Raport.

PATENTUS SA (16/2018) Ustanowienie zastawu na aktywach o znacznej wartości.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE ("Rozporządzenie MAR")
Zarząd PATENTUS S.A. informuje, że w dniu 31.07.2018 roku powziął informację , iż Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach IX Wydział Gospodarczy - Rejestru Zastawów dokonał w dniu 24.07.2018 roku wpisu do rejestru zastawów na inne zbiory rzeczy lub praw, stanowiących organizacyjną całość chociażby jego skład był zmienny - zespołu urządzeń -o najwyższej sumie zabezpieczenia wynoszącej 5 890 344,37 PLN będących własnością PATENTUS S.A.
Wpis do rejestru związany jest z podpisaniem w dniu 01.03.2018 roku pomiędzy KUKE Finance S.A. z siedzibą w Warszawie ("Nabywca"; "KUKE Finance") a PATENTUS S.A. z siedzibą w Pszczynie ("Zbywcą") Umowy Zarządzania Wierzytelnościami ("Umowa"). Przedmiot kontraktu: Leasing finansowy wraz z dostawą maszyn i urządzeń.
Dłużnik: PGG S.A. z siedziba w Katowicach.
Maksymalna wartość kontraktu nie może przekroczyć kwoty 4 000 000,00 PLN. Maksymalny okres spłaty kontraktu: do 3 lat od daty podpisania Protokołu przekazania przedmiotu leasingu zgodnie z Kontraktem, w którym to okresie Dłużnik zobowiązany jest dokonać spłaty Wierzytelności, zgodnie z warunkami Kontraktu i harmonogramem spłaty. Odsetki umowne: WIBOR 1M + marża KUKE.
Przedmiot umowy: nabycie przez KUKE Finance S.A. Wierzytelności przysługujących Zbywcy z tytułu realizacji Przedmiotu Kontraktu, z prawem regresu do Zbywcy. Zbywca przelewa na KUKE Finance Wierzytelności, a KUKE Finance przelew przyjmuje i zobowiązuje się do zapłaty ceny za Wierzytelności na warunkach i w terminach określonych w Umowie.
Zabezpieczenie: weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową; oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 kpc do kwoty 4 500 000,00 PLN; pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem bankowych prowadzonym przez Raiffeisen Bank Polska S.A.; ustanowienie zastawu rejestrowego na maszynach będących przedmiotem Kontraktu.
Okres obowiązywania: każda ze Stron może wypowiedzieć Umowę z zachowaniem 1 - miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca.
Wartość ustanowionego zastawu przekracza równowartość kwoty 1.000.000 euro, przeliczonej według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w dniu powstania obowiązku informacyjnego.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Patentus SA
ISIN:PLPTNTS00019
NIP:6381435033
EKD: 28:92 produkcja maszyn dla górnictwa i do wydobywania oraz budownictwa
Adres: ul. Górnośląska 11 43-200 Pszczyna
Telefon:+48 32 2100078
www:www.patentus.pl
Kalendarium raportów
2021-11-15Raport za III kwartał
Komentarze o spółce PATENTUS
2021-09-23 23-09-59
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor