Raport.

NTT SYSTEM SA Raport okresowy roczny za 2017 R

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. z? w tys. EUR 2017 2016 2017 2016 Przychody ze sprzeda?y 461 068 577 485 108 622 131 975 Zysk (strata) z dzia?alno?ci operacyjnej 1 188 6 679 280 1 526 Zysk (strata) przed opodatkowaniem 2 119 3 608 499 825 Zysk (strata) netto 1 752 3 039 413 695 Przep?ywy pieni??ne netto z dzia?alno?ci operacyjnej -191 -27 927 -45 -6 382 Przep?ywy pieni??ne netto z dzia?alno?ci inwestycyjnej -33 -339 -8 -77 Przep?ywy pieni??ne netto z dzia?alno?ci finansowej -9 014 19 769 -2 124 4 518 Zmiana stanu ?rodk?w pieni??nych i ich ekwiwalent?w -9 238 -8 497 -2 176 -1 942 Liczba akcji (w szt.) 13 678 921 13 681 353 13 678 921 13 681 353 Zysk (strata) na jedn? akcj? (w z? / EUR) 0.13 0.22 0.03 0.05 31.12.2017 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2016 Aktywa razem 174 363 240 619 41 805 54 389 Zobowi?zania d?ugoterminowe 2 056 3 530 493 798 Zobowi?zania kr?tkoterminowe 42 792 109 326 10 260 24 712 Kapita? w?asny 129 515 127 763 31 052 28 880 Kapita? podstawowy 83 100 83 100 19 924 18 784 Liczba akcji (w szt.) 13 672 337 13 681 353 13 672 337 13 681 353 Warto?? ksi?gowa na jedn? akcj? (w z? / EUR) 9.47 9.34 2.27 2.11

Lista plików:

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

Rozmowa z Mateuszem Zawadzkim - Prezesem Zarządu Ultimate Games

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:NTT System SA
ISIN:PLNTSYS00013
NIP:113-251-84-15
EKD: 26.20 produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych
Adres: Zakręt ul. Trakt Brzeski 89 05-077 Warszawa-Wesoła
Telefon:+48 22 7736200
www:www.ntt.pl
Kalendarium raportów
2019-05-22Raport za I kwartał
2019-09-25Raport półroczny
2019-11-20Raport za III kwartał
2020-04-01Raport roczny
2019-05-22Raport za I kwartał
2019-09-25Raport półroczny
2020-04-01Raport roczny
Komentarze o spółce NTT SYSTEM
2019-05-20 07-05-10
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649