Raport.

OT LOGISTICS SA (50/2018) Uchwały podjęte podczas Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii D oraz wyrażenie zgody przez Emitenta na zmiany warunków emisji

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 44/2018 z dnia 21 listopada 2018 r. w związku z odbyciem w dniu 6 grudnia 2018 r. Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii D (Zgromadzenie Obligatariuszy), Zarząd OT Logistics S.A. (Emitent, Spółka), przekazuje w załączeniu protokół Zgromadzenia Obligatariuszy (zawierający w szczególności treść uchwał podjętych przez Zgromadzenie Obligatariuszy) wraz z załącznikami (listą obecności i dokumentami wykazującymi umocowanie uczestników Zgromadzenia Obligatariuszy będących pełnomocnikami obligatariuszy) oraz nowy tekst jednolity Warunków Emisji Obligacji serii D (WEO), uwzględniający zmiany WEO uchwalone przez Zgromadzenie Obligatariuszy.
Zgodnie z treścią uchwały nr 2 podjętej na Zgromadzeniu Obligatariuszy, Spółka informuje o wyrażeniu przez Zarząd Emitenta zgody na zmianę WEO przewidzianą uchwałą nr 2 podjętą na Zgromadzeniu Obligatariuszy.

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik
  WARUNKI EMISJI OBLIGACJI SERII D
  emitowanych przez
  OT LOGISTICS S.A. z siedzibą w Szczecinie


  Niniejsze Warunki Emisji Obligacji („ Warunki Emisji ”) określają zasady emisji Obligacji (zgodnie z
  definicją zawartą poniżej), emitowanych w Warszawie przez OT Logistics Spółkę Akcyjną z siedzibą
  w Szczecinie przy ul. Moniuszki 20, 71 -430 Szczecin, wpisaną do rejestru przedsiębiorców
  prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy pod nr KRS
  0000112069, Nr NIP 8960000049, z kapitałem zakładowym w wysokości 2.741.107,20 PLN,
  opłaconym w całości („ Emitent ”) na łączną kwotę nie większą niż 100.000.000 zł (słownie: sto
  milionów złotych), od numeru 00001 do numeru nie większego niż 100.000 .
  1. DEFINICJE I WYKŁADNI A
  1.1. Definicje
  Terminy pisane wielką literą, które nie zostały zdefiniowane w innym miejscu, posiadają
  znaczenia przypisane im poniżej.
  1.1.1. „ASO BondSpot” oznacza alternatywny system obrotu organizowany
  przez BondSpot w ramach rynku Catalyst.
  1.1.2. „ASO GPW” oznacza alternatywny system obrotu organizowany
  przez GPW w ramach rynku Catalyst
  1.1.3. „Banki Referencyjne ” oznacza Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski
  S.A., Ban k Polska Kasa Opieki S.A., Bank Handlowy w
  Warszawie S.A., mBank S.A., ING Bank Śląski S.A.
  oraz ich następców prawnych
  1.1.4. „BondSpot ” oznacza BondSpot S.A. z siedzibą w Warszawie przy Al.
  Armii Ludowej 26, 00 -609 Warszawa, wpisaną do
  rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
  prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
  w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego
  Rejestru Sądowego pod numere m 0000022931.
  1.1.5. „Catalyst” oznacza zorganizowany rynek dłużnych instrumentów
  finansowych w Polsce.
  1.1.6. „Certyfikat Rezydencji” oznacza certyfikat rezydencji podatkowej, wystawiony
  przez odpowiedni organ podatkowy, o którym mowa w
  art. 4a pkt 12) Ustawy o CIT oraz w art. 5a pkt 21)
  Ustawy o PIT.
  1.1.7. „Dzień Emisji ” oznacza termin zdefiniowany w Art. 2.5 Warunków
  Emisji.
  1.1.8. „Dzień Wcześniejszego
  Wykupu ”
  oznacza termin zdefiniowany w Art. 9.1. 2 Warunków
  Emisji.  2

  1.1.9. „Dzień Natychmiastowego
  Wykupu ”
  oznacza termin zdefiniowany w Art. 8.2.4 i 8.2.5
  Warunków Emisji.
  1.1.10. „Dzień Płatności ” oznacza Dzień Płatności Odsetek, Dzień Wykupu , Dzień
  Natychmiastowego Wykupu lub Dzień Wcześniejszego
  Wykupu , w zależności od przypadku.
  1.1.11. „Dzień Płatności Odsetek ” oznacza dzień, w którym dana Kwota Odsetek jest
  wymagalna i płatna, wskazany w tabeli znajdującej się
  w Art. 4.4 Warunków Emisji.
  1.1.12. „Dzień Roboczy ” oznacza dzień, w którym KDPW prowadzi normalną
  działalność operacyjną .
  1.1.13. „Dzień Ustalenia Stopy
  Procentowej ”
  oznacza dzień przypadający na cztery Dni Robocze
  przed pierwszym dniem danego Okresu Odsetkowego,
  w którym ma obowiązywać określona Stopa
  Procentowa.
  1.1.14. „Dzień Ustalenia
  Uprawnionych ”
  oznacza w stosunku do: (i) Dnia Płatności Odsetek -
  każdy dzień wskazany w tabeli znajdującej się w
  Art. 4.4 Warunków Emisji, w kolumnie „Dzień
  Ustalenia Uprawnionych”, (ii) pozostałych Dni
  Płatności - Dzień Roboczy przypadający sześć Dni
  Roboczych przed danym D niem Płatności lub każdy
  inny dzień w którym, stosownie do obowiązujących
  Regulacji KDPW, zostaje określony stan posiadania
  Obligacji, w celu ustalenia podmiotów oraz osób
  uprawnionych do otrzymania świadczeń z tytułu
  Obligacji w Dniu Płatności .
  1.1.15. „Dzień W ykupu ”

  oznacza 20.11.20 20 r., a w przypadku gdy taki dzień nie
  jest Dniem Roboczym, pierwszy Dzień Roboczy
  następujący po dniu wskazanym powyżej.
  1.1.16. „Emitent ” ma znaczenie określone we wstępie do Warunków
  Emisji.
  1.1.17. „GPW” oznacza spółkę pod firmą Giełda Papierów
  Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul.
  Książęcej 4, 00 -498 Warszawa, wpisana do rejestru
  przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
  prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
  w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego
  Rejestru Sądowego pod numerem 0000082312.
  1.1.18. „Grupa Kapitałowa
  Emitenta”
  oznacza podmioty wchodzące w skład grupy kapitałowej
  tworzonej przez OT Logistics Spółka Akcyjna.
  1.1.19. „Inwestor ” oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę
  organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, do
  której została skierowana Propozycja Nabycia Obligacji.
  1.1.20. „KDPW ” oznacza Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych
  S.A., z siedzibą w Warszawie przy ul. Książęcej 4, 00 -
  498 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców  3

  Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd
  Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII
  Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
  pod numerem 0000081582.
  1.1.21. „Kwota do Zapłaty ” oznacza Kw otę Odsetek, Kwotę Wykupu , Kwotę
  Natychmiastowego Wykupu lub Kwotę Wcześniejszego
  Wykupu , w zależności od przypadku.
  1.1.22. „Kwota Natychmiastowego
  Wykupu ”
  oznacza termin zdefiniowany w Art. 8.2.5 Warunków
  Emisji .
  1.1.23. „Kwota Odsetek ” lub
  „Odsetki ”
  oznacza kwotę odsetek, za dany Okres Odsetkowy,
  płatną przez Emitenta na rzecz Obligatariusza, od jednej
  Obligacji, w każdym Dniu Płatności Odsetek, zgodnie z
  postanowieniami Rozdziału 4 Warunków Emisji ;
  1.1.24. „Kwota Wcześniejszego
  Wykupu ”
  oznacza termin zdefiniowany w Art. 9.1. 4 Warunków
  Emisji
  1.1.25. „Kwota Wykupu ” oznacza kwotę równą wartości nominalnej jednej
  Obligacji.
  1.1.26. „Marża Odsetkowa ” oznacza marżę odsetkową w wysokości 390 (trzysta
  dziewięćdziesiąt) punktów bazowych w stosunku
  rocznym.
  1.1.27. „Natychmiastowy Wykup
  Obligacji ”
  posiada znaczenie nadane temu terminowi w Art. 8.2
  Warunków Emisji.
  1.1.28. „Obligacje ” oznacza do 100.000 zdematerializowanych ,
  kuponowych , niezabezpieczonych i
  niepodporządkowanych obligacji na okaziciela, serii D
  o łącznej wartości nominalnej wynoszącej do
  100.000.000,00 (sto milionów) PLN oraz jednostkowej
  wartości nominalnej, tj. wartości jednej Obligacji,
  wynoszącej 1.000,00 PLN każda, wyemitowane przez
  Emite nta na podstawie niniejszych Warunków Emisji , a
  „Obligacja ” oznacza jedną taką Obligację.
  1.1.29. „Obligatariusz ” oznacza osobę, na której rachunku papierów
  wartościowych prowadzonym przez Uczestnika
  Depozytu albo KDPW zapisana jest co najmniej jedna
  Obligacja l ub osobę wskazaną Uczestnikowi Depozytu
  albo KDPW prowadzącemu rachunek zbiorczy jako
  uprawnioną z co najmniej jednej Obligacji.
  1.1.30. „Oferujący” Ra iffeisen Bank S. A. oraz Dom Inwestycyjny In vestors
  S.A.
  1.1.31. „Okres Odsetkowy ” oznacza termin zdefiniowany w Art. 4.3 Warunków
  Emisji.
  1.1.32. „Okres Żądania
  Natychmiastowego
  Wykupu ”
  oznacza okres 30 Dni Roboczych od dnia podjęcia przez
  Zgromadzenie Obligatariuszy uchwały w przedmiocie
  wyrażenia zgody na złożenie przez Obligatariuszy
  żądania Natychmiastowego Wykupu Obligacji w  4

  związku z wystąpieniem Przypadku Naruszenia, jednak
  nie dłużej niż do dnia, w którym Przypadek Naruszenia
  ustąpił.
  1.1.33. „Przypadek Naruszenia ” posiada znaczenie nadane temu terminowi w Art. 8.1
  Warunków Emisji.
  1.1.34. „Raport Bieżący, Raport
  Okresowy”
  Oznacza odpowiednio raport bieżący lub raport
  okresowy przekazywany zgodnie z regulacjami rynku na
  którym są notowane papiery wartościowe Emitenta.
  1.1.35. „Regulacje KDPW” oznacza Szczegółowe Zasady, Regulamin KDPW lub
  wszelkie inne mające zastosowanie regulacje wydane
  przez KDPW.
  1.1.36. „Regulamin KDPW ” oznacza regulamin KDPW uchwalany przez radę
  nadzorczą KDPW zgodnie z art. 50 Ustawy o Obrocie
  Instrumentami Finansowymi lub na innej podstawie
  prawnej, która zastąpi powyższą podstawę prawną,
  obowiązującej w danym czasie.
  1.1.37. „Stopa Bazowa ” oznacza stopę procentową WIBOR podaną przez Serwis
  Informacyjny Thomson Reuters lub każdego jej
  oficjalnego następcę, dla depozytów
  sześciomiesięcznych, wyrażoną w złotych, z
  kwotowania fixingu o godzinie 11:00 lub około tej
  godziny, publikowaną w Dniu Ustalenia Stopy
  Procentowej lub inną stopę procentową, która zastąpi
  powyższą stopę procentową, a w przypadku braku
  możliwości ustalenia wysokości takiej stopy
  procentowej w Dniu Ustalenia Stopy Procentowej,
  oznacza średnią arytmetyczną stóp procentowych
  podanych Emitentowi przez Ba nki Referencyjne dla
  depozytów sześciomiesięcznych wyrażoną w złotych,
  pod warunkiem, że przynajmniej dwa Banki
  Referencyjne podadzą stopy procentowe, przy czym,
  jeśli będzie to konieczne, będzie ona zaokrąglona do
  piątego miejsca po przecinku (a 0,000005 będzie
  zaokrąglone w górę). W przypadku, gdy Stopa Bazowa
  nie może być ustalona zgodnie z powyższymi
  postanowieniami, zostanie ona ustalona na podstawie
  ostatniej dostępnej Stopy Bazowej w Okresie
  Odsetkowym, w którym przypada taki Dzień Ustalenia
  Stopy P rocentowej.
  1.1.38. „Stopa Procentowa ” ma znaczenie nadane temu terminowi w Art. 4.1.1
  Warunków Emisji.
  1.1.39. „Szczegółowe Zasady ” oznacza Szczegółowe Zasady Działania KDPW, tj.
  załącznik nr 1 do uchwały Zarządu Krajowego Depozytu
  Papierów Wartościowych nr 176/09 z dnia 15 maja 2009
  r. (z późn. zm.), lub inny dokument, który zastąpi
  Szczegółowe Zasady w danym czasie.
  1.1.40. „Uczestnik Depozytu ” oznacza firmę inwestycyjną lub bank, w obu
  przypadkach posiadające status uczestnika KDPW w  5

  rozumieniu Regulaminu KDPW oraz uprawnione do
  prowadzenia rachunków papierów wartościowych lub
  rachunków zbiorczych , zgodnie z właściwymi
  przepisami prawa oraz Regulacjami KDPW.
  1.1.41. „Ustawa o CIT” oznacza ustawę z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku
  dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz. U. z
  2014, poz. 851, ze zm.), lub akt prawny, który zastąpi tę
  ustawę.
  1.1.42. „Ustawa o Obligacjach ” oznacza ustawę z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach
  (tekst jednolity: Dz.U. 2014, poz. 730, ze zm.), lub akt
  prawny, który zastąpi tę ustawę.
  1.1.43. „Ustawa o Obrocie
  Instrumentami
  Finansowymi ”
  oznacza ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie
  instrumentami finansowymi (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r.
  poz. 94), lub inny akt prawny, który zastąpi tę ustawę.
  1.1.44. „Ustawa o PIT” oznacza ustawę z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku
  dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z
  2012, poz. 361, ze zm.), lub akt prawny, który zastąpi tę
  ustawę.
  1.1.45. „Warunki Emisji ” oznacza niniejsze Warunki Emisji Obligacji.
  1.1.46. „Wcześniejszy Wykup
  Obligacji”
  posiada znaczenie nadane temu terminowi w Art. 9.1.1
  Warunków Emisji.
  1.1.47. „Wskaźnik Dług Netto/
  EBITDA”
  oznacza wskaźnik obliczany jako iloraz zobowiązań
  finansowych, obejmujących kredyty, pożyczki,
  wyemitowane dłużne papiery wartościowe oraz leasing
  finansowy pomniejszonych o środki pieniężne do
  poziomu zysku operacyjnego z okresu ostatnich 12
  miesięcy powiększone go o raportowaną w tym okresie
  amortyzację.
  1.1.48. „Wskaźnik Dług
  Netto/EBITDA pro -forma ”
  oznacza wskaźnik obliczany jako iloraz zobowiązań
  finansowych, obejmujących kredyty, pożyczki,
  wyemitowane dłużne papiery wartościowe oraz leasing
  finansowy pomniejszonych o środki pieniężne do
  poziomu zysku operacyjnego z okresu ostatnich 12
  miesięcy powiększone go o raportowaną w tym okresie
  amortyzację, przy czym jeżeli w okresie 12 miesięcy
  przed dniem, na który ustalana jest wartość EBITDA,
  skonsolidowanym sprawozdaniem Emitenta będzie
  obejmowany nowy podmiot, wartość ta zostanie
  powiększona o EBITDA tego podm iotu za okres
  tożsamy jak dla Emitenta i według takiej samej
  metodologii .
  1.1.49. „Wskaźnik Ogólnego
  Zadłużenia”
  oznacza wskaźnik obliczany jako iloraz wartości
  zobowiązań ogółem do wartości aktywów ogółem .
  1.1.50. „Wskaźnik Rentowności
  EBITDA”
  oznacza wskaźnik oblicz any jako iloraz wartości zysku
  operacyjnego powiększonej o wartość amortyzacji do
  wartości przychodów ogółem .  6

  1.1.51. „Zgromadzenie
  Obligatariuszy”
  oznacza zgromadzenie Obligatariuszy, odbywające się
  zgodnie z regulaminem zgromadzenia, określonym w
  Załączniku nr 1 do Warunków Emisji.
  1.2. Zasady wykładni
  W niniejszych Warunkach Emisji:
  (a) odniesienia do artykułu lub załącznika stanowią odniesienia do artykułu lub załącznika
  niniejszych Warunków Emisji;
  (b) odniesienia do Obligatariuszy należy interpretować także jako odniesienia do każdego
  Obligatariusza i odwrotnie;
  (c) odniesienia do:
  (i) niniejszych Warunków Emisji lub jakiegokolwiek innego dokumentu,
  obejmują odniesienia d o niniejszych Warunków Emisji lub jakiegokolwiek
  innego dokumentu ze zmianami; oraz
  (ii) przepisu prawa, ustawy lub rozporządzenia obejmują odniesienia do tego
  przepisu prawa, ustawy lub rozporządzenia ze zmianami lub innego przepisu,
  który zastąpi dany przepis , ustawę lub rozporządzenie; oraz
  (d) tytuły oraz podtytuły użyte na początku niektórych rozdziałów lub artykułów zostały
  podane wyłącznie dla ułatwienia odniesienia i nie mają wpływu na interpretację
  niniejszych Warunków Emisji.
  2. OPIS OBLIGACJI I WAR UNKÓW EMIS JI
  2.1. Rodzaj Obligacji
  Obligacje emitowane są jako papiery wartościowe na okaziciela. Obligacje nie mają formy
  dokumentu, zgodnie z postanowieniami art. 5a Ustawy o Obligacjach. Prawa wynikające z
  Obligacji powstają z chwilą zapisania ich po raz pierwszy na r achunkach papierów
  wartościowych Obligatariuszy prowadzonych przez Uczestników Depozytu.
  2.2. Seria i numery Obligacji
  Obligacje są emitowane w serii D i posiadają numery od 00001 do nie więcej niż 100.000 .
  2.3. Wartość Nominalna Obligacji
  Wartość nominalna jednej Obligacji wynosi 1.000 PLN.
  2.4. Waluta Obligacji
  Obligacje emitowane są w złotych (PLN).
  2.5. Dzień Emisji
  Dniem Emisji Obligacji jest dzień, w którym KDPW dokona rozrachunku transakcji Obligacj i
  oraz Obligacje zostaną zapisane po raz pierwszy na rachunk u papierów wartościowych
  prowadzonych przez Uczestników Depozytu („ Dzień Emisji ”). Zamiarem Emitenta jest, by
  Dzień Emisji przypadał w dniu 20.11.2014 r .
  2.6. Miejsce Emisji  7

  Obligacje emitowane są w Szczecinie .
  2.7. Dzień Wykupu Obligacji
  Dniem Wy kupu Obligacji jest 20.11.20 20 r. („Dzień Wykupu ”).
  2.8. Rejestracja w KDPW
  Obligacje zostaną zarejestrowane w KDPW, zgodnie z art. 5a ust. 6 Ustawy o Obligacjach.
  2.9. Podstawa prawna emisji
  Obligacje emitowane są na podstawie:
  (a) Ustawy o Obligacjach , zgodnie z art. 9 pkt. 3 Ustawy o Obligacjach ;
  (b) Uchwały Nr 644 Rady Nadzorczej OT LOGISTICS S.A. z dnia 13 października 2014 r.
  w sprawie wyrażenia zgody na emisję obligacji;
  (c) Uchwały nr 48/2014 Zarządu OT LOGISTICS S.A. z dnia 03 listopada 2014 r.
  w sprawie emisji obligacji serii D oraz Uchwała nr 49/2014 Zarządu OT Logistics S.A.
  z dnia 07 listopada 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości marży odsetkowej oraz
  ostatecznych Warunków Emisji Obligacji serii D oraz w sprawie ustalenia wzoru
  Propozycji Naby cia Obligacji .
  2.10. Cel emisji
  Cel emisji w rozumieniu Art. 5 Ustawy o Obligacjach nie został określony.
  2.11. Wprowadzenie do obrotu w ASO BondSpot lub ASO GPW
  Zamiarem Emitenta jest wprowadzenie Obligacji do obr otu w ASO BondSpot lub ASO GPW,
  według wyboru Emitenta . W związku z powyższym, Emitent podejmie niezbędne działania
  mające na celu wprowadzenie Obligacji do obrotu w ASO BondSpot lub ASO GPW w ciągu
  60 dni od Dnia Emisji. Dla uniknięcia wszelkich wątpliwości powyższy zapis nie stanowi
  zobowiązania Emitenta do świadczenia niepieniężnego, o którym mowa w art. 4 ust. 2 Ustawy
  o Obligacjach .
  3. STATUS OBLIGACJI I Ś WIADCZENIA Z OBLIGAC JI
  3.1. Status Obligacji
  Obligacje stanowią nieodwołalne, bezwarunkowe, bez pośrednie, niepodporządkowane
  i niezabezpieczone zobowiązanie Emi tenta do świadczeń określonych w Warunkach Emisji,
  zgodnie z ich treścią. Obligacje będą spłacane jednocześnie. Obligacje mają co najmniej równe
  pierwszeństwo z przyszłymi i obecnymi niezabezpieczonymi i niepodporządkowanymi
  zobowiązaniami Emitenta, z zast rzeżeniem zobowiązań, które na podstawie bezwzględnie
  obowiązujących przepisów prawa podlegają wcześniejszemu zaspokojeniu.
  3.2. Zabezpieczenie Obligacji
  Zobowiązania Emitenta wynikające z emisji Obligacji nie są zabezpieczone.
  3.3. Świadczenia z Obligacji
  Obligacje uprawniają wyłącznie do świadczenia pieniężnego, polegającego na zapłacie przez
  Emitenta, na rzecz Obligatariuszy, Kwoty Wykupu w Dniu Wykupu, Kwoty Odsetek w Dniu  8

  Płatności Odsetek , Kwoty Natychmiastowego Wykupu w Dniu Natychmiastowego Wykupu
  lub Kwoty Wcześniejszego Wykupu w Dniu Wcześniejszego Wykupu .
  3.4. Przenoszenie praw z Obligacji
  Zbywalność Obligacji nie jest ograniczona. Zasady przenoszenia Obligacji w obrocie wtórnym
  określone są w Regulaminie KDPW i Szczegółowych Zasadach oraz w odpowiedni ch
  regulacjach Catalyst oraz ASO BondSpot lub ASO GPW .
  3.5. Nabywanie Obligacji przez Emitenta
  Obligacje mogą być nabywane przez Emitenta wyłącznie w celu umorzenia.
  4. OPROCENTOWANIE
  4.1. Stopa Procentowa
  4.1.1. Obligacje są oprocentowane według Stopy Bazowej ustalanej w każ dym Dniu Ustalenia Stopy
  Procentowej powiększonej o Marżę Odsetkową („ Stopa Procentowa ”).
  4.2. Płatności Kwot Odsetek
  4.2.1. Obligacje są oprocentowane od Dnia Emisji (wliczając ten dzień) do Dnia Wykupu (nie
  wliczając tego dnia) według Stopy Procentowej, ustalanej w każdym Dniu Ustalenia Stopy
  Procentowej. W każdym Dniu Płatności Odsetek wskazanym w Art. 4.4 Warunków Emisji,
  Emitent zobowiązany jest dokonać na rzecz każdego Obligatariusza płatności właściwej Kwoty
  Odsetek obliczonej zgodnie z niniejszym Rozdziałem 4 Warunków Emisji.
  4.2.2. Kwoty Odsetek są płatn e z dołu. Odsetki dla jednej obligacji są obliczane z dokładnością do 1
  grosza.
  4.2.3. Dla potrzeb obliczeń przyjmuje się, iż rok ma 365 dni.
  4.3. Okresy Odsetkowe
  Okres odsetkowy oznacza:
  (i) w przypadku pierwszego Okresu Odsetkowego – okres rozpoczynający się w Dniu
  Emisji (włącznie) i kończący się w pierwszym Dniu Płatności Odsetek (bez tego dnia)
  lub w Dniu Natychmiastowego Wykupu (bez tego dnia), lub w Dniu Wcześniejszego
  Wykupu (bez tego dn ia), w zależności od przypadku ;
  (ii) w przypadku kolejnych Okresów Odsetkowych – okres rozpoczynający się w Dniu
  Płatności Odsetek za poprzedni Okres Odsetkowy (włącznie) i kończący się w
  następnym Dniu Płatności Odsetek (bez tego dnia) lub w Dniu Natychmi astowego
  Wykupu (bez tego dnia) lub w Dniu Wcześniejszego Wykupu (bez tego dnia), albo w
  Dniu Wykupu – w odniesieniu do ostatniego Okresu Odsetkowego (bez tego dnia); oraz
  (iii) w przypadku potrącenia wierzytelności jakiegokolwiek Obligatariusza z tytułu
  Obligacji wobec Emitenta z wierzytelnością Emitenta wobec takiego Obligatariusza o
  zapłatę ceny emisyjnej obligacji serii H emitowanych przez Emitenta, i w odniesieniu
  do Obligacji, wierzytelności z tytułu których zostały potrącone, okres od (A) ostatniego
  Dnia Płatności Odsetek bezpośrednio poprzedzającego takie potrącenie (włącznie) do
  (B) dnia takiego potrącenia (bez tego dnia ).
  4.4. Dzień Płatności Odsetek  9

  Z zastrzeżeniem postanowień Art. 5.1.4 Warunków Emisji, Rozdziału 8 Warunków Emisji oraz
  odpowiednich Regulacji KDPW, Odsetki płatne są
  (a) w dniach wskazanych w tabeli poniżej, w kolumnie „ Dzień Płatności Odsetek ”:
  Rok Okres
  Odsetkowy
  Dzień
  Ustalenia
  Stopy
  Procentowej
  Początek
  Okresu
  Odsetkowego
  Koniec
  Okresu
  Odsetkowego
  Dzień Ustalenia
  Uprawnionych
  Dzień
  Płatności
  Odsetek
  Liczba Dnia
  w Okresie
  Odsetkowym
  1. pierwszy 2014 -11 -14 2014 -11 -20 2015 -05 -20 2015 -05 -12 2015 -05 -20 181
  drugi 2015 -05 -14 2015 -05 -20 2015 -11 -20 2015 -11 -12 2015 -11 -20 184
  2. trzeci 2015 -11 -16 2015 -11 -20 2016 -05 -20 2016 -05 -12 2016 -05 -20 182
  czwarty 2016 -05 -16 2016 -05 -20 2016 -11 -20 2016 -11 -10 2016 -11 -21 184
  3. piąty 2016 -11 -15 2016 -11 -20 2017 -05 -20 2017 -05 -12 2017 -05 -22 181
  szósty 2017 -05 -16 2017 -05 -20 2017 -11 -20 2017 -11 -10 2017 -11 -20 184
  4. siódmy 2017 -11 -14 2017 -11 -20 2018 -05 -20 2018 -05 -11 2018 -05 -21 181
  ósmy 2018 -05 -15 2018 -05 -20 2018 -11 -20 2018 -11 -12 2018 -11 -20 184
  5. dziewiąty 2018 -11 -14 2018 -11 -20 2019 -05 -20 2019 -05 -10 2019 -05 -20 181
  dziesiąty 2019 -05 -14 2019 -05 -20 2019 -11 -20 2019 -11 -12 2019 -11 -20 184
  6. jedenasty 2019 -11 -14 2019 -11 -20 2020 -05 -20 2020 -05 -12 2020 -05 -20 182
  dwunasty 2020 -05 -14 2020 -05 -20 2020 -11 -20 2020 -11 -12 2020 -11 -20 184

  (b) w przypadku potrącenia wierzytelności jakiegokolwiek Obligatariusza z tytułu
  danych Obligacji wobec Emitenta z wierzytelnością Emitenta wobec takiego
  Obligatariusza o zapłatę ceny emisyjnej obligacji serii H emitowanych przez Emitenta
  i jedynie w odniesieni u do takich Obligacji, wierzytelności z tytułu których zostały
  potrącone, w dniu potrącenia (razem z każdym dniem wskazanym w tabeli powyżej
  w kolumnie „Dzień Płatności Odsetek” jako „ Dni Płatności Odsetek ”).
  4.5. Naliczanie odsetek
  4.5.1. Odsetki przypadające na jed ną Obligację będą naliczane według następującej formuły:
  K = O*N*L/365
  Gdzie:
  K oznacza Kwotę Odsetek za dany Okres Odsetkowy od jednej Obligacji,
  N oznacza wartość nominalną jednej Obligacji,
  O oznacza ustaloną Stopę Procentową, oraz
  L oznacza liczbę dni w tym Okresie Odsetkowym.
  4.5.2. Kwota Odsetek obliczana jest odrębnie dla każdego Okresu Odsetkowego.
  4.5.3. W przypadku, gdy Kwota Odsetek naliczana ma być za okres krótszy niż pełny Okres
  Odsetkowy, będzie ona obliczana w oparciu o rzeczywistą liczbę dni w okresi e od poprzedniego
  Dnia Płatności Odsetek (włącznie), albo Daty Emisji w przypadku pierwszego Okresu  10

  Odsetkowego, do ostatniego dnia danego, skróconego Okresu Odsetkowego (z wyłączeniem
  tego dnia).
  4.5.4. Naliczanie Odsetek od Obligacji zgodnie z Rozdziałem 4 niniejszych Warunków Emisji, które
  nie zostały wcześniej wykupione zgodnie z postanowieniami Warunków Emisji, ustanie w Dniu
  Wykupu.
  4.5.5. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa w przypadku, gdy Obligacje
  nie zostaną wykupione p rzez Emitenta w Dniu Wykupu lub w przypadku opóźnienia w zapłacie
  jakiejkolwiek innej Kwoty do Zapłaty, Obligatariuszowi będą przysługiwały odsetki ustawowe
  od powyższych, niezapłaconych kwot w wysokości wynikającej z Rozporządzenia Rady
  Ministrów z dnia 4 grudnia 2008 roku w sprawie określenia wysokości odsetek ustawowych
  (Dz.U. nr 220 poz. 1434) lub aktu prawnego, który zastąpi to Rozporządzenie, począwszy od
  dnia następującego po Dniu Wykupu lub właściwym Dniu Płatności.
  5. WYPŁATA ŚWIADCZEŃ PI ENIĘŻNYCH Z OBLIGACJI
  5.1.1. Płatności z tytułu Obligacji dokonywane będą za pośrednictwem KDPW i właściwego
  Uczestnika Depozytu na podstawie i zgodnie z odpowiednimi Regulacjami KDPW i
  regulacjami Uczestnika Depozytu.
  5.1.2. Wszelkie płatności Kwoty do Zapłaty dokonywane będą w drodze przelewu na wskazany
  rachunek Obligatariusza we właściwym Dniu Płatności.
  5.1.3. Emitent dokona wyliczenia Kwoty do Zapłaty należnej z tytułu Obligacji w najbliższym Dniu
  Płatności zgodnie z e Szczegółowy mi Zasad am i oraz zawiadomi KDPW o najbliższym Dniu
  Us talenia Uprawnionych, Dniu Płatności oraz o Kwocie do Zapłaty przypadającej do zapłaty w
  najbliższym Dniu Płatności, zgodnie z e Szczegółowymi Zasad ami .
  5.1.4. Jeżeli jakikolwiek Dzień Płatności przypadnie na dzień niebędący Dniem Roboczym, zapłata
  właściwej Kwoty do Zapłaty nastąpi w pierwszym Dniu Roboczym przypadającym po tym
  Dniu Płatności, bez prawa żądania odsetek za opóźnienie lub jakichkolwiek innych
  dodatkowych płatności.
  5.1.5. Informacje o numerze rachunku bankowego oraz wszelkie inne informacje i dokumenty
  wym agane przez Uczestnika Depozytu prowadzącego rachunek papierów wartościowych
  winny być przekazane w formie i terminach określonych w regulacjach tego Uczestnika
  Depozytu. Dla uniknięcia wątpliwości brak płatności na rzecz Obligatariuszy, spowodowany
  nieprz ekazaniem przez Obligatariusza informacji o numerze rachunku bankowego nie stanowi
  Przypadku Naruszenia, o którym mowa w Art. 8.1 Warunków Emisji.
  5.1.6. Wszelkie płatności z tytułu Obligacji będą dokonywane bez potrąceń z tytułu roszczeń
  wzajemnych (chyba że takie potrącenia były wymagane zgodnie z prawem) oraz będą
  dokonywane z uwzględnieniem przepisów prawa obowiązującego w danym Dniu Płatności. W
  szczeg ólności wysokość odsetek płatnych z tytułu Obligacji może być ograniczona przez
  przepisy określające wysokość odsetek maksymalnych wynikających z czynności prawnych.
  6. OPODATKOWANIE
  6.1.1. Wszystkie kwoty płatne z tytułu Obligacji wypłacane będą bez jakichkolwiek p otrąceń lub
  odliczeń z tytułu lub na rzecz jakichkolwiek, mających zastosowanie obecnie lub w przyszłości,
  podatków, opłat lub należności publicznoprawnych jakiegokolwiek rodzaju, chyba że
  potrącenie lub odliczenie takich podatków, opłat lub należności pub licznoprawnych wymagane
  jest z mocy prawa.
  6.1.2. Jeżeli konieczne jest dokonanie odliczenia lub potrącenia jakiegokolwiek podatku, a
  Obligatariusz nie przekaże we właściwym terminie Uczestnikowi Depozytu prowadzącemu  11

  rachunek papierów wartościowych danego Obliga tariusza informacji i dokumentów, z
  aktualnym Certyfikatem Rezydencji włącznie, niezbędnych dla zastosowania obniżonej stawki
  podatkowej albo zwolnienia od podatku, podatek zostanie pobrany w pełnej wysokości, a
  Emitent nie dokona żadnego ubruttowienia pła tności w celu zrekompensowania odliczonego
  lub potrąconego podatku.
  6.1.3. Na podstawie informacji uzyskanych od Uczestnika Depozytu prowadzącego rachunek
  papierów wartościowych danego Obligatariusza zgodnie z e Szczegółowy mi Zasad ami , Emitent
  obliczy, potrąci i w płaci podatek dochodowy należny z tytułu jakiejkolwiek Kwoty do Zapłaty
  zapłaconej na rzecz Obligatariusza, chyba że bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa lub
  Szczegółowe Zasady stanowią inaczej.
  6.1.4. Każdy Obligatariusz poinformuje odpowiedniego Uczestnika Depozytu prowadzącego
  rachunek papierów wartościowych danego Obligatariusza w terminach umożliwiających temu
  ostatniemu przedstawienie informacji wymaganych zgodnie z e Szczegółowy mi Zasad ami w
  zakresie niezbędnym dla ustalenia wysokości podatku dochodowego należnego od danej Kwoty
  do Zapłaty na rzecz danego Obligatariusza. W szczególności, Obligatariusz będący
  nierezydentem w rozumieniu polskiego prawa podatkowego, jest zobowiązany do dostarczenia
  Uczestnikowi Depozytu prowadzącemu rachunek papierów wartośc iowych danego
  Obligatariusza, informacji, o których mowa w Szczegółowych Zasad ach w celu dalszego
  przekazania ich do Emitenta.
  6.1.5. Niezależnie od postanowień Art. 6.1.3 powyżej, Emitent może zażądać od każdego
  Obligatariusza informacji lub dokumentów dotyczących statusu podatkowego takiego
  Obligatariusza, jakie mogą być wymagane zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa.
  6.1.6. Każdy Obligatariusz niebędący polsk im rezydentem w rozumieniu przepisów prawa
  podatkowego zobowiązuje się, niezwłocznie po nabyciu Obligacji, przekazać Uczestnikowi
  Depozytu prowadzącemu rachunek papierów wartościowych danego Obligatariusza Certyfikat
  Rezydencji w celu dalszego przekazania go do Emitenta.
  7. WYKUP OBLIGACJI
  7.1.1. Obligacje zostaną wykupione przez Emitenta w Dniu Wykupu. Wykup Obligacji nastąpi
  poprzez zapłatę Kwoty Wykupu.
  7.1.2. Kwoty Wykupu Obligacji zostaną zapłacone przez Emitenta w Dniu Wykupu na rzecz
  podmiotów będących Obligatariusz ami w Dniu Ustalenia Uprawnionych przypadającym
  bezpośrednio przed Dniem Wykupu.
  7.1.3. Z chwilą dokonania wykupu Obligacji, zgodnie z postanowieniami niniejszych Warunków
  Emisji, Obligacje zostaną umorzone.
  7.1.4. Emitentowi Obligacji będzie przysługiwało prawo do żądania wykupu Obligacji przed Dniem
  Wykupu na zasadach określonych w Rozdziale 9 poniżej .
  7.1.5. Z zastrzeżeniem postanowień Rozdziału 8 Warunków Emisji, Obligatariuszowi nie będzie
  przysługiwało prawo do żądania wykupu Obligacji przed Dniem Wykupu .
  8. PRZYPADKI NA RUSZENIA ORAZ NATYCH MIASTOWY WYKUP OBLIG ACJI
  8.1. Przypadki Naruszenia
  Każde z poniższych zdarzeń, stanowi „Przypadek Naruszenia”
  8.1.1. Emitent nie dokonał w terminie określonym w niniejszych Warunkach Emisji jakiejkolwiek
  płatności Kwoty do Zapłaty we właściwym Dn iu Płatności, chyba, że opóźnienie w płatności:  12

  (i) spowodowane jest błędem technicznym lub administracyjnym oraz (b) zostanie naprawione
  w terminie trzech Dni Roboczych od właściwego Dnia Płatności.
  8.1.2. Wskaźnik Ogólnego Zadłużenia obliczany na podstawie rocz nych, skonsolidowanych
  sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej Emitenta osiągnie wartość wyższą niż 75,00%
  (słownie: siedemdziesiąt pięć procent) ;
  8.1.3. Wskaźnik Rentowności EBITDA obliczany na podstawie rocznych, skonsolidowanych
  sprawozdań finansowych Grupy K apitałowej Emitenta osiągnie wartość niższą niż 5,00%
  (słownie: pięć procent) , przy czym Wskaźnik Rentowności EBITDA nie będzie badany w
  odniesieniu do wyników finansowych Grupy Kapitałowej Emitenta za rok 2018 ani za rok 2019 ,
  a osiągnięcie na podstawie t ych wyników przez Wskaźnik Rentowności EBITDA wartości
  niższej niż 5,00% (słownie: pięć procent) nie będzie stanowiło Przypadku Naruszenia .
  8.1.4. Wskaźnik Dług Netto/ EBI TD A obliczany na podstawie rocznych skonsolidowanych
  sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej Emitenta przekroczy wartość 4,0 (cztery ), przy
  czym Wskaźnik Dług Netto/EBITDA : (i) będzie badany po raz ostatni w roku obrotowym
  poprzedzającym rok, w którym w Grupie Kapitałowej Emitenta znajdzie się nowy podmiot
  obejmowany skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Emitenta za dany rok obrotowy .
  Po tym zdarzeniu badaniem będzie obejmowany wyłącznie Wskaźnik Dług Netto/EBITDA pro
  forma, o którym mowa w Art. 8.1. 5 poniżej oraz (ii) nie będzie badany w odniesieniu do
  wyników finansowych Grupy Kapitałowej Emitenta za rok 2018 ani za rok 2019 , a
  przekroczenie na podstawie tych wyników przez Wskaźnik Dług Netto/EBIDTA wartości 4,0
  (słownie: cztery) nie będzie stanowił o Przypadku Naruszenia .
  8.1.5. Wskaźnik Dług Netto /EBITDA pro -forma obliczany na podstawie rocznych skonsolidowanych
  sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej Emitenta przekroczy wartość 4,0 (cztery ), przy
  czym Wskaźnik Dług Netto/EBITDA pro -forma : (i) będzie bada ny po raz pierwszy w roku
  obrotowym, w którym w Grupie Kapitałowej Emitenta znajdzie się nowy podmiot obejmowany
  skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Emitenta za dany rok obrotowy . Od następnego
  roku, wskaźnik Dług Netto/EBIDTA będzie obliczany zgodnie z definicją , o której mowa w
  Art. 8.1.4 powyżej oraz (ii) nie będzie badany w odniesieniu do wyników finansowych Grupy
  Kapitałowej Emitenta za rok 2018 ani za rok 2019 , a przekroczenie na podstawie tych wyników
  przez Wskaźnik Dług Netto/EBITDA pro -forma wartości 4,0 (słownie: cztery) nie będzie
  stanowiło Przypadku Naruszenia .
  8.1.6. Wystąpienie naruszenia warunków umowy kredytu lub pożyczki zawartej przez Emitenta z
  jakimikolwiek instytucjami skutkujące nastąpieniem wymagalności te go kredytu lub pożycz ki
  przed umówionym terminem .
  8.1.7. Niewywiązywanie się Emitenta z obowiązku udostępnienia Obligatariuszom rocznych
  sprawozdań finansowych wraz z opinią biegłego rewidenta w terminie 6 miesięcy od
  zakończenia danego roku obrotowego, sprawozdań półrocznych w termi nie 3 miesięcy od
  końca pierwszego półrocza danego roku obrotowego lub sprawozdań kwartalnych w terminie
  45 dni od zakończenia kwartału roku obrotowego .
  8.1.8. Wykluczenie akcji Emitenta z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę
  Papierów Wartościowyc h S.A. w Warszawie .
  8.1.9. Nieprzekazanie Raportu Bieżącego w sprawie zamiaru nabycia przez Emitenta jakiejkolwiek
  liczby Obligacji w celu ich umorzenia .
  8.1.10. W okresie od Dnia Emisji do Dnia Wykupu wydane zostaną prawomocne orzeczenia sądu lub
  wykonane zostaną dec yzje administracyjne nakazujące Emitentowi zapłatę kwot, których suma
  przekroczy łącznie 40.000.000 zł (słownie: czterdzieści milionów złotych).  13

  8.1.11. W odniesieniu do jakiegokolwiek składnika majątku Emitenta zostanie rozpoczęta egzekucja,
  w trybie postępowan ia egzekucyjnego lub w jakikolwiek inny sposób, która nie zostanie
  umorzona, uchylona lub w jakikolwiek inny sposób udaremniona w ciągu 120 dni od dnia jej
  rozpoczęcia i będzie dotyczyć łącznej dochodzonej kwoty przekraczającej 40.000.000 zł
  (słownie: czte rdzieści milionów złotych), lub suma kwot dochodzonych w trybie egzekucji lub
  postępowań egzekucyjnych, które nie zostały umorzone, uchylone lub w jakikolwiek sposób
  udaremnione przekroczy 40.000.000 zł (słownie: czterdzieści milionów złotych).
  8.1.12. Jakiekolwie k zobowiązanie Emitenta wynikające z Obligacji stanie się niezgodne z prawem,
  nieważne, niewiążące lub nieegzekwowalne.
  8.1.13. Emitent zaprzestanie prowadzenia swojej podstawowej działalności w całości lub w znacznej
  części.
  8.1.14. Dane przekazane przez Emitenta w propo zycji nabycia Obligacji dotyczące jego sytuacji
  finansowej lub majątku, będą nierzetelne lub nieprawdziwe.
  8.1.15. Emitent nie wypełni w terminie lub nie będzie przestrzegał jakiegokolwiek zobowiązania
  wynikającego z Warunków Emisji.
  8.1.16. Emitent nie wprowadzi obligac ji do obrotu w ASO BondSpot lub ASO GPW w ciągu 120 dni
  od Dnia Emisji, chyba że będzie to wynikało wyłącznie z okoliczności leżących po stronie ASO
  BondSpot lub odpowiednio ASO GPW.
  8.1.17. Do dnia 20 grudnia 2018 roku Obligatariusze posiadający Obligacje o łącznej wartości
  nominalnej wynoszącej co najmniej 50.000.000 zł (słownie: pięćdziesiąt milionów złotych) nie
  obejmą emitowanych przez Emitenta nowych obligacji serii H o łącznej wartości nominalnej
  wynoszącej co najmniej 50.000.000 zł (słownie: pięćdzi esiąt milionów złotych) (gdzie cena
  emisyjna obligacji serii H (równa ich wartości nominalnej) zostanie opłacona przez potrącenie
  (i) wierzytelności Emitenta wobec danego Obligatariusza Obligacji o zapłatę tej ceny emisyjnej
  z (ii) wierzytelnością tego dan ego Obligatariusza Obligacji wobec Emitenta z tytułu Obligacji
  posiadanych przez tego danego Obligatariusza (" Potrącenie ")).
  8.1.18. Do dnia 20 grudnia 2018 roku Emitent nie zaoferuje objęcia nowych obligacji serii H o łącznej
  wartości nominalnej wynoszące j co najmniej 100.000.000 zł (słownie: sto milionów złotych),
  przy czym:
  (i) oferta ta musi zostać skierowana do wszystkich znanych Emitentowi Obligatariuszy i
  w odniesieniu do każdego znanego Emitentowi Obligatariusza opiewać na łączną
  wartość nominalną obligacji serii H nie niższą niż wartość nominalna posiadanych
  przez niego Obligacji , a jeśli znanych Emitentowi Obligatariuszy byłoby więcej niż
  149, do Obligatariuszy, których wybierze Emitent według swojego swobodnego
  uznania ;
  (ii) cena emisyjna obligacji serii H musi zostać potrącona przez Emitenta Obligacji z
  wierzytelnościami wszyst kich Obligatariuszy przysługującymi im z tytułu Obligacji,
  którzy przyjęli taką ofertę (zapłata ceny emisyjnej przez Obligatariusza nastąpi przez
  Potrącenie ).
  8.2. Natychmiastowy Wykup Obligacji
  8.2.1. W razie wystąpienia Przypadku Naruszenia opisanego w Art. 8.1 . Warunków Emisji, który nie
  zostanie naprawiony we wskazanym terminie (jeżeli takowy ma zastosowanie), każdy
  Obligatariusz będzie miał prawo żądania na tychmiastowego wykupu Obligacji
  („Natychmiastowy Wykup Obligacji ”), przy czym w odniesieniu do Przypadków Naruszenia,
  o których mowa w Art. od 8.1.2 . do Art. 8.1.16 . żądanie Natychmiastowego Wykupu Obligacji  14

  może być złożone przez Obligatariusza pod warunkiem wcześniejszego podjęcia przez
  Zgromadzenie Obligatariuszy uchwały zezwalającej na Natychmiastowy Wykup Obligacji.
  8.2.2. W odniesieniu do Przypadków N aruszenia, o których mowa w Art. od 8.1.2 do Art. 8.1.16 ,
  żądanie Natychmiastowego Wykupu Obligacji może być złożone przez Obligatariusza
  wyłącznie w Okresie Żądania Natychmiastowego Wykupu.
  8.2.3. W celu realizacji uprawnienia opisanego w Art. 8.2.1 Warunków Emisji, Obligatariusz
  powinien doręczyć Emitentowi pisemne żądanie Natychmiastowego Wykupu Obligacji
  posiadanych przez danego Obligatariusza, które powinno wskazywać Przypadek Naruszenia
  Warunków Emisji, będący podstawą takiego żądania oraz liczb ę Obligacji przedstawianych do
  Natychmiastowego Wykupu Obligacji. Do wyżej wymienionego żądania dołączyć należy: (1)
  świadectwo depozytowe wystawione przez Uczestnika Depozytu, obejmujące Obligacje objęte
  żądaniem Natychmiastowego Wykupu i z terminem ważn ości do Dnia Natychmiastowego
  Wykupu (zgodnie z definicją poniżej) (2) oryginały lub potwierdzone notarialnie kopie
  dokumentów potwierdzających, iż dane żądanie zostało podpisane przez Obligatariusza lub
  osoby upoważnione do występowania w imieniu Obligata riusza oraz (3) kopię uchwały, o której
  mowa w Art. 8.2.1 Warunków Emisji, jeżeli jej podjęcie jest wymagane na podstawie
  Warunków Emisji.
  8.2.4. Skutecz ne doręczenie żądania Natychmiastowego Wykupu Obligacji powoduje, że Obligacje
  posiadane przez danego Obligatariusza będą płatne w pierwszym Dniu Roboczym
  następującym po upływie terminu dziesięciu Dni Roboczych od dnia doręczenia Emitentowi
  takiego żądani a, a w razie braku płatności w takim dniu z przyczyn technicznych lub
  administracyjnych, nie później niż w terminie 3 Dni Roboczych od takiego dnia („ Dzień
  Natychmiastowego Wykupu ”).
  8.2.5. Niezależnie od przypadków opisanych w Art. 8.2.1 powyżej, Natychmiastowy Wykup
  Obligacji nastąpi również w razie likwidacji Emitenta a Obligacje podlegają wykupowi z dniem
  otwarcia tej likwidacji , który to dzień jest wówczas Dniem Natychmiastowego Wykupu.
  8.2.6. Z zastrzeżeniem odpowiednich Regulacji KDPW, Natychmiastowy Wykup Obligacji nastąpi
  przez zapłatę, za każdą Obligację, kwoty pieniężnej w wysokości Kwoty Wykupu powiększonej
  o należną Kwotę Odsetek obliczoną za okres od pierwszego dnia Okresu Odsetkowego
  (włącznie), w trakcie którego przypada Dzień Natychmiastowej Wymagalności do Dnia
  Natychmiastowego Wykupu (z wyłączeniem tego dnia), według Stopy Procentowej
  obowiązującej dla tego Okresu Odsetkowego („ Kwota Natychmiastowego Wykupu ”)
  8.2.7. Z chwilą dokonania prze z Emitenta płatności Kwoty Natychmiastowego Wykupu, Obligacje
  zostaną umorzone.
  9. WYKUP OBLIGACJI NA Ż ĄDANIE EMITENTA
  9.1.1. Emitent jest uprawniony do wcześniejszego wykupu całości lub części Obligacji
  („Wcześniejszy Wykup Obligacji ”).
  9.1.2. Wcześniejszy Wykup Obligacj i może nastąpić wyłącznie w dniu wcześniejszego wykupu, który
  może przypadać w następujących terminach („Dzień Wcześniejszego Wykupu ”):
  (a) w Ostatnim Dniu drugi ego Okresu Odsetkowego;
  (b) w Ostatnim Dniu czwart ego Okresu Odsetkowego ;
  (c) w Ostatnim Dniu szóst ego Okresu Odsetkowego .  15

  9.1.3. Wcześniejszy Wykup Obligacji będzie odbywał się na warunkach ogłoszonych przez Emitenta,
  najpóźniej na miesiąc przed Dniem Wcześniejszego W ykupu , przy czym w warunkach tych
  Emitent musi wskazać Dzień Wcześniejszeg o Wykupu, określony zgodnie z Art. 9.1. 2 powyżej.
  9.1.4. Wcześniejsz y Wykup Obligacji, o którym mowa w niniejszym Rozdziale 9, nastąpi poprzez
  zapłatę następujących kwot („ Kwota Wcześniejszego Wykupu ”):
  (a) w przypadku wcześniejszego wykupu w Dniu Wcześniejszego Wykupu, o którym
  mowa w Art 9.1. 2 a) powyżej - poprzez zapłatę przez Emitenta za każdą Obligację,
  kwoty pieniężnej w wysokości 101,5 (sto jeden i 5/10) % Kwoty Wykupu (tj. 101,5%
  wartości nominalnej je dnej Obligacji) powiększonej o należną Kwotę Odsetek
  obliczoną za okres od pierwszego dnia Okresu Odsetkowego (włącznie), w trakcie
  którego przypada Dzień Wcześniejszego Wykupu do Dnia Wcześniejszego Wykupu
  (z wyłączeniem tego dnia), według Stopy Procentow ej obowiązującej dla tego Okresu
  Odsetkowego;
  (b) w przypadku wcześniejszego wykupu w Dniu Wcześniejszego Wykupu, o którym
  mowa w Art 9.1. 2 b) powyżej - poprzez zapłatę przez Emitenta za każdą Obligację,
  kwoty pieniężnej w wysokości 101 (sto jeden) % Kwoty Wy kupu (tj. 101% wartości
  nominalnej jednej Obligacji) powiększonej o należną Kwotę Odsetek obliczoną za
  okres od pierwszego dnia Okresu Odsetkowego (włącznie), w trakcie którego przypada
  Dzień Wcześniejszego Wykupu do Dnia Wcześniejszego Wykupu (z wyłączeni em tego
  dnia), według Stopy Procentowej obowiązującej dla tego Okresu Odsetkowego ;
  (c) w przypadku wcześniejszego wykupu w Dniu Wcześniejszego Wykupu, o którym
  mowa w Art 9.1. 2 c) powyżej - poprzez zapłatę przez Emitenta za każdą Obligację,
  kwoty pieniężnej w wysokości 100,5 (sto i 5/10) % Kwoty Wykupu (tj. 100,5% wartości
  nominalnej jednej Obligacji) powiększonej o należną Kwotę Odsetek obliczoną za
  okres od pierwszego dnia Okresu Odsetkowego (włącznie), w trakcie którego przypada
  Dzień Wcześniejszego Wykupu do Dnia Wcześniejszego Wykupu (z wyłączeniem tego
  dnia), według Stopy Procentowej obowiązującej dla tego Okresu Odsetkowego .
  9.1.5. Osobami uprawnionymi do otrzymania świadczeń z tytułu wykupu Obligacji będą
  Obligatariusze, którzy będą posiadali Obligacje na swoim rachunku papierów wartościowych ,
  na 6 Dni Roboczych przed Dniem Wcześniejszego W ykupu wskazanym przez Emitenta
  zgodnie z Art 9.1. 2 i 9.1. 3 powyżej .
  9.1.6. Z chwilą dokonania przez Emitenta płatności Kwoty Natychmiastowego Wykupu, Obligacje
  zostaną umorzone.
  9.1.7. Wyk up nastąpi na zasadach szczegółowo określonych w Regulacjach KDPW.
  10. ZAWIADOMIENIA
  10.1.1. Jeśli Warunki Emisji lub Regulacje KDPW lub BondSpot lub GPW nie stanowią inaczej,
  wszelkie zawiadomienia Emitenta kierowane do Obligatariuszy będą dokonywane w formie
  raportu bieżącego publikowanego zgodnie z wymogami regulaminów obowiązujących na ASO
  BondSpot lub na ASO GPW . Przed wprowadzeniem Obligacji do ASO GP W lub ASO
  BondSpot wszelkie zawiadomienia Emitenta kierowane do Obligatariuszy będą dokonywane za
  pomocą faksu, poczty elektronicznej lub listów poleconych na numer/adres wskazany w
  Formularzu Przyjęcia Propozycji Nabycia lub inny wskazany przez Obligatari usza.
  10.1.2. Wszelkie zawiadomienia kierowane do Emitenta lub Uczestnika Depozytu będą uważane za
  doręczone, jeżeli zostały wysłane listem poleconym lub pocztą kurierską pod adres siedziby
  danego podmiotu oraz gdy podmiot wysyłający takie zawiadomienie otrzyma po twierdzenie
  jego doręczenia.  16

  11. OBOWIĄZKI INFORMACYJ NE
  Emitent do daty całkowitego wykupu Obligacji zobowiązany jest udostępniać Obligatariuszom
  swoje roczne sprawozdania finansowe wraz z opinią biegłego rewidenta oraz kwartalne
  sprawozdania finansowe. Spraw ozdania finansowe dostępne będą w siedzibie Emitenta, na
  stronie internetowej Emitenta ( www.otlogistics.com.pl ) lub każdej innej, która ją zastąpi.
  12. ZGODA NA UDOSTĘPNIEN IE INFORMACJI
  Każdy Obligatariusz nabywając Obligacje, wyraża zgodę na przekazywanie Emitentowi
  informacji dotyczących Obligatariusza, w zakresie w jakim pozostają one w związku z
  Obligacjami. W szczególności Obligatariusz wyraża zgodę na udzielenie Emitentowi (lub
  osob ie przez niego upoważnionej) wszelkich informacji o danych i statusie Obligatariusza w
  zakresie potrzebnym do złożenia deklaracji podatkowych, obliczenia i zapłaty podatku w
  związku z Obligacjami oraz wykonywania innych obowiązków Emitenta wobec Obligatari usza
  przewidzianych Ustawą o Obligacjach.
  13. ZMIANY WARUNKÓW EMIS JI
  13.1.1. Emitent może bez zgody Obligatariuszy dokonać: (i) zmiany niniejszych Warunków Emisji,
  które nie stanowią zmiany praw i obowiązków Emitenta lub Obligatariuszy, a nadto nie
  stanowią naruszeni a interesów Obligatariuszy lub (ii) zmiany podmiotu w danej funkcji w
  Programie Emisji lub (iii) zmiany niniejszych Warunków Emisji, które stanowią zmiany natury
  formalnej, lub technicznej lub dokonywane są w celu korekty oczywistego błędu
  13.1.2. Pozostałe zmiany w przedmiocie praw i obowiązków Obligatariuszy wymagają uchwały
  Zgromadzenia Obligatariuszy.
  14. PRZEDAWNIENIE ROSZCZ EŃ
  Roszczenia wynikające z Obligacji przedawniają się z upływem 10 lat.
  15. PRAWO WŁAŚCIWE
  15.1.1. Obligacje są wyemitowane zgodnie z prawem polskim i tem u prawu podlegają.
  15.1.2. Wszelkie związane z Obligacjami spory będą rozstrzygane w postępowaniu przed polskim
  sądem powszechnym właściwym zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
  16. STATUS OFERUJACYCH
  16.1.1. Obligatariusz przyjmuje do wiadomości, że:
  (a) Emiten t powierzył Oferującym realizację określonych czynności związanych z emisją
  Obligacji na warunkach określonych w umowie zawartej pomiędzy Emitentem
  a każdym z Oferujących.
  (b) Oferujący nie ponoszą odpowiedzialności w stosunku do Obligatariuszy w zakresie
  płat ności przez Emitenta Kwot do Zapłaty, ani za żadne zobowiązania Emitenta
  wynikające z Obligacji. Oferujący nie pełnią funkcji banku reprezentanta w rozumieniu
  art. 29 Ustawy o Obligacjach, ani nie są zobowiązani do reprezentowania
  Obligatariuszy wobec Emit enta w zakresie innym niż wynikający z pełnienia funkcji
  Oferującego.
  (c) Raiffeisen Bank Polska S.A. udzielił Emitentowi finansowania i z tego tytułu
  możliwym jest wystąpienie pote ncjalnych konfliktów interesów,  17

  (d) Dom Inwestycyjny Investors S.A. (dalej: „ DI I nvestors ”) w okresie ostatnich 12
  miesięcy był stroną umowy zawartej z jednym z akcjonariuszy Emitenta z zakresu
  bankowości inwestycyjnej, której przedmiot stanowiło przeprowadzeni e transakcji
  sprzedaży pakietu akcji Emitenta na rzecz inwestorów instytucjonalnych. DI Investors
  otrzymał na tej podstawie wynagrodzenie stanowiące określony procent wartości
  transakcji. Nie jest wykluczone, że w okresie kolejnych 12 miesięcy DI Investors będzie
  składać Emitentowi ofertę świadczenia usług w zakresie podobnych transakcji. DI
  Investors informuje, że wynagrodzenie osób sporządzających niniejszy dokument może
  być w sposób pośredni zależne od wyników finansowych uzyskanych w ramach
  transakcji z zakresu bankowości inwestycyjnej dotyczących instrumentów finansowych
  Emitenta , dokonywanych przez DI Investors lub podmioty z nim powiązane. W okresie
  ostatnich 12 miesięcy DI Investors świadczył na rzecz Emitenta także usługi w zakresie
  m.in. odpłatnego sporządzenia raportu analitycznego zawierają cego wycenę akcji. W
  wykonaniu umowy w dniu 22 maja 2014 r. DI Investors opublikował rekomendację
  dotyczącą Emitenta, któr a nie wskazywała wprost kierunku inwestycyjnego, ale
  zawierała wycenę spółki sporządzoną przy zastosowaniu dwóch metod. Na dzień
  sporz ądzenia niniejszego dokumentu, DI Investo rs jest stroną umowy zawartej z
  Emitentem w przedmiocie świadczenia usług z zakresu Equity Research Partner , na
  podstawie której DI Investors będzie otrzymywać wynagrodzenie z tytułu m.in.
  sporządzania raportów anal itycznych dotyczacych Emitenta oraz świadczenia usług z
  zakresu relacji inwestorskich. Powyższe może prowadzić do powstania potencjalnego
  lub rzeczywistego konfliktu interesów. DI Investors stosuje odpowiednie regulacje
  wewnętrzne, które mają służyć zarząd zaniu tego rodzaju konfliktami w celu eliminacji
  ich skutków i zapewnienia prawidłowej ochrony inwestorów.
  (e) Oferujący (lub podmioty od niego zależne lub powiązane) w ramach prowadzonej
  działalności współpracują, lub mogą współpracować z Emitentem w zakresie różnych
  usług i posiadają, lub mogą posiadać informacje, które mogą być istotne w kontekście
  sytuacji finansowej Emitenta oraz jego możliwości wywiązywania się ze zobowiązań
  wynikających z niniejszych Warunków Emisji, jednakże nie są uprawnieni do ich
  udo stępniania Obligatariuszom chyba, że uzyskają upoważnienie Emitenta w tym
  zakresie.
  (f) Emitent został poinformowany przez Oferujących, iż w ich ocenie w ykonywanie przez
  Oferujących (lub podmioty od nich zależne lub powiązane) określonych powyżej
  czynności o raz pełnienie określonych funkcji w związku z Obligacjami nie
  uniemożliwia Oferującym lub podmiotom od nich zależnym lub powiązanym,
  świadczenia Emitentowi innych usług, doradza nia Emitentowi lub współpracy
  z Emitentem w każdym innym dowolnym zakresie lub formie .
  (g) Raiffeisen Bank Polska S.A. na warunkach określonych w odrębnej umowie może
  przyjąć zobowiązanie w zakresie objęcia do 20% O bligacji na rachunek własny
  i w wykonaniu tego zobowiązania nabyć Ob ligacje, co może doprowadzić
  do potencjalnego konfliktu interesów.  Zarząd Emitenta :
  Piotr Pawłowski
  Prezes Zarządu

  Lech Jeziorny
  Wiceprezes Zarządu

  Daniel Stachiewicz
  Wiceprezes Zarządu
  18

  [*** podpisy znajdują się na
  pierwotnych Warunkach
  Emisji ***]
  [*** podpisy znajdują się na
  pierwotnych Warunkach
  Emisji ***]

  [*** podpisy znajdują się na
  pierwotnych Warunkach
  Emisji ***]
  19

  ZAŁĄCZNIK NR 1
  DO WARUNKÓW EMISJI OBLIGACJI SERII D
  EMITOWANYCH PRZEZ OT LOGISTICS S.A.

  REGULAMIN ZGROMADZE NIA OBLIGATARIUSZY
  1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  (a) Niniejszy regulamin Zgromadzenia Obligatariuszy ma zastosowanie do Zgromadzenia
  Obligatariuszy posiadających Obligacje, określone w Warunkach Emisji.
  (b) Terminy niezdefiniowane w niniejszym Regulaminie Zgromadzenia Obligatariuszy mają
  znaczenie nadane im w Warunkach Em isji.
  2. ZWOŁYWANIE ZGROMADZE NIA
  (a) Zgromadzenie Obligatariuszy jest zwoływane przez Emitenta z własnej inicjatywy lub na
  wniosek Obligatariuszy posiadających co najmniej 10% wyemitowanych i niewykupionych
  Obligacji. Ponadto, jeśli Emitent nie zwoła Zgromadzenia Obligatariuszy na wniosek
  Obligatariuszy posiadających co najmniej 10% wyemitowanych i niewykupionych Obligacji,
  Obligatariusze ci uprawnieni są zwołać Zgromadzenie Obligatariuszy samodzielnie.
  (b) Zgromadzenia Obligatariuszy odbywają się w Warszawie. Dokładn e miejsce, datę i godzinę
  Zgromadzenia Obligatariuszy ustala Emitent lub Obligatariusze, zależnie od tego, kto zwołuje
  Zgromadzenie Obligatariuszy.
  (c) Zgromadzenie Obligatariuszy jest zwoływane w drodze publikacji zawiadomienia
  wskazującego miejsce, datę i go dzinę rozpoczęcia obrad, a także przedmiot Zgromadzenia
  Obligatariuszy.
  (d) W przypadku zwołania Zgromadzenia Obligatariuszy przez Emitenta, Emitent publikuje
  zawiadomienie na stronie internetowej Emitenta. Dzień Zwołania Zgromadzenia to dzień
  publikacji zawi adomienia na stronie internetowej Emitenta.
  (e) W przypadku zwołania Zgromadzenia Obligatariuszy przez Obligatariuszy, Zgromadzenie
  Obligatariuszy jest zwoływane w drodze publikacji ogłoszenia w "Rzeczpospolitej" lub
  "Gazecie Wyborczej" lub w innej gazecie ogó lnopolskiej o profilu biznesowym lub
  posiadającej dział poświęcony sprawom gospodarczym, wskazującego miejsce, datę i godzinę
  rozpoczęcia obrad, a także przedmiot Zgromadzenia Obligatariuszy. Dzień publikacji
  ogłoszenia uważa się za Dzień Zwołania Zgromadz enia. Jednocześnie z publikacją ogłoszenia,
  Obligatariusze, którzy zwołują Zgromadzenie Obligatariuszy wyślą Emitentowi
  zawiadomienie o zwołaniu Zgromadzenia Obligatariuszy wskazujące miejsce, datę i godzinę
  rozpoczęcia obrad, a także przedmiot Zgromadzeni a Obligatariuszy.
  (f) Dzień Zgromadzenia Obligatariuszy powinien przypadać nie wcześniej niż dwa tygodnie po
  Dniu Zwołania Zgromadzenia i nie później niż trzy tygodnie po Dniu Zwołania Zgromadzenia.
  (g) Jeśli Obligacje zostaną wprowadzone do obrotu na ASO BondSpot lub ASO GPW , Emitent
  przekaże informację o zwołaniu Zgromadzenia Obligatariuszy także w fo rmie Raportu
  Bieżącego.
  (h) W Zgromadzeniu Obligatariuszy mają prawo uczestniczyć Obligatariusze, którzy dok onali
  blokady Obligacji do Dnia Roboczego przypadającego bezpośrednio po dniu Zgromadzenia
  Obligatariuszy.  20

  (i) Osoba reprezentująca Obligatariusza na Zgromadzeniu Obligatariuszy powinna przedstawić
  świadectwo depozytowe, potwierdzające posiadanie Obligacji prz ez Obligatariusza oraz
  dokonanie ich blokady do Dnia Roboczego przypadającego bezpośrednio po dniu
  Zgromadzenia Obligatariuszy. Ponadto, powinna wykazać umocowanie do działania w imieniu
  Obligatariusza przedstawiając aktualny odpis z rejestru przedsiębiorc ów Krajowego Rejestru
  Sądowego lub z innego odpowiedniego rejestru lub inny dokument stwierdzający, że dana
  osoba jest upoważniona do działania w imieniu danego Obligatariusza.
  (j) Obligatariusz może być reprezentowany przez pełnomocnika. Obligatariusz może w ystępować
  jako pełnomocnik innego Obligatariusza. Pełnomocnictwa powinny być udzielone na piśmie
  przez osoby upoważnione do reprezentowania Obligatariusza według przedstawionego
  aktualnego odpisu z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego lub z innego
  odpowiedniego rejestru.
  (k) Oprócz Obligatariuszy w Zgromadzeniu Obligatariuszy mogą brać udział Emitent, doradcy
  finansowi lub prawni Emitenta oraz doradcy finansowi lub prawni Obligatariuszy. Osobom tym
  przysługuje prawo wypowiadania się w sprawach b ędących przedmiotem obrad Zgromadzenia
  Obligatariuszy. Ponadto przewodniczący Zgromadzenia Obligatariuszy może dopuścić inne
  osoby do udziału w Zgromadzeniu Obligatariuszy.
  (l) Prawo Obligatariusza do uczestnictwa w Zgromadzeniu Obligatariuszy obejmuje w
  szcz ególności prawo do zabierania głosu oraz udziału w głosowaniu.
  3. ODBYWANIE ZGROMADZEN IA
  (a) Przewodniczącego Zgromadzenia Obligatariuszy wyznacza ten kto zwołał Zgromadzenie
  Obligatariuszy. W przypadku zwołania Zgromadzenia Obligatariuszy przez Emitenta i nie
  wy znaczenia przewodniczącego przez Emitenta, przewodniczącego wyznaczają
  Obligatariusze. Przewodniczący otwiera i prowadzi obrady Zgromadzenia Obligatariuszy oraz
  ustala porządek obrad.
  (b) Przewodniczący może podjąć decyzję o zarządzeniu przerwy w Zgromadzeniu Obligatariuszy.
  Jeśli z wnioskiem o zarządzenie przerwy występują Obligatariusze reprezentujący ponad 50%
  głosów reprezentowanych na Zgromadzeniu Obligatariuszy, przewodniczący zobowiązany jest
  zarządzić przerwę zgodnie z takim wnioskiem. W każdym przypadk u łącznie przerwy nie mogą
  trwać dłużej niż 30 dni. W Zgromadzeniu Obligatariuszy wznowionym po zakończeniu
  przerwy mogą uczestniczyć Obligatariusze, którzy dokonali ponownej blokady Obligacji do
  Dnia Roboczego przypadającego bezpośrednio po dniu wznowione go Zgromadzenia
  Obligatariuszy. Obligatariusz powinien przedstawić świadectwo depozytowe, potwierdzające
  posiadanie Obligacji przez Obligatariusza oraz dokonanie ich blokady do Dnia Roboczego
  przypadającego bezpośrednio po dniu wznowionego Zgromadzenia Obl igatariuszy.
  (c) Niezwłocznie po otwarciu Zgromadzenia Obligatariuszy przewodniczący zobowiązany jest
  sporządzić i podpisać listę obecności, zawierającą w szczególności informacje na temat liczby
  Obligacji znajdujących się w posiadaniu danego Obligatariusza or az liczby głosów, do
  wykonywania których dany Obligatariusz jest uprawniony. Listę obecności podpisuje
  przewodniczący Zgromadzenia Obligatariuszy. Lista jest dostępna do wglądu dla uczestników
  Zgromadzenia Obligatariuszy w czasie jego trwania, a wszelkie z miany dotyczące składu
  osobowego Zgromadzenia Obligatariuszy, w tym czas wystąpienia takiej zmiany, są na niej
  odnotowywane.
  (d) Po przedstawieniu porządku obrad Zgromadzenia Obligatariuszy, przewodniczący otwiera
  dyskusję, udzielając głosu uczestnikom według kolejności zgłoszeń. Emitent może zabierać
  głos poza kolejnością.  21

  (e) Po odbyciu dyskusji nad danym punktem porządku obrad przewodniczący zarządza
  głosowanie.
  (f) Z przebiegu obrad Zgromadzenia Obligatariuszy sporządzany jest protokół, który podpisuje
  przewodniczący. Protokół powinien zawierać opis przebiegu Zgromadzenia Obligatariuszy,
  liczbę reprezentowanych głosów, treść podjętych uchwał oraz liczbę głosów oddanych za
  poszczególnymi uchwałami. Do protokołu należy dołączyć listę obecności oraz kopie
  pełnomocnictw, odpisów z Krajowego Rejestru Sądowego i innych dokumentów służących
  wykazaniu umocowania do reprezentacji Obligatariusza lub innego uczestnika Zgromadzenia
  Obligatariuszy. Protokół sporządza się w terminie trzech Dni Roboczych od dnia zamknię cia
  obrad Zgromadzenia Obligatariuszy.
  4. PODEJMOWANIE UCHWAŁ
  (a) Zgromadzenie Obligatariuszy może podejmować uchwały wyłącznie w sprawach
  wymienionych w zawiadomieniu o zwołaniu Zgromadzenia Obligatariuszy. Sprawy
  niewymienione w zawiadomieniu o zwołaniu Zgroma dzenia Obligatariuszy i niebędące
  sprawami formalnymi mogą być przedmiotem uchwał, jeżeli w Zgromadzeniu Obligatariuszy
  uczestniczą Obligatariusze reprezentujący 100% głosów i żaden Obligatariusz nie zgłosił
  sprzeciwu wobec podjęcia danej uchwały.
  (b) Do podj ęcia uchwały Zgromadzenia Obligatariuszy wymagana jest obecność Obligatariuszy
  reprezentujących co najmniej 50% głosów.
  (c) Uchwały zapadają większością ponad 50 % głosów Obligatariuszy obecnych na Zgromadzeniu
  Obligatariuszy.
  (d) Na każdą Obligację przypada jeden głos.
  (e) Głosowania są jawne, chyba że którykolwiek z Obligatariuszy obecnych na Zgromadzeniu
  Obligatariuszy zażąda głosowania tajnego.
  (f) Uchwała podjęta przez należycie zwołane i odbyte Zgromadzenie Obligatariuszy jest wiążąca
  względem wszystkich Obligatariu szy, również tych, którzy nie uczestniczyli w Zgromadzeniu
  Obligatariuszy lub głosowali przeciwko tej uchwale, wstrzymali się od głosu albo oddali głosy
  nieważne.
  (g) Przewodniczący Zgromadzenia Obligatariuszy przekazuje Emitentowi protokół Zgromadzenia
  Oblig atariuszy w terminie dziesięciu Dni Roboczych od dnia zakończenia Zgromadzenia
  Obligatariuszy.
  5. POSTANOWIENIA KOŃCOW E
  (a) Emitent pokrywa uzasadnione i udokumentowane koszty organizacyjne związane ze
  zwołaniem oraz odbyciem Zgromadzenia Obligatariuszy.
  (b) Wszystk ie kwestie związane ze zwoływaniem oraz prowadzeniem obrad Zgromadzenia
  Obligatariuszy, a nieuregulowane w niniejszym dokumencie, ustalać będzie przewodniczący
  Zgromadzenia Obligatariuszy.  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
 • Załącznik nr: 2

  Pobierz plik
  Wydruk informacji pobranej w trybie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze S¹dowym,
  posiada moc dokumentu wydawanego przez Centraln¹ Informacjê, nie wymaga podpisu i pieczêci.

  CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU S¥DOWEGO

  KRAJOWY REJESTR S¥DOWY  Stan na dzieñ 06.12.2018 godz. 13:25:38

  Numer KRS: 0000303993  Informacja odpowiadaj¹ca odpisowi aktualnemu

  Z REJESTRU PRZEDSIÊBIORCÓW

  Data rejestracji w Krajowym Rejestrze S¹dowym  15.05.2008


  Ostatni wpis


  Numer wpisu


  38


  Data dokonania wpisu


  22.11.2018


  Sygnatura akt


  WA.XII NS-REJ.KRS/77910/18/801


  Oznaczenie s¹du


  S¥D REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIA£ GOSPODARCZY

  KRAJOWEGO REJESTRU S¥DOWEGO  Dzia³ 1  Rubryka 1 ­ Dane podmiotu


  1.Oznaczenie formy prawnej


  SPÓ£KA AKCYJNA


  2.Numer REGON/NIP


  REGON: 141339663, NIP: 1080005298


  3.Firma, pod któr¹ spó³ka dzia³a


  BPS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓ£KA AKCYJNA


  4.Dane o wczeœniejszej rejestracji


  ------


  5.Czy przedsiêbiorca prowadzi dzia³alnoœæ

  gospodarcz¹ z innymi podmiotami na

  podstawie umowy spó³ki cywilnej?


  NIE


  6.Czy podmiot posiada status organizacji

  po¿ytku publicznego?


  NIE


  Rubryka 2 ­ Siedziba i adres podmiotu


  1.Siedziba


  kraj POLSKA, woj. MAZOWIECKIE, powiat M.ST. WARSZAWA, gmina M.ST. WARSZAWA, miejsc.

  WARSZAWA


  2.Adres


  ul. GRZYBOWSKA, nr 81, lok. ---, miejsc. WARSZAWA, kod 00-844, poczta WARSZAWA, kraj POLSKA


  3.Adres poczty elektronicznej


  ­­­­­­


  4.Adres strony internetowej


  ­­­­­­


  Rubryka 3 ­ Oddzia³y


  Brak wpisów
  Strona 1 z 9  Rubryka 4 ­ Informacje o statucie


  1.Informacja o sporz¹dzeniu lub zmianie

  statutu


  1


  DNIA 12.03.2008 ROKU PAWE£ ZBIGNIEW CUPRIAK - NOTARIUSZ W WARSZAWIE,

  PROWADZ¥CY KANCELARIÊ PRZY ULICY GRZYBOWSKIEJ 2 LOK.26 B SPORZ¥DZI£ AKT

  NOTARIALNY REPERTORIUM A NR 3404/2008, STATUT SPÓ£KI AKCYJNEJ


  2


  AKT NOTARIALNY SPORZ¥DZONY W DNIU 05 STYCZNIA 2010 R. ZA REPERTORIUM A NR

  230/2010 PRZEZ NOTARIUSZA ROBERTA GILERA PROWADZ¥CEGO KANCELARIÊ NOTARIALN¥

  W WARSZAWIE PRZY PLACU PI£SUDSKIEGO NR 2, ZMIANY: ART. 24, ART. 25 UST. 1 STATUTU

  SPÓ£KI


  3


  05.08.2010 R. - ZOFIA KRYSIK - NOTARIUSZ W WARSZAWIE, REP. A - 987/2010 - ZMIENIONO

  ART. 1, 5, 22, 26, PRZYJÊTO TEKST JEDNOLITY.


  4


  22.02.2011 R., ZOFIA KRYSIK NOTARIUSZ W WARSZAWIE, REP. A NR 155/2011,

  ZMIENIONO: ART. 5, ART. 6 UST. 3,

  DODANO: ART. 6 UST. 4, ART. 6 UST. 5 STATUTU SPÓ£KI.


  5


  22.06.2011 R., REPERTORIUM A NR 3091/2011, NOTARIUSZ ANDRZEJ JACEWICZ, KANCELARIA

  NOTARIALNA - UL. REJTANA 4/1, 02-516 WARSZAWA,

  ZMIANY: ART. 1 UST. 1, ART. 1 UST. 2-4, ART. 2 UST. 3, ART. 4 UST. 1.1 PKT 2, ART. 4 UST.

  2, ART. 4 UST. 3, ART. 7 UST. 3, ART. 8, ART. 9 UST. 1, ART. 9 UST. 2, ART. 10 UST. 1, ART.

  10 UST. 2, ART. 10 UST. 3, ART. 10 UST. 4, ART. 11 UST. 1, ART. 11 UST. 2 PKT C, ART. 11

  UST. 3, ART. 11 UST. 4, ART. 11 UST. 5, ART. 11 UST. 7, ART. 12 UST. 1, ART. 13 UST. 1, ART.

  13 UST. 2, ART. 13 UST. 5, ART. 13 UST. 6, ART. 13 UST. 8, ART. 15 UST. 1, ART. 15 UST. 3,

  ART. 15 UST. 5, ART. 15 UST. 6, ART. 16, ART. 18, ART. 19 UST. 1, ART. 19 UST. 4 PKT D,

  ART. 20 UST. 1, ART. 26 UST. 3, ART. 26 UST. 4, ART. 26 UST. 5, ART. 26 UST. 6, ART. 26

  UST. 7, ART. 26 UST. 8, ART. 26 UST. 9, ART. 28.


  6


  AKT NOTARIALNY SPORZ¥DZONY W DNIU 22.06.2012 R., REP. A NR 2122/2012, NOTARIUSZ

  ANDRZEJ JACEWICZ PROWADZ¥CY KANCELARIÊ NOTARIALN¥ PRZY UL. REJTANA 4/1 02-516

  W WARSZAWIE

  ZMIANY ART. 19 UST. 5,ART. 26 UST.10,ART.26 UST. 11.


  7


  WYPIS AKTU NOTARIALNEGO Z DNIA 16.06.2014 R., REPERTORIUM A NR 5275/2014,

  SPORZ¥DZONY PRZEZ MARTÊ JÓZEFINÊ KOLBUSZ, NOTARIUSZ W WARSZAWIE,

  PROWADZ¥C¥ KANCELARIÊ NOTARIALN¥ W WARSZAWIE PRZY ULICY WILCZEJ NR 72 LOKAL

  1, ZAWIERAJ¥CY NASTÊPUJ¥CE ZMIANY: ZMIANA ART. 26 UST. 9 LIT. B), SKREŒLENIE ART.

  26 UST. 9 LIT. 1), OZNACZENIE, DOTYCHCZASOWEGO ART. 26 UST. 9 LIT. M) JAKO ART. 26

  UST. 9 LIT. 1) I NADANIE MU NOWEGO BRZMIENIA, SKREŒLENIE ART. 26 UST. 9 LIT. N),

  ZMIANY OZNACZENIA DOTYCHCZASOWYCH JEDNOSTEK REDAKCYJNYCH OZNACZONYCH

  LITERAMI OD O) DO S) W ART. 26 UST. 9 POPRZEZ ICH OZNACZENIE ODPOWIEDNIO

  LITERAMI OD M) DO Q), ZMIANY ART. 26 UST. 9 LIT. M) (WED£UG NOWEGO OZNACZENIA)


  8


  WYPIS AKTU NOTARIALNEGO Z DNIA 29 GRUDNIA 2014 R., REPERTORIUM A NR 10923/2014,

  SPORZ¥DZONY PRZEZ MARTÊ SZELIÑSK¥, ZASTÊPCÊ MARTY JÓZEFINY PRUSZCZYÑSKIEJ,

  NOTARIUSZ W WARSZAWIE, PROWADZ¥C¥ KANCELARIÊ NOTARIALN¥ W WARSZAWIE PRZY

  UL. WILCZEJ NR 72 LOKAL 1, ZAWIERAJ¥CY ZMIANY POLEGAJ¥CE NA: DODANO ART. 16 PKT

  N), ZMIENIONO ART. 26 STATUTU BPS TOWARZYSTWA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.


  9


  AKT NOTARIALNY Z DNIA 30 KWIETNIA 2015 ROKU, REP. A NR 2568/2015, SPORZ¥DZONY

  PRZEZ ZASTÊPCÊ NOTARIALNEGO MARTÊ SZELIÑSK¥, ZASTÊPCÊ MARTY JÓZEFINY

  PRUSZCZYÑSKIEJ, NOTARIUSZ W WARSZAWIE, PROWADZ¥C¥ KANCELARIÊ NOTARIALNA W

  WARSZAWIE PRZY UL. WILCZEJ NR 72 LOKAL 1.

  ZMIENIONO: ART. 16 LIT. N), ART. 17, ART. 20 UST. 1 PKT 4, ART. 26 UST. 9 LIT. F)-G)

  STATUTU


  10


  26.06.2015, REP. A NR 4008/2015, ZASTÊPCA NOTARIALNY MARTA SZELIÑSKA, ZASTÊPCA

  NOTARIUSZA MARTY JÓZEFINY PRUSZCZYÑSKIEJ, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE

  PRZY UL. WILCZEJ 72 LOK. 1. ZMIANA: ART. 15 UST. 5, ART. 17, ART. 20 UST. 1 PKT 2)

  STATUTU SPÓ£KI.


  11


  AKT NOTARIALNY Z DNIA 28 CZERWCA 2016 R., REP. A NR 5160/2016, SPORZ¥DZONY PRZEZ

  ZASTÊPCÊ NOTARIALNEGO MARTÊ SZELIÑSK¥, ZASTÊPCÊ MARTY JÓZEFINY PRUSZCZYÑSKIEJ,

  NOTARIUSZ W WARSZAWIE, PROWADZ¥CEJ KANCELARIÊ NOTARIALN¥ W WARSZAWIE, PRZY

  ULICY WILCZEJ NR 72 LOK. 1

  ZMIENIONO: ART. 5 STATUTU SPÓ£KI


  12


  AKT NOTARIALNY Z DNIA 19 CZERWCA 2017 R., REP. A NR 5947/2017, SPORZ¥DZONY PRZEZ

  ZASTÊPCÊ NOTARIALNEGO KAMILÊ RÓ¯YCK¥-BAJOREK, ZASTÊPCÊ MARTY JÓZEFINY

  Strona 2 z 9  PRUSZCZYÑSKIEJ, NOTARIUSZ W WARSZAWIE, PROWADZ¥CEJ KANCELARIÊ NOTARIALN¥ W

  WARSZAWIE, ZMIENIONO: ART. 16 LIT. N), ART. 17, ART. 26 UST. 9 LIT. F), ART. 26 UST. 9

  LIT. G), ART. 26 UST. 9 LIT. T), ART. 30 STATUTU SPÓ£KI


  13


  11.10.2017R., REP.A NR 10708/2017, NOTARIUSZ MARTA JÓZEFINA PRUSZCZYÑSKA,

  KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIENIONO: ART.23, W ART.26 UST.9 LIT.ZB)

  ZAST¥PIONO KROPKÊ PRZECINKIEM, DODANO: ART.26 UST.9 LIT.ZC), ZMIENIONO ART.26

  UST.10 STATUTU SPÓ£KI.


  Rubryka 5


  1.Czas, na jaki zosta³a utworzona spó³ka


  NIEOZNACZONY


  2.Oznaczenie pisma innego ni¿ Monitor

  S¹dowy i Gospodarczy, przeznaczonego do

  og³oszeñ spó³ki


  ­­­­­­


  4.Czy statut przyznaje uprawnienia

  osobiste okreœlonym akcjonariuszom lub

  tytu³y uczestnictwa w dochodach lub

  maj¹tku spó³ki nie wynikaj¹cych z akcji?


  NIE


  5.Czy obligatoriusze maj¹ prawo do udzia³u

  w zysku?


  NIE


  Rubryka 6 ­ Sposób powstania spó³ki


  Brak wpisów


  Rubryka 7 ­ Dane jedynego akcjonariusza


  1


  1.Nazwisko / Nazwa lub firma


  BANK POLSKIEJ SPÓ£DZIELCZOŒCI SPÓ£KA AKCYJNA


  2.Imiona


  *****


  3.Numer PESEL/REGON


  930603359


  4.Numer KRS


  0000069229


  6.Czy wspólnik posiada ca³oœæ akcji

  spó³ki?


  TAK

  Rubryka 8 ­ Kapita³ spó³ki


  1.Wysokoœæ kapita³u zak³adowego


  7 500 000,00 Z£


  2.Wysokoœæ kapita³u docelowego


  ­­­­­­


  3.Liczba akcji wszystkich emisji


  7500000


  4.WartoϾ nominalna akcji


  1,00 Z£


  5.Kwotowe okreœlenie czêœci kapita³u

  wp³aconego


  7 500 000,00 Z£


  6.WartoϾ nominalna warunkowego

  podwy¿szenia kapita³u zak³adowego


  ­­­­­­


  Podrubryka 1

  Informacja o wniesieniu aportu

  Strona 3 z 9  Brak wpisów


  Rubryka 9 ­ Emisja akcji


  1


  1.Nazwa serii akcji


  A


  2.Liczba akcji w danej serii


  1000000


  3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba

  akcji uprzywilejowanych lub

  informacja, ¿e akcje nie s¹

  uprzywilejowane


  AKCJE NIE S¥ UPRZYWILEJOWANE

  2


  1.Nazwa serii akcji


  B


  2.Liczba akcji w danej serii


  1000000


  3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba

  akcji uprzywilejowanych lub

  informacja, ¿e akcje nie s¹

  uprzywilejowane


  AKCJE NIE S¥ UPRZYWILEJOWANE

  3


  1.Nazwa serii akcji


  C


  2.Liczba akcji w danej serii


  2000000


  3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba

  akcji uprzywilejowanych lub

  informacja, ¿e akcje nie s¹

  uprzywilejowane


  AKCJE SERII C W LICZBIE 2.000.000 S¥ AKCJAMI UPRZYWILEJOWANYMI W ZAKRESIE PRAWA

  G£OSU, W TEN SPOSÓB, ¯E JEDNA TAKA AKCJA UPRAWNIA DO DWÓCH G£OSÓW NA WALNYM

  ZGROMADZENIU, A TAK¯E W ZAKRESIE DYWIDENDY, W TEN SPOSÓB, ¯E NA JEDN¥ TAK¥ AKCJÊ

  PRZYPADA DYWIDENDA W KWOCIE POWIÊKSZONEJ O 50% W STOSUNKU DO DYWIDENDY

  PRZEZNACZONEJ DO WYP£ATY NA RZECZ AKCJONARIUSZA UPRAWNIONEGO Z AKCJI

  NIEUPRZYWILEJOWANYCH

  4


  1.Nazwa serii akcji


  D


  2.Liczba akcji w danej serii


  3500000


  3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba

  akcji uprzywilejowanych lub

  informacja, ¿e akcje nie s¹

  uprzywilejowane


  AKCJE NIE S¥ UPRZYWILEJOWANE

  Rubryka 10 ­ Wzmianka o podjêciu uchwa³y o emisjach obligacji zamiennych


  Brak wpisów


  Rubryka 11


  1.Czy zarz¹d lub rada administruj¹ca s¹

  upowa¿nieni do emisji warrantów

  subskrypcyjnych?


  NIE  Dzia³ 2  Rubryka 1 ­ Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu


  1.Nazwa organu uprawnionego do

  reprezentowania podmiotu


  ZARZ¥D

  Strona 4 z 9  2.Sposób reprezentacji podmiotu  DO SK£ADANIA OŒWIADCZEÑ W IMIENIU SPÓ£KI WYMAGANE JEST DZIA£ANIE DWÓCH

  CZ£ONKÓW ZARZ¥DU LUB JEDNEGO CZ£ONKA ZARZ¥DU Z PROKURENTEM.


  Podrubryka 1

  Dane osób wchodz¹cych w sk³ad organu


  1


  1.Nazwisko / Nazwa lub firma


  ANTONOWICZ


  2.Imiona


  PIOTR


  3.Numer PESEL/REGON


  83100900177


  4.Numer KRS


  ****


  5.Funkcja w organie reprezentuj¹cym


  PREZES ZARZ¥DU


  6.Czy osoba wchodz¹ca w sk³ad

  zarz¹du zosta³a zawieszona w

  czynnoœciach?


  NIE


  7.Data do jakiej zosta³a zawieszona


  ­­­­­­


  2


  1.Nazwisko / Nazwa lub firma


  ZIÓ£KOWSKI


  2.Imiona


  SEBASTIAN


  3.Numer PESEL/REGON


  78072917830


  4.Numer KRS


  ****


  5.Funkcja w organie reprezentuj¹cym


  WICEPREZES ZARZ¥DU


  6.Czy osoba wchodz¹ca w sk³ad

  zarz¹du zosta³a zawieszona w

  czynnoœciach?


  NIE


  7.Data do jakiej zosta³a zawieszona


  ­­­­­­


  Rubryka 2 ­ Organ nadzoru


  1


  1.Nazwa organu


  RADA NADZORCZA


  Podrubryka 1

  Dane osób wchodz¹cych w sk³ad organu


  1


  1.Nazwisko


  EPSZTEIN


  2.Imiona


  PIOTR LEON


  3.Numer PESEL


  53111300055


  2


  1.Nazwisko


  BARAN


  2.Imiona


  WITOLD PAWE£


  3.Numer PESEL


  79060300874


  3


  1.Nazwisko


  GRABCZUK


  2.Imiona


  KAZIMIERZ


  3.Numer PESEL


  53051005012


  4


  1.Nazwisko


  SITEK


  2.Imiona


  ZYGMUNT


  3.Numer PESEL


  35072701915


  5


  1.Nazwisko


  KRUTCZENKO


  2.Imiona


  ZBIGNIEW JÓZEF


  3.Numer PESEL


  41031902970


  6


  1.Nazwisko


  KOMAROWSKI


  2.Imiona


  ANDRZEJ

  Strona 5 z 9  3.Numer PESEL  85022614112


  7


  1.Nazwisko


  KACZYÑSKI


  2.Imiona


  PIOTR


  3.Numer PESEL


  79110706173

  Rubryka 3 ­ Prokurenci


  1


  1.Nazwisko


  KUKIE£KA


  2.Imiona


  WALDEMAR


  3.Numer PESEL


  68073013512


  4.Rodzaj prokury


  PROKURA £¥CZNA ZCZ£ONKIEM ZARZ¥DU SPÓ£KI

  2


  1.Nazwisko


  OG£ODZIÑSKI


  2.Imiona


  MATEUSZ ROMUALD


  3.Numer PESEL


  89090901770


  4.Rodzaj prokury


  PROKURA £¥CZNA Z CZ£ONKIEM ZARZ¥DU LUB DRUGIM PROKURENTEM

  3


  1.Nazwisko


  MICHA£EK


  2.Imiona


  MARTA


  3.Numer PESEL


  87072203348


  4.Rodzaj prokury


  PROKURA £¥CZNA Z CZ£ONKIEM ZARZ¥DU LUB DRUGIM PROKURENTEM


  Dzia³ 3  Rubryka 1 ­ Przedmiot dzia³alnoœci


  1.Przedmiot przewa¿aj¹cej dzia³alnoœci

  przedsiêbiorcy


  1


  66, 30, Z, TWORZENIE FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH I ZARZ¥DZANIE NIMI, W TYM

  POŒREDNICTWO W ZBYWANIU I ODKUPYWANIU JEDNOSTEK UCZESTNICTWA,

  REPREZENTOWANIE ICH WOBEC OSÓB TRZECICH ORAZ ZARZ¥DZANIE ZBIORCZYM

  PORTFELEM PAPIERÓW WARTOŒCIOWYCH.


  2.Przedmiot pozosta³ej dzia³alnoœci

  przedsiêbiorcy


  1


  66, 30, Z, ZARZ¥DZANIE CUDZYM PAKIETEM PAPIERÓW WARTOŒCIOWYCH NA ZLECENIE.


  2


  66, 19, Z, DORADZTWO W ZAKRESIE OBROTU PAPIERAMI WARTOŒCIOWYMI.


  3


  66, 12, Z, POŒREDNICTWO W ZBYWANIU I ODKUPYWANIU JEDNOSTEK UCZESTNICTWA

  FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH UTWORZONYCH PRZEZ INNE TOWARZYSTWA FUNDUSZY

  INWESTYCYJNYCH LUB TYTU£ÓW UCZESTNICTWA FUNDUSZY ZAGRANICZNYCH.


  4


  64, 99, Z, PE£NIENIE FUNKCJI PRZEDSTAWICIELA FUNDUSZY ZAGRANICZNYCH.


  5


  66, 30, Z, ZARZ¥DZANIE CUDZYM PAKIETEM PAPIERÓW WARTOŒCIOWYCH NA ZLECENIE


  6


  66, 19, Z, DORADZTWO W ZAKRESIE OBROTU PAPIERAMI WARTOŒCIOWYMI


  7


  66, 12, Z, POŒREDNICTWO W ZBYWANIU I ODKUPYWANIU JEDNOSTEK UCZESTNICTWA

  FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH UTWORZONYCH PRZEZ INNE TOWARZYSTWA FUNDUSZY

  INWESTYCYJNYCH LUB TYTU£ÓW UCZESTNICTWA FUNDUSZY ZAGRANICZNYCH


  8


  64, 99, Z, PE£NIENIE FUNKCJI PRZEDSTAWICIELA FUNDUSZY ZAGRANICZNYCH


  Rubryka 2 ­ Wzmianki o z³o¿onych dokumentach


  Rodzaj dokumentu


  Nr kolejny w

  polu


  Data z³o¿enia


  Za okres od do

  Strona 6 z 9  1.Wzmianka o z³o¿eniu

  rocznego sprawozdania

  finansowego  1  03.07.2009  15.05.2008 - 31.12.2008


  2


  15.07.2010


  01.01.2009 - 31.12.2009


  3


  07.07.2011


  01.01.2010 R. - 31.12.2010 R.


  4


  05.07.2012


  01.01.2011 - 31.12.2011


  5


  13.06.2013


  01.01.2012 - 31.12.2012


  6


  27.06.2014


  OD 01.01.2013 DO 31.12.2013


  7


  07.07.2015


  OD 01.01.2014 DO 31.12.2014


  8


  24.06.2016


  OD 01.01.2015 DO 31.12.2015


  9


  03.07.2017


  OD 01.01.2016 DO 31.12.2016


  2.Wzmianka o z³o¿eniu opinii

  bieg³ego rewidenta /

  sprawozdania z badania

  rocznego sprawozdania

  finansowego


  1


  *****


  15.05.2008 - 31.12.2008


  2


  *****


  01.01.2009 - 31.12.2009


  3


  *****


  01.01.2010 R. - 31.12.2010 R.


  4


  *****


  01.01.2011 - 31.12.2011


  5


  *****


  01.01.2012 - 31.12.2012


  6


  *****


  OD 01.01.2013 DO 31.12.2013


  7


  *****


  OD 01.01.2014 DO 31.12.2014


  8


  *****


  OD 01.01.2015 DO 31.12.2015


  9


  *****


  OD 01.01.2016 DO 31.12.2016


  3.Wzmianka o z³o¿eniu uchwa³y

  lub postanowienia o

  zatwierdzeniu rocznego

  sprawozdania finansowego


  1


  *****


  15.05.2008 - 31.12.2008


  2


  *****


  01.01.2009 - 31.12.2009


  3


  *****


  01.01.2010 R. - 31.12.2010 R.


  4


  *****


  01.01.2011 - 31.12.2011


  5


  *****


  01.01.2012 - 31.12.2012


  6


  *****


  OD 01.01.2013 DO 31.12.2013


  7


  *****


  OD 01.01.2014 DO 31.12.2014


  8


  *****


  OD 01.01.2015 DO 31.12.2015


  9


  *****


  OD 01.01.2016 DO 31.12.2016


  4.Wzmianka o z³o¿eniu

  sprawozdania z dzia³alnoœci

  podmiotu


  1


  *****


  15.05.2008 - 31.12.2008


  2


  *****


  01.01.2009 - 31.12.2009


  3


  *****


  01.01.2010 R. - 31.12.2010 R.


  4


  *****


  01.01.2011 - 31.12.2011


  5


  *****


  01.01.2012 - 31.12.2012


  6


  *****


  OD 01.01.2013 DO 31.12.2013


  7


  *****


  OD 01.01.2014 DO 31.12.2014


  8


  *****


  OD 01.01.2015 DO 31.12.2015


  9


  *****


  OD 01.01.2016 DO 31.12.2016


  Rubryka 3 ­ Sprawozdania grupy kapita³owej


  Brak wpisów


  Rubryka 4 ­ Przedmiot dzia³alnoœci statutowej organizacji po¿ytku publicznego

  Strona 7 z 9  Brak wpisów


  Rubryka 5 ­ Informacja o dniu koñcz¹cym rok obrotowy


  1.Dzieñ koñcz¹cy pierwszy rok obrotowy,

  za który nale¿y z³o¿yæ sprawozdanie

  finansowe


  31.12.2008  Dzia³ 4  Rubryka 1 ­ Zaleg³oœci


  Brak wpisów


  Rubryka 2 ­ Wierzytelnoœci


  Brak wpisów


  Rubryka 3 ­ Informacje o oddaleniu wniosku o og³oszenie upad³oœci na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r.

  Prawo upad³oœciowe albo o zabezpieczeniu maj¹tku d³u¿nika w postêpowaniu w przedmiocie og³oszenia upad³oœci albo

  w postêpowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postêpowania restrukturyzacyjnego


  Brak wpisów


  Rubryka 4 ­ Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, ¿e z egzekucji nie uzyska siê

  sumy wy¿szej od kosztów egzekucyjnych


  Brak wpisów  Dzia³ 5  Rubryka 1 ­ Kurator


  Brak wpisów  Dzia³ 6  Rubryka 1 ­ Likwidacja


  Brak wpisów


  Rubryka 2 ­ Informacje o rozwi¹zaniu lub uniewa¿nieniu podmiotu


  Brak wpisów  Strona 8 z 9  Rubryka 3 ­ Zarz¹d komisaryczny


  Brak wpisów


  Rubryka 4 ­ Informacja o po³¹czeniu, podziale lub przekszta³ceniu


  Brak wpisów


  Rubryka 5 ­ Informacja o postêpowaniu upad³oœciowym


  Brak wpisów


  Rubryka 6 ­ Informacja o postêpowaniu uk³adowym


  Brak wpisów


  Rubryka 7 ­ Informacje o postêpowaniach restrukturyzacyjnych , o postêpowaniu naprawczym lub o przymusowej

  restrukturyzacji


  Brak wpisów


  Rubryka 8 ­ Informacja o zawieszeniu dzia³alnoœci gospodarczej


  Brak wpisów


  data sporz¹dzenia wydruku 06.12.2018


  adres strony internetowej, na której s¹ dostêpne informacje z rejestru:  Strona 9 z 9


  Wydruk informacji pobranej w trybie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze S¹dowym,
  posiada moc dokumentu wydawanego przez Centraln¹ Informacjê, nie wymaga podpisu i pieczêci.

  CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU S¥DOWEGO

  KRAJOWY REJESTR S¥DOWY  Stan na dzieñ 06.12.2018 godz. 16:58:27

  Numer KRS: 0000666048  Informacja odpowiadaj¹ca odpisowi aktualnemu

  Z REJESTRU PRZEDSIÊBIORCÓW

  Data rejestracji w Krajowym Rejestrze S¹dowym  09.03.2017


  Ostatni wpis


  Numer wpisu


  7


  Data dokonania wpisu


  30.08.2018


  Sygnatura akt


  RDF/801849/18/357


  Oznaczenie s¹du


  SYSTEM  Dzia³ 1  Rubryka 1 ­ Dane podmiotu


  1.Oznaczenie formy prawnej


  SPÓ£KA Z OGRANICZON¥ ODPOWIEDZIALNOŒCI¥


  2.Numer REGON/NIP


  REGON: 366753397, NIP: 7622002509


  3.Firma, pod któr¹ spó³ka dzia³a


  AHS INWESTYCJE SPÓ£KA Z OGRANICZON¥ ODPOWIEDZIALNOŒCI¥


  4.Dane o wczeœniejszej rejestracji


  ------


  5.Czy przedsiêbiorca prowadzi dzia³alnoœæ

  gospodarcz¹ z innymi podmiotami na

  podstawie umowy spó³ki cywilnej?


  NIE


  6.Czy podmiot posiada status organizacji

  po¿ytku publicznego?


  NIE


  Rubryka 2 ­ Siedziba i adres podmiotu


  1.Siedziba


  kraj POLSKA, woj. MAZOWIECKIE, powiat WYSZKOWSKI, gmina WYSZKÓW, miejsc. WYSZKÓW


  2.Adres


  ul. ŒWIÊTOJAÑSKA, nr 177, lok. ---, miejsc. WYSZKÓW, kod 07-200, poczta WYSZKÓW, kraj POLSKA


  3.Adres poczty elektronicznej


  ­­­­­­


  4.Adres strony internetowej


  ­­­­­­


  Rubryka 3 ­ Oddzia³y


  Brak wpisów


  Rubryka 4 ­ Informacje o umowie

  Strona 1 z 7  1.Informacja o zawarciu lub zmianach

  umowy spó³ki  1  21.12.2016R., NOTARIUSZ TOMASZ ABRAMCZYK, KANCELARIA NOTARIALNA W WYSZKOWIE:

  REPERTORIUM A NR 6693/2016, REPERTORIUM A NR 6697/2016


  Rubryka 5


  1.Czas, na jaki zosta³a utworzona spó³ka


  NIEOZNACZONY


  2.Oznaczenie pisma innego ni¿ Monitor

  S¹dowy i Gospodarczy, przeznaczonego do

  og³oszeñ spó³ki


  ­­­­­­


  3.Wspólnik mo¿e mieæ:


  WIÊKSZ¥ LICZBÊ UDZIA£ÓW


  4.Czy statut przyznaje uprawnienia

  osobiste okreœlonym akcjonariuszom lub

  tytu³y uczestnictwa w dochodach lub

  maj¹tku spó³ki nie wynikaj¹cych z akcji?


  *****


  5.Czy obligatoriusze maj¹ prawo do

  udzia³ów w zysku?


  *****


  Rubryka 6 ­ Sposób powstania spó³ki


  1.Okreœlenie okolicznoœci powstania


  PO£¥CZENIE


  2.Opis sposobu powstania spó³ki oraz

  informacja o uchwale


  PO£¥CZENIE NAST¥PI£O NA PODSTAWIE UCHWA£ NADZWYCZAJNYCH WALNYCH ZGROMADZEÑ

  AGRO-HANDLOWIEC SZYMAÑSCY SPÓ£KA Z OGRANICZON¥ ODPOWIEDZIALNOŒCI¥ NR 2 SPÓ£KA

  KOMANDYTOWO-AKCYJNA Z SIEDZIB¥ W WYSZKOWIE ORAZ AGRO-HANDLOWIEC SZYMAÑSCY

  SPÓ£KA Z OGRANICZON¥ ODPOWIEDZIALNOŒCI¥ NR 3 SPÓ£KA KOMANDYTOWO-AKCYJNA Z

  SIEDZIB¥ W WYSZKOWIE PODJÊTYCH W DNIU 21 GRUDNIA 2016 R., PRZEZ ZAWI¥ZANIE NOWEJ

  SPÓ£KI POD FIRM¥: AHS INWESTYCJE SPÓ£KA Z OGRANICZON¥ ODPOWIEDZIALNOŒCI¥,

  POLEGAJ¥CE NA PRZEJŒCIU CA£EGO MAJ¥TKU SPÓ£EK £¥CZ¥CYCH SIÊ NA SPÓ£KÊ NOWO

  ZAWI¥ZAN¥ ZGODNIE Z ART. 492 § 1 PKT 2 K.S.H.


  3.Numer i data decyzji Prezesa Urzêdu

  Ochrony Konkurencji i Konsumentów o

  zgodzie na dokonanie koncentracji


  ­­­­­­


  Podrubryka 1

  Podmioty, z których powsta³a spó³ka


  1


  1.Nazwa lub firma


  AGRO-HANDLOWIEC SZYMAÑSCY SPÓ£KA Z OGRANICZON¥ ODPOWIEDZIALNOŒCI¥ NR 3 SPÓ£KA

  KOMANDYTOWO-AKCYJNA,------


  2.Kraj i nazwa rejestru lub ewidencji,

  w którym podmiot by³ zarejestrowany


  KRAJOWY REJESTR S¥DOWY


  3.Numer w rejestrze albo ewidencji


  0000482753


  4.Nazwa s¹du prowadz¹cego rejestr

  albo organu prowadz¹cego ewidencjê


  ******


  5.Numer REGON


  146939209


  6.Numer NIP


  7010400561


  2


  1.Nazwa lub firma


  AGRO-HANDLOWIEC SZYMAÑSCY SPÓ£KA Z OGRANICZON¥ ODPOWIEDZIALNOŒCI¥ NR 2 SPÓ£KA

  KOMANDYTOWO-AKCYJNA,------


  2.Kraj i nazwa rejestru lub ewidencji,

  w którym podmiot by³ zarejestrowany


  KRAJOWY REJESTR S¥DOWY


  3.Numer w rejestrze albo ewidencji


  0000438169


  4.Nazwa s¹du prowadz¹cego rejestr

  albo organu prowadz¹cego ewidencjê


  ******


  5.Numer REGON


  146367010

  Strona 2 z 7  6.Numer NIP  7621996637


  Rubryka 7 ­ Dane wspólników


  1


  1.Nazwisko / Nazwa lub firma


  SZYMAÑSKI


  2.Imiona


  JERZY LESZEK


  3.Numer PESEL/REGON


  57020116279


  4.Numer KRS


  *****


  5.Posiadane przez wspólnika udzia³y


  110 UDZIA£ÓW O £¥CZNEJ WARTOŒCI 5.500 Z£


  6.Czy wspólnik posiada ca³oœæ

  udzia³ów spó³ki?


  NIE

  2


  1.Nazwisko / Nazwa lub firma


  SZYMAÑSKA


  2.Imiona


  KRYSTYNA BARBARA


  3.Numer PESEL/REGON


  60100911127


  4.Numer KRS


  *****


  5.Posiadane przez wspólnika udzia³y


  39 UDZIA£ÓW O £¥CZNEJ WARTOŒCI 1.950 Z£


  6.Czy wspólnik posiada ca³oœæ

  udzia³ów spó³ki?


  NIE

  Rubryka 8 ­ Kapita³ spó³ki


  1.Wysokoœæ kapita³u zak³adowego


  7 500,00 Z£


  Podrubryka 1

  Informacja o wniesieniu aportu


  Brak wpisów


  Rubryka 9 ­ Nie dotyczy


  Brak wpisów


  Rubryka 10 ­ Nie dotyczy


  Brak wpisów  Dzia³ 2  Rubryka 1 ­ Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu


  1.Nazwa organu uprawnionego do

  reprezentowania podmiotu


  ZARZ¥D


  2.Sposób reprezentacji podmiotu


  W PRZYPADKU ZARZ¥DU WIELOOSOBOWEGO, PREZES ZARZ¥DU UMOCOWANY JEST DO

  JEDNOOSOBOWEGO REPREZENTOWANIA SPÓ£KI.  CZ£ONEK ZARZ¥DU UMOCOWANY JEST DO REPREZENTOWANIA SPÓ£KI £¥CZNIE Z INNYM

  Strona 3 z 7  CZ£ONKIEM ZARZ¥DU ALBO PROKURENTEM.


  Podrubryka 1

  Dane osób wchodz¹cych w sk³ad organu


  1


  1.Nazwisko / Nazwa lub Firma


  SZYMAÑSKI


  2.Imiona


  JERZY LESZEK


  3.Numer PESEL/REGON


  57020116279


  4.Numer KRS


  ****


  5.Funkcja w organie reprezentuj¹cym


  PREZES ZARZ¥DU


  6.Czy osoba wchodz¹ca w sk³ad

  zarz¹du zosta³a zawieszona w

  czynnoœciach?


  NIE


  7.Data do jakiej zosta³a zawieszona


  ­­­­­­


  2


  1.Nazwisko / Nazwa lub Firma


  SZYMAÑSKA BOJARSKA


  2.Imiona


  DIANA


  3.Numer PESEL/REGON


  81031310524


  4.Numer KRS


  ****


  5.Funkcja w organie reprezentuj¹cym


  CZ£ONEK ZARZ¥DU


  6.Czy osoba wchodz¹ca w sk³ad

  zarz¹du zosta³a zawieszona w

  czynnoœciach?


  NIE


  7.Data do jakiej zosta³a zawieszona


  ­­­­­­


  3


  1.Nazwisko / Nazwa lub Firma


  SZYMAÑSKA


  2.Imiona


  EDYTA


  3.Numer PESEL/REGON


  83100109101


  4.Numer KRS


  ****


  5.Funkcja w organie reprezentuj¹cym


  CZ£ONEK ZARZ¥DU


  6.Czy osoba wchodz¹ca w sk³ad

  zarz¹du zosta³a zawieszona w

  czynnoœciach?


  NIE


  7.Data do jakiej zosta³a zawieszona


  ­­­­­­


  Rubryka 2 ­ Organ nadzoru


  Brak wpisów


  Rubryka 3 ­ Prokurenci


  Brak wpisów  Dzia³ 3  Rubryka 1 ­ Przedmiot dzia³alnoœci


  1.Przedmiot przewa¿aj¹cej dzia³alnoœci

  przedsiêbiorcy


  1


  64, 99, Z, POZOSTA£A FINANSOWA DZIA£ALNOŒÆ US£UGOWA, GDZIE INDZIEJ

  NIESKLASYFIKOWANA, Z WY£¥CZENIEM UBEZPIECZEÑ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH


  2.Przedmiot pozosta³ej dzia³alnoœci


  1


  64, 20, Z, DZIA£ALNOŒÆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH

  Strona 4 z 7  przedsiêbiorcy  2  64, 91, Z, LEASING FINANSOWY


  3


  64, 92, Z, POZOSTA£E FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW


  4


  66, 19, Z, POZOSTA£A DZIA£ALNOŒÆ WSPOMAGAJ¥CA US£UGI FINANSOWE, Z WY£¥CZENIEM

  UBEZPIECZEÑ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH


  5


  68, 10, Z, KUPNO I SPRZEDA¯ NIERUCHOMOŒCI NA W£ASNY RACHUNEK


  6


  68, 20, Z, WYNAJEM I ZARZ¥DZANIE NIERUCHOMOŒCIAMI W£ASNYMI LUB DZIER¯AWIONYMI


  7


  68, 31, Z, POŒREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŒCIAMI


  8


  68, 32, Z, ZARZ¥DZANIE NIERUCHOMOŒCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE


  9


  70, 10, Z, DZIA£ALNOŒÆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z

  WY£¥CZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH


  Rubryka 2 ­ Wzmianki o z³o¿onych dokumentach


  Rodzaj dokumentu


  Nr kolejny w

  polu


  Data z³o¿enia


  Za okres od do


  1.Wzmianka o z³o¿eniu

  rocznego sprawozdania

  finansowego


  1


  14.07.2018


  OD 09.03.2017 DO 31.12.2017


  2.Wzmianka o z³o¿eniu opinii

  bieg³ego rewidenta /

  sprawozdania z badania

  rocznego sprawozdania

  finansowego


  1


  *****


  OD 09.03.2017 DO 31.12.2017


  3.Wzmianka o z³o¿eniu uchwa³y

  lub postanowienia o

  zatwierdzeniu rocznego

  sprawozdania finansowego


  1


  *****


  OD 09.03.2017 DO 31.12.2017


  Rubryka 3 ­ Sprawozdania grupy kapita³owej


  Brak wpisów


  Rubryka 4 ­ Przedmiot dzia³alnoœci statutowej organizacji po¿ytku publicznego


  Brak wpisów


  Rubryka 5 ­ Informacja o dniu koñcz¹cym rok obrotowy


  1.Dzieñ koñcz¹cy pierwszy rok obrotowy,

  za który nale¿y z³o¿yæ sprawozdanie

  finansowe


  31.12.2017  Dzia³ 4  Rubryka 1 ­ Zaleg³oœci


  Brak wpisów  Strona 5 z 7  Rubryka 2 ­ Wierzytelnoœci


  Brak wpisów


  Rubryka 3 ­ Informacje o oddaleniu wniosku o og³oszenie upad³oœci na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r.

  Prawo upad³oœciowe albo o zabezpieczeniu maj¹tku d³u¿nika w postêpowaniu w przedmiocie og³oszenia upad³oœci albo

  w postêpowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postêpowania restrukturyzacyjnego


  Brak wpisów


  Rubryka 4 ­ Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, ¿e z egzekucji nie uzyska siê

  sumy wy¿szej od kosztów egzekucyjnych


  Brak wpisów  Dzia³ 5  Rubryka 1 ­ Kurator


  Brak wpisów  Dzia³ 6  Rubryka 1 ­ Likwidacja


  Brak wpisów


  Rubryka 2 ­ Informacje o rozwi¹zaniu lub uniewa¿nieniu spó³ki


  Brak wpisów


  Rubryka 3 ­ Nie dotyczy


  Brak wpisów


  Rubryka 4 ­ Informacja o po³¹czeniu, podziale lub przekszta³ceniu


  Brak wpisów


  Rubryka 5 ­ Informacja o postêpowaniu upad³oœciowym


  Brak wpisów  Strona 6 z 7  Rubryka 6 ­ Informacja o postêpowaniu uk³adowym


  Brak wpisów


  Rubryka 7 ­ Informacje o postêpowaniach restrukturyzacyjnych , o postêpowaniu naprawczym lub o przymusowej

  restrukturyzacji


  Brak wpisów


  Rubryka 8 ­ Informacja o zawieszeniu dzia³alnoœci gospodarczej


  Brak wpisów


  data sporz¹dzenia wydruku 06.12.2018


  adres strony internetowej, na której s¹ dostêpne informacje z rejestru:  Strona 7 z 7


  Wydruk informacji pobranej w trybie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze S¹dowym,
  posiada moc dokumentu wydawanego przez Centraln¹ Informacjê, nie wymaga podpisu i pieczêci.

  CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU S¥DOWEGO

  KRAJOWY REJESTR S¥DOWY  Stan na dzieñ 06.12.2018 godz. 13:22:13

  Numer KRS: 0000111618  Informacja odpowiadaj¹ca odpisowi aktualnemu

  Z REJESTRU PRZEDSIÊBIORCÓW

  Data rejestracji w Krajowym Rejestrze S¹dowym  11.05.2002


  Ostatni wpis


  Numer wpisu


  49


  Data dokonania wpisu


  04.12.2018


  Sygnatura akt


  WR.IX NS-REJ.KRS/31670/18/970


  Oznaczenie s¹du


  S¥D REJONOWY DLA WROC£AWIA-FABRYCZNEJ WE WROC£AWIU, IX WYDZIA£

  GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU S¥DOWEGO  Dzia³ 1  Rubryka 1 ­ Dane podmiotu


  1.Oznaczenie formy prawnej


  SPÓ£DZIELNIA


  2.Numer REGON/NIP


  REGON: 000509904, NIP: 6950002761


  3.Nazwa


  BANK SPÓ£DZIELCZY W JAWORZE


  4.Dane o wczeœniejszej rejestracji


  REJESTR SPÓ£DZIELNI RS-12 S¥D REJONOWY W LEGNICY WYDZIA£ GOSPODARCZY SEKCJA

  REJESTROWA


  5.Czy przedsiêbiorca prowadzi dzia³alnoœæ

  gospodarcz¹ z innymi podmiotami na

  podstawie umowy spó³ki cywilnej?


  NIE


  6.Czy podmiot posiada status organizacji

  po¿ytku publicznego?


  ---


  Rubryka 2 ­ Siedziba i adres podmiotu


  1.Siedziba


  kraj POLSKA, woj. DOLNOŒL¥SKIE, powiat JAWORSKI, gmina JAWOR, miejsc. JAWOR


  2.Adres


  ul. WROC£AWSKA, nr 2, lok. ---, miejsc. JAWOR, kod 59-400, poczta JAWOR, kraj POLSKA


  3.Adres poczty elektronicznej


  ­­­­­­


  4.Adres strony internetowej


  ­­­­­­


  Rubryka 3 ­ Oddzia³y


  1


  1.Nazwa oddzia³u


  BANK SPÓ£DZIELCZY W JAWORZE ODDZIA£ W MÊCINCE


  2.Siedziba


  kraj POLSKA, woj. DOLNOŒL¥SKIE, powiat JAWORSKI, gmina MÊCINKA, miejsc. MÊCINKA


  3.Adres


  ul. ---, nr 11, lok. ---, miejsc. MÊCINKA, kod 59-424, poczta MÊCINKA, kraj POLSKA
  Strona 1 z 16  2  1.Nazwa oddzia³u  BANK SPÓ£DZIELCZY W JAWORZE ODDZIA£ W MŒCIWOJOWIE


  2.Siedziba


  kraj POLSKA, woj. DOLNOŒL¥SKIE, powiat JAWORSKI, gmina MŒCIWOJÓW, miejsc. MŒCIWOJÓW


  3.Adres


  ul. ---, nr 40 A, lok. ---, miejsc. MŒCIWOJÓW, kod 59-407, poczta MŒCIWOJÓW, kraj POLSKA

  3


  1.Nazwa oddzia³u


  BANK SPÓ£DZIELCZY W JAWORZE ODDZIA£ W PASZOWICACH


  2.Siedziba


  kraj POLSKA, woj. DOLNOŒL¥SKIE, powiat JAWORSKI, gmina PASZOWICE, miejsc. PASZOWICE


  3.Adres


  ul. ---, nr 70, lok. ---, miejsc. PASZOWICE, kod 59-411, poczta PASZOWICE, kraj POLSKA

  4


  1.Nazwa oddzia³u


  BANK SPÓ£DZIELCZY W JAWORZE ODDZIA£ W BOLKOWIE


  2.Siedziba


  kraj POLSKA, woj. DOLNOŒL¥SKIE, powiat JAWORSKI, gmina BOLKÓW, miejsc. BOLKÓW


  3.Adres


  ul. RYNEK-RATUSZ, nr 1, lok. ---, miejsc. BOLKÓW, kod 59-420, poczta BOLKÓW, kraj POLSKA

  5


  1.Nazwa oddzia³u


  BANK SPÓ£DZIELCZY W JAWORZE ODDZIA£ W STRZEGOMIU


  2.Siedziba


  kraj POLSKA, woj. DOLNOŒL¥SKIE, powiat ŒWIDNICKI, gmina STRZEGOM, miejsc. STRZEGOM


  3.Adres


  ul. RYNEK, nr 38, lok. ---, miejsc. STRZEGOM, kod 58-150, poczta STRZEGOM, kraj POLSKA

  6


  1.Nazwa oddzia³u


  BANK SPÓ£DZIELCZY W JAWORZE ODDZIA£ W JAWORZE


  2.Siedziba


  kraj POLSKA, woj. DOLNOŒL¥SKIE, powiat JAWORSKI, gmina JAWOR, miejsc. JAWOR


  3.Adres


  ul. WROC£AWSKA, nr 2, lok. ---, miejsc. JAWOR, kod 59-400, poczta JAWOR, kraj POLSKA

  Rubryka 4 ­ Informacje o statucie


  1.Informacja o sporz¹dzeniu lub zmianie

  statutu


  1


  24 MAJA 1997 R.

  ZMIANA STATUTU 25 STYCZNIA 2002 R.

  ZMIENIONO: §2 UST.2 I 3, §3 UST. 2 I 3, §4 UST.1, 2, 3, §24 UST.1, 12, 15, §28 UST.3, §29

  UST.3, §31 UST.1 PKT 4, §31 UST.1 PKT 6, §31 UST.1 PKT 10, §33, §34 UST.2, §37 UST.2, §45

  DODANO: W §3 UST.4, W §23 UST.5, W §24 UST.17 I 18, W §28 UST.9, W §31 UST.1 PKT 20.


  2


  28.05.2003 R. ZMIENIONO § 4,8,14 I 28 STATUTU


  3


  22.04.2006 R. - UCHWALONO STATUT W NOWYM BRZMIENIU.


  4


  21.06.2008 R., REPERTORIUM A NR 4313/2008 R., NOTARIUSZ ALICJA KASIÑSKA,

  KANCELARIA NOTARIALNA W JAWORZE, UL. KLASZTORNA 8A/8, ZMIENIONO § 4, 6, 11, 29,

  31, 33, 34, 44, 46, 48, 53, 59, 50, 58 ORAZ TYTU£ ROZDZIA£U IX.


  5


  19.06.2013R., REPERTORIUM A NR 2775/2013, NOTARIUSZ NATALIA KASIÑSKA, KANCELARIA

  NOTARIALNA W JAWORZE PRZY UL. KLASZTORNEJ 8A/8 - ZMIENIONO § 1, 3, 4, 5, 6, 19, 20,

  28, 29, 30, 31, 32, 33, 44, 46.


  6


  DNIA 26.06.2015R. ZMIENIONO: § 1 UST.2, § 2 UST. 2 ORAZ 5;

  § 5 UST. 6, § 13 UST. 2 PKT 1;

  § 14 UST. 4, § 15 UST. 5, § 16 UST. 2 ORAZ 4, § 19 UST. 5,

  W § 19 DOD. NOWY UST. 6, § 21 UST. 1 PKT 2 ORAZ 8, § 28

  UST. 2 ORAZ 3, § 29 UST. 1 PKT 7, § 30 UST. 1 ORAZ 2;

  § 33 UST. 1 PKT 3, § 34 UST. 1 PKT 4 ORAZ 13,§ 37 UST. 2, § 39, § 44

  UST. 4, § 46 UST. 2, 7, 8, 9 ORAZ 10, § 48, § 49, PO § 47 WYRAZY "KONTROLA

  WEWNÊTRZNA" ZAST¥PIONO WYRAZAMI "AUDYT WEWNÊTRZNY"; SKREŒLONO: § 2 UST. 3; §

  3 UST. 5 PKT 5 LIT A; ODPOWIEDNIO ZMIENIONO NUMERACJÊ.


  7


  17.06.2016R. - ZMIENIONO § 1 UST.2, § 23 UST. 1.


  8


  29.06.2018R. ZMIENIONO: § 1 UST. 2, §3 UST. 6, § 5 UST. 5, §15 UST. 4-5, § 16 UST. 1-2, 19

  UST. 3,§19 UST. 11, §21 UST. 1 PKT 13, 14 I 17, § 22 UST. 1, § 23 UST.2, §26 UST.5, § 28

  UST. 3, §29 UST.1 PKT2, 4 I 7, §33, § 40, § 41 OZNACZONO JAKO 41 UST. 1, §44 UST. 3, §46,

  §48, §53, §54, § 60 UST. 2;

  DODANO:§ 3 UST. 5A, §3 UST. 11-12, §6A, §15 UST.9, § 16 UST. 6, §16A, §16B, §21 UST. 1

  PUNKTY 18-20, §28 UST.9, § 29 UST.1 PUNKTY 27-32, §34 UST.1 PUNKTY 29-30

  (DOTYCHCZASOWE OZNACZONO JAKO PUNKTY 31 I 32), §41 UST.2;

  SKREŒLONO: §6 UST. 3-4, § 31 UST.5 I 6 (ODPOWIEDNIO ZMIENIONO NUMERACJÊ), §42 UST.

  4, §44 UST. 4-5, §49 UST.3.  Strona 2 z 16  Rubryka 5


  1.Czas, na jaki zosta³a utworzona

  spó³dzielnia


  NIEOZNACZONY


  Rubryka 6 ­ Sposób powstania podmiotu


  Brak wpisów  Dzia³ 2  Rubryka 1 ­ Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu


  1.Nazwa organu uprawnionego do

  reprezentowania podmiotu


  ZARZ¥D BANKU SPÓ£DZIELCZEGO W JAWORZE


  2.Sposób reprezentacji podmotu


  OŒWIADCZENIA WOLI W IMIENIU BANKU SK£ADAJ¥ DWAJ CZ£ONKOWIE ZARZ¥DU LUB CZ£ONEK

  ZARZ¥DU I PE£NOMOCNIK LUB DWÓCH PE£NOMOCNIKÓW USTANOWIONYCH BEZPOŒREDNIO

  PRZEZ ZARZ¥D.


  Podrubryka 1

  Dane osób wchodz¹cych w sk³ad organu


  1


  1.Nazwisko


  BIK


  2.Imiona


  DANUTA HALINA


  3.Numer PESEL


  60102313866


  4.Funkcja w organie reprezentuj¹cym


  PE£NI¥CA OBOWI¥ZKI PREZESA ZARZ¥DU


  5.Czy osoba wchodz¹ca w sk³ad

  zarz¹du zosta³a zawieszona w

  czynnoœciach?


  NIE


  6.Data do jakiej zosta³a zawieszona


  ­­­­­­


  2


  1.Nazwisko


  RACHALEWICZ


  2.Imiona


  DANIEL ARTUR


  3.Numer PESEL


  78042917714


  4.Funkcja w organie reprezentuj¹cym


  WICEPREZES ZARZ¥DU


  5.Czy osoba wchodz¹ca w sk³ad

  zarz¹du zosta³a zawieszona w

  czynnoœciach?


  NIE


  6.Data do jakiej zosta³a zawieszona


  ­­­­­­


  3


  1.Nazwisko


  T£USTY


  2.Imiona


  WALDEMAR


  3.Numer PESEL


  65031805132


  4.Funkcja w organie reprezentuj¹cym


  CZASOWE PE£NIENIE FUNKCJI CZ£ONKA ZARZ¥DU (ODDELEGOWANY Z RADY NADZORCZEJ)


  5.Czy osoba wchodz¹ca w sk³ad

  zarz¹du zosta³a zawieszona w

  czynnoœciach?


  NIE


  6.Data do jakiej zosta³a zawieszona


  ­­­­­­


  Rubryka 2 ­ Organ nadzoru


  1


  1.Nazwa organu


  RADA NADZORCZA BANKU SPÓ£DZIELCZEGO W JAWORZE

  Strona 3 z 16  Podrubryka 1

  Dane osób wchodz¹cych w sk³ad organu


  1


  1.Nazwisko / Nazwa lub firma


  GRENDA


  2.Imiona


  MIECZYS£AW


  3.Numer PESEL/REGON


  56061110194


  4.Numer KRS


  ****


  2


  1.Nazwisko / Nazwa lub firma


  SOWA


  2.Imiona


  MAREK


  3.Numer PESEL/REGON


  62111606757


  4.Numer KRS


  ****


  3


  1.Nazwisko / Nazwa lub firma


  MAZUR


  2.Imiona


  SEWERYN


  3.Numer PESEL/REGON


  76011705177


  4.Numer KRS


  ****


  4


  1.Nazwisko / Nazwa lub firma


  KRAWCZYK


  2.Imiona


  TADEUSZ


  3.Numer PESEL/REGON


  64041302039


  4.Numer KRS


  ****


  5


  1.Nazwisko / Nazwa lub firma


  T£USTY


  2.Imiona


  WALDEMAR


  3.Numer PESEL/REGON


  65031805132


  4.Numer KRS


  ****


  6


  1.Nazwisko / Nazwa lub firma


  PRZYMUSZA£A


  2.Imiona


  S£AWOMIR


  3.Numer PESEL/REGON


  55102905719


  4.Numer KRS


  ****


  7


  1.Nazwisko / Nazwa lub firma


  GRZEGORCZYN


  2.Imiona


  MICHA£ TADEUSZ


  3.Numer PESEL/REGON


  59082012511


  4.Numer KRS


  ****

  Rubryka 3 ­ Prokurenci


  Brak wpisów


  Rubryka 4 ­ Pe³nomocnicy


  1


  1.Nazwisko


  KO£ODZIEJ


  2.Imiona


  MAGDALENA EL¯BIETA


  3.Numer PESEL


  84020615040


  4.Zakres pe³nomocnictwa


  PE£NOMOCNICTWO DO:

  1) JEDNOOSOBOWEGO SK£ADANIA OŒWIADCZEÑ WOLI W IMIENIU BANKU SPÓ£DZIELCZEGO W

  JAWORZE PRZY ZAWIERANIU, ZMIANIE I ROZWI¥ZYWANIU UMÓW RACHUNKÓW BANKOWYCH

  ORAZ W ZAKRESIE WSZYSTKICH INNYCH CZYNNOŒCI, KTÓRE W ZWI¥ZKU Z ZAWARCIEM, ZMIAN¥

  Strona 4 z 16  I ROZWI¥ZANIEM TYCH UMÓW OKA¯¥ SIÊ KONIECZNE,

  2) SK£ADANIA OŒWIADCZEÑ WOLI W IMIENIU BANKU SPÓ£DZIELCZEGO W JAWORZE £¥CZNIE Z

  CZ£ONKIEM ZARZ¥DU LUB Z DRUGIM PE£NOMOCNIKIEM PRZY UDZIELANIU KREDYTÓW,

  USTANAWIANIU ZABEZPIECZEÑ WIERZYTELNOŒCI BANKU, ZMIANIE POSTANOWIEÑ UMÓW WW.

  ZAKRESIE ORAZ PRZY INNYCH CZYNNOŒCIACH ZWI¥ZANYCH Z RYZYKIEM KREDYTOWYM DO

  KWOTY £¥CZNEGO ZAANGA¯OWANIA BANKU WOBEC OSOBY FIZYCZNEJ, JEDNEGO PODMIOTU

  LUB PODMIOTÓW POWI¥ZANYCH KAPITA£OWO LUB ORGANIZACYJNI W WYSOKOŒCI:

  A) USTALONEJ W UPOWA¯NIENIU DO PODEJMOWANIA DECYZJI KREDYTOWYCH,

  B) NA KWOTÊ WY¯SZ¥ OD KWOTY WYMIENIONEJ W PKT 2 LIT. A, Z ZASTRZE¯ENIEM, ¯E

  PODSTAW¥ ZAWARCIA UMOWY STANOWI DECYZJA KREDYTOWA PODJÊTA PRZEZ ZARZ¥D BANKU,

  LUB DWÓCH CZ£ONKÓW ZARZ¥DU BANKU SPÓ£DZIELCZEGO W JAWORZE.

  3) PODEJMOWANIA CZYNNOŒCI ORAZ SK£ADANIA W IMIENIU BANKU £¥CZNIE Z CZ£ONKIEM

  ZARZ¥DU WSZELKICH OŒWIADCZEÑ NIEZBÊDNYCH DO UZYSKANIA PRZEZ BANK TYTU£ÓW

  WYKONAWCZYCH, W TYM PODPISYWANIA WYCI¥GÓW Z KSI¥G BANKU, ORAZ ZWALNIANIA

  PRAWNYCH ZABEZPIECZEÑ WIERZYTELNOŒCI BANKU.

  2


  1.Nazwisko


  KACZMAREK


  2.Imiona


  HALINA BO¯ENA


  3.Numer PESEL


  60070414488


  4.Zakres pe³nomocnictwa


  PE£NOMOCNICTWO DO:

  1) JEDNOOSOBOWEGO SK£ADANIA OŒWIADCZEÑ WOLI W IMIENIU BANKU SPÓ£DZIELCZEGO W

  JAWORZE PRZY ZAWIERANIU, ZMIANIE I ROZWI¥ZYWANIU UMÓW RACHUNKÓW BANKOWYCH

  ORAZ W ZAKRESIE WSZYSTKICH INNYCH CZYNNOŒCI, KTÓRE W ZWI¥ZKU Z ZAWARCIEM, ZMIAN¥

  I ROZWI¥ZANIEM TYCH UMÓW OKA¯¥ SIÊ KONIECZNE,

  2) SK£ADANIA OŒWIADCZEÑ WOLI W IMIENIU BANKU SPÓ£DZIELCZEGO W JAWORZE £¥CZNIE Z

  CZ£ONKIEM ZARZ¥DU LUB Z DRUGIM PE£NOMOCNIKIEM PRZY UDZIELANIU KREDYTÓW,

  USTANAWIANIU ZABEZPIECZEÑ WIERZYTELNOŒCI BANKU, ZMIANIE POSTANOWIEÑ UMÓW WW.

  ZAKRESIE ORAZ PRZY INNYCH CZYNNOŒCIACH ZWI¥ZANYCH Z RYZYKIEM KREDYTOWYM DO

  KWOTY £¥CZNEGO ZAANGA¯OWANIA BANKU WOBEC OSOBY FIZYCZNEJ, JEDNEGO PODMIOTU

  LUB PODMIOTÓW POWI¥ZANYCH KAPITA£OWO LUB ORGANIZACYJNI W WYSOKOŒCI:

  A) USTALONEJ W UPOWA¯NIENIU DO PODEJMOWANIA DECYZJI KREDYTOWYCH,

  B) NA KWOTÊ WY¯SZ¥ OD KWOTY WYMIENIONEJ W PKT 2 LIT. A, Z ZASTRZE¯ENIEM, ¯E

  PODSTAW¥ ZAWARCIA UMOWY STANOWI DECYZJA KREDYTOWA PODJÊTA PRZEZ ZARZ¥D BANKU,

  LUB DWÓCH CZ£ONKÓW ZARZ¥DU BANKU SPÓ£DZIELCZEGO W JAWORZE.

  3) PODEJMOWANIA CZYNNOŒCI ORAZ SK£ADANIA W IMIENIU BANKU £¥CZNIE Z CZ£ONKIEM

  ZARZ¥DU WSZELKICH OŒWIADCZEÑ NIEZBÊDNYCH DO UZYSKANIA PRZEZ BANK TYTU£ÓW

  WYKONAWCZYCH, W TYM PODPISYWANIA WYCI¥GÓW Z KSI¥G BANKU, ORAZ ZWALNIANIA

  PRAWNYCH ZABEZPIECZEÑ WIERZYTELNOŒCI BANKU.

  3


  1.Nazwisko


  MICHALSKA


  2.Imiona


  GRA¯YNA


  3.Numer PESEL


  59032912366


  4.Zakres pe³nomocnictwa


  PE£NOMOCNICTWO DO:

  1) JEDNOOSOBOWEGO SK£ADANIA OŒWIADCZEÑ WOLI W IMIENIU BANKU SPÓ£DZIELCZEGO W

  JAWORZE PRZY ZAWIERANIU, ZMIANIE I ROZWI¥ZYWANIU UMÓW RACHUNKÓW BANKOWYCH

  ORAZ W ZAKRESIE WSZYSTKICH INNYCH CZYNNOŒCI, KTÓRE W ZWI¥ZKU Z ZAWARCIEM, ZMIAN¥

  I ROZWI¥ZANIEM TYCH UMÓW OKA¯¥ SIÊ KONIECZNE,

  2) SK£ADANIA OŒWIADCZEÑ WOLI W IMIENIU BANKU SPÓ£DZIELCZEGO W JAWORZE £¥CZNIE Z

  CZ£ONKIEM ZARZ¥DU LUB Z DRUGIM PE£NOMOCNIKIEM PRZY UDZIELANIU KREDYTÓW,

  USTANAWIANIU ZABEZPIECZEÑ WIERZYTELNOŒCI BANKU, ZMIANIE POSTANOWIEÑ UMÓW WW.

  ZAKRESIE ORAZ PRZY INNYCH CZYNNOŒCIACH ZWI¥ZANYCH Z RYZYKIEM KREDYTOWYM DO

  KWOTY £¥CZNEGO ZAANGA¯OWANIA BANKU WOBEC OSOBY FIZYCZNEJ, JEDNEGO PODMIOTU

  LUB PODMIOTÓW POWI¥ZANYCH KAPITA£OWO LUB ORGANIZACYJNI W WYSOKOŒCI:

  A) USTALONEJ W UPOWA¯NIENIU DO PODEJMOWANIA DECYZJI KREDYTOWYCH,

  B) NA KWOTÊ WY¯SZ¥ OD KWOTY WYMIENIONEJ W PKT 2 LIT. A, Z ZASTRZE¯ENIEM, ¯E

  PODSTAW¥ ZAWARCIA UMOWY STANOWI DECYZJA KREDYTOWA PODJÊTA PRZEZ ZARZ¥D BANKU,

  LUB DWÓCH CZ£ONKÓW ZARZ¥DU BANKU SPÓ£DZIELCZEGO W JAWORZE.

  3) REPREZENTOWANIA BANKU £¥CZNIE Z CZ£ONKIEM ZARZ¥DU PRZED ORGANAMI

  ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, S¥DAMI POWSZECHNYMI, ORGANAMI EGZEKUCYJNYMI,

  4) PODEJMOWANIA CZYNNOŒCI ORAZ SK£ADANIA W IMIENIU BANKU £¥CZNIE Z CZ£ONKIEM

  ZARZ¥DU WSZELKICH OŒWIADCZEÑ NIEZBÊDNYCH DO UZYSKANIA PRZEZ BANK TYTU£ÓW

  Strona 5 z 16  WYKONAWCZYCH, W TYM PODPISYWANIA WYCI¥GÓW Z KSI¥G BANKU, ORAZ ZWALNIANIA

  PRAWNYCH ZABEZPIECZEÑ WIERZYTELNOŒCI BANKU.

  4


  1.Nazwisko


  KAPITAN


  2.Imiona


  RENATA ANNA


  3.Numer PESEL


  68051713849


  4.Zakres pe³nomocnictwa


  PE£NOMOCNICTWO DO:

  1) JEDNOOSOBOWEGO SK£ADANIA OŒWIADCZEÑ WOLI W IMIENIU BANKU SPÓ£DZIELCZEGO W

  JAWORZE PRZY ZAWIERANIU, ZMIANIE I ROZWI¥ZYWANIU UMÓW RACHUNKÓW BANKOWYCH

  ORAZ W ZAKRESIE WSZYSTKICH INNYCH CZYNNOŒCI, KTÓRE W ZWI¥ZKU Z ZAWARCIEM, ZMIAN¥

  I ROZWI¥ZANIEM TYCH UMÓW OKA¯¥ SIÊ KONIECZNE,

  2) SK£ADANIA OŒWIADCZEÑ WOLI W IMIENIU BANKU SPÓ£DZIELCZEGO W JAWORZE £¥CZNIE Z

  CZ£ONKIEM ZARZ¥DU LUB Z DRUGIM PE£NOMOCNIKIEM PRZY UDZIELANIU KREDYTÓW,

  USTANAWIANIU ZABEZPIECZEÑ WIERZYTELNOŒCI BANKU, ZMIANIE POSTANOWIEÑ UMÓW WW.

  ZAKRESIE ORAZ PRZY INNYCH CZYNNOŒCIACH ZWI¥ZANYCH Z RYZYKIEM KREDYTOWYM DO

  KWOTY £¥CZNEGO ZAANGA¯OWANIA BANKU WOBEC OSOBY FIZYCZNEJ, JEDNEGO PODMIOTU

  LUB PODMIOTÓW POWI¥ZANYCH KAPITA£OWO LUB ORGANIZACYJNI W WYSOKOŒCI:

  A) USTALONEJ W UPOWA¯NIENIU DO PODEJMOWANIA DECYZJI KREDYTOWYCH,

  B) NA KWOTÊ WY¯SZ¥ OD KWOTY WYMIENIONEJ W PKT 2 LIT. A, Z ZASTRZE¯ENIEM, ¯E

  PODSTAW¥ ZAWARCIA UMOWY STANOWI DECYZJA KREDYTOWA PODJÊTA PRZEZ ZARZ¥D BANKU,

  LUB DWÓCH CZ£ONKÓW ZARZ¥DU BANKU SPÓ£DZIELCZEGO W JAWORZE.

  3) REPREZENTOWANIA BANKU £¥CZNIE Z CZ£ONKIEM ZARZ¥DU PRZED ORGANAMI

  ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, S¥DAMI POWSZECHNYMI, ORGANAMI EGZEKUCYJNYMI,

  4) PODEJMOWANIA CZYNNOŒCI ORAZ SK£ADANIA W IMIENIU BANKU £¥CZNIE Z CZ£ONKIEM

  ZARZ¥DU WSZELKICH OŒWIADCZEÑ NIEZBÊDNYCH DO UZYSKANIA PRZEZ BANK TYTU£ÓW

  WYKONAWCZYCH, W TYM PODPISYWANIA WYCI¥GÓW Z KSI¥G BANKU, ORAZ ZWALNIANIA

  PRAWNYCH ZABEZPIECZEÑ WIERZYTELNOŒCI BANKU.

  5


  1.Nazwisko


  GRABARCZYK


  2.Imiona


  KRYSTYNA


  3.Numer PESEL


  66031406705


  4.Zakres pe³nomocnictwa


  PE£NOMOCNICTWO DO:

  1) JEDNOOSOBOWEGO SK£ADANIA OŒWIADCZEÑ WOLI W IMIENIU BANKU SPÓ£DZIELCZEGO W

  JAWORZE PRZY ZAWIERANIU, ZMIANIE I ROZWI¥ZYWANIU UMÓW RACHUNKÓW BANKOWYCH

  ORAZ W ZAKRESIE WSZYSTKICH INNYCH CZYNNOŒCI, KTÓRE W ZWI¥ZKU Z ZAWARCIEM, ZMIAN¥

  I ROZWI¥ZANIEM TYCH UMÓW OKA¯¥ SIÊ KONIECZNE,

  2) SK£ADANIA OŒWIADCZEÑ WOLI W IMIENIU BANKU SPÓ£DZIELCZEGO W JAWORZE £¥CZNIE Z

  CZ£ONKIEM ZARZ¥DU LUB Z DRUGIM PE£NOMOCNIKIEM PRZY UDZIELANIU KREDYTÓW,

  USTANAWIANIU ZABEZPIECZEÑ WIERZYTELNOŒCI BANKU, ZMIANIE POSTANOWIEÑ UMÓW WW.

  ZAKRESIE ORAZ PRZY INNYCH CZYNNOŒCIACH ZWI¥ZANYCH Z RYZYKIEM KREDYTOWYM DO

  KWOTY £¥CZNEGO ZAANGA¯OWANIA BANKU WOBEC OSOBY FIZYCZNEJ, JEDNEGO PODMIOTU

  LUB PODMIOTÓW POWI¥ZANYCH KAPITA£OWO LUB ORGANIZACYJNI W WYSOKOŒCI:

  A) USTALONEJ W UPOWA¯NIENIU DO PODEJMOWANIA DECYZJI KREDYTOWYCH,

  B) NA KWOTÊ WY¯SZ¥ OD KWOTY WYMIENIONEJ W PKT 2 LIT. A, Z ZASTRZE¯ENIEM, ¯E

  PODSTAW¥ ZAWARCIA UMOWY STANOWI DECYZJA KREDYTOWA PODJÊTA PRZEZ ZARZ¥D BANKU,

  LUB DWÓCH CZ£ONKÓW ZARZ¥DU BANKU SPÓ£DZIELCZEGO W JAWORZE.

  3) REPREZENTOWANIA BANKU £¥CZNIE Z CZ£ONKIEM ZARZ¥DU PRZED ORGANAMI

  ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, S¥DAMI POWSZECHNYMI, ORGANAMI EGZEKUCYJNYMI,

  4) PODEJMOWANIA CZYNNOŒCI ORAZ SK£ADANIA W IMIENIU BANKU £¥CZNIE Z CZ£ONKIEM

  ZARZ¥DU WSZELKICH OŒWIADCZEÑ NIEZBÊDNYCH DO UZYSKANIA PRZEZ BANK TYTU£ÓW

  WYKONAWCZYCH, W TYM PODPISYWANIA WYCI¥GÓW Z KSI¥G BANKU, ORAZ ZWALNIANIA

  PRAWNYCH ZABEZPIECZEÑ WIERZYTELNOŒCI BANKU.

  6


  1.Nazwisko


  DRO¯D¯EWSKA


  2.Imiona


  MARIA ZOFIA


  3.Numer PESEL


  66051514866


  4.Zakres pe³nomocnictwa


  PE£NOMOCNICTWO DO:

  1) JEDNOOSOBOWEGO SK£ADANIA OŒWIADCZEÑ WOLI W IMIENIU BANKU SPÓ£DZIELCZEGO W

  JAWORZE PRZY ZAWIERANIU, ZMIANIE I ROZWI¥ZYWANIU UMÓW RACHUNKÓW BANKOWYCH

  ORAZ W ZAKRESIE WSZYSTKICH INNYCH CZYNNOŒCI, KTÓRE W ZWI¥ZKU Z ZAWARCIEM, ZMIAN¥

  Strona 6 z 16  I ROZWI¥ZANIEM TYCH UMÓW OKA¯¥ SIÊ KONIECZNE,

  2) SK£ADANIA OŒWIADCZEÑ WOLI W IMIENIU BANKU SPÓ£DZIELCZEGO W JAWORZE £¥CZNIE Z

  CZ£ONKIEM ZARZ¥DU LUB Z DRUGIM PE£NOMOCNIKIEM PRZY UDZIELANIU KREDYTÓW,

  USTANAWIANIU ZABEZPIECZEÑ WIERZYTELNOŒCI BANKU, ZMIANIE POSTANOWIEÑ UMÓW WW.

  ZAKRESIE ORAZ PRZY INNYCH CZYNNOŒCIACH ZWI¥ZANYCH Z RYZYKIEM KREDYTOWYM DO

  KWOTY £¥CZNEGO ZAANGA¯OWANIA BANKU WOBEC OSOBY FIZYCZNEJ, JEDNEGO PODMIOTU

  LUB PODMIOTÓW POWI¥ZANYCH KAPITA£OWO LUB ORGANIZACYJNI W WYSOKOŒCI:

  A) USTALONEJ W UPOWA¯NIENIU DO PODEJMOWANIA DECYZJI KREDYTOWYCH,

  B) NA KWOTÊ WY¯SZ¥ OD KWOTY WYMIENIONEJ W PKT 2 LIT. A, Z ZASTRZE¯ENIEM, ¯E

  PODSTAW¥ ZAWARCIA UMOWY STANOWI DECYZJA KREDYTOWA PODJÊTA PRZEZ ZARZ¥D BANKU,

  LUB DWÓCH CZ£ONKÓW ZARZ¥DU BANKU SPÓ£DZIELCZEGO W JAWORZE.

  3) REPREZENTOWANIA BANKU £¥CZNIE Z CZ£ONKIEM ZARZ¥DU PRZED ORGANAMI

  ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, S¥DAMI POWSZECHNYMI, ORGANAMI EGZEKUCYJNYMI,

  4) PODEJMOWANIA CZYNNOŒCI ORAZ SK£ADANIA W IMIENIU BANKU £¥CZNIE Z CZ£ONKIEM

  ZARZ¥DU WSZELKICH OŒWIADCZEÑ NIEZBÊDNYCH DO UZYSKANIA PRZEZ BANK TYTU£ÓW

  WYKONAWCZYCH, W TYM PODPISYWANIA WYCI¥GÓW Z KSI¥G BANKU, ORAZ ZWALNIANIA

  PRAWNYCH ZABEZPIECZEÑ WIERZYTELNOŒCI BANKU.

  7


  1.Nazwisko


  TABORSKA


  2.Imiona


  MA£GORZATA ALEKSANDRA


  3.Numer PESEL


  66022714088


  4.Zakres pe³nomocnictwa


  PE£NOMOCNICTWO DO:

  1) JEDNOOSOBOWEGO SK£ADANIA OŒWIADCZEÑ WOLI W IMIENIU BANKU SPÓ£DZIELCZEGO W

  JAWORZE PRZY ZAWIERANIU, ZMIANIE I ROZWI¥ZYWANIU UMÓW RACHUNKÓW BANKOWYCH

  ORAZ W ZAKRESIE WSZYSTKICH INNYCH CZYNNOŒCI, KTÓRE W ZWI¥ZKU Z ZAWARCIEM, ZMIAN¥

  I ROZWI¥ZANIEM TYCH UMÓW OKA¯¥ SIÊ KONIECZNE,

  2) SK£ADANIA OŒWIADCZEÑ WOLI W IMIENIU BANKU SPÓ£DZIELCZEGO W JAWORZE £¥CZNIE Z

  CZ£ONKIEM ZARZ¥DU LUB Z DRUGIM PE£NOMOCNIKIEM PRZY UDZIELANIU KREDYTÓW,

  USTANAWIANIU ZABEZPIECZEÑ WIERZYTELNOŒCI BANKU, ZMIANIE POSTANOWIEÑ UMÓW WW.

  ZAKRESIE ORAZ PRZY INNYCH CZYNNOŒCIACH ZWI¥ZANYCH Z RYZYKIEM KREDYTOWYM DO

  KWOTY £¥CZNEGO ZAANGA¯OWANIA BANKU WOBEC OSOBY FIZYCZNEJ, JEDNEGO PODMIOTU

  LUB PODMIOTÓW POWI¥ZANYCH KAPITA£OWO LUB ORGANIZACYJNI W WYSOKOŒCI:

  A) USTALONEJ W UPOWA¯NIENIU DO PODEJMOWANIA DECYZJI KREDYTOWYCH,

  B) NA KWOTÊ WY¯SZ¥ OD KWOTY WYMIENIONEJ W PKT 2 LIT. A, Z ZASTRZE¯ENIEM, ¯E

  PODSTAW¥ ZAWARCIA UMOWY STANOWI DECYZJA KREDYTOWA PODJÊTA PRZEZ ZARZ¥D BANKU,

  LUB DWÓCH CZ£ONKÓW ZARZ¥DU BANKU SPÓ£DZIELCZEGO W JAWORZE.

  3) REPREZENTOWANIA BANKU £¥CZNIE Z CZ£ONKIEM ZARZ¥DU PRZED ORGANAMI

  ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, S¥DAMI POWSZECHNYMI, ORGANAMI EGZEKUCYJNYMI,

  4) PODEJMOWANIA CZYNNOŒCI ORAZ SK£ADANIA W IMIENIU BANKU £¥CZNIE Z CZ£ONKIEM

  ZARZ¥DU WSZELKICH OŒWIADCZEÑ NIEZBÊDNYCH DO UZYSKANIA PRZEZ BANK TYTU£ÓW

  WYKONAWCZYCH, W TYM PODPISYWANIA WYCI¥GÓW Z KSI¥G BANKU, ORAZ ZWALNIANIA

  PRAWNYCH ZABEZPIECZEÑ WIERZYTELNOŒCI BANKU.

  8


  1.Nazwisko


  PUCHA£A


  2.Imiona


  GRA¯YNA MARIA


  3.Numer PESEL


  61022410125


  4.Zakres pe³nomocnictwa


  PE£NOMOCNICTWO DO:

  1) JEDNOOSOBOWEGO SK£ADANIA OŒWIADCZEÑ WOLI W IMIENIU BANKU SPÓ£DZIELCZEGO W

  JAWORZE PRZY ZAWIERANIU, ZMIANIE I ROZWI¥ZYWANIU UMÓW RACHUNKÓW BANKOWYCH

  ORAZ W ZAKRESIE WSZYSTKICH INNYCH CZYNNOŒCI, KTÓRE W ZWI¥ZKU Z ZAWARCIEM, ZMIAN¥

  I ROZWI¥ZANIEM TYCH UMÓW OKA¯¥ SIÊ KONIECZNE,

  2) SK£ADANIA OŒWIADCZEÑ WOLI W IMIENIU BANKU SPÓ£DZIELCZEGO W JAWORZE £¥CZNIE Z

  CZ£ONKIEM ZARZ¥DU LUB Z DRUGIM PE£NOMOCNIKIEM PRZY UDZIELANIU KREDYTÓW,

  USTANAWIANIU ZABEZPIECZEÑ WIERZYTELNOŒCI BANKU, ZMIANIE POSTANOWIEÑ UMÓW WW.

  ZAKRESIE ORAZ PRZY INNYCH CZYNNOŒCIACH ZWI¥ZANYCH Z RYZYKIEM KREDYTOWYM DO

  KWOTY £¥CZNEGO ZAANGA¯OWANIA BANKU WOBEC OSOBY FIZYCZNEJ, JEDNEGO PODMIOTU

  LUB PODMIOTÓW POWI¥ZANYCH KAPITA£OWO LUB ORGANIZACYJNI W WYSOKOŒCI:

  A) USTALONEJ W UPOWA¯NIENIU DO PODEJMOWANIA DECYZJI KREDYTOWYCH,

  B) NA KWOTÊ WY¯SZ¥ OD KWOTY WYMIENIONEJ W PKT 2 LIT. A, Z ZASTRZE¯ENIEM, ¯E

  PODSTAW¥ ZAWARCIA UMOWY STANOWI DECYZJA KREDYTOWA PODJÊTA PRZEZ ZARZ¥D BANKU,

  LUB DWÓCH CZ£ONKÓW ZARZ¥DU BANKU SPÓ£DZIELCZEGO W JAWORZE.

  Strona 7 z 16  3) REPREZENTOWANIA BANKU £¥CZNIE Z CZ£ONKIEM ZARZ¥DU PRZED ORGANAMI

  ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, S¥DAMI POWSZECHNYMI, ORGANAMI EGZEKUCYJNYMI,

  4) PODEJMOWANIA CZYNNOŒCI ORAZ SK£ADANIA W IMIENIU BANKU £¥CZNIE Z CZ£ONKIEM

  ZARZ¥DU WSZELKICH OŒWIADCZEÑ NIEZBÊDNYCH DO UZYSKANIA PRZEZ BANK TYTU£ÓW

  WYKONAWCZYCH, W TYM PODPISYWANIA WYCI¥GÓW Z KSI¥G BANKU, ORAZ ZWALNIANIA

  PRAWNYCH ZABEZPIECZEÑ WIERZYTELNOŒCI BANKU.

  9


  1.Nazwisko


  MAJEWSKA


  2.Imiona


  HALINA STANIS£AWA


  3.Numer PESEL


  62050613704


  4.Zakres pe³nomocnictwa


  PE£NOMOCNICTWO DO:

  1) JEDNOOSOBOWEGO SK£ADANIA OŒWIADCZEÑ WOLI W IMIENIU BANKU SPÓ£DZIELCZEGO W

  JAWORZE PRZY ZAWIERANIU, ZMIANIE I ROZWI¥ZYWANIU UMÓW RACHUNKÓW BANKOWYCH

  ORAZ W ZAKRESIE WSZYSTKICH INNYCH CZYNNOŒCI, KTÓRE W ZWI¥ZKU Z ZAWARCIEM, ZMIAN¥

  I ROZWI¥ZANIEM TYCH UMÓW OKA¯¥ SIÊ KONIECZNE,

  2) SK£ADANIA OŒWIADCZEÑ WOLI W IMIENIU BANKU SPÓ£DZIELCZEGO W JAWORZE £¥CZNIE Z

  CZ£ONKIEM ZARZ¥DU LUB Z DRUGIM PE£NOMOCNIKIEM PRZY UDZIELANIU KREDYTÓW,

  USTANAWIANIU ZABEZPIECZEÑ WIERZYTELNOŒCI BANKU, ZMIANIE POSTANOWIEÑ UMÓW WW.

  ZAKRESIE ORAZ PRZY INNYCH CZYNNOŒCIACH ZWI¥ZANYCH Z RYZYKIEM KREDYTOWYM DO

  KWOTY £¥CZNEGO ZAANGA¯OWANIA BANKU WOBEC OSOBY FIZYCZNEJ, JEDNEGO PODMIOTU

  LUB PODMIOTÓW POWI¥ZANYCH KAPITA£OWO LUB ORGANIZACYJNI W WYSOKOŒCI:

  A) USTALONEJ W UPOWA¯NIENIU DO PODEJMOWANIA DECYZJI KREDYTOWYCH,

  B) NA KWOTÊ WY¯SZ¥ OD KWOTY WYMIENIONEJ W PKT 2 LIT. A, Z ZASTRZE¯ENIEM, ¯E

  PODSTAW¥ ZAWARCIA UMOWY STANOWI DECYZJA KREDYTOWA PODJÊTA PRZEZ ZARZ¥D BANKU,

  LUB DWÓCH CZ£ONKÓW ZARZ¥DU BANKU SPÓ£DZIELCZEGO W JAWORZE.

  3) PODEJMOWANIA CZYNNOŒCI ORAZ SK£ADANIA W IMIENIU BANKU £¥CZNIE Z CZ£ONKIEM

  ZARZ¥DU WSZELKICH OŒWIADCZEÑ NIEZBÊDNYCH DO UZYSKANIA PRZEZ BANK TYTU£ÓW

  WYKONAWCZYCH, W TYM PODPISYWANIA WYCI¥GÓW Z KSI¥G BANKU, ORAZ ZWALNIANIA

  PRAWNYCH ZABEZPIECZEÑ WIERZYTELNOŒCI BANKU.

  10


  1.Nazwisko


  JAWORSKA DEMSKA


  2.Imiona


  MA£GORZATA JOANNA


  3.Numer PESEL


  60082405669


  4.Zakres pe³nomocnictwa


  PE£NOMOCNICTWO DO:

  1) JEDNOOSOBOWEGO SK£ADANIA OŒWIADCZEÑ WOLI W IMIENIU BANKU SPÓ£DZIELCZEGO W

  JAWORZE PRZY ZAWIERANIU, ZMIANIE I ROZWI¥ZYWANIU UMÓW RACHUNKÓW BANKOWYCH

  ORAZ W ZAKRESIE WSZYSTKICH INNYCH CZYNNOŒCI, KTÓRE W ZWI¥ZKU Z ZAWARCIEM, ZMIAN¥

  I ROZWI¥ZANIEM TYCH UMÓW OKA¯¥ SIÊ KONIECZNE,

  2) SK£ADANIA OŒWIADCZEÑ WOLI W IMIENIU BANKU SPÓ£DZIELCZEGO W JAWORZE £¥CZNIE Z

  CZ£ONKIEM ZARZ¥DU LUB Z DRUGIM PE£NOMOCNIKIEM PRZY UDZIELANIU KREDYTÓW,

  USTANAWIANIU ZABEZPIECZEÑ WIERZYTELNOŒCI BANKU, ZMIANIE POSTANOWIEÑ UMÓW WW.

  ZAKRESIE ORAZ PRZY INNYCH CZYNNOŒCIACH ZWI¥ZANYCH Z RYZYKIEM KREDYTOWYM DO

  KWOTY £¥CZNEGO ZAANGA¯OWANIA BANKU WOBEC OSOBY FIZYCZNEJ, JEDNEGO PODMIOTU

  LUB PODMIOTÓW POWI¥ZANYCH KAPITA£OWO LUB ORGANIZACYJNI W WYSOKOŒCI:

  A) USTALONEJ W UPOWA¯NIENIU DO PODEJMOWANIA DECYZJI KREDYTOWYCH,

  B) NA KWOTÊ WY¯SZ¥ OD KWOTY WYMIENIONEJ W PKT 2 LIT. A, Z ZASTRZE¯ENIEM, ¯E

  PODSTAW¥ ZAWARCIA UMOWY STANOWI DECYZJA KREDYTOWA PODJÊTA PRZEZ ZARZ¥D BANKU,

  LUB DWÓCH CZ£ONKÓW ZARZ¥DU BANKU SPÓ£DZIELCZEGO W JAWORZE.

  3) PODEJMOWANIA CZYNNOŒCI ORAZ SK£ADANIA W IMIENIU BANKU £¥CZNIE Z CZ£ONKIEM

  ZARZ¥DU WSZELKICH OŒWIADCZEÑ NIEZBÊDNYCH DO UZYSKANIA PRZEZ BANK TYTU£ÓW

  WYKONAWCZYCH, W TYM PODPISYWANIA WYCI¥GÓW Z KSI¥G BANKU, ORAZ ZWALNIANIA

  PRAWNYCH ZABEZPIECZEÑ WIERZYTELNOŒCI BANKU.

  11


  1.Nazwisko


  KARWACKA


  2.Imiona


  ANNA MA£GORZATA


  3.Numer PESEL


  74022206605


  4.Zakres pe³nomocnictwa


  PE£NOMOCNICTWO DO:

  1) JEDNOOSOBOWEGO SK£ADANIA OŒWIADCZEÑ WOLI W IMIENIU BANKU SPÓ£DZIELCZEGO W

  JAWORZE PRZY ZAWIERANIU, ZMIANIE I ROZWI¥ZYWANIU UMÓW RACHUNKÓW BANKOWYCH

  ORAZ W ZAKRESIE WSZYSTKICH INNYCH CZYNNOŒCI, KTÓRE W ZWI¥ZKU Z ZAWARCIEM, ZMIAN¥

  Strona 8 z 16  I ROZWI¥ZANIEM TYCH UMÓW OKA¯¥ SIÊ KONIECZNE,

  2) SK£ADANIA OŒWIADCZEÑ WOLI W IMIENIU BANKU SPÓ£DZIELCZEGO W JAWORZE £¥CZNIE Z

  CZ£ONKIEM ZARZ¥DU LUB Z DRUGIM PE£NOMOCNIKIEM PRZY UDZIELANIU KREDYTÓW,

  USTANAWIANIU ZABEZPIECZEÑ WIERZYTELNOŒCI BANKU, ZMIANIE POSTANOWIEÑ UMÓW WW.

  ZAKRESIE ORAZ PRZY INNYCH CZYNNOŒCIACH ZWI¥ZANYCH Z RYZYKIEM KREDYTOWYM DO

  KWOTY £¥CZNEGO ZAANGA¯OWANIA BANKU WOBEC OSOBY FIZYCZNEJ, JEDNEGO PODMIOTU

  LUB PODMIOTÓW POWI¥ZANYCH KAPITA£OWO LUB ORGANIZACYJNI W WYSOKOŒCI:

  A) USTALONEJ W UPOWA¯NIENIU DO PODEJMOWANIA DECYZJI KREDYTOWYCH,

  B) NA KWOTÊ WY¯SZ¥ OD KWOTY WYMIENIONEJ W PKT 2 LIT. A, Z ZASTRZE¯ENIEM, ¯E

  PODSTAW¥ ZAWARCIA UMOWY STANOWI DECYZJA KREDYTOWA PODJÊTA PRZEZ ZARZ¥D BANKU,

  LUB DWÓCH CZ£ONKÓW ZARZ¥DU BANKU SPÓ£DZIELCZEGO W JAWORZE.

  3) REPREZENTOWANIA BANKU £¥CZNIE Z CZ£ONKIEM ZARZ¥DU PRZED ORGANAMI

  ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, S¥DAMI POWSZECHNYMI, ORGANAMI EGZEKUCYJNYMI,

  4) PODEJMOWANIA CZYNNOŒCI ORAZ SK£ADANIA W IMIENIU BANKU £¥CZNIE Z CZ£ONKIEM

  ZARZ¥DU WSZELKICH OŒWIADCZEÑ NIEZBÊDNYCH DO UZYSKANIA PRZEZ BANK TYTU£ÓW

  WYKONAWCZYCH, W TYM PODPISYWANIA WYCI¥GÓW Z KSI¥G BANKU, ORAZ ZWALNIANIA

  PRAWNYCH ZABEZPIECZEÑ WIERZYTELNOŒCI BANKU.

  12


  1.Nazwisko


  POKORA


  2.Imiona


  ANNA IZABELA


  3.Numer PESEL


  80070905168


  4.Zakres pe³nomocnictwa


  PE£NOMOCNICTWO DO:

  1) SK£ADANIA OŒWAIDCZEÑ WOLI W IMIENIU BANKU SPÓ£DZIELCZEGO W JAWORZE W ZAKRESIE

  PRAW I OBOWI¥ZKÓW MAJ¥TKOWYCH BANKU SPÓ£DZIELCZEGO W JAWORZE PRZY

  CZYNNOŒCIACH NIE PRZEKRACZAJ¥CYCH ZWYK£EGO ZARZ¥DU, ZWI¥ZANYCH Z BIE¯¥C¥

  DZIA£ALNOŒCI¥ BANKU I NIE ZASTRZE¯ONYCH DO DECYZJ ZARZ¥DU BANKU SPÓ£DZIELCZEGO W

  JAWORZE, £¥CZNIE Z CZ£ONKAMI ZARZ¥DU LUB DRUGIM PE£NOMOCNIKIEM.

  2) PODPISYWANIA W IMIENIU BANKU SPÓ£DZIELCZEGO W JAWORZE PISM I DOKUMENTÓW NIE

  STANOWI¥CYCH OŒWIADCZEÑ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWI¥ZKÓW MAJ¥TKOWYCH BANKU

  SPÓ£DZIELCZEGO W JAWORZE, £¥CZNIE Z CZ£ONKAMI ZARZ¥DU LUB DRUGIM PE£NOMOCNIKIEM

  3) REPREZENTOWANIE BANKU £¥CZNIE Z CZ£ONKAMI ZARZ¥DU PRZED ORGANAMI

  ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, S¥DAMI POWSZECHNYMI, ORGANAMI EGZEKUCYJNYMI.

  13


  1.Nazwisko


  JAKIMKO


  2.Imiona


  DANIEL LUCJAN


  3.Numer PESEL


  83090304816


  4.Zakres pe³nomocnictwa


  PE£NOMOCNICTWO DO:

  - SK£ADANIA OŒWIADCZEÑ WOLI W IMIENIU BANKU SPÓ£DZIELCZEGO W JAWORZE W ZAKRESIE

  PRAW I OBOWI¥ZKÓW MAJ¥TKOWYCH BANKU SPÓ£DZIELCZEGO W JAWORZE PRZY

  CZYNNOŒCIACH NIE PRZEKRACZAJ¥CYCH ZWYK£EGO ZARZ¥DU, ZWI¥ZANYCH Z BIE¯¥C¥

  DZIA£ALNOŒCI¥ BANKU I NIE ZASTRZE¯ONYCH DO DECYZJ ZARZ¥DU BANKU SPÓ£DZIELCZEGO W

  JAWORZE, £¥CZNIE Z CZ£ONKAMI ZARZ¥DU LUB DRUGIM PE£NOMOCNIKIEM.

  - PODPISYWANIA W IMIENIU BANKU SPÓ£DZIELCZEGO W JAWORZE PISM I DOKUMENTÓW NIE

  STANOWI¥CYCH OŒWIADCZEÑ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWI¥ZKÓW MAJ¥TKOWYCH BANKU

  SPÓ£DZIELCZEGO W JAWORZE, £¥CZNIE Z CZ£ONKAMI ZARZ¥DU LUB DRUGIM PE£NOMOCNIKIEM

  - REPREZENTOWANIE BANKU £¥CZNIE Z CZ£ONKAMI ZARZ¥DU PRZED ORGANAMI ADMINISTRACJI

  PUBLICZNEJ, S¥DAMI POWSZECHNYMI, ORGANAMI EGZEKUCYJNYMI.

  14


  1.Nazwisko


  SUDER


  2.Imiona


  IRENA BO¯ENA


  3.Numer PESEL


  61072713384


  4.Zakres pe³nomocnictwa


  PE£NOMOCNICTWO DO:

  1) JEDNOOSOBOWEGO SK£ADANIA OŒWIADCZEÑ WOLI W IMIENIU BANKU SPÓ£DZIELCZEGO W

  JAWORZE PRZY ZAWIERANIU, ZMIANIE I ROZWI¥ZYWANIU UMÓW RACHUNKÓW BANKOWYCH

  ORAZ W ZAKRESIE WSZYSTKICH INNYCH CZYNNOŒCI, KTÓRE W ZWI¥ZKU Z ZAWARCIEM, ZMIAN¥

  I ROZWI¥ZANIEM TYCH UMÓW OKA¯¥ SIÊ KONIECZNE,

  2) SK£ADANIA OŒWIADCZEÑ WOLI W IMIENIU BANKU SPÓ£DZIELCZEGO W JAWORZE £¥CZNIE Z

  CZ£ONKIEM ZARZ¥DU LUB Z DRUGIM PE£NOMOCNIKIEM PRZY UDZIELANIU KREDYTÓW,

  USTANAWIANIU ZABEZPIECZEÑ WIERZYTELNOŒCI BANKU, ZMIANIE POSTANOWIEÑ UMÓW WW.

  ZAKRESIE ORAZ PRZY INNYCH CZYNNOŒCIACH ZWI¥ZANYCH Z RYZYKIEM KREDYTOWYM DO

  Strona 9 z 16  KWOTY £¥CZNEGO ZAANGA¯OWANIA BANKU WOBEC OSOBY FIZYCZNEJ, JEDNEGO PODMIOTU

  LUB PODMIOTÓW POWI¥ZANYCH KAPITA£OWO LUB ORGANIZACYJNI W WYSOKOŒCI:

  A) USTALONEJ W UPOWA¯NIENIU DO PODEJMOWANIA DECYZJI KREDYTOWYCH,

  B) NA KWOTÊ WY¯SZ¥ OD KWOTY WYMIENIONEJ W PKT 2 LIT. A, Z ZASTRZE¯ENIEM, ¯E

  PODSTAW¥ ZAWARCIA UMOWY STANOWI DECYZJA KREDYTOWA PODJÊTA PRZEZ ZARZ¥D BANKU,

  LUB DWÓCH CZ£ONKÓW ZARZ¥DU BANKU SPÓ£DZIELCZEGO W JAWORZE.

  3) REPREZENTOWANIA BANKU £¥CZNIE Z CZ£ONKIEM ZARZ¥DU PRZED ORGANAMI

  ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, S¥DAMI POWSZECHNYMI, ORGANAMI EGZEKUCYJNYMI,

  4) PODEJMOWANIA CZYNNOŒCI ORAZ SK£ADANIA W IMIENIU BANKU £¥CZNIE Z CZ£ONKIEM

  ZARZ¥DU WSZELKICH OŒWIADCZEÑ NIEZBÊDNYCH DO UZYSKANIA PRZEZ BANK TYTU£ÓW

  WYKONAWCZYCH, W TYM PODPISYWANIA WYCI¥GÓW Z KSI¥G BANKU, ORAZ ZWALNIANIA

  PRAWNYCH ZABEZPIECZEÑ WIERZYTELNOŒCI BANKU.

  15


  1.Nazwisko


  KOZIE£


  2.Imiona


  RENATA JANINA


  3.Numer PESEL


  68071810982


  4.Zakres pe³nomocnictwa


  PE£NOMOCNICTWO DO:

  1) JEDNOOSOBOWEGO SK£ADANIA OŒWIADCZEÑ WOLI W IMIENIU BANKU SPÓ£DZIELCZEGO W

  JAWORZE PRZY ZAWIERANIU, ZMIANIE I ROZWI¥ZYWANIU UMÓW RACHUNKÓW BANKOWYCH

  ORAZ W ZAKRESIE WSZYSTKICH INNYCH CZYNNOŒCI, KTÓRE W ZWI¥ZKU Z ZAWARCIEM, ZMIAN¥

  I ROZWI¥ZANIEM TYCH UMÓW OKA¯¥ SIÊ KONIECZNE,

  2) SK£ADANIA OŒWIADCZEÑ WOLI W IMIENIU BANKU SPÓ£DZIELCZEGO W JAWORZE £¥CZNIE Z

  CZ£ONKIEM ZARZ¥DU LUB Z DRUGIM PE£NOMOCNIKIEM PRZY UDZIELANIU KREDYTÓW,

  USTANAWIANIU ZABEZPIECZEÑ WIERZYTELNOŒCI BANKU, ZMIANIE POSTANOWIEÑ UMÓW WW.

  ZAKRESIE ORAZ PRZY INNYCH CZYNNOŒCIACH ZWI¥ZANYCH Z RYZYKIEM KREDYTOWYM DO

  KWOTY £¥CZNEGO ZAANGA¯OWANIA BANKU WOBEC OSOBY FIZYCZNEJ, JEDNEGO PODMIOTU

  LUB PODMIOTÓW POWI¥ZANYCH KAPITA£OWO LUB ORGANIZACYJNI W WYSOKOŒCI:

  A) USTALONEJ W UPOWA¯NIENIU DO PODEJMOWANIA DECYZJI KREDYTOWYCH,

  B) NA KWOTÊ WY¯SZ¥ OD KWOTY WYMIENIONEJ W PKT 2 LIT. A, Z ZASTRZE¯ENIEM, ¯E

  PODSTAW¥ ZAWARCIA UMOWY STANOWI DECYZJA KREDYTOWA PODJÊTA PRZEZ ZARZ¥D BANKU,

  LUB DWÓCH CZ£ONKÓW ZARZ¥DU BANKU SPÓ£DZIELCZEGO W JAWORZE.

  3) REPREZENTOWANIA BANKU £¥CZNIE Z CZ£ONKIEM ZARZ¥DU PRZED ORGANAMI

  ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, S¥DAMI POWSZECHNYMI, ORGANAMI EGZEKUCYJNYMI,

  4) PODEJMOWANIA CZYNNOŒCI ORAZ SK£ADANIA W IMIENIU BANKU £¥CZNIE Z CZ£ONKIEM

  ZARZ¥DU WSZELKICH OŒWIADCZEÑ NIEZBÊDNYCH DO UZYSKANIA PRZEZ BANK TYTU£ÓW

  WYKONAWCZYCH, W TYM PODPISYWANIA WYCI¥GÓW Z KSI¥G BANKU, ORAZ ZWALNIANIA

  PRAWNYCH ZABEZPIECZEÑ WIERZYTELNOŒCI BANKU.

  16


  1.Nazwisko


  SICZEK


  2.Imiona


  AGNIESZKA EWA


  3.Numer PESEL


  85062617706


  4.Zakres pe³nomocnictwa


  PE£NOMOCNICTWO DO:

  1) JEDNOOSOBOWEGO SK£ADANIA OŒWIADCZEÑ WOLI W IMIENIU BANKU SPÓ£DZIELCZEGO W

  JAWORZE PRZY ZAWIERANIU, ZMIANIE I ROZWI¥ZYWANIU UMÓW RACHUNKÓW BANKOWYCH

  ORAZ W ZAKRESIE WSZYSTKICH INNYCH CZYNNOŒCI, KTÓRE W ZWI¥ZKU Z ZAWARCIEM, ZMIAN¥

  I ROZWI¥ZANIEM TYCH UMÓW OKA¯¥ SIÊ KONIECZNE,

  2) SK£ADANIA OŒWIADCZEÑ WOLI W IMIENIU BANKU SPÓ£DZIELCZEGO W JAWORZE £¥CZNIE Z

  CZ£ONKIEM ZARZ¥DU LUB Z DRUGIM PE£NOMOCNIKIEM PRZY UDZIELANIU KREDYTÓW,

  USTANAWIANIU ZABEZPIECZEÑ WIERZYTELNOŒCI BANKU, ZMIANIE POSTANOWIEÑ UMÓW WW.

  ZAKRESIE ORAZ PRZY INNYCH CZYNNOŒCIACH ZWI¥ZANYCH Z RYZYKIEM KREDYTOWYM DO

  KWOTY £¥CZNEGO ZAANGA¯OWANIA BANKU WOBEC OSOBY FIZYCZNEJ, JEDNEGO PODMIOTU

  LUB PODMIOTÓW POWI¥ZANYCH KAPITA£OWO LUB ORGANIZACYJNI W WYSOKOŒCI:

  A) USTALONEJ W UPOWA¯NIENIU DO PODEJMOWANIA DECYZJI KREDYTOWYCH,

  B) NA KWOTÊ WY¯SZ¥ OD KWOTY WYMIENIONEJ W PKT 2 LIT. A, Z ZASTRZE¯ENIEM, ¯E

  PODSTAW¥ ZAWARCIA UMOWY STANOWI DECYZJA KREDYTOWA PODJÊTA PRZEZ ZARZ¥D BANKU,

  LUB DWÓCH CZ£ONKÓW ZARZ¥DU BANKU SPÓ£DZIELCZEGO W JAWORZE.

  17


  1.Nazwisko


  KULPIÑSKA


  2.Imiona


  ALICJA


  3.Numer PESEL


  59071517665

  Strona 10 z 16  4.Zakres pe³nomocnictwa  PE£NOMOCNICTWA DO:

  1) JEDNOOSOBOWEGO SK£ADANIA OŒWIADCZEÑ WOLI W IMIENIU BANKU SPÓ£DZIELCZEGO W

  JAWORZE PRZY ZAWIERANIU, ZMIANIE I ROZWI¥ZYWANIU UMÓW RACHUNKÓW BANKOWYCH

  ORAZ W ZAKRESIE WSZYSTKICH INNYCH CZYNNOŒCI, KTÓRE W ZWI¥ZKU Z ZAWARCIEM, ZMIAN¥

  I ROZWI¥ZANIEM TYCH UMÓW OKA¯¥ SIÊ KONIECZNE,

  2) SK£ADANIA OŒWIADCZEÑ WOLI W IMIENIU BANKU SPÓ£DZIELCZEGO W JAWORZE £¥CZNIE Z

  CZ£ONKIEM ZARZ¥DU LUB Z DRUGIM PE£NOMOCNIKIEM PRZY UDZIELANIU KREDYTÓW,

  USTANAWIANIU ZABEZPIECZEÑ WIERZYTELNOŒCI BANKU, ZMIANIE POSTANOWIEÑ UMÓW WW.

  ZAKRESIE ORAZ PRZY INNYCH CZYNNOŒCIACH ZWI¥ZANYCH Z RYZYKIEM KREDYTOWYM DO

  KWOTY £¥CZNEGO ZAANGA¯OWANIA BANKU WOBEC OSOBY FIZYCZNEJ, JEDNEGO PODMIOTU

  LUB PODMIOTÓW POWI¥ZANYCH KAPITA£OWO LUB ORGANIZACYJNIE W WYSOKOŒCI:

  A) USTALONEJ W UPOWA¯NIENIU DO PODEJMOWANIA DECYZJI KREDYTOWYCH, #

  B) NA KWOTÊ WY¯SZ¥ OD KWOTY WYMIENIONEJ W PKT 2 LIT. A, Z ZASTRZE¯ENIEM, ¯E

  PODSTAWÊ ZAWARCIA UMOWY STANOWI DECYZJA KREDYTOWA PODJÊTA PRZEZ ZARZ¥D BANKU,

  LUB DWÓCH CZ£ONKÓW ZARZ¥DU BANKU SPÓ£DZIELCZEGO W JAWORZE.

  3) REPREZENTOWANIA BANKU £¥CZNIE Z CZ£ONKIEM ZARZ¥DU PRZED ORGANAMI

  ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, S¥DAMI POWSZECHNYMI, ORGANAMI EGZEKUCYJNYMI,

  4) PODEJMOWANIA CZYNNOŒCI ORAZ SK£ADANIA W IMIENIU BANKU £¥CZNIE Z CZ£ONKIEM

  ZARZ¥DU WSZELKICH OŒWIADCZEÑ NIEZBÊDNYCH DO UZYSKANIA PRZEZ BANK TYTU£ÓW

  WYKONAWCZYCH, W TYM PODPISYWANIA WYCI¥GÓW Z KSI¥G BANKU, ORAZ ZWALNIANIA

  PRAWNYCH ZABEZPIECZEÑ WIERZYTELNOŒCI BANKU.

  18


  1.Nazwisko


  KO£ODZIEJ


  2.Imiona


  ANDRZEJ KAROL


  3.Numer PESEL


  66090808238


  4.Zakres pe³nomocnictwa


  PE£NOMOCNICTWA DO:

  1) JEDNOOSOBOWEGO SK£ADANIA OŒWIADCZEÑ WOLI W IMIENIU BANKU SPÓ£DZIELCZEGO W

  JAWORZE PRZY ZAWIERANIU, ZMIANIE I ROZWI¥ZYWANIU UMÓW RACHUNKÓW BANKOWYCH

  ORAZ W ZAKRESIE WSZYSTKICH INNYCH CZYNNOŒCI, KTÓRE W ZWI¥ZKU Z ZAWARCIEM, ZMIAN¥

  I ROZWI¥ZANIEM TYCH UMÓW OKA¯¥ SIÊ KONIECZNE,

  2) SK£ADANIA OŒWIADCZEÑ WOLI W IMIENIU BANKU SPÓ£DZIELCZEGO W JAWORZE £¥CZNIE Z

  CZ£ONKIEM ZARZ¥DU LUB Z DRUGIM PE£NOMOCNIKIEM PRZY UDZIELANIU KREDYTÓW,

  USTANAWIANIU ZABEZPIECZEÑ WIERZYTELNOŒCI BANKU, ZMIANIE POSTANOWIEÑ UMÓW WW.

  ZAKRESIE ORAZ PRZY INNYCH CZYNNOŒCIACH ZWI¥ZANYCH Z RYZYKIEM KREDYTOWYM DO

  KWOTY £¥CZNEGO ZAANGA¯OWANIA BANKU WOBEC OSOBY FIZYCZNEJ, JEDNEGO PODMIOTU

  LUB PODMIOTÓW POWI¥ZANYCH KAPITA£OWO LUB ORGANIZACYJNIE W WYSOKOŒCI:

  A) USTALONEJ W UPOWA¯NIENIU DO PODEJMOWANIA DECYZJI KREDYTOWYCH,

  B) NA KWOTÊ WY¯SZ¥ OD KWOTY WYMIENIONEJ W PKT 2 LIT. A, Z ZASTRZE¯ENIEM, ¯E

  PODSTAWÊ ZAWARCIA UMOWY STANOWI DECYZJA KREDYTOWA PODJÊTA PRZEZ ZARZ¥D BANKU,

  LUB DWÓCH CZ£ONKÓW ZARZ¥DU BANKU SPÓ£DZIELCZEGO W JAWORZE.

  3) REPREZENTOWANIA BANKU £¥CZNIE Z CZ£ONKIEM ZARZ¥DU PRZED ORGANAMI

  ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, S¥DAMI POWSZECHNYMI, ORGANAMI EGZEKUCYJNYMI,

  4) PODEJMOWANIA CZYNNOŒCI ORAZ SK£ADANIA W IMIENIU BANKU £¥CZNIE Z CZ£ONKIEM

  ZARZ¥DU WSZELKICH OŒWIADCZEÑ NIEZBÊDNYCH DO UZYSKANIA PRZEZ BANK TYTU£ÓW

  WYKONAWCZYCH, W TYM PODPISYWANIA WYCI¥GÓW Z KSI¥G BANKU, ORAZ ZWALNIANIA

  PRAWNYCH ZABEZPIECZEÑ WIERZYTELNOŒCI BANKU.

  19


  1.Nazwisko


  RUDNICKA SERWATA


  2.Imiona


  MARTA EWA


  3.Numer PESEL


  83122002923


  4.Zakres pe³nomocnictwa


  PE£NOMOCNICTWA DO: 1) JEDNOOSOBOWEGO SK£ADANIA OŒWIADCZEÑ WOLI W IMIENIU

  BANKU SPÓ£DZIELCZEGO W JAWORZE PRZY ZAWIERANIU, ZMIANIE I ROZWI¥ZYWANIU UMÓW

  RACHUNKÓW BANKOWYCH ORAZ W ZAKRESIE WSZYSTKICH INNYCH CZYNNOŒCI, KTÓRE W

  ZWI¥ZKU Z ZAWARCIEM, ZMIAN¥ I ROZWI¥ZANIEM TYCH UMÓW OKA¯¥ SIÊ KONIECZNE, 2)

  SK£ADANIA OŒWIADCZEÑ WOLI W IMIENIU BANKU SPÓ£DZIELCZEGO W JAWORZE £¥CZNIE Z

  CZ£ONKIEM ZARZ¥DU LUB Z DRUGIM PE£NOMOCNIKIEM PRZY UDZIELANIU KREDYTÓW,

  USTANAWIANIU ZABEZPIECZEÑ WIERZYTELNOŒCI BANKU, ZMIANIE POSTANOWIEÑ UMÓW WW.

  ZAKRESIE ORAZ PRZY INNYCH CZYNNOŒCIACH ZWI¥ZANYCH Z RYZYKIEM KREDYTOWYM DO

  KWOTY £¥CZNEGO ZAANGA¯OWANIA BANKU WOBEC OSOBY FIZYCZNEJ, JEDNEGO PODMIOTU

  LUB PODMIOTÓW POWI¥ZANYCH KAPITA£OWO LUB ORGANIZACYJNI W WYSOKOŒCI: A)

  USTALONEJ W UPOWA¯NIENIU DO PODEJMOWANIA DECYZJI KREDYTOWYCH, B) NA KWOTÊ

  Strona 11 z 16  WY¯SZ¥ OD KWOTY WYMIENIONEJ W PKT 2 LIT. A, Z ZASTRZE¯ENIEM, ¯E PODSTAW¥ ZAWARCIA

  UMOWY STANOWI DECYZJA KREDYTOWA PODJÊTA PRZEZ ZARZ¥D BANKU, LUB DWÓCH

  CZ£ONKÓW ZARZ¥DU BANKU SPÓ£DZIELCZEGO W JAWORZE. 3) REPREZENTOWANIA BANKU

  £¥CZNIE Z CZ£ONKIEM ZARZ¥DU PRZED ORGANAMI ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, S¥DAMI

  POWSZECHNYMI, ORGANAMI EGZEKUCYJNYMI, 4) PODEJMOWANIA CZYNNOŒCI ORAZ SK£ADANIA

  W IMIENIU BANKU £¥CZNIE Z CZ£ONKIEM ZARZ¥DU WSZELKICH OŒWIADCZEÑ NIEZBÊDNYCH DO

  UZYSKANIA PRZEZ BANK TYTU£ÓW WYKONAWCZYCH, W TYM PODPISYWANIA WYCI¥GÓW Z

  KSI¥G BANKU, ORAZ ZWALNIANIA PRAWNYCH ZABEZPIECZEÑ WIERZYTELNOŒCI BANKU.

  20


  1.Nazwisko


  DR¥¯KIEWICZ


  2.Imiona


  AGNIESZKA


  3.Numer PESEL


  75123102627


  4.Zakres pe³nomocnictwa


  PE£NOMOCNICTWO DO: 1) JEDNOOSOBOWEGO SK£ADANIA OŒWIADCZEÑ WOLI W IMIENIU

  BANKU SPÓ£DZIELCZEGO W JAWORZE PRZY ZAWIERANIU, ZMIANIE I ROZWI¥ZYWANIU UMÓW

  RACHUNKÓW BANKOWYCH ORAZ W ZAKRESIE WSZYSTKICH INNYCH CZYNNOŒCI, KTÓRE W

  ZWI¥ZKU Z ZAWARCIEM, ZMIAN¥ I ROZWI¥ZANIEM TYCH UMÓW OKA¯¥ SIÊ KONIECZNE,

  2) SK£ADANIA OŒWIADCZEÑ WOLI W IMIENIU BANKU SPÓ£DZIELCZEGO W JAWORZE £¥CZNIE Z

  CZ£ONKIEM ZARZ¥DU LUB Z DRUGIM PE£NOMOCNIKIEM PRZY UDZIELANIU KREDYTÓW,

  USTANAWIANIU ZABEZPIECZEÑ WIERZYTELNOŒCI BANKU, ZMIANIE POSTANOWIEÑ UMÓW WW.

  ZAKRESIE ORAZ PRZY INNYCH CZYNNOŒCIACH ZWI¥ZANYCH Z RYZYKIEM KREDYTOWYM DO

  KWOTY £¥CZNEGO ZAANGA¯OWANIA BANKU WOBEC OSOBY FIZYCZNEJ, JEDNEGO PODMIOTU

  LUB PODMIOTÓW POWI¥ZANYCH KAPITA£OWO LUB ORGANIZACYJNI W WYSOKOŒCI: A)

  USTALONEJ W UPOWA¯NIENIU DO PODEJMOWANIA DECYZJI KREDYTOWYCH, B) NA KWOTÊ

  WY¯SZ¥ OD KWOTY WYMIENIONEJ W PKT 2 LIT. A, Z ZASTRZE¯ENIEM, ¯E PODSTAW¥ ZAWARCIA

  UMOWY STANOWI DECYZJA KREDYTOWA PODJÊTA PRZEZ ZARZ¥D BANKU, LUB DWÓCH

  CZ£ONKÓW ZARZ¥DU BANKU SPÓ£DZIELCZEGO W JAWORZE.

  3)REPREZENTOWANIA BANKU £¥CZNIE Z CZ£ONKIEM ZARZ¥DU PRZED ORGANAMI

  ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, S¥DAMI POWSZECHNYMI, ORGANAMI EGZEKUCYJNYMI,

  4) PODEJMOWANIA CZYNNOŒCI ORAZ SK£ADANIA W IMIENIU BANKU £¥CZNIE Z CZ£ONKIEM

  ZARZ¥DU WSZELKICH OŒWIADCZEÑ NIEZBÊDNYCH DO UZYSKANIA PRZEZ BANK TYTU£ÓW

  WYKONAWCZYCH, W TYM PODPISYWANIA WYCI¥GÓW Z KSI¥G BANKU, ORAZ ZWALNIANIA

  PRAWNYCH ZABEZPIECZEÑ WIERZYTELNOŒCI BANKU.

  21


  1.Nazwisko


  MALINOWSKA


  2.Imiona


  BO¯ENA DOROTA


  3.Numer PESEL


  75080716127


  4.Zakres pe³nomocnictwa


  PE£NOMOCNICTWO DO: 1) JEDNOOSOBOWEGO SK£ADANIA OŒWIADCZEÑ WOLI W IMIENIU

  BANKU SPÓ£DZIELCZEGO W JAWORZE PRZY ZAWIERANIU, ZMIANIE I ROZWI¥ZYWANIU UMÓW

  RACHUNKÓW BANKOWYCH ORAZ W ZAKRESIE WSZYSTKICH INNYCH CZYNNOŒCI, KTÓRE W

  ZWI¥ZKU Z ZAWARCIEM, ZMIAN¥ I ROZWI¥ZANIEM TYCH UMÓW OKA¯¥ SIÊ KONIECZNE,

  2) SK£ADANIA OŒWIADCZEÑ WOLI W IMIENIU BANKU SPÓ£DZIELCZEGO W JAWORZE £¥CZNIE Z

  CZ£ONKIEM ZARZ¥DU LUB Z DRUGIM PE£NOMOCNIKIEM PRZY UDZIELANIU KREDYTÓW,

  USTANAWIANIU ZABEZPIECZEÑ WIERZYTELNOŒCI BANKU, ZMIANIE POSTANOWIEÑ UMÓW WW.

  ZAKRESIE ORAZ PRZY INNYCH CZYNNOŒCIACH ZWI¥ZANYCH Z RYZYKIEM KREDYTOWYM DO

  KWOTY £¥CZNEGO ZAANGA¯OWANIA BANKU WOBEC OSOBY FIZYCZNEJ, JEDNEGO PODMIOTU

  LUB PODMIOTÓW POWI¥ZANYCH KAPITA£OWO LUB ORGANIZACYJNI W WYSOKOŒCI: A)

  USTALONEJ W UPOWA¯NIENIU DO PODEJMOWANIA DECYZJI KREDYTOWYCH, B) NA KWOTÊ

  WY¯SZ¥ OD KWOTY WYMIENIONEJ W PKT 2 LIT. A, Z ZASTRZE¯ENIEM, ¯E PODSTAW¥ ZAWARCIA

  UMOWY STANOWI DECYZJA KREDYTOWA PODJÊTA PRZEZ ZARZ¥D BANKU, LUB DWÓCH

  CZ£ONKÓW ZARZ¥DU BANKU SPÓ£DZIELCZEGO W JAWORZE.

  3)REPREZENTOWANIA BANKU £¥CZNIE Z CZ£ONKIEM ZARZ¥DU PRZED ORGANAMI

  ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, S¥DAMI POWSZECHNYMI, ORGANAMI EGZEKUCYJNYMI,

  4) PODEJMOWANIA CZYNNOŒCI ORAZ SK£ADANIA W IMIENIU BANKU £¥CZNIE Z CZ£ONKIEM

  ZARZ¥DU WSZELKICH OŒWIADCZEÑ NIEZBÊDNYCH DO UZYSKANIA PRZEZ BANK TYTU£ÓW

  WYKONAWCZYCH, W TYM PODPISYWANIA WYCI¥GÓW Z KSI¥G BANKU, ORAZ ZWALNIANIA

  PRAWNYCH ZABEZPIECZEÑ WIERZYTELNOŒCI BANKU.


  Dzia³ 3

  Strona 12 z 16  Rubryka 1 ­ Przedmiot dzia³alnoœci


  1.Przedmiot przewa¿aj¹cej dzia³alnoœci

  przedsiêbiorcy


  1


  64, 19, Z, POZOSTA£E POŒREDNICTWO PIENIʯNE


  2.Przedmiot pozosta³ej dzia³alnoœci

  przedsiêbiorcy


  1


  64, 19, Z, POZOSTA£E POŒREDNICTWO PIENIʯNE


  2


  64, 99, Z, POZOSTA£A FINANSOWA DZIA£ALNOŒÆ US£UGOWA, GDZIE INDZIEJ

  NIESKLASYFIKOWANA, Z WY£¥CZENIEM UBEZPIECZEÑ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH


  3


  68, 10, Z, KUPNO I SPRZEDA¯ NIERUCHOMOŒCI NA W£ASNY RACHUNEK


  Rubryka 2 ­ Wzmianki o z³o¿onych dokumentach


  Rodzaj dokumentu


  Nr kolejny w

  polu


  Data z³o¿enia


  Za okres od do


  1.Wzmianka o z³o¿eniu

  rocznego sprawozdania

  finansowego


  1


  27.06.2003


  01.01.2002 R. DO 31.12.2002 R.


  2


  29.07.2004


  01.01.2003 - 31.12.2003


  3


  23.06.2005


  01.01.2004 - 31.12.2004


  4


  21.07.2006


  01.01.2005 - 31.12.2005


  5


  15.06.2007


  01.01.2006 - 31.12.2006


  6


  04.07.2008


  01.01.2007 R. - 31.12.2007 R.


  7


  14.08.2009


  01.01.2008 R. - 31.12.2008 R.


  8


  05.07.2010


  01.01.2009 - 31.12.2009


  9


  08.07.2011


  01.01.2010 - 31.12.2010


  10


  06.07.2012


  01.01.2011 - 31.12.2011


  11


  25.06.2013


  2012 ROK


  12


  24.06.2014


  OD 01.01.2013 DO 31.12.2013


  13


  03.07.2015


  OD 01.01.2014 DO 31.12.2014


  14


  23.06.2016


  OD 01.01.2015 DO 31.12.2015


  15


  12.06.2017


  OD 01.01.2016 DO 31.12.2016


  16


  06.07.2018


  OD 01.01.2017 DO 31.12.2017


  2.Wzmianka o z³o¿eniu opinii

  bieg³ego rewidenta /

  sprawozdania z badania

  rocznego sprawozdania

  finansowego


  1


  *****


  01.01.2002 R. DO 31.12.2002 R.


  2


  *****


  01.01.2003 - 31.12.2003


  3


  *****


  01.01.2004 - 31.12.2004


  4


  *****


  01.01.2005 - 31.12.2005


  5


  *****


  01.01.2006 - 31.12.2006


  6


  *****


  01.01.2007 R. - 31.12.2007 R.


  7


  *****


  01.01.2008 R. - 31.12.2008 R.


  8


  *****


  01.01.2009 - 31.12.2009


  9


  *****


  01.01.2010 - 31.12.2010


  10


  *****


  01.01.2011 - 31.12.2011


  11


  *****


  2012 ROK


  12


  *****


  OD 01.01.2014 DO 31.12.2014


  13


  *****


  OD 01.01.2015 DO 31.12.2015


  14


  *****


  OD 01.01.2016 DO 31.12.2016


  15


  *****


  OD 01.01.2017 DO 31.12.2017


  3.Wzmianka o z³o¿eniu uchwa³y

  lub postanowienia o


  1


  *****


  ZA ROK 2002

  Strona 13 z 16  zatwierdzeniu rocznego

  sprawozdania finansowego  2  *****  01.01.2003 - 31.12.2003


  3


  *****


  01.01.2004 - 31.12.2004


  4


  *****


  01.01.2005 - 31.12.2005


  5


  *****


  01.01.2006 - 31.12.2006


  6


  *****


  01.01.2007 R. - 31.12.2007 R.


  7


  *****


  01.01.2008 R. - 31.12.2008 R.


  8


  *****


  01.01.2009 - 31.12.2009


  9


  *****


  01.01.2010 - 31.12.2010


  10


  *****


  01.01.2011 - 31.12.2011


  11


  *****


  2012 ROK


  12


  *****


  OD 01.01.2013 DO 31.12.2013


  13


  *****


  OD 01.01.2014 DO 31.12.2014


  14


  *****


  OD 01.01.2015 DO 31.12.2015


  15


  *****


  OD 01.01.2016 DO 31.12.2016


  16


  *****


  OD 01.01.2017 DO 31.12.2017


  4.Wzmianka o z³o¿eniu

  sprawozdania z dzia³alnoœci

  podmiotu


  1


  *****


  ZA ROK 2002


  2


  *****


  01.01.2003 - 31.12.2003


  3


  *****


  01.01.2004 - 31.12.2004


  4


  *****


  01.01.2005 - 31.12.2005


  5


  *****


  01.01.2006 - 31.12.2006


  6


  *****


  01.01.2007 R. - 31.12.2007 R.


  7


  *****


  01.01.2008 R. - 31.12.2008 R.


  8


  *****


  01.01.2009 - 31.12.2009


  9


  *****


  01.01.2010 - 31.12.2010


  10


  *****


  01.01.2011 - 31.12.2011


  11


  *****


  2012 ROK


  12


  *****


  OD 01.01.2013 DO 31.12.2013


  13


  *****


  OD 01.01.2014 DO 31.12.2014


  14


  *****


  OD 01.01.2015 DO 31.12.2015


  15


  *****


  OD 01.01.2016 DO 31.12.2016


  16


  *****


  OD 01.01.2017 DO 31.12.2017


  Rubryka 3


  Brak wpisów


  Rubryka 4 ­ Przedmiot dzia³alnoœci statutowej organizacji po¿ytku publicznego


  Brak wpisów


  Rubryka 5 ­ Informacja o dniu koñcz¹cym rok obrotowy


  1.Dzieñ koñcz¹cy pierwszy rok obrotowy,


  31.12.2001

  Strona 14 z 16  za który nale¿y z³o¿yæ sprawozdanie

  finansowe  Dzia³ 4  Rubryka 1 ­ Zaleg³oœci


  Brak wpisów


  Rubryka 2 ­ Wierzytelnoœci


  Brak wpisów


  Rubryka 3 ­ Informacje o oddaleniu wniosku o og³oszenie upad³oœci na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r.

  Prawo upad³oœciowe albo o zabezpieczeniu maj¹tku d³u¿nika w postêpowaniu w przedmiocie og³oszenia upad³oœci albo

  w postêpowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postêpowania restrukturyzacyjnego


  Brak wpisów


  Rubryka 4 ­ Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, ¿e z egzekucji nie uzyska siê

  sumy wy¿szej od kosztów egzekucyjnych


  Brak wpisów  Dzia³ 5  Rubryka 1 ­ Kurator


  Brak wpisów  Dzia³ 6  Rubryka 1 ­ Likwidacja


  Brak wpisów


  Rubryka 2 ­ Informacja o po³¹czeniu/podziale lub przekszta³ceniu spó³dzielni


  Brak wpisów


  Rubryka 3 ­ Zarz¹d komisaryczny


  Brak wpisów  Strona 15 z 16  Rubryka 4 ­ Informacja o postêpowaniu upad³oœciowym


  Brak wpisów


  Rubryka 5 ­ Informacja o postêpowaniu uk³adowym


  Brak wpisów


  Rubryka 6 ­ Informacje o postêpowaniach restrukturyzacyjnych , o postêpowaniu naprawczym lub o przymusowej

  restrukturyzacji


  Brak wpisów


  Rubryka 7 ­ Informacja o zawieszeniu dzia³alnoœci gospodarczej


  Brak wpisów


  Rubryka 8 ­ Informacje o rozwi¹zaniu Spó³dzielni


  Brak wpisów


  data sporz¹dzenia wydruku 06.12.2018


  adres strony internetowej, na której s¹ dostêpne informacje z rejestru:  Strona 16 z 16

  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

Rozmowa z Mateuszem Zawadzkim - Prezesem Zarządu Ultimate Games

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:OT Logistics SA
ISIN:PLODRTS00017
NIP:8960000049
EKD: 50.40 transport wodny śródlądowy towarów
Adres: ul.Ks. Stanisława Kujota 18,19 70-605 Szczecin
Telefon:+48 91 4257300
www:www.otlogistics.com.pl
Kalendarium raportów
2019-09-13Raport półroczny
2019-11-14Raport za III kwartał
2019-09-13Raport półroczny
2019-05-29Raport za I kwartał
Komentarze o spółce OT LOGISTICS
2019-05-22 18-05-33
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649