Raport.

NOVITA SA (29/17) Korekta skróconego raportu kwartalnego za III kwartał 2017 roku

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd "NOVITA" S.A. z siedzibą w Zielonej Górze (dalej "Spółka") informuje o dokonaniu korekt w skróconym raporcie kwartalnym za III kwartał 2017 roku, przekazanym do publicznej wiadomości w dniu 10 listopada 2017 roku. Korekta obejmuje: podanie brakujących danych dotyczących sprawozdania z całkowitych dochodów, doprecyzowanie czynników, które w ocenie emitenta będą miały wpływ na osiągnięte przez niego wyniki w kolejnym kwartale oraz skorygowanie omyłek w zakresie stanu akcjonariatu oraz zestawienia stanu posiadania akcji emitenta przez osoby zarządzające i nadzorujące.
Szczegółowy opis dokonanych korekt wskazany został w załączniku do niniejszego raportu.
W dniu dzisiejszym Spółka opublikuje skorygowany skrócony raport kwartalny za III kwartał 2017 roku, uwzględniający powyższe korekty.
Podstawa prawna: § 6 ust. 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 19 lutego 2009 r. (Dz.U. Nr 33, poz. 259 ze zm.)

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik
  Załącznik do raportu bieżącego nr 2 9/17 z dnia 2 1-12 -2017 r.
  Wykaz korekt dokonanych w skróconym raporcie kwartalnym za III kwartał 2017 roku
  1) str. 4 Sprawozdanie z całkowitych dochodów za III kwartał zakończony 30 września 2017 roku
  (w tysiącach złotych):
  było:  jest:
  - przyczyna korekty: uzupełnienie brakujących danych za III kwartał 2017 roku i III kwartał 2016
  2) str. 14 punkt 16. Wskazanie czynników, które w ocenie emitenta będą miały wpływ na osiągnięte
  przez niego wyniki w kolejnym kwartale :
  było:
  „W ocenie emitenta nie występują istotne czynniki mające negatywny wpływ na wyniki emitenta
  w perspektywie co najmniej jednego kwartału. ”
  jest:
  „W ocenie emitenta nie występują istotne czynniki mające wpływ na wyniki emitenta w perspektywie
  kolejnego kwartału. ”
  - przyczyna korekty: doprecyzowanie raportu w zakresie czynników mających wpływ na wyniki
  emitenta  3) str. 15 punkt 21. Akcjonariat:
  było:
  Skład akcjonariatu NOVITA S.A. na dzień przekazania raportu za I II kwartał 2017 roku, według
  informacji posiadanych przez spółkę NOVITA S.A. na podstawie otrzymanych od akcjonariuszy
  zawiadomień przekazanych w trybie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej
  i warunkach wprowadzania instrumentów finansowy ch do zorganizowanego systemu obrotu oraz
  o spółkach publicznych (tj. Dz.U. z 2013r., poz. 1382):
  jest:
  Skład akcjonariatu „NOVITA” S.A. na dzień przekazania raportu za III kwartał 2017 roku, według
  informacji posiadanych przez spółkę, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub
  pośrednio przez podmioty zależne co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu
  Emitenta:
  W okresie od dnia 29 sierpnia 2017 roku, to jest od dnia przekazania poprzedniego raportu (rap ort
  półroczny za I półrocze 2017 r.) nie zaszły żadne zmiany w s kład zie akcjonariatu „NOVITA ” S.A.
  - przyczyna korekty: uzupełnienie raportu w zakresie składu akcjonariatu
  Akcjonariusz Ilość akcji Udział w kapitale
  zakładowym Ilość głosów Udział w ogólnej liczbie
  głosów na WZA
  Tebesa Sp. z o.o. 1 582 911 63,32% 1 582 911 63,32%
  Finveco Sp. z o.o. 626 000 25,04% 626 000 25,04%
  Pozostali 291 089 11,64% 291 089 11,64%
  Razem 2 500 000 100,00% 2 500 000 100,00%
  Akcjonariat NOVITA S.A. na dzień 10-11-2017 Akcjonariusz Ilość akcji Udział w kapitale
  zakładowym Ilość głosów
  Udział w ogólnej
  liczbie głosów na
  WZA
  Vaporjet Ltd. (poprzez podmiot zależny Tebesa Sp. z o.o. ) 1 582 911 63,32% 1 582 911 63,32%
  Janusz Piczak (bezpośrednio oraz poprzez Finveco Sp. z o.o.
  i inne podmioty zależne) 657 435 26,30% 657 435 26,30%
  Pozostali 259 654 10,38% 259 654 10,38%
  Razem 2 500 000 100,00% 2 500 000 100,00%
  Akcjonariat NOVITA S.A. na dzień 10-11-2017  4) str. 15 punkt 22. Zestawienie stanu posiadania akcji emitenta przez osoby zarządzające
  i nadzorujące emitenta na dzień przekazania raportu kwartalnego wraz ze wskazaniem zmian
  w stanie posiadania w okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego odrębnie dla
  każdej z osób :
  było:
  „Według informacji posiadanych prze z Spółkę na podstawie otrzymanych od akcjonariuszy
  zawiadomień przekazanych w trybie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej
  i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz
  o spółkach publicznych (tj. Dz.U. z 2013r., poz. 1382) Członkowie Zarządu oraz Członkowie Rady
  Nadzorczej jako osoby fizyczne nie posiadali żadnych akcji Emitenta na dzień 10 listopada 2017 roku. ”
  jest:
  Na dzień 10 listopada 2017 r., w edług informacji posiadanych przez Spółkę n a podstawie otrzymanych
  od akcjonariuszy zawiadomień przekazanych w trybie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie
  publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu
  obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz.U . z 2013r., poz. 1382) , oraz art. 160 ustawy o obrocie
  instrumentami finansowymi (Dz.U. 2005 Nr 183 poz. 1538 wraz z późniejszymi zmianami) i na
  podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2005 roku w sprawie przekazywania
  i udostępniani a informacji o niektórych transakcjach instrumentami finansowymi oraz zasad
  sporządzania i prowadzenia listy osób posiadających dostęp do informacji poufnych, a także art. 19
  ust.1 R ozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r.
  w sprawie nadużyć na rynku osoby zarządzające i nadzorujące Emitenta posiada ły następujące akcj e
  Emitenta :
  Pan Janusz Piczak jest członkiem Rady Nadzorczej „NOVITA” S.A.
  W okresie od dnia 29 sierpnia 2017 roku, to jest od dnia przekazania poprzedniego raportu (raport
  półroczny za I półrocze 2017 r.) nie zaszły żadne zmiany w stanie posiadania akcji przez osoby
  zarządzające lub nadzorujące „ NOVITA ” S.A.
  - przyczyna korekty: uzupełnienie raportu w zakresie stanu posiadania akcji emitenta przez osoby
  zarządzające i nadzorujące emitenta .
  Osoba zarządzająca lub nadzorująca Ilość akcji Udział w kapitale
  zakładowym Ilość głosów
  Udział w ogólnej
  liczbie głosów na
  WZA
  Janusz Piczak (bezpośrednio i pośrednio przez swoje
  podmioty zależne) 657 435 26,30% 657 435 100,00%
  Razem 657 435 26,30% 657 435 100,00%
  Osoby zarządzające lub nadzorujące posiadające akcje Emitenta na dzień 10-11-2017


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:NOVITA SA
ISIN:PLNVITA00018
NIP:929-009-40-94
EKD: 13.95 produkcja włóknin i wyrobów wykonanych z włóknin, z wyłączeniem odzieży
Adres: ul. Dekoracyjna 3 65-722 Zielona Góra
Telefon:+48 68 4561201
www:www.novita.com.pl
gpwlink:novita.gpwlink.pl
Kalendarium raportów
2019-04-12Raport roczny
2019-05-10Raport za I kwartał
2019-09-13Raport półroczny
2019-11-08Raport za III kwartał
2019-04-12Raport roczny
2019-05-10Raport za I kwartał
2019-09-13Raport półroczny
Komentarze o spółce NOVITA
2019-03-25 20-03-44
iGPW
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 Tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649