Raport.

PCC INTERMODAL SA (3/2018) Ogłoszenie żądania przymusowego wykupu akcji spółki PCC Intermodal S.A.

Zarząd spółki PCC Intermodal S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 5 marca 2018 roku powziął informację, że spółka PCC SE z siedzibą w Duisburgu przy Moerser Straße 149, 47198 Duisburg, Niemcy, zarejestrowanej w rejestrze spółek prowadzonym przez sąd rejestrowy w Duisburgu (Amtsgericht) pod numerem HRB 19088 ("PCC SE"), działającą w ramach zawartego w dniu 7 lutego 2018 r. porozumienia akcjonariuszy, o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 2/2018 z dnia 9 lutego 2018 r. ("Porozumienie Akcjonariuszy"), zgodnie z art. 82 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity z 15 września 2016 r. Dz.U. z 2016 r. poz. 1639, ze zm.) ("Ustawa") ogłosiła żądanie przymusowego wykupu akcji Spółki ("Przymusowy Wykup") należących do wszystkich pozostałych akcjonariuszy niebędących stroną Porozumienia Akcjonariuszy ("Akcjonariusze Mniejszościowi").
Przedmiotem Przymusowego Wykupu są wszystkie akcje Akcjonariuszy Mniejszościowych ("Wykupywane Akcje"), tj. 6.085.164 (słownie: sześć milionów osiemdziesiąt pięć tysięcy sto sześćdziesiąt cztery) akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 1,00 PLN (słownie: jeden złoty) każda, uprawniające łącznie ich posiadaczy do wykonywania 5,53% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Wykupywane Akcje są zdematerializowane i oznaczone przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem ISIN: PLPCCIM00014. Akcje są przedmiotem obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Dzień wykupu został ustalony na 7 marca 2018 roku, a cena wykupu jednej Wykupywanej Akcji wynosi 2,66 PLN (słownie: dwa złote i sześćdziesiąt sześć groszy).
W dniu wykupu Akcjonariusze Mniejszościowi objęci wykupem zostaną pozbawieni praw z akcji, co nastąpi w drodze zapisania tych akcji na rachunku papierów wartościowych PCC SE.
Szczegółowe warunki Przymusowego Wykupu zostały zamieszczone w "Informacji o zamiarze nabycia akcji spółki PCC Intermodal S.A. z siedzibą w Gdyni w drodze przymusowego wykupu wraz z informacjami na temat przymusowego wykupu załączonymi do zawiadomienia, o którym mowa w art. 82 ust. 5 Ustawy" sporządzonej zgodnie z wymogami określonymi w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 14 listopada 2005 roku w sprawie nabywania akcji spółki publicznej w drodze przymusowego wykupu (Dz. U. z 2005 r. poz. 1948), podanej do publicznej wiadomości w dniu 5 marca 2018 roku i dostępnego pod linkiem: http://infostrefa.com/infostrefa/pl/wiadomosci/29808161,zamiar-nabycia-akcji-spolki-pcc-intermodal-sa-w-drodze-przymusowego-wykupu.
Zarząd Spółki informuje, że w dniu 5 marca 2018 roku również powziął informację, że w związku z Przymusowym Wykupem Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w Uchwale Nr 179/2018 zawiesił obrót akcjami Spółki.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:PCC Intermodal SA
ISIN:PLPCCIM00014
NIP:749-196-84-81
EKD: 63.11 przeładunek towarów w portach morskich
Adres: ul. Hutnicza 16 81-068 Gdynia
Telefon:+48 58 5858200
www:www.pccintermodal.pl
Komentarze o spółce PCC INTERMODAL
2018-03-11 16:13:11
Stachu
działanie "większościowych" akcjonariuszy oceniam jako uczciwe i transparentne.
Przeciwieństwo - FAM S.A.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649