Raport.

NTT SYSTEM SA (29/2017) Uzupełnienie informacji przekazanej w raporcie bieżacym nr 7/2017

W uzupełnieniu informacji przekazanych przez NTT System S.A. (dalej: "Emitent", "Spółka") w raporcie bieżącym nr 7/2017 z dnia 24 maja 2017 r. oraz w raportach okresowych za minione okresy sprawozdawcze, Zarząd Emitenta informuje, iż do Spółki w dniu 22 grudnia 2017 r. wpłynęła decyzja Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie (dalej "DIAS") z dnia 7 grudnia 2017 r. utrzymująca w mocy decyzję Naczelnika Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego w Warszawie (dalej "NMUCS") z dnia 11 maja 2017 r., w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych za 2008 r. Decyzja ta jest ściśle związana z wcześniej otrzymaną przez Spółkę decyzją Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Warszawie, utrzymaną następnie w mocy decyzją Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie (opisaną w raporcie bieżącym nr 22/2016 z dnia 30 grudnia 2016 r.), w przedmiocie podatku od towarów i usług za grudzień 2008 r., na które to decyzje Spółka wniosła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Skarga ta jest obecnie rozpoznawana.
NMUCS w swej decyzji dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych zakwestionował te same transakcje, które wcześniej zostały zakwestionowane w podatku od towarów i usług za grudzień 2008 r. W wyniku powyższego NMUCS określił Emitentowi zobowiązanie podatkowe w kwocie o 2,7 mln PLN wyższej od kwoty pierwotnie wykazanej przez Spółkę. Spółka z ostrożności procesowej w całości opłaciła kwotę wynikającą z w/w decyzji NMUCS, utrzymanej decyzją DIAS i z tytułu tych decyzji nie ma żadnych zobowiązań wobec budżetu państwa.
Decyzja Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie jest ostateczna w administracyjnym toku instancji. Emitentowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie i Spółka z niego skorzysta. NTT System S.A. planuje podjąć odpowiednie kroki prawne, mające na celu wykazanie braku podstaw do przyjęcia niekorzystnych dla Spółki ustaleń. Stanowisko Spółki poparte jest wyrokami Naczelnego Sądu Administracyjnego i Wojewódzkich Sądów Administracyjnych w analogicznych sprawach toczących się wobec innych podmiotów.
Celem przekazania niniejszego raportu przez Emitenta jest uzupełnienie informacji przekazanych wcześniej w raportach bieżących i okresowych, mimo, iż kwota dodatkowego zobowiązania wynikająca decyzji nie jest istotna dla sytuacji Spółki i została przez nią uregulowana.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:NTT System SA
ISIN:PLNTSYS00013
NIP:113-251-84-15
EKD: 26.20 produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych
Adres: Zakręt ul. Trakt Brzeski 89 05-077 Warszawa-Wesoła
Telefon:+48 22 7736200
www:www.ntt.pl
Kalendarium raportów
2019-09-25Raport półroczny
2019-11-20Raport za III kwartał
2020-04-01Raport roczny
2019-09-25Raport półroczny
2020-04-01Raport roczny
Komentarze o spółce NTT SYSTEM
2019-06-25 08-06-31
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649