Raport.

OEX SA (9/2018) Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy OEX S.A. w dniu 5 marca 2018 r.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd OEX S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej "Spółka") niniejszym przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 5 marca 2018 r, wraz z liczbą akcji, z których oddano ważne głosy, oraz procentowym udziałem tychże akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbą ważnych głosów, w tym liczbą głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się".

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik
  Uchwała Nr 1
  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
  OEX Spółka Akcyjna
  z siedzibą w Warszawie
  z dnia 05 marca 2018 roku
  w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.
  Działając na podstawie art. 409 §1 kodeksu spółek handlowych i §8 ust. 1 Regulaminu Walnego
  Zgromadzenia Akcjonariuszy, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:
  Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego
  Zgromadzenia Zbigniewa Piotra Mrowiec.
  Uchwała Nr 1 została podjęta w głosowaniu tajnym, 4 803 757 głosami ZA, przy braku głosów
  PRZECIW i braku głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ, na łączną liczbę 4 803 757 ważnych
  oddanych głosów z 3 582 053 akcji stanowiących 52% w kapitale zakładowym Spółki.


  Uchwała Nr 2
  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
  OEX Spółka Akcyjna
  z siedzibą w Warszawie
  z dnia 05 marca 2018 roku
  w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej
  Działając stosownie do treści §11 ust. 1 w zw. z § 11 ust. 12 i ust. 13 Regulaminu Walnego
  Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz na podstawie Regulaminu Komisji Skrutacyjnej Walnego
  Zgromadzenia, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje Komisję Skrutacyjną
  w składzie: Robert Krasowski - Przewodniczący, Piotr Moderacki - Zastępca , Tomasz
  Słowiński - II Zastępca.
  Uchwała Nr2 została podjęta w głosowaniu tajnym, 4 803 757 głosami ZA, przy braku głosów
  PRZECIW i braku głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ, na łączną liczbę 4 803 757 ważnych
  oddanych głosów z 3 582 053 akcji stanowiących 52% w kapitale zakładowym Spółki.  Uchwała Nr 3
  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
  OEX Spółka Akcyjna
  z siedzibą w Warszawie
  z dnia 05 marca 2018 roku
  w sprawie przyjęcia porządku obrad.
  Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:
  Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia przyjąć porządek obrad ogłoszony na stronie
  internetowej Spółki www.oex.pl w dniu 05 lutego 2018 roku.
  Uchwała Nr 3 została podjęta w głosowaniu tajnym, 4 803 757 głosami ZA, przy braku głosów
  PRZECIW i braku głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ, na łączną liczbę 4 803 757 ważnych
  oddanych głosów z 3 582 053 akcji stanowiących 52% w kapitale zakładowym Spółki.  Uchwała Nr 4
  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
  OEX Spółka Akcyjna
  z siedzibą w Warszawie
  z dnia 05 marca 2018 roku
  w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej szóstej kadencji.
  Działając na podstawie art. 385 §1 kodeksu spółek handlowych i §13 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki,
  Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:
  §1
  Walne Zgromadzenie postanawia powołać do Rady Nadzorczej szóstej kadencji Tomasza
  Kwietnia.
  §2
  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  Uchwała Nr 4 została podjęta w głosowaniu tajnym, 4 542 757 głosami ZA, przy braku głosów
  PRZECIW i 261 000 głosach WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ, na łączną liczbę 4 803 757 ważnych
  oddanych głosów z 3 582 053 akcji stanowiących 52% w kapitale zakładowym Spółki.


  Uchwała Nr 5
  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
  OEX Spółka Akcyjna
  z siedzibą w Warszawie
  z dnia 05 marca 2018 roku
  w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
  Działając na podstawie art. 392 §1 kodeksu spółek handlowych i §13 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki,
  Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:
  §1
  Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia osobie pełniącej w danym okresie funkcję
  Przewodniczącego Rady Nadzorczej, ustalić wynagrodzenie miesięczne z tytułu pełnienia tej
  funkcji w Radzie Nadzorczej w kwocie 10.000 złotych, ze skutkiem od 1 marca 2018 r.
  §2
  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  Uchwała Nr 5 została podjęta w głosowaniu tajnym, 4 803 757 głosami ZA, przy braku głosów
  PRZECIW i braku głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ, na łączną liczbę 4 803 757 ważnych
  oddanych głosów z 3 582 053 akcji stanowiących 52% w kapitale zakładowym Spółki.


  Uchwała Nr 6
  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
  OEX Spółka Akcyjna
  z siedzibą w Warszawie
  z dnia 05 marca 2018 roku
  w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej wchodzących w skład
  Komitetu Audytu, z tytułu pełnienia funkcji w Komitecie Audytu.
  Działając na podstawie art. 392 §1 kodeksu spółek handlowych i §13 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki,
  Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:
  §1
  Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia członkom Rady Nadzorczej, pełniącym
  funkcję w Komitecie Audytu, z wyłączeniem Przewodniczącego Komitetu Audytu, z tytułu
  pełnienia tej funkcji ustalić wynagrodzenie miesięczne w kwocie 1.500 złotych, ze skutkiem
  od 29 września 2017 r.
  §2
  Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia członkowi Rady Nadzorczej, pełniącemu
  funkcję Przewodniczącego Komitetu Audytu, z tytułu pełnienia tej funkcji ustalić
  wynagrodzenie miesięczne w kwocie 3.000 złotych, ze skutkiem od 29 września 2017 r.
  §3
  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  Uchwała Nr 6 została podjęta w głosowaniu tajnym, 4 542 757 głosami ZA, przy braku głosów
  PRZECIW i 261 000 głosach WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ, na łączną liczbę 4 803 757 ważnych
  oddanych głosów z 3 582 053 akcji stanowiących 52% w kapitale zakładowym Spółki.


  Uchwała Nr 7
  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
  OEX Spółka Akcyjna
  z siedzibą w Warszawie
  z dnia 05 marca 2018 roku
  w sprawie rozstrzygnięcia kosztów zwołania i odbycia
  Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
  Działając na podstawie art. 400 §4 kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie
  Akcjonariuszy uchwala co następuje:
  Koszt zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenie Akcjonariuszy ponosi Spółka OEX S.A.
  Uchwała Nr 7 została podjęta w głosowaniu tajnym, 4 803 757 głosami ZA, przy braku głosów
  PRZECIW i braku głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ, na łączną liczbę 4 803 757 ważnych
  oddanych głosów z 3 582 053 akcji stanowiących 52% w kapitale zakładowym Spółki.
   


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:OEX SA
ISIN:PLTELL000023
NIP:779-15-80-574
EKD: 61.90 działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji
Adres: ul. Franciszka Klimczaka 1 02-797 Warszawa
Telefon:+48 22 3956133
www:www.oex.pl
Kalendarium raportów
2020-04-22Raport roczny
2020-05-14Raport za I kwartał
2020-09-09Raport półroczny
2020-11-19Raport za III kwartał
Komentarze o spółce OEX
2020-02-20 03-02-47
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649