Raport.

NOVINA SA (10/2019) Raport kwartalny Novina S.A. za II kwartał 2019 r.

Zarząd Spółki Novina S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje do publicznej wiadomości raport za II kwartał 2019 roku, tj. za okres od 1 kwietnia do 30 czerwca 2019 roku.
Podstawa Prawna:
§ 5 ust.1 pkt 1 w zw. z ust. 2A Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik


  NOVINA
  SPÓŁKA AKCYJNA  Jednostkowy raport za II kwartał 2019 r.
  01.04.2019 - 30.06 .2019  Warszawa, 14.08 .2019 roku  Spis treści
  1. Podstawowe informacje o Spółce………………………………………………………………………3
  1.1. Dane Spółki…………………………………………………………………………………………….3
  1.2. Zarząd………………………………………………………………………………………………….3
  1.3. Rada Nadzorcza………………………………………………………………………………………...3
  1.4. Akcjonariat……………………………………………………………………………………………...3
  2. Kwartalne skrócone jednostkowe sprawozdanie f inansowe za II kwartał 2019r ………… … ...…... ……..4
  3. Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym informacje o zmianach stosowanych
  zasad (polityki) rachunkowości………………………………………………………………………….7
  4. Zwięzła charakterystyka istotnych dokonań lub niepowodzeń Emitenta w I I kwartale 2019 r., wraz z
  opisem najważniejszych czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mających
  wpływ na osiągnięte wyniki……………………………………………………………………………..8
  5. Opis stanu realizacji działań i inwestycji e mitenta oraz harmonogramu ich realizacji o których Emitenta
  informował w dokumencie informacyjnym…………………………………………....………. ..……… 9
  6. Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości zrealizowania publikowanych prognoz wyników finansowych
  na dany rok w świetle wyników zaprezentowanych w niniejszym raporcie kwartalnym…………..…… ...9
  7. Opis stanu realizacji działań i inwestycji Emitenta oraz harmonogramu ich realizacji…………..… ......… 9
  8. Inicjatywy nastawione na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie………………1 1
  9. Opis organizacji grupy kapitałowej Emitenta, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji….11
  10. Wskazanie przyczyn niesporządzania przez Emitenta sprawozdania skonsolidowanego……………….11
  11. Informacje dotyczące liczby os ób zatrudnionych przez emitenta, w przeliczeniu na pełne etaty……….11


  1. Podstawowe informacje o Spółce

  1.1. Dane Spółki

  Firma: Novina
  Forma prawna: spółka akcyjna
  Kraj siedziby: Polska
  Adres: Al. Jana Pawła II 27, 00 -867 Warszawa
  Tel.: +48 864 790 123
  Faks: +48 864 790 125
  Internet: www.novinasa.pl
  E-mail: [email protected]
  KRS: 0000383435
  REGON: 142240369
  NIP: 951 230 41 79

  1.2. Zarząd

  Krzysztof Konopka - Prezes Zarządu

  1.3. Rada Nadzorcza

  W skład Rady Nadzorczej Emitenta wchodzą:
  1/ Iwona Konopka - Przewodniczący Rady Nadzorczej
  2/ Mariusz Ustaszewski - Członek Rady Nadzorczej
  3/ Roman Dębowski - Członek Rady Nadzorczej
  4/ Michał Grzegorz Górnicki - Członek Rady Nadzorczej
  5/ Karol Pupik – Członek Rady Nadzorczej

  Akcjonariat

  Aktualna struktura kapitału zakładowego

  Seria akcji Liczba akcji
  (w szt.)
  Udział w kapitale
  zakładowym (w proc.)
  Udział w głosach (w proc.)
  A 958.415 10,78 10,78
  B 819.253 9,22 9,22
  C 7.110.672 80,00 80,00
  Razem 8.888.340 100 100

  Struktura akcjonariatu Emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających na dzień sporządzenia niniejszego
  raportu co najmniej 5 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta

  lp. Imię i nazwisko
  akcjonariusza
  Liczba akcji
  (w szt.)
  Udział w kapitale
  zakładowym (w proc.)
  Udział w głosach
  (w proc.)
  1. Novina sp. z o.o. 6.272.474 70,57 70,57
  2. Novina S.A. 355.533 4,00 00,00
  3. Pozostali 2 615 866 25,43 25,43
  Razem 8.888.340 100 100


  2. Kwartalne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za II kwartał 2019 r.


  Bilans

  Wiersz AKTYWA 30.06.201 8 30.06.201 9
  1 2 3 4
  A. Aktywa trwałe 53.881,41 35.626,41 A I. Wartości niematerialne i prawne A II. Rzeczowe aktywa trwałe 53.881,41 35.626,41 A III. Należności długoterminowe A IV. Inwestycje długoterminowe A V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe B. Aktywa obrotowe 5.464.547,11 5.285.847,87 B I. Zapasy B II. Należności krótkoterminowe 4.410.713,94 4.419.838,05 B III. Inwestycje krótkoterminowe 1.047.618,41 860.972,37 B IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 6.214,76 5.037.45 AKTYWA RAZEM 5.518.428,52 5.321.474,28
  Wiersz PASYWA 30.06.201 8 30.06.201 9
  1. 2 3 4
  A. Kapitał własny 5.467.705,52 5.270.151,03 A.I. Kapitał podstawowy 5.119.683,84 1.066.600,80 A.II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna) A.III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) -782.172,60 A IV. Kapitał zapasowy 245.692,82 239.486,82 A V. Kapitał z aktualizacji wyceny A VI. Pozostałe kapitały rezerwowe 2.143.303,40 2.143.303,40 A VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych -4.537.673,28 2.707.707,39 A VIII. Zysk (strata) netto 2.496.698,74 -104.774,78 A IX. Odpisy netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) A 1. Kapitał mniejszości B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 50.723,00 51.323,25 B I. Rezerwy na zobowiązania B II. Zobowiązania długoterminowe B III. Zobowiązania krótkoterminowe 50.723,00 51.323,25 B IV. Rozliczenia międzyokresowe SUMA PASYWÓW 5.518.428,52 5.321.474,28  Rachunek zysków i start

  Wiersz Wyszczególnienie
  01.04.201 8 - 30.06.201 8 01.04.201 9 - 30.06.201 9 01.01.2018 - 30.06.2018 01.01.2019 - 30.06.2019
  1 2 3 4 5 6
  A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównanie z nimi 3.000,00 30.130,08 6.000,00 33.130,08
  I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 3.000,00 30.130,08 6.000,00 33.130,08
  II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna
  III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki
  IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów
  B. Koszty działalności operacyjnej 86.729,06 34.850,71 112.066,66 89.475,75
  I. Amortyzacja 4.563,75 4.563,75 10.195,75 9.127,50
  ,74II. Zużycie materiałów i energii 5.518,85 4.975,15 14.872,82 12.167,17
  III. Usługi obce 54.121,34 20.547,78 86.462,26 57.309,43
  IV. Podatki i opłaty 996,00 657,00 1.021,00 657,00
  V. Wynagrodzenia
  VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
  VII. Pozostałe koszty rodzajowe 21.529,12 4.107,03 23.586,77 10.214,65
  VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów
  C. Zysk/strata ze sprzedaży (A -B) -83.729,06 -4.720,63 -130.138,60 -56.345,67
  D. Pozostałe przychody operacyjne 14.647,78 15.447,15
  I. Zyski ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
  II. Dotacje
  III. Inne przychody operacyjne 14.647,78
  E. Pozostałe koszty operacyjne 7.502,17
  I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
  II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
  II. Inne koszty operacyjne 7.502,17
  F. Zysk/strata z działalności operacyjnej (C+D -E) -69.081,28 -4.720,63 -137.640,77 -40.989,52
  G. Przychody finansowe 2.622.037,53 2.619.691,73
  I. Dywidendy i udziały w zyskach
  II. Odsetki uzyskane
  III. Zysk ze zbycia inwestycji 2.622.037,53 2.546.291,91
  IV. Aktualizacja wartości inwestycji 73.399,82
  V. Inne
  H. Koszty finansowe 42.298,61 63.876,26
  I. Odsetki
  III. Strata ze zbycia inwestycji 42.298,61 63.876,26
  IV. Aktualizacja wartości inwestycji
  V. Inne


  I. Zysk/strata z działalności gospodarczej (F+G -H) 2.552.956,25 -47.019,24 2.482.050,96 -104.774,78
  J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych
  I. Zyski nadzwyczajne
  II. Straty nadzwyczajne
  K. Zysk/strata brutto (I +/ - J) 2.552.956,25 -47.019,24 2.482.050,96 -104.774,78
  L. Podatek dochodowy
  M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku / zwiększenia straty
  N. Zysk/strata netto (K -L-M)) 2.552.956,25 -47.019,24 2.482.050,96 -104.774,78
  Rachunek przepływów pieniężnych

  Wiersz Nazwa pozycji sprawozdania
  01.04.2018 - 30.06.2018 01.04.2019 - 30.06.2019 01.01.2018 - 30.06.2018 01.01.2019 - 30.06.2019 1 2 3 4 5 6
  A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
  I. Wynik finansowy netto 2.557.490,08 -47.019,24 2.496.698,74 -104 774,78
  II. Korekty o pozycje: -8.061.389,27 -40.110,49 -8.017.475,47 -21 809,82
  III. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej (I+/ -II) -5.503.899,19 -87.129,73 -5.520.776,73 -126.584,60
  B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
  I. Wpływy 5.364.842,19 5.426.840,41
  II. Wydatki -9.600,00 26.890,00 42.030,00
  III. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej (I - II) 5.374.442,19 -26.890,00 5.426.840,41 -42.030,00
  C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
  I. Wpływy 160.813,19 160.813,19 925 166,76
  II. Wydatki 57.000,00 782 172,60
  III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I - II) 160.813,19 103.813,19 142.994,16
  D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/ - B.III+/ -C.III) 31.356,19 -114.019,73 9.876,87 -25.620,44
  E. Środki pieniężne na początek okresu 27.696,21 26.120,44 G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/ -D) 31.356,19 37.573,08 500,00
  Zestawienie zmian w kapitale własnym

  01.04.2018 - 30.06.2018 01.04.2019 - 30.06.2019 01.01.2018 - 30.06.2018 01.01.2019 - 30.06.2019
  1 2 3 4 5
  Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 5.250.061,17 5.317.170,27 2.810.193,59 5.248.531,65
  Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 5.250.061,17 5.317.170,27 2.810.193,59 5.248.531,65
  Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 5.467.705,52 5.270.151,03 5.467.705,52 5.270.151,03
  Zmiana stanu kapitału własnego (BZ - BO) 217.644,35 -47.019,24 2.657.511,93 21.619,38 Planowany podział zysku - poza kapitały własne (dywidenda itp.) 0 0
  Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 5.467.705,52 5.270.151,03 5.467.705,52 5.270.151,03


  3.Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym informacje o zmianach
  stosowanych zasad (polityki) rachunkowości

   Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej
  przez firmę w dającej się przewidzieć przyszłości. Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie
  kontynuowania przez nią działalności.
   Omówienie przyjętych zasad rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także
  amortyzacji), pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzania sprawozdania finansowego oraz
  sposobu sporządzania sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo
  wyboru.
   Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia pomniejszone
  o dokonane odpisy amortyzacyjne (umorzeniowe).
   Środki trwałe przeznaczone do likwidacji lub wycofane z używania wycenia się w edług wartości księgowej
  netto.
   Środki trwałe do wartości 3.500 zł umarzane są jednorazowo w momencie wydania ich do użytkowania.
   Wyposażenie przyjęte aportem do Spółki jest amortyzowane przy zastosowaniu stawki 10%.
   Materiały zakupione do natychmiastowego zużycia odpisywane są w 100% w koszty.
   Do wyceny stanu rozchodów rzeczowych składników majątku obrotowego stosuje się ceny
  średnioważone.
   Należności, zobowiązania, kredyty i pożyczki wycenia się według kwot wymagających zapłaty.
   Środki pieniężne wycenia s ię według wartości nominalnej , natomiast w przypadku środków
  zgromadzonych w banku wartość nominalna obejmuje doliczone lub potrącone przez bank odsetki.
   Kapitały (fundusze) wycenia się według wartości nominalnej.
   Przychody ze sprzedaży obejmują należne l ub uzyskane kwoty ze sprzedaży ujmowane w okresach, których
  dotyczą na podstawie faktur własnych pomniejszonych o podatek od towarów i usług.
   Koszty działalności operacyjnej obciążają w pełnej wysokości koszty sprzedaży za wyjątkiem tych, które
  dotyczą nas tępnych okresów sprawozdawczych i zgodnie z zasadą zachowania współmierności
  przychodów i kosztów odnoszone są na rozliczenia międzyokresowe kosztów.
   Firma stosuje porównawczy rachunek zysków i strat.
   Przychody i koszty finansowe ujmowane są w ciągu roku z zachowaniem zasady współmierności
  przychodów i kosztów.
   Pozostałe przychody i koszty operacyjne - zgodnie z zasadą memoriału i ostrożnej wyceny. Ujmowane są
  wszystkie niewątpliwe pozostałe przychody i koszty operacyjne dotyczące danego roku, niezależnie od
  terminu ich zapłaty. Wszelkie poniesione koszty rozliczane są na bieżąco lub w czasie, jeżeli dotyczą
  następnych okresów sprawozdawczych.


   Krajowe środki pieniężne wykazuje się w wartości nominalnej.
   Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów ustala się w wysokości kosztów przypadających na następne
  okresy sprawozdawcze. Odpisuje się je jednorazowo w ciągu okresu jakiego dotyczą.
   W ciągu okresu sprawozdawczego nie zmieniono metod księgowości ani wyceny, które mogłyby wywrzeć
  istotny wpływ na sprawozdanie finansowe.
   Nie dokonano również zmian w sposobie sporządzania sprawozdania finansowego. W związku z tym nie
  miało to wpływu na sytuację majątkową i finansową oraz rentowność jednostki.
   Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok
  poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy.

  4.Zwięzła charakterystyka istotnych dokonań lub niepowodzeń Emitenta w II kwartale 2019 r., wraz
  z opisem najważniejszych czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, maj ących
  wpływ na osiągnięte wyniki

  W II kwartale Novina S.A. uzyskał a pierwsze przychody w kwocie 30.130,08 w ramach realizacji nowej
  strategii Spółki. Na poziomie wyniku ze sprzedaży i wyniku operacyjnego strata w II kwartale 2019 r
  zmniejszyła się do -4.7 20,63 zł z -83.729,06 zł i -69.081,28 zł w analogicznym kwartale ubiegłego roku.

  W dniu 04.04.2019 r. Zarząd Novina S.A. opublikował w formie raportu bieżącego nową strategię
  działalności Spółki: Zgodnie z tą strategią, Emitent skupia się na udzielaniu po życzek pieniężnych na
  dowolny cel zabezpieczonych hipoteką. Pożyczka hipoteczna oferowana przez Emitenta jest rozwiązaniem
  dedykowanym przede wszystkim dla podmiotów gospodarczych, które potrzebują elastycznego
  finansowania, nie mogą otrzymać kredytu banko wego lub potrzebują szybkiego finansowania z
  pominięciem przewlekłych procedur bankowych. Pożyczka może być przeznaczona na dowolny cel.

  Standardowe parametry pożyczki oferowanej przez Emitenta:
  • finansowanie do wysokości 50 proc. wartości nieruchomości - przedmiotu zabezpieczenia;
  • minimalna wysokość pożyczki 30 tys. zł;
  • maksymalna wysokość pożyczki 300 tys. zł.

  Zabezpieczeniem pożyczki może być hipoteka na nieruchomości komercyjnej (lokal handlowy, biurowiec,
  magazyn, działka inwestycyjna itp.) lub mieszkaniowa (dom, mieszkanie, apartament, działka budowlana).
  Rozpatrzone mogą być również inne rodzaje nieruchomości. Nieruchomość (zabezpieczenie) może być
  własnością osoby trzeciej.

  Emitent dąży do stałego zwiększania wartości portfela pożyczek hipote cznych oraz rzeczywistego objęcia
  swoją działalnością obszaru całego kraju. Emitent skupia się na niskonakładowym i zrównoważonym
  rozwoju skali działalności oferując pożyczki hipoteczne poprzez stronę internetową
  www.pozyczkihipoteczne.eu .  Krótkoterminowo Emitent zamierza skoncentrować się na minimalizacji ryzyka poprzez udzielanie
  możliwie największej liczby pożyczek hipotecznych podmiotom niepowiązanym ze sobą, zabezpieczonych
  na różnych nieruchomościach, przy konsekwentnym przestrzeganiu zasady udzielania pożyczek o wartości
  nieprzekraczającej 50 proc. wartości nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie pożyczki.

  Bieżącym źródłem finansowania udzielanych przez Emitenta pożyczek hipotecznych jest kapitał wła sny
  Emitenta. Strategia Emitenta zakłada bezpieczny, stopniowy i stabilny rozwój, przy wykorzystaniu jedynie
  wewnętrznych źródeł finansowania. W szczególności Emitent zakłada, że źródłem finansowania
  udzielanych przez Emitenta pożyczek hipotecznych w najbl iższym roku będą środki własne Emitenta, w
  tym w szczególności:
  1. Kwota 500.000 zł stanowiąca należność przysługującą Emitentowi z tytułu sprzedaży lokalu
  mieszkalnego o powierzchni 98 m2, położonego w Warszawie. Zgodnie z umową powyższa kwota
  powinna zos tać zapłacona w terminie do dnia 3 lipca 2019 roku. Zabezpieczeniem zapłaty jest
  hipoteka na kwotę 800.000,00 zł, ustanowioną na sprzedanej nieruchomości.
  2. Kwota 3.826.509 zł stanowiąca należność przysługującą Emitentowi z tytułu zbycia udziałów P24
  Inno vation sp. z o.o. z siedzibą w Łomży. Zgodnie z umową powyższa kwota powinna zostać
  zapłacona w terminie do dnia 23 grudnia 2019 roku. Zabezpieczeniem zapłaty jest poręczenie
  udzielone przez osoby trzecie, w tym P24 Innovation sp. z o.o. oraz hipoteka na k wotę 6.218.414,00 zł,
  ustanowiona na nieruchomości położonej w Kościelisku (województwo małopolskie), księga wieczysta
  NS1Z/00021280/7 („Nieruchomość”). Nieruchomość jest położna na granicy Zakopanego i
  Kościeliska, w sąsiedztwie dolnych stacji wyciągów: P olana Szymoszkowa i Butorowy Wierch, w
  odległości około 1,5 km od Krupówek. Powierzchnia Nieruchomości to 3900 m2. Na Nieruchomości
  usytuowany jest budynek hotelowo - apartamentowy, o powierzchni 1830 m2.
  3. Kwota 848.618,90 zł licząc według cen Narodowego Banku Polskiego („NBP”) na dzień 23 marca
  2019 roku, za posiadane przez Emitenta 148,7 uncje złota w postaci złotych monet bulionowych
  „Orzeł bielik” próby 999,9 emitowanych przez NBP:

  Celem zapewnienia prawidłowej realizacji strategii Emitent uzyskał wpis do Rejestru Instytucji
  Pożyczkowych, prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego, pod numerem RIP000374.

  Zarząd Novina S.A. w dniu 16 kwietnia 2019 roku poinformował raportem bieżącym o podjęciu decyzji o
  zmianie polityki dywidendowej Emitenta. Zg odnie z nową polityką dywidendową, w latach 2019 - 2021
  Zarząd Emitenta będzie rekomendował akcjonariuszom niewypłacenie dywidendy. W ocenie Zarządu
  ewentualne zyski Emitenta powinny być w tym okresie przeznaczane na powiększenie środków
  przeznaczonych na udzielanie pożyczek pieniężnych (hipotecznych), celem zoptymalizowania rozwoju
  Emitenta. Zarząd Emitenta wskazuje jednocześnie, że ostateczna decyzja o wypłacie dywidendy w
  najbliższych latach, przy uwzględnieniu potrzeb inwestycyjnych Emitenta, oraz jego zapotrzebowania na
  środki finansowe, podejmowana będzie jednak każdorazowo przez akcjonariuszy Emitenta w trakcie
  Walnych Zgromadzeń Emitenta. Decyzja o zmianie polityki dywidendowej została podjęta w związku ze


  zmianą strategii Emitenta, o której Emitent poinformował w raporcie bieżącym ESPI nr 2/2019 z dnia 4
  kwietnia 2019 roku.

  Zarząd Novina S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) poinformował, że do dnia 02.08.2019 r. Emitent
  nie otrzymał kwoty 550.000 zł, stanowiącej należność przysługującą Emitentowi z tytułu sprzedaży lokalu
  mieszkalnego o powierzchni 98 m2, położonego w Warszawie („Wierzytelność”). Zgodnie z umową
  powyższa kwota powinna zostać zapłacona w terminie do dnia 3 lipca 2019 roku.

  Zarząd Emitenta podjął działania celem, w pierwszej kolejn ości wyjaśnienia przyczyn zaistniałej sytuacji, a
  następnie celem sądowego dochodzenia Wierzytelności.

  Zarząd Emitenta przypomina, że Wierzytelność zabezpieczona jest hipoteką na kwotę 800.000 zł,
  ustanowioną na wskazanej powyżej nieruchomości. Oznacza to , że istnieje bardzo duże, graniczące z
  pewnością, prawdopodobieństwo otrzymania przez Emitenta Wierzytelności wraz z należnymi odsetkami
  oraz kosztami jej dochodzenia. Tym samym, z uwagi na odpowiednie zabezpieczenie Wierzytelności
  Zarząd Emitenta nie ide ntyfikuje ryzyka jej nieotrzymania, a tym samym nie identyfikuje ryzyka mogącego
  skutkować dokonaniem odpisu Wierzytelności w księgach rachunkowych Emitenta.

  Jednocześnie Zarząd Emitenta wskazuje, że brak terminowej zapłaty Wierzytelności nie wpływa na
  bieżącą działalność Emitenta, który posiada wystarczające środki na nieprzerwane kontynuowanie
  działalności pożyczkowej.

  Zarząd Emitenta informuje, że opublikował ogłoszenie dot. możliwości nabycia Wierzytelności.
  Ogłoszenie dostępne jest pod adresem: https ://pozyczkihipoteczne.eu/relacje -inwestorskie/oferta -
  sprzedazy -wierzytelnosci/

  5.Opis stanu realizacji działań i inwestycji emitenta oraz harmonogramu ich realizacji o których
  Emitenta informował w dokumencie informacyjnym

  Nie dotyczy. Uproszczony dokument informacyjny Emitenta z dnia 24 września 2013 r. nie zawierał informacji
  o których mowa w § 10 pkt 13a) Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

  6.Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości zrealizowania publikowanych prognoz wyników
  finansowych na dany rok w świetle wyników zaprezentowanych w niniejszym raporcie
  kwartalnym

  Nie dotyczy.

  7.Opis stanu realizacji działań i inwestycji Emitenta oraz harmonogramu ich realizacji.

  Nie dotyczy.  8.Inicjatywy nas tawione na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie

  Emitent nie podejmował w okresie objętym raportem inicjatyw nastawionych na wprowadzenie rozwiązań
  innowacyjnych w przedsiębiorstwie.

  9.Opis organizacji grupy kapitałowej Emitenta, ze w skazaniem jednostek podlegających
  konsolidacji

  Na dzień 30 czerwca 2019 roku Emitent nie tworzył grupy kapitałowej w rozumieniu obowiązujących Emitenta
  przepisów o rachunkowości .

  10.Wskazanie przyczyn niesporządzania przez Emitenta sprawozdania skonsolidowanego

  Nie dotyczy.

  11.Informacje dotyczące liczby osób zatrudnionych przez emitenta, w przeliczeniu na pełne etaty

  Według stanu na dzień przekazania niniejszego raportu, Emitent nie zatrudnia pracowników.

  Krzysztof Konopka
  Prezes Zarządu


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Novina SA
ISIN:PLBABY000016
NIP:951-230-41-79
EKD: 56 działalność usługowa związana z wyżywieniem
Adres: Al. Jana Pawła II nr 27 00-867 Warszawa
Telefon:+48 22 1010927
www:www.novinasa.pl
Komentarze o spółce NOVINA
2020-08-12 15-08-41
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649