Raport.

ONICO SA (7/2018) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28 czerwca 2018 roku.

Podstawa prawna: Inne uregulowania
Zarząd Onico S.A. ("Spółka") niniejszym informuje o zwołaniu na dzień 28 czerwca 2018 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które rozpocznie się o godzinie 10:00 w Warszawie, na terenie stadionu Legii Warszawa przy ulicy Łazienkowskiej 3, w Loży VIP nr 16.
Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Spółki oraz treść projektów uchwał znajdują się w załącznikach do niniejszego raportu.
Załączniki:
1/ Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ
2/ Projekty uchwał na ZWZ
3/ Formularz Pełnomocnictwa
4/ Liczba akcji i głosów

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik
  1

  Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika
  (formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa)

  I.INFORMACJE OGÓLNE
  Niniejszy formularz został przygotowany zgodnie z postanowieniami art. 402 3 § 1 pkt 5 i § 3
  Kodeksu spółek handlowyc h w celu umożliwienia wykonywania prawa głosu przez
  pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki pod firmą ONICO S.A.
  z siedzibą w Warszawie (dalej zwanej „ Spółką ”) zwołanym na dzień 26 czerwca 201 8 r.
  Stosowanie niniejszego formularza nie jest ob owiązkiem akcjonariusza i nie stanowi warunku
  oddania głosu przez pełnomocnika. Niniejszym formularz nie zastępuje dokumentu
  pełnomocnictwa.

  II.DANE MOCODAWCY(AKCJONARIUSZA)
  Imię i nazwisko/firma: ………………………………………………………………………………
  Adres: …………………………………………………… …………………………………………..
  Numer i seria dowodu osobistego/paszportu/numer KRS:
  ………………………………………………………………………………………………………..
  PESEL : …………… ………………………………………………………………………………..
  NIP: ………………… ……………………………………………………………………………….

  III. DANE PEŁNOMOCNIKA
  Imię i nazwisko/firma: ……………… …….………………………………………………………..
  Adres: …………………..…………………………………………………………………………...
  Numer i seria dowodu osobistego/paszportu/numer KRS:
  ………………………………………………………………………………………………………..
  PESEL : …………… ………………………………………………………………………………..
  NIP: ………………… …………………………………………………………………………… ….

  IV. INSTRUKCJA DLA PEŁNOMOCNIKA
  Zamieszczone poniżej tabele umożliwiające wskazanie instrukcji dla pełnomocnika odwołują
  się do projektów uchwał umieszczonych w punkcie V poniżej. Zarząd Spółki zwraca uwagę,
  że projekty te mogą różnić się od projektów uchw ał poddanych pod głosowanie
  bezpośrednio na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki i zaleca poinstruowanie
  pełnomocnika o sposobie postępowania w takim przypadku.
  Mocodawca wydaje instrukcję poprzez wstawienie znaku „X” w odpowiedniej rubryce. W
  przypadku chęci udzielenia innych lub dalszych instrukcji Mocodawca powinien wypełnić
  rubrykę „Dalsze/inne instrukcje” określając w niej sposób wykonywania prawa głosu przez
  pełnomocnika.
  W przypadku, gdy Mocodawca podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadan ych
  akcji proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik
  ma głosować „za”, „przeciw” lub ma „wstrzymać się od głosu”. W braku wskazania liczby


  2

  akcji uznaje się, że pełnomocnik upoważniony jest do głosowania we wskazany sposób z
  wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.
  Punkt 2 porządku obrad – Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  (pkt V formularza, projekt uchwały Nr 1)
  □ Za  Liczba akcji:__________

  □ Przeciw
  □ Zgłoszenie sprzeciwu


  Liczb a akcji:__________

  □ Wstrzymuję się  Liczba akcji:__________

  □ Według uznania
  pełnomocnika


  Liczba akcji:__________

  □ Dalsze/inne instrukcje:
  Punkt 5 porządku obrad – Przyjęcie porządku obrad
  (pkt V formularza, projekt uchwały Nr 2)
  □ Za  Liczba akcji:__________

  □ Przeciw
  □ Zgłoszenie sprzeciwu


  Liczba akcji:__________

  □ Wstrzymuję się  Liczba akcji:__________

  □ Według uznania
  pełnomocnika


  Liczba akcji:__________

  Punkt 8a porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jed nostkowego
  sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 201 7 r.
  (pkt V formularza, projekt uchwały Nr 3)
  □ Za  Liczba akcji:__________

  □ Przeciw
  □ Zgłoszenie sprzeciwu


  Liczba akcji:__________

  □ Wstrzymuję się  Liczba akcji :__________

  □ Według uznania
  pełnomocnika


  Liczba akcji:__________

  □ Dalsze/inne instrukcje:
  Punkt 8b porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
  z działalności Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 201 7 r.
  (pkt V formularza, projekt uchwały Nr 4)
  □ Za


  □ Przeciw
  □ Zgłoszenie sprzeciwu

  □ Wstrzymuję się


  □ Według uznania
  pełnomocnika  3


  Liczba akcji:__________


  Liczba akcji:__________


  Liczba akcji:__________


  Liczba akcji:__________

  □ Dalsze/inne in strukcje:
  Punkt 8 c porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego
  sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia
  201 7 r.
  (pkt V formularza, projekt uchwały Nr 5)
  □ Za  Liczba akcj i:__________

  □ Przeciw
  □ Zgłoszenie sprzeciwu


  Liczba akcji:__________

  □ Wstrzymuję się  Liczba akcji:__________

  □ Według uznania
  pełnomocnika


  Liczba akcji:__________

  □ Dalsze/inne instrukcje:
  Punkt 8 d porządku obrad – Podjęcie uchwały w spr awie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
  z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 201 7 r.
  (pkt V formularza, projekt uchwały Nr 6)
  □ Za  Liczba akcji:__________

  □ Przeciw
  □ Zgłoszenie sprzeciwu


  Liczba akcji:_______ ___

  □ Wstrzymuję się  Liczba akcji:__________

  □ Według uznania
  pełnomocnika


  Liczba akcji:__________

  □ Dalsze/inne instrukcje:
  Punkt 8 e porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy
  zakończony 31 grudnia 201 7 r. (pk t V formularza, projekt uchwały Nr 7)
  □ Według uznania
  pełnomocnika


  □ Przeciw
  □ Zgłoszenie sprzeciwu


  □ Wstrzymuję się  □ Według uznania
  pełnomocnika
  4

  Liczba akcji:__________

  Liczba akcji:__________

  Liczba akcji:__________

  Liczba akcji:__________

  □ Dalsze/inne instrukcje:
  Punkt 8 f porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia panu Tomaszowi Marcinowi
  Turczynowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu Spółki w roku obrotowym
  zakończonym 31 grudnia 201 7 r. (pkt V formular za, projekt uchwały Nr 8)
  □ Za  Liczba akcji:__________

  □ Przeciw
  □ Zgłoszenie sprzeciwu


  Liczba akcji:__________

  □ Wstrzymuję się  Liczba akcji:__________

  □ Według uznania
  pełnomocnika


  Liczba akcji:__________

  □ Dalsze/inne instrukcje:
  Pu nkt 8 f porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia panu Arturowi Krzykowi
  absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu Spółki w roku obrotowym
  zakończonym 31 grudnia 201 7 r. (pkt V formularza, projekt uchwały Nr 9)
  □ Za  Liczba akcji:_ _________

  □ Przeciw
  □ Zgłoszenie sprzeciwu


  Liczba akcji:__________

  □ Wstrzymuję się  Liczba akcji:__________

  □ Według uznania
  pełnomocnika


  Liczba akcji:__________

  □ Dalsze/inne instrukcje:
  Punkt 8 f porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawi e udzielenia panu Markowi Grzegorzowi
  Stanio absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu Spółki w roku obrotowym
  zakończonym 31 grudnia 201 7 r. (pkt V formularza, projekt uchwały Nr 10)
  □ Za  Liczba akcji:__________

  □ Przeciw
  □ Zgłoszenie sprze ciwu


  Liczba akcji:__________

  □ Wstrzymuję się  Liczba akcji:__________

  □ Według uznania
  pełnomocnika


  Liczba akcji:__________  5

  □ Dalsze/inne instrukcje:
  Punkt 8 g porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pani Katarzynie Marii
  Maci aszek Przewoźnikowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej
  Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 201 7 r. (pkt V formularza, projekt uchwały Nr
  11)
  □ Za  Liczba akcji:__________

  □ Przeciw
  □ Zgłoszenie sprzeciwu


  Liczba akc ji:__________

  □ Wstrzymuję się  Liczba akcji:__________

  □ Według uznania
  pełnomocnika


  Liczba akcji:__________

  □ Dalsze/inne instrukcje:
  Punkt 8 g porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pani Annie Agnieszce
  Przyweckiej -Turczyn ab solutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki
  w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 201 7 r. (pkt V formularza, projekt uchwały Nr 1 2)
  □ Za  Liczba akcji:__________

  □ Przeciw
  □ Zgłoszenie sprzeciwu


  Liczba akcji:__________

  □ Wstrz ymuję się  Liczba akcji:__________

  □ Według uznania
  pełnomocnika


  Liczba akcji:__________

  □ Dalsze/inne instrukcje:
  Punkt 8 g porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia panu Piotrowi
  Sokołowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków c złonka Rady Nadzorczej Spółki w
  roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 201 7 r.
  (pkt V formularza, projekt uchwały Nr 1 3)
  □ Za  Liczba akcji:__________

  □ Przeciw
  □ Zgłoszenie sprzeciwu


  Liczba akcji:__________

  □ Wstrzymuję się  Liczba akcji:_________ _

  □ Według uznania
  pełnomocnika


  Liczba akcji:__________  6

  □ Dalsze/inne instrukcje:

  Punkt 8 g porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia panu Pawłowi
  Poniedzielnikowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w
  roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 201 7 r. (pkt V formularza, projekt uchwały Nr 1 4)
  □ Za  Liczba akcji:__________

  □ Przeciw
  □ Zgłoszenie sprzeciwu


  Liczba akcji:__________

  □ Wstrzymuję się  Liczba akcji:__________

  □ Według uznania
  pełnomocnika


  Liczba akcji:__________

  □ Dalsze/inne instrukcje:
  Punkt 8 g porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pani Katarzynie
  Szczepańskiej absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku
  obrotowym zakończonym 31 gru dnia 201 7 r. (pkt V formularza, projekt uchwały Nr 1 5)
  □ Za  Liczba akcji:__________

  □ Przeciw
  □ Zgłoszenie sprzeciwu


  Liczba akcji:__________

  □ Wstrzymuję się  Liczba akcji:__________

  □ Według uznania
  pełnomocnika


  Liczba akcji:__________

  □ Da lsze/inne instrukcje:
  Punkt 8 g porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia panu Tomaszowi
  Marcinowi Turczynowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej
  Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2017 r. (pkt V formula rza, projekt uchwały Nr
  16)
  □ Za  Liczba akcji:__________

  □ Przeciw
  □ Zgłoszenie sprzeciwu


  Liczba akcji:__________

  □ Wstrzymuję się  Liczba akcji:__________

  □ Według uznania
  pełnomocnika


  Liczba akcji:__________  7

  □ Dalsze/inne instrukcje:


  8

  V. PROJEKTY UCHWAŁ
  PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ONICO
  S.A.


  Uchwała nr 1
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Spółki pod firmą ONICO S.A. z siedzibą w Warszawie,
  z dnia 28 czerwca 2018 roku,
  w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadze nia

  Działając na podstawie art. 409. par. 1. Kodeksu spółek handlowych , Zwyczajne Walne
  Zgromadzenie Spółki wybiera […] na Przewodniczącego Zwyczajnego Zgromadzenia.

  Uchwała nr 2
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Spółki pod firmą ONICO S.A. z siedzibą w Warszawie,
  z dnia 28 czerwca 2018 roku
  w sprawie ustalenia porządku obrad Zgromadzenia

  Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:
  „1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia,
  2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,
  3. Stwierdz enie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania
  uchwał,
  4. Sporządzenie listy obecności,
  5. Przyjęcie porządku obrad,
  6. Przedstawienie i rozpatrzenie:
  a) jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 3 1 grudnia
  2017 r.,
  b) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017
  r.,
  c) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy
  zakończony 31 grudnia 2017 r.,
  d) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy
  zakończony 31 grudnia 2017 r.;
  e) wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia
  2017 r.;
  7. Przedstawienie i rozpatrzenie:
  a) sprawozdania z działalności Rady Nadz orczej Spółki za rok obrotowy zakończony 31
  grudnia 2017 r. i sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z
  działalności Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej, jednostkowego
  sprawozdania finansowego Spółki i s konsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
  Kapitałowej Spółki – za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 r. – w zakresie ich
  zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosków Zarządu
  Spółki dotyczących podziału zysku za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 r.


  9

  8. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a. zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy
  zakończony 31 grudnia 2017 r.;
  b. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy zakończony 31
  grudnia 2017 r.;
  c. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdana finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za
  rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 r.;
  d. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok
  obrotowy z akończony 31 grudnia 2017 r.;
  e. podziału zysku za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 r.;
  f. udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w
  roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2017 r.;
  g. udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich
  obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2017 r.;
  9. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

  Uchwała nr 3
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Spółki pod firmą ONICO S.A. z siedzibą w Warszawie
  z dnia 28 czerwc a 2018 roku,
  w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
  za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 r.

  Na podstawie art. 395 par. 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne
  Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy
  zakończony 31 grudnia 2017 r., na które składa się:
  a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
  b) dodatkowe informacje i wyjaśnienia,
  c) bilans na dzień 31 grudnia 2017 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje
  sumę 481.133.071,94 z ł ( czterysta osiemdziesiąt jeden milionów sto trzydzieści trzy
  tysiące siedemdziesiąt jeden złotych i dziewięćdziesiąt cztery grosze),
  d) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku, wykazujący zysk
  netto w wysokości 18.515.096,6 2 zł (osiemnaście milionów pięćset piętnaście tysięcy
  dziewięćdziesiąt sześć złotych i sześćdziesiąt dwa grosze),
  e) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku,
  f) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia d o 31 grudnia 2017 roku,
  oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta z badania ww. sprawozdania
  finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy
  zakończony 31 grudnia 2017 r., zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za ro k
  obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 r.

  Uchwała nr 4
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Spółki pod firmą ONICO S.A. z siedzibą w Warszawie ,
  z dnia 28 czerwca 2018 roku,
  w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
  za rok obrotowy zako ńczony 31 grudnia 2017 r.
  Na podstawie art. 395 par. 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne
  Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok
  obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 r., zatwierdza to sprawozdani e.


  10


  Uchwała nr 5
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Spółki pod firmą ONICO S.A. z siedzibą w Warszawie ,
  z dnia 28 czerwca 2018 roku,
  w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
  Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grud nia 2017 r.

  Na podstawie art. 395 par. 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie
  Spółki, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej
  Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 r., na które składa się:
  a) wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
  b) dodatkowe informacje i objaśnienia,
  c) skonsolidowany bilans na dzień 31 grudnia 2017 roku, który po stronie aktywów i
  pasywów wykazuje sumę 498.879.808,78zł (czterysta dziewięćdziesiąt osiem milionó w
  osiemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset osiem złotych i siedemdziesiąt osiem
  groszy),
  d) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku,
  wykazujący zysk netto w wysokości 20.064.247,86 zł (dwadzieścia milionó w
  sześćdziesiąt cztery tysiące dwieście czterdzieści siedem złotych i osiemdziesiąt sześć
  groszy ),
  e) skonsolidowany rachunek przepływów środków pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31
  grudnia 2017 roku,
  f) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31
  grudnia 2017 roku,
  zatwierdza to skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za
  rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 r.

  Uchwała nr 6
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Spółki pod firmą ONICO S.A. z siedzib ą w Warszawie ,
  z dnia 28 czerwca 2018 roku,
  w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki
  za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 r.

  Na podstawie art. 395 par. 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadz enie
  Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za
  rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 r., zatwierdza to sprawozdanie.

  Uchwała nr 7
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Spółki pod firmą ONICO S.A. z siedzibą w War szawie ,
  z dnia 28 czerwca 2018 roku,
  w sprawie podziału zysku za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 r. i wypłaty
  dywidendy

  Na podstawie art. 395 par. 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne
  Zgromadzenie Spółki, po zapoznaniu się z wnioskie m Zarządu co do podziału zysku Spółki
  wypracowanego w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2017 r., zgodnie z tym
  wnioskiem, postanawia przeznaczyć część zysku Spółki wypracowanego w roku obrotowym


  11

  zakończonym 31 grudnia 2017 r. w kwocie 14.177.096,62 zł (czternaście milionów sto
  siedemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćdziesiąt sześć złotych i sześćdziesiąt dwa grosz e) na
  kapitał zapasowy Spółki, a pozostałą część ww. zysku – w kwocie 4.388.000 zł (cztery
  miliony trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy złotych) - na wypłatę dywidendy dla
  akcjonariuszy, przy czym:
  1) dzień dywidendy ustala się na …………….. 2018 r.;
  2) termin wypłaty dywidendy ustala się na ………….. 2018 r.

  Uchwała nr 8
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Spółki pod firmą ONICO S.A. z siedzibą w Warszawi e,
  z dnia 28 czerwca 2018 roku,
  w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Marcinowi Turczynowi
  absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu Spółki
  w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2017 r.

  Na podstawie art. 395 par. 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowyc h, Zwyczajne Walne
  Zgromadzenie Spółki udziela panu Tomaszowi Marcinowi Turczynowi absolutorium z
  wykonania obowiązków członka Zarządu Spółki.


  Uchwała nr 9
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Spółki pod firmą ONICO S.A. z siedzibą w Warszawie ,
  z dnia 28 cze rwca 2018 roku,
  w sprawie udzielenia Panu Arturowi Krzykowi
  absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu Spółki
  w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2017 r.

  Na podstawie art. 395 par. 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne
  Zgromadzen ie Spółki udziela Panu Arturowi Krzykowi absolutorium z wykonania
  obowiązków członka Zarządu Spółki.

  Uchwała nr 10
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Spółki pod firmą ONICO S.A. z siedzibą w Warszawie ,
  z dnia 28 czerwca 2018 roku,
  w sprawie udzielenia Panu Markowi Grzegorzowi Stanio
  absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu Spółki
  w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2017 r.

  Na podstawie art. 395 par. 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne
  Zgromadzenie Spółki udziela Panu Markowi Gr zegorzowi Stanio absolutorium z wykonania
  obowiązków członka Zarządu Spółki.

  Uchwała nr 11
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Spółki pod firmą ONICO S.A. z siedzibą w Warszawie ,
  z dnia 28 czerwca 2018 roku


  12

  w sprawie udzielenia Pani Katarzynie Marii Maciasze k absolutorium z wykonania
  obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia
  2017 r.

  Na podstawie art. 395 par. 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne
  Zgromadzenie Spółki udziela Pani Katarzynie Marii Maciaszek absolutorium z wykonania
  obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia
  2017 r.

  Uchwała nr 12
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Spółki pod firmą ONICO S.A. z siedzibą w Warszawie ,
  z dnia 28 czerwca 2018 roku,
  w sprawie ud zielenia Pani Annie Agnieszce Przyweckiej – Turczyn absolutorium z
  wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym
  31 grudnia 2017 r.
  Na podstawie art. 395 par. 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne
  Zgromadzeni e Spółki udziela pani Annie Agnieszce Przyweckiej – Turczyn absolutorium z
  wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym
  31 grudnia 2017 r.

  Uchwała nr 13
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Spółki pod firmą ONICO S.A. z sie dzibą w Warszawie ,
  z dnia 28 czerwca 2018 roku,
  w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Sokołowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków
  członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2017 r.

  Na podstawie art. 395 par. 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne
  Zgromadzenie Spółki udziela Panu Piotrowi Sokołowskiemu absolutorium z wykonania
  obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia
  2017 r.

  Uchwała nr 14
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Sp ółki pod firmą ONICO S.A. z siedzibą w Warszawie ,
  z dnia 28 czerwca 2018 roku,
  w sprawie udzielenia Panu Pawłowi Poniedzielnikowi absolutorium z wykonania
  obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia
  2017 r.

  Na podstaw ie art. 395 par. 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne
  Zgromadzenie Spółki udziela panu Pawłowi Poniedzielnikowi absolutorium z wykonania
  obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia
  2017 r.

  Uchwała nr 15
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Spółki pod firmą ONICO S.A. z siedzibą w Warszawie ,
  z dnia 28 czerwca 2018 roku,


  13

  w sprawie udzielenia pani Katarzynie Szczepańskiej absolutorium z wykonania obowiązków
  członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończ onym 31 grudnia 2017 r.

  Na podstawie art. 395 par. 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne
  Zgromadzenie Spółki udziela pani Katarzynie Szczepańskiej absolutorium z wykonania
  obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia
  2017 r.

  Uchwała Nr 16
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Spółki pod firmą ONICO S.A. z siedzibą w Warszawie ,
  z dnia 28 czerwca 2018 roku,
  w sprawie udzielenia panu Tomaszowi Marcinowi Turczynowi absolutorium z wykonania
  obowiązków członka Rady N adzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia
  2017 r.

  Na podstawie art. 395 par. 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne
  Zgromadzenie Spółki udziela panu Tomaszowi Marcinowi Turczynowi absolutorium z
  wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym
  31 grudnia 2017 r.
  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
 • Załącznik nr: 2

  Pobierz plik  ONICO S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Flory 3 lok. 4, 00 -586 W arszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w W arszawie , XII W ydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z kapitałem zakładowym w całości o płaconym w wysokości 1 446 00 zł. KRS 0000371128, NIP 8842676222, REGON 020842574 | T: +48 22 497 10 38 F: +48 22 497 10 39 | www.onico.pl
  Informacja
  o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów zgodnie z art. 402 3 § 1 pkt 2 k.s.h.  W dniu 3 1 maja 2018 roku, tj. na dzień publikacji ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego
  Zgrom adzenia Onico S.A. na dzień 2 8 czerwca 2018 roku:

  1/ ogólna liczba akcji w Spółce wynosi 1.446.000 akcji;
  2/ akcje serii A1 w liczbie 450.000 są akcjami imiennymi uprzywilejowanymi co do głosu w taki
  sposób, że na jedną akcję przypadają dwa głosy na walnym zgromadzeniu;
  3/ akcie serii A2 w liczbie 550.000, akcje serii B w liczbie 375.000 oraz akcje serii C1 w liczbie
  71.000 nie są akcjami uprzywilejowanymi;
  4/ ogólna liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu wynosi 1.896.000 głosów.  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
 • Załącznik nr: 3

  Pobierz plik
  OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ONICO S.A.
  NA DZIEŃ 28 CZERWCA 201 8 r., GODZ. 10:00
  Zarząd ONICO S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru pr zedsiębiorców KRS
  prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział
  Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000371128 („ Spółka ”),
  działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych („ KSH ”) i art. 402¹ KSH
  zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („Zgromadzenie ”), które odbędzie s ię
  w dniu 28 czerwca 201 8 r., o godz. 10:00 , w Warszawie, na terenie stadionu Legii Warszawa
  przy ulicy Łazienkowskiej 3, w Loży VIP nr 16.

  Szczegółowy porządek obrad Zgromadzenia :
  1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia,
  2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania
  uchwał,
  4. Sporządzenie listy obecności,
  5. Przyjęcie porządku obrad,
  6. Przedstawienie i rozpatrzenie:
  a) jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia
  201 7 r.,
  b) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy
  zakończony 31 grudnia 201 7 r.,
  c) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 201 7
  r.,
  d) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy
  zakończony 31 grudnia 201 7 r.;
  e) wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia
  201 7 r.;
  7. Przedstawienie i rozpatrzeni e sprawozdania z dz iałalności Rady Nadzorczej Spółki za rok
  obrotowy zakończony 31 grudnia 201 7 r. i sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników
  oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności
  Grupy Kapitałowej, jednostkowego sprawozdania fi nansowego Spółki i skonsolidowanego
  sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki – za rok obrotowy zakończony 31
  grudnia 201 7 r. – w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem
  faktycznym oraz wniosków Zarządu Spółki dotyczących p odziału zysku za rok obrotowy
  zakończony 31 grudnia 201 7 r.
  8. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a) zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy
  zakończony 31 grudnia 201 7 r.;
  b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spó łki za rob obrotowy zakończony
  31 grudnia 201 7 r.;
  c) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdana finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za
  rok obrotowy zakończony 31 grudnia 201 7 r.;
  d) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spół ki za rok
  obrotowy zakończony 31 grudnia 201 7 r.;
  e) podziału zysku za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 201 7 r.;
  f) udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków
  w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 201 7 r.;
  g). udz ielenia absolutorium członkom Rady Na dzorczej z wykonania przez nich obowiązków
  w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 201 7 r.;
  9. Zamknięcie obraz Zgromadzenia.  Dodatkowo, s tosownie do art. 402² KSH Zarząd Spółki przekazuje jednocześnie informacje
  dotyc zące udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki:

  1. Prawo Akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku
  obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

  Akcjonariuszowi lub Akcjonariuszom reprezentującym co najmniej 1/20 kapitału
  zakładowego przysługuje prawo żądania umieszczenia określonych spraw w porządku
  obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Żądanie powinno zostać zgłoszone
  Zarządowi Spółki nie później niż na 21 dni przed terminem Zwyczajnego Walnego
  Zgromadzenia, tj. nie później niż 7 czerwca 201 8 r. Żądanie powinno zawierać
  uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad.
  Żądanie może zostać złożone na piśmie w siedzibie Spółki (wysłane na adres Spółki)
  pod adresem ul. Flory 3/4 w Warszawie (00 -586) lub w postaci elektronicznej i przesłane
  na następujący adres poczty elektronicznej Spó łki: [email protected]
  Akcjonariusz/ Akcjonariusze powinien/powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby
  akcji na dzień złożenia żądani a załączając do żądania ś wiadectwo/świadectwa
  depozytowe ( w przypadku akcjonariuszy posiadających akcje imienne wystarczający jest
  wpis do księgi akcyjnej prowadzonej przez Zarząd Spółki ). W przypadku Akcjonariuszy
  za lub w imieniu których działają inne os oby (np. Zarząd, pełnomocnik), osoby te,
  składając ww. żądanie , powinny dodatkowo potwierdzić swoje uprawnienie do
  reprezentowania tego Akcjonariusza, przez załącz enie do żądania aktualnego odpis u
  z KRS reprezentowanego akcjonariusza (lub informacj i z Cen tralnej Informacji KRS,
  odpowiadając ej odpisowi aktualnemu z KRS), bądź pełnomocnictwo . W razie
  przesyłania żądania przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji,
  odpowiednie dokumenty (z wyłączeniem księgi akcyjnej, będącej w dyspozycji Zarządu)
  powinny zostać przesłane w formacie PDF.

  2. Prawo Akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw
  wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do
  porządku obrad przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

  Akcj onariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału
  zakładowego mogą przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać na
  piśmie w siedzibie Spółki pod adresem ul. Flory 3/4 w Warszawie (wysyłać na adres
  siedziby Spółki) lub d rogą elektroniczną na następujący adres poczty elektronicznej
  Spółki: [email protected] , projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku
  obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone
  do porządku obrad. Podobnie jak w pkt 1 powyżej, Akcjonariusz/ Akcjonariusze
  powinien/powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia
  wniosku, załączając do wniosku świadectwo/świadectwa depozytowe (w przypadku
  akcjonariuszy posiadają cych akcje imienne wystarczający jest wpis do księgi akcyjnej
  prowadzonej przez Zarząd Spółki) ; w przypadku natomiast A kcjonariuszy za lub
  w imieniu których działają inne osoby (np. Zarząd, pełnomocnik), osoby te, składając
  ww. żądanie, powinny dodatkowo p otwierdzić swoje uprawnienie do reprezentowania
  tego akcjonariusza, przez załączenie do żądania aktualnego odpisu z KRS
  reprezentowanego akcjonariusza (lub informacji z Centralnej Informacji KRS,
  odpowiadającej odpisowi aktualnemu z KRS), bądź pełnomocnic two. W razie
  przesyłania żądania przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji,
  odpowiednie dokumenty powinny zostać przesłane w formacie PDF.
  3. Prawo Akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw
  wprowadzonych do porządku obrad podczas Z wyczajnego W alnego Zgromadzenia

  Każdy z Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może
  podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotycząc ych
  spraw wprowadzonych do porządku obrad.

  4. Prawo do ustanowi enia peł nomocnika

  Akcjonariusz może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać
  prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Spółka informuje, że wzór formularza
  instrukcji dotyczącej sposobu głosowania przez pełnomocnika zawierającego dane
  określone art. 402³ § 3 KSH został zamieszczony na stronie internetowej Spółki
  (www.onico.pl). Pełnomocnictwo do głosowania przez pełnomocnika powinno być
  udzielone na piśmie i złożone w siedzibie Spółki pod adresem ul. Flory 3/4 w Warszawie
  (wysłane na adres siedziby Spółki) , lub w postaci elektronicz nej i przesłane na
  następujący adres poczty elektronicznej Spółki: [email protected] Udzielenie pełnomocnictwa
  w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym
  weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Akcjonariusz jest
  zobowiązany przesłać do Spółki informacje o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci
  elektronicznej najpóźniej na jeden dzień przed terminem Zwyczajnego Walnego
  Zgromadzenia. Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do u czestnictwa w Zwyczajnym
  Walnym Zgromadzeniu po okazaniu dowodu tożsamości, a pełnomocnicy - po okazaniu
  dowodu tożsamości i ważnego pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej lub
  w postaci elektronicznej (w tym ostatnim przypadku pełnomocnik winien okaz ać wydruk
  pełnomocnictwa w formacie PDF). Przedstawiciele osób prawnych, spółek osobowych
  lub innych podmiotów niebędących osobami fizycznymi powinni dodatkowo okazać
  aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów, wymieniające osoby uprawione do
  reprezentowani a tych podmiotów .

  5. Uczestnictwo w Zwyczajnym W alnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków
  komunikacji elektronicznej

  Statut spółki nie przewiduje możliwości uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym
  Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektroni cznej.

  6. Wypowiadanie się w trakcie ZWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji
  elektronicznej

  Statut Spółki nie przewiduje możliwości wypowiadania się w trakcie Zwyczajnego
  Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

  7. Wykon ywanie prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu
  środków komunikacji elektronicznej

  Statut spółki nie przewiduje oddawania głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
  drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronic znej.

  8. Dzień rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

  Dniem rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest dzień
  12 czerwca 201 8 r. W Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki będą miały prawo
  uczestniczyć osoby, które: a) na 16 dni przed datą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  (tj. 12 czerwca 201 8 r.) będą akcjonariuszami Spółki, tj. na ich rachunkach papierów
  wartościowych będą zapisane akcje Spółki; oraz b) w terminie pomiędzy 31 maja 201 8 r.


  (dzień ogłoszenia o zwołaniu Zwycz ajnego Walnego Zgromadzenia) a 13 czerwca 201 8
  r. (pierwszy dzień powszedni po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu)
  złożą żądanie o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa
  w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w podmiocie prowa dzącym rachunek papierów
  wartościowych, na którym zapisane są akcje Spółki.

  9. Lista akcjonariuszy upr awnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym
  Zgromadzeniu

  Spółka ustala listę akcjonariuszy uprawionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym
  Zgromadzeniu na podstawie wpisów do księgi akcyjnej i wykazu przekazanego jej przez
  Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych (KDPW), a sporządzonego na podstawie
  wystawionych przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych imiennych
  zaświadczeń o prawie uczestn ictwa w W alnym Zgromadzeniu. Na trzy dni powszednie
  przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w lokalu pod adresem siedziby
  Spółki zostanie wyłożona do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa
  w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Akcjonar iusz będzie mógł zażądać przesłania
  mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną podając adres, na który lista
  powinna być wysłana.

  10. Tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Z wyczajnemu W alnemu
  Zgromadzeniu

  Osoby uprawnione do uczestnic twa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mogą
  uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Zwyczajn emu Waln emu
  Zgromadzeniu, oraz proj ekty uchwał w siedzibie Spółki pod adresem ul. Flory 3/4, 00 -
  596 Warszawa lub na stronie internetowej Spółki p od adresem: www.onico.pl.

  11. Adres strony internetowej, na której udostępniania się informacje dotyc zące
  Zwyczajnego W alnego Zgromadzenia

  Spółka będzie udostępniała wszelkie informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego
  Zgromadzenia na stronie internetowej Spół ki pod adresem: www.onico.pl .

  12. RODO

  Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
  2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochr ony osób fizycznych w związku
  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
  oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.
  UE L 119, s. 1): RODO – Zarząd Emitenta informuje:

  ONICO S.A. z będzie Administratorem danych osobowych akcjonariuszy lub ic h
  pełnomocników, którzy zgłosili swój udział w ZWZ Spółki.

  Jako Administrator ONICO S.A. będzie przetwarzać dane osobowe akcjonariuszy lub ich
  pełnomocników, którzy zgłosili swój udział w ZWZ Spółki w celu wypełnienia obowiązku
  prawnego ciążącego na Admin istratorze danych wynikającego z obowiązujących
  Administratora danych przepisów prawa, w tym w szczególności związanego z
  posiadanym przez Administratora danych statusem spółki publicznej (podstawa z art. 6
  ust. 1 lit. c RODO).

  Zgodnie z obowiązującymi pr zepisami prawa ww. osobom przysługują następujące
  prawa:
  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;


  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
  3. prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
  4. prawo do przenoszenia danych ;
  5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

  Dane osobowe ww. osób będą przechowywane przez okres istnienia ONICO S.A.

  Dane osobowe ww. osób mogą zostać ujawnione:

  a) podmioty świadczące usługi doradcze, (b) firmy inwestycyjne, (c) Komisja
  Nadzoru Finansowego, (d) Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,
  (e) Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych, (f) sądy (g) inny akcjonariusz, (h)
  Kancelarie Notarialne

  a także dane mogą być udostępniane np. podmiotom i organom, którym Administrator
  danych jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić dane osobowe na podstawie
  powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

  Administrator danych nie planuje przekazywać danych osobowych ww. osób do
  odbiorców z państw trzecich, tj. z państw spoza Europejskiego Obsza ru Gospodarczego.
  Do danych osobowych ww. osób dostęp mają następujące podmioty przetwarzające:

  b) a) podmioty świadczące usługi doradcze, (b) firmy inwestycyjne, (c) Komisja
  Nadzoru Finansowego, (d) Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,
  (e) Krajow y Depozyt Papierów Wartościowych, (f) sądy (g) inny akcjonariusz, (h)
  Kancelarie Notarialne

  Administrator danych nie planuje wykorzystywać danych osobowych ww. osób do
  profilowania ani w ramach systemu zautomatyzowanego systemu podejmowania decyzji.  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

Rozmowa z Mateuszem Zawadzkim - Prezesem Zarządu Ultimate Games

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Onico SA
ISIN:PLONCTR00028
NIP:884-26-76-222
EKD: 46.71 sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych
Adres: ul. Flory 3/4 00-586 Warszawa
Telefon:+48 22 4971038
www:www.onico.pl
Komentarze o spółce ONICO
2019-05-20 04-05-26
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649