Raport.

OPEN FINANCE SA (56/2018) ZAWARCIE ANEKSU DO UMOWY ZNACZĄCEJ

Zarząd Open Finance S.A. ("Emitent") w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 65/2016 z dnia 29 kwietnia 2016 r. informuje o zawarciu w dniu dzisiejszym tj. 30 kwietnia 2018r. aneksu do umowy nabycia ("Umowa Nabycia") akcji spółki Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa ("Noble Funds"), zawartej w dniu 29 kwietnia 2016 r. pomiędzy Emitentem a Getin Noble Bank S.A. z siedzibą w Warszawie ("Bank"), przy udziale i za pośrednictwem Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie.
Zgodnie z postanowieniami Umowy, Kupujący zobowiązał się zapłacić Sprzedającemu łączną cenę za Akcje w wysokości: 20.976.905,88 (dwadzieścia milionów dziewięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset pięć złotych osiemdziesiąt osiem groszy), dalej ("Cena za Akcje"). Kupujący zobowiązał się zapłacić Cenę za Akcje za pośrednictwem Domu Maklerskiego, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 kwietnia 2019 r., zgodnie z poniższym:
1) do dnia 30 kwietnia 2017 r. kwotę 4.000.000,00 zł (cztery miliony złotych), powiększoną o kwotę 180.493,15 zł (sto osiemdziesiąt tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt trzy złote piętnaście groszy), tytułem wynagrodzenia za udzielenie odroczonego terminu płatności;
2) do dnia 30 października 2017 r. kwotę 4.000.000,00 zł (cztery miliony złotych), powiększoną o kwotę 270.739,73 zł (dwieście siedemdziesiąt tysięcy siedemset trzydzieści dziewięć złotych siedemdziesiąt trzy grosze) tytułem wynagrodzenia za udzielenie odroczonego terminu płatności;
3) do dnia 30 kwietnia 2018 r. kwotę 4.000.000,00 zł (cztery miliony złotych), powiększoną o kwotę 360.493,15 zł (trzysta sześćdziesiąt tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt trzy złote piętnaście groszy) tytułem wynagrodzenia za udzielenie odroczonego terminu płatności;
4) do dnia 30 października 2018 r. kwotę 4.000.000,00 zł (cztery miliony złotych), powiększoną o kwotę 450.739,73 zł (czterysta pięćdziesiąt tysięcy siedemset trzydzieści dziewięć złotych siedemdziesiąt trzy grosze) tytułem wynagrodzenia za udzielenie odroczonego terminu płatności;
5) do dnia 30 kwietnia 2019 r. pozostałą kwotę 4.976.905,88 zł (cztery miliony dziewięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset pięć złotych osiemdziesiąt osiem groszy), powiększoną o kwotę 672.495,88 zł (sześćset siedemdziesiąt dwa tysiące czterysta dziewięćdziesiąt pięć złotych osiemdziesiąt osiem groszy) tytułem wynagrodzenia za udzielenie odroczonego terminu płatności.
Z dniem 30 kwietnia 2018 r. Strony zawarły Aneks zgodnie z którym termin płatności części Ceny za Akcje wskazanej w pkt. 3 powyżej, tj. kwoty 3.000.000,00 zł (trzy miliony złotych), powiększonej o kwotę 270.369,86 zł (dwieście siedemdziesiąt tysięcy trzysta sześćdziesiąt dziewięć zł i osiemdziesiąt sześć groszy) tytułem wynagrodzenia za udzielenie odroczonego terminu płatności, ulega wydłużeniu do dnia 31 grudnia 2018 r. Jednocześnie kwota 1.000.000,00 zł (jeden milion złotych), powiększona o kwotę 90.123,29 zł (dziewięćdziesiąt tysięcy sto dwadzieścia trzy złote i dwadzieścia dziewięć groszy) tytułem wynagrodzenia za udzielenie odroczonego terminu płatności uiszczona zostanie w terminie do 30 kwietnia 2018 r. Dodatkowo za odroczenie płatności w kwocie 3.270.369,86 złotych ( słownie trzy miliony dwieście siedemdziesiąt tysięcy trzysta sześćdziesiąt dziewięć zł i osiemdziesiąt sześć groszy) Kupujący w terminie do dnia 31 grudnia 2018 r. zapłaci dodatkowe wynagrodzenie w kwocie 98.380 złotych (dziewięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta osiemdziesiąt złotych).
Pozostałe postanowienia zwartej pomiędzy Stronami Umowy nabycia pozostają niezmienione i zachowują moc obowiązującą.
Podstawa prawna Art.17 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. (Rozporządzenie MAR).

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Open Finance SA
ISIN:PLOPNFN00010
NIP:5213280836
EKD: 64.10 pozostałe pośrednictwo pieniężne
Adres: ul. Przyokopowa 33 01-208 Warszawa
Telefon:+48 22 4274700
www:www.open.pl
Kalendarium raportów
2019-09-26Raport półroczny
2019-11-28Raport za III kwartał
2019-09-26Raport półroczny
Komentarze o spółce OPEN FINANCE
2019-07-18 21-07-54
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649