Raport.

ONICO SA (14/2018) Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Onico S.A. w dniu 28 czerwca 2018 roku

Zarząd Onico S.A. („Spółka”) w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 28 czerwca 2018 roku.
W stosunku do żadnej z uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nie został zgłoszony sprzeciw. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad.
Podstawa prawna
§ 4 ust. 2 pkt 7), 8) i 9) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik
  1

  Uchwała nr 1 /06/2018
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Spółki pod firmą ONICO S.A. z siedzibą w Warszawie,
  z dnia 28 czerwca 201 8 roku,
  w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

  Działając na podstawie art. 409. par. 1. Kodeksu spółek handlowych Zgro madzenie
  wybiera Łukasza Bobeł na Przewodniczącego. -------------------- ---- ---------------------- --------

  Po przeprowadzeniu głosowania Marek Stanio oświadczył, że w głosowaniu tajnym
  brało udział 1.021.270 (jeden milion dwadzieścia jeden tysięcy dwieści e siedemdziesiąt)
  akcj i, co stanowi 68,81 % (sześćdziesiąt osiem całych i osiemdziesiąt jeden setnych
  procenta) kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 1.471.280 (jeden milion
  czterysta siedemdziesiąt jeden tysięcy dwieście osiemdziesiąt) ważnych gło sów, przy czym
  „za” uchwałą oddano 1.471.280 (jeden milion czterysta siedemdziesiąt jeden tysięcy
  dwieście osiemdziesiąt) głosów, głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” nie
  oddano, zatem uchwała została powzięta jednogłośnie. ---- ---- --------------- ----- ------ ------------

  Uchwała nr 2 /06/2018
  Zwycza jnego Walnego Zgromadzenia
  Spółki pod firmą ONICO S.A. z siedzibą w Warszawie,
  z dnia 28 czerwca 201 8 roku
  w sprawie ustalenia porządku obrad Zgromadzenia

  Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek ob rad: ----------- -----------------------
  „1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia, -------------------------------------------------
  2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, ------------------------------------
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgro madzenia i jego zdolności do
  podejmowania uchwał, ------------------------------------------------------------------------------------
  4. Sporządzenie listy obecności, ----------------------------------------------------------------
  5. Przyjęcie porządku obr ad, --------------------------------------------------------------------
  6. Przedstawienie i rozpatrzenie: --------------------------------------------------------------


  2
  a) jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31
  (trzydzie stego pierwszego) grudnia 2017 roku, -----------------------------------------------------
  b) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy zakończony 31
  (trzydziestego pierwszego) grudnia 2017 roku, --------------------------------------------- --------
  c) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok
  obrotowy zakończony 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2017 roku, --------------------
  d) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy
  zakończony 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2017 roku ,---------------------------------
  e) wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy zakończony 31
  (trzydziestego pierwszego) grudnia 2017 roku ,------------------------------------------ -----------
  7. Przedstawienie i rozpatrzenie: --------------------------------------------------------------
  a) sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy zakończony 31
  (trzydziestego pierwszego) grudnia 2017 roku i sprawozdania Rady Nadzorczej z
  wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania Zarządu z
  działalności Grupy Kapitałowej, jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki i
  skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki – za rok
  obro towy zakończony 31 grudnia 2017 roku – w zakresie ich zgodności z księgami i
  dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosków Zarządu Spółki dotyczących
  podziału zysku za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 roku, ---------------------------
  8. Podj ęcie uchwał w sprawie: ------------------------------------------------------------------
  a) zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy
  zakończony 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2017 roku ,----------------------------- ----
  b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy
  zakończony 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2017 roku ,---------------------------------
  c) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdana finansowego Grupy Kapitałowej
  Spółki za rok obrotowy zakończony 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2017 roku ,--
  d) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok
  obrotowy zakończony 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2017 roku ,--------------------
  e) podziału zysku za rok obrotowy zakończony 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia
  2017 roku ,---------------------------------------------------------------------------------------------------
  f) udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania prz ez nich
  obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 (trzydzieste go pierwszego) grudnia
  2017 roku, ---------------------------------------------------------------------------------------------------


  3
  g) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykona nia przez nich
  obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia
  2017 roku ,---------------------------------------------------------------------------------------------------
  9. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.” ------------------- ---------------------------------------

  Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu
  jawnym brało udział 1.021.270 akcj i, co stanowi 68,81 % kapitału zakładowego Spółki, z
  których oddano 1.471.280 ważnych głosów, przy czym „za ” uchwałą oddano 1.471.280
  głosów, głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” nie oddano, zatem uchwała
  została powzięta jednogłośnie. -------------------------------------------------------- ---------- ------------
  Uchwała nr 3 /06/2018
  Zwyczajnego Walneg o Zgromadzenia
  Spółki pod firmą ONICO S.A. z siedzibą w Warszawie
  z dnia 2 8 czerwca 201 8 roku,
  w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
  za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 201 7 roku

  Na podstawie art. 395. par. 2 pkt 1) Kodeksu spółek hand lowych , Zwyczajne Walne
  Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok
  obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 roku, na które składa się: ------------------------------
  a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego, ------------------- --------------------------------
  b) dodatkowe informacje i wyjaśnienia, ---------------------------------------------------------------
  c) bilans na dzień 31 grudnia 2017 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje
  sumę 481.133.071,94 zł (czterysta os iemdziesiąt jeden milionów sto trzydzieści trzy
  tysiące siedemdziesiąt jeden złotych i dziewięćdziesiąt cztery grosze), ------------------------
  d) rachunek zysków i strat za okres od dnia 01 stycznia do dnia 31 grudnia 2017 roku,
  wykazujący zysk netto w wy sokości 18.515.096,62 zł (osiemnaście milionów pięćset
  piętnaście tysięcy dziewięćdziesiąt sześć złotych i sześćdziesiąt dwa grosze), ---------------
  e) rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01 stycznia do dnia 31 grudnia
  2017 roku, -------------- -------------------------------------------------------------------------------------
  f) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01 stycznia do dnia 31
  grudnia 2017 roku, ------------------------------------------------------------------------ -----------------


  4
  oraz po zapoznaniu się ze sprawozdani em biegłego rewidenta z badania ww.
  sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok
  obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2017 r oku , zatwierdza sprawozdanie finansowe
  Spół ki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku. --------------------------------

  Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu
  jawnym brało udział 1.021.270 akcj i, co stanowi 68,81 % kapitału zakładowego Spółki, z
  który ch oddano 1.471.280 ważnych głosów, przy czym „za” uchwałą oddano 1.471.280
  głosów, głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” nie oddano, zatem uchwała
  została powzięta jednogłośnie. -------------------------------------------------------- ---------- --- ---------

  Uchwała nr 4 /06/2018
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Spółki pod firmą ONICO S.A. z siedzibą w Warszawie,
  z dnia 2 8 czerwca 201 8 roku,
  w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
  za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 201 7 roku
  Na podstawie art. 395. par. 2. pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zgromadzenie ,
  po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy
  zakończony dnia 31 grudnia 201 7 roku, zatwierdza to sprawozdanie. -------------------------

  Po p rzeprowadzeniu głosowania Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu
  jawnym brało udział 1.021.270 akcj i, co stanowi 68,81 % kapitału zakładowego Spółki, z
  których oddano 1.471.280 ważnych głosów, przy czym „za” uchwałą oddano 1.471.280
  głosów, głosów „prz eciw” i głosów „wstrzymujących się” nie oddano, zatem uchwała
  została powzięta jednogłośnie. -------------------------------------------------------- ---------- ------------

  Uchwała nr 5 /06/2018
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Spółki pod firmą ONICO S.A. z siedzibą w Warszawie,
  z dnia 2 8 czerwca 201 8 roku,
  w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
  Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 201 7 roku


  5

  Na podstawie art. 395. par. 5 Kodeksu spółek handlowych Zgromadze nie, po
  rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki
  za rok obrotowy zakończony dni 31 grudnia 201 7 roku, na które składa się: -----------------
  a) wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego, ---------------- ----------
  b) dodatkowe informacje i objaśnienia, ---------------------------------------------------------------
  c) skonsolidowany bilans na dzień 31 grudnia 201 7 roku, który po stronie aktywów i
  pasywów wykazuje sumę 498.879.808,78zł (czterysta dziewięćdz iesiąt osiem milionów
  osiemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset osiem złotych i siedemdziesiąt osiem
  groszy) ,-------------------------------------------------------------------------------------------------------
  d) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 01 stycznia do dnia 31
  grudnia 201 7 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 20.064.247,86 zł (dwadzieścia
  milionów sześćdziesiąt cztery tysiące dwieście czterdzieści siedem złotych i
  osiemdziesiąt sześć groszy) ,--------------------- --------------------------------------------------------
  e) skonsolidowany rachunek przepływów środków pieniężnych za okres od dnia 01
  stycznia do dnia 31 grudnia 201 7 roku, ---------------------------------------------------------------
  f) zestawienie zmia n w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od dnia 01 stycznia
  do dnia 31 grudnia 201 7 roku, --------------------------------------------------------------------------
  zatwierdza to skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej
  Spółki za rok ob rotowy zakończony dnia 31 grudnia 201 7 roku. --------------------------------

  Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu
  jawnym brało udział 1.021.270 akcj i, co stanowi 68,81 % kapitału zakładowego Spółki, z
  których oddano 1.471.280 ważnych głosów, przy czym „za” uchwałą oddano 1.471.280
  głosów, głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” nie oddano, zatem uchwała
  została powzięta jednogłośnie. -------------------------------------------------------- ---------- ------------

  Uchwała nr 6 /06/2018
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Spółki pod firmą ONICO S.A. z siedzibą w Warszawie,
  z dnia 2 8 czerwca 201 8 roku,
  w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki
  za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 201 7 roku


  6

  Na podstawie art. 395. par. 5 Kodeksu spółek handlowych Zgromadzenie, po
  rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok
  obrotowy zakończony 31 grudnia 201 7 roku, zatwierdza to sprawozdanie. ------------------

  Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu
  jawnym brało udział 1.021.270 akcj i, co stanowi 68,81 % kapitału zakładowego Spółki, z
  których oddano 1.471.280 ważnych głosów, przy czym „za” uchwałą oddano 1.471.280
  głosów, głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” nie oddano, zatem uchwała
  została powzięta jednogłośnie. -------------------------------------------------------- ---------- ------------

  Uchwała nr 7 /06/2018
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Spółki pod firmą ONICO S. A. z siedzibą w Warszawie ,
  z dnia 2 8 czerwca 201 8 roku,
  w sprawie podziału zysku za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 201 7 roku
  i wypłaty dywidendy

  Na podstawie art. 395. par. 2. pkt 2) Kodeksu spółek handlowych Zgromadzenie,
  po zapoznaniu się z wnioski em Zarządu co do podziału zysku Spółki wypracowanego w
  roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 201 7 roku, postanawia przeznaczyć
  część zysku Spółki wypracowanego w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia
  201 7 roku - w kwocie 14. 062.940 ,62 zł (czterna ście milionów sześćdziesiąt dwa tysiące
  dziewięćset czterdzieści złotych i sześćdziesiąt dwa grosze) na kapitał zapasowy Spółki,
  a pozostałą część ww . zysku – w kwocie 4. 452.156 ,- (cztery miliony czterysta
  pięćdziesiąt dwa tysiące sto pięćdziesiąt sześć ) z łotych - na wypłatę dywidendy dla
  akcjonariuszy, przy czym: ------------------------------------------------------------------------------ --
  1) liczba akcji objętych dywidendą wynosi 1.484.052 (jeden milion czterysta
  osiemdziesiąt cztery tysiące pięćdziesią t dwa) ,------------------------- -----------------------------
  2) wysokość dywidendy przypadająca na jedną akcję wynosi 3,- (trzy) złot e,------------ ----
  3) dzień dywidendy ustala się na 14 (czternastego ) września 2018 roku, ----- ------- ---------
  4) termin w ypłaty dywidendy ustala się na 05 (piątego ) października 2018 roku. ----------  7
  Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu
  jawnym brało udział 1.021.270 akcj i, co stanowi 68,81 % kapitału zakładowego Spółki, z
  których oddano 1.471.280 ważnych głosów, przy czym „za” uchwałą oddano 1.471.280
  głosów, głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” nie oddano, zatem uchwała
  została powzięta jednogłośnie. -------------------------------------------------------- ---------- ------------

  Uchwała nr 8 /06/2018
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Spółki pod firmą ONICO S.A. z siedzibą w Warszawie,
  z dnia 2 8 czerwca 201 8 roku,
  w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Marcinowi Turczynowi
  absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu Spółki
  w rok u obrotowym zakończonym 31 grudnia 201 7 roku

  Na podstawie art. 395. par. 2. pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zgromadzenie
  udziela Panu Tomaszowi Marcinowi Turczynowi absolutorium z wykonania
  obowiązków członka Zarządu Spółki. ------------------------------ ------------------------------------

  Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu
  tajnym brało udział 1.021.270 akcji, co stanowi 68,81 % kapitału zakładowego Spółki, z
  których oddano 1.471.280 ważnych głosów, przy czym „za” u chwałą oddano 1.471.280
  głosów, głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” nie oddano, zatem uchwała
  została powzięta jednogłośnie. ------------------------------------------------------------------------------


  Uchwała nr 9 /06/2018
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Spółki pod firmą ONICO S.A. z siedzibą w Warszawie ,
  z dnia 2 8 czerwca 201 8 roku,
  w sprawie udzielenia Panu Arturowi Krzykowi
  absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu Spółki
  w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 201 7 roku  8
  Na pods tawie art. 395. par. 2. pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zgromadzenie
  udziela Panu Arturowi Krzykowi absolutorium z wykonania obowiązków członka
  Zarządu Spółki. ---------------------------------------------------------------------------------------------

  Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu
  tajnym brało udział 1.021.270 akcji, co stanowi 68,81 % kapitału zakładowego Spółki, z
  których oddano 1.471.280 ważnych głosów, przy czym „za” uchwałą oddano 1.471.280
  głosów, głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” nie oddano, zatem uchwała
  została powzięta jednogłośnie. ------------------------------------------------------------------------------

  Uchwała nr 10 /06/2018
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Spółki pod firmą ONICO S. A. z siedzibą w Warszawie,
  z dnia 2 8 czerwca 201 8 roku,
  w sprawie udzielenia Panu Markowi Grzegorzowi Stanio
  absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu Spółki
  w roku obrotowy m zakończonym 31 grudnia 2017 roku

  Na podstawie art. 395. par. 2. pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zgromadzenie
  udziela Panu Markowi Grzegorzowi Stanio absolutorium z wykonania obowiązków
  członka Zarządu Spółki. -----------------------------------------------------------------------------------

  Po przeprowadzeniu głosowania P rzewodniczący oświadczył, że w głosowaniu
  tajnym brało udział 1.021.270 akcji, co stanowi 68,81 % kapitału zakładowego Spółki, z
  których oddano 1.471.280 ważnych głosów, przy czym „za” uchwałą oddano 1.471.280
  głosów, głosów „przeciw” i głosów „wstrzymując ych się” nie oddano, zatem uchwała
  została powzięta jednogłośnie. ------------------------------------------------------------------------------

  Uchwała nr 11 /06/2018
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Spółki pod firmą ONICO S.A. z siedzibą w Warszawie,
  z dn ia 2 8 czerwca 201 8 roku,
  w sprawie udzielenia Pani Katarzynie Marii Maciaszek


  9
  absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki
  w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 201 7 roku

  Na podstawie art. 395. par. 2. pkt 3) Kodeksu spółek handl owych Zgromadzenie
  udziela Pani Katarzynie Marii Maciaszek absolutorium z wykonania obowiązków
  członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 201 7
  roku. --------------------------------------------------------------------------- --------------------------------

  Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu
  tajnym brało udział 1.021.270 akcji, co stanowi 68,81 % kapitału zakładowego Spółki, z
  których oddano 1.471.280 ważnych głosów, przy czym „za” uchwa łą oddano 1.471.280
  głosów, głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” nie oddano, zatem uchwała
  została powzięta jednogłośnie. ------------------------------------------------------------------------------

  Uchwała nr 12 /06/2018
  Zwyczajnego Walnego Zgr omadzenia
  Spółki pod firmą ONICO S.A. z siedzibą w Warszawie,
  z dnia 2 8 czerwca 201 8 roku,
  w sprawie udzielenia Pani Annie Agnieszce Przyweckiej – Turczyn
  absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki
  w roku obrotowy m zakończonym 31 grudnia 2017 roku

  Na podstawie art. 395. par. 2. pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zgromadzenie
  udziela pani Annie Agnieszce Przyweckiej – Turczyn absolutorium z wykonania
  obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31
  grudn ia 201 7 roku. -----------------------------------------------------------------------------------------

  Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu
  tajnym brało udział 1.021.270 akcji, co stanowi 68,81 % kapitału zakładowego S półki, z
  których oddano 1.471.280 ważnych głosów, przy czym „za” uchwałą oddano 1.471.280
  głosów, głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” nie oddano, zatem uchwała
  została powzięta jednogłośnie. ------------------------------------------------------- -----------------------  10
  Uchwała nr 13 /06/2018
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Spółki pod firmą ONICO S.A. z siedzibą w Warszawie ,
  z dnia 2 8 czerwca 201 8 roku,
  w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Sokołowskiemu
  absolutorium z wykonania obowiązków członka R ady Nadzorczej Spółki
  w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 201 7 roku

  Na podstawie art. 395. par. 2. pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zgromadzenie
  udziela Panu Piotrowi Sokołowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka
  Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 201 7 roku. ---

  Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu
  tajnym brało udział 1.021.270 akcji, co stanowi 68,81 % kapitału zakładowego Spółki, z
  których oddano 1.471.280 ważnych głos ów, przy czym „za” uchwałą oddano 1.471.280
  głosów, głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” nie oddano, zatem uchwała
  została powzięta jednogłośnie. ------------------------------------------------------------------------------

  Uchwała nr 14 /06/2018
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Spółki pod firmą ONICO S.A. z siedzibą w Warszawie ,
  z dnia 2 8 czerwca 201 8 roku,
  w sprawie udzielenia Panu Pawłowi Poniedzielnikowi
  absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki
  w roku obrotowym zako ńczonym 31 grudnia 201 7 roku

  Na podstawie art. 395. par. 2. pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zgromadzenie
  udziela Panu Pawłowi Poniedzielnikowi absolutorium z wykonania obowiązków
  członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 201 7
  roku. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu
  tajnym brało udział 1.021.270 akcji, co stanowi 68,81 % kapita łu zakładowego Spółki, z


  11
  których oddano 1.471.280 ważnych głosów, przy czym „za” uchwałą oddano 1.471.280
  głosów, głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” nie oddano, zatem uchwała
  została powzięta jednogłośnie. --------------------------------------- ---------------------------------------

  Uchwała nr 15 /06/2018
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Spółki pod firmą ONICO S.A. z siedzibą w Warszawie ,
  z dnia 2 8 czerwca 201 8 roku,
  w sprawie udzielenia P ani Katarzynie Szczepańskiej
  absolutorium z wykonania ob owiązków członka Rady Nadzorczej Spółki
  w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 201 7 roku

  Na podstawie art. 395. par. 2. pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zgromadzenie
  udziela Pani Katarzynie Szczepańskiej absolutorium z wykonania obowiązków członka
  Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 201 7 roku. ---

  Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu
  tajnym brało udział 1.021.270 akcji, co stanowi 68,81 % kapitału zakładowego Spółki, z
  których oddano 1. 471.280 ważnych głosów, przy czym „za” uchwałą oddano 1.471.280
  głosów, głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” nie oddano, zatem uchwała
  została powzięta jednogłośnie. ------------------------------------------------------------------------------

  Uchwała n r 16/06/2017
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Spółki pod firmą ONICO S.A. z siedzibą w Warszawie ,
  z dnia 2 8 czerwca 201 8 roku,
  w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Marcinowi Turczynowi
  absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spół ki
  w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2017 roku
  Na podstawie art. 395. par. 2. pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zgromadzenie
  udziela Panu Tomaszowi Marcinowi Turczynowi absolutorium z wykonania
  obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotow ym zakończonym dnia 31
  grudnia 2017 roku. -----------------------------------------------------------------------------------------


  12

  Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu
  tajnym brało udział 1.021.270 akcji, co stanowi 68 ,81 % kapitału zakładowego Spółki, z
  których oddano 1.471.280 ważnych głosów, przy czym „za” uchwałą oddano 1.471.280
  głosów, głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” nie oddano, zatem uchwała
  została powzięta jednogłośnie. --------------------------- ---------------------------------------------------
  *
  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Onico SA
ISIN:PLONCTR00028
NIP:884-26-76-222
EKD: 46.71 sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych
Adres: ul. Flory 3/4 00-586 Warszawa
Telefon:+48 22 4971038
www:www.onico.pl
Komentarze o spółce ONICO
2019-06-25 07-06-44
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649