Raport.

NOVINA SA (4/2018) Raport okresowy za I kwartał 2018 r.

Zarząd Spółki Novina ASI Spółka Akcyjna przekazuje do publicznej wiadomości raport okresowy za I kwartał 2018 r.
Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik
  Novina ASI S.A.

  Jedn ostkowy raport za I kwartał 2018 r.
  01.01.2018 - 31.03.2018  Łomża, 15 .05 .201 8 roku  Spis treści
  1. Podstawowe informacje o Spółce……………………………………………………………………… 3
  1.1. Dane Spółki……………………………………………………………………………………………. 3
  1.2. Zarząd…………………………………………………………… ……………………………………. 3
  1.3. Rada Nadzorcza………………………………………………………………………………………... 3
  1.4. Akcjonariat……………………………………………………………………………………………... 3
  2. Kwartalne skrócone jednostkowe sprawozdanie f inansowe za I kwartał 2018 r…………… ...……… ….. 4
  3. Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym informacje o zmianach stosowanych
  zasad (polityki) rachunkowości…………………………………………………………………………. 7
  4. Zwięzła charakterystyka istotnych dokonań lub n iepowodzeń Emitenta w I kwartale 2018 r., wraz z
  opisem najważniejszych czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mają cych
  wpływ na osiągnięte wyniki…………………………………………………………………………….. 8
  5. Opis stanu realizacji działań i inwestycji emitenta oraz harmonogramu ich realizacji o których Emitenta
  inform ował w dokumencie inform acyjnym……………………………………………………………10
  6. Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości zrealizowania publikowanych prognoz wyników finansowych
  na dany rok w świetle wyników zaprezentowanych w niniej szym raporcie kwartalnym……….………10
  7. Opis stanu realizacji działań i inwestycji Emitenta oraz harmonogramu ich realizacji………… ..… … …10
  8. Inicjatywy nastawione na wprowadzenie rozwiązań in nowacyj nych w przedsiębiorstwie………………10
  9. Opis organizacji grupy kapitałowej Emitenta, ze wskazaniem jedno stek podlegających konsolidacji… ...11
  10. Wskazanie przyczyn niesporządzania przez Emitent a sprawozdania skonsolidowanego………………. 11
  11. Informacje dotyczące liczby osób zatrudnionych przez emi tenta , w przeliczeniu na pełne etaty………. 11


  1. Podstawowe informacje o Spółce

  1.1. Dane Spółki

  Firma: Novina ASI
  Forma prawna: spółka akcyjna
  Kraj siedziby: Polska
  Adres: Al. Jana Pawła II 27, 00 -867 Warszawa
  Tel.: +48 864 790 123
  Faks: +48 864 790 125
  Internet: www.novinasa.pl
  E-mail: [email protected]
  KRS: 0000383435
  REGON: 142240369
  NIP: 951 230 41 79

  1.2. Zarząd

  Krzysztof Konopka - Prezes Zarządu

  1.3. Rada Nadzorcza

  W skład Rady Nadzorczej Emitenta wchodzą:
  1/ Iwona Konopka - Przewodniczący Rady Nadzorczej
  2/ Mariusz Ustaszewski - Członek Rady Nadzorczej
  3/ Roman Dębowski - Członek Rady Nadzorczej
  4/ Michał Grzegorz Górnicki - Członek Rady Nadzorczej
  5/ Karol Pupik – Członek Rady Nadzorczej

  1.4. Akcjonariat

  Aktualna struktura kapitału zakładowego

  Seria akcji Liczba akcji
  (w szt.)
  Udział w kapitale
  zakładowym (w proc.)
  Udział w głosach (w proc.)
  A 958.415 53,91 53,91
  B 819.253 46,09 46,09
  Razem 1.777 .668 100 100


  Struktura akcjonariatu Emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających na dzień sporządzenia niniejszego
  raportu co najmniej 5 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta

  lp. Imię i nazwisko
  akcjonariusza
  Liczba akcji
  (w szt.)
  Udział w kapitale
  zakładowym (w proc.)
  Udział w głosach
  (w proc.)
  1. Krzysztof Konopka 3.471.836 48,82 48,82
  2. PJW Holdings Limited 660 843 9,30 9,30
  3. Pozostali 2.811.100 39,53 39,53
  Razem 7.110.672 100 100  2. Kwartalne skrócone jednostk owe sprawozdanie finansowe za I kwartał 2018 r.

  Bilans
  Wiersz AKTYWA
  01.01.2017 -
  31.03.2017
  01.01.2018 -
  31.03.2018
  1 2 3 4
  A. Aktywa trwałe 480.896,68 385.595,97
  A I. Wartości niematerialne i prawne A II. Rzeczowe aktywa trwałe 480.896,68 385.595,97
  A III. Należności długoterminowe
  A IV. Inwestycje długoterminowe A V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
  B. Aktywa obrotowe B I. Zapasy B II. Należności krótkoterminowe 34.713,41 107.166,92
  B III. Inwestycje krótkoterminowe 6.300.217,38 5.930.138,99
  B IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 11.163,82 5.826,33
  AKTYWA RAZEM 6.826.991,29 6.428.728,21

  Wiersz PASYWA
  01.01.2017 -
  31.03.2017
  01.01.2018 -
  31.03.2018
  1. 2 3 4
  A. Kapitał własny 5.367.566,65 5.250.061,17
  A.I. Kapitał podstawowy 4.869.684,00 5.119.683,84
  A.II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)
  A.III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)
  A IV. Kapitał zapasowy 245.692,82 245.692,82
  A V. Kapitał z aktualizacji wyceny
  A VI. Pozostałe kapitały rezerwowe 2.143.303,40 2.143.303,40
  A VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych -1.842.058,22 -2.197.827,55
  A VIII. Zysk (strata) netto -49.055,35 -60.791,34
  A IX. Odpisy netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
  A 1. Kapitał mniejszości
  B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 1.396.821,21 1.178.667,04
  B I. Rezerwy na zobowiązania
  B II. Zobowiązania długoterminowe
  B III. Zobowiązania krótkoterminowe 1.396.831,21 978.667,04
  B IV. Rozliczenia międzyokresowe 200.000,00
  SUMA PASYWÓW 6.826.991,29 6.428.728,21
  Rachunek zysków i start

  Wiersz

  Wyszczególnienie

  01.01.2017 -
  31.03.2017
  01.01.2018 -
  31.03.2018
  1 2 3 3
  A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównanie z nimi 1.000,00 3.000,00
  I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 1.000,00 3.000,00
  II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia,
  zmniejszenie - wartość ujemna
  III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki
  IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów B. Koszty działalności operacyjnej 59.379,31 61.445,54
  I. Amortyzacja 18.432,50 17.668,00
  ,74II. Zużycie materiałów i energii 11.537,24 9353,97
  III. Usługi obce 27.327,57 32.340,92
  IV. Podatki i opłaty 1.267,00 25,00
  V. Wynagrodzenia
  VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
  VII. Pozostałe koszty rodzajowe 815,00 2.057,65
  VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów C. Zysk/strata ze sprzedaży (A -B) -58.379,31 -58.445,54
  D. Pozostałe przychody operacyjne
  I. Zyski ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
  II. Dotacje
  III. Inne przychody operacyjne
  E. Pozostałe koszty operacyjne
  I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
  II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
  II. Inne koszty operacyjne
  F. Zysk/strata z działalności operacyjnej (C+D -E) -58.379,31 -58.445,54
  G. Przychody finansowe 161.850,32 22.842,43
  I. Dywidendy i udziały w zyskach
  II. Odsetki uzyskane 12.030,17
  III. Zysk ze zbycia inwestycji
  IV. Aktualizacja wartości inwestycji 149.820,15 22.842,43
  V. Inne
  H. Koszty finansowe 152.526,36 25.188,23
  I. Odsetki 0,66 III. Strata ze zbycia inwestycji 152.323.29 25,188,23


  IV. Aktualizacja wartości inwestycji
  V. Inne 202,41
  I. Zysk/strata z działalności gospodarczej (F+G -H) -49.055,35 -60.761,34
  J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych
  I. Zyski nadzwyczajne
  II. Straty nadzwyczajne
  K. Zysk/strata brutto (I +/ - J) -49.055,35 -60.761,34
  L. Podatek dochodowy
  M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku / zwiększenia
  straty
  N. Zysk/strata netto (K -L-M)) -49.055,35 -60.761,34

  Rachunek przepływów pieniężnych

  Wiers
  z Nazwa pozycji sprawozdania

  01.01.2017 -
  31.03.2017
  01.01.2018 -
  31.03.2018
  1 2 5 6
  A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
  I. Wynik finansowy netto - 49.055,35 -60.761,34
  II. Korekty o pozycje: 97.987,79 43.913,80
  III. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności
  operacyjnej (I+/ -II) 48.932,44 -16.877,54
  B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
  I. Wpływy 44.238,05 61.998,22
  II. Wydatki 14.495,00 9.600,00
  III. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności
  inwestycyjnej (I - II) 29.743,05 52.398,22
  C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
  I. Wpływy II. Wydatki 100.114,06 57.000,00
  III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I - II) -100.114,06 -57.000,00
  D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/ -B.III+/ -C.III) -21.438,57 -21.479,32
  E. Środki pieniężne na początek okresu 24.641,49 27.696,21
  G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/ -D) 3.202,92 6.216,89

  Zestawienie zmian w kapitale własnym

  01.01.2017 -
  31.03.2017
  01.01.2018 -
  31.03.2018
  1 4 5
  Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 5.416.622,00 5.310.852,51
  Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 5.416.622,00 5.310.852,51
  Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 5.367.566,65 5.250.061,17
  Zmiana stanu kapitału własnego (BZ - BO) -49.055,35 -60.791,34
  Planowany podział zysku - poza kapitały własne (dywidenda itp.) 0 0
  Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego
  podziału zysku (pokrycia straty) 5.367.566,65 5.250.061,17

  3.Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym informacje o zmianach
  stosowanych zasad (polityki) rachunkowości

   Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej
  przez firmę w dającej się przewidzieć przyszłości. Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie
  kontynuowania przez nią działalności.
   Omówienie przyjętych zasad rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także
  amortyzacji), pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzania sprawozdania finansowego oraz
  sposobu sporządzania sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo
  wyboru.
   Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia pomniejszone
  o dokonane odpisy amortyzacyjne (umorzeniowe).
   Środki trwałe przeznaczone do likwidacji lub wycofane z używania wycenia się w edług wartości księgowej
  netto.
   Środki trwałe do wartości 3.500 zł umarzane są jednorazowo w momencie wydania ich do użytkowania.
   Wyposażenie przyjęte aportem do Spółki jest amortyzowane przy zastosowaniu stawki 10%.
   Materiały zakupione do natychmiastowego zużycia odpisywane są w 100% w koszty.
   Do wyceny stanu rozchodów rzeczowych składników majątku obrotowego stosuje się ceny
  średnioważone.
   Należności, zobowiązania, kredyty i pożyczki wycenia się według kwot wymagających zapłaty.
   Środki pieniężne wycenia s ię według wartości nominalnej , natomiast w przypadku środków
  zgromadzonych w banku wartość nominalna obejmuje doliczone lub potrącone przez bank odsetki.
   Kapitały (fundusze) wycenia się według wartości nominalnej.
   Przychody ze sprzedaży obejmują należne l ub uzyskane kwoty ze sprzedaży ujmowane w okresach, których
  dotyczą na podstawie faktur własnych pomniejszonych o podatek od towarów i usług.
   Koszty działalności operacyjnej obciążają w pełnej wysokości koszty sprzedaży za wyjątkiem tych, które
  dotyczą nas tępnych okresów sprawozdawczych i zgodnie z zasadą zachowania współmierności
  przychodów i kosztów odnoszone są na rozliczenia międzyokresowe kosztów.
   Firma stosuje porównawczy rachunek zysków i strat.
   Przychody i koszty finansowe ujmowane są w ciągu roku z zachowaniem zasady współmierności
  przychodów i kosztów.
   Pozostałe przychody i koszty operacyjne - zgodnie z zasadą memoriału i ostrożnej wyceny. Ujmowane są
  wszystkie niewątpliwe pozostałe przychody i koszty operacyjne dotyczące danego roku, niezależnie od
  terminu ich zapłaty. Wszelkie poniesione koszty rozliczane są na bieżąco lub w czasie, jeżeli dotyczą
  następnych okresów sprawozdawczych.
   Krajowe środki pieniężne wykazuje się w wartości nominalnej.


   Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów ustala się w wysokości kosztów przypadających na następne
  okresy sprawozdawcze. Odpisuje się je jednorazowo w ciągu okresu jakiego dotyczą.
   W ciągu okresu sprawozdawczego nie zmieniono metod księgowości ani wyceny, które mogłyby wywrzeć
  istotny wpływ na sprawozdanie finansowe.
   Nie dokonano również zmian w sposobie sporządzania sprawozdania finansowego. W związku z tym nie
  miało to wpływu na sytuację majątkową i finansową oraz rentowność jednostki.
   Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania fi nansowego za rok
  poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy.

  4. Zwięzła charakterystyka istotnych dokonań lub niepow odzeń Emitenta w IV kwartale 2017 r.,
  wraz z opisem najważniejszych czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze,
  mającyc h wpływ na osiągnięte wyniki

  W I kwartale 2018 r. Novina ASI S.A. zanotowała stratę netto w wysokości -60.761,34 zł. W I kwartale 2018 r.
  zobowiązania Spółki zmniejszyły się z 1.396.821,21 zł w I kwartale 2017 r. do 1.178.667,04 zł.
  Zarząd Novina ASI S.A. z siedzibą w Warszawie poinformował , że 17.01.2018 r. zawarta została umowa spółki pod
  firmą „Blockchain Technology sp. z o.o.”.
  Przedmiotem działalności Blockchain Technology sp. z o.o. będą inwestycje wykorzystujące technologię blockchain.
  Kapitał z akładowy Blockchain Technology sp. z o.o. wynosi 5.000 zł (pięć tysięcy złotych), przy czym Emitent
  zobowiązał się do wniesienia wkładu pieniężnego w wysokości 5.000 zł (pięć tysięcy złotych) w zamian za udziały
  reprezentujące 100 proc. (sto procent) kapit ału zakładowego spółki.
  Zarząd Novina ASI S.A. 26.01.2018 r. poinformował , że w związku z osiągnięciem przez Swiss
  NutriPharmaceuticals sp. z o.o. , to jest spółkę portfelową Emitenta, zakładanego etapu rozwoju, postanowił
  rozpocząć proces poszukiwania in westora, który byłby w stanie zapewnić Swiss NutriPharmaceuticals sp. z o.o.
  optymalny rozwój w kolejnych latach. Emitent informuje, że planuje sprzedaż całego posiadanego pakietu 200
  udziałów Swiss NutriPharmaceuticals sp. z o.o., reprezentującego 40 proc . kapitału zakładowego tej spółki.
  Swiss NutriPharmaceuticals Sp. z o.o. opracowało we współpracy z renomowanym Laboratorium Technologii
  Nutraceutyków LTN innowacyjny suplement diety Resvitarox będący unikalną kompilacją najsilniejszych
  antyoksydantów: res weratrolu, astaksantyny i likopenu, spowalniających proces starzenia się organizmu.
  Resvitarox zgłoszony został w Głównym Inspektoracie Sanitarnym do obrotu na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
  Sprzedaż suplementu diety Resvitarox prowadzona jest poprzez d edykowaną stronę www.mocantyoksydantow.pl i
  allegro.pl.
  Zarząd Emitenta będzie na bieżąco monitorował dalszy rozwój Swiss NutriPharmaceuticals sp. z o.o. oraz
  poinformuje w stosownym raporcie bieżącym o ewentualnym pozyskaniu inwestora dla Swiss NutriPharmaceuticals
  sp. z o.o.
  Zarząd Novina ASI S.A. prognozuje, że w roku obrotowym 2018 Emitent osiągnie zysk netto w wysokości 2,2 mln
  złotych.. Prognoza uwzględnia planowaną sprzedaż spółki portfelowej, tj. P24 Innovation sp. z o.o., w zamian za
  cenę 4,6 mln zł, o której Emitent informował w raporcie bieżącym ESPI nr 3/2017 z dnia 3 kwietnia 2017 roku. P24
  Innovation sp. z o.o. jest właścicielem nieruchomości stanowiącej budynek hotelowo -pensjonatowo -apartamentowy
  o powierzchni 1.830 m2, położony na d ziałce o powierzchni 3.900 m2, na skraju Zakopanego i Kościeliska.

  5. Opis stanu realizacji działań i inwestycji emitenta oraz harmonogramu ich realizacji o których
  Emitenta informował w dokumencie informacyjnym

  Nie dotyczy. Uproszczony dokument informacyjny Emitenta z dnia 24 września 2013 r. nie zawierał informacji
  o których mowa w § 10 pkt 13a) Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

  6. Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości zrealizowania publikowanych prognoz wyników
  finanso wych na dany rok w świetle wyników zaprezentowanych w niniejszym raporcie
  kwartalnym

  Zarząd Novina ASI S.A. prognozuje, że w roku obrotowym 2018 Emitent osiągnie zysk netto w wysokości 2,2 mln
  złotych.. Prognoza uwzględnia planowaną sprzedaż spółki portfe lowej, tj. P24 Innovation sp. z o.o., w zamian za
  cenę 4,6 mln zł, o której Emitent informował w raporcie bieżącym ESPI nr 3/2017 z dnia 3 kwietnia 2017 roku. P24
  Innovation sp. z o.o. jest właścicielem nieruchomości stanowiącej budynek hotelowo -pensjonatowo -apartamentowy
  o powierzchni 1.830 m2, położony na działce o powierzchni 3.900 m2, na skraju Zakopanego i Kościeliska.
  Zarząd na podstawie dany ch finansowych za I kwartał 2018 r. i przyjętych założeń na 2018 r. podtrzymuje
  prognozę na 2018 rok.


  7. Opis stanu realizacji działań i inwestycji Emitenta oraz harmonogramu ich realizacji.

  Nie dotyczy.

  8. Inicjatywy nastawione na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie

  Emitent nie podejmował w okresie objętym raportem inicjatyw nastawionych na wprowadzenie rozwiązań
  innowacyjnych w przedsiębiorstwie.


  9. Opis organizacji grupy kapitałowej Emitenta, ze wskazaniem jednostek podlegających
  konsolidacji

  Na dzień 31marca 2018 roku Emitent nie tworzył grupy kapitałowej w rozumieniu obowiązujących Emitenta
  przepisów o rachunkowości .

  10. Wskazanie przyczyn niesporządzania przez Emitenta sprawozdania skonsolidowanego

  Nie dotyczy.


  11. Informacje dotyczące liczby osób zatrudnionych przez emitenta, w przeliczeniu na pełne etaty  Według stanu na dzień przekazania niniejszego raportu, Emitent nie zatrudnia pracowników .

  Krzysztof Konopka
  Prezes Zarządu


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Novina SA
ISIN:PLBABY000016
NIP:951-230-41-79
EKD: 56 działalność usługowa związana z wyżywieniem
Adres: Al. Jana Pawła II nr 27 00-867 Warszawa
Telefon:+48 22 1010927
www:www.novinasa.pl
Komentarze o spółce NOVINA
2019-07-18 21-07-14
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649