Raport.

NOVINA SA (9/2018) Raport okresowy za II kwartał 2018 r.

Zarząd Spółki Novina ASI Spółka Akcyjna przekazuje do publicznej wiadomości raport okresowy za II kwartał 2018 r.
Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik


  NOVINA
  SPÓŁKA AKCYJNA  Jedn ostkowy raport za II kwartał 2018 r.
  01.04.2018 - 30.06 .2018
  Warszawa , 03.08 .201 8 roku  Spis treści
  1. Podstawowe informacje o Spółce……………………………………………………………………… 3
  1.1. Dane Spółki……………………………………………………………………………………………. 3
  1.2. Zarząd…… …………………………………………………………………………………… ………. 3
  1.3. Rada Nadzorcza………………………………………………………………………………………... 3
  1.4. Akcjonariat……………………………………………………………………………………………... 3
  2. Kwartalne skrócone jednostkowe sprawozdanie f inansowe za I I kwartał 2018 r……… ...…… ...…… ….. 4
  3. Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym informacje o zmianach stosowanych
  zasad (polityki) rachunkowości…………………………………………………………………………. 7
  4. Zwięzła charakterystyka istotnych dokonań l ub n iepowodzeń Emitenta w I I kwartale 2018 r., wraz z
  opisem najważniejszych czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mają cych
  wpływ na osiągnięte wyniki…………………………………………………………………………….. 8
  5. Opis stanu realizacji działań i inwestycji em itenta oraz harmonogramu ich realizacji o których Emitenta
  inform ował w dokumencie inform acyjnym……………………………………………………………10
  6. Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości zrealizowania publikowanych prognoz wyników finansowych
  na dany rok w świetle wyników zaprezentowanych w niniej szym raporcie kwartalnym……… … …… .… 9
  7. Opis stanu realizacji działań i inwestycji Emitenta oraz harmonogramu ich realizacji…… .…… ….. … … … .9
  8. Inicjatywy nastawione na wprowadzenie rozwiązań in nowacyj nych w przedsiębiorstwie…… ..………… 9
  9. Opis organizacji grupy kapitałowej Emitenta, ze wskazaniem jedno stek podlegających konsolidacji ..… ...9
  10. Wskazanie przyczyn niesporządzania przez Emitent a sprawozdania skonsolidowanego………………. 10
  11. Informacje dotyczące liczby osób zatrudnionych przez emitenta , w przeliczeniu na pełne etaty………. 10


  1. Podstawowe informacje o Spółce

  1.1. Dane Spółki

  Firma: Novina ASI
  Forma prawna: spółka akcyjna
  Kraj siedziby: Polska
  Adres: Al. Jana Pawła II 27, 00 -867 Warszawa
  Tel.: +48 864 790 123
  Faks: +48 864 790 125
  Internet: www.novinasa.pl
  E-mail: novinasa@novinasa.pl
  KRS: 0000383435
  REGON: 142240369
  NIP: 951 230 41 79

  1.2. Zarząd

  Krzysztof Konopka - Prezes Zarządu

  1.3. Rada Nadzorcza

  W skład Rady Nadzorczej Emitenta wchodzą:
  1/ Iwona Konopka - Przewodniczący Rady Nadzorczej
  2/ Mariusz Ustaszewski - Członek Rady Nadzorczej
  3/ Roman Dębowski - Członek Rady Nadzorczej
  4/ Michał Grzegorz Górnicki - Członek Rady Nadzorczej
  5/ Karol Pupik – Członek Rady Nadzorczej

  Akcjonariat

  Aktualna struktura kapitału zakładowego

  Seria akcji Liczba akcji
  (w szt.)
  Udział w kapitale
  zakładowym (w proc.)
  Udział w głosach (w proc.)
  A 958.415 53,91 53,91
  B 819.253 46,09 46,09
  Razem 1.777.668 100 100


  Struktura akcjonariatu Emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających na dzień sporządzenia niniejszego
  raportu co najmniej 5 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta

  lp. Imię i nazwisko
  akcjonariusza
  Liczba akcji
  (w szt.)
  Udział w kapitale
  zakładowym (w proc.)
  Udział w głosach
  (w proc.)
  1. Novina Sp. z o.o. 477.626 26,87 26,87
  2. Novina ASI S.A. 355.533 20,00 20,00
  3. PJW Holdings Limited 165.211 9,30 9,30
  4. Pozostali 779 .298 43,83 43,83
  Razem 1.777.668 100 100  2. Kwartalne skrócone jednostk owe sprawozdanie finansowe za I I kwartał 2018 r.


  Bilans

  Wiersz AKTYWA 01.01.2017 - 30.06.2017 01.01.2018 - 30.06.2018
  1 2 3 4
  A. Aktywa trwałe 462.462,18 53.881,41 A I. Wartości niematerialne i prawne A II. Rzeczowe aktywa trwałe 462.462,18 53.881,41 A III. Należności długoterminowe A IV. Inwestycje długoterminowe A V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe B. Aktywa obrotowe 6.197.728,32 5.464.547,11 B I. Zapasy B II. Należności krótkoterminowe 27.937.37 4.410.713,94 B III. Inwestycje krótkoterminowe 6.154.950,13 1.047.618,41 B IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 14.840,82 6.214,76 AKTYWA RAZEM 6.660.190,50 5.518.428,52
  Wiersz PASYWA 01.01.2017 - 30.06.2017 01.01.201 8 - 30.06.201 8
  1. 2 3 4
  A. Kapitał własny 5.253.272,49 5.467.705,52 A.I. Kapitał podstawowy 4.869.684,00 5.119.683,84 A.II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna) A.III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) A IV. Kapitał zapasowy 245.692,82 245.692,82 A V. Kapitał z aktualizacji wyceny A VI. Pozostałe kapitały rezerwowe 2.143.303,40 2.143.303,40 A VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych -1.842.058,22 -4.537.673,28 A VIII. Zysk (strata) netto -163.349,51 2.496.698,74 A IX. Odpisy netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) A 1. Kapitał mniejszości B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 1.406.918,01 50.723,00 B I. Rezerwy na zobowiązania B II. Zobowiązania długoterminowe B III. Zobowiązania krótkoterminowe 1.406.918,01 50.723,00 B IV. Rozliczenia międzyokresowe SUMA PASYWÓW 6.660.190,50 5.518.428,52  Rachunek zysków i start

  Wiersz Wyszczególnienie
  01.04.2017 - 30.06.2017 01.04.201 8 - 30.06.201 8 01.01.2017 - 30.06.2017 01.01.2018 - 30.06.2018
  1 2 3 4 5 6
  A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównanie z nimi 3.000,00 3.000,00 4.000,00 6.000,00
  I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 3.000,00 3.000,00 4.000,00 6.000,00
  II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna
  III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki
  IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów
  B. Koszty działalności operacyjnej 129.323,53 86.729,06 188.015,81 112.066,66
  I. Amortyzacja 18.433,50 4.563,75 36.867,00 10.195,75
  ,74II. Zużycie materiałów i energii 7.845,27 5.518,85 19.382,51 14.872,82
  III. Usługi obce 77.170,87 54.121,34 103.202,55 86.462,26
  IV. Podatki i opłaty 1.117,00 996,00 2.384,00 1.021,00
  V. Wynagrodzenia
  VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
  VII. Pozostałe koszty rodzajowe 24.756,89 21.529,12 26.179,75 23.586,77
  VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów
  C. Zysk/strata ze sprzedaży (A -B) -126.323,53 -83.729,06 -184.015,81 -130.138,60
  D. Pozostałe przychody operacyjne 14.647,78
  I. Zyski ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
  II. Dotacje
  III. Inne przychody operacyjne 14.647,78
  E. Pozostałe koszty operacyjne 7.502,17
  I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
  II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
  II. Inne koszty operacyjne 7.502,17
  F. Zysk/strata z działalności operacyjnej (C+D -E) -126.323,53 -69.081,28 -184.015,81 -137.640,77
  G. Przychody finansowe 12.030,16 2.622.037,53 173.193,46 2.619.691,73
  I. Dywidendy i udziały w zyskach
  II. Odsetki uzyskane 12.030,16 12.030,16
  III. Zysk ze zbycia inwestycji 2.622.037,53 2.546.291,91
  IV. Aktualizacja wartości inwestycji 161.163,29 73.399,82
  V. Inne
  H. Koszty finansowe 0,80 152.527,16 I. Odsetki 0,80 1,46
  III. Strata ze zbycia inwestycji 152.323,29
  IV. Aktualizacja wartości inwestycji


  V. Inne 202,41
  I. Zysk/strata z działalności gospodarczej (F+G -H) -114.294,16 2.552.956,25 -163.349,51 2.482.050,96
  J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych
  I. Zyski nadzwyczajne
  II. Straty nadzwyczajne
  K. Zysk/strata brutto (I +/ - J) -114.294,16 2.552.956,25 -163.349,51 2.482.050,96
  L. Podatek dochodowy
  M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku / zwiększenia straty
  N. Zysk/strata netto (K -L-M)) -114.294,16 2.552.956,25 -163.349,51 2.482.050,96
  Rachunek przepływów pieniężnych

  Wiersz Nazwa pozycji sprawozdania
  01.04.2017 - 30.06.2017 01.04.2018 - 30.06.2018 01.01.2017 - 30.06.2017 01.01.2018 - 30.06.2018 1 2 3 4 5 6
  A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
  I. Wynik finansowy netto -114.294,16 2.557.490,08 -163.349,51 2.496.698,74
  II. Korekty o pozycje: -42.315,43 -8.061.389,27 55.672,36 -8.017.475,47
  III. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej (I+/ -II) -156.609,59 -5.503.899,19 -107.677,15 -5.520.776,73
  B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
  I. Wpływy 176.700,00 5.364.842,19 220.938,05 5.426.840,41 II. Wydatki -9.600,00 14.495,00 III. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej (I - II) 176.700,00 5.374.442,19 206.443,05 5.426.840,41
  C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
  I. Wpływy 160.813,19 160.813,19 II. Wydatki 0,80 100.114,86 57.000,00
  III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I - II) -0,80 160.813,19 -100.114,86 103.813,19
  D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/ - B.III+/ -C.III) 20.089,61 31.356,19 -1.348,96 9.876,87
  E. Środki pieniężne na początek okresu 24.641,49 27.696,21 G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/ -D) 20.089,61 31.356,19 23.292,53 37.573,08
  Zestawienie zmian w kapitale własnym  01.04.2017 - 30.06.2017 01.04.2018 - 30.06.2018 01.01.2017 - 30.06.2017 01.01.2018 - 30.06.2018
  1 2 3 4 5
  Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 5.367.566,65 5.250.061,17 5.416.622,00 2.810.193,59
  Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 5.367.566,65 5.250.061,17 5.416.622,00 2.810.193,59
  Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 5.253.272,49 5.467.705,52 5.253.272,49 5.467.705,52
  Zmiana stanu kapitału własnego (BZ - BO) -114.294,16 217.644,35 -163.349,51 2.657.511,93 Planowany podział zysku - poza kapitały własne (dywidenda itp.) 0 0
  Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 5.253.272,49 5.467.705,52 5.253.272,49 5.467.705,52


  3.Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym informacje o zmianach
  stosowanych zasad (polityki) rachunkowości

   Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej
  przez firmę w dającej się przewidzieć przyszłości. Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie
  kontynuowania przez nią działalności.
   Omówienie przyjętych zasad rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasyw ów (także
  amortyzacji), pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzania sprawozdania finansowego oraz
  sposobu sporządzania sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo
  wyboru.
   Środki trwałe oraz wartości niematerialn e i prawne wycenia się według cen nabycia pomniejszone
  o dokonane odpisy amortyzacyjne (umorzeniowe).
   Środki trwałe przeznaczone do likwidacji lub wycofane z używania wycenia się według wartości księgowej
  netto.
   Środki trwałe do wartości 3.500 zł umarzane są jednorazowo w momencie wydania ich do użytkowania.
   Wyposażenie przyjęte aportem do Spółki jest amortyzowane przy zastosowaniu stawki 10%.
   Materiały zakupione do natychmiastowego zużycia odpisywane są w 100% w koszty.
   Do wyceny stanu rozchodów rzeczowych składników majątku obrotowego stosuje się ceny
  średnioważone.
   Należności, zobowiązania, kredyty i pożyczki wycenia się według kwot wymagających zapłaty.
   Środki pieniężne wycenia się według wartości nominalnej , natomiast w przypadku środków
  zgromadzonych w banku wartość nominalna obejmuje doliczone lub potrącone przez bank odsetki.
   Kapitały (fundusze) wycenia się według wartości nominalnej.
   Przychody ze sprzedaży obejmują należne lub uzyskane kwoty ze sprzedaży ujmowane w okresach, których
  dotyczą na podst awie faktur własnych pomniejszonych o podatek od towarów i usług.
   Koszty działalności operacyjnej obciążają w pełnej wysokości koszty sprzedaży za wyjątkiem tych, które
  dotyczą następnych okresów sprawozdawczych i zgodnie z zasadą zachowania współmierności
  przychodów i kosztów odnoszone są na rozliczenia międzyokresowe kosztów.
   Firma stosuje porównawczy rachunek zysków i strat.
   Przychody i koszty finansowe ujmowane są w ciągu roku z zachowaniem zasady współmierności
  przychodów i kosztów.
   Pozostałe przychody i koszty operacyjne - zgodnie z zasadą memoriału i ostrożnej wyceny. Ujmowane są
  wszystkie niewątpliwe pozostałe przychody i koszty operacyjne dotyczące danego roku, niezależnie od
  terminu ich zapłaty. Wszelkie poniesione koszty rozliczane są na bieżąc o lub w czasie, jeżeli dotyczą
  następnych okresów sprawozdawczych.
   Krajowe środki pieniężne wykazuje się w wartości nominalnej.
   Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów ustala się w wysokości kosztów przypadających na następne
  okresy sprawozdawcze. Odpisu je się je jednorazowo w ciągu okresu jakiego dotyczą.


   W ciągu okresu sprawozdawczego nie zmieniono metod księgowości ani wyceny, które mogłyby wywrzeć
  istotny wpływ na sprawozdanie finansowe.
   Nie dokonano również zmian w sposobie sporządzania sprawozdania finansowego. W związku z tym nie
  miało to wpływu na sytuację majątkową i finansową oraz rentowność jednostki.
   Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok
  poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy.

  5. Zwięzła charakterystyka istotnych dokonań lub niepow odzeń Emitenta w IV kwartale 2017 r.,
  wraz z opisem najważniejszych czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze,
  mających wpływ na osiągnięte wyniki

  II kwartał 2018 r. był okresem szczególnych zdarzeń mających wpływ na sukces prowadzonej działalności
  Novina ASI S.A. obecnie i w perspektywie długoterminowej.

  W II kwartale 2018 r. Novina ASI S.A. zanotowała zysk netto na poziomie 2.552. 956,25 zł, w
  analogicznym okresie ubiegłego roku strata netto Spółki wynosiła -114.294,16 .
  Po dwóch kwartałach bieżącego roku zysk netto Spółki to 2.482.050,96 zł, wobec -163.349,51 zł straty w I
  półroczu 2017 r.
  Należności krótkoterminowe zabezpieczone na nieruchomościach wzrosły po II kwartale 2018 r.
  do 4 .410. 713,94 zł.
  Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania po II kwartale 2018 r. spadły do wartości 50.723,00 zł, wobec
  1.406.918,01 zł w porównywalnym okresie 2017 r.

  Zarząd Novina AS I S.A. z siedzibą w Warszawie w II kwartale 2018 r. podjął decyzję o skupieniu
  aktywności Emitenta na działalności polegającej na udzielaniu przedsięb iorcom pożyczek
  zabezpieczonych na nieruchomościach.Zarząd Emitenta wyjaśnia, że poczynił już odpowiednie analizy
  rynkowe, które wskazują na potencjalnie wysoką opłacalność skupieniu ak tywności Emitenta na
  działalności polegającej na udzielaniu przedsiębiorcom pożyczek zabezpieczonych na nieruchomościach.
  W ocenie Zarządu przeznaczenie aktywów Emitenta, w tym w szczególności środków pochodzących ze
  sprzedaży spółek portfelowych Emitenta, na ten rodzaj działalności daje szanse na uzyskanie
  ponadprzeciętnych zwrotów. Jednocześnie w ramach korekty strategii Emitenta zmieniony został wygląd
  strony korporacyjnej www.novinasa.pl

  Zarząd Novina ASI S.A. z si edzibą w Warszawie w dniu 4 czerwca 2018 roku zawarł umowę na mocy
  której Emitent zbył 100 udziałów spółki P24 Innovation sp. z o.o. z siedzibą w Łomży, reprezentujących
  100 proc. kapitału zakładowego P24 Innovation sp. z o.o. W zamian za zbycie przedmioto wych udziałów
  P24 Innovation sp. z o.o. Emitent otrzyma łącznie 4.939.999,38 zł, z czego:
  1. kwotę 913.490,38 zł w formie bezwarunkowego zwolnienia Emitenta z zobowiązania do zapłaty wobec
  osoby trzeciej (raport ESPI Emitenta nr 4/2017 z dnia 3 kwietnia 20 17 roku);
  2. kwotę 4.026.509 zł tytułem ceny zbycia udziałów.
  Emitent informuje, że została już zapłacona część ceny w wysokości 200.000 zł oraz nastąpiło zwolnienie


  Emitenta z zobowiązania, o którym mowa w pkt 1 powyżej, natomiast pozostała część ceny, w kwocie
  3.826.509 zł, zostanie zapłacona nie później niż do dnia 23 grudnia 2019 roku, z tym zastrzeżeniem, że w
  przypadku płatności dokonanej w terminie do dnia 31 grudnia 2018 roku cena nabycia płatna będzie w
  wartości nominalnej, tzn. będzie nieoprocento wana, zaś w przypadku zapłaty jakiejkolwiek części ceny
  nabycia udziałów po dniu 31 grudnia 2018 roku, Emitentowi przysługiwać będą odsetki umowne w
  wysokości 6 proc. w skali roku, liczone od kwoty stanowiącej różnicę pomiędzy ceną wpłaconą , a ceną
  należną . Zapłata ceny została poręczona przez osoby trzecie, w tym przez P24 Innovation sp. z o.o. oraz
  zabezpieczona hipoteką na kwotę po nad 6.218.414,00 zł.

  Zarząd Novina ASI S.A . w dniu 4 czerwca 2018 roku złożył do Komisji Nadzoru Finansowego wniosek o
  rejestrację Spółki, jako instytucji pożyczkowej.

  Zarząd Novina ASI S.A. z siedzibą w Warszawie w ramach programu skup akcji własnych Emitenta,
  zgodnie z opublikowanymi zasadami skupu akcji własnych, podjął decyzję o nabyciu łącznie 355.533 akcji
  własny ch za cenę 2,2 zł za każdą poszczególną akcję. Tym samym w dniu 13.07.2018 Emitent nabył
  łącznie 355.533 akcji własnych w zamian za łączną cenę w wysokości 782.172,60 zł. Zarząd Emitenta
  informuję, że po dokonaniu powyższej transakcji Emitent posiada łączn ie 355.533 akcji własnych,
  reprezentujących 20 proc. kapitału zakładowego Emitenta oraz 20 proc. głosów na Walnym
  Zgromadzeniu Emitenta.
  6. Opis stanu realizacji działań i inwestycji emitenta oraz harmonogramu ich realizacji o których
  Emitenta informował w dokumencie informacyjnym

  Nie dotyczy. Uproszczony dokument informacyjny Emitenta z dnia 24 września 2013 r. nie zawierał informacji
  o których mowa w § 10 pkt 13a) Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

  7. Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości zrealizowania publikowanych prognoz wyników
  finansowych na dany rok w świetle wyników zaprezentowanych w niniejszym raporcie
  kwartalnym

  Zarząd Novina ASI S.A. prognozuje, że w roku obrotowym 2018 Emitent osiągnie zysk netto w wysokości 2,2 mln
  złotych..
  Zarząd na podstawie dany ch finansowych za II kwartał 2018 r. i przyjętych założeń na 2018 r. podtrzymuje
  prognozę na 2018 rok.
  Ewentualna decyzja o podwyższeniu prognozy podjęta zostanie na podstawie danych finansowych za III kwartał
  2018 r.


  8. Opis stanu realizacji działań i inwestycji Emitenta oraz harmonogramu ich realizacji.  Nie dotyczy.

  9. Inicjatywy nastawione na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie

  Emitent nie podejmował w okresie objętym raportem inicjatyw nastawionych na wprowadzenie rozwiązań
  innowacyjnych w przedsiębiorstwie.


  10. Opis organizacji grupy kapitałowej Emitenta, ze wskazaniem jednostek podlegających
  konsolidacji

  Na dzień 30 czerwca 2018 roku Emitent nie tworzył grupy kapitałowej w rozumieniu obowiązujących Emitenta
  przepisów o rachunkowości .

  11. Wskazanie przyczyn niesporządzania przez Emitenta sprawozdania skonsolidowanego

  Nie dotyczy.


  12. Informacje dotyczące liczby osób zatrudnionych prze z emitenta, w przeliczeniu na pełne etaty

  Według stanu na dzień przekazania niniejszego raportu, Emitent nie zatrudnia pracowników .

  Krzysztof Konopka
  Prezes Zarządu


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Novina SA
ISIN:PLBABY000016
NIP:951-230-41-79
EKD: 56 działalność usługowa związana z wyżywieniem
Adres: Al. Jana Pawła II nr 27 00-867 Warszawa
Telefon:+48 22 1010927
www:www.novinasa.pl
Komentarze o spółce NOVINA
2021-09-24 23-09-35
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor