Raport.

PCC EXOL SA (2/2020) Transakcje na akcjach

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
Zarząd PCC EXOL S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 14 stycznia 2020 r. Spółka otrzymała od PCC SE z siedzibą w Duisburgu (Niemcy), czyli od osoby blisko związanej z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze, tj. z Przewodniczącym Rady Nadzorczej Spółki oraz z Członkiem Rady Nadzorczej Spółki, powiadomienie dotyczące nabycia akcji Spółki, sporządzone na podstawie art. 19 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE w zw. z art. 2 ust. 1 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2016/523 z dnia 10 marca 2016 r. ustanawiającego wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do formatu i wzoru do celów powiadamiania o transakcjach dokonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze i podawania tych transakcji do wiadomości publicznej zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014.
Treść powiadomienia Spółka przekazuje w załączeniu.
Szczegółowa podstawa prawna: art. 19 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik


  Powiadomienie o transakcji/transakcjach*, o którym mowa
  w art. 19 ust. 1 rozporz¹dzenia MAR
  1 Dane osoby pe³ni¹cej obowi¹zki zarz¹dcze/osoby blisko z ni¹ zwi¹zanej
  a) Nazwa/Nazwisko PCC SE
  2 Powód powiadomienia
  a) Stanowisko/status Osoba blisko zwi¹zana z osobami pe³ni¹cymi obowi¹zki
  zarz¹dcze:
  Waldemar Preussner - Przewodniczacy Rady Nadzorczej
  Alfred Pelzer - Czlonek Rady Nadzorczej
  b) Pierwotne powiadomienie/zmiana Powiadomienie pierwotne
  3 Dane emitenta, uczestnika rynku uprawnieñ do emisji, platformy aukcyjnej, prowadz¹cego
  aukcje lub monitoruj¹cego aukcje
  a) Nazwa PCC EXOL SPÓ£KA AKCYJNA
  b) LEI 2594002H3ZAFID0MP378
  4 Szczegó³owe informacje dotycz¹ce transakcji: rubrykê tê nale¿y wype³niæ dla (i) ka¿dego
  rodzaju instrumentu; (ii) ka¿dego rodzaju transakcji; (iii) ka¿dej daty; oraz (iv) ka¿dego
  miejsca, w którym przeprowadzono transakcje
  a) Opis instrumentu finansowego,
  rodzaj instrumentu
  Kod identyfikacyjny
  Akcja
  PLPCCEX00010
  b) Rodzaj transakcji Nabycie
  c) Cena i wolumen Cena Wolumen
  1,85 PLN 17280
  d) Informacje zbiorcze
  - £¹czny wolumen
  - Cena

  17280
  1,85 PLN
  e) Data transakcji 2020-01-10
  f) Miejsce transakcji XWAR – GPW rynek akcji
  * Niepotrzebne skreœliæ
  Strona 1 z 1


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:PCC Exol SA
ISIN:PLPCCEX00010
NIP:9880267207
EKD: 19.20 wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej
Adres: Sienkiewicza 4 56-120 Brzeg Dolny
Telefon:+48 71 7942127
www:www.pcc-exol.eu
Kalendarium raportów
2020-08-27Raport półroczny
2020-11-19Raport za III kwartał
Komentarze o spółce PCC EXOL
2018-02-04 11:48:18
itiliilimani61
zysk operacyjny doskonały zaledwie 10 procent niższy od ubiegło roczego,zaś kurs 30 procent tego z 2013
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649