Raport.

PATENTUS SA (17/2018) Rejestracja zmian Statutu spółki PATENTUS SA w Krajowym Rejestrze Sądowym

Na podstawie § 5 pkt 1) oraz § 6 pkt. 1) i pkt 3) Rozporządzenia Ministrów Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd PATENTUS S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 03.08.2018 roku powziął informację o zarejestrowaniu przez Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego postanowieniem z dnia 17.07.2018 roku zmian w Statucie Spółki uchwalonych w dniu 24.05.2018 uchwałą nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PATENTUS S.A.
Ponadto, Zarząd Spółki informuję, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie PATENTUS S.A. w § 2 Uchwały nr 20 z dnia 24.05.2018 roku upoważniło Radę Nadzorcza do sporządzenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki z uwzględnieniem dokonanych zmian.
Zarząd PATENTUS S.A. przedstawi tekst jednolity Statutu, niezwłocznie po jego przyjęciu przez Radę Nadzorczą Spółki.
Poniżej, Spółka przedstawia treść dokonanych zmian.
Treść § 14 oraz treść § 16 przyjmują nowe następujące brzmienie:
"§ 14
(...)
9. Na podstawie uchwały Rady Nadzorczej ustanawiany jest w jej strukturze Komitet Audytu, funkcjonujący na podstawie własnego Regulaminu oraz przepisów ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.
(...)"
"§ 16
(...)
4. Rada Nadzorcza powołuje spośród swojego grona Komitet Audytu i w drodze uchwały ustala regulamin jego działania. Komitet Audytu składa się, z co najmniej trzech członków, w tym z Przewodniczącego Komitetu Audytu, powołanych przez Radę Nadzorczą na okres jej kadencji spośród członków Rady Nadzorczej, z czego:
1)przynajmniej jeden Członek Komitetu Audytu posiada wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka PATENTUS S.A. lub poszczególni Członkowie w określonych zakresach posiadają wiedzę i umiejętności z zakresu tej branży;
2)co najmniej dwóch Członków Komitetu Audytu, w tym jego Przewodniczący, są osobami niezależnymi od Spółki, tzn. spełniają kryteria niezależności określone w art. 129 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym;
3)przynajmniej jeden Członek Komitetu Audytu posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych.
5.Do zadań Komitetu Audytu, powołanego w ramach Rady, należą w szczególności:
1) monitorowanie:
a) procesu sprawozdawczości finansowej,
b) skuteczności systemów kontroli wewnętrznej i systemów zarządzania ryzykiem oraz audytu wewnętrznego, w tym w zakresie sprawozdawczości finansowej,
c) wykonywania czynności rewizji finansowej, w szczególności przeprowadzania przez firmę audytorską badania, z uwzględnieniem wszelkich wniosków i ustaleń Komisji Nadzoru Audytowego wynikających z kontroli przeprowadzonej w firmie audytorskiej;
d) relacji Spółki z podmiotami powiązanymi;
2) kontrolowanie i monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i firmy audytorskiej, w szczególności w przypadku, gdy na rzecz Spółki świadczone są przez firmę audytorską inne usługi niż badanie;
3) informowanie Rady Nadzorczej o wynikach badania oraz wyjaśnianie, w jaki sposób badanie to przyczyniło się do rzetelności sprawozdawczości finansowej w Spółce, a także jaka była rola Komitetu Audytu w procesie badania;
4) dokonywanie oceny niezależności biegłego rewidenta oraz wyrażanie zgody na świadczenie przez niego dozwolonych usług niebędących badaniem w Spółce;
5) opracowywanie polityki wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania badania;
6) opracowywanie polityki świadczenia przez firmę audytorską przeprowadzającą badanie, przez podmioty powiązane z tą firmą audytorską oraz przez członka sieci firmy audytorskiej dozwolonych usług niebędących badaniem;
7) określanie procedury wyboru firmy audytorskiej przez Spółkę;
8) przedstawianie Radzie Nadzorczej lub innemu organowi nadzorczemu lub kontrolnemu, lub organowi, o którym mowa w art. 66 ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, rekomendacji, o której mowa w art. 16 ust. 2 rozporządzenia nr 537/2014, zgodnie z politykami, o których mowa w pkt 5 i 6;
9) przedkładanie zaleceń mających na celu zapewnienie rzetelności procesu sprawozdawczości finansowej w Spółce.
(...)"

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Patentus SA
ISIN:PLPTNTS00019
NIP:6381435033
EKD: 28:92 produkcja maszyn dla górnictwa i do wydobywania oraz budownictwa
Adres: ul. Górnośląska 11 43-200 Pszczyna
Telefon:+48 32 2100078
www:www.patentus.pl
Kalendarium raportów
2021-11-15Raport za III kwartał
Komentarze o spółce PATENTUS
2021-09-24 22-09-31
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor