Raport.

PARTNER-NIERUCHOMOŚCI SA (15/2018) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zarząd spółki Partner-Nieruchomości S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje o zwołaniu na dzień 10 sierpnia 2018 roku, na godz. 8:00, Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się w siedzibie Spółki, przy ul. Hożej 51 w Warszawie. Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (załącznik nr 1) oraz projekty uchwał (załącznik nr 2) zostały zamieszczone w postaci załączników do niniejszego raportu bieżącego.
Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1 i pkt 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik
  1

  Ogłoszenie o zwołaniu Nadz wyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Partner -Nieruchomości S.A.
  wraz z projektami uchwał .
  Zarząd spółki Partner -Nieruchomości S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Hoża 51, 00 -681 Warszawa,
  wpisanej do r ejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Są d Rejonowy dla m. st. Warszawy w
  Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru S ądowego pod nr KRS 0000392767
  („Spółka ”), działając na podstawie art. 399 §1, art. 402(1) i art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych
  zwołuje na dzień 10 sierpnia 2018 r. na godz. 8:00 Nadz wyczajne Walne Zgromadzenie
  („Zgromadzenie ”). Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki , przy ul. Hożej 51 w Warszawie.
  Planowany jest następujący porządek obrad Zgromadzenia:
  1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.
  2. Podjęcie u chwały w sprawie odstąpienia od tajności głosowania przy wyborze członków
  komisji skrutacyjnej.
  3. Wybór członków komisji skrutacyjnej i Przewodniczącego Zgromadzenia.
  4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania
  uchwał.
  5. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości Spółki.
  7. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.
  Opis procedury dotyczącej uczestniczenia w Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu
  1. Prawo akcjonarius za do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad
  Zgromadzenia oraz zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do
  porządku obrad Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku
  obrad przed terminem Zgromadzeni a.
  1) Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału
  zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad
  Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na 21 dni
  przed wyznaczonym te rminem Zgromadzenia . Żądanie powinno zawierać
  uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku
  obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej na adres:
  [email protected] .
  2) Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału
  zakładowego Spółki mogą przed terminem Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie
  lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na adres:
  [email protected] , projekty uchwał dotyczące spraw
  wprowadzonych do porządku obrad Zgromadzenia, lub spraw, które mają zostać
  wprowadzone do porządku obrad. Projekty uchwał powinny zostać zgłoszone Spółce
  do końca dnia poprzedzającego Zgromadzenie.

  2. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotycz ących spraw wprowadzonych
  do porządku obrad podczas Zgromadzenia.
  Każdy akcjonariusz może podczas Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw
  wprowadzonych do porządku obrad.


  2

  3. Sposób wykonywania prawa głosu na Zgromadzeniu
  1) Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Z gromadzeniu oraz
  wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Ak cjonariusz, który nie
  jest osobą fizyczn ą, może uczestniczyć w Z gromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu
  przez osobę uprawnion ą do składania oświad czeń woli w jego imieniu lub przez
  pełnomocnika.
  2) Wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika może się odbywać na formularzach,
  których wzór jest dostępny od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia na stronie
  internetowej pod adresem www.partnernieruchomosci. com.pl w zakładce „R elacje
  Inwestorskie ”.
  3) Prawo do reprezentowania akcjonariusza nie będącego osobą fizyczn ą przez osobę
  uprawnion ą do składania oświadczeń woli w jego imieniu albo przez pełnomocnika
  powinno być potwierdzone okazanym przy sporządzaniu listy obecności odpisie z
  właściwego rejestru lub innymi dokumentami urzędowymi, przy czym zastrzeżenie
  dotyczące dokumentów urzędowych nie dotyczy pełnomocnictwa.
  4) Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Z gromadzeniu , chyba
  że co innego wyni ka z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego
  pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może
  reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i gł osować odmiennie z akcji
  każdego akcjonariusza. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na rachunku
  zbiorczym, może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z
  akcji zapisanych na tym rachunku. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej
  niż jednym rachunku papierów wartościowych moż e ustanowić oddzielnych
  pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.
  5) Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu
  może być udzielone w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej. Udzielenie
  pełn omocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym
  podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego
  certyfikatu.
  6) O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej akcjonariusz zawiadamia
  Spółkę, przesyłając po cztą elektroniczną na adres
  [email protected] dokument w formacie PDF zawierający tekst
  pełnomocnictwa oraz podpis akcjonariusza. Formularz zawierający wzór
  pełnomocnictwa dostępny jest od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia na stronie
  internetowej pod adresem www.partnernieruchomosci.com.pl w zakładce „R elacje
  Inwestorskie ”.
  7) Spółka ze swojej strony podejmie działania służące identyfikacji mocodawcy i
  pełnomocnika w celu potwierdzenia skuteczności udzielonego w formie
  elektronicznej pełn omocnictwa. Weryfikacja ważności udzielonego pełnomocnictwa
  może polegać w szczególności na:
  a) sprawdzeniu treści udzielonego pełnomocnictwa (ciągu pełnomocnictw), a także
  kompletności załączonych do niego dokumentów,
  b) sprawdzeniu poprawności danych wpisanych do formularza i porównanie ich z
  informacj ą zawartą w wykazie osób uprawnionych do uczestnictwa w
  Zgromadzeniu ,


  3

  c) stwierdzeniu zgodności uprawnień osób udzielających pełnomocnictwa w
  imieniu osób prawnych ze stanem wynikającym z odpisów z właściwego rejestr u,
  d) potwierdzeniu danych i tym samym identyfikacj i akcjonariusza lub akcjonariuszy
  za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie w przypadku
  elektronicznej postaci pełnomocnictwa i takiego zawiadomienia o nim.
  8) Spółka w ramach weryfikacji ważności udzielonych pełnomocnictw w postaci
  elektronicznej i identyfikacji akcjonariusza może zwrócić si ę do akcjonariusza z
  wnioskiem o przesłanie, w postaci elektronicznej, pełnomocnictwa w postaci skanu w
  formacie PDF lub pliku zdjęciowego ze sfotografowanym p ełno mocnictwem. Spółka
  oświadcza, iż w wypadku braku odpowiedzi ze strony osób weryfikowanych, bę dzie
  uprawniona do odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w Zgromadzeniu
  Spółki.
  9) Członek Zarzą du Spółki i pracownik Spółki mog ą być pełnomocnikami akcjona riusza
  na Zgromadzeniu, przy czym jeś li pełnomocnikiem na Z gromadzeniu zostanie
  ustanowiony Członek Zarzą du Spółki, Członek Rady Nadzorczej Spółki, pracownik
  Spółki pełnomocnictwo może upoważ nia ć do reprezentacji akcjonariusza tylko na
  Zgromadzeniu , którego dotyczy niniejsze ogłoszenie. W stosunku do osób
  wskazanych w niniejszym punkcie, udzielenie dalszego pełnomocnictwa (substytucji)
  jest wyłączone .
  10) Po przybyciu na Z gromadzenie a przed podpisaniem listy obecnoś ci pełnomocnik
  powinien okazać oryginał dokumentu tożsamości wymienionego w treś ci
  pełnomocnictwa celem potwierdzenia tożsamoś ci pełnomocnika.
  11) Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinna zostać
  zgłoszona Spółce do końca dnia poprzedzającego dzień Zgromadzenia .

  W raz ie wyst ąpienia jakichkolwiek w ątpliwoś ci b ądź zaistnienia sytuacji wymagających
  wyjaśnienia, Spółka moż e podj ąć inne działan ia, proporcjonalne do celu, służą ce identyfikacji
  akcjonariusza lub akcjonariuszy oraz weryfikacji wa żnoś ci przedstawionych pełnomoc nictw,
  zawiadomie ń i dokumentów. Spółka dołą cza pełnomocnictwa w formie papierowej, w tym
  wydrukowane z postaci elektronicznej, do protokołu Zgromadzenia .

  4. Możliwość i sposób uczestniczenia w Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków
  komunikacji elektronicznej oraz sposób wypowiadania się w trakcie Zgromadzenia przy
  wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej oraz sposób wykonywania prawa głosu
  droga korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej
  Nie przewiduje się uczestnictwa w Zgromadzeniu, wypowiadania się w trakcie Zgromadzenia
  ani wykonywania prawa głosu drog ą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków
  komunikacji elektronicznej.

  5. Prawo uczestnictwa w Zgromadzeniu
  1) Prawo uczestniczenia w Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami
  Spółki na szesnaście dni przed datą Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w
  Zgromadzeniu);
  2) W celu skorzystania z prawa uczestnictwa w Zgromadzeniu, akcjonariusz uprawniony
  ze zdematerializowanych akcji na okaziciel a powinien złożyć nie wcześniej niż po


  4

  ogłoszeniu o zwołaniu Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim
  po dniu rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu żądanie, aby podmiot prowadzący
  rachunek papierów wartościowych wystawił imienne zaświad czenie o prawie
  uczestnictwa w Zgromadzeniu . Zaświadczenia będą podstawą sporządzenia wykazów
  przekazywanych podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów wartościowych
  zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Zaleca się
  akcjonariuszom pobranie ww. wystawionego zaświadczenia o prawie uczestnictwa i
  zabranie go ze sobą w dniu Zgromadzenia.
  3) Listę uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu Spółka ustala w oparciu o
  księgę akcyjną i wykaz sporządzony przez podmiot prowadzący depozyt papierów
  wartoś ciowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.
  4) Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu zostanie
  wyłożona w siedzibie Spółki przy ul. Hożej 51 w Warszawie, 00 -681 Warszawa, przez
  trzy dni powszednie przed odbyciem Zgromadzenia, tj. począwszy od dnia 7 sierpnia
  2018 r. Akcjonariusz może przeglądać listę i żądać od pis u listy za zwrotem kosztów
  jego sporządzenia, lub przesłania mu listy a kcjonariuszy nieodpłatnie pocztą
  elektroniczną, podając adres, na który lista powi nna być wysłana.
  5) Akcjonariusz ma prawo żądać wydania odpisu wniosków w sprawach objętych
  porządkiem obrad w terminie tygodnia przed Zgromadzeniem.

  6. Miejsce i sposób zapoznania się z dokumentacją i uchwałami przedstawianymi Walnemu
  Zgromadzeniu
  Zgodnie z a rt. 402(3) § 1 KSH, pełny tekst dokumentacji, która ma zostać przedstawiona
  Zgromadzeniu oraz projekty uchwał zostaną, od dnia zwołania Zgromadzenia, zamieszczone
  na stronie internetowej Spółki pod adresem www.partnernieruchomosci.com.pl
  Uwagi Zarządu Spół ki lub Rady Nadzorczej Spółki , dotyczące spraw wprowadzonych do
  porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do
  porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia, będą dostępne na stronie
  internetowej Spółki niezwłocznie po ich sporządzeniu.

  7. Adres strony internetowej zawierającej informacje dotyczące Zgromadzenia.
  Informacje dotyczące Zgromadzenia są dostępne na stronie internetowej Spółki :
  www.partnernieruchomosci.com.pl , w zakładce „Relacje Inwestorskie” .


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
 • Załącznik nr: 2

  Pobierz plik
  PROJEKTY UCHWAŁ NAD ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
  PARTNER -NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA

  Uchwała nr 1
  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
  Partner -Nieruchomości Spółka Akcyjna
  z dnia 10 sierpnia 2018 r.
  w sprawie odstąpienia od tajności głosowania przy wyborze członków komisji skrutacyjnej

  § 1
  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Partner -Nieruchomości Spółka Akcyjna postanawia odstąpić od
  tajności głosowania w sprawie wyboru członków komisji skrutacyjnej.
  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  Uchwała nr 2
  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
  Partner -Nieruchomości Spółka Akcyjna
  z dnia 10 sierpnia 2018 r.
  w sprawie wyboru członków komisji skrutacyjnej

  § 1
  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Partner -Nieruchomości Spółka Akcyjna niniejszym powo łuje na
  członków komisji skrutacyjnej następujące osoby: [__]
  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  Uchwała nr 3
  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
  Partner -Nieruchomości Spółka Akcyjna
  z dnia 10 sierpnia 2018 r.
  w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

  § 1
  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Partner -Nieruchomości Spółka Akcyjna niniejszym wybiera [__]
  na Przewodniczącego Zgromadzenia.
  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  Uchwała nr 4
  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
  Partner -Nieruchomości Spółka Akcyjna
  z dnia 10 sierpnia 2018 r.
  w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia

  § 1
  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Partner -Nieruchomości Spółka Akcyjna niniejszym przyjmuje
  porządek obrad określony w og łoszeniu z dnia 6 lipca 2018 r. o zwołaniu Zgromadzenia.
  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


  Uchwała nr 5
  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
  Partner -Nieruchomości Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
  z dnia 10 sierpnia 2018 r.
  dotycząca wyrażenia zgody na oddani e w dzierżawę nieruchomości Spółki

  §1
  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Partner -Nieruchomości Spółka Akcyjna niniejszym
  postanawia wyrazić następczą zgodę na oddanie należącej do Spółki nieruchomości położonej w
  Makowie Mazowieckim, stanowiącej działkę nr 51/2, o powierzchni całkowitej 1,4523 ha, dla której
  Sąd Rejonowy w Przasnyszu, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą pod numerem
  OS1P/00056315/0 („ Nieruchomość ”) w dzierżawę i na zas ady i warunki dzierżawy Nieruchomości
  zawarte w umowie dzierżawy, zawartej przez Spółkę jako wydzierżawiającego ze spółką MAZURSKIE
  MLEKO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Raciążu jako dzierżawc ą w dniu 1
  czerwca 2018 r.

  §2
  Uchwała wch odzi w życie z dniem podjęcia.  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

Rozmowa z Mateuszem Zawadzkim - Prezesem Zarządu Ultimate Games

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Partner-Nieruchomości SA
ISIN:PLPRNRH00010
NIP:6272655014
EKD: 68.20 wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
Adres: ul. Sądowa 7 41-605 Świętochłowice
Telefon:+48 32 7716101
www:www.partnernieruchomosci.com.pl
Komentarze o spółce PARTNER-NIERUCHOMO...
2019-05-22 18-05-42
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649