Raport.

NOVAVIS SA (12/2018) Raport miesięczny Novavis S.A. za maj 2018 r.

Zarząd Spółki Novavis S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść raportu miesięcznego za maj 2018 r.
Podstawa prawna:
Pkt 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2012 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”.

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik
  S t r o n a | 1

  NOVAVIS S.A. | ul. Bartycka 26, Pawilon 58, 00 -716 Warszawa | N=P: 521 362 91 96 | X=== Wydział Gospodarczy KRS dla m.st. Warszawy KRS: 0000417992 | REGON: 146066939 | Kapitał Zakładowy: 842 .187,50 zł | Tel: +48 (22) 628 11 03 | [email protected] | www.novavis.pl
  RAPORT B=EŻĄCY RB 12 /201 8
  Raport miesięczny Novavis S.A. („Spółka”, „Emitent”)
  za maj 201 8

  Publikowany zgodnie z punktem 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu GPW
  w Warszawie S.A. z dnia 31.03.2010 r. „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”.

  Zawartość
  1. Opis tendencji i zdarzeń w otoczeniu Emitenta ................................ ................................ .. 1
  2. Wyniki finansowe Emitenta za maj 2018 ................................ ................................ ............ 4
  3. Zestawienie raportów opublikowanych przez Emitenta w maju 2018 .............................. 4
  4. =nformacje na temat realizacji celów emisji ................................ ................................ ....... 5
  5. Kalendarz inwestora ................................ ................................ ................................ ............ 6

  1. Opis tendencji i zdarzeń w otoczeniu Emitenta

  Zgodnie z informacjami podanymi przez Europejski Urząd Statystyczny (Eurostat) Unia
  Europejska zwiększyła w minionym roku o 1,8% swoje emisje dwutlenku węgla. Stanowią one
  prawie 80% emisji gazów cieplarnianych wspólnoty. W latach poprz edzających rok 2017
  emisja CO 2 malała. Za 23% emisji dwutlenku węgla całej Unii odpowiadają Niemcy (choć w
  2017 roku zmniejszyli swoje emisje o 0,2%). Najbardziej zwiększyły je w 2017 roku Malta
  (12,8%) i Estonia (11,3%). Krajami członkowskimi, które najba rdziej zmniejszyły emisję tego
  gazu cieplarnianego w ubiegłym roku były Finlandia (5,9%) oraz Dania (5,8%). Polska jest
  piątym największym emitentem CO 2 w Unii Europejskiej (po Niemczech, Wielkiej Brytanii,
  Włochach i Francji) i w 2017 roku zwiększyła swoj e emisje o 3,8%, odpowiadając za 9,8% emisji
  generowanych w całej Unii Europejskiej.

  Hest to niepokojące, ponieważ ceny uprawnień do emisji dwutlenku węgla w ciągu ubiegłego
  roku wzrosły trzykrotnie, zaś w ciągu najbliższych trzech lat mają się jeszcze p odwoić. Zgodnie
  z zasadami ustalonymi podczas Porozumienia Paryskiego Unia Europejska przyjęła cel
  ograniczenia emisji o 40% do 2030 roku, co może dodatkowo wpłynąć na restrykcyjne
  ograniczenia i ceny uprawnień. Taki scenariusz może oznaczać znacznie wyższ e koszty
  działalności polskich koncernów energetycznych, które posiadają największy we wspólnocie


  S t r o n a | 2

  NOVAVIS S.A. | ul. Bartycka 26, Pawilon 58, 00 -716 Warszawa | N=P: 521 362 91 96 | X=== Wydział Gospodarczy KRS dla m.st. Warszawy KRS: 0000417992 | REGON: 146066939 | Kapitał Zakładowy: 842 .187,50 zł | Tel: +48 (22) 628 11 03 | [email protected] | www.novavis.pl
  europejskiej udział węgla w swoich miksach energetycznych. Aby osiągnąć wspólnotowy cel
  Komisja Europejska postanowiła przeznaczyć aż 25% środków w przyszłym budżecie Unii
  Europejskiej (na lata 2021 -2027) na działania związane z polityką klimatyczną, zaś środki będą
  rozdysponowane między innymi w oparciu o wskaźnik aktywności w polityce klimatycznej
  krajów członkowskich.

  14 maja 2018 roku Rada Unii Europejskie j przyjęła cele redukcji emisji gazów cieplarnianych,
  w szczególności CO 2 w sektorach non -ETS (transport, budownictwo, rolnictwo, gospodarka
  odpadami i część przemysłu) dla poszczególnych krajów członkowskich. Polska otrzymała
  jeden z najniższych celów spo śród krajów UE wynoszący ograniczenie emisji o 7% do 2030
  roku. Najwyższe cele otrzymały Luksemburg i Szwecja (po 40%), Dania i Finlandia (po 39%)
  oraz Niemcy (38%), Francja i Wielka Brytania (po 37%).

  Cena zielonych certyfikatów w ramach instrumentu PMOZ E_A, po znaczących wzrostach w
  pierwszych miesiącach 2018 roku ustabilizowała się na poziomie około 70 zł/MWh. Zmalał
  również wolumen obrotów z 1 324,4 GWh w marcu do 882,9 GWh w kwietniu bieżącego roku.

  Zgodnie z danymi zagregowanymi i przeanalizowanymi przez portal Gramwzielone.pl, w 2017
  roku mikroinstalacje zdominowały polski rynek odnawialnych źródeł energii. Portal zebrał
  dane od pięciu największych operatorów sieci dystrybucyjnej (PGE Dystrybucja, Tauron
  Dystrybucja, Energa Operator, Enea Operator, innogy Stoen Operator) i obliczył, że w ubiegłym
  roku przyłączyli oni do sieci w sumie 12 683 mikroinstalacje o łącznej mocy 64,228 MW.
  Zgodnie z danymi Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej do sieci
  wymienionych wyżej operatorów na koniec 2017 roku przyłączonych było w sumie 30 860
  instalacji OZE, z czego 28 680 stanowią mikroinstalacje.

  W maju 2018 roku miały miejsce liczne spotkania i konsultacje mające na celu analizę
  rządowego projekt nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłac h energii. Spotkała się między
  innymi podkomisja nadzwyczajna sejmowej Komisji Energii i Skarbu Państwa, a także
  przedstawiciele polskiego sektora OZE, których celem była mobilizacja posłów do sprawnej
  pracy nad nowymi regulacjami i odblokowania systemu au kcyjnego.

  Finalnie w dniu 7 czerwca bieżącego roku Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwalił nowelizację
  ustawy o odnawialnych źródłach energii. Za przyjęciem nowelizacji ustawy o OZE zagłosowało
  aż czterystu trzydziestu posłów, dwóch było przeciw, a jeden wstrzymał się od głosu. Zgłaszane
  przez posłów opozycji uwagi dotyczące nieprecyzyjnych sformułowań w akcie prawnym oraz
  kwestii takich jak rozszerzenie taryf feed -in tariffs (FiT) i feed -in-premium (FiP) na inne
  technologie (inne niż biogaz i hydroenergty ka), zwiększenie nominalnej mocy
  modernizowanych elektrowni wiatrowych i zasad amortyzacji używanych wiatraków zostały
  odrzucone przez posłów partii rządzącej mających parlamentarną większość zgodnie z
  majowymi zapowiedziami Wiceministra Energii, Pana Grz egorza Tobiszowskiego.


  S t r o n a | 3

  NOVAVIS S.A. | ul. Bartycka 26, Pawilon 58, 00 -716 Warszawa | N=P: 521 362 91 96 | X=== Wydział Gospodarczy KRS dla m.st. Warszawy KRS: 0000417992 | REGON: 146066939 | Kapitał Zakładowy: 842 .187,50 zł | Tel: +48 (22) 628 11 03 | [email protected] | www.novavis.pl
  Ministerstwo Energii zapowiedziało jednak, że aby nie opóźniać procedowania ustawy i
  wznowienia działania systemu aukcyjnego zapozna się z nimi przy okazji przygotowywania
  kolejnej nowelizacji. Kluczowym jest jednak fakt, że dzięki p rzyjęciu przez Sejm RP nowelizacji
  ustawy o OZE poprawione zostały regulacje dotyczące systemu aukcyjnego, co ma
  doprowadzić do odblokowania kolejnych aukcji i rozpoczęcia procesów inwestycyjnych
  budowy nowych instalacji OZE. Posłowie zaakceptowali między innymi nową regułę kumulacji
  pomocy publicznej, która ma proporcjonalnie pomniejszać cenę wynikającą z oferty złożonej
  przez zwycięzcę aukcji. Duża część nowelizacji ma za zadanie uporządkować rynek elektrowni
  wiatrowych, który uległ zmianom w 2016 roku po przyjęciu ustawy o inwestycjach w zakresie
  elektrowni wiatrowych. Zmianie uległa również maksymalna wielkość mikroinstalacji
  prosumenckich z dotychczasowych 40 kWp do 50 kWp, jak również kwestie podatkowe
  rozliczeń w systemie opustów.

  Przegłosowana i prz yjęta przez Sejm RP w dniu 7 czerwca nowelizacja ustawy o odnawialnych
  źródłach energii trafiła do Senatu RP. W przypadku wprowadzenia poprawek przez senatorów
  nowelizacja wróci do Sejmu gdzie poddana zostanie ponownemu głosowaniu. Następnie
  zostanie przek azana do podpisu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Pana Andrzeja Dudy.
  Aby – zgodnie z zapewnieniami Ministra Energii – wdrożenie i przeprowadzenie aukcji mogło
  się odbyć w tym roku, nowelizacja musi zostać przyjęta do końca czerwca 2018 roku, następni e
  prace w szybkim tempie będzie musiał wznowić Urząd Regulacji Energetyki (URE),
  dostosowując do zaktualizowanych regulacji między innymi =nternetową Platformę Aukcyjną.

  * * *

  4 maja 2018 roku Zarząd Spółki Novavis S.A. przekazał do publicznej wiadomości treść
  Raportu Miesięcznego za kwiecień 2018 roku .

  10 maja 2018 roku Zarząd Spółki Novavis S.A. prz ekazał do publicznej wiadomości treść
  Raportu Kwartalnego za = kwartał 2018 roku .

  25 maja 2018 roku Zarząd Emitenta poinformował, że Spółka podpisała umowę z firmą
  audytorską Edward Ostrowski Biegły Rewident z siedzibą w Warszawie, ul. Nurmiego 27 (03 -
  289 Warszawa), wpisaną do Centralnej Ewidencji i =nformacji o Działalności Gospodarczej
  (CE=DG) pod numerem N=P: 536 001 19 07 oraz wpisaną pod numerem 9 na listę podmiotów
  uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, prowadzoną przez Krajową =zbę Biegłych
  Rewidentów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 maja 2009 roku (Dz. U. z 2006 r. poz. 1000).
  Przedmiotem powyższej umowy było przeprowadzenie badania jednostk owego sprawozdania
  finansowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Emitenta za rok obrotowy
  2017, a także zbadanie ksiąg rachunkowych za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia
  2017 roku, na podstawie których te sprawozdania zostały sporządz one.  S t r o n a | 4

  NOVAVIS S.A. | ul. Bartycka 26, Pawilon 58, 00 -716 Warszawa | N=P: 521 362 91 96 | X=== Wydział Gospodarczy KRS dla m.st. Warszawy KRS: 0000417992 | REGON: 146066939 | Kapitał Zakładowy: 842 .187,50 zł | Tel: +48 (22) 628 11 03 | [email protected] | www.novavis.pl
  30 maja 2018 roku Zarząd Spółki Novavis S.A. przekazał do publicznej wiadomości treść
  Raportu Rocznego za 2017 rok . Wszelkie załączniki dołączone do niniejszego raportu stanowią
  integralną część Raportu Rocznego za rok obrotowy 2017. Załączniki:
  • Załącznik #1 – Sprawozdanie Zarządu z Działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej [2017]
  • Za łącznik #2 – Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe [2017]
  • Załącznik #3 – Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe [2017]
  • Załącznik #4 – Sprawozdanie Biegłego Rewidenta – Spółka [2017]
  • Załącznik #5 – Sprawozdanie Biegłego Rewidenta – Grupa Kapitałowa [2017]
  • Załącznik #6 – Dobre Praktyki Spółki Notowanej na NewConnect [2017]

  2. Wyniki finansowe Emitenta za maj 2018

  Zarząd Novavis S.A. podjął decyzję, iż od raportu miesięcznego za miesiąc luty 2015 roku nie
  będą publikowane informacje finansowe dotyczące Novavis S.A. i spółek z Grupy Novavis w
  raportach miesięcznych. Hednocześnie Zarząd Emitenta wprowadził wewnątrz struktury Grupy
  system zarządzania i raportowania finansowego, w związku z którym wyniki Grupy Novavis i
  samego Emitenta prezentowane są raz na kwartał.

  3. Zestawienie raportów opublikowanych przez Emitenta w maju 201 8

  W okresie objętym niniejszym raportem Spółka opublikowała następujące raporty EB=:

  Numer raportu Data publikacji Tytuł raportu
  EBI 7/201 8 4 maja 201 8 Raport miesięczny Novavis S.A.
  za kwiecień 2018 r.
  EBI 8/2018 10 maja 2018 Raport kwartalny za = kwartał 2018 r.
  EBI 9/2018 25 maja 2018 Podpisanie umowy z Biegłym Rewidentem
  EBI 10/2018 30 maja 2018 Raport Roczny Novavis za rok obrotowy 2017

  W okresie objętym niniejszym raportem Spółka nie publikowała raport ów ESPI .


  S t r o n a | 5

  NOVAVIS S.A. | ul. Bartycka 26, Pawilon 58, 00 -716 Warszawa | N=P: 521 362 91 96 | X=== Wydział Gospodarczy KRS dla m.st. Warszawy KRS: 0000417992 | REGON: 146066939 | Kapitał Zakładowy: 842 .187,50 zł | Tel: +48 (22) 628 11 03 | [email protected] | www.novavis.pl
  4. Informacje n a temat realizacji celów emisji

  W maju 2018 roku spółka zależna VOOLT sp. z o.o. realizowała bieżące zadania, w tym:
  • Dostawa, montaż i uruchomienie instalacji fotowoltaicznej o mocy 20,16 kWp na
  dachu budynku serwisowo -magazynowego w Starej Bukówce;
  • Dostawa, montaż i uruchomienie mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy 3,99 kWp na
  dachu budynku klienta, który otrzymał dotację z Urzędu Miasta st. Warszawy;
  • Przygotowanie terenu pod montaż instalacji PV na gruncie o mocy 19,6 kWp w
  miejscowości Kazuń Nowy;
  • Montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 8,7 kWp wyposażonej w panele
  monokrystaliczne oraz optymalizatory mocy T=GO z funkcją komunikacji na dachu
  budynku żłobka w Warszawie;
  • Szkolenie pracowników VOOLT w siedzibie Mitsubishi Electric Polska oraz uzyskanie
  certyfikatów upoważniających do montażu i serwisowania urządzeń klimatyzacyjnych
  z zakresu pomp ciepła.
  • W tym roku firma VOOLT po raz kolejny wzięła udział w „Dniu Energii”, który odbył
  się w dniu 27 maja 2018 roku w Gminie Piaseczno. Pracownicy działu handlowego
  Grupy Novavis przedstawiali potenc jalnym klientom ofertę spółki i korzyści płynące z
  inwestycji w OZE. Spotkanie z mieszkańcami było zorganizowane przez Wydział
  Ochrony Środowiska i Gospodarki Rolnej Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno we
  współpracy z Mazowieckim Zespołem Parków Krajobrazowych .
  • Składanie ofert przetargowych na montaż instalacji fotowoltaicznych dla klientów z
  całej Polski.
  • Pozyskiwanie finansowania na montaż instalacji fotowoltaicznych o mocach od 10
  kWp do 39,6 kWp w postaci kredytów w Banku BGŻ BNP Paribas dla rolników .

  Zesp ół CAC PV sp. z o.o. w dalszym ciągu realizował prace budowlano -instalacyjne na
  zagranicznych budowach elektrowni fotowoltaicznych w formule EPC, o których Zarząd
  informował w poprzednich Raportach Miesięcznych. Realizowane były kolejne etapy zgodnie
  z zap isami umów. Po podłączeniu dwóch kompletn ych instalacj i o mocy 500 kW każda do sieci
  operatora energetycznego , ich rozruchu i rozpoczęciu dostarcz ania do sieci energetycznej
  produkowan ej energi i, pracownicy i podwykonawcy przenieśli się na kolejne place bu dów
  dołączając do pozostałych zespołów .

  CAC PV sp. z o.o. realizował także w omawianym miesiącu zadania kierownika budowy
  wynikające z podpisanej umowy z podmiotem, który w dniu 29 czerwca 2017 roku w ramach
  aukcji zwykłej Nr AZ/1/2017 uzyskał gwarancję odbioru energii wytworzonej przez przyszłą
  instalację fotowoltaiczną o mocy około 1 MW. Na przełomie maja i czerwca 2018 roku
  podpisana została umowa z PGE Obrót S.A. na sprzedaż energii elektrycznej. Wykonany został
  również projekt budowlany stacji transf ormatorowej z przyłączem średniego napięcia, który
  jest aktualnie uzgadniany z PGE Dystrybucja.


  S t r o n a | 6

  NOVAVIS S.A. | ul. Bartycka 26, Pawilon 58, 00 -716 Warszawa | N=P: 521 362 91 96 | X=== Wydział Gospodarczy KRS dla m.st. Warszawy KRS: 0000417992 | REGON: 146066939 | Kapitał Zakładowy: 842 .187,50 zł | Tel: +48 (22) 628 11 03 | [email protected] | www.novavis.pl

  Spółki celowe SPV Energia sp. z o. o. i CAC PV sp. z o.o. stale realizują zadania związane z
  wyszukiwaniem i pozyskiwaniem gruntów odpowiednich pod projektowanie przyszłych
  instalacji fotowoltaicznych, zarówno dla klientów zewnętrznych, jak i do własnego portfela
  inwestycyjnego. Po wytypowaniu i wydzierżawieniu każdego z gruntów zespół Grupy Novavis
  prowadzi prace projektow e i dokumentacyjne niezbędne do uzyskania pozwolenia na
  budowę. W maju pracownicy Grupy Novavis uzyskali decyzję uwarunkowań środowisko wych
  dla prowadzonego projektu deweloperskiego na zlecenie klienta zewnętrznego.

  5. Kalendarz inwestora

  W czerwcu 201 8 roku Zarząd wraz z działem =R Emitent a będą prowadzić dalsze działania
  związane z utrzymywaniem prawidłowych relacji inwestorskich .

  27 czerwca 2018 roku o godzinie 10:00 w Kancelarii Notarialnej Jolanty Gardockiej w
  Warszawie przy ulicy Łuckiej 2/4/6, lokal 37, 00 -845 Warszawa odbędzie się Zwyczajne Walne
  Zgromadzenie Akcjonariuszy Novavis Spółki Akcyjnej , zwołane w dniu 1 czerwca bieżące go
  roku na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w trybie art. 402². Na stronie
  internetowej Emitenta w zakładce „WZA” dostępne są Projekty Uchw ał oraz pozostałe
  załączniki.

  13 lipca 2018 roku po zakończonej sesji giełdowej Emitent opublikuje Raport Miesięczny za
  czerwiec 2018 roku .


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Novavis SA
ISIN:PLNVVIS00016
NIP:5213629196
EKD: 74.90 pozostała działalność profesjonalna,naukowa i techniczna, gdzie indziej nieskalsyfikowana
Adres: ul. Bartycka 26, pawilon 58 00-716 Warszawa
Telefon:+48 22 6281103
www:www.novavis.pl
Komentarze o spółce NOVAVIS
2019-06-25 08-06-41
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649