Raport.

PATENTUS SA (15/2018) Podpisanie Polisy obrotowej z Korporacją Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE ("Rozporządzenie MAR")
Zarząd PATENTUS S.A. ("Spółka", "Emitent"' "Ubezpieczający") informuje, że w dniu 01.08.2018 roku wpłynął podpisany egzemplarz Polisy obrotowej z dnia 24.07.2018 roku ("Polisa obrotowa", "Umowa") zawartej pomiędzy Emitentem a Korporacją Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ( "Korporacją", "Zakład Ubezpieczeń").
•Przedmiot ubezpieczenia: Ubezpieczeniem objęte są należności pieniężne z tytułu kontraktów na dostawy wyrobów hutniczych, artykułów spawalniczych, materiałów budowlanych, maszyn i urządzeń dla górnictwa oraz należności z tytułu realizacji usług remontowych, nabytych przez KUKE Finance S.A. na podstawie zawartej z Ubezpieczającym umowy factoringowej, przysługujące Ubezpieczającemu od dłużnika krajowych, dla których Korporacja przyznała limity kredytowe.
•przyznany Spółce Limit wynosi 13 000 000,00 PLN;
•składka minimalna i tryb płatności: płatna będzie w 12 równych ratach miesięcznie;
•Ubezpieczający zobowiązuje się zgłaszać Korporacji do ubezpieczenia wszystkie zrealizowane obroty wynikające z należności nabytych przez KUKE Finance S.A.;
•Limit wypłaty odszkodowań: maksymalna kwota wypłaconych przez Korporację odszkodowań za okres rozliczeniowy nie może przekroczyć wielokrotności składek minimalnej lub, jeżeli to korzystniejsze dla Ubezpieczającego, wielokrotności zapłaconych składek należnych za ten okres rozliczeniowy;
•Okres ważności umowy: umowę zawiera się na czas nieokreślony, od dnia 1 lipca 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku. Każda ze stron może ją wypowiedzieć nie później niż 30 dni przed końcem każdego okresu rozliczeniowego ze skutkiem na koniec tego okresu. Okres rozliczeniowy trwa 12 miesięcy;
•Udział własny 15%;
•Termin płatności: 130 dni licząc od daty wystawienia faktury uprawniającej do otrzymania zapłaty

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Patentus SA
ISIN:PLPTNTS00019
NIP:6381435033
EKD: 28:92 produkcja maszyn dla górnictwa i do wydobywania oraz budownictwa
Adres: ul. Górnośląska 11 43-200 Pszczyna
Telefon:+48 32 2100078
www:www.patentus.pl
Kalendarium raportów
2021-08-30Raport półroczny
2021-11-15Raport za III kwartał
2021-08-30Raport półroczny
2021-11-15Raport za III kwartał
Komentarze o spółce PATENTUS
2021-08-04 21-08-42
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor