06.2017
  Przychody ze sprzeda ży
  podmiotom powi ązanym
  Przychody ze
  sprzeda ży
  produktów i
  us
  ug
  Przychody ze
  sprzeda ży
  towarów i
  materia
  ów
  Przychody ze sprzeda ży
  rzeczowych aktywów
  trwa
  ych oraz warto ści
  niematerialnych i prawnych
  Pozosta
  e
  przychody
  operacyjne
  -jednostka dominuj ąca 0 0 0 0
  -pozosta
  e podmioty
  powi
  ązane 13 232 0 0 0
  Razem przychody ze
  sprzeda ży jednostkom
  powi ązanym
  13 232 0 0 0
  I pó
  rocze 2018 rok
  25

  01.01.2017 - 30.06.2017
  Zakupy pochodzące od
  podmiotów powi ązanych
  Zakup
  produktów i
  us
  ug
  Zakup
  towarów i
  materia
  ów
  Zakup rzeczowych
  aktywów trwa
  ych i
  warto ści
  niematerialnych
  Licencja z
  tytu
  u
  korzystania
  ze znaku
  towarowego
  Pozosta
  e
  -jednostka dominuj ąca 6 0 0 1 391 698
  -pozosta
  e podmioty
  powi
  ązane 432 103 0 0 0
  Razem zakupy
  pochodz ące od
  podmiotów powi ązanych
  438 103 0 1 391 698
  W sprawozdaniu z sytuacji finansowej zidentyfikowan o następuj ące salda nale żno ści i zobowi ąza ń z
  jednostkami powi ązanymi:
  Nale żno ści od podmiotów powi ązanych stan na 30.06.2018 stan na 31.12.2017
  -jednostka dominuj ąca 0 0
  -pozosta
  e podmioty powi ązane 2 562 2 827
  Razem nale
  żno ści od podmiotów powi ązanych 2 562 2 827

  Zobowi ązania wobec podmiotów powi ązanych stan na 30.06.2018 stan na 31.12.2017
  -jednostka dominuj ąca 35 971 33 423
  -pozosta
  e podmioty powi ązane 98 147
  Razem zobowi
  ązania wobec podmiotów powi ązanych 36 069 33 570
  18. Sezonowo ść lub cykliczno ść dzia
  alno ści w okresie śródrocznym
  Nie wyst ępuje.
  19. Emisja, wykup i sp
  ata nieudzia
  owych i kapita
  owych papierów wartościowych
  W analizowanym okresie nie mia
  a miejsca żadna emisja, wykup ani sp
  ata d
  u żnych i kapita
  owych
  papierów warto ściowych.
  20. Wyp
  acone (lub zadeklarowane) dywidendy,
  ącznie i w przeliczeniu na jedn ą akcj ę, z
  podzia
  em na akcje zwyk
  e i pozosta
  e akcje
  W okresie obj ętym raportem Spó
  ka dominuj ąca nie wyp
  aca
  a dywidendy.
  21. Zdarzenia, które nast ąpi
  y po dniu, na który sporz ądzono pó
  roczne skrócone
  sprawozdanie finansowe, nieuj ęte w tym sprawozdaniu, a mog ące w znacz ący sposób wp
  yn ąć
  na przysz
  e wyniki finansowe Emitenta
  Po dniu 30.06.2018 roku nie wyst ąpi
  y zdarzenia nieuj ęte w tym raporcie, a mog ące w znacz ący
  sposób wp
  yn ąć na przysz
  e wyniki finansowe Grupy.


  I pó
  rocze 2018 rok
  26
  22. Informacje dotyczące zmian zobowi ąza ń warunkowych lub aktywów warunkowych, które
  nast ąpi
  y od czasu zako ńczenia ostatniego roku obrotowego
  Grupa nie posiada aktywów i zobowi ąza ń warunkowych, brak zmian w tym zakresie. Informacje
  odno śnie ewentualnych roszcze ń wynikaj ących z otwartych spraw s ądowych zawarto w punkcie
  7 Pó
  rocznego sprawozdania z dzia
  alno ści Grupy Kapita
  owej.  I pó
  rocze 2018 rok
  27
  VI. PÓ ROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIA ALNO ŚCI GRUPY KAPITA OWEJ
  1. Podsumowanie dzia
  alności w okresie śródrocznym
  Wybrane pozycje sprawozdania z
  sytuacji finansowej (w tys. PLN) 30.06.2018 31.12.2017
  Dynamika
  2018/2017
  w tys. PLN Struktura w tys. PLN Struktura
  Aktywa trwa
  e 263 202 82,5% 261 207 82,6% 0,8%
  Rzeczowe aktywa trwa
  e 259 238 81,2% 257 887 81,6% 0,5%
  Warto ści niematerialne i prawne
  1 311 0,5% 1 111 0,3% 18,0%
  Inwestycje w pozosta
  ych jednostkach 45 0,0% 45 0,0% 0,0%
  Aktywa z tytu
  u odroczonego podatku
  dochodowego
  2 608 0,8% 2 164 0,7% 20,5%
  Aktywa obrotowe 55 889 17,5% 54 836 17,4% 1,9%
  Zapasy
  2 184 0,7% 1 753 0,6% 24,6%
  Nale żno ści z tytu
  u dostaw i us
  ug 39 752 12,5% 37 591 11,9% 5,7%
  Inne nale żno ści krótkoterminowe
  7 385 2,3% 5 070 1,6% 45,7%
  Ś rodki pieni ężne i ich ekwiwalenty 6 568 2,0% 10 422 3,3% (37,0%)
  Razem aktywa
  319 091 100,0% 316 043 100,0% 1,0%
  Kapita
  w
  asny 87 076 27,3% 87 9 03 27,8% (0,9%)
  Zobowi ązania
  d
  ugoterminowe 166 841 52,3% 168 121 53,2% (0,8%)
  Rezerwy 1 052 0,4% 532 0,2% 97,7%
  Kredyty i po życzki
  87 102 27,3% 91 579 29,0% (4,9%)
  Pozosta
  e d
  ugoterminowe
  zobowi ązania finansowe 9 98 1 3,1% 6 301 2,0% 58,4%
  Dotacje
  68 682 21,5% 69 684 22,0% (1,4%)
  Inne zobowi ązania d
  ugoterminowe 24 0,0% 25 0,0% (4,0%)
  Zobowi ązania
  krótkoterminowe 65 174 20,4% 60 019 19,0% 8,6%
  Rezerwy 4 436 1,4% 1 888 0,6% 135,0%
  Kredyty i po życzki
  21 072 6,6% 20 422 6,5% 3,2%
  Pozosta
  e krótkoterminowe
  zobowi ązania finansowe 2 812 0,9% 1 460 0,5% 92,6%
  Zobowi ązania z tytu
  u dostaw i us
  ug
  32 255 10,1% 32 110 10,1% 0,5%
  Dotacje 2 047 0,6% 2 047 0,6% 0,0%
  Inne zobowi ązania krótkoterminowe
  2 552 0,8% 2 092 0,7% 22,0%
  Razem pasywa 319 091 100,0% 316 043 100,0% 1,0%
  Warto ść sumy bilansowej na dzie ń 30.06.2018 roku wynios
  a 319 091 tys. PLN i zwi ększy
  a si ę o
  3 048 tys. PLN (1,0%) w porównaniu do stanu na dzie ń 31.12.2017 roku. Aktywa trwa
  e zwi ększy
  y si ę
  w tym okresie o 1 995 tys. PLN (0,8%), natomiast ak tywa obrotowe o 1 053 tys. PLN (1,9%).
  Zmniejszy
  si ę stan środków pieni ężnych (o 3 854 tys. PLN), przy jednoczesnym wzro ście warto ści
  nale żno ści handlowych i innych (o 4 476 tys. PLN).
  W strukturze pasywów zaobserwowano znaczny wzrost z obowiąza ń (o 3 875 tys. PLN) na koniec

  rocza 2018 roku w porównaniu do ko ńca 2017 roku. Ogólne saldo zobowi ąza ń z tytu
  u kredytów i
  po życzek zmniejszy
  o si ę z 112 001 tys. PLN na dzie ń 31.12.2017 roku do 108 174 tys. PLN na dzie ń
  30.06.2018 roku, czyli o 3 827 tys. PLN. Nast ąpi
  natomiast wzrost zobowi ąza ń z tytu
  u leasingu z
  7 761 tys. PLN do 12 793 tys. PLN (o 5 032 tys. PLN ) w analizowanych okresie. Dodatkowo wzros
  a
  warto ść rezerw (z 2 420 tys. PLN na 31.12.2017 roku do 5 4 88 tys. PLN na 30.06.2018 roku), w tym
  g
  ownie rezerw na zobowi ązania handlowe.
  Nadal przewa żaj ą zobowi ązania o charakterze d
  ugoterminowym, jednak ich udz ia
  w sumie
  bilansowej zmniejszy
  si ę z 53,2% w 2017 roku do 52,3% na 30.06.2018 roku.


  I pó
  rocze 2018 rok
  28
  Wybrane pozycje ze sprawozdania z
  ca
  kowitych dochodów (w tys. PLN) 01.01.2018-30.06.2018 01.01.2017-30.06.2017 Dynamika 201 8/201 7
  Przychody ze sprzeda
  ży produktów i us
  ug 166 380 139 508 19,3%
  Koszt sprzedanych produktów i us
  ug 156 013 131 106 19,0%
  Zysk (strata) brutto ze sprzeda
  ży 10 367 8 402 23,4%
  Koszty ogólnego zarz ądu 8 766 7 904 10,9%
  Pozosta
  e przychody operacyjne 2 186 2 226 (1,8%)
  Pozosta
  e koszty operacyjne 545 339 60,8%
  Zysk (strata) z dzia
  alno
  ści operacyjnej 3 242 2 385 35,9%
  Przychody finansowe 32 1 226 (97,4%)
  Koszty finansowe 3 982 2 649 50,3%
  Zysk (strata) brutto (708) 962 (173,6%)
  Zysk (strata) netto (806) 480 (267,9%)
  W I pó
  roczu 2018 roku Grupa wygenerowa
  a przychody
  ze sprzedaży w wysoko ści 166 380 tys. PLN,
  o 19,3% wy ższe ni ż w analogicznym okresie poprzedniego roku. W zrost t en spowodowany jest
  zwi ększeniem liczby przewiezionych kontenerów o 19,0% w porównaniu do I pó
  rocza 2017 roku.
  63 75075 758
  83 659
  83 006
  82 314 84 066
  0
  10 000
  20 000
  30 000
  40 000
  50 000
  60 000
  70 000
  80 000
  90 000
  Q1 Q2 Q3 Q4Przychody ze sprze da
  ży w poszcze gólnych kwarta
  ach 2017 i 2018 roku
  (w tys. PLN)
  20 17
  20 18

  Koszty wed
  ug rodzaju 01.01.2018 –
  30.06.2018 Struktura 01.01.2017 –
  30.06.2017 Struktura dynamika
  2018/2017
  Amortyzacja 5 826 3,6% 5 999 4,4% (2,9%)
  Zużycie materia
  ów i energii 8 246 5,1% 3 804 2,8% 116,8%
  Us
  ugi obce 132 195 81,0% 115 179 84,5% 14,8%
  Podatki i op
  aty 631 0,4% 561 0,4% 12,5%
  Koszty
  świadcze ń
  pracowniczych 18 188 11,1% 13 428 9,9% 35,4%
  Pozosta
  e koszty rodzajowe 1 484 0,9% 1 285 0,9% 15,5%
  Nota konsolidacyjna (3 381) (2,1%) (3 939) (2,9%) (14,2%)
  Razem koszty wed
  ug rodzaju 163 189 100,0% 136 317 100,0% 19,7%  I pó
  rocze 2018 rok
  29
  Poniesione w I pó
  roczu 2018 roku koszty w
  asne sprzedaży by
  y wy ższe o 19,7% w porównaniu do
  analogicznego okresu ubieg
  ego roku, zmianie uleg
  a również ich struktura. Spó
  ka dominuj ąca
  rozwija dzia
  alno ść jako przewo źnik kolejowy. Pod koniec 2017 roku rozpocz ę
  a samodzielne
  przewozy w relacjach krajowych, które wcze śniej zleca
  a innym przedsi ębiorstwom transportowym.
  Wi ąza
  o si ę to z zakupem i wynajmem lokomotyw, wzrostem zatrud nienia i innymi nak
  adami. W zrós

  zatem udzia
  kosztów świadcze ń pracowniczych i zu życia materia
  ów i energii, zmniejszy
  udzia

  kosztów us
  ug obcych w strukturze kosztowej.
  139 508
  8 4022 385
  480
  166 380
  10 3673 242
  ( 806)
  -1 000
  19 000
  39 000
  59 000
  79 000
  99 000
  119 000
  139 000
  159 000
  Przychody ze sprzeda ży Wynik brutto ze
  sprzedaży Wynik z dzia
  alno
  ści
  operacyjnej Wynik netto
  Porównanie 6 miesi
  ęcy 2017 roku i 6 miesi ęcy 2018 roku
  (w tys. PLN)
  2017
  2018

  Zysk brutto ze sprzeda ży za I pó
  rocze 2018 roku wyniós
  10 367 tys. PLN i by
  o 23% wyższy ni ż w
  okresie porównawczym ubieg
  ego roku. Pomimo wy ższego ni ż w okresie porównawczym wyniku
  brutto ze sprzeda ży Grupa zamkn ę
  a pierwsze sze ść miesi ęcy 2018 roku strat ą netto (806 tys. PLN
  wobec zysku 480 tys. PLN w okresie porównawczym), z a sprawą straty na dzia
  alno ści finansowej
  (wyceny kursowe).


  I pó
  rocze 2018 rok
  30

  Wybrane wskaźniki
  finansowe Formu
  a 6 miesi ęcy
  201 8 r.
  6 miesi ęcy
  201 7 r.
  Wska źniki rentowno ści Rentowno ść brutto
  sprzeda ży
  Wynik brutto ze sprzeda ży/przychody ze
  sprzeda ży 6,2% 6,0%
  Rentowno
  ść EBIT Wynik przed odsetkami i
  opodatkowaniem/przychody ze sprzeda ży 1,9% 1,7%
  Rentowno ść EBITDA Wynik przed odsetkami, opodatkowaniem i
  amortyzacj
  ą/przychody ze sprzeda ży 5,5% 6,0%
  Rentowno
  ść netto Wynik finansowy netto/przychody ze
  sprzeda ży (0,5%) 0,3%
  ROA Wynik finansowy netto/aktywa ogó
  em (0,3%) 0,2%
  ROE Wynik finansowy netto/kapita
  w
  asny na
  koniec okresu (0,9%) 0,6%
  Wska
  źniki p
  ynno ści
  P
  ynno
  ść III stopnia aktywa obrotowe/zobowi ązania
  krótkoterminowe 0,9 1,0
  P
  ynno ść II stopnia (aktywa obrotowe - zapasy)/zobowi
  ązania
  krótkoterminowe 0,8 0,9
  P
  ynno
  ść I stopnia Środki pieni ężne i ich
  ekwiwalenty/zobowi ązania krótkoterminowe 0,1 0,1
  Wska źniki zarz ądzania aktywami obrotowymi
  Rotacja należno ści (w
  dniach)
  średni stan nale żno ści z tytu
  u dostaw i
  us
  ug/przychody ze sprzeda ży us
  ug*180 dni 41 42
  Rotacja zobowi ąza ń (w
  dniach)
  średni stan zobowi ąza ń z tytu
  u dostaw i
  us
  ug/koszt w
  asny sprzedanych us
  ug*180 dni 33 40
  Wska
  źniki zad
  u żenia
  Wska źnik ogólnego
  zad
  u żenia zobowi ązania d
  ugo- i krótkoterminowe/aktywa 72,7%
  72,2%
  Wskaźnik zad
  u żenia
  kapita
  u w
  asnego
  zobowi ązania d
  ugo- i krótkoterminowe/kapita

  w
  asny 266,5% 259,1%
  Wska źnik d
  ugu zobowiązania d
  ugoterminowe/kapita
  w
  asny 191,6% 199,7%
  Z uwagi na wypracowanie przez Grup
  ę w I pó
  roczu 2018 roku straty w porównaniu do I pó
  rocza
  2017 roku pogorszeniu uleg
  y wska źniki rentowno ści, za wyj ątkiem rentowno ści brutto sprzeda ży i
  rentowno ści EBIT. Wska źniki p
  ynno ści równie ż uleg
  y pogorszeniu.
  Wska źniki zad
  u żenia pozostaj ą na wysokim poziomie ze wzgl ędu na znaczny poziom finansowania
  aktywów kapita
  em obcym.
  2. Opis organizacji Grupy Kapita
  owej Spó
  ki dominu ją cej
  W sk
  ad Grupy wchodzi PCC Intermodal S.A. oraz Spó
  ka zależna PCC Intermodal GmbH, z siedzib ą
  w Duisburgu. Spó
  ka dominuj ąca posiada 100% udzia
  ów w kapitale zak
  adowym i 10 0% udzia
  ów w
  prawach g
  osu Spó
  ki zale żnej. Konsolidacja przeprowadzana jest metod ą pe
  n ą.
  PCC Intermodal S.A. jest cz ęścią Grupy PCC – mi ędzynarodowego holdingu nale żącego do PCC SE
  - spó
  ki z siedzib ą w Duisburgu (Niemcy), która jest jednocze śnie g
  ównym akcjonariuszem
  PCC Intermodal S.A. PCC SE posiada
  ącznie 76 324 265 akcji Spó
  ki dominuj ącej, co stanowi
  98,40% jej kapita
  u zak
  adowego i daje prawo do wyk onywania 98,87% g
  osów na Walnym
  Zgromadzeniu (stan na dzie ń sporz ądzenia niniejszego raportu).


  I pó
  rocze 2018 rok
  31
  3. Opis zmian organizacji grupy kapita
  owej Emitenta, w tym w wyniku po
  ączenia jednostek,
  uzyskania lub utraty kontroli nad jednostkami zale żnymi oraz inwestycjami
  d
  ugoterminowymi, a tak że podzia
  u, restrukturyzacji lub zaniechania dzia
  a lności oraz
  wskazanie jednostek podlegaj ących konsolidacji, a w przypadku Emitenta b ęd ącego
  jednostk ą dominuj ącą, który na podstawie obowi ązuj ących go przepisów nie ma
  obowi ązku lub mo że nie sporz ądza ć skonsolidowanych sprawozda ń finansowych –
  dodatkowo wskazanie przyczyny i podstawy prawnej br aku konsolidacji
  W I pó
  roczu 2018 roku nie zachodzi
  y żadne zmiany w strukturze jednostki organizacyjnej.
  4. Stanowisko zarz ądu odno śnie mo żliwo ści zrealizowania wcze śniej publikowanych
  prognoz wyników na dany rok, w świetle wyników zaprezentowanych w raporcie

  rocznym w stosunku do wyników prognozowanych
  Grupa nie publikowa
  a żadnych prognoz wyników.
  5. Wskazanie akcjonariuszy posiadaj ących bezpo średnio lub po średnio przez podmioty
  zale żne co najmniej 5% ogólnej liczby g
  osów na walnym z gromadzeniu Emitenta na dzień
  przekazania raportu pó
  rocznego wraz ze wskazaniem liczby posiadanych przez te
  podmioty akcji, ich procentowego udzia
  u w kapitale zak
  adowym, liczby g
  osów z nich
  wynikaj ących i ich procentowego udzia
  u w ogólnej liczbie g
  osów na walnym
  zgromadzeniu oraz wskazanie zmian w strukturze w
  as ności znacznych pakietów akcji
  Emitenta w okresie od przekazania poprzedniego rapo rtu kwartalnego
  W dniu 8 lutego 2018 roku PCC Intermodal S.A. otrzy ma
  a zawiadomienie od PCC SE o
  przekroczeniu 90% ogólnej liczby g
  osów w Spó
  ce do minującej w zwi ązku z zawarciem w dniu
  7 lutego 2018 roku przez PCC SE, Hupac Ltd., Darius za Stefańskiego oraz Adama Adamka
  porozumienia akcjonariuszy w rozumieniu art. 87 ust . 1 pkt 5 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o
  ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrum entów finansowych do zorganizowanego
  systemu obrotu oraz o spó
  kach publicznych. W zwi ązku z powy ższym wy żej wymienieni
  akcjonariusze posiadali
  ącznie 71 480 392 akcji, co stanowi
  o 92,15% udzia
  u w kapitale zak
  adowym
  Spó
  ki dominuj ącej oraz mieli prawo do 104 019 724 g
  osów z tych a kcji na walnym zgromadzeniu
  akcjonariuszy Spó
  ki dominuj ącej, stanowi ących 94,47% ogólnej liczby g
  osów.
  W dniu 5 marca 2018 roku Zarz ąd Spó
  ki dominuj ącej powzi ą
  informacj ę, że PCC SE dzia
  aj ąc w
  ramach wy żej opisanego porozumienia akcjonariuszy og
  osi
  a żądanie przymusowego wykupu akcji
  Spó
  ki dominuj ącej nale żących do wszystkich pozosta
  ych akcjonariuszy nieb ęd ących stron ą
  porozumienia. Przedmiotem przymusowego wykupu by
  y wszystkie akcje akcjonariuszy
  mniejszo ściowych, tj. 6 085 164 akcji zwyk
  ych na okaziciela , o wartości nominalnej 1,00 PLN ka żda,
  uprawniaj ące
  ącznie ich posiadaczy do wykonywania 5,53% ogólnej l iczby g
  osów na walnym
  zgromadzeniu Spó
  ki dominuj ącej. W ykupywane akcje by
  y przedmiotem obrotu na ry nku
  regulowanym prowadzonym przez Gie
  d ę Papierów Warto ściowych w W arszawie S.A. Dzie ń wykupu
  zosta
  ustalony na 7 marca 2018 roku, a cena wykupu jednej wykupywanej akcji wynosi
  a 2,66 PLN.
  W dniu 8 marca 2018 roku Zarz ąd Spó
  ki dominuj ącej otrzyma
  zawiadomienie od PCC SE o zmianie
  dotychczas posiadanego udzia
  u w ogólnej liczbie g
  osów w Spó
  ce dominującej w zwi ązku z
  nabyciem w dniu 7 marca 2018 roku przez PCC SE 6 08 5 164 akcji, stanowiących 7,85% kapita
  u
  zak
  adowego Spó
  ki dominuj ącej, odpowiadaj ących 5,53% g
  osów w ogólnej liczbie g
  osów na walny m
  zgromadzeniu Spó
  ki dominuj ącej, w drodze przymusowego wykupu.
  Dnia 14 czerwca 2018 roku Zarz ąd Spó
  ki dominuj ącej powzi ą
  informacj ę o nabyciu przez PCC SE
  10 809 000 akcji nale żących do Hupac Ltd., stanowi ących 13,93% kapita
  u zak
  adowego Spó
  ki
  dominuj ącej.


  I pó
  rocze 2018 rok
  32
  Poniższa tabela przedstawia struktur ę akcjonariuszy posiadaj ących co najmniej 5% g
  osów na
  Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy (WZA) Spó
  ki domi nującej na dzie ń 30.06.2018 roku, która
  sporz ądzona zosta
  a na podstawie otrzymanych od akcjonari uszy zawiadomień (zgodnie z art. 69 i 87
  ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzeni a instrumentów finansowych do
  zorganizowanego systemu obrotu oraz o spó
  kach publ icznych).
  Akcjonariusz Liczba akcji
  Udzia
  w
  kapitale
  zak
  adowym
  Liczba g
  osów
  na WZA
  Udzia
  w
  g
  osach na
  WZA
  PCC SE - seria A (uprzywilejowane) 32 539 332 41,95% 65 078 664 59,10%
  PCC SE – akcje zwyk
  e 43 784 9 33 56,45% 43 784 933 39,77%
  PCC SE razem 76 324 265 98,40% 108 863 597 98,87%
  Dariusz Stefa
  ński 756 000 0,97% 756 000 0,69%
  Adam Adamek 485 291 0,63% 485 291 0,44%
  Razem 77 565 556 100,00% 110 104 888 100,00%
  Wed
  ug wiedzy Zarz
  ądu Spó
  ki dominuj ącej żaden z pozosta
  ych akcjonariuszy nie posiada
  bezpo średnio lub po średnio akcji uprawniaj ących do co najmniej 5% ogólnej liczby g
  osów na WZA .
  Akcje serii A s ą uprzywilejowane co do g
  osu i daj ą ich posiadaczowi prawo do 2 g
  osów z ka żdej
  akcji. W
  a ścicielem wszystkich akcji serii A jest PCC SE.
  98,40%
  0,97%
  0,63%
  Struktura akcjonariatu wg udzia
  u w kapitale zak
  ad owym
  PCC SE
  Dariusz Stefa ński
  Adam Adamek

  W zwi ązku z przymusowym wykupem Zarz ąd Gie
  dy Papierów Warto ściowych w W arszawie S.A. w
  Uchwale Nr 179/2018 zawiesi
  obrót akcjami Spó
  ki d ominującej.
  W dniu 29 czerwca 2018 roku Spó
  ka dominuj ąca z
  o ży
  a wniosek do Komisji Nadzoru Finansowego o
  udzielenie przez KNF zezwolenia na przywrócenie akc jom Spó
  ki dominującej formy dokumentu
  (zniesienie dematerializacji akcji).


  I pó
  rocze 2018 rok
  33
  6. Zestawienie stanu posiadania akcji Emitenta lub uprawnień do nich przez osoby
  zarz ądzaj ące i nadzoruj ące Emitenta na dzie ń przekazania raportu, wraz ze wskazaniem
  zmian w stanie posiadania, w okresie od przekazania poprzedniego raportu, odrębnie dla
  ka żdej z osób
  Akcjonariusz Stan na
  01.01.2018
  Zwi ększenie stanu
  posiadani a
  Zmniejszenie stanu
  posiadania
  Stan na
  30.06.2018
  CZ ONKOWIE ZARZ ĄDU
  Dariusz Stefa ński 756 000 0 0 756 000
  Adam Adamek 485 291 0 0 485 291
  Wed
  ug wiedzy Zarz ądu na dzie ń 30.06.2018 roku i na dzie ń przekazania niniejszego raportu żaden z
  cz
  onków Rady Nadzorczej PCC Intermodal S.A. nie po siada
  akcji Spó
  ki dominującej.
  Na dzie ń sporz ądzenia niniejszego raportu Prezes Zarz ądu Spó
  ki dominuj ącej Pan Dariusz Stefa ński
  posiada
  akcje stanowi ące 0,97% kapita
  u zak
  adowego i daj ące prawo do 0,69% g
  osów na W alnym
  Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Wiceprezes Zarz ądu Pan Adam Adamek posiada
  akcje stanowi ące
  0,63% kapita
  u zak
  adowego i daj ące prawo do 0,44% ogólnej liczby g
  osów.
  Zarz ąd Spó
  ki dominuj ącej nie powzi ą
  informacji, aby w okresie od dnia 30.06.2018 roku do dnia
  sporz ądzenia niniejszego raportu zmianie uleg
  a znacz ąca ilo ść akcji posiadanych przez osoby
  zarz ądzaj ące i nadzoruj ące.
  7. Wskazanie istotnych post ępowa ń tocz ących si ę przed s ądem, organem w
  a ściwym dla
  post ępowania arbitra żowego lub organem administracji publicznej. Rozlicz enie spraw
  s ądowych
  Spó
  ka dominuj ąca jest uczestnikiem post ępowa ń zarówno s ądowych jak i administracyjnych,
  jednak że ich warto ść pojedynczo lub
  ącznie nie stanowi 10% kapita
  ów w
  asnych Spó
  ki dom inującej,
  a ich rozstrzygni ęcia nie maj ą wp
  ywu na dzia
  alno ść lub kondycj ę finansow ą Spó
  ki dominuj ącej.
  W dniu 8 sierpnia 2017 roku wp
  yn ą
  do Spó
  ki dominuj ącej pozew z Lotos Kolej Sp. z o.o., na
  podstawie którego powód domaga
  si ę od Spó
  ki dominuj ącej zap
  aty 0,5 mln z
  z tytu
  u
  wynagrodzenia umownego. Spó
  ka dominuj ąca w odpowiedzi na pozew wnios
  a o oddalenie
  powództwa w ca
  o ści. W opinii Spó
  ki dominuj ącej roszczenie jest niezasadne. W dniu
  27 lutego 2018 roku s ąd uzna
  powództwo za zasadne. Po zapoznaniu si ę z uzasadnieniem s ądu
  podj ęto decyzj ę o z
  o żeniu apelacji. Apelacja zosta
  a z
  o żona w dniu 24 maja 2018 roku. Do dnia
  publikacji sprawozdania s ąd nie wyznaczy
  terminu rozprawy.
  8. Informacje o zawarciu przez Emitenta lub jednost kę od niego zale żn ą jednej lub wielu
  transakcji z podmiotami powi ązanymi, je żeli zosta
  y zawarte na warunkach innych ni ż
  rynkowe
  Spó
  ka dominuj ąca oraz Spó
  ka zale żna nie zawiera
  y w I pó
  roczu 2018 roku żadnych transakcji z
  podmiotami powi ązanymi, które pojedynczo lub
  ącznie by
  yby istotne i zosta
  y zawarte na warunkach
  innych ni ż rynkowe.


  I pó
  rocze 2018 rok
  34
  9. Informacje o udzieleniu przez Emitenta lub jednostkę od niego zale żn ą por ęcze ń kredytu
  lub po życzki lub udzieleniu gwarancji -
  ącznie jednemu podmiotowi lub jednostce zale żnej
  od tego podmiotu, je żeli
  ączna warto ść istniej ących por ęcze ń lub gwarancji jest znacz ąca
  PCC Intermodal S.A. oraz jej Spó
  ka zale żna nie udzieli
  y w prezentowanym okresie żadnych
  por ęcze ń ani gwarancji.
  10. Inne informacje, które zdaniem Emitenta s ą istotne dla oceny jego sytuacji kadrowej,
  maj ątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian oraz informacje, które są istotne
  dla oceny mo żliwo ści realizacji zobowi ąza ń przez Emitenta
  Wszelkie informacje istotne dla oceny Spó
  ki dominu ją cej i Grupy zawarte s ą w odpowiednich
  raportach bie żących i okresowych.
  11. Wskazanie czynników, które w ocenie Emitenta b ęd ą mia
  y wp
  yw na osi ągni ęte przez
  niego wyniki w perspektywie co najmniej kolejnego k warta
  u
  Najwa żniejsze czynniki, jakie zdaniem Zarz ądu Spó
  ki dominuj ącej b ędą mia
  y wp
  yw na wyniki
  finansowe w kolejnych kwarta
  ach s ą nast ępuj ące:
   kontynuacja dzia
  alno ści przewo źnika kolejowego;
   remonty sieci linii kolejowych, powoduj ące utrudnienia w ruchu kolejowym i generuj ące dodatkowe
  koszty;
   ryzyko uszkodzenia, awarii taboru kolejowego;
   sytuacja na rynku finansowym maj ąca wp
  yw na wysoko ść stóp procentowych oraz dost ępno ść
  ź róde
  finansowania;
   mo żliwo ść pozyskania środków na sfinansowanie kolejnych inwestycji z dota cji unijnych;
   kszta
  towanie si ę kursów walut, g
  ównie EUR i USD w stosunku do PLN.
  12. Opis podstawowych zagro że ń i ryzyk zwi ązanych z pozosta
  ymi miesi ącami roku
  obrotowego
  Ryzyko zwi ązane ze zmian ą przepisów prawa, ich ró żnorodn ą interpretacj ą i prowadzeniem
  przeciwko Grupie post ępowa ń s ądowych i administracyjnych
  Zmieniaj ące si ę regulacje w zakresie prawa m.in. handlowego, podat kowego, pracy i polityki socjalnej,
  czy przewozowego oraz wyst ępuj ące ró żnice w interpretacjach wprowadzaj ą chaos i uczucie
  niepewno ści w śród przedsi ębiorstw. Ponadto, ze wzgl ędu na szeroki zakres świadczonych us
  ug,
  licznie prowadzone w ostatnich latach inwestycje, o raz różne porz ądki prawne jakim podlega
  dzia
  alno ść Grupy, istnieje ryzyko prowadzenia przeciwko Grupi e postępowa ń kontrolnych,
  administracyjnych, czy s ądowych w Polsce i za granic ą (np. post ępowania, kontrole prowadzone
  przez Urz ąd Skarbowy, UTK, czy EBA – instytucja odpowiedzialn a za bezpieczeństwo na kolei w
  Niemczech). Istnieje równie ż ryzyko przed
  u żania si ę post ępowa ń jakie mog ą by ć prowadzone z
  udzia
  em Grupy, a co za tym idzie uniemo żliwienia prowadzenia w pewnym zakresie przez ni ą
  dzia
  alno ści lub ryzyko prowadzenia dzia
  alno ści bez wymaganych pozwole ń, zgód czy dokumentów
  (np. świadectw, certyfikatów). Minimalizacja ryzyka prowa dzona jest między innymi poprzez bie żący
  monitoring obowi ązuj ących przepisów i proponowanych zmian prawnych oraz niezw
  oczne sk
  adanie
  wniosków do odpowiednich instytucji o wydanie wymag anych decyzji, pozwoleń.
  W zwi ązku z nowelizacj ą ustawy o transporcie kolejowym z grudnia 2016 roku , powsta
  a możliwo ść
  zwolnienia z podatku od nieruchomo ści gruntów, budynków i budowli wchodz ące w sk
  ad
  infrastruktury kolejowej w rozumieniu przepisów o t ransporcie kolejowym, która jest udostępniana


  I pó
  rocze 2018 rok
  35
  przewoźnikom kolejowym. Istnieje ryzyko powstania ró żnych (w zale żno ści od tego na terenie jakiej
  gminy znajduje si ę nieruchomo ść) i niekorzystnych interpretacji w zakresie mo żliwo ści skorzystania z
  tych zwolnie ń. Spó
  ka dominuj ąca liczy si ę z mo żliwo ści ą powstania sporów wynikaj ących z
  mo żliwo ści i zakresu skorzystania z powy ższego zwolnienia.
  Wspomniana nowelizacja ustawy o transporcie kolejow ym zak
  ada obowiązek udost ępniania terminali
  jako elementów infrastruktury us
  ugowej. Spó
  ka dom inująca jako operator terminalu, zobowi ązana
  by
  a do 9 grudnia 2017 roku opracowa ć mi ędzy innymi regulaminy takich obiektów, opisa ć procedury
  wydawania zgody na dost ęp do terminalu, czy opisa ć wysoko ść op
  at za dost ęp. Spó
  ka dominuj ąca,
  jako w
  a ściciel i zarz ądca udost ępnianej infrastruktury us
  ugowej wywi ąza
  a si ę z ci ążących na niej
  obowi ązków ustawowych, opracowa
  a wymagane statuty, regul aminy i procedury. Na stronie
  internetowej Spó
  ki dominuj ącej zamieszczone zosta
  y dokumenty reguluj ące zasady i tryb udzielania
  dost ępu do terminali Spó
  ki dominuj ącej. UTK z urz ędu lub na wniosek przewo źnika kolejowego, w
  drodze decyzji, b ędzie móg
  nakaza ć Spó
  ce dominuj ącej jako operatorowi wprowadzenie zmian w
  opublikowanym regulaminie obiektu (je żeli regulamin obiektu nie spe
  nia wymaga ń okre ślonych w
  przepisach). W przypadku nie uzyskania dost ępu, przewo źnik b ędzie uprawniony do wniesienia skargi
  do UTK (je żeli odmowa dost ępu nast ąpi
  a z naruszeniem przepisów), a Prezes UTK mo że wówczas
  na
  o żyć na Spó
  k ę dominuj ącą jako operatora obowi ązek zapewnienia dost ępu przewo źnikowi we
  wskazanym terminie – w drodze decyzji administracyj nej. Istnieje więc ryzyko wszcz ęcia przeciwko
  Spó
  ce dominuj ącej post ępowa ń maj ących na celu zapewnienie dost ępu do obiektu przewo źnikowi lub
  wprowadzenie zmian do regulaminu obiektu. Ponadto, wysokość op
  at za dost ęp do terminalu jako
  obiektu infrastruktury us
  ugowej (w tym za wykonywa ne na nim us
  ugi), jest ograniczona - nie może
  ona przekracza ć kosztów udost ępnienia ponoszonych przez Spó
  k ę dominuj ącą powi ększonych o
  rozs ądny zysk. Poniewa ż w dalszym ci ągu nie ma wytycznych, czy przyk
  adowych metodologii wed
  ug
  których nale ża
  oby wyliczy ć koszty udost ępniania czy rozs ądny zysk, nadal istnieje ryzyko wszcz ęcia
  przez UTK post ępowania przeciwko Spó
  ce dominuj ącej maj ących na celu zmian ę stawek dost ępu.
  Z dniem 3 lipca 2016 roku w krajach cz
  onkowskich U nii Europejskiej zaczę
  o bezpo średnio
  obowi ązywa ć rozporz ądzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/ 2014 z dnia 16 kwietnia
  2014 roku w sprawie nadu żyć na rynku (rozporz ądzenie w sprawie nadu żyć na rynku) oraz uchylaj ące
  dyrektyw ę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrekt ywy Komisji 2003/124/W E,
  2003/125/W E i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE. L Nr 173, st r. 1). Wejście w życie powy ższych przepisów
  spowodowa
  o, że na emitentach (w wi ększym stopniu ni ż poprzednio) spoczywa ci ężar oceny, czy
  dane zdarzenie spe
  nia przes
  anki informacji poufne j oraz czy dane zdarzenie podlega obowiązkowi
  raportowania. Naruszenie obowi ązków informacyjnych zwi ązane jest z ryzykiem wymierzenia kar w
  znacznie wy ższej wysoko ści ni ż przy poprzednim stanie prawnym. Spó
  ka dominuj ąca ograniczy
  a to
  ryzyko aktualizuj ąc wewn ętrzne regulaminy dotycz ące obiegu informacji, czy opracowuj ąc
  Indywidulany Standard Raportowania. Ponadto, osoby zajmujące si ę wykonywaniem obowi ązków
  informacyjnych regularnie uczestnicz ą w konferencjach i szkoleniach z zakresu prawid
  owe go
  wype
  niania ci ążących na Spó
  ce dominuj ącej obowi ązków (min. tych organizowanych przez KNF).
  Ryzyko zwi ązane z cenami transferowymi
  Regulacje pozwalaj ące organom podatkowym weryfikowa ć warunki transakcji pomi ędzy podmiotami
  powi ązanymi funkcjonuj ą w Polsce od wielu lat. W przypadku stwierdzenia tr ansferu dochodu w
  wyniku nierynkowego ukszta
  towania warunków transak cji możliwe s ą dotkliwe sankcje finansowe dla
  kontrolowanego podmiotu oraz równie dotkliwe sankcj e osobiste dla osób odpowiedzialnych za
  prowadzenie ksi ąg rachunkowych i zarz ądzaj ących podmiotem.


  I pó
  rocze 2018 rok
  36
  Ryzyko może wynika ć z nieprawid
  owo ści zwi ązanych z warunkami, na jakich dokonano transakcji,
  lub z nieprowadzeniem odpowiedniej ewidencji (dokum entacji podatkowej) bądź jej prowadzeniem w
  sposób niew
  a ściwy. Grupa minimalizuje to ryzyko poprzez przygoto wywanie dokumentacji
  podatkowej cen transferowych.
  Ryzyko zwi ązane z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi
  Niekorzystne warunki atmosferyczne, na przyk
  ad hur agany i powodzie, mogą negatywnie wp
  yn ąć na
  prac ę terminali prze
  adunkowych. W i ąże si ę to z wyd
  u żon ą obs
  ug ą poci ągów na terminalu, czy
  ryzykiem przewrócenia kontenerów i w rezultacie pow stania szkód w
  adunkach i infrastrukturze
  terminalowej. Spó
  ka dominuj ąca stara si ę ogranicza ć to ryzyko poprzez bie żący monitoring warunków
  atmosferycznych, bie żące aktualizowanie procedur wewn ętrznych obowi ązuj ących w tym zakresie na
  terminalach Spó
  ki dominuj ącej, czy wykupienie odpowiednich polis ubezpieczeni owych
  zapewniaj ących Spó
  ce dominuj ącej odpowiedni ą ochron ę.
  Niekorzystne warunki atmosferyczne mog ą wp
  yn ąć równie ż na przepustowo ść danej linii kolejowej
  lub jej czasowe wy
  ączenie z u żytkowania. To z kolei wi ąże si ę z konieczno ści ą dokonywania
  objazdów, wyd
  u żeniem czasu przejazdu poci ągu i opó źnieniami, co podnosi koszty operacyjne i
  powoduje niezadowolenie klientów.
  Ryzyko wzrostu stawek dost ępu do infrastruktury PKP PLK
  PCC Intermodal S.A. ustala ceny za przewóz dla swoi ch klientów w oparciu o stawki jakie ma
  wynegocjowane i zapisane w umowach z dostawcami prz ewozów kolejowych (umowy roczne i
  d
  u ższe) lub w przypadku samodzielnie organizowanych pr zewozów w oparciu o ponoszone koszty
  w
  asne. Stawki te mog ą jednak si ę zmieni ć, w przypadku zmiany op
  aty za dost ęp do infrastruktury
  kolejowej przez PKP PLK. W krótkim okresie, do czas u renegocjacji stawek z klientami, może to
  wp
  yn ąć na mar żę Grupy.
  Wed
  ug Grupy ryzyko zwi ązane z korzystaniem z pa ństwowej infrastruktury kolejowej nie powinno
  stanowi ć istotnego zagro żenia dla dzia
  alno ści. Świadcz ą o tym ogólnoeuropejskie i krajowe trendy
  rozwoju transportu w kierunku rozwi ąza ń przyjaznych środowisku i bezpieczniejszych. Ponadto
  wdra żana przez Ministerstwo Infrastruktury Strategia Roz woju Transportu w Polsce do 2020 roku, w
  którym preferuje si ę rozwi ązania intermodalne, pozwala przypuszcza ć, że op
  aty za dost ęp do
  infrastruktury kolejowej b ędą kszta
  towa ć si ę w sposób pozwalaj ący na prowadzenie konkurencyjnej
  dzia
  alno ści w zakresie transportu intermodalnego.
  Ryzyko uszkodzenia, awarii taboru kolejowego
  PCC Intermodal S.A. rozpocz ę
  a wykonywanie samodzielnych manewrów oraz przewozó w kolejowych
  na kilku relacjach krajowych. W tym celu Spó
  ka dom inująca wynaj ę
  a i zakupi
  a odpowiednie
  lokomotywy. Ewentualne uszkodzenie lub awaria lokom otywy, skutkujące konieczno ści ą
  niezaplanowanego wy
  ączenia jej z eksploatacji, spowoduje konieczno ść zapewnienia lokomotywy
  zast ępczej, zlecenie wykonywania wi ększej ilo ści przewozów podwykonawcom, czy wprowadzenie
  zmian w rozk
  adach jazdy poci ągów. To natomiast mo że przek
  ada ć si ę na opó źnienia w realizacji
  zlece ń i zwi ązan ą z tym konieczno ść ponoszenia zwi ększonych kosztów operacyjnych.


  I pó
  rocze 2018 rok
  37
  Ryzyko związane ze źród
  ami finansowania
  Spó
  ka dominuj ąca finansuje inwestycje mi ędzy innymi po życzkami od udzia
  owca i instytucji
  finansowych, kredytami bankowymi i leasingami. Isto tne znaczenie ma sytuacja na rynku finansowym
  i polityka kredytowa instytucji finansowych. Ocena zdolności kredytowej Spó
  ki dominuj ącej oraz
  oferowane oprocentowanie b ędzie mia
  o wp
  yw na koszt planowanych inwestycji.
  Ryzyko z
  amania kowenantów i wypowiedzenia umów kre dytowych
  Zawarte umowy kredytowe zawieraj ą wska źniki finansowe (kowenanty), które Grupa musi spe
  ni ć. W

  zwi ązku z naruszeniem warunków umów kredytów inwestycyj nych zawartych z BGK w zakresie
  nieosi ągni ęcia wska źników finansowych na wymaganym poziomie na 31 grudn ia 2017 roku, w dniu
  16 marca 2018 roku otrzymano pismo z BGK informuj ące, że bank nie zamierza skorzysta ć z
  mo żliwo ści wypowiedzenia wy żej wymienionych umów. Warto ści wska źników na dzie ń 30 czerwca
  2018 roku równie ż nie zosta
  y spe
  nione, jednak w wyniku negocjacji z BGK, Spó
  ka dominująca w
  dniu 10 sierpnia 2018 roku otrzyma
  a z BGK pismo o podjęciu decyzji o obni żeniu poziomu
  wska źników finansowych w umowach kredytowych. Do dnia pu blikacji sprawozdania nie zosta
  y
  jeszcze podpisane odpowiednie aneksy do umów kredyt owych a wartości wska źników nie zosta
  y
  jeszcze zweryfikowane przez bank.
  Spó
  ka dominuj ąca na bie żąco analizuje poziom d
  ugu oraz kowenantów i pozosta je w kontakcie z
  instytucjami finansuj ącymi. W opinii PCC Intermodal S.A. nie ma zagro żenia wypowiedzenia wy żej
  wymienionych umów .

  Ryzyko związane z dotacjami unijnymi
  Spó
  ka dominuj ąca jest beneficjentem pomocy unijnej w formie dotac ji do aktywów dla trzech
  projektów inwestycyjnych w ramach Programu Operacyj nego Infrastruktura i Środowisko, dzia
  anie
  7.4. Rozwój Transportu Intermodalnego. W y żej wymienione projekty zosta
  y zako ńczone i rozliczone,
  jednak mog ą by ć jeszcze skontrolowane przez okres 5 lat od ko ńcowej p
  atno ści pod wzgl ędem
  trwa
  o ści projektu. Naruszenie zasady trwa
  o ści mo że oznacza ć konieczno ść zwrotu środków
  otrzymanych na realizacj ę projektu, wraz z odsetkami liczonymi jak dla zaleg
  ości podatkowych,
  proporcjonalnie do okresu niezachowania obowi ązku trwa
  o ści. Spó
  ka dominuj ąca zdaje sobie
  spraw ę z zagro żenia i ocenia je jako minimalne.
  Ponadto Spó
  ka dominuj ąca w 2017 roku z
  o ży
  a wnioski o kolejne dotacje mi ędzy innymi do taboru
  kolejowego, dodatkowego sprz ętu prze
  adunkowego jak i inwestycji infrastruktural nych na terminalach
  z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, dzia
  anie 3.2. Rozwój Transportu Morskie go,
  Ś ródl ądowych Dróg W odnych i Po
  ącze ń Multimodalnych. Od pozytywnego rozpatrzenia wniosk ów i
  przyznania środków zale ży ostateczny termin i zakres przeprowadzonych przez Grupę inwestycji.
  Ryzyko zwi ązane z remontami linii kolejowych
  Istnieje ryzyko pogorszenia jako ści oferowanych us
  ug oraz wzrostu kosztów obs
  ugi p rzede
  wszystkim ze wzgl ędu na z
  y stan infrastruktury liniowej (trwaj ące modernizacje i przebudowy linii
  kolejowych). Planowane w kolejnych latach remonty s tanowić mog ą zagro żenie dla przejazdów
  PCC Intermodal S.A. (konieczno ść objazdów, wyd
  u żony czas przejazdu zmniejsza efektywno ść
  przewozów kolejowych i znacznie zwi ększa ich koszty). Spó
  ka dominuj ąca zak
  ada, że remonty b ęd ą
  si ę odbywa ć etapami co ograniczy negatywny wp
  yw na przejazdy i nie obniży istotnie obecnej
  ś redniej pr ędko ści przewozów kolejowych.


  I pó
  rocze 2018 rok
  38
  Ryzyko utraty p
  ynności finansowej
  Podstawowe ryzyko utraty p
  ynno ści finansowej zwi ązane jest z bardzo intensywnymi procesami
  inwestycyjnymi przeprowadzonymi przez Spó
  k ę dominuj ącą , które wymaga
  y znacznych nak
  adów
  ś rodków pieni ężnych i wzrostu zad
  u żenia. Spó
  ka dominuj ąca w znacznym stopniu korzysta z d źwigni
  finansowej. Mo żliwo ści obs
  ugi zad
  u żenia zale żą od przysz
  ych wyników operacyjnych oraz zdolno ści
  do generowania przep
  ywów gotówkowych wystarczaj ących na dokonywanie takich p
  atno ści oraz
  zaspokojenie pozosta
  ych zobowi ąza ń. Zale ży to, w znacznym stopniu, od ogólnej sytuacji
  gospodarczej, warunków finansowych, konkurencji na rynku, przepisów ustawowych i wykonawczych,
  jak równie ż od wielu innych czynników, w tym niezale żnych od Grupy. Umowy kredytowe zawieraj ą
  szereg ogranicze ń i zobowi ąza ń (w tym, mi ędzy innymi, do utrzymywania okre ślonych wska źników
  finansowych), cz ęściowo ograniczaj ących zdolno ść Grupy do zaci ągania dalszych zobowi ąza ń w celu
  finansowania przysz
  ej dzia
  alno ści. Ponadto naruszenie umów kredytowych wi ąże si ę z ryzykiem
  podwy ższenia mar ży i wzrostem kosztów obs
  ugi lub nawet wypowiedzeni em umów kredytowych i
  konieczno ści ą ich natychmiastowej sp
  aty. Utrata źróde
  finansowania zewn ętrznego mo że prze
  o żyć
  si ę na utrat ę p
  ynno ści finansowej.
  13. W przypadku, gdy skrócone sprawozdanie finansow e podlega
  o badaniu lub przeglądowi
  przez podmiot uprawniony do badania sprawozda ń finansowych, raport pó
  roczny zawiera
  odpowiednio opini ę o badaniu lub raport z przegl ądu tego skróconego sprawozdania
  finansowego
  Niniejsze skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Gru py oraz skrócone
  ś ródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe PCC In termodal S.A. za I pó
  rocze 2018 roku
  podlega
  y przegl ądowi przez podmiot uprawniony do badania sprawozda ń finansowych.
  Dariusz Stefański
  Adam Adamek
  Prezes Zarz ądu

  ………………………….. V-ce Prezes Zarz
  ądu

  …………………………..


  I pó
  rocze 2018 rok
  39
  VII. SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE
  1. WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE

  w tys. PLN w tys. EUR
  01.01.2018 –
  30.06.2018
  01.01.2017 –
  30.06.2017
  01.01.2018 –
  30.06.2018
  01.01.2017 –
  30.06.2017
  Przychody ze sprzeda ży produktów i us
  ug 166 820 139 731 39 349 32 898
  Zysk (strata) z dzia
  alno ści operacyjnej 4 116 2 037 971 480
  Zysk (strata) przed opodatkowaniem 167 636 40 150
  Zysk (strata) netto 89 159 21 37
  Przep
  ywy pieni ężne netto z dzia
  alno ści
  operacyjnej
  6 951 (2 960) 1 640 (697)
  Przep
  ywy pieni ężne netto z dzia
  alno ści
  inwestycyjnej (1 159) (1 223) (273) (288)
  Przep
  ywy pieni ężne netto z dzia
  alno ści
  finansowej
  (9 789) (6 526) (2 309) (1 536)
  Zmiana netto środków pieni ężnych i ich
  ekwiwalentów razem (3 997) (10 709) (942) (2 521)
  Zysk (strata) na jedn ą akcj ę zwyk
  ą (w z
  / EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00
  Aktywa, razem (na koniec pó
  rocza bie żącego
  roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku
  obrotowego)
  318 002 315 672 72 909 75 684
  Kapita
  w
  asny (na koniec pó
  rocza bie żącego
  roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku
  obrotowego)

  87 992 87 903 20 174 21 075
  Kapita
  zak
  adowy (na koniec pó
  rocza
  bie żącego roku obrotowego i na koniec
  poprzedniego roku obrotowego)
  77 566 77 566 17 784 18 597
  Zobowi ązania d
  ugoterminowe (na koniec

  rocza bie
  żącego roku obrotowego i na koniec
  poprzedniego roku obrotowego)

  166 709 168 101 38 222 40 303
  Zobowi ązania krótkoterminowe (na koniec

  rocza bie żącego roku obrotowego i na koniec
  poprzedniego roku obrotowego)
  63 301 59 668 14 513 14 306
  Liczba akcji (w szt.) na koniec okresu (na koniec

  rocza bie
  żącego roku obrotowego i na koniec
  poprzedniego roku obrotowego)

  77 565 556 77 565 556 77 565 556 77 565 556
  Warto ść ksi ęgowa na jedn ą akcj ę (w z
  /EUR)
  (na koniec pó
  rocza bie żącego roku obrotowego
  i na koniec poprzedniego roku obrotowego)
  1,13 1,13 0,26 0,27
  Rozwodniona warto ść ksi ęgowa na jedn ą akcj ę
  (w z
  /EUR) (na koniec pó
  rocza bie
  żącego roku
  obrotowego i na koniec poprzedniego roku
  obrotowego)

  1,13 1,13 0,26 0,27
  Zadeklarowana lub wyp
  acona dywidenda na
  jedn ą akcj ę (w z
  /EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00
  Wybrane pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej oraz liczba akcji w sztukach dotyczą danych na koniec
  I pó
  rocza 2018 roku oraz na koniec 2017 roku. Wybr ane pozycje sprawozdania z ca
  kowitych dochodów ora z
  sprawozdania z przep
  ywów pieni ężnych dotycz ą danych za I pó
  rocze 2018 roku i za I pó
  rocze 201 7 roku.
  Zysk (strata) na jedn ą akcj ę zwyk
  ą dla ka żdego okresu liczony jest poprzez podzielenie zysku (straty) netto przez
  ś redni ą wa żon ą liczb ę akcji w danym okresie.
  21 sierpnia 2018 roku
  G ÓWNY KSI ĘGOWY DYREKTOR FINANSOWY WICEPREZES ZARZ ĄDU PREZES ZARZ ĄDU

  Ma
  gorzata J ędrzejewska Wojciech Baraniak Adam Adamek Dariusz St efański


  I pó
  rocze 2018 rok
  40
  2. JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z CA KOWITYCH DOCHODÓW

  w tys. PLN
  01.01.2018 –
  30.06.2018
  01.01.2017 –
  30.06.2017
  Dzia
  alność kontynuowana
  Przychody ze sprzeda ży produktów i us
  ug 166 820 139 731
  Koszty sprzedanych produktów i us
  ug 155 450 131 645
  Zysk (strata) brutto ze sprzeda
  ży 11 370 8 086
  Koszty ogólnego zarz ądu 8 766 7 904
  Pozosta
  e przychody operacyjne 2 145 2 194
  Pozosta
  e koszty operacyjne
  633 339
  Zysk (strata) z dzia
  alno
  ści operacyjnej 4 116 2 037
  Przychody finansowe 32 1 245
  Koszty finansowe 3 981 2 646
  Zysk (strata) przed opodatkowaniem 167 636
  Podatek dochodowy 78 477
  Zysk (strata) netto z dzia
  alno
  ści kontynuowanej 89 159
  Dzia
  alno ść zaniechana
  Zysk (strata) netto z dzia
  alno ści zaniechanej 0 0
  Zysk (strata) netto 89 159

  Inne ca
  kowite dochody z tytu
  u:
  Sk
  adniki, które nie zostan ą przeniesione w pó źniejszych okresach do
  sprawozdania z ca
  kowitych dochodów, w tym: 0 0
  Zyski i straty aktuarialne 0 0
  Podatek dochodowy
  0 0
  Sk
  adniki, które mog ą zosta ć przeniesione w pó źniejszych okresach do
  sprawozdania z ca
  kowitych dochodów: 0 0
  Inne ca
  kowite dochody netto 0 0

  Ca
  kowite dochody ogó
  em
  89 159

  Zysk (strata) na jedn ą akcj ę (w z
  ) z dzia
  alno ści kontynuowanej 0,00 0,00
  Rozwodniony zysk (strata) na jedn ą akcj ę zwyk
  ą (w z
  ) z dzia
  alno ści
  kontynuowanej 0,00 0,00
  Średnia wa żona liczba akcji zwyk
  ych (w szt.) 77 565 556 77 565 556
  Średnia wa żona rozwodniona liczba akcji zwyk
  ych (w szt.)
  77 565 556 77 565 556
  Zysk/strata netto na akcje dla ka
  żdego okresu jest obliczony poprzez podzielenie zysk u/straty netto za dany okres
  przez średni ą wa żon ą liczb ę akcji w danym okresie sprawozdawczym.
  21 sierpnia 2018 roku
  G ÓWNY KSI ĘGOWY DYREKTOR FINANSOWY WICEPREZES ZARZ ĄDU PREZES ZARZ ĄDU

  Ma
  gorzata J ędrzejewska Wojciech Baraniak Adam Adamek Dariusz St efański  I pó
  rocze 2018 rok
  41
  3. JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ

  w tys. PLN
  stan na
  30.06 .2018
  stan na
  31.12.2017
  stan na
  30.06 .2017
  AKTYWA
  Aktywa trwa
  e 262 984 261 067 262 769
  Rzeczowe aktywa trwa
  e
  258 916 257 643
  258 575
  Warto ści niematerialne i prawne 1 311 1 111 943
  Inwestycje w jednostkach zale żnych
  104 104
  104
  Inwestycje w pozosta
  ych jednostkach 45 45 45
  Aktywa z tytu
  u odroczonego podatku dochodowego
  2 608 2 164
  3 102
  Aktywa obrotowe 55 018 54 605 49 659
  Zapasy
  2 184 1 753
  1 808
  Nale żno ści z tytu
  u dostaw i us
  ug 39 313 37 663 35 257
  Bie żące nale żno ści podatkowe
  4 831 3 142
  4 363
  Pozosta
  e nale żności 2 389 1 781 2 056
  Środki pieni ężne i ich ekwiwalenty
  6 301 10 266
  6 175
  A k t y w a r a z e m 318 002 315 672 312 428
  PASYWA

  Kapita
  w
  asny 87 992 87 903 86 665
  Kapita
  zak
  adowy
  77 566 77 566
  77 566
  Kapita
  zapasowy z emisji akcji powy żej ich warto ści nominalnej 44 544 44 544 44 544
  Pozosta
  y kapita
  zapasowy
  62 62
  62
  Inne ca
  kowite dochody (26) (26) (27)
  Zyski zatrzymane
  (34 243) (35 639)
  (35 639)
  Zysk (strata) za rok bie żący 89 1 396 159
  Zobowiązania d
  ugoterminowe
  166 709 168 101
  174 005
  D
  ugoterminowe kredyty i po życzki 87 102 91 579 96 692
  Pozosta
  e d
  ugoterminowe zobowi ązania finansowe
  9 849 6 281
  6 334
  Rezerwa na podatek odroczony 940 420 172
  Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
  112 112
  88
  Dotacje 68 682 69 684 70 692
  Rozliczenia mi ędzyokresowe przychodów
  24 25
  27
  Zobowiązania krótkoterminowe 63 301 59 668 51 758
  Krótkoterminowe kredyty i po życzki
  19 764 20 422
  15 061
  Pozosta
  e krótkoterminowe zobowi ązania finansowe 2 781 1 430 1 455
  Zobowi ązania z tytu
  u dostaw i us
  ug
  31 888 32 102
  28 060
  Bie żące zobowi ązania podatkowe 1 507 987 1 038
  Inne zobowi ązania krótkoterminowe
  954 766
  646
  Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 160 160 151
  Inne rezerwy krótkoterminowe
  4 197 1 561
  3 296
  Dotacje 2 047 2 047 2 047
  Rozliczenia mi ędzyokresowe przychodów
  3 193
  4
  Zobowiązania ogó
  em 230 010 227 769 225 763
  P a s y w a r a z e m
  318 002 315 672
  312 428
  21 sierpnia 2018 roku G ÓWNY KSIĘGOWY DYREKTOR FINANSOWY WICEPREZES ZARZ ĄDU PREZES ZARZ ĄDU
  Ma
  gorzata Jędrzejewska Wojciech Baraniak Adam Adamek Dariusz Stefa ński
  Warto ść ksi ęgowa 87 992 87 903 86 665
  Liczba akcji (w szt.) 77 565 556 77 565 556
  77 565 556
  Warto ść ksi ęgowa na jedn ą akcj ę (w z
  ) 1,13 1,13 1,12
  Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 77 565 556 77 565 556
  77 565 556
  Rozwodniona warto ść ksi ęgowa na jedn ą akcj ę (w z
  ) 1,13 1,13 1,12
  I pó
  rocze 2018 rok
  42
  4. JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE W A SNYM

  w tys. PLN
  Kapita
  zak
  adowy
  Kapita
  zapasowy z emisji akcji powyżej
  ich warto ści nominalnej
  Pozosta
  y kapita
  zapasowy
  Inne
  ca
  kowite dochody
  Zyski
  zatrzymane
  Zysk (strata)
  za rok bie żący
  Kapita
  w
  asny ogó
  em
  Stan na 01.01.2018
  77 566 44 544 62 (26) (35 639) 1 396 87 903 Przeniesienie straty/zysku z lat ubieg
  ych do pokrycia
  0
  0
  0
  0
  1 396
  (1 396)
  0
  Zysk/strata za rok bie żący
  0 0 0 0 0 89 89 Zyski/straty aktuarialne
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  Stan na 30.06.2018
  77 566 44 544 62 (26) (34 243) 89 87 992

  w tys. PLN
  Kapita
  zak
  adowy
  Kapita
  zapasowy z emisji akcji powyżej
  ich warto ści nominalnej
  Pozosta
  y kapita
  zapasowy
  Inne
  ca
  kowite dochody
  Zyski
  zatrzymane
  Zysk (strata)
  za rok bie żący
  Kapita
  w
  asny ogó
  em
  Stan na 01.01.2017 77 566 44 544 62 (27) (35 681) 42 86 506 Przeniesienie straty/zysku z lat ubieg
  ych do pokrycia
  0
  0
  0
  0
  42
  (42)
  0
  Zysk/strata za rok bie żący 0 0 0 0 0 1 396 1 396 Zyski/straty aktuarialne
  0
  0
  0
  1
  0
  0
  1
  Stan na 31.12.2017 77 566 44 544 62 (26) (35 639) 1 396 87 903
  I pó
  rocze 2018 rok
  43


  w tys. PLN
  Kapita
  zak
  adowy
  Kapita
  zapasowy z emisji akcji powy żej
  ich warto ści nominalnej
  Pozosta
  y kapita
  zapasowy
  Inne
  ca
  kowite dochody
  Zyski
  zatrzymane
  Zysk (strata)
  za rok bie żący
  Kapita
  w
  asny ogó
  em
  Stan na 01.01.2017
  77 566 44 544 62 (27) (35 681) 42 86 506 Przeniesienie straty/zysku z lat ubieg
  ych do pokrycia
  0
  0
  0
  0
  42
  (42)
  0
  Zysk/strata za rok bie żący
  0 0 0 0 0 159 159 Zyski/straty aktuarialne
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  Stan na 30.06.2017
  77 566 44 544 62 (27) (35 639) 159 86 665 21 sierpnia 2018 roku
  G ÓWNY KSIĘGOWY DYREKTOR FINANSOWY WICEPREZES ZARZ ĄDU PREZES ZARZ ĄDU

  Ma
  gorzata J ędrzejewska Wojciech Baraniak Adam Adamek Dariusz St efański


  I pó
  rocze 2018 rok
  44
  5. JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z PRZEP YWÓW PIENI ĘŻNYCH

  w tys. PLN
  01.01.2018-
  30.06.2018
  01.01.2017-
  30.06.2017
  Przep
  ywy środków pieni ężnych z dzia
  alno ści operacyjnej
  Zysk (strata) netto 89 159
  Korekty razem 6 862 (3 119)
  Amortyzacja 5 795 5 969
  (Zyski) straty z tytu
  u ró żnic kursowych
  1 553
  (1 869)
  Odsetki i udzia
  y w zyskach (dywidendy) 2 788 1 884
  (Zysk) strata z dzia
  alno ści inwestycyjnej (165) (291)
  Zmiana stanu zapasów (430) (237)
  Zmiana stanu nale żno ści (3 802) (5 426)
  Zmiana stanu rezerw 3 156 3 048
  Zmiana stanu zobowi ązań 29 (5 377)
  Zmiana stanu rozlicze ń mi ędzyokresowych (2 062) (820)
  Ś
  rodki pieni ężne netto z dzia
  alno ści operacyjnej 6 951 (2 960)
  Przep
  ywy
  środków pieni ężnych z dzia
  alno ści inwestycyjnej
  Wp
  ywy 4 687 296
  Sprzeda ż rzeczowych aktywów trwa
  ych oraz warto ści niematerialnych i
  prawnych
  4 687 296
  Wydatki 5 846 1 519
  Nabycie rzeczowych aktywów trwa
  ych oraz warto ści niematerialnych i
  prawnych
  5 846 1 519
  Ś
  rodki pieni ężne netto z dzia
  alno ści inwestycyjnej (1 159) (1 223)
  Przep
  ywy
  środków pieni ężnych z dzia
  alno ści finansowej
  Wp
  ywy 1 033 3 010
  Kredyty i po życzki 1 000 2 989
  Odsetki 33 6
  Inne wp
  ywy finansowe 0 15
  Wydatki 10 822 9 536
  Sp
  aty kredytów i po życzek 8 180 6 562
  P
  atno ści zobowi ązań z tytu
  u umów leasingu finansowego
  675 876
  Odsetki 1 967 2 098
  Ś
  rodki pieni ężne netto z dzia
  alno ści finansowej (9 789) (6 526)
  Zmiana netto
  środków pieni ężnych i ich ekwiwalentów, razem (3 997) (10 709)
  Środki pieni ężne i ich ekwiwalenty na pocz ątek okresu 10 266 16 933
  Ró żnice kursowe netto 32 (49)
  Ś
  rodki pieni ężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu, w tym: 6 301 6 175
  - o ograniczonej mo żliwo ści dysponowania 0 1 000

  21 sierpie
  ń 2018 roku
  G ÓWNY KSI ĘGOWY DYREKTOR FINANSOWY WICEPREZES ZARZ ĄDU PREZES ZARZ ĄDU

  Ma
  gorzata J ędrzejewska Wojciech Baraniak Adam Adamek Dariusz St efański  I pó
  rocze 2018 rok
  45
  VIII. WYBRANE NOTY OBJA ŚNIAJ ĄCE DO SPRAWOZDANIA
  JEDNOSTKOWEGO
  1. Informacje dotycz ące segmentów operacyjnych
  Podstawowym przedmiotem dzia
  alno ści PCC Intermodal S.A. jest transport intermodalny, który
  sk
  ada si ę z kilku etapów: organizacji przewozu kolejowego, w ykonywania prze
  adunków i innych
  operacji terminalowych, organizacji przewozu samoch odowego oraz związanych z nimi innych us
  ug
  spedycyjnych.
  W ramach dzia
  alno ści Spó
  ki nie wyró żniono dla celów zarz ądczych segmentów operacyjnych
  zgodnie z MSSF 8. Zarz ąd analizuje sytuacj ę finansow ą Spó
  ki (jako jednego segmentu
  operacyjnego) na podstawie sprawozda ń finansowych.
  2. Informacje o produktach i us
  ugach
  01.01.2018 – 30.06.2018 01.01.2017 – 30.06.2017
  Przychody ze sprzeda ży us
  ug 166 820 139 731
  - transport intermodalny 157 324 129 076
  - spedycja 9 496 10 655
  3. Informacje o obszarach geograficznych
  Podzia
  geograficzny przychodów ze sprzeda ży zosta
  sporz ądzony wed
  ug lokalizacji odbiorców.
  Kraj odbiorcy 01.01.2018 – 30.06.2018 01.01.2017 – 30.06.2017
  Polska 49 429 52 431
  Kraje Unii Europejskiej 85 990 69 427
  Reszta świata 31 401 17 873
  Razem 166 820 139 731
  4. Informacje o g
  ównych klientach
  W pierwszych 6 miesi ącach 2018 roku podobnie jak w okresie porównawczym przychody jedynie od
  jednego odbiorcy Spó
  ki przekroczy
  y 10% przychodów ogó
  em. Struktura odbiorców, do których
  sprzeda ż przekroczy
  a 10% ogó
  u sprzeda ży przedstawia
  a si ę nast ępuj ąco (przychody w tys. PLN):
  Odbiorca 01.01.2018 – 30.06.2018 01.01.2017 – 30.06.2017
  MSC Mediterranean Shipping Company S.A. 18 786 7 715
  Pozostali odbiorcy 148 034 132 016
  Razem 166 820 139 731


  I pó
  rocze 2018 rok
  46
  5. Transakcje z podmiotami powiązanymi
  Transakcje z jednostkami powi ązanymi s ą dokonywane w oparciu o ceny i warunki rynkowe.
  W prezentowanych okresach PCC Intermodal S.A. dokon a
  a następuj ących transakcji z podmiotami
  powi ązanymi:
  01.01.2018 – 30.06.2018
  Przychody ze sprzeda ży
  podmiotom powi ązanym
  Przychody ze
  sprzeda ży
  produktów i
  us
  ug
  Przychody ze
  sprzeda ży
  towarów i
  materia
  ów
  Przychody ze sprzeda ży
  rzeczowych aktywów
  trwa
  ych oraz warto ści
  niematerialnych i prawnych
  Pozosta
  e
  przychody
  operacyjne
  -jednostka dominuj ąca 0 0 0 0
  -pozosta
  e podmioty
  powi ązane 13 190 0 0 0
  Razem przychody ze
  sprzeda
  ży jednostkom
  powi ązanym
  13 190 0 0 0

  01.01.2018 – 30.06.2018
  Zakupy pochodz
  ące od
  podmiotów powi ązanych
  Zakup
  produktów i
  us
  ug
  Zakup
  towarów i
  materia
  ów
  Zakup rzeczowych
  aktywów trwa
  ych
  i warto ści
  niematerialnych
  Licencja z
  tytu
  u
  korzystania
  ze znaku
  towarowego
  Pozosta
  e
  -jednostka dominuj ąca 6 0 0 1 684 886
  -pozosta
  e podmioty
  powi ązane 3 334 17 26 0 0
  Razem zakupy
  pochodz ące od
  podmiotów powi ązanych
  3 340 17 26 1 684 886

  01.01.2017 – 30.06.2017
  Przychody ze sprzeda ży
  podmiotom powi ązanym
  Przychody ze
  sprzeda ży
  produktów i
  us
  ug
  Przychody ze
  sprzeda ży
  towarów i
  materia
  ów
  Przychody ze sprzeda ży
  rzeczowych aktywów
  trwa
  ych oraz warto ści
  niem aterialnych i prawnych
  Pozosta
  e
  przychody
  operacyjne
  -jednostka dominuj ąca 0 0 0 0
  -pozosta
  e podmioty
  powi ązane 13 455 0 0 7
  Razem przychody ze
  sprzeda ży jednostkom
  powi ązanym
  13 455 0 0 7  I pó
  rocze 2018 rok
  47
  01.01.2017 – 30.06.2017
  Zakupy pochodzące od
  podmiotów powi ązanych
  Zakup
  produktów i
  us
  ug
  Zakup
  towarów i
  materia
  ów
  Zakup rzeczowych
  aktywów trwa
  ych
  i warto ści
  niematerialnych
  Licencja z
  tytu
  u
  korzystania
  ze znaku
  towarowego
  Pozosta
  e
  -jednostka dominuj ąca 6 0 0 1 391 698
  -pozosta
  e podmioty
  powi ązane 4 126 103 0 0 0
  Razem zakupy
  pochodz ące od
  podmiotów powi ązanych
  4 132 103 0 1 391 698

  W sprawozdaniu z sytuacji finansowej zidentyfikowan o następuj ące salda nale żno ści i zobowi ąza ń z
  jednostkami powi ązanymi:
  Nale żno ści od podmiotów powi ązanych stan na 30.06.2018 stan na 31.12.2017
  -jednostka dominuj ąca 0 0
  -pozosta
  e podmioty powi ązane 2 562 2 900
  Razem nale
  żno ści od podmiotów powi ązanych 2 562 2 900

  Zobowi ązania wobec podmiotów powi ązanych stan na 30.06.2018 stan na 31.12.2017
  -jednostka dominuj ąca 34 659 33 423
  -pozosta
  e podmioty powi ązane 316 223
  Razem zobowi
  ązania wobec podmiotów powi ązanych 34 975 33 646
  48  PCC INTERMODAL SA
  ul. Hutnicza 16
  81-061 Gdynia
  Poland

  www.pcc-intermodal.pl

  Sąd Rejonowy Gda ńsk-Pó
  noc w Gda ńsku
  KRS: 0000297665
  Kapita
  zak
  adowy: 77.565.556 PLN

  NIP: 749 -196 -84 -81


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
 • Załącznik nr: 3

  Pobierz plik  przedstawione zgodnie z § 68 ust. 1 pkt 7 i § 69 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji
  bie żących i okresowych przekazywanych przez emitentów pa pierów wartościowych oraz warunków uznawania za
  równowa żne informacji wymaganych przepisami prawa pa ństwa nieb ęd ącego pa ństwem cz
  onkowskim (Dz.U. z
  2018 r. poz. 757)


  STANOWISKO ZARZĄDU PCC INTERMODAL SA W RAZ Z OPINIĄ
  CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ PCC INTERMODAL S.A.
  ODNOSZĄCE SIĘ DO ZASTRZEŻENIA WYRAŻONEGO W RAPORCIE
  NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z PRZEGLĄDU
  ŚRÓDROCZNEGO SKRÓCONEGO SKONSOLIDOWANEGO I
  JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO PCC
  INTERMODAL SA OBEJMUJĄCEGO OKRES OD 01.01.2018 R DO 30.06.2018 R.  Sprawozdanie niezależnego bieg
  ego rewidenta UHY ECA Audyt Spó
  ka z ogra niczoną
  odpowiedzialno ści ą Sp. k. („Bieg
  y rewident”) z przegl ądu śródrocznego skróconego skonsolidowanego
  i jednostkowego sprawozdania finansowego PCC Interm odal S.A. („jednostka dominująca”) za pierwsze

  rocze 2018 roku zawiera zastrze żenie dotycz ące naruszenia zapisów zawartych w
  Mi ędzynarodowym Standardzie Rachunkowo ści 1 Prezentacja sprawozda ń finansowych Paragraf 74.

  Tre ść zastrze żenia:
  „Na dzie ń 30 czerwca 2018 r., w śródrocznym skróconym skonsolidowanym i jednostkowym
  sprawozdaniu finansowym, zaprezentowano zobowi ązania z tytu
  u kredytów d
  ugoterminowych w
  wysoko ści 24.990 tys. PLN. Na dzie ń bilansowy niektóre warunki umowy kredytowej nie zo sta
  y
  spe
  nione. Zgodnie z umow ą kredytow ą, niespe
  nienie warunków mo że spowodowa ć postawienie
  kredytu w stan natychmiastowej wymagalno ści. Spó
  ka dominuj ąca w dniu 10 sierpnia 2018 roku
  otrzyma
  a z BGK pismo o podj ęciu decyzji o obni żeniu poziomu wska źników finansowych w umowach
  kredytowych. Do dnia publikacji sprawozdania nie zo sta
  y jeszcze podpisane odpowiednie aneksy do
  umów kredytowych a warto ści wska źników nie zosta
  y jeszcze zweryfikowane przez bank.
  W świetle zapisów zawartych w Mi ędzynarodowym Standardzie Rachunkowo ści 1 Prezentacja
  sprawozda ń finansowych paragraf 74, w przypadku, gdy jednostk a
  amie warunki umowy
  d
  ugoterminowej po życzki w dniu lub przed dniem zako ńczenia okresu sprawozdawczego, w zwi ązku z
  czym zobowi ązanie staje si ę wymagalne na żądanie, zobowi ązanie zaliczane jest do zobowi ąza ń
  krótkoterminowych. Zarz ąd Spó
  ki podj ą
  decyzj ę o braku reklasyfikacji kredytów do zobowi ąza ń
  krótkoterminowych. Stanowi to naruszenie wspomniany ch powyżej zasad okre ślonych w
  Mi ędzynarodowym Standardzie Rachunkowo ści 1.”
  Zdaniem Zarz ądu jednostki dominuj ącej na dzie ń publikacji śródrocznego skróconego
  skonsolidowanego i jednostkowego sprawozdania za pi erwsze pó
  rocze 2018 roku (podobnie jak przy
  publikacji sprawozdania za rok 2017) nie ma ryzyka wypowiedzenia umów kredytowych zawartych z
  BGK.
  Cz
  onkowie Rady Nadzorczej PCC Intermodal S.A. rozw ażyli argumenty Zarz ądu, jak równie ż
  stanowisko Bieg
  ego rewidenta w przedmiotowym zakre sie. Cz
  onkowie Rady Nadzorczej PCC
  Intermodal S.A. zgadzaj ą si ę z powy ższym stanowiskiem Zarz ądu. W ocenie Cz
  onków Rady
  Nadzorczej jednostki dominuj ącej nie ma istotnego ryzyka wypowiedzenia umów kred ytowych
  zawartych pomi ędzy BGK a PCC Intermodal S.A.

  Zarz ąd PCC Intermodal SA: Cz
  onkowie Rady Nadzorcze j
  PCC Intermodal SA:
  Dariusz Stefa ński Alfred Pelzer
  Prezes Zarz ądu PCC Intermodal SA Przewodnicz ący Rady Nadzorczej
  Adam Adamek PCC Intermodal SA
  Wiceprezes Zarz ądu PCC Intermodal SA Wojciech Paprocki
  Wiceprzewodnicz ący Rady Nadzorczej
  PCC Intermodal SA
  Mariusz Antosiewicz
  Cz
  onek Rady Nadzorczej
  PCC Intermodal SA Mieczys
  aw Olender
  Cz
  onek Rady Nadzorczej
  PCC Intermodal SA  PCC INTERMODAL SA
  ul. Hutnicza 16
  81-061 Gdynia
  Poland

  www.pcc-intermodal.pl

  Sąd Rejonowy Gda ńsk-Pó
  noc w Gda ńsku
  KRS: 0000297665
  Kapita
  zak
  adowy: 77.565.556 PLN

  NIP: 749-196-84-81


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:PCC Intermodal SA
ISIN:PLPCCIM00014
NIP:749-196-84-81
EKD: 63.11 przeładunek towarów w portach morskich
Adres: ul. Hutnicza 16 81-068 Gdynia
Telefon:+48 58 5858200
www:www.pccintermodal.pl
Komentarze o spółce PCC INTERMODAL
2018-03-11 16:13:11
Stachu
działanie "większościowych" akcjonariuszy oceniam jako uczciwe i transparentne.
Przeciwieństwo - FAM S.A.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649