Raport.

PCC EXOL SA (3/2018) Powołanie Członków Rady Nadzorczej

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 9 stycznia 2018 r. powołało 2 Członków Rady Nadzorczej w osobach: Pana Arkadiusza Szymanka oraz Pana Roberta Pabicha.
Informacje dotyczące w/w osób jako osób nadzorujących, określone w § 28 pkt 4, 5 i 6 rozporządzenia z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (z późniejszymi zmianami), zostały załączone do niniejszego raportu.
Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik
  dr hab. inż. (prof . nadzw .) Ark adiusz Szymanek
  Wykształcenie:
   Doktor habilitowany inżynier , Uniwersytet w Żylinie, 2009 r.
   Doktor inżynier, Politechnika Wrocławska, Instytut Techniki Cieplnej i Mechaniki Płynów, 2000 r.
   Magister inżynier, Politechnika Częstochowska, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska,
  1995 r.
  Od 2010 r. profesor nadzwyczajny Katedry Ogrzewnictwa, Wentylacji i Ochrony Atmosfery Politechniki
  Często chows kiej, z którą związany jest od 1995r.
  Dorobek naukowy Pana Profesora Arkadiusza Szymanka to 8 patentów i 3 zgłoszenia patentowe oraz
  ponad 100 publikacji naukowych jako autor monografii i autor lub współautor publikacji w
  czasopismach naukowych punktowanych z listy JCR oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
  W okresie 2001 -2010 Zastępca kierownika Katedry Ogrzewnictwa, Wentylac ji i Ochrony Atmosfery
  Politechniki Częstochowskiej. W latach 2004 -2006 Przewodniczący Rady Nadzorczej WKG Sp. z o.o. w
  Raciszynie. Od 2007 do chwili obecnej Członek Rady Nadzorczej spółki Ekologistyka Sp. z o.o. spółki
  zależnej od PCC Rokita SA. Człon ek Rady Nadzorczej PCC R okita SA. W latach 2010 -2012 Zastępca
  Dyrektora Instytutu Zaawansowanych Technologii Energetycznych Politechniki Częstochowskiej. W
  okresie 2014 -2016 Dyrektor Centrum Innowacji w Energetyce Politechniki Częstochowskiej. Od 2016
  pracownik Istytutu Maszyn Cieplnych na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Informatyki. Od 2016 do
  chwili obecnej Przewodniczący Zespołu interd yscyplinarnego do spraw działalności upowszechniającej
  naukę przy Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
  Członek organizacji, m.in. Polskiego Związku Inżynierów i Techników, Zrzeszenia Audytorów
  Energetycznych.
  Arkadiusz Szymanek nie wykonuje działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki oraz nie jest
  wspól nikiem w konkurencyjnych spółkach cywilnych lub spółkach osobowych, lub członkiem organów
  spółek kap itałowych, czy też członkiem or ganów jakichkolwiek innych, konkurencyjnych osób
  prawn ych .
  Arkadiusz Szymanek nie figuruje w r ejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie
  ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
 • Załącznik nr: 2

  Pobierz plik
  Robert Pabich
  Wykształcenie:
  Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, specjalizacja Zarządzanie finansami
  W latach 2001 -2014 pracował w działach audytu i doradztwa gospodarczego spółek Arthur Andersen
  (2001 -2002), Ernst&Young (2002 -2003) oraz Deloitte (2003 -2014), gdzie od 2006 roku zajmował
  stanowiska menadżerskie, a od 2011 roku stanowisko dyrektora w dziale audytu. Członek Rady
  Nadzorczej PCC Rokita SA.
  W roku 2007 uzyskał uprawnienia biegłego rewidenta i był zaangażowany między innymi w badanie
  sprawozdań finan sowych grup kapitałowych notowanych na giełdzie oraz spółek z branży chemicznej,
  jak również projekty optymalizacyjne oraz związane z pozyskiwaniem kapitału.
  Od roku 2014 prowadzi własną działalność konsultingową w zakresie usług biegłego rewidenta. Jest
  prezesem zarządu i głównym udziałowcem w spółce uprawnionej do badania sprawozdań finansowych
  Robert Pabich sp. z o.o., która specjalizuje się w wycenach instrumentów finansowych.
  Robert Pabich nie wykonuje działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki oraz nie jest
  wspólnikiem w konkurencyjnych spółkach cywilnych lub spółkach osobowych, lub członkiem organów
  spółek kapitałowych, czy też członkiem organów jakichkolwiek innych, konkurencyjnych osób
  prawn ych .
  Robert Pabich nie figuruje w rejestrze Dłużnikó w Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie
  ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:PCC Exol SA
ISIN:PLPCCEX00010
NIP:9880267207
EKD: 19.20 wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej
Adres: Sienkiewicza 4 56-120 Brzeg Dolny
Telefon:+48 71 7942127
www:www.pcc-exol.eu
gpwlink:pcc-exol.gpwlink.pl
Kalendarium raportów
2019-05-21Raport za I kwartał
2019-08-28Raport półroczny
2019-11-13Raport za III kwartał
2019-05-21Raport za I kwartał
2019-08-28Raport półroczny
Komentarze o spółce PCC EXOL
2018-02-04 11:48:18
itiliilimani61
zysk operacyjny doskonały zaledwie 10 procent niższy od ubiegło roczego,zaś kurs 30 procent tego z 2013
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 Tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649