Raport.

ORBIS SA (7/2018) Rezygnacja osoby nadzorującej

Zarząd "Orbis" S.A. informuje o otrzymaniu w dniu 2 marca 2018 roku rezygnacji Pana Jean-Jacques Dessors z funkcji Członka Rady Nadzorczej "Orbis" S.A. Rezygnacja Pana Jean-Jacques Dessors została złożona ze skutkiem na dzień 2 marca 2018 r. W rezygnacji nie zostały podane przyczyny jej złożenia.
Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 21 i § 27 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim
________________________________________________________________________________________
"Orbis" S.A. ul. Bracka 16, 00-028 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy, KRS Rejestr Przedsiębiorców 0000022622, wysokość kapitału zakładowego: 92.154.016 zł (wpłacony w całości), NIP 526-025-04-69

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Orbis SA
ISIN:PLORBIS00014
NIP:526-025-04-69
EKD: 55.11 hotele i motele z restauracjami
Adres: ul. Bracka 16 00-028 Warszawa
Telefon:+48 22 8293939
www:www.orbis.pl
Kalendarium raportów
2020-04-30Raport za I kwartał
2020-07-30Raport półroczny
2020-10-29Raport za III kwartał
Komentarze o spółce ORBIS
2020-04-02 06-04-38
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649