Raport.

PATENTUS SA (7/2018) Zawarcie umowy znaczącej oraz realizacja zamówień pod umowy.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE ("Rozporządzenie MAR")
Zarząd PATENTUS S.A. ("Spółka", "Emitent", "Wykonawca") informuje, iż w okresie od 08.08.2017 roku do 15.05.2018 roku otrzymał od FAMUR S.A. ("Zamawiający") z siedzibą w Katowicach umowy oraz zamówienia na łączną wartość 11 754 338,00 PLN plus VAT.
Umową o najwyższej wartości jest umowa PAT 18.008- 99 z dnia 15.02.2018 roku ("Umowa").
Przedmiotem Umowy jest: Wykonanie elementów przenośnika ścianowego FFC-8, tj. tras (rynny liniowe i inspekcyjne) oraz stref napędu wysyp. i zwrotnego (kadłub, rynna dołączna, rynny zjazdowe).
 Termin dostawy przedmiotu Umowy: trasy- do dnia 10.04.2018r.; strefy napędu wysyp. i zwrotnego do dnia 30.04.2018r. ;
 Wartość przedmiotu Umowy: 5 200 000,00PLN plus VAT;
 Gwarancja: Wykonawca udziela na dostarczony przedmiot dostawy gwarancji: 36 miesięcy od daty uruchomienia kompleksu u Odbiorcy, jednak nie dłużej niż 40 miesięcy od daty dostawy ostatniej partii Przedmiotu Umowy.
 Kary umowne:
- Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu kary umowne: w wysokości 20% ceny brutto Przedmiotu Umowy; za niewykonanie Przedmiotu Umowy w terminie w całości lub części Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1% ceny brutto Przedmiotu Umowy za każdy dzień opóźnienia; za opóźnienia w dostarczeniu brakujących lub niewadliwych części Przedmiotu Umowy lub brakujących dokumentów Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1% ceny brutto Przedmiotu Umowy za każdy dzień opóźnienia.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Patentus SA
ISIN:PLPTNTS00019
NIP:6381435033
EKD: 28:92 produkcja maszyn dla górnictwa i do wydobywania oraz budownictwa
Adres: ul. Górnośląska 11 43-200 Pszczyna
Telefon:+48 32 2100078
www:www.patentus.pl
Komentarze o spółce PATENTUS
2019-12-12 09-12-08
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649