Raport.

PCC EXOL SA (4/2018) Uchwały podjęte przez NWZ w dniu 9 stycznia 2018 r.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym ("Spółka") przekazuje w załączeniu treść uchwał, które dnia 9 stycznia 2018 roku zostały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.
Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik

  TREŚĆ UCHWAŁ
  Uchwała Nr 1
  Nadz wyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC EXOL S.A. z siedzibą w
  Brzegu Dolnym
  z dnia 09 stycznia 201 8 roku
  w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadz wyczajnego Walnego
  Zgromadzenia PCC EXOL S.A.
  § 1
  Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust.
  1 Statutu Spółki, Nadz wyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PCC
  EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym wybiera Panią Marzenę Ambroziak na
  Przewodnicząc ą Walnego Zgromadzenia.
  W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 136 196 583 sztuk akcji, co
  stanowi 78,96 % kapitału zakładowego Spółki.
  Ogółem ważnych głosów oddano: 260 262 583 ,
  za przyjęciem uchwały głosów oddano: 260 262 583
  wstrzymujących się było: 0
  przeciw: 0
  Nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu i nie zażądał jego zaprotokołowania.
  Uchwała Nr 2
  Nadz wyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC EXOL S.A. z siedzibą w
  Brzegu Dolnym
  z dnia 09 stycznia 2018 roku
  w sprawie przyjęcia porządku obrad
  § 1
  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu
  Dolnym („Spółka”) przyjmuje następujący porządek obrad:
  1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego
  zdolności do podejmowania uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej PCC EXOL
  S.A.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki .
  7. Podjęcie uchwały w sprawie powołan ia Członka Rady Nadzorczej Spółki .
  8. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej
  Spółki .
  9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
  2/4
  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.
  Zgodnie z wynikami głosowania nad porządkiem ob rad podanymi przez
  Przewodniczącą Zgromadzenia:
  - w głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 136 196 583 sztuk akcji, co
  stanowi 78,96 % kapitału zakładowego Spółki;
  - ogółem ważnych głosów oddano: 260 262 583 ,
  - za przyjęciem uchwały głosów oddano: 260 262 583
  - wstrzymujących się było: 0
  - przeciw: 0
  Nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu i nie zażądał jego zaprotokołowania.
  Uchwała Nr 3
  Nadz wyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC EXOL S.A. z siedzibą w
  Brzegu Dolnym
  z dnia 09 stycznia 2018 roku
  w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej
  Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 16
  ust. 3 lit. d Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PCC EXOL
  S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym uchwala, co następuje:
  § 1
  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PCC EXOL S.A., na podstawie wyników
  tajnego głosowania, powołuje Arkadiusza Szymanka na Członka Rady
  Nadzorczej V wspólnej kadencji.
  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.
  Zgodnie z wynikami głosowania podanymi p rzez Przewodniczącą
  Zgromadzenia:
  - w głosowaniu ważne głosy oddano z 136 196 583 sztuk akcji, co stanowi
  78,96 % kapitału zakładowego Spółki;
  - ogółem ważnych głosów oddano: 260 262 583 ,
  - za przyjęciem uchwały głosów oddano: 260 262 583
  - wstrzymujących się było: 0
  - przeciw: 0
  Nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu i nie zażądał jego zaprotokołowania.
  3/4
  Uchwała Nr 4
  Nadz wyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC EXOL S.A. z siedzibą w
  Brzegu Dolnym
  z dnia 09 stycznia 2018 roku
  w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej
  Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 16
  ust. 3 lit. d Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PCC EXOL
  S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym uchwala, co następuje:
  § 1
  Nadzwyczajne Walne Zgromadzen ie PCC EXOL S.A., na podstawie wyników
  tajnego głosowania, powołuje Roberta Pabicha na Członka Rady Nadzorczej V
  wspólnej kadencji.
  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.
  Zgodnie z wynikami głosowania podanymi przez Przewodniczącą
  Zgromadzenia:
  - w głosowaniu ważne głosy oddano z 136 196 583 sztuk akcji, co stanowi
  78,96 % kapitału zakładowego Spółki;
  - ogółem ważnych głosów oddano: 260 262 583 ,
  - za przyjęciem uchwały głosów oddano: 260 262 583
  - wstrzymujących się było: 0
  - przeciw: 0
  Nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu i nie zażądał jego zaprotokołowania.
  Uchwała Nr 5
  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC EXOL S.A. z siedzibą w
  Brzegu Dolnym
  z dnia 9 stycznia 2018 roku
  w sprawie wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej
  Działając na podsta wie art. 392 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 16
  ust. 3 lit. d i § 23 ust. 2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
  PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym uchwala, co następuje:
  § 1
  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PCC EXOL S.A ustala miesięc zne
  wynagrodzenie:
  - dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej - w wysokości brutto stanowiącej
  równowartość 200 % (dwieście procent) zaokrąglonego w dół do setek złotych
  przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogółem w sektorze przedsiębiorstw
  w Polsce w miesi ącu listopadzie roku poprzedzającego rok, w którym będzie
  wypłacane wynagrodzenie;
  - dla pozostałych członków Rady Nadzorczej - w wysokości brutto stanowiącej
  równowartość 150 % (sto pięćdziesiąt procent) zaokrąglonego w dół do setek
  złotych przeciętnego w ynagrodzenia ogółem w sektorze przedsiębiorstw w  4/4
  Polsce w miesiącu listopadzie roku poprzedzającego rok, w którym będzie
  wypłacane wynagrodzenie.
  Wynagrodzenie to obejmuje również zwrot kosztów związanych z udziałem w
  pracach Rady Nadzorczej.
  § 2
  Niniejsza uchwała uchyla i zastępuje uchwałę Nadzwyczajnego Walnego
  Zgromadzenia nr 5 z 17 października 2012 r., z zastrzeżeniem § 3.
  § 3
  Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia, z mocą obowiązującą
  począwszy od dnia 01 stycznia 2018 r.
  Zgodnie z wynikami głosowania podanymi przez Przewodniczącą
  Zgromadzenia:
  - w głosowaniu ważne głosy oddano z 136 196 583 sztuk akcji, co stanowi
  78,96 % kapitału zakładowego Spółki;
  - ogółem ważnych głosów oddano: 260 262 583 ,
  - za przyjęciem uchwały głosó w oddano: 260 262 583
  - wstrzymujących się było: 0
  - przeciw: 0
  Nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu i nie zażądał jego zaprotokołowania.  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

Rozmowa z Mateuszem Zawadzkim - Prezesem Zarządu Ultimate Games

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:PCC Exol SA
ISIN:PLPCCEX00010
NIP:9880267207
EKD: 19.20 wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej
Adres: Sienkiewicza 4 56-120 Brzeg Dolny
Telefon:+48 71 7942127
www:www.pcc-exol.eu
Kalendarium raportów
2019-05-21Raport za I kwartał
2019-08-28Raport półroczny
2019-11-13Raport za III kwartał
2019-05-21Raport za I kwartał
2019-08-28Raport półroczny
Komentarze o spółce PCC EXOL
2018-02-04 11:48:18
itiliilimani61
zysk operacyjny doskonały zaledwie 10 procent niższy od ubiegło roczego,zaś kurs 30 procent tego z 2013
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649