Raport.

ORION INVESTMENT SA (17/2018) Przyjęcie regulaminu nabycia akcji własnych

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Zarząd Spółki Orion Investment S.A. z siedzibą w Krakowie w załączeniu podaje do publicznej wiadomości Regulamin nabycia akcji własnych spółki Orion Investment S.A. przyjęty uchwałą Zarządu spółki Orion Investment S.A.

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik

  Orion Investment S.A.
  z siedzibą w Krakowie przy ul. Przemysłowej 13,
  wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców pod numerem 0000296656,
  NIP: 644 - 33 - 67 - 754, REGON: 240787244  REGULAMIN NABYCIA AKCJI WŁASNYCH
  ORION INVESTMENT S.A.


  I. ZASADY I PRZEPISY OGÓLNE

  1. Objaśnienie skrótów:
  1) Spółka – Orion Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie przy ul. Przemysłowej 13, wpisana
  do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Są d Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia, XI
  Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000296656, REGON 240787244 NIP 6443367754.,
  wysokość kapitału zakładowego: 10.823.120 zł, notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w
  Warszawie.
  2) Uchwała – uchwała nr 17/06/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 21 czerwca 2018 roku w
  sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych Spółki, zawarta w protokole
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia sporządzonego przez notariusza Wojciecha Zarzyckiego
  prowadzącego Kanc elarię Notarialną w Krakowie przy ul. Mosiężniczej 3. (Repertorium A numer
  12951/2018) , sprostowana aktem notarialnym z dnia 9 listopada 2018 r., sporządzonym przez zastępcę
  notarialnego Ninę Miziołek w Kancelarii Notarialnej w Krakowie przy ul. Mosiężnicz ej 3 (Repertorium
  A numer 25410 /2018) .

  2. Podstawa nabycia akcji własnych:
  1) Nabycie akcji prowadzone jest przez Zarząd w drodze skupu w oparciu o art. 362 § 1 pkt. 8) KSH, na
  podstawie Uchwały, określającej jego ogólne warunki.
  2) Szczegółowe zasady nabycia akcj i własnych określa niniejszy Regulamin.
  3) Podstawą do sporządzenia niniejszego Regulaminu przez Zarząd jest upoważnienie zawarte w § 6
  Uchwały.
  II. WARUNKI PROWADZENIA SKUPU AKCJI

  1. Czas trwania skupu akcji własnych:
  1) Skup akcji trwać będzie 36 miesięcy (słownie: trzydzieści sześć) licząc od dnia podjęcia przez walne
  zgromadzenie uchwały upoważniającej do nabycia akcji własnych, tj. od dnia 21 czerwca 2018 roku.
  2) Skup akcji własnych nie może trwać jednak dłużej niż do chwili wyczerpania się środków, jakie Spółka
  prz eznaczyła zgodnie z Uchwałą na nabycie akcji.
  Orion Investment S.A.
  z siedzibą w Krakowie przy ul. Przemysłowej 13,
  wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców pod numerem 0000296656,
  NIP: 644 - 33 - 67 - 754, REGON: 240787244
  2. Środki przeznaczone na skup akcji własnych:
  1) Wysokość środków przeznaczonych na realizację skupu akcji własnych będzie nie większa niż
  2.000.000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych).
  2) W celu sfinansowania nabywa nia przez Spółkę akcji własnych , Zwyczajne Walne Zgromadzenie
  Akcjonariuszy w § 5 Uchwały u tworzy ło kapitał rezerwowy, w wysokości 2.000.000,00 zł (słownie: dwa
  miliony złotych), poprzez przesunięcie tej kwoty w całości z kapitału zapasowego.

  3. Maksymalna i lość akcji przeznaczonych do skupu i warunki finansowe ich nabycia:
  1) Łączna liczba nabywanych akcji nie przekroczy 100.000 sztuk (słownie: sto tysięcy).
  2) Nabycie akcji własnych nie może następować po cenie niższej niż 1,00 zł (słownie: jeden złoty 00/100)
  za jedną akcję i wyższej niż 20,00 zł (słownie: dwadzieścia złotych 00/100) za jedną akcję.
  3) Spółka może nabywać wyłącznie akcje w pełni pokryte.

  4. Sposób prowadzenia skupu akcji własnych:
  1) Akcje nabywane będą przez Spółkę w szczególności samodzielnie, w drodze składania zleceń
  maklerskich, ogłoszenia wezwania, zawierania transakcji pakietowych oraz zawierania transakcji poza
  obrotem zorganizowanym
  2) Akcje mogą być również nabywane za pośrednic twem instytucji finansowych (upoważnionych Domów
  Maklerskich, z którymi Spółka zawrze stosowne umowy).
  III. CEL S KUPU

  1. Dysponowanie zakupionymi akcjami:
  1) Nabyte przez Spółkę akcje własne mogą zostać zadysponowane przez Zarząd Spółki, z uwzględnieniem
  potrzeb pro wadzenia działalności gospodarczej.
  2) Przed podjęciem decyzji o zadysponowaniu nabytymi akcjami własnymi, Zarząd zobowiązany jest
  zasięgnąć opinii Rady Nadzorczej.

  2. Podstawy i skutki gospodarcze wykupu:
  1) Podstawowym celem prowadzenia przez Spółkę nabycia akcj i jest przede wszystkim zabezpieczenie
  interesów Spółki i akcjonariuszy, zwłaszcza, że w ocenie Spółki obecny kurs akcji będących w obrocie
  publicznym jest zbyt niski w stosunku do ich rzeczywistej wartości godziwej. Realizacja postanowień
  Uchwały pozwoli urealnić stan aktywów inwestorów lokujących w akcje Spółki w perspektywie
  długoterminowej, a z drugiej strony uzyskać zwrot z zainwestowanych kapitałów przez inwestorów
  zainteresowanych krótkoterminowym zaangażowaniem kapitałowym.
  2) Realizacja nabycia akcji odbędzie się bez uszczerbku dla kondycji finansowej Spółki, w szczególności
  nie stanie na przeszkodzie planom inwestycyjnym Spółki i jej stabilnemu rozwojowi.  Orion Investment S.A.
  z siedzibą w Krakowie przy ul. Przemysłowej 13,
  wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców pod numerem 0000296656,
  NIP: 644 - 33 - 67 - 754, REGON: 240787244
  IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1) W trakcie prowadzenia skupu akcji wszyscy akcjonariusze Spółki mają w nim prawo uczestniczyć na
  równych i przejrzystych zasadach.
  2) Realizacja Programu będzie odbywać się zgodnie z przepisami prawa polskiego i unijnego z
  zachowaniem zasad przejrzystości mając na uwadze ochronę interesów zarówno Spółki jak i jej
  akcjonariuszy.
  3) Zarz ąd będzie podawał do publicznej wiadomości informacje w formie raportów bieżących, dotyczące
  liczby skupionych akcji własnych, daty ich nabycia oraz średniej ceny skupionych akcji, w terminach
  określonych w obowiązujących przepisach.
  4) Zarząd jest zobowiązan y powiadomić najbliższe walne zgromadzenie o przyczynach lub celu nabycia
  własnych akcji, liczbie i wartości nominalnej tych akcji, ich udziale w kapitale zakładowym, jak również
  o wartości świadczenia spełnionego w zamian za nabyte akcje – tj. zgodnie z a rt. 363
  § 1 kodeksu spółek handlowych.
  5) Zmiana niniejszego Regulaminu wymaga uprzedniej uchwały Zarządu Spółki i ogłoszenia.
  6) Regulamin wchodzi w życie z dniem jego uchwalenia przez Zarząd.
  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Orion Investment SA
ISIN:PLORION00018
NIP:6443367754
EKD: 41.10 realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków
Adres: ul. Przemysłowa 13 30-701 Kraków
Telefon:+48 12 3577778
www:www.orioninvestment.eu
Kalendarium raportów
2019-08-28Raport półroczny
2019-11-20Raport za III kwartał
2019-08-28Raport półroczny
Komentarze o spółce ORION INVESTMENT
2019-06-26 01-06-58
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649