Raport.

PAMAPOL SA (22/2018) Ustanowienie hipotek na nieruchomościach Emitenta i spółek zależnych

Zarząd PAMAPOL S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 06 sierpnia 2018 r. powziął informację o dokonaniu przez Sąd Rejonowy w Zgierzu V Wydział Ksiąg Wieczystych (Sąd) wpisu hipoteki umownej łącznej do kwoty 47,1 mln zł na nieruchomościach spółki zależnej Emitenta - MITMAR Sp. z o.o. (MITMAR) ustanowionej w celu zabezpieczenia zawartej w dniu 21 września 2017 r. pomiędzy Emitentem, MITMAR i Warmińskimi Zakładami Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego Sp. z o.o. (Kredytobiorcy) a Bankami Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski oraz Credit Agricole Bank Polski S.A. jako Kredytodawcami (Banki), umowy kredytu w ramach konsorcjum bankowego utworzonego przez te Banki (Umowa Kredytu), dotyczącego finansowania Grupy Kapitałowej PAMAPOL. Powyższa czynność kończy proces skutecznego ustanowienia hipotek na nieruchomościach Kredytobiorców w związku z Umową Kredytu. Łącznie ustanowiono hipoteki umowne na nieruchomościach gruntowych niezabudowanych i zabudowanych oraz prawie użytkowania wieczystego nieruchomości i prawie własności posadowionych tamże budynków, położonych w Ruścu, Wrześni, Kwidzynie i Głownie, do kwoty 130,4 mln zł.
O zawarciu Umowy Kredytu oraz realizacji warunków jej wykonania Emitent informował w treści raportów nr 18/2017, 21/2017, 22/2017, 23/2017,24/2017, 29/2017 i 2/2018.
Przedmiotowe ustanowienie hipotek stanowi realizację ostatniego z pozostających do spełnienia warunków wykonania Umowy Kredytu w zakresie zabezpieczenia wierzytelności Banków.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Pamapol SA
ISIN:PLPMPOL00031
NIP:8321761681
EKD: 10.13 produkcja wyrobów z mięsa, włączając wyroby z mięsa drobiowego
Adres: ul. Wieluńska 2 97-438 Rusiec
Telefon:+48 43 6766020
www:www.grupapamapol.pl
Kalendarium raportów
2021-09-03Raport półroczny
2021-11-18Raport za III kwartał
2021-09-03Raport półroczny
2021-11-18Raport za III kwartał
Komentarze o spółce PAMAPOL
2021-08-04 20-08-32
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor